Page 1

Rinkosaikðtë 2013 m. kovo 14 d.

18-ieji leidimo metai

2013 m. kovo 14 d. Ketvirtadienis

Këdainiø rajono laikraðtis

Nr. 29 (2 542)

Metø moterims – garbingi titulai

Kaina 1,20 Lt

Ukrainietis pasiûlë eurø Antradienio popiete Këdainiø patruliams buvo pasiûlytas ðimto eurø kyðis, bet pareigûnai juo nesusigundë. Apie 15 valandà Vilainiø seniûnijos Bubliø kaimo teritorijoje Policijos komisariato patruliai sustabdë vilkikà, kurá vairavo neblaivus Ukrainos pilietis, gimæs 1970 metais. Vyriðkis, kuriam nustatytas 1,92 promilës girtumas, mëgino iðvengti administracinës atsakomybës ir policininkams davë kyðá, taèiau buvo sulaikytas ir uþdarytas á areðtinæ. Uþ bandymà papirkti pareigûnus vilkiko vairuotojui gresia baudþiamoji atsakomybë.

Apgauta dar viena moteris Ðiomis dienomis sukèiams pavyko apgauti dar vienà moterá. Ðákart jø auka – garbaus amþiaus këdainietë.

Rajono savivaldybës meras R. Diliûnas paskelbë Metø ambasadoræ. Ja tapo Këdainiø vietos veiklos grupës ir Josvainiø moterø klubo „Auðra“ vadovë A. Vaidotienë.

Auðra M ALINAUSKIENË

arptautinës moters dienos proga antrà kartà surengtoje Këdainiø kraðto Metø moterø apdovanojimø ðventëje Kovo 8-àjà TTarptautinës „Aèiû, kad ðalia esi“ pagerbtos septyniø nominacijø – Metø ástaigos vadovë, Metø altruistë, Metø specialistë, Metø atradimas, Metø kûrëja, Metø ambasadorë ir Metø mama, nugalëtojos. /Nukelta á 4 psl./

1933 metais gimusi ir Këdainiuose gyvenanti moteris kovo 11-àjà, apie 11 valandà, sulaukë netikëto skambuèio. Nepaþástamas vyriðkis prisistatë policijos pareigûnu ir apgaule iðviliojo moters slaptuosius elektroninës bankininkystës prisijungimo kodus. Kità dienà këdainietë suþinojo, kad ið jos sàskaitos nuimti pinigai, ir kreipësi á policijà.

„Rinkos aikðtës“ inf.

Seniûnaièiams áteikti paþymëjimai Irma BAJORÛNË

Informacija apie gyventojams iðkylanèias problemas, tvarkà kaimuose, palaidus ðunis, socialines bëdas, paraginimas iðkelti vëliavas per valstybës ðventes – tai tik dalis darbø, kuriuos turëtø atlikti ðiomis dienomis iðrinkti seniûnaièiai seniûnaièiai.. Didþiojoje g. 26, Këdainiuose Chemikø g. 15-1, Këdainiai, tel.: 64 500, 8 674 57 921. Norite idealios ðypsenos ar nerimaujate, kad jûsø vaikui netaisyklingai dygsta dantys, kvieèiame pasitikrinti mûsø klinikoje. Kovo

15 ir 29 d. organizuojamos atvirø durø dienos. Gyd. ortodontë NEMOKAMAI konsultuos ir atliks pirminæ dantø apþiûrà. LINKIME GRAÞIØ ÐYPSENØ!!!

Apie tai kalbëjosi á pirmàsias sueigas susirinkæ Këdainiø miesto, Pelëdnagiø ir Vilainiø seniûnijø seniûnaièiai, kuriems áteikti paþymëjimai.

Bendrauja su kaimynais

Këdainiø miesto seniûnaièiai sueigos vadovu iðrinko V. Bièkà (treèias ið deðinës).

Këdainiø miesto seniûnijoje iðrinkti dvylika seniûnaièiø. Antrà kadencijà Taikos seniûnaitijos atstovu iðrinktas Vytautas Bièka. „Seniûnaièiais tapti sutinka tie þmonës, kurie þino, kad nieko

uþ tai negaus, eina tikri këdainieèiai, gerbiantys ir mylintys savo miesto þmones.“ /Nukelta á 2 psl./


2

2013 m. kovo 14 d.

Laisvë – kaip jëga, vienijanti tautà Lina FIODOROVA

Pirmadiená, kovo 111-àjà, 1-àjà, këdainieèiai minëjo Lietuvos nepriklausomybës atkûrimo dienà. V ieni atëjo Vieni pasimelsti pasimelsti,, pagerbti kraðtieèio Nepriklausomybës Akto signataro Povilo Aksomaièio, kiti klausësi Kultûros centre vykusio koncerto, dar kiti þaidë krepðiná ar dalyvavo „Protø mûðyje“.

Bûti viena ðeima Ðv. Juozapo baþnyèia uþ Lietuvà, jos gynëjus aukojamø Miðiø metu buvo pilna. Tiesa, daugelis karðtai uþ Tëvynæ besimeldusiøjø – senoliai, jaunø þmoniø nebuvo daug. Ðv. Miðias aukojæs kunigas Audrius Martusevièius ragino visus bûti vieningiems: „Esame lietuviai, viena ðeima, nebijokime vienas kito sutikti gatvëje.“ Miðios uþ Tëvy-

næ baigësi himno giedojimu. „Kokios mintys mus aplankë, kai pamatëme kylanèià atkurtos Lietuvos vëliavà. Ir kà ðiandien galvojame? Ant pusës mano matytø namø jos ðiandien nëra... Turbût tie dvideðimt treji metai parodë, kad á valstybës atkûrimà, á laisvæ atëjome su skirtinga gyvenimiðka patirtimi, socialiniu bagaþu, su skirtingomis viltimis. Kaþkas nepavyko ir labai greitai nustojome tikëti, praradome viltá. Manau, kad jaunoji karta Lietuvai to trûkstamo tikëjimo ákvëps ir patikës nepriklausoma Lietuva“, – sakë rajono meras Rimantas Diliûnas.

Signatarø dovana Po ðv. Miðiø ðventës dalyviai, tarp kuriø buvo ir Lietuvos Respublikos Seimo narë Virginija Baltraitienë, rajono savivaldybës meras R. Diliûnas, vicemerë Nijolë Naujokienë, miesto seniûnas

Alvydas Kleiva, Këdainiø kultûros centro direktorë Ona Mikalauskienë, vyko á Kauno gatvës kapines padëti gëliø ant Nepriklausomybës akto signataro P. Aksomaièio kapo. „Povilas Aksomaitis buvo labai ðviesus, pilietiðkas, labai lietuviðkas þmogus. Vienas ið 124 signatarø, pasiraðiusiø aktà, kuris suteikë Lietuvai nepriklausomybæ. Nors tai inicijavo visa lietuviø tauta: tos minios, kurios rinkosi á stadionus, neðë Lietuvos vëliavà, dar neáteisintà, ir kurios dar nebuvo galima rodyti. Ta tautos dràsa ir tikëjimas laisve, turëjimas vilties, kad Lietuva gali iðsivaduoti ið okupaciniø gniauþtø, suteikë dràsos ir pasitikëjimo mûsø signatarams pasiraðyti aktà“, – kalbëjo V. Baltraitienë. Politikë laisvæ ávardijo kaip dovanà, kurià prieð 23-ejus metus padovanojo signatarai. „Ir ne tik padovanojo, bet ir

Ant Nepriklausomybës akto signataro P. Aksomaièio kapo Kauno gatvës kapinëse gëliø padëjo miesto seniûnas A. Kleiva (antras ið kairës), vicemerë N. Naujokienë (centre), LR Seimo narë V. Baltraitienë (antra ið deðinës). /Nuotr. autorës/

Nuo 14 valandos Këdainiø ápareigojo tà dovanà saugoti ne kaip daiktà, o kaip jausmà“, – kal- kultûros centre vyko meno kolektyvø pasirodymai. bëjo V. Baltraitienë. gë su kaimynais jau aptarusi, kaip vienyti kol kas labai nevieningos gyvenvietës þmones.

Seniûnaièiams áteikti paþymëjimai /Atkelta ið 1 psl./

Þada imtis ir kultûrinës veiklos

Kiekvienà dienà ið Ramybës skvero á garaþà J. Basanavièiaus gatvës gale einantis V. Bièka sakë stebintis, kur nenuðluota, nepabarstyta, kur þolë nenupjauta ar ðiukðliø susikaupæ. Tokias þinias seniûnaitis perduoda miesto seniûnijai ar kitoms atsakingoms tarnyboms. Miesto seniûnaièiø pagalbos praðë socialinës paramos specialistai, kai reikëjo suþiûrëti mokyklos nelankanèius vaikus. Seniûnaièiams teko lankytis gyventojø namuose, bendrauti su kaimynais bandant iðsiaiðkinti, kur yra vaikai. V. Bièka – aktyvus visuomenininkas, dalyvauja keliø saviveiklos kolektyvø, nevyriausybiniø organizacijø veikloje. Seniûnaièiui reikalinga informacija ateina ir ið ðiø kolektyvø. Graþinos Vaièiurgienës seniûnaitija bene sudëtingiausia – Ðëtos gatvës kvartalas. „Yra problemø, bandau kartu su seniûnija padëti jas spræsti, – aiðkino G. Vaièiurgienë. – Daugiabuèiø kiemuose trûksta vietos automobiliams, nebuvo aikðtelës vaikams þaisti, gatvë labai duobëta.“

Vilainiø seniûnaitijos valdos – didelë priemiestinë gyvenvietë. Antrajai kadencijai iðrinktas seniûnaitis Alfonsas Jasiukaitis pripaþino, kad seniûnaièio veikla kiek kitokia negu atokesniuose kaimuose, mat èia dirba seniûnija, seniûnas, gyventojai visas problemas gali iðsakyti tiesiai ten. Seniûnaitis iki ðiol glaudþiai bendravo su bendruomenës centro þmonëmis, dalyvavo organizuojant kultûros, sporto renginius. Panaðià veiklà A. Jasiukaitis planuoja ir antrojoje kadencijoje. Ðventybrasèio seniûnaitës Vitalijos Pozniakovienës kandidatûrà iðkëlë kaimo gyventojai. „Jie praðë manæs kandidatuoti, vienyti þmones, vykdyti veiklà“, – sakë V. Pozniakovienë. Ðventybrasèio ir keliø maþø aplinkiniø kaimø, esanèiø tos paèios seniûnaitijos teritorijoje, þmonës neturi sambûriams tinkamø patalpø, norëtø graþiai sutvarkytos visuomeninës erdvës, susitikimø, renginiø. „Niekas kitas uþ mus nepadarys, tik mes patys galime pakeisti savo kaimà“, – entuziazmo nestokoja Ðventybrasèio seniûnaitë V. Pozniakovienë.

Skubiai PAMESTA roþinë piniginë su dokumentais ir kortelëmis. Radusiems atsilygins. Tel.: 8 674 30 710, 8 690 82 757. IÐSINUOMOTØ dirbanti ðeima tvarkingà 1-o arba 2-ø kambariø butà su baldais ir buitine technika. Nesiûlyti Ðëtos, P. Lukðio, Þemaitës g. ir Liepø alëjoje. Tel. 8 682 36 884.

Ðventybrasèio seniûnaitë V. Pozniakovienë planuoja vienyti kaimo bendruomenæ. /Nuotr. autorës/

Kaip graþø pirmosios kadencijos darbo rezultatà seniûnaitë ávardija krepðinio aikðtelës árengimà. Á pirmàjà sueigà susirinkæ seniûnaièiai vadovo pareigas patikëjo V. Bièkai, sekretorës – Keleriðkiø seniûnaitei Renatai Verikienei.

Aktyvus seniûnaitis – bendruomenës atstovas Pelëdnagiø seniûnas Valentinas Tamulis suskaièiavo, kad pirmojoje kadencijoje tik trijuose kaimuose seniûnaièiais buvo iðrinkti ne bendruomeniø vadovai, o kiti þmonës. Dabar kai kurie bendruomeniø pirmininkai atsisakë papildomø pareigø dël didelio uþimtumo. „Veikla labai priklauso nuo þmogaus, kuris eina ðia pareigas, – pastebëjo V. Tamulis. – Paobelys neturëjo savo tinkamo atstovo, ne visada rasdavome bendrà kalbà su Labûnavos seniûnaièiu.“ Seniûno nuomone, seniûnai-

Áteikdamas paþymëjimà Paobelio seniûnaitei V. Liutkevièienei Pelëdnagiø seniûnas iðsakë viltá, kad priemiestinës gyvenvietës þmonës taps aktyvesni.

èio pareigybë per dvejus metus pasiteisino. Seniûnaièiai greièiau gali pastebëti ir seniûnui praneðti apie ávairius reikalus: perdegusià apðvietimo lempà, uþterðtà kelià ar kt. V. Tamulis ávertino Savieèiø seniûnaitës Elenos Tankevièienës iniciatyvà: jai raginant buvo árengtas apðvietimas ties ávaþiavimu á kaimà nuo magistralës „Via Baltica“, praplatinti kelkraðèiai. E. Tankevièienë iðrinkta seniûnaite ir antrajai kadencijai.

Rinkimai buvo átempti Keliuose seniûnijos kaimuose seniûnaièiai iðrinkti susirinkimuose, o Labûnavos ir Pelëdnagiø seniûnaitijose, kuriose gyvena daugiau kaip 500 gyventojø, surengtos apklausos. Labûnavoje apklausoje dalyvavo 81 gyventojas, buvo iðkelti du kandidatai. Jonas Samaitis surinko 45 balsus, jo varþovas – 35. Átempti rinkimai buvo ir Nociûnuose. Ten susirinkimo metu gyventojai greta buvusios seniûnaitës pasiûlë alternatyvià kandi-

datûrà, bet teikimas buvo pavëluotas. Iðkeltoji Vaidos Stanaitienës kandidatûra surinko daugiau pritarianèiøjø balsø negu prieðtaraujanèiøjø. Kitose gyvenvietëse buvo po vienà kandidatà, dauguma gyventojø palaikë juos. Aktyvios veiklos þada imtis Paobelio seniûnaite iðrinkta Vida Liutkevièienë. Jau pirmojoje sueigoje ji gilinosi, kaip kuriamos bendruomeniø organizacijos, tei-

Dëkojame

Nuoðirdþiai dëkojame giminëms, artimiesiems, kaimynams, draugams, UAB „Vikstata“, kaimo þmonëms, giesmininkams, duobkasiams ir visiems, kurie padëjo palydëti á paskutinæ kelionæ mylimà tëvelá, senelá Antanà Maliaukà. Dukros, anûkai ir marti Ðlama skaudþiai prie kelio þilvitis, Tarsi tyliai dejuoja, girdi? Dvelkia gedulo gëlës nuvytæ, Jau po þemëm brangiausia ðirdis...

Dël mylimos sesers mirties nuoðirdþiai uþjauèiame Vaclovà Dirsienæ. A. ir V. Lankeliai, A. ir R. Lankeliai, R. Kuþmarskienë


2013 m. kovo 14 d.

3

Suþalota moteris mirë, vyriðkis – irgi Jovita ÞEBRAUSKAITË

Praëjusio pirmadienio naktá mirë këdainietë, kurià kovo 6-osios rytà J. Basanavièiaus gatvëje partrenkë automobilis. Sunkiai suþalotos moters gyvybë uþgeso Kauno klinikose. Ten pat buvo iðveþtas ir kitame eismo ávykyje suþalotas vyriškis. Partrenkta prie pat namø „Rinkos aikðtei“ apie suþalotosios mirtá praneðæs J. Basanavièiaus gatvës 73-iojo namo butø savininkø bendrijos valdybos pirmininkas Justinas Þukauskas sakë, kad dauguma namo gyventojø buvo priblokðti eismo ávykio, o dabar giliai sukrësti netekties. „Virginija buvo ne tik mûsø namo gyventoja, bet ir bendrijos buhalterë. Puikiai tvarkë buhalterinæ apskaità, buvo sàþininga, darbðti, pareiginga, pasiþymëjo kitomis geromis þmogiðkosiomis savybëmis

– buvo kukli, tolerantiðka, visiðkai nekonfliktiðka“, – mirusiàjà apibûdina J. Þukauskas. 1952 metais gimusi moteris gatvëje buvo parblokðta prie pat namo, kuriame gyveno ir prie kurio árengta pësèiøjø perëja bei autobusø stotelë.

Pirmadiená mirusi këdainietë buvo automobilio partrenkta prie pat savo namø. /Nuotr. kedainietis.lt/

Neabejotinai turëjo matyti Bendrijos pirmininkas teigia, kad pësèioji ëjo perëja ir kad ávyká neiðvengiamai turëjo matyti bent keli þmonës, nes tai ávyko tuo metu, kai einama ar vaþiuojama á darbà ir mokyklas. Primename, kad pësèiàjà partrenkë këdainietës I. R., gimusios 1988 metais, vairuojamas automobilis „Nissan Sunny“. Moteriai buvo smarkiai sutrenkta galva, daugybëje vietø sulauþyti kaulai. Á Kauno klinikas ji buvo iðveþta labai sunkios bûklës. Ten pat, á Kauno klinikas, ðiomis dienomis iðveþtas ir Ðëtos seniûnijos Þeimeliø kaimo gyventojas A. È. B., gimæs 1944 metais. Jis irgi buvo suþalotas eismo ávykio metu, jam irgi suþalota galva, taèiau aplinkybës visiðkai kitokios.

Sukantis priekaba parvirto Policijos duomenimis, praëjusio sekmadienio vakare, apie 17 valandà, Þeimeliø kaime, prie upës, trise veþësi ràstelius malkoms. Këdainietis V. B., gimæs 1970 metais, vairavo keturratá, o prie ðio prikabintoje savadarbëje priekaboje buvo ne tik prikrauta medienos, bet ir sëdëjo jo tëvas, taip pat to paties kaimo gyventoja G.

R., gim. 1954 metais. Keturraèio vairuotojas, matyt, neávertino visø aplinkybiø ir nesaugiai atliko manevrà, nes bandant apsisukti priekaba parvirto kartu su þmonëmis. Moteris gavo per nugarà ràsteliu, bet tikriausiai nebuvo suþalota, nes á medikus nesikreipë. Vyriðkiui baigësi liûdniau – trinka jam trenkë per galvà, o ligoninëje iðtiko koma. Átarus, kad á smegenis iðsiliejo kraujas, A. È. B. sku-

/Nuotr. R. Kazakevièiaus/

Antausiai Antausiai,, smûgiai ir grasinimai nuþudyti – tokiais akibrokðtais praëjusá savaitgalá buvo „paávairinti“ tarpusavio santykiai keliose ðeimose, taèiau visus pralenkë pagyvenusi moteris, smeigusi peiliu sutuoktiniui á krûtinæ. Vietoj dëmesio – smurtas Kurioziðka, taèiau dvi moterys nukentëjo nuo vyriðkiø kovo 8àjà, kai pasaulyje minima Tarptautinë moters diena, kurià nemaþa

dalis þmoniø ðvenèia ir Lietuvoje. Uþuot parodæs ðvelnø dëmesá savo þmonai, 1966 metais gimæs këdainietis D. G. kovo 8-osios popiete „pasveikino“ jà smurtu. Vyriðkis tuo metu buvo neblaivus.

Tos dienos vakare viena Krakiø miestelio gyventoja nukentëjo nuo dukters sugyventinio K. D., gimusio 1984 metais. Vyriðkis ieðkomas policijos. Kovo 8-àjà kreiptis á policijà buvo priversta ir Dotnuvos seniûnijos Vainotiðkiø kaimo gyventoja, nuomojamame bute nukentëjusi nuo savo sugyventinio R. G., gimusio 1980 metais. Vyriðkis dvi dienas ið eilës

Sekmadienio vakare akademiðkë, gimusi 1935 metais, pamatë atidarytas savo sandëliuko duris, o viduje pasigedo ðaltkalvio árankiø ir aðtuoniø metrø lininio audinio.

Nuostolis – 610 litø. Diena anksèiau buvo pastebëta, kad Akademijoje apvogtas ir vienos bendrovës prekybos namelis. Iðlauþæ jo duris, vagys pagrobë pramoniná grilá, tris elektrinius ir du paprastus peilius, taip pat deðimt kilogramø kiaulienos pusgaminiø. Þala tikslinama.

Beveik ddvejus vejus metus laukusi laukusi,, kada bus iðtesëtas paþadas arba gràþinti pinigai pinigai,, apgauta këdainietë pagaliau kreipësi á policijà. Këdainietë D. B., gimusi 1958 metais, pareigûnams pasiskundë, kad paþástama moteris

Savaitgalá buvo suþalota ir 1923 metais gimusi këdainietë A. G., kurià Këdainiø miesto centre parbloðkë automobilis „Audi 80“, vairuojamas 1990 metais gimusio rajono gyventojo P. P. Ðeðtadiená apie 11 valandà moteris ëjo automobiliø stovëjimo aikðtele, esanèia prie prekybos centro „Norfa“, taèiau atbulomis vaþiuojanèio „Audi“ vairuotojas jos nepastebëjo. Partrenktai moteriai lûþo kojos kaulas. Pirminiais duomenimis, vairuotojas buvo blaivus. Ðá ávyká, kaip ir prieð tai minëtuosius, tiria policija. Ikiteisminio tyrimo metu turëtø paaiðkëti visos ávykio detalës, bet vairuotojas, ko gera, paþeidë Keliø eismo taisykliø 106-àjá punktà, kuris nurodo prieð pradedant vaþiuoti, persirikiuoti ar kitaip keisti vaþiavimo kryptá pirmiausia ásitikinti, ar tai saugu, ir duoti kelià arba nekliudyti kitiems eismo dalyviams.

smurtavo prieð gerokai jaunesnæ savo merginà. Kovo 6-àjà sugyventinë susilaukë dviejø antausiø, o kità dienà R. G. pagrasino jai peiliu ir paþadëjo nuþudyti. Kai mergina pasiskundë policijai, smurtautojas buvo uþdarytas á areðtinæ.

Buvo iki soties prigërusi Taèiau visi tie ávykiai dramatizmu neprilygsta kitos dienos, kovo 9-osios, vakare Dotnuvos seniûnijos Valuèiø kaime ávykusiam ðeimos konfliktui, po kurio prireikë ne tik policijos, bet ir medikø pagalbos. Apie 19 valandà bûdama labai girta V. K., gimusi 1947 metais, dûrë peiliu 1943 metais gimusiam savo sutuoktiniui á krûtinæ. Moteriai nustatytas net 5,53 promilës girtumas. Sunkiu laikomas girtumas, siekiantis 2,51 promilës, o V. K. ðá skaièiø virðijo daugiau nei dvigubai, ir visa tai jai teko „iðgarinti“ uþdarytai á Policijos komisariato areðtinæ. Suþaloto vyriðkio sveikatos bûklë, policijos þiniomis, stabili.

Akademijoje – dvi vagystës Uþ pinigus paþadëjo bûstà Ðiomis dienomis Akademijoje apvogtas sandëliukas ir prekybos namelis.

Vaþiavo atbulas ir parbloðkë

Praðo atsiliepti þinanèiuosius

Ðeimose vyko neiðgalvotos dramos Kuklioje Valuèiø kaimo sodyboje, kurioje gyvena solidaus amþiaus sutuoktiniai, kovo 9-àjà ávykæs konfliktas nuskambëjo po visà Lietuvà.

biai iðveþtas á klinikas. Treèiadienio rytà „Rinkos aikðtæ“ pasiekë þinia, kad suþalotasis vyriðkis irgi mirë.

Policija primena, kad ieðkomas vyriðkis, kurio paieðkai praverstø gyventojø pagalba pagalba.. „Rinkos aikðtë“ jau raðë, kad Þemaitijoje gyvenanti moteris, norëdama susitvarkyti palikimo dokumentus, turi susirasti savo sutuoktiná, su kuriuo jos ryðys nutrûkæs jau labai seniai. Prieð ryðiui nutrûkstant vyriðkis – 1946 metais gimæs Antanas Banevièius – gyveno Këdainiø rajone. Policijos komisariato Kriminalinës policijos skyriaus tyrëja Jurgita Januðauskienë praðo atsiliepti tuos, kurie þino apie vyriðkio buvimo vietà. Tyrëjai galima praneðti tel. (8 347) 68 725, taip pat galima skambinti anoniminiu pasitikëjimo telefonu 53 342 arba tel. 112.

Nemalonumai veidaknygëje

2011-øjø metø vasarà jai paþadëjo sutvarkyti dokumentus socialiniam bûstui gauti ir paëmë uþ paslaugà 7 tûkst. litø. Vëliau paaiðkëjus, kad paþadas nebus iðtesëtas, paþástamoji këdainietei gràþino 500 litø, o likusi suma taip ir liko negràþinta.

Á policijà yra kreipusis këdainietë, kurios maþametës dukters vardu kaþkas iðsiuntinëjo þinutes veidaknygës (tinklas „Facebook“) naudotojams, taip pat á jos paskyrà ákëlë nepadoriø nuotraukø. Moteris teigia, kad kaþkas ásibrovë á 2002 metais gimusios dukters paskyrà ir pakeitë slaptaþodá.

„Rinkos aikðtës“ inf.

„Rinkos aikðtës“ inf.


4

2013 m. kovo 14 d.

Metø moterims – garbingi titulai /Atkelta ið 1 psl./

Sulaukë palaikymo Antrus metus ið eilës Këdainiø kultûros centro darbuotojø iniciatyva organizuojami Këdainiø kraðto Metø moterø rinkimai sulaukë didelio këdainieèiø susidomëjimo, todël ðventës vakarà pramogø centras „Vikonda“ buvo pilnutëlis. „Ieðkant naujø formø kaip ðvæsti kovo 8-àjà pernai ir buvo sumanytas ðis reginys. Septynias nominacijas pasirinkome todël, kad þodis „moteris“ sudarytas ið septyniø raidþiø. Tai tarsi ir atitiko nominacijø, kuriomis norime pagerbti moteris, skaièiø. Ðiemet á Metø moterø nominacijas buvo pasiûlytos 37 kandidatës, kurios sulaukë net penkiø tûkstanèiø keturiø ðimtø trisdeðimt trijø þmoniø palaikymo balsø. Praëjusiais metais moterø nuopelnus ir këdainieèiø balsus vertino komisija, o ðiemet – tik kraðto gyventojai“, – pasakojo Këdainiø kultûros centro direktorë Ona Mikalauskienë.

Vedë dainininkas Penktadienio vakarà vykusios ðventës „Aèiû, kad ðalia esi“ metu buvo pristatytos visos kandidatës á Këdainiø kraðto Metø moterø nominacijas, o nugalëtojos sulaukë sveikinimø ir dovanø – autoriniø juvelyriniø papuoðalø. Ðventiná renginá vedë dainininkas Egidijus Sipavièius, koncertavo grupë „Rondo“ ir Kauno rajono choras „Boþolë“, o vakarà uþbaigë këdainieèiø Naurio ir Raimondo Gutauskø duetas.

Vertinamos ir mylimos Rajono savivaldybës meras Rimantas Diliûnas mano, kad tokie renginiai kraðto þmones skatina dirbti dar geriau ir daugiau savæs atiduoti visuomeniniam darbui. „Antrus metus vykstantis renginys prigijo, tai liudija á já atvykusiø þmoniø gausa. Tai reiðkia, kad mes gerbiame ir mylime moteris ne tik ðvenèiø dienomis, bet ir vertiname jø kasdiená darbà. Moterims dëmesio niekada negali bûti per daug, nes jos nuolat yra ðalia kaip mamos, þmonos“, – kalbëjo R. Diliûnas.

Pajustø dëmesá Tarptautinës moters dienos proga moteris pasveikino ir renginyje dalyvavusi Seimo narë Virginija Baltraitienë. „Turbût niekas geriau nei moteris neþino, kà reiðkia turëti ðeimà ir darbà, auginti vaikus, sulaukti meilës, ðypsenø ir gëliø. Labai norëèiau, kad kiekviena gautø maþytá meilës spindulëlá, pajustø vyrø ir vaikø dëmesá sau kaip moteriai. Ðiandien – nuostabi ðventë, kurioje iðrinktos turbût paèios geriausios moterys: vadovës, kûrëjos, mamos, kurios yra darbðèios ir protingos. Linkiu visoms bûti vertoms pagarbos ir iðmintingoms“, – linkëjo V. Baltraitienë.

Metø moterø apdovanojimøðventës „Aèiû, kad ðalia esi“ dalyves pasveikino Seimo narë V. Baltraitienë ir dainininkas, vakaro vedëjas E. Sipavièius.

Linkëjo meilës Metø mama tapo Ðëtoje gyvenanti devyniø vaikø: septyniø dukterø ir dviejø sûnø, mama, Ðëtos ambulatorijos slaugytoja Vaiva Gulbinienë, kuriai apdovanojimà áteikë Ðëtos seniûnas Petras Pupkus. „Man nesunku turëti daug vaikø, o smagu. Juk auginti vienà ar devynis vaikus yra tas pats. Abu su vyru dirbame, vaikai taip pat padeda. Vyriausiai dukrai – 21eri, o jauniausiam sûnui tuoj sukaks dveji metai. Mes niekuo neiðsiskiriame ið kitø ðeimø. Labai nustebau suþinojusi, kad esu pasiûlyta á Metø mamos nominacijà. Þinoma, malonu, kad mane iðrinko, uþ tai esu dëkinga uþ mane balsavusiems þmonëms. Vis dëlto manau, kad ðis titulas priklauso ne tik man vienai, bet visoms mamoms, kurioms norëèiau palinkëti – bûkite turtingos vaikø meilës“, – kalbëjo V. Gulbinienë.

Ádomiausias – þmogus Metø kûrëja tapo Këdainiø „Auðros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinës mokyklos dailës mokytoja metodininkë, menininkë, kûrybiniø projektø organizatorë ir dalyvë Marija Burneikienë. „Nesitikëjau, kad mane pasiûlys á Metø kûrëjos nominacijà. Man tapyba yra gyvenimo bûdas. Kai pradeda viduje kirbëti, þinau, kad tuoj uþsidarysiu namuose, paimsiu á rankas teptukà ir atsidësiu darbui. Kûryboje man ádomiausias þmogus ir tai, kà darau, yra skirta þmogui“, – sakë M. Burneikienë. Nominacijos nugalëtojà paskelbë ir apdovanojimà jai áteikë Këdainiø kraðto kultûros premijos laureatas, rajono Tarybos narys, kapelos „Vilainiai“ vadovas Antanas Mikalauskas.

Rinkimai yra reikalingi Dotnuvos seniûnas Vytautas Grigas pasveikino Metø altruistës nominacijos nugalëtojà – Dotnuvos bendruomenës pirmininkæ, pedagogæ, rajono Tarybos naræ Nijolæ Mykolaitienæ. „Suþinojusi, kad esu pasiûlyta á ðià nominacijà, pagalvojau, kad mûsø rajone yra daug altruisèiø. Nesitikëjau, jog mane iðrinks. Manau, kad tokie rinkimai yra reikalingi, nes tai – moters pripaþinimas ir jos nuopelnø ávertinimas“, – kalbëjo N. Mykolaitienë.

Metø mama – ðëtiðkë V. Gulbinienë su vyru Virginijumi.

Metø atradimu tapo Pelëdnagiø seniûnijoje gyvenanti ûkininkë I. Kuprevièienë.

Leidþia pasidþiaugti Metø ástaigos vadove tapo Ðlapaberþëje ásikûrusiø Këdainiø socialinës globos namø direktorë, dviejø istoriniø knygø autorë Audronë Kasperavièienë, kuriai apdovanojimà áteikë Seimo narys këdainietis Viktoras Fiodorovas. „Nustebau suþinojusi, jog esu pasiûlyta á ðià nominacijà. Juolab kad pastaruosius septynerius metus dirbu atokiame kaime ir gana uþdaroje sistemoje. Ðlapaberþëje gyvena 150 gyventojø, o pas mus yra 90 darbuotojø. Manau, geras vadovas turi suprasti ir jausti darbuotojà bei jo poreikius, þinoti, ko reikia, mano atveju, globotiniams. Moterø rinkimai – labai graþi ðventë, o toks renginys mums leidþia atsipalaiduoti ir pasidþiaugti gyvenimu“, – kalbëjo A. Kasperavièienë.

Metø ástaigos vadove iðrinktà Këdainiø socialinës globos namø direktoræ A. Kasperavièienæ (centre) pasveikinti atvyko bûrys ðios ástaigos darbuotojø.

Këdainiø pirminio sveikatos prieþiûros centro ðeimos gydytojai V. Ðnurevièiûtei, pripaþintai Metø specialiste, apdovanojimà áteikë miesto seniûnas A. Kleiva.

Dotnuvos seniûnas V. Grigas pasveikino Metø altruistës nominacijos nugalëtojà N. Mykolaitienæ.

Tapo staigmena Metø atradimu iðrinkta Pelëdnagiø seniûnijoje gyvenanti ekologinio ûkio savininkë Ilona Kuprevièienë ðypsosi, kad nominacija jai tapo staigmena. „Ðiandien jauèiuosi taip, lyg dalyvauèiau Mis rinkimuose. Tai – nuostabus renginys. Moterims linkiu graþiø akimirkø ir kuo daugiau ðvenèiø“, – prisipaþino I. Kuprevièienë. Nominacijos nugalëtojà pristatë ir jai apdovanojimà áteikë Këdainiø kraðto ûkininkø sàjungos pirmininkas Virmantas Ivanauskas.

/Nuotr. autorës/

Dëkojo uþ pasitikëjimà

Këdainiø „Auðros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinës mokyklos dailës mokytoja metodininkë M. Burneikienë, kurià sveikino Këdainiø kraðto kultûros premijos laureatas A. Mikalauskas, pelnë Metø kûrëjos vardà.

VðÁ Këdainiø PSPC ðeimos gydytoja, Lietuvos bendrosios praktikos gydytojø kolegijos narë, Gydytojø sàjungos narë, sàjungos Këdainiø skyriaus sekretorë Vilma Ðnurevièiûtë pripaþinta Metø specialiste.

„Nustebau, kad esu iðrinkta, nes galvoju, jog yra daug geresniø specialistø uþ mane. Aèiû uþ pasitikëjimà. Ðiuo apdovanojimu mielai pasidalinèiau su kolegomis. O visoms Këdainiø kraðto

moterims noriu palinkëti – bûkite sveikos, graþios ir laimingos“, – sakë V. Ðnurevièiûtë. Ðios nominacijos nugalëtojà pasveikino Këdainiø miesto seniûnas A. Kleiva.


2013 m. kovo 14 d.

Koks bus paminklas Laisvës kovotojams

5

Seniûnijø naujienos Ðëta PAMINËJO KOVO 11-ÀJÀ

Rajono savivaldybë laukia këdainieèiø nuomoniø – kuris paminklo variantas jiems priimtinesnis.

Irma BAJORÛNË

Antradiená rajono savivaldybëje ávyko pasitarimas dël paminklo Laisvës kovotojams statybos. Nors nuo tokio paminklo idëjos gimimo praëjo apie 20 metø, dar ir ðiandien diskutuojama, kokiomis meninëmis priemonëmis atvaizduoti tautos kovà uþ laisvæ ir áamþinti kovotojø atminimà. Nebesiginèijama tik dël vietos – paminklas bus pastatytas Dotnuvos ir J. Basanavièiaus gatviø sankirtos skverelyje.

Laukia gyventojø nuomoniø Ðiuo metu svarstomi du pa-

minklo variantai. Viename ið gaublio iðteka stilizuotos kraujo upës, kuriose suraðytos svarbiausios istorinës datos. Kitame variante ðalia gaublio pastatytos kopëtëlës, siekianèios Lietuvos kontûrus.

Iki balandþio 1 dienos rajono savivaldybëje laukiama gyventojø komentarø, padësianèiø iðrinkti tà variantà, kuris bus ágyvendintas. Komentarus reikëtø siøsti savivaldybës Architektûros ir urbanistikos skyriaus vedëjui Vytautui Kundrotui adresu J. Basanavièiaus g. 36, 57288 Këdainiai, el. paðtu vytautas.kundrotas@kedainiai.lt arba skambinti telefonu (8 347) 69 530.

Finansuoja iðeiviai Apie paminklà Laisvës kovotojams Këdainiuose kalbama nuo 1994 metø, kai mieste lankësi sovietinës okupacijos metais iðvykæs ir Jungtinëse Amerikos Valstijose likæs gyventi kraðtietis Vincentas Kaèinskas. Jo idëja – pastatyti paminklà visiems, kovojusiems prieð okupantus siekiant atkurti laisvà ir nepriklausomà Lietuvos valstybæ. JAV gyvenantys Jonas ir Vaclova Kaèinskaitë Bagdanavièiai bei Aldona ir Vincentas Kaèinskai, kaip dovanà Këdainiø miestui, paminklui skyrë 50 tûkst. JAV doleriø (dabartiniu kursu – 132 tûkst. litø).

Rinko paminklo idëjà

Plotas – 314 kv. m

Tel. 8 616 99 888

Paminklo fundatoriai jau miræ, jø paveldëtojams, gyvenantiems Amerikoje, atstovauja Edita Kaèinskienë. Prieð porà metø ávyko paminklo idëjos konkursas. Konkursinius darbus vertino komisija, bet galutiná þodá tarë fundatoriø atstovai, gyvenantys Amerikoje. „Galima bûtø diskutuoti, ar geriausia pasiûlyta paminklo idëja, dar daug metø ieðkoti variantø, kurie geriausiai atspindëtø fundatoriø vizijà, bet kà mes pasieksime? Gali nutikti taip, kad fundatoriai praras tikëjimà, jog galime uþbaigti pradëtà darbà ir perduos 50 tûkstanèiø doleriø kitam miestui, kuris priims dovanà, – svarsto fundatoriø atstovë E. Kaèinskienë. – Norisi tikëti, kad ágyvendinus paminklo idëjà Dotnuvos ir J. Basanavièiaus gatviø sankryþa bus vieta, kurioje galësime susikaupti mintimis apie funda-

mentaliàsias vertybes, maloniai praleisti laikà bendraminèiø ratelyje.“

Autoriaus vizija Fundatoriai pasirinko dizainerio Mariaus Mateikos pasiûlytà idëjà. Skulptûra – apie 2,5 metro skersmens granitinë sfera, Þemës rutulys. Vienintelë þyma jame – granite iðpjauti Lietuvos kontûrai. Fundatoriø idëjà atspindi ketureilis skulptûroje „Netrokðtu nieko, tik Tavæs, Tëvyne, Nenoriu nieko, man Tavæs gana. Gana þvaigþdþiø, gana dangaus mëlynës. Tu man ðventa, Tëvyne, LIETUVA.“ „Tuðtuma akmenyje leis pagalvoti ne tik apie tai, kad Lietuva yra, bet ir apie tai, kad èia galëjo bûti tuðtuma, kad tø kontûrø galëjo ir nebûti, – komentuoja autorius. – Màstëme, kaip prabilti á ðios dienos þmogø, kaip iðprovokuoti skulptûros ir XXI amþiaus individo dialogà, kaip darbà aktualizuoti ir suartinti su ðiandienos karta, iðkeliant ir iðaukðtinant kovotojus uþ laisvæ.“

Pasiruoðæ prisidëti Kauno apskrities Vytauto Didþiojo ðauliø II rinktinës vadas Minvydas Mikalauskas neabejoja, kad toks paminklas Këdainiuose reikalingas. „Reikia vietos, kur galëtume susirinkti ir prisiminti þmones, atidavusius savo gyvybes uþ Lietuvà, prisiminti istorijà“, – „Rinkos aikðtei“ sakë M. Mikalauskas. Ðauliø rinktinës vadas patvirtino, kad ðauliai pasiruoðæ prisidëti tvarkant paminklo teritorijà, o kai jis bus pastatytas – Kauno ir Këdainiø ðauliai aktyviai dalyvaus renginiuose.

Stovës jau ðiemet Fundatoriø atstovë E. Kaèinskienë tikisi, kad svarstymai ir derinimai nebeuþsitæs ir paminklas bus pastatytas dar ðiais metais. Geriausiu atveju já tikimasi atidengti rugpjûèio mënesá vyksianèios miesto ðventës metu, o jei iki to laiko nepavyks atlikti numatytø darbø, tai ávyks rudená.

Ðëtiðkiai originaliai paminëjo Lietuvos nepriklausomybës atkûrimo dienà. Ðëtos kultûros centro iniciatyva surengtas pirmasis, Kovo 11-ajai skirtas, „Protø mûðis“, kuriame pateikti klausimai buvo susijæ su ðia data. Þaidime dalyvavo keturios seniûnijos komandos, sudarytos ið ávairaus amþiaus dalyviø. Pirmojo turnyro nugalëtoja tapo Kapliø komanda. Seniûnas Petras Pupkus tikisi, kad ðis renginys bus organizuojamas kasmet. Renginio rëmëjai – Ðëtos seniûnija, Këdainiø biliardo klubo direktorius Aurimas Skinulis, jaunimo organizacija „Darbas“.

SURENGË BËGIMÀ Lietuvos nepriklausomybës atkûrimo dienai paminëti miestelyje buvo surengtas ir tradicinis bëgimas, kurá organizuoja Ðëtos gimnazija. Jame dalyvauja ávairaus amþiaus bëgikai. Sportininkai bëgimà pradeda prie netoli ðilo esanèio paminklo, skirto 1919 metø vasario 11 dienà vykusioms lietuviø ir bolðevikø kovoms uþ Lietuvos laisvæ, ir finiðuoja prie Ðëtos gimnazijos.

SUTVARKË APÐVIETIMÀ Seniûno P. Pupkaus teigimu, pagaliau baigta ilgai laukta Pagiriø miestelio apðvietimo rekonstrukcija. Dvi savaites trukusiø darbø metu buvo árengta 60 naujø ðviestuvø su taupiosiomis lempomis, nauja apskaita ir apðvietimo valdymas. Rekonstrukcija atlikta Europos Sàjungos lëðomis.

IÐRINKTI ANTRÀ KARTÀ Jau iðrinkti ðeði Ðëtos seniûnijos seniûnaièiai. Antrai kadencijai perrinkti visi buvæ Kapliø, Ðëtos miestelio pietinës ir ðiaurinës daliø bei kaimø, Pagiriø miestelio ir kaimø seniûnaièiai. „Visi seniûnaièiai gyventojø buvo perrinkti antrà kartà, tai rodo, kad þmonës jais pasitiki, jie yra konkretûs, mato situacijà ir yra dideli pagalbininkai“, – sakë P. Pupkus. Kità savaitæ seniûnijoje vyks pirmoji seniûnaièiø sueiga, kurioje jiems bus áteikti paþymëjimai.

PRIRUOÐË MALKØ Maþdaug mënesá tvarkomas Pagiriø miestelio parkas, kuriame iðpjauta apie keturiasdeðimt pavojø kelianèiø medþiø. Darbus atlieka uþ socialines paðalpas atidirbantys gyventojai. Taip pat labai prisideda Pagiriø bendruomenës þmonës, rodantys iniciatyvà ðvarinti ir graþinti miestelá, todël sutvarkytas ir prie buvusio mokyklos pastato veðëjæs sodas. Ið jo paðalinta dalis pavojingø medþiø, kita dalis jø buvo iðgenëta. Parko ir sodo tvarkymo metu priruoðta 80 kubiniø metrø malkø. Jomis bus ðildomas pastatas, kuriame ásikûrusi mokykla, kultûros skyrius, biblioteka, bendruomenës centras, sporto salë.


6

2013 m. kovo 14 d.

Traktoriø, keliø statybos ir kitø savaeigiø maðinø ir traktoriniø priekabø valstybinës techninës apþiûros grafikas 1. LÞI bandymø skyrius – kovo 29 d. 2. Paaluonys, Pelutava – balandþio 2 d. 3. Okainiø ÞÛB, Paeþeriai, Taujanka – balandþio 4 d. 4. Labûnava – balandþio 5 d. 5. Aþytënai, Dovydiðkiai – balandþio 9 d. 6. Vermenos ÞÛB, Truskavos ÞÛB, Pavermenys – balandþio 12 d. 7. Surviliðkis, „Nemuno“ ÞÛB, Miegënai – balandþio 16 d. 8. „Padëjëjo“ ÞÛB, Berþai – balandþio 18 d. 9. UAB LÞI Dotnuvos eksperimentinis ûkis – balandþio 19 d. 10. Aristavos ÞÛB – balandþio 23 d. 11. Mantviliðkio ÞÛB, Bokðtai, Siponys – balandþio 25 d. 12. AB „Lifosa“, UAB „Dujovika“ – geguþës 10 d. 13. Miesto ámonës ir organizacijos pagal susitarimà – geguþës 14 d.

14. Ðlapaberþës ÞÛB, Ðlapaberþë – geguþës 16 d. 15. „Auðros“ ÞÛB, Dotnuva, Àþuolaièiai – geguþës 17 d. 16. Krakiø ÞÛB, Rokai, Jaugiliai – geguþës 21 d. 17. Lipliûnø ÞÛB, Vandens ûkio institutas, Këboniø ÞÛB, Keleriðkiai – geguþës 23 d. 18. Pajieslio ÞÛB, Meironiðkis – geguþës 24 d. 19. Kunioniø ÞÛB, „Nabagëlio“ ÞÛB, Kunioniai – geguþës 28 d. 20. Pernarava, Jakðiai, Rugënai – geguþës 30 d. 21. Langakiai – birþelio 6 d. 22. Medëkðiai, ÞÛK „Mûsø ûkis“, Gelnai – birþelio 7 d. 23. Nociûnai, Slikiai, Pëdþiai – birþelio 11 d. 24. ÞÛK „Vidrita“, UAB „Laugina“, UAB „Helanas“, UAB „Këdainiø agrochemija“ – birþelio 13 d. 25. Plinkaigalis, Paskerdûmys – birþelio 14 d.

26. Skaistgiriai, Vincentava – birþelio 18 d. 27. Ðëta – birþelio 20 d. 28. Pagiriai, Piliakalnis, Ðëta – birþelio 21 d. 29. Këdainiø PRC Kapliø skyrius, UAB „Kapliø þuvys“, Paðumerys – birþelio 25 d. 30. Gudþiûnai, Vikaièiai, Devynduoniai – birþelio 27 d. 31. Josvainiai, Juodkaimiai – birþelio 28 d. 32. Vainikai, Krekenavos agrofirma, Konservø fabrikas, Sviliai, Angiriai – liepos 4 d. 33. Tiskûnai, Ðventybrastis – liepos 5 d. 34. Këdainiø PRC Lanèiûnavos skyrius, Lanèiûnava – liepos 9 d. 35. Vilainiai, Petkûnai, Rudþiai – liepos 11 d. 36. Beinaièiai, Uþkapiai – liepos 12 d. 37. Paobelys, Pelëdnagiai – liepos 16 d.

38. Sirutiðkis, Kalnaberþë, Vaidatonys – liepos 18 d. 39. AB Kauno regiono keliai, UAB „Skongalis“ – liepos 19 d. 40. UAB „Këdainiø vandenys“, UAB „Kedmela“ – liepos 23 d. 41. Këdainiø miðkø urëdija, UAB „Vikstata“ – liepos 25 d. 42. Uþupës ÞÛB, Uþupë – liepos 26 d. 43. Visos kitos ámonës ir organizacijos (suderinus datà) – rugpjûèio 25–spalio 1 d. Apþiûros pradþia – 10 val. pirmame objekte pagal sàraðà. Ámonës, ástaigos, ûkininkai, turintys tris ir daugiau traktoriø, kiti subjektai, kuriø traktoriø, traktoriniø priekabø ir keliø tiesimo maðinø apþiûra grafike nenumatyta, dël jos vykdymo jiems patogiu laiku suderina telefonu 69 546. Uþ valstybinæ techninæ apþiûrà mokama á Valstybinës mokesèiø inspekcijos sàskaità LT247300010112394300, esanèià banke AB „Swedbank“, banko kodas 73000, ámokos kodas – 53053, po 15 Lt uþ traktorius, krautuvus, javø ir kitus kombainus bei savaeiges maðinas ir 8 Lt uþ priekabas, srutveþius, medveþius ir

kitas prikabinamas maðinas. Uþ pakartotinæ apþiûrà ir apþiûrà ne pagal grafikà mokama papildomai 20 Lt (asmeniui). Apþiûros dienà reikia turëti banko kvità arba mokëjimo nurodymo kopijà, elektroninio pavedimo iðraðà. Þemës ûkio bendrovës, ámonës, ûkininkai, turintys tris ir daugiau traktoriø ar priekabø, pateikia apþiûroje dalyvaujanèios technikos sàraðus su nurodytu pavadinimu, marke, valstybiniu numeriu ið registracijos dokumentø. Traktoriø, savaeigiø ir þemës ûkio maðinø bei jø priekabø techninë apþiûra vykdoma pagal Lietuvos Respublikos þemës ûkio ministro 2002 m. geguþës 30 d. ásakymu Nr. 207 patvirtintà tvarkà ir techninius reikalavimus. Primename, kad traktoriø ir kitø savaeigiø maðinø priekabø, kitø registruotø maðinø eksploatacija be valstybinës techninës apþiûros yra draudþiama ir uþtraukia piniginæ baudà. Henrikas ÐTELMOKAS, rajono savivaldybës Þemës ûkio ir melioracijos skyriaus vyr. specialistas

Kovo 14 d., ketvirtadiená, 10.30 val. vieðbuèio-restorano „Grëjaus namas“ konferencijø salëje (Didþiojoje g. 36, Këdainiuose) Þemës ûkio ministerija organizuoja informaciná seminarà

„Iðskirtinës kokybës produktø sertifikavimo bei ásijungimo á Lietuvos kaimo plëtros 2007–2013 m. programos priemonæ „Dalyvavimas maisto kokybës schemose“ geroji patirtis ir perspektyvos“.

1A, 1A,

Seminare kvieèiami dalyvauti iðskirtinës kokybës produktø gamyba besidomintys ûkininkai. Seminaras yra nemokamas. Trukmë: ~3 val.


2013 m. kovo 14 d.

7

Modernëjant diagnostikai, gerëja pacientø iðtyrimas rius, kuriame dirba apie dvideðimt darbuotojø, turi modernios medicininës árangos: tris echoskopus, ðeðiolikos sluoksniø kompiuteriná tomografà, rentgeno nuotraukø skaitmeninimo árenginius. Èia árengti du rentgeno kabinetai. „Atliekame tikrai labai daug tyrimø, todël á mûsø skyriø atvyksta ne tik këdainieèiø, bet ir kaimyniniø Jonavos, Panevëþio, Raseiniø, Radviliðkio rajonø gyventojai. Norint iðsitirti kompiuteriniu tomografu reikia laukti apie mënesá“, – sakë V. Kacevièienë.

Auðra MALINAUSKIENË

Á pacientø klausimà: „Ar þmogui pavojing ?“ pavojingii rentgen rentgenoo spinduliai spinduliai?“ gydytojai rentgenologai atsako, kad toks tyrimas potencialiai pavojingas tik tiems, kkas as já atlieka be medicininiø rekomendacijø, t. yy.. nesikreipdami á gydytojà. Svarbiausia – sveikata VðÁ Këdainiø ligoninës Rentgeno-echoskopijø-endoskopijø skyriaus vedëja Violeta Kacevièienë, atliekanti echoskopijas, rentgeno tyrimus ir kompiuterines tomografijas, sako, kad rentgeno spinduliø ribos, kokia dozë pacientui yra leidþiama, nëra. Nors saugi spinduliø dozë yra atsakingai apskaièiuojama, taèiau tà paèià dienà nereikëtø darytis keliø rentgeno tyrimø, kurie atliekami grieþtai laikantis medicininiø nurodymø. „Vis dëlto kalbame apie þmogaus gyvybæ, todël ligoniui bus atliekama tiek procedûrø, kiek reikës. Þinoma, niekas nesiims tvirtinti, kad rentgeno spinduliø poveikis yra naudingas organizmui, bet kartais tai vienintelë galimybë iðvengti to, kas gali pakenkti sveikatai, o gal ir gyvybei. Ar rentgeno tyrimai nepakenks? Gydytojui svarbiausia, kad nauda bûtø didesnë uþ þalà, todël kartais vienam pacientui atliekamos kelios rentgenogramos“, – kalbëjo V. Kacevièienë.

Reikia padëti Paðnekovës teigimu, ligos atveju gydytojai þmogui stengiasi neskirti rentgeno, o atlieka ávairiausius kitus tyrimus, taèiau kartais be rentgenogramos neámanoma tiksliai diagnozuoti ligos. Tuomet pacientas siunèiamas atlikti rentgeno tyrimus. „Jei reikia, pacientui kas keletà dienø atliekami ne tik rentgeno tyrimai, bet ir kompiuterinë tomografija, nes reikia iðsiaiðkinti diagnozæ ir ávertinti, ar liga

Kaups archyvà Këdainiø ligoninës Rentgeno-echoskopijø-endoskopijø skyriaus vedëja V. Kacevièienë pasakojo, kad iðsitirti kompiuteriniu tomografu atvyksta net kaimyniniø rajonø gyventojai.

èius, o dabar darome nuotraukas. Pirmuoju bûdu apðvita buvo deðimt kartø didesnë nei antruoju. Dabar perðvieèiame tik tuos pacientus, kuKokia yra dozë riems reikia papildomai patikslinti Medikai rekomenduoja, kad diagnozæ, kai, vertinant rentgenogmedicininë radiacijos apðvita ne- ramà, gydytojui kyla klausimø. Novirðytø 0,6 mSv (milisiverto) per rint gauti kokybiðkà rentgenogramos metus. Tokià radiacijos dozæ gau- vaizdà, þmogus turi gauti tam tikrà name atlikæ maþiausiai tris krûti- kieká spinduliø ir visai neturi reikðnës làstos rentgenogramas. Jei mës, ar nuotrauka daroma senu ryðperðviesime dubená, rentgenogra- kinimo metodu, ar skaitmeniniu bûmø galësime atlikti maþiau, nes du“, – aiðkino V. Kacevièienë. gaunama dozë daug didesnë. Kad gautume apðvitos dozæ, Laukia eilëje galinèià sukelti vëþá, per metus Këdainiø ligoninës Rentgeþmogui turëtø bûti atlikta daugiau no-echoskopijø-endoskopijø skynei 250 krûtinës làstos rentgenogramø. Bûtent ði dozë yra maksimali, ir jos negali virðyti net radiologijos kabineto darbuotojai. pasiduoda gydymui. Juk mums pirmiausia þmogui reikia padëti“, – pabrëþë V. Kacevièienë.

Paðnekovës teigimu, su naujàja rentgeno nuotraukø skaitmeninimo áranga skyriaus gydytojai pradëjo dirbti 2011 metø lapkrièio mënesá. „Dirbame su áprastais rentgeno aparatais, taèiau jø rezultatø vaizdo kokybës apdorojimas yra skaitmeninis. Todël mûsø darbuotojams nebereikia ryðkinti nuotraukø, nes visa informacija kaupiama kompiuteryje“, – pasakojo V. Kacevièienë.

Turi privalumø „Ði skaitmeninimo áranga turi daug privalumø. Pavyzdþiui, gydytojas, kompiuteryje surinkæs þmogaus asmens kodà, mato visas jam darytas rentgeno nuotraukas ir gali jas iðanalizuoti. O anksèiau rentgenogramø reikëdavo ieðkoti archyve, kurá kaupdavome ir saugo-

Tikëtina, jog ilgëjant vyrø vidutinei gyvenimo trukmei, rizika susirgti prostatos vëþiu taip pat didës. Kiekvienas vyresnis vyras, kuriam bûdinga didesnë androgenø koncentracija,

Áraðo á diskelá Pagal pageidavimà skaitmeninës rentgeno nuotraukos Këdainiø ligoninëje pacientui gali bûtø atspausdinamos arba áraðomos á laikmenà. Ðios paslaugos kaina – 5 litai. „Pacientui leidþiame pasirinkti, ar jis nori nuotraukos, ar diskelio. Pastebëjau, kad paprastai þmonës pirmenybæ teikia moderniosiomis technologijoms, nes á laikmenà galime suraðyti ne vienerius metus pacientui darytus tyrimus“, – sakë V. Kacevièienë. Paðnekovës teigimu, á diskelá gali bûti perkeliamos ne tik rentgeno nuotraukos, bet ir kompiuterinio tomografo tyrimai, iðskyrus echoskopijas, fibroskopijas, kolonoskopijas.

Mëgsta tyrimus „Ligø diagnostika tobulëja. Ko anksèiau nesugebëdavome pamatyti, tà dabar be didesniø problemø galime nustatyti“, – mano V. Kacevièienë. Gydytoja paðmaikðtavo, kad rentgeno tyrimus pacientai mëgsta, nes juos atliekant neskauda, o tuo paèiu metu jie gauna ir daug informacijos apie save.

Pagerino darbà Trisdeðimt metø Këdainiø ligoninës Rentgenologijos skyriuje dirbanèios V. Kacevièienës teigimu, nors modernios technologijos þymiai pagerino medikø darbà ir pacientams suteikë daugiau patogumø, taèiau pati rentgeno procedûra liko beveik nepakitusi. „Per keletà deðimtmeèiø mano darbas labai pasikeitë. Anksèiau trûkdavo filmø, visiems pacientams perðviesdavome plau-

Gydytoja A. Maèionë (deðinëje), kaip ir jos kolegës, dirba su nauja skaitmeninimo áranga.

Nemokama patikra – prieð prostatos vëþá Europos Sàjungos (ES) ðalyse prieðin prieðinëës liaukos (prostatos) vëþys kasmet diagnozuoja mas 85 diagnozuojamas tûkstanèiams vyr vyrøø ir sudaro apie 9 proc proc.. vis visøø vyr vyrøø onkologini onkologiniøø mirèi mirèiøø. Lietuvoje, 2012 met metøø duomenimis, 100 ttûûkst. gyventojø tenka 125,9 atvejø ir sergamumas kasmet padidëja apie 10–15 procentø. Todël, specialistø tei gimu, bûtini teigimu, profilaktiniai tikrinimai tikrinimai,, nes pacientas ilgai nejauèia jokiø prostatos vëþio simptomø.

davome vos vienerius metus. Nuo ðiol jø archyvà saugosime deðimt metø, todël mûsø pacientas ir po penkeriø metø ras pas mus jam darytas nuotraukas, kurias galës pasiimti“, – kalbëjo V. Kacevièienë.

turi padidëjusià prostatos vëþio rizikà ir daþniausiai juo serga. Ði vëþio forma, lyginant su kitais piktybiniais navikais, turi keletà bûdingø savybiø – santykinai lëta eiga bei tendencija bûti latentinës formos, t. y. akivaizdþiai neiðryðkëja jokiø subjektyviø klinikiniø simptomø. Dar daugiau – manoma, jog didelë dalis prostatos vëþio atvejø, dël minëtø jo savybiø taip ir lieka nediagnozuoti iki pat mirties. Lietuvoje ankstyva prostatos vëþio diagnostikos programa finansuojama valstybiniu mastu – Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudþeto lëðomis pagal programà teikiamas paslaugas apmoka ligoniø kasos.

Prevencinë programa – vyrø sveikatai „Pastarøjø metø duomenys rodo,

kad Lietuvoje vëþio prevencija vyrai yra susirûpinæ ne maþiau nei moterys, todël aktyviai ágyvendinama 2006 metais pradëta Prieðinës liaukos (prostatos) vëþio prevencinë programa. Ji skirta 50–75 metø ir nuo 45 metø vyrø, kuriø tëvai ar broliai yra sirgæ prostatos vëþiu, susirgimø prevencijai. Programa finansuojama ið PSDF biudþeto, uþ kurio vykdymà atsakinga Valstybinë ligoniø kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos“, – sako Valstybinës ligoniø kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Paslaugø ekspertizës, metodinio vadovavimo ir kontrolës skyriaus vedëjo pavaduotoja Vaida Momkuvienë. Programos priemonës: informavimo apie ankstyvàjà prieðinës liaukos vëþio diagnostikà ir PSA nustatymo paslauga, urologo konsultacijos ir prieðinës liaukos biopsijos paslauga. Jos abi taikomos vienà kartà per dvejus

metus. Urologo konsultacijas ir prieðinës liaukos biopsijos paslaugà teikia asmens sveikatos prieþiûros ástaigos, teikianèios ambulatorines urologijos paslaugas.

Viskas paprasta: reikia atlikti tyrimà PSA kiekiui kraujyje nustatyti Apie prieðinës liaukos vëþio ankstyvàjà diagnostikà informuoja ir PSA kiekio kraujyje nustatymo paslaugas teikia ðeimos gydytojai, dirbantys pirminës asmens sveikatos prieþiûros ástaigose. Per 2006–2011 metø laikotarpá apie galimybæ nemokamai pasitikrinti dël prostatos vëþio buvo informuota daugiau kaip 619 tûkst. vyrø. O vien praëjusiais – 2012-aisiais – metais dël ðio susirgimo patikros kreipësi daugiau kaip 92 tûkst. vyrø. Jei programoje da-

/Nuotr. R. Kazakevièiaus/

lyvaujanèiam vyrui nustatytas PSA kiekis virðija normà, ðeimos gydytojas pacientà siunèia konsultuotis pas urologà ir atlikti prostatos biopsijà. Padidëjæs PSA kiekis leidþia tik ið anksto nuspëti prostatos vëþá, o prostatos biopsija yra vienintelis bûdas objektyviai patvirtinti prostatos vëþio diagnozæ. Visos ðios paslaugos programoje dalyvaujantiems vyrams teikiamos nemokamai. 2006–2011 metais ið PSDF biudþeto programai skirta 43 mln. litø. O praeitais metais – dar apie 6 mln. litø. Perskaitæ ðá praneðimà, susimàstykite – jûs galite paskatinti sau artimà þmogø pasinaudoti ðia vyrams skirta programa. Ðiuo metu Lietuvoje sudaromos visos galimybës dar ankstyvose stadijose uþkirsti kelià prostatos vëþio plitimui – paslaugos nemokamos, tyrimas paprastas. Didele dalimi ðios rizikos sumaþinimas priklauso nuo jûsø paèiø atsakingumo ir pastangø. VLK inf.


8

2013 m. kovo 14 d.

Amatø mugëje – prekiø gausa

Ant amatininkø stalø buvo ir rankdarbiø, ir skanëstø.

Amatininkø dirbiniais pasipuoðæs Kaziukas atkeliavo ir á „Auðros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinæ mokyklà. Èia ðurmuliavo kasmetinë Kaziuko amatø mugë, kurios metu moki niai pardavinëjo savo sukurtus mokiniai ir pagamintus dirbinius. Vaikai labai atsakingai ruoðësi mugei ir tai patvirtino prekiø gausa ir groþis. Dþiugu, kad á pasiruoðimà ásitraukia visa mokyklos bendruomenë: mokiniai, tëvai, mokytojai. Uþ prekystalio galima buvo pamatyti ir maþø pradinukø, ir vyresniø moksleiviø. Ðiø metø mugës ðûkis buvo „Parduosime tai, kà patys pagaminsime“. Ðventinæ

nuotaikà lydëjo smagi liaudiðka muzika. Mokyklos smaliþiai mugëje galëjo nusipirkti skanëstø, o

rankdarbiø mëgëjai – kà nors mielo ðirdþiai. Ko tik nebuvo ant amatininkø stalø. Daugiausia bûta kepiniø ir kitokiø saldumynø: ávairiausiø pyragø, sausainiø, spurgø, vafliø, keksiukø. Kitur galima buvo rasti ir keramikos suvenyrø, lëkðteliø, pintø krepðeliø, mediniø árankiø, menteliø, lenteliø, mezginiø ir dar visokiausiø groþybiø. Taigi ið Kaziuko mugës lankytojai iðsineðë ne tik gausiø lauktuviø, bet ir pavasarinæ nuotaikà bei daug maloniø áspûdþiø. Kaziukui mokyklos amatininkai paþadëjo paruoðti dar daugiau dirbiniø kitiems metams. Danguolë TUMËNIENË, „Auðros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinë mokyklos pradiniø klasiø mokytoja metodininkë

Vaikai labai atsakingai ruoðësi mugei ir tai patvirtino prekiø gausa bei groþis.

Á Kaziuko turgø suguþëjo ir dideli, ir maþi Kovo 4 d. Këdainiø J. Paukðtelio pagrindinës mokyklos TTiskûnø iskûnø J. Urbðio skyriuje buvo juntamos ne tik pavasarinës nuotaikos, parskridus kov arniams kovarniams arniams,, bet ir aidëjo lietuviø liaudies muzikos garsai garsai,, sienos mirgëte mirgëjo ávairiaspalvëmis dekoracijomis surengtoje projektinëje dienoje-mugëje „Gurgu gurgu á Kaziuko turgø“, skirtoje Lietuvos globëjui ðv ðv.. Kazimierui Kazimierui..

Pirkiniø nestigo Mokyklos pirmo ir antro aukðto koridoriuose iðtáso ilgos eilës stalø, nukrautø namuose gamintais skanumynais: kepta duona, sausainiais, èeburekais, pyragais, spurgomis; auksarankiø darbeliais: staltiesëlëmis, pakabuèiais, adatinëmis, auskarais, sagë-

Vasario mënesá Këdainiø mieste Jurij ANAÐKIN Mykolas ARMANAVIÈIUS Antanas BAIKAUSKAS Aldona Angelë BARTUÐKEVIÈIENË Zigmas BAZARAS Vladislava BLANDIENË Algimantas BUÈINSKAS Edvardas BUDRYS Aleksas GAIÞIUS Janina GAVRILÈIKIENË Bronë GIKNIENË Zofija GRAÞIENË Vytautas GRYBAS Bronë GULIOKIENË Valë GULIOKIENË Janina KAÐUBIENË Vytautas Meèislovas KATKEVIÈIUS Danutë Regina KILIMIENË Stepas LEONAVIÈIUS Èeslovas MACIONIS Zenonas MALAIŠKA Emilija MALINAUSKIENË Meèislovas Pranas MARKAUSKAS Mikalina MAZILIAUSKIENË Edmundas MILICKIS Kristina NIKOLAJENKO Vygandas PETRAUSKAS Anelë PÐENAÐKIENË Antanas SIMONAVIÈIUS Irena STANISLAVIÈIENË Petras STANIŠAUSKAS Genovaitë STANKAITIENË Romanas STANKEVIÈIUS Antanas ŠIMKUS Liudvikas ŠLUŠNYS Jadvyga ÐNIUREVIÈIENË Alfonsas URBONAVIÈIUS Stefanija VAITEKÛNIENË Vincë VAZGIENË Artûras ZABARAUSKAS Emilija ZUTKIENË Antanas Algimantas ÞEMAITIS

1941-08-09 1931-11-01 1961-09-20 1936-03-31 1942-05-27 1932-08-14 1943-10-03 1956-02-14 1948-09-18 1926-03-13 1925-09-13 1945-02-01 1936-11-10 1912-10-04 1931-07-07 1926-10-04 1932-09-26 1934-09-20 1923-11-08 1942-10-09 1938-10-07 1937-10-08 1934-06-28 1925-01-23 1939-12-25 1922-02-19 1955-10-01 1929-11-26 1936-05-13 1931-08-10 1941-02-08 1926-01-02 1931-05-08 1921-10-04 1924-11-08 1930-12-16 1936-07-27 1924-05-15 1933-05-28 1960-01-28 1926-10-22 1938-11-08

2013-02-09 2013-02-07 2013-02-12 2013-02-24 2013-02-26 2013-02-23 2013-02-24 2013-01-31 2013-02-24 2013-02-22 2013-02-10 2013-02-26 2013-02-12 2013-02-28 2013-02-24 2013-02-21 2013-02-18 2013-02-08 2013-02-27 2013-02-20 2013-02-13 2013-02-27 2013-01-31 2013-02-16 2013-02-11 2013-02-24 2013-02-24 2013-02-13 2013-02-06 2013-02-26 2013-02-12 2013-02-01 2013-02-17 2013-02-08 2013-02-04 2013-02-05 2013-02-03 2013-02-27 2013-02-14 2013-02-10 2013-02-15 2013-02-27

Dotnuvos seniûnijoje Jadvyga GARIJA Elena GRIKEVIÈIENË Stasys KARNATKA Vilius POŠKUS Jonas Mamertas RAUBA Ona TURKIENË Jonas ÞIGELIS

1936-07-07 1935-12-12 1935-02-28 1964-04-13 1923-05-11 1935-09-10 1931-12-10

2013-02-13 2013-02-11 2013-02-01 2013-02-17 2013-02-12 2013-02-25 2013-02-20

Josvainiø seniûnijoje Edvardas BREITERIS Algis DZIKAS Vincenta JANKAUSKIENË Adolfas SUTKUS Vytautas VAINAUSKAS

1963-03-02 1964-07-21 1913-05-02 1932-04-30 1955-11-14

2013-02-24 2013-02-11 2013-02-06 2013-02-21 2013-02-01

Gudþiûnø seniûnijoje Juzë BLANDIENË Marytë EIMONTIENË Joana JUODKUVIENË Stanislovas ÞILINSKAS

1913-09-20 1931-05-06 1935-01-25 1932-08-29

2013-02-12 2013-02-24 2013-02-03 2013-02-10

Krakiø seniûnijoje Vytautas MIEÈIUS Julius STREIGYS

Ruoðësi ðventei Pirmas tris pamokas vyko paruoðiamieji darbai – 1–8 klasiø mokiniams buvo skirta keletas uþduoèiø: parengti Kaziuko mugei plakatus, kvietimus, sukurti prisistatymà, kaip paveikiai, kûrybiðkai, átikinamai pakviesti pirkëjus iðleisti kuo daugiau pinigø. Prasidëjus linksmiausiai ðventës daliai, vyresnieji ir maþieji moksleiviai pirkëjus aktyviai ragino nesidrovëti, atsiveþti pinigëliø ir nors veþimais veþti dovanas. Buvo kvieèiami ir kreivi, ir kuproti, ir ðleivi, taigi visi suguþëjo ásigyti gërybiø Kaziuko mugëje.

Amþinybën iðëjæ...

1959-11-23 1936-01-01

2013-02-23 2013-02-10

Pelëdnagiø seniûnijoje Mokyklos pirmo ir antro aukðto koridoriuose iðtáso ilgos eilës stalø, nukrautø namuose gamintais skanumynais.

mis ir kt. Visi, kas turëjo pinigø, o kas neturëjo – pasiskolino, skubëjo ásigyti unikaliausiø gaminiø.

Áteikë diplomus Iki soties prisiragavæ gardumynø, pasipuoðæ pirkiniais ir pirkëjai, ir prekeiviai mugei baigiantis buvo sukviesti á pirmo aukðto koridoriø, kur buvo paskelbti apibendrinamieji rezultatai. Diplomai uþ Kaziuko mugei graþiausiai nupieðtus plakatus áteikti 1–4 klasiø mokiniams: 3 vieta atiteko Laurynui Savickui (2 kl.), 2 vieta – Rûtai Masandavièiûtei (1 kl.), 1 vieta – Joanai Raèkevièiûtei (3 kl.). Nepamirðti ir 5–8 klasiø moksleiviai: 3 vieta skirta Mantui Borodkinui ir Lukui Mikulevièiui (7 kl.), 2 vieta – Jolitai Raèkevièiûtei (8 kl.), 1

vieta – Jovitai Urbonaitei, Eimantei Savickytei, Brigitai Romelytei (8 kl.). Jø darbais, pakabintais ant mokyklos sienø, bus galima pasigroþëti ir mugei pasibaigus.

Áneðë naujø vëjø Po dþiugiø pavasariniø apdovanojimø kiekvienos klasës mokiniai dalyvavo laimingoje loterijoje. Ir buvo nustebinti smulkiomis dovanomis: saldainiais, liniuotëmis, segtukais, pieðtukais, þurnalais, þaisliukais ir kt. Ir në vienam neatiteko tuðèias bilietas. Ketvirtàjà pavasario dienà Tiskûnø J. Urbðio skyriuje senos lietuviø ðventës, skirtos pavasariui paðlovinti, tradicijos bent pusdieniui ið esmës atgijo ir áneðë naujø vëjø á mokyklos gyvenimà. J. Paukðtelio pagrindinës mokyklos Tiskûnø J. Urbðio skyriaus inf.

Jonas ANANKA Albinas BURZDÞIUS Rimantas NEKROŠIUS Kazys VEKRIKAS Anastazija VYÐNIAUSKAITË

1943-03-19 1933-01-18 1960-01-24 1958-12-27 1910-04-04

Pernaravos seniûnijoje

Leonas DUMÈIUS Stasys LINIAUSKAS Genë LUKOÐIENË Janina RAMANAUSKIENË Artûras VALINÈIUS

1935-02-01 1947-10-01 1940-06-27 1939-12-04 1961-03-10

2013-02-21 2013-02-15 2013-01-31 2013-02-06 2013-02-23 2013-02-18 2013-02-04 2013-02-09 2013-02-08 2013-02-06

Ðëtos seniûnijoje Liucija SKORUPSKIENË Mykolas VASILIAUSKAS

1938-02-03 1950-03-08

2013-02-01 2013-02-19

Surviliðkio seniûnijoje Aldona JASEVIÈ Juozas Povilas LESKAUSKAS

1930-01-17 1931-01-15

2013-02-06 2013-02-08

Truskavos seniûnijoje Kæstutis MUZNIKAS Ona ÐVOBIENË Stasë STANKEVIÈIÛTË

1968-09-14 1925-08-10 1923-04-15

2013-02-14 2013-02-22 2013-02-14

Vilainiø seniûnijoje Stefanija BAKÛNIENË Jadvyga GRITËNIENË Adelë LUKOÐEVIÈIENË Antanas RAMANAUSKAS

1944-02-02 1932-01-10 1939-02-24 1931-06-16

2013-02-02 2013-02-20 2013-01-31 2013-02-18


2013 m. kovo 14 d.

15

RENGINIAI J. MONKUTËS-MARKS MUZIEJUS-GALERIJA (J. Basanavièiaus g. 45, tel. 57 398, faks. 60 270. www.jmm-muziejus.com; galerija@jmm-muziejus.lt, dirba: antradieniais–penktadieniais nuo 10 iki 18 val., ðeðtadieniais nuo 10 iki 15 val.) Penkiø jaunø tekstilininkø paroda „Manipuliacijos“ (veiks iki kovo 30 d.). DAUGIAKULTÛRIS CENTRAS (Senosios Rinkos aikðtë 12) Kovo 14 d. 17 val. – grafikës KRISTINOS NORVILAITËS parodos ,,Visa tai yra mano ðirdyje“ atidarymas. Kovo 16 d. 10–15 val. – Këdainiø rajono klubo „Mano namai“ Idëjø studijos „Velykës kermoðius“. Mugëje veiks kûrybinës dirbtuvëlës, kuriø metu galësite pasigaminti jums patikusá gaminá. KËDAINIØ KULTÛROS CENTRAS (J. Basanavièiaus g. 24, tel. 52 978. Kasa dirba darbo dienomis nuo 12 iki 18 val. ir 1 val. prieð renginá, www.kedainiukulturoscentras.lt) Kovo 14 d. 12 val. – Vilniaus kamerinio teatro nuotykiø spektaklis vaikams „Plëðikas Hocenplocas“. Bilieto kaina – 10 Lt. Kovo 14 d. 18 val. – Vilniaus kamerinio teatro muzikinë lyrinë komedija „Meilë be akcento“. Bilieto kaina – 20 ir 25 Lt. ÐV. JUOZAPO BAÞNYÈIA Kovo 15 d. – organizuojama piligriminë kelionë á Krekenavà. Norinèiuosius vykti praðome kreiptis tel. 51 306. Ðià dienà 17.30 val. bus einami Kryþiaus keliai. Kovo 17 d. – V gavënios sekmadienis. 11.30 val. bus einami Kryþiaus keliai. 12 val. – ðv. Miðios uþ parapijà, ðeimos ir jaunimo centrø darbuotojus, Gyvojo Roþinio kalbëtojus, Ðiluvos Dievo Motinos draugijà, „Carito“organizacijos narius, moteris adoruotojas bei þvakuèiø aukotojø intencijomis. Kovo 19 d. – ðv. Juozapo iðkilmë. Ðv. Juozapo atlaidai. Iðkilmingas ðv. Miðias 12 val. uþ parapijà aukos Kauno Arkivyskupas Metropolitas Sigitas Tamkevièius, vyskupas Kæstutis Këvalas, Kauno Arkivyskupijos dekanai ir vicedekanai bei mûsø dekanato kunigai. KËDAINIØ SPORTO MOKYKLOS FUTBOLO MANIEÞAS (Parko g. 4, Vilainiai) Kovo 15 d. – vaikø ir jaunuèiø sportinio ëjimo varþybos „Këdainiø pavasaris 2013“.

Kryþiaþodþio, spausdinto kovo 7 d. laikraðtyje, konkurso laimëtoja – Irena Visockienë.

Laisvalaiká leido kartu Tëveliai ir mamytës, po darbo atvykæ pasiimti savo vaikuèiø ið mokyklos-darþelio „Puriena“, namo neskubëjo: jø laukë sportiniø þaidimø renginys „Karlsonas ir spalvos“. Atrodo, dar neseniai buvo rengiamasi Adventui, buvo papuoðta Kalëdø eglutë, o kûrybingos, energingos grupës auklëtojos Gitana Juodienë ir Roma Èinikienë ir vël kupinos naujø sumanymø. Platus jø ruoðiamø renginiø spektras, ádomios ir naudingos jø temos. Ðio renginio tikslas buvo supaþindinti tëvelius su judriais spalvingais

þaidimais, rungtimis, kaip galima tëveliams ir vaikuèiams kartu aktyviai praleisti laisvalaiká, pamëgti sportà, aktyvius þaidimus. Auklëtoja Roma poromis surikiavo tëvelius ir vaikuèius. Nuþygiavus á sporto salæ, pasigirdo dþiaugsmingas maþøjø klegesys: ten laukë visø numylëtas filmuko herojus Karlsonas (auklëtoja Gitana). Ðis nenuorama su propeleriu nugaroje labai apsidþiaugë pamatæs vaikuèius ir paklausë, ar jie nori su juo nuskristi ant stogo, bet prisiminæs, kad ne visi turi tà „varikliukà“ nugaroje tuoj pasiûlë paragauti uogienës. O jau kokià þaidimø, sportiniø rungèiø ávairovæ þinojo tas Karlsonas.

Visi dalyviai buvo suskirstyti á dvi komandas. Salæ uþpildë smagus klegesys, noras bûti pirmiems uþbûrë ir tëvelius, ir jø atþalas. Laikas nespëjo prailgti. Pralaimëjusiø, aiðku, nebuvo. Laimëjo draugystë ir buvimas kartu. Aèiû Jums, mielosios auklëtojos, ne tik uþ tai, kad palikæ savo atþalas, tëveliai gali ramia ðirdimi skubëti á darbà, þinodami, kad jø vaikuèiai yra patikimose rankose, bet ir uþ tai, kad savo energija, ðirdies ðiluma, þiniomis, ávairiais projektais skiepijate maþyliams meilæ savo kraðtui, paproèiams, sëjate jø ðirdelëse gërio ir groþio grûdà. Tëveliø ir mamyèiø vardu moèiutë Zita KARNAUÐENKOVA

Ar Jûs viskà þinote apie savo sveikatà? Kalendorius Apie blogëjanèià gyventojø sveikatà liudija nemaþëjanèios eilës prie gydytojø kabinetø, þymiai padidëjæs blogai besijauèianèiø jaunø þmoniø skaièius, nuo streso iðsekæ darbingo amþiaus þmoniø veidai veidai.. Ðie rodikliai verèia susimàstyti ir pradëti rûpintis ligø profilaktika. Taèiau norint iðsitirti sveikatà nepakanka pasimatuoti kraujospûdá, pasidaryti ðirdies kardiogra-

mà ar biocheminius kraujo tyrimus. Tam reikia atlikti ir kompiuterinæ funkcinës sveikatos diagnostikà, kuri atskleidþia visus uþslëptus, ûmius ir lëtinius procesus. Kompiuterinæ funkcinës sveikatos diagnostikà jau septy-

nerius metus atlieka Kauno natûralios medicinos konsultacijø ir diagnostikos centras „Þoliø salonas“. Ðia paslauga naudojasi þmonës ið ávairiø Lietuvos miestø, uþsienyje gyvenantys lietuviai.

Kovo 22 d. (penktadiená) kompiuterinë funkcinës sveikatos diagnostika bus atliekama Këdainiuose, vieðbutyje-restorane „Grëjaus namas“ (Didþioji g. 36). Registracija telefonu 8 677 76 393 darbo dienomis nuo 9 iki 19 val. Priimami tik ið anksto uþsiregistravusieji. Iki pasimatymo!

SAULË Teka 6.40 val., leidþiasi 19.18 val., dienos ilgumas 11.38 val. MËNULIS Jaunatis. Dienà: nuo –3 iki –7 oC, naktá: nuo –8 iki –12 oC, vëjas: nuo 3 iki 8 m/s.

VARDADIENIUS ÐVENÈIA Ketvirtadiená: Matilda, Darmantas, Karigailë. Penktadiená: Klemensas, Lukrecija, Tautas, Lionginas.


16

2013 m. kovo 14 d.

Susitiks plaukikai

Politinës partijos Kovo 11-àjà ðventë sporto salëje

„Auðros“ sveikatinimo ir sporto mokyklos baseine iðbandyti jëgas galës vyrai ir moterys, kuriems nesvetimas azarto jausmas – kovo 24 dienà èia startuos tradicinës Këdainiø rajono atvirosios plaukimo pirmenybës.

Lina FIODOROVA

Lietuvos nepriklausomybës atkûrimo dienà politinës partijos paminëjo irir... ... sporto salëje. TTradiciðkai radiciðkai radiciðkai,, jau penkioliktàjá kartà, partijø nariai „meldësi“ lietuviðkai religijai – mëtë á krepðá.

Tikimasi, kad ðoktelëjus plaukimo sporto populiarumui, dalyviø bus gerokai daugiau, nei ankstesniais metais. Pasak savivaldybës Kûno kultûros ir sporto skyriaus vyr.

specialisto Arno Argusto, didesnio dëmesio tikimasi ir dël to, kad varþybos – ne profesionalø. „Pirmenybëse varþosi paprasti këdainieèiai, mëgstantys plaukioti baseine. Norëtøsi, kad ði tradicija nenutrûktø ir þmonës ateitø iðbandyti savo jëgø“, – ragino A. Argustas. „Auðros“ sveikatinimo ir sporto mokyklos baseine galës varþytis vyrai ir moterys nuo 18 metø. Plaukikai bus suskirstyti á grupes pagal amþiø: nuo 18 iki 25 metø, nuo 25 iki 35 bei 35 ir vyresni.

Babënuose – tinklinis Babënuose esanèioje M. Daukðos pagrindinës mokyklos sporto salëje vyksta rajono tinklinio pirmenybës Këdainiø taurei laimëti laimëti,, kurias organizuoja Këdainiø tinklinio klubas. Krepðinio rungtynëse politikai susitiko penkioliktàjá kartà.

/Nuotr. autorës/

Tautvydas, Aurimas, Audrius ir Gytis sakë tikëjæsi geresnio rezultato, taèiau dþiaugësi ir treèiàja vieta.

Këdainiø sporto mokykloje pirmadiená susirinko ðventiná sporto iððûká priëmusiø rajono partijø: Darbo partijos, Liberalø sàjûdþio, Tëvynës sàjungos-krikðèioniø demokratø bei rungtyniø organizatoriø – Liberalø ir centro sàjungos – nariai. Turnyre krepðinio aistruoliai þaidë trys prieð tris po 6 minutes.

Rato principu vykusiose varþybose vienu metu salëje buvo þaidþiamos dvejos rungtynës. Këdainiø liberalcentristams pavyko iðkovoti pirmàjà vietà, antri liko konservatoriai, treti – darbieèiai, kurie, beje, tàdien susirinko gausiausiai – þaidë trijose komandose ið ðeðiø.

Këdainietis – jauniø bokso èempionas Ið TTauragëje auragëje vykusio jauniø bokso èempionato këdainieèiai parsiveþë 8 medalius. Kovo 7–9 dienomis Tauragës sporto mokykloje vyko jauniø bokso èempionatas tarp rajonø. Skirtingose 16-oje kategorijø var-

þësi 100 boksininkø ið Tauragës, Këdainiø, Jonavos, Pasvalio, Kurðënø, Ðilutës, Telðiø, Kretingos, Palangos, Radviliðkio, Naujosios Akmenës ir Kalvarijø. Èempionate dalyvavo Këdainiø „Brono“ sporto klube besitreniruojantys jaunieji boksininkai.

Odinës pirðtinës meistrai iðkovojo aðtuonis medalius. Lietuvos jauniø èempionu tarp rajonø svorio kategorijoje iki 44 kg tapo trenerio B. Ðimokaièio auklëtinis Artûras Zinkovskis.

Kadangi vasaris buvo paskelbtas sveikatingumo mënesiu, paskutinæ þiemos dienà Pernaravos pagrindinës mokyklos bendruomenë surengë Þiemos sporto ðventæ.

Virvæ traukti geriau sekësi septintokams.

ir Lukas Glebauskas. Kimðtinio kamuolio metimo rungtyje geriausiai pasirodë 7 klasës mokinë Emilija Rukðënaitë, devintokë Meda Sabaðinskaitë, septintokas Dþiugas Andriuðkevièius ir 9 klasës mokinys Lukas

Asmeniniai skelbimai –

Josvainiø g. 41 41,, Këdainiai

Redakcijos tel. 8 605 19 294 (T ELE2) (TELE2) @rinkosaikste.lt redakcija@ El. paðtas redakcija Spausdino

UAB „Rinkos aikðtë“ spaustuvë

tel. 60 763 El. paðtas skelbimai@rinkosaikste.lt

Turnyre – treèioji vieta Maþojo futbolo turnyre „Sekundës“ taurei laimëti Panevëþyje dalyvavæ këdainieèiai „Nevëþio“ futbolininkai (7–8 metø) uþëmë treèiàjà vietà. Pasiskirstæ á du pogrupius sportininkai varþësi tarpusavyje po 4 komandas. Savo pogrupyje

Glebauskas. Dëkojame mokytojui V. Vaidotui ir laukiame kitø sportiniø varþybø ir ðvenèiø.

Direktorë-vyr. redaktorë Vitalija Surgautienë tel./faks. 52 444

Algirdas RUKÐËNAS, Pernaravos pagrindinës mokyklos 10 klasës mokinys

Tel. 56 51 5111

www.rinkosaikste.lt

„Rinkos aikðtës“ inf.

eksporto vadybininko (-ës). DARBO POBÛDIS: - darbas su potencialiais klientais: pirminis kontaktas, susitikimø organizavimas, komunikacijos palaikymas, komerciniø pasiûlymø formavimas; - organizaciniø, analitiniø bei bendradarbiavimo kompetencijø panaudojimas, aiðkinantis klientø poreikius; - savarankiðkas klientø aptarnavimo administravimas, ruoðiant sutartis bei ataskaitas vadovybei; - galimybë prisidëti prie kitø ámonës veiklos procesø tobulinimo ir ámonës augimo. REIKALAVIMAI: - aukðtasis iðsilavinimas; - aktyvios prekybos verslo srityje patirtis; - geri bendravimo, bendradarbiavimo ir organizaciniai ágûdþiai; - stiprûs analitiniai ágûdþiai; - geri anglø ir rusø kalbø ágûdþiai; - puikûs þodinës ir raðytinës komunikacijos ágûdþiai bei gebëjimas profesionaliai bendrauti su ávairiomis vartotojø grupëmis: vadovais, vadybininkais, techniniais specialistais ir t.t. MES JUMS SIÛLOME: - galimybæ tobulinti þinias ir ágûdþius modernioje, technologiðkai paþangioje ámonëje; - Jûsø kompetencijà atitinkantá atlygá bei nuo darbo rezultatø priklausanèius priedus. KITA INFORMACIJA: konfidencialumas garantuojamas. Gyvenimo apraðymà su nuoroda „Eksporto vadybininkas“ iki balandþio 8 d. siøskite el. paðtu info@kkf.lt. Apie atrankos rezultatus informuosime tik atrinktus kandidatus. Telefonai pasiteirauti: (8 347) 77 282, 77 289.

KORESPONDENT AI KORESPONDENTA

Irma Bajorûnë Lina Fiodorova Giedrûna Girdenytë

këdainieèiai puikiai pasirodë ir uþëmë pirmàjà vietà. Situacija pasikeitë tik finalinëse varþybose, kuriose neatsilaikë prieðininkams – Daugpilio „Daugavai“ ir Kauno „Àþuolui“. Ið Panevëþio këdainieèiai gráþo turnyrinëje lentelëje uþëmæ treèiàjà vietà.

UAB Këdainiø konservø fabrikas ieðko

„Rinkos aikðtës“ inf.

Paskutinæ þiemos dienà surengë ðventæ

Futbolo, virvës traukimo ir kimðtinio kamuolio metimo rungtyse dalyvavo 6–10 klasiø mokiniai. Tarp jaunesniøjø klasiø futbolà geriau þaidë ðeðtokai – labiausiai pasiþymëjo Rokas Samoðka, Aivaras Gailius ir Sandra Mockaitytë, o virvæ traukti geriau sekësi septintokams. Tarp vyresniøjø – devintokai Gediminas Ambrazas, Mantas Stumbras, Tautvidas Stanevièius

Prieð trejus metus á klubà susibûræ sportininkai mëgëjai turnyrà organizuoja kasmet. „Pirmais metais, kai ði sporto ðaka buvo gerokai apmirusi, teko ieðkoti dalyviø, raginti juos

dalyvauti. O ðtai ðiemet patys dalyviai klausinëja, kada vyks turnyras, ir su nekantrumu jo laukia“, – sakë tinklinio klubo vadovas Marius Ðukys. Pirmenybëse varþosi 10 komandø: „Pleþiniai“, „Lifosa“, „Tauras“, KTK, Josvainiai, Vikaièiø BC, „Laumetris“, Aþytënai, Ðviesioji gimnazija, „Husqvarna“. Ið viso – apie 150 þmoniø. Finalinës rungtynës vyks kovo 24-àjà. Sirgaliai kvieèiami palaikyti savo mëgiamas komandas.

Auðra Malinauskienë Irmina Valantonytë Jovita Þebrauskaitë Tel. 57 771

Stilius, korektûra – Inga Valiukevièienë Rankraðèiai negràþinami. Redakcijos ir straipsniø autoriø nuomonës gali nesutapti

Reklamos vadybininkas – tel. 56 589, el. paðtas reklama@rinkosaikste.lt

Laikraðtis „Rinkos aikðtë“ yra Nacionalinës rajonø ir miestø laikraðèiø leidëjø asociacijos narys

Steigimo liudijimo nr nr.. 573 Indeksas 67420 ISSN 1648-0376 4 sp. l. Uþs. Nr Nr.. 241 Tiraþas 5 790 egz.

ketvirtadienio laikraštis  
ketvirtadienio laikraštis  

jame skaitykite

Advertisement