Page 1

, ,

, , (

) (

-

-

, , ,

, , ,

, ,

ल लतपरु- पावलको जीवनी अ ययन पू रा गरेर प च थह अ ययनरत समू हले सामू िहक भल े ामा छलफल गद गरेको एक द ृ य। समू हलाई ीमती रीता सब े ीले अगव ु द ु ाइ गद हनह ु ु ु छ।

)


, , , , -

,

,

,

सव थम परमे रलाई ध यवाद! पा टर मान बहादरु गु बाबाट आइटीनको वषयमा थाहा पाएप छ मल ै े प न शु गरें । अ ययन गद जाने ममा परमे र त मल ै े गनप ु न व ासको बारेमा थाहा पाए।ँ परमे वरको ँ भरोसा गन बारेमा रा ोसग ँ बु न सकं े । वचनअनस ु ार जउन ु र उहामा ँ हामी परमे रलाई दे न स दन ै ौं उहा ँ आ मा हनह ु ु ु छ, हामी उहाका

,

,

े । ज तो सक छाराछोरी भएप छ व ासमा जउन स नप ु द रहछ ु ै ँ वचनमा थर र ौं पिर थ तमा पिन परमे र त आ ाकारी भएर उहाको ँ े हामीलाई सहायता गनह भने उहाल ु ु छ भ े कुरा गिहरो पमा यस आइटीन अ ययनबाट बु न सकं े । अ ययनबाट आ शष् पाएर मल ै े मरेो य गत जीवनमा पिरवतन भएको महसस ु ् गरेक छु र म पू ण व ासमा जउन स म भएक छु । अ तमा आइटीन पिरवारलाई र हा ो समिपत म डलीका गु बालाई ध यवाद िदन चाह छु । क पना राई ( घ स )

,

सम पत म डल सब ु भैसीपाट , ल लतपरु

,


! सन् २०१३ नोभे बरदे ख डसे बरस म आइटीनलाई आ थक पमा आ शष्को थल ै ी माफत, मा सक र एकमु भट े ी िदएर भक ु ो काममा सहयोग गन स पू ण भक ु ा िन न जनह र म डली त हािदक ध यवाद य गदछौ।ं Surkhet - Surjakali Sunar, Tulasi B.K. , Asmita Sunar, Nanda B.K., Buddi Ram B.K., Sunita Ramtel, Kaushila B.K., Kushal B.K., Laxman B.K., Harimaya B.K., Mina, Gidon Sunar, Unknown. Gorakha- Chinkaji Tamang , Purna Bdr Tamang , Sadhuram Nepali. Kathmandu - Raju Tamang, Dr Bruce Hayes, Ganga Paudel. Dadhing- Dilimaya Tamang, Shanti Tamang, Parimaya Tamang, Henimaya Tamang, Dilmaya Tamang. RUKUM- SaritaChand, Uma Oli, Mangasen Khatri , Ganga Nakal, Dipa Chand, Sarita serpali, Nirmala KC, KhemRaj KC, Krishna Bdr KC, Khima Rana, Narendra KC, Pursar KC, Nimraj Khadka, Dharmajit KC, Yamuna Oli. Lalitpur - Chandika Shrestha, Ganga Shrestha, Saurav Shrestha, Dhruba Nepal, Dilliprasad gautam, Nehemiah Institute: Milan Gurung, Ravi Thapa, Kalpana Paryar, Chandra Maya Magar, Manjata Rai, Gopal Bogati, Mark Peter BC, Rabin Gharti, Krishna Chaudhary, Binaya B.k.,Bimal B.k., Jamuna, Lidya Tamang, Riya Gurung, RTN Church: Muna Limbu, Pinkumari Thapa,No Name, Nucchhelal Group: Nucchelal shrestha , Manoj Rai , Bishnu Bdr Sawa, Mamata Rai, Mamata Rai Suman Shrestha, Rajina KC, Sumitra Waiba's Group: Yogesh DC, Chandra Bdr Chaudhary. Terhathum - Jita Limbu, Sita Paudel, Kanchhi Maya Limbu, Sumana Paudel, Lila maya Limbu, Shanta Limbu , Devi Dahal, Bhima Gurung, Lal Kumari Yakha, Sunita Limbu, Ushma Limbu, Sara Limbu, Unknown.

सन् २०१३ अ टोवरदे ख डसे वरस म पा म पू रा गरी िन नानस ु ारका माणप पाउन सफल हनभ ु ु एका व ाथ ह लाई हािदक वधाई छ।

An Introduction to Biblical Studies Kavre - Anil Bogati, Krishnamya (Ruth) Ramtel, Mina Ghatane. Chitwan - Parbati Shah, Rita Bhusal, Rebika Moktan, Shantidevi Paudel, Bishnumaya Lama, Rama Rai, Sharada Ghimire, Laxmi Bhandari. UAE- Narayan Khatri, Man Kumar Rai, Jalan Basnet, Keshi Ram Mahto, Ram Bdr Khawas , Amosh Tamang, Shyam Kumar Grung.

Basic Diploma In Pastoral Theology Lalitpur - Shushila Kafle, Chandika Shrestha, Ganga Kumari Shrestha, Sharan Gautam.

गजल ,

,

,

,


अन त जीवन चच कुिरनटार, चतनवनमा आइटीन पा मह ँ ु ै आएका छन्। पा टर आ यास लामा, तीनवटा समू हमा अ ययन हद

.

.

. . , ,

ँ ै ए डर जनादन शमा र तारा नप े ालले आफूले अ ययन गद र गराउद ँ हनह भल े ामा ु ु ु छ। २०७० असोज ७ गते अ ययनरत व ाथ ह सगको सबल ै े गवाही बा ँ नभ ु एको थयो। अ ययनले परमे रको वचन बु नक ु ा साथै यवहािरक जीवन जउने तिरका सकेको र लागू गन सफल भएकोमा ध यवादी भएको कुरा बताउनभ ु एको थयो। पा टर आ यास लामाका अनस ु ार, “ अ यययनले म डलीमा आ मक पका साथै अगव याएको छ। यो पा म ु ापनमा विृ े । अ ययन गरेकाह सव े कको म डलीको ला ग आव यक रहछ पमा म डलीको सव े ामा सहयोग गिररहनभ ु एको छ। साथै दशां श भट े ीमा विृ भएको छ, बाइबलको स ा त बझ ु े र यवहािरक भएर जउन सहायता भएको छ।”

मल ै े भ ु यश े ू मा व ास गरेको झ डै ४ वष भयो र मल ै े बि मा भनक े ो के हो भनरे जानक े ो थइन।ँ बि माको बारेमा बु न सकं े । यस अ घ मल ै े केही पिन बझ ु े को थइन।ँ आइटीनले सबै ँ रहछ े । आइटीन मरेो व ासको ला गे वषयमा बझ ु ाउदो मह वपू ण छ। अब म छ ै ( ढलो नगरी) पानीको ब त मा ल छु । आइटीनले मरेो जीवनलाई पिरवतन गरेको छ। ध यवाद। मं गलसन े ख ी, हासीवाङ ९, कुम

.

, . . .

,

Email: info@iteen.org.np / website: www.iteen.org.np www.facebook.com/teenepal / Twitter: @iteen_nepal

,

. . , ,

,

,

Iteen chautari jan 2014  
Iteen chautari jan 2014  

Iteen Chautari January 2014

Advertisement