Page 1

ÐEÐTADIENIO POPIETEI

Kraðto ðviesuoliai

2012 m. vasario 25 d.

Studentiðko gyvenimo variklis – aktyvus jaunimas

Këdainiø J. Radvilos fakultete vyrauja ðilta atmosfera – tai liudija ir ði bendra dëstytojø bei studentø atstovybës nariø nuotrauka.

Irmina VALANTONYTË

Keletà pastarøjø metø ramiai sruvenæs, Këdainiuose vël ëmë kunkuliuoti studentiðkas gyvenimas. Já gaivinti ëmësi veiklus jaunimas, ðiais mokslo metais ásiliejæs á Kauno kolegijos Këdainiø Jonuðo Rad vilos fakulteto studentø atstovybæ. Radvilos Kaip viena ðeima „Tas, kuris neturi tikslo, neranda dþiaugsmo jokioje veikloje“ – yra pasakæs poetas Dþ. Leopardis. Ðiuos studentus subûrë noras veikti ir bendri tikslai. Pirmoji iniciatyvos ëmësi antro kurso studentë këdainietë Gintarë Berlëtaitë, prie jos prisijungë bendra-

mokslis Arnas Giedra ir pirmakursë Ieva Visockytë. Netrukus susibûrë visa komanda – studentø atstovybëje dabar yra vienuolika nariø, nuo pirmakursiø iki ketvirto kurso studentø, atstovaujanèiø visoms fakultete dëstomoms specialybëms. Ðie vaikinai ir merginos po paskaitø neskuba namo, o renkasi atstovybës patalpose ir planuo-

ja naujus renginius, padeda studentams spræsti studijø ir socialinius klausimus, palaiko ryðius su kitomis Kauno kolegijos padaliniø studentø atstovybëmis. Jie – kaip viena ðeima, aktyvûs, darbðtûs ir nuoðirdûs savo fakulteto patriotai, visai neseniai atstovavæ fakultetui Studijø mugëje, kartu su bendramoksliais iðkovojæ pergalæ vasario 16-osios proga surengtose „Protø kovose“. „Svarbiausia – dirbti komandoje, vieningai, bûti tolerantiðkiems, pasitikëti vienas kitu. Vienas èia nieko nenuveiksi“, – sako KJRFSA pirmininkë G. Berlëtaitë, studijuojanti verslo

anglø kalbà. Studentø atstovybës nariai pasidalinæ veiklos sferas: vieni atsakingi uþ kultûrà, kiti – uþ socialinius, treti – uþ akademinius reikalus ar studento paþymëjimus. Taip pat veikia ryðiø su visuomene, þmogiðkøjø iðtekliø komitetai.

Ðokiø studija – savanoriðka veikla Vienas „ðvieþiausiø“ studentø atstovybës renginiø – ðv. Valentino dienos ðventë.

/Nukelta á 3 psl./

Këdainiø kraðto ðviesuoliai – 2012 Rubrikoje „Kraðto ðviesuoliai“ supaþindiname su iðkiliais Këdainiø kraðto þmonëmis, dabartinës kultûros sergëtojais, gerø idëjø, pilietinës iniciatyvos skleidëjais, þymiais mûsø kraðto þmonëmis, visuomenëje ir bendruomenëse gerbiamais ðviesuoliais. Tikime, kad visuose rajono kampeliuose dar yra þmoniø, kuriø gyvenimas ir darbai verti ðviesuolio vardo.

Skambinkite, raðykite ir papasakokite mums apie Këdainiø kraðto ðviesuolius. Norime, kad apie tokius þmones þinotø, vertintø ir ið jø dvasinës stiprybës semtøsi tiek jaunuomenë, tiek vyresnieji laikraðèio skaitytojai. Lauksime Jûsø laiðkø ir skambuèiø El. paðtu raredakcija@ra.w3.lt Teirautis redakcijos tel.

56 511


2

2012 m. vasario 25 d.

popietei

Domëjosi pagyvenusiø þmoniø kasdienybe Mero pavaduotoja N. Naujokienë (kairëje) domëjosi Josvainiø socialinio ir ugdymo centro gyventojø kasdienybe.

Auðra MALINAUSKIENË

Prieð keletà dienø rajono savivaldybës mero pavaduotoja Nijolë Naujokienë kartu su Socialinës paramos skyriaus vedëja Jûrate Blinstrubaite lankësi Josvainiø ir Ðëtos socialiniuose ir ugdymo centruose bei Dotnuvos slaugos namuose. Vicemerë ir skyriaus vedëja apþiûrëjo minëtas ástaigas, su kuriø vadovais aptarë jø dþiaugsmus ir rûpesèius, taip pat domëjosi èia gyvenanèiø senoliø kasdienybe – nuo sveikatos iki gyvenimo sàlygø.

Lankosi kasmet Tradiciðkai maþiausiai vienà kartà per metus vicemerë N. Naujokienë su atsakingais savivaldybës tarnautojais apsilanko visose rajone veikianèiose socialinëse ástaigose. „Noriu pasiþiûrëti, kokiomis sàlygomis ir kaip gyvena mûsø

kraðto socialiniø ir slaugos namø gyventojai. Stengiamës ávertinti, ar kokybiðkai jiems teikiamos paslaugos, ar pakanka lëðø patenkinti jø poreikius ir kt. O ir nors trumpai pasikalbëti su èia gyvenanèiais senoliais man yra svarbu. Tada ið karto pajuntu tikràjà ástaigos dvasià“, – sakë N. Naujokienë.

Aptarë ir biudþetà Vieðnagiø metu mero pavaduotoja ir Socialinës paramos skyriaus vedëja J. Blinstrubaitë su Josvainiø, Ðëtos ir Dotnuvos ástaigø vadovais aptarë socialiniams

centrams skirtà rajono biudþetà. „Nors ðiemet socialinëms ástaigoms ir slaugos namams ið rajono biudþeto lëðø skirta maþiau, taèiau tikiu, kad paslaugos kokybë nenukentës. Ástaigø vadovai patyræ ir atsakingi. Noriu pamatyti, ar optimizmo nestokoja socialiniø ástaigø gyventojai – paslaugos gavëjai“, – kalbëjo N. Naujokienë.

kad ir skiriama suma ðiai dienai yra pakankama vienam þmogui. Juk savo namuose savarankiðkai senolis gyvena ið pensijos, kuri vidutiniðkai yra maþdaug pusaðtunto ðimto litø. Tuo tarpu socialinio centro gyventojas gauna þymiai daugiau ir brangesniø, todël ir kokybiðkesniø paslaugø, kurios þymiai pagerina ir palengvina kasdienæ jø gyvenimo kokybæ senatvëje“, – sakë mero pavaduotoja N. Naujokienë.

Daug ástaigø Lietuvos kontekste Këdainiø rajonas yra iðskirtinis tuo, kad

daugiau në viena ðalies savivaldybë neturi tiek daug socialiniø centrø ir globos ástaigø, kiek mûsø kraðtas. „Ið visø respublikos savivaldybiø mes vieninteliai turime didelá – net penkiø, socialiniø ástaigø tinklà. Tai – vaikø globos namai „Saulutë“, slaugos namai Dotnuvoje, socialiniai ir ugdymo centrai Josvainiuose ir Ðëtoje bei vaikø globos skyrius Specialiojoje mokykloje, taip pat Këdainiø miesto bendruomenës socialinis centras. Visos ðios ástaigos priklauso rajono savivaldybei, kuri jas visapusiðkai iðlaiko“, – vardijo N. Naujokienë.

Gauna paslaugas Paðnekovës duomenimis, vieno pagyvenusio þmogaus iðlaikymas socialiniame centre rajono savivaldybei kas mënesá atsieina daugiau kaip pusantro tûkstanèio litø. „Paslaugos kokybës gerinimui visada yra didesnis poreikis, nei leidþia turimos galimybës. Aplankiusi visus centrus ir slaugos namus, galiu dràsiai sakyti – seneliai priþiûrimi atsakingai. Manau,

Socialinës paramos skyriaus vedëja J. Blinstrubaitë (kairëje) bendravo su Josvainiø socialinio ir ugdymo centro vadove E. Markova. /Nuotr. R. Kazakevièiaus/

Skaitytojo balsas

Savaitgalio þinia

„Ledinis“ choras tikisi palaikymo

Atsakymas seniûnui Gyvenu Josvainiø miestelio kapiniø kaimynystëje. Maþdaug prieð deðimt metø greta jø buvo pasodintos aplinkà puoðianèios puðaitës, kurios per tà laikà iðaugo ir suveðëjo. Todël nebeliko vietos ðaligatviu eiti pëstiesiems, o vaþiuojantiems automobiliu suprastëjo matomumas, kartu ir saugumas.

Be to, jaunimas mëgsta greitai vaþinëti, todël kapiniø lankytojams ir aplink gyvenantiems þmonëms yra nesaugu. Manau, kad puðis, auganèias tarp senøjø ir viduriniø kapiniø, reikëtø iðgenëti, kad bûtø galima laisvai vaikðèioti ðaligatviu. Josvainietë

Kodël nupjovë medþius? Paskutiná vasario sekmadiená këdainieèiø choras toliau kovos dël iðlikimo projekte „Chorø karai“.

Auðra MALINAUSKIENË

Vasario 26 dienà, sekmadiená, 19.30 val. TV3 televizijos projekto „Chorø karai“ ðeðtoje laidoje dël iðlikimo su keturiais chorais ir toliau kausis Këdainiø „Ledinis“ choras. Praëjusá sekmadiená këdainieèiai su generolëmis Giulija ir Monika surinko daugiausiai – 39 – komisijos balus ir bendroje þiû-

rovø bei komisijos balsø lentelëje stojo á antràjà vietà. Susumavus rezultatus paaiðkëjo, kad penktosios laidos nugalëto-

jais tapo Kataþynos vadovaujamas Vilniaus rajono „Kaðtoninis“ choras, treti liko „Ventukai“ ir Akmenës kraðto „Ðirdþiø“ dainininkai, ketvirti – Stano ir Panevëþio „Vilties“ choras, penkti – „Rondo“ bei Kauno rajono „Boþolë“ choras. Ðá sekmadiená këdainieèius choristus galite palaikyti laidos metu skambindami trumpuoju telefono numeriu 1671.

„Greta J. Basanavièiaus gatvës 142-ojo, 144-ojo, 146-ojo namø augo nemaþai aukðtø medþiø. Dabar miesto seniûnijos darbuotojai beveik visus juos iðpjovë. Kodël taip drastiðkai elgiamasi su medþiais? Mes norëtume, kad aplinka bûtø þalia“, – redakcijai guodësi J. Basanavièiaus gatvës 146-ojo namo gyventoja. Këdainiø miesto seniûnas Alvydas KLEIVA paaiðkino, kad ðiame mikrorajone (kaip ir prie daugelio miesto daugiabuèiø) buvo pasodinti topoliai – greit augantys, bet ne itin iðvaizdûs ir trapûs medþiai. Daug jø buvo pasodinta tiesiai virð vandentiekio ar nuotekø trasø. Pasak seniûno, medþiø ðaknys prasiskverbë á vamzdþius ir

kemða juos. Tinklus eksploatuojanti bendrovë „Këdainiø vandenys“ kreipësi á miesto seniûnijà su praðymu nupjauti trasas gadinanèius medþius, rajono savivaldybë ir Aplinkos apsaugos agentûra iðdavë leidimus. Iðkirtus senus medþius miestas nebus paliktas be þeldiniø. „Savivaldybëje dirbanti landðafto architektë suprojektuos, kokie þeldiniai gali bûti sodinami prie namø, tik ne ant trasø“, – aiðkino seniûnas. Jis patikino, kad pavasará, kaip kasmet, seniûnija skirs lëðø sodinukams ir daugiabuèiø bendrijos kai kuriø augalø galës gauti nemokamai.


2012 m. vasario 25 d.

popietei

Studentiðko gyvenimo variklis – aktyvus jaunimas

Pirmieji renginiai

nome, kad pavyks iðjudinti. Tai tik idëja, taèiau svajojame fakultete atidaryti kaþkà panaðaus á studentø laisvalaikio centrà – patalpà, kurioje studentai galëtø jaukiai susësti, pabendrauti, pasidaryti arbatos“, – planais dalinasi aktyvi studentë.

Studijuoti Këdainiuose patinka

/Atkelta ið 1 psl./ Vasario 14-àjà organizatoriai paruoðë linksmà vaidinimà, á kurá átraukë studentus ir dëstytojus. Jiems teko kurti eilëraðèius ið pateiktø þodþiø, suvaidinti ávairias linksmas situacijas. Uþduotis atliko burtø keliu ið þiûrovø sudarytos poros, o geriausiai pasirodþiusieji buvo apdovanoti saldþiomis dovanëlëmis. Ðventës pabaigoje debiutavo gruodþio mënesá susikûrusi fakulteto ðokiø grupë KJRF DANCE, vadovaujama studentø atstovybës nario këdainieèio Justo Þilinsko. Vaikinas mieste lanko ðiuolaikinio ðokio studijà, o pats fakultete be jokio atlygio moko norinèius iðmokti ðokti bendramokslius. „Tikimës, kad sudominsime daugiau studentø, jie ateis á uþsiëmimus, iðmoks ðokti ir kartu gerai praleis laikà“, – kvieèia Justas.

3

Fakulteto ðokiø grupës, kuriai savanoriðkais pagrindais vadovauja studentas J. Þilinskas, debiutas.

Linksmosios studentø varþybos

tams papasakojo dëstytojas Romualdas Miðeika.“ Gráþus á fakultetà, studentø laukë linksmosios futbolo varþybos, kuriose rungësi fakultetiniø atstovybiø nariai. Visi atliko ðmaikðèias uþduotis ir þaidimus, o vakare linksminosi diskotekoje.

„Aktyviai bendradarbiaujaNuo spalio mënesio atgi- me su kitomis Kauno kolegijos musi studentø atstovybë suren- fakultetø studentø atstovybëmis, gë nemaþai renginiø. Viena graþiausiø ðvenèiø vyko Dëstytojø dienos proga: buvo papuoðtas fa- „Svarbiausia – dirbti komandoje, vieninkultetas, kiekvienas dëstygai,, bûti tolerantiðkiems, pasitikëti vienas Bandelës gai tojas gavo studentø darytà studentams kitu. V ienas èia nieko nenuveiksi .“ Vienas nenuveiksi.“ atvirukà bei nuotaikingà „Vis dëlto pirmasis dovanëlæ, apdovanoti studarbas, kurá labai norëjodentø iðrinkti dëstytojai si atlikti – atidaryti valgyklà, kuri ávairioms nominacijoms. – pasakoja studentø atstovybës Studentai iðrinko globëjið- narys A. Giedra. – Jø atstovai jau nebeveikia jau antrus metus, – pastebëjo studentø atstovybës kiausià, punktualiausià, grieþlankësi Këdainiuose. Surengëme pirmininkë G. Berlëtaitë. – Taèiausià, gyvenimo meno ir t.t. jiems ekskursijà á AB „Lifosa“, gièiau paaiðkëjo, kad tai padaryti dëstytojus, vadybos guru, metø das papasakojo apie ámonës veik- labai sudëtinga ir trunka laiko. kirvá ir net fakulteto mados ikolà, istorijà, pakilome á gipso kal- Vis dëlto radome alternatyvà: panà. Dëkingi studentams uþ dë- nus. Vëliau gráþome á Këdainiø dedant administracijai, susitarëmesá ir ðilumà dëstytojai taip senamiestá, o jo istorijà studen- me su kepykla „Bandelita“, ir jie pat paruoðë siurprizà – teatralizuotà sveikinimà Studentø dienos proga. Á ðventæ atvyko ir Kaune studijuojantys, taèiau ðiam fakultetui priklausantys studentai, tad pabendrauta labai smagiai ir ðiltai. Be abejo, neapsieita be tradiciniø pirmakursiø krikðtynø, kurios ðákart vyko netradiciðkai – pirmakursiams studentams buvo suorganizuotos orientacinës varþybos po Këdainiø miestà. Lapkrièio 29-àjà paminëta Tarptautinë draugo diena, subûrusi kiekvienà fakulteto grupæ. Ðiltus studentø santykius skatino ir visà gruodþio mënesá fakultete veikæs „Kalëdinis paðtas“, per kurá studentai galëjo perduoti kalëdinius sveikinimus draugams, o prieð pat atostogas Kalëdø Senelis su snieAkimirka ið ðv. Valentino dienos ðventës. guolëmis laiðkuèius iðdalino.

sutiko mums padëti. Tad kiekvienà dienà pagal uþsakymà á fakulteto kavinukæ atkeliauja ðvieþios bandelës. Pagal sudarytà budëjimo grafikà studentai patys tvarko kavinukæ, uþkaièia arbatinukà, tad galima iðgerti arbatos ar kavos.“ Pasak Gintarës, fakulteto administracija palaiko studentø iniciatyvas ir dþiaugiasi jø pastangomis. „O ið studentø dar jauèiame ðiek tiek apatijos, taèiau ma-

Linksmosios studentø futbolo varþybos.

Studentø atstovybë taip pat sulaukia klausimø dël studento paþymëjimo, stipendijø, socialinës paramos galimybiø. Atstovybës nariai studentams padeda uþpildyti reikalingus dokumentus, visi drauge ieðko atsakymø á kylanèius klausimus. Nuomojamo bûsto paieðkas palengvina skelbimai fakulteto interneto svetainëje www.jrk.lt, taip pat skelbimø lentoje pirmajame aukðte. Jaunuoliai pastebi, jog valstybës parama studentams labai menka, stipendijas gauna vos 10–12 procentø kurso studentø. Paklausti apie atmosferà ir studijas fakultete, studentai atsako su nuoðirdþiu uþsidegimu. „Man patinka dëstytojø bendravimo stilius – jie skiria dëmesio kiekvienam studentui, su kiekvienu gali padirbëti asmeniðkai, tad galiu iðsiaiðkinti viskà, kas neaiðku“, – tvirtina pirmakursë Ieva Visockytë, studijuoti verslo anglø kalbos ir vadybos atvykusi ið Ukmergës. Arnas, kuris studijuoti á Këdainius atvyko net ið Kretingos, taip pat dþiaugiasi ðiltais ir draugiðkais santykiais. „Tiesà sakant, jau gailiuosi, kad èia nëra magistro studijø – nenoriu palikti fakulteto“, – ðypsodamasis prisipaþásta studentas.

/Nuotr. ið KJRFSA archyvo/

Projekto „Kraðto ðviesa“ rubrikà „Kraðto ðviesuoliai“ remia

šeštadienio popiete  

Šeštadienio popietėje skaitykite