Page 1

Νέων Άλμα Πεξηνδηθή Έθδνζε Λενιαίαο Γεκνθξαηηθνύ ΢πλαγεξκνύ Ιάξλαθαο

Σεύρνο 1

Νέοι και επιχειρείμ

Αθλητισμός και Οικομομική Κρίση Graffiti: Σύγχρομος πολιτισμός ή μουτζούρες στους τοίχους;

Αθηέξσκα Γιαύθνο Θιεξίδεο Ο Κεγάινο Ζγέηεο


Νέων Άλμα Ηδηνθηεζία: Δπαξρηαθό ΢πκβνύιην Λενιαίαο Γεκνθξαηηθνύ ΢πλαγεξκνύ Ιάξλαθαο Γηά Λόκνπ Τπεύζπλνο: Ινύθαο Αιακπξίηεο Τπεύζπλνο Έθδνζεο: ΢ηαύξνο Υξηζηνδνύινπ Αξρηζπληάθηξηα: Φσηεηλή Παηζαιίδνπ Βνεζόο Αξρηζπληάθηξηα:

Άλλα-Καξία Παπαρξπζνζηόκνπ ΢πληαθηηθή Οκάδα: Άλλα-Καξία Παπαρξπζνζηόκνπ, Γέλα Ο’Καρόλπ, Γεκήηξεο Θνιηαλδξήο, Γεκήηξεο Υαηδεαληώλε, Ινύθαο Αιακπξίηεο, Ινπθία Υαηδεκαηζαίνπ, Κηράιεο Θενράξνπο, Ληθόιαο Ηηαιόο, Ληθνιέηηα Υαηδεζηεθάλνπ, ΢ηαύξνο Υξηζηνδνύινπ, ΢ηέιια ΢αξξή, Φσηεηλή Παηζαιίδνπ, Υαξάιακπνο Αλδξένπ Δπίβιεςε Γηαθεκίζεσλ: Ληθόιαο Ηηαιόο Όζνη ελδηαθέξεζηε λα αξζξνγξαθήζεηε ζην «Λέσλ Άικα» ή γηα άιιεο λέεο ηδέεο θαη πξνηάζεηο κπνξείηε λα απνηαζείηε: chr.sta@hotmail.com patsalidou.fotini@gmail.com

| Νέων Άλμα | Τεύχος 1 | 3


Λενιαία, ζπλώλπκν ηεο ειπίδαο! Σνπ Γέξνπ Θόζκνπ ε Θαξδηά Θαηλνύξην αίκα ζέιεη... *Σνπ ΢ηαύξνπ Υξηζηνδνύινπ Οηθνλνκηθή θξίζε, αλεξγία, θνηλνηηθά παληνπσιεία, ζπζζίηηα, απνιύζεηο, κεηώζεηο κηζζώλ. Ιέμεηο πνπ έρνπλ πξνζηεζεί βίαηα ζηελ θαζεκεξηλόηεηά καο θαη πνπ ζπλζέηνπλ ην γθξίδν ηνπίν ηεο δσήο καο. Σν πνηνί θαη κε πνηέο πνιηηηθέο ελέηαμαλ ηηο έλλνηεο απηέο ζην ιεμηιόγην καο όινη ην γλσξίδνπκε είηε ην παξαδέρνληαη είηε όρη, θαη ζθνπόο κνπ δελ είλαη λα ην θαηαδείμσ νύηε λα ην επαλαιάβσ. ΢θνπόο κνπ θαη ζθνπόο νινλώλ καο είλαη ην γθξίδν λα πάξεη ρξώκα ραξκόζπλν θαη ην ηέικα λα γίλεη κηα λέα αθεηεξία πνπ ζα νδεγήζεη ηνλ ηόπν καο ζηελ επεκεξία. ΢ηε γξακκή ηεο επαλεθθίλεζεο ινηπόλ, πξέπεη λα δνζεί ηόπνο ζηνπο λένπο. ΢ηνπο λένπο πνπ ζέινπλ, πνπ κπνξνύλ, πνπ νξακαηίδνληαη, πνπ ζπλεξγάδνληαη θαη πεηπραίλνπλ.

ΘΔΙΟΤΛ, γηαηί ην λεαληθό ηνπο πείζκα δελ ηνπο ζηγνςηζπξίδεη «παξάηα ηα» αιιά βξνληνθσλάδεη «ζπλέρηζε». Όζεο πόξηεο θαη λα βξνπλ θιεηζηέο ζα ρηππήζνπλ αθόκα κία, κέρξη θάπνηνο ηπρεξόο λα δηαθξίλεη ζηα κάηηα ηνπο ηελ εκκνλή γηα επηηπρία.

4 | Νέων Άλμα | Τεύχος 1 |

ΚΠΟΡΟΤΛ, γηαηί κέζα από ζρνιεία θαη παλεπηζηήκηα απέθηεζαλ γλώζεηο αλεθηίκεηεο, εθόδηα άθζαξηα ζην ρξόλν· έγηλαλ επηζηήκνλεο θαη είλαη έηνηκνη λα θάλνπλ πξάμε όια όζα έρνπλ δηδαρζεί. ΟΡΑΚΑΣΗΕΟΛΣΑΗ, γηαηί δελ έρνπλ κνιπλζεί κε ην κηθξόβην ηεο δηαθζνξάο πνπ ην «ζύζηεκα» κεηαδίδεη. Απνηεινύλ κέξνο ηεο ιύζεο θαη όρη ηνπ πξνβιήκαηνο παξακέλνληαο πηζηνί ζηηο αξρέο ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο ηζόηεηαο, ηεο δηθαηνζύλεο θαη ηεο αμηνθξαηίαο. ΢ΤΛΔΡΓΑΕΟΛΣΑΗ κε ζπλνκήιηθνπο αιιά θαη κε πην έκπεηξνπο γηαηί γλσξίδνπλ όηη ην θξάκα απηό ζε ζπλδπαζκό κε ηε ζπιινγηθή δνπιεηά θαη ηελ ελόηεηα κπνξνύλ λα επηθέξνπλ ην κέγηζην δπλαηό θέξδνο.

ΠΔΣΤΥΑΗΛΟΤΛ θαη έρνπλ απνδεηθηηθά ηεο επηηπρίαο ηνπο· δηαθξίζεηο θαη βξαβεία εληόο θαη εθηόο ζπλόξσλ. ΢ε ρξόληα νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο θξίζεο, όπνπ ε πνιηηηθή δσή θαη νη ζεζκνί απαμηώλνληαη, αρηίδα θσηόο θαη ειπίδα γηα ην κέιινλ απνηειεί ε ελεξγόο ζπκκεηνρή ηεο λενιαίαο. Αθνύζηε ηνπο θαη δώζηε ηνπο ηηο επθαηξίεο. Αμίδεη!


Ο ζηόρνο, ην ξεύκα, θαη ε άγθπξα *Σεο Φσηεηλήο Παηζαιίδνπ «Σν ζεκαληηθό ζηε δσή δελ είλαη πνπ ζηεθόκαζηε, αιιά πξνο πνηα θαηεύζπλζε θηλνύκαζηε. Γηα λα θηάζνπκε ζην ιηκάλη η’ νπξαλνύ πξέπεη θακηά θνξά λα πιένπκε κε επλντθό θαη θάπνηε ελάληηα ζηνλ άλεκν. Γελ πξέπεη όκσο πνηέ λα καο παξαζύξεη, απιά, ην ξεύκα ή λα καο θξαηάεη ε άγθπξα.» Oliver W. Holmes Ο ζηόρνο Ζ ζέζε ζηελ νπνία βξηζθόκαζηε, είηε απηή βξίζθεηαη ζηελ εθθίλεζε είηε ζηνλ ηεξκαηηζκό ζηελ πνξεία πξνο ην ζηόρν, είλαη ζπλάκα ε απόξξνηα ηεο θαηεύζπλζεο ηελ νπνία έρνπκε αθνινπζήζεη. Ζ επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ επηηπγράλεηαη κε ηελ απιή ζπληαγή: ζηόρνο-θαηεύζπλζε-ζηόρνο. Κε άιια ιόγηα, αθνύ έρεη πξνζδηνξηζηεί ε θαηάιεμε, ηόηε ηξνρηνδξνκείηαη ε θαηεύζπλζε, ώζηε λα επηηεπρζεί ν ζηόρνο. Κε επλντθό άλεκν ή άιινηε ελάληηα ζε απηόλ, ε ζπλερήο πξόνδνο ζηελ θαηεύζπλζε πνπ θηλνύκαζηε επηβάιιεηαη λα απνηειεί πξώηηζην κέιεκα. Σν ξεύκα Σν ξεύκα σο ελζνπζηαζκόο ή σο απνθύεκα επλντθώλ αλέκσλ απεηιεί λα καο παξαζύξεη θαηλνκεληθά πην θνληά ζην ζηόρν. Ζ αζπλείδεηε παξάζπξζε από ην ξεύκα ζα έρεη δύν πηζαλέο θαηαιήμεηο. Δίηε ζα καο απνκαθξύλεη από ην ζηόρν αθνύ δελ έρνπκε αθνινπζήζεη ηελ πξνδηαγεγξακκέλε θαηεύζπλζε, είηε ζα καο πάξεη ηόζν θνληά ζε απηόλ πνπ ζα δεκηνπξγήζεη κηα ςεπδαίζζεζε επηηπρίαο. Ζ άγθπξα Ζ αηνικία θαη ηα απαηειά αλδξείθεια πηζαλόλ λα δεκηνπξγήζνπλ θαηάζηαζε ζηαζηκόηεηαο. Θακηά άγθπξα δελ πξέπεη λα καο θαζειώλεη παξά λα καο πεηζκώλεη αθόκε πεξηζζόηεξν γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ καο. Δάλ έρεη αθνινπζεζεί ε αξρηθή ζπληαγή θαζνξηζκνύ ζηόρνπ θαη θαηεύζπλζεο, ηόηε ε άγθπξα δε κπνξεί παξά κόλν λα είλαη απαηειή. Σνικείζηε ινηπόλ, έλαο ζσζηόο πξνθαζνξηζκέλνο ζηόρνο δελ δηθαηνύηαη λα απνηύρεη. Υξεζηκνπνηείζηε ην δηθό ζαο ξεύκα θαη ηε δηθή ζαο άγθπξα κόλν όηαλ απαηηείηαη ν ζηόρνο λα ηεζεί αθόκα πην ςειά. Κελ αθήλεηε θαλέλα όλεηξν λα ραζεί ζην δξόκν!

| Νέων Άλμα | Τεύχος 1 | 5


Φίιεο θαη θίινη, Δίλαη κε ηδηαίηεξε ραξά πνπ θαινύκαη ζήκεξα λα ζαο απεπζύλσ ην ραηξεηηζκό ζην πξώην ηεύρνο ηνπ πεξηνδηθνύ Λέσλ Άικα, ηεο Λενιαίαο ηνπ Γεκνθξαηηθνύ ΢πλαξγεξκνύ ηεο Ιάξλαθαο. Κηα σξαία πξσηνβνπιία πνπ είκαη ζίγνπξνο όηη ζα ζπκβάιεη ηα κέγηζηα ζηελ ελεκέξσζε, επηθνηλσλία θαη δηαθώηηζε κεηαμύ ησλ κειώλ αιιά θαη ησλ θίισλ ηεο Δπαξρίαο καο θαη όρη κόλν. Οη θαηξνί πνπ βηώλνπκε δπζηπρώο δελ είλαη θαη νη θαιύηεξνη. Σα πνιηηηθά θαη εηδηθά ηα νηθνλνκηθά δξώκελα δπζηπρώο δελ αθήλνπλ θαλέλαλ αλέπαθν. Πόζν κάιινλ εκάο ηνπο λένπο. Θάζε ζπίηη πιένλ έρεη έλαλ άλεξγν θαη θάζε γεηηνληά έρεη έλα ζπίηη πνπ ρξήδεη νηθνλνκηθήο βνήζεηαο. Γελ είλαη θαηξόο όκσο λα θξίλνπκε γηα ην πώο θζάζακε σο εδώ, δελ έρνπκε ην ρξόλν. Δκείο, ε λέα γεληά ηνπ ηόπνπ, πξέπεη λα θάλνπκε ην επόκελν βήκα. Πξέπεη λα θάλνπκε ηελ θξίζε επθαηξία θαη λα θηλεζνύκε πξνο ην κέιινλ. Ζ δηαθπβέξλεζε ηνπ Λίθνπ Αλαζηαζηάδε ζα είλαη ζύκκαρνο θαη απηό είλαη θάηη πνπ ην απέδεημε από ηελ πξώηε κέξα ηεο αλάιεςεο ησλ θαζεθόλησλ ηεο. Οη πξσηνβνπιίεο, ηόζν ζε επίπεδν Τπνπξγείσλ, όζν θαη ζε επίπεδν Δπηηξόπσλ ηεο Θπβέξλεζεο ζηέθνληαη δίπια από ηελ θάζε πξνζπάζεηα ησλ λέσλ αλζξώπσλ γηα λέα μεθηλήκαηα, λέεο δξάζεηο. Πξέπεη ινηπόλ λα θελπγήζνπκε ηα όλεηξάο καο! Πξέπεη λα αδξάμνπκε θάζε επθαηξία θαη αλ δελ ππάξρεη ε επθαηξία, πξέπεη εκείο λα ηε δεκηνπξγήζνπκε. Φίιεο θαη θίινη, λέεο θαη λένη, Θα ήζεια ζε απηό ην ζεκείν λα επραξηζηήζσ ην λέν 23κειέο ζπκβνύιην ηεο ΛΔ.ΓΖ.΢Τ. Ιάξλαθαο. Θα ήηαλ παξάιεςή κνπ λα κελ

επραξηζηήζσ θαη όινπο ηνπο ΚΑΘΗηεο θαη ΚΑΘΗηηζζεο ηεο Ιάξλαθαο γηα ηηο ηειεπηαίεο επηηπρίεο θαη λα επρεζώ θάζε θαιό ζηελ λενεθιεγείζα Δπαξρηαθή ΢πληνληζηηθή Δπηηξνπή Καζεηώλ. Κε ηελ πξνζθνξά ηνπο καο θάλνπλ πεξήθαλνπο θαη ζίγνπξνπο γηα ην κέιινλ ηεο Λενιαίαο ηεο Δπαξρίαο καο. Θα ήηαλ παξάιεηςή κνπ όκσο λα κελ αλαθεξζώ ζηνλ ρακό ηνπ κεγάινπ εγέηε θαη ηζηνξηθνύ καο παηέξα, Γιαύθνπ Θιεξίδε. Γιαύθνο Θιεξίδεο, έλα άηνκν άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ηελ ηζηνξία ηεο Θύπξνπ, όζν θαη κε ηελ ηζηνξία ηεο παξάηαμήο καο. Ο άλζξσπνο, ν πνιηηηθόο εγέηεο Γιαύθνο Θιεξίδεο έρεη θαηαθέξεη, κέζα από ηε ζηάζε δσήο πνπ ηήξεζε, λα αλαδείμεη ην ήζνο πνπ επηβάιιεηαη λα ραξαθηεξίδεη ην θάζε πνιηηηθό νλ. Ζ ζεκλόηεηα πνπ ηνλ δηέθξηλε, ε πνιηηηθή ηνπ εηιηθξίλεηα αιιά θαη ε αγάπε ηνπ πξνο ηελ παηξίδα απνηεινύλ εζηθή ππμίδα αμηώλ γηα ηελ λέα γεληά ηνπ ηόπνπ. Οη ηδέεο ηνπ ζα παξακείλνπλ θαη ζα δηαησληζηνύλ δηα κέζνπ ησλ αηώλσλ. Τπόζρεζή καο λα ζπλερίζνπκε ην έξγν ηνπ κεγάινπ καο εγέηε, κέζα από ηνλ ηδενινγηθνπνιηηηθό καο ρώξν πνπ απηόο εκπλεύζηεθε θαη δεκηνύξγεζε θαη λα πξνζπαζήζνπκε λα ηνπ κνηάζνπκε έζησ θαη ζην ειάρηζηνλ.

Θαιή αλάγλσζε ινηπόλ ζε όινπο θαη εύρνκαη κέζα από απηή ηελ πξνζπάζεηα λα δνζεί ε επθαηξία ζε νινέλα θαη πεξηζζόηεξνπο λένπο λα εκπιαθνύλ ζηα θνηλσληθνπνιηηηθά δξώκελα θαη λα γίλνπλ θνηλσλνί πξνζθνξάο θαη εζεινληηζκνύ. Τπνζρόκαζηε παξάιιεια πσο ην επόκελν ηεύρνο ζα εκπινπηηζηεί κε πεξηζζόηεξεο δξαζηεξηόηεηεο θαη πξσηνβνπιίεο από ηηο Σνπηθέο καο Δπηηξνπέο. ΢αο επραξηζηώ Ινύθαο Αιακπξίηεο Δπαξρηαθόο ΛΔ.ΓΖ.΢Τ. Ιάξλαθαο

| Νέων Άλμα | Τεύχος 1 | 7


Γξάθνπλ: Άλλα-Καξία Παπαρξπζνζηόκνπ, Ληθόιαο Ηηαιόο

Λέν Δπαξρηαθό ΢πκβνύιην ΛΔ.ΓΖ.΢Τ. Ιάξλαθαο Ζ εθινγή ηνπ λένπ 23κεινύο Δπαξρηαθνύ ΢πκβνπιίνπ ηεο ΛΔ.ΓΖ.΢Τ. Ιάξλαθαο έγηλε ην ΢άββαην 3 Απγνύζηνπ ζηα Δπαξρηαθά Γξαθεία ηνπ ΓΖ.΢Τ. Ιάξλαθαο ζηελ παξνπζία Βνπιεπηώλ, ηνπ Γεκάξρνπ Ιάξλαθαο, ηνπ Δπαξρηαθνύ Γξακκαηέα ηνπ ΓΖ.΢Τ. Ιάξλαθαο, ηεο Γξακκαηέα ηεο ΓΟ.ΓΖ.΢Τ., ηνπ πξνέδξνπ ηεο ΛΔ.ΓΖ.΢Τ., θαη ινηπώλ αμησκαηνύρσλ ηνπ ΓΖ.΢Τ. θαη ηεο ΛΔ.ΓΖ.΢Τ. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο έγηλαλ νκηιίεο από ηνλ Δπαξρηαθό Γξακκαηέα ηνπ ΓΖ.΢Τ. Ιάξλαθαο θν Αλδξέα Εαραξίνπ, ηνλ Πξόεδξν ηεο ΛΔ.ΓΖ.΢Τ. ΢σθξάηε Φξάγθνπ, θαη ηνλ λέν Δπαξρηαθό Γξακκαηέα ηεο ΛΔ.ΓΖ.΢Τ. Ιάξλαθαο, Ινύθα Αιακπξίηε. Δπίζεο παξνπζηάζηεθε έλα ζύληνκν βίληεν θαη έγηλε απνινγηζκόο από ηελ απεξρόκελε Δπαξρηαθό Γξακκαηέα Υξηζηίλα Δπαγγέινπ γηα ηε δξάζε ηνπ απεξρόκελνπ Δπαξρηαθνύ ΢πκβνπιίνπ. Σηκήζεθαλ αθόκε γηα ηελ πξνζθνξά θαη ην έξγν ηνπο ζηε ΛΔ.ΓΖ.΢Τ. Ιάξλαθαο· ε Υξηζηίλα Δπαγγέινπ, ε Καξία Υαξαιάκπνπο, ε Καξίλα Αιακπξίηε θαη ν Υξηζηόδνπινο Ησάλλνπ. Σν λέν Δπαξρηαθό ΢πκβνύιην ηεο ΛΔ.ΓΖ.΢Τ. Ιάξλαθαο έδσζε ηελ ππόζρεζε πσο ζα εξγαζηεί γηα ην θνηλό ζπκθέξνλ ηεο πόιεο ηεο Ιάξλαθαο αιιά θαη ηεο επαξρίαο, ζέηνληαο ηνλ πήρπ αθόκε πην ςειά, ζπλερίδνληαο έηζη κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν ηε καθξόρξνλε πνξεία ηεο παξάηαμεο καο θαη νηθνδνκώληαο αδηακθεζβήηεηα έλα ιακπξό κέιινλ. Ζ ΛΔ.ΓΖ.΢Τ. απέδεημε όηη είλαη κηα παξάηαμε κε παξειζόλ, παξόλ θαη κέιινλ. Θαη απηό ιόγσ ηεο θαζηέξσζεο πιένλ ηνπ ηξίπηπρνπ ΚΑΘΗ, Πξσηνπνξία, ΛΔ.ΓΖ.΢Τ.

8 | Νέων Άλμα | Τεύχος 1 |

Πξώηηζην κέιεκα ηνπ Δπαξρηαθνύ ΢πκβνπιίνπ είλαη ε θαζηέξσζε ηεο επηθνηλσλίαο ηόζν κε ηηο ηνπηθέο επηηξνπέο όζν θαη κε όια ηα κέιε καο ζπιινγηθά. Σαπηόρξνλα, κέζα από ηνλ επνηθνδνκεηηθό δηάινγν ζα πξέπεη λα εληνπίδνληαη ηα νπνηαδήπνηε πξνβιήκαηα πξνθύπηνπλ θαη αθνξνύλ ηελ νξγάλσζή καο αιιά θαη ηελ αλάπηπμε ηεο πόιεο θαη ηεο επαξρίαο καο. Δπίζεο, ζηόρνο είλαη θαη ε ζσζηή νξγαλσηηθή δνκή θαη ζε επίπεδν καζεηώλ. Κέζα από ηε ζπλερή δνπιεηά ζα θαηαθέξνπκε έηζη λα αλεβάζνπκε ηελ πόιε ηνπ Εήλσλα εθεί πνπ ηεο αμίδεη.


Δπαξρηαθό ΢πκβνύιην ΛΔ.ΓΖ.΢Τ. Ιάξλαθαο

Ινύθαο Αιακπξίηεο

Δπαξρηαθόο Γξακκαηέαο

Κακίλα Θαλειιίδνπ

Αλαπιεξσηήο Δπαξρηαθόο

Κηράιεο Θενράξνπο

Δπαξρηαθόο Οξγαλσηηθόο

Ληθόιαο Ηηαιόο

Οηθνλνκηθόο Γηαρεηξηζηήο

Γέλα Ο’Καρόλπ

Γξακκαηέαο Δθδειώζεσλ

Γεκήηξεο Θνιηαλδξήο

Γξακκαηέαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο

Υαξάιακπνο Αλδξένπ

Γξακκαηέαο Αζιεηηζκνύ θαη Θνηλσληθήο Κέξηκλαο

Ινύεο Υξηζηνδνπιίδεο

Γξακκαηέαο ΚΑΘΗ

Γηάλλεο Θιεόπα

Βνεζόο Οξγαλσηηθόο Γξακκαηέαο

Ιεόληηνο Δπαγγέινπ

Βνεζόο Γξακκαηέα ΚΑΘΗ

Γεσξγία Δπαγγέινπ

Κέινο

Φσηεηλή Παηζαιίδνπ

Κέινο

Αληξέαο Παύινπ

Κέινο

Υξίζηνο Σηανπμηήο

Κέινο

Θαηεξίλα Αλησλίνπ

Κέινο

Άλλα-Καξία Παπαρξπζνζηόκνπ

Κέινο

Ινπθία Υαηδεκαηζαίνπ

Κέινο

Παλαγηώηεο Ησάλλνπ

Κέινο

Καξία Θάηδηε

Κέινο

΢πύξνο ΢θνπξνπκνύλεο

Κέινο

΢ηαύξνο Υξηζηνδνύινπ

Κέινο

Πέηξνο Αλαζηαζηάδεο

Κέινο

Έιελα Υαξαιάκπνπο

Κέινο

| Νέων Άλμα | Τεύχος 1 | 9


Αφιέρωμα: ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ | 1919-2013 |

Γξάθεη: Κηράιεο Θενράξνπο

Θαιό ηαμίδη πνιηηηθέ καο Παηέξα... 15 Λνεκβξίνπ 2013, ώξα 18:20: O παξάδεηζνο ππνδέρεηαη έλα κεγάιν Ζγέηε. Ζ Θύπξνο θη νιόθιεξνο ν Διιεληζκόο δαθξύδεη. Δίλαη ε ζηηγκή πνπ ε ςπρή ηνπ Γιαύθνπ Θιεξίδε αθήλεηαη ζηελ αγθαιηά ησλ Αγγέισλ. Γιαύθνο Θιεξίδεο. Έλα όλνκα, κηα ηζηνξία, ν κεγαιύηεξνο πνιηηηθόο ηεο Θππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, πξσηνζηάηεο ζηε ζύγρξνλε ηζηνξία ηεο Θύπξνπ. Ο Γιαύθνο Θιεξίδεο γελλήζεθε ζηε Ιεπθσζία ζηηο 24 Απξηιίνπ 1919. Φνίηεζε ζην Παγθύπξην Γπκλάζην θαη αθνινύζσο ζπνύδαζε λνκηθά ζην "Kings College" ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Ινλδίλνπ θαη πήξε ηνλ ηίηιν L.L.B. ηo 1948. Σν 1951 αλαγνξεύζεθε Barrister-at-Law ζην Gray's Ηnn. Από ην 1951 κέρξη ην 1960 άζθεζε ην επάγγεικα ηνπ δηθεγόξνπ ζηελ Θύπξν. Σν 1939, θαηά ηελ έλαξμε ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, θαηαηάρηεθε ζηε Βξεηαληθή Βαζηιηθή Αεξνπνξία. Σν 1942 ην αεξνπιάλν ηνπ θαηαξξίθζεθε ζηε Γεξκαλία θαη ν ίδηνο ζπλειήθζε αηρκάισηνο όπνπ παξέκεηλε ζηελ αηρκαισζία κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ.

10 | Νέων Άλμα | Τεύχος 1 |

Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Απειεπζεξσηηθνύ Αγώλα 1955-59 δε ζα κπνξνύζε λα παξακείλεη ακέηνρνο. Κε ην ςεπδώλπκν «Τπεξείδεο» ππεξέηεζε ζηελ E.O.K.A. θαη ππεξάζπηζε σο δηθεγόξνο πνιινύο αγσληζηέο ηεο Δ.Ο.Θ.Α. πνπ είραλ ζπιιεθζεί από ηνπο Άγγινπο. Δπίζεο, εηνίκαζε θάθειν γηα πνιιέο πεξηπηώζεηο παξαβίαζεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ από ηνπο Άγγινπο, ηηο νπνίεο παξνπζίαζε ε Διιεληθή Θπβέξλεζε ζηελ Δπηηξνπή Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηνπ ΢πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο. Πήξε κέξνο ζηε Γηάζθεςε ηνπ Ινλδίλνπ ην 1959 θαη θαηά ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν, κεηαμύ απνηθηαθήο δηαθπβέξλεζεο θαη αλεμαξηεζίαο (1959-1960) δηεηέιεζε Τπνπξγόο Γηθαηνζύλεο. Σελ ίδηα πεξίνδν δηεηέιεζε αξρεγόο ηεο Διιεληθήο Θππξηαθήο Αληηπξνζσπείαο ζηε Κηθηή Δπηηξνπή γηα ην ΢ύληαγκα. Σνλ Ηνύιην ηνπ 1960 εμειέγε κέινο θαη ζηε ζπλέρεηα Πξόεδξνο ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζόπσλ ηεο Θππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. ΢ηε ζέζε απηή παξέκεηλε κέρξη ηνλ Ηνύιην ηνπ 1976.


΢ε αξθεηέο πεξηπηώζεηο εμεηέιεζε θαζήθνληα Πξνέδξνπ ηεο Θππξηαθήο Γεκνθξαηίαο σο αλαπιεξσηήο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο Αξρηεπηζθόπνπ Καθαξίνπ θαηά ηηο απνπζίεο ηνπ ζην εμσηεξηθό. Αλέιαβε ηελ αξρεγία ηεο Διιεληθήο Θππξηαθήο Αληηπξνζσπείαο ζηε Γηάζθεςε ηνπ Ινλδίλνπ πνπ ζπγθιήζεθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1964 γηα λα κειεηήζεη ην Θππξηαθό πξόβιεκα. ΢ηηο 23 Ηνπιίνπ 1974, ιόγσ ηνπ πξαμηθνπήκαηνο θαη ηεο ηνπξθηθήο εηζβνιήο, αλέιαβε πξνζσξηλά θαζήθνληα Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο, ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο πξόλνηεο ηνπ ΢πληάγκαηνο. Σα θαζήθνληα απηά ηα άζθεζε κέρξη ηηο 7 Γεθεκβξίνπ 1974, εκέξα θαηά ηελ νπνία επαλήιζε ζηελ Θύπξν ν Πξόεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο Αξρηεπίζθνπνο Καθάξηνο. Σόζν ν ίδηνο ν Πξόεδξνο Καθάξηνο, όζν θαη ε Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ επραξίζηεζαλ δεκόζηα ηνλ Γιαύθν Θιεξίδε γηα ην έξγν πνπ επηηέιεζε θαηά ηελ πεξίνδν απηή.

Σν Φεβξνπάξην ηνπ 1969 ίδξπζε ην Δληαίν Θόκκα. Σν Κάην ηνπ 1976 ίδξπζε ην Γεκνθξαηηθό ΢πλαγεξκό από επίιεθηα κέιε ηνπ Δληαίνπ Θόκκαηνο, ηεο Πξννδεπηηθήο Παξάηαμεο θαη ηνπ Γεκνθξαηηθνύ Δζληθνύ Θόκκαηνο. Σν 1968 ν Γιαύθνο Θιεξίδεο νξίζζεθε εθπξόζσπνο ηεο Διιελνθππξηαθήο πιεπξάο ζηηο δηαθνηλνηηθέο ζπλνκηιίεο. Από απηή ηε ζέζε δηεμήγαγε ζπλνκηιίεο κε ηνλ Ληελθηάο κέρξη ηνλ Απξίιην ηνπ 1976. Θαηά ηηο ζπδεηήζεηο ηνπ Θππξηαθνύ πξνβιήκαηνο ζην ΢πκβνύιην Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ, ν Γιαύθνο Θιεξίδεο ήηαλ απηόο πνπ εθπξνζώπεζε ηελ Θύπξν αξθεηέο θνξέο. Γηεηέιεζε Πξόεδξνο ηνπ Θππξηαθνύ Δξπζξνύ ΢ηαπξνύ από ην 1961 κέρξη ην 1963 θαη ζε αλαγλώξηζε ησλ εμαίξεησλ ππεξεζηώλ ηνπ, ηνπ απνλεκήζεθε ηηκεηηθή δηάθξηζε θαη αλαθεξύρζεθε ηζόβην κέινο. Κε ηελ έγθξηζε ηνπ 23νπ ηνπ απνλεκήζεθε ην Υξπζό Κεηάιιην ηεο Σάμεο ηνπ Αγίνπ Σάθνπ σο αλαγλώξηζε ησλ ππεξεζηώλ πνπ είρε πξνζθέξεη θαη ηεο θαηαλόεζεο πνπ είρε δείμεη σο Αξρεγόο ηεο Διιελνθππξηαθήο αληηπξνζσπείαο ζηε Κηθηή Δπηηξνπή γηα ην ΢ύληαγκα ηεο Θππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζρεηηθά κε ηε ζξεζθεπηηθή κεηνλόηεηα ησλ Ρσκαηνθαζνιηθώλ (Ιαηίλσλ) ηεο Θύπξνπ. Θαηά ηηο Βνπιεπηηθέο εθινγέο ηνπ 1981, 1985 θαη 1991, επηθεθαιήο ηνπ ΢πλδπαζκνύ ηνπ Γεκνθξαηηθνύ ΢πλαγεξκνύ, εμειέγε Βνπιεπηήο Ιεπθσζίαο. ΢ηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ, σο Πξόεδξνο ηνπ θόκκαηνο, εγήζεθε ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο νκάδαο ηνπ Γεκνθξαηηθνύ ΢πλαγεξκνύ κέρξη ηεο εθινγήο ηνπ σο Πξνέδξνπ ηεο Θππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηηο 14 Φεβξνπαξίνπ 1993.

| Νέων Άλμα | Τεύχος 1 | 11


Κεηά ηελ εθινγή ηνπ σο Πξνέδξνπ ηεο Θππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, ηνπ απνλεκήζεθαλ από ηνλ Πξόεδξν ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο Θσλζηαληίλν Θαξακαλιή ηα Γηάζεκα ηνπ Κεγαιόζηαπξνπ ηνπ Σάγκαηνο ηνπ ΢σηήξνο. Ο Γιαύθνο Θιεξίδεο επαλεμειέγε ζηελ πξνεδξία ηεο Θππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηηο 15 Φεβξνπαξίνπ 1998. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεδξίαο ηνπ (19932003), ε Θύπξνο άθκαζε ζεκαληηθά. Ζ νηθνλνκία ηεο ρώξαο ζηαζεξνπνηήζεθε θαη έγηλε ην πινπζηόηεξν από ηα δέθα λέα κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ην 2004. Ζ θπβέξλεζε Θιεξίδε πηζηώλεηαη ζε κεγάιν βαζκό γηα ηελ είζνδν ηεο Θύπξνπ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ωο πξνζσπηθόηεηα ήηαλ ηδηαίηεξα ζεβαζηόο από ηνπο εγέηεο ηνπ θόζκνπ ηελ πεξίνδν ηεο πξνεδξίαο ηνπ αιιά θαη ζε ηνπηθό επίπεδν ήηαλ ζεβαζηόο εγέηεο ιόγσ ησλ επηηεπγκάησλ ηνπ. Πινύζηα ε δξάζε ηνπ θαη ε πξνζθνξά ηνπ ζηελ αγαπεκέλε ηνπ Παηξίδα. Πινύζηνο ν πνιηηηθόο ηνπ ιόγνο κα πην πινύζηα ε αλζξσπηά ηνπ. Ο Γιαύθνο Θιεξίδεο ήηαλ ν άλζξσπνο πνπ πνιινί ηνλ θαθνιόγεζαλ, ύβξηζαλ, πνιέκεζαλ· αιιά απηόο παξέκεηλε δπλαηόο θαη πξνζεισκέλνο ζηνπο ζηόρνπο ηνπ. ΢εβόηαλ πάληα ηελ αληίζεηε άπνςε, ην δηαθνξεηηθό θαη ην αληίζεην. Αληηκεηώπηδε όιεο ηηο δπζθνιίεο κε ζάξξνο αιιά θαη κε ρακόγειν. Πνηόο κπνξεί λα μεράζεη ην ππγαίν θαη απζόξκεην ρηνύκνξ ηνπ; Πνηόο δελ πεξίκελε ην αλέθδνηό ηνπ ζην ηέινο κηαο ζπλάληεζεο; Πνηόο κπνξνύζε λα αληηζηαζεί ζην βιέκκα ηνπ θαη πνηνο δελ θξεκηόηαλ από ηα ρείιε ηνπ;

12 | Νέων Άλμα | Τεύχος 1 |

“Παηξόο ηε θαη κεηξόο θαη ησλ άιισλ πξνγόλσλ απάλησλ ηηκηόηεξσλ θαη αγηόηεξνλ εζηίλ ε παηξίο”


Δίλαη εμαηξεηηθά δύζθνιν λα κπνξέζεη θαλείο λα ππνηππώζεη ζε κηα θόιια ραξηί ην κεγαιείν ηνπ ραξαθηήξα θαη ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ Γιαύθνπ Θιεξίδε. Όπσο επίζεο, δπζθνιόηεξν είλαη λα κπνξέζεη λα γξάςεη ζ’ έλα ραξηί όια απηά πνπ πέηπρε γηα ηε Λενιαία. Γηα πνιινύο από εκάο ήηαλ ν παηέξαο, ν παππνύο ή θίινο. Ήηαλ ν άλζξσπνο πνπ καο δίδαμε λα αγσληδόκαζηε, λα δηεθδηθνύκε, λα ζεβόκαζηε ηελ αληίζεηε άπνςε. Ήηαλ απηόο πνπ καο έκαζε: «Σελ Παηξίδα νπθ ειιάησ παξαδώζσ». ΢ήκεξα, πνπ ε παηξίδα καο πεξλά δύζθνιεο κέξεο, εκείο ηα παηδηά ηεο ΛΔ.ΓΖ.΢Τ., δίλνπκε ππόζρεζε λα αγσληζηνύκε έηζη όπσο καο δίδαμε κέζα από ηα βηώκαηα ηνπ. Αλακθίβνια, ν Γιαύθνο Θιεξίδεο ράξαμε ηε δηθή ηνπ ηζηνξία ζην βηβιίν ηεο Θύπξνπ θη εκείο είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα κειεηήζνπκε θάζε ζειίδα ηνπ. Κόλν έηζη ζα θαηαθέξνπκε λα ζώζνπκε ηε παηξίδα καο από θάζε θίλδπλν. Ληώζσ θησρόηεξνο απνραηξεηώληαο ηνλ Ηδξπηή, ηνλ Κεγάιν Έιιελα άλζξσπν, ηνλ θνξπθαίν Πνιηηηθό πνπ γέλλεζε ε Θύπξνο καο. Απηή ηελ ώξα βηώλσ γηα αθόκα κία θνξά ηε ζηηγκή πνπ ε θακπάλα ρηύπεζε πέλζηκα, πνπ ν θόζκνο θώλαδε Άμηνο Αζάλαηνο. Αθνύσ μαλά ηνλ απνραηξεηηζηήξην ιόγν ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο, ληώζσ ηε ζιίςε ηεο ιανζάιαζζαο έμσ από ηελ Δθθιεζία, ληώζσ ηε δύλακε ηεο αγάπεο ηνπ θόζκνπ πνπ πίζηεςε ζην Γιαύθν Θιεξίδε. Δίλαη ε ώξα, πνπ ε κνλαδηθή πνιηηηθή θηινζνθία ηνπ, ε αηαιάληεπηε ηνπ αγάπε πξνο ηελ παηξίδα ζα πξέπεη λα ηαμηδέςεη ζ’ όια ηα κήθε θαη πιάηε ηνπ Διιεληζκνύ. Έηζη, ε πινύζηα παξαθαηαζήθε ηνπ Γιαύθνπ Θιεξίδε ζα κείλεη γηα πάληα Εσληαλή.

Αησλία ζνπ ε Κλήκε πνιηηηθέ καο Παηέξα!

| Νέων Άλμα | Τεύχος 1 | 13


Γξάθνπλ: Ληθνιέηηα Υαηδεζηεθάλνπ, ΢ηέιια ΢αξξή

Μαθητική Κίνηση (ΜΑ.ΚΙ) Δράση και Στόχοι

Ζ Καζεηηθή Θίλεζε ηεο ΛΔ.ΓΖ.΢Τ. (ΚΑ.ΘΗ) ππάγεηαη νξγαληθά ζηε Λενιαία ηνπ Γεκνθξαηηθνύ ΢πλαγεξκνύ θαη ιεηηνπξγεί απηόλνκα, έρνληαο σο γλώκνλα ην ζπκθέξνλ ηεο καζεηηθήο λενιαίαο. Δίλαη ε Καζεηηθή Θίλεζε πνπ κέιε ηεο είλαη καζεηέο θαη κέιεκά ηεο είλαη ε αλαβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο. Αληηκεησπίδεη ηνπο καζεηέο σο ηζόηηκα κέιε ηεο θνηλσλίαο θαη όρη ζαλ ηνπο “κηθξνύο” πνπ πξέπεη λα αζρνινύληαη κόλν κε ηα καζήκαηά ηνπο. Δίλαη Απηόλνκε, γηαηί δηαζέηεη ηα δηθά ηεο ζπιινγηθά όξγαλα πνπ εθιέγνληαη από ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο. Ζ ΚΑ.ΘΗ, πηζηή ζηηο αξρέο ηνπ θνηλσληθνύ θηιειεπζεξηζκνύ, ζέιεη ηνπο καζεηέο λα δεκηνπξγνύλ θαη λα εθθξάδνληαη όρη κε γλώκνλα ην θνκκαηηθό ζπκθέξνλ, άιια ην ζπκθέξνλ ησλ καζεηώλ θαη ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο. Δίλαη ε Θίλεζε ηεο ειπίδαο θαη ηεο πξννπηηθήο θαη δελ πεξηνξίδεηαη ζε επρνινγία θαη απαηειέο εμαγγειίεο. Αθνπγθξάδεηαη ηηο αγσλίεο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ηεο καζεηηώζαο λενιαίαο πξνηείλνληαο ιύζεηο πνπ εληζρύνπλ ηελ νληόηεηα ηνπ καζεηή, ηόζν ζην ζρνιηθό, όζν θαη ζηνλ θνηλσληθό ρώξν. Ζ ΚΑ.ΘΗ. Ιάξλαθαο εμαζθάιηζε θέηνο ηελ πιεηνςεθία ζηηο ζέζεηο ηεο γξακκαηείαο ηεο Δ΢ΔΚ Ιάξλαθαο. Θαηόπηλ εθινγηθώλ αλακεηξήζεσλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ Θεληξηθώλ Καζεηηθώλ ΢πκβνπιίσλ (ΘΚ΢) ησλ ζρνιείσλ ηεο Ιάξλαθαο, ε ΚΑ.ΘΗ. εμαζθάιηζε ηελ πιεηνςεθεία ζηα 7 εθ ησλ 9 ΘΚ΢ θαη σο εθ ηνύηνπ ηηο 6 εθ ησλ 7 ζέζεσλ ηεο γξακκαηείαο ηεο Δ΢ΔΚ Ιάξλαθαο. ΢ηόρνη θαη όξακά καο είλαη:

14 | Νέων Άλμα | Τεύχος 1 |

Παξαγσγή θνηλσληθνύ έξγνπ θαη παξνρή βνήζεηαο ζηνπο άπνξνπο καζεηέο ηεο Δπαξρίαο Ιάξλαθαο. Γηα ην ζθνπό απηό έρνπλ δηνξγαλσζεί δηάθνξεο εθδειώζεηο κε ζθνπό ηε ζπιινγή ρξεκάησλ θαη ηξνθίκσλ πξνο βνήζεηα ησλ άπνξσλ καζεηώλ.

Γηνξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ ςπραγσγηθνύ ραξαθηήξα όπσο θαηαζθελώζεηο θαη πάξηπ.

΢πκκεηνρή ζηηο δηάθνξεο εθδειώζεηο πνπ δηνξγαλώλεη ε ΛΔ.ΓΖ.΢Τ. έηζη ώζηε λα ηηο ζηεξίδνπκε θαη κε ηε δηθή καο ζπλεηζθνξά.


Φωτο

Δπηκέιεηα: Γέλα Ο’ Καρόλπ

28ε Οθησβξίνπ

Summer Closing Party

Δζεινληηθή ΢πκκεηνρή ηεο ΛΔ.ΓΖ.΢Τ. ζηνλ Οδηθό Έξαλν ηνπ Παγθππξίνπ ΢πλδέζκνπ Θαξθηλνπαζώλ θαη Φίισλ

16 | Νέων Άλμα | Τεύχος 1 |

Σειηθή ζπγθέληξσζε γηα εθινγέο ΚΑ.ΘΗ

Από Θαηαζέζεηο ΢ηεθάλσλ


ρεπορτάζ ΢πιινγή παηρληδηώλ γηα άπνξα παηδηά

Αληηθαηνρηθή Δθδήισζε

Έλαο Κεγάινο Ζγέηεο θεύγεη... Θεδεία Γιαύθνπ Θιεξίδε 19.11.2013

| Νέων Άλμα | Τεύχος 1 | 17


Γξάθνπλ: Γεκήηξεο Υαηδεαληώλε, ΢ηαύξνο Υξηζηνδνύινπ

Νέοι και Οηθνλνκία, επηρεηξήζεηο θαη ηξαπεδηθό ζύζηεκα βξίζθνληαη ζε άκεζε ζρέζε θαη νη ηξηγκνί πνπ κπνξεί λα δερζεί ν θαζείο κεηαθέξνληαη άκεζα θαη ζηνπο ππόινηπνπο. Σελ πην πάλσ άπνςε έξρεηαη λα επηβεβαηώζεη ε παξνύζα θππξηαθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ έρεη ραξαθηεξηζηηθά ηελ ύθεζε, ηε κείσζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ ηξαπεδηθνύ ηνκέα θαη ην θιείζηκν ησλ επηρεηξήζεσλ. Αδηακθηζβήηεηα, ε έιιεηςε ξεπζηόηεηαο ζηελ αγνξά, νη κεηώζεηο κηζζώλ θαη ζπληάμεσλ, θαζώο θαη ηα πεξηνξηζηηθά κέηξα ζην θππξηαθό ηξαπεδηθό ζύζηεκα δηακνξθώλνπλ έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γηα ηνλ επηρεηξεκαηία θαη ζπλάκα απμάλνπλ ην επελδπηηθό ξίζθν. Ωζηόζν, είλαη αλαγθαίν όζν πνηέ, ν λένο επηρεηξεκαηίαο λα δηαβεί ηηο ζπκπιεγάδεο ηεο παξνύζαο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη έρνληαο αξσγό ηηο ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο λα επελδύζεη ζε κηα επηρείξεζε πνπ ζα απνθέξεη πνιιαπιά νθέιε. Πέξαλ ηνπ θέξδνπο γηα ηνλ ίδην, ε επέλδπζε ζα αλνίμεη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη πηζαλόηαηα ζα έρεη λα πξνζθέξεη θάηη ζύγρξνλν θαη θαηλνηόκν. Όια ηα πην πάλσ γίλνληαη αληηιεπηά από ηελ παξνύζα θπβέξλεζε θαη ηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο νη νπνίνη θαηαβάινπλ πξνζπάζεηεο γηα ζηήξημε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη εμαζθάιηζε θνλδπιίσλ από ηα ηακεία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.

18 | Νέων Άλμα | Τεύχος 1 |


επιχειρείν... Πξόζθαηα, ην Τπνπξγείν Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνύ, αλαθνίλσζε ηελ 4ε (Έθηαθηε) Πξόζθιεζε γηα ππνβνιή αηηήζεσλ ζηα πιαίζηα ηνπ ΢ρεδίνπ Δλίζρπζεο ηεο Λεαληθήο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο «Αεηθόξνο Αλάπηπμε θαη Αληαγσληζηηθόηεηα» πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Δπξσπατθό Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηεο Δ.Δ. θαη ηελ Θππξηαθή Γεκνθξαηία. Σν ΢ρέδην απνζθνπεί ζηελ αλάπηπμε, ππνζηήξημε θαη πξνώζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο ησλ λέσλ (από 20 έσο 39 εηώλ) πνπ επηζπκνύλ λα δξαζηεξηνπνηεζνύλ επηρεηξεκαηηθά ζε νπνηαλδήπνηε νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα αμηνπνηώληαο ηηο γλώζεηο ηνπο, ηελ θαηάξηηζε θαη ηα ηαιέληα ηνπο.

Οη ρνξεγίεο πνπ ζα παξαρσξνύληαη ζηνπο λένπο θαη λέεο πνπ ζα εληαρζνύλ ζην ΢ρέδην αλέξρνληαη ζην 50% ηνπ θόζηνπο ησλ επηιέμηκσλ δαπαλώλ ηεο επέλδπζεο κε αλώηαην ύςνο ρνξεγίαο αλά επηρείξεζε ηηο €70.000 γηα δξαζηεξηόηεηεο ηεο κεηαπνίεζεο θαη ηηο €50.000 γηα άιιεο δξαζηεξηόηεηεο. Δπίζεο, είλαη ζε ηζρύ θαη άιια κέηξα πνπ ελζαξξύλνπλ ηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία ελώ αλακέλεηαη ε πινπνίεζε ζρεδίσλ πνπ έρνπλ εμαγγειζεί ηόζν από ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθώλ Πόξσλ θαη Πεξηβάιινληνο, όζν θαη από ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο. Ζ ηδησηηθή πξσηνβνπιία θαη ην επηρεηξείλ πξέπεη λα ζηεξηρζνύλ θαη λα ελζαξξπλζνύλ εάλ ζέινπκε λα απμήζνπκε ηνπο δείθηεο παξαγσγήο καο, λα θαηαπνιεκήζνπκε ηελ αλεξγία θαη λα νδεγεζνύκε κέζα από ζεκηηό αληαγσληζκό ζηελ αλάπηπμε. *Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ζρέδηα ζηήξημεο ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο ππάξρνπλ ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ Τπνπξγείνπ Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνύ θαη ζηηο ηζηνζειίδεο ηεο Αξρήο Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ.

| Νέων Άλμα | Τεύχος 1 | 19


Γξάθεη: Υαξάιακπνο Αλδξένπ

Αθλητισμός και Ο αζιεηηζκόο σο δξαζηεξηόηεηα Ο αζιεηηζκόο, σο αηνκηθή αιιά θαη ζπιινγηθή δξαζηεξηόηεηα, πάληνηε αζθνύζε θαη ζπλερίδεη λα αζθεί, ζεκαληηθόηαηε επηξξνή ζηελ θνηλσλία. Απηό ζπκβαίλεη δηόηη ν αζιεηηζκόο, αθελόο παξαπέκπεη ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ θνηλσλώλ θη’ αθεηέξνπ απνηειεί ν ίδηνο, έλαλ πνιύ έγθπξν δείθηε ηεο. Ζ αληίιεςε απηή είλαη ηόζν δηαδεδνκέλε ζηηο πξνεγκέλεο ρώξεο ηνπ πιαλήηε καο, αθνύ αθελόο δηαηππώλεη ηελ επσθειή αμηνπνίεζε ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ θαη ηε ζεηηθή ηνπ ζπκβνιή ζηελ πγεία, ηελ παηδεία θαη ηελ αξκνληθή ζπκβίσζε, θαη αθεηέξνπ ππαηλίζζεηαη δηεξγαζίεο πνπ απνκαθξύλνπλ ηνλ αηνκηθηζκό θαη ηελ θνηλσληθή απνκόλσζε. ΢ήκεξα, νινέλα θαη πεξηζζόηεξα άηνκα βξίζθνπλ ελαζρόιεζε ζε δηάθνξα θαη πνηθίια αζιήκαηα ηεο αξεζθείαο ηνπο όπνπ βαζηθό ηνπο δεηνύκελν είλαη θπξίσο ε επραξίζηεζε, ε μεγλνηαζηά θαη ε εξεκία. Πνιινί κάιηζηα, θπξίσο παηδηά αιιά θαη λεαξά ζε ειηθία άηνκα, επειπηζηνύλ θαη θηινδνμνύλ λα αζρνιεζνύλ κε ηνλ αζιεηηζκό ζε επαγγεικαηηθό επίπεδν. Οη ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηνλ αζιεηηζκό Γπζηπρώο όκσο, ε εηθόλα πνπ παξνπζηάδεη o αζιεηηζκόο ζηελ Θύπξν είλαη αξθεηά πξνβιεκαηηθή, ηδίσο ζηνλ ηνκέα ηνπ επαγγεικαηηθνύ αζιεηηζκνύ. Ζ εηθόλα απηή όπσο δηαζαθελίδεηαη από ηα ίδηα ηα άηνκα πνπ απνζθνπνύλ ζε επαγγεικαηηθή αλέιημε κέζα από ηνλ αζιεηηζκό είλαη πσο ζηελ Θύπξν ππάξρεη έιιεηςε ηεο απαξαίηεηεο ζηήξημεο θαη ηερλνγλσζίαο από άηνκα πνπ θαηέρνπλ ζεκαληηθέο ζέζεηο ζηνπο αξκόδηνπο θνξείο.

20 | Νέων Άλμα | Τεύχος 1 |


Οικομομική Κρίση Ζ θαηάζηαζε επίζεο δπζραηξέλεη ιόγσ έιιεηςεο νηθνλνκηθώλ πόξσλ αιιά θαη θπζηθώλ πόξσλ όπσο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε άγγημε όια ηα θάζκαηα θαη ηνκείο ηεο Θππξηαθήο νηθνλνκίαο ελώ, αλακελόκελν ήηαλ, λα επεξεαζηεί θαη ν ηνκέαο ηνπ αζιεηηζκνύ. Σν παθέην ζηήξημεο ηεο Θππξηαθήο νηθνλνκίαο από ην Γ.Λ.Σ. θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε πιένλ πεξηνξίδεη ην θξάηνο θαηά πνιύ ζηελ απαξαίηεηε παξνρή θνλδπιίσλ πξνο ηνπο αξκόδηνπο θνξείο. Ζ κείσζε ησλ θνλδπιίσλ ηεο πνιηηείαο πξνο ηηο νκνζπνλδίεο αλαγθάδεη πιένλ ηηο νκνζπνλδίεο θαη ηηο νκάδεο λα πξέπεη λα αλαδεηήζνπλ λένπο πόξνπο θαη λέεο πεγέο νηθνλνκηθήο ζηήξημεο. Ώξα γηα ιύζεηο Οη νκνζπνλδίεο, ηα ζσκαηεία, θαη νη νκάδεο νθείινπλ λα ζηξέςνπλ ηα βιέκκαηα ηνπο πξνο ηνπο λεαξνύο καο αζιεηέο. Ζ μελνκαλία πνπ επηθξαηεί ζηα κπαιά ησλ παξαγόλησλ πξέπεη λα αιιάμεη θαη πξέπεη επηηέινπο λα δνζνύλ επθαηξίεο ζε λεαξά ηαιέληα. Σν νκαδηθό ζπκθέξνλ θαη ε αγάπε γηα ηνλ αζιεηηζκό πξέπεη λα θπξηαξρήζεη ησλ πξνζσπηθώλ ζπκθεξόλησλ. Δπηπξόζζεηα, ε κείσζε ησλ παξνρώλ εθ κέξνπο ηεο πνιηηείαο ηείλεη λα πιήμεη άκεζα ηηο αζιεηηθέο ππνδνκέο. ΢ην ζέκα απηό πξέπεη λα ππάξμεη πεξηθεξεηαθή κέξηκλα θαη αμηνπνίεζε άιισλ πεγώλ ελίζρπζεο. Κόλν απηνί νη αθαλείο ήξσεο πνπ αγσλίδνληαη κε θόληξα όιεο απηέο ηηο αληημνόηεηεο γλσξίδνπλ ηηο πξαγκαηηθέο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ θαζεκεξηλά γηα λα δηαπξέςνπλ ζ΄ απηό πνπ πξαγκαηηθά αγαπνύλ.

Ζ πεξίνδνο όπνπ αζιεηηθνί θνξείο δελ παξνπζηάδνπλ ζεηηθνύο ηζνινγηζκνύο, ε πεξίνδνο όπνπ δηνηθεηηθά ζηειέρε θαη δηνηθνύληεο παίξλνπλ απνθάζεηο ρσξίο λα ιάβνπλ ζνβαξά ππόςε ηνλ νηθνλνκηθό ηνκέα θαη ελεξγνύλ αλεμέιεγθηα επηβάιιεηαη λα πεξάζεη ζην παξειζόλ. Ο παξάδνμνο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ν αζιεηηθόο κεραληζκόο έρεη πησρεύζεη. Ήγγηθελ ε ώξα λα αιιάμνπκε ηε λννηξνπία θαη ηνλ ηξόπν ζθέςεο καο. Ζ κόλε ιύζε είλαη ε “επέλδπζε” ζηα λεαξά ηαιέληα πνπ δηαζέηεη απηόο ν ηόπνο. Οη ώξηκεο ζθέςεηο ζε ζπλδπαζκό κε ηε λεαληθή όξεμε κπνξεί λα θέξεη ηα πιένλ επηζπκεηά απνηειέζκαηα ζηνλ ηνκέα ηνπ αζιεηηζκνύ.

| Νέων Άλμα | Τεύχος 1 | 21


Γξάθνπλ: Γέλα Ο’ Καρόλπ, Ινπθία Υαηδεκαηζαίνπ

Graffiti: Σύγχρονος πολιτισμός ή μουτζoύρες στους τοίχους;

Graffiti: ΢ύγρξνλνο πνιηηηζκόο ή κνπηδνύξεο ζηνπο ηνίρνπο; Κηα άπνςε πνπ δηράδεη, άιινηε πξνθαιεί αληηδξάζεηο θαη άιινηε γίλεηαη απνδεθηή. Έλα μελόθεξην θαηλόκελν πνπ ζπλεζίδνπκε ηειεπηαία λα βιέπνπκε ζε δεκόζηνπο ρώξνπο, ζρνιεία θαη παιαηά θηήξηα ζηελ πόιε καο. Οκνξθαίλνπλ ή αζρεκαίλνπλ ηελ πόιε καο ηειηθά; Γηα πνιινύο, θπξίσο λένπο, σο ζύγρξνλνο πνιηηηζκόο, ηα graffiti ζηνπο ηνίρνπο απνηεινύλ έλα κνληεξληζκό, έλα λέν κέζν έθθξαζεο πνπ παξαπέκπεη ζε ζαξθαζκό ή θαη αληίδξαζε γηα ζπγθεθξηκέλεο θαηάζηαζεηο πνπ βηώλεη κηα θνηλσλία. Από ηελ άιιε, κεξίδα ησλ πνιηηώλ ηεο Ιάξλαθαο αζπάδεηαη ηελ άπνςε όηη πξόθεηηαη γηα κηα κάζηηγα ε νπνία “κνιύλεη” ηελ πόιε καο, κηα κάζηηγα θαηαζηξεπηηθή γηα ηνλ πνιηηηζκέλν άλζξσπν. Δίλαη θνηλώο απνδεθηό όηη ηα graffiti όηαλ πξνηνεκθαλίζηεθαλ ζηε Λέα Τόξθε θαη ζε άιιεο δπηηθέο κεγαινππόιεηο θαηά ηηο δεθαεηίεο 70-80, αληηκεησπίζηεθαλ θπξίσο σο θαηλόκελα απεηιεηηθά γηα ηελ ηάμε ζηελ θνηλσλία αθνύ παξαπέκπνπλ ζε θάηη αλαξρηθό.

Δίλαη όκσο έηζη; Πξόθεηηαη ζίγνπξα γηα έλαλ θαηλνύξγην ηξόπν έθθξαζεο μεληθήο πξνέιεπζεο πνπ πεξηιακβάλεη θπξίσο ζπλζήκαηα πνιηηηθά θαη θνηλσληθά ή άιινηε ζαηηξίδεη θαη θαηαγγέιλεη θαηαζηάζεηο θαη γεγνλόηα ή αθόκα θαη ζνθάξεη.

22 | Νέων Άλμα | Τεύχος 1 |

Κηιώληαο γηα ηελ πόιε καο, ηα graffiti πνπ ζπλήζσο δσγξαθίδνληαη ζε ηνίρνπο ζρνιείσλ, ζε δεκόζηνπο ρώξνπο ζηάζκεπζεο ή θαη ζε παιαηά θηήξηα ζα ηνικνύζακε λα πνύκε όηη κάιινλ ραξαθηεξίδνληαη από κηα ηδηόηππε ηξπθεξόηεηα πνπ κέζα από κηα ζύληνκε γεινηνγξαθία ή κηα ζύληνκε πξόηαζε, έμππλα πξνζπαζνύλ λα πεξάζνπλ κελύκαηα γηα λα θεληξίζνπλ ην ελδηαθέξνλ θαη ηε ζπκπάζεηα πνιιώλ. Όηαλ ινηπόλ ηα graffiti δελ θαηαζηξέθνπλ ηνλ πνιηηηζκό ηεο πόιεο καο θαη όηαλ δελ θαηαζηξέθνπλ δεκόζηεο θαη ηδησηηθέο πεξηνπζίεο κε ρπδαίεο εθθξάζεηο ηόηε κπνξνύλ λα γίλνπλ από όινπο απνδεθηά. Θαη ν ιόγνο; Γηαηί ηα graffiti δελ δσγξαθίδνληαη κόλν από απηνύο πνπ ζπλεζίδνπκε λα απνθαινύκε αλαξρηθνύο ησλ πόιεσλ νύηε θαη παξαπέκπνπλ πάληνηε ζε βαλδαιηζκνύο. Θαη ε πόιε καο έρεη ηέηνηα παξαδείγκαηα πνπ ίζσο ηειηθά λα παξαπέκπνπλ ζε έλα λέν ηξόπν έθθξαζεο ηεο γεληάο καο, ζε έλα ζύγρξνλν πνιηηηζκό πνπ δελ έρνπλ ζθνπό λα πξνζβάινπλ ή θαη λα ππνλνκεύζνπλ ηζηνξηθέο αμίεο θαη αξρέο ηεο πόιεο καο ή θαη γεληθόηεξα ηεο θππξηαθήο θνηλσλίαο!


Graffiti από ην πάξθηλγθ ηεο Γεκνηηθήο Αγνξάο Αγίνπ Ιαδάξνπ

΢ηηο θσηνγξαθίεο ζηα αξηζηεξά απεηθνλίδνληαη graffiti από ην Γεκνηηθό ΢ηάδην Αξαδίππνπ. Ζ επηηξνπή Λενιαίαο θαη Αζιεηηζκνύ ηνπ Γήκνπ Αξαδίππνπ πξνρώξεζε ζ’απηή ηελ πξσηνπνξηαθή ηδέα θαζώο ζηα πιαίζηα κηαο εθδήισζεο, κάδεςε πνιινύο λένπο νη νπνίνη αλέιαβαλ λα δσγξαθίζνπλ ην γήπεδν ηεο Αξαδίππνπ. Παξαζηάζεηο από ηελ αξραία ειιεληθή ηζηνξία. Κε απηό ηνλ ηξόπν απέηξεςαλ ηνπο λένπο από ην λα ζρεδηάζνπλ ζε ηνίρνπο ζπηηηώλ παξαρσξώληαο ηνπο ηνλ πην πάλσ ρώξν γηα λα εθθξαζηνύλ ειεύζεξα. ΢θνπόο ηνπο είλαη λα ζρεδηάζνπλ όιν ηνλ εμσηεξηθό ηνίρν ηνπ γεπέδνπ. Όιεο νη ηδέεο είλαη εππξόζδεθηεο!

| Νέων Άλμα | Τεύχος 1 | 23


24 | Νέων Άλμα | Τεύχος 1 |


Η ΝΕ.ΔΗ.ΣΥ. Λάρνακας σας εύχεται Καλές Γιορτές και Χρόνια Πολλά. Είθε ο Νέος Χρόνος να είναι για εσάς, για τις οικογένειές σας και για την Κύπρο μας χρόνος δημιουργίας, ευτυχίας και απελευθέρωσης από κάθε δεινό!


Νέων Άλμα

Νέων Άλμα Τεύχος 1  
Νέων Άλμα Τεύχος 1  
Advertisement