Page 1

Rinkosaikðtë 2012 m. rugpjûèio 25 d.

17-ieji leidimo metai

Këdainiø rajono laikraðtis

2012 m. rugpjûèio 25 d. Ðeðtadienis

Nr. 97 (2 462)

Prisëdæs aikðtëje vieniðas neliksi – tavimi pasirûpins praðinëtojai

Kaina 1,20 Lt

Prie kryþiaus ir akmens paminëtos dvi datos

Jovita ÞEBRAUSKAITË

Auðra MALINAUSKIENË

Këdainiø miesto centre prisësti ant suoliuko ir pailsëti pailsëti,, paplepëti su seniai matytu þmogumi ar pralaukti rajono savivaldybës pietø metà rizikinga. Nespësi kaip reikiant pailsinti kojø ar aptarti reikalø, o prie tavæs jau prisistatys kuris nors ið tø, kuriø netvirta eisena ir veido odos spalva iðduoda specifiná gyvenimo bûdà.

Rugpjûèio 23-iàjà – Europos dienà stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti bei Baltijos kelio dienà – rajono savivaldybës atstovai arybos nariai ir këdainieèiai atstovai,, TTarybos rinkosi prie Skongalio gatvëje esanèio paminklinio akmens paminëti ðià tautai reikðmingà datà.

Ilgëliau stabtelti pasiðnekëti su miesto centre atsitiktinai sutiktu paþástamu irgi nepatartina – tuo kaipmat pabandys pasinaudoti praðinëtojai.

Pirkëjai susigundë alkoholiu

/Nukelta á 3 psl./

Këdainieèiams ið matymo puikiausiai paþástama moteris mëgsta centrinæ miesto aikðtæ ir nesivarþo nei praeiviø, nei fotoaparato. /Nuotr. R. Kazakevièiaus/

Skanaukite duonà pigiau!

Á susirinkusius kreipësi rajono savivaldybës meras Rimantas Diliûnas: „Ðiandien mes stovime vietoje, kuri mena kruvinus mûsø istorijos laikus. /Nukelta á 2 psl./

Treèiadienio popiete parduotuvëje „Norfa“ sulaikytas vyriðkis, pasisavinæs ðeðis butelius brendþio. Vagystë ávykdyta Këdainiø miesto centre esanèios „Norfos“ alkoholiniø gërimø skyriuje. Prekiø, kurias buvo pamëginta iðsineðti nesusimokëjus, vertë yra 150 litø. /Nukelta á 3 psl./

Nukentëjo nuo áþûliø vagiø Beveik pusantro ðimto betoniniø borteliø, skirtø vejai vejai,, pavogta Këdainiø miesto Pramonës parke. Vagystë pastebëta praëjusio treèiadienio rytà, ir tai nebuvo vienintelis ðiomis dienomis ávykis, dël kurio þmonës kreipësi á policijà. /Nukelta á 3 psl./

Ðventiniai patiekalai á pobûvio vietà pagal Jûsø finansines galimybes! Atveðime maistà á Jûsø ðventës vietà – namus, biurus, pobûviø sales, kaimo turizmo sodybas ar tiesiog á gamtà. Dekoruosime stalus, aptarnausime. Galite uþsisakyti naminiø vyniotiniø, ádarytà þuvá, viðtà.

Su ðiuo kuponu visiems pirkëjams taikoma 10 proc. nuolaida duonos, pyrago ir konditerijos gaminiams firminëje „Këdainiø duonos“ parduotuvëje, J. Basanavièiaus g. 49 (prekybos centre „Norfa“).

Tel.: 8 630 01 106, 8 610 15 001, www.svenciucentras.lt

Kaimo turizmo sodyba

ZARAZA

kvieèia ðvæsti ðventes ir poilsiauti su ðeima ar draugø kompanija. Tel. 8 636 80 301, Këdainiø r., Tubiø kaimas (2 km nuo miesto). www.sodybazaraza.lt

Akcija! PRENUMERATA – 2013

Kaina*

9,99 Lt mënesiui!

juridiniams asmenims – 10,99 Lt.

Galioja iki rugpjûèio 31 d. * uþsisakant metams


2

2012 m. rugpjûèio 25 d.

Prie kryþiaus ir akmens paminëtos dvi datos /Atkelta ið 1 psl./ Kuo tolyn tos dienos nueina á istorijà, tuo labiau mes vertiname tuose ávykiuose dalyvavusiø þmoniø atminimà ir padarytus darbus bei kaskart prisimename juos. Taip yra todël, kad mes ðiandien esame laisvi. Dar daug tarp mûsø yra þmoniø, prisimenanèiø anas kruvinas dienas. Dabar mûsø, vyresnës kartos þmoniø, pagrindinis tikslas – jaunimui perduoti pagarbà ir meilæ þmonëms, padëjusiems galvas uþ Lietuvos laisvæ ir nepriklausomybæ.“

Diena – labai svarbi Á renginá su gëlëmis atvyko ir Seimo pirmininko pavaduotoja Virginija Baltraitienë, kuri kasmet stengiasi dalyvauti minëjime. „Man rugpjûèio 23-ioji yra ir laisvës diena. Mat be to, kad tàdien prisimename liûdnà datà, kai Rusija ir Vokietija pasidalino Baltijos ðalis, nusidriekë Baltijos kelias. Ði akcija parodë, kad Baltijos ðalys yra pasiryþusios iðeiti ið Sovietø Sàjungos ir tapti laisvos, nepriklausomos. Visa Lietuva pakilo paskui tuos þmones, kurie parodë pavyzdá ir dràsà kovoje. Tai buvo pirmieji þingsniai uþ mûsø ðalies laisvæ ir nepriklausomybæ. Todël man ði diena yra labai svarbi.“

Iðliko geri áspûdþiai Kasmet rugpjûèio 23 dienà prie paminklinio akmens ateina ir këdainietë Vida Malinauskienë, kuri su ðeima dalyvavo Baltijos ke-

Kronika REMONTUOS AUTOMOBILIUS Rajono savivaldybës skelbtà vieðøjø pirkimø konkursà savivaldybës administracijos bei seniûnijø automobiliø atsarginëms dalims, eksploatacinëms medþiagoms tiekti, automobiliams priþiûrëti ir remontuoti laimëjo uþda-

Europos dienos stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti bei Baltijos kelio dienos minëjime dalyvavo rajono savivaldybës meras R. Diliûnas (antras ið deðinës), Seimo pirmininko pavaduotoja V. Baltraitienë (penkta ið deðinës), Seimo narys J. Kondrotas, savivaldybës Tarybos narys R. Rimoðaitis, këdainieèiai. /Nuotr. autorës/

lyje 1989 metais. „Á Baltijos kelià vaþiavome su dukra ir jos maþais vaikais. Net nuotraukà turiu ið anø dienø. Buvo labai smagu, þmonës draugiðki, gerai nusiteikæ, turëjome vëliavas. Iki ðiol iðliko graþûs ir ádomûs áspûdþiai. Kasmet tà dienà prisimenu anø laikø ávykius ir visada stengiuosi nuvykti prie këdainieèiø kryþiaus, stovinèio Baltijos kelyje“, – prisimena V. Malinauskienë.

minklinio akmens padëjo gëliø, uþdegë þvakutes, skambëjo sakralinës muzikos ansamblio „Giesmë“ (vad. Zenonas Bernadiðius) atliekamos dainos ir Këdainiø literatø klubo „Varsna“ skaitomos eilës. Vëliau Ðv. Juozapo baþnyèioje buvo aukojamos ðv. Miðios uþ Tëvynës laisvæ. Po to këdainieèiai su gëlëmis ir þvakutëmis iðvyko prie Baltijos kelyje, Ukmergës rajone, pastatyto kryþiaus.

Nuvyko prie kryþiaus

Minimos dvi datos

Minëjimo dalyviai prie paroji akcinë bendrovë „Vikrema“. Uþ suteiktas paslaugas ámonei planuojama sumokëti 145,7 tûkst. litø.

RENGS PROJEKTÀ Paaluonio pradinës mokyklos patalpos bus pritaikytos medicinos punktui. Darbø techninis projektas, kurá rengs UAB „Paþangûs pro-

Nuo 2005 metø rugpjûèio 23-ioji taip pat yra ir Baltijos kelio diena, nes minint Molotovo– Ribentropo pakto metines daugiau nei du milijonai Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojø, iðreikðdami Baltijos ðaliø solidarumà ir norà bûti laisviems, susikibo rankomis, sudarydami gyvà grandinæ per tris Baltijos valstybes – nuo Vilniaus iki Talino. Ði gyvoji grandinë buvo pavadinta Baltijos keliu.

Rugpjûèio 23-ioji Lietuvoje jektø sprendimai“ kainuos 9,4 tûkst. litø.

Tel.: 8 656 01 938, 8 618 07 671, (8 347) 41 526, el. paðtas langai@helanas.lt

PRASIDËS SLAUGOS NAMØ STATYBA Netrukus turi prasidëti buvusio Dotnuvos vaikø darþelio pastato pritaikymo slaugos namams darbai. Konkursà juos atlikti laimëjo Kaune registruota UAB „Avona“. Bendrovë ásipareigojo atlikti darbus uþ 3 mln. 612 tûkst. litø.

Karðtoji linija

Tel.: 8 656 01 938, 8 618 07 671, (8 347) 41 526, el. paðtas keliai@helanas.lt Þibuokliø g. 6, Këdainiai.

Dëmesio! Vairavimo mokykla Këdainiø centre!

B kategorijos kursai

Po reformos – pablogëjo aptarnavimas? „Kodël staiga pablogëjo periodinës spaudos pristatymas? Rugpjûèio 16 dienà „Rinkos aikðtës“ laikraðtá pristatë ne ið ryto, o labai vëlai, kai jau ir laukti buvau nustojusi. Galvojau, kad tai buvo tik nemaloni iðimtis, atsitiktinumas – gal susirgo laiðkaneðë ar ðiaip kas nenumatyto atsitiko. Bet, pasirodo, klydau ir dabar taip bus visada. Þmonës kalba, kad tai – dël reformos, bet kokia èia reforma, jeigu dël jos þmonëms tik blogiau?“ – klausia mûsø laikraðèio skaitytoja ið Dotnuvos. Á dotnuviðkës laikraðèio skaitytojos klausimà atsako paðto Klientø aptarnavimo skyriaus spe-

minima prisimenant 1939 metais Molotovo–Ribentropo pakto metines ir jo slaptuosius protokolus, kuriais stalininë Sovietø Sàjunga ir nacistinë Vokietija neteisëtai pasidalijo Europà ir panaikino Baltijos ðaliø nepriklausomybæ. Sovietø Sàjungos ir naciø Vokietijos sandëriai sudarë sàlygas sovietams 50 metø okupuoti Baltijos valstybes.

Këdainietë V. Malinauskienë á minëjimà atsineðë nuotraukà, darytà 1989 metais Baltijos kelyje.

cialistë Vilma MALIAUKIENË: „Þmonës neklysta. Paðto veikla visoje Lietuvoje ið tikrøjø reformuojama, maþinamas klientus aptarnaujanèiø darbuotojø skaièius. Ðtai ir pas mus vietoj anksèiau dirbusiø trijø laiðkininkø dabar paliktas tik vienas, ir tai dirbantis ne visu etatu. Ir tas vienas turi atlikti tø buvusiø trijø laiðkininkø darbà. Jo darbo diena baigiasi 16 val. tad suprantama, kad dalis skaitytojø laikraðèio sulaukia tik po pietø. Nors jis korespondencijà ir laikraðèius iðveþioja motorizuotai, vis tiek nespëja visø aptarnauti ið ryto.“

MOKOME VAIRUOTI su mechanine bei automatine pavarø dëþe, neágaliuosius – su rankinio valdymo automobiliu. TOBULINAME ÁGÛDÞIUS jau turintiems vairuotojo paþymëjimus bei padedame pasiruoðti valstybiniam vairavimo egzaminui. Profesionalûs vairavimo mokytojai-instruktoriai iðmokys vairuoti bet koká automobilá. Didelë vairavimo aikðtelë. Studentams ir moksleiviams taikomos nuolaidos.

UAB „Ravida“, Didþioji g. 41, tel.: 59 540, 8 686 86 109. Þmogus tik þemës sveèias ir turi jis sugráþt namo, Bet kaip sunku iðleisti já á kelià, kuriuo negráþta niekas atgalios...

8 686 81 077 (8 45) 50 50 94

Nuoðirdþiai uþjauèiame Zità Mickevièienæ, jos ðeimà dël brangios mamytës mirties. Sunkià netekties ir liûdesio valandà telydi Jus dvasios stiprybë ir Dievo palaima. Liuda ir Viktoras JUODENIAI


2012 m. rugpjûèio 25 d.

Prisëdæs aikðtëje vieniðas neliksi – tavimi pasirûpins praðinëtojai /Atkelta ið 1 psl./

Stengiasi sukelti uþuojautà Nors Këdainiai – pernelyg maþas miestas, kad nuolatiniai gyventojai ið matymo nepaþinotø vieni kitø, taèiau pinigø praðinëtojai viliasi, jog jø pasakojamos legendos apie kankinantá alká, pamestà arba pavogtà piniginæ ir bûtinybæ parvaþiuoti á namus kaime ras patiklià sielà. Dauguma praðinëtojø nedrásta prisipaþinti, kad ið tiesø juos kankina troðkulys, ir tik patys dràsiausieji pasako taip tiesiai, kaip po aikðtæ daþnai besisukinëjanti Birutë B.: „Duok centø. Noriu alaus. Ant ðirdies taip bloga... Iðgerèiau – iðkart palengvëtø“. Negavusi pinigø moteris supyksta ir ima gëdinti: „Kà? Tau gaila penkiasdeðimties centø?!“ Taèiau dauguma praðanèiøjø priekaiðtauti nedrásta.

Praðydami nenusikalsta „Praðyti – ne nusikaltimas, nors þmogui, kurio praðoma, ir nemalonu“, – sako Policijos komisariato virðininkas Dainius Dobilas ir primena, kad nëra ástatymø, kurie leistø ið aikðtës vaikyti þmones, praðinëjanèius pinigø. „Jeigu pradëtume vaikyti, paþeistume þmogaus teises. Ástatymai, tarptautinës konvencijos

Praëjusio antradienio popiete nuvykæs á savo gyvuliø aptvarà, árengtà Karûnavoje, Nevëþio upës slënyje, ûkininkas pastebëjo, kad kaþkas sugadino ir sulauþë vadinamojo elektrinio piemens valdymo árenginá bei prie jo

/Atkelta ið 1 psl./ Su pavogtais buteliais sulaikytas E. L. gimæs 1969 metais, neturintis nuolatinës gyvenamosios vietos. Po ávykio jis buvo uþdarytas á areðtinæ. Ðá mënesá tai – jau treèia policijoje uþregistruota vagystë ið Këdainiø miesto parduotuviø. Alkoholiniø gërimø uþ 308 litus dingo ið bendrovës „Palink“

/Atkelta ið 1 psl./

Nuostoliai – garliaviðkiams

D. Dobilas primena, kad nëra ástatymø, leidþianèiø ið aikðtës vaikyti þmones, kurie praðinëja pinigø.

gina visus vienodai, neatsiþvelgdami á þmogaus socialiná statusà“, – pabrëþia rajono policijos vadovas. D. Dobilas teigia, kad policija gali ið vieðos vietos iðveþti þmogø tik tokiu atveju, jeigu jo girtumo laipsnis didesnis nei 1,5 promilës arba jeigu jis vieðai vartoja alkoholá, paþeidþia vieðàjà tvarkà.

Centre – daugiau ðansø Jei esi blaivus arba lengvai iðgëræs ir ramiai slampinëji po miestà, bûriuojies su kitais tokiais pat, stoviniuoji prie parduotuviø, ne-

uþgauliai kalbini praeivius ar sëdi ant suoliuko, niekas negali pareikalauti, kad dingtum ið èia, nors ir atrodai tikrai nesolidþiai. D. Dobilas sako, jog pareigûnai yra ne kartà bandæ asocialiems þmonëms paaiðkinti, kad miesto centrinë aikðtë turi bûti prestiþinë vieta, kad ðalia jos yra rajono savivaldybë ir t. t., taèiau toji vieta turi didesnæ traukà uþ kitas. Dienà èia visada bûna automobiliø ir praeiviø, kuriø ypaè apstu turgaus dienomis, taigi èia daugiau ir ðansø gauti iðmaldos.

prijungtà akumuliatoriø. Liepos mënesá to paties ûkininko sodyboje apsilankæ vagys ið traktoriaus pavogë 60 litrø þymëtø dyzeliniø degalø. Tada dël vagystës ûkininkas patyrë 192 litø nuostolá, o dabar nuostolis didesnis – 440 litø. Dël turto sugadinimo á policijà ðiomis dienomis yra kreipæsi dar du Këdainiø rajone gyvenantys þmonës.

Josvainiø miestelyje gyvenanti L. G. tà paèià antradienio popietæ gráþusi á namus rado iðdauþtà gyvenamojo namo plastikinio lango stiklà, o savaitgalá Gudþiûnø seniûnijos Alksnënø kaimo gyventojas E. D. pastebëjo, kad pradurtos dvi jo sodybos kieme stovinèio automobilio „Mercedes Benz E220“ padangos ir padarytas 400 litø nuostolis. „Rinkos aikðtës“ inf.

Konsultuoja Teisininkø draugija

Kodël nekompensuoja teismo iðlaidø? „Esu susidûrusi su atveju, kuris man pasirodë esantis labai neteisingas ir mane uþgavo. Man teko bûti atsakove civilinëje byloje, kuri buvo iðkelta pagal socialiai remtino, o tiksliau – asocialaus þmogaus pareiðkimà. Samdþiau advokatà, mokëjau jam uþ paslaugas, turëjau kelionës iðlaidø. Þinoma, turëjo advokatà ir kita pusë, taèiau valstybës samdomà, taigi nieko nekainuojantá. Kadangi esu dirbanti, teisës á tokià prabangà neturëjau. Nagrinëdamas bylà teismas ásitikino, kad buvau nepelnytai kaltinama ir tàsoma po teismus, taèiau man niekas nekompensavo

Pirkëjai susigundë alkoholiu parduotuvës „Iki“, esanèios Geguèiø gatvëje, o ávairiø prekiø, kuriø bendra vertë – 235 litai, pamëginta pavogti ið parduotuvës „Maxima“, esanèios Këdainiø centre. Pastaruoju atveju parduotuvës apsaugos darbuotojas sulaikë këdainietá D. J., gimusá 1980 metais. Policija nesàþiningà pirkëjà apklausë, bet á areðtinæ neuþdarë. Prekës gràþintos á prekybos salæ.

Nukentëjo nuo áþûliø vagiø

Kaþkas sugadino svetimà turtà Josvainiø seniûnijos Karûnavos kaime gyvenantis ûkininkas V V.. V V.. ðià vasarà jau antrà kartà nukentëjo nuo piktadariø.

3

teismo iðlaidø. Argi tai teisinga? Manau, kad valstybë, þmogui teikdama teisinæ pagalbà, turi prisiimti ir jo atsakomybæ uþ nepagrástas pretenzijas kitam þmogui, nes ðiuo atveju lieki be kaltës kaltas ir nepelnytai nubaustas.“ Ðtai kà Teisininkø draugija atsako á ðá Këdainiø rajono gyventojos klausimà: „Antrinë teisinë pagalba garantuojama ir suteikiama ne asocialiems, o socialiai remtiniems asmenims. Bet kokiu atveju bylinëjimosi iðlaidos ðaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turëtas bylinëjimosi iðlaidas (advokato paslaugos, transporto iðlaidos ir

panaðiai) teismas priteisia ið antrosios ðalies, nors ði ir bûtø atleista nuo bylinëjimosi iðlaidø mokëjimo á valstybës biudþetà. Tai, kad klausimà pateikusiai skaitytojai nebuvo atlygintos bylinëjimosi iðlaidos, greièiausiai yra skaitytojos samdyto advokato darbo brokas (ðvelniai tariant), o ne ástatymais áteisinta neteisybë. Vis dëlto tai – tik prielaida, nes neámanoma tvirtai pasakyti neþinant visø aplinkybiø Norëtume priminti, kad „nieko nekainuojanèio“ advokato nebûna, nes bylinëjimosi iðlaidas apmoka valstybë, o sumokëtos sumos iðieðkomos ið pralaimëjusios ðalies.“

Kelio darbus Pramonës parke atlieka Kauno rajono Garliavos miestelyje registruota bendrovë „Kamesta“. Pavogæ bortelius vagys ðiai bendrovei padarë daugiau kaip 5 tûkst. litø nuostolá. Kitais atvejais nuo vagiø nukentëjo pavieniai asmenys. Antai treèiadienio popiete këdainietë L. B. pastebëjo, kad J. Basanavièiaus gatvës 23-iojo namo laiptinëje nebëra jos dviraèio, kurio vertë – 600 litø. Ðiomis dienomis buvo apvogtas ir Josvainiø gatvës 43-iojo namo kieme stovintis automobilis „BMW X5”, nuo kurio nuimti du galinio vaizdo veidrodëliai. Këdainietei savininkei padaryta 1,7 tûkst. litø þala.

Iðvogti panaðûs daiktai Net dvi sodybos ðià savaitæ buvo apvogtos Truskavos seniûnijos Pavermenio kaime. Vienoje jø buvo atplëðtos garaþo durys ir pagrobtas kampinis ðlifuoklis, du akumuliatoriniai suktuvai, ávairûs raktai ir atsuktuvai. Sodybos savininkei padaryta 780 litø þala.

Keliasdeðimèia litø didesnis nuostolis padarytas kitoje sodyboje, kurioje á ûkiná pastatà ir garaþà patekta irgi atplëðus duris. Èia vagys susidomëjo irgi panaðiais daiktais: elektriniu siaurapjûkliu, kampiniu ðlifuokliu, kampø pjovimo staklëmis, skabiø kalimo aparatu, atsuktuvø rinkiniu, ilgintuvu. Tiesa, jie dar nutvërë ir sportinius batelius.

Sulaikë iðlindusá laukan Kur kas originalesnis atvejis pasitaikë Dotnuvos seniûnijos Akademijos miestelyje, kur ir bûdas patekti vidun pasirinktas savitesnis, ir daiktai nugvelbti ne tokie, kokie kaskart kartojasi vagysèiø apraðymuose. Praëjusio antradienio vidurdiená, apie 13 valandà, á vieno akademiðkio gyvenamàjá namà per atidarytà lango orlaidæ álindo 1976 metais gimæs R. N. Kai tuo paèiu keliu iðlindæs laukan jis buvo sulaikytas, paaiðkëjo, kad neðasi du buteliukus tualetinio vandens. Tolesnis vyriðkio kelias buvo á Policijos komisariato areðtinæ, kur nei per orlaidæ, nei per langà neiðlási. „Rinkos aikðtës“ inf.

Antstolis M. Petrovskis skelbia Lino Mataièio turto pardavimà ið pirmøjø varþytyniø Ið varþytyniø parduodama: 1 kamb. butas b. pl. 33,84 kv. m, 5 a., esantis Ðëtos g. 110–98, Këdainiuose. Dël turto apþiûros kreiptis á antstolá M. Petrovská (8 37) 22 72 14. Turto varþytynës vyks 2012 09 26 11.30 val. Mickevièiaus g. 56–18, Kaune. Pradinë turto pardavimo kaina – 17 600 Lt. Varþytyniø dalyviai privalo ámokëti á antstolio depozitinæ sàskaità Nr. LT697044060003715993, SEB banke 10 proc. parduodamo turto kainos – 1 760 Lt. Parduodamo turto nuosavybës apribojimai: turto areðtas, hipoteka. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises á parduodamà turtà, iki varþytyniø privalo praneðti antstoliui M. Petrovskiui, Mickevièiaus g. 56–18, Kaunas, tel. (8 37) 22 72 14 ir pateikti tai patvirtinanèius dokumentus.

Mus rasite adresu: Josvainiø g. 41, Këdainiai, tel.: (8 347) 56 176, 8 678 40 699.


4

2012 m. rugpjûèio 25 d.

ÞÛKB „Krekenavos mësa“ aktyviai pleèia savo veiklà ir siûlo darbà

kiauliø ir galvijø skerdimo skyriuje. Mes siûlome: · laiku mokamà gerà atlyginimà bei nuo darbo rezultatø priklausanèià skatinamàjà iðmokà; · apmokymà darbo vietoje. Reikalavimai: · mokëti saugiai dirbti su mechaniniais árenginiais; · mokëti dirbti atsakingai, savarankiðkai ir greitai, organizuoti savo darbà. Telefonas pasiteirauti (8 347) 77 236.

AB KREKENAVOS AGROFIRMA siûlo darbà Këdainiuose

elektrikams-automatikams Darbo apraðymas: gamyklos árenginiø, prietaisø prieþiûra, remontas, gedimø ðalinimas. Reikalavimai: - aukðtasis iðsilavinimas (automatikos, elektros tiekimo, elektronikos srityje); - gerai iðmanyti elektros schemas, elektronikà ir programiniø ávedimø nustatymus, mechaniniø árenginiø veikimà ir jø remontà; - gebëjimas komunikuoti anglø kalba (aiðkinantis gedimø prieþastis); - gebëjimas efektyviai spræsti ávairius elektrotechninius-inþinerinius klausimus; - þinoti ir vadovautis darbø sauga; - sugebëti dirbti savarankiðkai ir atsakingai nepaþeidþiant ámonëje esamos darbø organizavimo ir informacijos konfidencialumo tvarkos; - atsakingumas, iniciatyvumas, komunikabilumas; - geri darbo kompiuteriu ágûdþiai (MS Excel, MS Word). Mes siûlome: • ádomø ir atsakingà darbà; • profesinio tobulëjimo galimybes; • draugiðkà kolektyvà. Gyvenimo apraðymà siøsti el. p. neringa.d@krekenavos.lt Informuosime tik atrinktus kandidatus. Telefonas pasiteirauti (8 347) 77 236.

AB KREKENAVOS AGROFIRMA siûlo darbà Këdainiuose

pakavimo maðinø operatoriui

Mes siûlome: · laiku mokamà tiesiogiai nuo darbo rezultatø priklausantá atlyginimà; · apmokymà darbo vietoje. Reikalavimai: · gebëti dirbti kompiuteriu; · paruoðti ir priþiûrëti darbo vietà; · laikytis sanitarijos ir higienos reikalavimø; · gerai þinoti darbo árankius ir saugiai dirbti; · gebëti dirbti komandoje; · panaðaus darbo patirtis bûtø privalumas. Gyvenimo apraðymà siøsti el. p. neringa.d@krekenavos.lt arba atvykti á ámonæ pokalbio. Informuosime tik atrinktus kandidatus. Telefonas pasiteirauti (8 347) 77 236.

AB KREKENAVOS AGROFIRMA siûlo darbà Këdainiuose

LABORANTUI

Reikalavimai: · darbo kompiuteriu ágûdþiai; · darbo patirtis bûtø privalumas. Mes siûlome: · laiku mokamà tiesiogiai nuo darbo rezultatø priklausantá atlyginimà; · apmokymà darbo vietoje. Gyvenimo apraðymà galite uþpildyti adresu: Mantviloniø k., Këdainiø r. (apsaugos skyriuje) darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., arba atsiøsti el. p. neringa.d@krekenavos.lt. Telefonas pasiteirauti ar uþsiregistruoti pokalbio dël darbo (8 347) 77 263.

ÞÛKB „KREKENAVOS MËSA“ siûlo darbà

autobuso vairuotojui. Reikalavimai: · C, D kategorija; · ne maþesnë kaip 2 metø patirtis; · gebëjimas organizuoti savo ir kitø darbà; · atsakingumas, pareigingumas, sàþiningumas. Mes siûlome: · ádomø ir atsakingà darbà; · laiku ir nuo darbo rezultatø mokamà atlyginimà. Gyvenimo apraðymà siøskite elektroniniu paðtu neringa.d@krekenavos.lt Atrinktus kandidatus informuosime telefonu. Telefonas pasiteirauti (8 347) 77 236.

KËDAINIØ RAJONO SAVIVALDYBËS PRIEÐGAISRINË TARNYBA SKELBIA VIEÐÀ AUKCIONÀ, KURIS ÁVYKS 2012 09 12 10 val. Technikos, priemonës pavadinimas ir markë – gaisrinis automobilis GAZ-66, Ásigijimo metai – 1980 m. Pardavimo kaina – 500 Lt. Aukcionas vyks adresu: Këdainiø r., Ðlapaberþë, Stoties g. (buvusios Ðlapaberþës ugniagesiø komandos patalpos). Apþiûra minëtu adresu vyks rugpjûèio 29 ir 30 d., rugsëjo 5 d. nuo 10 iki 14 val. Atsakingas asmuo – Dotnuvos ugniagesiø komandos vyresn. ugniagesys gelbëtojas Vytautas Berankis, telefonas pasiteirauti 8 687 51 296, fax. (8 347) 53 244. Pakartotinis aukcionas vyks 2012 09 18 10 val. Uþ aukcione ásigytà turtà atsiskaitoma mokëjimo pavedimu per 3 darbo dienas po aukciono pabaigos. Aukciono dalyvio bilieto kaina – 10 Lt, þiûrovo – 5 Lt.

SPAUSTUVË Spausdiname: - laikraðèius, - þurnalus, - knygas, - broðiûras, - spalvotas skrajutes, - vienetinius spalvotus gaminius, - kità produkcijà. Atspausdintus gaminius laminuojame nemokamai. Josvainiø g. 41, tel.: 56 589, 8 682 47 835. El. paðtas spaustuve@rinkosaikste.lt

Moksleiviø ir studentø dëmesiui! Këdainiø jaunimo mokykla (Skongalio g. 23A) miesto ir rajono gimnazijø, bendrojo lavinimo mokyklø, Suagusiøjø mokymo centro mokinius bei Kauno kolegijos Këdainiø Jonuðo Radvilos fakulteto studentus

kvieèia á B kategorijos vairuotojø mokymo kursus, kuriø pradþia – rugpjûèio 29 d. (treèiadiená) 16 val. Daugiau informacijos tel.: (8 347) 54 559, 8 621 33 877. Þurnalo „Veidas“ duomenimis, Këdainiø jaunimo mokykla 2011 metais buvo pripaþinta geriausia vairuotojø mokymo mokykla Këdainiuose.

Didysis kupriniø iðpardavimas! Nuolaidos iki

30 proc. Mus rasite parduotuvës „Maxima“ patalpose (S. Dariaus ir S. Girëno g. 50A)

rankiniø parduotuvëje.

Pilateso treniruotës Nuo rugsëjo 5 d. (treèiadienio) 18 ir 19 val. prasdidës

naujas Pilateso treniruoèiø sezonas. Laukiu ir visø norinèiø sportuoti moterø. Treniruotës vyks pirmadieniais ir treèiadieniais nuo 18 ir 19 val. „Auðros“ pagrindinëje mokykloje jums patogiu laiku. Trenerë Jolita, tel. 8 685 32 776.

Liepø alëja 3, Këdainiai. Tel.: (8 347) 55 790, 8 686 76 431.


2012 m. rugpjûèio 25 d.

5

Paberþës baþnyèioje su ganytojiðku vizitu lankësi arkivyskupas Irma BAJORÛNË

kuoja skundais dël pastato. Klebonijos pastatas, kurá Tëvas Stanislovas skambiai vadino Meilës simfonija, liko neáteisintas, todël dabar èia negalima árengti gyvenamøjø patalpø kunigui.

Su ganytojiðku vizitu Paberþës ðvè. Mergelës Marijos Apsilankymo baþnyèioje apsilankæs arkivyskupas metropolitas Sigitas TTamkevièiu amkevièiu amkevièiuss iðklausë vieðai pateiktà kunigo Skaidriaus Kandratavièiaus ataskaità ir suteikë Sutvirtinimo sakramentà parapijos jaunuoliams.

Arkivyskupas reikalauja sàlygø Metropolitas S. Tamkevièius patvirtino, kad Paberþës parapijoje nëra tinkamø sàlygø gyventi kunigui. „Jei rajono savivaldybë nepakeis situacijos ir kunigas neturës tinkamø patalpø, jam teks gyventi kitur ir á Paberþæ dvasininkas atvaþiuos tik patarnauti“, – patikino arkivyskupas. Jo teigimu, Lietuvoje nëra daugiau parapijø, kuriose kunigas dalintøsi asmenine erdve su turistais ir piligrimais. Dvasininkui bûtina tyli privati vieta.

Apie darbus ir finansus Savo ataskaitoje kunigas S. Kandratavièius teigë, kad daugiau kaip tûkstantá gyventojø turinèioje parapijoje tenka rûpintis ne tik parapijieèiø dvasiniu gyvenimu, bet ir stovyklautojais, palaikyti ryðius su anoniminiø alkoholikø bendrijos nariais. Kunigas kasmet priima menininkø plenerus, organizuoja „Poezijos pavasario“ renginius. Eiliniais sekmadieniais á pamaldas susirenka nedaug parapijieèiø, be to, kunigas iðlaiko Tëvo Stanislovo tradicijà per ðv. Miðias nerinkti rinkliavos, tad aukø dëþutëje nebûna daug pinigø. „Esu dëkingas rajono savivaldybei, padengusiai skolas uþ senosios klebonijos remontà, Gudþiûnø seniûnijai uþ nuolatinæ pagalbà ir fondui „Viltis–Vikonda“, kuris remia visus darbus, padeda sumokëti uþ elektrà, apmokëti pagalbininkø darbà“, – vyskupui ir parapijieèiams kalbëjo kunigas S. Kandratavièius. Kunigas uþ bendradarbiavimà dëkojo vargonininkei Reginai Galvanauskienei, Miegënø pagrindinës mokyklos tikybos mokytojai Nijolei Èeidienei, aktyviausiems parapijieèiams.

Tvarkomi dokumentai Kauno arkivyskupà S. Tamkevièiø su duona sutiko Paberþës klebonas S. Kandratavièius, jo pagalbininkë A. Dirsienë, Gudþiûnø seniûnas R. Valiauskas. /Nuotr. autorës/

Neturi asmeninio kampo Dvasininkas pastebëjo, kad 1863 metø sukilimo muziejui perdavus senosios klebonijos patalpas atsakomybë uþ ten rengiamas menininkø ar jaunimo stovyklas liko kunigui. Stovyklautojai ir kiti parapijos sveèiai daþniausiai naudojasi naujojoje klebonijoje esanèia virtuve, buitiniais patogumais, kurie skirti klebonui. Klebonijos, pastatytos Tëvo Stanislovo labdaros fondo rëmëjø lëðomis, patalpomis naudojasi ir kiti parapijos sveèiai. Kunigui S. Kandratavièiui likæs tik vienas nedidelis kambarëlis. Maþa to, Tëvo Stanislovo giminaièiai ávairias institucijas ata-

Mieli këdainieèiai, Kiekvienà mënesá, ðeðtadieniais, rajono laikraðèio „Rinkos aikðtë“ keturi puslapiai bus skiriami konkurso „Lietuviø tautinio tapatumo tvirtinimas ir sklaida“ kultûriniam-ðvieèiamajam projektui „Lietuvos vidury“, kurio tikslai yra: - atspindëti lietuvybës, lietuviø tautinio tapatumo átvirtinimà Këdainiø kraðto bendruomenëse; - ugdyti aktyvø, þingeidø, iniciatyvø, atsakingà valstybës pilietá; - atskleisti lietuviø tautos charakterá, lietuviðkos kûrybos individualumà Këdainiø kraðte; - skatinti rajono visuomenæ domëtis gimtojo kraðto dabartimi bei praeitimi, istorinëmis asmenybëmis, kultûros ir materialaus paveldo vertybëmis; - átvirtinti þmoniø pilietiðkumà, tautos dvasiniø vertybiø gynimà ir puoselëjimà; - paskleisti jaunimo bei vyresniøjø þmoniø iniciatyvas, kuriomis plëtojamas lietuviðkumas bei tautinis tapatumas Këdainiø kraðte. Skambinkite, raðykite. Lauksime Jûsø laiðkø ir skambuèiø! El. paðtas raredakcija@ra.w3.lt Teirautis redakcijos tel. 56 511.

Projektà „Lietuvos vidury“ remia

Labdaros fondo „Tëvo Stanislovo namai“ steigëjos teisëmis fondo reikalus tvarkanti Daina Balasevièienë „Rinkos aikðtei“ patvirtino, kad klebonijos pastato áteisinimo procesas ðiuo metu vyksta. Fondo nuosavybe jau áteisintas 88 arø þemës sklypas, kuriame stovi parapijos namai. Dabar renkami dokumentai pastatui áteisinti. Kiek laiko tai uþtruks, D. Balasevièienë negalëjo atsakyti, nes kol kas negautas atsakymas ið archyvo dël pirminiø dokumentø.

Vyskupas suteikë Sutvirtinimo sakramentà Paberþës parapijos jaunuoliams.


6

2012 m. rugpjûèio 25 d.

Nevëþio slënyje – surviliðkieèiø ðventë Irma BAJORÛNË

Tarp ástaigø graþiausiai tvarkosi V. Svirskio pagrindinës mokyklos kolektyvas. „Kasmet renkame visi kitas sodybas, pastebime tuos, kurie kà nors naujo padarë, pasitempë, – aiðkino Surviliðkio bendruomenës graþiausiai tvarkomos aplinkos konkurso komisijos vadovë E. Turskienë. – Tokias ir nominacijas sukûrëme: „Gera pradþia – pusë darbo“, „Graþiausias moèiutës darþelis“, „Visapusiðka tvarka“. Ðiemet skyrëme naujà nominacijà „Neuþmirðta tëviðkë“ – sodyboms, kuriose þmonës nuolat nebegyvena, bet gráþta á tëvø sodybas vasaroti.“

Surviliðkio kaimo bendruomenë daug metø iðlaiko tradicijà susiburti susiburti,, pabendrauti prieð rugpjûèiui baigiantis baþnyèioje ðvenèiamus ðv ðv.. Roko atlaidus. Nenusiþengta tradicijai ir ðiemet ðiemet.. Ðeðtadiená prieð atlaidus kaimo þmonës ir jø sveèiai traukë á Nevëþio slëná.

Bendruomenë ágyvendina projektus „Mûsø bendruomenë susibûrus viena ið pirmøjø rajone, – didþiuojasi bendruomenës centro vadovas Albinas Poèiulpas. – Turime nemaþai aktyviø nariø, kurie neformaliai dalyvauja veikloje.“ Tarp aktyviausiø bendruomenës nariø, kuriems visi surviliðkieèiai turëtø bûti dëkingi uþ renginius ir gyvà kaimo gyvenimà, bendruomenës vadovas ávardijo Nijolæ Dilkienæ, Erlendà Turskienæ, Rasà Povilaitienæ, Giedræ Kranauskienæ, Redà Lukoðienæ ir kt. Surviliðkio bendruomenë rengiasi ágyvendinti didelá projektà – sutvarkyti slëná, kuriame vyksta renginiai. Jau kità vasarà èia turëtø bûti atnaujinta scena, árengti suolai, pavësinës, sutvarkytas ávaþiavimo kelias. Pagal kità projektà ið Þemës ûkio ministerijos bendruomenë planuoja ásigyti koncertiniø drabuþiø, instrumentø.

Saviðkius linksmina kapela Ðventinæ nuotaikà kûrë nese-

Kaimas ðventë

Savojo kaimo þmones linksmino liaudiðkos muzikos kapela.

niai susibûrusi liaudiðkos muzikos kapela. Kol kas ji neturi pavadinimo. „Galvosime pavadinimà, kai ðvæsime penkeriø metø gimtadiená, – juokavo grupës vadovë, Këdainiø kultûros centro Surviliðkio skyriaus vadovë N. Dilkienë. – Saviveiklininkus sukviesti nëra sunku, þmonës iðsiilgæ dainos, ðokio.“ Apie kapelà vadovë sako galvojusi bene penketà metø. Idëjà kartu su bendruomenës vadovu ir muzikantu A. Poèiulpu pavyko ágyvendinti pernai. Pirmasis koncertas surengtas pernai Mindaugo karûnavimo dienà, o ðiemet per tradicinæ kaimo ðventæ skambëjo platus populiariø dainø re-

/Nuotr. autorës/

pertuaras. Nedideliame pastate ásikûræs kultûros skyrius turi ne vienà saviveiklos kolektyvà, kiekvienas norintis randa èia veiklos.

Visà vakarà dainomis skambëjo Nevëþio slënis, surviliðkieèiai bendravo, dainavo kartu su savojo kaimo kapela ir sveèiu Stasiu Liupkevièiumi.

Graþiausius rinko bendruomenë Surviliðkio seniûnë Vanda Petrauskienë sveikino graþiausiø miestelio sodybø savininkus. Juos iðrinkti buvo patikëta bendruomenei, nes kaimynai geriausiai þino, kas kaip tvarkosi, kas vertas paskatinimo, o kam dar reikia pasitempti. Graþiausia Surviliðkyje pripaþinta Marijos Paðkauskienës sodyba, kurioje ji tvarkosi kartu su dukra.

Aidëjo vaikø krykðtavimas

Stovyklos dalyviai ëjo á turistiná þygá, susipaþino su skautø organizacijos veikla, þaidë skautiðkus þaidimus, dalyvavo talkose, mokësi ðokti, pietavo kavinëje.

Baigësi ddvi vi savaites trukæs vaikø vasaros projektas „T egyvuoja atostogos“. Senamiestyje, paupy „Tegyvuoja paupy,, parke aidëjo vaikø krykðtavimas. IIrr smagu, ir liûdna, kad baigësi baigësi.. Vël ateina ruduo, laukia mokykla, nauji rûpesèiai rûpesèiai..

Surviliðkio bendruomenë tradiciðkai renkasi á ðventæ prieð ðv. Roko atlaidus.

Ðá projektà galima laikyti pavykusiu, mat vietoj 25 vaikø stovyklavo net 46. O apklausus juos paaiðkëjo, kad 99,9 proc. stovyklà ávertino 10 balø. O kaip gi kitaip? Juk iðmokta tiek naujø þaidimø, susitikta su tokiais ádomiais þmonëmis, patirta tiek stipriø emocijø. Labiausiai vaikams patiko gatvës ðokiø meistras Laurynas Mykolaitis. Visi tiesiog akiø negalëjo atitraukti nuo jo plastiðkø judesiø, laisvos laikysenos. Didþioji dalis susiviliojo ðokiais ir su malonumu mokësi ðokti miesto parko estradoje. Ne kà maþesnio susidomëjimo sulaukë ir Këdainiø karðto poetë Genë Sereikienë, suþavëjusi vaikus raideliø, þodþiø þaismingumu. O lietuviø kalbos mokytojos Danutës Muzikevièienës pamoka apie Maironá buvo tikra atgaiva sielai. Kiekvienas þodis krito giliai á ðirdá kaip priesakas jaunajai kartai. Mokytoja citavo ne vien Maironá, bet ir Juozà Paukðtelá, Antuanà de Sent Egziuperi. Kaip ir Maironis, ji ragino mylëti Tëvynæ, gamtà, þmones, gerbti didingà savo tautos istorijà. Literatûrinæ savaitæ vyko raiðkiojo skaitymo konkursas, literatûrinis kryþiaþodis, pieðimas pagal iðgirstà literatûriná kûriná,

improvizuoti vaidinimai ir kt. Visà stovyklavimo laikà buvo daug aktyviø þaidimø rungèiø, nes susirinko labai judrûs vaikai. Suþaistos ir futbolo, ir kvadrato, ir strëlyèiø mëtymo, estafeèiø bei kitos varþybos. Stovyklos dalyviai ëjo á turistiná þygá, susipaþino su skautø organizacijos veikla, þaidë skautiðkus þaidimus, dalyvavo talkose, mokësi ðokti, pietavo kavinëje „32 Ratai“. Pravesti þaidimus, palydëti ir priþiûrëti vaikus padëjo 16 savanoriø komanda. Paèiais mylimiausiais vaikai iðrinko Eglæ Paukðtytæ, Linà Bilinskaitæ, Rokà Ivaðkevièiø, Monikà Jackevièiûtæ, Gretà Supronaitæ, Ievà Rabaèiauskaitæ, Dovydà Paslauskà. Baigiamasis stovyklos etapas buvo iðvyka á Dzûkijà. Vaikams ekskursija paliko neiðdildomø áspûdþiø. Grûto parke nuo supimosi karuselëmis gerokai pavargo, bet gráþo be galo laimingi. O vaþiuodami namo apgailestavo, kad stovykla baigësi. Dëkojame visiems prisidëjusiems prie stovyklos organizavimo: rajono savivaldybei, Këdainiø Ðv. Juozapo parapijai, „Carito“ organizacijai, savanoriams, sveèiams, þiniasklaidai. Jolanta PAUKÐTIENË, Jaunimo veiklos organizatorë


2012 m. rugpjûèio 25 d.

Labûnava – lingvistø akiratyje Irma BAJORÛNË

Labûnavos kraðto vietovardþiø lingvistinë analizë paskelbta elektroniniame moksliniame leidinyje „Lituanistica“. Savo darbo rezultatus publikuoja V ilniaus universiteto Kauno humanitarinio Vilniaus fakulteto filologës profesorë Gabija Bankauskaitë–Sereikienë ir docentë Ilona Mickienë. Vykdant Lietuviø kalbos instituto projektà „Ðiuolaikiniai geolingvistikos tyrimai Lietuvoje:

punktø tinklo optimizacija ir interaktyvioji tarminës informacijos sklaida“ praëjusiø metø vasarà tir-

7

tos Këdainiø apylinkës. Tyrëjai kalbino Labûnavos ir aplinkiniø kaimø gyventojus. Daugiausia medþiagos pateikë vietinë gyventoja pagrindinës mokyklos direktorë ir lietuviø kalbos mokytoja Kristina Stanionienë. Ji sutiko, kad moksliniams tyrimams bûtø panaudota medþiaga, rinkta jos, kitø lietuviø kalbos ir istorijos mokytojø bei mokiniø Labûnavos apylinkëse apie penkiolika metø. Itin daug þiniø mokslininkams pateikë Aleksas Planèiûnas, po melioracijos 1984 metais turëjæs su ðeima iðsikelti ið Buèiûnø ir apsigyvenæs Labûnavoje. Pirminiai tyrimo rezultatai apie Labûnavos kraðto vietovardþius buvo pristatyti tarptautinëje mokslinëje konferencijoje „Regioninë onomanistika: kà suþinome ið vardyno“. Visà straipsná „Labûnavos kraðto toponimija: lingvistinës áþvalgos“ galima perskaityti Lietuvos mokslø akademijos tinklalapyje adresu www.lmaleidykla.lt/ojs/ index.php/lituanistica. Labûnavos pagrindinës mokyklos direktorë lituanistë K. Stanionienë surinko ir mokslininkams pateikë daug vertingos medþiagos. /Nuotr. autorës/

Puiki iðvyka po Kauno marias

në, Meironiðkiø bendruomenës centro pirmininkë.

Su didþiausiu ûpu Meironiðkiø kaimo (Krakiø seniûnija) gyventojai atsiliepë á kvietimà vykti ekskursijon. Meironiðkieèiai kasmet aplanko kurá nors Lietuvos kampelá, o ðá kartà pasirinko kelionæ laivu po Kauno marias.

Plaukiant laivu nuobodþiauti neleido laivo kapitono pasakojimai apie Kauno mariø atsiradimo istorijà, uþlietus kaimus ir gyvenvietes, naujai susiformavusias apylinkes, kitus ádomius faktus. Laivas á prieplaukà gráþta senàja Nemuno vaga, kuri ðiandien „praryta“ mariø. Kelionës laikas pralëkë akimirksniu, ir iðkylautojai dþiaugësi, kad Kauno marios yra puiki vieta atsikvëpti.

Groþëjosi apylinkëmis „Trijø valandø kelionëje nuo laivo „Nemunas“ denio ne tik groþëjomës Kauno mariø platybëmis, bet ir iðvydome graþiausias mariø regioninio parko vertybes: didingàjá Paþaislá, krantus sauganèius Pakalniðkiø, Vieðkûnø ir Dovainoniø piliakalnius, áspûdingo dydþio atodangas, kuriomis tarsi vëriniais dabinasi mariø pakrantës, Paukðèiø salas, glaudþianèias daugybæ rûðiø sparnuoèiø, paslaptingas álankas, legendomis apipintà Mergakalná. Áspûdingai ið laivo atrodo Kruonio hidroakumuliacinës elektrinës didingi statiniai“, – pasakojo Genovaitë Kriauèiûnie-

Suartina þmones

Nuo laivo „Nemunas“ denio meironiðkieèiai groþëjosi Kauno mariø platybëmis.

,,Pripuèiamo filmo“ virusas plinta „Pripuèiamas filmas“ sëkmingai keliauja per Këdainiø rajonà ir dþiaugiasi didþiuliu gyventojø susidomëjimu. Iki ðiol projekto komanda surengë aðtuonis kino seansus, kuriuose jau dalyvavo apie 500 þmoniø. ,,Likusios rugpjûèio dienos jau yra uþimtos. Kiekvienà savaitæ nuo ketvirtadienio vyksime á

Pasakojo kapitonas

miestelius ir iki rugsëjo ,,Pripuèiamà filmà“ iðvys dar devyniø kaimø gyventojai. Per dienà sulaukiame bent po du kvietimus atvykti, tad kvieèiu visus prisijungti ir á Këdainiø rajonà vykti drauge bei tu-

riningai praleisti likusius vasaros vakarus“, – kalbëjo rajono savivaldybës Jaunimo reikalø tarybos pirmininkas Viktoras Fiodorovas.

,,Pripuèiamas filmas“ lankysis: rugpjûèio 25 d. – Lipliûnuose, rugpjûèio 30 d. – Juodkaimiuose, rugsëjo 1 d. – Krakëse.

„Rinkos aikðtës“ inf.

Iðsirengæ á kelionæ, meironiðkieèiai norëjo ne tik pailsëti, bet ir kuo daugiau pamatyti. Tad jie dar pabuvojo ir Kauno „Þalgirio“ arenoje, nes kaip tik tà dienà vyko atvirø durø dienos renginiai, skirti arenos metinëms paminëti. O pakeliui á namus trumpam uþsuko á Þemaitkiemio dvaro sodybà. Kelionës suartina þmones, net ir trumpam pasikeitusi aplinka tarsi iðvalo sielà nuo kasdieniø rûpesèiø. „Rinkos aikðtës“ inf.


8

2012 m. rugpjûèio 25 d.

Vaikai dalyvavo olimpinëje stovykloje Auðra MALINAUSKIENË

Devynias dienas ið eilës dvideðimt penki vaikai laikà leidþia labdaros ir paramos fondo „T avo Svajonë“ stovykloje „Tavo „Svajoniø Olimpiada – tikrosios pergalës“. Èia vaikai ne tik sportuoja ir aktyviai leidþia laisvalaiká, bet ir mokosi paþinti save. Kiekvienas rytas prasideda mankðta.

Renkasi kasdien Labdaros ir paramos fondas „Tavo Svajonë“ – tai nevyriausybinë socialiniø paslaugø ástaiga, teikianti socialinës rizikos vaikams ir socialinës rizikos ðeimø vaikams bei paèioms ðeimoms socialines ir ugdymo paslaugas, psichologinæ, dvasinæ bei materialinæ pagalbà. Ðio fondo ir stovyklos „Svajoniø Olimpiada – tikrosios pergalës“ vadovas Deivydas Judenis pasakojo, kad kasdien á stovyklà renkasi nuo septyneriø iki keturiolikos metø amþiaus vaikai, ið kuriø ðeðiolika yra dienos centro lankytojai. Prie jø prisijungë ir kiti miesto bei rajono bendraamþiai.

Skyrë olimpiadai Ðiemet stovykloje savanoriauja trys jauni kaunieèiai, su jais kartu darbuojasi dar keturi vadovai. „Rajono savivaldybës, kuri skyrë lëðø mûsø stovyklai, dëka antrus metus ið eilës galëjome surengti stovyklà vaikams. Ðiemet jà skyrëme neseniai Londone vykusiai olimpiadai, todël pas mus vyrauja olimpinë tematika. Kasdien savo jëgas vaikai iðbando sporto rungtyse“, – pasakojo D. Judenis.

Kalba ir analizuoja Paðnekovo teigimu, ðios stovyklos tikslas – parodyti vaikams, kad pagrindinis rezultatas yra ne tik medalis, bet ir jo link vedantis ilgas pasiruoðimas, reikalaujantis daug jëgø, iðtvermës ir kantrybës. „Kiekvienà dienà su vaikais nagrinëjame pasirinktà fizinæ ir dvasinæ savybæ. Aiðkinamës, kiek tikslui pasiekti reikia ryþto, iðtvermës, greièio, pusiausvyros, energijos, jëgos. Taip pat kalbamës, kiek pastangø reikia norint atleisti kitam þmogui ir pan. Analizuojame knygutæ, kurioje sudëtos spor-

Antrus metus ið eilës labdaros ir paramos fondo „Tavo svajonë“ ir stovyklos „Svajoniø Olimpiada – tikrosios pergalës“ vadovas D. Judenis su þmona Vilma rengia stovyklà vaikams.

tininkø patirtys apie tai, kaip jie iðgyveno pergales ir pralaimëjimus. Mokome stovyklautojus suprasti, jog ne kasdien mus lydi pergalës, kad yra dienø, kai praloðiame, juk gyvenimas mums negaili karèiø piliuliø. Todël ir stengiamës iðmokyti vaikus, kad jie ir sëkmës, ir nesëkmës atveju iðliktø stabilûs ir ramûs“, – kalbëjo D. Judenis.

Besibaigianèias vasaros atostogas (ið kairës) Benui, Haroldui ir Henrietai patinka leisti stovykloje.

Veikia „Olimpuko TV“ Stovyklos trenerë Vilma Judenienë pasakojo, kad kiekvienà dienà stovyklautojai mankðtinasi, po to varþosi estafetëse, þaidþia judriuosius þaidimus. Stovykloje taip pat veikia vaikø mëgstama „Olimpuko TV“. „Daug dëmesio skiriame sportiniams þaidimams, atsiþvelgdami á vaikø fizinius pajëgumus. Po to visø vaikø dþiaugsmui einame pietauti á kavinæ „Auðrûta“, kur esame priimami antrus metus ið eilës ir uþ tai dëkojame. Vëliau vyksta darbas grupëse – nagrinëjame pasirinktà dvasinæ temà, kalbamës, diskutuojame, þiûrime filmus. Tiesa, vaikø praðymu vienà naktá buvo surengta naktinë stovykla – olimpinis miestelis. Buvo kûrenamas lauþas, ant kurio gamintas valgis, stovyklautojai miegojo miegmaiðiuose“, – kalbëjo V. Judenienë.

Pasisiûlë pats Stovykloje savanoriu dirbantis kaunietis Dovydas Dargis pats pasisiûlë dirbti su vaikais. „Man ádomu þiûrëti kaip vaikai keièiasi. Þinoma, kartais bûna sunku dirbti su judriais stovyklautojais, bet man tai patinka“, –

Stovykloje apsilankæs rajono savivaldybës Kultûros ir sporto skyriaus vyr. specialistas G. Misius ðnektelëjo su savanore L. Steponavièiene.

sakë D. Dargis. „Atþalyno“ gimnazijos mokinë, këdainietë Gintarë Steponavièiûtë pirmà kartà darbuojasi savanore stovykloje, taèiau mergina – aktyvi ávairiø miesto renginiø, ðvenèiø ir valstybiniø dienø minëjimø dalyvë. „Savanoryste mane uþkrëtë mama. Ir ðiemet ji pasiûlë savanoriauti stovykloje. Sutikau ir dabar kartu abi dirbame èia. Tiesa, pernai buvau stovyklautoja, o ðiemet jau darbuojuosi. Man patinka tokia veikla, nes kiekvienas vaikas yra skirtingas, todël smagu jiems padëti, pamokyti, patarti“, – ðypsosi G. Steponavièiûtë.

Savanoriams Dovydui ir Gintarei patinka dirbti su vaikais.

Patinka uþduotys Antrus metus stovykloje dalyvaujantis Benas Dorochinas pasakojo, kad jam patinka sportinës varþybos, „Olimpuko TV“ laidos ir laisvalaikis. „Labiausiai man ásiminë ne-

Vaikams tenka atlikti nelengvas sportines uþduotis.

lengvas þygis po miesto parkà, kuriame reikëjo áveikti ávairias uþduotis ir net suèiulpti èiulpinukà“, – ðypsosi Benas. Antrà kartà stovykloje dalyvauja ir brolis bei sesuo Haroldas ir Henrieta Tarnauskai. „Smagu, kad stovykla susijusi su olimpiada, nes mums reikia

/Nuotr. autorës/

Stovyklautojai labai mëgsta „Olimpuko TV“ laidas.

atlikti daug sportiniø uþduoèiø, daryti mankðtà ir pan. Buvo labai ádomu“, – sakë Haroldas. Broliui pritarë ir sesuo, kuriai taip pat patinka sportuoti ir þaisti judrius þaidimus. „Be to, stovykloje susiradau daug naujø draugø“, – teigë Henrieta.

Projektà „Lietuvos vidury“ remia

šeštadienio laikraštis  
šeštadienio laikraštis  

jame skaitykite

Advertisement