Page 1

KSIÊGA ZNAKU


Ksiêga znaku dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza S³owackiego w Tarnowie

Wersja podstawowa znak graficzny | minimalna wielkoϾ

20 mm

Szymon Banek Pwsz w Tarnowie Instytut Sztuki Zak³ad Grafiki 2013/2014


Ksiêga znaku dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza S³owackiego w Tarnowie

Wersja podstawowa znak graficzny z tekstem | minimalna wielkoϾ

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JULIUSZA S£OWACKIEGO W TARNOWIE

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JULIUSZA S£OWACKIEGO W TARNOWIE

50 mm

Szymon Banek Pwsz w Tarnowie Instytut Sztuki Zak³ad Grafiki 2013/2014


Ksiêga znaku dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza S³owackiego w Tarnowie

Wersja podstawowa znak graficzny | pole ochronne

A

A A A

A

Szymon Banek Pwsz w Tarnowie Instytut Sztuki Zak³ad Grafiki 2013/2014


Ksiêga znaku dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza S³owackiego w Tarnowie

Wersja podstawowa znak graficzny z tekstem | pole ochronne

0,5 A A A A

A

Szymon Banek Pwsz w Tarnowie Instytut Sztuki Zak³ad Grafiki 2013/2014


Ksiêga znaku dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza S³owackiego w Tarnowie

Wersja podstawowa znak graficzny z tekstem | kolorystyka

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JULIUSZA S£OWACKIEGO W TARNOWIE

PANTONE 152 C C :0 M :60 Y :100 K :0

PANTONE PROCES BLACK C C: 0 M :0 Y :0 K :100

Szymon Banek Pwsz w Tarnowie Instytut Sztuki Zak³ad Grafiki 2013/2014


Ksiêga znaku dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza S³owackiego w Tarnowie

Wersja achromatyczna znak graficzny z tekstem | kolorystyka

PANTONE PROCES BLACK C C: 0 M :0 Y :0 K :100

Szymon Banek Pwsz w Tarnowie Instytut Sztuki Zak³ad Grafiki 2013/2014


Ksiêga znaku dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza S³owackiego w Tarnowie

Wersja monochromatyczna z tekstem | kolorystyka

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JULIUSZA S£OWACKIEGO W TARNOWIE

PANTONE COOL GRAY 6C C :0 M :0 Y :0 K :30

PANTONE PROCES BLACK C C :0 M :0 Y :0 K :100

Szymon Banek Pwsz w Tarnowie Instytut Sztuki Zak³ad Grafiki 2013/2014


Ksiêga znaku dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza S³owackiego w Tarnowie

Niedozwolone modyfikacje logo

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JULIUSZA S£OWACKIEGO W TARNOWIE Zakaz nak³adania siê tekstu i znaku

IM. JULIUSZA S£OWACKIEGO W TARNOWIE

Zakaz zmiany proporcji znaku i tekstu

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JULIUSZA S£OWACKIEGO W TARNOWIE

Zakaz dodawania cienia

IM. JULIUSZA S£OWACKIEGO W TARNOWIE

Zakaz rozci¹gania i znieszkszta³cenia

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

IM. JULIUSZA S£OWACKIEGO W TARNOWIE

IM. JULIUSZA S£OWACKIEGO W TARNOWIE

Zakaz stosowania przezroczystoœci

Zakaz dodawania obrysu

Szymon Banek Pwsz w Tarnowie Instytut Sztuki Zak³ad Grafiki 2013/2014


Ksiêga znaku dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza S³owackiego w Tarnowie

Niedozwolone t³o

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

w Tarnowie

w Tarnowie

Zakaz stosowania t³o w kolorze zbli¿onym do któregoœ z kolorów logo

Zakaz stosowania skomplikowanego t³a

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

w Tarnowie

w Tarnowie

Zakaza stosowania t³a w kolorze u¿ytym w logo

Zakaz stosowania t³a z tekstur¹

Szymon Banek Pwsz w Tarnowie Instytut Sztuki Zak³ad Grafiki 2013/2014


Ksiêga znaku dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza S³owackiego w Tarnowie

Font u¿yty w wersji logo z tekstem

a¹bcædeêfghijkl³mn ñ o ó p q r s œ t uv w x y z ¿ Ÿ A¥BCÆDEÊFGHIJKL£MN ÑOÓPQRSŒTUVWXYZ¯ 1234567890 ~`! @ # $ % ^ & * ( ) _ + =[]{}:;‚„<,>.?/|\

Tahoma - bezszeryfowy krój pisma, powsta³y w 1994 w firmie Microsoft. Twórc¹ Tahomy jest Matthew Carter, a pliki fontów by³y po raz pierwszy dystrybuowane z systemem operacyjnym Microsoft Windows 95.

Szymon Banek Pwsz w Tarnowie Instytut Sztuki Zak³ad Grafiki 2013/2014


Ksiêga znaku dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza S³owackiego w Tarnowie

Alternatywna wersja znaku z tekstem dla poszczególnych filii | kolorystyka

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JULIUSZA S£OWACKIEGO W TARNOWIE

Filia nr 5 ul.Ks Bajdy 27

PANTONE 485 C C: 0 M :100 Y :100 K :0 PANTONE PROCES BLACK C C: 0 M :0 Y :0 K:100

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JULIUSZA S£OWACKIEGO W TARNOWIE

Filia nr 1

ul. Gumniska 28

PANTONE Process Magenta C C: 0 M :100 Y :0 K :0 PANTONE PROCES BLACK C C: 0 M :0 Y :0 K :100

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JULIUSZA S£OWACKIEGO W TARNOWIE

Filia nr 8 ul. Traugutta 8 PANTONE Process Cyan C C :100 M :0 Y :0 K :0 PANTONE PROCES BLACK C C :0 M :0 Y :0 K :100

Szymon Banek Pwsz w Tarnowie Instytut Sztuki Zak³ad Grafiki 2013/2014


Ksiêga znaku dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza S³owackiego w Tarnowie

Alternatywna wersja znaku z tekstem dla poszczególnych filii | kolorystyka

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JULIUSZA S£OWACKIEGO W TARNOWIE

Filia nr 9 ul. Krzyska 119

PANTONE 362 C C: 79 M: 7 Y: 100 K :0 PANTONE PROCES BLACK C C: 0 M :0 Y :0 K :100

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JULIUSZA S£OWACKIEGO W TARNOWIE

Filia nr 11 ul. Klikowska 6

PANTONE 382 C C: 0 M :40 Y :0 K :100 PANTONE PROCES BLACK C C: 0 M :0 Y :0 K:100

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JULIUSZA S£OWACKIEGO W TARNOWIE

Filia nr 13 ul. Starod¹browska 4 PANTONE 7406 C C :4 M :21 Y :94 K :0 PANTONE PROCES BLACK C C :0 M :0 Y :0 K :100

Szymon Banek Pwsz w Tarnowie Instytut Sztuki Zak³ad Grafiki 2013/2014


Ksiêga znaku dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza S³owackiego w Tarnowie

Alternatywna wersja znaku z tekstem dla poszczególnych filii | kolorystyka

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JULIUSZA S£OWACKIEGO W TARNOWIE

Filia nr 14

os. 25-lecia PRL

PANTONE 682 C C: 20 M :80 Y :0 K :20 PANTONE PROCES BLACK C C: 0 M :0 Y :0 K :100

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JULIUSZA S£OWACKIEGO W TARNOWIE

Filia nr 17 ul. Westerplatte 8a

PANTONE 1765 C C: 0 M :40 Y :20 K :0 PANTONE PROCES BLACK C C: 0 M :0 Y :0 K:100

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JULIUSZA S£OWACKIEGO W TARNOWIE

Filia nr 18 ul. Romanowicza 38 PANTONE 484 C C :44 M :99 Y :98 K :5 PANTONE PROCES BLACK C C :0 M :0 Y :0 K :100

Szymon Banek Pwsz w Tarnowie Instytut Sztuki Zak³ad Grafiki 2013/2014


Ksiêga znaku | Materia³y firmowe dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza S³owackiego w Tarnowie

Wizytówka ogólna | imienna dla dyrektora | karta biblioteczna | przód

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JULIUSZA S£OWACKIEGO W TARNOWIE

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JULIUSZA S£OWACKIEGO W TARNOWIE

dyr. Ewa Stañczyk tel. 608 329 870 e-mail: E.Stanczyk@mbp.tarnow.pl

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JULIUSZA S£OWACKIEGO W TARNOWIE

KARTA BIBLIOTECZNA www.biblioteka.tarnow.pl

Szymon Banek Pwsz w Tarnowie Instytut Sztuki Zak³ad Grafiki 2013/2014


Ksiêga znaku | Materia³y firmowe dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza S³owackiego w Tarnowie

Wizytówka ogólna | imienna dla dyrektora | karta biblioteczna | ty³

ul. Krakowska 4 33-100 Tarnów

Godziny otwarcia:

Poniedzia³ek: Wtorek-pi¹tek: Sobota:

tel: 14 688 80 21 fax: 14 688 80 22

9-15 9-18 9-15

mbp@biblioteka.tarnow.pl www.biblioteka.tarnow.pl

ul. Krakowska 4 33-100 Tarnów

Godziny otwarcia:

Poniedzia³ek: Wtorek-pi¹tek: Sobota:

9-15 9-18 9-15

tel: 14 688 80 21 fax: 14 688 80 22 mbp@biblioteka.tarnow.pl www.biblioteka.tarnow.pl

ul. Krakowska 4, tel. 14 688 80 21, 14 688 80 22, ul. Staszica 6, tel. 14 688 80 23, 14 688 24

40022035 Oœwiadczam, ¿e zapozna³em siê z regulaminem MBP

Miejsce na podpis

Karta biblioteczna MBP wa¿na we wszystkich dzia³ach i filiach na terenie miasta

Szymon Banek Pwsz w Tarnowie Instytut Sztuki Zak³ad Grafiki 2013/2014


Ksiêga znaku | Materia³y firmowe dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza S³owackiego w Tarnowie

Wizytówki dla poszczególnych filii | przód

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JULIUSZA S£OWACKIEGO W TARNOWIE

Filia nr 5 ul. Ks. Bajdy 27 tel. 14 656 09 60

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JULIUSZA S£OWACKIEGO W TARNOWIE

Filia nr 1 ul. Gumniska 28 tel. 14 688-80-29

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JULIUSZA S£OWACKIEGO W TARNOWIE

Filia nr 8 ul. Traugutta 1 tel. 14 656 25 88

Szymon Banek Pwsz w Tarnowie Instytut Sztuki Zak³ad Grafiki 2013/2014


Ksiêga znaku | Materia³y firmowe dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza S³owackiego w Tarnowie

Wizytówki dla poszczególnych filii | ty³

Godziny otwarcia:

Poniedzia³ek: Wtorek-pi¹tek: Sobota:

10-15 11-18 nieczynna

ul. Krakowska 4 33-100 Tarnów tel: 14 688 80 21 fax: 14 688 80 22 mbp@biblioteka.tarnow.pl www.biblioteka.tarnow.pl

Godziny otwarcia:

Poniedzia³ek: Wtorek-pi¹tek: Sobota:

10-15 10-18 9-14

ul. Krakowska 4 33-100 Tarnów tel: 14 688 80 21 fax: 14 688 80 22 mbp@biblioteka.tarnow.pl www.biblioteka.tarnow.pl

Godziny otwarcia:

Poniedzia³ek: Wtorek-pi¹tek: Sobota:

10-15 10-18 9-15

ul. Krakowska 4 33-100 Tarnów e-mail: mbp@gmail.com tel: 14 688 80 21 fax: 14 688 80 22 www.mbp.tarnow.pl

Szymon Banek Pwsz w Tarnowie Instytut Sztuki Zak³ad Grafiki 2013/2014


Ksiêga znaku | Materia³y firmowe dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza S³owackiego w Tarnowie

Koperta C6 wersja okazyjna

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JULIUSZA S£OWACKIEGO W TARNOWIE UL. KRAKOWSKA 4 33-100 TARNÓW FILIA NR 1

Szymon Banek Pwsz w Tarnowie Instytut Sztuki Zak³ad Grafiki 2013/2014


Ksiêga znaku | Materia³y firmowe dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza S³owackiego w Tarnowie

Koperta C6 wersja oszczêdna

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JULIUSZA S£OWACKIEGO W TARNOWIE UL. KRAKOWSKA 4 33-100 TARNÓW FILIA NR 1

Szymon Banek Pwsz w Tarnowie Instytut Sztuki Zak³ad Grafiki 2013/2014


Ksiêga znaku | Materia³y firmowe dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza S³owackiego w Tarnowie

Koperta DL

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JULIUSZA S£OWACKIEGO W TARNOWIE UL. KRAKOWSKA 4 33-100 TARNÓW FILIA NR 1

Szymon Banek Pwsz w Tarnowie Instytut Sztuki Zak³ad Grafiki 2013/2014


MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JULIUSZA SÂŁOWACKIEGO W TARNOWIE UL. KRAKOWSKA 4 33-100 TARNĂ&#x201C;W FILIA NR 1

Szanowny Panie Dyrektorze Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia dolor nihi consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi aliquid tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi laboris consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna velit aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex nostrum commodo consequat.Dirure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla quia pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium sequi doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi enim architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur?Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in amet voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non illo et proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore natus magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur?Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua beatav. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo qui. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex nostrum commodo consequat.Dirure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla quia pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium sequi doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi enim architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.


Ksiêga znaku | Materia³y firmowe dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza S³owackiego w Tarnowie

Afisz wersja I

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JULIUSZA S£OWACKIEGO W TARNOWIE

WARSZTATY PLASTYCZNE DLA DZIECI DZIECI W WIEKU 5-9LAT LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

07.07 2014 13:00 TARNÓW UL.KRAKOWSKA 4

WSTÊP WOLNY WWW.BIBLIOTEKA.TARNOW.PL

Szymon Banek Pwsz w Tarnowie Instytut Sztuki Zak³ad Grafiki 2013/2014


Ksiêga znaku | Materia³y firmowe dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza S³owackiego w Tarnowie

Afisz wersja II

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JULIUSZA S£OWACKIEGO W TARNOWIE

ZBIGNIEW MIROS£AWSKI SPOTKANIE Z AUTOREM PROMOCJA TOMIKU POEZJI

07.07 2014 13:00 TARNÓW UL.KRAKOWSKA 4

WSTÊP WOLNY WWW.BIBLIOTEKA.TARNOW.PL

Szymon Banek Pwsz w Tarnowie Instytut Sztuki Zak³ad Grafiki 2013/2014


Ksiêga znaku | Materia³y firmowe dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza S³owackiego w Tarnowie

Afisz wersja III

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JULIUSZA S£OWACKIEGO W TARNOWIE

WIECZOREK POETYCKI W WYKONANIU GRUPY ELIKSIR

07.07 2014 13:00 TARNÓW UL.KRAKOWSKA 4

WSTÊP WOLNY WWW.BIBLIOTEKA.TARNOW.PL

Szymon Banek Pwsz w Tarnowie Instytut Sztuki Zak³ad Grafiki 2013/2014

Szymon banek projektowanie w księga znaku 1rs 13 14  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you