Page 1


คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร


พศ. สัมพันธ ๒๕๕๘ คณะผูจัดทํา

ออกแบบปก อํานวยการผลิต พิมพครั้งที่ ๑ จํานวน พิมพที่

ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปริยดา สุขเจริญสิน อาจารย ดร. ทัศนีย สติมานนท นางสาวภรณกวินท อัครบวรเกียรติ นางสาวยุพวดี ชินพฤทธิวงศ นางสาวณินนิชา เชยเอี่ยม คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร กันยายน ๒๕๕๘ ๑,๐๐๐ เลม เพื่อเปนหนังสือที่ระลึกในงาน “๕๐ ป พศ. สัมพันธ” บริษัท มิตรภาพการพิมพ และสติวดิโอ จํากัด เลขที่ ๑ ซอยพระรามเกา ๕๙ (อิสระชัย) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ ๑๐๒๕๐ โทร. ๐๒-๑๘๗-๒๒๒๓-๕

สงวนลิขสิทธิ์ ©คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร


สารแสดงความยินดีจาก นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ในวาระที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ครบรอบ ๕๐ ป ในป ๒๕๕๙

คณะพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ ได กํ า เนิ ด ขึ้ น มาพร อ มกั บ สถาบั น บั ณ ฑิ ต พัฒนบริหารศาสตร เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๐๙ จนถึงปจจุบัน ไดมีสวนผลิตบัณฑิตที่มีความ รูความสามารถทางดานการบริหารการพัฒนาเศรษฐศาสตร ในสาขาตางๆ ออกไปพัฒนา ประเทศ จํานวนทั้งสิ้น ๕,๖๖๑ คน นอกจากนี้ ยังมีผลงานวิจัยที่เปนประโยชนตอสังคมและ จัดการฝกอบรม และใหบริการทางวิชาการอยางตอเนื่องโดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐในการ พัฒนาและแกไขปญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร


ในโอกาสที ่ ค ณะพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ ครบรอบ ๕ ทศวรรษแห ง การเป น “คลังสมองทางเศรษฐศาสตรของประเทศ” โดยการนําความรูในการประยุกตใชทฤษฎี เศรษฐศาสตรกบั ปญหาตามสภาพความเปนจริงอยางมีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ ไดสราง ประสบการณ พัฒนาการ และความแข็งแกรงใหกบั ทัง้ บุคลากรของคณะ และบัณฑิตซึง่ เปนผูท ่ี มีบทบาทอยางสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศชาติ นับเปนความสําเร็จทีน่ า ยินดีเปน อยางยิง่ ในขณะเดียวกัน ภายใตกระแสของเศรษฐกิจและสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอยางรวดเร็ว ดังเชนปจจุบนั คณะพัฒนาการเศรษฐกิจยิง่ ตองมีบทบาทเพิม่ ขึน้ ในการสนับสนุนความรูแ ละการ ประยุกตใชความรู เพือ่ การนําพาประเทศชาติใหสามารถกาวผานปญหานานัปประการไปสูก าร พัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคลองกับปรัชญา คือ “สรางปญญา เพื่อการเปลี่ยนแปลง” (WISDOM for Change) ขอใหพวกเราทุกคน จงมุง มัน่ อยางเต็มกําลังความสามารถ เพือ่ ใช ความรู และประสบการณมากวา ๕๐ ป ในการพัฒนาการดานเศรษฐกิจของประเทศชาติและโลก ตอไป

รองศาสตราจารย ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร


สารจากคณบดี คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

เนื่องในวาระที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จะกาวเขาสูปที่ ๕o ใน วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจซึง่ เปน ๑ ใน ๔ ของคณะทีถ่ อื กําเนิดมาพรอม สถาบัน จึงไดมโี อกาสรวมฉลองในวาระนีไ้ ปพรอมดวย ในช ว งเวลากว า ๕o ป ที่ ผ า นมา คณะพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ ได ดํ า เนิ น กิจกรรมทางวิชาการมาอยางเต็มที่ ทั้งการผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตมาแลวรวม กวา ๕,ooo คน ผูสําเร็จการศึกษาจากคณะไดมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ ประเทศอยางตอเนื่อง คณะไดมีการสรางสรรคผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการมาอยาง มากมาย ซึ่งทําใหคณะพัฒนาการเศรษฐกิจไดรับการยอมรับจากสังคมเปนที่ประจักษ

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร


คณะพัฒนาการเศรษฐกิจตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาเครือขายความ สัมพันธระหวาง ศิษยเกา ศิษยปจจุบัน และคณาจารย เพื่อใหมีความรวมมือกันอยางเปนรูป ธรรม เปดโอกาสใหศิษยเกาไดมีสวนรวมในการพัฒนากิจการของคณะ ทั้งดานการเรียนการ สอน การวิจัย และบริการวิชาการ เปนการแสดงความรักความสามัคคีระหวางกัน และตอบ สนองยุทธศาสตรการพัฒนาของสถาบันในการสรางเครือขายความรวมมือทุกดานกับศิษยเกา ดวย โครงการจัดงาน ๕o ป พศ. สัมพันธรเิ ริม่ ขึน้ โดยความรวมมือระหวางคณะ พัฒนาการเศรษฐกิจ และสมาคมนักศึกษาเกาคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ เพือ่ ดําเนินกิจกรรมทาง วิชาการและสันทนาการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ ๑) สรางเครือขายระหวางศิษยเกาและศิษย ปจจุบันของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ๒) ประชาสัมพันธใหศิษยเกาและศิษยปจจุบันรูจัก สมาคมนักศึกษาเกาคณะพัฒนาการเศรษฐกิจมากขึ้น ๓) พบปะสังสรรคระหวางศิษยเกา ศิษย ปจจุบนั และคณาจารย เสริมสราง ความรัก ความผูกพัน นําไปสูก ารพัฒนาคณะใหเปนทีย่ อมรับ กวางขวางมากขึน้ ขอขอบคุณคณาจารยทง้ั อดีตและปจจุบนั ศิษยเกา ศิษยปจ จุบนั และเจาหนาที่ ของคณะและสถาบันทุกทาน ทีไ่ ดมสี ว นชวยผลักดันให “งาน ๕o ป พศ. สัมพันธ” เกิดขึน้ มา และลุลว งประสบความสําเร็จไปไดดว ยดี คณะจะไดใชประโยชนจากโอกาสนี้ ในการสรางความ สัมพันธอยางตอเนือ่ ง และนําไปเปนพลังขับเคลือ่ นการทํางานของคณะใหพฒ ั นากาวหนาสืบตอ ไปในอนาคต ผูชวยศาสตราจารย ดร. ณดา จันทรสม คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร


สารบัญ ๙1 ๑๑1 ๑๒1 ๑๗1 ๒๗1 ๒๘1 ๓๑1 ๓๔1 ๔๐1 ๔๓1 ๔๔1 ๔๘1 ๕๔1 ๕๖1 ๖๑1 ๖๕1 ๖๙1 ๗๐1 1 ๗๑1

ประวัติคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ บุคลากรคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ รายนามคณบดี คณาจารย เลขานุการคณะ แนะนําคณาจารยปจจุบัน หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ พัฒนาการของหลักสูตร หลักสูตรที่เปดสอนในปจจุบัน สถิติผูสําเร็จการศึกษา ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รางวัลแหงความภาคภูมิใจ รางวัลคณาจารย รางวัลนักศึกษา ศิษยเกาดีเดน โลเกียรติคุณนราธิปพงษประพันธ สมาคมนักศึกษาเกา คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ชมรมเศรษฐศาสตรนิดา พศ. เลาเรื่อง จากวันนั้น...........ถึงวันนี้ โดย ศาสตราจารย ดร. ธีรพงษ วิกิตเศรษฐ

ยอนรําลึก: พศ. สัมพันธ ๑๒ ปมีครั้ง โดย ศาสตราจารย ดร.ณัฏฐพงศ ทองภักดี

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร


๗๗ 1

ความทรงจําชาว พศ. โดย รองศาสตราจารย ดร. ราเชนทร ชินทยารังสรรค

๗๘ 1

พศ. ที่ฉันรูจัก โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุจิตรา ชํานิวิกยกรณ

ประมวลภาพกิจกรรม บรรณานุกรม ผูสนับสนุนการจัดพิมพ

๘๑ 1 ๙๕ 1 ๙๗ 1

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร


ประวัติคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร


ประวัติคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจเปนหนึ่งในสี่คณะที่ถือกําเนิดขึ้นพรอมกับสถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๐๙ โดยคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ไดแยกตัวมาจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ (ตอมาเปลี่ยนชื่อเปนสํานักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ) ตามพระประสงคของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ดังความตอนหนึ่งในพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๑๓ ณ สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร ความวา “...ตามที่อธิการบดีกลาวถึงการจัดตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรวามี ความเกี่ยวของอยูกับขาพเจานั้น ขอกลาวเสริมวา เดิมทีเดียวขาพเจาตั้งขอคิดเกี่ยวกับการ พัฒนาเศรษฐกิจตางๆ จะตองอาศัยขอมูลที่ถูกตองเปนหลัก และจะตองใชนักสถิติที่มีความรู ความสามารถขั้นสูงเปนผูปฏิบัติในประเทศไทยนั้น นักสถิติดังกลาวยังหาไดนอย ถาจะหาใหได เพียงพอก็จะตองจัดสงนักสถิติออกไปศึกษา ณ ตางประเทศ ใหเขามีโอกาสเขาศึกษาเพิ่มเติม และนําความรูมาใชประโยชน เมื่อไดแสดงความคิดนี้แกนายเดวิด รอกกิเฟลเลอรอีก นายเดวิด รอกกิเฟลเลอร ใหความเห็นวา นาจะใหผูเชี่ยวชาญมาสํารวจสภาวะเศรษฐกิจ และมาทําการ สอนในประเทศไทย จะไดประโยชนยิ่งกวาสงคนออกไปตางประเทศ แลวนายเดวิด รอกกิเฟล เลอร เลือกเฟนหานักเศรษฐกิจและนักบริหารที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งของสหรัฐอเมริกา คือ ดอกเตอร สเตซี เมย ใหเขามาชวยเหลือ ดอกเตอร สเตซี เมย เขามาพบขาพเจาและมาสํารวจ แลวทํารายงานเสนอวา รัฐบาลควรดําเนินการอยางไรในการจัดตั้งสถาบันการศึกษาที่ตองการ ที่สุดเมื่อรัฐบาลรับไปดําเนินการก็ไดรับความรวมมือชวยเหลือจากมูลนิธิฟอรดอีกทางหนึ่ง และตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรนี้ขึ้นไดสําเร็จ เปนสถานศึกษาขั้นสูงเพื่ออบรมวิชา เศรษฐกิจ ตลอดจนวิชาการบริหาร สําหรับผูที่จะมีหนาที่พัฒนาการเศรษฐกิจของประเทศ นับ เปนความสําเร็จที่นายินดีอยางยิ่ง...” ในฐานะของสถาบันวิชาการชั้นนําทางดานเศรษฐศาสตรของประเทศ คณะ พัฒนาการเศรษฐกิจ ไดทําหนาที่ของการเปนคลังสมองทางเศรษฐศาสตรของประเทศมาโดย ตลอด ทั้งการผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีความรูความเชี่ยวชาญทางเศรษฐศาสตร มี จริยธรรมทางวิชาการในการประกอบอาชีพ ทั้งในองคกรภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้คณะ พัฒนาการเศรษฐกิจไดผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ และเปนประโยชนตอสาธารณชนอยางตอเนื่อง

๑๐

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร


บุคลากรคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

คคณะพั คณะ ณะพ ะพฒ ะพั ั นากา นาการเศรษฐกิ ารเ รเศร ศรรษฐฐกิจ สถาบ สถ สถาบั ถาบันับัณฑิ ณฑฑิตพัพัฒนบร ฒนนบริ บริริหาารศาสตร รศาสต สตรร

๑๑๑๑


รายนามคณบดี ระยะเวลาการดํารงตําแหนง ศาสตราจารย รองศาสตราจารย รองศาสตราจารย รองศาสตราจารย รองศาสตราจารย รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย รองศาสตราจารย รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย

๑๒

ดร. ศักดา ดร. ไพจิตร ดร. จิรายุ ดร. ธวัชชัย ดร. จําลอง ดร. ธีรพงษ ดร. ประสิทธิ์ ดร. วุฒิเทพ ดร. วิทย ดร. วิวัฒนชัย ดร. วิศาล ดร. ณัฏฐพงศ ดร. ราเชนทร ดร. อดิศร ดร. ณดา

สายบัว เอื้อทวีกุล อิศรางกูร ณ อยุธยา ยงกิตติกุล อติกุล วิกิตเศรษฐ ตงยิ่งศิริ อินทปญญา สัตยารักษวิทย อัตถากร บุปผเวส ทองภักดี ชินทยารังสรรค อิศรางกูร ณ อยุธยา จันทรสม

เม.ย. ๒๕๑๐ - ธ.ค. ๒๕๑๖ ส.ค. ๒๕๑๗ - มิ.ย. ๒๕๑๙ ก.ค. ๒๕๑๙ - ธ.ค. ๒๕๒๑ พ.ค. ๒๕๒๒ - มี.ค. ๒๕๒๖ มี.ค. ๒๕๒๖ - มี.ค. ๒๕๒๘ มี.ค. ๒๕๒๘ - มี.ค. ๒๕๓๐ มี.ค. ๒๕๓๐ - มี.ค. ๒๕๓๔ มี.ค. ๒๕๓๔ - มี.ค. ๒๕๓๕ มี.ค. ๒๕๓๕ - มี.ค. ๒๕๓๗ ธ.ค. ๒๕๓๗ - พ.ย. ๒๕๓๙ ธ.ค. ๒๕๓๙ - พ.ย. ๒๕๔๕ ธ.ค. ๒๕๔๕ - มี.ค. ๒๕๔๗ เม.ย. ๒๕๔๗ - เม.ย. ๒๕๕๓ เม.ย. ๒๕๕๓ - เม.ย. ๒๕๕๖ เม.ย. ๒๕๕๖ - ปจจุบัน

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร


รายนามคณาจารย ผูชวยศาสตราจารย อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย รองศาสตราจารย รองศาสตราจารย อาจารย รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย ศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย ศาสตราจารย อาจารย อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย อาจารย ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย รองศาสตราจารย

ดร. กลิ่นแกว ดร. กันภัย ดร. กาญจนี ดร. โกเมน ดร. จําลอง ดร. จิรายุ ดร. ชนิกา ดร. ชลัยพร ดร. ณดา ดร. ณัฏฐพงศ ดร. ดารารัตน ดร. ดิเรก ดร. ทองใหญ ดร. ทัศนีย ดร. ธรรมนูญ ดร. ธวัชชัย ดร. ธีรพงษ ดร. นิรมล ดร. บรรลือ ดร. บันลือศักดิ์ ดร. ประสพโชค ดร. ประสิทธิ์ ดร. ปรัชญา ดร. ปริยดา ดร. ปงปอนด ดร. พรเพ็ญ

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

ปริพนธ จินตกานนท พิทักษมโนรมย กังวานพรศิริ จิรัญกุล อติกุล อิศรางกูร ณ อยุธยา เจริญวงษ อมรวัฒนา จันทรสม ทองภักดี อานันทนะสุวงศ ปทมสิริวัฒน อัยยะวรากูล สติมานนท พงษศรีกูร ยงกิตติกุล วิกิตเศรษฐ อริยอาภากมล สุทธารมณ ปุสสะรังษี มั่งสวัสดิ์ ตงยิ่งศิริ จําปาสุต สุขเจริญสิน รักอํานวยกิจ วรสิทธา

๑๓


ผูชวยศาสตราจารย ศาสตราจารย ศาสตราจารย ศาสตราจารย อาจารย ศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย รองศาสตราจารย รองศาสตราจารย รองศาสตราจารย รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย อาจารย อาจารย รองศาสตราจารย อาจารย รองศาสตราจารย รองศาสตราจารย รองศาสตราจารย อาจารย ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย อาจารย

๑๔

ดร. พิพิธ ดร. พิริยะ ดร. ไพจิตร ดร. ไพรัช ไพเราะ ดร. เมธี ดร. ยุทธนา ดร. ราเชนทร ดร. วัฒนา ดร. วิชัย ดร. วิทย ดร. วิวัฒนชัย ดร. วิศาล ดร. วิศิษฏ ดร. วุฒิเทพ ดร. ศรัณย ดร. ศักดา ดร. ศาสตรา สนิท สมนึก ดร. สรยุทธ ดร. สรศาสตร สราวุธ ดร. สันติ ดร. สุจิตรา ดร. สุระ

ศุภพิพัฒน ผลพิรุฬห เอื้อทวีกุล กฤษณมิษ ไพรอนันต ครองแกว เศรษฐปราโมทย ชินทยารังสรรค อิศรางกูร ณ อยุธยา ตุรงคพันธ สัตยารักษวิทย อัตถากร บุปผเวส ชัยศรีสวัสดิ์สุข อินทปญญา ศานติศาสน สายบัว สุดสวาสดิ์ วรปญญา แตงเจริญ มีนะพันธ สุขเจริญสิน คงสิริ ชัยศรีสวัสดิ์สุข ชํานิวิกยกรณ สนิทธานนท

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร


ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย อาจารย รองศาสตราจารย

ดร. เสาวลักษณ ดร. อดิศร ดร. อนันต ดร. อนันต ดร. อนุชา ดร. อภิรดา ดร. อมรรัตน ดร. อัธกฤตย ดร. อุดมศักดิ์

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

ปโกฏิประภา อิศรางกูร ณ อยุธยา ลิ่วเฉลิมวงศ วัฒนกุลจรัส จินตกานนท ชิณประทีป อภินันทมหกุล เทพมงคล ศีลประชาวงศ

๑๕


รายนามเลขานุการคณะ ระยะเวลาการดํารงตําแหนง นางบุญยิ่ง นางบุญมี นายสมพร นางสุจินดา นายศุภกิจ

๑๖

เกษมสิน ภักดี ศิลปสุวรรณ เรืองรุงโสม ปรีดากรณ

ส.ค. ๒๕๑๒ - ต.ค. ๒๕๒๔ ต.ค. ๒๕๒๔ - ต.ค. ๒๕๓๗ ต.ค. ๒๕๓๗ - ก.พ. ๒๕๕๒ มี.ค. ๒๕๕๒ - ก.ย. ๒๕๕๕ ม.ค. ๒๕๕๖ - ปจจุบัน

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร


แนะนําคณาจารยปจจุบัน ศาสตราจารย ดร. ณัฏฐพงศ ทองภักดี Ph.D. (Economics), Boston University, USA Research Interests: Economic Policy, International Economics, Project Planning and Analysis, Policy and Plan for Economic Development

ศาสตราจารย ดร. ดิเรก ปทมสิริวัฒน Ph.D. (Economics), University of Georgia, USA Research Interests: Public Economics, Local Public Finance, Environmental Economics, Applied Econometrics

ศาสตราจารย ดร.ธีระพงษ วิกิตเศรษฐ Ph.D. (Economics), West VirginiaUniversity, USA Research Interests: Microeconomics, Electricity Economics, Energy Economics

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

๑๗


ศาสตราจารย ดร. พิริยะ ผลพิรุฬห Ph.D. (Economics), Geogia State University, USA Research Interests: Human Development Economics, Economics of Service Sector, International Economics

ศาสตราจารย ดร. เมธี ครองแกว Ph.D. (Economics), Michigan State University, USA Research Interests: Economics of Corruption, Poverty Income Distribution, Public Finance

รองศาสตราจารย ดร. โกเมน จิรัญกุล Ph.D. (Economics), Texas A&M University, USA Research Interests: Financial Economics, Investment Analysis, Macroeconomics

๑๘

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร


รองศาสตราจารย ดร. ราเชนทร ชินทยารังสรรค Ph.D. (Economics), University of Hawaii, USA Research Interests: Applied Economics, Macroeconomics, Econometrics

รองศาสตราจารย ดร. ศาสตรา สุดสวาสดิ์ Ph.D. (Economics), Georgia State University, USA Research Interests: International Economics, Public Economics, Applied Economics

รองศาสตราจารย ดร. สรศาสตร สุขเจริญสิน รองคณบดีฝายวิชาการ D.B.A. (Finance), Thammasat University, Thailand Research Interests: Corporate Governance, Performance Benchmarking, ASEAN Capital Markets, Financial Literacy

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

๑๙


รองศาสตราจารย ดร. อดิศร อิศรางกูร ณ อยุธยา Ph.D. (Economics), North Carolina State University, USA Research Interests: Cost Benefit Analysis, Environmental Economics, Environmental Valuation, Public Policy

รองศาสตราจารย ดร. อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ ผูอํานวยการหลักสูตรเศรษฐศาสตรเพื่อการบริหาร Ph.D. Business Administration (Economics), University of Memphis, USA Research Interests: Econometrics, Environmental Economics, Health Economics

ผูชวยศาสตราจารย ดร. ณดา จันทรสม คณบดี D.B.A. (Finance), United States International University, USA Research Interests: Governance, Corporate Finance, Financial Investment, International Finance, Project Evaluation and Management

๒๐

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร


ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประสพโชค มั่งสวัสดิ์ ผู อํ า นวยการหลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต (เศรษฐศาสตร ) หลักสูตรนานาชาติ Ph.D. (Economics), University of Missouri-Colombia, USA Research Interests: Development Economics, Macroeconomics, Public Economics

ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปริยดา สุขเจริญสิน ผูอํานวยการหลักสูตรเศรษฐศาสตรการเงิน D.B.A. (Finance), Thammasat University, Thailand Research Interests: Risk Management, Financial Econometrics, Portfolio Management, Corporate Finance, Mutual Fund, Financial Planning

ผูชวยศาสตราจารย ดร. ยุทธนา เศรษฐปราโมทย Ph.D. (Economics), University of Warwick, UK Research Interests: Applied Econometrics, Empirical Asset Pricing, Economic Integration in Asia, Monetary Policy, Forecasting

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

๒๑


ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิศิษฎ ชัยศรีสวัสดิ์สุข รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา Ph.D. (Economics), Florida State University, USA Research Interests: Econometrics, Financial Economics, International Economics, Macroeconomics

ผูชวยศาสตราจารย ดร. สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข ผูอํานวยการศูนยศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ Ph.D. (Economics), Southern Illinois University, USA Research Interests: Econometrics, Economic Development, Financial Economics, International Economics, International Trade, Time-series Analysis

ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุจิตรา ชํานิวิกยกรณ Ph.D. (Economics) University of Illinois at Chicago, USA Research Interests: Airlines Economics, Economics of Education, Human Capital, Microeconomics

๒๒

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร


ผูชวยศาสตราจารย ดร. อนันต วัฒนกุลจรัส Ph.D. (Agricultural and Applied Economics), University of Wisconsin - Madison, USA Research Interests: Computable General Equilibrium (CGE) model, Tourism Economics, Development Economics

ผูชวยศาสตราจารย ดร. อภิรดา ชิณประทีป Ph.D. (Applied Economics), University of Minnesota (Twin Cities), USA Research Interests: Macroeconomics, International Trade, Growth and Development, Environment and Natural Resource

ผูชวยศาสตราจารย ดร. อมรรัตน อภินันทมหกุล Ph.D. (Economics), University of Ottawa, Canada Research Interests: Public Economics, Non-profit Organizations, Social Capital, Social Network, Labor Economics, Industrial Organization

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

๒๓


อาจารย ดร. ทองใหญ อัยยะวรากูล รองคณบดีฝายบริหาร Ph.D. (Economics), Duke University, USA Research Interests: Applied Microeconomics, Applied Econometrics

อาจารย ดร. ทัศนีย สติมานนท Ph.D. (Agricultural, Food, Resource Economics) Michigan State University, USA Research Interests: Agribusiness, Agricultural Economics, Game Theory, Labor Economics

อาจารย ดร. นิรมล อริยอาภากมล ผูอํานวยการหลักสูตรเศรษฐศาสตรธุรกิจ Ph.D. (Economics), University of Bristol, UK Research Interests: Development Economics, Poverty and Income Inequality, International Trade

๒๔

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร


อาจารย ดร. ศรัณย ศานติศาสน, CIFP Ph.D. (Economics) Australian National University, Australia Research Interests: Macroeconomics, Public Economics, Islamic Banking and Finance, Development Issues

อาจารย ดร. อัธกฤตย เทพมงคล Ph.D. (Economics) National University of Singapore, Singapore Research Interests: Macroeconomics, Asset price bubbles, Crises, Dynamic economy

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

๒๕


๒๖

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร


หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

๒๗


พัฒนาการของหลักสูตร ๒๕๐๙ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจไดกอตั้งขึ้นมาพรอมกับการเปดการเรียนการ สอนเพียงหลักสูตรเดียว คือ หลักสูตรพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต ทางพัฒนาการเศรษฐกิจโดยเปนหลักสูตรที่แตกตางไปจากหลักสูตร ปริญญาโททางเศรษฐศาสตร ของมหาวิทยาลัยตางๆ ในประเทศไทย เนื่องจากเนนในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเฉพาะ ซึ่งหลักสูตรนี้ไดแบง ออกเปน ๕ ภาควิชา คือ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตรประยุกต เศรษฐศาสตรการเงินและการคลัง การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ เศรษฐศาสตรเชิงปริมาณ ๒๕๑๑ สภาพั ฒ นาการเศรษฐกิจ แหง ชาติ ไดถ ายโอนหลั ก สู ต รการฝ ก อบรม พัฒนาการเศรษฐกิจใหคณะพัฒนาการเศรษฐกิจเปนผูดําเนินการ ซึ่งผูที่ เขารับการอบรม ไดแก ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงาน เอกชน เพื่อเรงรัดการพัฒนาเศรษฐกิจอยางเต็มรูปแบบ ๒๕๒๒ หลักสูตรพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต ทางพัฒนาการเศรษฐกิจ ไดรบั การปรับปรุงครัง้ แรกโดยเพิม่ วิชาเอกเปน ๑๐ วิชา ประกอบดวย การวางแผน ภาคและเมือง การวางแผนเศรษฐกิจ การวิเคราะหและประเมินโครงการ เศรษฐกิ จ ระหว า งประเทศ เศรษฐมิ ต ิ เศรษฐศาสตร ก ารเกษตร เศรษฐศาสตรการคลัง เศรษฐศาสตรการเงิน เศรษฐศาสตรประชากรและ ทรัพยากรมนุษย และเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรมและแรงงาน ๒๕๒๕ คณะพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ ได ร  ว มมื อ กั บ หน ว ยงานทั ้ ง ภายในประเทศ และตางประเทศ จัดอบรมหลักสูตรตางๆ แกผูสนใจทั้งชาวไทยและชาว ตางชาติ หลักสูตรที่เปดสอนใหกับผูสนใจชาวไทยซึ่งมีการจัดอบรมอยาง ตอเนื่อง ไดแก หลักสูตรการวิเคราะหและประเมินโครงการเพื่อเพิ่มพูน ความรูและความเขาใจในเรื่อง หลักวิธีการวิเคราะหโครงการสําหรับ การเลือกลงทุนในโครงการลงทุนตางๆ ในสวนของความรวมมือกับ

๒๘

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร


๒๕๓๒

๒๕๓๓ ๒๕๓๕

๒๕๔๑

ตางประเทศคณะพัฒนาการเศรษฐกิจไดจัดการอบรมหลักสูตรตางๆ ดังนี้ หลักสูตร Macroeconomic Management ใหกับเจาหนาที่จาก ประเทศมองโกเลีย หลักสูตร Project Analysis and Management ใหกับเจาหนาที่จากประเทศภูฏานและสหภาพเมียนมาร และหลักสูตร Applied Microeconomics ใหกับเจาหนาที่จากประเทศเวียดนาม คณะพัฒนาการเศรษฐกิจไดเปดสอนภาคพิเศษสําหรับหลักสูตรพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต ทางพัฒนาการเศรษฐกิจและไดเปดสอนภาค พิเศษจนถึงป ๒๕๓๓ เทานั้นเนื่องจากคณะไดทําการเปดหลักสูตรอื่น เปนการทดแทนซึ่งตอบสนองกับความตองการของนักศึกษาภาคพิเศษ มากกวา หลักสูตรพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต ทางพัฒนาการเศรษฐกิจไดรับ การปรับปรุงอีกครั้งโดยเพิ่มวิชาเอกอีก ๑ วิชาคือ เศรษฐศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หลังจากที่หลักสูตรแรกเปดการเรียนการสอนได ๒๖ป คณะพัฒนาการเศรษฐกิจจึงทําการเปดการเรียนการสอนในหลักสูตรเศรษฐศาสตรธุรกิจ เพิ่มขึ้น ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ซึ่งนับเปนแหงแรกในบรรดา มหาวิทยาลัยชั้นนําของรัฐที่เปดสอนหลักสูตรนี้ในประเทศไทย โดยมี วัตถุประสงคเพื่อผลิตมหาบัณฑิตใหมีความรูและความสามารถในการนํา เครื่องมือทางเศรษฐศาสตรไปประยุกตใชในการวิจัยและการบริหาร จัดการทางธุรกิจ โดยมีสาขาวิชาเอกประกอบไปดวย การวิเคราะหและ จัดการโครงการ ธุรกิจการเกษตร ธุรกิจการเงิน ธุรกิจระหวางประเทศ ธุรกิจอุตสาหกรรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย หลักสูตรพัฒนบริหารศาสตมหาบัณฑิต ทางพัฒนาการเศรษฐกิจไดถูก เปลี่ยนชื่อเปน เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ) และ เปลี่ยนชื่อปริญญาจาก พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต ทางพัฒนาการเศรษฐกิจ เปน เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ) และ

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

๒๙


๒๕๔๔ ๒๕๔๗ ๒๕๕๑

๒๕๕๔

๒๕๕๖ ๒๕๕๗

อักษรยอจาก พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ) เปน ศ.ม. (พัฒนาการศรษฐกิจ) คณะพัฒนาการเศรษฐกิจไดปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรธุรกิจ โดยให มีสาขาวิชาเอกประกอบไปดวย การวิเคราะหโครงการ เศรษฐศาสตร ธุรกิจการเงิน เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ และเศรษฐศาสตรแรงงาน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจเริ่มเปดการสอนในระดับดุษฎีบัณฑิตภายใต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร) หลักสูตรนานาชาติเพื่อ พัฒนาทักษะความรูสําหรับผูที่ตองการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตรในระดับสูง คณะพัฒนาการเศรษฐกิจไดตระหนักถึงความสําคัญที่เพิ่มมากขึ้นของ ตลาดการเงินในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ จึงไดเริ่มเปด สอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรการเงิน ซึ่งเปนหลักสูตรลําดับที่สามของคณะ พัฒนาการเศรษฐกิจ โดยมีสาขาวิชาเดียว คือ เศรษฐศาสตรการเงิน นอกจากนี้หลักสูตรเศรษฐศาสตรธุรกิจไดจําแนกสาขาวิชาเอกใหม ซึ่งประกอบไปดวย การวิเคราะหโครงการ เศรษฐศาสตรธุรกิจระหวาง ประเทศ เศรษฐศาสตรธุรกิจการเงิน เศรษฐศาสตรการจัดการธุรกิจ ทั้งนี้ เนื้อหาหลักสูตรมุงเนนสรางความเขาใจในทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร วิธีการ วิเคราะหทางเศรษฐศาสตร รวมทั้งการประยุกตใชเครื่องมือวิเคราะหเชิง ปริมาณ เพือ่ องคกรธุรกิจเอกชน ผูป ระกอบการ และธุรกิจนําเขาและสงออก คณะพัฒนาการเศรษฐกิจเริ่มเปดสอน หลักสูตรเศรษฐศาสตรเพื่อ การบริหารโดยมีความมุงหวังในการตอบสนองกับความตองการความรู ทางเศรษฐศาสตรที่เพิ่มมากขึ้นในหลายภาคสวนสําหรับนักบริหารทั้งใน ภาครัฐและภาคเอกชน หลักสูตรเศรษฐศาสตร (พัฒนาการเศรษฐกิจ) ไดถูกเปลี่ยนชื่อหลักสูตร เปน หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ไดเริ่มมีการเรียนการสอนเปน ภาษาอังกฤษ

๓๐

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร


หลักสูตรที่เปดสอนในปจจุบัน เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร) Master of Economics Program หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร) มุงเนนสรางความเขาใจ ในทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร และวิธีการใชเครื่องมือ การวิเคราะหเชิงปริมาณ เพื่อประยุกตใชในองคกรภาครัฐ องคกรธุรกิจเอกชน องคกร ระหวางประเทศ และองคกรสาธารณประโยชน ซึ่งมหาบัณฑิตทางเศรษฐศาสตรจะมี ความรูและความเขาใจในการทํางานของระบบเศรษฐกิจและบทบาทของรัฐบาลที่มี ผลตอระบบเศรษฐกิจ มีทักษะทางวิชาการเศรษฐศาสตร และการประยุกตใชในการ วิเคราะห วิจัย มีศักยภาพในการเพิ่มพูนความรูไปตามพลวัตของการเปลี่ยนแปลงใน ระบบเศรษฐกิจโลก และมีจริยธรรมในทางวิชาการและการประกอบอาชีพ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรธุรกิจ) Master of Economics Program (Business Economics) หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรธุรกิจ) มีการเปดสอนใน เวลาราชการตั้งแต ๒๕๓๕ และไดเปดสอนภาคพิเศษในปตอมา โดยมีการปรับปรุง หลักสูตรใหทันสมัย สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานเนนการพัฒนา บุคลากรในสายอาชีพตางๆ ดังนั้น หลักสูตรเศรษฐศาสตรธุรกิจจึงมุงเนนสรางความ เขาใจทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรและวิธกี ารวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร รวมทัง้ การประยุกต ใชเครื่องมือวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อองคกรธุรกิจเอกชน องคกรภาครัฐและองคการ สาธารณประโยชน

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

๓๑


เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรการเงิน) Master of Economics Program (Financial Economics) หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรการเงิน) เริ่มเปดสอน ตัง้ แตป ๒๕๕๑ โดยมุง เนนในการจัดสรรทรัพยากร (เงินทุน) ทีม่ อี ยูอ ยางจํากัด ภายใต ความเสี่ยง และความไมเทาเทียมกันของขอมูลขาวสาร ดังนั้น เศรษฐศาสตรการเงิน จึงเกีย่ วของกับการวิเคราะหกจิ กรรมในตลาดการเงินซึง่ ไดแก ตลาดเงิน ตลาดทุน และ ตลาดตราสารอนุพันธ ตลอดจนกิจกรรมการจัดหาเงินทุนของกิจการตางๆ ซึ่งจุดเดน ของหลักสูตรเศรษฐศาสตรการเงินเปนการผสมผสานของ ๓ สาขาวิชาหลัก ไดแก ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร ทฤษฎีทางการเงิน และเครื่องมือทางเศรษฐมิติเขาดวยกัน เพื่อผลิตบุคลากรทางการเงินที่สามารถเชื่อมโยงเศรษฐกิจมหภาค ตลาดทุน ตลาดเงิน ทั้งในและระหวางประเทศ และสามารถประยุกตใชเครื่องมือในการวิเคราะห และ ตัดสินใจทางการเงินไดอยางเหมาะสม เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรเพื่อการบริหาร) Master of Economics Program (Executive Economics) เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรเพือ่ การบริหาร) เปนหลักสูตรแรกและ หลักสูตรเดียวในประเทศไทย ที่ออกแบบขึ้นเพื่อเสริมสรางความรูทางเศรษฐศาสตร ที่จําเปน สําหรับนักบริหารทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมถึงผูประกอบการและเจาของ กิจการ ทีต่ อ งการนําความรูท างเศรษฐศาสตรมาใชเปนเครือ่ งมือในการตัดสินใจทางการ บริหาร หลักสูตรมีลักษณะของการบูรณาการองคความรูทางเศรษฐศาสตรที่จําเปน สําหรับนักบริหารรุนใหม เพื่อสรางวิสัยทัศนและเพิ่มมุมมองทางเศรษฐกิจ สังคม และ การเมือง และเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน

๓๒

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร) หลักสูตรนานาชาติ Doctor of Philosophy Program in Economics (International Program) หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต (เศรษฐศาสตร ) หลั ก สู ต รนานาชาติ เ ป น หลักสูตรที่ออกแบบสําหรับอาจารย นักวิชาการในมหาวิทยาลัย ผูบริหาร หรือ นักวิจยั ในหนวยงาน ทัง้ ในภาครัฐและภาคเอกชนทีต่ อ งการนําความรูท างเศรษฐศาสตรขน้ั สูงมาใชเปนเครือ่ งมือในการปฏิบตั งิ าน จึงมีลกั ษณะของการมุงเนนสรางความเขาใจ องคความรูทางเศรษฐศาสตรขั้นสูงที่สําคัญ ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรขั้นสูง และวิธี การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรขั้นสูง รวมทั้งการประยุกตใชเครื่องมือวิเคราะหเชิง ปริมาณเพื่อองคกรภาครัฐและองคกรธุรกิจเอกชน

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

๓๓


สถิติผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตรพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต ทางพัฒนาการเศรษฐกิจ และ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ) มีผูสําเร็จการศึกษารวมทั้ง สิ้น ๒,๐๓๓ คน โดยแบงเปนผูสําเร็จการศึกษาจากภาคปกติซึ่งเปดทําการสอนตั้งแต ป ๒๕๑๑ จํานวน ๑,๗๑๑ คน และผูสําเร็จการศึกษาจากภาคพิเศษซึ่งเปดทําการ สอนตั้งแตป ๒๕๓๕ จนถึงป ๒๕๔๐ จํานวน ๓๒๒ คน

๓๔

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร


คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

๓๕


หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรธรุ กิจ) มีผสู าํ เร็จการศึกษา รวมทัง้ สิน้ ๓,๒๘๒ คน โดยแบงเปนผูส าํ เร็จการศึกษาจากภาคปกติซง่ึ เปดทําการสอนตัง้ แต ป ๒๕๓๗ จํานวน ๘๗๓ คน และผูส าํ เร็จการศึกษาจากภาคพิเศษซึง่ เปดทําการสอนตัง้ แต ป ๒๕๓๘ จํานวน ๒,๔๐๙ คน

๓๖

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร


หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรการเงิน) มีผสู าํ เร็จการศึกษา รวมทัง้ สิน้ ๓๐๖ คน โดยแบงเปนผูส าํ เร็จการศึกษาจากภาคปกติซง่ึ เปดทําการสอนตัง้ แต ป ๒๕๕๓ จํานวน ๙๖ คน และผูส าํ เร็จการศึกษาจากภาคพิเศษซึง่ เปดทําการสอนตัง้ แตป ๒๕๕๓ เชนเดียวกันจํานวน ๒๑๐ คน

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

๓๗


หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรเพือ่ การบริหาร) มีผสู าํ เร็จการ ศึกษารุน ที่ ๑ ในปการศึกษา ๒๕๕๖ จํานวน ๑๒ คน

๓๘

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร


หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ ั ฑิต (เศรษฐศาสตร) หลักสูตรนานาชาติเปดทําการ สอนตัง้ แตป ๒๕๕๑ มีผสู าํ เร็จการศึกษารวมทัง้ สิน้ ๒๘ คน และสามารถจําแนกจํานวนผู สําเร็จการศึกษาตามปทส่ี าํ เร็จการศึกษาได ดังนี้โดยสรุป ในปจจุบนั คณะพัฒนาการเศรษฐกิจซึง่ มีหลักสูตรทัง้ สิน้ ๕ หลักสูตร มี ผูส าํ เร็จการศึกษาทัง้ สิน้ ๕,๖๑๑ คน

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

๓๙


ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางพัฒนาการเศรษฐกิจ ป

รายพระนามและรายนามผูไดรับปริญญากิตติมศักดิ์

๒๕๑๓ ๒๕๓๑ ๒๕๓๓ ๒๕๓๓ ๒๕๓๔ ๒๕๓๔ ๒๕๓๕ ๒๕๓๖ ๒๕๓๗ ๒๕๓๘ ๒๕๓๙ ๒๕๔๐ ๒๕๔๒

๔๐

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ศาสตราจารย บุญชนะ อัตถากร ศาสตราจารย ดร. ปวย อึ๊งภากรณ ดร. เสนาะ อูนากูล ดร. มารวย ผดุงสิทธิ์ ศาสตราจารย ดร. ไพจิตร เอื้อทวีกุล พลเอกเปรม ติณสูลานนท นายอานันท ปนยารชุน รองศาสตราจารย ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ดร. ศุภชัย พานิชภักดิ์ ศาสตราจารย ดร. สิปปนนท เกตุทัต ศาสตราจารย ดร. อัมมาร สยามวาลา

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พัฒนาการเศรษฐกิจ) ป ๒๕๔๔ ๒๕๔๕ ๒๕๔๖ ๒๕๔๙ ๒๕๕๒ ๒๕๕๔ ๒๕๕๖

รายนามผูไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ดร. อรัญ ธรรมโน ดร. สมชัย ฤชุพันธุ ดร. มีชัย วีระไวทยะ นายโฆสิต ปนเปยมรัษฎ ดร. ฉลองภพ สุสังกรกาญจน ศาสตราจารย ดร. Seiji F. Naya ดร. ณรงคชัย อัครเศรณี

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

๔๑


๔๒

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร


รางวัลแหงความภาคภูมิใจ

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

๔๓


รางวัลคณาจารย ป

ชื่อ-สกุล

๒๕๓๓ ๒๕๕๓

๒๕๕๔

๔๔

รางวัลที่ไดรับ

ดร. ณัฏฐพงศ ทองภักดี รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม กลุม ดร. วิศาล บุปผเวส สังคมวิทยา จากสภาวิจัยแหงชาติ ดร. ธรรมนูญ พงษศรีกูร ผศ.ดร. สุจิตรา ชํานิวิกยกรณ รางวัลอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ระดับดี สาขาเศรษฐศาสตร จากสภาวิจัยแหงชาติ ศ.ดร. ดิเรก ปทมสิรวิ ัฒน รางวัลอาจารยดีเดนปอมท. สาขาสังคมศาสตร จากที่ประชุมสภา อาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ผศ.ดร. สรศาสตร สุขเจริญสิน รางวัลอาจารยราชพฤกษดานการ เรียนการสอน จากสถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร รศ.ดร. ธีระพงษ วิกิตเศรษฐ รางวัลบทความวิจัยดีเยี่ยม สาขา พัฒนาการเศรษฐกิจ จากโครงการ ประกวดบทความวิจัยดาน พัฒนบริหารศาสตร ระดับชาติ รางวัลบทความวิจัยชมเชย สาขา พัฒนาการเศรษฐกิจ จากโครงการ ประกวดบทความวิจัยดาน พัฒนบริหารศาสตร ระดับชาติ

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร


ป

๒๕๕๖

ชื่อ-สกุล

รางวัลที่ไดรับ

รศ.ดร. อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ รางวัลบทความวิจัยดี สาขาพัฒนาการ เศรษฐกิจ จากโครงการประกวด บทความวิจัยดานพัฒนบริหารศาสตร ระดับชาติ ผศ.ดร. วุฒิเทพ อินทปญญา รางวัลอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ระดับดีเดน สาขาเศรษฐศาสตร จาก สภาวิจัยแหงชาติ ผศ.ดร. ประสพโชค มั่งสวัสดิ์ รางวัลอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ระดับดี สาขาเศรษฐศาสตร จากสภา วิจัยแหงชาติ รศ.ดร. พรเพ็ญ วรสิทธา รางวัลอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ระดับดี สาขาเศรษฐศาสตร จากสภา วิจัยแหงชาติ อ.ดร. ปริยดา สุขเจริญสิน รางวัลชมเชยอาจารยท่ปี รึกษาผลงาน วิจัยดานตลาดทุน จากสถาบันวิจยั เพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทย ศ.ดร. ธีระพงษ วิกิตเศรษฐ รางวัลบทความวิจัยดีเยี่ยม สาขา พัฒนาการเศรษฐกิจ จากโครงการ ประกวดบทความวิจัยดาน พัฒนบริหารศาสตร ระดับชาติ ศ.ดร. พิริยะ ผลพิรุฬห รางวัลบทความวิจัยดีเยี่ยม สาขา พัฒนาการเศรษฐกิ ฐ จ จากโครงการ ประกวดบทความวิจัยดาน พัฒนบริหารศาสตร ระดับชาติ

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

๔๕


ป

ชื่อ-สกุล

รางวัลที่ไดรับ

ศ.ดร. ดิเรก ปทมสิริวัฒน

๒๕๕๗๗

๔๖

รางวัลบทความวิจัยชมเชย สาขา พัฒนาการเศรษฐกิจ จากโครงการ ประกวดบทความวิจัยดาน พัฒนบริหารศาสตร ระดับชาติ รศ.ดร. อดิศร อิศรางกูร ณ อยุธยา รางวัลอาจารยที่ปรึกษาผลงาน วิทยานิพนธระดับดีเยี่ยม (ปริญญาเอก) จากการประกวด วิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา เครือขายพัฒนบริหารศาสตร ศ.ดร. พิริยะ ผลพิรุฬห รางวัลอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ระดับดี สาขาเศรษฐศาสตร จากสภา วิจัยแหงชาติ ศ.ดร. พิริยะ ผลพิรุฬห รางวัลบทความวิจัยดีเยี่ยม สาขา พัฒนาการเศรษฐกิจ จากโครงการ ประกวดบทความวิจัยดาน พัฒนบริหารศาสตร ระดับชาติ ผศ.ดร. ปริยดา สุขเจริญสิน รางวัลอาจารยที่ปรึกษาผลงาน วิจัยดานตลาดทุนระดับดีเดน จาก สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร


ป

ชื่อ-สกุล

รางวัลที่ไดรับ

รศ.ดร. โกเมน จิรัญกุล

๒๕๕๘

รางวัลอาจารยที่ปรึกษาผลงาน วิทยานิพนธระดับดีเยี่ยม (ปริญญาเอก) จากการประกวด วิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา เครือขายพัฒนบริหารศาสตร รศ.ดร. สรศาสตร สุขเจริญสิน รางวัลอาจารยที่ปรึกษาผลงาน วิทยานิพนธระดับดีเยี่ยม (ปริญญาโท) จากการประกวดวิ ท ยานิ พ นธ ร ะดั บ บัณฑิตศึกษาเครือขาย พัฒนบริหารศาสตร ศ.ดร. พิริยะ ผลพิรุฬห รางวัลบทความวิจัยดี สาขาพัฒนา ทรัพยากรมนุษย จากโครงการ ประกวดบทความวิจัยดาน พัฒนบริหารศาสตร ระดับชาติ รศ.ดร. สรศาสตร สุขเจริญสิน รางวัลอาจารยที่ปรึกษาผลงานวิจัย ดานตลาดทุนระดับดี จากสถาบันวิจัย เพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทย ผศ.ดร. ปริยดา สุขเจริญสิน รางวัลประกาศเกียรติคุณอาจารย ที่ปรึกษาผลงานวิจัยดานตลาดทุน จากสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

๔๗


รางวัลนักศึกษา ป

ชื่อ-สกุล

๒๕๔๔

๒๕๔๘

๒๕๕๑ ๒๕๕๒

๒๕๕๓

๔๘

รางวัลที่ไดรับ

นายอภิชาต ผูบรรเจิดกุล นางสาวสุวิมล เหรียญจิโรจน นายวิโรจน ฉายชนะบุญมี

รางวัลทีมรองชนะเลิศอันดับ ๑ การบริหารเงินลงทุนในตราสารทุน จากโครงการ Ayudhya JF Young Fund Manager Award นายอาดชร อริยธนชัย รางวัลทีมรองชนะเลิศอันดับ ๒ นางสาวดลนภา มณียม จากโครงการ Ayudhaya JF Young นางสาวกฤษณา ตันติอมรพงษ Fund Manager Award นายอรรณพ วงษวิจารณ รางวัลชมเชยสําหรับบทนิพนธ จากการรถไฟแหงประเทศไทย นายเจริญชัย เอกมาไพศาล รางวัลชนะเลิศบทความวิจัย จากโครงการเศรษฐทัศน นายสยาม สระแกว รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ บทความวิจยั จากโครงการเศรษฐทัศน นางสาวนวลพรรณ ไมทองดี รางวัลชนะเลิศบทความวิจัย จากโครงการเศรษฐทัศน นางสาวสุวิมล นันทะ รางวัลชมเชยบทความวิจัย จากโครงการเศรษฐทัศน นายจิระเดช ทัศยาพันธุ รางวัลชมเชยบทความวิจัย จากโครงการเศรษฐทัศน

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร


ป

ชื่อ-สกุล

รางวัลที่ไดรับ

นางศุภนันทา รมประเสริฐ

๒๕๕๔

รางวัลบทความวิจัยดี สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ จากโครงการประกวดบทความวิจัย ดานพัฒนบริหารศาสตร ระดับบัณฑิตศึกษา นางสาวศิริวรรณ ศักดิ์ศิริฤทัย รางวัลบทความวิจัยชมเชย สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ จากโครงการประกวดบทความวิจัย ดานพัฒนบริหารศาสตร ระดับบัณฑิตศึกษา นายมนตชัย พินิจจิตรสมุทร รางวัลวิทยานิพนธระดับดี สาขาเศรษฐศาสตร จากสภาวิจยั แหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ นายจุมพฏ ตัณมณี รางวัลพระราชทาน เกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร นายสมชาย หาญหิรัญ รางวัลพระราชทาน เกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร นางเปรมจิต เสาวคนธ รางวัลพระราชทาน เกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร นายจิระเดช ทัศยาพันธุ รางวัลบทความวิจัยชมเชย จากโครงการประกวดบทความวิจัย ดานพัฒนบริหารศาสตร ระดับบัณฑิตศึกษา

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

๔๙


ป

ชื่อ-สกุล

๒๕๕๕๕

๒๕๕๖

๕๐

รางวัลที่ไดรับ

นายจิรัฐ เจนพึ่งพร

รางวัลชนะเลิศบทความวิจัย จากโครงการเศรษฐทัศน นางสาวปยะนันท สุวรรณเมนะ รางวัลชมเชยบทความวิจัย จากโครงการเศรษฐทัศน นางสาวเปยมจันทร ดวงมณี รางวัลชมเชยบทความวิจัย จากโครงการเศรษฐทัศน นางสาวจงรักษ หงษงาม รางวัลวิทยานิพนธระดับดีเดน สาขาเศรษฐศาสตร จากสภาวิจัยแหงชาติ สํานักงาน คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ นายพัฒน พัฒนรังสรรค รางวัลวิทยานิพนธระดับดี สาขาเศรษฐศาสตร จากสภาวิจัย แหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการ วิจัยแหงชาติ นางสาวเปยมจันทร ดวงมณี รางวัลวิทยานิพนธระดับดี สาขาเศรษฐศาสตร จากสภาวิจัย แหงชาติสํานักงานคณะกรรมการวิจัย แหงชาติ นายฉัตรชัย สิริเทวัญกุล รางวัลชมเชยผลงานวิจัยดาน ตลาดทุนจากสถาบันวิจยั เพื่อตลาดทุนตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทย

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร


ป

ชื่อ-สกุล

รางวัลที่ไดรับ

นายธีรธร ยูงทอง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ บทความวิจัย จากโครงการ เศรษฐทัศน รางวัลผลงานวิทยานิพนธระดับ ดีเยี่ยม (ปริญญาเอก) จากการ ประกวดวิทยานิพนธระดับบัณฑิต ศึกษาเครือขายพัฒนบริหารศาสตร นางสาวปภา คณานุรักษ รางวัลชมเชยบทความวิจัย จากโครงการเศรษฐทัศน พันตรีหญิงวิลาวรรณ วิโรจนานันท รางวัลชมเชย จากการประกวดเรียงความ นักศึกษาที่มีคุณความดีดานคุณธรรม จริยธรรมและสงเสริมสนับสนุน ศิลปวัฒนธรรม(ระดับชาติ) นายปารเมศ หึกขุนทด รางวัลชมเชยจากการประกวดเรียง ความนักศึกษาที่มีคุณความดี ดานคุณธรรม จริยธรรม และสงเสริม สนับสนุนศิลปวัฒนธรรม(ระดับชาติ) นายชวิน ชูสกุล รางวัลชนะเลิศ ที่สุดทีมผูคิดคน นวัตกรรมเพื่ออนาคต จากโครงการ Young Financial Star Competition นางสาวศิริวรรณ ศักดิ์ศิริฤทัย รางวัลวิทยานิพนธระดับดี สาขาเศรษฐศาสตร จากสภาวิจยั แหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

๕๑


ป

ชื่อ-สกุล

๒๕๕๗

๕๒

รางวัลที่ไดรับ

นายตฤณ สิทธิสวัสดิ์

รางวัลชนะเลิศ Muang Thai Insurance Star Team จากโครงการ Young Financial Star Competition นายพิสิทธิ์ พัวพันธ รางวัลวิทยานิพนธประเภทดีเดน (ปริญญาเอก) จากสํานักงาน เลขาธิการวุฒิสภา นายศิรภพ ปภัทธนนันท รางวัลผลงานวิจัยดานตลาดทุนระดับ ดีเดน จากสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นายสุรเกียรติ เคหะบุญศิริหรรษา รางวัลผลงานวิทยานิพนธ ระดับดีเยี่ยม (ปริญญาเอก) จากการ ประกวดวิทยานิพนธระดับบัณฑิต ศึกษาเครือขายพัฒนบริหารศาสตร นางสาววนิดา จรุงกิจกุล รางวัลผลงานวิทยานิพนธระดับ ดีเยี่ยม (ปริญญาโท) จากการประกวด วิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา เครือขายพัฒนบริหารศาสตร นายฉัตรชัย สิริเทวัญกุล รางวัลผลงานวิทยานิพนธระดับ ชมเชย (ปริญญาโท) จากการประกวด วิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา เครือขายพัฒนบริหารศาสตร

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร


ป

ชื่อ-สกุล นายชวิน ชูสกุล

๒๕๕๘

นางสาวกุลนิดา แววรวีวงศ พันโทพลพัต รัตนอนันต

นายฉัตรชัย สิริเทวัญกุล

นายอัครนัย ขวัญอยู นายวิศกรณ คีรีวรรณ นายชวิน ชูสกุล

รางวัลที่ไดรับ รางวัลชนะเลิศ จากการประกวดเรียง ความนักศึกษาที่มีคุณความดี ดานคุณธรรม จริยธรรม และสงเสริม สนับสนุนศิลปวัฒนธรรม(ระดับชาติ) รางวัลชนะเลิศบทความวิจัย จากโครงการเศรษฐทัศน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ บทความวิจัยจากโครงการเศรษฐทัศน รางวัลบทความวิจัยชมเชย สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย จากโครงการประกวดบทความวิจัย ดานพัฒนบริหารศาสตร ระดับชาติ รางวัลชมเชยบทความวิจัย จากโครงการเศรษฐทัศน รางวัลบทความเชิงสรางสรรค ทางการเงิน จากโครงการเศรษฐทัศน รางวัลขอเสนอเคาโครงงานวิจัยที่ดี จากโครงการเศรษฐทัศน รางวัลผลงานวิจัยดานตลาดทุน ระดับดี จากสถาบันวิจยั เพือ่ ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รางวัลประกาศเกียรติคุณผลงาน วิจัยดานตลาดทุนจากสถาบันวิจัย เพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทย

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

๕๓


ศิษยเกาดีเดน ป ๒๕๒๙ ๒๕๒๙ ๒๕๒๙ ๒๕๓๕ ๒๕๓๙ ๒๕๓๙ ๒๕๓๙ ๒๕๓๙ ๒๕๓๙ ๒๕๔๐ ๒๕๔๐ ๒๕๔๑ ๒๕๔๔ ๒๕๔๖ ๒๕๔๗ ๒๕๔๘ ๒๕๔๘ ๒๕๔๙

๕๔

ชื่อ-สกุล นายสมพล เกียรติไพบูลย นางสาวกาญจนา ชีวนินทกุล นางสาวศิริยง หรูวิวัฒน นายพีระ มานะทัศน นางสาววิรูญ เพิ่มทรัพย นายวันชัย ธนิตติราภรณ นายไพบูลย ตันสกุล นายประทีป กิ่งแกว นายมงคล ลีลาธรรม นายเพิ่มศักดิ์ เนตรนุช รองศาสตราจารย ดร. ธํารง อุดมไพจิตรกุล นางอรพรรณ สุวรรณรัตน นายวิบูลย รัตนเวสส นางสิริมาลย รัตนวรพงศ นายณัฐพล ชวลิตชีวิน พลโท ชัญญะ วรคามิน รองศาสตราจารย สุเมธ แกนมณี นายวีระ จันทะแจง

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร


ป ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗

ชื่อ-สกุล นายวีระพล จิรประดิษฐกุล รองศาสตราจารย คิม ไชยแสนสุข ดร. สมชาย หาญหิรัญ นายจุมพฎ ตัณมณี นายพีระพงษ กลิ่นละออ นายกมล คงสกุลวัฒนสุข นายสุวัฒน เทพอารักษ

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

๕๕


โลเกียรติคุณนราธิปพงศประพันธ หลักเกณฑการพิจารณาโลเกียรติคณ ุ นราธิปพงศประพันธ โลเกียรติคณ ุ นราธิปพงศประพันธ คือ โลทส่ี ถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พิจารณามอบใหกบั ผูม อี ปุ การคุณตอสถาบันในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสถาบัน วันที่ ๑ เมษายนของทุกป ซึง่ ผูม อี ปุ การคุณ หมายถึง บุคคล หรือกลุม บุคคล (ซึง่ มิใชขา ราชการ ของสถาบัน) หรือนิตบิ คุ คลทีใ่ หความชวยเหลือทางดานวิชาการ การเงิน หรืออืน่ ๆ อัน เปนประโยชนตอคณะ/สํานัก และสถาบันโดยสวนรวม ซึ่งมีทั้งคุณภาพและปริมาณ อยูในระดับสูง ซึ่งผูมีอุปการคุณที่ใหความชวยเหลือทางดานวิชาการ ไดแก อาจารย พิเศษภายนอกสถาบัน ซึง่ ไดรบั เชิญมาทําการสอนเปนเวลา ๕ ป ขึน้ ไป ทัง้ นีส้ ามารถ นับระยะเวลาสะสมอยางตอเนือ่ งได และผูม อี ปุ การคุณทีใ่ หความชวยเหลือดานการเงิน ไดแก ผูท บ่ี ริจาคใหกบั สถาบันในรูปทุนการศึกษา อุปกรณการศึกษา หรืออืน่ ๆ ทีม่ มี ลู คา ๑ ลานบาทขึน้ ไป ทัง้ นีส้ ามารถนับจากมูลคาทีส่ ะสมอยางตอเนือ่ ง โดยทีผ่ ทู เ่ี คยไดรบั โลเกียรติคณ ุ นราธิปพงศประพันธไปแลว ไมอยูใ นขายทีจ่ ะไดรบั การพิจารณาอีก ตลอด ชวงที่ผานมาคณะพัฒนาการเศรษฐกิจมีรายนามผูที่ไดรับโลเกียรติคุณ นราธิปพงศ ประพันธ ดังนี้

๕๖

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร


ป

รายนามผูไดรับโลเกียรติคุณ นราธิปพงษประพันธ

คุณูปการที่ใหกับ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

๒๕๕๕

อาจารย ธนเดช มหโภไคย

ไดใหความชวยเหลือทางวิชาการ แกคณะพัฒนาการเศรษฐกิจดวยดี มาโดยตลอด โดยได กรุ ณ าเป น อาจารยพิเศษสอนวิชา การบัญชี และการวิเคราะหงบการเงินใหแก นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร ธุรกิจ ภาคปกติและภาคพิเศษ ตั้งแต ภาคที่ ๑ปการศึกษา ๒๕๔๘ เปนตนมา ไดใหความชวยเหลือทางวิชาการ แกคณะพัฒนาการเศรษฐกิจดวย ดีมาโดยตลอด โดยไดกรุณาเปน อาจารยพิเศษสอนวิชาการ วิเคราะหและบริหาร ความเสี่ยงทางการเงินใหแก นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร ธุรกิจ ภาคพิเศษ ตั้งแต ภาค ๑ ปี การศึกษา ๒๕๔๙ เปนตนมา

ดร. วิน อุดมรัชตวนิชย

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

๕๗


ป

รายนามผูไดรับโลเกียรติคุณ นราธิปพงษประพันธ

๒๕๕๖

ดร. บันลือศักดิ์ ปุสสะรังสี

คุณูปการที่ใหกับ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

ไดใหความชวยเหลือทางวิชาการ แกคณะพัฒนาการเศรษฐกิจดวย ดีมาโดยตลอด โดยไดกรุณาเปน อาจารยพิเศษสอนวิชา นโยบาย เศรษฐกิจและสภาพแวดลอมทาง ธุ ร กิ จ ให แ ก น ั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต ร เศรษฐศาสตร ธ ุ ร กิ จ ตั ้ ง แต ปการศึกษา ๒๕๕๐ เปนตนมา ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิศาล บุปผเวส ไดใหความชวยเหลือทางวิชาการ แก ค ณะพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ โดยไดกรุณาเปนอาจารยพิเศษ สอนวิชานโยบายเศรษฐกิจและ สภาพแวดล อ มทางธุ ร กิ จ ในปี การศึกษา ๒๕๕๐ และวิชาการ รวมกลุ  ม ทางเศรษฐกิ จ ให แ ก นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร ธุรกิจตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๑ เปนตนมา

๒๕๕๗

๕๘

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร


ป

รายนามผูไดรับโลเกียรติคุณ นราธิปพงษประพันธ

คุณูปการที่ใหกับ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

๒๕๕๘

ดร. มานพ อุดมเกิดมงคล

ไดใหความชวยเหลือทางวิชาการ แกคณะพัฒนาการเศรษฐกิจมา โดยตลอด โดยไดกรุณาเปน อาจารยพิเศษสอนวิชา Macroeconomic Theory วิชา Advanced Macroeconomics และวิชา ตลาดการเงินและสถาบัน การเงินใหแกนักศึกษาระดับ ปริญญาโทและปริญญาเอกตัง้ แต ปการศึกษา ๒๕๕๓ เปนตนมา ไดใหความชวยเหลือทางวิชาการ แกคณะพัฒนาการเศรษฐกิจดวย ดีมาโดยตลอดโดยไดกรุณาเปน อาจารยพิเศษสอนวิชาบัญชีและ การวิเคราะหงบการเงินใหแก นักศึกษาระดับปริญญาโท นอกจากนี้ทานยังกรุณาเปน กรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธ ใหนักศึกษาระดับปริญญาโทของ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจตั้งแตป การศึกษา ๒๕๔๘ จนถึงปจจุบัน

ดร. กฤษฎา เสกตระกูล

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

๕๙


๖๐

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร


สมาคมนักศึกษาเกา คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

คณะพั คณ คณะ ณะพัฒนา นนาการเศรษฐกิ กาารเ รเศร ศรรษฐฐกิกจจ สถ สถาบ สถาบั าบันับััณฑ าบ ณฑฑิิตพัฒน ฒนนบริ บริหาร บร ารศ ารศาสตร ศาสตตรร ศา

๖๖๑๑


สมาคมนักศึกษาเกาคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สมาคมนักศึกษาเกา คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ กอตัง้ ขึน้ เมือ่ ป ๒๕๓๓ โดยมี วัตถุประสงค เพือ่ ๑. เปนศูนยกลางในการสงเสริมและเผยแพรความรูท างวิชาการทีเ่ กีย่ วของกับ การพัฒนาการเศรษฐกิจ ๒. สรางสรรคและสงเสริมกิจกรรมทีเ่ ปนประโยชนตอ สมาชิกคณะพัฒนาการ เศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และสังคม ๓. สงเสริมความสามัคคีและความรวมมือระหวางสมาชิก ตลอดจนการเพิม่ พูน ความรู และแลกเปลีย่ นความคิดเห็นซึง่ กันและกัน ผูที่เปนสมาชิกของสมาคมฯ ประกอบดวย ๑. สมาชิกสามัญ ไดแก ผูซ ง่ึ เคยไดรบั การศึกษาหรือฝกอบรมจากคณะพัฒนาการ เศรษฐกิจ คณาจารย หรือเจาหนาทีข่ องคณะ ทัง้ ในอดีตและปจจุบนั ๒. สมาชิกวิสามัญ ไดแก นักศึกษาปจจุบนั หรือผูท ม่ี คี วามสนใจทางดานพัฒนา เศรษฐกิจสมาชิกวิสามัญอาจขอเปลีย่ นสมาชิกภาพเปนสมาชิกสามัญได เมือ่ ไดเปนสมาชิกสามัญแลวอยางนอย ๒ ป ๓. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแก บุคคลผูทรงเกียรติ หรือ ทรงคุณวุฒิ หรือ ผูมีอปุ การคุณแกสมาคมซึง่ คณะกรรมการลงมติใหเชิญเขาเปนสมาชิกของ สมาคม โดยสรุปคือ สมาคมนักศึกษาเกาฯ กอตั้งขึ้นมาเพื่อรวบรวมผูที่ ผานการ เปนศิษยของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจนิดา มารวมตัวกัน เพื่อสรางสรรคประโยชน ตอสังคมสวนรวม ตอคณะฯ และตอกลุมของพวกเราเอง

๖๒

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร


ในฐานะนายกสมาคมฯ คนปจจุบัน ผมอยากจะเชิญชวนผูที่เปนศิษยเกาทั้ง หลาย ไดมาชวยเหลือสมาคมฯ ใหสรางสรรคคุณประโยชนตามเจตนารมณการกอตั้ง การเขารวมสมาคมสามารถทําไดทกุ วิธี ไมวา จะเปนการสมัครเปนสมาชิก การ สมัครเขามาเปนคณะกรรมการสมาคมฯ หรืออยางนอยทีส่ ดุ เขารวมกิจกรรมทีส่ มาคมฯ จัดขึน้ เราตองการกําลังใจจากทุกๆ ทานนะครับ สาคร ชนะไพฑูรย นายกสมาคมนักศึกษาเกาคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

๖๓


๖๔

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร


ชมรมเศรษฐศาสตรนิดา

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

๖๕


ชมรมเศรษฐศาสตรนิดา ในป ๒๕๒๙ นักศึกษาไดรว มกันจัดกิจกรรมขึน้ ภายในคณะ อาทิ กิจกรรม สานสัมพันธระหวางอาจารยและศิษย โดยจัดใหมกี ารเลนกีฬารวมกัน การทําเสือ้ การจัด ติวเพือ่ สอบคุณสมบัติ และทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ คือ กิจกรรมรับเพือ่ นใหม ซึง่ กิจกรรมรับเพือ่ น ใหมไดจดั ขึน้ เปนครัง้ แรกในป ๒๕๓๐ เพือ่ รับนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาการเศรษฐกิจ รุน ๒/๒๕๓๐ โดยจัดกิจกรรมรับเพือ่ นใหมทจ่ี งั หวัดนครนายก ทัง้ นี้ กิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ ทัง้ หมด เปนกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ อยางไมเปนทางการโดยไมไดมกี ารจัดตัง้ ชมรมแตอยางใด ตอมาประมาณป ๒๕๓๓ – ๒๕๓๔ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ไดมกี ารเปด หลักสูตรใหมคอื เศรษฐศาสตรธรุ กิจทําใหมจี าํ นวนนักศึกษาเพิม่ ขึน้ และภาระงานของ คณะเพิม่ ขึน้ ศาสตราจารย ดร. ณัฏฐพงศ ทองภักดี จึงไดเสนอใหรบั นักศึกษาภาคเรียน ละหนึง่ หลักสูตร คือ ทําการเปดรับนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาการเศรษฐกิจ และหลักสูตร เศรษฐศาสตรธรุ กิจ หลักสูตรละหนึง่ ภาคเรียนสลับกันไป ซึง่ การแบงรับนักศึกษาเชนนี้ กอใหเกิดปญหาตอกิจกรรมทัง้ หมดทีน่ กั ศึกษาไดรว มกันจัด โดยเฉพาะอยางยิง่ กิจกรรม รับเพือ่ นใหม คือ มีการรับเพือ่ นใหมขา มหลักสูตรกัน เปนทีม่ าของความหางเหินระหวาง นักศึกษาแตละภาค และแตละหลักสูตร ซึ่งทานอาจารยณัฏฐพงศไดเล็งเห็นวา ควรใหมีการจัดตั้ง ชมรมเศรษฐศาสตร นิดา ขึ้นมาในชวงป ๒๕๓๕ - ๒๕๓๖ โดยมีวัตถุประสงคหลัก คือ เปนศูนยกลางในการ จัดกิจกรรมระหวางนักศึกษาทุกภาค ทุกหลักสูตร และรวมถึงคณาจารยภายในคณะ ดวย ซึ่งในตอนนั้นการจัดตั้งชมรมไดรับการผลักดันจากนักศึกษา ใหจัดตั้งเปนชมรม ภายในคณะ ที่คณะเปนผูสนับสนุนในการทํากิจกรรม และมีการเปลี่ยนแปลงผูดํารง ตําแหนงประธานทุกภาคการศึกษา นอกจากนี้ประธานชมรมคือผูที่ไดรับเลือกมาจาก นักศึกษาเพื่อเปนตัวแทนในการเลือกตั้งผูที่จะมาดํารงตําแหนงคณบดีอีกดวย

๖๖

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร


เมื่อเกิดชมรม ขณะที่ศาสตราจารย ดร. ณัฏฐพงศทองภักดีดํารงตําแหนงเปนคณบดีคณะ พัฒนาการเศรษฐกิจ ในป ๒๕๔๕ ชมรมไดมกี ารดําเนินกิจกรรมตางๆอยางตอเนือ่ ง ทัง้ กิจกรรมรับเพื่อนใหม จัดติวสอบคุณสมบัติ มีการจัดทําหนังสือจุลสารการตูนลอเลียน จัดแขงขันตอบปญหา และโตวาทีในหัวขอทางเศรษฐศาสตร มีการแลกเปลี่ยนตํารา จากรุน พีส่ รู นุ นอง มีการจัดศึกษาดูงานและจัดสัมมนาซึง่ กิจกรรมตางๆ ทีจ่ ะจัดนัน้ มีการ เปลีย่ นแปลงตามสถานการณเพือ่ ความเหมาะสมในแตละชวงเวลา ตอมาในป ๒๕๕๑ ทางสถาบันไดทบุ อาคาร ๑ ซึง่ เปนทีต่ ง้ั คณะและหองชมรมใน ขณะนัน้ ทําใหคณะตองยายไปยังอาคาร ๖ ซึง่ เปนทีท่ าํ การคณะชัว่ คราว และไมสามารถ จัดแบงพืน้ ทีใ่ หเปนหองของชมรมได ชมรมจึงขาดสถานทีป่ ระชุมและทํากิจกรรมรวมกัน จึงเปนเหตุใหการดําเนินกิจกรรมของชมรมหายไป อีกทัง้ มีการเปลีย่ นแปลงกฎระเบียบ เกีย่ วกับการเลือกตัง้ คณบดี ทีไ่ มตอ งอาศัยตัวแทนจากนักศึกษาแลว ทําใหความสําคัญ ของชมรมนัน้ ลดลงไปดวย การกลับมาของชมรม ป ๒๕๕๖ ชมรมเศรษฐศาสตรนิดาไดกลับมาดําเนินกิจกรรมอีกครั้งหนึ่งจาก การผลักดันของคณบดีผชู ว ยศาสตราจารย ดร. ณดา จันทรสม ซึง่ การจัดตัง้ ชมรมในครั้ง นี้ชมรมไดอยูภายใตสโมสรนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วัตถุประสงค หลักของชมรมในครั้งนี้ไดแบงออกเปน ๒ วัตถุประสงค คือ ๑) เพื่อเผยแผความรูทางดานเศรษฐศาสตรใหแกบุคคลทุกคนภายในสถาบัน ๒) เพือ่ เปนศูนยกลางในการจัดกิจกรรมระหวางนักศึกษาทุกภาค ทุกหลักสูตร และคณาจารยภายในคณะ เชน งานรับเพือ่ นใหม งานจัดอบรมความรูท างเศรษฐศาสตร งานปใหม โดยเนนใหมกี ารจัดกิจกรรมทีค่ รอบคลุมทุกหลักสูตร และเปดโอกาสใหคน ภายนอกคณะสามารถรวมกิจกรรมได

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

๖๗


โดยงานแรกภายหลังการกลับมาของชมรมภายใตความรวมมือกับคณะ คือ การจัดกิจกรรมเชือ่ มความสัมพันธกนั ระหวางคณาจารย นักศึกษาปจจุบนั และศิษยเกา ทุกรุน ทุกภาค ทุกหลักสูตร ในการกลับมาของงาน “๕๐ ป พศ. สัมพันธ” ทีใ่ นอดีตได จัดขึ้นมาภายใตช่อื งาน “Econ Night” โดยงานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเปนการเปดโอกาสให ชาวพศ. ทุกคน ไดมาพบปะสังสรรค แลกเปลีย่ นทัศนคติ เพือ่ ใหเกิดเครือขายและเสริม สรางความเปนนํา้ หนึง่ ใจเดียวกันของพวกเราชาวคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ดังคําทีท่ า น ศาสตราจารย ดร. ณัฏฐพงศ กลาวกับทีมผูส มั ภาษณวา “เปนโอกาสทําใหมีกิจกรรมรวมกัน รูจักกันไดงาย เมื่อคนมาเจอกันก็สาน สัมพันธกนั เปนการทําความรูจ กั กันและกัน หาความสนใจรวมกัน และสรางชมรมใหเขม แข็งตอไป” บอกเลาเรื่องราวโดย ศาสตราจารย ดร. ณัฏฐพงศ ทองภักดี เรียบเรียงโดย นางสาวปรียาภา ศรีใหม นางสาวภรณกวินท อัครบวรเกียรติ นายวินัย สรณาคมน

๖๘

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร


พศ. เลาเรื่อง

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

๖๙


จากวันนั้น...........ถึงวันนี้ โดย ศาสตราจารย ดร. ธีระพงษ วิกิตเศรษฐ ผมมีโอกาสไดเขามาเปนอาจารยในคณะพัฒนาการเศรษฐกิจตั้งแต ๒๕๑๗ ซึ่งในขณะนั้นมีคณาจารยอยูเพียง ๖ ทาน ผมจึงเปนอาจารยคนที่ ๗ ของคณะในขณะ นัน้ หลักสูตรทีเ่ ปดสอนอยูใ นคณะก็มหี ลักสูตรปริญญาโททางพัฒนาการเศรษฐกิจเพียง หลักสูตรเดียวในเวลาราชการ (ภาคปกติ) นักศึกษาในขณะนั้นก็มีประมาณ ๑๐ กวา คน ซึง่ สวนใหญจะมีอายุมากกวาผม จากวันนัน้ ถึงวันนี้ นอกจากผมจะมีอายุมากกวาผู ปกครองสวนใหญของนักศึกษาแลว คณะพัฒนาเศรษฐกิจของเรายังไดมีการพัฒนา ไปอยางรวดเร็ว ไมวา จะเปนในเรือ่ งของการพัฒนาและการเพิม่ หลักสูตรใหสอดคลองกับ ความตองการของสังคม และการเพิม่ ขึน้ ของจํานวนคณาจารยทม่ี คี ณ ุ ภาพ ในเวลากวา ๔๐ ปที่ผมไดมีโอกาสทํางานในคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ผม สามารถพูดไดเต็มปากวา คณะของเรามีวัฒนธรรมการทํางานที่สรางสรรค และเปด โอกาสใหอาจารยทกุ ทานสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเปนอิสระ มีบรรยากาศของ การทํางานที่มีความสุข ซึ่งเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งที่ทําใหคณะของเราพัฒนามาได จนถึงทุกวันนีส้ าํ หรับชวงเวลา ๔๐ กวาปทผ่ี า นไป ผมดีใจและประทับใจมากทีไ่ ดเห็นผล ตอบแทนของคณะ ในรูปแบบของมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ซึ่งลวนเปนผลผลิตที่มี คุณภาพของคณะเรา ไดประสบความสําเร็จในหนาทีก่ ารงานทีห่ ลากหลาย ไมวา จะเปน ความสําเร็จในภาครัฐหรือในภาคเอกชน ซึง่ เปนการสรางชือ่ เสียงและเปนการสะทอน ถึงคุณภาพของผลผลิตจากคณะพัฒนาการเศรษฐกิจไดเปนอยางดี สิง่ ทีน่ า ประทับใจอีก ประการหนึ่งก็คือการไดเห็นมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตจากคณะของเรายังคงมีความ ผูกพันกับคณะ และพรอมทีจ่ ะมีสว นรวมในการพัฒนาคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ใหรดุ หนาตอไป

๗๐

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร


ยอนรําลึก: พศ. สัมพันธ ๑๒ ป มีครั้ง โดย ศาสตราจารย ดร. ณัฏฐพงศ ทองภักดี ขอเขียนอันนี้ เขียนจากความจําและรูปถาย ไมมกี ารวิจยั ไมมกี ารประชุมระดม ความคิด ไมมกี ารสัมมนาเสนอผลงาน อยางทีผ่ มคุน เคย เขียนเพราะทางบรรณาธิการ อยากใหหนังสือมีเนือ้ หา “กาลครัง้ หนึง่ ทีค่ ดิ ถึง” ในเวลาทีม่ อี ยู ผมเลยรําลึกถึงไดวา พศ. สัมพันธครัง้ กอน(ครัง้ แรก) จัดเมือ่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๖ ครัง้ ตอมา คือครัง้ นี้ ๔ กันยายน ๒๕๕๘ นัน่ คือ คณะเรามีงานสัมพันธกนั ๑๒ ปครัง้ ทําไมกวาจะสัมพันธกนั ไดนานจัง (หรืออาจจะมีบางคนบอกวาเร็วไปเลขไมสวย ทําไมไมรอ ๒๐ ปไปเลย) แลวคิดตอไปวา แลวกอนๆๆๆ นีเ้ ราสัมพันธกนั บางรึเปลา เมื่อมองยอนไปความสัมพันธของประชาคมคณะแบบจัดงานสังสรรคกันยาม คาํ คืน มีอาหาร การแสดงพิเศษของมืออาชีพ(คืออาชีพสอนหนังสือ เรียนหนังสือ) มีมา นานแลวและตอเนือ่ งพอสมควร เรานาจะมาคิดถึงเรือ่ งนีว้ า เปนมายังไง กาลครัง้ นัน้ ในป ๒๕๓๒ หรือ ๒๕๓๓ (ความจําไมชดั เจน) คณะเราเริม่ จัดงาน ทีเ่ รียกวา “Econ Night” ที่ หอประชุมจิระ บุญมาก (ตอนนีค้ อื ทีต่ ง้ั อาคารสยามบรม ราชกุมารี) เหตุผลทีจ่ ดั คือ คณะมีการขยายงานมีหลักสูตรพัฒนาการเศรษฐกิจภาคพิเศษ สอนตอน ๑๘.๐๐-๒๑.๐๐ น. นักศึกษาภาคพิเศษทํางานเสร็จมาเรียน เรียนเสร็จกลับบาน ตึกเรียนก็ไมใช ตึกทีท่ าํ การคณะ นักศึกษาภาคพิเศษจึงเรียกไดวา แทบไมรจู กั คณะเลย รูจ กั อาจารยก็ ไมกี่ทาน ไมมีความสัมพันธกับนักศึกษาภาคปกติเลย กรรมการหลักสูตรภาคพิเศษ (อาจารย บรรลือ สุทธารมณ เปนผูอ าํ นวยการหลักสูตร) ก็เลยคิดวานาจะจัดกิจกรรม อะไรเพือ่ สรางความสัมพันธ จึงเปนทีม่ าของงาน “Econ Night”

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

๗๑


งาน “Econ Night” นักศึกษาจะเปนตัวหลักในการจัดการโดยเฉพาะดานการ แสดงและพิธกี าร คณะชวยงบประมาณ จัดอาหาร สถานที่ ลักษณะงานก็คอื ในคืนนัน้ (คงไมมใี ครของใจวาทําไม Econ Night ไมเคยจัดกลางวันเลย) นักศึกษาทัง้ ภาคปกติและ ภาคพิเศษก็มาทานขาวรวมกัน มีการจัดการแสดงของนักศึกษาทัง้ ภาคปกติ ภาคพิเศษ แลวลามมาถึงอาจารยวา ตองจัดการแสดงดวย ดวยความเปนมืออาชีพคณาจารยคณะไม เคยปฏิเสธ และเมือ่ แสดงแลวทุกครัง้ ก็จะไดคาํ ชืน่ ชม โดยทุกเสียงขอใหอาจารยทเ่ี ปนนัก แสดงทุกทานยึดอาชีพการสอนหนังสือตอไป (ถาไมอยากอดตาย) งานนีค้ ณะก็จะมีขอ มูลกิจกรรมคณะใหนกั ศึกษาไดรบั รู แตทส่ี าํ คัญคืองานนีท้ าํ ให นักศึกษาไดทาํ กิจกรรมรวมกัน รูจ กั เห็นหนาเห็นตากัน จําไดวา ผมก็แปลกใจทีน่ กั ศึกษา ภาคปกติเราก็รจู กั นักศึกษาภาคพิเศษไมนอ ย เพราะเคยเรียนดวยกันมา เปนเพือ่ นหรือ รุน พีร่ นุ นองกัน พอเรียนจบไปชองทางหางานก็กวางขึน้ การแสดงของคณาจารยในปนน้ั ตอนทายของการแสดง จะเห็นอาจารยสจุ ติ รา ชํานิวกิ รณ อาจารยใหมตอนนัน้ และผูเ ขียน (อาจารยเกือบใหมกลับมาทํางานไดสกั ๓ ป) รองเพลง “รางวัลแดคนชางฝน” ถาสังเกตใหดดี นตรีทอ่ี ยูบ นเวที เปนดนตรีสด โดย นักศึกษาภาคปกติ หัวหนาวงคือ ไพรัช มณฑาพันธ (เลนออรแกน) และมือกีตารลดี คือ ภาคภูมิ ทีจ่ าํ ไดเพราะเพลงนีม่ ที อ นทีด่ นตรีโซโลโดยออรแกนแลวรับดวยกีตาร สองคนนี้ เรียกวาเลนไดเหมือนตนฉบับแบบโนตตอโนต เปนมืออาชีพ (นักดนตรี) จริงๆ อาจารยที่รวมการแสดงวันนี้ยังมี อาจารยวิศาล บุปผเวส อาจารยชลัยพร อมรวัฒนา อาจารย กลิ่นแกว จินตกานนท เราจัดแบบ Variety Shows คือ อาจาย วิศาล เปน Host สัมภาษณผมที่แสดงเปน Adam Smith ที่แตงตัวตามรูปขางลาง (เสื้อครุยยืมจากอาจารยวิศาลเปนของ University of Hawaii) คุยกันแบบขําๆ (คน ดูขําหรือเปลาไมแนใจ คนเลนขําเปนใชได) จากนั้น อาจารยวิศาลก็เชิญอาจารยทั้ง สามสาวรองเพลงและรีวิวประกอบเพลง จําไดเลือนๆวาอาจารยสุจิตรารองเพลงของ มาลีวัลยที่มที อนวา “...ขอซอกเพียงเล็กๆ ที่จะพอหนุนนอน...” เพลงนี้รองยาก มี

๗๒

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร


ทอนเสียงสูงมาก แตอาจารยสุจิตรารองไดดีทั้งๆที่เปนการเปดตัวครั้งแรก (แตไมใช ครั้งสุดทาย) รายการจบดวย Adam Smith กลับมารองเพลง รางวัลแดคนชางฝน ใหกําลังใจนักเศรษฐศาสตรชางฝนทั้งหลาย (ถาจําไมผิด อาจารยราเชนทร ชินทยา รังสรรค และ อาจารยธรี พงศ วิกติ เศรษฐ รองเพลงในงานดวย แตเปนชวงอืน่ ไมใชชว ง Variety Show นี)้ ในงานมีการแสดงความกลาหาญของนักศึกษาชาย (แทๆ) ของคณะ เปน นักศึกษาภาคปกติ ๒ รุน เตนระบําฮาวาย โดยมีนักศึกษาสาวตอนนั้น คือ นพวรรณ ปุสสะรังษี (นามสกุลปจจุบัน) เปนผูจัดการแสดง ใชเทคนิคชักชวน (หลอกลวง??) มา เทาทีต่ ามขาวทัง้ ๖ คนเรียนจบและประสบความสําเร็จในหนาทีก่ ารงานดี แตไมมใี คร กลับมาเตนระบําแบบนี้อีกเลย

Econ Night ไดจัดมาตอเนื่อง โดยบางปก็ไปจัดนอกนิดา โดยเมื่อมีการ จัดตั้งชมรมเศรษฐศาสตร นิดา ทางชมรมก็จะเปนโตโผประสานงานกับกรรมการรุน ของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ คณะจะชวยเรื่องงบประมาณและสนับสนุนดาน ที่รองขอ สิ่งหนึ่งที่เหมือนจะขาดไมไดคือ การแสดงของคณาจารยและของนักศึกษา ซึ่งนอกจากจะเปนการสรางความสัมพันธแลว ยังทําใหประหยัดเงินคาจางนักแสดง ดวย เรียกวามืออาชีพอยาหวังเงินจากเรา

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

๗๓


ในระยะหลังเริ่มมีการชักชวนศิษยเกามารวมงาน

เมื่อผูเขียนมาเปนคณบดีใน

เดือน ธันวาคม ๒๕๔๕ ไดเจอกับกรรมการสมาคมศิษยเกา จึงคุยกันวานาจะมีกิจกรรม ที่สรางความสัมพันธระหวางคณะ ศิษยเกา ศิษยปจจุบัน เลยปรับ Econ Night มา เปน “พศ. สัมพันธ” เพื่อใหรูวา เปนงานที่ทั้งศิษยเกาและศิษยปจจุบันมารวมกัน โดยจัดในเดือนมีนาคม ๒๕๔๖ โดยถือเปนงานที่แสดงความยินดีตอมหาบัณฑิตที่รับ ปริญญาในปลายเดือนมกราคมปนั้นดวย มหาบัณฑิตจึงไมตองเสียคาบัตร สวนผูรวม งานก็เสียคาบัตร ๕๐๐ บาท งานนั้นก็ยังมีการแสดงของคณาจารยและนักศึกษาไมผิด ประเพณีไป พิสูจนจากรูปถัดไป

รูปการแสดงของอาจารย จะมีอาจารยราเชนทรเปนนักรอง โดย Dancers เปนอาจารยประสพโชค มั่งสวัสดิ์ (อาจารยใหมสุดตอนนั้น) คุณใยสวาท (หัวหนาฝาย การศึกษา) และออ (เลขาคณบดี) ขาราชการของคณะ และ อาจารยณดา จันทรสม ตอนนั้นเปนรองคณบดีฝายวิชาการ (แตชอบงานเตนกินรํากิน) อยาคิดวาอาจารย ณ ดา อวน ที่ดูทวมเพราะตอนนั้นทองลูกคนที่สอง แตดวยความรับผิดชอบและใจรัก ในเสียงดนตรีจึงจัดและรวมแสดงอยางแข็งขัน

๗๔

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร


สวนอีกรูปเปนการแสดงของภาคปกติที่นพมาศ (ปาลมมี่) เปนประธานชมรม เศรษฐศาสตร นิดา และยังมีนักศึกษาภาคพิเศษ ผมไมไดสอนเลยจําชื่อไมได เปนรีวิว ประกอบเพลงแบบฟรีสไตล

ปตอมาผูเขียนไปเปนรองอธิการบดีฝายวางแผนของสถาบันฯ ทางสถาบันฯ ก็มีการปรับปรุงสถานที่อยางตอเนื่อง ทางคณะและสมาคมฯก็มีการเปลี่ยนแปลงผู บริหารและมีกิจกรรมหลากหลายขึ้น กิจกรรมของนักศึกษาและกิจกรรมของคณะกับ ศิษยเกาก็ยังมีอยู เพียงแตงานพศ. สัมพันธก็ไมไดจัดขึ้นอีกเทานั้น

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

๗๕


จากทีจ่ ะอายุครบ ๕๐ ป ในป ๒๕๕๙ กิจกรรมตัง้ แต เมษายน ๒๕๕๘ - มีนาคม ๒๕๕๙ จึงเปนกิจกรรมฉลอง ๕๐ ป ของคณะ คณะจึงคิดวาเปนโอกาสทีด่ ที จ่ี ะรวม กับสมาคมศิษยเกาและชมรมเศรษฐศาสตรจดั งาน “๕๐ ป พศ. สัมพันธ” เพือ่ สืบตอ ประเพณีการทํากิจกรรมรวมกันของประชาคมพัฒนาการเศรษฐกิจ ซึง่ หากประชาคมคิด วาเปนประเพณีเปนกิจกรรมทีเ่ หมาะสม ก็คงจะรวมกันจัดตอเนือ่ งตอไป ตามทรัพยากร ทีม่ ี ตามเวลาทีเ่ หมาะสม ไมจาํ เปนตอง “๑๒ ป มีครัง้ ” ก็ได

๗๖

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร


ความทรงจําชาว พศ. โดย รองศาสตราจารย ดร. ราเชนทร ชินทยารังสรรค ผมเริม่ งานวันแรกทีค่ ณะพัฒนาการเศรษฐกิจเมือ่ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๒๔ เวลานัน้ อาจารยธวัชชัย ยงกิตติกลุ เปนคณบดี และทานก็ฝากใหอาจารยดเิ รก ปทมสิริ วัฒน ชวยเปนพี่เลี้ยง ซึ่งอาจารยดิเรกก็ทําหนาที่ไดอยางดียิ่ง ผมเริ่มงานโดยที่แทบจะ ไมมีเงินเลยเพราะระหวางที่เรียนก็อาศัยเงินทุนตลอด มีเหลือบางก็สงมาชวยทางบาน ดังนัน้ ชวงครึง่ ปแรกจึงตองอาศัยเงินยืมจากกองทุนสวัสดิการคณะ และใชคนื เมือ่ ไดรบั เงิน ตกเบิก วันหนึง่ ผมพบเพือ่ นเกา (จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณม หาวิท ยาลั ย ) ซึ่ง เป น ศิษยเกาคณะบริหารธุรกิ จ สถาบั นบัณ ฑิ ต พัฒนบริหารศาสตร ชื่อคุณชวนะ เขาบอกผมวา “เชนอยูที่นี่ดีมากเลย เพราะคนที่ นิดาสวนใหญเปนคนดี” มาถึงวันนี้ผมยังนึกถึงคําพูดของเพื่อนคนนี้เสมอเพราะ เห็นวาเขาพูดไดตรงความจริงมาก แนนอนวาไมมีที่ไหนในโลกที่จะดีรอยเปอรเซ็นต แตสังเกตดูใหตลอดจากระดับลางสุดจนถึงบนสุด ผมมั่นใจวาคนนิดาสวนใหญเปนคน ดี และเปนหนาที่ของพวกเราทุกคนที่จะตองพยายามรักษาสิ่งนี้ไว มีพระราชดํารัสของในหลวงครั้งหนึ่งที่ทรงกลาวถึงสังคมที่ดีตองมีคนสวน ใหญเปนคนดี ผมเชื่อวานิดารักษาความดีขอนี้มาไดโดยตลอด แมจะมีขอบกพรองเกิด ขึ้นเปนบางครั้งก็ถือวาเปนเรื่องธรรมชาติ สําคัญวาเราตองรักษาใหไดในระยะยาว

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

๗๗


พศ. ที่ฉันรูจัก โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุจิตรา ชํานิวิกยกรณ เมื่อฉันเริ่มเขามาเปนอาจารยนองใหมเมื่อรวมกวา ๒๖ ปมาแลว สมัยที่ รศ. ดร. ประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ (ถึงแกกรรม) เปนคณบดี และ ผศ. ดร. วุฒิเทพ อินทปญญา (เกษียณอายุราชการแลว และไปใชชวี ติ หลังเกษียณอยางมีความสุขทีน่ ครสวรรค) เปน รองคณบดี ไดอาจารยพเ่ี ลีย้ งทัง้ สวยทัง้ นาํ ใจงามผูม นี ามวากลิน่ แกว จินตกานนท (ถึงแก กรรม) คอยดูแลพาไปทานขาวกลางวันทีห่ อ งอาหารอาจารยตดิ แอรอยูต ดิ กับโรงอาหาร เปดโลง เดินขามมาจากตึก ๕ ทีฉ่ นั และอาจารยกลิน่ แกวอยูก ถ็ งึ แลว วิชาแรกที่ฉันสอนหนีไมพนจุลเศรษฐศาสตรที่ฉันรัก แต อ. วุฒิเทพผูประสงค ดีตอการปรับตัวของฉันที่เพิ่งเรียนจบกลับมาจากอเมริกา หลังจากหางหายไปจากฟา เมืองไทย ๑๐ ป เต็มๆ เลยใหฉันแบงสอนคนละครึ่งกับรศ. ดร. ราเชนทร ชินทยา รังสรรค (เกษียณอายุราชการแลว แตยังมาปวนเปยนชวยงานที่คณะ คงอีกนานแหละ คนมีฝมือซะอยาง) หองเรียนอยูชั้น ๒ และ ๓ ในตึก ๑ ซึ่งในขณะนั้นอยูใกลประตูใหญ สถาบัน ฝงตรงขามเปนที่จอดรถอาจารยและถัดไปเปนสํานักบรรณสารพัฒนา (หรือ หองสมุดนิดา) หองเรียนที่นิดาตอนนั้นเพิ่งติดแอรไดไมนาน อาจารยหลายคนในคณะ รวมทั้ง ผศ. ดร. ณัฏฐพงศ ทองภักดี (ตําแหนงวิชาการในขณะนั้น) บอกวาฉันโชคดีจัง ที่ไมตองสอนไปปาดเหงื่อไป ใชคะฉันสบายหนาจริง แตมือตองหมุนแผนใสเปนระวิง เลย เมื่อยมือชมัด นักศึกษาและอาจารยคณะ พศ. เราใกลชิดและเปนกันเองมาอยางยาวนาน บายไหนที่ฉันลงไปหานํ้าดื่มและของทอดอยางปอเปยะ ลูกชิ้นกุง ลูกชิ้นปลา ทานแก หิวที่โรงอาหารเปดโลงมีพัดลมบนเพดานเปดสายไลลมรอน จะพบนักศึกษา พศ. นั่ง

๗๘

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร


ลอมวงโตะไมเกาอี้ยาวกินไปคุยเฮฮากันไปเสมอ ไมนักศึกษาก็ฉันพูดทักทายกัน ตาม มาดวยนักศึกษาชวนฉันใหมานัง่ ทานดวยกัน คราใดอาจารยราเชนทรลงมาหาอะไรทาน ที่โรงอาหารบาง วงบริโภคยามบายคลายเครียดจะใหญขึ้นและสนุกสนานยกระดับ อรรถประโยชนใหกับทุกคนโดยถวนหนา วันหนึ่งฉันนั่งทํางานอยูที่หอง ๖๑๔ ตึก ๕ นายวินยุตมมาขอพบปรึกษาวาจะ ทําเสื้อยืดขายหาเงินไปรับเพื่อนใหมดีไหม เดากันไหมวาฉันตอบวาไง เอาเปนวาหลัง จากวันนัน้ อาจารย พศ. ตางอุดหนุนเสือ้ ยืดรับเพือ่ นใหมไปอีกหลายรุน หลายป จนเต็ม ตูเสื้อผากันเปนแถว นายไพฑูรย นักศึกษาหลักสูตรพัฒนาการเศรษฐกิจอีกรุน เปน ตัวตั้งตัวตีกับนายปฏิรูปเพื่อนรวมรุนขอกระดานไวทบอรดมีลอเลื่อนจากคณะมาวาง ไวที่ใตถุนตึก ๕ แลวไปหาบทความเศรษฐศาสตรจากแหลงตางๆ บาง เขียนบทความ วิเคราะหประเด็นปญหาเศรษฐศาสตรที่ปะทุขึ้นมาในสังคมเองบาง มาแปะใหคนเดิน ผานไปมาไดอานกัน ซึ่งมักเปนพวกชาว พศ. เพราะหองพักอาจารย พศ. สวนหนึ่งอยู ที่ชั้น ๕ ในตึกนี้ สวนที่ทําการคณะ พศ. และหองพักอาจารยอีกสวนอยูตึก ๑ ซึ่งเชื่อม ติดกับตึก ๕ ดวยบันไดขางตึก ฉันไมพลาดโอกาสอานเรื่องแปะพวกนั้นอยูแลว สนุก และเพลิดเพลินใจดีออก ถึงวันไหวครูเมื่อใด นักศึกษา พศ. จะยกโขยงมามอบพวงมาลัยใหอาจารยทุก คนถึงหองทํางาน เยื่อใยที่ลูกศิษยและอาจารยมีตอกันชางนาซาบซึ้งใจเหลือเกิน ยิ่ง วันรับประราชทานปริญญาบัตรมาถึง ฉันอิ่มเอิบใจทุกครั้งที่ไดนั่งบนขั้นบันไดหนาตึก อธิการบดีทามกลางมหาบัณฑิตคณะ พศ. พรอมยกมือขึ้นสูง ยิ้มสยามใหกลอง เก็บ ภาพความสําเร็จของชาว พศ. ที่ไดมาดวยหยาดเหงื่อและหยาดนําตา บันทึกเยื่อใย ระหวางศิษยและครูไวที่หัวใจตราบนานเทานาน ใครอยากรูอ ะไรดีๆของ พศ. อีก ติดตอไดทอ่ี าจารย (เสือ) สุจติ รา ชํานิวกิ ยกรณ

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

๗๙


๘๐

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร


ประมวลภาพกิจกรรม

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

๘๑


งาน พศ. สัมพันธ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๖

๘๒

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร


ภาพกิจกรรมป ๒๕๕๗-๒๕๕๘

พิธลี งนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ ระหวางคณะพัฒนาการ เศรษฐกิ จ และตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย เพื ่ อ สนั บ สนุ น การจัดทํางานวิจยั ตลาดทุน ประจําป ๒๕๕๗ ณ หองโถงนิทรรศการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมือ่ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗

กิจกรรมสานสัมพันธรนุ พีร่ นุ นอง MFE ๕ – ๖ ณ โรงแรมแบ็คคัส โฮม รีสอรท อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรขี นั ธ ระหวางวันที่ ๓๐–๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

๘๓


รศ. ดร. สรศาสตร สุขเจริญสิน และ ผศ. ดร. ปริยดา สุขเจริญสิน นํานักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร หลักสูตรเศรษฐศาสตรธุรกิจ และ หลักสูตรเศรษฐศาสตรการเงิน เขาศึกษาดูงาน บริษทั แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗

การอบรมเครือ่ งมือการวิเคราะหทางเทคนิค (Technical Analysis) สําหรับนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรการเงิน (นอกเวลาราชการ) ระหวางวันที่ ๑๘ - ๑๙ และ วันที่ ๒๕ - ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๗

๘๔

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร


คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ นิดา รวมกับ Ritsumeikan University, Pusan University และ Jinan University จัดการประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ The International Conference on the Regional Innovation and Cooperation in Asia (RICA) ณ Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุน ระหวางวันที่ ๒๒ - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ขาราชการจากประเทศบังคลาเทศ เยี่ยมชมคณะพัฒนาการ เศรษฐกิจ และพาเยีย่ มชมหองสมุดของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เมือ่ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

๘๕


งานเสวนาทางวิชาการ NIDA Economic Forum หัวขอ คาโง คลองดาน: ใครถูก ใครผิด? เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

โครงการสั ม มนาคณะพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ เรื ่ อ ง การจั ด ทํ า กระบวนการ เขาสู EdPEx และทิศทางการทํางานคณะพัฒนาการ เศรษฐกิจ ป ๒๕๕๘ ณ โรงแรมแคนทารี จ.อยุธยา เมื่อวันที่ ๙ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๗

๘๖

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร


งานแสดงความยิ น ดี ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต และมหาบั ณ ฑิ ต คณะ พั ฒ นาการเศรษฐกิ จ ณ ห อ งประชุ ม จี ร ะ บุ ญ มาก สถาบั น บั ณ ฑิ ต พัฒนบริหารศาสตร เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๘

กิจกรรมสานสัมพันธศิษยเกาหลักสูตรเศรษฐศาสตรการเงิน (นอกเวลาราชการ) และการทบทวนเนือ้ หาวิชาการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ทางการเงิน CISA ระหวางวันที่ ๑๔ – ๑๕ และ วันที่ ๒๑ – ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๘

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

๘๗


คณะพัฒนาการเศรษฐกิจรวมกับธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จัดงาน SCB Campus Relationship ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๘

รศ.ดร. สรศาสตร สุขเจริญสิน และ ผศ.ดร. ปริยดา สุขเจริญ สิน นํานักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรการเงิน เขาศึกษาดูงาน บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) โดยคุณสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน ผู อํานวยการใหญสายการเงิน ใหเกียรติบรรยายเกี่ยวกับภาพรวมธรุกิจ และแนวโนมการเติบโตของบริษัท และคุณพนา อังกาบ ผูจัดการฝาย ควบคุมการเดินรถไฟฟาบีทีเอส ใหเกียรติบรรยายและพาเยี่ยมชมศูนย ควบคุมการเดินรถไฟฟาบีทีเอส ณ บริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘

๘๘

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร


การนําเสนอผลงานวิจยั องคความรูป รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง ความรูและคุณธรรมเพื่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘

การประชุ ม วิ ช าการการนํ า เสนอผลงานวิ ท ยานิ พ นธ ด า น เศรษฐศาสตร ของนิสิต นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๙ เมื่อวัน ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

๘๙


หลักสูตรเศรษฐศาสตรการเงิน นํานักศึกษาเขารวม กิจกรรม เสริมสรางประสบการณดานตลาดการเงิน โดยเขาเยี่ยมชมและแลก เปลีย่ นความคิดเห็นที่ Chiba Bank / Tokyo Stock Exchange / Tokyo Commodity Exchange ระหวางวันที่ ๒๐ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจรวมกับ สํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) จัดสัมมนา SEC Working Papers Forum ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ หัวขอ ความเสี่ยงตลาดการ เงินโลกและการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ เมื่อวันที่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๙๐

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร


พิธลี งนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ ระหวางคณะพัฒนาเศรษฐ กิจเเละ สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย (Thai BMA) ลงนามขอตกลง MOU เพือ่ พัฒนาความรวมมือทางวิชาการระหวางกัน เมือ่ วันที่ ๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๘

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) จัดสัมมนา SEC Working Papers Forum ครัง้ ที่ ๕/๒๕๕๘ หัวขอ สองฝมอื กองทุนหุน ไทย เมือ่ วันที่ ๑๗ มิถนุ ายน ๒๕๕๘

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

๙๑


ชมรมเศรษฐศาสตร นิ ด า นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รเศรษฐศาสตร หลักสูตรเศรษฐศาสตรธุรกิจ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรการเงิน ภาค ปกติ จัดกิจกรรม Faculty Rally สวนหนึ่งของโครงการ คายนิดาพัฒนา ผูนําสูอาเซียน เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘

สัมมนาปรับปรุงหลักสูตรคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ณ สนาม กอลฟนวธานี เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

๙๒

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร


หลั ก สู ต รเศรษฐศาสตร เ พื่ อ การบริ ห าร นํ า นั ก ศึ ก ษาเข า รวมกิจกรรมเสริมสรางประสบการณดานการบริหาร ณ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุน ระหวางวันที่ ๑๙ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

งานสัมมนาวิชาการ หัวขอ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เเละความรวมมือ GMS กับการพัฒนาภูมิภาคของไทย ณ โรงเเรมปทุมวันปริ๊นเซส เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

๙๓


ชมรมเศรษฐศาสตรนิดา เขาเยี่ยมชม บริษัท เอส.พี.เอส. อินเตอรเทรดจํากัด จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

กิจกรรมสานสัมพันธรุนพี่รุนนอง MFE ๖ - ๗ ณ โรงแรมศุภาลัย ปาสัก รีสอรท แอนด สปา จังหวัด สระบุรี ระหวางวันที่ ๒๙ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

๙๔

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร


บรรณานุกรม

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

๙๕


หนังสือ ชมรมเศรษฐศาสตร คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. (๒๕๓๘). ECON NIGHT’๓๘. กรุงเทพมหานคร: แสงสวางการพิมพ. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. (๒๕๒๙). ยี่สิบปแหงการรับใชชาติและสังคม. กรุงเทพมหานคร: ธีระการพิมพ. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. (๒๕๔๕). ๓๖ป สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. กรุงเทพมหานคร: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. เว็บไซต กลุมงานสื่อสารองคการและกิจกรรมเพื่อสังคม. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. เขาถึงไดจากwww.ccsr.nida.ac.th คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. เขาถึงไดจาก www.econ.nida.ac.th คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. เขาถึงไดจาก www.facebook.com/econnida ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย. เขาถึงไดจาก www.set.or.th ธนาคารแหงประเทศไทย. เขาถึงไดจาก www.bot.or.th สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. เขาถึงไดจาก www.nida.ac.th สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.เขาถึงไดจาก www.facebook.com/nida. ac.th?fref=ts สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. เขาถึงไดจาก www.nrct.go.th

๙๖

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร


ผูสนับสนุนการจัดพิมพ

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

๙๗


๙๘

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร


คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

๙๙


๑๐๐

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร


Nidaeconbook 2558  

พศ.สัมพันธ์ 2558

Nidaeconbook 2558  

พศ.สัมพันธ์ 2558

Advertisement