__MAIN_TEXT__

Page 1

Guix 388 | Octubre 2012 | p. 77-81

Dialogue, per tant, convisc

GUIX DOS

Propostes didàctiques per a resoldre conflictes de manera crítica i creativa M. Pilar Adrià Casans, Mireia Garcia Peruga, Paula Mateu Miralles, M. Ángeles Pérez Fernández, Chema Sànchez Alcón

Convivència S

Deia el gran pedagog del segle XX Paulo Freire que «l’acció educativa sense reflexió deriva en el pur activisme i que la reflexió pura sense acció pràctica és buida». Aquesta citació ens pot servir per presentar la nostra proposta didàctica, basada en eixe doble principi de l’acció i de la reflexió crítica, tant de l’alumne com de l’ensenyant. El gran objectiu pedagògic que perseguim amb el nostre treball és la millora de la convivència escolar i la creació d’un clima adequat perquè els processos d’ensenyament-aprenentatge tinguen sentit. No obstant això, aquest propòsit, que qualsevol educador i educadora signaria, es pot realitzar de moltes maneres. L’excés d’idealisme docent creu que tots els conflictes se solucionen amb tècniques de mediació; el defecte pedagògic evita l’acció i consisteix en la pura teoria que no duu enlloc. Pel que fa a nosaltres, i inspirats en grans educadors com ara Manuel Segura, Mathew Lipman o Vigostki, el nostre equip considera que és possible una altra mediació escolar; una mediació que, abans de ser acció de centre, siga

acció d’aula. Considerem que invertir el temps de tutoria en la millora de la convivència si treballem en la resolució de conflictes d’una manera dialògica, tard o prompte, donarà fruits. Si, a més a més, aquesta inversió pedagògica es fa amb tots els tutors i les tutores en una mateixa direcció, complirem eixa asserció que tant agrada al pensador José Antonio Marina: «Per a educar un xiquet, cal la tribu sencera». Per tant, en eixe context de treball a l’aula, creiem que la millor manera d’emprendre la qüestió dels conflictes és des de quatre punts de vista: millorar el pensament crític de l’alumnat, reforçar l’alfabetització emocional, consolidar els valors ètics com a persona i practicar amb les habilitats socials.

Fitxa 2.

Posa’t en el

lloc dels

GUIX DOS altres

Comprendr e millor, perdo nar, acons ellar, ajuda r, consolar,

1.

Elabore

una llista

Exemple: «No

2. 3.

Subratlle en color

roig allò

Reflexione : • Me n’hav

ia adonat

• Quan les faig,

4.

amb tot allò

m’agrada que

que NO

m’agrada que

........... siga

de la llista

que de vega

/ siguen

que de vega

des faig

les mate

facen les

oposar-me amb

persones

des tamb

ixes cose

é he fet jo

s que em

a les pers

molesten

No es poden

del meu

..........»

Sí pense com

http://guix.grao.com

fermesa… EMPATIA

entorn.

ones del

a mi mate

meu ento

rn.

ixa?

sentir aque

Seiem en stes pers parelles ones? ....... entorn d’un .............. nosaltres a taula, l’un .............. n’haurem davant de .............. de dibuixar .............. l’altre. Triem la part que .............. un objecte, ........... en veiem el posem La part que i també la al mig de que creie jo veig... la taula i m que veu cadascun el nostre de company o company a: La

que crec que

2

veu l’altre...

5. Què he fet per poder dibu .............. ixar la part .............. .............. de l’obje cte que no .............. .............. veia? ....... .............. .............. GUI ............................ .............. X DOS : PROPOS ............................ .............. .............. TES .............. .......DE TRE .............. ....... .......BAL .. .......L....... PER A ....... L’ALUMN ....... Guixdos ......... AT 388 | Octubr e 2012 |

Dialogue,

per tant,

convisc

| M.P. Adrià,

M. Garcia

Peruga, P. Mateu,

C. Sánche

z Alcón,

M.A. Fernán

dez

Fitxa 1. Ava Activitat 1. Aprendre ntatges, inconven a pensar ients i dub Proposta tes del profe ssor o profe ssora: ....... .............. Tu penses... .............. .............. .............. ..............

http://guix.grao.com

..............

..............

AVANTATG ES

..............

..............

......

INCONVE

NIENTS DUBTES

Comparte ix les

teues idee

s amb la

resta del

AUTORS

grup…

AVANTATG

ES

Considerem l’educació com un tot global en què la persona està implicada. Millorar eixe tot és millorar-ne les parts i ens basem en eixa visió integral per desenvolupar la proposta que tot seguit us oferim, que va adreçada al primer cicle de secundària.

1C

INCONVE

NIENTS DUBTES

Com a porta veu del nost

re grup,

triem: ....... .......

..............

..............

Posada en comú dels diferents grups de

..............

..............

..............

..............

..............

..............

........

la classe!

1 Guixdos

388 | Octubr e 2012 |

Dialogue,

per tant,

convisc

| M.P. Adrià,

M. Garcia

Peruga,

P. Mateu,

C. Sánche

z Alcón,

77

M.A. Fernán

dez

Maria Pilar Adrià Casans Mireia Garcia Peruga Paula Mateu Miralles M. Ángeles Pérez Fernández Chema Sànchez Alcón IES Vilamarxant (València) mariapi57@hotmail.com


Guix 388 | Octubre 2012

Taules resum de la programació

GUIX DOS

OBJECTIUS

Descarrega’t tot el material a: http://guix.grao.com 78

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

1. Adquirir les destreses bàsiques del llenguatge oral, com ara la correcció en la parla o la utilització correcta de les paraules.

Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

2. Compartir, mitjançant el llenguatge oral i de manera respectuosa, els pensaments de cadascú i l’intercanvi d’opinions que s’estableix a l’aula.

Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

3. Aplicar d’una manera pràctica les actituds adquirides a través de les xarxes socials utilitzades pel jovent de manera assídua.

Competència digital i tractament de la informació.

4. Analitzar algunes estadístiques bàsiques sobre els conflictes que es produeixen a les aules.

Competència matemàtica.

5. Desenvolupar la capacitat de realitzar-se preguntes sobre els assumptes tractats. Fomentar la capacitat d’explorar els problemes i tractar de buscar-hi les solucions més adequades.

Competència per aprendre a aprendre.

6. Actuar de manera assertiva més enllà de les classes. Demostrar la iniciativa individual en la creació d’equips de mediació i en aquelles activitats extraescolars que promouen la millora de la convivència.

Competència en la iniciativa personal i en l’esperit emprenedor.

7. Contextualitzar el món emocional dels éssers humans amb altres elements del voltant, com ara l’expressió de les emocions al món animal.

Competència en el coneixement i en la interacció amb el món natural.

8. Conéixer d’una manera pràctica les habilitats cognitives bàsiques que fonamenten la competència social: raonar adequadament, evitar les generalitzacions o saber diferenciar els arguments vertaders dels falsos.

Competència social i ciutadana.

9. Distingir els valors dels contravalors i fer una incidència especial en la capacitat de discerniment ètic.

Competència social i ciutadana.


Guix 388 | Octubre 2012

GUIX DOS

CONTINGUTS

Convivència

CONCEPTES

PROCEDIMENTS

Diàleg.

Debat amb respecte.

Desenvolupament de la tolerància.

Convivència.

Aprenentatge per saber escoltar l’altre.

Respecte pels torns de paraula.

Sentiments i emocions.

Aclariment d’emocions.

Promoció de l’equilibri emocional.

Habilitats socials.

Promoció de l’assertivitat.

Evitar ser massa agressiu i/o massa passiu.

Ètica.

Argumentació raonant i utilitzant valors ètics.

Valoració de la solidaritat, la justícia i el sentit de la igualtat.

Valors.

Descobriment de valors.

Exercici de la llibertat d’expressió defensant la dignitat.

Democràcia.

Participació democràtica a l’aula.

Valoració de la democràcia.

Conflictes.

Estratègies de resolució de conflictes.

Capacitat d’ésser persona i de relacionar-se amb els altres.

Organització de l’aula

Recursos materials (bàsics: pissarra, fulls, llapis, etc.)

Temps (1 sessió = 50 minuts)

1. Aprendre a pensar

Grups.

Bàsics.

2 sessions.

2. Intel·ligència emocional

Grups.

Bàsics.

2 sessions.

3. Educar en valors

Grups.

Bàsics.

3 sessions.

4. Habilitats socials

Grups.

Bàsics.

2 sessions.

Activitats / Seqüència didàctica

S

ACTITUDS, VALORS I NORMES

1C

Descarrega’t tot el material a: http://guix.grao.com 79


Guix 388 | Octubre 2012

Descripció de les activitats i dels elements complementaris

GUIX DOS

Activitat 1. Aprendre a pensar A l’hora de parlar, hem de tractar d’exposar raons i arguments, i no només opinions, exabruptes o capricis personals sense cap fonament. El professorat ha de demanar el perm o què, deixar que l’a.c o uix.gra http://g lumnat s’expresse amb llibertat però amb raons. GUIX DOS

Fitxa 4. Aclarir emocions concretes: la por i la vergonya

Moltes vegades, ens fa vergonya escriure o parlar sobre les nostres emocions. Ens sentim ridículs i tenim por de no agradar a l’altra persona o del que pensaran de nosaltres, per exemple.

por

Tenim la sensació que estem dient ximpleries en aquesta societat que tracta de mostrar-nos individus forts i sempre feliços.

LA CAPSA DE LES EMOCIONS

vergonya

Escriu, en un paper i anònimament, alguna situació que t’haja produït vergonya o que t’haja

fet por. A continuació, introdueix-lo dins la capsa que el professor o la professora ha prepa-

rat per a aquesta sessió. Una vegada replegats tots els anònims, el professor o la professora els llegirà en veu alta, un a un, i us permetrà comentar-los respectuosament.

1.

vista» de la resta de companys i companyes.

Activitat 2. Alfabetització emocional Posar nom a les emocions, diferenciar entre sentiments més forts o més febles, exercir un control eficaç sobre els nostres impulsos o millorar les emocions positives respecte a la resta d’individus ens sembla desitjable i urgent. Recomanem, per exemple, una obra per a treballar-ho: Siento luego existo (Sànchez Alcón, 2010).

Reflexiona: Com t’has sentit després que s’haja llegit la teua nota en veu alta? ...................................................................................... ................................................................................................................................................................................................ S’han llegit altres notes que plantegen el mateix cas que tu? ................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................

2.

Davant d’un cas on has mantingut una postura vergonyosa: Com has intentat afrontar-la? ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................ Quins recursos has utilitzat? .................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................

3.

Davant una escena que et provoque por... AVANTATGES

4.

INCONVENIENTS

DUBTES

Fitxa 1. Dinàmica de grup: Avantatges, inconvenients i dubtes (V-I-D)

Els alumnes i les alumnes aprenen a raonar a partir de temes concrets, des dels més senzills, o fins i tot fantasiosos, fins als més socials. El professor plantejarà una pregunta: «Què passaria si els éssers humans pogueren volar?». Demana que els nois i les noies hi cerquen els avantatges i els inconvenients i que apunten també els dubtes.

Fitxa 3. Dinàmica: Coneix les teues emocions Es tracta de plantejar situacions reals a base de situacions concretes on l’alumne puga veure’s identificat i, a partir d’ací, elaborar un exercici d’aclariment emocional.

Tria un company o una companya de classe que et genere confiança i intenta explicar-li el cas que inicialment havies expressat per escrit.

Com t’has sentit? .................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................ 4

Guixdos 388 | Octubre 2012 | Dialogue, per tant, convisc | M.P. Adrià, M. Garcia Peruga, P. Mateu, C. Sánchez Alcón, M.A. Fernández

Descarrega’t tot el material a:

Fitxa 2. Dinàmica de grup: Posa’t en el lloc dels altres

http://guix.grao.com

Es t r a c t a d ’ e n te n d re e l « p u n t d e 80

Fitxa 4. Dinàmica: Aclarir emocions concretes Treballem amb situacions generals a partir, però, d’emocions concretes que desitgem. En aquest cas, triem la por i la vergonya. Per tal d’evitar personalismes i xafarderies amb les emocions alienes, demanem a les alumnes i als alumnes que dipositen en una capsa les experiències relacionades amb les emocions treballades.

Activitat 3. Educar en valors Tothom comparteix uns valors fonamentals que fan que visquem millor, no només com a persones, sinó també com a societat. Eixos valors estan escrits a la Declaració Universal dels Drets Humans: la llibertat, la igualtat, la dignitat humana, la solidaritat i la tolerància a les diferències. El mètode que hem adoptat té a veure amb la psicologia del desenvolupament moral descrita per Kohlberg. Si algú no vol canviar l’opinió, és cosa de cadascú, però ha de quedar clara la diferència entre el que és just i el que no ho és.

Fitxes 5, 6 , 7 i 8. Dinàmica de grup: Dilemes morals Si algú no sap què ha de fer davant una situació donada, l’objectiu és que hi aporte raons alternatives. Comencem entrenant la metodologia amb dilemes senzills, seguint les pautes de la fitxa 5. Seguirem amb exemples concrets de dilemes a les fitxes 6, 7 i 8.

Activitat 4. Habilitats socials L’objectiu és entrenar destreses bàsiques que hem de tenir com a éssers socials (ésser assertius, saber donar les gràcies o demanar perdó). Aprendre com n’és de difícil comunicar-se, ens ajudarà a perdonar i a ésser més tolerants amb les errades alienes.


Guix 388 | Octubre 2012

GUIX DOS

Fitxa 6. Dilema de Lluís

o.com uix.gra http://g

alumnes, per ells mateixos, raonen d’una manera crítica sobre els problemes que el preocupen com a adolescents que són.

Lluís no sap què fer. El seu pare li va prometre que aniria de campament amb els amics si aconseguia estalviar els diners

necessaris. Lluís va estalviar-los perquè va treballar com a cambrer al llarg d’uns quants mesos. Però vet ací que, justament

abans d’anar-se’n d’acampada, el seu pare ha de pagar un deute. Si no el paga, el poden fer fora de la feina i necessita amb urgència l’ajuda econòmica del seu fill. Si Lluís els hi dóna, es quedarà sense complir el somni pel qual ha lluitat tot l’any. El pare li demana els diners. Què hauria de fer el jove?

Comentari: ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................

6

Guixdos 388 | Octubre 2012 | Dialogue, per tant, convisc | M.P. Adrià, M. Garcia Peruga, P. Mateu, C. Sánchez Alcón, M.A. Fernández

Fitxa 9. Dinàmica de grup: Dinàmica del rumor Fitxa 10. Dinàmica de grup: Diàleg amb àrbitre Pretenem millorar l’escolta activa com una de les habilitats socials més importants.

Orientacions per a la intervenció pedagògica El tutor o el professor que desitge aplicar aquesta proposta a l’aula ha d’adoptar un paper de «facilitador» dels processos de diàleg i no de «sermonejador» moralista sobre l’encert o el desencert de les propostes. Cal provocar que les alumnes i els

Orientacions per a l’avaluació Les avaluacions d’aquestes dinàmiques són sempre de tipus qualitatiu. Hem d’avaluar les situacions per a futures millores i, fonamentalment, per a analitzar la incidència de les dinàmiques amb l’alumnat. Proposem que l’estudiant realitze un minidiari educatiu on apunte quina és la seua percepció de les experiències realitzades. Es tracta que, a la fi de cada sessió, dins de l’aula, en uns moments de silenci, els demanem que escriguen impressions i reflexions. És per això que hem creat la fitxa «Autoreflexió». També podem avaluar nosaltres mateixos, amb observació directa, el fet esdevingut i la manera com va evolucionant cada estudiant: Hi ha participat l’alumnat? Hi ha mantingut l’ordre? Han sigut lliures els nois i les noies per a expressarse? Hi han trobat raons millors i pitjors? La millora en l’actitud d’algun alumne ha d’ésser titllada públicament i anotada i valorada adequadament pel centre i per l’equip educatiu. D’aquesta manera, no només es premia l’excel·lència acadèmica, sinó també l’excel·lència en convivència que tant ens interessa.

BIBLIOGRAFIA

GUIX DOS Convivència

FREIRE, P. (1973): La educación como práctica de la libertad. Madrid. Siglo XXI. GARCIA MORIYÓN, F. (2006): Pregunto, dialogo, aprendo: Cómo hacer filosofía en el aula. Madrid. Ediciones de la Torre. LIPMAN, M. (1997): Pensamiento complejo y educación. Madrid. Ediciones de la Torre. PUIG, J.M. (1995): Aprender a dialogar. Toma de conciencia de las habilidades para el diálogo: Materiales para la educación ética y moral (Educación Secundaria). Madrid. Aprendizaje. SÁNCHEZ ALCÓN, C. (2010): Siento, luego existo: Manual alternativo para aprender a conocer tus emociones y valores. Madrid. CCS. SEGURA MORALES, M. (2005): Ser persona y relacionarse. Madrid. Narcea. VIGOTSKI, L.S. (1979): El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Barcelona. Crítica. — (1985): Pensamiento y lenguaje. Buenos Aires. La Pléyade.

S

1C

BIBLIOGRAFIA WEB

FPNweb. Asociación de filosofía para niños y niñas de la Comunidad Valenciana www.fpncomval.org Centro de filosofía para niños www.filosofiaparaninos.org

Descarrega’t tot el material a:

Grup IREF. Innovació i Recerca per a l’Ensenyament de la Filosofia www.grupiref.org

http://guix.grao.com 81


GUIX DOS: PROPOSTES DE TREBALL PER A L’ALUMNAT

Dialogue, per tant, convisc

Activitat 1. Aprendre a pensar Fitxa 1. Avantatges, inconvenients i dubtes Proposta del professor o professora: ........................................................................................................................................... Tu penses... AVANTATGES

INCONVENIENTS

DUBTES

INCONVENIENTS

DUBTES

Comparteix les teues idees amb la resta del grup… AVANTATGES

Com a portaveu del nostre grup, triem: ......................................................................................................................................

Posada en comú dels diferents grups de la classe!

1

Guixdos 388 | Octubre 2012 | Dialogue, per tant, convisc | M.P. Adrià, M. Garcia Peruga, P. Mateu, C. Sánchez Alcón, M.A. Fernández


GUIX DOS

Fitxa 2. Posa’t en el lloc dels altres

Comprendre millor, perdonar, aconsellar, ajudar, consolar, oposar-me amb fermesa… EMPATIA

1.

Elabore una llista amb tot allò que NO m’agrada que facen les persones del meu entorn. Exemple: «No m’agrada que ........... siga / siguen ..........»

2.

Subratlle en color roig allò de la llista que de vegades també he fet jo a les persones del meu entorn.

3.

Reflexione: • Me n’havia adonat que de vegades faig les mateixes coses que em molesten a mi mateixa? Sí

No

• Quan les faig, pense com es poden sentir aquestes persones? ........................................................................................

4.

Seiem en parelles entorn d’una taula, l’un davant de l’altre. Triem un objecte, el posem al mig de la taula i cadascun de nosaltres n’haurem de dibuixar la part que en veiem i també la que creiem que veu el nostre company o companya:

La part que jo veig...

La que crec que veu l’altre...

5.

Què he fet per poder dibuixar la part de l’objecte que no veia? ............................................................................................. ......................................................................................................................................................................................................

2

Guixdos 388 | Octubre 2012 | Dialogue, per tant, convisc | M.P. Adrià, M. Garcia Peruga, P. Mateu, C. Sánchez Alcón, M.A. Fernández


GUIX DOS

Activitat 2. Alfabetització emocional Fitxa 3. Coneix les teues emocions • Asseieu-vos en PARELLES O EN GRUPS de tres persones. • Davant les situacions hipotètiques següents, completeu les oracions…

1.

La teua millor amiga decideix fer el treball de socials amb una nova companya i tu et quedes sense parella. Tu et sents .............................................................................................................................................................................. La teua amiga se sent ............................................................................................................................................................ La nova companya se sent .....................................................................................................................................................

2.

El xic que seu darrere teu llança un avió de paper enmig de la classe de música. El professor us castigarà a tots amb dues pàgines de deures si no ix el culpable. Precisament avui tu vas a natació i no arribes a casa fins a l’hora de sopar. Tu et sents .............................................................................................................................................................................. El xic se sent .......................................................................................................................................................................... El professor se sent ................................................................................................................................................................

3.

Aquest matí t’has alçat molt prompte per acabar el treball de plàstica. És un collage molt complicat i, per fer-lo, t’hi has esforçat molt. Creus que la professora et felicitarà. Mentre et pentinaves per anar a l’escola, la teua germana menuda s’ha apropat a admirar el treball amb el got de llet en la mà i ha tingut tan mala sort que li ha caigut damunt del collage. Tu et sents .............................................................................................................................................................................. La teua germana se sent .......................................................................................................................................................

4.

Ahir tornares cap a casa acompanyat per Marta i avui també heu arribat junts a classe. Marta i tu viviu al mateix carrer. En entrar a classe, tots s’han posat a cridar: «Visca els nuvis!» Tu et sents .............................................................................................................................................................................. Marta se sent ......................................................................................................................................................................... Els companys i les companyes que criden se senten ............................................................................................................

5.

El teu millor amic està una mica gros. A la classe, hi ha tres xics que sempre se’n burlen. Dissabte, quan estàveu al parc amb la bicicleta, aparegueren els xics i començaren a insultar el teu amic, li digueren «bola de greix». El teu amic fugí amb la bici a tota velocitat cap a casa seua. Tu et sents .............................................................................................................................................................................. El teu amic se sent ................................................................................................................................................................. Els xics que l’insultaven se senten .........................................................................................................................................

Valoració individual Com són els sentiments que experimentem davant un conflicte? ................................................................................. ......................................................................................................................................................................................... Us heu posat sempre d’acord a l’hora d’identificar els sentiments? ................................................................................ ......................................................................................................................................................................................... Tothom sent el mateix en les mateixes circumstàncies? .................................................................................................. ......................................................................................................................................................................................... Entenem que hi pot haver reaccions emotives diferents? ................................................................................................ ......................................................................................................................................................................................... A què poden ser degudes? .............................................................................................................................................. .........................................................................................................................................................................................

3

Guixdos 388 | Octubre 2012 | Dialogue, per tant, convisc | M.P. Adrià, M. Garcia Peruga, P. Mateu, C. Sánchez Alcón, M.A. Fernández


GUIX DOS

Fitxa 4. Aclarir emocions concretes: la por i la vergonya Moltes vegades, ens fa vergonya escriure o parlar sobre les nostres emocions. Ens sentim ridículs i tenim por de no agradar a l’altra persona o del que pensaran de nosaltres, per exemple. Tenim la sensació que estem dient ximpleries en aquesta societat que tracta de mostrar-nos individus forts i sempre feliços.

por vergonya

LA CAPSA DE LES EMOCIONS Escriu, en un paper i anònimament, alguna situació que t’haja produït vergonya o que t’haja fet por. A continuació, introdueix-lo dins la capsa que el professor o la professora ha preparat per a aquesta sessió. Una vegada replegats tots els anònims, el professor o la professora els llegirà en veu alta, un a un, i us permetrà comentar-los respectuosament.

1.

Reflexiona: Com t’has sentit després que s’haja llegit la teua nota en veu alta? ...................................................................................... ................................................................................................................................................................................................ S’han llegit altres notes que plantegen el mateix cas que tu? ................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................

2.

Davant d’un cas on has mantingut una postura vergonyosa: Com has intentat afrontar-la? ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................ Quins recursos has utilitzat? .................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................

3.

Davant una escena que et provoque por... AVANTATGES

4.

INCONVENIENTS

DUBTES

Tria un company o una companya de classe que et genere confiança i intenta explicar-li el cas que inicialment havies expressat per escrit. Com t’has sentit? .................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................

4

Guixdos 388 | Octubre 2012 | Dialogue, per tant, convisc | M.P. Adrià, M. Garcia Peruga, P. Mateu, C. Sánchez Alcón, M.A. Fernández


GUIX DOS

Activitat 3. Educar en valors Fitxa 5. Dilemes morals: pautes Saps què és un dilema? Es tracta d’una situació on hi ha diverses possibilitats d’actuar, les unes són més justes i les altres en són menys. Tu, amb l’edat que tens, has d’aprendre a diferenciar el que és just d’allò que no ho és, el que és ètic d’allò que no ho és. Amb aquests dilemes, et reptem que sigues capaç d’aportar raons i valors per tal de defensar les coses que estan bé d’aquelles que estan malament.

Dilema moral plantejat pel professor o la professora:

1. 2.

La classe es divideix en grups de 4 persones. Reformulem el dilema en forma de pregunta: ................................................................................................................................................................................................

3.

Es busquen raons o emocions per a cadascuna de les opcions o solucions triades (A, B, C, D, etc.)

OPCIÓ A: ................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................

OPCIÓ B: ................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................

OPCIÓ C: ................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................

OPCIÓ D: ................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................

4.

L’ opció triada per mi és la « .........», perquè: .......................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................

5

Guixdos 388 | Octubre 2012 | Dialogue, per tant, convisc | M.P. Adrià, M. Garcia Peruga, P. Mateu, C. Sánchez Alcón, M.A. Fernández


GUIX DOS

Fitxa 6. Dilema de Lluís Lluís no sap què fer. El seu pare li va prometre que aniria de campament amb els amics si aconseguia estalviar els diners necessaris. Lluís va estalviar-los perquè va treballar com a cambrer al llarg d’uns quants mesos. Però vet ací que, justament abans d’anar-se’n d’acampada, el seu pare ha de pagar un deute. Si no el paga, el poden fer fora de la feina i necessita amb urgència l’ajuda econòmica del seu fill. Si Lluís els hi dóna, es quedarà sense complir el somni pel qual ha lluitat tot l’any. El pare li demana els diners. Què hauria de fer el jove?

Comentari: ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................

6

Guixdos 388 | Octubre 2012 | Dialogue, per tant, convisc | M.P. Adrià, M. Garcia Peruga, P. Mateu, C. Sánchez Alcón, M.A. Fernández


GUIX DOS

Fitxa 7. Dilema dels metges Un xiquet que viu en un barri pobre necessita una trasplantació de cor, si no, morirà d’una cardiopatia que pateix. Ell viu amb la seua família en unes condicions higièniques molt dolentes. A l’hospital, deneguen la possibilitat d’incloure’l a la llista d’espera de trasplantacions. Raonament dels metges de l’hospital: una trasplantació de cor és una cosa molt seriosa. Si la fem a una persona que viu en un ambient higiènic deplorable, ja que cal molta cura, molt segurament, morirà. Seria un òrgan malgastat que una altra persona podria haver necessitat. Per tant, no l’incloem a la llista de trasplantacions. Què et sembla aquest raonament? És correcta o no, aquesta decisió?

Comentari: ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................

7

Guixdos 388 | Octubre 2012 | Dialogue, per tant, convisc | M.P. Adrià, M. Garcia Peruga, P. Mateu, C. Sánchez Alcón, M.A. Fernández


GUIX DOS

Fitxa 8. Dilema de Mar Mar té un amic que un dia li explica un secret i li demana que jure que no el dirà a ningú. Ella ho jura i, tot seguit, escolta el secret. El seu amic Joan està pegant un altre xic, l’està assetjant i té gravades unes imatges al mòbil mentre rep una pallissa. Mar es queda de pedra. Quan l’amic se’n va, no sap què fer. Què ha de fer Mar? Quin dilema té i com el pot resoldre? L’ajudeu a cercar una solució justa?

Comentari: ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................

8

Guixdos 388 | Octubre 2012 | Dialogue, per tant, convisc | M.P. Adrià, M. Garcia Peruga, P. Mateu, C. Sánchez Alcón, M.A. Fernández


GUIX DOS

Activitat 4. Habilitats socials Fitxa 9. Dinàmica del rumor Saps com s’origina un rumor? N’estàs segur que allò que escoltes és el que t’han dit? Comproves les notícies quan te les diuen?

Dividim la classe en grups de quatre persones:

1.

En cada grup, una persona llegix atentament, a un company o a una companya del grup, un text o conta una història mentre els altres dos NO L’ESCOLTEN.

2.

La persona que escolta pot prendre nota del que ha entés al quadre següent.

3.

A continuació, li llegeix o li conta el que ha escrit a un tercer company o companya que inicialment NO havia escoltat gens.

4.

Aquest company o companya que ha escoltat aquesta segona vegada haurà d’escriure en el seu quadre el que ha entés i llegir-ho o contar-ho al quart component del grup, qui, en acabar, també anotarà allò que ha entés del relat.

5.

Al final de la cadena, compareu el text inicial amb l’últim que s’ha escrit. Cadascú contesta individualment:

Què ha ocorregut respecte del relat inicial? ................................................................................................................ ...................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................

M’he de creure tot el que escolte? ............................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................

Es pot perdre informació «pel camí»? ......................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................

És possible que el missatge que m’arriba siga diferent de la realitat? ........................................................................ ...................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................

Convé que comprove les notícies abans de creure-me-les? ....................................................................................... ...................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................

9

Guixdos 388 | Octubre 2012 | Dialogue, per tant, convisc | M.P. Adrià, M. Garcia Peruga, P. Mateu, C. Sánchez Alcón, M.A. Fernández


GUIX DOS

Fitxa 10. Diàleg amb àrbitre Escoltar algú és una de les coses més difícils del món. Sense aquesta qualitat, la convivència entre les persones es veu molt afectada.

1. 2. 3.

Ens posem en grups de tres persones. Triem un tema de conversa. Un de nosaltres farà d’àrbitre i la seua funció serà observar què passa. Pot prendre nota en aquest quadre d’allò que desitge.

4. 5.

Les altres dues persones es col·loquen l’una davant de l’altra. El joc és molt senzill: una persona comença la conversa, l’altra persona escolta. Quan acaba la seua intervenció, qui escoltava cal que comence a parlar dient: «Tu has dit…» (repetint fidelment allò que ha dit l’altre) i acabarà el seu torn dient: «I jo dic…». I així succesivament durant cadascun dels torns de la conversa.

6. 7.

Una vegada acabat el joc, l’àrbitre comenta tot el que ha observat que ha ocorregut. Es pot repetir l’activitat triant un nou àrbitre i un nou tema de diàleg.

Reflexione: - És important escoltar atentament el que diguen les altres persones? - Em resulta fàcil escoltar? - És important que intente explicar-me tan bé com puga?

10

Guixdos 388 | Octubre 2012 | Dialogue, per tant, convisc | M.P. Adrià, M. Garcia Peruga, P. Mateu, C. Sánchez Alcón, M.A. Fernández


GUIX DOS

APRENDRE A PENSAR

AUTO REFLEXIÓ

ALFABETITZACIÓ EMOCIONAL

EDUCAR EN VALORS

HABILITATS SOCIALS

NOM:

DATA:

He aprés que... ........................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................... M’ha agradat que... ........................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................... Hi he trobat a faltar... ........................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................................

11

Guixdos 388 | Octubre 2012 | Dialogue, per tant, convisc | M.P. Adrià, M. Garcia Peruga, P. Mateu, C. Sánchez Alcón, M.A. Fernández

Profile for Néstor Belda

Dialogue, per tant, convisc  

Propostes didàctiques per a resoldre conflictes de manera crítica i creativa

Dialogue, per tant, convisc  

Propostes didàctiques per a resoldre conflictes de manera crítica i creativa

Profile for nesslive