Page 1

Rinkosaikðtë 2012 m. balandþio 3 d.

17-ieji leidimo metai

Këdainiø rajono laikraðtis

2012 m. balandþio 3 d. Antradienis

Nr. 39 (2 404)

Kol buvo laisvëje, tol nesiliovë vogæ

Kaina 1,20 Lt

Po dramatiðkø dvikovø tikslas pasiektas Irma BAJORÛNË

Ðeðtadiená Lietuvos krepðinio lygos rungtynëse sensacingai nugalëjæ V ilniaus Vilniaus „Lietuvos ryto“ komandà „Këdainiai Triobet“ krepðininkai baigiantis reguliariajam sezonui ásitvirtino tarp aðtuoniø geriausiø LKL komandø. Krepðininkai ávykdë sezono pradþioje keltà uþdaviná. Nepaisant to, panaðu, kad Këdainiø komandai sezonas netrukus baigsis, mat likus maþiau nei mënesiui iki LKL atkrintamøjø varþybø nuspræsta, kad ðá sezonà á jas gali patekti ne aðtuonios, kaip bûdavo iki ðiol, o tik ðeðios komandos. /Nukelta á 2 psl./

Susidûrë taksi ir sunkveþimis

Praëjusio penktadienio pavakare Këdainiuose, Pramonës rajone, susidûrus ddviem viem automobiliams smarkiai suþaloti þmonës. Nelaimë atsitiko apie 16 valandà, kai Pramonës ir Biochemikø gatviø sankryþoje 36-eriø metø vilnieèio vairuojamas automobilis DAF nepraleido pagrindine gatve vaþiuojanèio taksi automobilio „Volkswagen Vento“ ir su juo susidûrë. /Nukelta á 3 psl./ Degalø pripildytos cisternos, atveþtos á geleþinkelio stoties teritorijà, ne kartà yra tapusios vagiø taikiniu.

Jovita ÞEBRAUSKAITË

Ðiomis dienomis ásiteisëjo Këdainiø rajono apylinkës teismo nuosprendis, kuriuo nepilnametis këdainietis D. P P.. nuteistas uþ degalø vagystæ ið geleþinkelio cisternos. Neilgoje, bet spalvingoje nuteistojo biografijoje tai buvo jau ketvirtas nuosprendis, ið kuriø du naujausi – dël degalø vagysèiø Këdainiø geleþinkelio stoties teritorijoje. /Nukelta á 3 psl./

Ðventiniai patiekalai á pobûvio vietà pagal Jûsø finansines galimybes!!! Atveðime maistà á Jûsø ðventës vietà – namus, biurus, pobûviø sales, kaimo turizmo sodybas ar tiesiog á gamtà. Dekoruosime stalus, aptarnausime. Galite uþsisakyti naminiø vyniotiniø, ádarytà þuvá, viðtà.

Tel.: 8 630 01 106, 8 610 15 001, www.svenciucentras.lt

Skaitomiausias rajono laikraðtis

Vieni miegojo, o kiti ieðkojo nuotykiø Jovita ÞEBRAUSKAITË

Pasëdëjus smagioje kompanijoje prie butelio neretai kyla ir „smagiø“ idëjø, kurios kartais nuveda iki areðtinës ar net teismo. TTaip aip atsitiko ir praëjusià savaitæ.

Ið kiemo dingo mazda Krakiø seniûnijos Pajieslio kaime gyvenantis 21-eriø metø jaunuolis praëjusio treèiadienio rytà kieme pasigedo 1993 metais pagaminto automobilio „Mazda Xedos 6“ ir, savaime aiðku, kreipësi á policijà. /Nukelta á 3 psl./

Restorane „Novus

Rex“

kiekvienà penktadienio vakarà Jums skambës gyva muzika ir kaskart vis kitoks, nenuspëjamas muzikos stilius.

Ypaè patraukli prenumeratos kaina!

Mus rasite adresu: Didþioji g. 52, Këdainiai. Informacija telefonais: +370 347 55 555, +370 656 23 807, www.novusrex.lt, info@novusrex.lt


2

2012 m. balandþio 3 d.

Po dramatiðkø dvikovø tikslas pasiektas

Mielieji savanoriai, bûkime kartu Nuoðirdþiai sveikinu ir reiðkiu padëkà LPF „V iltis–V ikonda“ „Viltis–V iltis–Vikonda“ savanoriams. Jûsø dëka fondas sëkmingai vykdo pagalbos þmonëms misijà. Fondo veiklos plaèiuose baruose esate labai reikalingi ir vertinami vertinami..

/Atkelta ið 1 psl./ 7–8 vietas uþëmusiø ekipø, tradiciðkai ketvirtfinaliuose kovojusiø su Kauno „Þalgiriu“ ir Vilniaus „Lietuvos rytu“, pasirodymas baigsis po reguliaraus sezono. Taip nenutiktø tik tada, jeigu ir „Þalgiris“, ir „Lietuvos rytas“ iðkristø jau pirmajame VTB Vieningosios lygos atkrintamøjø varþybø rate.

2011-ieji Europos Komisijos sprendimu buvo paskelbti savanorystës metais. Jauèiame, kad savanoriø veikla Këdainiø kraðte pakilo á naujà, aukðtesnæ, pakopà, o Gerumo ir Vilties ðventëje susumavote savo darbo rezultatus. Savanorystë – tai bûdas kiekvienam ið mûsø prisidëti prie savo kraðto, savo ðalies kûrimo. Ilgà laikà Lietuvoje ji buvo supran-

Namuose – pralaimëjimas Penktadiená Këdainiø krepðininkai po mënesio pertraukos þaidë namuose. Rungtynës buvo labai nervingos, këdainieèiams teisëjai skyrë net tris nesportines praþangas. Po pirmojo këlinuko ðeimininkai atsiliko ðeðiais taðkais, antrasis buvo kone beviltiðkas, „Neptûnas“ buvo pasiekæs net 17 taðkø pranaðumà. Atrodë, kad Këdainiø komanda namuose bus sutrypta. Taèiau po didþiosios pertraukos aikðtës ðeimininkai gráþo þaisti lyg ið naujo ásikrovæ. Energingai pradëjæ treèiàjá këlinukà, audringai palaikomi sirgaliø deðimties minuèiø atkarpà këdainieèiai laimëjo 11 taðkø skirtumu. Ketvirtasis këlinukas virë aistromis. Iki finalinës sirenos li-

Susitikimas su Klaipëdos „Neptûnu“ vyko dramatiðkai.

kus 3 sekundëms ir esant dviejø taðkø „Neptûno“ persvarai ðeimininkø komanda bandë ámesti tritaðká, taèiau sëkmingiausiai tose rungtynëse þaidusiam Egidijui Dimðai (21 taðkas, 6 atkovoti kamuoliai, 28 efektyvumo balai) nepavyko pataikyti lemiamo metimo. Rungtynës baigësi „Neptûno“ pergale rezultatu 79:81. Neoficialiomis þiniomis, Klaipëdos komanda ánirtingai kovojo uþ kiekvienà kamuolá, nes nuo ðio susitikimo baigties priklausë klubo vadovybës derybø dël finansinës paramos kitam sezonui su stipriu rëmëju baigtis.

Sensacija Vilniuje Kità dienà po ðio skaudaus pralaimëjimo këdainieèiai atsirevanðavo, rezultatu 86:84 nugalëdami vienà ið Lietuvos krepðinio lyderiø Vilniaus „Lietuvos ryto“ komandà. Ðá sezonà vilnieèiams LKL turnyre tai buvo treèiasis pralaimëjimas: po vienà kartà jie nusileido Prienø „Rûdupiui“ ir ðalies èempionei Kauno „Þalgirio“ komandai. Susitikime su „Lietuvos rytu“ Davidas McClure’as pelnë 23 taðkus ir atkovojo 8 kamuolius, Egidijaus Dimðos sàskaitoje – 18 taðkø ir 6 atkovoti kamuoliai.

Dël specifiniø nepavojingø ir pavojingø atliekø surinkimo

Atliekos bus išveþamos pagal grafikus. Seniûnijose: balandþio 11 d. – iš Truskavos; balandþio 12–13 d. – ið Josvainiø; balandþio 17–18 d. – ið Vilainiø; balandþio 19–20 d. – ið Krakiø; balandþio 23–24 d. – iš Pernaravos; balandþio 25–26 d. – ið Ðëtos; balandþio 27 d. – ið Këdainiø seniûnijos kaimø; geguþës 1 ir 7 d. – ið Gudþiûnø; geguþës 2 d. – ið Surviliðkio; geguþës 3–4 d. – ið Dotnuvos; geguþës 8 ir 14 – ið Pelëdnagiø; Këdainiø mieste: balandþio 16 d. – ið Akacijø, Alyvø, Dvaro, Egliø, Gedimino, Geguèiø, Gluosniø, Ievø sk., Januðavos Rinkos a., Januðavos, Jazminø, Kadagiø, A. Kanapinsko, Kaðtonø sk., Klevø, Lakðtingalø, Lauko, Liaudies, Lygiosios, Mindaugo, Paparèiø, Pavasario, Putinø, Parko, Saulës, Skroblø, Topoliø, Uosiø, Vasaros sk., Vyturiø, Vokieèiø ir Þalgirio gatviø gyventojø. Balandþio 10 d. – ið Darþø, Derliaus, Elektrënø, Juodkiðkio, Kalno, Kauno, Klonio,

Medelyno, Pirmûnø, Pramonës, Ryto, Saulëtekio, Statybininkø, Strazdelio, V. Svirskio, Ðermukðniø, Ðëtos, Ðilelio ir Vilniaus gatviø gyventojø. Geguþës 10 d. – ið J. Basanavièiaus, Birutës, Biliûno, Didþiosios, Didþiosios Rinkos a., Dotnuvos, S. Jaugelio-Telegos g., J. Janonio, Josvainiø, Kæstuèio, Knypavos Rinkos a., Kranto II, Liepø tako, P. Lukðio, A. Mickevièiaus, Paeismilgio, Radvilø, Roþiø, Rûtø, Senosios, Skongalio, Smilgos, Sodø, Tulpiø, Vydûno, Vytauto, Þemaitës, Þemèiûgø ir Þydø gatviø gyventojø. Geguþës 1111 d. – ið Alksniø, Ateities, Auðros, Auðros sk., Àþuolø, Babënø, Budrio, M. Daukðos, S. Dariaus ir S. Girëno, Draugystës, Elevatoriaus, Jubiliejaus, Kosmonautø, V. Kudirkos, Laisvës, Liepø alëjos, Miðkininkø, Palangos, Pergalës, Pievø, Puðyno, Puðynëlio, Saulëlydþio, Sodininkø, Sporto tako, Ðviesos, Ðilo, Vilties, Vienybës, Vyðniø, Þibuokliø ir Þilvièiø gatviø gyventojø. Dëmesio! Numatytomis dienomis 8 val. ryto visos atliekos turi bûti tvarkingai sudëtos prie individualiø konteineriø. Ið gyventojø bus surenkami ávairûs baldai, buities technika, lengvojo transporto padangos, elektros ir elektronikos atliekos, automobiliø liekanos, akumuliatoriai, ávairûs metaliniai ir kiti nereikalingi buities daiktai. Ið miesto daugiabuèiø namø gyventojø anksèiau iðvardytos atliekos surenkamos pir-

madieniais. Gyventojø patogumui atliekø priëmimo aikðtelë J. Basanavièiaus g. (uþ miesto katilinës) tokias atliekas kasdien ir nemokamai priima nuo 10 iki 19 val., ðeðtadiená – nuo 9 iki 16 val., tel. (8 682) 55 784. Poilsio dienos – sekmadienis ir pirmadienis. Zabieliðkio sàvartynas dirba nuo 8 iki 20 val., tel. (8 682) 55 785. Á þaliøjø ir statybos atliekø aikðteles iðrûðiuotos atliekos priimamos nemokamai. Atliekas bûtina rûðiuoti: atskirai sudëti á tam skirtus konteinerius popieriø, plastikà, stiklà. Daugiabuèiø namø gyventojø patogumui nedidelius statybos ir remonto atliekø kiekius bei þaliàsias atliekas atskirai sukrauti pastatyti 5 m³ talpos konteineriai prie Kæstuèio g. 9; P. Lukðio g. 2; Respublikos 42; Josvainiø g. 41; Melioratoriø g. 28 (uþ parkelio); Ðëtos g. 91 (prie el. skydinës). Rajono savivaldybës teritorijoje eksploatuojamas tik Zabieliðkio sàvartynas. Kiti sàvartynai rekultivuoti. Bet kokias atliekas grieþtai draudþiama veþti á paupius, pagriovius, pamiðkes, pakrûmes ar nenaudojamø pastatø teritorijas. Aplinkos terðëjai baudþiami Administraciniø teisës paþeidimø kodekso nustatyta tvarka. Daugiau informacijos telefonais: 69 598, 61 152 ir savivaldybës svetainëje www.kedainiai.lt; (Gyventojams>Atliekø tvarkymas) arba seniûnijose. Jovita GRAÞULEVIÈIENË, Aplinkosaugos ir civilinës saugos skyriaus vyr. specialistë

Pasirûpinkime atliekø kompostavimu Siekiant sukurti efektyvesnæ komunaliniø atliekø tvarkymo sistemà VðÁ Kauno regiono atliekø tvarkymo centras (Kauno RA TC) ágyvendina RATC) projektà „Kauno regiono komunaliniø atliekø tvarkymo sistemos plëtra“. Vienas ið ðio projekto uþdaviniø – skatinti individualiø gyvenamøjø namø savininkus kompostuoti namuose susidaranèias biologiðkai skaidþias atliekas. Kompostas – vertinga organinë tràða sodui ir darþui.

Këdainieèiams skirta 5 000 vnt. specialiø kompostavimo konteineriø ir jie jau yra Këdainiuose. Konteineriai duodami nemokamai. Norintys ásigyti gali kreiptis á UAB „Skongalis“ (Josvainiø g. 75, Këdainiuose). Su savimi turëti as-

Viktoras USPASKICHAS

/Nuotr. autorës/

SA VIV ALD A SAVIV VIVALD ALDA Vadovaujantis rajono savivaldybës tarybos patvirtintomis Atliekø tvarkymo taisyklëmis, organizuojamas pirmasis 2012 m. specifiniø nepavojingø ir pavojingø atliekø surinkimo etapas.

tama gana siaurai, o geranoriðka þmoniø veikla stokojo pagalbos ir atramos visuomenëje. Tik dël Jûsø gebëjimo dalintis patirtimi laiku nuveikta labai daug. Linkiu Jums dràsos ir stiprybës galinëjantis su dideliais gyvenimo iððûkiais, visada jausti geranoriðkà aplinkiniø supratimà ir palaikymà. Juk viena ið svarbiausiø fondo puoselëjimø vertybiø – bendruomeniðkumas ir atjauta ðalia esanèiam. Ateityje veikdami kartu galime pasiekti dar didesnës sëkmës ir pripaþinimo. Tad naujø idëjø ir jø iðsipildymo bei tikëjimo Lietuvos jaunimo ateitimi!

mens ir gyvenamosios valdos nuosavybës dokumentà sudaryti konteinerio panaudos sutartá. Rûðiuokime atliekas, nekraukime kompostuojamø atliekø á bendrus komunaliniø atliekø konteinerius. Be to, kompostuojant namuose sumaþës bendras komunaliniø atliekø kiekis, todël uþ maþesná iðveþamà atliekø kieká reikës mokëti maþiau atliekø tvarkytojams. Uþs. Nr. 1 074

Këdainiø rajono Lanèiûnavos pagrindinës mokyklos ir Lanèiûnavos vaikø darþelio vadovai Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka parengë Lanèiûnavos pagrindinës mokyklos ir Lanèiûnavos vaikø darþelio reorganizavimo sàlygas. Jose numatoma, kad savininko teises ir pareigas ágyvendinanèios institucijos – Këdainiø rajono savivaldybës tarybos – sprendimu, Këdainiø rajono Lanèiûnavos pagrindinë mokykla ir Këdainiø rajono Lanèiûnavos vaikø darþelis bus reorganizuojami prijungimo bûdu. Këdainiø rajono Lanèiûnavos vaikø darþelis bus reorganizuotas á Lanèiûnavos pagrindinæ mokyklà ásteigiant joje ikimokyklinio ir prieðmokyklinio ugdymo grupes. Virginija VALIKONIENË, Lanèiûnavos pagrindinës mokyklos direktorë Zita TAMILINIENË, Lanèiûnavos vaikø darþelio direktorë


2012 m. balandþio 3 d.

3

Kol buvo laisvëje, tol nesiliovë vogæ /Atkelta ið 1 psl./

taisos namuose. Tuo pat metu Këdainiø rajono apylinkës teismas baigë nagrinëti antràjà degalø ið geleþinkelio stoties teritorijos vagystës bylà, kurioje D. P. buvo kaltinamas pernai rugpjûèio 30-osios popiete pavogæs 360 litrø A 92 markës benzino, kurio vertë – 1 tûkst. 462 litø.

Pernai, kovo 8-osios vakare Pirmà kartà nepilnametis buvo teistas 2010-øjø gruodþio pabaigoje uþ vagystæ, po keliø mënesiø – uþ áþûlumà bei nepagarbà aplinkiniams, sutrikdytà visuomenës rimtá bei tvarkà, o praëjusiø metø lapkrièio pabaigoje ir ðiø metø kovà – uþ minëtas degalø vagystes. Árodyta, kad pernai kovo 8osios vakare trys bendraamþiai nutaikë patogià progà, kai krovininiu traukiniu á Këdainiø geleþinkelio stotá buvo atveþta cisternø su degalais, ir ið vienos jø pavogë 650 litrø A95 markës benzino. Vienas ið trijulës stebëjo aplinkà, kad bendrininkai nebûtø uþklupti, kitas uþlipo ant cisternos, atsineðtomis replëmis nukirpo plombà, áleido vidun guminæ þarnà, o apaèioje stovintis treèiasis ið þarnos pylë degalus á atsineðtus plastikinius indus.

Atidëjo bausmës vykdymà Sutartinai „padirbëjæ“ nepilnameèiai pagrobë benzino 1 321 lito sumai, tad iðaiðkëjus vagystës aplinkybëms ir kaltininkams toká ieðkiná jiems ir pateikë bendrovë „PZU Lietuva“, kuri buvo apdraudusi kroviná ir kompensavusi nuostolá bendrovei „Orlen Lietuva“. Pernai lapkrièio 30-àjà priëmæs nuosprendá ir, be kita ko, patenkinæs ðá ieðkiná, Këdainiø rajono apylinkës teismas vagystës me-

Vagystei pasiruoðë ið anksto

Nutykoti, kada niekas nemato, kas vyksta prie cisternø, ne taip paprasta, nes èia pat – geleþinkelio stotis. /Nuotr. R. Kazakevièiaus/

tu budëjusá paauglá nuteisë metams laisvës apribojimo, o kitus du – laisvës atëmimu. Kadangi abu pastarieji turëjo ankstesniais nuosprendþiais paskirtas ir dar neatliktas bausmes, naujai skiriamos bausmës buvo subendrintos su anomis, ir galutinë bausmë D. P. teko dveji metai nelaisvës, o E. B. – treji. Tiesa, ir vienam, ir kitam bausmës vykdymas buvo atidëtas trejiems metams.

Pamokos abiem nerûpëjo Toks atidëjimas Panevëþio apygardos prokuratûrai pasirodë nepagrástas, todël Panevëþio apygardos teismui buvo pateiktas

apeliacinis skundas. Skunde atkreipiamas dëmesys, kad vienas ið nuteistøjø, E. B., nusikalto jau penktà kartà, turi tris neiðnykusius teistumus, nenori mokytis, be pateisinamos prieþasties praleidinëja pamokas, konfliktuoja su kitais mokiniais ir mokytojais. Apie D. P. raðoma panaðiai: nusikalto treèià kartà, naujus du nusikaltimus padarë praëjus trumpam laikui po pirmojo nuosprendþio paskelbimo, mokytis irgi nenori ir praleidinëja pamokas. Nurodoma ir iðkalbinga detalë: tuo laiku, kai geleþinkelio stotyje vogë degalus, jis priva-

lëjo bûti namuose, nes teismas jam buvo skyræs laisvës apribojimo bausmæ.

Bausmës elgesio nepakeitë Apeliacininá skundà paraðæs prokuroras darë iðvadà, kad uþ ankstesnius nusikaltimus skirtos bausmës, kuriø vykdymas buvo atidedamas, nepakeitë abiejø nepilnameèiø nuostatø, nesulaikë nuo naujø nusikaltimø, vadinasi, nepasiekë tikslo. Apygardos teismas sutiko su ðia iðvada, panaikino abiem nepilnameèiams skirtø laisvës atëmimo bausmiø atidëjimà ir paskyrë bausmæ atlikti nepilnameèiø pa-

Nepilnametis prisipaþino, kad miesto parko krûmuose buvo ið anksto paslëpæs ávairiø plastikiniø indø, guminæ þarnà bei lauþtuvà ir laukë vagystei palankios progos, o jos sulaukæs ir prisivogæs degalø, vakare, jau sutemus, jø pasiûlë vienoje automobiliø stovëjimo aikðtelëje stovëjusio automobilio vairuotojui. Tuo metu cisternø sàstatas jau buvo nugabentas á bendrovës „Lukoil Baltija“ Këdainiø kuro bazæ, kur buvo pastebëta, kad vienos cisternos liuko plomba paþeista ir trûksta benzino. Vis dëlto nepilnameèiui pavyko sëkmingai parduoti vogtus degalus, kuriuos buvo paslëpæs parko pakraðtyje. Uþ prekæ jis gavo 800 litø. Uþ ðià vagystæ teismas D. P. skyrë pusantrø metø nelaisvës, o bausmæ ið dalies sudëjæs su Panevëþio apygardos teismo nuosprendþiu skyrë galutinæ bausmæ – laisvës atëmimà dvejiems metams ir trims mënesiams tai atliekant nepilnameèiø pataisos namuose.

Vieni miegojo, o kiti ieðkojo nuotykiø Sumuðë ir pagrobë automobilá /Atkelta ið 1 psl./ Dingæs automobilis netrukus buvo rastas gretimos Josvainiø seniûnijos Bûdø kaime ir sugràþintas savininkui. Taigi 19-kos metø senumo mazda gráþo á savo kiemà, o ðtai metais uþ jà vyresnis këdainietis atsidûrë areðtinëje, nes átariamas vagyste. Apie tikslià ávykiø sekà dar anksti kalbëti, taèiau panaðu, kad istorijos bûta visiðkai banalios: susirinko, iðgërinëjo, vienas uþmigo, kitas sëdo á jo automobilá ir iðvaþiavo...

Pardavë golfà tarsi savo Këdainiø rajono apylinkës teismas neseniai iðnagrinëjo pa-

naðià istorijà. Jos pradþia irgi buvo paprasta: 2010-øjø geguþës 8àjà vienoje Pelëdnagiø seniûnijos Kudþioniø kaimo sodyboje vyko iðgertuvës, po kuriø rytà atsikëlus prireikë naujos alkoholio dozës. Po jos ðeimininkas vël nuëjo miegoti, o kompanijoje buvæs ðlapaberþietis savavaliðkai pasiëmë jo automobilio „Volkswagen Golf“ variklio uþvedimo raktelius ir iðvaþiavo. Keletà dienø pavaþinëjæs, jis 1,5 tûkst. litø vertës svetimà golfà su visais jame buvusiais daiktais uþ 150 litø pardavë metalo supirkëjams, nors vien daiktø vertë siekë 380 litø.

Turi ámokëti á specialø fondà Baudþiamosios bylos duome-

nimis, po keliø savaièiø susitikæ iðgertuviø dalyviai iðsiaiðkino santykius: tas, kuris buvo pasisavinæs golfà, prisipaþino tai padaræs, tik gynësi neþinojæs ir nematæs, kad golfo bagaþinëje yra þvejybos reikmenø ir kitø daiktø. Civilinio ieðkinio byloje vis dëlto nebuvo, nes ðlapaberþietis atlygino kudþioniðkiui padarytà þalà. Teismui buvo pateiktas nukentëjusiojo ir kaltinamojo susitaikymo raðtas, á kurá atsiþvelgus baudþiamoji byla buvo nutraukta. Tiesa, kaltinamajam buvo paskirta baudþiamojo poveikio priemonë – á Nukentëjusiøjø nuo nusikaltimø asmenø fondà ámokëti 1,3 tûkst. litø. Ði ámoka turi bûti ámokëta per tris mënesius.

Ûgtelëjo policijos rëmëjø bûrys Policijos komisariate penki kandidatai á policijos rëmëjø gretas klausësi paskaitø, kurios suteikë jiems þiniø prieð tampant pareigûnø pagalbininkais. Apie tai þiniasklaidai praneðusi komisariato atstovë Auðra

Pupkutë pabrëþia, kad kandidatams iðaiðkinti policijos rëmëjø veiklos teisiniai, taip pat baudþiamosios bei administracinës teisës pagrindai, pasakota apie veiksmus ávykio vietoje, bûtinàjà gintá, paþeidëjø sulaikymà, ginklø ir specialiøjø priemoniø naudojimà. Nagrinëti ir norminiai dokumentai, reglamentuojantys polici-

jos patruliø ir prevencijos padaliniø veiklà, kalbëta apie þmogaus teisiø apsaugà, policijos pareigûnø bei policijos rëmëjø etikà. Kauno regiono Aplinkos apsaugos departamento Këdainiø rajono agentûros vyriausiasis specialistas Alfonsas Èeida atskleidë ekologinës teisës pagrindus, Këdainiø rajono savivaldybës visuo-

Këdainiuose, J. Basanavièiaus gatvës gale, esanèiuose garaþuose praëjusá penktadiená buvo sumuðtas ir apiplëðtas këdainietis. Apie pusæ septyniø vakaro 31-eriø metø këdainieèiui bûnant garaþe vidun ásiverþë du nepaþástami jaunuoliai, sumuðë vyriðká, atëmë mobiliojo ryðio telefonà,

raktø ryðulá, automobilio „BMW 730“ raktelius ir pagrobë automobilá. BMW pagamintas 2001 metais, juodas, jo valst. Nr. DGD 949.

Nukentëjo moteris ir jos sûnus Sekmadienio vakare Këdainiuose 25-eriø metø vyriðkis sumuðë savo sugyventinæ ir suþalojo suaugusá jos sûnø. Kilus buitiniam konfliktui vyriðkis sudavë savo 45-eriø metø moteriai, o kai ði pargriuvo ant grindø, iðkoneveikë ir bandë atimti mobiliojo ryðio telefonà. Netrukus nukentëjo ir mo-

ters sûnus, 22-ejø metø këdainietis, kuris po keliolikos minuèiø nuo motinos ir jos sugyventinio konflikto gráþo namo. Jaunuolis gavo peiliu á kojà ir á rankà.

menës sveikatos biuro direktorë Danguolë Aviþiuvienë mokë, kaip reikia suteikti pirmàjà medicininæ pagalbà. Policijos komisariato Prevencijos poskyrio vyresnysis specialistas Tomas Martinaitis, atsakingas uþ policijos rëmëjø veiklà, teigia, kad keturi vyriðkiai ir viena mergina sëkmingai iðlaikë þiniø patikrinimo áskaità ir tapo gausaus policijos rëmëjø bûrio nariais.

Susidûrë taksi ir sunkveþimis

„Rinkos aikðtës“ inf.

/Atkelta ið 1 psl./ Nukentëjo taksi vairuotojas – 68-eriø metø këdainietis ir 54eriø metø keleivë, gyvenanti Pelëdnagiø seniûnijos Zabieliðkio kaime. Dël ávairiø kaulø lûþiø jie iðveþti á Kauno klinikas. Pirminiais duomenimis, abiejø automobiliø vairuotojai buvo blaivûs.


4

2012 m. balandþio 3 d.

Nuomonë

Karðtoji linija

Skandalas – priedanga. Kà ji slepia? Giedrûna GIRDENYTË

Valdþia dirba „Non stop“ reþimu. Jeigu tai tai,, kà ji veikia, galima pavadinti darbu. Kadangi visa jos veikla sukoncentruota tik á tarpusavio rietenas dël postø. IIrr dël átakos sferø. Á tas rietenas átraukta visa tauta. Nes Lietuvos þmonës buvo priversti stebëti pitbuliðkas pjautynes dël tø dalykø, kurie jiems ið esmës ne tokie jau ir svarbûs. Na, koks þmonëms skirtumas – Raimundas Palaitis ar kitas kuris ponas sëdës vidaus reikalø ministro këdëje? Ar nuo to pasikeis konservatoriðkai liberali dabartiniø valdanèiøjø politika ðioje srityje? Padidës atlyginimai policininkams? Pagerës apylinkiø inspektoriø aprûpinimas degalais? Rajonuose bus atkurtos neseniai „optimizuotos“, o ið esmës nugenëtos ir apkapotos ugniagesiø gelbëtojø tarnybos? Nejuokinkite. Niekas nepasikeis. Nepadidës. Nepagerës. Nebus atkurta.

Kûlvirstukai ir ðluotos neturi reikðmës

FNTT vadovo këdes. Bet kol konservatoriai ir liberalcentristai þvangino kardais, o prezidentûra uoliai pilstë benzinà á ugná, Lietuvos þmoniø gyvenimas kitoje televizoriaus ekrano pusëje tekëjo sava vaga. Ta paèia, kurià jiems per vienà naktá iðrausë dabartinë valdanèioji koalicija savo kadencijos pradþioje. Kai ir konservatoriai, ir liberalai, ir visos jø prielipos dar nesipeðë tarpusavyje ir vieningai spendë naktinës mokesèiø reformos spàstus tautai. Ir dabar tauta tûno tuose spàstuose. Ir kabina tà koðæ, kurià jai iðvirë valdanèioji koalicija. Natûralu, kad sulig kiekvienu koðës ðaukðtu þmonëms kyla vis daugiau klausimø. Apie sudedamàsias koðës dalis. Puodus. Ir apie paèius virëjus. Jø profesiná pasiruoðimà. Ir asmeniná suinteresuotumà. Nepatogûs klausimai. Neparankûs. O ypaè kai jie skamba vis garsiau. Kodël, premjerui A. Kubiliui visam pasauliui giriantis Lietuvos ekonomikos „laimëjimais“, pragyventi þmonëms darosi kasdien vis sunkiau.

Velykos uþmerktomis akimis Prieðingai nei visà laikà þadëjo dabartinës valdþios atstovai, ðildymo, elektros, dujø kainos pakilo iki neregëtø aukðtumø. Su jomis lenktyniauja degalø kainos. O valdantieji jau þada gyventojams dar vienà „dovanëlæ“ – netrukus dar labiau paðoksianèias ðalto van-

Gyventojai nemoka, verslininkams teks mokëti

„Iðardþiau nenaudojamà automatinës, problemos. Visos jos mobilá ir noriu civistûkso valdanèiosios koalicijos be- lizuotai atsikratyti veik nepajudintos. Energetinë ða- atliekomis, – pasalies nepriklausomybë. Kà nuvei- kojo „Rinkos aikðkë konservatoriai su liberalais, tës“ skaitytojas Stekad bent priartëtumëm prie jos? panas Lapajevas. – Nieko. Per pusketvirtø jø valdymo Metalo lauþà parmetø nepajudëta ið mirties taðko. daviau, o kur dëti Tiek daug kalbëta apie ávai- plastikines detales? rius energetinius projektus, bet Jø nuo automobilio kalbos ir liko kalbomis. Kadenci- liko nemaþai – pri/Nuotr. R. Kazakevièiaus/ ja baigiasi, o në vienas energeti- kroviau visà lengvoAtliekø priëmimo aikðtelëje nemokamai priimamos jo automobilio prienis projektas Seime dar neapávairios buityje susidaranèios atliekos. kabà. Tai dureliø svarstytas. Apie minimalaus atlyginimo apdaila, priekinis didinimà valdþia nebedrásta në uþ- prietaisø skydas, bamperiai ir kt. liekas veð nuolat, nemokama paslauga jam nebus teikiama. siminti. Tylomis prarijusi visus Kur visa tai dëti?“ „Automobilius ardantys Kauno regiono atliekø tvarankstyvesnius savo paþadus. „Nuo þmonës parduoda metalo lauþà, kymo centro technikos inþinierius liepos l“, „Nuo sausio l“... detales ir uþ tai gauna pinigus, tad ES statistikos agentûra pa- Darius DIJOKAS paaiðkino, kad uþ niekam nebetinkamø atliekø skelbë visam pasauliui, kad Lietu- gyventojai tokias atliekas gali atðalinimà turi sumokëti nustatytà voje 2010 m. skurdo kas treèias veþti á Këdainiø atliekø priëmimo mokestá“, – paaiðkino D. Dijokas. aikðtelæ J. Basanavièiaus g. 97 A þmogus. Ir socialinë atskirtis nuoTokia pat tvarka galioja elek(uþ centrinës katilinës). lat didëja. Tad, jeigu dabartiniai tronikos ir kitokiø atliekø turëtoTen nemokamai priimamos valdantieji pavaldytø dar metus kitus, þemiau skurdo ribos atsi- namø ûkyje, bet ne versle susida- jams. Pavyzdþiui, atveþusieji vieranèios atliekos. Aikðtelës dar- nà televizoriaus kineskopà já gadurtø pusë Lietuvos þmoniø. Pagal jaunimo nedarbà Lie- buotojas mato – jei atveþamos vie- lës palikti nemokamai. Bet jei kituva pirmauja Europos Sàjungo- nà automobilá iðardþius likusios neskopus tas pats asmuo veþa je. Prireikë tarptautinio sugëdini- atliekos, jos turi bûti priimtos ne- nuolat, akivaizdu, kad jis ardo senus televizorius ir gauna pelnà ið mo, kad ðalies prezidentë paste- mokamai. Darbuotojas uþsiraðo atlie- juose esanèiø detaliø. Todël uþ atbëtø ðià problemà ir pagaliau prabiltø apie jà. Nors ðaukðtai jau se- kas atveþusio gyventojo pavardæ. liekø ðalinimà turi sumokëti kaip niai po pietø. Nes aktyviausias, Jei tas pats klientas panaðias at- verslo subjektas. veikliausias, gabiausias jaunimas sudaro didþiausià emigravusiø Lietuvos þmoniø procentà.

Dûmø uþdanga valdþiai Nepasikeis, nes tokia yra dabartiniø valdanèiøjø politika. „IðKaip pasakytø vienas ið buvuðluoti“ ið vidaus reikalø sistemos siø „Dviraèio ðou“ herojø, – „liûdkitoms reikmëms kuo daugiau pinas vaizdialis“. O rinkinigø, etatø, resursø. O mai, galima sakyti, jau Geriausia iðeitis – paleisti dûmø uþdangà. viena ar kita ðluota mina ant kulnø ir alsuoðluos – neturi reikðmës. Ir pasislëpti uþ jos. Atitraukiant visuomenës dëmesá ja á pakauðá. Ápykæ þmoLygiai taip pat nienës per rinkimus gali iðnuo pamatiniø, valstybei ir jos þmonëms svarbiø kas nepasikeis – bent ðluoti konservatorius su mums su jumis – mëne- klausimø. IIrr pametëjant jiems griausmingà skandalà. liberalais ið Seimo ir Vysiu anksèiau ar vëliau riausybës ilgiems mebus reformuota ir sutams. Kà daryti? dens kainas. skaldyta iki ðiol lyg ir be priekaiðGeriausia iðeitis – paleisti Kai uþ viskà susimoka, dautø dirbusi FNTT. dûmø uþdangà. Ir pasislëpti uþ geliui ðeimø nebelieka pinigø kiNiekas mums nepasikeis ir jos. Atitraukiant visuomenës dëtoms bûtinoms iðlaidoms. Ir tûksnuo R. Palaièio vertimosi kûlversmesá nuo pamatiniø, valstybei ir tanèiai mamø lauþo galvas, ko laèiais, skubant nors paskutinæ sajos þmonëms svarbiø klausimø. Ir biau reikia. Ar maþyliui batø, ar vo ministravimo valandà pasodin- vyresnëliui dþinsø. Nes ir vie- pametëjant jiems griausmingà ti á ðios tarnybos vadovo këdæ kaþ- niems, ir kitiems – pinigø neuþten- skandalà. Taip numetamas kaukieno kaþkodël labai geidþiamà ka. O gal geriau ðeimai bent sek- las alkaniems ðunims – ðekit, kandidatà. madieniais normalius pietus su- grauþkit ir neþiûrëkit, kas kà neNiekas mums nepasikeis ir ruoðti? Su tradiciniais kotletais ir ða ið kiemo. Savaitëmis tas kaulas – nuo ðalies prezidentës blaðkymo- varðkës pudingu desertui? skandalas dël FNTT vadovø ir lisi tarp premjero, ministro, Seimo Pasvajok ir praeis. Vos tik áëAntikorupcijos komisijos ir jus pro prekybos centro duris. Ar- beralø deleguoto ministro R. PaFNTT tarnybos pareigûnø. Kai ba prekyvietës. Maisto produktø laièio – buvo grauþiamas ir tamryþtingoji prezidentë savaitëmis kainos, lyg sarginiai ðunys, saugo pomas po visas ámanomas þinegalëjo apsispræsti, kuo ji galø tuos produktus nuo mûsø apeti- niasklaidos priemones. Tauta gale pasitiki ir kuo – ne. Kà skirti to. Taip saugo, kad daugelis ðei- buvo tiesiog priversta nebegalvoti apie savo bëdas ir sekti á postà, o kà – iðspirti. mininkiø prieð Velykas eidamos skandalo peripetijas. pro kiauðiniø prekystalius uþsiBet skandalai, kad ir uoliauÐiapus ir anapus merkë. Kad nematytø nei kiauði- siai kurstomi, galø gale iðsisemia televizoriaus ekrano niø, nei jø kainø. Teko girdëti, kad ir iðblësta. Dûmai iðsisklaido. Bet Ne vienà savaitæ uþtruko þi- iðradingesnës dairësi mediniø dabartinës valdanèiosios koaliciniasklaidos tiraþuojamas, kai kà marguèiø. Vaikams nuraminti. jos – o gal nebe koalicijos? – veikjuokinantis, bet daugumà piktipasekmës lieka. Ir lyg sunkûs Skursta kas treèias þmogus los nantis valdþios ðokis su kardais. akmenys slegia Lietuvos þmoniø Aplink ministro ir jam pavaldþios O kur dar kitos, valstybës pa- peèius.

Sàskaitos vis dar vëluoja

„Rinkos aikðtëje“ publikuotas skaitytojo nusiskundimas dël per vëlai pristatomø bendrovës TEO LT sàskaitø. Atsakydamas á tai TEO atstovas spaudai Antanas Bubnelis teigë, jog daugiau nusiskundimø ðia tema negauta ir pasiûlë esant problemoms skambinti telefonu 1817. „Rinkos aikðtës“ skaitytoja Birutë Uniokaitë, gyvenanti Babënuose, patvirtino, jog to kvartalo gyventojai taip pat nuolat gauna TEO sàskaitas paskutinëmis mënesio dienomis, kai kitos komunaliniø paslaugø teikëjø sàskaitos jau bûna apmokëtos. Kadangi tolokai nuo miesto centro esanèiame mikrorajone sumokëti mokesèiø nëra galimybës, babëniðkiai turi vaþiuoti á paðtà ar bankà specialiai dël vienos sàskaitos. „Bandëme skambinti nurodytu telefonu 1817, – pasakojo B. Uniokaitë. – Taèiau reikia labai ilgai laukti, kol kas atsiliepia, pradeda bendrauti. O kiekviena minutë mums kainuoja pinigus. Be to, iðklausiusi apie keliamà problemà operatorë paklausë, koks kurjeris mus aptarnauja. Ið kur galime þinoti, kas neðioja sàskaitas? Randame jas paðto dëþutëse, o kada ir kas jas atneða, nematome.“ Matyt, telefonu 1817 gyventojø iðsakyti skundai nepasiekia tø TEO padaliniø, kurie turëtø pasi-

rûpinti, kad pateiktos sàskaitos kuo greièiau bûtø pristatomos gyventojams. Atsakyme A. Bubnelis tvirtino, kad áprastai sàskaitos gyventojams pristatomos iki mënesio 18 dienos. Taèiau skirtingø Këdainiø kampeliø gyventojai aiðkina, jog iki tos dienos sàskaitø niekad negauna. Kaip jiems pasiekti ryðio tiekimo bendrovæ, kurios klientø aptarnavimo padalinio Këdainiuose nëra, o telefonas, kuriuo siûloma skambinti – ne tik mokamas, bet dar ir „kurèias“? Atsakydamas á Babënø gyventojø vardu kalbëjusios B. Uniokaitës pastabas TEO atstovas spaudai A. BUBNELIS patvirtino: „Informacija dël vëluojanèiø sàskaitø perduota jas Këdainiuose pristatantiems kurjeriams ir jie ásipareigojo imtis papildomø priemoniø, kad sàskaitos visiems këdainiðkiams bûtø pristatomos laiku. Tiesa, pastaruoju metu nesame uþfiksavæ sàskaitø pristatymo sutrikimø ar didesnio këdainiðkiø kreipimøsi skaièiaus.“ Nors TEO klientë B. Uniokaitë ásitikinusi, kad telefonu 1817 iðsakyti skundai dël vëluojanèiø sàskaitø nepasiekia reikiamo adresato, atstovas spaudai vis dëlto nurodo esant nesklandumams kreiptis bûtent tuo telefonu.


2012 m. balandþio 3 d.

5

Pelëdnagiuose gyventojams atsakyta á klausimus apie asbestiniø stogø dangø keitimà Irma BAJORÛNË

Besibaigiant asbestiniø stogø dangos keitimo programos paraiðkø surinkimo etapui etapui,, Këdainiø rajone Þemës ûkio ministerija (ÞÛM) surengë paskutinius informacinius seminarus apie asbestiniø stogø dangos keitimo programà. Kovo 19 dienà Pelëdnagiø seniûnijoje ÞÛM Kaimo plëtros departamento l. e. Alternatyviosios veiklos skyriaus vedëjos pareigas Regina V overytë susirinVoverytë kusiems pristatë paramos sàlygas, atsakë á gyventojams kilusius klausimus ir ragino suskubti pateikti paraiškas. Beveik 100 Këdainiø rajono kaimo þmoniø, turinèiø teisæ á paramà asbestiniø stogø dangos keitimui, paraiðkas jau pateikë, praðydami skirti daugiau kaip 600 tûkstanèiø litø paramos.

Svarbiausia informacija Seminaro vedëja pabrëþë, kad programoje gali dalyvauti fiziniai asmenys ne jaunesni kaip 18 metø, savo gyvenamàjà vietà pastaruosius 5 metus deklaravæ kaimiðkoje vietovëje, kurios gyventojø skaièius nevirðija 6 tûkst. Parama teikiama tik gyvenamøjø namø asbestiniams stogams keisti, jeigu jie nëra savivaldybës centre arba sodo bendrijoje. Anot ÞÛM atstovës, programoje gali dalyvauti vienbuèiø, dvibuèiø ir daugiabuèiø namø gyventojai. Didþiausia paramos suma vienam projektui – 10 tûkst. litø, paramos intensyvumas – 50 proc. Iki kovo 30 dienos Nacionalinei mokëjimo agentûrai (NMA) prie ÞÛM paraiðkas pateikusiems pareiðkëjams ir sulaukusiems teigiamo atsakymo, parama bus skiriama kelioms iðlaidø grupëms. Finansuojamos bus senø asbestiniø atliekø transportavimo iki utilizavimo vietos ir utilizavimo iðlaidos bei naujø sta-

tybiniø medþiagø ásigijimas (izoliacinio sluoksnio, stogo dangos, kraigo, vëjalenèiø, karnizø – laðtakø, lietaus nuvedimo sistemø, sniego uþtvarø). Pabrëþiama, kad kompensacija uþ ásigytas medþiagas bus skiriama tik tuomet, kai bus atlikti visi darbai. „Nusipirkti medþiagas ir pasidëti jas á sandëlá vëlesniam laikui negalima – negausite paramos. Statybos darbai turi bûti Susitikime su Þemës ûkio ministerijos atstovais, Pelëdnagiø gyventojams atsakyta á klausimus apie paramà baigti per 12 mënesiø nuo spren- asbestiniø stogø keitimui. /Nuotr. autorës/ dimo skirti paramà priëmimo dienos“, – Pelëdnagiø gyventojams tø pateikti seniûnijai, ten doku- ti dar keletà papildomø dokumen- titucijas, o ne grynaisiais pinigais. Þmonëms pasiteiravus, ar gamentà patvirtins ir uþregistruos. tø. Taèiau, anot ÞÛM specialistës, aiðkino R. Voverytë. Jei namas, kurio stogo dangà sprendþiant ið ðiuo metu pateiktø lima su senuoju asbestiniu ðiferiu Papildomi dokumentai planuojama keisti, priklauso su- paraiðkø skaièiaus, panaðu, kad pa- uþsidengti ûkinius pastatus, ÞÛM tuoktiniams ar vienam ið jø, paraið- ramos uþteks visiems pareiðkëjams. atstovë priminë, kad asbestinës atÁ seminarus atëjæ þmonës tuliekos bûtinai turi bûti utilizuokà teikiantis savininkas turi pateikrëjo klausimø apie paraiðkø piltos – norint gauti paramà, NMA ti kito sutuoktinio raðytiná sutiki- Gyventojø klausimai dymà, reikalingus dokumentus. mà investuoti á bendrà turtà. SutiSusitikime Pelëdnagiuose reikës pateikti utilizavimà árodan„Nekilnojamasis turtas turi bûti kimas raðomas laisva forma, jo negyventojai klausë, ar bûtinas gy- èià paþymà. inventorizuotas kaip asbesto ga- reikia tvirtinti, tik pasiraðyti. „Paraiðkos pildymas nëra lavenamosios vietos deklaravimas miniø turintis objektas“, – sakë Asbestiniø stogø dangoms kaimo vietovëje. ÞÛM atstovë bai sudëtingas, tai galite atlikti paR. Voverytë. keisti ið Lietuvos kaimo plëtros R. Voverytë pabrëþë, kad tokia tys ar su giminaièiø, paþástamø paMûsø rajone tokia inventori- 2007–2013 metø programos tre- deklaracija yra bûtina. „Jeigu gy- galba“, – ragino nesibaiminti forzacija yra atlikta. Paramà norin- èiosios krypties priemonës „Kai- venate kaime, taèiau tai árodan- malumø R. Voverytë. tys gauti kaimo gyventojai turëtø mo atnaujinimas ir plëtra“ veik- èios paþymos neturite, gyvenaDaugiau informacijos apie asuþpildyti Asbesto turinèiø gami- lai „Asbestiniø stogø dangos kei- mosios vietos deklaracijà jums bestiniø stogø dangos keitimo proniø inventorizacijos ataskaità (jos timas“ ágyvendinimo planavimo gali iðduoti seniûnijos seniûnas“, gramà galima rasti Þemës ûkio miformà galima rasti internete, Ap- bûdu yra skirta 60 mln. litø. Jeigu – sakë R. Voverytë. nisterijos tinklalapyje www.zum.lt linkos ministerijos tinklalapyje iki kovo 30 dienos paraiðkø bûtø Atsakydama á klausimà apie Uþs. Nr. 000 (ministro ásakymas 2009 m. gegu- surinkta daugiau nei uþ ðià sumà, atsiskaitymo formas praneðëja paþës 11 d. Nr. D1-267) arba „Vals- paraiðkas reikëtø vertinti pagal brëþë, kad perkant statybines metybës þiniø“ (2009 m. Nr. 61-2437) nustatytus pirmumo kriterijus. dþiagas visas finansines procedûarchyve). Uþpildytà formà reikë- Norint juos atitikti, reikëtø pateik- ras bûtina atlikti per finansines ins-

Veterinarai áspëjo nesirûpinanèius gyvuliais Irma BAJORÛNË

Po „Rinkos aikðtës“ publikacijos apie badaujanèias kiaules ir Këdainiø valstybinës maisto ir veterinarijos tarnybos priemones gyvûnams apsaugoti redakcija sulaukë dar vieno praneðimo apie nepriþiûrimus naminius gyvûnus. Laikraðèio skaitytoja praneðë, kad Ruminiø kaime (Këdainiø miesto seniûnija) ûkininkas Eugenijus Urbonas nepriþiûri savo laikomø galvijø. Këdainiø VMVT vyr. veterinarijos gydytoja–inspektorë Þivilë Ðumskienë susipaþino su padëtimi ûkininko tvarte. „Mëðlas ið tvarto, kuriame laikoma daugiau kaip 10 raguoèiø, neiðkuoptas visà þiemà, – konstatavo inspektorë. – Ûkininkas turi ðieno ir grûdø, taèiau aki-

vaizdu, kad gyvuliams to nepakanka – karvës iðliesëjusios.“ Gyvuliai nelabai gali judëti dël mëðlo gausos. Anot Þ. Ðumskienës, karvës lyg ábetonuotos jame. Ûkininkas turi penkias melþiamas karves, bet akivaizdu, kad laikomos tokiomis sàlygomis ir skurdþiai ðeriamos pieno jos neduoda. Ðeimininkas paaiðkino, kad visos karvës ðiuo metu uþtrûkusios. Primilþius padidinan/Nuotr. ið Këdainiø VMVT archyvo/ èiø, sveikatà gerinanèiø priedø ûkininkas sakë gyvuliams Ûkininko E. Urbono galvijams sunku neduodàs, nes esàs prieð bet judëti per mëðlo kalnus. kokius cheminius papildus. Këdainiø VMVT pareigûnai tvarkyti ëdþias, kuriose jau nesilaiáspëjo ûkininkà E. Urbonà, parei- kë jokie paðarai. Ûkininkai, kuriø gyvuliai bukalavo per porà dienø sutvarkyti vo laikomi prastomis sàlygomis, tvartà taip, kad jame laikomi gybus reguliariai kontroliuojami Këvuliai turëtø normalias sàlygas: iðkuopti mëðlà, sausai pakreikti, su- dainiø VMVT pareigûnø.


6

2012 m. balandþio 3 d.

Pienà veþa á Marijampolæ, mësà – net á Ðveicarijà Dainius ÐEPETYS

Dotnuvos eksperimentinio ûkio kolektyvas, pasiekæs neátikëtinai gerø rezultatø pieno gamybos srityje, neketina uþmigti ant laurø – èia vyksta aktyvûs paruoðiamieji darbai darbai,, sudarysiantys sàlygas plëtoti mësinæ galvijininkystæ. Rekordinis augimas Ûkio melþiamø karviø banda nuo seno buvo laikoma viena paþangiausiø ðalyje. Jos genetinis fondas buvo gerinamas ne vienà deðimtmetá: Vakarø Europoje, JAV buvo perkamos telyèios, karviø bandai parenkami geriausi pasaulio buliai reproduktoriai. Prieð dvejus metus ðios bandos karvës produktyvumas siekë 6 310 kg pieno per metus. Tai iðties gana geras rodiklis, taèiau susumavus praëjusiø metø rezultatus paaiðkëjo, kad Liepø gyvulininkystës komplekse, esanèiame Bokðtø kaime, ið vienos karvës per metus vidutiniðkai buvo primelþta 8 263 kg pieno. Kiek daugiau nei prieð metus pradëjæs vadovauti uþdarajai akcinei bendrovei Dotnuvos eksperimentinis ûkis, Andrius Turskis sakë, kad tokiø puikiø rezultatø pavyko pasiekti pagerinus gyvuliø ðërimo racionà. „Mûsø karvës iðtisus metus

Planuojama iðsaugoti originalià Valinavos komplekso architektûrà. Dotnuvos eksperimentinio ûkio vadovas A. Turskis tiki mësinës gyvulininkystës perspektyvomis.

yra ðeriamos kukurûzø silosu. Þiemà racionas paávairinamas þolës silosu, vasarà – ðvieþia þole. Gyvuliams taip pat duodame rapsø iðspaudø, bûtinø mineralø bei vitaminø deriná“, – kalbëjo bendrovës vadovas.

Per dienà – 7 tonos pieno Nemaþos átakos karviø produktyvumo didëjimui turëjo ir tai, kad buvo pagerintos galvijø laikymo sàlygos. „Tvartuose buvo sutvarkytos ventiliacijos sistemos, suremontuoti stogai. Ypaè dideliø investicijø pareikalavo Liepø komplekso silosiniø remontas“, – jau atliktus darbus vardijo A. Turskis.

Dëmesio! Vairavimo mokykla Këdainiø centre!

B kategorijos kursai MOKOME VAIRUOTI su mechanine bei automatine pavarø dëþe, neágaliuosius – su rankinio valdymo automobiliu. TOBULINAME ÁGÛDÞIUS jau turintiems vairuotojo paþymëjimus bei padedame pasiruoðti valstybiniam vairavimo egzaminui.

Studentams ir moksleiviams taikomos nuolaidos. UAB „Ravida“, Didþioji g. 41, tel.: 59 540, 8 686 86 109.

Bendrovës vadovas nesumenkino ir paèiø komplekso darbuotojø, specialistø, o ypaè melþëjø indëlio á pieno gamybos didëjimà. „Kolektyvas labai geras, darnus. Pas mus jau seniai nebepasitaiko rimtesniø darbo drausmës paþeidimo atvejø, þmonës dirba labai gerai“, – dþiaugësi A. Turskis. Paklaustas apie atlyginimus, jis sakë, kad ûkio darbuotojø algos yra gana nemaþos ir jos virðija bendrà rajono darbuotojø vidurká. „Kaip pavyzdá pasakysiu, kad melþëjos vidutiniðkai á rankas gauna po 2 300 litø, kiti specialistai taip pat uþdirba ne maþiau“, – teigë A. Turskis. Liepø komplekse per dienà yra pagaminama 7 tonos kokybiðko pieno, kuriuos dotnuvieèiai parduoda bendrovei „Marijampolës pieno konservai“. Nors pieno perdirbëjai nuo kovo mënesio sumaþino þaliavos supirkimo kainà dviem centais uþ kilogramà, eksperimentinio ûkio darbuotojai dël to per daug nesijaudina, nes esant tokiems primilþiams gamyba iðlieka rentabili. Praëjusiais metais bendrovë gavo 1,6 mln. litø pajamø daugiau, negu 2010-aisiais. Tai sudarë galimybes atnaujinti technikos parkà, renovuoti nusidëvëjusius pastatus, padidinti bendrà ûkio produktyvumà, pagerinti darbo sàlygas.

imasi plëtoti kità gyvulininkystës ðakà – mësiniø galvijø auginimà. Ðiam tikslui jau dabar pradëti Valinavos gyvulininkystës komplekso rekonstravimo darbai. Viename ið dviejø dideliø tvartø planuojama auginti Liepø komplekse gimusius juodmargius buliukus. Dotnuvieèiai nusprendë nebeparduoti prieauglio uþsienio supirkëjams, kaip tai daro dauguma ðalies augintojø, o bulius penëti savo ûkio tvartuose ir kai ðie bus vyresni nei vieneriø metø amþiaus, skersti juos paèiø ásirengtoje skerdykloje. „Taip elgdamiesi turëtume vienu ðûviu nuðauti ne vienà, du, o daugiau zuikiø. Pirma, gausime nemaþas iðmokas uþ mësai auginamus galvijus, antra – be tarpininkø parduodami skerdienà gausime solidþias pajamas, treèia – kitiems parodysime, kad mûsø kraðte galima sëkmingai verstis mësine galvijininkyste, o tai visiðkai atitinka mûsø bendrovës akcininko – Þemës ûkio ministerijos – strategijà“, – kalbëjo A. Turskis. Valinavos gyvulininkystës komplekse yra gana gerai árengtos patalpos, kurias ðiek tiek patobulinus, planuojama ákurti nedidelá mësos perdirbimo cechà. Èia bûtø iðpjaustoma bei fasuojama mësa, gaminami nesudëtingi jos gaminiai. Bendrovës vadovas kaip pavyzdá pateikë Krakiø þemës ûkio bendrovëje taikomà modelá, kai ûkyje iðauginta kiauliena perdirbama paèioje bendrovëje ir pirkëjams pateikiama be jokiø tarpininkø.

Ambicingi planai

Produkcija – ðveicarø stalui

Pasiekæ gerø rezultatø pienininkystës srityje, Dotnuvos eksperimentinio ûkio darbuotojai

Dar didesnius planus eksperimentinio ûkio specialistai tikisi ágyvendinti antrajame Valinavos

LAMINUOTOS GRINDYS Lauko ir vidaus durys Plastikinës lauko dailylentës. Atveþa á namus. Mus galite rasti J. Basanavièiaus g. 91, prekyvietëje, tel.: 8 610 67 872, 8 618 44 113.

Valinavos tvartai ruoðiami mësiniø galvijø auginimui.

komplekso tvarte. Èia planuojama ákurdinti mësiniø galvijø þindeniø bandà. A. Turskis pasakojo neseniai lankæsis Ðveicarijoje, kur atsakingi asmenys pasiûlë imtis ðio verslo. Pasirodo, ðveicarai jautienos trûkumà ðalies prekybos rinkoje kompensuoja ðios mësos parsiskraidindami net ið Argentinos ir Urugvajaus. Bet tai yra gana brangu net ir tokios turtingos ðalies gyventojams, todël jie iðreiðkë pageidavimà, kad ðios mësos jiems uþaugintø Baltijos ðaliø ûkininkai. Jau pasiraðyta sutartis, pagal kurià ðveicarai ásipareigojo Dotnuvos ûkiui padëti ásigyti 40 karviø þindeniø, o mûsiðkiai – bent ðeðerius metus tiekti ðiuos mësinius galvijus vienos turtingiausiø Europos ðalies rinkai. „Produkcijos pardavimo kaina dar yra derinama, taèiau jau dabar galiu pasakyti, kad ji bus gana aukðta ir leis mûsø ûkiui pelningai plëtoti mësinæ gyvulininkystæ“, – ilgalaikiu projektu dþiaugësi A. Turskis. Be to, laikant karviø þindeniø bandà, bus galima joje gimusias telyèias parduoti kitiems ûkininkams, norintiems uþsiimti ðiø gyvuliø auginimu ir tokiu bûdu bent ið dalies sumaþinti ðalyje susidariusá veislinës medþiagos trûkumà.


2012 m. balandþio 3 d.

Prieð patyèias – susikibæ rankomis

Prie „Savaitës be patyèiø“ mokyklos-darþelio „Vaikystë“ bendruomenë prisidëjo neáprastai – á orà leido balionus ir rankomis apjuosë pastatà. /Nuotr. R. Kazakevièiaus/

Auðra MALINAUSKIENË

Mokyklos-darþelio „V aikystë“ „Vaikystë“ auklëtiniai auklëtiniai,, mokytojai ir tëveliai susivienijo bendrai akcijai akcijai,, kurios metu á orà leido spalvotus balionus ir susiëmæ uþ rankø apjuosë didþiulá ástaigos pastatà. Pasak mokyklos pradiniø klasiø mokytojos Virginijos Þemaitienës, ði graþi akcija buvo skirta

„Savaitei be patyèiø“. „Kaip ir pernai, prisijungëme prie visoje respublikoje vykstanèios savaitës be patyèiø, todël kasdien pas mus vyko ávairiausi renginiai. Vienà dienà su vaikais kalbëjome ir diskutavome apie patyèias, paruoðëme stendà, kuriame pateikëme vaikø mintis, taip pat pieðëme pieðinius tema „Kà gali mano rankelës“. O ðios dienos mûsø tikslas yra per savaitæ surinktus gerumo þodelius, pririðtus prie balionø, paleisti á dangø. Be to, kiekvienam draugui iðtiesti

rankelæ ir apjuosti mûsø mokyklà. Paskutiniàjà savaitës dienà vaikai ir mokytojai vieni su kitais keitëmsi paèiø pagamintomis spalvotomis apyrankëmis“, – pasakojo V. Þemaitienë. Ðios ugdymo ástaigos vadovës Zitos Petrokienës teigimu, „Vaikystëje“ mokosi apie ðimtà pradinukø, pusantro ðimto ikimokyklinukø. „Mûsø kolektyvas yra labai energingas ir mëgsta naujoves. Be to, renginys veja renginá, o ðventë ðventæ“, – sakë Z. Petrokienë.

11

Paþinimo ir gerumo takais Kovo 20-oji – Pasaulinë þemës diena, pavasario lygiadienis. Dienos ir nakties ilgumas tampa vienodas visuose Þemës rutulio kampeliuose. 1971 m. Jungtinës Tautos pavasario lygiadiená paskelbë Pasauline þemës diena. Lietuvai atgavus nepriklausomybæ Þemës diena oficialiai áteisinta ir Lietuvoje. Ta proga mokykla-darþelis „Obelëlë“ sulaukë sveèiø – pradinukø ið kitø mokyklø-darþeliø: „Vaikystës“, „Purienos“, „Kaðtono“, „Dobiliuko.“ Vyko viktorina „Paþinimo ir gerumo takais“. „Obelëlës“ ketvirtokai dainavo, deklamavo, dalyvavo viktorinoje. Mokytojos Violeta Lukoðevièienë ir Laima Lukoðevièienë papasakojo, kodël èia susirinkome, parodë filmà apie atliekø rûðiavimà. Penkios komandos varþësi pristatydamos savo paruoðtus namø darbus, atsakydamos á klausimus apie ekologijà, ðiukðliø rûðiavimà. Mokiniai pieðë plakatà „Mes saugome gamtà“, raðë Þemei laiðkus. Komisija, kurià sudarë Visuomenës sveikatos biuro specialistë Giedrë Þemaitienë, Ðvietimo pagalbos tarnybos specialistë

Mokiniai pieðë plakatà „Mes saugome gamtà“.

Danutë Èeidienë ir „Obelëlës“ pavaduotoja Danutë Navajauskienë, stebëjosi svariomis vaikø mintimis, ádomiais darbais, pristatymais, atliktais tyrimais ir negailëjo pagyrimø visiems. Todël kiekvienas viktorinos dalyvis buvo apdovanotas ne tik saldainiais, bet ir pagyrimo raðtais. Nugalëjo mokiniø draugystë. Dþiugios nuotaikos visi skirstësi á namus. Tikimës, kad bendradarbiavimas tæsis ir kitais metais. Violeta LUKOÐEVIÈIENË, mokyklos-darþelio „Obelëlë“ pradiniø klasiø mokytoja metodininkë

Statë draugystës rûmus

Akademijos gimnazijoje visi renginiai buvo skirti draugiðkumui tarp vaikø ir mokytojø stiprinti.

Organizuodama „Savaitæ be patyèiø“ Akademijos gimnazijos bendruomenë iðkëlë draugystës idëjà, todël visi renginiai buvo skirti draugiðkumui tarp vaikø ir mokytojø stiprinti stiprinti.. Neliko nuoðaly ir patys maþiausieji – pradinukai. Jie su palinkëjimais vienas kitam tiesë draugystës tiltus, keliavo nuo salos prie salos, atlikdami ávairias nuotaikingas uþduotis. Tiltai buvo pastatyti, gera nuotaika ðvietë vaikø, mokytojø, tëvø veiduose. Penktokai ið kartono pastatë „Draugystës“ rûmus, kuriø statyboms medþiagø parûpino 6–8, I– II G klasiø mokiniai. Kiekviena

klasë atneðë po kartono dëþæ, ið kuriø vadovaujant technologijø mokytojui A. Dubinskui buvo padarytos „plytos“. Rûmø langus, pro kuriuos þiûrëjo draugiðki veidai, nupieðë pradiniø klasiø mokiniai. Tai buvo pati draugiðkiausia ir linksmiausia statyba. Visa gimnazijos bendruomenë prisidëjo prie raðiniø „Draugystës tiltai“ raðymo. 5–7 klasiø mokiniai, vadovaudami informaciniø technologijø mokytojos V. Bartkienës, nupieðë pieðinius tema „Að laiminga(s) kai...“. Pieðiniai ir paroda sulaukë labai didelio susidomëjimo, nes buvo nuotaikingi, spalvingi ir labai informatyvûs. Akademijos gimnazijos Ðla-

paberþës pradinio ugdymo skyriuje besimokantys mokiniai pieðë, þiûrëjo ir aptarë filmà „Obuoliø maiðas“, þaidë þaidimus. Pilietiðkiausi akcijos dalyviai, visà savaitæ neðiojæ þenklelá „Draugaukime“, buvo apdovanoti saldþiausiais prizais. Visi kartu apsikabinæ sudainavome dainà „Draugams“. Tikime, jog ðiais renginiais atkreipëme dëmesá á patyèiø problemà, o mokiniai ir mokytojai pajuto, kaip smagu bendrauti draugiðkai, pagarbiai. Neringa KAZIUKAITYTË, Akademijos gimnazijos vyr. socialinë pedagogë ir Ona ÐULINKSIENË, socialinë pedagogë metodininkë

Mokykloje-darþelyje „Obelëlë“ surengta viktorina, kurioje varþësi penkios komandos.

Sëkmingas pasirodymas Sirutiðkio vaikø liaudiðkos muzikos kapela „Siruèiukai“ sëkmingai pasirodë Kupiðkyje surengtoje ðventëje „Aleksiuko bandonija“, skirtoje pavasario lygiadieniui paþymëti paþymëti.. Tradicinë kupiðkënø ðventë skirta populiarinti liaudiðko muzikavimo tradicijà, skatinti jaunus þmones atsigræþti á kultûros paveldà. Ðventëje dalyvavo ávairiø Lietuvos regionø atlikëjai, taèiau vaikø vokalinis instrumentinis ansamblis tebuvo vienintelis. „Susipaþinome su muzikantais ið kitø rajonø, paþiûrëjome, kuo kiekvienas kraðtas turtingas,

bendravome su vadovais“, – apie ðventæ pasakojo „Siruèiukø“ vadovas Henrikas Docius. Vaikø kapela atliko kelis smagius pavasariðkus kûrinius. Uþ nuotaikingà muzikà vaikai ir jø vadovas apdovanoti tautodailininkø darbais, simbolinëmis dovanomis ir, þinoma, saldumynais. „Mëgstame koncertuoti, todël mielai priimame kvietimus dainuoti bet kokiuose koncertuose, ðventëse, festivaliuose“, – sakë H. Docius. Uþ galimybæ iðvykti á Kupiðká kapelos dalyviai ir vadovas dëkingo Këdainiø kultûros centrui.

Projekto „Kraðto ðviesa“ rubrikà „Pilietinës iniciatyvos“ remia

„Rinkos aikðtës“ inf.


16

2012 m. balandþio 3 d.

Pilietinës iniciatyvos

Këdainieèiai iðvydo garsiàjà Ðkotijos Nesæ

/Nuotr. A. Petreikio/

Pedagogai dalyvavo edukaciniuose renginiuose Edinburgo pilyje, Nacionaliniame Ðkotijos muziejuje, Raðytojø muziejuje, Ðkotijos pasakojimø centre, plaukiojo Lochneso eþeru.

Vykdydama Këdainiø ðvietimo pagalbos tarnybos parengtà kvalifikacijos tobulinimo programà, grupë mokytojø vasario viduryje aplankë Ðkotijà. Kodël ið viso angliðkai kalbanèio pasaulio pasirinkta bûtent Ðkotija? Todël, kad glaudþiai su ðkotais susijusiø Këdainiø mokytojams ji vis dar neatrasta ðalis. Rûpëjo aplankyti poeto Roberto Burnso apdainuotas aukðtumas, paplaukioti Lochneso eþeru, pasigroþëti ðkotiðkais kiltais ir pasigërëti dûdmaiðiø melodijomis. Be to, Edinburgà ir Kaunà jungia nebrangûs tiesioginiai

skrydþiai, o tai itin aktualu mokytojams, pasiryþusiems kvalifikacijà tobulinti uþ savo pinigus. Programa buvo ádomi ir naudinga ne tik anglø kalbos mokytojams, bet ir drauge vykusiems istorikams: pedagogai dalyvavo edukaciniuose renginiuose Edinburgo pilyje, Nacionaliniame Ðkotijos muziejuje, Raðytojø muziejuje ir Ðkotijos pasakojimø centre. Edinburgo universitete susi-

paþino su jame vykdomomis studijø programomis ir besikeièianèia studijø tvarka Ðkotijos universitetuose: nuo 2012 m. uþ studijas juose reikës mokëti. Tai aktualu ir Lietuvos abiturientams, kurie tolesnes savo studijas sieja su iki ðiol nemokamomis studijomis Ðkotijos universitetuose. Mokytojø kalbinë kompetencija buvo tobulinama klausantis gidø pasakojimo ir bendraujant su skirtingos kultûrinës aplinkos þmonëmis. Kovo viduryje savo geràja patirtimi mokytojai pasidalino Këdainiø ðvietimo pagalbos tarnybos organizuotame seminare „Ðkotijos istorinis-kultûrinis paveldas ir ðvietimo sistema“. Programos medþiagà: praneðimus ir garso bei vaizdo medþiagà, kurià galima naudoti per anglø kalbos ir istorijos pamokas – mokytojai sudëjo á kompaktinæ plokðtelæ, kurios egzempliorius nusiøstas á Lietuvos nacionalinæ Martyno Maþvydo bibliotekà, suteikusià ISBN. Taigi pavyko pasiekti visus edukacinius tikslus ir dar daugiau – pamatyti garsiàjà Nesæ. Programa akredituota vieneriems metams, todël kvieèiu burtis ir tobulinti dalykinæ, kultûrinæ ir kalbinæ kompetencijà netradicinëje aplinkoje. Gemma NAVICKIENË, rajono anglø kalbos mokytojø metodinio bûrelio tarybos pirmininkë

Vanduo – mûsø turtas Specialiojoje mokykloje kovo mënuo ypatingas tuo, kad vyksta daugybë renginiø, susijusiø su bundanèia gamta. Vienas ið tokiø – projektas „Vanduo – mûsø turtas“, skirtas Pasaulinei vandens dienai paminëti. Projektà parengë ir vykdë auklëtojos Graþina Baniukaitienë ir Irena Vainauskienë kartu su vyr. slaugos administratore Severija Adomaitiene, bendrosios praktikos slaugytojomis Ignata Janèiuviene, Ingrida Stoèkuviene ir gydytoju Vytautu Roku. Ugdytiniams buvo pasiûlyta daug ádomios praktinës veiklos: pieðiniø konkursas „Vanduo gamtoje ir Að“, kurio metu vaikai labai nuoðirdþiai dirbo ir pateikë graþius, spalvingus pieðinius, po to organizuota paroda mokyklos bendruomenei. Itin ádomi buvo praktinës veiklos popietë „Mes ekspertai“. Jos metu vaikai galëjo paeksperimentuoti su vandeniu – jie pilstë, matavo, laðino vandená, lygino jo tûrius. Tai buvo nauja, nepatirta ir ádomu. Paruoðta didaktinë medþiaga suteikë vaikams teoriniø þiniø apie vandens svarbà gamtai ir þmogui, jo naudojimo bei tausojimo galimybes. Paskutinæ projektinës veiklos dienà mokyklos bendruomenë bu-

Specialiosios mokyklos vaikams buvo pasiûlyta daug ádomios praktinës veiklos

vo pakviesta á valgyklà. Èia vyko vandens degustacija. Buvo pateikta ávairiø skoniø vandens ir pasiûlyta nustatyti, kokiais ingredientais papildytas vanduo. Medikø komanda pasirûpino, kad aktyviausi projekto dalyviai bûtø paskatinti prizais ir siurprizais. Ugdytiniai gavo spalvingus kvietimus á mokyklos hidroterapijos kabinetà, kuriame galëjo pasilepinti vandens procedûromis – masaþinëse voniose bei duðuose. Pasidþiaugëme ágytomis þiniomis ir ádomiais renginiais bei laukiame kitø. Irena VAINAUSKIENË, Specialiosios mokyklos auklëtoja

„Draugystës tiltai“ Tikëjimas ir mokslas – du sparnai kilti á tiesà Akademijoje Á Katalikø teologijos fakultetà Vytauto Didþiojo universitete kovo 23 dienà nuo pat ankstyvo ryto kas grupelëmis, kas poromis rinkosi Lietuvos jaunimas ir juos lydintys mokytojai mokytojai.. Èia vyko respublikinio mokslinio-kûrybinio konkurso „T ikëjimas ir mokslas – „Tikëjimas du sparnai kilti á tiesà“ finalas.

Konkurso tikslas – skatinti moksleivius gilintis á mokslo ir krikðèioniðkojo tikëjimo sàsajas, remiantis Alberto Einðteino mintimi, kad mokslas be tikëjimo yra luoðas, o religija be mokslo yra akla. Finale dalyvavo gausus bûrys moksleiviø ið visos Lietuvos: Trakø, Telðiø, Vilkaviðkio, Alytaus, Vilniaus, Panevëþio, Kauno, Marijampolës, Maþeikiø. Ið Këdainiø rajono respublikiniame moksliniamekûrybiniame konkurse dalyvavo J. Paukðtelio pagrindinës mokyklos atstovai: Viktorija Lapënaitë, Simona Staðaitytë, Sandra Mikuckytë ir Eglë Kazakevièiûtë. Jaunimas pristatë savo darbus ir atsakë á kompetentingos komisijos uþduotus klausimus.

Akademijos gimnazijoje visà savaitæ trukusi akcija „Draugystës tiltai“ árodë, kad draugai turi bendrà patirtá, panaðias vertybes ir tikslus, jiems gera bûti kartu.

J. Paukðtelio pagrindinës mokyklos mokiniai kartu su mokytoja dalyvavo respublikiniame moksliniame-kûrybiniame konkurse.

Finalininkai buvo atrinkti ið ávairaus þanro darbø: esë, referatø, multimedijos ir vaizdo prezentacijø, eilëraðèiø, pieðiniø. Nors J. Paukðtelio pagrindinës mokyklos mokiniai ir netapo prizininkais, taèiau dþiaugiasi vertinga patirtimi ir patirtomis geromis emocijomis. Pradþiugino Katalikø teologijos fakulteto dekano doc. dr. B. Ulevièiaus þodþiai: „Jûs

Asmeniniai skelbimai –

Josvainiø g. 41 41,, Këdainiai

Redakcijos tel. 8 605 19 294 (T ELE2) (TELE2) El. paðtas raredakcija @ra.w3.lt raredakcija@ Spausdino

UAB „Rinkos aikðtë“ spaustuvë

tel. 60 763

El. paðtas rinkosaikste@ra.w3.lt

esate nugalëtojai, nes áþengëte á paþinimo kelià“. Dþiugu, kad visoje Lietuvoje yra tiek daug kûrybingø, krikðèioniðkoms vertybëms neabejingø ir tvirtai jas ginanèiø jaunø þmoniø, tarp kuriø – ir J. Paukðtelio pagrindinës mokyklos moksleiviai.

Direktorë-vyr. redaktorë Vitalija Surgautienë tel./faks. 52 444

Sandra PALUBECKË, J. Paukðtelio pagrindinës mokyklos tikybos mokytoja metodininkë

Irma Bajorûnë Giedrûna Girdenytë Irmina Valantonytë

Danguolë MEJERË, Akademijos gimnazijos 4 klasës tëvø komiteto pirmininkë

Projekto „Kraðto ðviesa“ rubrikà „Pilietinës iniciatyvos“ remia

KORESPONDENT AI KORESPONDENTA

Tel. 56 51 5111

www.rinkosaikste.lt

Mokiniai ir pedagogai tà savaitæ buvo pasipuoðæ draugystæ simbolizuojanèiomis emblemomis. Pradinukai surengë ðventæ ketvirtokams „Draugystës kokteilis“. Rytà visus pasveikino þaidimas „Rankø dainelë“, vëliau buvo tiesiami draugystës tiltai per mokyklà puoðiantá vaikø pieðtà upelá. Kiekvienos klasës mokiniai draugø susitikimø salelëse mokë ketvirtokus skirtingø dalykø. Prieðmokyklinukai „Ðvelniukø“ salelëje pasakojo pasakëlæ, pirmokai „Patrepsiukø“ salelëje, antrokai po draugystës skëèiu

ðoko, treèiokai „Draugiðkos ðypsenos“ salelëje surengë viktorinà, kûrë ketureilius ir komplimentus, raðë raðinëlius. Ketvirtokai parodë tëveliams, ko iðmoko kiekvienoje salelëje, o atsidëkodami jaunesniems draugams uþ ðventæ parodë spektaklá su ðokiais ir dainomis. Á ðià pynæ jie supynë trumpas savo gyvenimo mokykloje akimirkas, pasakojo, kà labiausiai mëgsta veikti. Ketvirtokams kiekvienos klasës vaikai dovanojo paèiø paruoðtas saldþias staigmenas, darbelius. Ðventæ vainikavo pirmokø pagamintas draugystës kokteilis bei gimnazijos mokiniø tarybos, mokytojø ir tëveliø ðilti þodþiai ketvirtokams ir jø mokytojai Vitalijai Strautnikienei.

Auðra Malinauskienë Jovita Þebrauskaitë Tel. 57 771

Stilius, korektûra – Inga Valiukevièienë Rankraðèiai negràþinami. Redakcijos ir straipsniø autoriø nuomonës gali nesutapti

Reklamos vadybininkas – tel. 56 589

Laikraðtis „Rinkos aikðtë“ yra Nacionalinës rajonø ir miestø laikraðèiø leidëjø asociacijos narys

Steigimo liudijimo nr nr.. 573 Indeksas 67420 ISSN 1648-0376 4 sp. l. Uþs. Nr Nr.. 384 Tiraþas 5 962 egz.

04_03 dienos laikraštis  

šiame laikraščio numeryje skaitykite

Advertisement