Issuu on Google+

NOVA

KLADIONICA I SLOT KLUB

Zabranjen ulaz maloletnim osobama u objekte BALKAN BETA, bez obzira da li su sami ili u pratnji punoletne osobe.

+18

Novo naselje Bul. Jovana Dučića 17 NOVI SAD


z

Branko Milenković

Ziki je rekao kako idemo po Salataru. Više bih voleo i više bih verovao da je to rekao Nole, nego novi vršilac dužnosti selektora reprezentacije. Ako Nole obeća, to znači da će da igra, jer bez njega nema teorije da osvojimo Dejvis kup. To je jasno, to vredi

African Cup of Nations................................................................

47

Australia .....................................................................................

62

Belgium 2...................................................................................

51

Costa Rica..................................................................................

61

Cyprus .......................................................................................

52

England Championship ..............................................................

28

England Conference...................................................................

35

England Conference North .........................................................

36

za Delpa i Argentinu... Sve ekipe imaju jednog od koga zavise,

England Conference South.........................................................

36

kod nas je to Nole. Ćemo da vidimo šta on ima da kaže.

England FA Trophy.....................................................................

34-35

England League 1......................................................................

30

za Mareja i Britaniju, za Rafu i Španiju, za Federera i Švajcarsku,

Rekla je i FIFA. Hoće prvenstvo sa 48 reprezentacija. Igralo bi se po tri ekipe u 16 grupa. Eh, sad. Još uvek se ne zna gde će biti održano to mamutsko prvenstvo, ali se izbor zemalja bitno suzio. Domaćin treba da ima 16 stadiona koji zadovoljavaju osnovne uslove, od terena, do hotela i aerodroma. Ludilo je uhvatilo FIFA otkad je za šefa izglasan onaj što je nekad izvlačio kuglice. Jeste da će iz Evrope ići koja ekipa više, pa je to naša šansa, ali će ići i mnoge druge ekipe sa kontinenata koji jedva i sada imaju nešto vredno za Svetsko prvenstvo.

England League 2......................................................................

32

England Premier ........................................................................

8-10

France 1 .....................................................................................

16-18

France 2 .....................................................................................

44

France 3 .....................................................................................

46

Greece 1.....................................................................................

53

Honduras....................................................................................

61

India ...........................................................................................

51

Iran.............................................................................................

51

Israel 1+2..................................................................................

58-59

Italy Serie A ...............................................................................

24-26

Mexico 1 ....................................................................................

60

Netherlands 1 .............................................................................

12-14

Netherlands 2 .............................................................................

15

Novi sistem će da spreči one nameštaljke u poslednjim kolima i

North Ireland ..............................................................................

42

doneće mnogo veće prihode za FIFU. Ovo prvo nije razlog za

Portugal 1+2 .............................................................................

54

povećanje broja ekipa, FIFA nikad nije ni brinula o regularnosti. Ovo drugo je ključ svega. Više para, više prenosa, više sudija, više dana, više dnevnica, svega više, a fudbala – manje. Ne po satima, već po kvalitetu.

IMPRESUM Direktor Branko Drobac Glavni urednik Branko Milenković Grafičko uređenje i priprema Mira Antić Korektura Nataša Dragutinović Redakcija Marko Simić Foto “TANJUG“ Foto servis Izdavač “BEO IMPERA doo“- Beograd “Pionir Internacional doo” Stara Pazova

2

SADRŽAJ

www.balkanbet.co.rs

Kontakt Tel/Fax: (+381) 11 313 06 05 redakcija@balkanbet.co.rs www.balkanbet.co.rs Štampa La Mantini d.o.o. Beograd

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 796/799 BALKAN bet. Pun pogodak / glavni urednik Branko Milenković. - God. 1, br. 1 (12. jan. 2007)- . - Beograd : Beo impera ; Stara Pazova : Pionir Internacional, 2007- (Beograd : La Mantini d.o.o.). - 30 cm Dva puta nedeljno ISSN 1452-7650 = Balkan bet. Pun pogodak COBISS.SR-ID 137084684

Qatar ..........................................................................................

55

Scotland Championship .............................................................

39

Scotland League 1+2 ...............................................................

40-41

Spain 1.......................................................................................

20-22

Spain 2.......................................................................................

48

UAE............................................................................................

61

Wales .........................................................................................

43


'DQYUHPH

5%U

SHW

                                            

SHW SHW SHW SHW SHW SHW SHW SHW SHW SHW SHW SHW SHW SHW SHW SHW SHW SHW SHW SHW SHW SHW SHW SHW SHW SHW SHW SHW SHW SHW SHW SHW SHW SHW SHW SHW SHW SHW SHW SHW SHW SHW SHW SHW SHW SHW SHW SHW SHW SHW VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE

/,*$ ,QG;$,=$:/

0,1(59$VXE 

(QJ&R1

$XV

0(/%2851(9

%5,6%$1(VXE 

(QJ&R1

,UQ

3$','(+

6(3$+$1VXE 

(QJ&R1

,UQ

6$=,7$%5,=

)22/$'VXE 

(QJ&R6

,UQ

=2%$+$1

0$6++$'VXE 

(QJ&R6

,VU

+$32(/$&

+$32(/.$7VXE 

(QJ&R6

,VU

+$32(/-

%(,7$57$VXE 

3$529,

'DQYUHPH

5%U;+$/,)$;7(/)25'

&85=21:25&(67(5

87'2)0$1%$7+

67257)25'&21&25'

2;)25'&($67%2851(

+81*(5)25'(QJ&R6

+(0(/

67$/%$16(QJ&R63$529,

/,*$ 7$0:257+

,VU

+$32(/37

+$32(/5VXE 

0$5*$7(

322/(

,VU

,521,1(6+(5

+$32(/%/VXE (QJ/

%2/721

6:,1'21,VU

0$&&$%,+(5

+$32(/$)VXE (QJ/

%85<

3(7(5%2528*+8$(

$/6+$5-$+

$/6+$%$%VXE (QJ/

&+$5/721

0,//:$//8$(

(0,5$7(6&/8%

$/$+/,'VXE (QJ/

&+(67(5),(/'

&29(175<

 

,UQ

3(56(32/,6

6$,3$VXE (QJ/

)/((7:22'

%5,672/5

4DW

$/.+25

$/-$,6+VXE (QJ/

1257+$03721

6&817+253(4DW

$/5$<<$1

$/6$,/,<$VXE (QJ/

2/'+$0

*,//,1*+$0,QG

02+81%$*$1

/$-21* VXE (QJ/

32579$/(

0.'2164DW

$/$5$%,

$/.+$5$,7,<$7VXE (QJ/

6+5(:6%85<

%5$')25'4DW

$/6$''

/(.+:,<$VXE (QJ/

6287+(1'

52&+'$/(8$(

$/:$6/

$/-$=,5$VXE (QJ/

:$/6$//

6+()),(/'87'

 

8$(

,77,+$'.

',%%$$/)VXE (QJ/

:,0%/('21

2;)25'

7XU

%856$

75$%=21VXE (QJ/

%$51(7

'21&$67(5)UD

%285*3

5(,06VXE (QJ/

&$0%5,'*(

%/$&.322/)UD

*)&2$-$&&,2

$8;(55(VXE (QJ/

&$5/,6/(

025(&$0%()UD

1,0(6

/(+$95(VXE (QJ/

&+(/7(1+$0

$&&5,1*721)UD

1,257

/$9$/VXE (QJ/

&5$:/(<

+$57/(322/)UD

25/($16

%5(67VXE (QJ/

&5(:(

/8721)UD

5('67$5

&/(50217VXE (QJ/

*5,06%<

(;(7(5)UD

72856

/(16VXE (QJ/

1(:3257

&2/&+(67(5)UD

752<(6

$-$&&,2VXE (QJ/

3/<0287+

67(9(1$*()UD

$95$1&+(6

3$5,6)&VXE (QJ/

325760287+

/(<7212)UD

&$%$67,$

%(=,(56VXE (QJ/

:<&20%(

<(29,/)UD

&5(7(,/

&2162/$7VXE (QJ3U

%851/(<

6287+$03721)UD

/(6+(5%,(56

(3,1$/VXE (QJ3U

+8//

%2851(0287+)UD

/<21'8&+(5(

3$8VXE (QJ3U

681'(5/$1'

672.()UD

6('$1

&21&$51($8VXE (QJ3U

6:$16($

$56(1$/+RO

*$($*/(6

$/.0$$5VXE (QJ3U

:$7)25'

0,''/(6%528*++RO

$&+,//(6

)25781$6VXE (QJ3U

:(67+$0

&5<67$/3+RO

$/0(5(&,7<

92/(1'$0VXE (QJ7U

%$552:

0$7/2&.+RO

&$0%885

9(1/2VXE (QJ7U

%25(+$0

$/)5(721+RO

'(1%26&+

369VXE (QJ7U

%520/(<

:(//,1*+RO

(,1'+29(1

'(*5$$)6&+$3VXE (QJ7U

&+(67(5

)25(67*5((1+RO

(00(1

$-$;VXE (QJ7U

'$57)25'

&+(/06)25'+RO

099

+(/021'VXE (QJ7U

($677+8552&.

%5$,175((+RO

7(/67$5

5.&VXE (QJ7U

*$7(6+($'

/,1&2/1+RO

723266

'25'5(&+7VXE (QJ7U

+$5/2:

<25.6SD

&$',=

9$//$'2/,'VXE (QJ7U

.,''(50,167(5

(%%6)/((7%HO

/200(/

52(6(/$5(VXE (QJ7U

181($721

*8,6(/(<(QJ&K

/(('6

'(5%<VXE (QJ7U

6287+3257

:($/'6721()UD

/,//(

67(7,(11(VXE (QJ7U

672&.3257

%5$&./(<1,UO

&5$1*(56

%$//,1$0VXE (QJ7U

68'%85<

0$&&/(6),(/'3RU

$528&$

(6725,/VXE (QJ7U

75$10(5(

6287+3$5.0H[

7,-8$1$

38(%/$VXE (QJ7U

:+,7(+$:.

'8/:,&+$XV

:(//,1*721

&&0$5,1(56VXE (QJ7U

:257+,1*

687721$XV

6<'1(<

:(676<'1(<VXE 

1,UO

%$//<0(1$

'81*$11217XU

0$/$7<$

6,9$6VXE 

1,UO

&/,)7219,//(

$5'67XU

805$1,<(

%$/,.(6,5VXE 

1,UO

&2/(5$,1(

3257$'2:17XU

$/$1<$

5,=(VXE 

1,UO

*/(1$921

/,1),(/'7XU

.$5'(0,5

$.+,6$5VXE 

1,UO

*/(1725$1

&586$'(563RU

&29$'(3,('$'(

%(1),&$%VXE 

3RU

)$0$/,&$2

/(,;2(63RU

&29,/+$

3(1$),(/VXE 

3RU

0$'(,5$

)5($081'((QJ&K

%5,672/&

&$5',))VXE 

3RU

32572%

$9(6

3RU

6SD

/(*$1(6

$7+%,/%$2

VXE 

(QJ3U

7277(1+$0

:%$ VXE 6FR'

(QJ/

12776&2817<

0$16),(/'*UH

,5$./,6

.(5.<5$7XU

%$6$.6(+,5

.$<6(5,

7XU

(/$=,*

6$1/,85)$8$(

$/1$65

$/'+$)5$9,=(/$

$&$'(0,&29'80%$5721

+,%(51,$1VXE 6FR'

'81'((87'

48((12)6287+VXE 6FR'

'81)(50/,1(

670,55(1

VXE 6FR'

)$/.,5.

$<587'VXE 6FR'

025721

5$,7+VXE 6FR'

$,5'5,(

($67),)(8$(

$/:$+'$

+$77$VXE 6FR'

$//2$

3(7(5+($'4DW

$/*+$5$)$

$/08$,'$5VXE 6FR'

%5(&+,1

48((163$5.4DW

$/:$.5$+

$/$+/,'2+$VXE 6FR'

/,9,1*6721

$/%,215)UD

48(9,//<

&+$7($8528;VXE 6FR'

67(1+286(08,5

675$15$(5)UD

$0,(16

675$6%285*VXE 6FR'

$5%52$7+

%(5:,&.,VU

06$6+'2'

+$32(/.6VXE 6FR'

&/<'(

0217526(&\S

'2;$.

$32(/VXE 6FR'

&2:'(1%($7+

(',1%85*+&(QJ&K

%,50,1*+$0

12770)25(67VXE 6FR'

(/*,1

$11$1(QJ&K

%5(17)25'

1(:&$67/(VXE 6FR'

)25)$5

67,5/,1*$(QJ&K

%85721

:,*$1VXE 

6SD

9$//(&$12

6(9,//$%(QJ&K

)8/+$0

%$516/(<VXE 

*UH

9(5,$

/(9$',$.26(QJ&K

,36:,&+

%/$&.%851VXE 

6SD

%$5&(/21$

/$63$/0$6 (QJ&K

35(6721

%5,*+721VXE 

4DW

$/6+$+$1,<$

8006$/$/

 

(QJ&K

527+(5+$0

125:,&+VXE 

7XU

0$1,6$

%2/8

(QJ&K

6+()),(/':('

+8''(56),(/'VXE 

$IU&XS4

*$%21

*8,1($%,66$8(QJ&R

72548$<

:2.,1*VXE 

)UD

5(11(6

36*

(QJ&R

:5(;+$0

1257+)(55,%<VXE 

,VU

+$32(/5$$1$1$

$6+.(/21

(QJ&R1

$/75,1&+$0

*$,16%2528*+VXE 

3RU

%(1),&$

%2$9,67$ (QJ&R1

%26721

&+25/(<VXE 

3RU

6(78%$/

1$&,21$/(QJ&R1

'$5/,1*721

*/28&(67(5VXE 

7XU

.21<$

*$/$7$6$5$<(QJ&R1

+$552*$7(

%5$')25'3$VXE 

8$(

%$1,<$6

$/$,1www.balkanbet.co.rs

3


5%U

3$529,

;QHG 

/,*$ )UD

QHG 

QHG  

 0$&&$%,+

0$&&$%,37

VXE 

&\S

$(./$51$&$

1($6$/$0,6VXE 

,WD$

&52721(

%2/2*1$VXE 

6SD

0,5$1'(6

180$1&,$

VXE 

6SD

29,('2

(/&+(VXE 

6SD

8&$0085&,$

*,01$67,&VXE 

:DO

$%(5<67:<7+

&$5',))0(7VXE 

:DO

$,5%86

%$1*25

VXE 

:DO

%$/$72:1

&211$+64

VXE 

:DO

'58,'6

&$50$57+(1VXE 

:DO

//$1'8'12

5+</VXE 

:DO

1(:72:1

716

VXE (QJ&K

:2/9(6

VXE (QJ3U

/(,&(67(5

'DQYUHPH

5%U;

 

3$/(502520$.$50,27,66$$')$)(

%5$*$%*8,0$5$(6%

6$17$&/$5$*,/9,&(17(3$529, 1,&(

0(7=

,WD$

/$=,2

$7$/$17$

,WD$

1$32/,

3(6&$5$

QHG 

,WD$

6$03'25,$

(032/,QHG 

,WD$

6$6682/2QHG 

,WD$

8',1(6(QHG 

&\S

(50,6

QHG 

3RU

QHG 

3RUQHG 

3RU

9$5=,0

QHG 

6SD

5(86

$/0(5,$ QHG 

*UH

$67(5$67

3$1(72/,.26$67219,//$QHG 

*UH

$7520,726

3$1,21,26&+(/6($QHG 

*UH

;$17+,

*,$11,1$VXE 

*UH

3/$7$1,$6

2/<03,$.26QHG 

6SD

&(/7$

$/$9(6VXE 

+RO

+((5(19((1

'(1+$$*QHG 

7XU

$'$1$'(0,5

0(56,1VXE 

6SD

$7/0$'5,'

%(7,6 QHG 

+RO

:,//(0,,

1(&VXE 

3RU

&+$9(6

63257,1*QHG 

$IU&XS4

$/*(5,$

=,0%$%:(VXE 

,VU

+$32(/%6

%1(,<(+8'$QHG 

&\S

$1$*(11,6,

$&+1$6VXE 

+RO

+(5$&/(6

*521,1*(1QHG (QJ3U

0$187'

/,9(5322/VXE 

+RO

369

(;&(/6,25 QHG 

)UD

&$(1

/<21VXE 

$IU&XS4

%85.,1$)$62

&$0(5221QHG 

3RU

0$5,7,02

)(55(,5$VXE 

%HO

2+/(89(1

78%,=(QHG 

7XU

)(1(5%$+&(

$'$1$ VXE 

)UD

$1*(56

%25'($8;QHG 

%HO

67*,//2,6(

/,(56(VXE 

)UD

/25,(17

*8,1*$03QHG 

6SD

+8(6&$

/(9$17(VXE 

)UD

02173(//,(5

',-21QHG 

6SD

/8*2

$/&25&21VXE 

)UD

1$1&<

%$67,$QHG 

*UH

3$1$7+,1$,.26

$(.VXE 

)UD

728/286(

1$17(6QHG 

6SD

*,-21

(,%$5VXE 

6SD

7(1(5,)(

=$5$*2=$QHG 

6SD

*5$1$'$

26$681$VXE 

+RO

63$57$5

875(&+7QHG 0H[

380$6

&58=$=8/VXE 

,WD$

,17(5

&+,(92QHG 

32572

025(,5(16( VXE 

6SD

/$&2581$

9,//$55($/QHG 

,VU

%(,7$5

+$32(/+VXE 

3RU

)(,5(16(

*8,0$5$(6QHG 

$IU&XS4

781,6,$

6(1(*$/VXE 

&UL

/,021

$/$-8(/(16(QHG 

6SD

*,521$

&25'2%$VXE 

&UL

=(/('21

/,%(5,$QHG 

,WD$

),25(17,1$

-89(1786VXE 0H[

48(5(7$52

021$5&$6QHG 

6SD

6(9,//$

5($/0$'5,'QHG 

3RU

&$50(/,7$

&$57$*,1(6QHG 

&UL

6$1726'*

6$1&$5/26QHG 0H[

$7/$6

7,*5(6QHG 

)UD

0$56(,//(

021$&2QHG 0H[

0217(55(<

*8$'$/$-$5$QHG 

3RU

%(/(1(16(6

5,2$9(QHG 0H[

3$&+8&$

-$*8$5(6QHG 0H[

72/8&$

&$0(5,&$QHG 

&UL

&UL

QHG 0H[

4

 

/,*$ ,VU

'DQYUHPH

VXE 

%(/(1

+(5(',$128&5/(21&UL QHG SRQ 0H[

6$35,66$

1(&$;$

6/$*81$

9(5$&58=QHG 

$XV

-(76

3(57+*/25<SRQ 

7XU

*,5(681

*$=,$17(3%%QHG 

7XU

%$1',50$

6$0681SRQ 

$IU&XS4

,925<&2$67

72*2QHG 

7XU

*2=7(3(

'(1,=/,SRQ 

7XU

260$1/,

%(6,.7$6QHG 

7XU

.$6,03$6$

*(1&/(5%,5/,*,SRQ 

,VU

%1(,6$.+1,1

6+021$QHG 

6SD

9$/(1&,$

(63$1<2/SRQ 

&\S

=$.$.,28

$5,6/,0$662/QHG 

6SD

*(7$)(

0$//25&$SRQ 

,VU

+$32(/1$=

,5215$0$7+QHG 

3RU

3257,021(16(

63257,1*%SRQ 

,VU

+$32(/5*

0$&&$%,1QHG 

+RO

52'$

)(<(1225'SRQ 

,VU

0$&&$%,6+

0$&&$%,1$=QHG 

,WD$

&$*/,$5,

*(12$SRQ 

$IU&XS4

'5&21*2

0252&&2QHG 

7XU

(6.,6(+,5

$/7,125'8SRQ 

+RO

875(&+7

%5('$QHG 

*UH

/$5,6$

3$2.SRQ 

,VU

+$32(/7$

0$&&$%,7$QHG 

7XU

*$=,$17(3

$17$/<$SRQ 

)UD

9$/(1&,(11(6

62&+$8;QHG 

%HO

&(5&/(%

$17:(53(1SRQ 

,WD$

725,12

0,/$1QHG (QJ3U

(9(5721

0$1&,7<SRQ 

6SD

0$/$*$

62&,('$'QHG 

+RO

9,7(66(

7:(17(SRQ 

3RU

%5$*$

721'(/$QHG 

+RO

=:2//(

$-$;XWR

$IU&XS4

*+$1$

8*$1'$QHG 

&\S

$(//,0$662/

$1257+26,6 XWR 

$IU&XS4

0$/,

(*<37QHG 

&\S

2021,$

$32//21www.balkanbet.co.rs


ATP AUSTRALIAN OPEN 2017 Dan/Vre. R.Br. TIM Ned 23:55 8000 DJOKOVIC N. Ned 23:55 8001 MURRAY A. Ned 23:55 8002 WAWRINKA S. Ned 23:55 8003 NADAL R. Ned 23:55 8004 FEDERER R. Ned 23:55 8005 RAONIC M. Ned 23:55 8006 NISHIKORI K. Ned 23:55 8007 KYRGIOS N. Ned 23:55 8008 DIMITROV G. Ned 23:55 8009 CILIC M. Ned 23:55 8010 BERDYCH T. Ned 23:55 8011 TSONGA J.W. Ned 23:55 8012 TOMIC B. Ned 23:55 8013 THIEM D. Ned 23:55 8014 POUILLE L. Ned 23:55 8015 ZVEREV A. Ned 23:55 8016 FERRER D. Ned 23:55 8017 ISNER J. Ned 23:55 8018 GASQUET R. Ned 23:55 8019 MONFILS G. Ned 23:55 8020 SOCK J. Ned 23:55 8021 GOFFIN D. Ned 23:55 8022 BAUTISTA-AGUT R. Ned 23:55 8023 SIMON G. Ned 23:55 8024 TROICKI V.

Pravila za igru pobednik: * Igra pobednik može se igrati isključivo u singlu. * U slučaju odustajanja igrača pre početka turnira kladionica će računati kvotu 1, u svim drugim slučajevima igra je važeća Merodavan sajt: www.ausopen.com

POBEDNIK 1 (da) 2 (ne) 2.40 1.57 2.60 1.50 13.00 1.02 13.00 1.02 17.00 1.01 17.00 1.01 25.00 35.00 35.00 50.00 50.00 65.00 65.00 65.00 75.00 75.00 100.00 100.00 100.00 100.00 125.00 125.00 125.00 150.00 200.00

WTA AUSTRALIAN OPEN 2017 Dan/Vre. R.Br. TIM Ned 23:55 8100 WILLIAMS S. Ned 23:55 8101 KERBER A. Ned 23:55 8102 MUGURUZA G. Ned 23:55 8103 HALEP S. Ned 23:55 8104 PLISKOVA KA. Ned 23:55 8105 CIBULKOVA D. Ned 23:55 8106 RADWANSKA A. Ned 23:55 8107 WOZNIACKI C. Ned 23:55 8108 KONTA J. Ned 23:55 8109 BENCIC B. Ned 23:55 8110 KASATKINA D. Ned 23:55 8111 BOUCHARD E. Ned 23:55 8112 STEPHENS S. Ned 23:55 8113 SAFAROVA L. Ned 23:55 8114 SVITOLINA E. Ned 23:55 8115 OSAKA N. Ned 23:55 8116 KUZNETSOVA S. Ned 23:55 8117 MAKAROVA E. Ned 23:55 8118 PUIG M. Ned 23:55 8119 WILLIAMS V. Ned 23:55 8120 GARCIA C. Ned 23:55 8121 MLADENOVIC K. Ned 23:55 8122 BACSINSZKY T. Ned 23:55 8123 VANDEWEGHE C. Ned 23:55 8124 JANKOVIC J.

POBEDNIK 1 (da) 2 (ne) 3.50 1.30 4.25 1.22 9.00 1.06 9.00 1.06 9.00 1.06 20.00 23.00 23.00 35.00 35.00 35.00 50.00 50.00 50.00 50.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 75.00 75.00 100.00 100.00 100.00


VESTI

ANTONI MARSIJAL se nada da će njegov boravak u Mančester junajtedu upotpuniti trofeji. U prvoj sezoni u klubu francuski internacionalac se radovao uspehu u FA Kupu. Na startu ove takmičarske godine osvojen je Komjuniti šild. S obzirom da se Junajted bori na više frontova, Marsijal je optimističan:

- Rano sam otišao iz Obale Slonovače i više se nisam vraćao. Školovao sam se u drugoj zemlji i nije bilo neobično što sam prošao kroz mlađe kategorije reprezentacije Engleske. U protekle četiri godine imao sam dovoljno vremena za analizu sopstvene situacije. Doneo sam drugačiju odluku uz podršku rukovodstva FS Obale Slonovače. Nisam se pokajao. Biću član kvalitetne selekcije, sposobne da ostvari odlične rezultate. Reprezentacija predstavlja pravi rezervoar talentovanih igrača. Biće mi čast da branim boje svoje zemlje. Načinio sam ispravan izbor. SUMNJE u kvalitet Danijela Staridža ne postoje, a i spekulacije u vezi s njegovom budućnošću mogle bi uskoro da prestanu. Jirgen Klop očekuje od napa-

- Mlad sam i nadam se da ću tek iskusiti uspehe u karijeri. Željan sam pehara. Do njih vodi predan rad i veliko zalaganje. Deo Marsijalovog umeća zasniva se na brzini i direktnim duelima s čuvarima: - Pokušavam da stvorim sumnju u njihovom umu i da tako utičem i na njihovo samopouzdanje. Rado im se direktno suprotstavljam kako bih ih izbacio iz zone komfora i poljuljao njihovu procenu mog narednog poteza. Svakom susretu prilazim na isti način. Ne pravim razliku između utakmica u kupu i prvenstvu. VILFRID ZAHA nije zažalio zbog odluke da dres reprezentacije Engleske zameni dresom Obale Slonovače. Iako je rođen u Abidžanu, mladić je stigao do seniorske postave ostrvske selekcije, ali je nastupio samo u prijateljskim duelima sa Švedskom i Škotskom 2012. i 2013. Čelnici fudbalskog saveza njegove rodne zemlje nedavno su razgovarali sa Zahom i on će nastupiti na predstojećem Kupu afričkih nacija. Fudbaler Kristal Palasa jedva čeka 16. januar i duel s Togom:

dača da iskoristi odsustvo iz postave Sadija Manea i povrati mesto koje zaslužuje. Da mu neće biti lako pokazuje i podatak da se našao na klupi u čak 17 duela Premijer lige ove sezone. Klop je prokomentarisao: - Puno faktora utiče na sposobnost igrača da ispolji svoje mogućnosti. Niko ne sme da dovodi u pitanje Danijelov talenat i veštinu. Sve što pruži kad se nađe na terenu spada u zasebnu klasu, ali je često bio nedovoljno spreman i to predstavlja najveći problem. Tu prestaje analiza. Ako bude u formi okončaće se i razgovori o njegovom odlasku. Dostići će svoj nivo, koji je nedostupan za mnoge. Uostalom, novinari su jedini koji mu sude. Usred sezone svakako ne razmišljamo o njegovoj budućnosti. Nemac je izneo dodatna zapažanja u vezi sa fudbalerovim učinkom: - Odigrao je dobro u svim situacijama u kojima je dobijao priliku, uključujući i duele u kojima nije postizao golove. Savršeno se uklapa u naš stil igre. Korist je obostrana. ZLATNA LOPTA se ponovo razdvojila od FIFA priznanja za igrača godine, ali to nije sprečilo Kristijana Ronalda da osvoji obe nagrade. Portugalac je obeležio 2016. Završio je godinu sa medaljama

6

www.balkanbet.co.rs

namenjenim osvajaču Lige šampiona, Evropskog prvenstva i Svetskog klupskog prvenstva, pa dileme nije ni bilo. As madridskog Reala veruje da brojni trofeji svedoče o tome da je jedan od najboljih fudbalera svih vremena: - Uopšte ne sumnjam da sam već zauzeo svoje mesto u istoriji igre, što i jeste bio moj cilj. Boravak na terenu nije me činio zadovoljnim. Želeo sam da postanem as. Neprekidno sam težio statusu najboljeg. Pehari svedoče o mom uspehu. Titule, individualna priznanja i mnogi rekordi čine me ponosnim i motivišu da nastavim s radom poput dosadašnjeg. BAJERN je pozajmio Holgera Badštubera Šalkeu do kraja sezone. Otkako se oporavio od povrede, defanzivac nije bio u planovima trenera Karla Ančelotija. Karl-Hajnc Rumenige je objasnio stav Bajernovih čelnika: - Holger zaslužuje da igra. Često se mučio s povredama. Napokon je spreman i ne želi da se zadovolji mestom na klupi. Zamolio nas je da mu dozvolimo da pređe u Šalke, a mi smo mu rado izašli u susret. Nadamo se da će narednih meseci imati minutažu kakvu očekuje. Želimo mu sve najbolje. Fudbaler se nadovezao: - Hvala Bajernu. Ekspresno su mi izašli u susret. Verujem da ću u Gelzenkirhenu imati status kakav priželjkujem. S obzirom da mi ističe ugovor po završetku sezone, zahvalio bih se navijačima bavarskog kluba, koje ću nositi u srcu gde god da me put odvede. Uživao sam u njihovoj bezrezervnoj podršci. Rado gledam unapred. Tako ću učiniti i sad. Radujem se što ću pomoći Šalkeu i biti u prilici da igram.


NFL

.21$ý$1,6+2'

'DQYUHPH 5%U VXE 

QHG QHG QHG 

',9,6,213/$<2))

$7/$17$ 1(:(1*/$1' .$16$6&,7< '$//$6

6($77/( +286721 3,776%85*+ *5((1%$<

NFL

+;

  

  

  

  

'20$û,13267,ä( 32(1$35923

'DQYUHPH 5%U

VXE QHG QHG QHG

+

  

*

$7/$17$ 1(:(1*/$1' .$16$6&,7< '$//$6

Dan/Vre. Sub 22:35 Sub 22:35 Sub 22:35 Sub 22:35 Sub 22:35 Sub 22:35 Sub 22:35 Sub 22:35 Sub 22:35 Sub 22:35 Sub 22:35 Sub 22:35 Sub 22:35 Sub 22:35 Sub 22:35 Sub 22:35

6($77/( +286721 3,776%85*+ *5((1%$<

0$1-( 9,â(

  

  

  

FINALNI PAR Super Bowl 51 R.Br. 8500 NEW ENGLAND DALLAS 8501 NEW ENGLAND ATLANTA 8502 NEW ENGLAND GREEN BAY 8503 NEW ENGLAND SEATTLE 8504 PITTSBURGH DALLAS 8505 PITTSBURGH ATLANTA 8506 PITTSBURGH GREEN BAY 8507 PITTSBURGH SEATTLE 8508 KANSAS CITY DALLAS 8509 KANSAS CITY ATLANTA 8510 KANSAS CITY GREEN BAY 8511 KANSAS CITY SEATTLE 8512 HOUSTON DALLAS 8513 HOUSTON ATLANTA 8514 HOUSTON GREEN BAY 8515 HOUSTON SEATTLE

NFL 2016/17 Super Bowl 51 Dan/Vre. R.Br. TIM Sub 22:35 8200 NEW ENGLAND Sub 22:35 8201 DALLAS Sub 22:35 8202 ATLANTA Sub 22:35 8203 GREEN BAY Sub 22:35 8204 PITTSBURGH Sub 22:35 8205 KANSAS CITY Sub 22:35 8206 SEATTLE Sub 22:35 8207 HOUSTON

Pravila za igru: Može se igrati isključivo u singlu.

+(1',.(3+

  

+

        

'20$û,18.8312 32(1$ *

+

359232/895(0(

0$1-( 9,â(

  

3;

3

+3

+3

+3

*3

  

  

  

  

  

  

  

0$1-( 9,â(

*2678.8312 32(1$ *

          

kvota 3.75 5.50 6.00 8.00 11.00 17.00 18.00 25.00 11.00 17.00 18.00 25.00 65.00 100.00 110.00 130.00

POBEDNIK 1 (da) 2 (ne) 2.60 1.50 5.00 1.17 7.50 1.08 8.00 1.07 8.50 1.07 9.00 1.06 11.00 1.04 65.00

Merodavan sajt: www.nfl.com

Dan/Vre. Sub 22:35 Sub 22:35 Sub 22:35 Sub 22:35 Sub 22:35 Sub 22:35 Sub 22:35 Sub 22:35 Sub 22:35 Sub 22:35 Sub 22:35 Sub 22:35 Sub 22:35 Sub 22:35 Sub 22:35 Sub 22:35

32(1,3592 32/895(0(

3

*2673267,ä( 32(1$35923 *

+(1',.(33592 32/895(0(

0$1-( 9,â(

  

8.831232(1$

0$1-( 9,â(

  

  

.20%,1$&,-(7,329$ 359232/895(0(

*

  

0$1-( 9,â(

  

  

.20%,1$&,-(7,329$

33 0$1-(

33 9,â(

33 0$1-(

33 9,â(

 0$1-(

 9,â(

 0$1-(

 9,â(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Super Bowl 51 MVP R.Br. kvota 8600 BRADY T. (NE) 3.25 8601 RODGERS A. (GB) 10.00 8602 ELLIOTT E. (DAL) 10.00 8603 RYAN M. (ATL) 10.00 8604 PRESCOTT D. (DAL) 10.00 8605 ROETHLISBERGER B. (PIT) 13.00 8606 WILSON R. (SEA) 15.00 8607 BLOUNT L. (NE) 20.00 8608 SMITH A. (KC) \ 20.00 8609 BELL L. (SEA) 23.00 8610 EDELMAN J. (NE) 25.00 8611 JONES J. (ATL) 35.00 8612 LEWIS D. (NE) 35.00 8613 BROWN A. (PIT) 40.00 8614 KELCE T. (KC) 50.00 8615 RAWLS T. (SEA) 50.00

NFL 16/17 AFC Conference POBEDNIK Dan/Vre. R.Br. TIM 1 (da) 2 (ne) Ned 2:15 8300 NEW ENGLAND 1.55 2.40 Ned 2:15 8301 PITTSBURGH 5.00 1.15 Ned 2:15 8302 KANSAS CITY 5.00 1.15 Ned 2:15 8303 HOUSTON 30.00 NFL 2016/17 NFC Conference Dan/Vre. R.Br. TIM Sub 22:35 8400 DALLAS Sub 22:35 8401 ATLANTA Sub 22:35 8402 GREEN BAY Sub 22:35 8403 SEATTLE

POBEDNIK 1 (da) 2 (ne) 2.35 1.57 3.75 1.25 4.00 1.23 5.50 1.13 www.balkanbet.co.rs

7


England - Premier 'DQYUHPH

5%U

VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE QHG QHG

     

7277(1+$0 %851/(< +8// 681'(5/$1' 6:$16($ :$7)25' :(67+$0 /(,&(67(5 (9(5721 0$187'

.21$ý$1,6+2'

:%$ 6287+$03721 %2851(0287+ 672.( $56(1$/ 0,''/(6%528*+ &5<67$/3 &+(/6($ 0$1&,7< /,9(5322/

5%U

VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE QHG QHG

     

)7     

     

     

'83/$ 32%('$

England - Premier 'DQYUHPH

+7

':

7277(1+$0 %851/(< +8// 681'(5/$1' 6:$16($ :$7)25' :(67+$0 /(,&(67(5 (9(5721 0$187'

:%$ 6287+$03721 %2851(0287+ 672.( $56(1$/ 0,''/(6%528*+ &5<67$/3 &+(/6($ 0$1&,7< /,9(5322/

;'83/$â$16$ ;

               

359232/895(0(

;

3

3;

     

     

     

     

                                                  

 ,

 ,

 ,

; ,

 ,

; ,

 

; 

; 

; 

; 

     

     

                         

     

     

     

     

** ' **9 * * **

** 

** 

     

     

     

359232/895(0( ,/,.5$-

': 39 3;9; 39

5%U

VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE QHG QHG

     

7277(1+$0 %851/(< +8// 681'(5/$1' 6:$16($ :$7)25' :(67+$0 /(,&(67(5 (9(5721 0$187'

5%U

VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE QHG QHG

     

7277(1+$0 %851/(< +8// 681'(5/$1' 6:$16($ :$7)25' :(67+$0 /(,&(67(5 (9(5721 0$187'

     

     

     

     

     

                    

; 

 

; 

; 

 

; 

:%$ 6287+$03721 %2851(0287+ 672.( $56(1$/ 0,''/(6%528*+ &5<67$/3 &+(/6($ 0$1&,7< /,9(5322/

     

     

     

     

     

               

:%$ 6287+$03721 %2851(0287+ 672.( $56(1$/ 0,''/(6%528*+ &5<67$/3 &+(/6($ 0$1&,7< /,9(5322/

'DQYUHPH

5%U

     

7277(1+$0 %851/(< +8// 681'(5/$1' 6:$16($ :$7)25' :(67+$0 /(,&(67(5 (9(5721 0$187'

 

5%U

VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE QHG QHG

     

8

7277(1+$0 %851/(< +8// 681'(5/$1' 6:$16($ :$7)25' :(67+$0 /(,&(67(5 (9(5721 0$187'

www.balkanbet.co.rs

 

 

',, ',,

',

               

     

 

                    

', 

 

 '

 *

;

 

*267 *2/29,'3

;;

'

'

*

*,

    

     

     

     

     

                         *, *,, *,,

*2678.8312 *2/29$

'

*2/82%$ 32/895(0 

 

** '

               

'

*

*

;;**

1*

     

     

3$'$9,â( *2/29$JRO

JRO

     

     

     

     

     

     

     

,!     

, ,,     

,,!     

JRO

JRO

     

     

     

JROJRO     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

*2/29,'58*232/895(0(

     

     

     

2%$7,0$'$-8*2/

                              

     

* 33** '3**

     

England - Premier 'DQYUHPH

 

'20$û,1 '20$û,18.8312 7,0*2/ *267 *2/29,'3 *2/29$ 82%$32/ *2/29,33

*2/29,359232/895(0(

:%$ 6287+$03721 %2851(0287+ 672.( $56(1$/ 0,''/(6%528*+ &5<67$/3 &+(/6($ 0$1&,7< /,9(5322/

 

'20$û,1 *2/29,33

England - Premier VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE QHG QHG

;

.20%,1$&,-('9$7,3$

England - Premier 'DQYUHPH.20%,1$&,-('9$7,3$  ,

England - Premier 'DQYUHPH

3

32/895(0(.5$-8.8312*2/29$

:%$ 6287+$03721 %2851(0287+ 672.( $56(1$/ 0,''/(6%528*+ &5<67$/3 &+(/6($ 0$1&,7< /,9(5322/

                    


England - Premier 'DQYUHPH

5%U

VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE QHG QHG

     

7277(1+$0 %851/(< +8// 681'(5/$1' 6:$16($ :$7)25' :(67+$0 /(,&(67(5 (9(5721 0$187'

.20%,1$&,-(32/895(0(.5$- *2/29,

:%$ 6287+$03721 %2851(0287+ 672.( $56(1$/ 0,''/(6%528*+ &5<67$/3 &+(/6($ 0$1&,7< /,9(5322/

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,

 ,,

; 

; 

; 

; 

; 

; 

; 

; 

; ,

; ,,

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,

 ,,

; 

; 

; 

; 

; 

; 

; 

; 

; ,

; ,,

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 ,

 ,,

 ,,

 

 ,!

 , ,,

 ,,!

     

     

     

England - Premier 'DQYUHPH

5%U

VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE QHG QHG

     

7277(1+$0 %851/(< +8// 681'(5/$1' 6:$16($ :$7)25' :(67+$0 /(,&(67(5 (9(5721 0$187'

.20%,1$&,-(32/895(0(.5$- *2/29,

:%$ 6287+$03721 %2851(0287+ 672.( $56(1$/ 0,''/(6%528*+ &5<67$/3 &+(/6($ 0$1&,7< /,9(5322/

England - Premier 'DQYUHPH

5%U

VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE QHG QHG

     

7277(1+$0 %851/(< +8// 681'(5/$1' 6:$16($ :$7)25' :(67+$0 /(,&(67(5 (9(5721 0$187'

.20%,1$&,-(32%('$'20$û((.,3( *2/29,

:%$ 6287+$03721 %2851(0287+ 672.( $56(1$/ 0,''/(6%528*+ &5<67$/3 &+(/6($ 0$1&,7< /,9(5322/

     

               

England - Premier 'DQYUHPH

5%U

VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE QHG QHG

     

7277(1+$0 %851/(< +8// 681'(5/$1' 6:$16($ :$7)25' :(67+$0 /(,&(67(5 (9(5721 0$187'

 

 

     

     

 

5%U

VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE QHG QHG

     

7277(1+$0 %851/(< +8// 681'(5/$1' 6:$16($ :$7)25' :(67+$0 /(,&(67(5 (9(5721 0$187'

5%U

VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE QHG QHG

     

7277(1+$0 %851/(< +8// 681'(5/$1' 6:$16($ :$7)25' :(67+$0 /(,&(67(5 (9(5721 0$187'

 

 

 **

**.20%,1$&,-(

:%$ 6287+$03721 %2851(0287+ 672.( $56(1$/ 0,''/(6%528*+ &5<67$/3 &+(/6($ 0$1&,7< /,9(5322/

1(** 1(** **, , ,, **,,

     

     

     

**, 1*,,

1*, **,,

     

     

.20%,1$&,-( '83/$â$16$ *2/29,

.20%,1$&,-(32%('$*2678-8û((.,3( *2/29, ,

 ,,

 ,,

 

 

 

 

 

 

 

 

 **

 ,!

 , ,,

 ,,!

; ,

; ,

; ,,

; ,,

; 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

; 

; 

; 

; 

; 

; 

; 

; 

; **

[ ,!

[ , ,,

[ ,,!

; ,

; ,

; ,,

; ,,

; 

; 

; 

; 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

; 

; 

; 

; 

; 

; * *

[ ,!

[ , ,,

[ ,,!

 ,

 ,

 ,,

 ,,

 

 

 

 

 

 

 

     

     

               

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

.20%,1$&,-('83/$â$16$ *2/29,

:%$ 6287+$03721 %2851(0287+ 672.( $56(1$/ 0,''/(6%528*+ &5<67$/3 &+(/6($ 0$1&,7< /,9(5322/

England - Premier 'DQYUHPH

 

                              

England - Premier 'DQYUHPH

 

.20%,1$&,-('83/$â$16$ *2/29,

:%$ 6287+$03721 %2851(0287+ 672.( $56(1$/ 0,''/(6%528*+ &5<67$/3 &+(/6($ 0$1&,7< /,9(5322/

TRKE PASA BROJEVI POKER APARATI www.balkanbet.co.rs Teletext Live bet www.balkanbet.co.rs

9


.20%,1$&,-( '83/$â$16$ *2/29,

England - Premier 'DQYUHPH

5%U

VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE QHG QHG

     

7277(1+$0 %851/(< +8// 681'(5/$1' 6:$16($ :$7)25' :(67+$0 /(,&(67(5 (9(5721 0$187'

:%$ 6287+$03721 %2851(0287+ 672.( $56(1$/ 0,''/(6%528*+ &5<67$/3 &+(/6($ 0$1&,7< /,9(5322/

.20%,1$&,-(*2/29,

 

 **

 ,!

 , ,,

 ,,!

     

     

     

     

     

     

3 ;

3 

3 ;

3; ;

3; 

3; ;

3 ;

3 

3 ;

3; 3; 3; ; 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

, , , ,, ,, ,,

England - Premier 'DQYUHPH

5%U

VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE QHG QHG

     

7277(1+$0 %851/(< +8// 681'(5/$1' 6:$16($ :$7)25' :(67+$0 /(,&(67(5 (9(5721 0$187'

5%U

VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE QHG QHG

     

7277(1+$0 %851/(< +8// 681'(5/$1' 6:$16($ :$7)25' :(67+$0 /(,&(67(5 (9(5721 0$187'

     

     

:%$ 6287+$03721 %2851(0287+ 672.( $56(1$/ 0,''/(6%528*+ &5<67$/3 &+(/6($ 0$1&,7< /,9(5322/

:%$ 6287+$03721 %2851(0287+ 672.( $56(1$/ 0,''/(6%528*+ &5<67$/3 &+(/6($ 0$1&,7< /,9(5322/

3; 3; 3; ; ;

3 ;

3 

3 ;

3; 3; 3; ; ;

     

     

     

     

     

     

     

:%$ 6287+$03721 %2851(0287+ 672.( $56(1$/ 0,''/(6%528*+ &5<67$/3 &+(/6($ 0$1&,7< /,9(5322/

5,50 8,75 8,00 7,50 11,00 6,00 7,00 9,00 9,00 7,00

5,50 13,75 12,50 11,50 20,00 10,00 9,50 15,00 14,00 9,50

6,50 12,00 10,50 9,50 13,00 9,00 9,00 13,50 13,00 8,00

8,00 30,00 27,00 28,00 55,00 23,00 21,00 40,00 33,00 20,00

9,00 27,00 26,00 23,00 43,00 22,00 19,00 38,00 32,00 18,00

26,00 30,00 28,00 26,00 36,00 27,00 28,00 32,00 32,00 28,00

14,00 76,00 72,00 68,00 99,00 65,00 57,00 90,00 87,00 55,00

16,00 75,00 70,00 65,00 99,00 52,00 47,00 92,00 87,00 42,00

PRETHODNO KOLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

10

www.balkanbet.co.rs

, 

,9 ,,

,9 

9 

9 

9 

9 

:

:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

3 ;

3 

3; 3; 3; ; 

     

     

3 

               

               

          

8.8312*2/29$ 1( 

1( 

1( 

1( 

1( 

1( 

1( 

     

     

     

     

     

     

     

7$ý$15(=8/7$7

5%U

7277(1+$0 %851/(< +8// 681'(5/$1' 6:$16($ :$7)25' :(67+$0 /(,&(67(5 (9(5721 0$187'

, 

.20%,1$&,-(359232/895(0('83/$â$16$'83/$ â$16$

England - Premier     

:,1(5

, 

.20%,1$&,-(359232/895(0('83/$â$16$

England - Premier 'DQYUHPH

     

, ,,

England - Premier CHELSEA LIVERPOOL TOTTENHAM MAN.CITY ARSENAL MAN.UTD EVERTON WBA BOURNEMOUTH SOUTHAMPTON STOKE BURNLEY WEST HAM WATFORD LEICESTER MIDDLESBROUGH CRYSTAL P. SUNDERLAND SWANSEA HULL

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

50,00 10,50 99,00 7,00 90,00 8,00 85,00 7,50 99,00 10,00 65,00 6,50 60,00 8,00 99,00 9,00 99,00 9,00 65,00 8,50

16 13 12 13 12 11 8 8 7 6 6 7 6 6 5 4 4 4 4 3

1 5 6 3 5 6 6 5 4 6 6 2 4 4 6 7 4 3 3 4

7,50 5,75 6,00 6,00 7,50 5,50 6,00 7,00 6,50 6,25

17,00 12,00 12,50 13,00 14,00 12,00 12,50 13,00 13,50 13,00

UKUPNO 3 42 : 2 48 : 2 39 : 4 41 : 3 44 : 3 31 : 6 28 : 7 28 : 9 29 : 8 19 : 8 24 : 11 22 : 10 23 : 10 23 : 9 24 : 9 17 : 12 30 : 13 19 : 13 23 : 13 17 :

15 23 14 22 22 19 23 24 34 25 32 31 35 36 31 22 37 37 45 4465,00 17,00 36,00 18,00 99,00 80,00 80,00 45,00 7,00 9,00 8,50 19,00 17,00 27,00 47,00 7,00 9,50 9,00 21,00 19,00 28,00 50,00 6,50 10,00 9,00 22,00 20,00 30,00 50,00 6,50 6,50 6,50 12,00 12,00 23,00 48,00 7,50 12,00 9,50 27,00 26,00 29,00 47,00 8,00 12,50 10,50 27,00 26,00 28,00 50,00 6,50 7,50 7,00 14,00 13,00 23,00 52,00 7,00 8,25 8,00 16,00 15,00 23,00 50,00 7,50 12,00 10,50 22,00 26,00 26,00

49 44 42 42 41 39 30 29 25 24 24 23 22 22 21 19 16 15 15 13

10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 10 10 10 10 10 10 10

9 7 8 6 7 5 5 5 5 4 4 7 4 4 5 3 2 3 2 2

DOMAûIN 0 1 28 : 2 0 26 : 2 0 21 : 3 1 19 : 2 1 21 : 4 1 16 : 4 1 15 : 2 3 19 : 2 3 19 : 3 3 10 : 3 3 13 : 1 3 19 : 2 4 9 : 2 4 15 : 3 2 16 : 2 5 9 : 1 7 13 : 2 5 13 : 2 6 14 : 3 5 11 :

6 7 5 10 10 8 7 14 15 11 13 11 16 17 10 10 15 17 23 20

27 23 26 21 23 19 19 17 17 15 15 22 14 14 18 11 7 11 8 9

10 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10

7 6 4 7 5 6 3 3 2 2 2 0 2 2 0 1 2 1 2 1

1 3 4 0 3 2 2 3 2 3 3 1 2 2 3 5 3 1 1 199,00 52,00 57,00 65,00 26,00 82,00 72,00 36,00 40,00 71,00

99,00 42,00 47,00 50,00 27,00 78,00 70,00 34,00 36,00 72,00

99,00 55,00 60,00 62,00 52,00 82,00 90,00 52,00 55,00 90,00

GOST 2 14 2 22 2 18 3 22 2 23 2 15 5 13 4 9 6 10 5 9 5 11 8 3 6 14 6 8 7 8 4 8 5 17 8 6 7 9 8 6

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

9 16 9 12 12 11 16 10 19 14 19 20 19 19 21 12 22 20 22 24

22 21 16 21 18 20 11 12 8 9 9 1 8 8 3 8 9 4 7 4


PRVI NA MEU

SPECIJAL - PREMIER LEAGUE

PRVI DAJE GOL

Dan/vreme

VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE QHG QHG

7277(1+$0 %851/(< +8// 681'(5/$1' 6:$16($ :$7)25' :(67+$0 /(,&(67(5 (9(5721 0$187'

:%$ 6287+$03721 %2851(0287+ 672.( $56(1$/ 0,''/(6%528*+ &5<67$/3 &+(/6($ 0$1&,7< /,9(5322/

SPECIJAL - PREMIER LEAGUE Dan/vreme

VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE QHG QHG

7277(1+$0 %851/(< +8// 681'(5/$1' 6:$16($ :$7)25' :(67+$0 /(,&(67(5 (9(5721 0$187'

:%$ 6287+$03721 %2851(0287+ 672.( $56(1$/ 0,''/(6%528*+ &5<67$/3 &+(/6($ 0$1&,7< /,9(5322/

VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE QHG QHG

7277(1+$0 %851/(< +8// 681'(5/$1' 6:$16($ :$7)25' :(67+$0 /(,&(67(5 (9(5721 0$187'

:%$ 6287+$03721 %2851(0287+ 672.( $56(1$/ 0,''/(6%528*+ &5<67$/3 &+(/6($ 0$1&,7< /,9(5322/

VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE QHG QHG

7277(1+$0 %851/(< +8// 681'(5/$1' 6:$16($ :$7)25' :(67+$0 /(,&(67(5 (9(5721 0$187'

:%$ 6287+$03721 %2851(0287+ 672.( $56(1$/ 0,''/(6%528*+ &5<67$/3 &+(/6($ 0$1&,7< /,9(5322/

GLAVOM

NOGOM - IZ IGRE

PENAL

VREME PRVOG GOLA

AUTOGOL

SL.UDARAC

GOL POSTIGNUT PRE

R.Br.

1

2

1

2

1

2

DA

NE

DA

DA

DA

DA

MIN.

<

>

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

CRVENI KARTON

2+CRVENI KARTONI

PENAL I CRVENI

PENAL I VIĹ ESTRUKI STR.

SPECIJAL NA MEU VIĹ ESTRUKI STRELAC

HET - TRIK

PENAL NA MEU

VREME POSLEDNJEG GOLA

2+PENALA

GOL POSTIGNUT PRE

R.Br.

DA

NE

DA

NE

DA

DA

NE

DA

DA

NE

DA

DA

DA

MIN.

<

>

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

KORNERI UKUPNO

PRVO POLUVREME

VREME PRVOG KORNERA

DOMAIN

GOST

PRVI KORNER

DUEL

KORNER IZVEDEN PRE

R.Br.

GR.

-

+

GR.

-

+

GR.

-

+

GR.

-

+

PP1

PPX

PP2

1

X

2

MIN.

<

>

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

KARTONI

SPECIJAL - PREMIER LEAGUE Dan/vreme

PENAL

     

GOL DO 10 MIN.

SPECIJAL - PREMIER LEAGUE Dan/vreme

PRVI GOL - METOD

IZMENA

UKUPNO

PRVI KARTON

GOST

KARTON DODELJEN PRE

R.Br.

GR.

-

+

GR.

-

+

GR.

-

+

PP1

PPX

PP2

MIN.

<

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

PRVI DAJE

STRELCI - PREMIER LEAGUE

DAJE GOLOVA NA MEU

STATISTIKA STRELCI

Dan/vreme

IGRA

TIM

R.Br.

1

1+

2+

BR.ME

.$1(+ $//,' (5,.6(1& 521'216 &+$'/,1 92.(66 *5$<$ 52'5,*8(=- /21*6 7$',&' ',20$1'($ :,/621& $)2%(% '()2(- %25,1,) &528&+3 .5.,&% //25(17() 6,*85'6621* 6$1&+(=$ *,528'2 :$/&2777 2=,/0 '((1(<7 ,*+$/22 1(*5('2$

7277(1+$0 7277(1+$0 7277(1+$0 :%$ :%$ %851/(< %851/(< 6287+$03721 6287+$03721 6287+$03721 +8// %2851(0287+ %2851(0287+ 681'(5/$1' 681'(5/$1' 672.( 672.( 6:$16($ 6:$16($ $56(1$/ $56(1$/ $56(1$/ $56(1$/ :$7)25' :$7)25' 0,''/(6%528*+

             

             

             

             

15

10

0,67

19

10

0,53

19

5

0,26

20

7

0,35

15

4

0,27

20

4

0,20

14

5

0,36

12

3

0,25

16

1

0,06

17

1

0,06

17

2

0,12

PRAVILO: *Igre - PRVI NA MEÄ&#x152;U, PRVI GOL - METOD, VREME PRVOG GOLA, SPECIJAL NA MEÄ&#x152;U I VREME POSLEDNJEG GOLA mogu se vezivati sa svim igrama iz liste kao i sa igrom KORNERI, ne moĹže se vezivati sa istim parom iz liste. U sluÄ?aju rezultata 0:0, opklade su nedobitne za igre PRVI GOL METOD, VREME PRVOG I POSLEDNJEG GOLA. *Igra PRVA IZMENA. Ukoliko obe ekipe istovremeno izvrĹĄe izmene ili ukoliko na meÄ?u nijedna ekipa ne izvrĹĄi bar jednu izmenu opklada je nevaĹžeÄ&#x2021;a i raÄ?unaÄ&#x2021;e se kvota 1. *Igra HAT TRIK - IgraÄ? pogaÄ&#x2018;a da li Ä&#x2021;e na meÄ?u neko od igraÄ?a postiÄ&#x2021;i tri i viĹĄe gola, raÄ?unaju se samo postignuti golovi, ne raÄ?unaju se autogolovi. *Igra KORNERI moĹže se vezivati sa svim igrama iz liste i specijala. RaÄ?una se samo korner koji je izveden. *Igra KARTONI moĹže se vezivati sa svim igrama iz liste i igrama

17

GOLOVA PROSEK

6

0,35

15

2

0,13

20

11

0,55

7

1

0,14

12

2

0,17

9

3

0,33

17

>

6

0,35

20

5

0,25

20

13

0,65

13

6

0,46

16

8

0,50

17

5

0,29

20

4

0,20

17

1

0,06

19

5

0,26

SUDIJE NA MEU

 Anthony Taylor Paul Tierney  Martin Atkinson Mike Dean Mike Jones  Jonathan Moss Neil Swarbrick Andre Marriner M.Clattenburg Michael Oliver PRVI DAJE

STRELCI - PREMIER LEAGUE

VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE

SUDIJE - PREMIER LEAGUE

VREME PRVOG KARTONA

DOMAIN

PROSEK

BROJ MEEVA

ŽUTIH KARTONA

DIREKTNIH CRVENIH KARTONA

4,12 3,20 4,07 4,27 3,18 4,43 3,83 3,43 3,53 3,35

17 5 15 15 11 14 12 14 15 17

70 16 61 64 35 62 46 48 53 57

3 2 2 1 1

DAJE GOLOVA NA MEU

STATISTIKA STRELCI

Dan/vreme

IGRA

TIM

R.Br.

1

1+

2+

BR.ME

GOLOVA

PROSEK

VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE QHG QHG QHG QHG QHG QHG QHG QHG QHG QHG QHG QHG QHG QHG

$1721,20 &$552//$ 3$<(7' %(17(.(& &$03%(//) 9$5'<- 086$$ 2.$=$.,6 &267$' +$=$5'( 3('525 :,//,$1 /8.$.85 %$5./(<5 0,5$//$6. $*8(526 12/,72 67(5/,1*5 ,%5$+,029,&= 5$6+)25'0 32*%$3 0$7$- 67855,'*(' 25,*,' ),50,125 /$//$1$$

:(67+$0 :(67+$0 :(67+$0 &5<67$/3 &5<67$/3 /(,&(67(5 /(,&(67(5 /(,&(67(5 &+(/6($ &+(/6($ &+(/6($ &+(/6($ (9(5721 (9(5721 (9(5721 0$1&,7< 0$1&,7< 0$1&,7< 0$187' 0$187' 0$187' 0$187' /,9(5322/ /,9(5322/ /,9(5322/ /,9(5322/

             

             

             

             

19

8

0,42

8

2

0,25

18

2

0,11

18

8

0,44

KORNERI i STRELCI. IgraÄ? pogaÄ&#x2018;a da li Ä&#x2021;e na meÄ?u biti dosuÄ&#x2018;eno viĹĄe ili manje kartona od zadate granice, ko Ä&#x2021;e dobiti prvi karton ili ko Ä&#x2021;e u duelu dobiti viĹĄe kartona. RaÄ?unaju se samo kartoni dosuÄ&#x2018;eni igraÄ?ima koji su za vreme dosuÄ&#x2018;ivanja kartona bili u igri. Igra PRVI KARTON u sluÄ?aju da istovremeno igraÄ?i oba tima dobiju kartone opklada je nevaĹžeÄ&#x2021;a, vaĹži kvota 1. *KARTONI se raÄ?unaju: Ĺžuti karton - 1 poen , crveni karton 2 poena. Maksimalno moĹže biti 3 poena po igraÄ?u (drugi Ĺžuti karton je automatski i crveni i raÄ?una se 2 poena). *Igra STRELCI moĹže se vezivati sa ostalim igrama iz liste kao i sa igrama KARTONI I KORNERI iz specijala,a ne moĹže se vezivati sa istim parom iz liste. Ukoliko igraÄ? ne zapoÄ?ne meÄ? niti kasnije uÄ&#x2018;e u igru kao zamena, opklada je nevazeÄ&#x2021;a vaĹži kvota 1. *Merodavan sajt www.premierleague.com

8

1

0,13

17

5

0,29

14

2

0,14

16

2

0,13

19

14

0,74

19

9

0,47

17

4

0,24

16

5

0,31

19

11

0,58

18

3

0,17

19

2

0,11

14

11

0,79

14

4

0,29

18

5

0,28

19

13

0,68

16

3

0,19

19

4

0,21

15

4

0,27

12

2

0,17

17

4

0,24

19

6

0,32

18

7

0,39


Netherlands 1

.21$ý$1,6+2'

'DQYUHPH 5%U

SHW VXE VXE VXE VXE QHG QHG QHG QHG

    

*$($*/(6 +((5(19((1 +(5$&/(6 369 63$57$5 52'$ 9,7(66( =:2//( :,//(0,,

$/.0$$5 '(1+$$* *521,1*(1 (;&(/6,25 875(&+7 )(<(1225' 7:(17( $-$; 1(&

'DQYUHPH 5%U

    

)7;    

    

    

    

    

'83/$ 32%('$

Netherlands 1 SHW VXE VXE VXE VXE QHG QHG QHG QHG

+7

':

*$($*/(6 +((5(19((1 +(5$&/(6 369 63$57$5 52'$ 9,7(66( =:2//( :,//(0,,

$/.0$$5 '(1+$$* *521,1*(1 (;&(/6,25 875(&+7 )(<(1225' 7:(17( $-$; 1(&

'83/$â$16$ ;359232/895(0(

;

             

*$($*/(6 +((5(19((1 +(5$&/(6 369 63$57$5 52'$ 9,7(66( =:2//( :,//(0,,;;

;;

;;    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

.20%,1$&,-('9$7,3$  ,

 ,

 ,

; ,

 ,

; ,

 

 

 

 

; 

; 

; 

; 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

** ** ' **9 ' * * **

** 

** 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

; 

 

; 

; 

 

; 

 

 

 

 

 

 

 '

 *

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

.20%,1$&,-('9$7,3$

'DQYUHPH 5%U

    

3

 ,

Netherlands 1 SHW VXE VXE VXE VXE QHG QHG QHG QHG

3;

359232/895(0( ,/,.5$-

': 39 3;9; 39

$/.0$$5 '(1+$$* *521,1*(1 (;&(/6,25 875(&+7 )(<(1225' 7:(17( $-$; 1(&

Netherlands 1

'20$û,1 *2/29,33

'20$û,1 '20$û,18.8312 7,0*2/ *267 *2/29,'3 *2/29$ 82%$32/ *2/29,33

'DQYUHPH 5%U

',

',, ',,

SHW VXE VXE VXE VXE QHG QHG QHG QHG

    

*$($*/(6 +((5(19((1 +(5$&/(6 369 63$57$5 52'$ 9,7(66( =:2//( :,//(0,,

$/.0$$5 '(1+$$* *521,1*(1 (;&(/6,25 875(&+7 )(<(1225' 7:(17( $-$; 1(&

*$($*/(6 +((5(19((1 +(5$&/(6 369 63$57$5 52'$ 9,7(66( =:2//( :,//(0,,

    

'

'

'

$/.0$$5 '(1+$$* *521,1*(1 (;&(/6,25 875(&+7 )(<(1225' 7:(17( $-$; 1(&

*$($*/(6 +((5(19((1 +(5$&/(6 369 63$57$5 52'$ 9,7(66( =:2//( :,//(0,,

$/.0$$5 '(1+$$* *521,1*(1 (;&(/6,25 875(&+7 )(<(1225' 7:(17( $-$; 1(&

*, *,, *,,

*

*

* 33** '3**

                 

    

    

    

    

    

    

*2/82%$ 32/895(0  

12

*$($*/(6 +((5(19((1 +(5$&/(6 369 63$57$5 52'$ 9,7(66( =:2//( :,//(0,,

www.balkanbet.co.rs

    

    

    

    

**

1*

    

    

3$'$9,â( *2/29$

*2/29,'58*232/895(0( 

JRO

JRO

    

    

    

    

    

    

, ,,     

,,!     

JRO

JRO

    

    

    

    

    

    

    

    

JROJRO    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,

 ,,

; 

; 

; 

; 

; 

; 

; 

; 

; ,

; ,,

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

,!         

.20%,1$&,-(32/895(0(.5$- *2/29,

'DQYUHPH 5%U

    

2%$7,0$'$-8*2/

*,

Netherlands 1 SHW VXE VXE VXE VXE QHG QHG QHG QHG

    

8.8312*2/29$

'DQYUHPH 5%U

    

*2678.8312 *2/29$

    

*

Netherlands 1 SHW VXE VXE VXE VXE QHG QHG QHG QHG

*267 *2/29,'3

    

'

*2/29,359232/895(0(

'DQYUHPH 5%U

    

',

             

Netherlands 1 SHW VXE VXE VXE VXE QHG QHG QHG QHG

32/895(0(.5$-

3

$/.0$$5 '(1+$$* *521,1*(1 (;&(/6,25 875(&+7 )(<(1225' 7:(17( $-$; 1(&


Netherlands 1

.20%,1$&,-(32/895(0(.5$- *2/29,

'DQYUHPH 5%U

SHW VXE VXE VXE VXE QHG QHG QHG QHG

    

*$($*/(6 +((5(19((1 +(5$&/(6 369 63$57$5 52'$ 9,7(66( =:2//( :,//(0,,

$/.0$$5 '(1+$$* *521,1*(1 (;&(/6,25 875(&+7 )(<(1225' 7:(17( $-$; 1(&

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,

 ,,

; 

; 

; 

; 

; 

; 

; 

; 

; ,

; ,,

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 ,

 ,,

 ,,

 

Netherlands 1

.20%,1$&,-(32%('$'20$û((.,3( *2/29,

'DQYUHPH 5%U

SHW VXE VXE VXE VXE QHG QHG QHG QHG

    

*$($*/(6 +((5(19((1 +(5$&/(6 369 63$57$5 52'$ 9,7(66( =:2//( :,//(0,,

$/.0$$5 '(1+$$* *521,1*(1 (;&(/6,25 875(&+7 )(<(1225' 7:(17( $-$; 1(&

    

             

Netherlands 1     

*$($*/(6 +((5(19((1 +(5$&/(6 369 63$57$5 52'$ 9,7(66( =:2//( :,//(0,,

 

 

 

 

 

 

 **

 ,!

 , ,,

 ,,!

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

$/.0$$5 '(1+$$* *521,1*(1 (;&(/6,25 875(&+7 )(<(1225' 7:(17( $-$; 1(&

*$($*/(6 +((5(19((1 +(5$&/(6 369 63$57$5 52'$ 9,7(66( =:2//( :,//(0,,

$/.0$$5 '(1+$$* *521,1*(1 (;&(/6,25 875(&+7 )(<(1225' 7:(17( $-$; 1(&

*$($*/(6 +((5(19((1 +(5$&/(6 369 63$57$5 52'$ 9,7(66( =:2//( :,//(0,,

$/.0$$5 '(1+$$* *521,1*(1 (;&(/6,25 875(&+7 )(<(1225' 7:(17( $-$; 1(&

'DQYUHPH 5%U

    

*$($*/(6 +((5(19((1 +(5$&/(6 369 63$57$5 52'$ 9,7(66( =:2//( :,//(0,,

    

 ,,

 

 

 

 

 

 

 

 

 **

 ,!

 , ,,

 ,,!

; ,

; ,

; ,,

; ,,

; 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

; 

; 

; 

; 

; 

; 

; 

; 

; **

[ ,!

[ , ,,

[ ,,!

; ,

; ,

; ,,

; ,,

; 

; 

; 

; 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

; 

; 

; 

; 

; 

; * *

[ ,!

[ , ,,

[ ,,!

 ,

 ,

 ,,

 ,,

 

 

 

 

 

 

 

             

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                  

.20%,1$&,-( '83/$â$16$ *2/29,

Netherlands 1 SHW VXE VXE VXE VXE QHG QHG QHG QHG

    

.20%,1$&,-('83/$â$16$ *2/29,

'DQYUHPH 5%U

    

    

 ,,

Netherlands 1 SHW VXE VXE VXE VXE QHG QHG QHG QHG

    

1*, **,,

.20%,1$&,-('83/$â$16$ *2/29,

'DQYUHPH 5%U

    

    

**, 1*,,

 ,

Netherlands 1 SHW VXE VXE VXE VXE QHG QHG QHG QHG

1(** 1(** **, , ,, **,,

.20%,1$&,-( '83/$â$16$ *2/29,

.20%,1$&,-(32%('$*2678-8û((.,3( *2/29,

'DQYUHPH 5%U

SHW VXE VXE VXE VXE QHG QHG QHG QHG

**.20%,1$&,-(

 

$/.0$$5 '(1+$$* *521,1*(1 (;&(/6,25 875(&+7 )(<(1225' 7:(17( $-$; 1(&

 

 **

 ,!

 , ,,

 ,,!

    

    

    

    

    

.20%,1$&,-(*2/29, , , , ,, ,, ,,

    

    

    

, ,,

    

:,1(5

, 

, 

, 

,9 ,,

,9 

9 

9 

9 

9 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

:

:

 

    

  

www.balkanbet.co.rs

13


Netherlands 1

.20%,1$&,-(359232/895(0('83/$â$16$

'DQYUHPH 5%U

SHW VXE VXE VXE VXE QHG QHG QHG QHG

    

*$($*/(6 +((5(19((1 +(5$&/(6 369 63$57$5 52'$ 9,7(66( =:2//( :,//(0,,

$/.0$$5 '(1+$$* *521,1*(1 (;&(/6,25 875(&+7 )(<(1225' 7:(17( $-$; 1(&

3 ;

3 

3 ;

3; ;

3; 

3; ;

3 ;

3 

3 ;

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Netherlands 1

.20%,1$&,-(359232/895(0('83/$â$16$'83/$ â$16$

'DQYUHPH 5%U

3; 3; 3; 3 ; ; ;

3 

3 ;

3; 3; 3; ; ;

                 

    

    

    

SHW VXE VXE VXE VXE QHG QHG QHG QHG

    

*$($*/(6 +((5(19((1 +(5$&/(6 369 63$57$5 52'$ 9,7(66( =:2//( :,//(0,,

$/.0$$5 '(1+$$* *521,1*(1 (;&(/6,25 875(&+7 )(<(1225' 7:(17( $-$; 1(&

PRETHODNO KOLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Netherlands 1 FEYENOORD AJAX PSV HEERENVEEN ALKMAAR UTRECHT TWENTE VITESSE HERACLES GRONINGEN WILLEM II NEC SPARTA R. DEN HAAG EXCELSIOR ZWOLLE RODA G.A.EAGLES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Netherlands 2 VENLO AJAX 2 MVV VOLENDAM PSV 2 ALMERE CITY HELMOND BREDA CAMBUUR RKC EINDHOVEN EMMEN DEN BOSCH TOP OSS TELSTAR DE GRAAFSCHAP UTRECHT 2 FORTUNA S. (-3) DORDRECHT ACHILLES 29

PRETHODNO KOLO

14

www.balkanbet.co.rs

    

    

3; 3; 3; 3 ; 

3 ;

3 

3; 3; 3; ; 

    

    

    

    

    

1( 

1( 

1( 

1( 

1( 

1( 

1( 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

8.8312*2/29$

UKUPNO 17 13 3 1 47 : 17 11 4 2 35 : 17 9 7 1 25 : 17 8 5 4 32 : 17 7 7 3 29 : 17 6 7 4 26 : 17 6 6 5 26 : 17 6 5 6 24 : 17 5 6 6 21 : 17 5 5 7 23 : 17 4 7 6 12 : 17 4 7 6 18 : 17 4 5 8 22 : 17 5 2 10 16 : 17 4 4 9 23 : 17 3 5 9 13 : 17 1 10 6 8 : 17 3 3 11 14 :

12 13 8 20 23 22 23 22 25 25 19 28 29 29 32 34 21 29

42 37 34 29 28 25 24 23 21 20 19 19 17 17 16 14 13 12

9 9 8 8 8 9 9 8 8 9 9 9 8 8 9 9 8 8

7 6 4 4 3 4 4 3 4 3 2 3 3 3 3 2 0 3

DOMAûIN 2 0 29 : 2 1 21 : 3 1 8 : 3 1 13 : 4 1 17 : 2 3 16 : 3 2 15 : 2 3 12 : 2 2 13 : 3 3 11 : 4 3 6 : 4 2 12 : 3 2 12 : 1 4 6 : 2 4 15 : 3 4 6 : 5 3 3 : 1 4 9 :

7 8 4 8 13 14 10 11 8 15 10 12 10 9 16 16 8 11

23 20 15 15 13 14 15 11 14 12 10 13 12 10 11 9 5 10

8 8 9 9 9 8 8 9 9 8 8 8 9 9 8 8 9 9

6 5 5 4 4 2 2 3 1 2 2 1 1 2 1 1 1 0

1 2 4 2 3 5 3 3 4 2 3 3 2 1 2 2 5 2

GOST 1 18 1 14 0 17 3 19 2 12 1 10 3 11 3 12 4 8 4 12 3 6 4 6 6 10 6 10 5 8 5 7 3 5 7 5

: : : : : : : : : : : : : : : : : :

5 5 4 12 10 8 13 11 17 10 9 16 19 20 16 18 13 18

19 17 19 14 15 11 9 12 7 8 9 6 5 7 5 5 8 2

UKUPNO 4 35 : 4 50 : 4 31 : 4 34 : 5 30 : 7 39 : 6 30 : 6 33 : 7 33 : 6 30 : 8 30 : 7 23 : 8 29 : 10 41 : 8 21 : 11 33 : 10 25 : 11 21 : 11 23 : 16 13 :

13 26 20 17 19 33 24 29 28 31 34 21 37 50 29 33 36 39 35 50

41 39 37 35 32 32 31 31 30 29 29 26 25 23 21 18 17 15 14 5

10 10 9 10 10 9 10 10 9 10 9 9 9 9 9 10 9 10 10 9

7 8 7 5 8 7 6 5 6 5 6 4 5 4 3 5 4 5 2 0

DOMAûIN 1 2 19 : 1 1 31 : 0 2 17 : 4 1 17 : 1 1 25 : 0 2 20 : 2 2 16 : 4 1 16 : 2 1 23 : 2 3 16 : 1 2 17 : 2 3 10 : 2 2 13 : 1 4 25 : 3 3 13 : 1 4 27 : 3 2 15 : 2 3 17 : 3 5 11 : 2 7 6 :

7 13 7 8 11 10 10 7 13 14 9 6 12 22 17 18 11 15 17 23

22 25 21 19 25 21 20 19 20 17 19 14 17 13 12 16 15 17 9 2

9 9 10 9 9 10 9 9 10 9 10 10 10 10 10 9 10 9 9 10

6 4 4 5 1 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 0 0 0 1 1

1 2 4 1 4 2 2 0 1 3 1 3 2 1 3 2 2 1 2 0

GOST 2 16 3 19 2 14 3 17 4 5 5 19 4 14 5 17 6 10 3 14 6 13 4 13 6 16 6 16 5 8 7 6 8 10 8 4 6 12 9 7

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

6 13 13 9 8 23 14 22 15 17 25 15 25 28 12 15 25 24 18 27

19 14 16 16 7 11 11 12 10 12 10 12 8 10 9 2 2 1 5 3

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

13 12 11 10 9 10 9 9 9 8 9 7 7 7 5 5 4 5 3 1

2 3 4 5 5 2 4 4 3 5 2 5 4 2 6 3 5 3 5 2


Netherlands 2 'DQYUHPH

5%U

SHW SHW SHW SHW SHW SHW SHW SHW SHW SRQ

     

$&+,//(6 $/0(5(&,7< &$0%885 '(1%26&+ (,1'+29(1 (00(1 099 7(/67$5 723266 875(&+7

.21$ý$1,6+2'

)25781$6 92/(1'$0 9(1/2 369 '(*5$$)6&+$3 $-$; +(/021' 5.& '25'5(&+7 %5('$

'DQYUHPH

5%U

SHW SHW SHW SHW SHW SHW SHW SHW SHW SRQ

     

)7;;;

3

3;

3;;

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 ,

 ,

 ,

 ,

; ,

 ,

; ,

 

     

     

     

     

                                        

)25781$6 92/(1'$0 9(1/2 369 '(*5$$)6&+$3 $-$; +(/021' 5.& '25'5(&+7 %5('$ 

359232/895(0( ,/,.5$-

': 39 3;9; 39

SHW SHW SHW SHW SHW SHW SHW SHW SHW SRQ

     

)25781$6 92/(1'$0 9(1/2 369 '(*5$$)6&+$3 $-$; +(/021' 5.& '25'5(&+7 %5('$

Netherlands 2 'DQYUHPH

5%U

SHW SHW SHW SHW SHW SHW SHW SHW SHW SRQ

     

$&+,//(6 $/0(5(&,7< &$0%885 '(1%26&+ (,1'+29(1 (00(1 099 7(/67$5 723266 875(&+7

     

     

     

     

     

     

     

; 

 

; 

; 

 

; 

 

 

 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

'DQYUHPH

5%U

     

$&+,//(6 $/0(5(&,7< &$0%885 '(1%26&+ (,1'+29(1 (00(1 099 7(/67$5 723266 875(&+7

5%U

SHW SHW SHW SHW SHW SHW SHW SHW SHW SRQ

     

$&+,//(6 $/0(5(&,7< &$0%885 '(1%26&+ (,1'+29(1 (00(1 099 7(/67$5 723266 875(&+7

 

 

 

; 

; 

;; 

; 

)25781$6 92/(1'$0 9(1/2 369 '(*5$$)6&+$3 $-$; +(/021' 5.& '25'5(&+7 %5('$

 

 

 *

** '

** ' **9 * * **

** 

** 

     

     

     

     

     

',, ',,

'

'

'

'

*

*,

*, *,, *,,

*

*

* 33** '3**

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

*2/82%$ 32/895(0  

     

     

*2678.8312 *2/29$

     

',

     

*267 *2/29,'3

     

',

*2/29,359232/895(0(

)25781$6 92/(1'$0 9(1/2 369 '(*5$$)6&+$3 $-$; +(/021' 5.& '25'5(&+7 %5('$

 '

               

'20$û,1 '20$û,18.8312 7,0*2/ *267 *2/29,'3 *2/29$ 82%$32/ *2/29,33

2%$7,0$'$-8*2/

     

     

**

1*

     

     

3$'$9,â( *2/29$

*2/29,'58*232/895(0( 

JRO

JRO

     

     

     

     

     

     

, ,,     

,,!     

JRO

JRO

     

     

     

     

     

     

     

     

JROJRO     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

,!          

Netherlands 2 'DQYUHPH'20$û,1 *2/29,33

Netherlands 2 SHW SHW SHW SHW SHW SHW SHW SHW SHW SRQ

;

.20%,1$&,-('9$7,3$

5%U

$&+,//(6 $/0(5(&,7< &$0%885 '(1%26&+ (,1'+29(1 (00(1 099 7(/67$5 723266 875(&+7

;;

                         

.20%,1$&,-('9$7,3$

Netherlands 2 'DQYUHPH

32/895(0(.5$-

     

':

$&+,//(6 $/0(5(&,7< &$0%885 '(1%26&+ (,1'+29(1 (00(1 099 7(/67$5 723266 875(&+7

359232/895(0(

+7

'83/$ 32%('$

Netherlands 2

'83/$â$16$

8.8312*2/29$

)25781$6 92/(1'$0 9(1/2 369 '(*5$$)6&+$3 $-$; +(/021' 5.& '25'5(&+7 %5('$

www.balkanbet.co.rs

15


France 1 'DQYUHPH

5%U

SHW VXE VXE VXE VXE VXE VXE QHG QHG QHG

     

.21$ý$1,6+2'

/,//( 5(11(6 $1*(56 /25,(17 02173(//,(5 1$1&< 728/286( 1,&( &$(1 0$56(,//(

67(7,(11( 36* %25'($8; *8,1*$03 ',-21 %$67,$ 1$17(6 0(7= /<21 021$&2

France 1 'DQYUHPH

5%U

SHW VXE VXE VXE VXE VXE VXE QHG QHG QHG

     

;;;

3

3;

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                         

 ,

 ,

 ,

 ,

; ,

 ,

; ,

 

; 

; 

; 

; 

     

     

                         

     

     

     

     

359232/895(0( ,/,.5$-

': 39 3;9; 39

5%U

SHW VXE VXE VXE VXE VXE VXE QHG QHG QHG

     

5%U

SHW VXE VXE VXE VXE VXE VXE QHG QHG QHG

     

     

     

     

     

     

                    

; 

 

; 

; 

 

; 

/,//( 5(11(6 $1*(56 /25,(17 02173(//,(5 1$1&< 728/286( 1,&( &$(1 0$56(,//(

67(7,(11( 36* %25'($8; *8,1*$03 ',-21 %$67,$ 1$17(6 0(7= /<21 021$&2

     

     

     

     

     

               

/,//( 5(11(6 $1*(56 /25,(17 02173(//,(5 1$1&< 728/286( 1,&( &$(1 0$56(,//(

67(7,(11( 36* %25'($8; *8,1*$03 ',-21 %$67,$ 1$17(6 0(7= /<21 021$&2

'DQYUHPH

5%U

     

 

5%U

SHW VXE VXE VXE VXE VXE VXE QHG QHG QHG

     

16

;

;;

;;

                         

 

 

 

67(7,(11( 36* %25'($8; *8,1*$03 ',-21 %$67,$ 1$17(6 0(7= /<21 021$&2

 

 

 

 '

 *

** '

** ' **9 * * **

** 

** 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

',

',, ',,

',

               

     

'

*267 *2/29,'3

'

'

'

*

*,

     

               

     

               *, *,, *,,

*2/82%$ 32/895(0 

 

     

*2678.8312 *2/29$ *

*

     

     

     

     

     

**

1*

     

     

3$'$9,â( *2/29$JRO

JRO

     

     

     

     

     

     

,!     

, ,,     

,,!     

JRO

     

     

     

JROJRO     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

2%$7,0$'$-8*2/

     

JRO

     

     

     

*2/29,'58*232/895(0(               

     

* 33** '3**

     

France 1 'DQYUHPH 

'20$û,1 '20$û,18.8312 7,0*2/ *267 *2/29,'3 *2/29$ 82%$32/ *2/29,33

*2/29,359232/895(0(

/,//( 5(11(6 $1*(56 /25,(17 02173(//,(5 1$1&< 728/286( 1,&( &$(1 0$56(,//(

 

'20$û,1 *2/29,33

France 1 SHW VXE VXE VXE VXE VXE VXE QHG QHG QHG

;

.20%,1$&,-('9$7,3$

France 1 'DQYUHPH.20%,1$&,-('9$7,3$

France 1 'DQYUHPH

3

32/895(0(.5$-':

67(7,(11( 36* %25'($8; *8,1*$03 ',-21 %$67,$ 1$17(6 0(7= /<21 021$&2

359232/895(0(

)7

'83/$ 32%('$

/,//( 5(11(6 $1*(56 /25,(17 02173(//,(5 1$1&< 728/286( 1,&( &$(1 0$56(,//(

'83/$â$16$

+7

8.8312*2/29$

/,//( 5(11(6 $1*(56 /25,(17 02173(//,(5 1$1&< 728/286( 1,&( &$(1 0$56(,//(

www.balkanbet.co.rs

67(7,(11( 36* %25'($8; *8,1*$03 ',-21 %$67,$ 1$17(6 0(7= /<21 021$&2

                    


France 1 'DQYUHPH

5%U

SHW VXE VXE VXE VXE VXE VXE QHG QHG QHG

     

.20%,1$&,-(32/895(0(.5$- *2/29,

/,//( 5(11(6 $1*(56 /25,(17 02173(//,(5 1$1&< 728/286( 1,&( &$(1 0$56(,//(

67(7,(11( 36* %25'($8; *8,1*$03 ',-21 %$67,$ 1$17(6 0(7= /<21 021$&2

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,

 ,,

; 

; 

; 

; 

; 

; 

; 

; 

; ,

; ,,

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,

 ,,

; 

; 

; 

; 

; 

; 

; 

; 

; ,

; ,,

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 ,

 ,,

 ,,

 

France 1 'DQYUHPH

5%U

SHW VXE VXE VXE VXE VXE VXE QHG QHG QHG

     

.20%,1$&,-(32/895(0(.5$- *2/29,

/,//( 5(11(6 $1*(56 /25,(17 02173(//,(5 1$1&< 728/286( 1,&( &$(1 0$56(,//(

67(7,(11( 36* %25'($8; *8,1*$03 ',-21 %$67,$ 1$17(6 0(7= /<21 021$&2

France 1 'DQYUHPH

5%U

SHW VXE VXE VXE VXE VXE VXE QHG QHG QHG

     

.20%,1$&,-(32%('$'20$û((.,3( *2/29,

/,//( 5(11(6 $1*(56 /25,(17 02173(//,(5 1$1&< 728/286( 1,&( &$(1 0$56(,//(

67(7,(11( 36* %25'($8; *8,1*$03 ',-21 %$67,$ 1$17(6 0(7= /<21 021$&2

     

               

France 1 'DQYUHPH

5%U

SHW VXE VXE VXE VXE VXE VXE QHG QHG QHG

     

 

 

 

               

5%U

SHW VXE VXE VXE VXE VXE VXE QHG QHG QHG

     

SHW VXE VXE VXE VXE VXE VXE QHG QHG QHG

 

 **

 ,!

 , ,,

 ,,!

     

     

     

     

     

     

     

     

     

/,//( 5(11(6 $1*(56 /25,(17 02173(//,(5 1$1&< 728/286( 1,&( &$(1 0$56(,//(

67(7,(11( 36* %25'($8; *8,1*$03 ',-21 %$67,$ 1$17(6 0(7= /<21 021$&2

 

 

 

1(** 1(** **, , ,, **,,

     

     

**, 1*,,

1*, **,,

     

     

.20%,1$&,-( '83/$â$16$ *2/29,

.20%,1$&,-(32%('$*2678-8û((.,3( *2/29, ,,

 

     

     

     

     

; 

; 

; 

; 

; 

; 

; 

; 

; **

[ ,!

[ , ,,

[ ,,!

; ,

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

; 

; 

; 

; 

; 

; * *

[ ,!

[ , ,,

[ ,,!

 ,

 ,

 ,,

 ,,

 

 

 

 

 

 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

               

 

 

 

 

 **

 ,!

 , ,,

 ,,!

; ,

; ,

; ,,

; ,,

; 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

; ,

; ,,

; ,,

; 

; 

; 

; 

     

     

     

     

     

     

     

.20%,1$&,-('83/$â$16$ *2/29,

/,//( 5(11(6 $1*(56 /25,(17 02173(//,(5 1$1&< 728/286( 1,&( &$(1 0$56(,//(

67(7,(11( 36* %25'($8; *8,1*$03 ',-21 %$67,$ 1$17(6 0(7= /<21 021$&2

.20%,1$&,-('83/$â$16$ *2/29,

5%U

     

 

 ,,

France 1 'DQYUHPH

 

 ,

France 1 'DQYUHPH

**.20%,1$&,-(

 

/,//( 5(11(6 $1*(56 /25,(17 02173(//,(5 1$1&< 728/286( 1,&( &$(1 0$56(,//(

67(7,(11( 36* %25'($8; *8,1*$03 ',-21 %$67,$ 1$17(6 0(7= /<21 021$&2

www.balkanbet.co.rs

17


France 1 'DQYUHPH

5%U

SHW VXE VXE VXE VXE VXE VXE QHG QHG QHG

     

.20%,1$&,-( '83/$â$16$ *2/29,

/,//( 5(11(6 $1*(56 /25,(17 02173(//,(5 1$1&< 728/286( 1,&( &$(1 0$56(,//(

67(7,(11( 36* %25'($8; *8,1*$03 ',-21 %$67,$ 1$17(6 0(7= /<21 021$&2

.20%,1$&,-(*2/29,

 

 **

 ,!

 , ,,

 ,,!

     

     

     

     

     

     

3 ;

3 

3 ;

3; ;

3; 

3; ;

3 ;

3 

3 ;

3; 3; 3; ; 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

, , , ,, ,, ,,

France 1 'DQYUHPH

SHW VXE VXE VXE VXE VXE VXE QHG QHG QHG

/,//( 5(11(6 $1*(56 /25,(17 02173(//,(5 1$1&< 728/286( 1,&( &$(1 0$56(,//(

67(7,(11( 36* %25'($8; *8,1*$03 ',-21 %$67,$ 1$17(6 0(7= /<21 021$&2

France 1 'DQYUHPH

5%U

SHW VXE VXE VXE VXE VXE VXE QHG QHG QHG

     

     

     

/,//( 5(11(6 $1*(56 /25,(17 02173(//,(5 1$1&< 728/286( 1,&( &$(1 0$56(,//(

67(7,(11( 36* %25'($8; *8,1*$03 ',-21 %$67,$ 1$17(6 0(7= /<21 021$&2

, 

,9 ,,

,9 

9 

9 

9 

9 

:

:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

3 ;

3 

3; 3; 3; ; 

3 ;

3 

3 ;

3; 3; 3; ; ;

     

     

     

     

     

     

     

     

     

3 

               

               

     

     

8.8312*2/29$ 1( 

1( 

1( 

1( 

1( 

1( 

1( 

     

     

     

     

     

     

     

7$ý$15(=8/7$7

5%U/,//( 5(11(6 $1*(56 /25,(17 02173(//,(5 1$1&< 728/286( 1,&( &$(1 0$56(,//(

67(7,(11( 36* %25'($8; *8,1*$03 ',-21 %$67,$ 1$17(6 0(7= /<21 021$&2

6,25 14,00 7,25 6,00 6,00 6,25 6,25 6,00 10,25 7,25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

www.balkanbet.co.rs

8,25 7,50 18,00 17,00 30,00 45,00 40,00 47,00 30,00 20,00 82,00 47,00 50,00 99,00 99,00 99,00 12,00 10,00 30,00 28,00 32,00 80,00 78,00 82,00 10,50 9,00 23,00 24,00 27,00 67,00 55,00 67,00 7,25 7,00 14,00 13,00 28,00 32,00 28,00 44,00 8,00 7,50 17,00 15,50 28,00 42,00 38,00 46,00 8,00 7,50 17,00 15,50 28,00 42,00 38,00 46,00 6,50 6,25 11,00 11,00 25,00 22,00 18,00 36,00 19,00 13,00 62,00 38,00 40,00 99,00 99,00 99,00 12,50 9,50 36,00 24,00 30,00 80,00 57,00 75,00

PRETHODNO KOLO

18

, 

.20%,1$&,-(359232/895(0('83/$â$16$'83/$ â$16$ 3; 3; 3; ; ;

France 1     

:,1(5

, 

.20%,1$&,-(359232/895(0('83/$â$16$

5%U

     

     

, ,,

France 1 NICE MONACO PSG LYON GUINGAMP MARSEILLE RENNES ST ETIENNE TOULOUSE BORDEAUX MONTPELLIER LILLE NANCY BASTIA DIJON ANGERS NANTES METZ CAEN LORIENT

19 19 19 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 18 18 18 19

13 13 12 11 8 8 8 6 7 6 5 6 5 5 4 5 5 5 5 4

5 3 3 1 6 6 4 8 5 7 7 3 6 5 7 4 4 4 3 37,00 9,00 6,00 6,00 7,50 7,00 7,00 9,50 8,00 7,50

6,50 8,00 5,50 5,50 7,00 6,50 6,50 8,50 7,50 7,00

12,00 15,00 11,00 12,00 13,00 12,00 12,00 18,00 13,00 12,00

UKUPNO 1 34 : 3 56 : 4 38 : 6 34 : 5 25 : 5 22 : 7 20 : 5 18 : 7 22 : 6 20 : 7 28 : 10 18 : 8 15 : 9 17 : 8 26 : 10 15 : 9 12 : 9 18 : 10 20 : 12 20 :

13 20 15 19 19 19 23 16 21 26 31 25 23 23 29 24 26 36 32 3855,00 9,00 16,50 11,50 52,00 33,00 37,00 62,00 6,50 7,00 7,25 12,00 11,00 25,00 42,00 5,50 10,50 9,00 23,00 22,00 27,00 48,00 7,25 12,00 9,00 26,00 25,00 29,00 65,00 10,50 21,00 14,00 65,00 40,00 42,00 60,00 9,50 17,00 12,00 57,00 35,00 37,00 60,00 9,50 17,00 12,00 57,00 35,00 37,00 62,00 15,00 32,00 21,00 85,00 50,00 57,00 67,00 6,25 7,50 7,25 14,50 13,50 27,00 55,00 6,50 10,50 8,50 25,00 22,00 28,00

44 42 39 34 30 30 28 26 26 25 22 21 21 20 19 19 19 19 18 15

10 10 10 9 9 9 10 10 9 10 9 10 9 10 10 9 9 8 9 9

8 8 7 6 6 6 7 4 6 4 5 5 4 3 4 3 2 2 5 4

DOMAûIN 2 0 23 : 1 1 34 : 3 0 24 : 0 3 17 : 2 1 11 : 3 0 11 : 2 1 15 : 5 1 10 : 1 2 18 : 3 3 10 : 3 1 16 : 1 4 13 : 1 4 11 : 4 3 9 : 4 2 18 : 3 3 10 : 3 4 4 : 3 3 12 : 2 2 14 : 1 4 9 :

7 10 3 10 5 1 6 5 10 12 6 13 9 8 12 10 13 21 14 14

26 25 24 18 20 21 23 17 19 15 18 16 13 13 16 12 9 9 17 13

9 9 9 9 10 10 9 9 10 9 10 9 10 9 9 10 9 10 9 10

5 5 5 5 2 2 1 2 1 2 0 1 1 2 0 2 3 3 0 0

3 2 0 1 4 3 2 3 4 4 4 2 5 1 3 1 1 1 1 299,00 26,00 67,00 80,00 99,00 99,00 99,00 99,00 35,00 62,00

75,00 21,00 52,00 75,00 99,00 78,00 78,00 99,00 28,00 52,00

87,00 38,00 67,00 80,00 99,00 90,00 90,00 99,00 45,00 67,00

GOST 1 11 2 22 4 14 3 17 4 14 5 11 6 5 4 8 5 4 3 10 6 12 6 5 4 4 6 8 6 8 7 5 5 8 6 6 8 6 8 11

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

6 10 12 9 14 18 17 11 11 14 25 12 14 15 17 14 13 15 18 24

18 17 15 16 10 9 5 9 7 10 4 5 8 7 3 7 10 10 1 2


VESTI NI 70 miliona evra nije bilo dovoljno da se Lion odrekne Aleksandra Lakazeta. Napadač je na ceni uzevši u obzir da je bio precizan 16 puta u 21 ovosezonskom nastupu. Vrednost mu stalno raste, što je karta kojom se vešto služi predsednik kluba Žan-Mišel Ola: - Ponude su značajno izmenjene u poređenju s prethodnom godinom. Vest hem je tad nudio 40 miliona evra, da bi iznos sad bio gotovo dupliran. Problem je što nemamo zamenu za Aleksandra. Na isti način gledam na doprinos Nabila Fekira ili Tolisa. Nastojimo da sačuvamo jezgro ekipe na okupu. S druge strane, na stolu je šest ili sedam ponuda za naše igrače. Voleli bismo da smanjimo zaostatak za vodećim timovima lige i da odemo što dalje u Ligi Evrope. To takmičenje predstavlja šansu za nas. Toliso je bio privlačan trofejnom italijanskom klubu: - Juventus se interesovao. Ništa se neće dogoditi u januaru. Leto je još uvek daleko.


Spain 1 'DQYUHPH

5%U

VXE VXE VXE VXE QHG QHG QHG QHG QHG SRQ

     

.21$ý$1,6+2'

/(*$1(6 %$5&(/21$ $7/0$'5,' /$&2581$ 9$/(1&,$ &(/7$ *,-21 *5$1$'$ 6(9,//$ 0$/$*$

$7+%,/%$2 /$63$/0$6 %(7,6 9,//$55($/ (63$1<2/ $/$9(6 (,%$5 26$681$ 5($/0$'5,' 62&,('$'

Spain 1 'DQYUHPH

5%U

VXE VXE VXE VXE QHG QHG QHG QHG QHG SRQ

     

+7

)7     

     

     

'83/$ 32%('$ ':

/(*$1(6 %$5&(/21$ $7/0$'5,' /$&2581$ 9$/(1&,$ &(/7$ *,-21 *5$1$'$ 6(9,//$ 0$/$*$

$7+%,/%$2 /$63$/0$6 %(7,6 9,//$55($/ (63$1<2/ $/$9(6 (,%$5 26$681$ 5($/0$'5,' 62&,('$'

;'83/$â$16$ ;

              

359232/895(0(;

3

     

     

     

 ,

 ,

 ,

5%U

VXE VXE VXE VXE QHG QHG QHG QHG QHG SRQ

     

': 39 3;9; 39

5%U

VXE VXE VXE VXE QHG QHG QHG QHG QHG SRQ

     

'DQYUHPH

5%U

     

5%U

VXE VXE VXE VXE QHG QHG QHG QHG QHG SRQ

     ;

;;

;;                         

; ,

 ,

; ,

 

     

     

                                        

     

     

     

     

                         

; 

 

; 

; 

 

; 

/(*$1(6 %$5&(/21$ $7/0$'5,' /$&2581$ 9$/(1&,$ &(/7$ *,-21 *5$1$'$ 6(9,//$ 0$/$*$

$7+%,/%$2 /$63$/0$6 %(7,6 9,//$55($/ (63$1<2/ $/$9(6 (,%$5 26$681$ 5($/0$'5,' 62&,('$'

     

     

     

     

     

     

/(*$1(6 %$5&(/21$ $7/0$'5,' /$&2581$ 9$/(1&,$ &(/7$ *,-21 *5$1$'$ 6(9,//$ 0$/$*$

$7+%,/%$2 /$63$/0$6 %(7,6 9,//$55($/ (63$1<2/ $/$9(6 (,%$5 26$681$ 5($/0$'5,' 62&,('$'

 

 

 

$7+%,/%$2 /$63$/0$6 %(7,6 9,//$55($/ (63$1<2/ $/$9(6 (,%$5 26$681$ 5($/0$'5,' 62&,('$'

 

 

 

 

 '

 *

'20$û,1 *2/29,33

'20$û,1 '20$û,18.8312 7,0*2/ *267 *2/29,'3 *2/29$ 82%$32/ *2/29,33

',

',

',, ',,

'

'

'

'

*

*,

     

     

          

     

     

     

                         

     

   

** '

                                             

 

*267 *2/29,'3

*, *,, *,,

*2/82%$ 32/895(0

*2/29,359232/895(0(

/(*$1(6 %$5&(/21$ $7/0$'5,' /$&2581$ 9$/(1&,$ &(/7$ *,-21 *5$1$'$ 6(9,//$ 0$/$*$

 

 

; 

; 

; 

; 

** ' **9 * * **

** 

** 

     

     

     

*2678.8312 *2/29$ *

*

     

     

2%$7,0$'$-8*2/

* 33** '3**

               

     

**

1*

     

     

3$'$9,â( *2/29$

*2/29,'58*232/895(0( 

JRO

JRO

     

     

     

     

     

     

, ,,     

,,!     

JRO

JRO

     

     

     

     

     

     

     

     

JROJRO     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

,!          

Spain 1 'DQYUHPH

;

.20%,1$&,-('9$7,3$  ,

     

Spain 1 VXE VXE VXE VXE QHG QHG QHG QHG QHG SRQ.20%,1$&,-('9$7,3$

Spain 1 'DQYUHPH

3

                              

359232/895(0( ,/,.5$-

Spain 1 'DQYUHPH

3;

32/895(0(.5$-

8.8312*2/29$

/(*$1(6 %$5&(/21$ $7/0$'5,' /$&2581$ 9$/(1&,$ &(/7$ *,-21 *5$1$'$ 6(9,//$ 0$/$*$

$7+%,/%$2 /$63$/0$6 %(7,6 9,//$55($/ (63$1<2/ $/$9(6 (,%$5 26$681$ 5($/0$'5,' 62&,('$'


Spain 1 'DQYUHPH

5%U

VXE VXE VXE VXE QHG QHG QHG QHG QHG SRQ

     

.20%,1$&,-(32/895(0(.5$- *2/29,

/(*$1(6 %$5&(/21$ $7/0$'5,' /$&2581$ 9$/(1&,$ &(/7$ *,-21 *5$1$'$ 6(9,//$ 0$/$*$

$7+%,/%$2 /$63$/0$6 %(7,6 9,//$55($/ (63$1<2/ $/$9(6 (,%$5 26$681$ 5($/0$'5,' 62&,('$'

 

 

 

 

 

 

     

     

     

     

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,

 ,,

; 

; 

; 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 ,

 ,,

 ,,

 

 

 

 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

Spain 1 'DQYUHPH

5%U

VXE VXE VXE VXE QHG QHG QHG QHG QHG SRQ

     

5%U

VXE VXE VXE VXE QHG QHG QHG QHG QHG SRQ

     

/(*$1(6 %$5&(/21$ $7/0$'5,' /$&2581$ 9$/(1&,$ &(/7$ *,-21 *5$1$'$ 6(9,//$ 0$/$*$

$7+%,/%$2 /$63$/0$6 %(7,6 9,//$55($/ (63$1<2/ $/$9(6 (,%$5 26$681$ 5($/0$'5,' 62&,('$'

5%U

VXE VXE VXE VXE QHG QHG QHG QHG QHG SRQ

     

/(*$1(6 %$5&(/21$ $7/0$'5,' /$&2581$ 9$/(1&,$ &(/7$ *,-21 *5$1$'$ 6(9,//$ 0$/$*$

$7+%,/%$2 /$63$/0$6 %(7,6 9,//$55($/ (63$1<2/ $/$9(6 (,%$5 26$681$ 5($/0$'5,' 62&,('$'

5%U

VXE VXE VXE VXE QHG QHG QHG QHG QHG SRQ

     

5%U

VXE VXE VXE VXE QHG QHG QHG QHG QHG SRQ

     

; 

; 

; 

; 

; 

; 

; 

; 

; ,

; ,,

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

; 

; 

; 

; 

; 

; ,

; ,,

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 ,!

 , ,,

 ,,!

 

 

               

 **

**.20%,1$&,-(

               

     

/(*$1(6 %$5&(/21$ $7/0$'5,' /$&2581$ 9$/(1&,$ &(/7$ *,-21 *5$1$'$ 6(9,//$ 0$/$*$

$7+%,/%$2 /$63$/0$6 %(7,6 9,//$55($/ (63$1<2/ $/$9(6 (,%$5 26$681$ 5($/0$'5,' 62&,('$'

1(** 1(** **, , ,, **,,

     

     

     

**, 1*,,

1*, **,,

     

     

.20%,1$&,-( '83/$â$16$ *2/29,

 ,

 ,,

 ,,

 

 

 

 

 

 

 

 

 **

 ,!

 , ,,

 ,,!

; ,

; ,

; ,,

; ,,

; 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

; 

; 

; 

; 

; 

; 

; 

; 

; **

[ ,!

[ , ,,

[ ,,!

; ,

; ,,

; ,,

; 

; 

; 

; 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

               

     

     

; 

; 

; 

; 

; 

; * *

[ ,!

     

     

.20%,1$&,-('83/$â$16$ *2/29,

/(*$1(6 %$5&(/21$ $7/0$'5,' /$&2581$ 9$/(1&,$ &(/7$ *,-21 *5$1$'$ 6(9,//$ 0$/$*$

$7+%,/%$2 /$63$/0$6 %(7,6 9,//$55($/ (63$1<2/ $/$9(6 (,%$5 26$681$ 5($/0$'5,' 62&,('$'

Spain 1 'DQYUHPH

 ,,

.20%,1$&,-(32%('$*2678-8û((.,3( *2/29,

Spain 1 'DQYUHPH

 ,

.20%,1$&,-(32%('$'20$û((.,3( *2/29,

Spain 1 'DQYUHPH

 

.20%,1$&,-(32/895(0(.5$- *2/29,

Spain 1 'DQYUHPH

 

; ,

               

.20%,1$&,-('83/$â$16$ *2/29,

/(*$1(6 %$5&(/21$ $7/0$'5,' /$&2581$ 9$/(1&,$ &(/7$ *,-21 *5$1$'$ 6(9,//$ 0$/$*$

$7+%,/%$2 /$63$/0$6 %(7,6 9,//$55($/ (63$1<2/ $/$9(6 (,%$5 26$681$ 5($/0$'5,' 62&,('$'

               

[ , ,,

[ ,,!

                    

 ,

 ,

 ,,

 ,,

 

 

 

 

 

 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

www.balkanbet.co.rs

21


Spain 1

.20%,1$&,-( '83/$â$16$ *2/29, **

 ,!

 , ,,

 ,,!

     

     

     

     

     

'DQYUHPH 5%U

VXE VXE VXE VXE QHG QHG QHG QHG QHG SRQ

     

/(*$1(6 %$5&(/21$ $7/0$'5,' /$&2581$ 9$/(1&,$ &(/7$ *,-21 *5$1$'$ 6(9,//$ 0$/$*$

$7+%,/%$2 /$63$/0$6 %(7,6 9,//$55($/ (63$1<2/ $/$9(6 (,%$5 26$681$ 5($/0$'5,' 62&,('$'

.20%,1$&,-(*2/29,

 

, , , ,, ,, ,,

     

Spain 1

     

     

     

/(*$1(6 %$5&(/21$ $7/0$'5,' /$&2581$ 9$/(1&,$ &(/7$ *,-21 *5$1$'$ 6(9,//$ 0$/$*$

$7+%,/%$2 /$63$/0$6 %(7,6 9,//$55($/ (63$1<2/ $/$9(6 (,%$5 26$681$ 5($/0$'5,' 62&,('$'

3 ;

3 

3 ;

3; ;

3; 

3; ;

3 ;

3 

3 ;

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Spain 1

.20%,1$&,-(359232/895(0('83/$â$16$'83/$ â$16$

'DQYUHPH 5%U

3; 3; 3; 3 ; ; ;

3 

3 ;

3; 3; 3; ; ;

         

     

     

     

VXE VXE VXE VXE QHG QHG QHG QHG QHG SRQ

     

/(*$1(6 %$5&(/21$ $7/0$'5,' /$&2581$ 9$/(1&,$ &(/7$ *,-21 *5$1$'$ 6(9,//$ 0$/$*$

$7+%,/%$2 /$63$/0$6 %(7,6 9,//$55($/ (63$1<2/ $/$9(6 (,%$5 26$681$ 5($/0$'5,' 62&,('$'

     

     

     

     

Spain 1 /(*$1(6 %$5&(/21$ $7/0$'5,' /$&2581$ 9$/(1&,$ &(/7$ *,-21 *5$1$'$ 6(9,//$

$7+%,/%$2 /$63$/0$6 %(7,6 9,//$55($/ (63$1<2/ $/$9(6 (,%$5 26$681$ 5($/0$'5,'

8,00 8,50 7,50 7,50 6,00 6,00 6,75 6,25 7,25

13,50 6,50 6,00 11,50 7,50 6,75 11,50 8,00 11,00

10,00 8,50 7,00 10,00 7,00 7,00 10,00 7,50 10,50

40,00 6,50 7,50 27,00 16,00 12,00 27,00 17,00 35,00

26,00 10,00 9,00 26,00 15,00 11,50 27,00 15,00 32,00

33,00 32,00 28,00 30,00 27,00 26,00 32,00 28,00 35,00

85,00 9,00 11,00 80,00 38,00 28,00 82,00 40,00 60,00

60,00 15,00 14,00 65,00 32,00 24,00 70,00 37,00 57,00

PRETHODNO KOLO

22

, 

, 

,9 ,,

,9 

9 

9 

9 

9 

     

     

     

     

     

         

     

     

3; 3; 3; 3 ; 

3 ;

3 

3; 3; 3; ; 

     

     

     

     

     

1( 

1( 

1( 

1( 

1( 

1( 

1( 

     

     

     

     

     

     

     :

:

         

     

     

     

     

8.8312*2/29$

7$ý$15(=8/7$7

5%U

    

:,1(5

, 

.20%,1$&,-(359232/895(0('83/$â$16$

'DQYUHPH 5%U

VXE VXE VXE VXE QHG QHG QHG QHG QHG SRQ

     

, ,,

www.balkanbet.co.rs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Spain 1 REAL MADRID SEVILLA BARCELONA ATL.MADRID VILLARREAL SOCIEDAD ATH.BILBAO LAS PALMAS CELTA EIBAR ESPANYOL ALAVES MALAGA BETIS LA CORUNA LEGANES VALENCIA GIJON GRANADA OSASUNA

78,00 7,00 6,50 12,00 50,00 6,50 9,50 8,00 22,00 50,00 19,00 18,00 35,00 85,00 20,00 50,00 27,00 99,00 48,00 12,00 11,00 22,00 75,00 18,00 42,00 22,00 99,00 82,00 6,00 5,50 12,00 42,00 6,50 11,50 10,00 27,00 45,00 7,00 6,50 12,00 60,00 10,00 18,50 13,50 60,00 38,00 8,00 7,50 14,00 62,00 12,50 25,00 15,50 75,00 85,00 6,00 5,50 11,00 42,00 7,50 11,50 10,00 27,00 46,00 7,00 6,50 12,00 60,00 10,00 17,50 12,50 58,00 78,00 7,50 7,00 14,00 50,00 6,00 7,00 7,00 13,00

16 12 17 11 17 10 17 9 17 8 17 9 17 8 17 6 17 7 17 6 17 5 17 5 17 5 17 6 17 4 17 4 16 3 17 3 17 1 17 1

4 3 5 4 6 2 3 6 3 5 8 7 6 3 5 4 4 3 6 5

UKUPNO 0 45 : 3 36 : 2 42 : 4 31 : 3 26 : 6 28 : 6 22 : 5 27 : 7 28 : 6 22 : 4 21 : 5 15 : 6 26 : 8 20 : 8 23 : 9 13 : 9 24 : 11 17 : 10 14 : 11 16 :

14 21 17 14 12 25 19 24 32 22 23 17 29 29 28 29 32 34 38 37

40 36 35 31 30 29 27 24 24 23 23 22 21 21 17 16 13 12 9 8

9 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 8 8 9 8 8 7 8 8 9

7 7 4 5 6 5 6 5 6 5 2 2 5 4 4 1 1 3 1 0

DOMAûIN 2 0 24 : 0 1 19 : 3 1 18 : 2 1 19 : 2 1 18 : 2 2 15 : 2 1 15 : 4 0 17 : 0 3 18 : 2 2 12 : 5 2 11 : 4 2 7 : 2 1 17 : 3 2 12 : 1 3 15 : 3 4 7 : 2 4 11 : 1 4 11 : 3 4 6 : 3 6 7 :

9 10 7 7 6 12 8 8 16 8 11 8 11 12 10 13 16 17 10 18

23 21 15 17 20 17 20 19 18 17 11 10 17 15 13 6 5 10 6 320,00 99,00 90,00 26,00 38,00 45,00 24,00 37,00 12,00

30,00 99,00 87,00 30,00 40,00 47,00 30,00 38,00 22,00

57,00 99,00 99,00 80,00 99,00 99,00 78,00 99,00 35,00

48,00 99,00 99,00 65,00 87,00 99,00 62,00 80,00 32,00

62,00 99,00 99,00 82,00 95,00 99,00 78,00 90,00 45,00

7 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 9 9 8 9 9 9 9 9 8

5 4 6 4 2 4 2 1 1 1 3 3 0 2 0 3 2 0 0 1

2 3 2 2 4 0 1 2 3 3 3 3 4 0 4 1 2 2 3 2

GOST 0 21 2 17 1 24 3 12 2 8 4 13 5 7 5 10 4 10 4 10 2 10 3 8 5 9 6 8 5 8 5 6 5 13 7 6 6 8 5 9

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

5 11 10 7 6 13 11 16 16 14 12 9 18 17 18 16 16 17 28 19

17 15 20 14 10 12 7 5 6 6 12 12 4 6 4 10 8 2 3 5


VESTI

ATLETIKO je poražen od Las Palmasa u revanšu osmine finala Kupa kralja. Madriđani su prošli u četvrtfinale zahvaljujući pobedi na gostovanju. Trener Dijego Simeone potrudio se da ne primeti neuspeh u meču u kojem su Grizman i Korea postigli pogotke za Atletiko, ali su gosti bili precizni triput: - Poraz nikad ne prija. Podatak da smo se plasirali u narednu fazu popravlja utisak. Ponekad ne treba biti negativan. Ne mogu da budem zadovoljan saznanjem da smo poklekli dvaput u završnim trenucima utakmice. Pokušaćemo da ostanemo pozitivni. Argentinac se posebno bavio Grizmanovim učinkom: - Kad zatrese mrežu odmah se stekne utisak da igra bolje i zaboravljamo na mečeve u kojima je blistao, ali nije uspeo da se upiše u listu strelaca. Znače nam Antoanovi golovi. Prošlim je otvorio duel sa Las Palmasom. Deluje mi da je čitav tim odgovorio očekivanjima. www.balkanbet.co.rs

23


Italy - Serie A 'DQYUHPH

5%U

VXE VXE QHG QHG QHG QHG QHG QHG QHG SRQ

     

&52721( ,17(5 &$*/,$5, /$=,2 1$32/, 6$03'25,$ 6$6682/2 8',1(6( ),25(17,1$ 725,12

.21$ý$1,6+2'

%2/2*1$ &+,(92 *(12$ $7$/$17$ 3(6&$5$ (032/, 3$/(502 520$ -89(1786 0,/$1

Italy - Serie A 'DQYUHPH

5%U

VXE VXE QHG QHG QHG QHG QHG QHG QHG SRQ

     

+7

)7     

     

     

'83/$ 32%('$ ':

&52721( ,17(5 &$*/,$5, /$=,2 1$32/, 6$03'25,$ 6$6682/2 8',1(6( ),25(17,1$ 725,12

%2/2*1$ &+,(92 *(12$ $7$/$17$ 3(6&$5$ (032/, 3$/(502 520$ -89(1786 0,/$1

;'83/$â$16$ ;

              

359232/895(0(

;

3

3;

3;;

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 ,

 ,

 ,

; ,

 ,

; ,

 

 

 

; 

; 

; 

; 

     

               

     

     

     

     

     

     

** ' **9 * * **

** 

** 

     

     

     

359232/895(0( ,/,.5$-

': 39 3;9; 39

5%U

VXE VXE QHG QHG QHG QHG QHG QHG QHG SRQ

     

&52721( ,17(5 &$*/,$5, /$=,2 1$32/, 6$03'25,$ 6$6682/2 8',1(6( ),25(17,1$ 725,12

     

     

     

     

     

                         

; 

 

; 

; 

 

; 

     

     

     

     

     

     

 

%2/2*1$ &+,(92 *(12$ $7$/$17$ 3(6&$5$ (032/, 3$/(502 520$ -89(1786 0,/$1

 

 

 

 

 

 '

 *

** '

                                             

'20$û,1 *2/29,33

'20$û,1 '20$û,18.8312 7,0*2/ *267 *2/29,'3 *2/29$ 82%$32/ *2/29,33

'DQYUHPH

5%U

',

',

',, ',,

'

'

'

*

*,

*

*

VXE VXE QHG QHG QHG QHG QHG QHG QHG SRQ

     

     

     

     

  

               

     

                         

     

%2/2*1$ &+,(92 *(12$ $7$/$17$ 3(6&$5$ (032/, 3$/(502 520$ -89(1786 0,/$1

Italy - Serie A 'DQYUHPH

5%U

VXE VXE QHG QHG QHG QHG QHG QHG QHG SRQ

     

&52721( ,17(5 &$*/,$5, /$=,2 1$32/, 6$03'25,$ 6$6682/2 8',1(6( ),25(17,1$ 725,12

     

  

'

%2/2*1$ &+,(92 *(12$ $7$/$17$ 3(6&$5$ (032/, 3$/(502 520$ -89(1786 0,/$1

 

5%U

VXE VXE QHG QHG QHG QHG QHG QHG QHG SRQ

     

24

&52721( ,17(5 &$*/,$5, /$=,2 1$32/, 6$03'25,$ 6$6682/2 8',1(6( ),25(17,1$ 725,12

www.balkanbet.co.rs

*267 *2/29,'3

*, *,, *,,

*2/82%$ 32/895(0

*2/29,359232/895(0(;*2678.8312 *2/29$

     

     

2%$7,0$'$-8*2/

* 33** '3**

     

     

     

**

1*

     

     

3$'$9,â( *2/29$

*2/29,'58*232/895(0( 

JRO

JRO

     

     

     

     

     

     

, ,,     

,,!     

JRO

JRO

     

     

     

     

     

     

     

     

JROJRO     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

,!          

Italy - Serie A 'DQYUHPH

;

.20%,1$&,-('9$7,3$ 

Italy - Serie A &52721( ,17(5 &$*/,$5, /$=,2 1$32/, 6$03'25,$ 6$6682/2 8',1(6( ),25(17,1$ 725,12

;;

                         

.20%,1$&,-('9$7,3$  ,

Italy - Serie A 'DQYUHPH

32/895(0(.5$-8.8312*2/29$

%2/2*1$ &+,(92 *(12$ $7$/$17$ 3(6&$5$ (032/, 3$/(502 520$ -89(1786 0,/$1


Italy - Serie A 'DQYUHPH

5%U

VXE VXE QHG QHG QHG QHG QHG QHG QHG SRQ

     

&52721( ,17(5 &$*/,$5, /$=,2 1$32/, 6$03'25,$ 6$6682/2 8',1(6( ),25(17,1$ 725,12

.20%,1$&,-(32/895(0(.5$- *2/29,

%2/2*1$ &+,(92 *(12$ $7$/$17$ 3(6&$5$ (032/, 3$/(502 520$ -89(1786 0,/$1

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,

 ,,

; 

; 

; 

; 

; 

; 

; 

; 

; ,

; ,,

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,

 ,,

; 

; 

; 

; 

; 

; 

; 

; 

; ,

; ,,

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 ,

 ,,

 ,,

 

 ,!

 , ,,

 ,,!

Italy - Serie A 'DQYUHPH

5%U

VXE VXE QHG QHG QHG QHG QHG QHG QHG SRQ

     

&52721( ,17(5 &$*/,$5, /$=,2 1$32/, 6$03'25,$ 6$6682/2 8',1(6( ),25(17,1$ 725,12

.20%,1$&,-(32/895(0(.5$- *2/29,

%2/2*1$ &+,(92 *(12$ $7$/$17$ 3(6&$5$ (032/, 3$/(502 520$ -89(1786 0,/$1

Italy - Serie A 'DQYUHPH

5%U

VXE VXE QHG QHG QHG QHG QHG QHG QHG SRQ

     

&52721( ,17(5 &$*/,$5, /$=,2 1$32/, 6$03'25,$ 6$6682/2 8',1(6( ),25(17,1$ 725,12

.20%,1$&,-(32%('$'20$û((.,3( *2/29,

%2/2*1$ &+,(92 *(12$ $7$/$17$ 3(6&$5$ (032/, 3$/(502 520$ -89(1786 0,/$1

     

               

Italy - Serie A 'DQYUHPH

5%U

VXE VXE QHG QHG QHG QHG QHG QHG QHG SRQ

     

&52721( ,17(5 &$*/,$5, /$=,2 1$32/, 6$03'25,$ 6$6682/2 8',1(6( ),25(17,1$ 725,12

 

 

     

     

 

5%U

VXE VXE QHG QHG QHG QHG QHG QHG QHG SRQ

     

&52721( ,17(5 &$*/,$5, /$=,2 1$32/, 6$03'25,$ 6$6682/2 8',1(6( ),25(17,1$ 725,12

5%U

VXE VXE QHG QHG QHG QHG QHG QHG QHG SRQ

     

&52721( ,17(5 &$*/,$5, /$=,2 1$32/, 6$03'25,$ 6$6682/2 8',1(6( ),25(17,1$ 725,12

 

 

     

     

 **

**.20%,1$&,-(

                    

%2/2*1$ &+,(92 *(12$ $7$/$17$ 3(6&$5$ (032/, 3$/(502 520$ -89(1786 0,/$1

1(** 1(** **, , ,, **,,

     

     

     

**, 1*,,

1*, **,,

     

     

.20%,1$&,-( '83/$â$16$ *2/29,

.20%,1$&,-(32%('$*2678-8û((.,3( *2/29, ,

 ,,

 ,,

 

 

 

 

 

 

 

 

 **

 ,!

 , ,,

 ,,!

; ,

; ,

; ,,

; ,,

; 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

; 

; 

; 

; 

; 

; 

; 

; 

; **

[ ,!

[ , ,,

[ ,,!

; ,

; ,,

; 

; 

; 

; 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

               

; 

; 

; 

; 

; 

; * *

[ ,!

.20%,1$&,-('83/$â$16$ *2/29,

%2/2*1$ &+,(92 *(12$ $7$/$17$ 3(6&$5$ (032/, 3$/(502 520$ -89(1786 0,/$1

Italy - Serie A 'DQYUHPH

 

               

Italy - Serie A 'DQYUHPH

 

; ,

; ,,

                         

.20%,1$&,-('83/$â$16$ *2/29,

%2/2*1$ &+,(92 *(12$ $7$/$17$ 3(6&$5$ (032/, 3$/(502 520$ -89(1786 0,/$1

               

[ , ,,

                         

[ ,,!

 ,

 ,

 ,,

 ,,

 

 

 

 

 

 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

www.balkanbet.co.rs

25


Italy - Serie A 'DQYUHPH

5%U

VXE VXE QHG QHG QHG QHG QHG QHG QHG SRQ

     

.20%,1$&,-( '83/$â$16$ *2/29,

&52721( ,17(5 &$*/,$5, /$=,2 1$32/, 6$03'25,$ 6$6682/2 8',1(6( ),25(17,1$ 725,12

%2/2*1$ &+,(92 *(12$ $7$/$17$ 3(6&$5$ (032/, 3$/(502 520$ -89(1786 0,/$1

.20%,1$&,-(*2/29,

 

 **

 ,!

 , ,,

 ,,!

     

     

     

     

     

     

3 ;

3 

3 ;

3; ;

3; 

3; ;

3 ;

3 

3 ;

     

     

     

     

     

     

     

     

     

, , , ,, ,, ,,

Italy - Serie A 'DQYUHPH

5%U

VXE VXE QHG QHG QHG QHG QHG QHG QHG SRQ

     

VXE VXE QHG QHG QHG QHG QHG QHG QHG SRQ

&52721( ,17(5 &$*/,$5, /$=,2 1$32/, 6$03'25,$ 6$6682/2 8',1(6( ),25(17,1$ 725,12

%2/2*1$ &+,(92 *(12$ $7$/$17$ 3(6&$5$ (032/, 3$/(502 520$ -89(1786 0,/$1

     

&52721( ,17(5 &$*/,$5, /$=,2 1$32/, 6$03'25,$ 6$6682/2 8',1(6( ),25(17,1$ 725,12

%2/2*1$ &+,(92 *(12$ $7$/$17$ 3(6&$5$ (032/, 3$/(502 520$ -89(1786 0,/$1

3; 3; 3; ; ;

3 ;

3 

3 ;

3; 3; 3; ; ;

  

     

     

     

     

  

     

     

%2/2*1$ &+,(92 *(12$ $7$/$17$ 3(6&$5$ (032/, 3$/(502 520$ -89(1786 0,/$1

6,50 6,00 6,50 6,50 7,50 6,25 6,00 10,00 10,50 6,50

11,50 7,00 11,50 8,25 6,00 7,50 7,25 19,00 21,00 10,50

10,00 6,75 10,00 7,50 7,00 7,25 7,00 13,00 14,00 8,50

27,00 12,00 27,00 17,00 7,00 15,00 14,00 62,00 65,00 26,00

26,00 12,00 26,00 15,50 10,00 13,50 13,00 38,00 40,00 22,00

30,00 25,00 30,00 26,00 28,00 28,00 28,00 40,00 42,00 28,00

80,00 22,00 80,00 42,00 10,00 35,00 32,00 99,00 99,00 65,00

65,00 20,00 65,00 33,00 14,00 30,00 28,00 99,00 99,00 52,00

PRETHODNO KOLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

26

www.balkanbet.co.rs

,9 ,,

,9 

9 

9 

9 

9 

     

     

     

     

     

    

     

     

     

3 ;

3 

3; 3; 3; ; 

:

:

  

     

  

     

     

     

3 

                         

     

          

8.8312*2/29$ 1( 

1( 

1( 

1( 

1( 

1( 

1( 

     

     

     

     

     

     

     

7$ý$15(=8/7$7

5%U

&52721( ,17(5 &$*/,$5, /$=,2 1$32/, 6$03'25,$ 6$6682/2 8',1(6( ),25(17,1$ 725,12

, 

3; 3; 3; ; 

Italy - Serie A     

, 

.20%,1$&,-(359232/895(0('83/$â$16$'83/$ â$16$

5%U

     

     

:,1(5

, 

.20%,1$&,-(359232/895(0('83/$â$16$

Italy - Serie A 'DQYUHPH

     

, ,,

Italy - Serie A JUVENTUS ROMA NAPOLI LAZIO MILAN ATALANTA INTER TORINO FIORENTINA UDINESE CHIEVO GENOA SAMPDORIA CAGLIARI BOLOGNA SASSUOLO EMPOLI PALERMO PESCARA CROTONE

18 19 19 19 18 19 19 19 18 19 19 19 19 19 18 19 19 19 18 1882,00 6,50 6,00 12,00 42,00 37,00 10,00 9,00 18,00 62,00 82,00 6,50 6,00 12,00 42,00 48,00 7,50 7,00 13,00 62,00 50,00 14,00 12,00 30,00 80,00 45,00 7,50 7,00 13,00 65,00 44,00 7,50 7,00 13,00 65,00 99,00 7,50 7,00 13,00 65,00 99,00 7,50 7,00 13,00 65,00 68,00 7,00 6,50 12,00 52,00

15 13 11 11 11 11 10 8 7 7 7 6 6 7 5 5 4 2 1 2

0 2 5 4 3 2 3 5 6 4 4 5 5 2 5 3 5 4 6 3

UKUPNO 3 39 : 4 40 : 3 42 : 4 33 : 4 28 : 6 31 : 6 30 : 6 36 : 5 28 : 8 25 : 8 20 : 8 21 : 8 22 : 10 27 : 8 17 : 11 24 : 10 11 : 13 16 : 11 14 : 13 14 :

14 18 22 21 20 22 22 27 24 26 24 23 26 43 25 33 26 36 33 33

45 41 38 37 36 35 33 29 27 25 25 23 23 23 20 18 17 10 9 96,50 14,50 6,50 9,50 18,00 10,00 10,50 6,25 6,00 7,25

11,50 29,00 11,50 17,50 47,00 19,00 21,00 7,50 7,25 12,50

10,00 19,00 10,00 12,50 22,00 13,00 14,00 7,25 7,00 9,50

27,00 82,00 27,00 57,00 99,00 62,00 65,00 15,00 14,00 35,00

26,00 48,00 26,00 35,00 90,00 38,00 40,00 13,50 13,00 23,00

30,00 50,00 30,00 38,00 90,00 40,00 42,00 28,00 28,00 28,00

80,00 99,00 80,00 99,00 99,00 99,00 99,00 35,00 32,00 78,00

65,00 99,00 65,00 80,00 99,00 99,00 99,00 30,00 28,00 55,00

82,00 99,00 82,00 95,00 99,00 99,00 99,00 45,00 44,00 70,00

5 4 4 4 4 5 4 2 3 3 3 2 1 1 1 1 1 2 1 0

GOST 3 12 4 13 2 18 2 14 3 12 3 15 5 11 5 15 5 17 4 10 5 8 6 6 6 10 8 7 5 8 7 15 5 5 5 12 6 9 9 5

10 10 9 9 10 7 10 7 10 7 9 6 9 6 9 6 9 4 10 4 10 4 10 4 9 5 9 6 9 4 9 4 10 3 9 0 9 0 8 2

DOMAûIN 0 0 27 : 0 0 27 : 2 1 24 : 1 2 19 : 2 1 16 : 0 3 16 : 2 1 19 : 2 1 21 : 5 0 11 : 2 4 15 : 3 3 12 : 4 2 15 : 2 2 12 : 1 2 20 : 2 3 9 : 1 4 9 : 2 5 6 : 1 8 4 : 4 5 5 : 2 4 9 :

6 7 12 8 9 12 8 10 7 14 13 9 8 19 7 11 15 18 16 13

30 27 23 22 23 18 20 20 17 14 15 16 17 19 14 13 11 1 4 8

8 10 9 9 8 10 10 10 9 9 9 9 10 10 9 10 9 10 9 10

0 2 3 3 1 2 1 3 1 2 1 1 3 1 3 2 3 3 2 1

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

8 11 10 13 11 10 14 17 17 12 11 14 18 24 18 22 11 18 17 20

15 14 15 15 13 17 13 9 10 11 10 7 6 4 6 5 6 9 5 1


VESTI

ĐENOVA je osigurala pozajmicu Adela Tarabta od Benfike. Porazi u četiri od prethodnih pet prvenstvenih utakmica naterali su rukovodstvo na reakciju. Cilj ekipe je da se nađe u gornjoj polovini tabele. Dodatni povod za angažovanje ofanzivno orijentisanog krilnog fudbalera predstavljala je neefikasnost. Ekipa nije postigla gol u tri od poslednjih pet duela. Marokanac nije dobio pravu priliku u Portugalu. Postigao je samo jedan pogodak i to u drugom timu. On se zapravo vraća u Italiju, pošto je 2014. bio pozajmljen Milanu od Kvins park rendžersa. Zanimljivo je da je tadašnji januarski debi obeležio pogotkom i to posle samo osam minuta provedenih u igri. U Đenovi se nadaju da sreća nije prestala da prati bivšeg člana Lansa, Totenhema i Fulama, koji ima petogodišnji ugovor s Benfikom. www.balkanbet.co.rs

27


England - Championship 'DQYUHPH

5%U

SHW VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE

     

/(('6 %5,672/& %,50,1*+$0 %5(17)25' %85721 )8/+$0 ,36:,&+ 35(6721 527+(5+$0 6+()),(/':(' :2/9(6

'(5%< &$5',)) 12770)25(67 1(:&$67/( :,*$1 %$516/(< %/$&.%851 %5,*+721 125:,&+ +8''(56),(/' $67219,//$

England - Championship 'DQYUHPH

5%U

SHW VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE

     

.21$ý$1,6+2'

'(5%< &$5',)) 12770)25(67 1(:&$67/( :,*$1 %$516/(< %/$&.%851 %5,*+721 125:,&+ +8''(56),(/' $67219,//$

359232/895(0(

)7;;;

3

3;

3;;

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 ,

 ,

 ,

 ,

; ,

 ,

; ,

 

 

 

; 

; 

; 

; 

     

     

                

     

     

     

     

     

     

'83/$ 32%('$

359232/895(0( ,/,.5$-

': 39 3;9; 39

5%U

SHW VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE

     

/(('6 %5,672/& %,50,1*+$0 %5(17)25' %85721 )8/+$0 ,36:,&+ 35(6721 527+(5+$0 6+()),(/':(' :2/9(6

'(5%< &$5',)) 12770)25(67 1(:&$67/( :,*$1 %$516/(< %/$&.%851 %5,*+721 125:,&+ +8''(56),(/' $67219,//$

England - Championship 'DQYUHPH

5%U

SHW VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE

     

/(('6 %5,672/& %,50,1*+$0 %5(17)25' %85721 )8/+$0 ,36:,&+ 35(6721 527+(5+$0 6+()),(/':(' :2/9(6

'(5%< &$5',)) 12770)25(67 1(:&$67/( :,*$1 %$516/(< %/$&.%851 %5,*+721 125:,&+ +8''(56),(/' $67219,//$

     

     

     

     

     

     

; 

 

; 

; 

 

; 

 

 

'DQYUHPH

5%U

     

/(('6 %5,672/& %,50,1*+$0 %5(17)25' %85721 )8/+$0 ,36:,&+ 35(6721 527+(5+$0 6+()),(/':(' :2/9(6

'(5%< &$5',)) 12770)25(67 1(:&$67/( :,*$1 %$516/(< %/$&.%851 %5,*+721 125:,&+ +8''(56),(/' $67219,//$

                

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

5%U

SHW VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE

     

/(('6 %5,672/& %,50,1*+$0 %5(17)25' %85721 )8/+$0 ,36:,&+ 35(6721 527+(5+$0 6+()),(/':(' :2/9(6

'(5%< &$5',)) 12770)25(67 1(:&$67/( :,*$1 %$516/(< %/$&.%851 %5,*+721 125:,&+ +8''(56),(/' $67219,//$ 

 

 

 

www.balkanbet.co.rs                

 *

** '

** ' **9 * * **

** 

** 

     

     

     

     

     

     

'20$û,1 '20$û,18.8312 7,0*2/ *267 *2/29,'3 *2/29$ 82%$32/ *2/29,33

',

',, ',,

'

'

'

'

*

*,

*, *,, *,,

*

*

* 33** '3**

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

*2/82%$ 32/895(0

*2/29,359232/895(0(

 

     

     

*2678.8312 *2/29$

     

',

     

*267 *2/29,'3

     

2%$7,0$'$-8*2/

     

     

**

1*

     

     

3$'$9,â( *2/29$

*2/29,'58*232/895(0( 

JRO

JRO

     

     

     

     

     

     

, ,,      

,,!      

JRO

JRO

     

     

     

     

     

     

     

     

JROJRO     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

,!           

8.8312*2/29$

KOMBINACIJE POLUVREME / KRAJ & GOLOVI 28

;

 '

'20$û,1 *2/29,33

England - Championship 'DQYUHPH

;

.20%,1$&,-('9$7,3$

England - Championship SHW VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE

;;

                           

.20%,1$&,-('9$7,3$

England - Championship 'DQYUHPH

32/895(0(.5$-

+7

':

/(('6 %5,672/& %,50,1*+$0 %5(17)25' %85721 )8/+$0 ,36:,&+ 35(6721 527+(5+$0 6+()),(/':(' :2/9(6

'83/$â$16$


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

England - Championship BRIGHTON NEWCASTLE READING HUDDERSFIELD LEEDS SHEFFIELD WED DERBY BARNSLEY NORWICH FULHAM PRESTON ASTON VILLA BIRMINGHAM BRENTFORD IPSWICH WOLVES QPR BRISTOL C. CARDIFF NOTTM FOREST BURTON BLACKBURN WIGAN ROTHERHAM

24 25 24 25 25 25 25 25 25 24 25 25 25 25 25 25 25 25 24 25 25 25 25 25

UKUPNO 16 6 2 40 : 15 54 12 17 1 7 48 : 20 52 12 14 4 6 36 : 32 46 12 14 4 7 30 : 28 46 12 14 3 8 34 : 24 45 13 12 6 7 28 : 24 42 12 11 7 7 24 : 18 40 13 11 5 9 43 : 37 38 13 11 4 10 41 : 37 37 12 9 9 6 41 : 30 36 13 10 6 9 33 : 32 36 13 8 11 6 26 : 24 35 12 9 8 8 30 : 35 35 13 9 6 10 32 : 31 33 12 8 7 10 25 : 29 31 13 7 8 10 32 : 34 29 12 8 5 12 24 : 36 29 13 8 3 14 33 : 35 27 12 7 6 11 27 : 38 27 13 7 5 13 37 : 45 26 12 6 7 12 26 : 34 25 12 6 6 13 29 : 40 24 13 4 7 14 20 : 31 19 12 3 4 18 25 : 55 13 12

9 8 8 8 8 8 6 5 8 4 5 6 6 5 5 3 4 6 5 5 5 4 2 3

DOMAรปIN 2 1 25 : 0 4 26 : 3 1 20 : 2 2 17 : 2 3 18 : 1 3 16 : 4 3 12 : 4 4 23 : 1 3 24 : 5 4 23 : 3 5 18 : 6 0 19 : 3 4 19 : 4 3 18 : 5 3 16 : 3 6 17 : 3 6 12 : 1 5 15 : 2 6 14 : 3 4 21 : 2 5 13 : 4 5 19 : 3 7 8 : 3 6 15 :

6 13 9 11 9 11 5 21 11 18 16 10 18 11 12 22 19 13 18 19 10 21 14 19

29 24 27 26 26 25 22 19 25 17 18 24 21 19 20 12 15 19 17 18 17 16 9 12

12 13 12 13 12 13 12 12 13 11 12 13 12 13 12 13 12 13 11 13 13 12 13 13

7 9 6 6 6 4 5 6 3 5 5 2 3 4 3 4 4 2 2 2 1 2 2 0

4 1 1 2 1 5 3 1 3 4 3 5 5 2 2 5 2 2 4 2 5 2 4 1

GOST 1 15 3 22 5 16 5 13 5 16 4 12 4 12 5 20 7 17 2 18 4 15 6 7 4 11 7 14 7 9 4 15 6 12 9 18 5 13 9 16 7 13 8 10 7 12 12 10

PRETHODNO KOLO : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

9 7 23 17 15 13 13 16 26 12 16 14 17 20 17 12 17 22 20 26 24 19 17 36

25 28 19 20 19 17 18 19 12 19 18 11 14 14 11 17 14 8 10 8 8 8 10 1

www.balkanbet.co.rs

29


England - League 1 'DQYUHPH

5%U

VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE

      

%2/721 %85< &+$5/721 &+(67(5),(/' )/((7:22' 1257+$03721 2/'+$0 32579$/( 6+5(:6%85< 6287+(1' :$/6$// :,0%/('21

.21$ý$1,6+2'

6:,1'21 3(7(5%2528*+ 0,//:$// &29(175< %5,672/5 6&817+253( *,//,1*+$0 0.'216 %5$')25' 52&+'$/( 6+()),(/'87' 2;)25'

'DQYUHPH

5%U

VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE

      

6:,1'21 3(7(5%2528*+ 0,//:$// &29(175< %5,672/5 6&817+253( *,//,1*+$0 0.'216 %5$')25' 52&+'$/( 6+()),(/'87' 2;)25'

;;;

3

3;

3;;

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 ,

 ,

 ,

 ,

; ,

 ,

; ,

 

; 

; 

; 

; 

      

      

                              

      

      

      

      

359232/895(0( ,/,.5$-

': 39 3;9; 39

5%U

VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE

      

%2/721 %85< &+$5/721 &+(67(5),(/' )/((7:22' 1257+$03721 2/'+$0 32579$/( 6+5(:6%85< 6287+(1' :$/6$// :,0%/('21

5%U

VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE

      

%2/721 %85< &+$5/721 &+(67(5),(/' )/((7:22' 1257+$03721 2/'+$0 32579$/( 6+5(:6%85< 6287+(1' :$/6$// :,0%/('21

      

      

      

      

      

      

; 

 

; 

; 

 

; 

6:,1'21 3(7(5%2528*+ 0,//:$// &29(175< %5,672/5 6&817+253( *,//,1*+$0 0.'216 %5$')25' 52&+'$/( 6+()),(/'87' 2;)25'

      

      

      

      

      

      

                  

6:,1'21 3(7(5%2528*+ 0,//:$// &29(175< %5,672/5 6&817+253( *,//,1*+$0 0.'216 %5$')25' 52&+'$/( 6+()),(/'87' 2;)25'

'DQYUHPH

5%U

      

%2/721 %85< &+$5/721 &+(67(5),(/' )/((7:22' 1257+$03721 2/'+$0 32579$/( 6+5(:6%85< 6287+(1' :$/6$// :,0%/('21

 

5%U

VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE

      

30

%2/721 %85< &+$5/721 &+(67(5),(/' )/((7:22' 1257+$03721 2/'+$0 32579$/( 6+5(:6%85< 6287+(1' :$/6$// :,0%/('21

www.balkanbet.co.rs

 

 

',

',, ',,

',

                  

      

 

                  

'20$û,1 '20$û,18.8312 7,0*2/ *267 *2/29,'3 *2/29$ 82%$32/ *2/29,33

 ; 

 

'

'

'

*

*,

      

      

      

      

      

                  

 *

** '

** ' **9 * * **

** 

** 

      

      

      

      

      

      

*, *,, *,,

*2/82%$ 32/895(0  

 '

*267 *2/29,'3

'

      

*2678.8312 *2/29$

      

      

2%$7,0$'$-8*2/

*

*

* 33** '3**

      

                  

      

**

1*

      

      

3$'$9,â( *2/29$

*2/29,'58*232/895(0( 

JRO

JRO

      

      

      

      

      

      

, ,,      

,,!      

JRO

JRO

      

      

      

      

      

      

      

      

JROJRO      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

,!            

England - League 1 'DQYUHPH

 

                  

*2/29,359232/895(0(

6:,1'21 3(7(5%2528*+ 0,//:$// &29(175< %5,672/5 6&817+253( *,//,1*+$0 0.'216 %5$')25' 52&+'$/( 6+()),(/'87' 2;)25'

 

'20$û,1 *2/29,33

England - League 1 VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE

;

.20%,1$&,-('9$7,3$

England - League 1 'DQYUHPH

;;

                              

.20%,1$&,-('9$7,3$

England - League 1 'DQYUHPH

32/895(0(.5$-':

%2/721 %85< &+$5/721 &+(67(5),(/' )/((7:22' 1257+$03721 2/'+$0 32579$/( 6+5(:6%85< 6287+(1' :$/6$// :,0%/('21

359232/895(0(

)7

'83/$ 32%('$

England - League 1

'83/$â$16$

+7

8.8312*2/29$

6:,1'21 3(7(5%2528*+ 0,//:$// &29(175< %5,672/5 6&817+253( *,//,1*+$0 0.'216 %5$')25' 52&+'$/( 6+()),(/'87' 2;)25'


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

England - League 1 SHEFFIELD UTD SCUNTHORPE BOLTON BRADFORD ROCHDALE FLEETWOOD SOUTHEND BRISTOL R. PETERBOROUGH MILLWALL CHARLTON OXFORD WIMBLEDON WALSALL PORT VALE NORTHAMPTON GILLINGHAM MK DONS SWINDON SHREWSBURY BURY CHESTERFIELD COVENTRY OLDHAM

26 26 25 26 25 25 26 26 24 25 25 25 25 25 25 26 25 25 26 26 26 26 25 24

17 15 15 11 14 11 10 11 10 11 8 9 8 7 8 8 8 7 6 5 6 6 4 3

UKUPNO 5 4 50 : 7 4 51 : 5 5 34 : 12 3 33 : 3 8 40 : 7 7 36 : 9 7 37 : 6 9 45 : 8 6 38 : 5 9 41 : 11 6 33 : 7 9 29 : 9 8 36 : 10 8 26 : 7 10 27 : 6 12 35 : 6 11 32 : 7 11 29 : 8 12 25 : 7 14 25 : 4 16 36 : 4 16 27 : 9 12 23 : 10 11 12 :

26 25 17 21 30 28 33 44 26 39 26 28 32 33 37 41 40 34 39 40 52 45 37 27

56 52 50 45 45 40 39 39 38 38 35 34 33 31 31 30 30 28 26 22 22 22 21 19

13 10 13 8 13 9 14 6 13 10 13 8 14 6 14 8 13 5 13 7 12 5 13 6 12 4 12 4 13 7 12 4 12 5 13 2 13 5 12 3 12 4 12 5 12 3 11 1

DOMAรปIN 1 2 21 : 5 0 30 : 3 1 21 : 8 0 21 : 1 2 28 : 4 1 22 : 5 3 23 : 3 3 29 : 5 3 24 : 3 3 22 : 4 3 18 : 4 3 16 : 4 4 24 : 4 4 17 : 3 3 21 : 2 6 19 : 4 3 16 : 4 7 14 : 3 5 14 : 3 6 12 : 0 8 18 : 2 5 17 : 6 3 13 : 5 5 4 :

8 10 8 9 9 12 17 19 15 12 10 11 17 19 15 18 12 23 12 16 23 19 11 11

31 29 30 26 31 28 23 27 20 24 19 22 16 16 24 14 19 10 18 12 12 17 15 8

13 13 12 12 12 12 12 12 11 12 13 12 13 13 12 14 13 12 13 14 14 14 13 13

7 7 6 5 4 3 4 3 5 4 3 3 4 3 1 4 3 5 1 2 2 1 1 2

4 2 2 4 2 3 4 3 3 2 7 3 5 6 4 4 2 3 5 4 4 2 3 5

GOST 2 29 4 21 4 13 3 12 6 12 6 14 4 14 6 16 3 14 6 19 3 15 6 13 4 12 4 9 7 6 6 16 8 16 4 15 7 11 8 13 8 18 11 10 9 10 6 8

PRETHODNO KOLO : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

18 15 9 12 21 16 16 25 11 27 16 17 15 14 22 23 28 11 27 24 29 26 26 16

25 23 20 19 14 12 16 12 18 14 16 12 17 15 7 16 11 18 8 10 10 5 6 11

www.balkanbet.co.rs

31


England - League 2 'DQYUHPH

5%U

VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE

      

12776&2817< %$51(7 &$0%5,'*( &$5/,6/( &+(/7(1+$0 &5$:/(< &5(:( *5,06%< 1(:3257 3/<0287+ 325760287+ :<&20%(

.21$ý$1,6+2'

0$16),(/' '21&$67(5 %/$&.322/ 025(&$0%( $&&5,1*721 +$57/(322/ /8721 (;(7(5 &2/&+(67(5 67(9(1$*( /(<7212 <(29,/

'DQYUHPH

5%U

VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE

      

0$16),(/' '21&$67(5 %/$&.322/ 025(&$0%( $&&5,1*721 +$57/(322/ /8721 (;(7(5 &2/&+(67(5 67(9(1$*( /(<7212 <(29,/

;;;

3

3;

3;;

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 ,

 ,

 ,

 ,

; ,

 ,

; ,

 

      

      

                                                

359232/895(0( ,/,.5$-

': 39 3;9; 39

5%U

VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE

      

12776&2817< %$51(7 &$0%5,'*( &$5/,6/( &+(/7(1+$0 &5$:/(< &5(:( *5,06%< 1(:3257 3/<0287+ 325760287+ :<&20%(

5%U

VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE

      

12776&2817< %$51(7 &$0%5,'*( &$5/,6/( &+(/7(1+$0 &5$:/(< &5(:( *5,06%< 1(:3257 3/<0287+ 325760287+ :<&20%(

      

      

      

      

      

                              

; 

 

; 

; 

 

; 

0$16),(/' '21&$67(5 %/$&.322/ 025(&$0%( $&&5,1*721 +$57/(322/ /8721 (;(7(5 &2/&+(67(5 67(9(1$*( /(<7212 <(29,/

      

      

      

      

      

      

0$16),(/' '21&$67(5 %/$&.322/ 025(&$0%( $&&5,1*721 +$57/(322/ /8721 (;(7(5 &2/&+(67(5 67(9(1$*( /(<7212 <(29,/

'DQYUHPH

5%U

      

12776&2817< %$51(7 &$0%5,'*( &$5/,6/( &+(/7(1+$0 &5$:/(< &5(:( *5,06%< 1(:3257 3/<0287+ 325760287+ :<&20%(

 

5%U

VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE

      

32

12776&2817< %$51(7 &$0%5,'*( &$5/,6/( &+(/7(1+$0 &5$:/(< &5(:( *5,06%< 1(:3257 3/<0287+ 325760287+ :<&20%(

www.balkanbet.co.rs

; 

 

 

; 

; 

; 

; 

 *

** '

** ' **9 * * **

** 

** 

                                          

      

      

      

      

      

 

 

 

 

'20$û,1 '20$û,18.8312 7,0*2/ *267 *2/29,'3 *2/29$ 82%$32/ *2/29,33

',

',

',, ',,

'

'

'

'

*

*,

      

      

      

      

      

      

      

      

                  

      

 

*267 *2/29,'3

*, *,, *,,

*2/82%$ 32/895(0

      

*2678.8312 *2/29$

      

      

2%$7,0$'$-8*2/

*

*

* 33** '3**

      

                  

      

**

1*

      

      

3$'$9,â( *2/29$

*2/29,'58*232/895(0( 

JRO

JRO

      

      

      

      

      

      

, ,,      

,,!      

JRO

JRO

      

      

      

      

      

      

      

      

JROJRO      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

,!            

England - League 2 'DQYUHPH '

*2/29,359232/895(0(

0$16),(/' '21&$67(5 %/$&.322/ 025(&$0%( $&&5,1*721 +$57/(322/ /8721 (;(7(5 &2/&+(67(5 67(9(1$*( /(<7212 <(29,/

 

'20$û,1 *2/29,33

England - League 2 VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE

;

.20%,1$&,-('9$7,3$

England - League 2 'DQYUHPH

;;

                              

.20%,1$&,-('9$7,3$

England - League 2 'DQYUHPH

32/895(0(.5$-':

12776&2817< %$51(7 &$0%5,'*( &$5/,6/( &+(/7(1+$0 &5$:/(< &5(:( *5,06%< 1(:3257 3/<0287+ 325760287+ :<&20%(

359232/895(0(

)7

'83/$ 32%('$

England - League 2

'83/$â$16$

+7

8.8312*2/29$

0$16),(/' '21&$67(5 %/$&.322/ 025(&$0%( $&&5,1*721 +$57/(322/ /8721 (;(7(5 &2/&+(67(5 67(9(1$*( /(<7212 <(29,/


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

England - League 2 DONCASTER PLYMOUTH CARLISLE PORTSMOUTH WYCOMBE COLCHESTER BARNET LUTON CAMBRIDGE GRIMSBY BLACKPOOL EXETER STEVENAGE MANSFIELD CRAWLEY YEOVIL MORECAMBE CREWE HARTLEPOOL ACCRINGTON LEYTON O. NOTTS COUNTY CHELTENHAM NEWPORT

25 24 25 25 24 25 25 24 24 25 24 24 25 25 24 24 24 25 25 24 25 25 24 24

UKUPNO 16 4 5 49 : 32 52 13 10 15 3 6 37 : 25 48 13 7 12 10 3 46 : 35 46 12 8 12 6 7 38 : 25 42 11 6 12 5 7 32 : 26 41 11 8 11 6 8 40 : 30 39 12 7 10 9 6 36 : 34 39 12 4 10 8 6 34 : 22 38 12 5 11 5 8 35 : 26 38 12 5 10 6 9 33 : 28 36 12 4 9 7 8 36 : 25 34 11 5 10 3 11 33 : 27 33 11 2 10 3 12 38 : 40 33 13 4 8 9 8 26 : 29 33 14 5 9 5 10 30 : 38 32 11 6 8 6 10 25 : 28 30 13 6 9 3 12 31 : 42 30 13 4 6 10 9 24 : 34 28 12 3 6 9 10 33 : 43 27 13 3 6 7 11 23 : 31 25 12 3 7 4 14 27 : 37 25 14 3 6 4 15 28 : 48 22 13 1 4 9 11 24 : 37 21 13 2 4 5 15 28 : 44 17 11 1

DOMAรปIN 3 0 26 : 3 3 21 : 3 1 25 : 2 3 23 : 1 2 17 : 2 3 25 : 5 3 15 : 4 3 19 : 2 5 17 : 3 5 15 : 3 3 20 : 2 7 9 : 1 8 24 : 5 4 15 : 3 2 16 : 3 4 16 : 1 8 15 : 5 4 13 : 5 5 14 : 4 5 15 : 1 10 12 : 4 8 11 : 5 6 13 : 3 7 14 :

11 17 15 10 8 16 15 14 15 15 11 13 26 10 11 10 25 14 19 18 20 21 19 23

33 24 27 20 25 23 17 19 17 15 18 8 13 20 21 21 13 14 14 13 10 7 11 6

12 11 13 14 13 13 13 12 12 13 13 13 12 11 13 11 11 13 12 12 11 12 11 13

6 8 4 6 4 4 6 5 6 6 4 8 6 3 3 2 5 3 3 3 4 5 2 3

1 0 7 4 4 4 4 4 3 3 4 1 2 4 2 3 2 5 4 3 3 0 4 2

GOST 5 23 3 16 2 21 4 15 5 15 5 15 3 21 3 15 3 18 4 18 5 16 4 24 4 14 4 11 8 14 6 9 4 16 5 11 5 19 6 8 4 15 7 17 5 11 8 14

PRETHODNO KOLO : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

21 8 20 15 18 14 19 8 11 13 14 14 14 19 27 18 17 20 24 13 17 27 18 21

19 24 19 22 16 16 22 19 21 21 16 25 20 13 11 9 17 14 13 12 15 15 10 11

www.balkanbet.co.rs

33


England - FA Trophy 'DQYUHPH

VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE

5%U

),1$/$-('$10(ý

%$552: %25(+$0 %520/(< &+(67(5 '$57)25'  ($677+8552&. *$7(6+($' +$5/2:  .,''(50,167(5 181($721 6287+3257 672&.3257 

0$7/2&. $/)5(721 :(//,1* )25(67*5((1 &+(/06)25' %5$,175(( /,1&2/1 <25. (%%6)/((7 *8,6(/(< :($/'6721( %5$&./(<

VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE

5%U

%$552: %25(+$0 %520/(< &+(67(5 '$57)25'  ($677+8552&. *$7(6+($' +$5/2:  .,''(50,167(5 181($721 6287+3257 672&.3257 

359232/895(0(

;;;

3

3;

3;;

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 ,

 ,

 ,

 ,

; ,

 ,

; ,

 

                  

      

      

                                          

359232/895(0( ,/,.5$-

': 39 3;9; 39

VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE

0$7/2&. $/)5(721 :(//,1* )25(67*5((1 &+(/06)25' %5$,175(( /,1&2/1 <25. (%%6)/((7 *8,6(/(< :($/'6721( %5$&./(<

England - FA Trophy 'DQYUHPH

VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE

5%U

%$552: %25(+$0 %520/(< &+(67(5 '$57)25'  ($677+8552&. *$7(6+($' +$5/2:  .,''(50,167(5 181($721 6287+3257 672&.3257 

      

      

      

      

      

      

      

; 

 

; 

; 

 

; 

 

      

      

      

      

      

      

0$7/2&. $/)5(721 :(//,1* )25(67*5((1 &+(/06)25' %5$,175(( /,1&2/1 <25. (%%6)/((7 *8,6(/(< :($/'6721( %5$&./(<

'DQYUHPH

%$552: %25(+$0 %520/(< &+(67(5 '$57)25'  ($677+8552&. *$7(6+($' +$5/2:  .,''(50,167(5 181($721 6287+3257 672&.3257 

0$7/2&. $/)5(721 :(//,1* )25(67*5((1 &+(/06)25' %5$,175(( /,1&2/1 <25. (%%6)/((7 *8,6(/(< :($/'6721( %5$&./(<

VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE

34

www.balkanbet.co.rs; 

 

 

; 

; 

; 

; 

      

      

 

 '

 *

** '

** ' **9 * * **

** 

** 

                  

      

      

      

      

      

',

',

',, ',,

      

      

      

      

 

*267 *2/29,'3

'

'

'

'

*

*,

*, *,, *,,

     

      

      

      

      

                  

*2/82%$ 32/895(0  

      

*2678.8312 *2/29$

      

      

2%$7,0$'$-8*2/

*

*

* 33** '3**

      

      

      

      

      

**

1*

      

      

3$'$9,â( *2/29$

*2/29,'58*232/895(0( 

JRO

JRO

      

      

      

      

      

      

, ,,      

,,!      

JRO

JRO

      

      

      

      

      

      

      

      

JROJRO      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

,!            

8.8312*2/29$

5%U

%$552: %25(+$0 %520/(< &+(67(5 '$57)25'  ($677+8552&. *$7(6+($' +$5/2:  .,''(50,167(5 181($721 6287+3257 672&.3257 

 

'20$û,1 '20$û,18.8312 7,0*2/ *267 *2/29,'3 *2/29$ 82%$32/ *2/29,33

England - FA Trophy 'DQYUHPH

 

                  

*2/29,359232/895(0(

5%U

 

'20$û,1 *2/29,33

England - FA Trophy VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE

;

.20%,1$&,-('9$7,3$

5%U

%$552: %25(+$0 %520/(< &+(67(5 '$57)25'  ($677+8552&. *$7(6+($' +$5/2:  .,''(50,167(5 181($721 6287+3257 672&.3257 

;;

                              

.20%,1$&,-('9$7,3$

England - FA Trophy 'DQYUHPH

32/895(0(.5$-':

0$7/2&. $/)5(721 :(//,1* )25(67*5((1 &+(/06)25' %5$,175(( /,1&2/1 <25. (%%6)/((7 *8,6(/(< :($/'6721( %5$&./(<

'83/$â$16$

)7

'83/$ 32%('$

England - FA Trophy 'DQYUHPH

.21$ý$1,6+2' +7

0$7/2&. $/)5(721 :(//,1* )25(67*5((1 &+(/06)25' %5$,175(( /,1&2/1 <25. (%%6)/((7 *8,6(/(< :($/'6721( %5$&./(<


England - FA Trophy. 'DQYUHPH

5%U

VXE VXE VXE VXE

  

),1$/$-('$10(ý

68'%85< 75$10(5( :+,7(+$:. :257+,1*

0$&&/(6),(/' 6287+3$5. '8/:,&+ 687721

5%U

VXE VXE VXE VXE

  

0$&&/(6),(/' 6287+3$5. '8/:,&+ 687721

359232/895(0(

;;;

3

3;

3;;

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ,

 ,

 ,

 ,

; ,

 ,

; ,

 

  

  

          

359232/895(0( ,/,.5$-

': 39 3;9; 39

5%U

VXE VXE VXE VXE

  

68'%85< 75$10(5( :+,7(+$:. :257+,1*

5%U

VXE VXE VXE VXE

  

0$&&/(6),(/' 6287+3$5. '8/:,&+ 687721

68'%85< 75$10(5( :+,7(+$:. :257+,1*

  

  

  

  

  

          

; 

 

; 

; 

 

; 

  

  

  

  

  

  

'DQYUHPH

5%U

  

0$&&/(6),(/' 6287+3$5. '8/:,&+ 687721

68'%85< 75$10(5( :+,7(+$:. :257+,1*

 

5%U

VXE VXE VXE VXE

  

68'%85< 75$10(5( :+,7(+$:. :257+,1*

0$&&/(6),(/' 6287+3$5. '8/:,&+ 687721

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

26 28 27 28 28 26 28 26 28 28 28 27 28 27 28 27 27 28 28 28 28 27 28 28

 

 

 '

 *

',

',

',, ',,

'

'

'

'

  

  

    

  

              

 

; 

;  

; 

; 

; 

  

  

  

  

 

** '

** ' **9 * * **

** 

** 

  

  

  

*

*,

*267 *2/29,'3

*, *,, *,,

*2/82%$ 32/895(0

*2678.8312 *2/29$ *

*

  

  

2%$7,0$'$-8*2/

* 33** '3**

      

  

 JRO

JRO

  

  

  

  

  

  

  

  

JROJRO

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

**

1*

  

  

3$'$9,â( *2/29$

*2/29,'58*232/895(0(

  England - Conference LINCOLN FOREST GREEN TRANMERE DAG. AND RED. DOVER BARROW ALDERSHOT MACCLESFIELD GATESHEAD CHESTER BOREHAM EASTLEIGH BROMLEY SUTTON WREXHAM SOLIHULL TORQUAY BRAINTREE SOUTHPORT MAIDSTONE GUISELEY WOKING NORTH FERRIBY YORK

 

'20$û,1 '20$û,18.8312 7,0*2/ *267 *2/29,'3 *2/29$ 82%$32/ *2/29,33

.21$ý$1,6+2' 32/.5$-

'DQYUHPH 5%U

72548$< :5(;+$0

JRO

JRO

  

  

  

  

  

  

  

,!  

, ,,  

,,!  8.8312*2/29$

England - Conference VXE VXE 

 

                  

*2/29,359232/895(0(

0$&&/(6),(/' 6287+3$5. '8/:,&+ 687721

 

England - FA Trophy. 'DQYUHPH

 

'20$û,1 *2/29,33

England - FA Trophy. VXE VXE VXE VXE

;

.20%,1$&,-('9$7,3$

England - FA Trophy. 'DQYUHPH

;;

        

.20%,1$&,-('9$7,3$

England - FA Trophy. 'DQYUHPH

32/895(0(.5$-':

68'%85< 75$10(5( :+,7(+$:. :257+,1*

'83/$â$16$

)7

'83/$ 32%('$

England - FA Trophy. 'DQYUHPH

.21$ý$1,6+2' +7

:2.,1* 1257+)(55,%<

;*2/29, 359232/ 

      

UKUPNO 17 4 5 55 : 26 55 14 9 15 8 5 57 : 33 53 14 6 16 5 6 38 : 22 53 13 10 16 4 8 47 : 31 52 14 7 15 4 9 58 : 43 49 14 8 12 10 4 41 : 25 46 13 8 13 6 9 36 : 28 45 14 10 13 4 9 38 : 27 43 13 7 11 9 8 45 : 29 42 14 5 11 9 8 44 : 34 42 14 8 11 8 9 30 : 25 41 14 6 10 10 7 41 : 34 40 13 6 11 5 12 35 : 41 38 14 6 10 5 12 30 : 35 35 14 9 9 8 11 26 : 36 35 14 7 9 6 12 38 : 45 33 13 5 8 6 13 30 : 38 30 13 6 8 6 14 31 : 48 30 14 3 8 6 14 34 : 56 30 14 5 7 5 16 31 : 53 26 14 3 6 7 15 32 : 45 25 14 6 6 6 15 38 : 52 24 14 5 7 3 18 14 : 42 24 14 4 4 10 14 25 : 46 22 14 3

DOMAûIN 3 2 31 : 7 1 27 : 1 2 19 : 3 4 21 : 2 4 32 : 4 1 23 : 1 3 23 : 1 5 20 : 7 2 25 : 2 4 28 : 3 5 12 : 4 3 21 : 2 6 17 : 2 3 20 : 4 3 15 : 2 6 22 : 3 4 19 : 3 8 15 : 4 5 23 : 3 8 15 : 4 4 24 : 4 5 23 : 2 8 8 : 6 5 15 :

11 17 8 17 22 8 9 13 13 16 9 15 24 14 12 24 14 23 26 29 19 20 18 15

30 25 31 24 26 28 31 22 22 26 21 22 20 29 25 17 21 12 19 12 22 19 14 15

12 14 14 14 14 13 14 13 14 14 14 14 14 13 14 14 14 14 14 14 14 13 14 14

*2/29, '58*232/

8.8312*2/29$ .2%,1$&,-('9$ 2%$7,0$ '$-8*2/ 7,3$

'

 '

*

 *

** 

33 **

 

 

 

           

GOST 3 24 4 30 4 19 4 26 5 26 3 18 6 13 4 18 6 20 4 16 4 18 4 20 6 18 9 10 8 11 6 16 9 11 6 16 9 11 8 16 11 8 10 15 10 6 9 10

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

25 28 22 28 23 18 14 21 20 16 20 18 18 6 10 16 9 18 11 14 3 5 10 7

1 1 4 1 2 6 5 3 2 7 5 6 3 3 4 4 3 3 2 2 3 2 1 4'20$û,1 *2678 9 6 9 7 4 3 6 6 3 5 4 5 1 2 4 2 5 3 4 0 1 3 1      

**

PRETHODNO KOLO 15 16 14 14 21 17 19 14 16 18 16 19 17 21 24 21 24 25 30 24 26 32 24 31

www.balkanbet.co.rs

35


England - Conference North 'DQYUHPH 5%U

VXE VXE VXE VXE VXE VXE VXE

   

$/75,1&+$0 %26721 '$5/,1*721 +$552*$7( 7$0:257+ 7(/)25' :25&(67(5

*$,16%2528*+ &+25/(< */28&(67(5 %5$')25'3$ +$/,)$; &85=21 87'2)0$1

.21$ý$1,6+2' 32/.5$-

VXE VXE VXE VXE VXE

  

%$7+ &21&25' ($67%2851( +(0(/ 0$5*$7(

67257)25' 2;)25'& +81*(5)25' 67$/%$16 322/(

8.8312*2/29$

'20$û,1 *267

.2%,1$&,-('9$ 2%$7,0$ '$-8*2/ 7,3$

;'

*

 '

 *

** 

33 **

**

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

9 6 6 6 5 5 7 5 4 3 5 4 5 3 5 3 2 1 1 4 2 1

GOST 1 35 3 19 2 16 3 21 5 21 3 22 2 17 1 18 5 22 5 11 5 19 5 19 6 21 5 19 4 20 8 27 6 9 6 12 8 14 7 11 10 7 7 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

'DQYUHPH 5%U

*2/29, '58*232/PRETHODNO KOLO

England - Conference South

*2/29, 359232/

England - Conf. North FYLDE KIDDERMINSTER CHORLEY SALFORD TAMWORTH DARLINGTON STOCKPORT BRACKLEY HALIFAX HARROGATE GLOUCESTER NUNEATON UTD OF MAN. BOSTON CURZON ALFRETON WORCESTER TELFORD GAINSBOROUGH BRADFORD PA STALYBRIDGE ALTRINCHAM

.21$ý$1,6+2' 32/.5$-

24 24 25 24 24 24 24 21 23 24 23 24 25 25 22 23 23 24 24 25 24 23

17 14 13 12 13 12 12 11 11 10 10 8 8 7 7 7 6 5 5 6 4 1

*2/29, 359232/

5 5 8 8 4 6 6 6 5 5 3 7 7 8 5 4 6 9 7 4 1 5

UKUPNO 2 72 : 5 43 : 4 36 : 4 44 : 7 44 : 6 54 : 6 35 : 4 34 : 7 47 : 9 41 : 10 39 : 9 37 : 10 41 : 10 36 : 10 32 : 12 49 : 11 32 : 10 22 : 12 32 : 15 25 : 19 21 : 17 21 :

*2/29, '58*232/

32 22 20 23 39 37 27 22 32 35 40 35 40 50 44 62 35 28 49 51 57 57

56 47 47 44 43 42 42 39 38 35 33 31 31 29 26 25 24 24 22 22 13 8

12 12 12 12 12 12 12 11 12 13 11 12 12 12 10 11 12 12 12 13 12 12

8 8 7 6 8 7 5 6 7 7 5 4 3 4 2 4 4 4 4 2 2 0

DOMAûIN 3 1 37 : 2 2 24 : 3 2 20 : 5 1 23 : 2 2 23 : 2 3 32 : 3 4 18 : 2 3 16 : 3 2 25 : 2 4 30 : 1 5 20 : 4 4 18 : 5 4 20 : 3 5 17 : 2 6 12 : 3 4 22 : 3 5 23 : 4 4 10 : 4 4 18 : 3 8 14 : 1 9 14 : 2 10 11 :

8.8312*2/29$

17 10 11 12 13 18 16 10 11 23 16 15 19 18 23 23 18 9 18 28 31 31

27 26 24 23 26 23 18 20 24 23 16 16 14 15 8 15 15 16 16 9 7 2

12 12 13 12 12 12 12 10 11 11 12 12 13 13 12 12 11 12 12 12 12 11

2 3 5 3 2 4 3 4 2 3 2 3 2 5 3 1 3 5 3 1 0 3

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

15 12 9 11 26 19 11 12 21 12 24 20 21 32 21 39 17 19 31 23 26 26

29 21 23 21 17 19 24 19 14 12 17 15 17 14 18 10 9 8 6 13 6 6

'20$û,1 *267

.2%,1$&,-('9$ 2%$7,0$ '$-8*2/ 7,3$;'

*

 '

 *

** 

33 **

**

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7 6 5 5 5 4 7 6 4 3 5 4 2 5 4 5 3 2 3 3 4 1

GOST 2 19 3 19 3 24 4 19 4 16 4 14 2 28 3 25 4 20 5 24 4 18 6 15 5 14 7 18 6 18 6 16 6 16 6 14 7 14 5 21 6 13 11 5

PRETHODNO KOLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

England - Conf. South MAIDENHEAD EBBSFLEET CHELMSFORD ST ALBANS DARTFORD POOLE HAMPTON HUNGERFORD EAST THURROCK HEMEL WEALDSTONE BATH EASTBOURNE OXFORD C. TRURO WESTON WELLING GOSPORT WHITEHAWK CONCORD STORTFORD MARGATE

24 24 24 24 23 24 25 24 24 24 24 24 22 25 25 24 24 24 22 24 24 24

UKUPNO 17 5 2 53 : 17 56 12 10 14 6 4 48 : 22 48 12 8 12 9 3 52 : 29 45 12 7 13 5 6 51 : 32 44 12 8 13 5 5 37 : 23 44 12 8 12 7 5 38 : 25 43 12 8 12 6 7 52 : 35 42 12 5 11 7 6 41 : 32 40 11 5 7 12 5 43 : 31 33 12 3 9 6 9 44 : 48 33 12 6 9 5 10 34 : 39 32 12 4 8 7 9 35 : 31 31 12 4 8 6 8 35 : 32 30 11 6 9 3 13 32 : 45 30 13 4 7 6 12 33 : 57 27 13 3 7 4 13 30 : 43 25 12 2 7 3 14 36 : 35 24 12 4 6 6 12 28 : 58 24 12 4 6 4 12 29 : 36 22 11 3 5 7 12 32 : 43 22 12 2 5 2 17 18 : 53 17 12 1 5 1 18 17 : 52 16 12 4

DOMAûIN 2 0 34 : 3 1 29 : 5 0 28 : 2 2 32 : 3 1 21 : 3 1 24 : 2 5 24 : 3 3 16 : 8 1 23 : 2 4 20 : 2 6 16 : 5 3 20 : 2 3 21 : 3 6 14 : 4 6 15 : 3 7 14 : 0 8 20 : 2 6 14 : 3 5 15 : 3 7 11 : 0 11 5 : 1 7 12 :

4 11 14 15 9 8 19 12 12 17 22 15 15 24 28 22 20 25 16 23 31 28

32 27 26 26 27 27 17 18 17 20 14 17 20 15 13 9 12 14 12 9 3 13

12 12 12 12 11 12 13 13 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 11 12 12 12

3 3 4 3 2 4 4 4 4 4 3 2 4 0 2 1 3 4 1 4 2 0

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

13 11 15 17 14 17 16 20 19 31 17 16 17 21 29 21 15 33 20 20 22 24

24 21 19 18 17 16 25 22 16 13 18 14 10 15 14 16 12 10 10 13 14 3


PITSBURG brani titulu, a sve izgleda neuporedivo lakše kad kapiten Sidni Krosbi igra kao u transu. Predvodnik ekipe se ne zaustavlja po oporavku od trećeg potresa mozga u prethodnih šest sezona. Ukoliko nastavi s učinkom koji bi bio približan trenutnom, mogao bi da odigra sezonu karijere. Do sad je bio precizan 26 puta u 33 meča. Prethodni lični rekord postavio je

u sezoni 2009/10, kad se 51 put upisao u listu strelaca. U preostalih 11 šampionata nije premašio 39 pogodaka. Krosbi objašnjava: - Kad se osećate dobro imate i dovoljno samopouzdanja i u stanju ste da reagujete. Ne razmišljate previše o tome šta se događa na ledu. Ekipa je kvalitetna. Svako nastoji da doprinese uspehu kolektiva. Momci ozbiljno shvataju svoj posao. Bliski smo. Pomenute okolnosti znače da je uglavnom dovoljno da budemo usredsređeni. Nije neophodno da uradimo nešto posebno, niti da vršimo previše promena. Poštovanje određenih šablona donosi korist i u individualnom smislu. Krosbi je zaradio nezgodan udarac 7. oktobra, na drugom treningu po povratku sa Svetskog prvenstva na kojem je predvodio Kanadu do pehara. Propustio je šest mečeva, da bi zatim bio precizan četiri puta u naredna tri duela.

POLOVINA sezone predstavljala je dobar trenutak da panel sačinjen od novinara zvaničnog sajta lige obavi glasanje za potencijalnog dobitnika Vezininog trofeja, namenjenog najboljem golmanu. Čuvar Kolumbusove mreže Sergej Bobrovski zasluženo je dobio najviše bodova i mogao bi da se okiti priznanjem drugi put u karijeri po završetku šampionata. Prethodno je proglašen za najuspešnijeg 2013. Rus je učestvovao u 26 od 28 trijumfa Kolumbusa. Malo ko je mogao da predvidi nedavni niz ekipe od 16 pobeda. Sa procentom odbrana od 93,1 odsto Bobrovski je treći u ligi, dok je Kolumbus primio 89 pogodaka u 40 duela. Drugi je golman Minesote Dubnik, koji je sa saigračima doprineo nizu od 12 trijumfa i pet puta je ostao nesavladan, dok je treći Prajs iz Montreala. Kolumbus je napravio ogroman iskorak u poređenju sa startom prethodnog šampionata, kad je Tod Ričard smenjen posle sedam poraza na startu. Trenutni predvodnik Džon Tortorela imao je zanimljiv komentar: - Sergej mi je ispričao da je prošle sezone stekao utisak da je doprineo da Ričards ostane bez posla. Po tome kako sad brani, jasno je da oseća odgovornost za sudbinu bivšeg predvodnika. Izuzetno drži do ponosa. Smatram da je najviše napredovao u psihološkom smislu. Očvrsnuo je.

MNOGI još uvek pamte sezonu 2005/06 kad je Aleksandar Ovečkin debitovao u dresu Vašingtona i zapanjio ligu upečatljivim izdanjima. Završio je uvodnu godinu u NHL sa 106 poena i 52 postignuta pogotka. Danas, posle više od decenije, za njegovu kosu kažu da je delimično posuta solju, jer Aleks odavno ne ostavlja utisak tamnokosog vragolana. Generalni menadžer Brajan Meklelan bio je raspoložen za poređenje: - Smekšao je. Više nije poput nestašnog deteta. Sačuvao je strast prema poslu i voli da se zabavlja, ali čini to na drugačiji način. Činjenica da je tokom nedelje mogao da postane 84. hokejaš, a četvrti Rus posle

Fedorova, Mogiljnog i Kovaleva sa 1.000 poena u NHL, ne znači mu puno, ako se zna da još uvek čeka na šampionski trofej: - Ne mogu da kažem da se radi o zanemarljivom ostvarenju. Sjajno je, iako ne razmišljam toliko o njemu. Boravak u takvom društvu svakako prija. Rus je šest puta bio najbolji strelac lige, uključujući prethodne četiri sezone. Jedini je hokejaš koji je u protekle tri postizao bar po pedeset pogodaka. www.balkanbet.co.rs

37


RAŽON RONDO nije bio u postavi Čikaga od 30. decembra do minulog utorka. Prema sopstvenom priznanju, plejmejker ne zna zašto je u situaciji u kojoj se nije našao nikad pre u karijeri: - Jedino objašnjenje koje sam dobio ponudio mi je neko od članova stručnog štaba. Bilo je veoma šturo. Rečeno mi je da čuvaju Ražona Ronda od Ražona Ronda. Ogorčeni igrač je nastavio:

- Zar mi je to potrebno? Kroz košarku se probijate. Kao i kroz mnoge druge sportove. Igra se sastoji iz grešaka i nastojanja da ispravite propuste. Izgleda da sam bio previše loš u duelu s Indijanom krajem godine. Našao sam se u nemilosti posle tog meča. U suštini, pričaju svašta. Spasavaju me od mene? Nikad u životu nisam čuo ništa slično. Pretpostavljam da mi žele sve najbolje. Rondo je letos potpisao dvogodišnji ugovor, ali nije dobio ulogu o kojoj je razgovarao s čelnicima: - Pogledi se razlikuju u zavisnosti od perspektive. Činjenica je da situacija drastično odstupa od očekivane. NOVINARI ponekad ne štede nikog. Pojedini predstavnici medija oštro su kritikovali izdanja Stefena Karija u novoj sezoni. Plejmejker Golden stejta nastoji da ne reaguje na preterivanja, iako mu neke konstatacije nisu promakle: - Izrazi kakvi su „potonuće“ i „propala godi38

www.balkanbet.co.rs

na“ stigli su i do mojih ušiju. Zajedno sa mnogim drugim pokušajima da se opiše nešto što mi ne predstavlja nikakav problem. Sam sebi postavljam najviše standarde. Jasno je da ovosezonske brojke nisu na nivou onih iz minulog šampionata, ali ne smatram da bi to trebalo da predstavlja povod za zabrinutost. Situacija se menja iz godine u godinu. Šutiram s puno samopouzdanja, bez razmišljanja o eventualnom promašaju. Verujem da će sve doći na svoje mesto tokom šampionata. Kari prosečno postiže 24,8 poena uz nikad lošiji procenat šuta za tri poena i relativno slabu realizaciju pokušaja iz polja. Nedavno je prekinut njegov rekordni niz u okvirima

lige po broju mečeva u kojima je postizao barem jednu „trojku“. Zaustavio se na 157 uzastopnih utakmica. Za utehu može da mu posluži priznanje za najboljeg igrača Zapadne konferencije u periodu od 2. do 8. januara. Kari je dodao: - Cilj mi je da budem efikasniji iz godine u godinu. Brojke momentalno nisu na mojoj strani, ali će prosek biti bolji kako sezona odmiče. Više faktora utiče na učinak. „Potonuće“ bih okarakterisao kao komičnu izjavu, s obzirom na to da bih bilo kog dana u nedelji oberučke prihvatio tu navodno nezadovoljavajuću statistiku.

NJUJORK se početkom nedelje suočio sa nesvakidašnjom situacijom. Derik Rouz je ostavio saigrače na cedilu. Nestao je bez dozvole i objašnjenja na nekoliko sati pre početka duela s Nju Orleansom u ponedeljak. Njujork je poražen na domaćem terenu, a čelnicima kluba nije bilo lako da obrazlože plejmejkerov izostanak. Jedina osoba koja je imala kontakt sa Rouzom jeste Žoakim Noa. Obojica su donedavno nastupali za Čikago. On je potvrdio medijima da je košarkaš dobro i da je odleteo u rodni grad zbog porodičnih problema. Rouz je po povratku objasnio da je otputovao zbog majke i dodao: - Moj odlazak nije imao veze s ekipom ili košarkom. Preplavile su me emocije i prvi put u karijeri se pojavila potreba da budem uz porodicu.

Igrač se u međuvremenu izvinio predsedniku Filu Džeksonu, generalnom menadžeru Milsu i saigračima. Rouz je dodao: - Žao mi je što sam nenamerno izazvao uznemirenje unutar tima, a posebno u negativnoj rezultatskoj fazi kroz koju prolazimo. Neću ponoviti sličan propust. Objasnio sam svima da takvi ispadi nisu karakteristični za mene.


Scotland - Championship 'DQYUHPH

5%U

VXE VXE VXE VXE VXE

  

'80%$5721 '81'((87' '81)(50/,1( )$/.,5. 025721

.21$Ă˝$1,6+2'

+,%(51,$1 48((12)6287+ 670,55(1 $<587' 5$,7+

'DQYUHPH

5%U

VXE VXE VXE VXE VXE

  

+,%(51,$1 48((12)6287+ 670,55(1 $<587' 5$,7+

;;;

3

3;

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

 ,

 ,

 ,

 ,

; ,

 ,

; ,

          

  

               

359232/895(0( ,/,.5$-

': 39 3;9; 39

5%U

VXE VXE VXE VXE VXE

  

'80%$5721 '81'((87' '81)(50/,1( )$/.,5. 025721

5%U

VXE VXE VXE VXE VXE

  

'80%$5721 '81'((87' '81)(50/,1( )$/.,5. 025721

  

  

  

  

  

  

; 

 

; 

; 

 

; 

+,%(51,$1 48((12)6287+ 670,55(1 $<587' 5$,7+

  

  

  

  

  

          

+,%(51,$1 48((12)6287+ 670,55(1 $<587' 5$,7+

'DQYUHPH

5%U

  

'80%$5721 '81'((87' '81)(50/,1( )$/.,5. 025721

 

 

5%U

VXE VXE VXE VXE VXE

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

'80%$5721 '81'((87' '81)(50/,1( )$/.,5. 025721

Scotland - Championship HIBERNIAN DUNDEE UTD MORTON FALKIRK RAITH DUNFERMLINE QUEEN OF SOUTH DUMBARTON AYR UTD ST MIRREN

20 12 20 11 19 8 20 8 19 6 20 6 20 6 20 5 20 4 20 2

UKUPNO 2 35 : 4 27 : 4 27 : 6 30 : 6 21 : 8 26 : 8 25 : 9 22 : 9 18 : 12 18 :

;;

;;            

 

 

 

 

; 

; 

; 

; 

  

  

  

 

 '

 *

** '

** ' **9 * * **

** 

** 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

',, ',,

',

       

  

'

*267 *2/29,'3

'

'

'

*

*,

*, *,, *,,

  

       

  

       

*2/82%$ 32/895(0  

  

*2678.8312 *2/29$

  

  

2%$7,0$'$-8*2/

*

*

* 33** '3**

  

       

  

**

1*

  

  

3$'$9,â( *2/29$

*2/29,'58*232/895(0( 

JRO

JRO

  

  

  

  

  

  

, ,,   

,,!   

JRO

JRO

  

  

  

  

  

  

  

  

JROJRO  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

,!     

8.8312*2/29$

+,%(51,$1 48((12)6287+ 670,55(1 $<587' 5$,7+

6 5 7 6 7 6 6 6 7 6

;

 

',

Scotland - Championship 'DQYUHPH 

'20$Ăť,1 '20$Ăť,18.8312 7,0*2/ *267 *2/29,'3 *2/29$ 82%$32/ *2/29,33

*2/29,359232/895(0(

+,%(51,$1 48((12)6287+ 670,55(1 $<587' 5$,7+

 

'20$Ăť,1 *2/29,33

Scotland - Championship VXE VXE VXE VXE VXE

;

.20%,1$&,-('9$7,3$

Scotland - Championship 'DQYUHPH.20%,1$&,-('9$7,3$

Scotland - Championship 'DQYUHPH

3

32/895(0(.5$-':

'80%$5721 '81'((87' '81)(50/,1( )$/.,5. 025721

359232/895(0(

)7

'83/$ 32%('$

Scotland - Championship

'83/$â$16$

+7

11 17 20 24 22 29 29 30 30 37

42 38 31 30 25 24 24 21 19 12

10 9 10 10 10 9 10 10 10 11

6 7 6 5 4 3 3 3 2 1

DOMAĂťIN 3 1 21 : 2 0 15 : 4 0 14 : 2 3 18 : 3 3 11 : 3 3 14 : 3 4 15 : 4 3 7 : 3 5 8 : 4 6 6 :

6 6 7 14 12 16 18 10 15 16

21 23 22 17 15 12 12 13 9 7

10 11 9 10 9 11 10 10 10 9

6 4 2 3 2 3 3 2 2 1

3 3 3 4 4 3 3 2 4 2

GOST 1 14 4 12 4 13 3 12 3 10 5 12 4 10 6 15 4 10 6 12

PRETHODNO KOLO : : : : : : : : : :

5 11 13 10 10 13 11 20 15 21

21 15 9 13 10 12 12 8 10 5

VESTI ZANIMLJIVU diskusiju upotpunio je stav Matsa Humelsa. U javnosti se veÄ&#x2021; priÄ?a o duelu Bajerna i Arsenala u osmini finala Lige ĹĄampiona, iako je meÄ? na programu 15. februara. Defanzivac nemaÄ?kog kluba prokomentarisao je Ä?injenicu da saigraÄ?i i on imaju zimsku pauzu za razliku od kolega sa Emirejtsa. Humels je konstatovao: - Predah neÄ&#x2021;e imati uticaj na ishod susreta na Alijanc areni. Svaki tim Ä&#x2021;e biti u svom ritmu. Do tad imamo tri takmiÄ?arska duela. Ne verujem da Ä&#x2021;e izostanak pauze predstavljati hendikep za Arsenal. SreĹĄÄ&#x2021;emo se s njima nedugo po povratku s priprema. Oscilacije od dolaska Karla AnÄ?elotija za trenera nisu zabrinule Davida Alabu: - Bilo je potrebno da proÄ&#x2018;e malo vremena kako bismo razumeli i primenili njegovo shvatanje igre. U finiĹĄu polusezone dokazali smo da kockice dolaze na svoje mesto. Na dobrom smo putu. UĹžurbano se spremamo za sve ĹĄto nas Ä?eka u nastavku sezone. www.balkanbet.co.rs

39


Scotland - League 1 'DQYUHPH

VXE VXE VXE VXE VXE

.21$Ă˝$1,6+2'

5%U

$,5'5,( $//2$ %5(&+,1 /,9,1*6721  67(1+286(08,5

($67),)( 3(7(5+($' 48((163$5. $/%,215 675$15$(5

'DQYUHPH

VXE VXE VXE VXE VXE

5%U

$,5'5,( $//2$ %5(&+,1 /,9,1*6721  67(1+286(08,5

;;;

3

3;

3;;

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ,

 ,

 ,

 ,

; ,

 ,

; ,

 

       

  

  

                 

359232/895(0( ,/,.5$-

': 39 3;9; 39

VXE VXE VXE VXE VXE

($67),)( 3(7(5+($' 48((163$5. $/%,215 675$15$(5

Scotland - League 1 'DQYUHPH

VXE VXE VXE VXE VXE

5%U

$,5'5,( $//2$ %5(&+,1 /,9,1*6721  67(1+286(08,5

  

  

  

  

  

  

  

; 

 

; 

; 

 

; 

 

  

  

  

  

  

  

($67),)( 3(7(5+($' 48((163$5. $/%,215 675$15$(5

'DQYUHPH

VXE VXE VXE VXE VXE

($67),)( 3(7(5+($' 48((163$5. $/%,215 675$15$(5  

 

 

 

; 

; 

; 

; 

  

 

 

 

 

** '

** ' **9 * * **

** 

** 

                 

  

  

  

  

  

'20$Ăť,1 '20$Ăť,18.8312 7,0*2/ *267 *2/29,'3 *2/29$ 82%$32/ *2/29,33