Page 1

‫ئاماده کردنی ‪ :‬رهحمان نهقشی‬ ‫الپهرهی ‪ 1 :‬مانگی مای ‪ 3112‬ی زایینی‬ ‫‪1‬‬

‫‪1‬ی مای ‪3112‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬ی مای ‪3112‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬ی مای ‪3112‬‬

‫‪4‬‬

‫‪1‬ی مای ‪3112‬‬

‫‪5‬‬

‫‪1‬ی مای ‪3112‬‬

‫‪6‬‬

‫‪3‬ی مای ‪3112‬‬

‫‪7‬‬

‫‪2‬ی مای ‪3112‬‬

‫‪8‬‬

‫‪4‬ی مای ‪3112‬‬

‫‪9‬‬

‫‪4‬ی مای ‪3112‬‬

‫‪11‬‬

‫‪4‬ی مای ‪3112‬‬

‫‪11‬‬

‫‪6‬ی مای ‪3112‬‬

‫‪13‬‬

‫‪11‬ی مای ‪3112‬‬

‫‪12‬‬

‫‪11‬ی مای ‪3112‬‬

‫‪14‬‬

‫‪11‬ی مای ‪3112‬‬

‫حیزب ی دێم اکرا ی کاردس ان ل ه ‪ 112‬س اڵهی ل هدایکباونی پێش هوا ق ازی محهمم هددا‪ ،‬ل ه رێاڕس مێکی بهش کۆدا ک ه بهبهش اریی ناێن هرانی‬ ‫حی زب و ڕێکخ راوه سیاس ی ی هکانی باش اورو ڕۆژه هاڵ ی کاردس ان و س هدان ک هس ل ه ک ادرو پێش مهرگهکانی حیزب ی دێم اکڕات ‪ ،‬ی ادو‬ ‫بیرهوهریی پێشهوا قازی محهممهدی بهرز ڕاگرت و لهگهڵ ئامانجهکانی پێشهوای مهزنی‪ ،‬بهڵێنی وهفای ناێ کردهوه‪.‬‬ ‫برووس کهی پێرۆزب ایی ناوەن ی هەواڵ ی دەرەوەی واڵ ی حیزب ی دیم اکرا ی کاردس ان ‪ :‬بە ب ۆنەی ڕۆژی ‪1‬ی م ای‪ ،‬ڕۆژی نی انە ەوەیی‬ ‫کرێکارانەوە گەم رین پیرۆزبایی خۆمان ئاڕاس ەی هەماو کرێکارانی جیهان بە گش ی و کاردس ان بە ایبە ی دەکەین‪.‬‬ ‫پ هی امی پیرۆزب ایی ناوهن ی راگ هیان نی حیزب ی دیم ۆکرا ی کاردس ان ب ه بۆن هی رۆژی کرێک ارهوه ‪ :‬ل هم رۆژردا وێ رای پیرۆزب ایی ل ه س هرجهم‬ ‫کرێک اران و زهحمه کێش انی کاردس ان‪ ،‬ئێ ران و جیه ان‪ ،‬هی اادارین خ هبا ی کۆم هڵگ هی مرۆڤای ه ی ب ۆ نههێش نی نایهکس انی ه هنگاوی‬ ‫پ هو ر باوێژێ‪.‬‬ ‫ی هكی م هی رێاڕەس می ڕێزگ ر ن لە ڕۆژی جیه انی کرێک اران‪ ،‬بە ش کۆیەکی زۆرەوە لە ڤ یەن‪،‬ی پ ای ەخ ی واڵ ی ئ ا ریش ب ه ش اری زۆرب هی‬ ‫الی هن و حیزب ه سیاس ییە ئا ریش ی و بیانی هكانی ئەو واڵ ە و زۆرب هی حیزب ه سیاس یهكانی چ اار پارچ هی كاردس ان ی هک ل هوان حیزب ی‬ ‫دێماکرا ی کاردس ان ‪،‬بەڕێاەچاو ‪.‬‬ ‫لە س ەر داوای ک امی ە ن اوچەی ئۆس ۆڵ ی حیزب ی دێم اکرا ی کاردس ان هەیئە ێ ک لە ئەنج امەنی نیش مانی ک ارد لە ڕۆژئ اوای کاردس ان لە‬ ‫واڵ ی ن ۆڕویژ بە سەرپەرس ی بەڕێ ز ش ێرکۆ کەنع ان‪ ،‬لەگەڵ هەیئە ێک ی ک امی ەی ن اوچەی ئۆس‬

‫ۆڵ ‪،‬ی ن ۆروێژی حیزب ی دیم اکرا ی‬

‫کاردس ان بە سەرپەرس ی هاوڕی حەسەن غەمبار دی اریان کرد‪.‬‬ ‫ش ان ێکی یهکی ه یی نه هوهی ی دێم ۆکرا ی کاردس ان بە سەرپەرەس یی ش اخهوان خالی ‪ ،‬ک ارگێڕی مهک هبی سیاس یی ئ هو یهکیه یی ه‬ ‫س هردانی دهف هری ناێنهرای ه یی حیزب ی دێم ۆکرا ی کاردس انی ل ه ش اری ه هولێر‪ ،‬پ ای ەخ ی هەرێم ی کاردس ان ک ردو ل ه الی هن هەیئە ی‬ ‫ناێنهرایه یی حیزبی دێمۆکرا ی کاردس ان بە سەرپەرەس ی بەڕێز برایم زێاهیی‪ ،‬ناێنەری حیزب لە هەوڵێر پێشاازیی لێ کرا‪.‬‬ ‫یهکی ه یی نه هوهی ی خاێن کارانی ک ارد‪ ،‬ب ه ب هڕێ اهبردنی س ێمینارێک ‪ 45‬هم ین س اڵیادی ش ههی ب اونی س مایلی ش هری زاده‪ ،‬ل ه س همبالهکانی‬ ‫بزوو ن هوهی خاێن اریی ک اردی ب ه بهش اری کۆم هڵێ ک کهس ایه ی ی سیاس ی و خاێن کاری ل ه ی هکێک ل ه س اڵۆنهکانی بنک هی س هرهکیی حیزب ی‬ ‫دێمۆکرا ی کاردس ان بهرز راگرت‪.‬‬ ‫س ێ رێکخ راوی ژن انی ک ارد لە‬

‫اراوگە‪ ،‬یهکی ه یی ژن انی دێم اکرا ی کاردس ان‪ ،‬رێکخ راوی م افی ژن ی ک اردو ژن انی ک ارد لە ئۆپس اال‪،‬‬

‫سێمینارێکیان بە مەبەس ی شی کردنەوەو لێک انەوەی رووداوەکەی مەریاان پێک هێنا‪.‬‬ ‫کامی هی ئاڵم انی حیزب ی دێم اکرا ی کاردس ان بهبهش اریی ژم ارهی هک روون اکبیر‪ ،‬ڕۆژنام هناوس و کۆم هڵێ ک کهس ایه ی و ه هڵس اوڕی سیاس ی‬ ‫کۆباونهوهیهکی بۆ او اێی پرسی ههڵبژاردنهکانی سهرۆک کۆماری له ئێران پێک هێنا‪.‬‬ ‫لە س ەر بانگهێش ی فەرمی ی لێ ژنەی ن اوچەی پ ار ی دێم ۆکرا ی کاردس ان‪ ،‬ب ۆ س مینارێکی ب ۆ بەڕێ ز ه ێمن هەورام ی ئەن امی س ەرکردایە ی‬ ‫پ ار ی دێم اکرا ی کاردس ان و بەرپرس ی پێاەن ییەکانی دەرەوە‪.،‬هەیئە ێک ی ک ۆمی ەی دانم ارکی حیزب ی دێم ۆکرا ی کاردس ان بەش ارییان‬ ‫لەم کۆرە دا کرد لە شاری کۆپێنهاگی پای ەخ ی دانمارک پێک ها باو‪.‬‬ ‫ڕۆژن امەی کاردس ان ژم ارەی ‪ ، 617‬ئۆرگ انی حیزب ی دیم اکرا ی کاردس ان بە کۆمەڵێ ک ب ابەت و و اری سیاس ی و هەواڵ ی ک ار و چ االکی‬ ‫کامی ە و ئۆرگانەکانی حیزب لە ناوخۆ و دەرەوەی واڵت کەو ە بەر دی ەی خاێنەرانی‪.‬‬ ‫می یاکارانی ڕۆژه هاڵ ی کاردس ان ی هک ل هوان ناوەن ی راگەیان نی حیزب ی دیم ۆکرا ی کاردس ان پش یاانیی خۆی ان ل ه دوو رۆژنام هناوس و‬ ‫چ االکی م افی م رۆڤ‪ ،‬خاس رهو و مهس عاد کاردپ اور راگ هیان ک ه م اوهی دوو مانگ ه ل ه الی هن ئی ارهی ئی الع ا ی ش اری م ههابادهوه دهس بهس هر‬ ‫کراون‪.‬‬ ‫ه هیئ ه ێکی حیزب ی دێم اکرا ی کاردس ان ب ه سهرپهرس یی ج هلیل گ ادانی‪ ،‬ێکۆش هری دێرین ی حیزب ی دێم اکرا ی کاردس ان لە پرس ەی خ ا او‬ ‫جەه یە‪ ،‬خاشکی مەسعاد بارزانی‪ ،‬سەرۆکی هەرێمی کاردس ان دا بهش ار باو‪.‬‬ ‫لە س ەر بانگهێش ی فەرم ی ف راس یۆنی ک ۆمەڵە کاردییەک ان لە دانم ارک‪ ،‬هەیئە ێک ی ک ۆمی ەی دانم ارکی ح ک بە سەرپەرەس ی ه اورێ رەح یم‬ ‫خالی نژاد بەش اری کۆنگرەی سااڵنەی ئەو ف راسیۆنەی کرد و لە الیەن دەس ەی بەرێاەبەری کۆنگرەکە بە گرمی پێشاازیان لێکرا‪.‬‬


‫الپهرهی ‪ 3 :‬مانگی مای ‪ 3112‬ی زایینی‬ ‫‪15‬‬

‫‪13‬ی مای ‪3112‬‬

‫‪16‬‬

‫‪14‬ی مای ‪3112‬‬

‫‪17‬‬

‫‪14‬ی مای ‪3112‬‬

‫‪18‬‬

‫‪18‬ی مای ‪3112‬‬

‫‪19‬‬

‫‪18‬ی مای ‪3112‬‬

‫‪31‬‬

‫‪19‬ی مای ‪3112‬‬

‫‪31‬‬

‫‪19‬ی مای ‪3112‬‬

‫‪33‬‬

‫‪ 19‬مای ‪3112‬‬

‫‪32‬‬

‫‪31‬ی مای ‪3112‬‬

‫‪34‬‬

‫‪31‬ی مای ‪3112‬‬

‫‪35‬‬

‫‪31‬ی مای ‪3112‬‬

‫‪36‬‬

‫‪31‬ی مای ‪3112‬‬

‫‪37‬‬

‫‪33‬ی مای ‪3112‬‬

‫‪38‬‬

‫‪33‬ی مای ‪3112‬‬

‫‪39‬‬

‫‪33‬ی مای ‪3112‬‬

‫‪21‬‬

‫‪32‬ی مای ‪3112‬‬

‫‪21‬‬

‫‪35‬ی مای ‪3112‬‬

‫‪23‬‬

‫‪35‬ی مای ‪3112‬‬

‫‪22‬‬

‫‪37‬ی مای ‪3112‬‬

‫کۆب اونەیەک ب ۆ یەکیە ی ی الوان ی ڕۆژهەال ی کاردس ان‪ ،‬ب ه ئام اده ب اونی بەڕێ ز حەس ەن ح ا ەمی بەرپرس ی ک ۆمی ەی ب اکاوریی ئەمریک ا‪،‬‬ ‫بەڕێ زان ئەوی ن عەزی زی و ف ایق عەب وڵاڵهی ئەن امانی ک ۆمی ەی ئ ۆریگێن و خ اوەن ق ادرزادە بەرپرس ی یەکیە ی ی الوان و ژم ارەیەک لە‬ ‫ئەن امان و الیەنگرانی ئەو یەکیە ییە ‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫‪38‬ی مای ‪3112‬‬

‫ڕاگهیان راوی کۆمیس یۆنی ەش کیالت حیزب ی دێم اکرا ی کاردس ان ‪ :‬بەرەو ی ادی ‪ 21‬س اڵەی ئێع امی بە ک ۆمەڵی ‪ 59‬الوی ک ارد‪13 ،‬ی‬

‫کۆب اونەوەیەک لە نێ اان ک ۆمی ەی حیزب ی دێم اکڕا ی کاردس ان لە ن اوچەی ئۆس‬

‫ۆڵ ‪ ،‬ک ۆمەلەی کال اری ک اردی‪ ،‬یەکیە ی الوان ی‬

‫دێم اکڕا ی ڕۆژهەال ی کاردس ان و یەکیە ی ژن انی دێم اکڕا ی کاردس ان لەو ن اوچەیە بۆب اس ک ردن لە س ەر چ ۆنیە ی بەرەو پ ێش بردن ی‬ ‫کارو چاالکی و ئەرکەکانی هەریەک لەو کامی انە ‪.‬‬ ‫بەش اریی ن اێنەرایە ی ک امی ەی حیزب ی دیم اکرا ی کاردس ان لە بری انی ا ل ه بەڕێاەچ اونی س مینارێک ب ۆ بارزگ ان و کۆمپانی ا بری انیەک ان‬ ‫لە الیەن ناێنەرایە ی حکامە ی هەرێمی کاردس انەوە رێک خراباو لە شاری لەن ەن‪.‬‬ ‫ژم ارە ‪26‬ی گۆڤ اری ژن ان چ ا و ب اڵو ک رایەوە‪ .‬گۆڤ اری ژن ان گۆڤ ارێکی وەرزانەی سیاس ی‪،‬کۆمەاڵیە ی‪ ،‬ئەدەب ی و فەرهەنگی یە‪ ،‬کە بە هەوڵ‬ ‫و مان ووباونی یەکێ ی ژنانی دیماکرا ی کاردس ان چا و باڵو دەکرێ ەوە‪.‬‬ ‫کۆباون هوهی س ااڵنهی یهکی ه ی ژن انی دێم اکرا ی کاردس ان ‪ ،‬ب ه بهش اری بەرپرس ی ک ۆمی ەی س ائێ ی یەکێ ی ژن انی دێم اکرا ی کاردس ان و‬ ‫زۆربهی زۆری ئهن امانی ئهو یهکیه یهو هەر وەها ئەن امانی ناوەن ی سائێ ی کاردی له شاری ڤێس رۆس پێک هات‪.‬‬ ‫کۆمی هی ناوهن یی حیزب ی دێم اکڕا ی کاردس ان‪ ،‬ه هڵبژێ ردراوی ک ۆنگرهی پ ازدهی هم‪ ،‬شهش همین پلین ۆمی خ ۆی ب ه بهش اریی ئهن امانی‬ ‫ئهسڵی و جێگر و ماشاویرانی کۆمی هی ناوهن ی و کۆمهڵێک له ێکۆشهرانی خاوهن رابردووی حیزب بهڕێاه برد‪.‬‬ ‫گۆڤ اری دنی ای من ااڵن ژم اره ‪ 121‬کە باڵوکراوەیەک ی مانگ انەیە و دەزگ ای من اڵپارێزی ڕۆژهەاڵ ی کاردس ان دەری دەک ات‪ ،‬بە کۆمەڵێ ک‬ ‫ب ابەت و ب اڵو ک راوەی بە کەڵ ک و گرین‬

‫هەواڵ ی کاروچ االکی دەزگ ای من اڵپاڕێز و هەروەه ا چەن ین وێ نەی ج اان رەنگین ی ج گەر‬

‫گۆشەکانمانەوە چا و باڵو کرایەوە‪.‬‬ ‫ل ه الی هن کۆمی هی ئاڵم انی حیزب ی دیم اکرا ی کاردس انهوه س میناریک بهمهبهس ی او اێی پرس ی ه هڵبژاردن هکانی خ ۆلی ی ازدههمی س هرۆک‬ ‫کۆم اری ئێ ران ب ه بهش اریی کۆم هڵێ ک ل ه ئهن امانی حیزب ی دێم اکرا ی کاردس ان ل ه ئاڵم ان و و ه هروهها ناێن هرانی بەش یک لە حی زب و‬ ‫رێکخراوه و کۆمەڵەی کاردی یهکان له شاری دارمش اد بهڕێاه چاو‪.‬‬ ‫بهش اریی ه هیئ ه ێکی حیزب ی دێم اکرا ی کاردس ان ب ه سهرپهرس یی س ۆههی ال ق ادری‪ ،‬ئهن امی جێگ ری کامی هی ناوهن یی حی زب ل ه‬ ‫کۆن ڕانس ی یهک همی " ژینۆس ای ی گ هلی ک ارد" ل ه س اڵۆنی بۆن هکانی ق هاڵدزێ لهالی هن چهن‬

‫چ االکێکی سیاس ی و م هدهنی رۆژه هاڵ ی‬

‫کاردس ان بهڕیاهچاو‪.‬‬ ‫ناوهن ی من اڵپارێزیی ڕۆژه هاڵ ی کاردس ان ک ۆڕێکی ب ۆ خ ا او زیب ا س هروهری‪ ،‬کارناس ی ب ااڵی دهروون دهرم انی ب ۆ ب اس ل ه س هر‬ ‫هۆکارهکانی سهرههڵ انی گیرو گرف ی دهروونیی من ااڵن پێک هێنا‪.‬‬ ‫بهش اریی هەیئە ێ ک لە ک امی ەی حیزب ی دیم اکرا ی کاردس ان لە واش ینگ ۆن کە پێ ک ه ا باون لە خ ا او ش ڵێر ق ادری‪ ،‬ک اک م راد ئەح مەدی‬ ‫و ک اک خەب ات ئیبراهیمپ ار لە ک ۆڕێکی پ ار ی ئاش ی و دیماکراس ی ب اکاوری کاردس ان ب ۆ ب هرێزان ئەح مەد ار و نەزم ی گ ۆر ئەن ام‬ ‫پارلمان لە ها ێل ماریۆ ی واشینگ ۆن دیسی ‪.‬‬ ‫هەیئە ێک ی ح کا بە سەرپەرس یی مس ەفا هیج ری‪ ،‬س ەردانی دەف ەری سیاس یی حیزب ی دێم اکرا ی کاردس انی ک رد کە لەالیەن ه هیئ ه ێکی‬ ‫دهف هری سیاسیی حیزب به سهرپهرس یی خالی عەزیزی‪ ،‬سکر ێری گش یی حیزب حیزب پێشاازیی لێ کرا‪.‬‬ ‫ڕۆژن امەی کاردس ان ژم ارەی ‪ ، 618‬ئۆرگ انی حیزب ی دیم اکرا ی کاردس ان بە کۆمەڵێ ک ب ابەت و و اری سیاس ی و هەواڵ ی ک ار و چ االکی‬ ‫کامی ە و ئۆرگانەکانی حیزب لە ناوخۆ و دەرەوەی واڵت کەو ە بەر دی ەی خاێنەرانی‪.‬‬ ‫دی ار و چ اوپێکەو نی وەڤ ی پ ار ی ئاش ی و دیماکراس ی ب‬

‫لەگەڵ ک اردانی دانیش اوی واڵ ە یەکگر اوەک انی ئەمریک ا و ن اێنەرایە ی‬

‫حیزب و ڕێکخراوە کاردس انییەکانی یهک لهوان کۆمێ هی واشینگ ۆنی حیزبی دێماکرا ی کاردس ان جێگیر لەو واڵ ە‪،‬‬ ‫لە س ەر بانگهێش نی حیزب ی س ەوزەکانی س ایس وەڤ ێکی حیزب ی دێم اکرا ی کاردس ان بە سەرپەرس ی بەڕێ ز زاهی‬

‫ش اعیری بەرپرس ی‬

‫ک ۆمی ەی ح ک لە واڵ ی س ایس‪ ،‬لەگەڵ وەڤ ێکی حیزب ی س ەوزەکان پێ ک ه ا او لە بەڕێ زان "ف رەی ه انس پی ێ ر" ئەن امی س ەرکردایە ی‬ ‫حیزبی سەوزەکانی سایس و بەرپرسی یەکەمی کان ۆن سن گالێن و "کا رینا لیبەرهەررەر" لە شاری زووریخ کۆباونەوە‪.‬‬ ‫ش ان ێکی پێاهن ی ی هکانی ناوهن ی حیزب ی ش یاعی کاردس ان ب ه سهرپەرس یی محەم مەد ش ێخانی‪ ،‬بهرپرس ی ناوهن ی پێاهن ی ی هکانی ئ هو‬ ‫حیزب ه‪ ،‬س هردانی دهف هری ناێنهرای ه ی حیزب ی دێم ۆکرا ی کاردس انی ل ه ش اری ه هولێر‪ ،‬پێی ەخ ی هەرێم ی کاردس انی ک رد و ل ه الی هن‬ ‫هەیئە ێک بە سەرپەرەس ی برایم زێاهیی‪ ،‬ناێنەری حیزب لە هەولێر پێشاازی لێ کرا‪.‬‬ ‫بە ئام ادەباونی بەش ێکی بەرچ او لە ئەن امانی رێ بەری و س ەدان کەس لە ک ادرو پێش مەرگەکانی حی زب‪ ،‬بەمەبەس ی یش ک خس نە س ەر‬ ‫باس ەکانی دوای ین کۆب اونەوەی ک ۆمی ەی ناوەن ی‪ ،‬کۆب اونەوەیەک ب ۆ س کر ێری گش یی حی زب بەڕێ ز ک اک خالی‬

‫عەزی زی لە یەکێ ک لە‬

‫ساڵۆنەکانی سەر بە بنکەی ناوەن یی حیزبی دێماکرا ی کاردس ان پێک هات‪.‬‬ ‫لە س ەر بانگهێش نی دەس ەی بەرێ اەبەری ک ۆنگرەی نە ەوی ی‪ ،‬هەیئە ێک ی حیزب ی دێم اکرا ی کاردس ان ب ه سهرپهرس یی خالی‬

‫حەس ەنپار‪،‬‬

‫ئهن امی راوێژکاری کۆمی ەی ناوەن ی‪ ،‬بەش اریان لە سێزدهەمین کۆباونەوەی کۆنگرەی نە ەویی لە شاری برۆکسێل کرد ‪.‬‬ ‫ب ه بهش اری ه هیئ ه ێکی حیزب ی دێم اکرا ی کاردس ان ک ه پێکه ا باو لە هاورێی ان گااڵڵ ه ش هڕهفکهن ی و ک اوه ئاههنگ هری ‪ ،‬چ اارهمین‬ ‫کۆن رانس ی ی هکێ ی ب ۆ دێماکراس ی ل ه ئێ ران ‪(UDI‬کۆن رانس ی س ۆکهۆڵمی دوو دهس ی ب ه کارهک انی خ ۆی ک رد‪ .‬ب ۆ ئ هم کۆن ڕانس ه‬ ‫ناێنهرایه ی کۆمهلێک حیزب و رێکخراو و کهسایه ی سیاسی ئێرانی و سائێ ی بانگهێش کراون‪.‬‬

‫جۆزەردان‪ ،‬رۆژی بەرزڕاگر نی یادی قابانیانی س ەم و دڕەن ەیی کۆماری ئیسالمی‪.‬‬


‫الپهرهی ‪ 2 :‬مانگی مای ‪ 3112‬ی زایینی‬ ‫‪25‬‬

‫‪21‬ی مای ‪3112‬‬

‫و اوێژی ەلەفزیۆنی ڕووداو لەگەڵ کەسایە ی سیاس ی و ێکۆش ەری دیرین ی گەلەکەم ان مامۆس ا عەب وواڵ حەس ەن زادە‪ ،‬لە بەرن امەیەک دا بە ن اوی "‬ ‫گاڵس ان"‪ ،‬کە لە الیەن هانەرمەن ی گەورەی گەلەکەمان خا او گاڵس ان پەروەرەوە پێشکەش دەکرێ‪،‬‬

‫‪26‬‬

‫‪21‬ی مای ‪3112‬‬

‫ل ه بهرهب هری ههڵبژاردن هکانی س هرۆک کۆم اریی ئێ ران دا یەکیە ی ی ژن انی دیم ۆکرا ی کاردس ان س مینارێکی ب ه بهش اریی دهی ان ک هس ل ه‬

‫‪27‬‬

‫‪21‬ی مای ‪3112‬‬

‫ک ادرو پێش مهرگهکانی حیزب ی دێم اکڕات و ئهن امانی یەکیە ی ی ژن انی دیم ۆکرا ی کاردس ان ب ۆ خ ا او ئا اوس ا م ارادی‪ ،‬لێکۆڵ هرو کارناس ی‬ ‫ئاباوری پێک هێنا‪.‬‬ ‫بهڕێاهچاونی دووههمین کۆباونهوهی رێکخراوه سین یا دیمۆکرا یکهکانی حیزبه سیاسی یهکانی ڕۆژههاڵ ی کاردس ان ‪ :‬بهش ارباوانی کۆباونهوهک ه بری ی‬ ‫باون له یهکی ه یی نه هوهی ی خاێن کارانی ک ارد‪ ،‬یهکی ه یی خاێن کارانی دیم ۆکرا ی کاردس انی ئێ ران‪ ،‬رێکخ راوی خاێن کارانی خ هبا ی کاردس انی‬ ‫ئێران‪ ،‬کۆمهڵهی خاێن هوارانی رۆژههاڵت‪ ،‬خاێن کارانی یهکی ه ی دیم ۆکرا ی کاردس ان‪ ،‬یهکی ه یی الوان ی دیم ۆکرا ی رۆژه هاڵ ی کاردس ان‪ ،‬ناوهن ی‬ ‫الوانی پێشڕهو‪ ،‬ناوهن ی الوانی خهبات‪ ،‬کۆمهڵهی الوان ی رۆژه هاڵت‪ ،‬یهکی ه یی ژن انی دیم ۆکرا ی کاردس ان‪ ،‬رێکخ راوی ئاس ۆی ژن ی ک ارد و کۆم هڵ هی‬ ‫ژنانی رۆژههاڵت‪.‬‬

‫سهرچاوه ‪ :‬ماڵپهرهکانی کاردس ان و کارد و ح ک می یا‬

Kobendi mangi may  
Kobendi mangi may  
Advertisement