Page 1

Rinkosaikðtë 2013 m. kovo 21 d.

18-ieji leidimo metai

Këdainiø rajono laikraðtis

2013 m. kovo 21 d. Ketvirtadienis

Nr. 32 (2 545)

Ðv. Juozapo atlaiduose – aukðto rango dvasininkai ir politikai

Kaina 1,20 Lt

Atvyksta ministrë Penktadiená, kovo 22 d., Këdainiuose vieðës socialinës apsaugos ir darbo ministrë A. Pabedinskienë. Rajono savivaldybëje ministræ priims meras R. Diliûnas ir vicemerë N. Naujokienë. Vëliau ministrë A. Pabedinskienë lankysis Kauno teritorinës darbo birþos Këdainiø skyriuje, VSDFV Kauno skyriaus Këdainiø skyriuje, Këdainiø bendruomenës socialiniame centre, VðÁ Gyvenimo namuose sutrikusio intelekto asmenims, vaikø globos namuose „Saulutë“, Dotnuvos slaugos namuose, Këdainiø socialinës globos namuose Ðlapaberþëje. Tàdien nuo 10 iki 14 val. rajono savivaldybës 303 kab. (J. Basanavièiaus g. 36, Këdainiai) veiks Socialinës apsaugos ir darbo ministerijos priimamasis, kuriame bus priimami Këdainiø rajono gyventojai. Tel. pasiteirauti (8 347) 69 582.

Artëja „Bravo mokiniai 2013“ Kovo 22 dienà 19 val. pramogø centre „V ikonda“ vyks Këdainiø miesto ir „Vikonda“ rajono jaunimo renginys „Bravo mokiniai 2013“. Ðv. Juozapo baþnyèioje ðv. Miðias aukojo (ið kairës) vyskupas augziliaras K. Këvalas, Kauno arkivyskupas metropolitas S. Tamkevièius, arkivyskupijos kurijos kancleris monsinjoras A. Gruðas, arkivyskupijos dekanai ir vicedekanai.

Auðra MALINAUSKIENË

Antradiená Këdainiø Ðv Ðv.. Juozapo baþnyèioje vyko tituliniai Šv Šv.. Juozapo atlaidai atlaidai,, á kuriuos susirinko aukðèiausio rango Kauno arkivyskupijos ddvasininkai vasininkai vasininkai,, ðalies ir mûsø rajon rajonoo vadovai vadovai.. /Nukelta á 2 psl./

Gyvai atliekamos TELEVIZORIAI, KOMPIUTERIAI, ÐALDYTUVAI, SKALBYKLËS, MIKROBANGØ KROSNELËS, VIRYKLËS, INDAPLOVËS, GARTRAUKIAI Mindaugo g. 11A, Këdainiai, tel. 71 057; J. Ralio g. 3, Jonava, tel. 61 133.

muzikos vakarai kiekvienà penktadiená nuo 19 val. sveèiø namuose-restorane

Deðimtà kartà vyksianèiuose apdovanojimuose nominantai varþysis dël balsingiausio, stilingiausio, sportiðkiausio, pilietiðkiausio, linksmiausio, mokytojo, studentø ir porelës titulø. „Rinkos aikðtës“ inf.

Sudarytos iðankstinës deklaracijos

„Novus Rex“

Irma BAJORÛNË

Valstybinës mokesèiø inspekcijos elektroninio deklaravimo sistemoje (EDS) antradiená pateiktos 2012 metø preliminarios pajamø deklaracijos.

(Didþioji g. 52). Rezervacija tel. 55 555. Kvieèiame prisijungti prie mûsø draugø www.facebook.com

Pajamas deklaruojantys pilieèiai gali prisijungti prie sistemos naudodamiesi elektroninës bankininkystës kodais ir pateikti deklaracijas iki geguþës 2 dienos. /Nukelta á 2 psl./

Didþiojoje g. 26, Këdainiuose

Asmeniniai skelbimai tel. 60 763.

Kauno AVMI vyr. specialistë I. Gasiûnienë gyventojams primena, kad pajamø ir turto deklaracijos turi bûti pateiktos iki geguþës 2 dienos. /Nuotr. autorës/


2

2013 m. kovo 21 d.

Ðv. Juozapo atlaiduose – aukðto Sudarytos iðankstinës rango dvasininkai ir politikai deklaracijos /Atkelta ið 1 psl./

/Atkelta ið 1 psl./

Aukojo vyskupai

Iðsamesnës deklaracijos

Iðkilmingas ðv. Miðias uþ parapijà aukojo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevièius, vyskupas augziliaras Kæstutis Këvalas, Kauno Arkivyskupijos kurijos kancleris monsinjoras Adolfas Gruðas, Arkivyskupijos dekanai, tarp jø – ir Këdainiø dekanato dekanas, Këdainiø Ðv. Juozapo parapijos klebonas kun. Gintaras Pûras ir vicedekanai bei mûsø dekanato kunigai. Ðv. Miðiose kartu su gausybe tikinèiøjø dalyvavo Seimo Pirmininkas Vydas Gedvilas, Seimo narë Virginija Baltraitienë, rajono meras Rimantas Diliûnas, vicemerë Nijolë Naujokienë, miesto seniûnas Alvydas Kleiva.

Preliminarios deklaracijos forma jau keletà metø yra tokia pat, taèiau ðiemet joje dar daugiau informacijos. Pateikiama iðsamesnë informacija apie metiná papildomà neapmokestinamàjá pajamø dydá (MNPD), dël kurio anksèiau kildavo neaiðkumø. Preliminariose deklaracijose áskaièiuotas MNPD tëvams, kuriø vaikams 2012 metais sukako 18 metø ir jie mokosi dieninëje bendrojo lavinimo mokykloje. Taip pat pateikta informacija dël MNPD iðsiskyrusiems, nesusituokusiems ar vieniðiems asmenims, auginantiems vaikus. Preliminariose deklaracijose ákelti duomenys apie gyventojo gautas B klasës pajamas (individualiosios ámonës savininko, pajamos ið þemës ûkio veiklos, tiesioginës iðmokos ir kt.) Daugiau aktualios informacijos ras smulkieji verslininkai, dirbantys pagal verslo liudijimus.

Sveikina këdainieèius Pasak Kauno arkivyskupo metropolito S. Tamkevièiaus, Këdainiø katalikø bendruomenë yra pasirinkusi ðv. Juozapo vardà, kuris globojo kûdikëlá Jëzø ir taip pat buvo baþnyèios globëjas. „Ðv. Juozapas – labai reikðmingas, todël, kai bendruomenë já pasirenka globëju, tai reiðkia, kad atsiduoda jo globai. Juk tas, kuris rûpinosi Vieðpaèiu, gali globoti ir þmones. Manau, kad ðis pasirinkimas – labai geras. Todël ðiø atlaidø proga sveikinu visus tikinèius këdainieèius, kuriems ðv. Juozapas yra brangus. Kiekvienam linkëèiau bûti á já panaðiam. O panaðûs á ðá ðventàjá mes bûname tuomet, kai ðirdyje globojame Vieðpatá ir leidþiame jam augti. Taip pat linkiu tëvams, kad rûpestingai auklëtø savo vaikus ir jø ðirdyse puoselëtø gërá“, – kalbëjo arkivyskupas metropolitas S. Tamkevièius.

Sujungia gëriui Arkivyskupas ásitikinæs, kad val-

Tituliniuose Ðv. Juozapo atlaiduose kartu su daugybe tikinèiøjø dalyvavo ir (antroje eilëje antra ið kairës) Seimo narë V. Baltraitienë, Seimo Pirmininkas V. Gedvilas, (treèioje eilëje ið deðinës) vicemerë N. Naujokienë, meras R. Diliûnas ir miesto seniûnas A. Kleiva. /Nuotr. autorës/

dþios atstovø dalyvavimas pamaldose parodo dvasininkø ir politikø bendradarbiavimà þmoniø labui. „Jeigu baþnyèios ir valdþios þmonës suranda bendrø taðkø, kurie sujungia bendram gëriui, tokius þingsnius reikia sveikinti. Këdainiuose sutarimo tarp dvasininkø ir valdþios þmoniø yra pakankamai, todël linkëèiau ir toliau graþiai bendradarbiauti“, – palinkëjo arkivyskupas S. Tamkevièius.

Suteikia vilties Rajono vicemerë N. Naujokienë pasidþiaugë, kad Këdainiø dekanato vadovai darbuojasi labai aktyviai, todël á veiklà átraukiami ávairaus amþiaus þmonës. „Jo Ekscelencija arkivyskupas metropolitas S. Tamkevièius daþnai atvyksta á ðià parapijà. O ðiandien kartu su aukðtais dvasininkais dalyvauja ir þmoniø rinkta valdþia. Tai – þenklai, rodantys, kad mûsø parapijos þmonës yra branginami, jais rûpinamasi, o tai jiems suteikia daugiau vilties, tikëjimo ir ðventiðkø akimirkø“, – sakë N. Naujokienë. Seimo Pirmininkas V. Gedvilas pabrëþë, kad gausus bûrys Ðv. Juozapo tituliniuose atlaiduose

dalyvaujanèiø dvasininkø ir valdþios atstovø rodo stiprø ryðá tarp jø. „Këdainiø þmonës mus, politikus, labai palaiko, todël su jais tampriai bendradarbiaujame“, – ásitikinæs V. Gedvilas.

Atvyks dar kartà Pirmà kartà Ðv. Juozapo parapijoje vieðëjo vyskupas augziliaras K. Këvalas. „Dþiaugiuosi, kad daugeliui miestø Lietuvoje Këdainiai yra pavyzdys kaip turi bûti tvarkomas miestas. Taip pat labai svarbu, kad ðiame mieste yra ðiltesnë tikinèiøjø bendruomenë. Mes turime bûti tie þmonës, kurie vienas kitam jauèiame ðeimyniðkumà ir globà. Tikiuosi, kad turësiu progø èia sugráþti ir kreiptis á këdainieèius bei pabendrauti artimiau“, – kalbëjo vyskupas K. Këvalas. Balandþio 6 dienà 16 val. vyskupas augziliaras K. Këvalas dar kartà atvyks á Ðv. Juozapo baþnyèià, kur aukos ðv. Miðias ir suteiks Ðvenèiausiàjá Sutvirtinimo sakramentà. Beje, antradiená Kauno arkivyskupas metropolitas S. Tamkevièius Këdainiø dekanui G. Pûrui áteikë paskyrimà dar penkerius metus eiti ðias pareigas.

Privalo deklaruoti ástaigø direktoriai Metines pajamø deklaracijas privalanèiøjø pateikti pilieèiø sàraðas ðiais metais papildytas. Á já átraukti valstybës ar savivaldybiø ástaigø vadovai, jø pavaduotojai, padaliniø vadovai ir pavaduotojai bei ðias pareigas einanèiø asmenø ðeimø nariai.

Gali susigràþinti permokas Gyventojø pajamø mokesèiø

lengvata gali pasinaudoti ir susigràþinti dalá sumokëto pajamø mokesèio tie gyventojai, kurie 2012 metais mokëjo gyvybës draudimo, pensijø ámokas, uþ pirmàsias bet kurios pakopos studijas, palûkanas uþ bûsto kredità, paimtà iki 2008 metø pabaigos. Deklaracijas gali teikti ir mokesèiø permokà susigràþinti gyventojai, kurie pasinaudojo ne visu MNPD. Tai ypaè aktualu dirbusiems ne visus metus. Gyventojai, pateikæ teisingas deklaracijas elektroniniu bûdu, mokesèiø permokos gràþinimo gali tikëtis jau balandþio pradþioje. Visos permokos bus gràþintos iki liepos 31 dienos.

Konsultuoja, informuoja Informacijà apie gyventojø pajamø deklaravimo naujoves pristaèiusi Kauno apskrities valstybinës mokesèiø inspekcijos Rajonø mokesèiø mokëtojø skyriaus Këdainiø poskyrio vyriausioji specialistë Irena Gasiûnienë patvirtino, kad Kauno AVMI Këdainiø skyriuje galima pasitarti, gauti iðsamià informacijà dël pajamø ir turto deklaravimo. Konsultacijos teikiamos Mokesèiø informacijos centro trumpuoju telefonu 1882, daug informacijos yra interneto svetainëje www.vmi.lt. Pernai gyventojø pajamø deklaracijas pateikë 12 tûkst. 647 Këdainiø rajono gyventojai. Pateikusieji deklaracijas sumokëjo 2,7 mln. litø mokesèiø, kitiems gràþinta 3,2 mln. Lt mokesèiø permokø.

Futbolo turnyre – pirmoji vieta Këdainiø prieðgaisrinës gelbëjimo tarnybos (PGT) ugniagesiai gelbëtojai Kauno apskrities PGT futbolo turnyre tapo èempionais. Sporto mokyklos manieþe Vilainiuose dël nugalëtojø titulo varþësi Kaiðiadoriø, Prienø, Kauno 4-osios ir Kauno 5-osios PGT bei këdainieèiai ugniagesiai. Apskrièiø PGT sporto varþybos ðiemet organizuojamos pirmàkart. Jau ávyko povandeninës þûklës varþybos Kaiðiadoryse, teniso – Prienuose ir praëjusá savaitgalá futbolo turnyras – Këdainiuose. Pirmàjà vietà turnyre iðkovojo Këdainiø prieðgaisrinës gelbëjimo tarnybos darbuotojai. Antra liko Kauno 4-oji komanda, o tre-

Kauno AVMI Këdainiø skyriaus darbuotojai padeda deklaruoti pajamas savarankiðkai deklaracijø neuþpildantiems gyventojams.

UAB „Þemetra“ atlieka þemës sklypo, esanèio Këdainiø r. sav., Pelëdnagiø sen., Paðiliø k., Vasaros 8-osios g. 9, SB „Vasara“, skl. Nr. 159, kuris ribojasi su Airidos Ambrazevièienës (nerasta paieðkos sistemoje) sklypu, kad. Nr. 5350/0005:160, kadastrinius matavimus. Ðio sklypo savininkæ praðome kreiptis: Knypavos Rinkos a. 3, Këdainiai, tel. (8 657) 80 043. Juk likote tarsi kaþko netekæ, Ir tai tiesa – netekote tiek daug...

Këdainieèiai ugniagesiai gelbëtojai – apskrities futbolo turnyro lyderiai tarp kolegø. /Nuotr. E. Dumèienës/

èia – Kaiðiadoriø PGT. Taures nugalëtojams áteikë Kauno apskrities prieðgaisrinës

gelbëjimo valdybos virðininkas Vidas Kerðevièius. „Rinkos aikðtës“ inf.

Uþdekite ðirdy dar vienà þvakæ Ir atsitieskite skausme. J. Marcinkevièius

Mirus Bronislavai VITKAUSKIENEI reiðkiame uþuojautà artimiesiems. Lygiosios g. kaimynai ir Junèiø ðeima


2013 m. kovo 21 d.

3

Apvogæs mieganèià porà, ilsisi pataisos namuose Jovita ÞEBRAUSKAITË

Ðiomis dienomis jauna këdainietë praneðë policijai policijai,, kad pirtyje surengtame vakarëlyje buvo apvogta. Kita jos amþiaus këdainietë yra kreipusis á policijà dël Këdainiø prekyvietëje pavogtos piniginës. Ikiteisminiai tyrimai dël ðiø vagysèiø dar tik pradëti pradëti,, o ðtai merginø bendraamþë, gyvenanti Ðvenèioniø mieste, jau yra sulaukusi teismo sprendimo.

sultacijas, raminamieji vaistai jai ir jos motinai kainavæ apie 1 tûkst. litø, be to, kainavusi ir kelionë.

Tai, kas vyksta Këdainiø geleþinkelio stoties pastato viduje, prieigose, perone ir gana plaèioje teritorijoje, fiksuoja vaizdo stebëjimo sistema, tad kaþkà vogti ir tikëtis likti neiðaiðkintam – naivoka. /Nuotr. R. Kazakevièiaus/

Priteista atlyginti þalà

Nukentëjo dvi këdainietës Praëjusá sekmadiená á policijà kreipusis këdainietë R. J. pasiskundë, kad kovo 9-àjà Dotnuvos seniûnijos Pilioniø kaime esanèioje pirtyje, kurioje buvo ðvenèiama jos draugo gimimo diena, buvo pavogtas jos mobiliojo ryðio telefonas. Telefono, kurio vertë – 500 litø, mergina pasigedo vidurnaktá. O këdainietë L. V., kuri dël vagystës prekyvietëje á policijà kreipësi irgi po savaitës, buvo apvogta kovo 8-osios vidurdiená. Ði mergina su pinigine prarado ne tik pinigus, bet ir asmens tapatybës, banko kreditinæ bei nuolaidø korteles, taip pat studento paþymëjimà. Studentës patirta þala – 330 litø.

Laukë traukinio ir uþsnûdo Bûti apvogtam – ne tik nuostoliai, bet ir labai nemalonus jausmas. Apie tai buvo nemaþai ðnekëta Këdainiø rajono apylinkës teismui nagrinëjant baudþiamàjà bylà, pernai vasarà iðkeltà po vagystës ið Ðvenèioniø miesto gyventojos rankinës. Dalyvavusi Këdainiø miesto

stadione surengtoje smagioje ðventëje, kurià yra pamëgæs jaunimas, 1993 metais gimusi mergina ankstø liepos 29-osios rytà kartu su draugu sëdëjo Këdainiø geleþinkelio stotyje ir laukë traukinio. Po nemiegotos nakties porelæ áveikë nuovargis, ir jiedu uþsnûdo ant suoliuko, o tuo metu eidamas pro ðalá á stotá uþsuko ir këdainietis G. B.

Buvo penkis kartus teistas Nors ir bûdamas jaunas, G. B. jau turëjo didelæ tam tikro gyvenimo patirtá – buvo jau penkis kartus teistas uþ vagystes, svetimo turto sugadinimà, vieðosios tvarkos paþeidimà, vengimà atlikti bausmæ ir kt. Kai 2009-øjø kovà buvo pirmà kartà teisiamas, nuo baudþiamosios atsakomybës teismas já atleido dël nepilnametystës. Tada jam buvo skirti elgesio apribojimai, taèiau tø paèiø metø lapkri-

tá jaunuolio biografija pasipildë antru teistumu. Kitø metø spalá – naujas sprendimas ir bausmë, po dviejø mënesiø – dar vienas… Þodþiu, klausti, ko toká ankstø rytà G. B. ðmirinëjo po geleþinkelio stotá, në neverta.

Vogtà telefonà pradangino Taigi pasidairæs ir pavaikðtinëjæs G. B. netrukus ásitikino, kad uþsuko neveltui: mergina su vaikinu snaudë, o ðalia jø ant suoliuko gulëjo rankinë. Nutaikæs tinkamà progà, këdainietis prasegë rankinæ, paëmë ið jos piniginæ, iðsiëmë joje buvusius 130 litø, taip pat nutvërë odiniame dëkle laikomà mobiliojo ryðio telefonà „Samsung Galaxy S2“. Gráþæs namo G. B. telefonà paslëpë tarp padangø, kurios buvo sukrautos prie namø, o pinigus praûþë su draugais. Tiesa, vëliau slëptuvëje jis niekaip negalëjo rasti telefono, o

Laukia atsiliepiant magnetolø savininkus Policijos pareigûnai praðo atsiliepti þmones, kurie atpaþins savo automobiliø magnetolas, rastas atliekant kratas. Policijos komisariato Kriminalinës policijos skyriaus pareigû-

nai, pastarosiomis dienomis atlikæ keletà kratø, rado automobiliø magnetolø, kurios greièiausiai yra pavogtos. Be to, Këdainiø miesto Ðëtos gatvëje buvo sulaikytas Këdainiø miesto seniûnijos Keleriðkiø kaimo gyventojas E. L., gimæs 1978 metais, kuris su savimi turëjo magnetolà. Sulaikytasis teigë, kad pavogë jà ið automobilio, stovëjusio P. Luk-

ðio gatvës 12-ojo namo kieme. Apvogtø automobiliø savininkø ar kitø asmenø, kurie atpaþins nufotografuotas magnetolas, praðoma kreiptis á Kriminalinës policijos skyriaus vyresnájá tyrëjà Kæstutá Pilinkø (Këdainiai, A. Mickevièiaus g. 25, 107 kab., tel. 54 213) arba to paties skyriaus tyrëjà Birutæ Ukrinaitæ (78 kab., tel. 68 722).

ikiteisminio tyrimo metu buvo ásitikinta, kad pagrobtasis telefonas tikriausiai ið tiesø praþuvo, nes ir praëjus keliems mënesiams nuo vagystës juo nebuvo pasinaudota, jokios SIM kortelës á já nebuvo ádëtos.

Skundësi dideliu stresu Atsibudusios poros laukë nemaloni staigmena – merginos rankinë buvo pravira ir iðtuðtinta, taigi teko kreiptis á policijà. Apvogtoji nurodë, kad jai padaryta 1 tûkst. 830 litø þala. 1,7 tûkst. litø suma ji ávertino telefonà, taèiau vëliau jo kainà pakëlë dar ðimtu litø. Tokiam manevrui teismas nepritarë, kaip nepritarë ir 2 tûkst. litø neturtinës þalos dydþiui, nors mergina tvirtino dël vagystës patyrusi didþiulá stresà. Ji visà kelià verkusi, pusantros savaitës nëjusi ið namø, su niekuo nebendravusi, nevalgiusi, lankiusi privataus psichologo kon-

Tirs pernykðtá ávyká bare Policijos pareigûnai ápareigoti iðtirti praëjusiø metø gruodþio ávyká viename ið Këdainiø barø.

Ðiomis dienomis Kauno apygardos prokuratûros Kauno apylinkës prokuratûros Penktasis skyrius perdavë Policijos komisariatui baudþiamàjà bylà, kuri at-

„Matë“ stebëjimo kameros Belieka pridurti, kad likti neiðaiðkintam jam nepasisekë dël ðiais laikais jau neretai pasitaikanèios prieþasties – nusikaltimà uþfiksavo vaizdo stebëjimo sistema. Panaðu, kad G. B. neþinojo, jog Këdainiø geleþinkelio stoties laukimo salë ir visas pastato vidus, prieigos, peronas ir gana plati teritorija stebima vaizdo stebëjimo kameromis. Ikiteisminiam tyrimui pateikta bendrovës „Lietuvos geleþinkeliai“ kompiuterinë laikmena su Këdainiø geleþinkelio stoties apsaugos kamerø uþfiksuoto vaizdo áraðais buvo gana svarus árodymas, kurio G. B. ir nemëgino ginèyti. Beje, apvogtosios draugas irgi buvo pastebëjæs vaikðtant po stotá G. B. ir ásidëmëjæs jo aprangà.

Tarp pavogtø daiktø – pistoletai Á vieno keleriðkieèio namà ásilauþusiems vagims rûpëjo pinigai pinigai,, dokumentai ir ginklai ginklai.. Praëjusio pirmadienio vidurnaktá gráþæs namo Keleriðkiø kaimo gyventojas V. J., gimæs 1948 metais, rado iðlauþtas gyvenamojo namo duris. Ið kambario buvo dingæ pini-

Dar vieni átarimai Baudþiamojoje byloje sulaikytas átariamasis átariamas dar vienu nusikaltimu.

skirta ið kitos baudþiamosios bylos. Atskirtoje byloje – praëjusiø metø gruodþio 22-osios vakaro ávykis Mindaugo gatvëje esanèiame bare, kur kol kas nenustatyti asmenys sumuðë këdainietá D. Ð., gimusá 1984 metais.

Skyræs G. B. su ankstesne neatlikta bausme subendrintà galutinæ – vieneriø metø ir penkiø mënesiø nelaisvës – bausmæ, teismas priteisë ir atlyginti apvogtajai 1 tûkst. 889 litø turtinæ bei 500 litø neturtinæ þalà. Neturtinës þalos dydá teismas nustatë, kaip raðoma nuosprendyje, vadovaudamasis sàþiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijais. Patirtai neturtinei þalai árodyti mergina teismui nebuvo pateikusi jokiø árodymø. Kaltinamasis savo kaltæ pripaþino, apvogtosios atsipraðë, su ieðkiniais sutiko, o dabar dienas leidþia pataisos namuose, kur uþ ankstesnes kaltes jau buvo uþdarytas ir skelbiant nuosprendá.

Dotnuvos seniûnijos Ðlapaberþës kaime gyvenantis D. V., gimæs 1980 metais, átariamas Këdainiuose, J. Basanavièiaus gatvëje, ásibrovæs á vienos bendrovës sandëlio teritorijoje esantá prekiø stelaþà, ir pavogæs ávairiø þemës ûkio technikos agregatø bei transporto priemoniø detaliø. Jo padarytas nuostolis – 2 tûkst. litø.

„Rinkos aikðtës“ inf.

gai, asmens ir automobilio dokumentai, dujinis bei maþo kalibro pistoletai. Savininkui padarytas didesnis nei 1,7 tûkst. litø nuostolis. Kiek anksèiau buvo apvogtas ir këdainietës E. V., gimusios 1995 metais, butas: ið jame esanèios uþrakintos palëpës dingo motorinis pjûklas, kurio vertë – 250 litø.


4

2013 m. kovo 21 d.

Sëklø fabrike – pavasarinis darbymetis Bendrovës „Dotnuvos projektai“ sëklininkystës skyriaus vadovas S. Augas: „Tik kokybiðka sëkla uþtikrina gerà derliø.“

Kovo mënesá „Dotnuvos projektø“ sëklos paruoðimo sandëlyje – darbymetis.

Irma BAJORÛNË

Ûkininkai gerai supranta, kad pasirinkta auginti veislë, sëklos kokybë – tai bûsimojo derliaus pagrindas. Apie sëklø fabriko darbà pasakoja UAB „Dotnuvos projektai“ sëklininkystës skyriaus vadovas Sigitas AUGAS. – UAB „Dotnuvos projektai“ sëklø fabrike sezono metu darbas verda trimis pamainomis, nesustoja net savaitgaliais. Iki pavasario sëjos fabriko darbuotojai skuba paruoðti sëklà ir pristatyti jà ûkiams, bet kol oro temperatûra buvo labai þema, sëklos nebuvo beicuojamos. Fabrike sumontuota ðiuolaikinë Danijos kompanijos „Cimbria“ áranga, ádiegta kompiuterizuota technologiniø procesø valdymo sistema uþtikrina aukðtà sëklø kokybæ. Kiekviena sëklø siunta turi áveikti grieþtà trijø lygiø kokybës kontrolæ fabriko laboratorijoje. Paruoðtas sëklas ávertina Valstybinë sëklø ir grûdø tarnyba. Tik privalomuosius kokybës reikalavimus atitinkanèioms sëkloms iðduodami sertifikatai. Pernai paruoðta 13 tûkstanèiø tonø sëklø. – Kokios sëklos iðvaþiuoja á ûkius ið sëklø ruoðimo fabriko? – Paruoðiame ir parduodame pirmos ar antros reprodukcijos sertifikuotà sëklà. Rapsai parduodami pirmos reprodukcijos, javai – antros. Elitinæ sëklà naudojame dauginimui – jà sëja ûkiai, auginantys mums pirmos reprodukcijos sëklas. Visos reprodukcijos turi veislei bûdingas savybes, jos niekur nedingsta. Auginant ûkiuose svarbu neprimaiðyti kitø veisliø. Mes sudarome sutartis su ûkiais, kurie augina sëklinæ medþiagà. Superkame grûdus ir ruoðiame sëklà: valome, kalibruojame, beicuojame, taruojame ir parduodame ûkiams. Ruoðiame ávairiø augalø sëklas: javø, rapsø, þoliø (paðariniø, vejø), ankðtiniø, sideraliniø (jie sëjami siekiant pagerinti dirvoþemio savybes) augalø, runkeliø.

Kai kuriuos augalus, kurie dël klimato sàlygø pas mus nesubrandina sëklø, pagal mûsø uþsakymà augina kitø ðaliø ûkiai arba perkame ið sëklininkystës ámoniø.

Stinga kai kuriø augalø sëklø – Ar patenkinate visus uþsakymus, ar visiems mûsø kraðto ûkiams pakaks kokybiðkos sëklos? – Ðiam pavasariui trûksta vasariniø kvieèiø ir þirniø sëklos. Kvieèiø trûksta, nes praeitø metø drëgni orai sugadino dalá sëklinës medþiagos, o þirniø sëklos trûksta dël labai padidëjusios ankðtiniø augalø paklausos. Rapsø, paðariniø þoliø, kukurûzø, vasariniø mieþiø sëklos pakaks visiems uþsakovams. Sëklø uþsakymai prasideda metø pabaigoje. Baigæ rudens sëjà ûkininkai suplanuoja, ko ir kiek sës pavasará, þino, kokios veislës juos domina ir uþsako reikiamà kieká. – Kokios sëklos populiariausios? – Pavasará daugiausia parduodame vasariniø kvieèiø, rapsø, paðariniø þoliø, mieþiø, kukurûzø. Rudená daugiausia perka þieminius kvieèius ir rapsus. Ið paðariniø þoliø sëklø darome miðinius, kuriuose skirtingø þoliø proporcijos sudaromos atsiþvelgiant á þolyno naudojimo paskirtá ir dirvoþemá.

Rekomenduoja sertifikuotà sëklà – Kas kiek metø siûlote ûkiuose atnaujinti sëklà? – Mes rekomenduojame kasmet atnaujinti kuo daugiau sëklø. Lietuvoje naudojama santykinai maþai sertifikuotos sëklos. Mûsø ûkiuose sëjama 12–14 procentø sertifikuotø sëklø, o Vokietijoje – apie 50 proc., Danijoje – 70, Ðvedijoje – 80 proc. Vokietijos, Danijos, Ðvedijos ûkininkai þino, kad apsimoka investuoti á sertifikuotas sëklas, o Lietuvos ûkininkams tai dar nëra taip áprasta. Pastaraisiais metais sertifikuotos sëklos ir savo ûkiuose iðaugintos santykis beveik nesikeièia. Manau, kad taip yra dël skirtingø prieþasèiø: ûkiai daug investuoja á naujà technikà, todël ma-

þiau finansø lieka sertifikuotai sëklai. Mûsø ûkininkai nusiperka nedidelæ dalá viso reikalingo kiekio sertifikuotos sëklos, po to jà daugina savo ûkyje. Toks apsirûpinimo bûdas buvo kolûkiø laikais, iðlikæs iki dabar. Vis dëlto manome, kad þemesnio kaip ketvirto atsëlio ûkiai nesëja. – Kodël rekomenduojate ûkiuose sëti sertifikuotà sëklà, kokie jos privalumai? – Kokybiðka sëkla atsiperka. „Dotnuvos projektø“ fabrike sumontuotos naujausios sëklø valymo, rûðiavimo, beicavimo maðinos, kurios leidþia paruoðti aukðtos kokybës sëklas. Visos sëklos valomos gravitaciniu stalu, kuris jas rûðiuoja pagal svorá. Dël to galima gauti dar vienodesnæ frakcijà ir geresnæ sëklø kokybæ. Vienodos frakcijos grûdai lauke sudygsta ir vystosi tolygiai, todël uþauga kokybiðkesnis ir didesnis derlius. Fabrike sumontuota dulkiø nusiurbimo sistema, kuri labai pagerina beicavimo kokybæ. Porcinë beicavimo maðina uþtikrina, kad kiekvienas grûdas gautø vienodà beico kieká, kuris apsaugo augalø daigus nuo ligø, rapsus – nuo ligø ir spragiø. – O kaip su savo ûkyje paruoðtos ir sertifikuotos sëklos kainos skirtumu? – Mûsø paruoðtos sëklos kaina apie 1,7–1,8 karto didesnë uþ ûkininko uþsiaugintø grûdø ir tai sulaiko nuo sertifikuotos sëklos pirkimo. Bet jei ûkininkas suskaièiuotø visas savo sëklos paruoðimo iðlaidas, tas skirtumas iðtirptø. Sudëjus grûdø kainà, kurià ûkininkas gautø pardavæs, valymo, beico kainà, sertifikuotos ir savame ûkyje paruoðtos sëklos kainos skirtumas telieka apie 80 litø hektarui. Þinant, kad ið viso ádëjimai á hektarà siekia apie 2 tûkstanèius litø, toks skirtumas nëra esminis. Esant ðiandieninëms grûdø kainoms ið hektaro reikëtø gauti apie 100 kilogramø derliaus daugiau. Þinant, kad mûsø parduodama sëkla kokybiðkai iðvalyta ir beicuota, toks derliaus skirtumas bemaþ garantuotas. Retas ûkis turi modernià grûdø valymo, beicavimo árangà.

Pasëti rapsø hektarà tereikia 5 kilogramø sëklø. Todël ðios sëklos pakuojamos á nedidelius maiðelius.

Dalis sëklos jau iðkeliavo á ûkius, dalis dar saugoma pas augintojus, dalis – saugojimo bokðtuose.

Dirba visoje Lietuvoje

kiekvieno ûkio poreikius.

– Ar ðiame fabrike paruoðtos sëklos plaèiai pasklinda? – Sëklas parduodame ûkininkams visoje Lietuvoje. Filialai veikia Vilkaviðkyje, Ðakiuose, Raseiniuose, Plungëje, Joniðkyje, Pasvalyje, Vilniuje. Be to, tiekiame sëklas á Latvijà ir Estijà, Baltarusijà, Rusijos Kaliningrado sritá. Bûna pavieniø pirkëjø ið Vokietijos, Lenkijos, Danijos. Filialuose priimami uþsakymai, dirba konsultantai. Specialistai konsultuoja ûkininkus, kokia veislë jiems labiausiai tinkama. Vieniems reikia aukðtesniø javø, kitiems svarbi derliaus kokybë, atsparumas iðgulimui, ligoms ar kitos savybës. Veislë parenkama atsiþvelgiant á

Áveda naujas veisles – Ar daþnai atnaujinamas sëklø veisliø asortimentas? – Atstovaujame Lietuvos ir nemaþai Vakarø Europos selekcininkø. Ið jø gauname veisles, kurias augalø veisliø tyrimo stotyse tiriame, ar jos tinkamos Lietuvos sàlygoms, ar siûloma veislë pranaðesnë uþ jau esamas registruotas. Jei tyrimai parodo, kad nauja veislë pasiþymi geresnëmis savybëmis uþ rinkoje esanèias, pradedame dauginti. Ið visø tiriamø veisliø tik apie 10 procentø ávedamos á rinkà. Vasarinës kultûros tiriamos dvejus metus, þieminës – trejus. Kiekvienais metais ávedame po kelias naujas veisles.


2013 m. kovo 21 d.

Prasidës Josvainiø kultûros centro renovacija

VALO GATVES

Josvainiø kultûros centro pastatas po keliø savaièiø sulauks renovacijos, po kurios kolektyvai galës repetuoti ne tik ðiltuoju metø laiku, o eidami á bibliotekà ar teatrà josvainiðkiai galës nesirengti ðilèiausiø savo paltø.

Praëjusià savaitæ Pelëdnagiuose prasidëjo gatviø valymo darbai. Ðià savaitæ gatvës pradëtos valyti ir Labûnavoje. Kol kas abiejose gyvenvietëse darbai atliekami pasitelkus gyventojus, kurie turi atidirbti uþ gaunamas socialines paðalpas.

TVARKO MEDÞIUS Seniûnijos teritorijoje vykdomi vëjovartø, avariniø medþiø pjovimo ir menkaverèiø krûmø kirtimo darbai, kuriuos atlieka gyventojai, atidirbantys uþ socialines paðalpas.

Renovuos vidø ir iðoræ

Ateis baldø eilë Ágyvendinus statinio renovacijos projektà ketinama pasi-

ÁTRAUKË Á APSKAITÀ Ðioje salëje ketinama ákurdinti jaunuosius teatro mëgëjus.

/Nuotr. R. Kazakevièiaus/

Pastatas ið esmës bus pradëtas renovuoti balandþio viduryje.

rektorë Þydrë Ðpeèkauskienë. kauskienë. rûpinti ir reikalingais baldais. PaPo didþiøjø remonto darbø grindinëje salëje su scena, kurios Tikisi susidomëjimo mëgëjø teatro jaunimo studijos dydis atitinka respublikinës reikð„Jaunimas vakarais daþnai uþsiëmimai vyks maþojoje teatro mës teatrams keliamus reikalavisalëje, o sporto mëgëjai laisvalaimus, 350 këdþiø bus pakeista susirenka prie kultûros centro. Tiká galës praleisti sporto naujomis, ásigyta kitø salëje. Ávairaus amþiaus baldø. Kompleksiniam Josvain iø miestelio vieðosios Josvainiø josvainieèiai, susibûræ á Teikiant paraiðinfrastruktûros projektui ágyvendinti ið mëgëjø meno kolektykas ávairiems projekvus: teatro, ðokiø, muzi2007–2013 metø Europos Sàjungos tams tikimasi ásigyti ir kos, galës repetuoti ir á struktûriniø fondø skirta 2,5 milijono litø. sporto árangos. koncertus kviesti visus gy„Kad rezultatas ventojus iðtisus metus. bûtø maksimalus, o josvainið- kimës, kad suremontavus patal- Ðiuo metu itin ðaltame pastate ne kiams atnaujinta vieta – patrauk- pas, kuriose jie galës rinktis ir tu- visi kolektyvai gali repetuoti, toli, skatinanti uþsiimti prasminga riningai leisti laikà, ðia galimybe dël laikinai juos priglaudë Josvaiveikla, tikiuosi, kad renovacijos bus pasinaudota“, – sakë Þ. Ðpeè- niø gimnazija. Uþs. Nr. 1 014 procese aktyviai dalyvaus ir rajono savivaldybë, tuomet sugebësime iðspræsti bet kokias proceso metu iðkilusias problemas“, – sakë Josvainiø kultûros centro di-

Sudeginta Morë ir laukiama pavasario Lina FIODOROVA

Nors per Uþgavënes buvo iðvary ta ið kiemø, o ðios iðvaryta pergalës simboliu tapo ugnyje besiplaikstanti Morë, ðalta ir snieginga þiema dar neskuba iðeiti iðeiti.. Sekmadiená vyko antrasis bandymas: þiemà iðpraðyti stengësi Këdainiuose veikianèios rusø savaitgalinës mokyklos mokiniai ir kiti bendruomenës nariai nariai.. Supaþindino ir priminë tradicijas Sekmadienis buvo paskutinë staèiatikiø ðventës vadinamosios Maslenicos diena. Tad tos dienos popietæ visi suguþëjo á Þemaitës gatvëje esanèio lopðelio-darþelio „Aviliukas“ patalpas, kur ir ásikûrusi ðeðtadieninë ir sekmadieninë rusø mokykla. Ðventæ, kurios lietuviðkas atitikmuo yra Uþgavënës, taip pat vainikavo ðiaudinës kaliausës deginimas. Apsirëdæ tautiðkais kostiumais liaudiðkas dainas traukë savaitgalinës mokyklos mokinukai, jiems pritarë vyresniosios kartos

Seniûnijø naujienos Pelëdnagiai

Lina FIODOROVA

Dideliame, dar sovietmeèiu statytame, pastate ásikûrusi biblioteka, Josvainiø bendruomenës centras ir Josvainiø kultûros centras. Ið visø èia esanèiø patalpø ðiandien apðildoma maþiau nei treèdalis, mat tam trûksta lëðø. Balandþio mënesá, kaip planuojama, prasidëjus renovacijos projektui, ketinama ið esmës sutvarkyti tiek pastato iðoræ, tiek vidø: uþdengti naujà stogà, apðiltinti sienas, atlikti vidaus apdailà. Kai kuriose patalpose liks tik apygerës grindys ir prieð keletà metø pakeisti langai, paradinës durys, pagrindinës salës lubos. Kompleksiniam Josvainiø miestelio vieðosios infrastruktûros projektui ágyvendinti ið 2007– 2013 metø Europos Sàjungos struktûriniø fondø skirta 2,5 milijono litø. Ðiuo metu vyksta vieðieji konkursai rangovams.

5

Ðventës metu skambëjo dainos, mergaitës demonstravo rusiðkas skaras.

atstovës. Mokyklos mergaitës surengë pasirodymà su gelëtomis rusiðkomis skaromis. Neapsieita ir be tradiciniø „èiastuðkø“. Renginá vedusi mokyklos vadovë Nelia Bosiuk pasakojo sveèiams apie ðventës, po kurios prasideda gavënia, tradicijas.

Tradicijas priminë vyresniosios kartos atstovës, dainavusios liaudies dainas.

ðvenèiama visà savaitæ. O visà ðventiná laikotarpá lydi blynai ir susitikimai. Ádomu tai, kad blynai – ne atsitiktinis ðios ðventës akcentas. Kadaise manyta, kad blynai yra pavasará þemæ suðildanèios saulës atitikmuo: apvalûs, gelsvi, karðti. Prisiðveitæ blynø, ðventëjai tikëjo ágaunà saulës ðilumos teiÐvenèia visà savaitæ kiamos energijos. Prieðingai nei lietuviðkosios Kiekviena ðventës diena turi Uþgavënës, rusiðkoji „Maslenica“ savo pavadinimà ir veiklas – tai

uoðvienæ lankyti, tai jà á sveèius kviesti, tai dalyvauti draugiðkose imtynëse, tai þaidynëse. O svarbiausia visa tai darant – valgyti paèiam ir vaiðinti kitus blynais. Sekmadiená, paskutinæ „Maslenicos“ dienà, susibûræ þmonës atsipraðinëja vieni kitø uþ senas negandas ir nuodëmes, o galiausiai – degina ðiaudinæ kaliausæ ir taip dþiaugsmingai sutinka pavasará. Pagal toká scenarijø ðventë vyko ir

Pernai savivaldybës Tarybai priëmus sprendimà dël socialinës rizikos asmenø apskaitos tvarkos, á ðià apskaità seniûnijoje sausio mënesá áraðytas vienas gyventojas. Ðá mënesá savivaldybei pateikti dar du gyventojai, kurie bus átraukti á socialinës rizikos asmenø apskaità.

KABINO INKILUS Kovo 18 dienà visoje ðalyje vyko akcija „Devyniasdeðimt paukðèiø pavasariø – iðkelk inkilà ir padovanok paukðèiams naujus namus“, skirta Paukðèiø dienos 90-osios metinëms ir jos iniciatoriui þymiausiam Lietuvos gamtininkui, prof. Tadui Ivanauskui paminëti. „Neregëtos Lietuvos“ Tûkstantmeèio àþuolyne, esanèiame Paðiliuose, Këdainiø miðkø urëdija surengë inkilø këlimo ðventæ, kurios metu buvo pasakojama apie prof. T. Ivanauskà, Lietuvoje þiemojanèius ir èia sugráþtanèius paukðèius. Taip pat buvo kalbama apie inkilø gamybà ir svarbiausias jø iðkëlimo taisykles bei aptarta Þemës dienos – kovo 20-osios, prasmë. Ðventës dalyviai, iðkabinæ inkilus, rinkosi prie lauþo ir dalijosi áspûdþiais.

savaitgalinëje rusø mokykloje.

Dalyvavo ir lietuviai Ðventëje dalyvavo ne tik rusø bendruomenës nariai. Èia ðokusi ir dainavusi Eglë pasakojo, kad mokyklà lankyti ji pradëjusi ðiemet, nes... nori pramokti kalbos prieð kitàmet prasidësianèias pamokas. Mergaitæ, pirmàkart dalyvaujanèià „Maslenicoje“, þavëjo tai, kad nereikia persirengti jokiais mistiniais apdarais. Kita dalyvë, su vyresnëmis moterimis dainavusi Felicija, daugiau papasakoti apie ðios ðventës tradicijas taip pat negalëjo, mat paaiðkëjo, kad ji – irgi lietuvë. „Dalyvauju ðventëse, nes man graþios ðios tradicijos ir kolektyvas puikus. Þinote, á mokyklà ateinantys vaikai kartais ir në þodþio nemoka rusiðkai. Mokytoja jiems lietuviðkomis raidëmis raðo rusiðkø dainø þodþius ir jie iðmoksta. Vaikams labai patinka tokios ðventës ir tai yra labai gerai. O mums, vyresnio amþiaus þmonëms, juk irgi nebûtina sëdëti namuose“, – pasakojo moteris. Tiek Uþgavënëmis, tiek „Maslenica“ vienodai þavëjosi ir ðventës dalyvë Julija. Lietuviðkai kalbanti mergaitë patikino, kad yra rusë, o tradicijø iðmanymas ir ðvenèiø minëjimas yra bûtinas tam, kad tokios ðventës tæstøsi. „Svarbiausia – linksmintis ir blynus valgyti“, – reziumavo ji.


6

2013 m. kovo 21 d.

Pamirðti, bet niekur nedingæ – nieþai Mokiniai domisi donoryste Mûsø rajone kasmet uþregistruojama susirgimø nieþais. Trejø pastarøjø metø duomenys rodo, kad uþsikrëtusiøjø nieþais Këdainiø rajone daugë ja. Susirgudaugëja. siøjø ðia infekcija skaièius nuo 40 atvejø (2010 m.) iðaugo iki 80 atvejø (2012 m.). Nieþais gali uþsikrësti kiekvienas. Taip pat verta prisiminti prisiminti,, kad persirgus atsparumas ðiai ligai neiðsivysto ir nieþais galima susirgti pakartotinai pakartotinai.. Gyvena odos pavirðiuje Nieþai – parazitinë uþkreèiamoji odos liga, kurià sukelia þmogaus nieþinë erkë. Nieþø erkiø patinai gyvena odos pavirðiuje. Apvaisinæ patelæ jie greitai þûsta. Patelës iðgyvena 4–6 savaites. Patekusios ant odos apvaisintos nieþø patelës rausia urvelius odos raginiame sluoksnyje ir deda kiauðinius, ið kuriø po 3–5 dienø iðsirita lervos ir prasigrauþia á odos pavirðiø. Nieþinës erkës visas vystymosi ciklas trunka 10–17 dienø. Be þmogaus kambario temperatûroje nieþinë erkë neiðgyvena ilgiau nei 3–4 dienø, o þemesnë temperatûra ir didesnë santykinë patalpos drëgmë pailgina iðgyvenimà. Nieþinës erkës neskraido, neðokinëja, jos gali tik ðliauþti ðilta þmogaus oda 2,5 cm per minutæ greièiu. Tad uþsikreèiama nuo serganèio þmogaus glaudaus kontakto metu (nuo odos ant odos) ðeimoje, kolektyvuose, darbovietëse arba per uþkrëstus erke daiktus (rankðluosèius, lovos skalbinius, drabuþius, namø apyvokos daiktus, þaislus).

Ligos poþymiai – po 1–2 savaièiø Uþsikrëtus nieþais ligos poþymiai daþniausiai atsiranda po vienos ar dviejø savaièiø (8–12

dienø), kartais dar vëliau. Asmenims, kurie anksèiau nebuvo uþsikrëtæ nieþais, pirmieji poþymiai (nieþulys) gali pasireikðti po 4–8 savaièiø nuo uþsikrëtimo. Taèiau uþsikrëtusysis gali platinti nieþines erkes jau nuo pat uþsikrëtimo momento iki sëkmingo gydymosi pabaigos.

Nieþams bûdinga: · intensyvus viso kûno odos nieþëjimas, ypaè varginantis nakties metu – atsigulus á lovà ir suðilus; · nieþø erkës turi „mëgstamiausias“ vietas – tarpupirðèius, plaðtakas, rieðus, vidiná ðlaunø pavirðiø, kelius, zonas aplink bambà, paþastø duobutes, spenelius, lytinius organus. Ðiose vietose ir pasirodo bërimas, pûslelës, o juos nusikasius atsiranda kraujingi ðaðeliai; · suaugusiesiems veido ir nugaros srityje bërimø paprastai nebûna; · skirtingai nei suaugusiems, vaikams nieþinë erkë gali paþeisti viso kûno odà: kojø padus, delnus, plaukuotà galvos dalá, veidà. · panaðûs simptomai pasireiðkia ir kitiems ðeimos nariams, draugams, su kuriais artimai bendraujame, to paties kolektyvo nariams, bendrabuèio gyventojams.

Nieþams plisti padeda: · neðvara ir higienos stoka; · pavëluota ar klaidinga diagnozë; · netinkamas gydymas ar sukëlëjø atsparumas medikamentams; · nepakankamas ligos þidiniø dezinfekavimas.

Kaip iðvengti ligos? Uþkreèiamøjø ligø ir AIDS centras pateikia tokias rekomendacijas: • nieþais uþsikrëtæs asmuo turi vengti artimo sàlyèio su kitais asmenimis 24 val. po vaistø panaudojimo;

• bûtina ligà nustatyti kuo anksèiau ir visus ligonius gydyti vienu metu; • nieþais serganèio asmens kolektyvo ir/ar ðeimos nariai bei lytiniai partneriai turëtø bûti patikrinti gydytojo ir, prireikus, gydytis; • sergantis nieþais asmuo namuose turi turëti asmeniná rankðluostá, patalynæ ir atskirà nuo kitø ðeimos nariø miegojimo vietà; • asmenys privalo laikytis asmens higienos taisykliø: maudymasis, apatiniø drabuþiø keitimasis, naudojimasis individualiais kûno prieþiûros reikmenimis; • ligonio ir jo lovos baltiniai, naudoti 4 dienos iki gydymo, skalbiami karðtame vandenyje ir dþiovinami maþiausiai 60 °C temperatûroje arba virinami 1–2 proc. sodos tirpale arba su skalbimo priemonëmis 10 min. nuo uþvirimo; • drabuþiai, kuriø negalima skalbti, lyginami ið abiejø pusiø su garu arba sudedami á plastikinius maiðus ir laikomi juose 4 paras. Paltai, kailiniai ir gaminiai ið odos laikomi lauke ðiltuoju metø periodu 5 dienas, esant minusinei temperatûrai – 1 dienà; • minkðti baldai, kilimai siurbiami dulkiø siurbliu. Plastikiniai, metaliniai ar mediniai pavirðiai ðluostomi 1–2 proc. sodos tirpalu. Valant ligonio kambará ypaè kruopðèiai ðluostomi daþniausiai lieèiami daiktai (durø rankenos, krëslø atramos); • þaislai plaunami karðtame vandenyje su muilu. Minkðti þaislai 20 min. dþiovinami maþiausiai 60 °C temperatûroje; • perukai ir plaukø prieþiûros reikmenys plaunami ðampûnu; • patalpose, kuriose bûna ligonis, kasdien atliekamas drëgnas valymas, naudojant 1–2 proc. sodos tirpalà (20 g sodos – 1 l vandens). Lolita MENÈIKOVIENË, Kauno visuomenës sveikatos centro Këdainiø skyriaus vyriausioji specialistë

Këdainiø PRC TTransporto ransporto ir verslo skyriaus mokiniø komanda kartu su visuomenës sveikatos specialiste G. Froloviene ir socialine pedagoge J. Ðalkauskaitë dalyvavo konkurse „Dovanokime viltá gyventi“.

Këdainiø PRC mokiniø komanda dalyvavo konkurse „Dovanokime viltá gyventi“.

Pirmajame ðio konkurso etape mokiniai turëjo kuo daugiau domëtis kraujo ir organø donorystës poveikiu sveikatai, formuoti bendruomenës nariams teigiamas nuostatas apie neatlygintinà donorystæ, propaguoti sveikos ir prasmingos gyvensenos principus, skatinti savanorystæ, vykdyti ðvietëjiðkà veiklà apie donorystæ ir transplantacijà. O kovo 13 d. VðÁ Panevëþio profesinio rengimo centre vyko profesiniø mokyklø antrasis konkurso „Dovanokime viltá gyventi“ etapas, skirtas Pasaulinei organø donorystës ir transplantacijos dienai paþymëti. Mokiniai turëjo pristatyti savo komandas ir namø darbus, kuriuose buvo pateikta, kà jiems pavyko nuveikti donorystës, sveikos gyvensenos tema per kelis mënesius. Renginio metu buvo patikrintos mokiniø þinios ne tik donorystës ir sveikos gyvensenos temomis, bet ir tai, kà mokiniai þino

apie kraujo keliu plintanèiø ligø profilaktikà. Komandos pristatë plakatus, kuriuos pieðë, kûrë savo mokyklose. Pasak mokiniø, ádomiausia buvo kûrybiniø uþduoèiø atlikimas, kuriø metu komandos parodë meninius mini spektaklius kraujo ir (ar) organø donorystës tema. Po kiekvienos uþduoties komandas vertino kompetentinga komisija. Konkursà organizavo VðÁ Panevëþio profesinio rengimo centras ir Panevëþio kraðto donorø asociacija. Pagrindinis konkurso prizas – ekskursija á Lietuvos medicinos ir farmacijos muziejø bei á pramoginio daþasvydþio turnyrà – atiteko Kupiðkio technologijø ir verslo mokyklos komandai. Kitos komandos buvo apdovanotos padëkos raðtais bei ávairiais prizais. Justina ÐALKAUSKAITË, Këdainiø PRC Transporto ir verslo skyriaus vyr. socialinë pedagogë

Rajono savivaldybës administracija skelbia 2013 m. kultûros projektø finansavimo ið rajono savivaldybës biudþeto konkursà

Skelbiamas rajono savivaldybës kaimo bendruomeniø veiklos projektø finansavimo ið rajono savivaldybës biudþeto lëðø konkursas

Skelbiamas rajono savivaldybës jaunimo veiklos projektø finansavimo ið rajono savivaldybës biudþeto lëðø konkursas

Paraiðkas dël projektø finansavimo gali teikti pelno nesiekiantys vieðieji juridiniai asmenys, veikiantys kultûros srityje ir teikiantys kultûros srities paslaugas.

Rajono savivaldybës administracija skelbia 2013 m. rajono savivaldybës kaimo bendruomeniø veiklos projektø konkursà.

Rajono savivaldybës jaunimo reikalø taryba skelbia 2013 m. rajono savivaldybës jaunimo veiklos projektø finansavimo ið rajono savivaldybës biudþeto lëðø konkursà.

Konkurso tikslas – skatinti rajono kaimo bendruomeniø organizacijø, kaip savanoriðkos narystës pagrindu veikianèiø asmenø susivienijimo, veiklà, aktyvinti ir telkti vietos bendruomenës narius bendrai veiklai, ugdyti jø bendruomeniðkumà bei pilietiðkumà. Paraiðkas dël projektø finansavimo gali teikti rajono savivaldybëje registruotos kaimo bendruomeniø organizacijos. Nustatytos formos paraiðkos (1 originalas ir 1 kopija) priimamos rajono savivaldybës Ðvietimo skyriuje (J. Basanavièiaus g. 36, 721 kab.) iki balandþio 5 d. 15 val. Atsakingas asmuo – Ðvietimo skyriaus vyr. specialistë (jaunimo reikalø koordinatorë) Audronë Stadalnykienë, tel. (8 347) 69 576, el. p. audrone.stadalnykiene@kedainiai.lt Konkurso nuostatus ir paraiðkos formà galite rasti www.kedainiai.lt (Savivalda–Kaimo bendruomenës–Naujienos).

Jaunimo veiklos projektø konkurso tikslas – finansuoti projektus, kurie ávairiais bûdais bei metodais kelia jaunø þmoniø kompetencijas, gebëjimus, inicijuoja ir skatina pozityvias jaunimo iniciatyvas, visuomenei ir valstybei naudingà jaunimo veiklà, aktyvø jaunimo dalyvavimà visuomeniniame ir pilietiniame gyvenime. Paraiðkas dël projektø finansavimo gali teikti rajono jaunimo ir su jaunimu dirbanèios nevyriausybinës organizacijos. Nustatytos formos paraiðkos (1 originalas ir 1 kopija) priimamos rajono savivaldybës Ðvietimo skyriuje (J. Basanavièiaus g. 36, 721 kab.) iki balandþio 12 d. 15 val. Atsakingas asmuo – Ðvietimo skyriaus vyr. specialistë (jaunimo reikalø koordinatorë) Audronë Stadalnykienë, tel. (8 347) 69 576, el. p. audrone.stadalnykiene@kedainiai.lt. Konkurso nuostatus ir paraiðkos formà rasite internete www.kedainiai.lt (Sritys–Jaunimas–Naujienos).

2013 m. kultûros projektø konkurso prioritetai: 1. 1863 metø sukilimo metø projektai; 2. Etninës kultûros sklaidos ir puoselëjimo projektai. Nustatytos formos paraiðkos (1 originalas ir 3 kopijos) priimamos rajono savivaldybës Kultûros ir sporto skyriuje (J. Basanavièiaus g. 36, 707 kab.) iki balandþio 19 d. 15 val. Atsakingas asmuo – Kultûros ir sporto skyriaus vedëjas Kæstutis Stadalnykas (tel. 69 575). Kartu su paraiðkomis bûtina pateikti projekto vykdytojo registravimo paþymëjimo ir ástatø (nuostatø) kopijas, rëmëjø garantiná raðtà dël dalinio projekto iðlaidø apmokëjimo. Paraiðkos formà rasite internete adresu: www.kedainiai.lt (Sritys–Kultûra–Konkursø nuostatai).


2013 m. kovo 21 d.

Susitiko futbolo veteranai pasikviesti nelabai ir galëtume“, – pasakojo veteranø futbolo klubo pirmininkas Robertas Èinikas. Turnyre pirmàjà vietà pelnë Panevëþio „Ekrano senjorai“, antri liko Ukmergës „Ukmergë“, o treèiàja vieta dþiaugësi Këdainiø „Nevëþio“ veteranai. Pastarosios komandos þaidëjas Aleksandras Popovas iðrinktas rezultatyviausiu turnyro þaidëju. Antroji këdainieèiø komanda ,,Nevëþis-2“ uþëmë 5 vietà.

Vyks á sveèius Futbolo veteranai susitikimuose kovojo po 20 minuèiø.

Lina FIODOROVA

Sekmadiená Këdainiø sporto mokyklos manieþe vyko tradicinis respublikinis futbolo turnyras „Daumantø“ taurei laimëti laimëti,, kuriame jau devintàjá kartà susitiko futbolo veteranai veteranai.. Renkasi tos paèios komandos Këdainiø veteranø futbolo

/Nuotr. autorës/

klubas á turnyrà pakvietë jau tradiciðkai jame dalyvaujanèias Jonavos „Klevo“, Ukmergës „Ukmergës“, Utenos „Vytenio“, Utenos „Utenos“, Panevëþio „Ekrano senjorø“ komandas ir delegavo dvi savo: Këdainiø „Nevëþio“ ir „Nevëþio-2“. Rungtynëse buvo þaidþiama rato principu, o veteranams per vienà susitikimà su prieðininkais teko palakstyti 20 minuèiø. „Visos varþybos buvo suþaistos per vienà dienà, daugiau komandø

Këdainiø futbolo veteranai ne tik patys rengia turnyrus, bet ir dalyvauja kvieèiami kitø klubø. „Ðiemet jau dalyvavome Kaune vykusiose pirmenybëse, dabar surengëme Këdainiuose, balandþio mënesá planuojame vykti á turnyrà Telðiuose, o geguþæ startuosime Lietuvos Aukðtaitijos zonos senjorø pirmenybëse. Esame uþmezgæ ryðiø su uþsieniu, tad keletà metø ið eilës vykstame á Baltarusijà. Be to, ðiandien gavome pakvietimà ir á Maskvà. Bet ten vyksime galbût kitàmet“, – planais dalijosi R. Èinikas.

7

Pagerino bëgimo rekordà Këdainiø sporto mokyklos auklëtinis TTadas adas Pavolis pagerino 1 000 metrø bëgimo uþdarose patalpose rungties rajono rekordà. Panevëþyje vykusiose XXV tarptautinëse lengvosios atletikos

varþybose „Nevëþio Taurë“ këdainietis startavo kartu su Latvijos, Estijos, Rusijos bei Lietuvos sportininkais. Trenerës Z. Peleckienës auklëtinis T. Pavolis beveik 2 sekundëmis pagerino Jono Stankevièiaus 2007 metais pasiektà rezultatà.

Kraðtieèiai pasirodë áspûdingai Ðeðtàjá kartà Këdainiø sporto mokykloje vaikai ir jaunuèiai dalyvavo sportinio ëjimo varþybose „Këdainiø pavasaris 2013“, skirtose Lietuvos nepriklausomybës atkûrimo dienai paminëti paminëti.. Rajono sportininkai pasirodë áspûdingai áspûdingai.. Vilainiø rekreacijos ir sporto pramogø komplekso ëjimo takelyje varþësi Kauno, Druskininkø, Prienø, Birðtono ir Këdainiø sportininkai. Varþybas inicijavo ilgametis mokyklos treneris Robertas Kaselis, sportinio ëjimo technikos mokantis Krakiø M. Katkaus gimnazijos moksleivius. Pirmàsias vietas 1998–1999 metais gimusiø vaikø kategorijoje, áveikæ 1 mylios distancijà, ta-

po këdainietis Daumantas Liutinskis ir kaunietë Auðrinë Kuzmickaitë. Antràjà vietà uþëmë krakiðkë Justë Bilevièiûtë. 2000– 2001 metais gimusiøjø kategorijoje sportininkai sparèiai ëjo 1 kilometrà. Tarp berniukø visas tris prizines vietas uþëmë Këdainiø sporto mokyklos auklëtiniai: Ernestas Vansevièius, Arminas Rudenko, Arnoldas Liutinskis. Tarp mergaièiø greièiausiai finiðo linijà kirto taip pat trenerio R. Kaselio auklëtinës: Austëja Kavaliauskaitë ir Monika Ðeliakaitë. 2002 metais gimusiø ir jaunesniø kategorijoje greièiausi buvo Krakiø M. Katkaus gimnazijos moksleiviai Mantas Junèys ir Deividas Gudzikas.

Krepðininkai pagerbë valstybës ðventæ „Nevëþis“ sutriuðkino „Ðilà“ Pernaravos pagrindinëje mokykloje vyko baudø ir tritaðkiø metimo varþybos, skirtos Ko vo 111-ajai 1-ajai – Lietuvos Kovo nepriklausomybës atkûrimo 23arþybose 23-iiosioms metinëms. V Varþybose dalyvavo 4–10 klasi klasiøø mokiniai mokiniai..

Këdainiø „Nevëþio“ futbolininkai draugiðkame susitikime su Kazlø Rûdos „Ðilu“ iðkovojo pergalæ rezultatu 5:1.

Baudø metimo rungtyje geriausiai pasirodë 5 klasës mokinys Eimantas Vaièiulis, 6 klasës mokinys Rokas Kybartas, devintokë Evelina Kybartaitë. Tritaðkiø metimo rungtyje taikliausi buvo Algirdas Rukðënas (10 kl.), Lukas Glebauskas ir Mantas Stumbras (9 kl.). Nugalëtojai apdovanoti prizais, diplomais, o Evelinai Kybartaitei atiteko taurë uþ geriausià pasirodymà.

„Stoikas“ – treèias tarp klubø

Prieð savaitæ këdainieèiai lygiosiomis suþaidë su Latvijos „Rygos“ komanda, o ðá ðeðtadiená su-

Iðkovojæs devynis medalius, Këdainiø kiokuðin karatë klubas „Stoikas“ uþëmë treèià vietà tarp 33 Lietuvos vaikø kiokuðin karatë èempionate dalyvavusiø klubø.

Taikliausieji Pernaravos pagrindinës mokyklos metikai (ið kairës)

Algirdas RUKÐËNAS, L. Glebauskas, M. Stumbras, E. Kybartaitë. Pernaravos pagrindinës mokyklos mokinys

Draugiðkose varþybose – pergalë Skatinant mokiniø sveikà gyvenimo bûdà ir olimpiná ryþtà Jaunimo mokykloje kasmet organizuojamos draugiðkos krepðinio ir futbolo rungtynës su Këdainiø profesinio rengimo centro mokiniais. Tad ir ðiemet Jaunimo mokyklos kûno kultûros mokytoja Jolanta Jakienë ir Këdainiø PRC vyresnioji kûno kultûros mokytoja Lolita Staniulytë subûrë komandas draugiðkam futbolo turnyrui, kuriame mokiniai iðbandë savo jëgas. Dvejus metus laimëjimu dþiaugësi Këdainiø PRC mokiniai, o treèias kartas sëkmingas buvo jaunimieèiams. Rungtynes

rezultatu 15:9 laimëjo Jaunimo mokyklos mokiniai. Dþiaugiamës mokiniø aktyvumu ir noru sportuoti. Kûno kultûros mokytoja J. Jakienë didþiuojasi aktyviu visos komandos þaidimu, o naudingiausieji komandai ðiais metais buvo Saulius Vertelis, 10B klasës mokinys, Karolis Katinas, 10A klasës mokinys (vartininkas) ir Nedas Valkauskas, 9B klasës mokinys. Aktyvus dalyvavimas sveikatingumo ir sporto renginiuose skatina mokinius rûpintis savo sveikata ir siekti aukðtesniø sportiniø rezultatø bei bendradarbiauti su kitø mokyklø mokiniais. Jolanta JAKIENË, Jaunimo mokyklos kûno kultûros mokytoja

Kovo 9 dienà Anykðèiuose vykusiame èempionate dalyvavo 250 sportininkø ið 33 karatë klubø. Këdainiuose veikianèiam „Stoikui“ atstovavo 14 sportinin-

triuðkino Kazlø Rûdà. Këdainiø komandoje pasiþymëjo du ávarèius pelnæs E. Kugys, po vienà ámuðë R. Slepakovas, M. Daunoravièius, A. Gëgþna. Kitas draugiðkas maèas – kovo 23-iàjà, kuriame susitiks „Nevëþis“ ir FK „Trakai“.

kø, kurie rungësi 10, 11 ir 12 metø amþiaus kategorijose. Këdainieèiai iðkovojo 9 medalius: 1 aukso, 1 sidabro ir 7 bronzos. Geriausiai varþybose sekësi Maiklui Juodikevièiui, kuris, laimëjæs keturias kovas, dar kartà tapo Lietuvos èempionu. Sidabro medalá, laimëjæs tris kovas ir suklupæs tik finale, iðkovojo Dovydas Tautkevièius. „Rinkos aikðtës“ inf.

Ið Ðiauliø gráþo su apdovanojimais Akademijos gimnazijos turizmo bûrelio nariai dalyvavo Ðiauliuose vykusiose ðalies mokiniø turizmo technikos varþybose uþdarose patalpose, skirtose Lietuvos nepriklausomybës atkûrimo diena dienaii. Pratæsdami graþias gimnazijos turistø tradicijas, jaunieji varþybø dalyviai iðkovojo antràjà vietà ir buvo apdovanoti sidabro medaliais bei diplomais. Rima PROSCEVIÈIÛTË, Akademijos gimnazijos turizmo bûrelio vadovë

Antrosios vietos laimëtojai: Elvinas Majauskas, Simona Liubinaitë, Raminta Levickytë, Olita Liubinaitë.


8

2013 m. kovo 21 d.

Kovo 11-àjà – pilietiðkumo pamokoms á Seimà Sausio mënesá daugiau kaip trisdeðimt penktokø tëvø susibûrë á asociacijà, turinèià keletà tikslø: skatinti tëvø ir jø vaikø bei pedagogø ryðius; organizuoti ádomius susitikimus; vystyti socialinæ, kultûrinæ, paþintinæ, edukacinæ, sportinæ veiklà; skiepyti patriotiðkumà ir ugdyti pilietiðkumà; vystyti ðvieèiamàjà veiklà ir kt.

Auðra MALINAUSKIENË

Kovo 111-àjà 1-àjà – Lietuvos nepriklausomybës atkûrimo dienà, „Ryto“ pagrindinës mokyklos 5D klasës mokiniai mokiniai,, jø tëveliai ir mokytojos V iktorija Naujokienë Viktorija bei Kristina Balaikienë paminëjo netradiciðkai netradiciðkai.. Tàdien këdainieèiai vyko á Lietuvos Respublikos Seimà, kur juos pasitiko kraðtieèiai – Seimo narë V irginija Virginija Baltraitienë ir jos patarëjas Paulius Kalina. Surengë ekskursijà Pirmasis këdainieèius sutiko P. Kalina, rûpinæsis jais visà vieðnagës Seime laikà. Vaikams ir suaugusiesiems buvo surengta ekskursija po antruosius Seimo rûmus, kur árengta naujoji plenariniø posëdþiø salë. Vëliau visi smalsiai apþiûrëjo istorinæ Kovo 11-osios salæ. Mokiniai suþinojo, kad joje 1990-aisiais ir buvo atkurta Lietuvos valstybë. Seimo nariai ðioje salëje renkasi tik á iðkilmingus posëdþius, skirtus svarbiausiems mûsø valstybës istorijos ávykiams paminëti. Gidas papasakojo apie dvejus

Seime penktokai, jø tëveliai ir mokytojos susitiko su Seimo nare V. Baltraitiene ir jos padëjëju P. Kalina.

Turës kà veikti

/Nuotr. auitorës/

Seimo rûmus, jø istorijà, darbà ir atsakë á mokiniø bei jø tëveliø klausimus.

Atvyksta daþnai Pasibaigus ekskursijai su sveèiais susitiko Seimo narë V. Baltraitienë. „Á Seimà daþnai atvyksta këdainieèiø grupës ið mokyklø, bendruomeniø. Daugiausia sveèiø sulaukiame pavasará. Ðiandien smagu, kad tokià ðventinæ dienà patys gyvai galësite pamatyti iðkilmingà Seimo posëdá“, – sakë V. Baltraitienë.

Stebëjo posëdá Seimo narë papasakojo apie savo darbà, atsakë á klausimus, pavaiðino kava ir domëjosi, kà vaikai ketina veikti, kol jø tëveliai Kovo 11-osios salëje stebës iðkilmingà Nepriklausomybës atkûrimo dienai skirtà Seimo posëdá. Palydëjusi këdainieèius á ðià salæ, V. Baltraitienë palinkëjo graþios ðventës ir atsisveikindama padovanojo Lietuvos nepriklausomybës atkûrimo istorijai skirtà knygà. O kol tëvai buvo Seimo posëdyje, penktokai su auklëtoja V. Naujokiene ir mokytoja K. Balaikiene

Antikos þiniø konkursas – iðbandymas ateities elitui „Atþalyno“ gimnazijos 10 klasës mokinë V asarë Butkutë antrus Vasarë metus ið eilës dalyvavo V ilniaus Vilniaus universitete (VU) vykusiame respublikiniame 9–12 klasiø moksleiviø Antikos þiniø konkurse. Kaip ir pernai pernai,, mokinë laimëjo IIIII laipsnio diplomà. Á konkursà, kurá organizavo Klasikø asociacija drauge su VU Klasikinës filologijos katedra, buvo susirinkæ apie penkiasdeðimt moki niø ið visos mokiniø Lietuvos. Renginio atidaryme kalbëjo Klasikø asociacijos pirmininkë, buvæs ambasadorius prie Ðventojo Sosto, kultûros istorikas ir filosofas doc. dr. Vytautas Aliðauskas, VU Filologijos fakulteto prodekanë doc. dr. Nijolë Juchnevièienë bei ðio fakulteto dekanas doc. dr. Antanas Smetona, kuris pabrëþë, kad ðiandien iðsilavinimas yra labai svarbus: „Mokëti kalbas ir literatûrà, paþinti senàjà kultûrà yra taip pat svarbu, kaip ir iðmanyti matematikà. Atrodytø, kad ðiø dalykø sugretinti neámanoma, bet klasikinës studijos, kaip ir tikslieji mokslai, padeda sudëlioti mintis á tinkamas vietas. Kiekvienas ið Jûsø jau esate nugalëtojai, o kartu ir augantis visuomenës elitas.“ Vëliau mokiniai atsakë á kon-

dalyvavo edukacinëje pamokoje apie karybà, kuri vyko Gedimino pilies bokðte. Vëliau këdainieèiai dar iðsiruoðë á apþvalginæ ekskursijà su gidu po Tuskulënø rimties parko memorialiná kompleksà.

Susibûrë á asociacijà Kelionë á Lietuvos Respublikos Seimà ir susitikimas su Seimo nare V. Baltraitiene buvo vienas ið pirmøjø „Ryto“ pagrindinës mokyklos 5D klasës tëvø asociacijos „Rytai–Vakarai“ ðiø metø plane numatytø darbø.

Vasario mënesá asociacijos „Rytai–Vakarai“ nariai su vaikais Kauno nacionaliniame dramos teatre þiûrëjo autobiografiná spektaklá „Astrida“, nes birþelio mënesá ruoðiasi kelionei á Ðvedijà, kur aplankys þinomos raðytojos Astridos Lindgren gimtinæ. Ðiø metø asociacijos planuose, be iðvykø á spektaklius ir ekskursijø po Lietuvà, numatyta daug ávairiø renginiø, tarp kuriø – dalyvavimas visuotinëje ðvarinimosi akcijoje „Darom“, Ðeimø dienai skirtas ðaðkiø ir ðachmatø turnyras, ekskursija á AB „Lifosa“, atvirukø gamyba, susitikimas su dvasininku, specialistø paskaitos ir pokalbiai paaugliams aktualiais klausimais ir kt. Metø pabaigà vainikuos asociacijos „Rytai–Vakarai“ nariø ir vaikø kalëdinë iðvyka á Ðiauliø uþdaràjà akcinæ bendrovæ „Rûta“.

Atgijo graþi ðventë Tulpëmis papuoðtame Këdainiø kultûros centro Labûnavos skyriuje vyko renginys „Laiðkai ið meilës uosto“, skirtas Kovo 8-ajai – Tarptautinei moterø solidarumo dienai – paminëti paminëti.. Susirinkusias moteris pasveikino renginio vedëjai Rita Kuèiauskienë ir Rytas Kretavièius. Perskaitæ eiles apie moteris, ðeimos laimæ, jie pasidþiaugë, kad á ðventæ atëjo ir keletas vyrø ir kad ði graþi pavasario ðventë vël atgijo bei noriai ðvenèiama. Nuotaikingà G. Mareckaitës komedijà „Penkios mylimosios, arba Kaip surasti ðeimos laimæ“ visiems dovanojo Akademijos kultûros centro Dotnuvos skyriaus dramos kolektyvas ir jø vadovë Danguolë Ðpokienë.

Nuotaikingà renginá vedë R. Kuèiauskienë ir R. Kretavièius.

Respublikiniame 9–12 klasiø moksleiviø Antikos þiniø konkurse V. Butkutë laimëjo III laipsnio diplomà.

kurso organizatoriø parengtus klausimus, dalyvavo surengtoje ekskursijoje po universitetà bei þaidime „Protø mûðis“, kurá vedë radijo laidø vedëjas ir prodiuseris Vytenis Sinkevièius, þiûrëjo VU Klasikinës filologijos kated-

ros studentø pastatytà spektaklá pagal Euripido „Alkestidæ“. Po spektaklio buvo skelbiamos nugalëtojø pavardës. Asta KRAPIKIENË, „Atþalyno“ gimnazijos lietuviø kalbos mokytoja

G. Mareckaitës komedijà „Penkios mylimosios, arba Kaip surasti ðeimos laimæ“ visiems dovanojo Akademijos kultûros centro Dotnuvos skyriaus dramos kolektyvas.


2013 m. kovo 21 d.

15

Sveikiname Pavasaris, ruduo – jûs visada drauge, Þiema ir vasara – jûs visada ðalia. Ir ðventës, ir draugai – Jûs visada kartu, Nelaimës ar vargai, petys petin abu. Uþ ðypsenà – ðypsniu, uþ ðilumà – þodþiu, Uþ klaidà – ðvelnumu, ir taip ratu, ratu. Ið metø á metus gyvenimo keliu Vaþiuokit dar ilgai su meile ir dþiaugsmu. ANELÆ ir JUOZAPÀ ÐIMAIÈIUS auksiniø vestuviø proga sveikina Vaikai ir anûkai

RENGINIAI 1863 m. SUKILIMO MUZIEJUS Miegënø (Këdainiø r.) ir Þibartoniø (Panevëþio r.) pagrindiniø mokyklø moksleiviø tapybos darbø paroda „Mano laisvës simbolis“, skirta 150-osioms sukilimo metinëms (veiks iki balandþio 8 d.). Kovo 23 d. 11 val. – renginys A. Mackevièiaus sukilëliø bûriui prisiminti „Antanas Mackevièius Paberþëje“. DAUGIAKULTÛRIS CENTRAS (Senosios Rinkos aikðtë 12) Grafikës Kristinos Norvilaitës paroda „Visa tai yra mano ðirdyje“. Kovo 22 d. 15 val. – regioninis tradiciniø giedotojø susibûrimas „Këdainiai 2013 m.“. Dalyvaus giedotojø grupës ið Këdainiø, Radviliðkio, Ukmergës, Raseiniø, Kauno ir Panevëþio. Organizatoriai – Këdainiø tradicinio giedojimo studija „O, Siela nemari“ ir Këdainiø kraðto muziejus. Áëjimas nemokamas. DAILËS MOKYKLOS „MINI“ GALERIJA Dailës mokyklos suaugusiøjø ugdymo tekstilës gëliø ir lëliø paroda „Princesës – pamirðtos ir neþinomos...“ (veiks iki balandþio 20 d.).

Kryþiaþodþio, spausdinto kovo 14 d. laikraðtyje, konkurso laimëtojas – Albertas Steponavièius.

Mokyklos sveèiai – darþelinukai Kartu su pavasarinës saulës spinduliais Këdainiø J. Paukðtelio pagrindinës mokyklos koridoriuose suðvito bûsimø pirmaklasiø ðypsenos, kuriuos atlydëjo lopðeliødarþeliø „V yturëlis“, „A viliukas“ bei „Vyturëlis“, „Aviliukas“ „Pasaka“ auklëtojos. Paruoðiamøjø grupiø vaikuèius pakvietë mokytojos metodininkës Rita Kareivienë, Auksë Kavaliauskienë bei Rita Rudokaitë-Staniðauskienë ir visas bûrys ketvirtokø. Susitikimo tikslas – supaþindinti vaikus su mokyklos aplinka, susitikti ir pabendrauti su mokytojomis, pasëdëti mokykliniame suole, pabendrauti su mokiniais, paþaisti, paðokti. Darþelinukø prie mokyklos durø laukë ketvirtokai. Kartu su auklëtojomis vaikai buvo palydëti á

mokyklos aktø salæ. Èia maþiesiems sveèiams buvo áteiktos technologijø pamokose paèiø mokiniø pagamintos gëlës. Ðventinëje aplinkoje vaikai stebëjo ketvirtokø pasirodymus ir buvo átraukti á smagø ðurmulá. Vëliau darþelinukai buvo pakviesti pasivaikðèioti ir apþiûrëti mokyklà, dalyvauti pamokoje ir atlikti mini uþduotëles, arèiau susipaþinti su bûsimomis mokytojomis. Greitai prabëgo skirtas laikas, ir vaikai kartu su savo auklëtojomis jau þymiai dràsiau atsisveikino su mokyklos ketvirtokais ir jø mokytojomis. Manau, ðis pasibuvimas drauge paliko maþiesiems vaikuèiams gerus áspûdþius, o jø tëveliams – apsisprendimà renkant mokyklà bûsimajam pirmokui.

Këdainiø Ðv. Juozapo – 8 val. Këdainiø Ðv. Jurgio – 8 val. Surviliðkio – 10 val. Apytalaukio – 10 val. Labûnavos – 7 val. Paberþës – 8 val. Pagiriø – 8 val. Krakiø – 10 val. Pajieslio – 8 val. Gudþiûnø – 8 val. Dotnuvos – 8 val. Ðlapaberþë – 10 val. Josvainiø – 7 val. Pernaravos – 9 val. Ðaravø – 11 val. Ðëtos – 8 val. VALERIJA MOTIEJÛNIENË, J. Paukðtelio pagrindinës mokyklos Lanèiûnavos – 10.30 val. direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ðventybrasèio – 12 val.

Graþi pavasario pradþia M. Daukðos pagrindinës mokyklos Aristavos pradinio ugdymo skyriuje kovo 4 d. nuo pat ryto buvo jauèiamas ðurmulys. Mokyklos darbuotojos statë stalus, ant kuriø mugës prekeiviai dëliojo savo prekes. Kai visi buvo pasiruoðæ, Kaziuko mugë pakvie-

Ðv. Velykø pagrindinis Miðiø grafikas dekanato parapijose

të á savo ðventæ. Visø akys raibo nuo papuoðalø, suvenyrø, nosá kuteno gardþiø pyragø, sausainiø kvapai. Mokiniai labai atsakingai ruoðësi mugei ir tai patvirtino ne tik prekiø gausa, bet ir tvarkingai bei kruopðèiai papuoðti prekystaliai. Kainos nebuvo didelës, todël kiekvienas galëjo nusipirkti mielà daiktà ar skanëstà. Vaikai pir-

KËDAINIØ KULTÛROS CENTRAS (J. Basanavièiaus g. 24, tel. 52 978. Kasa dirba darbo dienomis nuo 12 iki 18 val. ir 1 val. prieð renginá, www.kedainiukulturoscentras.lt) Kovo 22 d. 17 val. – komedija visai ðeimai „Seneliukas“ (UAB „Tris kavos“). Bilieto kaina – 25 ir 30 Lt. Kovo 24 d. 14 val. – meditacija pagal Sahadþa jogà. Kovo 25 d. 18 val. – spektaklis „Sex guru“ (teatras „Domino“). Bilieto kaina – 30, 40 ir 50 Lt. Kovo 26 d. 18 val. – kelionës istorija „Visu greièiu atgal!“ (kompanija „Laimingi þmonës“). Bilieto kaina – 25 ir 30 Lt. Kovo 27 d. – Tarptautinë teatro diena. 18 val. – spektaklio „Gyvenimo geismas“ premjera (Këdainiø kultûros centro suaugusiøjø dramos teatro studija). Bilieto kaina – 15 Lt. Kovo 28 d. 10 val. – sveikatos mokymo ir ligø prevencijos nacionalinë konferencija. AKADEMIJOS KULTÛROS CENTRAS Kovo 22 d. 12 val. – velykinë tautodailininkø mugë Þemdirbystës instituto fojë. KËDAINIØ KULTÛROS CENTRO VILAINIØ SKYRIUS (Parko g. 6, Vilainiai, bilietai parduodami nuo 9 iki 12 ir nuo 13 iki 17 val., tel.: 68 311, 8 686 69 804). Kovo 23 d. – biorezonansinis viso organizmo tyrimas, kuris nustato sveikatos sutrikimø prieþastá. Registruotis tel.: 8 683 74 445, 8 606 89 605. EVANGELIKØ LIUTERONØ BAÞNYÈIOJE (VOKIEÈIØ G. 7) Velykø pamaldos vyks kovo 30 d. (ðeðtadiená) 18 val. ir kovo 31 d. (sekmadiená) 12 val. ÐV. JUOZAPO BAÞNYÈIA Kovo 23 d. – Gavënios susitelkimo diena – rekolekcijos. 10 ir 16 val. – ðv. Miðios. 15.30 val. einami Kryþiaus keliai. Kovo 24 d. – Vieðpaties kanèios sekmadienis – VERBOS. Ðv. Miðios bus aukojamos 8, 10 ir 12 val. Per visas ðv. Miðias bus ðventinamos verbos. Prieð 12 val. ðv. Miðias bus einama Verbø procesija aplink baþnyèià. ÐV. JURGIO BAÞNYÈIA Kovo 29 d. – Didijá Penktadiená – kvieèiame visus krikðèionis á tradiciná Kristaus kryþiaus kelià Këdainiø miesto gatvëmis. Pradþia – 16 val. prie Këdainiø rajono savivaldybës. Kovo 30 d., ðeðtadiená, 18 val. – renkamës ðventoriuje Velyknakèio pamaldoms. Ðventinama ugnis ir vanduo. Uþ krikðto paþadø atnaujinimà pelnomi atlaidai. Praðome atsineðti krikðto þvakes. Kovo 31 d., sekmadiená, 8 val. – pagrindinës Ðv. Velykø Miðios su procesija ir marguèiø ðventinimas. Kitos Miðios – 10.30 val. Balandþio 1 d., pirmadiená, antràjà Velykø dienà, – ðv. Miðios 10 ir 12 val.

Kalendorius

ko, derëjosi, visø akys ðvytëjo. Þinoma, prie viso to prisidëjo ir tëveliai, kuriems esame labai dëkingi uþ pagalbà. Smagu, kad Kaziuko mugëje vyravo pavasarinë nuotaika. Juk ðis renginys – didþiulë pavasario ðventë pasitinkant bundanèià gamtà savose ðirdelëse. Asta JASIÛNIENË, pradiniø klasiø vyresnioji mokytoja Rûta STEPONAVIÈË, miðrios ikimokyklinës ir prieðmokyklinës ugdymo grupës auklëtoja

SAULË Teka 6.23 val., leidþiasi 18.32 val., dienos ilgumas 12.09 val. MËNULIS Prieðpilnis. Dienà: nuo –4 iki +1 oC, naktá: nuo –4 iki –8 oC, vëjas: nuo 5 iki 10 m/s.

VARDADIENIUS ÐVENÈIA Ketvirtadiená: Nikolajus, Nortautas, Lingailë, Benediktas. Penktadiená: Benvenutas, Kotryna, Gedgaudas, Gedgaudë.


16

2013 m. kovo 21 d.

Giliausioje vandenyno vietoje pilna mikroskopiniø organizmø

Inauguruotas popieþius

Tarptautinë mokslininkø komanda nustatë, kad Ramiajame vandenyne, paèiame Marianø lovio dugne, beveik 11 kilometrø gylyje, yra daugybë mikroorganizmø. Anksèiau buvo manoma, kad povandeniniame kanjone sàlygos pernelyg atðiaurios, kad ten bûtø gyvø organizmø. Taèiau ðis tyrimas prisideda prie kitø árodymø, kad yra organizmø, galinèiø iðgyventi beveik minusinëje temperatûroje ir visiðkoje tamsoje.

Romos Ðv. Petro aikðtëje vyko Popieþiaus Pranciðkaus inauguracijos Miðios, kurios reiðkia jo popieþiavimo pradþià.

Gulbës þiemojo tvenkinyje

Dël þemos temperatûros ir sniego gulbës ilgiau uþsibuvo Hamburgo (Vokietija) tvenkinyje, kuriame þiemoja.

Prasidëjo astronominis pavasaris

Mokslininkai 2010 metais á Marianø lová nuleido nuotoliniu bûdu valdomà povandeniná laivà ir paëmë vandenyno dugne esanèiø nuosëdø mëginius. Ekspertai nustatë, kad ten gyvena daugybë primityviø vienalàsèiø organizmø. Jie minta negyvø augalø ir gyvûnø liekanomis, kurios ið vandenyno pavirðiaus nusileidþia á ádubà. Stebina tai, kad ðie organizmai Marianø lovyje yra dvigubai aktyvesni nei netoliese esan-

èioje 6 kilometrø gylio áduboje. Áduboje rasta tiek daug gyvûnø ir augalø liekanø, kad manoma, jog Marianø lovys vaidina svarbø vaidmená Þemës anglies cikle ir prisideda prie planetos temperatûros reguliavimo. Organinëse augalø ir gyvûnø liekanose yra daug anglies ir tai, kad jos kaupiasi tokiose ádubose, reiðkia, kad ádubos paðalina anglies pertekliø ið vandenyno ir virð jo esanèios atmosferos.

Uþ ðaudymà nuteistas kalëti iki gyvos galvos JAV teismas paaugliui, kuris prisipaþino pernai mokyklos valgykloje nuðovæs tris mokinius, skyrë laisvës atëmimà tris kartus iki gyvos galvos. Teisme 18-metis Tydþëjus Leinas vilkëjo marðkinëlius, ant kuriø buvo ranka uþraðyta „þudikas“, jis visai neapgailestavo dël savo nusikaltimo. Nepaisant poþymiø, kad jis patyrë psichozæ ir haliucinacijas, buvo nuspræsta 18-

metá teisti kaip suaugusájá. Pasak tyrëjø, T. Leinas jiems sakë, kad neþino, kodël ðaudë mokykloje. T. Leinas praeità mënesá prisipaþino kaltu dël trijø þmogþudysèiø sunkinanèiomis aplinkybëmis, dviejø pasikësinimø nuþudyti sunkinanèiomis aplinkybëmis ir nusikalstamo uþpuolimo. Pernai vasará T. Leinas mokyklos valgykloje paleido 10 ðûviø ið 22 kalibro pistoleto. Per ðaudy-

Dël snieguotos þiemos padaugëjo vilkø

Sporto pasaulyje – nauja pora

mà trys mokiniai þuvo, dar trys buvo suþeisti. T. Leinas pradëjo ðaudyti laukdamas autobuso, turëjusio já nuveþti á specialià mokyklà vaikams, kurie nepritampa tradicinëse mokyklose. Nusikaltimà jis ávykdë bûdamas 17-os, todël teismas negalëjo skirti mirties bausmës. Aukø artimieji reikalavo T. Leinui skirti grieþèiausià ámanomà bausmæ.

Rusijos Primorës kraðte pastaruosius kelerius metus dël neáprastai snieguotos þiemos gerokai padaugëjo vilkø. Vilkø antplûdis susijæs su tuo, kad per pastaràsias tris þiemas iðkrito labai daug sniego. Tai apsunkina kanopiniø gyvûnø, áskaitant arklius, avis, oþkas ir kiaules, kurias medþioja vilkai, judëjimà.

Iðvyko á keturiø dienø kelionæ JAV prezidentas Barakas Obama iðvyko á keturiø dienø kelionæ po Artimuosius Rytus. B. Obama pirmà kartà per savo kadencijà lankysis Izraelyje ir palestinieèiø teritorijose. Planuojami jo susitikimai su Izraelio vadovu Ðimonu Peresu ir ministru pirmininku Benjaminu Netanjahu. Juose greièiausiai bus kalbama apie branduoliná ginèà su Iranu, piKovo 20-àjà prasidëjo astronominis pavasaris. lietiná karà Sirijoje ir sustojusá Artimøjø Rytø taikos procesà. Baltieji rûmai prieð kelionæ pareiðkë, kad B. Obama per savo Dauguma nukentëjusiøjø daLenkijoje iðgelbëti visi 19 kalvieðnagæ neketina pateikti naujø nakasiø, kurie buvo ákalinti vario bar yra stebimi medikø. taikos iniciatyvø. Nelaimës metu ðachtoje dirðachtoje po 4,7 balo stiprumo þeJAV prezidentas Vakarø bo apie 40 þmoniø. 20 jø iðsigelmës drebëjimo. krante taip pat susitiks su palestiGelbëjimo operacija truko bëjo patys. nieèiø vadovybe, o kità dienà vyks Minëta Rudnos kasykla yra apie 7 valandas. á Jordanijà. Ryðys su ðachtininkais buvo Silezijos regione pasienio su Vo„Eltos“ ir „Rinkos aikðtës“ inf. kietija ir Èekija teritorijoje. nutrûkæs.

Lenkijoje iðgelbëti kalnakasiai

Asmeniniai skelbimai –

Josvainiø g. 41 41,, Këdainiai

Redakcijos tel. 8 605 19 294 (T ELE2) (TELE2) @rinkosaikste.lt redakcija@ El. paðtas redakcija Spausdino

UAB „Rinkos aikðtë“ spaustuvë

tel. 60 763 El. paðtas skelbimai@rinkosaikste.lt

Direktorë-vyr. redaktorë Vitalija Surgautienë tel./faks. 52 444

KORESPONDENT AI KORESPONDENTA

Irma Bajorûnë Lina Fiodorova Giedrûna Girdenytë Tel. 56 51 5111

www.rinkosaikste.lt

Sporto pasaulis turi naujà svajoniø porà: slidinëjimo þvaigþdë Lindsë Von ir golfo legenda Taigeris Vudsas paskelbë apie savo santykius.

Auðra Malinauskienë Irmina Valantonytë Jovita Þebrauskaitë Tel. 57 771

Stilius, korektûra – Inga Valiukevièienë Rankraðèiai negràþinami. Redakcijos ir straipsniø autoriø nuomonës gali nesutapti

Reklamos vadybininkas – tel. 56 589, el. paðtas reklama@rinkosaikste.lt

Laikraðtis „Rinkos aikðtë“ yra Nacionalinës rajonø ir miestø laikraðèiø leidëjø asociacijos narys

Steigimo liudijimo nr nr.. 573 Indeksas 67420 ISSN 1648-0376 4 sp. l. Uþs. Nr Nr.. 270 Tiraþas 5 800 egz.


2013 m. kovo 21 d.

16


2013 m. kovo 21 d.


2013 m. kovo 21 d.


2013 m. kovo 21 d.


2013 m. kovo 21 d.


2013 m. kovo 21 d.

ketvirtadienio laikraštis  

jame skaitykite

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you