Page 1

ÐEÐTADIENIO POPIETEI

2012 m. kovo 31 d.

Vakaronëje – ðaunios ir iðradingos ðeimos Mokyklos-darþelio „Puriena“ pedagogës stengiasi kuo glaudþiau bendradarbiauti su ðeima, kuo aktyviau átraukti juos á ástaigos gyvenimà. Mat vadovaujasi principu: viskas, kas daroma, daroma vaikø labui labui..

Ðauni idëja Pedagogika pripaþásta, kad glaudus bendradarbiavimas su ðeima – viena ið pagrindiniø sàlygø, nulemianèiø vaiko ugdymo sëkmæ. Atsiþvelgdama á tai, meninio ugdymo pedagogë Dalytë Ivoðkienë paraðë ir ëmë vykdyti projektà „Mokyklosdarþelio bendruomenës sanglaudos stiprinimas, organizuojant netradicinius renginius“. Taip gimë pirmasis netradicinis renginys – ðeimø vakaronë „Að, tëtis ir mama esame ðauni ðeima“, kurio iniciatorë ir scenarijaus autorë buvo D. Ivoðkienë. Prieð mënesá grupëse buvo iðkabinti spalvingi skelbimai, kvieèiantys ðeimynëles dalyvauti: parengti namø darbà ir prisistatyti bei pristatyti savo ðeimos mëgstamiausià firminá patiekalà.

Kruopðèiai ruoðësi Ið ðeðiø darþelio grupiø atsirado deðimt norinèiø dalyvauti ðeimynëliø. Visà mënesá jie kruopðèiai ruoðësi, domëjosi. Renginio dienà visos ðeimynëlës jaukiai susëdo prie ðventiniø stalø, papuoðtø pavasarinëmis þaliomis ðakelëmis ir þvakelëmis, kurias uþdegë mokyklos-darþelio direktorës pavaduotoja ugdymui Ramunë Zavtrikovienë. Pasveikinusi susirinkusias ðeimynëles, ji palinkëjo ðiltai praleisti vakarà, pabendrauti, parodyti sugebëjimus, pasidþiaugti savo vaikais.

Iðradingos ðeimynëlës Po to ðeimynëlës iðradingai prisistatë. Ir ko tik èia nebuvo: Matuliø ðeimynëlë sukûrë apie save filmukà, Gvergþdþiø – ðoko ir dainavo, Galginai surengë madø ðou, Leikø ðeimyna demonstravo Rusnës ir Saulës pieðinius, tëèio menines fotografijas, Kazlauskø vyrai dainavo mamos sukurtà dainà, Zaleckø ðeima deklamavo mamos sukurtà eilëraðtá apie savo ðeimà, pristatë rankdarbius, Kaniðauskø mamytë padainavo jau-

Ðeimø vakaronës „Að, tëtis ir mama esame ðauni ðeima“ akimirkos.

dinanèià dainà apie paukðtelæ, Gaudëðiai – sukurtas ðukuosenas, Medeliai – puikius rankdarbius, o Prokopavièiai pristatë save pieðiniu „Tvirti kaip skydas“. Toliau vyko linksmosios uþduotëlës – nupieðti katinëlá uþriðtomis akimis, „Batø koðë“, judrûs þaidimai „Paukðteliai lizdeliuose“, „Þvirblelis“ ir kt. Visoms ðeimynëlëms buvo iðdalinti „Purienos“ himno þodþiai, kurá labai sutartinai traukë ir dideli, ir maþi. Po linksmosios dalies vyko firminio patiekalo pristatymas, ragavimas ir dalijimasis receptais.

Áteikë padëkos raðtus Vakarëlio pabaigoje pavaduotoja R. Zavtrikovienë visoms ðeimynëlëms áteikë padëkos raðtus, o tëveliai dëkojo uþ puikià ðventæ. Renginá vedë meninio ugdymo pedagogë D. Ivoðkienë ir auklëtoja Rita Vigelienë. Mokyklos-darþelio direktorë Birutë Naruðevièienë ir pavaduotoja ugdymui R. Zavtrikovienë nuoðirdþiai dëkoja visiems tëveliams, dalyvavusiems vakaronëje, bei pedagogams, organizavusiems ðià ðventæ. „Rinkos aikðtës“ inf.

Vaþiuoklës, variklio ir këbulo detalës, þibintai, akumuliatoriai, padangos, auðinimo radiatoriai.


2

2012 m. kovo 31 d.

popietei Dëmesio!!! NA UJAS NAUJAS AUTOMOBILIØ RA TØ SUVEDIMO RATØ STEND AS STENDAS Naujos galimybës: 1. 1 800 duomenø bazë; 2. Ratø matmenys nuo 10 iki 26 coliø; 3. Pailginti ir paaukðtinti mikroautobusai. Naujo stendo iðbandymo proga – ratø suvedimas 50 proc. pigiau! (nuo balandþio 2 iki 15 d.). UAB „Vikrema“, J. Basanavièiaus g. 95, tel. 8 686 01 100.

Dëmesio! Vairavimo mokykla Këdainiø centre!

B kategorijos kursai MOKOME VAIRUOTI su mechanine bei automatine pavarø dëþe, neágaliuosius – su rankinio valdymo automobiliu. TOBULINAME ÁGÛDÞIUS jau turintiems vairuotojo paþymëjimus bei padedame pasiruoðti valstybiniam vairavimo egzaminui.

Studentams ir moksleiviams taikomos nuolaidos. UAB „Ravida“, Didþioji g. 41, tel.: 59 540, 8 686 86 109.

Kvieèia Balandþio 4 dienà nuo 11 val. J. Radvilos fakultete (J. Basanavièiaus g. 4.)

vyks Kraujo

donorystës akcija. UAB „Senukø“ prekybos centro atstovui Këdainiuose UAB „Takada“ darbui statybiniø medþiagø parduotuvëje reikalingas DARBININKAS. Darbo pobûdis: prekiø veþimas, prekiø pakrovimas/iðkrovimas, ûkio, remonto ir pagalbiniai darbai. Reikalavimai: C kategorijos vairuotojo paþymëjimas. Telefonas pasiteirauti 51 010.

ASBESTUI – NE! Padedame pildyti paraiðkas gauti paramà. Stogø dengimas, skardos lankstiniø gamyba, lietaus nuvedimo sistemos, PVC dailylentës. Tel.: 8 698 43 440, 8 612 87 628. El. paðtas postogu@jonava.net

Kvieèiame visus! Su savimi turëti asmens dokumentà.

Dëmesio! Darbo rûbø parduotuvë Pas mus rasite: ávairiø darbo kostiumø, apsauginiø ir þieminiø drabuþiø, apsauginës darbo avalynës, apsauginiø priemoniø dirbant aukðtyje, akiø ir veido, klausos, kvëpavimo takø apsauginiø priemoniø, ávairiø darbiniø pirðtiniø. Laukiame Jûsø! Mus rasite adresu: Didþioji g. 41, tel. 8 656 52 512. Darbo laikas: I–V nuo 8.30 iki 17 val. El. paðtas r.cironkiene@gmail.com www.darborubai.lt


popietei

2012 m. kovo 31 d.

3

Ið Këdainiø kraðto miðkø – vertingi trofëjai

Trofëjø vertinimo komisija atidþiai apþiûrëjo kiekvieno Këdainiø rajono miðkuose sumedþioto þvëries ragus ir þandikaulius. Deðinëje – ekspertas Vilius Karpavièius.

Irma BAJORÛNË

Derlingi laukai – vertingi trofëjai

Á Dotnuvos gatvëje ásikûrusià Këdainiø medþiotojø ir þvejø draugijà ketvirtadiená susirinko daug vyrø, neðinø... ragais.

Këdainiø medþiotojø ir þvejø draugijos vadovas Lionius Stanevièius tvirtina, kad derlingi Këdainiø rajono miðkai ir laukai sudaro sàlygas þvërims iðauginti iðlakius ir vertingus ragus, todël mûsø kraðto medþiotojai turi nemaþai medaliø uþ vertingus trofëjus. „Dzûkijos, Vilniaus kraðto medþiotojai pristato prastesnius trofëjus, – aiðkino L. Stanevièius. – Mûsø miðkuose sumedþiotø 10 metø ar vyresniø elniø ragai, jei tik nepaþeisti, verti aukðèiausiø medaliø.“ Tai, kad Këdainiai – gerø trofëjø kraðtas, patvirtino ir ekspertø komisijos pirmininkas A. Ðeðkauskas: „Këdainiuose kasmet randame „auksiniø“ elniø ir stirninø trofëjø.“ Prieð porà metø këdainieèiai medþiotojai ið trofëjø parodos parsiveþë keturiolika aukso medaliø. Apþiûrai trofëjai paruoðiami nedailinant ir nepuoðiant, iðsaugant jø natûralø groþá. Juk sakoma: „Praþydusioms rytmeèio roþëms papuoðti pakanka tik vieno rasos laðo“. Taèiau ekspertai pastebi, kad mûsø miðkuose gyvenanèiø þvëriø dantys atrodo kaip vyresniø negu nustatoma pagal ragus. Taip yra dël to, kad derlinguose laukuose þvërys daugiau ëda. Dantys priklauso ir nuo maisto rûðies. Pastaruoju metu kanopiniai pamëgæ rapsus. Ekspertus sudomino kreivai nudilæ vieno stirnino dantys. Detaliai apþiûrëjæ kaukolæ jie nustatë, kad kaþkada buvo lûþæs þvëries þandikaulis, kuris vëliau kreivai suaugo. Stirninas galëjo ësti, bet medþiotojo kulka já pavijo laiku – dantys buvo taip sudilæ, kad po kurio laiko þvëris nebûtø galëjæs normaliai maitintis.

Pasibaigusá medþioklës sezonà sumedþiotø briedþiø, elniø ir stirninø trofëjus tàdien vertino autoritetinga komisija, vadovaujama Algimanto Ðeðkausko, Trofëjø vertinimo komisijos prie Aplinkos ministerijos pirmininko. Trofëjø apþiûrai medþiotojai pristatë trijø briedþiø, 12 elniø ir 139 stirninø ragus. Graþiausi rajono medþiotojø pristatyti ragai bus eksponuojami ir vertinami skirtingø spalvø medaliais rudená Kaune vyksianèioje parodoje.

Vertina, kokie þvërys sumedþioti Visø sumedþiotø kanopiniø þvëriø trofëjai kasmet turi bûti pristatomi apþiûrai. Ragai kartu su kaukole ir apatiniu þandikauliu ekspertams leidþia nustatyti, kokio amþiaus þvëris buvo. Pagal pristatytø trofëjø kieká ir kokybæ sprendþiama apie þvëriø populiacijà miðkuose. Ekspertai þiûri, ar visi medþiotojai teisingai pasirinko, á kà paleisti kulkà – ar nesumedþioti produktyvûs patinai. Leidþiama medþioti selekcinius patinus – tokius, kuriø ragai kitais metais jau bus prastesni, kurie gali trukdyti jauniems stipriems ir sveikiems patinams. Ekspertø komisijos pirmininkas pastebëjo, kad pastaraisiais metais Këdainiø kraðto medþiotojai miðkuose elgiasi teisingiau negu prieð deðimtmetá – tarp sumedþiotø þvëriø labai retai bepasitaiko produktyviø patinø. Pasak komisijos vadovo, trofëjø apþiûra – tai lyg ûkio apskaita. Kiekvienas gyvulius laikantis ûkininkas stebi, kurie jo gyvuliai produktyvûs, o kuriø jau reikia atsisakyti, taip ir su miðko þvërimis – medþiotojai selekcininkai sumedþioja tuos, kurie sveikos bandos iðlaikymui nebûtini. Tiesa, medþiotojams sunkiau nei gyvuliø fermos savininkams – jø „augintiniai“ laksto miðkuose, ne visada galima juos gerai áþiûrëti tarp medþiø, taigi pasitaiko klaidø. A. Ðeðkausko pastebëjimu, jø nëra daug. Produktyvø þvërá per klaidà sumedþiojusiam medþiotojui taikoma bausmë – kità sezonà jis neturi teisës sumedþioti tos rûðies þvëriø.

Sëkmingas sezonas „Àþuoloto“ bûrelio medþiotojui Egidijui Balèiûnui ðis sezonas buvo labai sëkmingas. Jo trofëjai – 10 metø elnio ir dviejø stirninø ragai parodai netinka, taèiau papuoðtø bet kurio medþioklio kolekcijà. Elnio ragø vertæ sumaþino tai, kad viena atðaka, matyt, per þvëriø kautynes buvo nulauþta. Toká galingà þvërá, kaip deðimtmetis elnias, E. Balèiûnui buvo pavykæ sumedþioti tik 1997 metais. Be to, jis sumedþiojo aðtuonis ðernus, kelias stirnø pateles, lapiø, anèiø. „Be medþioklës nepraleidþiu në vie-

E. Balèiûnas po penkiolikos metø pertraukos sumedþiojo ypatingà laimiká – deðimtmetá elnià.

Aðtuonerius metus medþiojantis K. Dirda prisipaþino turintis daug trofëjø. Vieni puoðia namø sienas, kitus dovanojo tëvui.

A. Sudþiaus ið Taujankos bûrelio sumedþioto elnio ragai keliaus á respublikinæ parodà, pretenduoja á aukso medalá. /Nuotr. autorës/

no savaitgalio“, – sako savo pomëgiui atsidavæs medþiotojas. Patyrusio medþiotojo nuomone, turtingiausi þvëriø yra Ðventybrasèio, Àþuoloto bûreliø plotai.

Ypatingas trofëjus Alvydas Chmielauskas taip pat pasidþiaugë, kad sezonas buvo labai sëkmingas. Apþiûrai jis pristatë apie devyneriø metø briedþio, sumedþioto Slikiø miðke, ragus. Trisdeðimt metø su ðautuvu nesiskiriantis medþiotojas prisipaþino, kad toká áspûdingà trofëjø jis turëjo pirmà kartà. Taèiau briedis kadaise buvæs suþeistas netaiklaus ðûvio: nulauþta viena ragø atðaka ir dalis ausies. „Norëjau padaryti visos galvos iðkamðà, taèiau Kaune meistrai pasakë, kad ausies sutvarkyti negalës, o iðkamða su dalimi ausies bûtø nevertinga“, – pasakojo A. Chmieliauskas. Be to, bièiuliams pasigroþëti jis atveþë vietnamietiðkos kiaulës kaukolæ. Jà medþiotojas paruoðë tik ádomumo dëlei, mat tai buvo naminis gyvulys. „Anksèiau maistui auginome nemaþai vietnamietiðkø kiauliø, – pasakojo A. Chmieliauskas. – Jos uþauga iki 40–50 kilogramø, tiek mësos turint nereikia sukti galvos, kur dëti – ðeima greitai suvalgo.“

Galingà briedá A. Chmieliauskas sumedþiojo Slikiø miðke.

Medþiotojø ðeima Këdainiø medþiotojø ir þvejø draugija vienija apie 600 medþiotojø, priklausanèiø 11 bûreliø. Ðiuo metu (iki balandþio 15 dienos) galima medþioti tik bebrus, o plëðrûnus leidþiama ðaudyti visus metus. Nuo geguþës 1 dienos prasidës atrankinë ðernø medþioklë.

31 kovo priedas  

^iame priede skaitykite