Page 1

Rinkosaikðtë 2012 m. rugsëjo 27 d.

17-ieji leidimo metai

Këdainiø rajono laikraðtis

2012 m. rugsëjo 27 d. Ketvirtadienis

Nr. 111 (2 476 )

Su bulviø derliumi – sprogmuo

Kaina 1,20 Lt

KKTV taps skaitmeninë Irma BAJORÛNË

Spalio 29 dienà Lietuvoje nutraukus analoginës televizijos transliacijas Këdainiø kraðto televizijos (KKTV) þiûrovai neliks be pamëgto kanalo, pristatanèio mûsø rajono naujienas. Dvideðimt pirmàjá sezonà gyvuojanti televizija skaitmeniniø kanalø konkurse nurungë konkurentus ir transliuos savo programà 46-uoju kanalu. „Dþiaugiuosi, kad laimëjæ konkursà uþtikrinome savo programos tæstinumà“, – sakë Këdainiø kraðto televizijos direktorë Estela Luckienë. /Nukelta á 2 psl./

Senukà apiplëðë paþástamas Po pagalve saugojæs savo santaupas, 1926 metais gimæs senukas jø nepajëgë apginti nuo plëðiko. Krakiø seniûnijos Uþvarèiø kaime gyvenantis A. L. nepraðyto sveèio susilaukë sekmadienio vakare, apie 18 valandà. Ásibrovæs á senuko namus, paþástamas Ûkininkas J. Girevièius sako, kad patekæs á bulviø nuëmimo kombainà sprogmuo ástrigo jo bûgne ir sutrikdë darbà. /Nuotr. R. Kazakevièiaus/ vyriðkis iðtraukë ið po pagalvës piniginæ, kurioje buvo keli tûkstanèiai litø, pastûJovita ÞEBRAUSKAITË më ðeimininkà ir pabëgo. Átariamasis – 1984 metais gimæs surviliðkietis D. B. Pelëdnagiø seniûnijos Savieèiø kaime gyvenantis ûkininkas, kombainu kasæs bulves, turëjo progos patikrinti karinëje Antradienio vakare apiplëðtas ir 1977 tarnyboje ágytas þinias – kai iðarinëjant vagas staiga nustojo byrëti bulviø gumbai gumbai,, paaiðkëjo, kad kombaino bûgne ástrigæs metais gimæs këdainietis, taèiau dël jo girartilerijos sviedinys. rëti, kaip byra bulvës, stebëti, kad su gum- tumo ávykio aplinkybës dar lieka neaiðkombainu dirbæs tolimo giminaièio, ið kurio bais á bunkerá nepatektø akmenø, turi kiti kios. Vyriðkis teigia, kad du nepaþástami Pamatë, kad nebyra bulvës nuomojasi þemës, bulviø lauke, kuris yra irgi þmonës. Jie popiete ir pastebëjo, kad bul- jaunuoliai já sumuðë ir atëmë pinigus bei banko mokëjimo kortelæ. Ûkininkas Jonas Girevièius sako pra- Savieèiuose, tik anapus kelio „Via Baltica“. vës ið bûgno nebebyra. /Nukelta á 3 psl./ Dirbo, be abejo, ne vienas, nes priþiûëjusá penktadiená savo bulviø nuëmimo „Rinkos aikðtës“ inf.

Ðventiniai patiekalai á pobûvio vietà pagal Jûsø finansines galimybes! Atveðime maistà á Jûsø ðventës vietà – namus, biurus, pobûviø sales, kaimo turizmo sodybas ar tiesiog á gamtà. Dekoruosime stalus, aptarnausime. Galite uþsisakyti naminiø vyniotiniø, ádarytà þuvá, viðtà. Tel.: 8 630 01 106, 8 610 15 001, www.svenciucentras.lt Kaimo turizmo sodyba ZARAZA kvieèia ðvæsti ðventes ir poilsiauti su ðeima ar draugø kompanija. Tel. 8 636 80 301, Këdainiø r., Tubiø kaimas (2 km nuo miesto). www.sodybazaraza.lt

Sveikiname visus miesto ir rajono socialinius pedagogus su profesine ðvente. Linkime Jums neiðsenkanèios energijos bei kantrybës Jûsø nelengvame, bet visuomenei naudingame darbe! Bûsimieji kolegos KKKJRF SOP 1/1 kurso studentai

Skaitomiausias rajono laikraðtis Ypaè patraukli prenumeratos kaina!

Naujovë! Nuo ðiol taisantieji avalynæ „Batø namuose“ gaus specialias korteles. Surinkæ korteliø uþ 100 litø, galësite iðsirinkti ir net su 50 proc. nuolaida ásigyti Þano Maslausko rankø darbo batus arba/ ir rankinæ, kurie bus pagaminti specialiai Jums. Korteliø rinkimo laikas neribotas! Didþioji g. 39, Këdainiai, www.batunamai.lt, tel. 8 652 53


2

2012 m. rugsëjo 27 d.

Mieli Josvainiø, Krakiø, Pelëdnagiø, Pernaravos seniûnijø þmonës! Noriu matyti Lietuvos þmogø saugø, sveikà, laimingà, kasdien bendraujantá su tëvais, vaikais, anûkais, gyvenanèiais èia pat, gimtinëje. Kiekvieno Seimo nario pareiga – uþtikrinti sàlygas tokiai ateièiai ateièiai.. Að pasirengæs tai padaryti kartu su Darbo partijos kkomanda. omanda.

Nuoðirdþiai Jûsø – Darbo partijos kandidatas á Seimo narius V Vydas ydas GEDVILAS Politinë reklama. Bus apmokëta ið kandidato á LR Seimo narius V. Gedvilo politinës kampanijos sàskaitos. Uþs. Nr. 3 581.

Skelbiami KKTV taps skaitmeninë konkursai 1.Këdainiø rajono savivaldybës administracija skelbia konkursà Këdainiø r. Labûnavos pagrindinës mokyklos direktoriaus pareigoms eiti. Pretendentai dokumentus turi pateikti Këdainiø rajono savivaldybës administracijos Ðvietimo skyriui (719 kabinetas, J. Basanavièiaus g. 36, Këdainiai), tiesiogiai, registruotu laiðku adresu: J. Basanavièiaus g. 36, LT57288 Këdainiai arba elektroniniu paðtu adresu skina.jankeviciene@kedainiai.lt ne vëliau kaip iki 2012 m. spalio 22 d. áskaitytinai. Atranka vyks 2012 m. spalio 30 d. 10 val. Këdainiø rajono savivaldybës administracijos patalpose, 204 kabinete. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams ir kita informacija – Këdainiø rajono savivaldybës interneto svetainëje www.kedainiai.lt >Naujienos arba www.kedainiai>Sritys>Ðvietimas>Veikla. Telefonas pasiteirauti (8 347) 69 595. 2. Këdainiø rajono savivaldybës administracija skelbia konkursà Këdainiø r. Pernaravos pagrindinës mokyklos direktoriaus pareigoms eiti. Pretendentai dokumentus turi pateikti Këdainiø rajono savivaldybës administracijos Ðvietimo skyriui (719 kabinetas, J. Basanavièiaus g. 36, Këdainiai), tiesiogiai, registruotu laiðku adresu: J. Basanavièiaus g. 36, LT-57288 Këdainiai arba elektroniniu paðtu adresu skina.jankeviciene@kedainiai.lt ne vëliau kaip iki 2012 m. spalio 22 d. áskaitytinai. Atranka vyks 2012 m. spalio 30 d. 12 val. Këdainiø rajono savivaldybës administracijos patalpose, 204 kabinete. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams ir kita informacija – Këdainiø rajono savivaldybës interneto svetainëje www.kedainiai.lt >Naujienos arba www.kedainiai>Sritys>Ðvietimas>Veikla. Telefonas pasiteirauti (8 347) 69 595.

Kronika KVIEÈIA DALYVAUTI KONKURSE Edukacinis AB LESTO projektas Elektromagija.lt kvieèia vaikus dalyvauti istorijø kûrimo konkurse ir laimëti aplinkos paþinimui ir tyrinëjimui skirtø priemoniø – mikroskopø ir teleskopà. Kuriamos istorijos turi bûti apie Elektromagijos ðalies personaþà Lempinukà, kuris tyrinëdamas aplinkiná pasaulá padeda paþinti ir suvokti elektros pasaulá. Konkursas truks iki lapkrièio mënesio. Daugiau informacijos apie

konkursà – projekto svetainëje www.elektromagija.lt. Ten bus publikuojamos visos konkursui pateiktos istorijos.

KVIEÈIA Á SEMINARÀ Spalio 10 d. 10 val. rajono savivaldybës Visuomenës sveikatos biure (Budrio g. 7, Këdainiai) vyks seminaras „Streso valdymas“, skirtas Pasaulinei psichikos sveikatos dienai paminëti. Seminarà ves lektorius VðÁ „Vaiko namas“ vadovas, psichologas Evaldas Karmaza. Trukmë – 6 akademinës valandos, registracija – 9.30 val. Seminaras skirtas pedagogams.

Turintys senesnius televizorius turëtø ásigyti skaitmeninës televizijos priedëlá (maþas pajamas gaunantiems gyventojams jo ásigijimas kompensuojamas). Naujesnio modelio televizoriuose reikiama áranga yra ámontuota, priedëlio nereikia. Skaitmeniná signalà priima aparatai, kuriø instrukcijoje paþymëta, jog televizorius tinkamas þiûrëti DVB-T MPEG-4.

bar, turi bûti matoma 60 kilometrø spinduliu. Jà mato Këdainiø, dalies Jonavos, Kauno, Raseiniø, Ukmergës, Panevëþio rajonø ir Kauno miesto gyventojai.

Tariasi, kà retransliuos Be savo kuriamø laidø „Kraðto naujienos“, „Savaitë Këdainiuose“, „Tarp keturiø vëjø“, tiesioginiø pokalbiø ir sveikinimo koncertø, KKTV retransliuoja kanalà TV1. E. Luckienës teigimu, po spalio 29-osios regioniniø televizijø tinklelis gali keistis. „Ðiuo metu vyksta derybos dël to, kà retransliuosime. Regioniniø televizijø asociacijoje svarstome alternatyvà – sukurti visiðkai naujà regioniniø televizijø kanalà, kuriame patogiausiu laiku rodytume kiekvienas savo zonos laidas, o kitu laiku – kitø regioniniø televizijø laidas“, – sumanymais dalijosi E. Luckienë.

KKTV programà rasite nemokamai

KKTV direktorë E. Luckienë: „Këdainiø kraðto televizija sëkmingai pereina á skaitmeniná formatà“. /Nuotr. R. Kazakevièiaus/

/Atkelta ið 1 psl./

Pasitikrinkite, ar reikia priedëlio Këdainiø rajono gyventojai

KKTV programà po spalio 29 dienos galës matyti su lauko arba kambarine antena. Kabelinës televizijos abonentai matys KKTV bendrame programø pakete, kaip iki ðiol.

Skaitmeninës televizijos þiûrovai nuo spalio 29 dienos matys iki keturiolikos nemokamø nekoduotø kanalø. Këdainiø kraðto televizijos signalas bus vienas ið jø. Tà dienà, kai analoginë televizija bus iðjungta ir ájungta skaitmeninë, savo televizoriuje teks ájungti kanalø paieðkà ir KKTV signalas turëtø bûti be vargo atrastas. KKTV programa, kaip ir da-

Savivaldybës turtas sulaukë pirkëjø Rajono savivaldybëje ávykus nekilnojamojo turto aukcionams trys nenaudojami pastatai netrukus gali turëti naujus savininkus. Pirkëjø dëmesio sulaukë buvusios mokyklos pamatai Këdainiuose, Vilniaus g. 11 A, du buvu-

sios mokyklos pastatai Ðlapaberþëje (Dotnuvos sen.) ir buvusiø kultûros namø pastatas Devynduoniuose (Gudþiûnø sen.) Ðiø objektø aukcionai ávyko, nustatyti laimëtojai. Á kiekvienà objektà pretendavo po vienà pirkëjà, konkurencijos nebûta.

Ðià savaitæ savivaldybës privatizavimo komisija svarstys sandërius, po to bus rengiami turto pardavimo dokumentai. Ið viso aukcione buvo parduodami devyni savivaldybei priklausantys nekilnojamojo turto objektai. Niekam neprireikë ne-

gyvenamøjø patalpø Didþiosios Rinkos aikðtëje, buvusios infekcinës ligoninës pastato, buvusio darþelio pastato Beinaièiuose (Pelëdnagiø sen.), buto Slikiuose (Pelëdnagiø sen.), dalies gyvenamojo namo Pajieslyje (Krakiø sen.), fiziðkai paþeisto gyvenamojo namo Ðlapaberþëje (Dotnuvos sen.) „Rinkos aikðtës“ inf.

Ðilumos kaina spalio mënesá maþëja Vadovaudamasi LR Ðilumos ûkio ástatymu bei Ðilumos ir karðto vandens kainø nustatymo metodikomis, Valstybinë kainø ir energetikos kontrolës komisija 2012 m. rugsëjo 21 d. nutarimais Nr. 03-264 ir Nr. 03-265 nustatë

AB „Panevëþio energija“ ðilumos bazinës ir karðto vandens kainø dedamàsias (skelbiama interneto svetainëje www.pe.lt). Ðilumos bazinë kaina nustatyta 5 metams. AB „Panevëþio energija“ valdyba 2012 09 24 sprendimu (pro-

tokolo Nr.5-10-2012) nuo 2012 10 01 iki 2013 09 30 nustatë ðilumos kainø dedamàsias. Nuo 2012 m. spalio 1 d. nustatyta AB „Panevëþio energija“ ðilumos kaina 23,49 ct/kWh (be PVM), lyginant su galiojanèia ðilumos kaina 24,78

ct/kWh (be PVM), maþëja 5,2 proc. Ðilumos kainos maþëjimà sàlygojo kuro struktûros keitimas didinant biokuro naudojimà ir maþinant gamtiniø dujø naudojimà.

Vienanarës ðilumos kainos dedamosios, ct/kWh (be PVM) Ðilumos kaina Pastovioji dedamoji I. Pasirinkus ðilumos pardavimo kainà, ct/kWh

5,84

II. Pasirinkus ðilumos pardavimo kainà, Lt/mën.: Gyventojams (butui) 5,60+1,64 Lt/mën. Kiti vartotojai 5,60+14,65 Lt/mën.

Kintamoji dedamoji Viso vienanarë kaina 17,65

17,65 17,65

23,49

23,25+1,64 Lt/mën. 23,25+14,65 Lt/mën.

Viso vienanarë kaina, ct/kWh 25,60 (su 9 proc.PVM) 25,34+1,79 Lt/mën. (su 9 proc. PVM) 25,34+14,65 Lt/mën. (su 9 proc. PVM)

Gyventojams uþ ðilumà gyvenamøjø patalpø ðildymui ir karðtà vandená taikomas 9 proc. PVM. Kitiems vartotojams uþ ðilumà ir karðtà vandená taikomas 21 proc. PVM Këdainiø miesto ir rajono vartotojams karðto vandens kaina, kai karðtas vanduo ruoðiamas bendro naudojimo individualiuose ðilumokaièiuose, – 18,26 Lt/m3 (be PVM), 19,90 Lt/m3 su 9 proc. PVM. Daugiau informacijos apie nustatytas kainas www.pe.lt Daiva PAULAUSKIENË, AB „Panevëþio energija“ atstovë spaudai Uþs. Nr. 3 611


2012 m. rugsëjo 27 d.

3

Mieli socialiniai darbuotojai, Jûsø darbas yra sunkus ir atsakingas, nors daþnam yra nepastebimas. TTaèiau aèiau ðio darbo rezultatas yra labai svarbus þmogui ikiu, kad taip sunkiai iðmatuojamas pastangas padëti þmonëms þmogui,, kuris laukia Jûsø pagalbos. TTikiu, atperka þinojimas, kokie esate jiems reikalingi reikalingi.. Mielieji Mielieji,, sveikinu Jus Socialiniø darbuotojø dienos proga. Linkiu, kad niekada nepritrûktø jëgø ir kantrybës sprendþiant likimo nuskriaustø ar laikinø rûpesèiø turinèiø þmoniø problemas. Lai gerumas, kurá kasdien dovanojate kitiems, sugráþta á Jûsø namus.

Virginija BAL BALTRA TRAIITI TIENË, TRA ENË, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotoja, Darbo partijos Këdainiø rajono skyriaus pirmininkë Politinë reklama. Bus apmokëta ið kandidatës á LR Seimo narius V. Baltraitienës politinës kampanijos sàskaitos. Uþs. Nr. 3 582.

Ar èiuþinys, ar namas – ugniai vis viena

Su bulviø derliumi – sprogmuo /Atkelta ið 1 psl./ „Iðlipau ið traktoriaus, apþiûrëjau kombainà, þiûriu – ástrigæs didþiulis sprogmuo. Buvau tokiø matæs, ið karto supratau, kas per daiktas“, – „Rinkos aikðtei“ sakë ûkininkas.

Vaikystëje gavo pylos Iðlydyti plastikiniai langai, iðdegintas visas didysis kambarys, vandeniu sulieti kiti kambariai – taip po gaisro atrodo gyvenamasis namas Savieèiuose. /Nuotr. R. Kazakevièiaus/

Pastarosiomis dienomis ugniagesiai gelbëtojai rajone gesino keturis gaisrus, ið kuriø trys kilo naktá. Teko nupjauti grotas Vienintelis, gesintas dienà, gaisras ðeðtadiená kilo Vilainiuose, Melioratoriø gatvës 2A pastate, kuriame anksèiau veikë vieðbutis. Penkiø aukðtø pastate trys virðutiniai aukðtai buvo pilni dûmø, kurie sklido, kaip paaiðkëjo, smilkstant statybinei apðiltinimo medþiagai. Norëdami pasiekti gaisro þidiná negyvenamame aukðte ugniagesiai gelbëtojai buvo priversti ketvirto aukðto laiptinëje nupjauti metalines grotas. Prieð pusæ paros ugniagesiai gelbëtojai buvo lankæsi visai netoliese, Ðëtos gatvës 91-ajame name, kurio viename antro aukðto bute naktá uþsidegë èiuþinys. Tiesa, uþpylæ kibirà vandens èiuþiná uþgesino patys gyventojai, taèiau ugniagesiai irgi

buvo pakviesti á pagalbà.

Ant èiuþinio – iðpaikæs benamis Pastarasis ávykis susijæs su ðiemet Këdainiuose ypaè pagarsëjusiu benamiu, kuriam vasarà buvo amputuota koja. Uþ medikø ir socialinës sferos darbuotojø pagalbà vyriðkis po kiek laiko, jau gulëdamas Këdainiø ligoninës palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje, atsilygino agresyviomis uþgaidomis, keiksmais bei grasinimais ir buvo iðraðytas ið ligoninës. Apgyvendintas vadinamuose nakvynës namuose benamis elgiasi tarsi dëmesio iðpaikinta áþymybë – iðgëræs jis bûna uþgaidus, grubus, ðokdina darbuotojus, reikalauja bûti aptarnautas. Praëjusio penktadienio naktá jis nakvojo ne savo lovoje, o nuëjæs á paþástamo þmogaus butà tame paèiame name. Nors neigia rûkæs, taèiau greièiausiai rûkydamas ir sukëlë gaisrà. Beje, be uþgaidø neapsieita ir po gaisro. Kadangi buvo manyta, kad

ant deganèio èiuþinio miegojæs benamis gali bûti apdegæs ir apsinuodijæs smalkëmis, jis buvo trumpam iðveþtas á ligoninæ, kur vël ëmë rodyti kaprizus.

Nuniokojo ugnis ir vanduo Ðeðtadienio naktá kilo kur kas rimtesnis gaisras – Pelëdnagiø seniûnijos Savieèiø kaime uþsidegë dviejø aukðtø namas, kuriame gyvena garbaus amþiaus vyriðkis su sûnumi. Ugnis ir kaitra nuniokojo didájá antro aukðto kambará su jame buvusiais baldais ir namø apyvokos daiktais. Gesinant gaisrà vandeniu supiltas ir pirmas aukðtas, taigi mûrinis namas smarkiai nukentëjo. Ugniagesiai átaria, kad gaisras kilo neatsargiai rûkant, bet jaunesnis namo ðeimininkas mano, kad kalta elektros instaliacija. Gyvenamajam namui buvo iðkilusi grësmë ir Krakiø seniûnijos Aþytënø kaime, kur vëlø sekmadienio vakarà ugnis ásisuko á mediná ðiferiu dengtà vienos sodybos sandëliukà, taèiau namà pavyko iðsaugoti.

Metaliniais strypais – per stiklus Aðtuoniø jaunuoliø grupë, ásisiautëjusi Këdainiuose, iðdauþë ne tik automobilio, bet ir parduotuvës stiklus. Ðeðtadienio vidurnaktá prie J. Basanavièiaus gatvës 33-iojo namo kilæs konfliktas tarp nepaþástamøjø ir 1986 metais gimu-

sio Gudþiûnø seniûnijos Vikaièiø kaimo gyventojo baigësi nemenkais nuostoliais net ir niekuo dëtiems þmonëms.

Jaunuoliai metaliniais strypais iðdauþë visus minëtojo vyriðkio automobilio „VW Passat“ stiklus, taip pat du parduotuvës langus, sugadino durø stiklo paketà ir apsaugines þaliuzes. „Rinkos aikðtës“ inf.

J. Girevièius prisipaþino nenorëjæs gaiðti brangaus laiko ir nutraukti bulviakasio, todël pasielgæs ne taip, kaip tokiais atvejais reikalautø atsargumas. Ûkininkas teigia pats iðëmæs ástrigusá sprogmená, paguldæs atokiau ant þemës ir tæsæs darbus, tiesa, papraðæs kitø apie radiná praneðti pareigûnams ir pabudëti, kol ðie atvyks, kad prie sprogmens neprilástø vaikai. Kà reiðkia vaikø smalsumas, J. Girevièius sako gerai prisimenantis dar ið savo vaikystës, kai radæs kovinæ granatà jà visaip iðtyrinëjo – ir plaktuku pakalë, ir iðardë, o paskui kaip reikiant gavo pylos nuo susirûpinusio tëvo.

Iki ðiol – viskas laimingai Ûkininkas tvirtina, kad vëliau jam dar ne kartà tekæ netikëtai susidurti su sprogmenimis, ir iki ðiol viskas baigdavosi laimingai.

Jeigu artilerijos sviedinys bûtø sprogæs bulviø kombaine, bûtø þuvæ bulviakasio dalyviai ir iðtaðkyta technika. Tiesa, J. Girevièius sako, kad sviedinys buvæs nudauþtu smaigaliu, todël abejoja, ar jis vis dar buvo pavojingas. Paklaustas, kà girdëjæs ið savo tëvø – gal Antrojo pasaulinio karo metais ties Savieèiais vyko smarkios kovos? – ûkininkas mostelëjo uþ gyvenvietës auganèiø medþiø link: toje vietoje buvæ arðûs susirëmimai.

Buvo sunaikintas èia pat Prieðgaisrinës apsaugos ir gelbëjimo departamento pateikiamoje informacijoje apie Savieèiuose rastà sprogmená nepabrëþiama, ar jis buvo pavojingas, ar ne. Praneðama tik tai, kad atvykæ Lietuvos kariuomenës J. Vitkaus inþinerijos bataliono iðminuotojai artilerijos sviediná sunaikino èia pat, vietoje. Kaip ir áprasta tokiais atvejais, prie sprogmens budëjo ir policija, ir medikai, ir ugniagesiai gelbëtojai. Rûpesèiø specialiosioms tarnyboms buvo pridaræs ir sprogmuo, ðá mënesá rastas Vilainiuose, taèiau iðminuotojai nustatë, kad tai – mokomasis sviedinys, kuris niekam nekelia pavojaus, ir já iðsiveþë.

Smurto griebiasi ne tik girti Antradienio vakare á Këdainiø ligoninæ atveþtas vyriðkis, kurá namuose suþalojo sûnus. Smurto aukø ðiomis dienomis buvo ne viena. Minëtas vyriðkis – 1951 metais gimæs Josvainiø seniûnijos Vainikø kaimo gyventojas. Dël galvos traumos jis iðveþtas á Kauno klinikas. Pirminiais duomenimis, vyriðkis buvo neblaivus. Á areðtinæ uþdarytam jo 1973 metais gimusiam sûnui nustatytas 1,95 promilës girtumas. Nuo 1984 metais gimusio neblaivaus sugyventinio E. R. tà patá

vakarà nukentëjo këdainietë M. K. Ðis vyriðkis taip pat uþdarytas á areðtinæ, kur buvo atsidûræs ir 1977 metais gimæs këdainietis S. N., irgi sumuðæs sugyventinæ R. B. Beje, S. N. nustatytas net 4,79 promilës girtumas. Kiek anksèiau dël darbe patirto smurto á policijà yra kreipæsis 1992 metais gimæs këdainietis. Jis tvirtina, kad bendrovës „Nordic Sugar Këdainiai“ patalpose bendradarbis S. G. jam trenkë á veidà ir pilvà. Gudþiûnø seniûnijos Vikaièiø kaimo gyventojas Þ. P., gimæs 1989 metais, yra pasiskundæs, kad já sumuðë ið matymo paþástamas D. V. „Rinkos aikðtës“ inf.


4

2012 m. rugsëjo 27 d.

Antstolis Aleksandras Ðèiukinas spalio 30 d. skelbia skolininkø turto varþytynes Parduodamo turto pavadinimas ir priklausomybë

Parduodamo turto vertë

Parduodamo turto buvimo vieta

Gyvenamasis namas, kurio bendras plotas – 112,50 kv. m, 0,1375 ha þemës sklypas ir ûkio statiniai, priklausantys Inai Ðimaitienei ir Jûratei Montvilienei

Pirmosios varþytynës 168 000 Lt

Auðros g. 8 Këdainiai

Dviejø kambariø butas, bendras plotas – 37,84 kv. m, 2 aukðtas, ir 1/8 dalis ûkinio pastato, priklausantis Ligitai Lukoðiûtei

Pirmosios varþytynës 9 600 Lt

Juodkiðkio g. 25-6, Këdainiai

9.20 val.

Trijø kambariø butas, bendras plotas – 62,49 kv. m, 1 aukðtas, priklausantis Ramutei Gelèytei

Pirmosios varþytynës 6 400 Lt

Dotnuvëlës g. 8-2 Gudþiûnø k., Këdainiø r.

9.30 val.

Trijø kambariø butas, bendras plotas – 66,86 kv. m, 3 aukðtas, priklausantis Kristinai Naðatopovai

Pirmosios varþytynës 25 600 Lt

Ðëtos g. 116-304 Këdainiai

9.40 val.

Trijø kambariø butas su rûsiu, bendras plotas – 77,64 kv. m, 1 aukðtas, priklausantis Virginijai Èerniauskienei

Antrosios varþytynës 58 800 Lt

Chemikø g. 18-2 Këdainiai

9.50 val.

Keturiø kambariø butas su rûsiu, bendras plotas – 77,28 kv. m, 4 aukðtas, priklausantis Linai Pûrienei ir Artûrui Pûrui

Antrosios varþytynës 69 000 Lt

Chemikø g.2-48 Këdainiai

10 val.

9 val.

Valstybës ámonë Registrø centras organizuoja statiniø ir þemës masinio vertinimo dokumentø vieðà svarstymà Vykdydamas Lietuvos Respublikos þemës mokesèio ástatymo (Þin., 2011, Nr. 163-7743), Vyriausybës 2002 m. balandþio 15 d. nutarimo Nr. 534 „Dël Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatø patvirtinimo“ (Þin., 2002, Nr. 41-1539; 2010, Nr.53-2606), Lietuvos Respublikos Vyriausybës 2005 m. rugsëjo 29 d. nutarimo Nr. 1049 „Dël nekilnojamojo turto vertinimo taisykliø patvirtinimo“ (Þin., 2005, Nr. 117-4234; 2011 Nr. 28-1321) ir Þemës ûkio ministro 2002 m. gruodþio 23 d. ásakymo Nr. 515 „Dël þemës verèiø þemëlapiø sudarymo taisykliø patvirtinimo“ (Þin., 2003, Nr. 5-221; 2004, Nr. 17-512) nuostatas, Registrø centras parengë naujus þemës ir statiniø verèiø þemëlapius ir masinio vertinimo ataskaitas. Þemës ir statiniø masinio vertinimo dokumentai bei projektinës vertës vieðo svarstymo metu bus skelbiamos VÁ Registrø centro interneto svetainëje http://www.registrucentras.lt/ masvert/. Birðtono, Jonavos r., Kaiðiadoriø r., Kauno m., Kauno r., Këdainiø r., Prienø r. savivaldybiø masinio vertinimo dokumentø vieðas svarstymas vyks spalio 2 ir 9 d. 8–12 val. bei spalio 4 ir 11 d. 13–17 val. VÁ Registrø centro Kauno filiale (Gedimino g. 39A, Kaune), 205 ir 207 kabinetuose. Kvieèiame dalyvauti ir pareikðti savo pastabas bei pasiûlymus. Smulkesnë informacija telefonu (8 37) 78 78 24. VÁ Registrø centro Kauno filialo administracija

UAB „Këdbusas“ nuomoja saugomas krovini-

Varþytynës vyks adresu Didþioji g. 29, Këdainiai, antstolio Aleksandro Ðèiukino kontoros Këdainiø skyriuje. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises á parduodamà turtà, iki varþytyniø turi pateikti antstoliui savo teises patvirtinanèius dokumentus. Norintys dalyvauti varþytynëse, turi pateikti praðymà dalyvauti varþytynëse ir ámokëti 10 proc. norimo pirkti turto kainos á antstolio depozitinæ sàskaità Nr. LT454010043900781919 AB DNB banke Jonavos skyriuje, banko kodas 40100.

niø automobiliø stovëjimo vietas automobiliø stovëjimo teritorijoje, esanèioje Pramonës g. 9A, Këdainiuose.

Atlieka padangø montavimo paslaugas. Tel. pasiteirauti: (8 347) 71 253, 8 650 19 876, el. paðtas info@kedbusas.lt, kreiptis adresu Pramonës g. 9A, Këdainiai

Skubiai PAMESTA piniginë su dokumentais. Atsilygins. Tel. 8 631 51 240.

Nenauji baldai ið Vokietijos. Gauta nauja siunta. Nociûnø lentpjûvë, tel. 8 687 10 231. UAB „Garantas“ (Dvaro g. 11, Këdainiai, Rambyno g. 21, Jonava bei Centrinë g. 2G, Ramuèiai, Kauno r.), prekiaujantis þemës ûkio technikos detalëmis, SKELBIA AKCIJÀ tepalams:

variklinë alyva M10G2K – 1 l kaina – 4,50 Lt, pusiau sintetinë universali aukðtos kokybës variklinë alyva LUKOIL AVANGARD10W-40 – 1 l kaina – tik 7,90 Lt, aukðtos kokybës transmisinë hidraulinë alyva LUKOIL VERSO 10W-30 – 1 l kaina – tik 7,90 Lt.

NEÞINANTIEMS! PIGIAUSIAI Këdainiuose! Didþiausias pasirinkimas laminuotø grindø, vidaus durø, lauko dailylenèiø. Mus galite rasti J. Basanavièiaus g. 89C, (uþ prekyvietës), tel. 8 698 45 667.

Tel.: 51 255, 8 600 24 044.


2012 m. rugsëjo 27 d.

Mieste – laiptø tvarkymo programa Këdainiø miesto seniûnija ðià vasarà ëmësi ágyvendinti laiptø tvarkymo programà.

KVIEÈIA Á ÐVENTÆ

Auðros taku einantys pëstieji dabar á kalnà kyla lygesniais laiptais. /Nuotr. R. Kazakevièiaus/

Seniûnas pasakojo, kad atliekant upelio krantø tvarkymo darbus buvo siûloma panaikinti takelá, visà pakrantæ uþsëti þole. Taèiau jis nesutiko su tokiu siûlymu, papraðë esamà takà paþvy-

ruoti, sutvarkyti, kad juo bûtø patogu vaikðèioti. Laiptai sutvarkyti ið seniûnijos lëðø, darbus atliko vieðøjø darbø darbininkai. Parduotuvë „Moki veþi“ dovanojo deðimt maiðø

cemento. Ðiuo metu seniûnijoje vieðuosius darbus dirbantys gyventojai dirba miesto parke, greta minareto. Ten valomos nutepliotos pastato sienos, tvarkoma aplinka.

Nei perka, nei nuomoja, nei atsisako Dainius ÐEPETYS

Rajono Þemëtvarkos skyriaus specialistai tikisi tikisi,, kad ûkininkai ûkininkai,, ðiais metais uþdirbæ nemaþai pinigø, pagaliau pradës vykdyti savo ásipareigojimus ir sudarys þemës, kurià yra uþsisakæ ið laisvo valstybinio fondo, pirkimo sutartis. Kaip informuoja Þemëtvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas Arnoldas Noreika, kiekvienoje rajono seniûnijoje yra ûkininkø, kurie prieð penkerius ar net daugiau metø pareiðkë pageidavimà ásigyti þemës sklypus ið laisvo valstybinio fondo, bet iki ðiol vengia sudaryti þemës pirkimo, o kartais net ir jos nuomos sutartis. „Ûkininkai, pageidavæ pirkti þemës, tyli tarsi vandens á burnà prisisëmæ: nei perka, nei nuomoja, nei atsisako sklypø“, – problemà dëstë A. Noreika. Þemëtvarkos specialistas tvirtina, kad tokiems ûkininkams

A. Noreika teigia, kad ðiuo metu mûsø rajone perkant þemæ ið laisvo valstybinio fondo ûkininkams, priklausomai nuo turto vertintojø iðvadø, vidutiniðkai uþ 1 ha tenka mokëti po 4–5 tûkst. litø. /Nuotr. autoriaus/

ne kartà buvo iðsiøsti raginimai apsispræsti dël savo pasirinkimo, taèiau tai nedavë pageidaujamo rezultato. „Itin daþna ði problema yra tarp jaunøjø ûkininkø, kurie

Pradëjo vykdyti projektà Këdainiø rajono Moterø kriziø centras pradëjo vykdyti projektà „Psichinës ir emocinës sveikatos stiprinimas ir prevencija Këdainiø mieste“, projektà psichologines krizes, emocinæ átampà patirianèioms mot erims. moterims. Sveikata yra fizinë, dvasinë ir socialinë þmoniø gerovë, taigi gera sveikata neámanoma be psichinës sveikatos. Psichikos sveika-

Seniûnijø naujienos Krakës

Irma BAJORÛNË

Miesto seniûnas Alvydas Kleiva skaièiuoja nuveiktus darbus: atnaujinti iðtrupëjæ laiptai, vedantys á evangelikø liuteronø baþnyèià, kylantys á kalnà Dotnuvos gatvëje, parduotuvës „Moki veþi“ ir UAB „Këdainiø vandenys“ link, Auðros tako pradþioje, greta J. Basanavièiaus gatvës 61ojo daugiabuèio. Visi ðie laiptai buvo smarkiai aptrupëjæ. Seniûno teigimu, betonà labiausiai paþeidþia þiemà sniegui tirpdyti pilama druska, taip pat ledo dauþymas metaliniais kirtikliais. Be to naujai betonuoti laiptai, kuriais nuo J. Basanavièiaus gatvës galima nusileisti Smilgos upelio link. Ten esantis takelis – mëgiama Þemaitës, P. Lukðio gatvës gyventojø pasivaikðèiojimo vieta.

5

ta – viena didþiausiø ir kartu paþeidþiamiausiø vertybiø ðiuolaikinëje visuomenëje. Tai sudëtinë asmens sveikatos dalis, lemianti þmogaus gebëjimà paþinti pasaulá, bendrauti ir iðreikðti savo jausmus. Ðiuolaikinëje visuomenëje ant moters peèiø gula didelë atsakomybë, ji atlieka ávairius socialinius vaidmenis, tenka derinti darbà ir motinystæ. Daþniausiai nuo moters savijautos priklauso atmosfera namuose, todël jai la-

turi pirmumo teisæ prieð vyresniojo amþiaus þemdirbius. Jauni þmonës prisirenka sklypø, o po to jø neperka, taip tarsi palikdami vyresnius ûkininkus uþ borto“, – bai svarbu iðlikti emociðkai stabiliai. Tad projekto tikslas – stiprinti moterø psichinæ sveikatà ir padëti iðgyventi psichologines krizes, áveikti jos sukeltus psichologinius ir socialinius konfliktus, jø pasekmes bei sëkmingai integruotis á visuomenës gyvenimà. Planuojama, kad projekte dalyvaus apie 40 moterø. Projektas bus vykdomas iki gruodþio mën. Këdainiø rajono moterø kriziø centre, ásikûrusiame A. Mickevièiaus g. 23, 35 kab. ir projekto partneriø patalpose.

aiðkino A. Noreika. Þemëtvarkos skyriaus specialistai pagal ðiuo metu galiojanèius teisës aktus ásipareigotus pirkti, bet ilgam pamirðtus sklypus turi teisæ sugràþinti á laisvà valstybinës þemës fondà, taèiau to kol kas nedaro. Bet ir jø kantrybë gali baigtis. Daugiausia praðymø pirkti þemæ buvo patenkinta Vilainiø seniûnijoje. Èia 58 ûkininkai ið laisvo valstybinio fondo ásigijo 343,5 ha þemës. Pelëdnagiø seniûnijose 54 pageidaujantiems buvo parduota 614,4 ha, Dotnuvos 51 – 517,1 ha þemës. Kol kas nepatenkintø praðymø daugiausia yra likæ Krakiø seniûnijoje. Èia 75 þemdirbiai pageidauja ásigyti 1 578,6 ha þemës. Josvainiø seniûnijoje 69 ûkininkai pateikë praðymus ásigyti 1 589,4 ha, Gudþiûnø 51 – 1 077,3 ha þemës. Daugiausia neveikliø ûkininkø yra Josvainiø ir Pelëdnagiø seniûnijose. Atitinkamai 24 ir 27 ûkininkø sklypams yra patvirtinti þemëtvarkos projektai, taèiau þemës pirkimo sutarèiø ûkininkai nëra sudaræ. Vienas ið projekto partneriø – Këdainiø ðvietimo pagalbos tarnyba – skirs patalpas ðokio ir dailës terapijos uþsiëmimams. Numatoma ðvieèiamoji veikla suteiks moterims þiniø apie psichinæ sveikatà, bendravimà ir bendradarbiavimà, konstruktyvius konfliktø valdymo, streso áveikimo bûdus. Ðvieèiamoji veikla bei ðiaurietiðko vaikðèiojimo uþsiëmimai bus organizuojami bendradarbiaujant su projekto parneriu – rajono savivaldybës Visuomenës sveikatos biuru. „Rinkos aikðtës“ inf.

Rugsëjo 28 d., penktadiená, Meironiðkiø kaime ðurmuliuos rudens darbø pabaigtuviø ðventë. Kadangi renginys organizuojamas Ðv. Mykolo iðvakarëse, tai ðio kaimo kiekvienos gatvës ðeimininkës surengs „Mykoliniø vaiðes“ ið ávairiausiø darþoviø ir vaisiø. Atëjusius á renginá maloniai sutiks Meironiðkiø bendruomenës kaimo kapela. Visi galës dalyvauti netikëtuose þaidimuose, rudens gërybiø aukcione. Susirinkusiems koncertuos LNK TV projekto „2 minutës ðlovës“ prizininkas Nerijus Ðukutis. Ðventës pradþia – 18 val. Renginys vyks Krakiø kultûros centro Meironiðkiø skyriaus kieme, jeigu bus blogas oras – persikels á salæ.

Pelëdnagiai ATNAUJINTA DANGA Praëjusià savaitæ buvo atnaujinta Labûnavos pagrindinës mokyklos krepðinio aikðtelës danga. Darbai buvo vykdomi ið projekto „Þaidimø aikðteliø árengimas kaimo vietovëse“ lëðø. Naujà asfalto dangà paklojo konkursà laimëjusi uþdaroji akcinë bendrovë „Helanas“.

IÐASFALTUOTA AIKÐTELË Pelëdnagiuose iðasfaltuota V. Koncevièiaus g. 20-uoju numeriu paþymëto namo automobiliø stovëjimo aikðtelë, kuri iki ðio laiko buvo iðplësta, taèiau ne visa asfaltuota. Darbai buvo vykdomi ið rajono savivaldybës skirtø lëðø daugiabuèiø kiemams asfaltuoti. Ðio namo gyventojai asfaltavimui skyrë trisdeðimt procentø reikalingø lëðø.

SUTVARKË PARKETÀ Pelëdnagiø kultûros namø salëje atnaujinta grindø danga. Senas, pajuodæs parketas buvo nuðlifuotas ir nuteptas laku. Darbus atliko seniûnijos darbininkai, o medþiagø ásigijimà finansavo Këdainiø kultûros centras. Tai jau ne pirmas atvejis, kai draugiðkai bendradarbiaujant seniûnijai ir Këdainiø kultûros centrui yra atliekami ávairûs remonto darbai.


6

2012 m. rugsëjo 27 d.

Ið pasaulio meðkeriotojø èempionato sugráþus

„Vedavas“ – èempionas! Irma BAJORÛNË

Susumavus Lietuvos motokroso èempionato penkiø etapø rezultatus Këdainiø sportinio techninio klubo „V edavas“ komanda tapo èempio„Vedavas“ nato nugalëtoja. Antroje vietoje liko Plungës „Þemaitijos“, treèioje – Panevëþio „Semos“ komandos.

Iðplëðë pergalæ Këdainieèiai buvo greièiausi Panevëþyje vykusiame paskutiniajame Lietuvos motociklø kroso èempionato etape. Kuri komanda – „Vedavas“ ar „Þemaitija“ – bus èempionato nugalëtoja, sprendësi paskutiniame galingiausiø motociklø klasës Open vaþiavime. Lietuvos lyderis, atstovaujantis „Vedavo“ komandai, Vytautas Buèas starte griuvus kitam sportininkui neiðvengë griuvimo, bet sukaupæs jëgas ið paskutinës vietos pakilo á pirmà. Sportininkas laimëjo vaþiavimà, iðkovoda-

mas komandai pirmàjà vietà etape bei èempionate.

Klubo sportininkø rezultatai Èempionato asmeninëje áskaitoje 65 cc klasëje Nojus Gasiûnas uþëmë antràjà vietà, Deividas Draginas – ketvirtàjà. 85 cc klasëje Argaudas Èepas tapo nugalëtoju. Moterø klasëje Ugnë Danauskaitë – antra. 125 cc klasëje Joviltas Cibas uþëmë antràjà, Arminas Jasikonis – ketvirtàjà vietà. MX2 klasëje Nerijus Rukðtela liko ketvirtas. Galingiausioje ir populiariausioje Open klasëje Vytautas Buèas uþëmë antràjà vietà, Nerijus Rukðtela – ketvirtàjà vietà, Karolis Peleckis liko septintas. Veteranø klasëje Arûnas Ramanauskas – ketvirtas. Klubo vadovai ir sportininkai dëkoja pagrindiniam klubo rëmëjui Rolandui Sakauskui, Këdainiø rajono savivaldybei ir visiems kitiems rëmëjams.

Lietuvos meðkeriotojai dalyvavo pasaulio èempionate Èekijoje.

Pasaulio meðkeriojimo plûdine meðkere èempionate Èekijoje Uherstke Hradiðte Moravos upëje Lietuvos sportininkai þengë, nors ir nedidelá, bet vis tiek þingsnelá á prieká – uþëmë 22 vietà tarp 37 dalyvavusiø ðaliø ir priartëjo prie antrojo deðimtuko. Tarp Lietuvos sportininkø buvo ir keturi këdainieèiai – Audrius, Marius ir Izidorius Unikai bei komandos treneris Raimundas Barkauskas. Èempionatas vyko labai ádomiai, treniruoèiø ciklo viduryje visà dienà pliaupusi liûtis kalnø upæ Moravà smarkiai kilstelëjo, tai ið principo pakeitë meðkeriojimo bûdus. Tolimojo uþmetimo meðkere naudotis neliko jokios galimybës. Prie greit kintanèiø sàlygø geriausiai prisitaikë mûsø kaimynai lenkai ir uþëmë pirmà vietà. Antri èempionate liko ðeimininkai èekai, treti – prancûzai. Èempionu tapo anglas Sean

Motokroso trasoje bûtinas lenktynininko meistriðkumas ir patikima technika. /Nuotr. ið „Vedavo“ archyvo/

Meðkeriotojo I. Uniko laimikis.

Ashby. Tarp lietuviø geriausiai pasirodë Audrius Unikas, bendroje áskaitoje uþëmæs 44 vietà. Malonu, kad Lietuvos rinktinë, nors ir maþais þingsneliais, ta-

èiau nuo 2001 metø vis kyla aukðtyn. Komandoje vis labiau ásitvirtinantis jaunimas teikia tikrai realiø vilèiø, kad jau neuþilgo Lietuva sëkmingai perþengs ir antràjá deðimtukà. „Rinkos aikðtës“ inf.

J. Basanavièiaus g. 7 Didþiausias buitinës technikos salonas Këdainiuose kvieèia apsilankyti. Èia didþiausias neðiojamøjø ir planðetiniø kompiuteriø pasirinkimas: programinë áranga, aksesuarai, áspûdingas kompiuteriniø kolonëliø asortimentas, eksploatacinës medþiagos. Raðalo kaseèiø pildymas – tik 15 Lt. Viskà, ko reikia norint matyti skaitmeninæ televizijà, rasite pas mus: daugiau nei penkiasdeðimt skirtingø televizoriø modeliø, priedëliai skaitmeninei televizijai, antenos. Laiko patikrinti prekiniai þenklai, profesionalus aptarnavimas.

Èia visada gausite geresne kaina.

Pasiûlymas labai geromis kainomis

Këdainieèiai, atstovavæ Lietuvai pasaulio meðkeriotojø èempionate.

PERSIL (skalbimo milteliai) 10 kg – 50 Lt. PERSIL SENSITIVE (skystas skalbiklis) 10 l – 60 Lt. PERSIL COLOR (skystas skalbiklis) 10 l – 60 Lt. Minkðtiklis VERNEL (koncentratas) 10 l – 50 Lt. Indø ploviklis PROFESSIONAL PUR, 10 l – 55 Lt. Indø ploviklis FAIRY LEMON, 10 l – 55 Lt. Indaploviø tabletës TABS, 10 kg – 70 Lt. Perkant 5 vnt. – 5 Lt nuolaida vienetui. Perkant 10 vnt. – 10 Lt nuolaida vienetui. Tel. 8 646 42 687. Nuolaida netaikoma bendram kiekiui.


2012 m. rugsëjo 27 d.

7

Judrioji savaitë – þmogaus ir gamtos sveikatai vagystës atveju bûtø daugiau ðansø já atgauti. Tokià paslaugà atlikæs policijos pareigûnas turëjo gan vikriai suktis – norinèiø paþenklinti dviraèius netrûko.

Irma BAJORÛNË

Kasmet rugsëjá visoje Europoje rengiama Judrioji savaitë kvieèia visus gyventojus daugiau judëti sveikatos labui labui.. Ðiemetës savaitës tikslas – atkreipti visuomenës dëmesá á neigiamà transporto poveiká aplinkai ir þmoniø sveikatai sveikatai,, skatinti gyventojus iðsaugoti ðvarià aplinkà urbanizuotose teritorijose.

Terðëjø nebaudë

Kvieèia daugiau judëti Rajono visuomenës sveikatos biuras penktadiená pakvietë këdainieèius praleisti dienà be automobilio, pasimankðtinti, susipaþinti su sveikatà stiprinanèiu judëjimu, sveikos gyvensenos principais. Visà dienà Didþiosios Rinkos aikðtëje ðurmuliavo jauni ir vyresni þmonës, pasiryþæ judëti sveikatos ir geros nuotaikos labui. Á mankðtà, vedamà Sveikuoliø sàjungos viceprezidento Eligijaus Valskio, susirinko mokiniai ið „Auðros“ sporto ir sveikatingumo, Dotnuvos pagrindiniø mokyklø, „Atþalyno“ gimnazijos.

Mokiniai ir jø mokytojai mokësi, kaip rytà pradëti þvalinanèia mankðta.

E. Valskis dràsino visus prisijungti, pasimokyti rytinës mankðtos pratimø, kurie neilgai trunka, o energijos ir þvalumo suteikia visai dienai. Prie besimankðtinanèiøjø bûrio jungësi ir mokytojai. Keli bendramoksliai á besimankðtinanèius bièiulius þvelgë ið

tolo, sëdëdami ant suoleliø. Tiesa, pakalbinti sëdintys vaikinukai ið „Auðros“ mokyklos sakë tà dienà jau sportavæ ar dar sportuosiantys. Vieni lanko karatë treniruotes, kiti tvirtëja sporto klubo treniruokliø salëje.

Sportuoti – madinga Sveikatos prieþiûros specialistai pastebi, kad pastaruoju metu gyventojø susidomëjimas ávairiais judëjimo bûdais sveikatos labui vis didëja. Aerobika, joga, Pilateso mankðta, plaukimas baseine, bëgiojimas, ðiaurietiðkas vaikðèiojimas – daþnas jaunas ir vyresnis þmogus kelis kartus per savaitæ sëdëjimà ant sofos prieð televizoriø iðkeièia á sveikatà stiprinantá uþsiëmimà. Miesto gatvëse matyti vis daugiau dviraèiø, tik automobiliø taip pat nemaþëja. Nesumaþino jø skaièiaus gatvëse ir judriosios savaitës renginiai. Dviratis kaip transporto priemonë mûsø gatvëse dar netapo toks áprastas, kaip Skandinavijos ar Vakarø Europos miestø gatvëse.

Gimnazistas D. Vansys kasdien dviraèiu nuvaþiuoja apie 20 kilometrø. /Nuotr. autorës/

rie padëtø atpaþinti transporto priemonæ vagystës atveju. „Atþalyno“ gimnazijos mokinys Deividas Vansys prisipaþino kasdien vaþinëjantis dviraèiu. Su draugais jis numina apie dvideðimt kilometrø, daþniausiai vaþiuoja dviraèiø taku nuo miesto vedanèiu iki Paðiliø sodø. Deivido dviratis kainavo daugiau kaip pusantro tûkstanèio litø, jei jis bûtø pavogtas, ðeimai bûtø nemenkas nuostolis. Todël vaikinas ir jo bièiuliai atvaþiavo iðgraviruoti numeriø ant dviraèio, kad

Á Judriosios savaitës renginius ásitraukæ aplinkosaugininkai ketvirtadiená matavo automobiliø iðmetamàsias dujas – ar jø terðalai nevirðija nustatytø normø. Pasak Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Këdainiø rajono agentûros vyresniojo specialisto Justino Vinciûno, pasitikrinti panoro apie keturiasdeðimt automobiliø savininkø. Apie 15 procentø tikrintø automobiliø buvo netvarkingi, iðmetë á atmosferà daugiau terðalø negu leidþiama. Aplinkosaugininko teigimu, aplinkà labiau terðia senesni automobiliai, ypaè daþnai normø neatitinka automobiliai, naudojantys benzinà ir dujas. „Dujø árangà savininkai ádeda, bet jos nereguliuoja, nepriþiûri, todël ir terðalø daugiau“, – pastebëjo J. Vinciûnas. Judriosios savaitës renginius koordinavo savivaldybës Aplinkos apsaugos ir civilinës saugos skyriaus darbuotojai, organizavo Këdainiø rajono savivaldybës visuomenës sveikatos biuro, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Këdainiø rajono policijos komisariato darbuotojai.

Saugo dviratá – gerà draugà Viename aikðtës kampe bûriavosi dviratininkai. Rajono policijos komisariato darbuotojai ant dviraèiø graviravo numerëlius, ku-

Ant dviraèio iðgraviravus numerëlá daugiau tikimybës, kad jis bus rastas vagystës atveju.

Kad virusø neperduotumëte aplinkiniams Padaugëjo serganèiøjø Ruduo ateina su ðaltas vëjais, darganomis ir… slogomis, kosuperðalimo ligomis liais. Gal kiek juokingai skamba, bet medikai yra patvirtinæ kosëji-

mo ir èiaudëjimo taisykles, kuriø laikantis galima sumaþinti virusø plitimà. TTaip aip apsaugosite save ir aplinkinius nuo susirgimo ar ligos komplikacijø. Taisyklës rekomenduoja: - kosint ar èiaudint bûtina uþsidengti burnà ar nosá su nosine (geriau vienkartine), nusisukti nuo aplinkiniø þmoniø; - jei nosinës nëra – kosëti ar èiaudëti á drabuþius, kurie nekontaktuos su atvira ranka ir

veiks kaip oro filtras (á alkûnës linká, skvernà); - neuþsidengti burnos ar nosies delnu; - nosiai valyti ar iðsiðnypðti naudoti vienkartines nosines, jas panaudojus iðmesti á ðiukðliø dëþæ ir nedelsiant nusiplauti rankas;

- nekosëti ir neèiaudëti kitø þmoniø draugijoje – iðeiti á kità vietà; - neiðkvëpti oro á kito þmogaus pusæ; - susirgus vengti kontakto su sveikais þmonëmis; - sveikas asmuo, atsidûræs kito asmens kosëjimo ar èiaudëjimo zonoje, turëtø nuo jo pasitraukti, trumpam sulaikyti kvëpavimà. Viena ið efektyviausiø priemoniø norint iðvengti oru plintanèiø ligø yra rankø plovimas.

Pastarøjø savaièiø sergamumo duomenys rodo, kad serganèiøjø perðalimo ligomis sparèiai daugëja. Rugsëjo 17–23 dienomis Këdainiø rajone buvo uþregistruoti 333 asmenys, sergantys ûmiomis virðutiniø kvëpavimo takø infekcijomis. Ið jø – net 295 vaikai iki 18 metø. Tai yra tris kartus daugiau, nei buvo uþregistruota per pirmàjà rugsëjo savaitæ. Dël oro kaitos ligas gali su-

kelti daugiau nei 100 rûðiø skirtingø virusø. Nors skiepø nuo ðiø ligø nëra, bet apsisaugoti nuo jø gali padëti imuniteto stiprinimas, organizmo grûdinimas, tinkama apranga ir mityba bei tinkamas darbo ir poilsio reþimas. Kauno visuomenës sveikatos centro Këdainiø skyriaus inf.


8

2012 m. rugsëjo 27 d.

Po to, kai raðëme

Stumbrus bûtina saugoti

Þmogaus ryþtas iðsaugoti stumbrus padëjo jiems iðlikti iki mûsø dienø.

Rugsëjo 4 d. laikraðèio „Rinkos aikðtë“ 101 numeryje, straipsnyje „V aldiðki galvijai naikina privaèià „Valdiðki nuosavybæ“ autorius kalba ûkininko J. Misevièiaus ir kitø ûkininkø vardu apie mûsø rajone laisvëje gyvenanèiø stumbrø (Bison bonasus) daromà þalà pasëliams.

gijimas, þemdirbiai nemoka uþ mobilià tarðà, nes irgi taikoma lengvata, pajamø mokestis tik 5 proc., didþiàjà dalá melioracijos sistemos eksploatuoja valstybë. Kuriuo dar taip dosniai rûpinasi valstybë?

Stumbrai irgi turi pretenzijø þmogui

Problema, apie kurià kalbama straipsnyje, seniai laukia daug ávairiapusiðkesnio sprendimo, nei esanti tvarka dël padarytos þalos atlyginimo. Uþ stumbrø padarytà þalà Panevëþio ir Këdainiø rajonø ûkininkams kasmet iðmokama per 200 tûkstanèiø litø. Ar þala visiðkai atlyginama – galima diskutuoti. Normatyvinë bazë, þalos skaièiavimo metodika reikalauja atnaujinimo ir koregavimo atsiþvelgiant á ðiandieninæ situacijà. Suprantamas þemdirbiø rûpestis, taèiau straipsnio iðvada „nusprendëme eiti iki galo–arba mes, arba jie“ – neteisinga. Ar taip turime spræsti? Kaip gamtos individai – tiek þmogus, tiek stumbras turi vienodas teises gyventi ðioje þemëje ir niekas þmogui nesuteikë teisës nuspræsti, kam gyventi, o kam ne.

Ðûkis „nusprendëme eiti iki galo – arba mes, arba jie“ kelia klausimà, o kas kitas? Ðiandien kaltinamas objektas – stumbras – gali tik tylëti ir laukti malonës, nes jis negali pareikðti þmogui pretenzijø dël þemdirbio daromos þalos gamtai. Per 50 pastarøjø metø dël intensyvaus urbanizacijos proceso þymiai sumaþëjo miðkø, praktiðkai neliko pelkiø. Chemikalø naudojimas laukuose, tràðø gamybos ir autotraktorinës technikos tarða á aplinkos orà daro þalà aplinkai. Taigi ir ðie giriø karaliai turi pretenzijø þmogui. Reikia supratimo ir susitaikymo, o þmogui neiðkelti savæs aukðèiau Kûrëjo. Gal atsitiktinumas, o gal „tikëjimo pirðtas“, kad ðiais metais, kur stumbrai klajojo iðmindþiodami laukus, padarë maþiau þalos nei vëjas, kuris iðguldë didelius plotus pasëliø ir jie nenuimti sudygo, o vëjui ar kitoms gamtos anomalijoms pretenzijø nepareikði.

Rûpintis turi visi

Bûtina apsaugos programa

Reikia ávairiapusiðkesnio sprendimo

Sklindanti isterija ávairiose þiniasklaidos priemonëse yra vienaðaliðka. Straipsnio pirmieji þodþiai pabrëþia, kad valstybë privalo rûpintis kiekvienu ðalies pilieèiu – skamba lyg sunkus kaltinimas, kad þemdirbiais nesirûpinama. Jei straipsnio autorius, sakydamas valstybë, supranta, kad tai mes, tuo aspektu jis teisus. Ðia problema reikia rûpintis visiems, ne tik valstybei, taip pat ir þemdirbiams, nes jie në pirðto nepajudino, kad ðie gyvûnai padarytø maþiau þalos pasëliams. Valstybës rûpinimusi þemdirbiais galëtø pavydëti visø kitø rûðiø verslo atstovai. Uþ kiekvienà dirbamà hektarà mokama konkreti parama, dalinai kompensuojami degalai þemës darbams, þenklia dalimi kompensuojamas naujos technikos ási-

Sutinku su þemdirbiais, kad

ðiandieninë situacija reikalauja neatidëliotino sprendimo. Bûtina ðiø gyvûnø apsaugos Programa. Nei mes, nei ðie gyvûnai nekalti, kad visi turime iðsitekti ðioje þemëje. Pirmiausia reikëtø numatyti apsaugos fondo lëðø kaupimo tvarkà. Parengti priemones, numatyti vykdytojus ir organizuoti jø ágyvendinimà. Kai kur gali padëti aptvertos tvoros, kitur iðnuomoti þemes, kuriose bûtø sëjamos tinkamos stumbrø racionui kultûros. Be Aplinkos ministerijos skiriamø lëðø stumbrø padarytai þalai atlyginti, apsaugos fondo lëðas galima papildyti ir ið rajono savivaldybës aplinkos apsaugos specialiosios programos. Galimi fiziniø bei juridiniø asmenø paaukojimai ðiems gyvûnams iðsaugoti. Tokiam reikalui reikëtø papraðyti ið Europos Sàjungos paramos. Ne mes pirmieji norime iðtiesti pagalbos rankà ðiam gyvûnui. 1919-øjø balandá Lenkijoje buvo nuðautas paskutinis laisvëje gyvenæs þemumø stumbras. Ðie stambûs þinduoliai buvo vadinami giriø karaliais. Siekiant iðsaugoti ðiuos giriø galiûnus, 1923 m. ákurta tarptautinë stumbrø apsaugos organizacija. Paaiðkëjo, kad grynaveisliø stumbrø nelaisvëje likæ vos 54. Reprodukcijai buvo atrinkta 12 stumbrø. Þinoma, kad visi dabartiniai Europos þemumø stumbrai kilæ ið penkiø tø atrinktø individø. 1929 m. rudená á natûralià aplinkà, specialiai árengtà draustiná Beloveþo girioje, buvo paleisti du þemumø stumbrai. Po 10 metø èia jø buvo ðeðiolika. Sugráþæ ið nebûties, bet ar iðgelbëti nuo uþmarðties? Dvideðimt pirmojo amþiaus pradþioje pasaulyje buvo per 3 000 stumbrø, ið jø apie 700 – Lenkijoje, Lietuvoje – per 70. 40 stumbrø gyvena Panevëþio ir Këdainiø rajonuose. Þmogaus ryþtas iðsaugoti stumbrus padëjo jiems iðlikti iki mûsø dienø, o juos iðgelbëti ámanoma tik milþiniðkomis pastangomis. Stumbrø, kaip ir daugelio kitø gyvûnø, ateitis nëra aiðki, bet kol kas giriø karaliai iðgelbëti nuo uþmarðties. K. MIKALAUSKAS, Kauno regiono aplinkos apsaugos agentûros Këdainiø skyriaus vedëjas

Arûno Miliaus IÁ „ENRIKË“ Kompiuteriai ir jø komponentai (neðiojamieji kompiuteriai – nuo 1100 Lt), daþai spausdintuvams, kompiuteriniø vaizdo þaidimø „Xbox“ bei „Playstation“ áranga. Mobilieji telefonai ir jø priedai, detalës. GPS navigacinës sistemos. Prekyba, taisymas, nuoma (GPS). Parduoda naujus skystøjø kristalø bei LED televizorius, taip pat montuoja ir parduoda skaitmeninës palydovinës bei antþeminës televizijos árangà (kaina – nuo 95 Lt). Parduoda automobiliø garso aparatûrà. Dirba: I–V – nuo 9 iki 18 val., VI – nuo 10 iki 14 val. Þemaitës g. 17A, tel.: 8 603 32 518, 8 687 57 811.

ÞÛKB „Krekenavos mësa“ aktyviai pleèia savo veiklà ir siûlo darbà

kiauliø ir galvijø skerdimo skyriuje Mes siûlome: · laiku mokamà gerà atlyginimà bei nuo darbo rezultatø priklausanèià skatinamàjà iðmokà; · apmokymà darbo vietoje. Reikalavimai: · mokëti saugiai dirbti su mechaniniais árenginiais; · mokëti dirbti atsakingai, savarankiðkai ir greitai, organizuoti savo darbà. Telefonas pasiteirauti (8 347) 77 236.

Këdainiø kultûros centro mëgëjø meno kolektyvai kvieèia naujus narius Vienas geriausiø ið 1 000 pasaulio chorø kamerinis choras AVE MUSICA (choro ákûrëjas, vadovas ir dirigentas – Këdainiø kraðto kultûros premijos laureatas Algirdas Viesulas), daugiau kaip 15 metø garsinantis Këdainius, apdovanotas „Aukso paukðte“, pelnæs daugybæ aukðtø ávertinimø ávairiuose tarptautiniuose konkursuose bei festivaliuose, kvieèia dainuojanèius ir chorinio dainavimo patirties turinèius þmones. Nauji nariai laukiami kiekvienà treèiadiená nuo 18 val. Këdainiø kultûros centre. Liaudiðkus ðokius norintys ðokti vidutinio amþiaus þmonës ir senjorai kvieèiami papildyti liaudiðkø ðokiø grupes LANKESA ir VOLUNGË. Kolektyvø vadovë – Lietuvos liaudies kultûros centro „Geriausias suaugusiøjø ðokiø grupës vadovas“ nominantë, regioninës ðokëjø ðventës „Kaziûnës suktinis“ iniciatorë Irena Ðukienë. Jos vadovaujami ðokëjai – nuolatiniai Dainø ir ðokiø ðvenèiø, tradiciniø varþytuviø „Pora uþ poros“ laureatai, savo pasirodymais dþiuginæ ne tik Lietuvos, bet ir Estijos, Latvijos, Baltarusijos, Ukrainos, Lenkijos, Slovakijos, Vokietijos, Italijos þiûrovus. „Lankesa“ repetuoja antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 18 val. Këdainiø kultûros centre, „Volungë“ – pirmadieniais ir treèiadieniais nuo 19 val. Vilainiø skyriaus salëje. Vadovës tel. 8 618 27 338. Naujus narius, mëgstanèius liaudies dainà ir ðoká, ásijungti á kolektyvo gretas kvieèia jau 35 metus Këdainiø kraðto ir ðalies etninës kultûros sklaidos darbà dirbantis, tarptautiniuose festivaliuose „Atataria lamzdþiai“ (Kaunas), „Lingaudala. Kupos kelias“ (Kupiðkis), respublikinëse ir rajono Dainø ðventëse dalyvaujantis folkloro ansamblis JORIJA (vadovë – Këdainiø kraðto kultûros premijos laureatë, Këdainiø kraðto etninës kultûros ir paveldo puoselëtoja Regina Lukminienë). Ansamblio repeticijos vyksta kiekvienà antradiená ir ketvirtadiená nuo 17 val. Këdainiø kultûros centre. Vadovës tel. 8 616 93 051. Vienas geriausiø Këdainiø rajono mëgëjø meno kolektyvø – sakralinës muzikos ansamblis „Giesmë“ (vadovas – Këdainiø kraðto kultûros premijos laureatas Jonas Zenonas Bernadiðius), atliekantis XVI– XIX a. Vakarø Europos klasikø kûrinius lietuviø ir lotynø kalbomis, koncertuojantis ávairiose Lietuvos sakralinëse vietose, 2012 m. geguþæ savo kûrybinës veiklos dvideðimtmeèio proga surengæs jau 434-àjá koncertà, kvieèia dainuojanèius ir natas skaitanèius þmones. Choro repeticijos vyksta treèiadieniais nuo 17 val. Vadovo tel. 8 620 17 175. Tremtiniø ir politiniø kaliniø miðrus choras DIEMEDIS (vadovë Auðra Kazlauskienë), praëjusiais metais atðventæs 15-os metø kûrybinës veiklos sukaktá, kiekvienais metais dalyvaujantis respublikiniuose politiniø kaliniø ir tremtiniø renginiuose, rajoninëse ir respublikinëse Dainø ðventëse, kvieèia dainuojanèius vyrus. Choro repeticijos vyksta treèiadieniais nuo 17 val. ir penktadieniais nuo 15 val. Këdainiø kultûros centre. Vadovës tel. 8 699 26 260. Vaikø ir jaunimo teatro studija POLËKIS (vadovë – profesionali aktorë ir reþisierë Genovaitë Ðauèiûnienë), aktyvi pagalbininkë Këdainiø kultûros centro renginiuose, pastaèiusi 12 spektakliø pagal pasaulio ir lietuviø liaudies pasakas, kuriems scenarijus raðo pati studijos vadovë, atstovaujanti Këdainiø rajonui Lietuvos vaikø ir jaunimo teatrø ðventës „Ðimtakojis“ regioniniame ture, kvieèia prisijungti 12–18 metø jaunimà. Studija, ðiuo metu statanti spektaklá „Sniego karalienë“, repetuoja pirmadieniais ir treèiadieniais nuo 16 val. Vadovës tel. 8 612 65 321. Naujus narius kvieèia Suaugusiøjø teatro studija (vadovë Genovaitë Ðauèiûnienë), suburta 2012 metø kovo 27 d. ir liepos 6 d. debiutavusi poezijos spektakliu „Lietuvybë pagal J. Marcinkevièiø“. Nauji nariai kvieèiami spalio 2 d. 18 val. á Këdainiø kultûros centrà. Vadovës tel. 8 612 65 321. Moterys, mylinèios dainà ir norinèios aktyviai dalyvauti Këdainiø kultûriniame gyvenime, kvieèiamos á Moterø vokaliná ansamblá VËTRUNGË (vadovë Gintarë Brazinskienë). Vadovës tel. 8 614 65 505. Këdainiø kultûros centre buriamas naujas kolektyvas – Jaunimo vokalo studija. Kvieèiamas dainuojantis jaunimas nuo 14 metø. Jaunimo vokalo studijai vadovaus Gintarë Brazinskienë. Vadovës tel. 8 614 65 505. Këdainiø kultûros centro inf.


2012 m. rugsëjo 27 d.

15

Sveikina Tegul dienà kelionëje Tave iðtikimai lydi rûpestingi þvilgsniai, Mylinèios akys, Padràsinantys þodþiai, O sugráþtant pasitinka rami namø uþuovëja. Aivà GARÐVIENÆ gimtadienio proga sveikina vyras Saulius, uoðvis Algimantas ir anyta Julija

RENGINIAI DAUGIAKULTÛRIS CENTRAS Rugsëjo 27 d. 16 val. – nuolatinës ekspozicijos „Bendrapilieèiai, kuriø netekome”, skirtos sunaikintos Këdainiø kraðto þydø bendruomenës bei þydø gelbëtojø atminimo áamþinimui, atidarymas. Rugsëjo 28 d. 16.30 val. – Vytauto Valatkos fotografijø parodos atidarymas. JANINOS MONKUTËS-MARKS MUZIEJUS-GALERIJA (J. Basanavièiaus g. 45) Atidaryta nauja Janinos Monkutës-Marks kûrybos darbø paroda, kurioje eksponuojami menininkës gobelenai, siuvinëjimai, tapyba, keramika ir dalis jos sukauptos kolekcijos, kurià sudaro kaukës, kostiumo detalës, indënø gobelenai, skulptûrëlës. Taip pat eksponuojamos uþtaisytos J. Monkutës-Marks audimo staklës. Kvieèiame muziejaus lankytojus pamëginti austi gobelenà pagal J. Monkutës-Marks eskizà (paroda veiks iki gruodþio 5 d.). Penktosios tekstilës bienalës „Að mano man“ darbø paroda. Bienalëje dalyvavo apie 50 tekstilës menininkø, bus eksponuojami jø kûriniai, atlikti ávairia technika: nuo tradiciniø tekstilës technikø iki autoriniø atradimø. KËDAINIØ KULTÛROS CENTRAS Rugsëjo 28 d. 17 val. – vakaras su Algimantu Èekuoliu „Kas laidon nesudëta“. Bilieto kaina – 20 ir 25 Lt. Rugsëjo 29 d. 14 val. – modeliø agentûros „Baltic Model Management“ modeliø atranka maþojoje salëje. KËDAINIØ KULTÛROS CENTRO VILAINIØ SKYRIUS (Parko g. 6, Vilainiai, tel.: 68 311, 8 686 69 804) Rugsëjo 28 d. 18 val. – Tauragës asociacijos „Maþoji scena“ teatro spektaklis-tragikomedija Ivano Menchelio „Kapiniø klubas“. Bilieto kaina – 12 Lt (parduodami pirmadieniais– penktadieniais nuo 9 iki 12 val. ir nuo 13 iki 17 val.). Spalio 18 d. – Vilniaus teatro „Atviras ratas” (reþ. Aidas Giniotis) spektakliai: 14 val. – premjerinis spektaklis vaikams „DiViDukas”, kaina – 5 Lt. 19 val. – spektaklis „Brangioji mokytoja”, kaina – 15 Lt. Veiks „Idëjø studijos“ rankdarbiø paroda-pardavimas. Bilietai parduodami: 9–12 val. ir 13–17 val. ÐV. JUOZAPO BAÞNYÈIA Rugsëjo 29 d. – arkangelø Mykolo, Gabrieliaus ir Rapolo ðventë. Ðv. Miðios bus aukojamos 10 ir 16 val. Rugsëjo 30 d. 12 val. – ðv. Miðios uþ parapijà ir þvakuèiø aukotojø intencijomis. Renkamos aukos Kauno kunigø seminarijos iðlaikymui. Ið anksto nuoðirdþiai dëkojame. Parapijos kunigai pradëjo parapijieèiø lankymà. Praðome ið anksto uþsiregistruoti parapijos raðtinëje ar zakristijoje. Iki rugsëjo 30 d. (sekmadienio) pradedame registruoti norinèius priimti Pirmàjà ðv. Komunijà ir Sutvirtinimo sakramentà (Sutvirtinimo sakramentà galima priimti tik sulaukus 14 metø). Registruotis praðome zakristijoje arba parapijos raðtinëje. Kiekvienà penktadiená vyksta Ðvè. Sakramento adoracija.

Kryþiaþodþio, spausdinto rugsëjo 20 d. laikraðtyje, konkurso laimëtoja – Irena Benkunskienë.

Pasaulinæ turizmo dienà ðvæskime drauge Rugsëjo 27-àjà visame pasaulyje ðvenèiama Pasaulinë turizmo diena. Nutarimas ðvæsti Pasaulinæ turizmo dienà priimtas 1979 metais Ispanijoje per IIIII Pasaulio turizmo organizacijos (PT O) Generalinæ (PTO) asamblëjà, o ði diena kaip profesinë turizmo ðventë pradëta minëti nuo 1980-øjø. Mûsø ðalyje ji minima nuo 2003-iøjø metø, kai Lietuva tapo Pasaulio turizmo organizacijos nare. Kasmet Pasaulio turizmo organizacija paskelbia Pasaulinës turizmo dienos temà. Ðiemet nu-

tarta atkreipti turizmo sektoriaus atstovø bei gyventojø dëmesá á darnaus turizmo svarbà ir reikðmæ. Vyksianèiais renginiais bus siekiama priminti, kad turistai turi ne tik teises, bet ir pareigas: bus platinami Pasaulinio turizmo etikos kodekso pagrindiniai principai, raginantys atsakingai elgtis lankomose

vietovëse, saugoti ir puoselëti gamtos ir kultûros paveldà, vyks „þaliosios ekskursijos“, kiti edukaciniai renginiai apie darnøjá turizmà. Rugsëjo 27 d. vyks tiesioginë teminës Pasaulio turizmo organizacijos konferencijos ið Maspalomaso, San Bartolome de Tirachanos (Kanarai, Ispanija) transliacija. Ji prasidës 12 val., Këdainiø r. savivaldybës tarybos posëdþiø salëje (J. Basanavièiaus g. 36). Sveikiname visus Pasaulinës turizmo dienos proga ir maloniai kvieèiame prisijungti prie organizuojamø renginiø. VðÁ Këdainiø turizmo ir verslo informacijos centro informacija

ÐV. JURGIO BAÞNYÈIA Rugsëjo 30 d. (sekmadiená) 12 val. – ðv. Miðios uþ keliaujanèius ir vaþiuojanèius kelyje. Bus ðventinami automobiliai ir dalijami atðvaitai. PASAULINËS TURIZMO DIENOS RENGINIAI Rugsëjo 27 d. 12 val. – rajono savivaldybës tarybos posëdþiø salëje (J. Basanavièiaus g. 36) tiesioginë teminës PTO konferencijos ið Maspalomaso (San Bartolome de Tirachanos, Kanarai, Ispanija) transliacija. PRAMOGØ CENTRAS „VIKONDA“ (J. Basanavièiaus g. 22) Rugsëjo 28 d., penktadiená, 18 val. – kultûrizmo ir fitneso varþybos. Bilieto kaina – 20 Lt. Bilietai parduodami sporto klube „X Forma“ (Prako g. 6, Vilainiai), renginio dienà – pramogø centro kasoje. KËDAINIØ MIESTO STADIONAS (J. Basanavièiaus g. 1) Spalio 2 d., antradiená, 16.30 val. – Lietuvos futbolo federacijos I lygos èempionato rungtynës. Susitinka FK „Nevëþis“ – FK „Ðilutë“.

Kalendorius SAULË Teka 7.13 val., leidþiasi 19.06 val., dienos ilgumas 11.53 val. MËNULIS Prieðpilnis. Dienà: +19–+24 oC VARDADIENIUS ÐVENÈIA Naktá: +10–+15 oC Ketvirtadiená: Vincentas, Kovaldas, Daugilë, Damijonas, Adalbertas. vëjas: 4–9 m/s. Penktadiená: Svetlana, Lana, Vaclovas, Tautvydas, Vientautë, Vacys.


16

2012 m. rugsëjo 27 d.

Baigæs kadencijà, gráð prie mokymo

Madona JAV prezidentà pavadino musulmonu Dainininkë Madona per savo koncertà JAV sostinëje Vaðingtone paragino amerikieèius balsuoti uþ dabartiná ðalies prezidentà Barakà Obamà, kuris siekia antros kadencijos. Bet ji per klaidà pavadino valstybës vadovà musulmonu. „Nuostabu, kad Baltuosiuo-

JAV prezidentas Barakas Obama televizijai ABC sakë, kad baigæs prezidento kadencijà norëtø gráþti prie mokymo. Nuotraukoje – B. Obama su þmona Miðele pokalbiø laidoje.

Laukai pasiekiami tik valtele

se rûmuose yra afroamerikietis, juodaodis musulmonas, – sakë 54 metø amþiaus atlikëja savo gerbëjams. – Tai reiðkia, kad ðioje ðalyje yra vilties, todël paremkite ðá þmogø.“ Baltieji rûmai jau ne kartà aiðkino, kad B. Obama yra krikð-

èionis ir kasdien meldþiasi. Tiesa, jo senelis ir tëvas buvo musulmonai, o jis pats didelæ vaikystës dalá praleido Indonezijoje. Praeityje rengtø apklausø duomenimis, daugelis amerikieèiø, kaip ir Madona, laiko B. Obamà musulmonu.

Didþiojoje Britanijoje diagnozuotas naujas virusas

Priteisë kompensacijà

Nustatyta, kad Didþiojoje Britanijoje gydomas þmogus yra uþsikrëtæs nauju virusu, panaðiu á SÛRS (sunkus ûminis respiratorinis sindromas) virusà, nuo kurio 2003 metais þuvo ðimtai þmoniø. Á Londono ligoninæ ið Kataro perkeltas 49 metø vyriðkis yra jau antras þmogus, kuriam diagnozuotas ðis koronavirusas. Pirmasis naujojo viruso atvejis buvo diagnozuotas Saudo Arabijoje. Pirmasis pacientas mirë. Gydytojai dar aiðkinasi, kokià grësmæ gali kelti naujasis virusas. Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) kol kas nerekomen-

Neteisingai dël iðprievartavimo nuteistas prancûzas gaus 800 000 eurø kompensacijà. Vyras daugiau kaip septynerius metus praleido kalëjime. Iðaiðkëjus tiesai, 2003-iaisiais priimtas nuosprendis buvo anuliuotas. Reno teismas nusprendë, kad prancûzui priklauso 600 000 kompensacija uþ nematerialinius nuostolius ir 200 000 uþ materialinius. Prancûzas 2000-aisiais vienos 14-metës buvo apkaltintas seksualiniu iðnaudojimu. Ðiandien 51 metø vyras tada buvo bedarbis ir priklausomas nuo alkoholio. 2008-aisiais jauna moteris savo tëvui prisipaþino melavusi.

duoja apriboti kelioniø. Jungtinës Karalystës sveikatos apsaugos agentûros kvëpavimo takø ligø departamento vadovas profesorius Dþonas Vatsonas sakë, jog nëra pagrindo manyti, kad virusas plinta tiesiogiai tarp þmoniø. Koronavirusai yra didelë virusø ðeima, kuriai priklauso perðalimà sukeliantys virusai ir SÛRS virusas. Naujasis virusas skiriasi nuo kitø koronavirusø. Artimuosiuose Rytuose buvo dar keli rimtos kvëpavimo takø ligos atvejai, bet kol kas nemanoma, kad tie þmonës buvo uþsikrëtæ tuo paèiu virusu.

Norëjo susprogdinti bankomatà, o susprogdino bankà

Vokieèiø fermeris valtele plukdo moliûgus ið lauko, kuris pasiekiamas tik vandens keliu.

Dëmesio centre – balti liûtukai

Vokietijoje bankomatà susprogdinti norëjæ vagys apsiskaièiavo ir dël per didelio dinamito kiekio sprogo visas banko filialas. Taèiau vagiðiams vis dëlto pavyko pasprukti su bankomatu. Banko „Sparkasse“ nuolauþos nuskriejo net 80 metrø á kità gatvës pusæ ir apgadino du netoliese esanèius pastatus. Nors nusikaltëliai ir netinkamai apskaièiavo reikiamà sprogmenø kieká, atrodo, kad jiems pavyko pagrobti bankomatà. Pareigûnai patvirtino, kad jis dingo. Neskelbiama, kiek pinigø buvo bankomate, bet vien sprogimas pridarë tûkstanèius eurø þalos. Policijos atstovas sakë, kad virð banko esanèiuose butuose tapo nebeámanoma gyventi. Inþinieriai tikrina pastato bûklæ ir spræs, ar já rei- Banko „Sparkasse“ nuolauþos nuskriejo net 80 metrø á kità gatvës pusæ ir apgadino du netoliese esanèius pastatus. kës visiðkai nugriauti.

Itin retos baltos spalvos ðeðiø savaièiø liûtukai Serengeèio parke Vokietijoje.

Palaidota ne savo kape Lenkijos ekspertai praneðë, kad atlikus DNR tyrumus paaiðkëjo, jog per lëktuvo katastrofà prie Smolensko 2010 metais þuvusi Ana Valentynoviè buvo palaidota ne savo kape. Praëjusià savaitæ buvo ekshumuoti jos ir dar vienos aukos

palaikai. To reikalavo A. Valentynoviè ðeima, tvirtindama, kad Rusijoje atliekant skrodimà kûnai galëjo bûti supainioti. Abejojant Rusijoje atliktø kûnø apþiûrø iðvadomis bus ekshumuoti dar keturiø þuvusiøjø palaikai. „Eltos“ ir „Rinkos aikðtës“ inf.

Asmeniniai skelbimai –

Josvainiø g. 41 41,, Këdainiai

Redakcijos tel. 8 605 19 294 (T ELE2) (TELE2) @rinkosaikste.lt redakcija@ El. paðtas redakcija Spausdino UAB

„Rinkos aikðtë“ spaustuvë

tel. 60 763 El. paðtas skelbimai@rinkosaikste.lt

Direktorë-vyr. redaktorë Vitalija Surgautienë tel./faks. 52 444 www.rinkosaikste.lt

KORESPONDENT AI KORESPONDENTA

Irma Bajorûnë Giedrûna Girdenytë Irmina Valantonytë Tel. 56 51 5111

Auðra Malinauskienë Jovita Þebrauskaitë Tel. 57 771

Stilius, korektûra – Inga Valiukevièienë Rankraðèiai negràþinami. Redakcijos ir straipsniø autoriø nuomonës gali nesutapti

Reklamos vadybininkas – tel. 56 589, el. paðtas reklama@rinkosaikste.lt

Laikraðtis „Rinkos aikðtë“ yra Nacionalinës rajonø ir miestø laikraðèiø leidëjø asociacijos narys

Steigimo liudijimo nr nr.. 573 Indeksas 67420 ISSN 1648-0376 4 sp. l. Uþs. Nr Nr.. 976 Tiraþas 5 800 egz.

ketvirtadienio laikraštis  

Jame skaitykite

Advertisement