Page 1

Rinkosaikðtë 2012 m. spalio 27 d.

17-ieji leidimo metai

2012 m. spalio 27 d. Ðeðtadienis

Këdainiø rajono laikraðtis

Nr. 124 (2 489)

Kaina 1,20 Lt

Vagys mëgsta kapø lankymo metà Josvainiø gimnazijoje – dvi sukaktys Auðra MALINAUSKIENË

Treèiadiená Josvainiø gimnazijoje buvo minimos ddvi vi sukaktys: veji metai 160-metis – tiek metø miestelyje veikia mokykla, ir ddveji Josvainiø gimnazijai gimnazijai.. Tàdien taip pat buvo atidarytas ilgameèio ði os mokyklos direktoriaus ir matematikos mokytojo V ytauto ðios Vytauto Rakicko vardo matematikos kabinetas. /Nukelta á 2 psl./

Daugybës þmoniø kelioniø marðrutai ðiuo metu veda á kapines, taèiau ne visiems tos kelionës bûna sëkmingos.

Spalio pabaiga ir lapkrièio pradþia – metas, kai vieni skuba lankyti artimøjø kapø, o kiti ðniukðtinëja prie jø namø arba automobiliø, be to, keliuose ir gatvëse padaugëja ir automobiliø, ir pësèiøjø. /Nukelta á 4 psl./

NAUJIENA! KËDAINIUOSE – AUTOMOBILIØ TURGUS Këdainiø automobiliø turgus yra viena ið naujoviø mûsø mieste. Turguje vidutiniðkai eksponuojama apie 50–70 automobiliø ir mikroautobusø.

Turgus dirba kasdien nuo 8 iki 18 val. * Teikiamos visos draudimo, áforminimo ir kitos paslaugos. * Galite pastatyti savo automobilá pardavimui. Respublikos g. 3, tel. 8 616 00 209, (automobiliø stovëjimo aikðtelës

Policija keliuose tikrino vairuotojø blaivumà

teritorijoje) www.ramuda.lt

Prenumerata 2013-iesiems metams Lietuvos paðto skyriuje 1 mën.

3 mën.

12,26 Lt

36,77 Lt 33,70 Lt

6 mën.

73,54 Lt

12 mën.

147,07 Lt

67,40 Lt

134,81 Lt

„Lietuvos ryto“ ir „Rinkos aikðtës“ platinimo tarnybose 1 mën.

3 mën.

11,99 Lt

35,97 Lt

6 mën.

71,94 Lt

12 mën.

143,88 Lt

Pensininkams ir neágaliesiems:

10,99 Lt

32,97 Lt

Policijos pareigûnai pareigûnai,, keletà dienø organizavæ reidus keliuose, buvo prisijungæ prie visu otinës socialinës akcijos „Europos naktis visuotinës be eismo ávykiø“. Këdainiø rajone uþfiksuotas vienas grubus atvejis, kai vairuotojui nusta tytas sunkus girtumo laipsnis. nustatytas Atsitrenkë á kità automobilá

Pensininkams ir neágaliesiems:

11,23 Lt

Dvigubos ðventës proga Josvainiø gimnazijos bendruomenës ir jos vadovo R. Zigmantavièiaus (ið kairës) pasveikinti atvyko Ðvietimo skyriaus vedëjas J. Lukoðevièius, rajono vicemerë N. Naujokienë, Josvainiø seniûnijos seniûnaitis V. Gaiþauskas ir bendrovës „Ryterna“ direktorius D. Tarvydas. /Nuotr. autorës/

65,94 Lt

131,88 Lt

Reidai, kuriø metu tikrinamas transporto priemoniø vairuotojø blaivumas, kiekvienais metais

spalá rengiami daugelyje Europos Sàjungos ðaliø. Ði tradicija tæsiama dar nuo 1995 metø. /Nukelta á 4 psl./

Këdainiø kraðto TV þiûrovø dëmesiui! Po spalio 29 dienos skaitmeninæ Këdainiø kraðto televizijos transliacijà matysite nekoduotu ir nemokamu 46-uoju TV kanalu.


2

2012 m. spalio 27 d.

Josvainiø gimnazijoje – dvi sukaktys /Atkelta ið 1 psl./

Veda á sëkmæ „Ðiandien dvi ðventës: 160ties ir dvejø metø sukaktys, virto vienu graþu renginiu. Viena vertus, ðiandien mûsø gimnazija yra jauna, verþli, kupina maksimalizmo, kita vertus, ji – istoriðkai patyrusi, todël ðis derinys turëtø vesti mus á sëkmæ“, – sakë Josvainiø gimnazijos direktorius Ramûnas Zigmantavièius. Ugdymo ástaigos vadovas pastebëjo, kad Josvainiø vidurinei mokyklai tapus gimnazija, iðliko stabilus mokiniø skaièius, labai pagerëjo ugdymo rezultatai, mokiniai suvokë savo misijà, subrendo ir visas kolektyvas, o mokyto-

jai ádëjo daugiau pastangø. „Dël to nuolat gerëja mokiniø pasirodymai olimpiadose, konkursuose ne tik mûsø rajone, bet ir respublikoje. Galime pasidþiaugti ir pagerëjusiais valstybiniø brandos egzaminø rezultatais“, – kalbëjo R. Zigmantavièius.

Atidarë kabinetà Tàdien Josvainiø gimnazijoje buvo atidarytas ir ilgameèio, 44 metus èia iðdirbusio, ðios mokyklos direktoriaus, matematikos mokytojo V. Rakicko vardo kabinetas. Ðiuo metu Vilniuje gyvenantis, taèiau sodybà Josvainiuose turintis 78-eriø metø pedagogas negalëjo atvykti á gim-

garbei ir atidarëme matematikos kabinetà. Gaila, kad dël sveikatos problemø garbaus amþiaus V. Rakickas negalëjo atvykti á ðventæ, taèiau perdavë nuoðirdþiausius linkëjimus“, – sakë R. Zigmantavièius.

Sulaukë sveèiø Á aktø salæ susirinkæ mokiniai ir pedagogai surengë minëjimà. Radijo stoties „Balansas“ bûrelio nariai pademonstravo filmo premjerà „Deðimt gimnazijos sëkmës istorijø“. Josvainiðkiø pasveikinti atvyko rajono savivaldybës mero pavaduotoja Nijolë Naujokienë, Ðvietimo skyriaus vedëjas Julius Lukoðevièius, savivaldybës Treèiadiená Josvainiø gimnazijoje atidarytas V. Rakicko vardo matematikos Tarybos narys, Josvainiø seniûnikabinetas. jos seniûnaitis Viktoras Gaiþausnazijos ðventæ. jis ne tik Këdainiø rajone, bet ir kas, uþdarosios akcinës bendro„Ðis pedagogas – savotiðkas visoje Lietuvoje ilgiausiai dirbæs vës „Ryterna“ direktorius Darius mûsø gimnazijos simbolis. Be to, mokyklos direktorius. Todël jo Tarvydas. „Dvi graþios sukaktys rodo, kad vertinama ne tik garbinga istorinë Josvainiø mokyklos sukaktis, bet ir praëjusi diena – gimnazijos istorija. Dþiugu, kad tokia nedidelë miestelio mokykla iðsikovojo gimnazijos statusà. Tai rodo, jog ði ugdymo ástaiga turi lyderiø ir stipriai þengia pirmyn, á bendruomenës gyvenimà áneðdama ðviesià kultûrinæ, patriotinæ ir estetinæ aurà. Josvainiø gimnazijai linkiu ir toliau iðlikti solidþiai, skiepijanèiai bendruomeniðkas ir lyderystës tradicijas bei kartu matanèiai kiekvienà mokiná“, – kalbëjo rajono vicemerë N. Naujokienë.

Antstolë RAMUNË MIKLIUÐIENË skelbia areðtuoto skolininkø turto varþytynes, kurios vyks gruodþio 5 d. antstolës kontoros skyriuje, adresu Didþioji g. 36, Këdainiai (tel. (8 347) 54 339) Parduodama ið pirmøjø varþytyniø: Vieno kambario butas, 33,75 kv. m bendro ploto, 5 aukðtas, esantis Ðëtos g. 110–72, Këdainiai, priklausantis Arvydui Strakðiui. Pradinë pardavimo kaina – 12 000 Lt Varþytyniø pradþia – 11.15 val. Vieno kambario butas, 32,21 kv. m bendro ploto, 4 aukðtas, esantis Ðëtos g. 110–70, Këdainiai, priklausantis Editai Strakðytei. Pradinë pardavimo kaina – 12 000 Lt Varþytyniø pradþia – 11.30 val. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises á parduodamà turtà, iki varþytyniø turi pateikti antstolei savo teises patvirtinanèius dokumentus. Varþytyniø dalyviai iki varþytyniø dienos privalo pateikti praðymus, ámokëti 10 proc. parduodamo turto kainos á antstolës depozitinæ sàskaità Nr. LT04 7182 3000 0060 9258, esanèià AB Ðiauliø bankas.


2012 m. spalio 27 d.

3

Pradëta skiepyti nemokama sezoninio gripo vakcina 97 177 sezoninio gripo vakcinos dozës, nupirktos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudþeto lëðomis, jau pristatytos á 474 ðalies sveikatos prieþiûros ástaigas. Ði vakcina pasiekë poliklinikas, ligonines bei globos ir slaugos namus – visas ástaigas, pateikusias paraiðkas ðiai vakcinai gauti. Ðiemet buvo nupirkta prancûziðka gripo vakcina „Vaxigrip“ (gamintojas „Sanofi Pasteur“). Nemokamai nuo sezoninio gripo jau skiepijami pavojingø gripo komplikacijø rizikos grupei priskiriami asmenys: vyresni nei 65 metø ir bet kurio amþiaus sergantieji lëtinëmis ligomis (ðirdies ir kraujagysliø, kvëpavimo takø, inkstø ir kt.), taip pat gyvenantieji globos ir slaugos ástaigose bei medicinos darbuotojai. Rizikos grupei priskiriami asmenys dël skiepø turëtø kreiptis á savo ðeimos gydytojà. Skiepai yra pati efektyviausia imunoprofilaktikos priemonë, apsauganti nuo gripo ir jo sukeliamø komplikacijø. Tad nebûkime abejingi savo ir aplinkiniø sveikatai. Valstybinës ligoniø kasos prie SAM Ryðiø su visuomene skyrius

Padëka Spalio 20 dienà mûsø mieste vyko Këdainiø dekanato jaunimo ðventë. Ankstø rytà á Ðv. Juozapo baþnyèios jaunimo kiemelá suguþëjo daugiau kaip du ðimtai jaunuoliø ir jaunø ðeimø. Tàdien ðis jaunimas praleido puikià, saulëtà turiningà, dvasingà dienà. Taèiau gal viskas ir nebûtø taip sklandþiai praëjæ, jei ne mûsø gerieji rëmëjai, padëjëjai ir savanoriai. Jaunimo ðventës organizatoriai dëkoja dalyvavusiam jaunimui, Këdainiø dekanato parapijø kunigams, tikybos mokytojams, rajono savivaldybei, akcinei bendrovei „Nordic Sugar Këdainiai“, uþdarajai akcinei bendrovei „Vikeda“ ir „Lautina“, Këdainiø jaunimo ðauliø kuopai, Krakiø þemës ûkio bendrovei, Këdainiø kraðto muziejaus kolektyvui, Daugiakultûrio centro kolektyvui, koncerno VIKONDA UAB viceprezidentui Juozui Gaidamavièiui ir Turto valdymo skyriaus vadovui Stanislovui Blinstrubui, Daivai Gronskienei ir visiems, nuoðirdþiai prisidëjusiems prie ðventës organizavimo. Këdainiø dekanato jaunimo ðventës organizatoriai

Ðilumos kaina maþëja AB „Panevëþio energija“ informuoja, kad nuo lapkrièio 1 d. vienanarë centralizuotai tiekiamos ðilumos kaina maþëja 2,6 proc., lyginant se ðilumokaièiuose, – 19,54 Lt/m3 su spalio mënesá galiojanèia kaina. Nustatyta šilumos kaina – 22,87 (su 9 proc. PVM ). ct/kWh (be PVM), gyventojams – 24,93 ct/kWh (su 9 proc. PVM). Daugiau informacijos apie nustatytas kainas galite rasti AB Karðto vandens kaina Këdai- kai karðtas vanduo ruoðiamas „Panevëþio energija“ interneto niø miesto ir rajono gyventojams, bendro naudojimo individualiuo- svetainëje www.pe.lt

Josvainiø g. 41, Këdainiai, tel.: (8 347) 56 176, 8 678 40 699.


4

2012 m. spalio 27 d.

Vagys mëgsta kapø lankymo metà /Atkelta ið 1 psl./ Vadinasi, tai – metas, kai reikia bûti budriems, atsargiems ir atsakingiems. Apie tai gyventojus ir perspëja Policijos komisariato Organizacinio poskyrio specialistë Auðra Pupkutë.

Ið namø – jais pasirûpinus „Iðvykdami ið namø, bûtinai pasirûpinkite, kad jie pasiliktø saugûs. Ásitikinkite, kad sandariai uþdarëte langus, balkonus, visais uþraktais uþrakinote duris. Papraðykite kaimynø, kurie lieka savo namuose, kad atkreiptø dëmesá á átartinus asmenis ar garsus prie jûsø durø“, – pataria pareigûnë. Ir praðo: „Bûkite atsargûs ir kelyje. Visø Ðventøjø dienà ir per

Vëlines eismas bûna tikrai intensyvus, tad bûkite itin atidûs, kantrûs ir pakantûs vienas kitam.“ Pareigûnë pataria grieþtai laikytis Keliø eismo taisykliø, kelio þenklø, nustatyto vaþiavimo greièio, segëti saugos dirþus, jokiu bûdu nevairuoti rizikingai, nesësti prie vairo iðgërus, gerbti pësèiuosius, o pëstieji gatvëse ir keliuose taip pat turi elgtis apdairiai ir atsakingai.

Sustiprins policijos pajëgas A. Pupkutë pastebi, kad nemaþai sunkumø paprastai patiria vairuotojai, norintys automobilius pasistatyti arèiau kapiniø, todël primena, kad automobiliai gali bûti statomi tik leistinose vietose ir jokiu bûdu neturi trukdyti eismui. „Deja, net tokiu svarbiu lai-

kotarpiu aplink yra þmoniø, kurie nesibodi nusikalsti prie kapiniø, todël praðome visø bûti atsargiems ir atidiems. Automobiliuose, net jeigu juose árengta signalizacija, nepalikite asmeniniø daiktø – rankiniø, dokumentø, piniginiø, mobiliojo ryðio telefonø“, – perspëja pareigûnë. Ji pataria bûti atidiems ir prie kapø – tvarkant juos ðalia nepalikti be prieþiûros rankiniø, kitø daiktø. „Kad nusikaltimø bûtø kuo maþiau, o eismas – kuo saugesnis, lapkrièio 1-àjà bus sustiprintos policijos pajëgos, taèiau tam, kad bûtø iðvengta nemaloniø dalykø ar netgi nelaimiø, reikia ir paèiø gyventojø atsakingumo bei budrumo“, – teigia pareigûnë.

49 883

Þinutëse – iðgalvotos bankomatø funkcijos lës PIN kodà, pasitikrinti paskutiniø operacijø sàskaitoje istorijà, atblokuoti kortelæ, apmokëti Keletà pastarøjø mënesiø bei papildyti mobiliøjø operato„Swedbank“ klientus klaidina riø sàskaitas. elektroniniu paðtu platinamos Taèiau klaidinanèiø þinuèiø platintojai skelbia ir apie iðgalvoþinutës apie tariamà galimybæ tas funkcijas. Jie ragina nebijoti apiplëðimo atveju naudojantis apiplëðimø prie bankomato ir bankomatu iðsikviesti policijà. skelbia, kad tokiu atveju tereikia „Swedbank“ áspëja ir pabrëþia – atbuline tvarka surinkti savo PIN kodo skaièius, pavyzdþiui, vietoj bankom atai tokios funkcijos bankomatai 1234 surinkti 4321 kombinacijà. nevykdo. Pasak jø, atlikus ðá veiksmà, bankomatas automatiðkai iðkvieÞinutës klaidina klientus èia policijà bei iðduoda pinigus, Ðio banko atstovas spaudai taèiau jø negalima pasiimti – banSaulius Abraðkevièius primena, knotai neva bûna ástrigæ. kad naudojantis bankomatais gaÁdiegta naudingø funkcijø lima iðsiimti ir áneðti grynøjø pinigø, pasikeisti mokëjimo korteBanko atstovas pabrëþia,

kad ði informacija yra klaidinanti, nes në vienas bankomatas Lietuvoje tokios funkcijos neturi. Jei klientas surinks PIN kodà atbuline tvarka, bankomatas paprasèiausiai praneð, kad kodas neteisingas, ir bus praðoma já pakartoti. „Daugelis þmoniø bankomatus naudoja kaip priemonæ gryniesiems pinigams iðsiimti, taèiau klientams pravartu þinoti, kad juose ádiegta ir kitø naudingø funkcijø“, – teigiama banko praneðime. Bankomatuose þmonës bet kuriuo metu gali pasikeisti mokëjimo kortelës PIN kodà, gali sekti operacijø jø sàskaitoje istorijà, atblokuoti kortelæ, taèiau informacija apie galimybæ iðsikviesti policijà yra melaginga.

Policija keliuose tikrino vairuotojø blaivumà Lengvas girtumo laipsnis tø psichikà veikianèiø medþiagø. nustatytas 95, vidutinis – 43, sunBeje, anksèiau, spalio 15–18 kus – 14 vairuotojø. Dar 71 vai- dienomis, ðalyje vyko kitos preLietuva, taigi ir Këdainiø raruotojas buvo vartojæs alkoholio, vencinës priemonës, ir nustatyti jono policijos komisariatas, ðioje bet tikrinimo metu alkoholio net 2 tûkst. 396 greièio virðijimo prevencinëje saugaus eismo priekoncentracija nevirðijo leistinos atvejai. 32 vairuotojai greitá virmonëje irgi dalyvauja. Ðákart sunormos. ðijo net 50-èia kilometrø per vastiprintà kontrolæ dël vairuotojø Iðaiðkintas ir vienas vairuoto- landà. neblaivumo rajone vykdë du pajas, apsvaigæs nuo narkotiniø ar ki„Rinkos aikðtës“ inf. reigûnø ekipaþai. Vienas su vairuotojo girtuKauno klinikos BENDROSIOS MEDICINOS PRAKTIKA naujiena – mu susijæs incidentas uþfiksuotas kaulø, sànariø ir minkðtøjø audiniø magnetinio Truskavoje. Ðio miestelio gyventojas, gimæs 1969 metais, automorezonanso tyrimai. biliu „Renault Master“ atsitrenGali bûti atliekami skubiai. kë á stovintá kito þmogaus autoTel. 8 373 13 665. mobilá. Su EUROVAISTINËS kortele MEDUS suteikiama 12 proc. nuolaida. Dël tokio neapdairumo nëra ko stebëtis: kai girtumas – net „Syngenta seeds“ atstovybei reikalingas 2,43 promilës, vairuotojas gali padaryti dar ir ne tokiø klaidø. /Atkelta ið 1 psl./

vadybininkas (-ë)-administratorius (-ë)

Vienas – vartojæs narkotikø Lietuvos keliø policijos tarnybos duomenimis, minëtos saugaus eismo priemonës metu ðalies keliuose buvo patikrintas net 6 tûkst. 718 vairuotojø blaivumas. Betikrinant paaiðkëjo, kad 152 vairuotojai buvo neblaivûs.

Reikalavimai: aukðtasis, aukðtesnysis iðsilavinimas, sàþiningumas, komunikabilumas, iniciatyvumas, atsakingumas, organizuotumas, gebëjimas savarankiðkai planuoti. Ámonë siûlo: nemonotoniðkà darbo aplinkà, geras darbo sàlygas, kvalifikacijos këlimo galimybæ. CV siøsti el. paðtu info@darzoviuseklos.lt www.darzoviuseklos.lt

Liepø alëja 3, Këdainiai. Tel.: (8 347) 55 790, 8 686 76 431.

Pasitik skaitmeninæ televizijà kartu su „Techasu“ Didþiausias LED, LCD, PLASMA televizoriø asortimentas Këdainiuose, laikikliai tvirtinti prie sienos, antenos skaitmeninei bei palydovinei televizijai, TV priedëliai, mokamø kanalø korteliø skaitytuvai. Iðraðomos sàskaitos kompensacijoms uþ TV priedëlius. Parduotuvë „Techasas“, J. Basanavièiaus g. 7.

Èia visada gausite geriausià kainà!


2012 m. spalio 27 d.

5

Këdainiø kraðto muziejus tæsia renginiø ciklà Didþiojoje gatvëje esantis Këdainiø kraðto muziejus, kelis kartus keitæs savo buveinæ, istorines Këdainiø kraðto vertybes saugo jau 90 metø. Nemaþai tai progai skirtø renginiø jau buvo surengta per Miesto ðventæ rugpjûty rugpjûty.. Dar ir dabar Didþiojoje gatvëje veikia fotoparoda „Këdainiø Didþioji gatvë prieð 40 metø ir dabar“, daug kas Miesto ðventës metu ásiamþino veikusioje smetoniðkoje fotoateljë. Kraðto muziejaus iniciatyva ðventës metu buvo demonstruojami gyvieji tradiciniai Lietuvos amatai amatai,, gyventojams siûlyta ir kitø veiklø, kad jie kartu su muziejininkais galëtø atðvæsti garbingà ðios ástaigos sukaktá. Pasakos skirtingø amþiø istorijà Bet tai dar ne viskas – lapkrièio 9 ir 10 dienomis dar bus renginiø, skirtø muziejaus 90meèio progai. Apie bûsimus renginius Kraðto muziejaus direktorius Rimantas Þirgulis ðià savaitæ tarësi su vicemere Nijole Naujokiene ir Kultûros ir sporto skyriaus vedëju Kæstuèiu Stadalnyku. „Ketiname lapkrièio 9 dienà surengti iðkilmingà renginá, skirtà ir Këdainiams, ir muziejaus is-

torijai, ir paties pastato istorijai, nes Bûsimus ðitas pastatas, kuriame mes dabar renginius aptarë ásikûræ, taip pat turi ádomià istoriKraðto jà. Esame pasisiuvæ graþiø drabumuziejaus þiø, kurie atspindi skirtingas epodirektorius chas, tad jais pasipuoðæ personaþai, R. Þirgulis ir t. y. mûsø darbuotojai, sutiks atëjuvicemerë sius tà popietæ á muziejø ir bandys N. Naujokienë. papasakoti skirtingø amþiø istorijà“, – pasakojo R. Þirgulis. kilmingo tarybos posëdþio metu dailininkui A. Stasiulevièiui buvo Muziejuje – Garbës pilieèio þenklas bei A. Stasiulevièiaus paveikslai áteiktas paþymëjimas. Tàdien jis paþadëjo Kaip þinoma, per Miesto Këdainiø kraðto muziejui padovagimtadienio ðventæ Rotuðëje ið- noti 10 savo paveikslø. Ðtai lapkri-

èio 9 dienà ðie paveikslai ir bus iðeksponuoti Kraðto muziejaus Vinco Svirskio salëje. Ðios parodos atidarymo proga ketina dalyvauti ir pats dailininkas. Tad atëjus galima bus ne tik pasveikinti muziejinin-

kus, pasiþiûrëti jø parengto renginio, skirto jubiliejui, bet ir pasigroþëti A. Stasiulevièiaus darbais bei su juo paèiu pabendrauti. Gaila tik, kad V. Svirskio salë Kraðto muziejuje nëra labai didelë, bet muziejininkai tikisi, kad sveèiai bus sutikti, priimti tinkamai. „Svarbiausia, kad nebûtø uþmirðti muziejuje ðiuo metu dirbantys ir anksèiau jam daug savæs atidavæ þmonës. Jiems reikëtø graþiai iðreikðti pagarbà, pasveikinti muziejaus 90-meèio proga, padëkoti uþ kantrø ir ne visada iðoriðkai matomà darbà“, – sakë vicemerë N. Naujokienë.

Renginiai Daugiakultûriame centre

Këdainiø kraðto muziejus istorines kraðto vertybes saugo jau 90 metø.

Mieli këdainieèiai, Kiekvienà mënesá, ðeðtadieniais, rajono laikraðèio „Rinkos aikðtë“ keturi puslapiai bus skiriami konkurso „Lietuviø tautinio tapatumo tvirtinimas ir sklaida“ kultûriniam-ðvieèiamajam projektui „Lietuvos vidury“, kurio tikslai yra: - atspindëti lietuvybës, lietuviø tautinio tapatumo átvirtinimà Këdainiø kraðto bendruomenëse; - ugdyti aktyvø, þingeidø, iniciatyvø, atsakingà valstybës pilietá; - atskleisti lietuviø tautos charakterá, lietuviðkos kûrybos individualumà Këdainiø kraðte; - skatinti rajono visuomenæ domëtis gimtojo kraðto dabartimi bei praeitimi, istorinëmis asmenybëmis, kultûros ir materialaus paveldo vertybëmis; - átvirtinti þmoniø pilietiðkumà, tautos dvasiniø vertybiø gynimà ir puoselëjimà; - paskleisti jaunimo bei vyresniøjø þmoniø iniciatyvas, kuriomis plëtojamas lietuviðkumas bei tautinis tapatumas Këdainiø kraðte. Skambinkite, raðykite. Lauksime Jûsø laiðkø ir skambuèiø! El. paðtas redakcija@rinkosaikste.lt Teirautis redakcijos tel. 56 511.

Projektà „Lietuvos vidury“ remia

Lapkrièio 10 dienà – renginiai Daugiakultûriame centre: 14.30 val. bus atidaroma galerijos „Arka“ (Vilnius) parengta Lietuvos tapytojø paroda „Jau saulelë atkopdama budino svietà“, skirta artëjanèioms K. Donelaièio 300ioms gimimo metinëms, o 15 val. vyks nemokamas dþiazo þvaigþdþiø ið JAV – dueto „Tarana“, kurá sudaro indø kilmës perkusininkas Raviðas Mominas ir trombonininkas Rikas Parkeris, koncertas. Rûta ÐVEDIENË, rajono savivaldybës vyr. specialistë


6

2012 m. spalio 27 d.

Dotnuvos bibliotekai – jau 75 Bibliotekos istorija – tai neatsiejama visuomenës vystymosi ir tam tikros vietovës kultûrinio gyvenimo dalis. Taigi aigi,, biblioteka labai svarbi þmoniø gyvenime. Dotnuvos bibliotekai jau 75 metai. Ji buvo ákurta 1937 m. kovo 15 d. kaip valstybinë vieðoji biblioteka tuometiniame Dotnuvos valsèiuje. Tai buvo treèios eilës biblioteka, dar neturëjusi skaityklos. Ji buvo ákurta valsèiaus savivaldybës pastate. Biblioteka dir1962 m. Dotnuvos bibliotekos darbuotojai: G. Ðadþevièius, E. Adomavièienë, bo tik 3 dienas per savaitæ po 3 E. Bajorinas, V. Monkevièius, F. Èiulada, G. Neimontienë. valandas. Pirmàja bibliotekos darbuotoja buvo paskirta M. Vyðniauskaitë. Tuo metu biblio- 1936 m. Dotnuvos valsèiaus savivaldybës pastatas. Biblioteka tekos fondas buvo per 1 000 kny- antrame aukðte. gø ir periodiniø leidiniø. 1976-aisiais Dotnuvos bibNuo 1940 m. Dotnuvos vals- tas Dotnuvos valsèius ir ákurtas tybinei vieðajai bibliotekai vado- Dotnuvos rajonas. Kiekviename lioteka ásijungë á centralizuotà rajono centre turëjo bûti ásteigta Këdainiø rajono bibliotekø sisvavo E. Peleckaitë. Miestelio biblioteka egzista- rajoninë biblioteka su skaitykla, temà ir tapo Këdainiø CBS filiavo ir karo metais. Nuo 1941-øjø kilnojamuoju fondu ir vaikø sky- lu. Tuo laikotarpiu bibliotekos lapkrièio bibliotekos vedëja bu- riumi. 1950–1952 m. laikotarpiu vedëja buvo A. Kaèerauskienë, vo paskirta M. Vinkðnaitienë. bibliotekoje pasikeitë labai daug vaikø skyriuje – vyr. bibliotekininkë G. Neimontienë ir biblioBiblioteka veikë miestelio savi- darbuotojø. 1957 m. Dotnuvos bibliote- tekininkë J. Petrauskienë. 1983 valdybës patalpose. Nuo 1942 m. joje pradëjo dirbti J. Navickai- ka persikëlë pas privatininkà Bo- m. bibliotekoje pradëjo dirbti të. 1944 m. bibliotekos fondà jau guslauskà. Èia ji uþëmë 3 kam- jauna specialistë R. Navickaitë. sudarë 2 739 knygos. Ið Lietuvos barius (vienas ið jø buvo skirtas Nuo 1985 m. bibliotekos vedëja – V. Bagdonienë. traukiantis vokieèiams, bibliote- vaikø bibliotekai). 1958–1988 m. Dotnuvos miesto biblioteka. 1988 m. biblioteka ásikûrë Nuo 1950 iki 1958 m. biblioka nenukentëjo. 1947 m. buvo ákurtas pirma- tekos fondas padidëjo net 3 kar- naujuose M. Melnikaitës kolûkio skirtais bibliotekos vartotojams. èiams, Dotnuvos slaugos namø sis Lietuvoje M. Melnikaitës ko- tus (nuo 3 000 iki 9 376 egzem- kultûros namuose, kuriuose ji Kvieèiu lankytis bibliotekos renvadovui Vytautui Gogaièiui ir veikë iki 2005-øjø pavasario. Po giniuose ir nuolat veikianèiose lûkis, á kurá áëjo Dotnuvos mies- plioriø). ðiuose namuose gyvenanèiai Nuo 1958-øjø lapkrièio bib- to biblioteka vël gráþo á pastatà, parodose. Jûs visada èia malotelio ir jo apylinkëse esanèiø kaiSkirmundos ir Leono Andriuliø kuriame ji veikë po savo ásteigi- niai laukiami. mø gyventojai. Dotnuvos mies- liotekai vadovavo F. Èiulada. ðeimai, Nijolei Babenskienei, Kartu norëtøsi padëkoti 1959 m. buvo panaikintas mo: ásikûrë renovuotame Dottelis tapo administraciniu ir kulVandai Batûrienei, Aidui BaDotnuvos rajonas (prijungtas nuvos poliklinikos pastato antra- Dotnuvos miestelio gyventotûriniu centru. naièiui, Aldonai Batkevièiûtei, jams, kurie paremia bibliotekà, Tuo metu Dotnuvos vals- prie Këdainiø raj.). Rajoninë bib- jame aukðte. Reginai Bruþienei, Dijanai VaGalime tik dþiaugtis erdvio- dovanodami periodiniø leidiniø èiaus valstybinë vieðoji bibliote- lioteka tapo Dotnuvos miesto likonienei ir daugybei kitø miesmis ir jaukiomis dabartinëmis ir knygø. Nuoðirdþiausiai dëkoka tapo ðiame valsèiuje buvusiø biblioteka. telio gyventojø. bibliotekø ir klubø-skaityklø me1964 m. pabaigoje buvo ákur- bibliotekos patalpomis, turtingu ju Jonui Balandþiui, Simonai Virginija BAGDONIENË, todiniu centru. tas vaikø skyrius, kurio vedëja ir nuolat pasipildanèiu naujais Mykolaitytei, Fiodorui IrmolaDotnuvos bibliotekos vyr. bibliotekininkë 1950-aisiais buvo panaikin- dirbo G. Neimontienë. leidiniais fondu, kompiuteriais, jevui, Rimai ir Romui Stogevi-

Sveikuoliai pasiþymëjo iðradingumu Spalio 18 dienà Këdainiø J. Paukðtelio pagrindinës mokyklos Tiskûnø J. Urbðio skyriaus mokiniai dalyvavo sveikatos ir sveiko maisto integruotame renginyje, kurá suorganizavo biologijos mokytoja II.. Pusvaðkienë ir sveikatos prieþiûros specialistë K. Bartaðiûtë. Pirmoje renginio dalyje vedëjos patikrino dalyviø þinias apie sveikà mitybà ir jos naudà jaunam

nariams buvo skirta uþduotis – pirma uosle, tik paskui – skonio receptoriais atpaþinti vaisius ir darþoves. Minëtose uþduotyse pirmavo 8 klasës sveikuoliai.

Ruoðë sveiko maisto patiekalus

organizmui. Moksleiviai demonstDidelio susidomëjimo sulauravo ne tik teorines, bet ir praktikë antroji renginio dalis. Paruones þinias ðioje srityje. Komandø ðusios sveiko maisto patiekalus, iðradingumu pasiþymëjo visos 5– 8 klasës. Penktokai stebëtojus vaiðino lietuviðkais salduoliais obuoliais. Pasigardþiuodami visi gyrë 6 klasës mokiniø pagamintà morkø pyragà ir ðvieþiai spaustas morkø sultis. Septintokai dalijo grieþinëliais pjaustytà agurkà, ragautojus viliojantá gaiviu vasariðku kvapu. Aðtuntokai skrandþius palepino salotomis, pagamintomis ið pomidorø.

Moksleiviai demonstravo ne tik teorines, bet ir praktines þinias.

Komandø nariams buvo skirta uþduotis – pirma uosle, tik paskui – skonio receptoriais atpaþinti vaisius ir darþoves.

kiami buvo 8 klasës mokiniai. kompetentingos komisijos naJiems komisija skyrë pirmàjà vie- riams buvo aktualus ne tik infortà. Antràja vieta dþiaugësi ðeðto- matyvumu, bet ir savo nauda. I. PUSVAÐKIENË, kai, o treèiàja – penktokai. Aktybiologijos mokytoja, viausiems – priziniø vietø – dalyK. BARTAÐIÛTË, viams renginio vedëjos negailëjo sveikatos prieþiûros specialistë, Paskelbë nugalëtojus smulkiø dovanëliø. Neringa VISOCKË, Renginys ir moksleiviams, ir bibliotekininkë Visose uþduotyse nepralen-


2012 m. spalio 27 d.

7

Penktokai smagiai „pakrikðtyti“ Skinderiðkiuose Vienà graþø rudens savaitgalá Skinderiðkiø dendrologiniame parke duris atvërë pirmoji mûsø kraðte privati „Lauko universiteto ðeimos klinika“. Gydymo ástaigà vienai dienai ákûrë Këdainiø „Ryto“ pagrindinës mokyklos 5D klasës tëveliai tëveliai,, kurie tapo ðios klinikos gydytojais, pasiruoðusiais suteikti visà ámanomà ir neámanomà, bûtinà ir nebûtinà medicininæ pagalbà. Darbavosi geriausi Tàdien gydymo ástaigoje darbavosi patys geriausi savo srities specialistai – gydytojai, kuriø klinika buvo aprûpinta paþangiausia medicinos áranga. „Lauko universiteto ðeimos klinikoje“ pacientø laukë ðeimos ir vaikø gydytojai, chirurgas, reanimatologai, sanitarai, medicinos seselë bei kiti specialistai. Medikai be galo dþiaugësi kiekvienu pacientu, kuriam jie atidavë visà savo ðirdá, uþuojautà, rû-

Pasibaigus „Parolimpinëms“ þaidynëms kartu ásiamþino klinikos darbuotojai ir pacientai.

pestá. Be to, gydytojai turëjo „ste- mo ástaigos direktorius, kuris apbuklingø“ vaistø, iðgydanèiø visas rodë klinikà, paaiðkino jos vidaus taisykles ir pristatë visus specialisligas. tus. Patikrino sveikatà Visi atvykusieji buvo nuodugniai apþiûrëti gydytojø. PatikriniPirmieji klinikos lankytojai mas buvo neskausmingas ir greibuvo „Ryto“ pagrindinës mokyktas. Iðimèiø dël medicininës apþiûlos 5D klasës auklëtoja, mokiniai ros nebuvo niekam, todël ir klair jø tëveliai. Pacientai atvyko nusës auklëtoja, ir visi suaugusieji turodytu laiku. Juos pasitiko gydyrëjo pasitikrinti sveikatà.

turëjo nuneðti stiklinæ vandens ar maisto sergantiems, suvalgyti papildomà ligoniams skirtà maistà, nuneðti sauskelnes ir t. t. Pasibaigus „Parolimpinëms“ þaidynëms visi buvo apdovanoti.

Suvienijo bendruomenæ

tokus ceremonija. Pirmiausia jie turëjo prisiekti, o tada riteris kardu palietë kiekvieno petá, karalienë þymëjo kaktà kryþiuku, o karalius ðlakstë vandeniu. Tik tuomet penktokams buvo áteikti spalvingi paþymëjimai. Po ðventës „Ryto“ pagrindinës mokyklos 5D klasës auklëtoja Viktorija Naujokienë sakë: „Labai mëgstu keliauti – toli, arti – visai nesvarbu. Todël labai nudþiugino ir nustebino tai, kad savo naujosios klasës tëveliø buvau pakviesta á iðvykà. Bet labiausiai susiþavëjau jø iðradingumu ir noru bendrauti su savo vaikais. Tokie renginiai padeda paþinti vieniems kitus, suartëti ir vienija klasës bendruomenæ. Manau, kad mes visi jautëmës kaip viena didelë ðeima, buvo labai smagu.“ Uþ nuostabiai praleistà laikà ðventës dalyviai dëkingi tëveliams – „Lauko universiteto ðeimos klinikos“ gydytojams.

Tuo iðkyla nesibaigë, nes mokinukø laukë áðventinimo á penk-

Lukas MURAÐKINAS, „Ryto“ pagrindinës mokyklos 5D klasës mokinys

Siuntë pas vaistininkà

Gydytojai nuodugniai apþiûrëjo kiekvienà ligoná.

/Nuotr. R. Magylos/

Deja, visiems pacientams buvo nustatyta sveikatos sutrikimø, todël vieniems sugipsuotos kojos, kitiems – rankos, tretiems uþriðtos akys ir ausys, kitiems ant veido buvo uþdëtos medicininës kaukës. Po vizito pas gydytojà, ligoniai privalëjo uþsukti pas vaistininkà, kuris dalino vitaminus, laðiukus, „guminius“ dantis ir akis. Po to, medikø komisija nusprendë, kad tarp susirinkusiøjø sveikø nëra, todël surengë linksmas „Parolimpines“ þaidynes. Á Sportininkai turëjo atlikti smagias uþduotis. komandas suskirstyti „ligoniai“

Susipaþino su profesionaliu kirpëjø darbu Jaunieji kirpëjai kirpëjai,, lankantys Jaunimo mokyklos neformaliojo ðvieti- jø þiniø. Pagal mokymosi programà mo skyriaus mokymo grupæ, dþiaugiasi dþiaugiasi,, kad gali realizuoti save viena ið veiklos srièiø – susipaþinðioje veikloje, ágyti naujø ágûdþiø, þiniø ir rengtis bûsimai profesijai profesijai.. Ið ávairiø mokyklø susirinkæ bûrá ir mokytojà Laimà Kðivicmokiniai mielai lanko uþsiëmi- kienæ, kuri supranta, mielai dismus, nes èia rado bendraminèiø kutuoja ir kaskart suteikia nau-

Mokiniai turëjo progà pamatyti kaip dirba profesionalai.

ti su kirpimo priemonëmis. Todël „Selective Professional“ atstovø apsilankymas mokykloje ir supaþindinimas su profesionaliu kirpëjø darbu sulaukë didþiulio mokiniø susidomëjimo. Atviroje pamokoje dalyvavo ir Jaunimo mokyklos ikiprofesinio mokymo klasiø mokinës. „Selective Professional“ direktorë Jolita Kleponienë ir vadybininkë Laura Kurtinaitytë pristatë ávairias priemones plaukams. Mokiniai turëjo progà pamatyti, kaip technologë Aldona Grigalavièienë daþo plaukus. Jëgas iðbandë ir patys: mokësi, kaip daþyti ilgus ir trumpus plaukus, stebëjo kaip atliekamas cheminis plaukø suðukavimas. „Selective Professional“ – tai Italijoje pagamintos plaukø prieþiûros priemonës, Lietuvos rinkoje esanèios 12 metø. Pamokos metu jaunieji kirpëjai ne tik stebëjo, dirbo, bet ir uþsiraðë, pro-

„Selective Professional“ atstovø apsilankymas mokykloje sulaukë didþiulio mokiniø susidomëjimo.

jektavo, mokësi ir gilinosi á subti- kartais konsultuoja mokinius, daliausias daþymo ir cheminio suðu- lyvauja egzaminuose. kavimo sritis. Dþiugu, kad uþsiëAgnë JUREVIÈIÛTË, mime dalyvavo ir mokyklos direkJaunimo mokyklos neformaliojo torë, mokytojos, miesto kirpyklø ðvietimo skyriaus kirpëjø mokymo grupës mokinë ir groþio salonø meistrës, kurios


8

2012 m. spalio 27 d.

Vaikus dþiugino Rudenëlio ðventë Krakiø darþelyje – sveiko maisto savaitë

Po susitikimo su vaikais bitininkas stebëjosi vaikø smalsumu ir aktyvumu, mat jie pateikë daug ávairiø klausimø ið bièiø gyvenimo.

Pelëdnagiø mokykloje-darþelyje „Dobiliukas“ nuolat rûpinamasi ugdytiniø sveikatinimu, átraukiant jø ðeimos narius ir bendruomenæ. Ástaiga nuo 2006 metø dalyvauja rajono visuomenës sveikatos rëmimo specialiosios programos projektø konkursuose ir yra parengusi bei ágyvendinusi ne vienà projektà. Ðiais metais taip pat vykdomas tæstinis projektas „Sveikatos bitës“ (vadovë vyr irginija V ilkelienë), kurá vyr.. mokytoja V Virginija Vilkelienë), finansavo rajono savivaldybë.

Krakiø darþelyje kasmet tradiciðkai spalio mënesá organizuojama sveiko maisto savaitë. Ðie metai taip pat nebuvo iðimtis, tad á vaikø sveikatinimo veiklà buvo átraukta visa bendruomenë – vaikai vaikai,, tëvai ir darbuotojai darbuotojai..

Ruoðësi ðventei Spalio 15–19 d. ástaigos ugdytiniai ruoðësi Rudenëlio ðventei „Darbðtus kaip bitelë“: tvarkë mokyklos aplinkà, kûrë koliaþà „Rudeniniai þmoniø darbai“, puoðë salæ savo pieðiniais, gamino darbelius ið vaisiø ir darþoviø, patiekalus, kuriuose yra medaus. Visà savaitæ mokyklos koridoriuose ðurmuliavo vaikø juokas, klegesys, kalbos. Visi gërëjosi parodële „Rudens gërybës“. Daug iðmonës ir iðradingumo parodë mokiniai ir jø tëveliai. Ant stalø iðsirikiavo þmogeliukai, pingvinai, laiveliai ið cukinijø, atðliauþë kirmëlë ið obuoliø, eþiai. Pasirodo, ið darþoviø galima padaryti viskà, tik reikia mokëti fantazuoti.

Susitiko su bitininku Spalio 18 d. vaikai susitiko su bitininku Rimtautu Ardavièiumi, kuris papasakojo apie bites ir bitininkystæ, parodë, kaip liejamos þvakës. Jis padëjo vaikams pajus-

Ant stalø iðsirikiavo þmogeliukai, pingvinai, laiveliai ið cukinijø, atðliauþë kirmëlë ið obuoliø, eþiai.

ti ir suprasti bièiø gyvenimà ir këlë susidomëjimà gyvàja gamta. Po susitikimo su vaikais bitininkas stebëjosi vaikø smalsumu ir aktyvumu, mat jie pateikë daug ávairiø klausimø ið bièiø gyvenimo.

Atkeliavo Rudenëlis Spalio 19-àjà pagaliau atëjo vaikuèiø laukiama ir gilias tradicijas ástaigoje turinti Rudenëlio ðventë. Á salæ pasipuoðæ karûnomis ëmë rinktis pirmø–ketvirtø klasiø mokiniai, pedagogai, tëveliai ir sveèiai. Visi ðventës dalyviai galëjo apþiûrëti rudens gërybiø

„AgroMT“ siûlo papildomà uþdarbá ir galimybæ ásidarbinti. Þemës ûkio paskir ties sklypø nuoma, pirkimu ir pardavimu uþsiimanti ámonë „AgroMT“ nuolat ieðko þmoniø, galinèiø suteikti informacijos apie ketinamus iðnuomoti ar parduoti þemës sklypus. Jei Jûs, Jûsø bièiulis ar giminaitis parduoda ar nuomoja þemës sklypà – praneðkite mums. Uþ vertingà informacijà dosniai atsilyginsime. Detalesnë informacija interneto svetainëje www.agromt.lt arba telefonu 8 686 64 043.

AUGOS SLA PA BUHALTERINËS ASL TERINËS P BUHAL – Tvarko buhalterinæ apskaità ámonëms ir ûkininkams. – Ruoðia ámoniø áregistravimo dokumentus I. ÞEMINIENËS ámonë (bûsimiems klientams – nemokamai). Tel. 8 687 47 529.

J. Petraitienë susirinkusiesiems priminë veiksnius, nuo kuriø priklauso gera mûsø savijauta.

parodà. Renginys prasidëjo pokalbiu apie darbus, kuriuos ugdytiniai nuveikë per savaitæ. Neðinas dovanø krepðeliu atkeliavo Dëdë Rudenëlis – treèios klasës mokinys Rokas Batutis. Jis buvo sutiktas dþiaugsmingais plojimais. Antros klasës mokiniai, padedami vyresniosios mokytojos Laimos Ilevièienës, paruoðë vaidinimà „Darþoviø ginèas“ bei „virto“ sodo ir darþo gërybëmis. Visi labai noriai ir aktyviai þaidë ávairius þaidimus, ðoko ratelius, varþësi rungtyse ir jiems puikiai sekësi. Renginio pabaigoje padëkos þodá tarë mokyklos direktorë Regina Bièkienë ir áteikë padëkas vaikams, kuriø darbeliai ið vaisiø ir darþoviø dþiugino visus susirinkusius. Dëdë Rudenëlis vaiðino vaikus ir sveèius raudonðoniais obuoliukais, vis primindamas visø rudens gërybiø ir vitaminø naudà þmogaus sveikatai. Ðventës pabaigoje visi vaiðinosi savo pasigamintomis miðrainëmis ið vaisiø ir darþoviø bei patiekalais, kuriuose buvo medaus, dþiaugësi puikiai praleistu laiku. Jadvyga VAITEKÛNIENË, Virginija VILKELIENË, Pelëdnagiø mokyklos-darþelio „Dobiliukas“ pedagogës

Visà savaitæ vaikai drauge su pedagogëmis (D. Meðkuotiene, A. Juodiene, D. Ðepetiene, J. Ðedoviene ir L. Gaurilèikiene) bei darþelio slaugytoja J. Paðkevièiene kartojo sveikos mitybos elementus, susipaþino su pagrindiniais þmogaus organizmui bûtinais vitaminais bei jø trûkumo pasekmëmis. Savaitæ vainikavo baigiamasis renginys seminaras-praktikumas tëvams „Lietuvai – sveikà ir stiprià tautà“, kuriame dalyvavo bemaþ 20 ugdytiniø tëveliø. Seminaras pradëtas ðiltu vaikø pasirodymu, kurá parengë meninio ugdymo pedagogë S. Martinkutë. Vaikuèiai pasveikino susirinkusiuosius dainelëmis bei eilëraðtukais ir apdalino „kiðkuèiø“ dovanëlëmis – morkomis. Esminius dalykus, lemianèius sveikatà, seminaro dalyviams padëjo iðsiaiðkinti lektorë – rajono

savivaldybës Visuomenës sveikatos prieþiûros specialistë Jûratë Petraitienë, kuri priminë susirinkusiesiems veiksnius, nuo kuriø priklauso gera mûsø savijauta, pakartojo pagrindinius sveiko maisto principus, akcentavo fizinio aktyvumo reikðmæ bei aplinkos átakà mûsø sveikatai. Po paskaitos mamytës demonstravo savo iðmonæ bei sveikos mitybos þinias seminaro praktinëje dalyje, kurioje ne tik ragavo paèiø gamintø sveikø patiekalø, dalinosi turimomis sveikos mitybos þiniomis bei receptais, bet ir diskutavo apie savo ðeimø tradicijas sveikatinimo srityje. Nors sveiko maisto savaitë darþelyje vyksta tik kartà per metus, taèiau visa darþelio bendruomenë stengiasi, kad sveika mityba taptø gyvenimo bûdu tiek vaikams, tiek jø tëveliams. Kristina SINKEVIÈIENË, l. e. p. Krakiø darþelio direktorë

Seminaras tëveliams pradëtas ðiltu vaikø pasirodymu.

/Nuotr. D. Grudzinskienës/

Projektà „Lietuvos vidury“ remia

Šeštadienio laikraštis  

jame skaitykite

Šeštadienio laikraštis  

jame skaitykite

Advertisement