Page 1

2012 m. liepos 21 d.

ÐEÐTADIENIO POPIETEI

Kraðto ðviesuoliai

Langakiuose gyvena ðilti ir draugiðki þmonës

Langakiø seniûnaitis G. Domanaitis ir jo þmona Danutë yra aktyvûs kaimo bendruomenës nariai, besirûpinantys kaimo þmoniø gerove ir prisidedantys prie ðvenèiø organizavimo. /Nuotr. autorës/

Auðra MALINAUSKIENË

Paèiame rajono pakraðtyje ásikûrusios Langakiø (Pernaravos seniûnija) gyvenvietës þmonës ðeðtadiená ðvenèia tradicinæ vasaros ðventæ, ásiterpianèià tarp ðienapjûtës pabaigtuviø ir javapjûtës pradþios. Ûkininkø kraðte vasarà sunku rasti laisvà nuo darbø savaitgalá, kad langakiðkiai galëtø susiburti draugën ir kartu pasilinksminti pasilinksminti..

„Todël Langakiø vasaros ðventei ir pasirinkome trumputá, bet laisvà laiko tarpelá tarp didþiøjø þemës ûkio darbø, kad visi kartu galëtume ðvæsti“, – sakë Langakiø seniûnaitis Gintautas Domanaitis.

Gyvenimas verda Pusantrø metø seniûnaièiu

visuomeniniais pagrindais dirbantis G. Domanaitis su þmona Danute pasakojo, kad gyvenimas jø kaime verda. „Nors anksèiau pas mus ir nebuvo bendruomenës, taèiau þmonës nesëdëjo sudëjæ rankø, o patys organizuodavo ávairius renginius. /Nukelta á 3 psl./

Berþieèiø idëja vienija þmones Auðra MALINAUSKIENË

Liepos viduryje Berþuose ávyko ketvirtoji Dotnuvos seniûnijos kaimo bendruomeniø vaikø ir jaunimo spartakiada „Sveikame kûne – sveika siela“. Skirtingose amþiaus grupëse jaunieji sportininkai þaidë krepðiná, tinkliná, kvadratà ir varþësi estafetëse.

Sulaukë sveèiø Á sporto renginá Berþuose atvyko rajono savivaldybës mero pavaduotoja Nijolë Naujokienë, Seimo pirmininko pavaduotoja Virginija Baltraitienë su patarëju Pauliumi Kalina ir Dotnuvos seniûnas Vytautas Grigas. /Nukelta á 2 psl./

Spartakiadai pasibaigus su laimëjimais ásiamþino ir Vainotiðkiø sportininkai.


2

2012 m. liepos 21 d.

popietei

Këdainieèiai varþësi 200 km orientacinëse varþybose

Dalyviams reikëjo atlikti daug ávairiø uþduoèiø. Orientaciniø varþybø-seminaro „Mes paþástame Këdainius“ dalyviai savo kelionæ pradëjo Didþiosios Rinkos aikðtëje.

Ðeðtadiená buvo galima iðvysti po Këdainiø rajono miestelius vaþinëjanèius iðskirtinai papuoðtus automobilius. TTai ai orientaciniø varþybø-seminaro „Mes paþástame Këdainius“ dalyviai dalyviai,, kurie savo kelionæ pradëjo Didþiosios Rinkos aikðtëje. Èia visus susirinkusius pasveikino ir geros kelionës palinkëjo lektorius Vytautas Gaidamavièius ir jo komanda ið Vilniaus bei seminaro organizatoriai Viktoras Fiodorovas ir Benas Cechanavièius. Pasak organizatoriø, pagrindinis ðio seminaro tikslas – atliekant ávairias uþduotis geriau paþinti savo komandos draugus, këdainieèius, aplankyti Këdainiø ra-

jonà, pabendrauti su kuo daugiau kraðto gyventojø. „Këdainieèiams organizavome seminarà-orientacines varþybas Këdainiø rajone. Pasiskirstëme á penkias komandas, pasipuoðëme automobilius, vaþiavome beveik 200 km, atlikome ðeðias uþduotis, pamatëme tikrai graþiø rajono kampeliø, sutikome daug þmoniø, kurie padë-

jo atlikti ávairiausias uþduotis. Aèiû vadovams, lektoriams ir, aiðku, dalyviams“, – kalbëjo rajono savivaldybës Tarybos narys V. Fiodorovas. Pasak renginio dalyvës Kristinos, laikas prabëgo labai turiningai: „Ðá kartà seminaras buvo skirtas iðbandyti jaunimà, taèiau artimiausioje ateityje á tokias varþybas po rajonà pakviesime ir visus norinèius këdainieèius. Neabejojame, kad atsiras daug norinèiø dalyvauti, nes Këdainiuose tikrai yra kà pamatyti.“ „Rinkos aikðtës“ inf.

V. Fiodorovas (centre): „Pagrindinis ðio seminaro tikslas – atliekant ávairias uþduotis geriau paþinti savo komandos draugus, këdainieèius, aplankyti Këdainiø rajonà, pabendrauti su kuo daugiau kraðto gyventojø.“

Berþieèiø idëja vienija þmones

Bendruomeniø atstovai kovojo estafetëse ir krepðinio aikðtelëse.

/Atkelta ið 1 psl./ „Ðákart spartakiadoje varþësi ðeðiø Dotnuvos seniûnijos kaimø: Vainotiðkiø, Dotnuvos, Akademijos, Àþuolaièiø, Mantviliðkio ir mûsø, Berþø, bendruomenës“, – vardijo renginio ðeimininkas Berþø kaimo bendruomenës pirmininkas Jonas Bytautas.

Linksmi pavadinimai Á sportines kovas bendruomeniø komandos ðmaikðèiais pavadinimais: „Stiprioji ranka“, „Linksmuoliai“, „Stipruoliai“, „Bitutës“, „Na, palauk“, „Vilkai“, „Karaliai“ ir kt. stojo kupinos entuziazmo ir ryþto nugalëti.

/Nuotr. ið asmeninio J. Bytauto asmeninio archyvo/

Rungtims teisëjavo Akademijos gimnazijos direktorius Liudas Tauginas, kûno kultûros mokytojai Rimvydas Procevièius ir Rima Procevièiûtë. Pirmàjà vietà krepðinio varþybose laimëjo Vainotiðkiø „Karaliø“ komanda. Tinkliná geriausiai þaidë „Vilkai“ ið Berþø, o kvadratas skirtingo amþiaus grupëse geriausiai sekësi Dotnuvos „Dotnuvëlë“ ir Vainotiðkiø „Vikruoliø“ komandø sportininkams. Estafeèiø rungtyse nepralenkiami buvo Berþø kaimo „Stipruoliai“ ir „Bitutës“.

Áteikë apdovanojimus Spartakiados prizininkams taures ir diplomus ásteigë Këdai-

niø rajono savivaldybë, o po ðakotá kiekvienai komandai dovanojo Berþø kaimo bendruomenë. Seimo pirmininko pavaduotojos V. Baltraitienës taurë atiteko sportiðkiausiai bendruomenei, kuria tapo renginio ðeimininkai – Berþø kaimo bendruomenë, laimëjusi net septynias taures. Berþieèiams atiteko ir didþiulis vicemerës N. Naujokienës ðakotis. Priziniø vietø neuþëmusioms komandoms uþ dalyvavimà buvo áteikti diplomai. Visi varþybø dalyviai buvo pavaiðinti.

kame kûne – sveika siela“ Këdainiø rajono savivaldybë skyrë 16 000 litø. Berþø kaimo bendruomenës pirmininkas J. Bytautas sakë, kad uþ gautas lëðas buvo nutarta pirkti cinkuotus vielos segmentus ir aptverti krepðinio aikðtelæ bei surengti Dotnuvos seniûnijos kaimo bendruomeniø spartakiadà. „Be rëmëjø finansavimo ir pagalbos mums bûtø sunku surengti ðià ðventæ, prie kurios daug prisidëjo kaimo jaunimas ir vaikai, kurie tvarkë ir daþë aikðteles, tvërë tvorà. Daug dirbo ir jø tëveliai, kuriems rûpi kaimo vaikø gyvenimas“, – pabrëþë J. Bytautas. Berþø bendruomenë dëkinga pagrindiniam spartakiados rëmëjui – uþdarajai akcinei bendrovei ,,Dotnuvos projektai“, Berþø ir

Su apdovanojimu rankose – Berþø kaimo gyventoja S. Èerneckaitë.

„Padëjëjo“ þemës ûkio bendrovëms bei jø direktoriams Albinui Staugai ir Stasiui Èeinauskui, ûkininkams Algimantui Kiþauskui, Jeronimui Karosui ir Vaidui Kaupeliui.

Dëkingi rëmëjams Projektui „Dotnuvos seniûnijos kaimo bendruomeniø vaikø ir jaunimo spartakiada „Svei-

Liepø alëja 3, Këdainiai. Tel.: (8 347) 55 790, 8 686 76 431.


2012 m. liepos 21 d.

popietei

3

Langakiuose gyvena ðilti ir draugiðki þmonës

Laisvalaikiu bendruomenës pirmininkas A. Èepliauskas (antroje eilëje antras ið kairës) dainuoja miðriame vokaliniame ansamblyje.

/Atkelta ið 1 psl./ Vasaros ðventæ pradëjome minëti daugiau kaip prieð deðimtmetá, kai tuometinë Pernaravos seniûnë Aldona Kurtkuvienë jà pasiûlë surengti. Mes abi padarëme pradþià. Iki ðiol pamenu, kaip ëjome per kaimà rinkdamos pinigëlius pirmajam renginiui. Tàkart pirmà kartà rinkome graþiausias metø sodybas“, – prisiminë D. Domanaitienë.

Turi tris kolektyvus Nuo to laiko Langakiø kaime smagiai ir triukðmingai ðvenèiamos Uþgavënës, vasaros ðventë, minimos Motinos ir Derliaus dienos. Kiekvienà geguþæ visà mënesá kaimo moterys renkasi á geguþines arba mojavas privaèiuose namuose. Èia jau ne vienerius metus sëkmingai gyvuoja Josvainiø kultûros centro Pernaravos skyriaus Langakiø miðrus vokalinis ansamblis, vadovaujamas Zenono Brazinsko, ir kolektyvas „Daina“ bei kvartetas (vad. Ligita Zavadzkienë).

Iðrenka graþiausias sodybas Moters teigimu, maþdaug nuo 2000 metø á vasaros ðventes langakiðkiai rinkdavosi per Jonines, taèiau pastebëjo, kad sunku bûdavo prisikviesti ne tik sveèiø, bet ir atlikëjø. Be to, ir aplinkinëse gyvenvietëse vykdavo ávairûs renginiai. „Nusprendëme, kad mûsø vasaros ðventæ reikia nukelti á visapusiðkai mums patogesná laikà. Tikimës, kad tai pasiteisins. O mûsø tradicinës ðventës programa ir toliau iðlieka tradicinë. Pirmiausia vyksta sporto varþybos, po to paskelbiame ir apdovanojame graþiausiø sodybø ðeimininkus, o vëliau þiûrime koncertà“, – pasakojo G. Domanaitis. Kasmet Langakiuose graþiausias sodybas iðrenka vis kita trijø þmoniø komisija. Pernai joje buvo bendruomenës pirmininkas Antanas Èepliauskas, o ðiemet seniûnaitis G. Domanaitis.

Tarpininkas tarp þmoniø ir seniûno Praëjusiø metø pradþioje paðnekovà vietos gyventojai iðrinko seniûnaièiu, o naujos pareigos

jam uþkrovë nelengvà naðtà. „Kaip ir visur Lietuvoje, pas mus þmonës irgi turi savø bëdø, todël sulaukiu ir praðymø, ir skundø, kuriuos perduodu Pernaravos seniûnui Artûrui Gustui. Juk pats savarankiðkai nieko negaliu padaryti, nes esu tik tarpininkas tarp þmoniø ir seniûno. Tuomet bendromis jëgomis bandome iðspræsti kilusias problemas“, – atviravo G. Domanaitis.

gyvena apie 360 þmoniø, vyresniø nei aðtuoniolikos metø. „Mûsø kaime yra apie 160 suaugusiøjø ir daugiau kaip ðeðiasdeðimt vaikø, kurie mokyklà lanko kaimyniniame Kauno rajone, Èekiðkës miestelyje, kurio parapijai priklauso ir Langakiai“, – sakë D. Domanaitienë.

Ðvæs maþytæ sukaktá

Langakiø bendruomenës pirmininkas A. Èepliauskas pasakoTvarko stotelæ jo, kad jø bendruomenë, kuriai Vyriðkis dþiaugiasi realiais, priklauso bemaþ septyniasdeðimt nors ir laikinam laikotarpiui, nu- gyventojø, ðá rugpjûtá ðvæs trejø veiktais darbais – nuvalytais keliais metø sukaktá. Taèiau visi trys paðnekovai apgailestauja, kad benþiemà ir vasarà. „Ðiuo metu bendromis jëgo- druomenë neturi savø patalpø, tomis kartu su kaimo gyventojais dël glaudþiasi privaèiame name. „Tik ðio namo ðeimininkø ir árenginëjame autobusø stotelës pastogæ, kad vaikams blogu oru vietos gyventojø bei ûkininkø gebûtø patogu laukti autobuso. No- ranoriðkumo dëka mes bent kelerëèiau pasidþiaugti mûsø þmonë- tà kartø per metus kaimo benmis. Jie padëjo atlikti ne tik ðá dar- druomenës susirinkimus ir ðvenbà, bet ir sutvarkyti sulûþusià skel- tes galime leisti susibûræ po stobimø lentà. Be to, visada pagalbos gu“, – sakë G. Domanaitis. sulaukiame ir organizuodami kaimo ðventes. Norëèiau padëkoti ir Svajoja apie namelá mûsø staliui Arvydui Subaèiui, priPasak bendruomenës pirmisidedanèiam prie stotelës tvarky- ninko A. Èepliausko, ðiuo metu mo darbø bei nuolatiniam mûsø per Këdainiø vietos veiklos grupæ pagalbininkui – Pernaravos seniû- vyksta paraiðkø teikimas gauti Eunui A. Gustui“, – kalbëjo G. Do- ropos Sàjungos paramà kaimø manaitis. plëtrai. Seniûnaitis tikisi, kad ateity„Mes ruoðiame paraiðkà, nes je galbût pavyks iðasfaltuoti dalá Langakiuose bendruomenës reikKauno regioninio þvyrkelio, einan- mëms norime pastatyti lengvos èio ðalia kaimo. konstrukcijos namelá, kuriame ga„Ðiltuoju metø laiku jis labai lëtume susirinkti. Svajojame apie dulka, todël kenèia visa gyvenvie- tai nuo pat bendruomenës susikûtë“, – apgailestavo paðnekovas. rimo“, – prisipaþino A. Èepliauskas.

Priklauso Èekiðkës parapijai

„Gyvename atokiai – net keturiasdeðimt kilometrø nuo rajono centro. Mûsø kaime beliko tik Këdainiø M. Daukðos vieðosios bibliotekos filialas ir medicinos punktas bei parduotuvë. Gaila, kad buvo uþdarytas paðto skyrius, o visiðkai neseniai netekome ir mobilaus paðto, atvykdavusio pas mus. Tiesa, dauguma þmoniø, vaþinëjanèiø su reikalais á miestà, aprûpina kaimynus maisto produktais ir kitomis prekëmis“, – pasakojo G. Domanaitis. Anot ponios Danutës, buvusioje „Àþuolo“ kolûkio teritorijoje, apimanèioje Aukðdvario, Guèkampio, Pesliðkiø, Voskaièiø, Aukðtkalniø ir Langakiø kaimus,

Langakiðkiai sporto ðventëje sugalvoja neáprastø rungèiø. Praëjusiais metais vyrai varþësi automobilio tempimo varþybose.

Sumaþëjo darbø naðta Paðnekovas sako labai apsidþiaugæs, jog atsirado seniûnaièio pareigybë, nes nuo to laiko jo darbø krûvis pasidalino perpus. „Man dabar þymiai lengviau, nes D. ir G. Domanaièiai yra labai aktyvûs bendruomenës nariai, kurie rûpinasi kaimo þmoniø gerove ir prisideda prie ðvenèiø organizavimo. Geranoriðkø, aktyviø bei energingø langakiðkiø yra ir daugiau“, – sakë A. Èepliauskas. Langakiø bendruomenë dëkinga kraðto ûkininkams ir visiems gyventojams, kurie kaskart nuoðirdþiai paremia ðventes ir renginius.

Langakiø kaimo ansamblis.

/Nuotr. ið asmeninio D. Domanaitienës archyvo/

Áprastai kaimo ðventes veda langakiðkë L. Zavadzkienë (centre).

Gyvena daug ûkininkø Kasdien daugiau kaip trisdeðimt langakiðkiø skuba á darbus miestuose – Kaune, Këdainiuose ir kt. „Pas mus gyvena net septyni stiprûs ûkininkai ir nemaþai turinèiø maþesnius nei ðimto hektarø ûkius. Tai daug dirbantys þmonës, kurie padeda bendruomenei. Galime pasidþiaugti tuo, kad pas mus kaime nëra tokiø ûkiø, kuriuose laikoma tik viena karvë. Mûsø ûkininkai augina nemaþas galvijø bandas. Galbût tam átakos turi tai, kad gyvename toliau nuo miestø, o þmonëms reikia iðgyventi“, – svarstë seniûnaitis ir ûkininkas D. Domanaitis.

Vyras su sûnumi ûkininkauja, o D. Domanaitienë vaþinëja á darbà Këdainiuose. Ji – gyvuliø produktyvumo kontrolës specialistë.

Dainuoja ansamblyje Kasryt á darbà rajono centre skuba ir bendruomenës pirmininkas A. Èepliauskas, kuris septynerius metus vadovauja mechaniniø dirbtuviø padaliniui uþdarojoje akcinëje bendrovëje „Skongalis“. O laisvalaikiu jis su malonumu dainuoja Langakiø miðriame vokaliniame ansamblyje. „Ðio kolektyvo narys esu jau daugiau kaip deðimtmetá“, – pasakojo A. Èepliauskas.

Projekto „Kraðto ðviesa“ rubrikà „Kraðto ðviesuoliai“ remia

Šeštsdienio popiete  

21 dienos popietėje skaitykite

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you