Page 1

Rinkosaikðtë 2012 m. gruodþio 29 d.

Laimingø Naujøjø metø! 18-ieji leidimo metai

Këdainiø rajono laikraðtis

2012 m. gruodþio 29 d. Ðeðtadienis

Aukso medaliø lietus „Metø gaminio“ konkurse

Nr. 148 (2 513)

Kaina 1,20 Lt

Áteikta labdara „Caritui“ Jovita ÞEBRAUSKAITË

Prieð Kalëdas Prieðgaisrinës gelbëjimo tarnybos darbuotojai á Këdainiø Ðv Ðv.. Juozapo parapijos „Carito“ bûstinæ atgabeno labdaros. TTokio okio graþaus ðios tarnybos gesto „Caritas“ sulaukia jau treèius metus ið eilës. Pradþia – prieð trejus metus

UAB Këdainiø konservø fabriko generalinis direktorius V. Vanagas parveþë „Metø gaminio 2012“ aukso medalius, skirtus dviem naujiems gaminiams. /Nuotr. R. Kazakevièiaus/

Irma BAJORÛNË

Konkursas „Metø gaminys 2012“, rengiamas Lietuvos pramonininkø konfederacijos, ypaè sëkmingas koncerno „V ikonda“ ir viso Këdainiø kraðto verslui ikonda“ ámonës ðiemet „Vikonda“ verslui.. Koncerno „V „Vikonda“ pelnë penkis aukso ir vienà sidabro medalá. /Nukelta á 2 psl./

NAUJIENA! KËDAINIUOSE – AUTOMOBILIØ TURGUS Këdainiø automobiliø turgus yra viena ið naujoviø mûsø mieste. Turguje vidutiniðkai eksponuojama apie 50–70 automobiliø ir mikroautobusø.

Turgus dirba kasdien nuo 8 iki 18 val. * Teikiamos visos draudimo, áforminimo ir kitos paslaugos. * Galite pastatyti savo automobilá pardavimui. Respublikos g. 3, tel. 8 616 00 209 (automobiliø stovëjimo aikðtelës

„Gruodis – toks mënuo, kada norisi kaþkam padaryti gera, pabûti ðiek tiek geresniems. Þiûrint á kitø organizuojamas kalëdines labdaros akcijas prieð trejus metus ir patiems kilo noras kaþkà daryti“, – sako Prieðgaisrinës gelbëjimo tarnybos Valstybinës prieðgaisrinës prieþiûros poskyrio vyresnioji inspektorë Erika Dumèienë. Ji dþiaugiasi, kad ástaigos darbuotojai aktyviai dalyvauja ðioje akcijoje ir kad jø dovanoti þaislai, knygos, konstruktoriai ir kiti daiktai pradþiugins vaikus, kuriø ðeimos galbût neiðgali nupirkti kalëdiniø dovanø. /Nukelta á 3 psl./

Prieðgaisrinës gelbëjimo tarnybos darbuotojai á „Carito“ patalpas ëjo neðini pilnais maiðeliais ir dëþëmis.

Stambiausia vagystë – per paèias Kalëdas Daugiau nei 57,5 tûkst. litø nuostolá vienai labûnavieèiø ðeimai padarë vagys, ásilauþæ á jos namus. Pastaruoju metu vagysèiø nestigo ir kitur kitur.. Pavogë su visu seifu ásibrauta vidun ir iðneðtas planPelëdnagiø seniûnijos Labûnavos kaime gyvenanti ðeima gruodþio 25-osios vakare gráþusi á namus pastebëjo, kad iðlauþtas plastikinis kambario lango rëmas,

ðetinis kompiuteris ir seifas su jo turiniu – pinigais, ginklu, ðoviniais ir leidimu laikyti bei neðioti ginklà.

teritorijoje), www.ramuda.lt

Picerija www.piripiripica.lt

Darbo laikas: I–IV – 11–22 val., V–VI – 11–23 val., VII – 11–22 val. Adresas: Þemaitës g. 21.

Tel. uþsakymui 8 647 55 666. Uþsisakius daugiau nei uþ 20 Lt – atveþame nemokamai, iki 20 Lt – 3 Lt.

Dienos pica – tik 9.99 Lt.

Skaitomiausias rajono laikraðtis Prenumeratoriams dovana – 2013-øjø metø kalendorius

Ypaè patraukli prenumeratos kaina!

Kitas laikraðèio „Rinkos aikðtë“ numeris iðeis sausio 3 dienà, ketvirtadiená

/Nukelta á 3 psl./


2

2012 m. gruodþio 29 d.

Aukso medaliø lietus „Metø gaminio“ konkurse /Atkelta ið 1 psl./

„Mësingos“ deðrelës – rinkos sensacija Autoritetinga komisija aukso medalius skyrë dviem Krekenavos agrofirmos gaminiams. „Mësingas“ virtas pieniðkas deðreles ir gamintojai, ir ekspertai laiko sensacija Lietuvos rinkoje, mat jose yra net 90 procentø grynos mësos. Mësos gaminiø technologai tvirtina, kad tai maksimalus kiekis, kad virtos deðrelës bûtø „tikros“, gardþios ir pakankamai minkðtos bei sultingos. Iðskirtinë deðreliø sudëtis paþymëta ant pakuotës. Visi „Metø gaminio“ konkurso komisijos nariai „Mësingoms“ deðrelëms skyrë maksimalø balø skaièiø, ko dar nebuvo ðio konkurso istorijoje. „Mësingos“ deðrelës tik spalio mënesá pasirodë prekyboje ir greitai tapo populiariausiomis.

Nauja iðkylø maisto kultûra Aukso medalá uþdirbo ir kepti skirtos ðvieþios „Italiðkos“ deðrelës su parmezano sûriu ir saulëje dþiovintais pomidorais. „Norime iðplësti vasaros sezono ant grilio kepamø patiekalø asortimentà, diegti naujà iðkylø ar lauke rengiamø vaiðiø kultûrà“, – apie „Italiðkas“ deðreles kalbëjo AB Krekenavos agrofirmos rinkodaros vadovas Gytis Svilainis. „Italiðkø“ deðreliø su gurmaniðkais priedais skonis ypaè gerai atsiskleidþia kepant ant grilio, bet galima jas kepti ir orkaitëje ar keptuvëje. Vasarà naujasis gaminys buvo labai populiarus, deðrelës su

Ðiuos ledus labai gerai ávertino ir vartotojai. Prekyboje jie pasirodë tik geguþës mënesá ir tapo vienais ið geriausiai parduodamø ðokoladiniø ledø Lietuvoje. Ðokoladu glaistyti vaniliniai ledai su kepintais migdolais „Luxury plombir“ apdovanoti sidabro medaliu. „Luxury“ – iðskirtinës kokybës ledø liniAB Krekenavos agrofirmos gaminiai pelnë du ja tikriems gurmakonkurso „Metø gaminys 2012“ aukso medalius. nams. Pasak generalinio direktoriaus J. parmezanu ir saulëje dþiovintais Ramanausko, vartotojai pasitiki pomidorais gaminamos ir þiemà. „Metø gaminio“ konkurso vertiÐie metai buvo labai sëkminnimais. Kai ledø pakuotës paþengi Krekenavos agrofirmai. Ámonës klinamos ðio konkurso medaliu, gaminiai Lietuvos ir tarptautinëpardavimai iðauga. se parodose gavo ðeðis aukso ir tris sidabro medalius. Iðskirtiniai gaminiai „Visø gaminiø receptûros yra Këdainiø konservø fabrikas originalios, – pabrëþë rinkodaros ðiemet nutarë pasitikrinti, kaip vadovas G. Svilainis. – Ið „Metø ekspertai ávertins naujausius salogaminio“ konkurso kasmet parsitø grupës gaminius. veþame aukðèiausius ávertinimus.“ Neapsiriko – salotos su tunu „Ðokoladiniø“ metø derlius ir pupelëmis bei agurkø salotos gavo aukðèiausius ávertinimus, DADU ledø gamintoja UAB „Vikeda“ savo kolekcijà papildys aukso medalius. „Ðiuos du gaminius delegavodviem medaliais: aukso ir sidabro. me á konkursà todël, kad jie uniAukðèiausias ávertinimas skirkalûs, në vienas Lietuvos gamintas ðokoladiniams ledams vafliniatojas negamina panaðiø salotø“, – me indelyje „Plombyras numeris 1“. UAB „Vikeda“ generalinis tvirtino Këdainiø konservø fabridirektorius Justas Ramanauskas ko generalinis direktorius Vyganjuokauja, kad ðie metai ámonei – tas Vanagas. Pirmieji „ekspertai“ – fabriðokoladiniai. Aktyviai bendradarbiaudama su Belgijos ir Olandijos ko darbuotojai, kurie ragaudami, ðokolado gamintojais „Vikeda“ ið- vertindami nusprendþia, kurie gatobulino gaminius su ðokoladu. miniai turi atstovauti „Metø gaTad ir puikus ðokoladinio plomby- minio“ konkurse. Abiejø gaminiø vartotojai garo ávertinimas nenustebino.

PR

Senjorams skirti telefonai po 1 lità – jau „Tele2“ salonuose Telekomunikacijø bendrovei „T ele2“ uþ 1 lità pasiûlius „Tele2“ specialiai senjorams skirtus mobiliuosius telefonus „Huawei G 500“, jie greit sulaukë didelio populiarumo ir buvo iðpirkti iðpirkti.. Ðiuo metu visus „Tele2“ salonus jau pasiekë nauja ðiø telefonø siunta, tad visi norintys per ðventes save ar artimuosius nudþiuginti tokia dovana, dabar gali tai padaryti. Senjorø laukia ir specialus pokalbiø planas, kuris leis sutaupyti ir bendrauti dar daugiau.

Galimybë bendrauti nevarþomai „Þmoniø susidomëjimas patvirtino, kad ðie telefonai ir pasiûlytas pokalbiø planas atitinka senjorø poreikius. Dabar, per ðventes, ypaè geras laikas pasinaudoti geru pasiûlymu ir sau ar artimiesiems padovanoti galimybæ kalbëtis nevarþomai ir skambinti ne tik kai bûtinai reikia, bet ir kai norisi

bendrauti“, – sakë „Tele2“ marketingo vadovas Tomas Burovas. Norëdami kalbëti laisvai, visi senjorai gali pasinaudoti specialiai jiems skirtu mokëjimo planu. Jis kainuoja 8 Lt per mënesá ir suteikia 100 minuèiø skambuèiams á visus Lietuvos mobiliojo ryðio tinklus. Be to, pasiraðant sutartá su dviem pasirinktais abonentiniais numeriais „Tele2“ tinkle galima bendrauti visiðkai nemokamai ir be apribojimø, uþ tai kas mënesá mokant vos po 1 lità uþ kiekvienà.

Patogus ir paprastas telefonas Kad skambinti bûtø patogu ir paprasta, „Tele2“ siûlo specialiai senjorams skirtà mobiløjá telefonà. Pasirinkus planà senjorams ir pasiraðius 18 mën. paslaugø teikimo sutartá, toks telefonas kainuos vos 1 Lt be jokiø papildomø telefono mokesèiø. Telefonu lengva naudotis – ekrane aiðkiai matosi tekstas, o

Senjorams sukurtà ypaè patogø mobiløjá telefonà „Huawei G 5000“ „Tele2“ galima ásigyti uþ 1 lità be jokiø papildomø telefono mokesèiø.

dideli mygtukai leidþia lengvai surinkti numerá. Patogiam naudojimui pritaikytas „Huawei G 500“ turi du greituosius mygtukus, kuriuos paspaudus ið karto surenkamas ið anksto nustatytas telefono numeris. Telefone ádiegtas ir specialus pagalbos skambuèio mygtukas, kuris leidþia greitai paskambinti bendru pagalbos numeriu 112. „Huawei G 500“ turi ir daugiau naudingø funkcijø – þibintuvëlá, radijà, didinamàjá stiklà ir fotoaparatà. Be to, reikalingiausios funkcijos, tokios kaip telefo-

li nusipirkti visuose Lietuvos prekybos tinkluose, taip pat fabriko firminëje parduotuvëje. Juos jau ragauja Rusijos, Airijos valgytojai. Pikantiðko saldoko ir aðtroko skonio agurkø salotos tinka prie karðtø ir ðaltø mësos, þuvies patiekalø, taip pat sumuðtiniams pagardinti. Salotos su tunu ir pupelëmis nereikalauja jokio paruoðimo: tiesiog dëti lëkðtën ir uþkandþiauti. „Dþiaugiamës, kad ekspertai puikiai vertina mûsø produkcijà, – sakë V. Vanagas. – Vartotojai pasitiki profesionalø vertinimu ir dràsiai perka naujus gaminius, paþenklintus „Metø gaminio“ konkurso medaliu.“

Këdainiø verslo sëkmë Kasmetiniame konkurse „Metø gaminys“ apdovanojimams nominuota 80 ámoniø. Dviejø lygiø ekspertø ir ávairioms pramonës bei verslo ðakoms atstovaujanti komisija, apibendrinusi ekspertø iðvadas, nusprendë skirti 85 aukso ir 15 sidabro medaliø ámoniø pro-

dukcijai ir paslaugoms. Ið viso á Këdainius parvaþiavo septyni aukso ir du sidabro medaliai, dar vienas atiteko statybos ámonei uþ mûsø rajone pastatytà objektà. „Metø gaminio 2012“ aukso medaliu ávertintas UAB „Vesiga“ gaminamas „Daumantø“ pomidorø padaþas be krakmolo, sidabro – ðios ámonës „Daumantø“ majonezinis padaþas „Èili“. Aukðèiausias konkurso ávertinimas ir aukso medalis skirtas uþdarosios akcinës bendrovës „K2 LT“ teikiamoms kremavimo paslaugoms. Statybos ir statybiniø medþiagø pramonës grupëje aukso medalis skirtas akcinei bendrovei „YIT Kausta“, pastaèiusiai „Ivabaltë“ þemës ûkio technikos centrà Këdainiø rajone, Savieèiuose. Gruodþio 21 d. ministras pirmininkas Algirdas Butkevièius Vyriausybëje ámoniø vadovams áteikë apdovanojimus.

UAB „Vikeda“ generalinis direktorius J. Ramanauskas didþiuojasi, kad fabriko kolekcijoje – jau penki aukso ir du sidabro medaliai. /Nuotr. autorës/

no atrakinimo bei þibintuvëlio mygtukai, iðdëstyti telefono ðone. Taip paskambinti ir pasinaudoti reikalingiausiomis funkcijomis galima daug greièiau ir paprasèiau. Naujuoju pokalbiø plano ir telefono uþ 1 Lt pasiûlymu pasinaudoti gali ir nauji, ir esami „Tele2“ klientai. Tai padaryti galima visuose „Tele2“ salonuose ir internetu, svetainëje www.tele2.lt. Bendrovës „RAIT“ rugsëjo mën. atliktos apklausos duomeni-

mis, „Tele2“ yra populiariausias ir labiausiai rekomenduojamas operatorius Lietuvoje. Beveik pusë apklausos dalyviø teigë, kad naudojasi „Tele2“ paslaugomis.

Skubiai PAMESTAS telefonas „Sonny Ericsson Xperia X10“. Radusiam atsilygins. Tel. 8 689 93 915.

Dëkojame Nuoðirdþiai dëkojame visiems, kurie uþjautë ir buvo ðalia begalinio skausmo valandà laidojant brangià mamà ir babytæ Bronislavà Dràseikienæ. Duktë Sabina su ðeima

Nuoðirdþiai uþjauèiame Petrà Urbonavièiø dël mylimos sesers netekties. J. Basanavièiaus g. 73-iojo namo II laiptinës gyventojai

Mirus Marijai Graþinai VOVERIENEI nuoðirdþiai uþjauèiame sûnø Linà su ðeima, gimines ir artimuosius. Liepø alëjos 21-ojo namo gyventojai

Dël mylimos mamos mirties nuoðirdþiai uþjauèiame Jadvygà Snarskienæ ir jos artimuosius. Sodø g. 14-ojo namo I laiptinës gyventojai


2012 m. gruodþio 29 d.

Áteikta labdara „Caritui“

3

Trumpai PIGIAI PARDAVË Policijoje pradëtas ikiteisminis tyrimas dël skolininko nesàþiningumo, kuriuo átariamas buvæs vienos firmos savininkas A. V. Pirminiais duomenimis, ámonei akivaizdþiai gresiant bankrotui jis nepateisinamai pigiai pardavë ámonës automobilá, kuris galëjo bûti pateiktas skoloms dengti.

SUÞALOJO PETARDA

E. Dumèienë ir parapijos klebonas G. Pûras (kairëje) apsikeitë ðventiniais sveikinimais ir dovanëlëmis.

/Atkelta ið 1 psl./ Paklausta, kodël surinkti daiktai nuveþami ne kur kitur, o á Këdainiø Ðv. Juozapo parapijos „Carito“ bûstinæ, E. Dumèienë atsakë, kad èia dirbanèios moterys gerai þino, kam labiausiai reikia pagalbos, ir puikiai susitvarko su

savo misija, sàþiningai iðdalina gautà labdarà.

Pradþiugina vargingesnius „Carito“ narë Marijona Gërybienë, atveþtà labdarà priëmusi kartu su kitomis ðios organizacijos narëmis Jolanta Paukðtiene ir Stanislova Kieliene, sakë, kad Prieðgaisrinës gelbëjimo tarnybos paau-

Këdainietë, gruodþio 20-àjà kreipusis á policijà, praneðë, kad gruodþio 17-osios popiete jos sûnui petarda suþalojo veidà. Moters teigimu, 1998 metais gimæs jos sûnus ëjo namo, kai ties Tilto gatvëje esanèia poþemine perëja ið paskos atbëgæ nepaþástami asmenys ábruko paaugliui á rankas metalinæ dëþutæ su petarda, kuri sprogo.

„Carito“ moterys netrukus iðkraus paaukotus daiktus ir galës juos pasiûlyti stokojantiems.

koti daiktai visada bûna geri, maþai naudoti, tad jie tikrai labai pradþiugina vargingesnes ðeimas. „Kiekvienà penktadiená pas mus ateina þmonës, kurie iðsirenka savo ðeimoms reikalingø daiktø ir bûna labai patenkinti“, – pasakoja M. Gërybienë.

KLIUDË IR SUÞEIDË Tiesa, ji pabrëþia, kad prieð Kalëdas nemaþai maisto bei ávairiausiø daiktø paaukoja ir pavieniai tikintieji, tarp kuriø yra ir þmoniø, aukojanèiø pinigus. Kai kurie aukotojai stokojanèiuosius pinigais remia jau nebe pirmi metai ir ne vien prieð Kalëdas.

Policijos centre – þingeidumà skatinantis renginys Këdainiø policijos centras, suorganizavæs renginá „Knygø pasaulyje“, sudarë sàlygas moksleiviams pademonstruoti pademonstruoti,, kiek þino apie knygas ir kinà. Këdainiuose, kavinëje „Auðrûta“, susirinkusios ðeðios miesto ir rajono moksleiviø komandos turëjo atlikti uþduotis, reikalaujanèias þiniø apie knygas, kuriø motyvais yra sukurti kino filmai. Komandas sudaræ keturiolikmeèiai–ðeðiolikmeèiai demonstravo, kà þino apie literatûros kûrinius, jø personaþus, raðytojus. Pa-

aiðkëjo, kad apie tai daugiausiai þino Këdainiø „Atþalyno“ gimnazijos komanda. Nugalëjusios komandos nariams áteiktos knygos „Pasaulio istorija“. „Tikimës, kad toks renginys moksleiviams leido geriau paþinti knygas, pasinerti á literatûros pasaulá, suþadino norà skaityti klasika tapusias knygas ir, þinoma, subûrë visus prasmingai bei linksmai praleisti laikà“, – sakë Policijos komisariato Prevencijos poskyrio vyresnioji specialistë Vilma Vyðniauskienë. „Rinkos aikðtës“ inf.

Sodyba ðiomis dienomis apvogta ir Dotnuvos seniûnijos Mantviliðkio kaime – ið gyvenamojo namo priestato dingo 1,7 tûkst. litø vertës benzininis pjûklas. Garaþas apvogtas Truskavos seniûnijos Paeþeriø kaime, kur pagrobtas suvirinimo aparatas, ðlifuoklis ir græþtuvas, o Vilainiø seniûnijos Vasariðkiø kaime ið gyvenamojo namo dingo neðiojamasis kompiuteris ir du mobiliojo ryðio telefonai.

Nugalëtojø komanda – po apdovanojimo.

Pro langà – plaktukas Keistai, net ðiek tiek teatraliðkai vëlø gruodþio 21-osios vakarà Këdainiuose buvo apvogtas vienos ámonës krovininis automobilis, kurio ðiaulietis vairuotojas

Pastaruoju metu du ikiteisminiai tyrimai pradëti dël netikusio buvo apsistojæs Ðëtos gatvëje esan- elgesio su policijos pareigûnais. èiuose sveèiø namuose. Pasibeldæ á duris du nepaþástami vyriðkiai papraðë ðiaulieèio cigaretës, pavaiðinti ja iðëjo, bet vël ëmë belstis, o kai durys ðákart neatsivërë, buvo iðdauþtas kambario langas, pro kurá vidun álëkë metalinis plaktukas. Plaktukas buvo ið ðiaulieèio darbovietës sunkveþimio, taigi buvo aiðku, kad ðis apvogtas. Iðëjæs laukan paþiûrëti vyriðkis ásitikino, kad ið aikðtelëje stovinèio automobilio pagrobta navigacinë sistema ir magnetola. Kûèiø naktá magnetola dingo ir ið radviliðkieèio „Audi 100 C4”, stovëjusio prie sodybos Krakiø seniûnijos Aþytënø kaime. „Rinkos aikðtës“ inf.

VYRAS SUNERIMO Lapkrièio pabaigoje iðleidæs 1990 metais gimusià þmonà Þ. L. á Vokietijà ir sunerimæs, kad ji gali bûti nusikaltimo auka, këdainietis G. L. gruodþio 22-àjà kreipësi á policijà. Paskutiná kartà sutuoktiniai telefonu bendravo gruodþio 19-àjà, o vëliau ryðys nutrûko, moters buvimo vieta neþinoma.

DU GAISRAI

/Policijos komisariato nuotr./

Stambiausia vagystë – Ir kyðis, ir grasinimai per paèias Kalëdas /Atkelta ið 1 psl./

Babënuose, prie parduotuvës „Puðelë“, B. R. vairuojamas ir nesuvaldytas automobilis „Mercedes Benz“ kliudë 1985 metais gimusá këdainietá E. G., prispaudë já prie puspriekabës ir suþalojo. Tai atsitiko gruodþio 20-osios vakare.

Gruodþio 20-osios vakare kelyje Ðëta–Okainiai–Truskava policijos patruliai pastebëjo kelkraðtyje stovintá automobilá „Opel Corsa“. Nors kelio ruoþas buvo neapðviestas, opelis stovëjo be stovëjimo ðviesø. Norëdamas iðvengti administracinës atsakomybës uþ Keliø eis-

mo taisykliø paþeidimà opelio vairuotojas – 1964 metais gimæs këdainietis P. P. – tarnybiniame policijos automobilyje davë pareigûnams 100 litø kyðá. Visai kitaip elgësi 1989 metais gimæs L. A., gruodþio 23iosios naktá neblaivus pristatytas á Policijos komisariatà dël administracinio teisës paþeidimo. Jis penkias valandas necenzûriniais þodþiais plûdo pareigûnus, áþeidinëjo juos, o vienam ir grasino nuþudysiàs.

Gruodþio 22-osios vidurdiená Gudþiûnuose degë medinis vieno aukðto gyvenamasis namas ðiferiu dengtu stogu ir apðiltintas spaliais. Ugnis pastatà labai smarkiai nuniokojo, taip pat sunaikino namø apyvokos daiktus. Tos paèios dienos vakare Këdainiø autobusø stoties teritorijoje degë bendrovës „Kautra“ autobusas.

PASATAS VOGTAS Vilnietë Þ. R., gimusi 1970 metais, gruodþio 22-àjà Këdainiuose norëjo áregistruoti automobilá „Volkswagen Passat“, taèiau ámonës „Regitra“ Këdainiø grupës specialistai duomenø bazëje aptiko, kad gruodþio 19-àjà Italijoje paskelbta ðio pasato paieðka. Dël ðio ávykio pradëtas ikiteisminis tyrimas, policija apklausë vilnietæ.

NESUMOKËJO Gruodþio 26-osios naktá apie dvi valandas po Këdainius taksi automobiliu veþiota grupë asmenø uþ kelionæ nesusimokëjo ir taksi paslaugas teikianèiai ámonei padarë 160 litø nuostolá.

SUGADINO DURIS

Josvainiø g. 41, Këdainiai, tel.: (8 347) 56 176, 8 678 40 699.

Du këdainieèiai naktiniame klube „Activity zone“ gruodþio 26osios naktá sudauþë medines sandëliuko duris. 1991 metais gimæs L. M. ir metais vyresnis T. G. uþdaryti á areðtinæ.


4

2012 m. gruodþio 29 d.

Bylos kepalas politiniø interesø krosnyje Giedrûna GIRDENYTË

Mokslo pasaulá sudrebino naujiena. Sukurtas naujos kartos rentgeno teleskopas. Kurá dràsiai galima pavadinti langu á kosmosà. Jis jau pasiekë orbità. IIrr skrieja aplink Þemæ. IIrr netrukus atskleis didþiàsias juodøjø skyliø ir supernovø paslaptis. Nobelio premijos vertas iðradimas. Bet kas iðras teleskopà, kuris padëtø praregëti? Ne tik kosmose. Bet ir savo paèiø panosëje. Ir pamatyti, kad karalius nuogas. Kad Darbo partijos byla yra ne tik uþmaiðyta su politiniu raugu. Bet ir iðkepta politinëje virtuvëje. Politiniø interesø krosnyje. Su kieèiausia politine pluta. To nematyti galëtø tik aklas. Bet neveltui sakoma: nëra labiau aklo uþ tà, kuris nenori matyti. O nenori matyti daug kas. Ypaè ið sëdinèiø Seime. Na, konservatoriai ir liberalai nestebina. Politinio bylos pamuðalo jie nemato tyèia. Jie pasirengæ net akis uþsiriðti. Kad tik nematytø. Kitaip ir bûti negali. Ðitie ponai visom keturiom palaikytø bet koká kaltinimà. Mestà Darbo partijai ir Viktorui Uspaskich. Tokià tradicinæ konservatoriø ir jø jaunesniøjø broliukø – liberalø nuostatà þino visi. Ir nebesistebi jø iðpuoliais. Demonstruojanèiais ypatingà jø suinteresuotumà. Ðia byla. Kaip árankiu paðalinti ið savo kelio nekenèiamus prieðininkus. Nes paprasti oponentai taip ánirtingai nepuolami. Konservatoriai ir jø broliukai nestebina. Stebina socialdemokratai. Naujojoje koalicijoje tapæ darbieèiø bendraþygiais. Kas jau kas, o socialdemokratai gerai þino ðios bylos iðtakas. Grynai politines. Ne kas kitas, o jø paèiø lyderis, ðviesaus atminimo prezidentas Algirdas Brazauskas pirmasis jas atskleidë. Skaitydamas paskaità Vilniaus universitete. Ir tiesiai ðviesiai ávardijæs kai kuriø politiniø jëgø savo laiku uþsibrëþtà tikslà. Iðguiti Viktorà Uspaskich ið politikos. Ir ið Lietuvos. Þiniasklaida nenutylëjo ðio Algirdo Brazausko pasisakymo. Niekas jo neginèijo ir nebandë paneigti. Buvo minimi þiniasklaidoje ir kiti dalykai. Pavyzdþiui, kaip ðis tikslas buvo pradëtas ágyvendinti specialiøjø tarnybø rankomis. Buvo cituojamas vienas konkretus valstybës pareigûnas. Savo laiku ëjæs aukðtas pareigas tose tarnybose. Ir aktyviai prisidëjæs siekiant minëto tikslo. Þiniasklaida taip pat citavo uþsienio diplomatø susiraðinëjimà. Ið kurio aiðkëja, kad minëtas tikslas aktyviai ágyvendinamas. Kad mechanizmas iðguiti Viktorà Uspaskich – uþsuktas. Politiniø intrigø pagalba. Ir vël – ðie þiniasklaidos praneðimai nebuvo uþginèyti. Nebuvo paneigti. Kokio dar árodymo reikia? Kad ðios bylos kilmës ðalis – politika. Kitos árodymø grupës ausys kyðo ið prezidentûros. Ið preziden-

tës ásakmiai bruktø, ðvelniai kalbant, patarimø. Prieð rinkimus – kad þmonës nebalsuotø uþ Darbo partijà. Kai vis dëlto balsavo – kad naujoji Vyriausybë bûtø be darbieèiø. Paskui viena po kitos buvo atmestos Darbo partijos siûlytos kandidatûros. Be paaiðkinimø ir argumentø. Kokiø tokiø prezidentës reikalavimø, pavyzdþiui, neatitiko Virginija Baltraitienë? Loreta Grauþinienë? Skaidrumo? Kompetencijos? Patirties? Svetimos kalbos? Kodël, pavyzdþiui, vietoj L. Grauþinienës buvo pasirinkta kita pasiûlyta kandidatë? Marijampolietë lektorë Algimanta Pabedinskienë. Tikiu, kad ji ðauni ir protinga moteris. Taèiau në kiek neabejoju, kad jai dar toloka iki L. Grauþinienës ar V. Baltraitienës patirties ir sugebëjimø. Tad kodël atmesta geresnë ir pasirinkta kur kas maþiau patyrusi kandidatë? Tuo labiau kad premjeras Algirdas Butkevièius vieðai pareiðkë: „Ir ðiandien laikausi savo nuomonës, kad ir Loreta Grauþinienë, ir Virginija Baltraitienë tikrai bûtø geros ministrës.“ Ir kas po viso to galëtø ðiandien paneigti, kad valstybës ir jos þmoniø interesai buvo paaukoti politiniams. Jau nekalbant apie tà beprecedentá atvejá. Kai po penkeriø nagrinëjimo metø, bylai net apsamanojus nuo senatvës, neturint jokiø naujø faktø ir argumentø, kaltinimas staiga buvo perkvalifikuotas. Á þymiai sunkesná. Ir tai buvo padaryta likus vos dviem dienoms iki antrojo rinkimø turo. Á kurá konservatoriai dëjo ypaè daug vilèiø. Kad per já jiems pavyks vël áðokti á valdþios laivà. Ðiandien prokurorai gali nors kryþium gultis átikinëdami. Kad ðis

jø þingsnis nebuvo inspiruotas politiniø jëgø. Patikëti jais neámanoma. Kadangi tokiø sutapimø nebûna. Visø ðiø aplinkybiø ðviesoje politinio bylos pamuðalo nepamatyti gali tik tie, kas nenori matyti. Nestebina, kad nenori matyti konservatoriai su savo jaunesniaisiais broliukais. Kaip jau minëjau, stebina socialdemokratai. Ir pats jø premjeras Algirdas Butkevièius. Iki ðiol jis buvo þinomas kaip nuosaikus ir demokratiðkas politikas. Anaiptol nelinkæs á autoritarizmà. Todël stebino jo kategoriðkas tvirtinimas visà laikà iki Viktoro Uspaskich nelieèiamybës svarstymo Seime. Kad visa socialdemokratø frakcija balsuos uþ jos panaikinimà. Kodël savo demokratinius principus pabrëþti mëgstantis politikas ðá kartà juos uþmirðo? Ir neleido frakcijai balsuoti laisvai, kiekvienam pagal sàþinæ? Atrodytø, kad bûtent taip turëjo pasielgti toks pavyzdingai demokratiðkas lyderis, kaip Algirdas Butkevièius. Ypaè kai kalbama apie koalicijos partnerius. Kodël jis elgësi prieðingai? Perðasi trys galimi atsakymo variantai. Pirmas. Toks jo elgesys – slapto susitarimo, pasiekto prezidentûroje, rezultatas. Uþ toká variantà kalba kad ir toks faktas: vienà po kito atmetinëdama darbieèiø kandidatus á vyriausybæ, prezidentë neatmetë në vieno socdemø pasiûlyto kandidato. Netgi nemëgstamos Birutës Vësaitës. Pasisakanèios prieð atominës jëgainës statybà be tautos pritarimo. Antras. Toks premjero elgesys atitinka paèiø socdemø strateginius tikslus. „Nuginkluoti“ savo pagrindiná partnerá koalicijoje. Ir vienvaldiðkai ásitvirtinti joje. Treèias variantas jau visai „ðventvagiðkas“. Bet ko gyvenime nebûna, o politikoje tuo labiau. O jis toks. Ðiuo atveju graþiai sutapo prezidentûros, konservatoriø ir socialdemokratø virðûnëlës politiniai interesai. Todël jie sutartinai ir apako. Kad nematytø ant Darbo partijos bylos kietos politinës plutos.

AB KREKENAVOS AGROFIRMA aktyviai pleèia savo veiklà ir siûlo darbà

ðaltkalviui-remontininkui.

Mes siûlome: · laiku mokamà tiesiogiai nuo darbo rezultatø priklausantá atlyginimà; · apmokymà darbo vietoje. Jei esate darbðtus, atsakingas, pastovus – kvieèiame prisijungti prie mûsø komandos. Gyvenimo apraðymà galite uþpildyti adresu Mantviloniø k., Këdainiø raj. (apsaugos skyriuje) darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., arba atsiøsti el. paðtu neringa.d@krekenavos.lt Atrinktus kandidatus informuosime telefonu. Telefonai pasiteirauti: (8 347) 77 209, 77 236.

Kronika

BENDRADARBIAUS SU RUSIJOS MIESTU

KAINOS NESIKEIÈIA AB „Panevëþio energija“ informuoja, kad nuo 2013 m. sausio 1 d. centralizuotai tiekiamos ðilumos ir karðto vandens kainos nesikeièia, galioja nuo lapkrièio 1 d. taikomos kainos. Ðilumos kaina gyventojams – 24,93 ct/kWh su 9 proc.

Rajono taryba pritarë, kad bûtø pasiraðyta bendradarbiavimo sutartis su Rusijos Kaliningrado srities Zelenogradsko miestu. Ðiais metais pasiraðyta sutartis su Ukrainos Melitopolio miestu. Ðiuo metu derinamas protokolas, kuriame bus numatytos konkreèios bendradarbiavimo kryptys ir veiksmai.

Nuoðirdþiai dëkoju

Këdainiø miesto seniûnijai uþ netikëtà, bet labai man reikalingà paramà. Tvarkant Lipliûnø kapines, buvo nupjauti penki dideli medþiai, kuriuos man seniûnija padovanojo malkoms. Niekada nepraðiau pagalbos, savo problemas bandþiau spræsti pati, kiek pajëgiu.Todël esu labai sujaudinta tokio gerumo. Dëkoju ir linkiu gerb. seniûnijos vadovams sveikatos, sëkmës darbuose ir asmeniniame gyvenime. Tegul Jûsø namuose visada bûna ðilta ir jauku. Auðra AUGÛNIENË

Vieðbutis-restoranas SMILGA kvieèia sutikti 2013-uosius GYVATËS metus be rûpesèiø. Mes viskuo pasirûpinsime uþ jus: gyva muzika, skaniais patiekalais bei jaukia aplinka.

Registruokitës ir sutikite

NAUJUOSIUS METUS su mumis ðokio ir geros nuotaikos siautulyje.

Parduotuvë „Geri

sendaikèiai“

Gedimino g. 42, prie sekmadieninio turgaus. Tel.: 53 784, 8 612 07 782, 8 615 53 841. Darbo laikas: I–V nuo 9 iki 18 val., VI ir VII – nuo 9 iki 13.30 val. www.gerisendaikciai.lt

Prekiauja baldais, interjero detalëmis, indais, laikrodþiais, dviraèiais. Pradëjo veikti komisas. AB KREKENAVOS AGROFIRMA siûlo darbà Këdainiuose

elektrikamsautomatikams. Darbo apraðymas: gamyklos árenginiø, prietaisø prieþiûra, taisymas, gedimø ðalinimas. Reikalavimai: - aukðtasis iðsilavinimas (automatikos, elektros tiekimo, elektronikos srityje); - gerai iðmanyti elektros schemas, elektronikà ir programiniø ávedimø nustatymus, mechaniniø árenginiø veikimà ir jø taisymà; - gebëjimas komunikuoti anglø kalba (aiðkinantis gedimø prieþastis); - gebëjimas efektyviai spræsti ávairius elektrotechniniusinþinerinius klausimus; - þinoti ir vadovautis darbø sauga; - sugebëti dirbti savarankiðkai ir atsakingai nepaþeidþiant ámonëje esamos darbø organizavimo ir informacijos konfidencialumo tvarkos; - atsakingumas, iniciatyvumas, komunikabilumas; - geri darbo kompiuteriu ágûdþiai (MS Excel, MS Word). Mes siûlome: • ádomø ir atsakingà darbà; • profesinio tobulëjimo galimybes; • draugiðkà kolektyvà. Gyvenimo apraðymà siøsti el.paðtu neringa.d@krekenavos.lt Informuosime tik atrinktus kandidatus. Telefonas pasiteirauti (8 347) 77 236.


2012 m. gruodþio 29 d.

5

Mokslininkai ieðko bûdø padëti augintojams Jovita ÞEBRAUSKAITË

Rad viliðkio rajono Baisogalos Radviliðkio miestelyje veikiantis ir savo ákûrimo 60-metá ðiemet paminëjæs Lietuvos sveikatos mokslø universiteto Gyvulininkystës institutas þiemà neturi atokvëpio – jo laboratorijose vyksta intensyvûs moksliniai tyrimai tyrimai,, kuriø dalis vykdoma naudojantis Lietuvos kaimo plëtros 2007–2013 metø programos priemonëmis.

Ir ádomu, ir naudinga Pagrindinës instituto veiklos kryptys – gyvûnø genetikos, reprodukcijos biologijos ir genetiniø iðtekliø, gyvûnø mitybos ir produkcijos kokybës, gyvûnø gerovës ir gyvulininkystës poveikio aplinkai tyrimai. Ðiai veiklai vykdyti institute ákurti septyni padaliniai. Pasiþvalgyti po juos ir paklausyti specialistø pasakojimø – be galo ádomu, o gyvuliø augintojams – ir naudinga. Ðiuo metu Gyvulininkystës institutas vykdo net aðtuonis minëtos programos projektus, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai gali turëti átakos gyvulininkystës rezultatams.

Prieþastys daþnai bûna kitos Gyvûnø reprodukcijos skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas Jonas Kutra sako, kad projektui „Pieniniø galvijø ankstyvojo verðingumo diagnostikos metodø, naujausiø mokslo þiniø ir inovacinës praktikos sklaida“ ágyvendinti skirta 229 tûkst. 996 litø. Projekto esmë – propaguoti metodà, kuris padeda gana anksti nustatyti, ar karvë verðinga. Mokslininkas teigia, kad ûkininkai ir þemës ûkio bendrovës daþnai skundþiasi prasta spermos kokybe, nes nemaþà dalá apsëklintø karviø tenka sëklinti pakartotinai. „Taèiau spermos kokybë lemia tik apie 1 proc. nesëkmingo apvaisinimo, o daþniausia prieþastis – embrionø mirtingumas, kurá sukelia prasti paðarai, toksinai, karðèiai ir kitos prieþastys“, – ásitikinæs J. Kutra.

Patikimas ir saugus metodas Ar karvë verðinga, paprastai tikrinama praëjus pustreèio–trims mënesiams po sëklinimo, taèiau imunofermentinis metodas, apie kurá pasakoja J. Kutra, leidþia suþinoti rezultatà nuo sëklinimo praëjus viso labo 26 dienoms, o tyrimo patikimumas – 99,7 proc. Verðingumui nustatyti taikomi keli bûdai – ultragarsas, progesterono lygio piene tyrimas, taip pat kraujo tyrimas, taèiau visi jie turi trûkumø. Kraujo tyrimas brangus, tyrimas ultragarsu pavojingas verðingumui, nes 5–8 proc. tiriamø galvijø gali sukelti abortà arba vaisiaus iðsigimimus, be to, sudaro galimybæ iðplatinti uþkreèiamàsias ligas, o hormono lygio piene tyrimas neámanomas norint patikrinti telyèiø verðingumà.

Imunofermentinis metodas ðiø trûkumø neturi.

Á Europà dar tik ateina „Apie ðá metodà pirmà kartà suþinojau 2006 metais bûdamas Amerikoje. Vëliau pastebëjome, kad jis ëmë gana sparèiai plisti. Europoje pirmi pradëjo taikyti vengrai, vëliau laboratorijos atidarytos Olandijoje, Vokietijoje, Balkanuose“, – vardija J. Kutra. Vis dëlto galima sakyti, kad á Europà ðis metodas dar tik ateina. O jis yra paprastas: paimtas gyvulio kraujas uþðaldomas ir nusiunèiamas á laboratorijà, kur Amerikoje pagaminta áranga – specialiu testø skaitytuvu – galima per tris valandas nustatyti, ar karvë verðinga. Veterinariniu poþiûriu ðis metodas ir saugus, ir gerokai paþangesnis uþ ðiuo metu áprastus.

Bandoma ir Këdainiø rajone „Mûsø pradëtas vykdyti projektas ne komercinis, o skirtas sklaidai. Jeigu metodas prigis, bus galimybë mûsø institute teikti tokià paslaugà ûkininkams ir bendrovëms. Galima paslaugos kaina galëtø bûti vidutiniðkai 10–12 litø vienam mëginiui“, – sako J. Kutra. Ðiam metodui iðbandyti Lietuvoje pasirinkti keturi ûkiai, tarp kuriø – ir Labûnavos bei Aristavos þemës ûkio bendrovës. Mokslininkai ásitikinæ: kuo anksèiau suþinojæ, kad karvæ teks pakartotinai sëklinti, galvijø augintojai patiria maþesnius nuostolius, nes visa tai turi átakos pienui. Tiesa, aviø, oþkø, mësiniø galvijø bandose ðis metodas irgi gali bûti taikomas.

Auga sportiniø þirgø paklausa Lietuvos ûkiniø gyvûnø genetiniø iðtekliø apsaugos koordinavimo centro vadovë Rûta Ðveistienë pasakoja apie projektà „Skirtingø technologijø taikymas siekiant iðryðkinti þirgø ûkines-biologines savybes siekiant padidinti þirgininkystës ûkiø veiklos darbo naðumà, pelningumà ir konkurencingumà“. Ðiam projektui ágyvendinti ið minëtos programos skirta 150 tûkst. litø paramos, o tikslas – padëti þirgø augintojams iðauginti gerus, jojimui ar sportui tinkamai paruoðtus þirgus, kuriuos bûtø galima pelningai parduoti, be to, sumaþinti darbo sànaudas þirgininkystës ûkiuose. Tai aktualu, nes didëjant sportiniø þirgø paklausai aiðkëja, kad tokius þirgus auginantys nedideli ûkiai neturi pakankamai kvalifikuotø specialistø.

Þirgams skirtos... vaikðtynës „Vienas ûkininkas ar vienas treneris gali tinkamai paruoðti tik keletà sportiniø þirgø, nes tai labai intensyvus, varginantis darbas, todël ir planuojame ádiegti bei platinti vadinamàsias elektromechanines vaikðtynes“, – sako R. Ðveistienë. Árenginys padeda vienu metu mankðtinti nuo keturiø iki dvylikos þirgø, kuriems galima pa-

Gyvulininkystës instituto direktorë V. Juðkienë sako, kad ðio instituto mokslininkai paruoðë ir iðleido 58 tomus mokslo darbø rinkinio „Gyvulininkystë“, 42 monografijas, vadovëlius ir knygas, uþregistravo 19 iðradybos patentø, gavo 4 valstybës premijas. /Nuotr. autorës/

rinkti norimà judëjimo tempà ir trukmæ. Vaikðtynëje jie gali ir apðilti prieð intensyvià treniruotæ, pamaþu atvësti po jos. Taip gali bûti prie þmoniø bei uþduoèiø pratinami ir kumeliukai. Parinkus jiems tinkamà reþimà vystosi raumenys, sausgyslës, krûtinës làsta.

Pasitelks ir þemaitukø bandà „Þirgas – brangus, ilgai bræstantis gyvûnas, eksperimentuoti su juo sudëtinga, o þirgininkai – specifiniai augintojai, todël naujovës á þirgininkystës ûkius ateina gana sunkiai“, – sako R. Ðveistienë. Jos teigimu, vaikðtynes ketinama iðbandyti su keliø veisliø þirgais. Dalá projekto numatyta vykdyti su paties instituto turima þemaitukø banda, kità dalá – trijuose Lietuvos ûkiuose. Þemaitukai, kuriø genetiná fondà institutas siekia iðsaugoti, ruoðiami lygiosioms lenktynëms ir konkûrams, bet R. Ðveistienë pastebi, kad ði sena þirgø veislë rado ir savo niðà – juos imta naudoti vaikø sportui.

Imituoja galvijo prieskrandá Gyvûnø mitybos skyriaus vedëjas Virginijus Uchockis lygiai taip pat uþsidegæs kalba apie savo skyriaus atliekamus tyrimus. Bene ádomiausia susipaþinti su prietaisu, kuris imituoja galvijo prieskrandá. Kadangi atlikti bandymus su galvijais – gana sudëtinga ir brangu, tinkamiausià virðkinimui paðarà mokslininkai atrenka naudodamiesi prieskrandþio imitatoriumi, ir tik po bandymø jame pereina prie bandymø su galvijais. Á stiklinius indus suberiami skirtingø maltø paðarø pavyzdþiai, visa tai uþpilama skysèiu, kuris atitinka originalø prieskrandþio turiná, ir 24 valandoms ádedama á prietaisà, kad tam tikroje temperatûroje fermentuotøsi, bûtø tarsi virðkinama.

Kokia átaka pienui ir mësai?

Embrionus ásodina telyèioms

Praëjus parai paðarø mëginiai iðimami ið prieskrandþio imitatoriaus, iðplaunami ir pasveriami. Kiek svorio jie bûna praradæ, tiek gyvulys bûtø jø suvirðkinæs. Kuo maþiau lieka paðarø, tuo, vadinasi, lengviau jie virðkinami. V. Uchockis sako, kad jo vadovaujamas skyrius atlieka tyrimus galvijø ir kiauliø mitybos, taip pat paðarø gamybos temomis, taèiau visø tyrimø galutinis tikslas – ásitikinti, kokià átakà tai turi ið gyvulio gaunamo produkto kokybei – pienui ir mësai: „Ieðkome paðaro, kuris duotø ne tik energetinæ vertæ, bet ir kokybiðkà produkcijà.“ Beje, suðnekus apie silosà mokslininkas nustemba pamatæs raukomà nosá. „Geras silosas kvepia ðvieþia duona! – kategoriðkai tvirtina jis. – Jeigu lankotës prastuose ûkiuose, kur paruoðti prasti paðarai, tai ten silosas ir dvokia sviesto rûgðtimi, puvimo produktais. O gerà silosà galima valgyti net paèiam!“

Minëto skyriaus laboratorijoje atliekami eksperimentai ir su embrionais. Èia dar 1985 metais pirmà kartà Lietuvoje galvijams buvo persodinti embrionai, o ðiuo metu vertingos genetinës medþiagos dauginimas dar toliau paþengæs. J. Kutra pasakoja, kad gerø genetiniø savybiø turinèioms karvëms hormonais sukeliamas daugybinis folikulø augimas, po to jos apsëklinamos, o po ðeðiø dienø embrionai iðplaunami ir ásodinami neproduktyviø karviø palikuonëms – telyèioms. Vienu metu gaunama apie deðimt embrionø, o yra pasitaikæs ir rekordas – daugiau nei trisdeðimt, taèiau kokybiðki buvo ne visi.

Sperma iðbûtø ðimtà amþiø Gyvûnø reprodukcijos skyriaus laboratorijoje – kitokie rûpesèiai. Skyriaus vedëjas Artûras Ðiukðèius primena, kad ðioje laboratorijoje buvo sukurta buliø spermos ðaldymo bei saugojimo technologija, kuri vëliau ádiegta Vilniaus þirgyne, o ðiuo metu bandoma Lietuvoje ádiegti kiauliø sëklinimo ðaldyta kuiliø sperma technologijà. Ðiam jau bebaigiamam ágyvendinti projektui ið Lietuvos kaimo plëtros 2007–2013 metø programos skirta 331 tûkst. 323 litai. Skyriaus vadovas pasakoja, kad ðaldymui paruoðta sperma sufasuojama á plonus ðiaudelius, uþðaldoma skystame azote ir laikoma specialiuose induose. Taip uþðaldyta ji galëtø iðbûti net 10 tûkst. metø.

Viskà ávertina kompiuteris A. Ðiukðèius teigia, kad kiaules kergiant natûraliai nëra garantijos, kad tuo metu kuilys yra sveikas, o uþðaldþius spermos ir po to iðtyrus kuilá atrenkama tik sveika sperma. Be to, ðiuo metodu galima ir iðsaugoti aukðtos genetinës vertës gyvulius. Tinkamai ávertinti spermos kokybæ padeda nauja áranga. Padedi laðà po mikroskopu – ir kompiuteris viskà ávertina. Mokslininkai tikisi, kad kiauliø augintojai, susidomëjæ jø ásisavinta ir siûloma sëklinimo technologija, netruks ásitikinti, kad metodas patikimas ir gana paprastas naudoti. Specialiame inde atsiveþus á ûká ðaldytø ðiaudeliø juos galima laikyti gana ilgai, o pagal specialià technologijà atðildþius reikalingà dozæ jà panaudoti nesudëtinga.

Perpjautas vaisius neþûva Embrionus persodinti pirmieji pradëjæ prancûzai turëjo tikslà gauti gerø genetiniø savybiø turinèiø buliø ir aprûpinti jais veislininkystës ámones, o ðiandien didesnis telyèaièiø poreikis. Baisogaloje dirbantys mokslininkai moka paimti kelias vaisiaus làsteles ir ið jø nustatyti verðiuko lytá. Jie moka ir skystame azote uþðaldyti embrionus, ir perpjauti juos pusiau, kad ið jø iðaugtø po dvi gyvybes. Nors tai skamba ðiurpokai, A. Ðiukðèius nuramina: „O kaip kartais gimsta identiðki, monozigotiniai dvyniai? Làstelë motinos organizme pati kaþkodël pasidalina á dvi dalis, o mes tai padarome chirurgiðkai.“ Pasirodo, intensyvaus augimo stadijoje á dvi dalis perpjautas embrionas kokybiðkai në kiek nenukenèia, ið kiekvienos jo dalies iðsivysto po normalø vaisiø.

Atliko ir lesalø tyrimus Kitose instituto laboratorijose irgi apstu ádomiø tyrimø, kuriø galutinis tikslas – ádiegus á gamybà naujas technologijas gauti geresnius rezultatus. Tyrimus atliekanèiø mokslininkø idëjø vertingumà pabrëþia tai, kad jø darbams skiriama minëtos programos parama. Nors institutas vadinamas Gyvulininkystës institutu ir pagrindinës jo veiklos kryptys susijusios su gyvulininkyste, taèiau vykdomi ir paukðtininkystei svarbûs projektai. Antai prieð kelerius metus buvo ágyvendintas projektas „Importuojamø þaliavø pakeitimas vietiniais komponentais paukðèiø racionuose“, kuriam gauta 159 tûkst. litø paramos. Beje, ðiuo metu institute dirba 84 darbuotojai, ið kuriø 22 – mokslininkai. Vienas ið jø – habilituotas daktaras, o likusieji – daktarai. Per veiklos 60-metá institute parengti 173 mokslo daktarai ir 12 habilituotø daktarø.

sestadienio laikrastis  

jame skaitykite