Page 1

นิทานอีสป เรื่อง ลูกอึง่ อ่ างกับเเม่ " เมื่อลูกอึ่งอ่างเห็นเเม่ววั เหยียบพี่นอ้ งของมันตายหมด มันจึงรี บวิ่งไป ฟ้ องเเม่อย่างอกสัน่ ขวัญหาย "แม่ตวั อะไรไม่รู้ เหยีบน้องๆตายหมดแล้ว" "ตัวมันใหญ่โตมากจ้ะเเม่ สัตว์สี่เท้าอะไรก็ไม่รู้ ลูกไม่เคยเห็น"

ตัวมันใหญ่เท่านี้ได้ไหมลูก"

เเม่อ่ ึงอ่างจึงพองตัวให้ลูกดูพลางถามว่า " ลูกอึ่งอ่างตอบว่า "ใหญ่กว่านั้นอีกแม่" เเม่อ่ ึงอ่างก็พองตัวขึ้นอีก

เเต่ลูกก็บอกว่า "จะพองตัวให้ใหญ่เเค่ไหนก็คงไม่เท่าสัตว์ตวั นั้น ได้หรอกแม่" เเต่เเม่อ่ งึ อ่างไม่ยอมหยุด กลับพยายามเบ่งตัวให้ตวั พองขึ้นอีก จนกระทัง่ พุงเเตกตายในที่สุด

นิทานอีสปเรื่องนีส้ อนให้ รู้ ว่า ทำาสิ่ งใดไม่ ดูกาำ ลังความสามารถของตนก็ต้องพบกับภัย อันตรายเเน่ นอน

นิทานอีสป เรื่อง ลูกอึ่งอ่างกับเเม่ "  

นิทานเรื่องนี้ สอนใจใครได้หลายคน

นิทานอีสป เรื่อง ลูกอึ่งอ่างกับเเม่ "  

นิทานเรื่องนี้ สอนใจใครได้หลายคน