Page 1


contents A Publication of Kaibigan Ministry for God's Glory Taipei International Church Tagalog Fellowship

FEATURES 09

MARRIAGE: GOD'S DESIGN FOR WHAT? Spritual insight of marriage in Biblical perspective.

Publisher

13 Atty. Fredrick Norman Voigtmann Co-Publisher

Rev. PaulKo Editor·in·Chief

ANG PAGIGING IPOKRITO Nagiging totoo ka ba o nagpapanggap sa ibang tao sa tunay na pagkatao moat saloobin at ugali?

15

ENJOYING GOD FOREVER Are you experiencing the true joy of walking with God?

Analisa N. Chua Managing Editor/Designer

Rev. Ron Adhikari Rev. Zhang Ren Ai Rev. Immanuel Scharrer Rev. Alain Haudenschild

DEPARTMENTS 04

Mga puntos na dapat malaman upang makaahon sa mga sul iranin at pagsubok ng buhay.

Multilingual Contributing Editors

Ann CieloKo

PANANAW Bumangon Ka

07

Contributor

PATOTOO MuJing Nagliwanag !sang kuwento ng pagkakamit muli ng kal iwanagan at katiwasayan sa buhay.

Nelissa Dog Shih Contributing Photographer/Typesetter

26

Kaibigan is published bimonthly by Tagalog Fellowship of Taipei International Church AKA ROC International Christian Goodwill Association. Kaibigan Ministry Office & Mailing Address: #432 Keelung Rd Sec. 1 Suite 704,7F, Sinyi District, Taipei 110 TEL: (02) 2729-0268, 2729-8976, FAX: (02) 2729-9837 contact: Lisa Chua e-mail : kaibiganmagazine@me.com kaibiganmagazine@yahoo.com TAGALOG FELLOWSHIP HOTLINE:

PANGKALUSUGAN Why Am I So Tired? Causes and explanations for feel ing of frequent tiredness.

28

PAMPAMILYA Resolving Anger Doesn't Requil-e Venting Teach children a strategy to address their feelings and manage them in a healthy way.

12 21 25 30 31 34

REt\OER~ FEEOB,\CK NATATA:'\GINC I'AN(;YAVARI BSCC TIIAI C'OR\£R INDO:-.IESIAI\ COR\£R BIBL£ \\ORO SEARCH

2834-4127 SMS request for magazine:

0922079337 ©2012 by Kaibigan magazine, Taipei International Church, Tagalog Fellowship. Printed in Taiwan Volume 16, Number 2

COVERSTOR\' I'AGE 19


para sa iyo kaibigan Paul Ko, Editor-in-Chief aybe you have heard of the story of a man who hated his wife's cat and he decided to get rid of it. He drove 20 blocks away from home and dropped the cat there. The cat was already walking up the driveway when he approached his home. The next day, he decided to drop the cat 40 blocks away but the same thing happened. He kept on increasing the number of blocks but the cat kept on coming home before him. At last he decided to drive a few miles away, turn right, then left, past the bridge, then right again and another right and so on until he reached what he thought was a perfect spot and dropped the cat there. Hours later, the man called his wife at home and asked her, "Is the cat there?" "Yes, why do you ask?" answered his wife. Frustrated the man said, "Put that cat on the phone, I am lost and I need directions. " Do you need divine directions for life?

M

The Bible says, "Show me thy ways, 0 LORD; teach me thy paths. Lead me in thy truth, and teach me: for thou art the God of my salvation; on thee do I wait all the day. Remember, 0 LORD, thy tender mercies and thy lovingkindnesses; for they have been ever of old." Kaibigan magazine is committed to help you find that divine direction you maybe seeking in life. In this edition, we have a featured message by Dr. Michael Payne, the new Senior Pastor of Taipei International Church on the subject of marriage. We included reporting some current activities where you can find new helpful friends. We continue to maintain your favorite articles such as inspiring testimonies, Word Puzzle, Parenting, health and much more. We pray that you will find the direction you are looking for in this edition. May God bless you as you read on. In Christ love,

If you have been blessed reading Kaibigan Magazine and wish to share the blessings with others, you may donate to Kaibigan Magazine Ministry. Any amount will help print more copies. Pl<~ase send your donation to: Kaibigan office #432 Kcelung Rd. Sec. I, Suite 704, 7F. Sinyi Dist. Taipei City 110

Ka ibi ga n

3


pananaw

aikuwento ni King Duncan ilang taon na ang nakaraan tungkol sa isang television news anchorwoman na si Pat Harper. lniwan nito ang kanyang luxurious East Side apartment at ang dala lamang ay 80 cents sa bulsa at gumugol ng limang araw na nakatira sa kalsada para maunawaan ang maging "homeless. " Nagpalakad lakad siya sa kalsada sa gitna ng icy January rain at natutulog sa gabi sa mga doorways, train stations at public shelters. Natanto niya na karamihan sa mga homeless people ay hindi naiiba sa kanya. May mga tao na tumutulong sa kanya at nagbibigay ng pagkain at ng advice paano mabuhay ng walang pera. Ang undercover inbestigasyon na gi nawa niya ay nagbigay na matanto niya marami sa walang matirhan ay mga normal na tao na tinamaan ng pinansiyal na problema kung saan hindi na sila nakabangon pa. Wala ng paraan para malaman kung ano ang pakiramdam ng mga taong ito liban sa lumakad kung saan sila lumalakad.

N

Pero paano sila babangon kung saan sila nadapa?

ni Pastor Paul Ko

4

Jan-Apr 20 I 2

Mayroon na iniwan din ang kanyang There iJcomfort and convenience upang lumakad kung ang mga outcasts ay lumakad. Siya rin 11saan ang nakiramay sa babaing balo sa Nain Ito ang mahalaga sa mensahe ng krus. Lumakad siya kung saan tayo lumalakad at dala niya ang kaloob at kapangyarihan na makabangon mula sa ating situasyon. Dala ni Jesus ang sekreto kung paano babangon sa buhay na kawalang pag-asa, pagkabigo, at pagkasira. Ito na nga ang pag-asa ng mga tao na ang mga panaginip ay nasalpok, at ang kabigatan ay di makayanan.


na sila ng mga bagay na ito. Paano babangon sa buhay? AM IN IN AT ILAP IT ANG KALALAGAYAN SADIYOS Tunghayan nat in ang mga pangyayari sa buhay ng isang ina na tila yata ay hindi na aahon pa sa dagok ng buhay. 'Kinabukasan, nangyari na siya ay pumunta sa isang lungsod na tinatawag na Nain. Sumama sa kaniya ang marami sa kaniyang mga alagad at ang napakaraming tao. Nang papalapit na siya sa tarangkahan ng lzmgsod. Narito, may isang taong patay na at binubuhat papalabas. Ang /alaking patay ay nagiisang anak ng kaniyang ina na isang bolo. Maraming mga mamamayan ng lungsod ang kasama ng ina. "-vs.Il-12

lsang patay na batang lalaki inililibing ng ina. lniwan na ang nag-iisang ina, nauna pa rito'y namatay na rin ang asawang lalaki kung kaya't balo na ang ina. Dala ang pinagsarnang lungkot sa pangungulila sa yumaong pamilya kasama na rin ang pag-aalala sa mangyayari pagkatapos ng libing. Sa kultura na kung saan ang mga lalaki ang naghahari, ang rnga balo na tulad ng naiwang ina ay kaawawa. Wala silang opportunidad na hinaharap para sa pang kabuhayan. Paano babangon ang ina sa gitna ng kalalagayang ito? Nawala na ang tanging pag-asa niya na bubuhay sa kaniya? Maraming kabataang lalaki at babae sa ngayon, iniwan na rin ang mga ka-anak. Bakit? Ano ang ikinamatay. Hindi exactly namatay. Sila'y pinatay na ng kawalang pag-asa sa buhay. Pinatay nang kakulangan sa buhay. Pinatay na ng sakit na hindi na magamot-gamot. Pinatay na rin ng napasukang rnasamang relasyon. Pinatay ng mga pangit na karanasan. Tulala sa hinaharap. Sa gitna ng kaalagayan ay nagtatanong kung paano makakahulagpos sa kinasadlakang na untiunting ngumangat-ngat na parang anay sa buhay at humihila sa kanila sa huling hantungan. llilibing

Sinabi ni Maurice A. Fetty, na mamabasa nat in sa pahayagan ang rnga trahedyang storya ng mga maagang pagkamatay, nasirang relation, at nasi rang panaginip. Tutuong hindi na rin kailangan tumingin pa sa pahayagan para mabilang ang mga problema at hinagpis sa mundo. Kai Iangan lamang tumingn tayo sa mga kaibigan at kapitbahay at pami lya. Kailangan lamang tignan natin ang ating sari ling buhay at puso. Si Jesus, ang daki lang manggamot at tagabigay ng kapangyarihan ay hindi nang iinsulto ng mga tao at nagsasabi na hindi tutuo ang knilang mga problema. Hindi niya sinasabi sa mga may sakit na hindi sila tutuong may sakit o ka yang sakit nila ay walang hapdi. Hindi niya sinasabi na ang kamatayan ay hindi tutuo o kaya inalok ang nabalong ina na di makatotohanan salita para lamang magaanan ang kanyang naghihinagpis na puso. Naalala ni Maurice tungkol sa isang kaibigan na nakatira sa Indiana kung saan ang mga tornado ay malimit. Ang kanyang batang anak ay may takot sa bagyo o unos. lsang araw, ng may ti la bagyong parating, dina Ia siya ng am a sa harapan ng magarang tahanan at itinuro ang mga kapi tbahay at sinabi sa anak, "Tigncm moo, Iahat ay okey. Ito ay mga matatag na bahay at tayo ay segurado at di mababasa ditto. ·· Nang bumaba ang tornado malapit sa kanila at sinira ang mga "matatag na bahay. ·· Ang mga bagyo sa natural na daigdig ay tutuo gaya din ng mga nagyo sa spirituwal na daigdig. Ang mga gulo at trahedya ay tutuo. Ang kasamaan at kamatayan ay tutuo. Hindi sinabi ni Jesus sa mga alagad ng burnabagyo sa dagat ng Gali lee, ''Ito ay hindi bagyo. ·· Hindi niya sinabing nasa isip ninyo lamang ang bagyo. Ang sinabi niya sa bagyo ay "Pumayapa, manatili " At naging mapaya ang nga. lkaw ba ay nawalan o malapit nang mawalan ng trabaho? Naubusan ka na ba ng mapagkukunan? May serosong sakit ka ba? Ok ba ang iyong relasyon sa asawa? May problema ba sa mga bata? Nagiging alipin ka ng isang masarnang bisyo? Kung ganuon, huwag mong itanggi. Huwag Kaibigan

5


mong sabihing hindi Muo ito sabi ni Jesus. Hindi sinabi ng balong babae na hindi patay ang kanyang anak. Aminin mo ang problema mo. Huwag mong itanggi ito. Kung tayo man angina na namatayan ng pag-asa o ang anak na nagumon sa masamang bisyo, ang unang hakbang ay aminin natin ang katotohananhindi natin kaya ang buhay sa harap ng Diyos. Tanggapin natin ang ating kahinaan. Ang ating kakulangan at pangangailangan. Sabihin natin ito kay Jesus. Para makabangon sa buhay, IPAHIPO ANG KALAGAYAN KAY JESUS "Nang makita siya (angina ng namatay) ng Panginoon, siya ay nahabag sa kaniya. Sinabi niya sa kaniya: Huwag kang umiyak. Lumapit si Jesus at hinipo ang kinalalagyan ng patay at ang mga bumubuhat nito ay tumigil. Sinabi niya: Binata, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka. ¡â&#x20AC;˘ -vs. 13-14

Kung tayo ay may kakulangan at malaking pangangailangan. Kung tayo naawa sa sarili. Kung tayo ay nauubusan na ng lakas. Mayroon ka bang sakit? Nagugumon ka ba sa bisyong hindi maiwasan? Maayos ba ang iyong buhay may asawa o pamilya? May problema ba sa mga anak? Huwag mong itanggi kay Jesus. Hindi itinanggi ng balong ina na ang anak niya ay hindi patay. Aminin natin ang problema. lpahipo sila kay Jesus. Manalangin at hingin sa Panginoong Jesus na hipuin ang buhay ng mga kaanak na ito. Manalangin para sa sarili rin. Lalo na sa mga susunod na Linggo ng Hunyo, dadalhin sa ating kalagitnaan ang maraming nangangailangang mahipo ni Jesus. Naway kasama na tayong pahipo rin at tulungan mahipo ni Jesus ang lahat. Na-ikuwento ni Catherine Marshall sa isa niyang aklat tungkol sa kung paano siya naluray, ng nagpa- routine physical examination siya. Sinabi sa kanya na meron siyang tuberculosis. Hindi siya

6

Jan - Apr 2012

handa sa bagay na ito. Wala seguro sa ating handa sa ganitong pagkakataon. Inutusan siya na mahiga sa kama 24 oras bawat araw na walang tiyak kung kalian matatapos. Nadagdagan siya ng I5 pounds matapos ang I 5 buwan. Matapos ang isang tao at kalahati sa kama, walang progresso. Sa puntos na ito, naturete siya sa isipan. Nakagawa ba ako ng hindi mapapatawad na kasalanan? Nakagawa ba ako ng masama sa kapwa? MAyroon bas a buhay niya na nakakasulasok sa Diyos kaya hindi siya dinidinig? Ano ang gagawin niya? Nanghingi siya ng tawad sa asawa sa lahat ng akala niyang nagawa niya sa kanya. Sinulatan niya ang mga kakilala upang malinisan ang konsiyensiya niya. Nanalangin siya sa Diyos at tinanong kung ano pa ang dapat gawin niya? Hanggang sa isang araw, bumigay na siya sa pagkatalo. Wala na siyang maisip pa. Nanlaban siya at nag-alala hanggang wala ng natira. Nakatayo siya sa kuwarto niya, nanalangin siya. Ang nasulat sa diary niya ay: "From this moment 1 promise that I'll tty to do whatever you tell me for the rest ofmy life, insofar as you 'l/make it clear to me what your wishes are. I'm weak and many times I'll probably renege (di tumupad) on this. But Lord, you 'll have to help me with that too. " lyon na ang pagsuko niya. Umalis siya sa daan ng Diyos. Sa loob ng anim na Linggo, ang kanyang kondisyon ay naging maayos hanggang sa lumalakad lakad na siya, nagaayos ng halamanan sa hardin, gumagawa ng jelly at nanumbalik sa kanyang "normal " na buhay. Puede natin sabihin sa maikling paraan ang buhay ni Catherine Marshall's: God can, if we will let him touch us. Puedeng ayusin ng Diyos kung papayagan nat in hipuin tayo ng Diyos .... Papayag ka ba? ltutuloy sa susunod na edition:

Kung nangusap sa iyo ang mensahe na ito, mangyari na i-text mo sa 0919521042 ang iyong pangalan at address at padadalhan ka naming ng lib1-eng babasahin at aralin.


patotoo

Muling Nagliwanag

ni Magdelena Francisco versince akala ko wala na akong problema sa buhay. Knowing that GOD is always with me. But I felt something was still missing. I remember when I was young, ayokong mamis ang pagdalo ko sa church. Feeling ko di kompleto ang buhay ko at di ako maka-attend kung di bago ang dam it at sapatos ko. Noon nagdalaga na ako, I realized na di pala importante na may bago akong damit at sapatos. Hindi naman tao ang pinunthan ko roon kundi ang PANGINOON. Hanggan nakapag abroad at nakapag-asawa nanatili akong naging matapat sa paglilingkod sa DIYOS. Nanatiling palaisipan ko na may kulang pa rin ang buhay ko. Lagi kong tinatanong ang aking sarili, ano kaya ang plano ng PANGINOON sa akin? Kailan kaya ako makakaraos sa pagiging katulong? lnaamin ko na wala akong malalim na relasyon sa KANIYA kahit di ko tinatalikuran ang pagsisimba at tumawag sa KANIYA. I realized I don 't fee l HIS presence. Parang pakiwari ko itong pagsisimba ko ay isa lamang ritual. I dont take it seriously asking HIS help. Para sa akin, malakas pa rin ang bulong ng kaaway. Ako ay nagkamali lalo na noon nakaranas akong ng matinding pagsubok.

E

Marami akong tanong sa sarili ko. Sometimes I believe kapag nakagawa ka ng mali ayaw mo na itong maulit pa. Minsan kinasusuklaman ko ang sarili ko. Minsan na ako naligaw ng landas. Naging mahina ako sa tukso.At sa pagkakamali doon namulat ang aking mga mata sa katotohanan. Pinagsisihan ko ang nagawa ko. At alam ko na handang magpatawad ang PANGINOON. Inamin ko at pinangako na hindi ko na muling gagawin dahil takot akong maparusahan. And l thank the LORD, naging leksyon din ito sa buhay ko.Dahil sa pagsubok, doon ko nakilala kung sino si Lord God sa buhay ko. Year 2009 month of January when I arrived in Taiwan. I am so blessed kasi Kristiyano ang naging amo ko. Ang pinirmahan kong kontrata ay nagsasaad na walang akong day-off. Napakabuti ng PANGINOON sa dahilan pinapayagan ako ng mga amo ko mag church tuwing linggo. Nagsimula akong magsimba sa isang church sa downtown Taipei for a year. Ngunit nararamdaman ko that Kaibi g an

7


my spirit is not growing. Hanggan sa ako na mismo ang nagtatanong sa amo ko na mga bagay na hindi ko maintindihan sa buhay ko. Minabuti kong konbinsihin ang sarili ko na maghanap ng daan para magkaroon ako ng kaibigan at hanapin ang tamang church. Sa umpisa medyo nahirapan ako kasi andyan pa yon tipong nahihiya ako makipagkaibigan. Arawaraw hinahatid ko ang alaga ko sa TAS at doon may mga Pilipina akong nakilala at lagi silang may dalang babasahin KAIBIGAN MAGAZINE. Nakilala kosi Sis. Erlinda at siya ang humimok na akoy mag-enroll sa isang Libreng Bible Study Correspondence Course (BSCC). Makaraan ng ilang Linggo nakatangap ako ng mga pamphlets. Based on my experience di madaling tapusin ang isang booklet, lalo na panakaw lang angoras ko sa dami ng gawain sa bahay at apat pa ang alaga kong mga bata. Noon nasa ikatlong lesson ako, nahinto ang pag-aaral kong BSCC.At sa tuwing nagkikita kami ni Sis.Erlinda lagi niya akong tinatanong o kinakamusta ang pag-aaral kong BSCC. Umabot isang taon, di ko pinag-ukulan ng pansin ang BSCC at pakiwari ko timatamad na akong magbasa. Buwan August 20 10 muli kaming nagkita ni Sis Erlinda at tinanong ko sa kanya kung me alam siyang puwede akong mag-aral ng Bible Study? Nagpaalam ako sa amo ko na gusto kong mag-aral ng mga Salita ng DIYOS. August 29 first time kong umattend ng TAGALOG FELLOWSHIP worship service. Sa una nakaramdam ako ng nerbiyos. Lumalaro sa isip ko ano kaya gagawin ko? Ano kaya ang magiging reaksyon ko? Ano kaya ang pagkakaiba ng tradisyonal na aking relihiyon sa sa Bible based Christianity? Hindi mada ling maging Kristiano sa dahilan di naman ako namulat sa isang religious family at never ako nagnasa magbasa ng Sibilia. Noon may nag-invite sa aking na umattend ng Bible study. Sabi ko sige gusto ko yan pero ang totoo kunwari lang yon naisip ko agad hmm boring yata yon, maghapon ka nakaupo, magbasa at aantokin lang ako. Ngunit pinagpatuloy ko ang mag-aaral ang mga Sal ita ng DIY OS kahit lagi kong pinipintasan

8

Jan - Apr 2012

ang mga ginagawa nila. Parang nararamdaman ko na unti-unti akong nabubuhayan at nagnanasa at nauuhaw sa mga salita ng DIYOS. Nakalipas ang tatlong buwan tumawag sa akin si Pastor Paul at iminungkahi ni Pastor mag PATOTOO daw ako. Noon una di ako alam ang kahulugan ng PATOTOO ko. Pinagpatuloy ko ang pag-aaral ko sa Bibilaat lagi ako nakikipagsalamuha sa taga Tagalog fellowship. Noon ko na-realize na ako pala ay makasalanan at dahil sa pagkapako ni Jesus sa krus ako ay KANIYANG pinatawad at nilinis ang aking kasalanan. Buong puso kong tinanggap SlYA bilang aking TAGAPAGLIGTAS. Taong Mayo 29,20 I 0, I was baptized. Lubos ang aking kaligayahan na hindi ko malaman ang aking nararamdaman. Pakiramdam ko nagliwanag ang madi lim kong nakaraan.The burden that I carry inside me was washed away. I felt a kind of strength that I never felt before. Ang dati kong pinagtatawanan at pinipintasan ay naglaho. Ngayon a lam ko nasa bawat pagsubok, lagi may plano ang PANGINOON sa buhay. Kaya ako ay hindi nawawalan ng pag-asa. At alam ko na rin kung bakit dina la ako ng PANGINOON dito sa Taiwan. Alam ko na rin na being a Christian is not always easy. But if GOD is with me, a bed of nails wi ll become a bed full of roses.

2nd Cor. 5;17 says, am now a new creation because ofour LORD JESUS CHRIST, MY SERVICE AND DEDICATION will be to him until the last breath of my life. Maraming salamat sa ating Pastor Paul, BSCC staff, to my beloved employer to all my friends at MOMS for Jesus. Sana marami pa kayong matulungan kagaya kong minsan na naging madilim ang nakaraan at mu ting nagliwanag dahil sa ating PANGINOON JESUS. TO GOD BE THE GLORY!!!


Ephesians 5:21 Submit to one another out ofreverence for Christ. 22 Wives, submit to your husbands as to the Lord. 23 For the husband is the head ofthe wife as Christ is the head ofthe church, his body, of which he is the Savior. 24 Now as the church submits to Christ, so also wives should submit to their husbands in everything. 25 Husbands, love your wives. just as Christ loved the church and gave himselfup for her 26 to make her holy. cleansing her by the washing with water through the word, 27 and to present her to himselfas a radiant church, without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. 28 In this same way, husbands ought to love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself 29 After all, no one ever hated his own body. but he feeds and cares for it, just as Christ does the church-- 30 for we are members ofhis body. 5:31 "For this reason a man will/eave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh." 32 This is a profound mystery-- but I am talking about Christ and the church. 33 However. each one ofyou also must love his wife as he loves himself and the wife must respect her husband.

Kaibigan

9


This arguably the most famous text in the NT on marriage. In what follows we will look at the basic ideas Paul is offering and then look specifically at one.

There are Six basic elements presented here: I . What is the power for marriage? This is found in v. 21: 'submit yourselves to one another out offear o,(Christ. ' Fear produces something good. In Psalm 130: 'thou forgives sin, therefore I will fear you.' It seems that fear doesn't mean 'lo be a.fi'aid of or scared of .. ' Fear means to be in awe of, overwhelmed by .... to be in amazement of. So, out of fear of Christ, you are enabled to serve. Why is this important? Paul is assuming we 'can ' be unselfish but our nature is self-centeredness. This is the most basic problem of every marriage. Further, Paul is assuming that the gospel is the answer to this problem. After all, the gospel is that we are more weak than we ever dared believe but more valued and loved than we could have ever dreamed possible. What does this do? This makes you a strong and a humble person ... both at the same time. This is the power of a good marriage, and everything that follows is built on this. In other words, we aren't to be legalists or relativists. Think about it this way. The gospel says we need to continually repent as saved people. All oflife is repentance. The legalist does it out of anxiety, we do it out ofthankfulness to God. This produces gospel based self-esteem. In other words, I can be honest with God about my sin without fear of rejection. No faking or hiding allowed. Out of fear of Christ, knowing what he has done for me makes me humble and courageous. This is the power of marriage. 2. This text also gives us the definition of

JO

Jan - Apr 2012

marriage: it is a covenant .... 'cleave unto his wife', means to be glued to, to be bound legally to someone. It means essentially that marriage is an institution of law entered into through public promise. 3. This text also teaches the priority of marriage: 'leave family, leave all other allegiances, and enter into it as a priority'. Before you married, your family was the most powerful force in your life.... now your marriage is. It must have priority over all other relationships. Some never leave their parents/family ...... their parents sti ll have control over their patterns of behavior, even if you hate your parents! What about my job or career? Friends? Marriage has priority over all of these. God invented marriage and it must work according to His rules. If you don't tbllow this it will distort your marriage. 4. Paul lays out the purposes of marriage: 'the two shall become 'one flesh'. This means a relationship of Vulnerability and Exposure. The ultimate purpose is 'soul oneness' .... like physical nakedness ..... no secrets. The reason you aren't to be naked with someone who is not your spouse is because to do this, to only expose part of yourself, leads to distortion .... the total 'you' isn't there. And this is distorting to the image God has in us. 5. This text a lso tells us something about the structure of marriage: the structure of marriage is the 'head body路 relationship. Complimentary functions. The differences are important if we are going to complete one another. To recognize and operate out of these is essential. The roles are not interchangeable. 6. Lastly, Paul tells us something about the mystery of marriage: marriage is basically a mirror of the relationship between Christ and his church. Notice that the entire relationship in marriage is based on the metaphors of Christ relating to his church. When a man and woman are united in marriage, we glimpse what it will


be like to know Him on the last day when he returns for his church. To be washed? 'to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word, 27 and to present her to himself as a radiant church, without stain or wrink le or any other blemish, but holy and blameless. In other words, Marriage is invented by God to be a vehicle to turn you into someone holy. It is meant to give us a foretaste of eternity with Him. Marriage is not an 'end in itself· It is not the ultimate objective but the means designed by god to turn us into some else, someone holy. Marriage involves ridding each other of the dirt/faults that we have. Anyone married knows this is not a 'spa' experience. Cleaning wounds is painful.

1 Corinthians 4:5 Thereforejudge nothing before the appointed time: wait till the Lord comes. He will bring to light what is hidden in darkness and will expose the motives o.fmen's hearts. At that time each will receive his praise from God. So will marriage. Marriage reveals the flaws in each of us. Marriage doesn't create the flaws .... it reveals them. Your pride, worry, ego, self-righteousness? When your friend tells you something, you can ignore it or leave. Not in

marriage ... it is a covenant. Marriage holds a mirror up to you ...... the real you is there. It is tough and painful. For the first time in your life, you will discover your flaws in a way you cannot escape them .... and you will find out how much you really need Jesus. The things your parents tried to tell you, your fi·iends, etc ...... are now being revealed by your ·tove. · Marriage brings out the worst in you. Why? Because marriage reveals your heart. So what happens is that your marriage will show you your true self and that will call you to an encounter with God like you've never had before. lffi·iends sharpen you like 'iron shmpens iron.' just think what your wife can do! When a gemologist polishes fine stones, he places the diamonds in a small device called a 'gem tumbler' and places some grinding compound inside, spins the wheel and in the end, beautiful shiny stones are revealed. Marriage is the grinding compound God uses to shine and polish us into the image of His Son Jesus.

The Message is preached By. Dr. Michaell'ayne. Senior Pastor ofTaipei International Church. Ifyou have any question related to the sermon, ph~ase send us via emai l and we will forward them to Pastor Michael. Send to revpaul33@gmail.com

Kaibigan

11


Reader's

Tumibay ang Pananalig

Inspiring and Enlightening

Thank You sa pinadala ninyong magazine. Lalo po tumibay ang pananalig ko sa Panginoon. I also share Kaibigan magazine to my friend.

Napakainspirin g po na babasahin, kapupulutan ng aral at nakakapagbukas ng kaisipan sa kabutihang dulot ng pagkakaroon ng pananampalataya sa Diyos. Pagpalain po kayo!

ROCHEL REFUG I O TAIPEI CITY

Nakakatu long para Makalimutan ang Problema Thank you for sending me kaibigan magazine. In every time I have a problem, I always repeat reading the word of God in this magazine. I've learned a lot. Nakagagaan ng dibdib at nakakapag-isip ng maayos kung ano ang magiging solusyon. Thank you very much to all the staff. God bless you a ll and more power. MARY ANN VEGA PINGTUNG COUNTY

ANTONETTE ORTEGA KAOHSIUNG

Gained Knowledge Maraming salamat sa magazine. Sa tuwing binabasa ko ang Kaibigan magazine marami akong napupulot na aral tungkol sa Biblical na paraan at kung paano mamuhay na maayos. This magazine inspired me much. Thanks a lot and more power!

EDWARD NAMINGIT TAICHUNG CITY

We'd love to hear from you! Write us at Kaibigan. #432, Suite 704. 7F, Kcclu ng Rd. Sec. I. Siny i District, Taipei II 0; or send a fax to (02)2729-9837 (ATTN: Lisa), or email us at kaibiganmagazine@me.com

12

Jan-Apr 2012


sangaraw, si Robert Redford, artista sa Hollywood ay naglalakad sa hotel lobby. lsang babae ang sumunod sa kanya hanggang elevator at excited na tinanong, .. Are you the real Robert Redford? " Sumagot siya, "Kapag ako ay nag-iisa na lamang!" Maram i ay tutuo lamang sa sari li kapag nag-iisa na. Pagdating sa harap ng publiko, nag-iiba na ang isip at galaw. Ang tutuo lahat tayo to some degree ay ipokrito. Nagkakaiba lamang sa antas ng pagka-ipokrito. Ang salitang ''hypocrite .. ay nagmula sa Latin word na hypocrisies na ang ibig sabihin ay "play-acting. pretense. 路路 Sa classical and New Testament Greek ay iisa ang ideya-to play a part, pretend. Ang loobin ng taong ipokrito ay hindi ugma o iba sa kanyang pinalalabas. Ang nagpapanggap na masaya ay maaaring malungkot sa kalooban. Ang nakasimangot ay maaaring hindi naman sa loob. Maaaring dalawa ang uri nang hypocrisy, obvious o halala ni Rev Paul Ko at hindi obvious o di halata. Nang turuan ni Jesus ang mga alagad sa kahalagahan ng panalangin, pag-aayuno at paglilimos, hinimok niya na huwag gayahin ang mga ipokrito (Matthew 6:2, 5, 16). Sa gawang pananalangin ng mahahaba sa publiko. Nagpapansin ng kapag nag-aayuno (fasting). Pagparada ng kanilang mga kaloob sa templo upang ipakita ang koneksyon sa Diyos. Ang mga Pariseo ay nagpaparada nang kanilang pagkarelihiyoso, ngunit marumi naman ang puso (Matthew 23: 13-33; Mark 7:20-23). Tinutuligsa sila ni Jesus sapagkat ayaw nilang harapin kung sino sila sa mata ng Diyos at hindi sa kung sino sila sa sarili. Ginigising sila mula sa pag-aakalang tanggap si la ng Diyos. Actually nilalayo nila ang sarili pati ang tagasunod sa Diyos. Si Judas ay ibang klase ang pagka-ipokrito. Mapapansin na wala ni isang alagad ni Cristo ang naghinala o nakahalata man lamang sa pagpapanggap ni Judas mula ng tawagin si la ni Jesus. Si Judas lamang ang nakaka-alam ng tutuo niyang pagkatao sapagkat naitago niya ang tutuong intensyon. Nang pahiran si Jesu Cristo nang mamahalin pabango ni Maria sa Juan 12:2-6 ay ganito ang nangyari, "Kaya't iginawa siya doon ng isang hapunan: at si Marta ay naglilingkod: datapuwa'J si Lazaro ay isa sa nangakaupo sa pagkain na kasalo niya. Si Maria nga'y kumuha ng isang libra ng unguentong taganas na nardo, na totoong mahalaga, at pinahiran ang mga paa ni Jesus, at kinuskos ang kaniyang mga paa ng kaniyang mga buhok: at ang bahay ay napuno ng amoy ng unguento. Datapuwa't si Judas lscariote, na isa sa kaniyang mga alagad, nasa kaniya'y

I

Kaibi gan

13


magkakanulo, ay nagsabi, Bakit hindi ipinagbili ang unguentong ito ng tatlong daang denario, at ibigay sa mga dukha?

saserdote at sa mga opisyales ng mga tanod sa templo kung papaano niya maipagkakanulo si Jesus sa kanila. 路路Luke 22:3.4.

lnihayag ni Juan ang motibo ni Judas sa tal. 6, "Ito y sinabi nga niya, hindi sapagka't ipinagmalasakit niya ang mga dukha: kundi sapagka't siya 'y magnanakaw, at yamang nasa kaniya ang supot ay kinukuha niya ang doon ay inilalagay. ,. Ang tutuong saloobin ay makakupit ng parte sa mabebenta. Ang halaga ng Nardong Pabango ay tat long daan pi lak. Tinatayang katumbas ng isang taon sahod sa panahon na iyon. Nang ipagkanulo ni Judas si Jesus ay kapalit lamang ng 30 pirasong pilak. Halaga lamang ng isang ali pin. Kilala ng Diyos kung sino si Judas. !sang palsipikadong alagad. Tinawag siyang "doomed to destruction'' sa Juan 17:12. Gaya ni Judas, hindi lahat ng nagsisimba, ano mang denominasyon, ay tutuong may relasyon sa Diyos. Marami ang nagpapanggap sa mga nagsisimba. Hindi tutuo ang kalooban sa Diyos. lba ang pakay nil a sa pagpunta sa simbahan. Ang isip at puso ni Judas ay naruruon sa pagkupit ng salapi. Walang malasakit sa mga dukha. Dahilan lamang mga dukha upang may makakupit siya sa kaban ng yaman. Mga walo o sampung taon na ang nakaraan, isang babae ang nag boluntaryo maging pansamantalang treasurer sa isang church. Nadiskubre na nawawala ang ilang malalaking offering pagkaraan ng ilang Linggo. Matapos ang imbestigasyon, ang treasurer pala ang nagsamantala. Nagpapanggap na deboto upang makakupit sa offering. Oo, nasa simbahan tayo kada Linggo. Oo, nakikita ng Diyos at tao na nagsisilbi tayo sa simbahan ... ngunit Jan tad o hindi, ang Iaman ng isip, puso at mga gawa ay nahahayag sa Diyos. Ano ang Iaman ng iyong isipan? Ano ang Iaman ng iyong puso? Ano ang ginagawa sa buhay? Huwag matakot na harapin ng tutohanan ang sarili. Maging tutuo at aminin na walang kapangyarihang baguhin ang sarili liban kung hihingin sa Diyos. "Pumasok si Satanas kay Judas na linaguricmg taga-Keriot, na kabilang sa labindalawang alagad. Umalis siya at nakipag-usap sa mga pinunong-

J4

Jan-Apr 2012

Nakipagsabwatan si Judas sa mga papatay kay Jesus. Paano tayo nagiging kagaya ni Judas? Kung nakikipag sabwatan tayo sa mga naglalayo sa at in sa Diyos. Sa pakikipag-ugnayan sa mga maling gawain gaya ng tsismis, pagsama sa hindi mo asawa, pandaraya, at pagsisinungaling. Pagdadala ng pangalan ng Diyos sa usapang walang katuturan. Pagsamba sa salapi, pagmamalaki, etc. Ang mga ito ay pagkakanulo sa Diyos na sinasabi mong pinaniniwalaan mo. Pumasok si Satanas kay Judas sa intensyong pagkakanulo. Gayun din ang maaaring mangyari kung patuloy tayong makikipag-ugnayan sa mali. Dadalhin ka ni Satanas sa kapahamakan. Si Judas ay nagpakamatay. Kung hindi tayo aware sa ating pagkukunwari, lalo tayong mapaglalaruan ni Satanas at ililiko ang ating pananampalataya, bibihagin at idala sa kapahamakan ang pamilya at komunidad. Paano ka ba nagkukunwari sa harap ng Diyos? Si Haring David ay nakipag-ugnayan sa kamalian ngunit ikinumpisal ang kasalanan, nagsisisi at lumapit sa Diyos, humingi ng tawad, lumakad sa katotohanan. Si Judas ay hindi lumapit sa Diyos kundi nagbigti. Kung aaminin mo ang Iaman ng iyong isip,salita, puso at gawa at pagsisihan ito ng tutuo ay lilinisin ka ng Diyos sa lahat ng kalikuan (I Juan I :9). Namatay si Jesus sa Krus para bayaran ang iyong kasalanan. Sinabi ni San Pedro, "Kaya nga. alisin na ninyo ang /ahat ng masamang hangarin at /ahat ng pandaraya. Talikdan na ninyo ang pagkukunwari. pagkainggit at lahat ng uri ng paninirang puri." -1 Pet. 2:1. Si Jesu Cristo lamang ang maka-aalis ng iyong pagkukunwari sa buhay. Gawin mo ito ngayon na.

Kung nagkaroon ng kahulugan sa buhay mo ang anikulong ito. mangyari na i-text ang iyong pangalan at tirahan sa Taiwan at padadalhan ka ng libreng babasahin at Bible Lesson sa CP 0919521042.


Part 2 of The Chief End of Man is Glorifying God and Enjoying Him Forever kay, maybe this isn't REALLY what happened, but I think it's funny nevertheless :) On the very first day, God created the cow. He said to the cow, "Today I have created you! As a cow, you must go to the field with the farmer all day long. You will work all day under the sun! I will give you a life span of 50 years ..." The cow objected, "What? This kind of tough life you want me to live for 50 years? Let me have 20 years, and the 30 years I'll give back to you." So God agreed. On the second day, God created the dog. God said to the dog, ··What y ou are supposed to do is to sit all day by the door ofyour house. Any people that come in, you will have to bark at them! I 'll give a life span of20 years. ·· The dog objected, "What? All day long to sit by the door? No way! I give you back my other 10 years oflife! " So God agreed. On the third day, God created the monkey. He said to the monkey, ''Monkeys have to entertain people. You ·ve got to make them laugh and do monkey tricks. I'll give you 20 years life span. " The monkey objected. ··What? Make them laugh? Do monkey faces and tricks? Ten years will do, and the other I0 years rl! give you back. " So God agreed. On the fourth day, God created man and said to him, ·· Yow'job is to sleep, eat, and play. You will

O

enjoy ve1y much in your life. All you need to do is to enjoy and do nothing. This kind oflife, I'll give you a 20 year life span. " The man objected ... What? Such a good life! Eat, play. sleep, do nothing? Enjoy the best and you expect me to live only for 20 years? No way, man! Why don 't we make a deal? Since the cow gave you back 30 years, and the dog gave you back I 0 years and the monkey gave you back I 0 years. I will take them from you! That makes my life span 70 years. right?" So God agreed. AND THAT'S WHY.... In our first 20 years, we eat, sleep, play, enjoy the best and do nothing much. For the next 30 years, we work all day long, suffer and get to support the family. For the next I 0 years, we entertain our grandchi ldren by making monkey faces and monkey tricks. And for the last I 0 years, we stay at home, sit by the front door and bark at people! But do you want a better deal with God? Last Sunday Jan. I, 2012 we were reflecting on the question "What is the chiefend ofman?" and the answer, "The chief end ofman is to glorify God and enjoy Himforevel: " Today we shall reflect on the second part of that answer and that's enjoying him forever. What does it mean to enjoy God forever? Enjoying God means (I) Loving God (2) Investing Life for God's purpose (3) Enduring suffering, trials and persecutions. Enjoying God means ... Kaibi g an

JS


shall love your neighbor as yourself'... therefore love is the fulfillment ofthe law. Roms./3:8a-10 For this is the love ofGod, that we keep His commandments; and His commandments are not burdensome. JJohn 5:3 There are more of similar passages even in the Old Testament. God's s ingle highest priority for mankind, or for any specific man, is that a man love God by obeying His commandments. This is the truth. This is from God. There is no more important pursuit, no greater commandment, no more supreme duty. If any man dreams up a higher calling then he fails to grasp the very nature of "the whole Law and the Prophets." The Love of God mobilizes us to obey the law, not following the law in the absence of loving God. It is the Spirit of loving God that we see the wisdom of why we should obey God's command. We understand why we have to obey. Jesus said in Mark 12:28b-31 passage said, That is why we enjoy God forever because of the result of our obedience. l believe that loving God ''there is no other commandment greater by obeying His commandment ensure that I get than these."' maximum joy so that God gets the maximum glory! The point: You can have religion like what the Enjoying God means .... INVESTING LIFE FOR GOD'S ETERNAL Pharisees and the Sadducees have, observing the PURPOSE rules and regu lations of the law, and yet li ve a life In what is the Apostle Paul investing His life? dead, lifeless and withoutjoy. To Jesus, loving God is the main thing that gives life and joy! Not the Philippians 1:21 , Paul says, religious rules and laws without it! God's love is "For to me, to live is Christ and to die is gain." what drives the law, not the other way around. To What does Paul mean here? He is saying I find the religious leaders, the law drives their religion my life joyful, meaningful, purposeful, productive, that seems to exclude love. But what does it mean to "love God?" How and happy only in Christ. 1t is in Christ that he do I know if I love God? What precisely should wanted to invest wholly his entire life. The return a man do or feel to fulfill this greatest of all on the eternal investment he seeking is expressed commandments? Let us go over some Bible in Phil. 3:8, passages that answer the question: ''What is more. 1 consider everything a loss because of the surpassing worth of If you love me, you will keep my knowing Christ Jesus my Lord.jor whose commandments. John 14:15. sake I have lost all things. 1 consider them Ifyou keep my commandments, you will garbage that 1 may gain Christ" abide in my love: just as I have kept my Father's commandments, and abide in His Paul was extremely happy as a result. He wrote in Philippians, love. John 15:10 He who has my commandments and keeps ''Rejoice and again I say Rejoice!" Where is your life in vested? Do they satisfy them, he it is who loves me ... John 14:21 .. .for he who loves his neighbor has your life? When we witness the power and glory fulfilled the law. For this, 'You shall not of God at work in Christ, when we have tasted God unfailing love because of the grace he lavished on commit adulte1y, you shall not murde1~ us, all the spiritual blessings indicated in Ephesians you shall not steal, you shall not covet'. I :3-1 0, when God put his Holy Spirit in you, your and if there is any other commandment, it is summed up in this saying, 'You motivation in life change. See how the Psalmist

LOVING GOD Our whole life's joy is dependent on loving God with our whole being. The point of Jesus is made clear regarding enjoying God in Matthew 22:3440. There was a conversation between Jesus and the Sadducees about a certain issue and the Pharisees joined the conversation. ''Hearing that Jesus had silenced the Sadducees. the Pharisees got together. One ofthem. an experl in the law. tested him with this question: "Teacher. which is the greatest commandmenl in the Law? " Jesus replied: "'Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.路 This is the first and greatest commandment. And the second is like it: 'Love your neighbor as yourself' All the Law and the Prophets hang on these two commandments."

16

Jan - Apr 2012


expressed his experience.

"I have seen you in the sanctuary and beheld your power and your glory. Because your love is better than l{fe, my lips will glorify you. I will praise you as long as !live, and in your name I will lift up my hands. I will be fully satisfied as with the richest offoods: with singing lips my mouth will praise you. "... -Psalm 63:2-5 Life not invested in and for God is vain, useless life. It does not satisfy. It bores. No wonder why many people who seem to have everything in this life find it a hollow life. There is that hole in the center of their lives that only God can fill. Why would some people hate their lives and commit suicide in spite ofhaving everything in this world? Because they find no meaning and purpose there. The Apostle Paul finds no meaning and purpose in human religion and strivings. It was a wasted investment. He knows because he has served a dead religion zealously. He found that God's love and purpose is better than life. Have you tried investing more of your time, talent and resources in God's eternal purpose? May I encourage you if you have not done so yet you may when Pastor Michael Payne arri ves and start leading the church next week; don't ask him what he can do for our church. Ask yourself what you can do to help Pastor Mike grow our church to the glory of God. Make an eternal investment. Offer your time, talent and resources to the maximum in God's work and experience the joy it entails. Enjoying God means ....

ENDURING SUFFERING, TRIALS, OR PERSECUTIONS Enjoying God does not exclude suffering, trials and persecution but every experience will be for your spiritual benefit as well. Enjoying God is not fi·eedom from these things. When we choose to enjoy God, we choose to endure whatever suffering, trials and persecution that may come our way. We do not avoid them. We count it al l joy. We choose to join Christ in His sufferings. We endure suffering for Christ because of the glory it brings to God and the salvation it brings to others. In fact suffering display the glory of God. Let us take the example of the Apostle Paul. Who among us have suffered the same c ircumstance that the Apostle Paul went through? He chooses and does things out of Love of God in whom he delights in. The Apostle Paul shared his experience:

1 Corinthians 1:8-10, Paul wrote, ··we

do not want you to be uninformed. brothers and sisters, about the troubles we experienced in the province of Asia. We were under great pressure,far beyond our ability to endure, so that we despaired of lifo itself Indeed, wefelt we had received the sentence ofdeath. But this happened that we might not rely on ourselves but on God, who raises the dead. He has delivered us from such a deadly peril, and he will deliver us again. On him we have set our hope that he wi ll continue to deliver us." And in,

2 Corinthians 4:7-17. ·?but we have this treasure in jars ofclay to show that this all-surpassing power is from God and not from us. 8 We are hard pressed on evety side, but not crushed; perplexed, but not in despair: 9 persecllfed, but not abandoned: struck down, but not destroyed. 10 We always carry around in our body the death ofJesus, so that the life ofJesus may also be revealed in our body. 11 For we who are alive are always being given over to death for Jesus· sake, so that his life may also be revealed in our mortal body. 12 So then, death is at work in us. but life is at work in you ........ 15 All this is for your benefit, so that the grace that is reaching more and more people may cause thanksgiving to ovetflow to the glory of God. 16 Therefore we do not lose heart. Though outwardly we are wasting away, yet imvardly we are being renewed day by day. 17 for our light and momentary troubles are achievingfor us an eternal glory that far outweighs them all. "Paulfinds greater meaning andjoy in God ·s eternal love and purpose. Indeed enjoying God includes taking up your cross. Matthew 16:24 says,

"Then Jesus said to his disciples, ··whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross andfollow me." You don't find satisfying life if you want to save it on your terms. You find satisfying life by loving God and obeying Him even through suffering, trials and persecution!

2 Tim. 3:12 says, "In fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus Kaibigan

17


will be persecuted in the world." I Pet. 4:I2, "Dear friends, do not be surprised at thejieryordeaithat has come on you to test you. as though something strange were happening to you." Phil. I:29 says, 'For it has been granted to you on behalf of Christ not only to believe in him, but also to suffer for him. " In Colossians I :24-29, Apostle Paul says,

'Now I rejoice in what I am suffering/or you, and I fill up in my flesh what is still lacking in regard to Christ's afflictions. for the sake of his body, which is the church. 25 I have become its servant by the commission God gave me to present to you the word ofGod in itsfullness- 26 the myste1y that has been kept hidden for ages and generations, but is now disclosed to the Lord's people. 27 to them God has chosen to make known among the Gentiles the glorious riches ofthis mystery, which is Christ in you, the hope of glmy. 28 He is the one we proclaim, admonishing and teaching everyone with all wisdom, so that we may present everyone ji.dly mature in Christ. 29 To this end I strenuously contend with all the energy Christ so powerfully works in me."

gives glory to God.

In Phil. 2:5-8 Paul says, "In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus: Who, being in very nature God. did not consider equality with God something to be used to his own advantage: 7 rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. And being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death- even death on a cross!'' Jesus our Lord endured the cross and death. Why? Hebrews 12: 2-3, says,

''Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and pe1:(ecter offaith. For the joy set before him he endured the cross. scorning its shame, and sal down at the right hand of the throne of God. 3 consider him who endured such opposition from sinners, so that you will not grow weary and lose heart." There is eternaljoy and blissfor enduring

suffering for the Gospel! James I: 2-4 tell believers why they should welcome trials and sufferings when he wrote, "Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, 3 because you know that the testing of your faith produces perseverance. 4 Let perseverance finish its work so 2 Tim. I :8 says, that you may be mature and complete, not lacking "So do not be ashamed of the testimony anything." about our Lord or of me his prisoner. In growing the joy of this church, endure Rathet; join with me in suffering for the whatever hardship we must face for the glory of gospel, by the power ofGod. " You cannot enjoy God if you are ashamed of the our Lord Jesus Christ. CONCLUS ION: Enjoying God means (I) testimony of being a prisoner of Him. In Acts 5:4 1, The apostles Peter and John after Loving God (2) Investing Life for God's Purpose, being flogged for speaking in the name of Christ (3) Enduring sufferings, trials and persecutions. We are summoned not to a miserable life, but were enjoying or rejoicing or are happy in spite of what they have received from the hands of summoned to display the glory of God on earth the religious leaders and quote, â&#x20AC;˘Âˇ The apostles because we were created by Him and For Him left the Sanhedrin. rejoicing because they had alone. We can realize joyful life by our love and been counted worlhy of suffering disgrace for obedience to Him even through sufferings and the Name.., They even told the re ligious leaders trials of many kinds. The whole experience of happi ly; ''we ought /o obey God rather /han men" really enjoying God is dependent on loving Him, (Acts 5:29). That's an example of how the Apostles obeying Him to fulfill his purpose with whole enjoy God because the suffering is nothing heart, soul, and mind! compared to being counted worthy for Christ. There is a better way to maximize rea l joy and pleasure on earth. If we love God supremely, adapted by Rev. Paul Ko circumstance is irrelevant because delight is in God. Enduring suffering for Christ is gain and

J8

Jan -Apr 2012


coverstory

Tinawag Ang Mga I<ristiyano Sa N aiibang Pag-Iisip At IGlos ni Rev.Paul Ko ng pagtaas ng diborsyo sa Taiwan, ang mga may asawang Filipino guest contract worker, ang mga nakapag-asawa ng local Taiwanese na dumadanas ng gap sa kultura at linguahe, at ang pagguho ng pagpapahalaga sa pamantayan ng Kristiyano tungkol sa panliligaw at pag-aasawa ay mga isyu na aming inaalala sa Tagalog Fellowship. SaTaiwan, kasama sa mahigit kumulang na 89 libong Filipino Contract workers lalo na sa

A

Kaibigan

19


manufacturing sectors ay mga dalaga at binata edad 25-30 years old. Lagpas sa edad na ito ay karam ihan ay nasa D. H. at Care taker na kategorya at karaniwan ay may asawa na. II an sa mga factory na alam ko ay pinipigil ang paglabas ng kanilang mga workers dahilan sa hindi kanais nais na resulta ng paglabas labas gaya ng pagbubuntis ng mga babae na nakaka-apekto sa operasyon ng factory. Ang ibang factory ay nag talaga ng curfew hour sa gabi. May nabisita akong factory sa tucheng na wala silang hiwalay na dormitory para sa babae at lalaki. Kurtina na kanilang ginawa na lamang ang pinakatakip ng higaan nila. Hindi kaya ng factory mag provide ng mabuting pasilidad. Nagulat pa ang isang Pilipina ng siya ay mabuntis ng boyfriend ng alukin ng amo niya na samahan sa abortion clinic sapagkat hindi daw problema ang bagay na ito sa Taiwan. Hindi rin nakakatulong ang media, lakad ng makabagong kultura at sosyal na kapaligiran. Ang ganitong environment ang humuhubog ngayon sa kaisipan ng mga guest workers kasama na ang mgaFilipino, Indonesians, Thai at iba pa na nagpapaguho ng mga pinahahalagahang bagay tungkol sa pagli ligawan at pag-aasawa. Bilang Kristiyano, tinawag tayo sa naiibang kaisipan at kilos. Sa ating pagpapanatili sa mga bagay na pinahahalagahan, bilang Kristiyano at mga alagad ni Cristo, ating nilalayon ang mga sumusunod: l.lsulong ang pang kristiyano pamantayan sa panliligaw at pag-aasawa 2.Magkaloob sa mga wala pang asawa ng pamantayan ng biblical sa panliligaw 3.Palakasin ang mga temporaryong nahiwalay sa kanilang asawa dahilan sa trabahong pangkabuhayan sa Taiwan sa moralidad ng Biblia 4.Tumulong na mabawasan ang puwang sa mga mix marriage at abutin ang asawang hindi pa Kristiyano 5.Himukin ang mga single parents na ilagak ang buhay kay Cristo Para matupad ang mga layuning ito, nag takda kami ng mga gawain gaya ng mga sumusunod sa taong ito at sa mga susunod pa: • ''A Night ofHearts, " a project for Singles and Couples at bukas para sa lahat- February 19, 2012

20

J a 11 · Apr 2 0 I 2

• Magpahayag ng mga sermons tungkol sa Christian Marriage, 3-4 beses sa taon 20 12 sa Tagalog fellowship services • Magpalabas ng mga publikasyon na may kinalaman sa pag-aasawa at mga patutuo sa Kaibigan Magazine Publication- in 4 Editions of2012 • Maghain ng mga aklat at babasahin tungkol sa pag-aasawa para sa mga interesado. • Magtalaga ng pang-mag-asawang counseling at panalangin Ang "Night of Hearts'' ay nagawa na nitong nakaraang Feb.l9,2012/4:30-7:30 p.m .. Napaloob sa gawain ang candle light dinner, awitan ng pag-ibig, mga palaro para sa singles at couples, may mga raffles of prices at matching games at pagkokorona ng King and Queen of the Night. Nagbahagi rin ng biblical na mensahe tungkol sa ano ba ang ibig sa ibig sabihin ng pag-aasawa at ito ay ibinahagi ni Dr. Michael at Karen Payne (Kasalukuyan Senior Pastor ng TIC). Ang mga nahalal na host ay ang mga singles ng Tagalog fellowship na sina Arcelli Manamtam, Racquel Mauricio, June Chua, Marie Herrera, Olive lpayan, Cyril Rejas., Julius Medez, Sunshine Chen. Pinapasalamatan din sina Jordan Tatlonghari, at Teresa Gania at Shirley Kaw sa dekorasyon ginawa, miembro ng hospitality team gaya ni Soledad, Naty, Mila, Sonia, Mary at iba pa hindi na mabanggit lahat lahat dito ngunit nagbigay ng panahon at oras upang mailunsad ang mahalagang Gawain sa gabing iyon. Pinasasalamatan ang Taipei International church sa suporta at ang Taipei American School kung saan ginawa ang event na ito. Ang pagpapala ng Diyos ay sumainyong lahat. lna-anyayahan namin kayong dumalo sa aming mga gawain sa Tagalog Fellowship kung nais ninyong tumulong sa layunin pang mag-asawa. Tuwing Linggo sa Taipei American School,#800 Chungshan N.Rd. sec.6,Taipei City. Take bus 220,902,285,612.


natatanging pangyayari

Philtai Teatn Won The Basl<etball For Jesus Chatnpionship Gatne by Pastor Paul Ko

Kaibi g an

21


T

he Basketball For Jesus 20 11-2012 Championship Game sponsored by Tagalog Fellowship of Taipei International Church came to the final close of its second season last March 4,20 12, 1112:30 p.m. atTienmou Sports Complex, Chung Cheng Road, Shih lin District, Taipei City, Taiwan

Philtai Team who were coached by Leamer Agcaoli and Captain Ball Ronald Eloy Ganapin won the Championship award. Sanshin Team took the 1st Runner Up Award led by Leamer Gaquit and Jessie Compra. It was a very close final match between Philtai and Sanshin. Prestige Team got the 2nd runner up award led by John Vincent Chuan and Bladie Malang. Jessie Compra, Bladie Malang, Jonathan Atienza and Ronald Hanapin were recognized part of the mythical five for their outstanding performance. There were six teams that originally participated in the games that started sometime in August of20 11. One team backed out and SYMG led by Vo ltaire Viray and Joo Hong Team led by Jake Monteron and Brian Magsino went on with the games but lost to the 3 better teams. H ilario Lobendino is the Basketball over -all coordinator of a ll the participating teams. Jonathan Baltazar and Brandie were the regular referees hired. Rolan Rilliera helps too in this department. The Awards ceremony was held after the Tagalog fellowship Service in Taipei American School, at #800 Chungshan North Road Section 6, Shihlin District, Taipei Taiwan. Paul Ko (pastor) with Tagalog servant leaders, Mary Chen, Rolan Rillera Elmer Lee, Mila Gumba, Ivon Chen and Tagalog fellowship congregation congratulated the winners. We also thanked Brenda Baltazar and George Lim for helping out and Julie Ong for the medals The Basketball Games is dedicated to our Lord Jesus Christ to whom in faith we believe for by His grace the event were conducted. We praised God and give Him the glory for guiding the games all the way. Actually, part of the program includes Bible Study and prayer before each games. We thank all the players who participated in the games and in the Bible Study and prayers. The next Basketball season is being planned. If you are interested to register and join, please contact Tagalog Fellowship and look for Nely Shih for information at 02-28344127 from Monday to Friday.

22

J a 11 路Apr

20 I 2


Kaibigan

23


~//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~

Are you thinking of giving someone a special

~

~

gift this year? Well Your search is over. You can

~

~

sponsor a friend to receive a free eternal gift/

~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~

~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

INTRODUCED A FRIEND TO THE FREE BIBLE STUDY COURSE BY MAIL AS YOUR SPECIAL GIFT THIS NEW YEARI

All over Taiwan, Contract Filipino Workers are struggling to survive against terrible temptations, directionless lives, demonic attack, abuse, loneliness, fear and hopelessness. The Free Bible Study Course by Mall program provides you an opportunity to sponsor a friend to discover the knowledge of God, receive salvation, grow In his/her spiritual life and become a powerful purposeful testimony to His family, children and the community. The good thing about this program Is your friend can study the Bible at his/her free time. No hurry. At their own pace, no deadline and at their own place, no need to go somewhere else. Simply send the name and address of your friend to: BSCC, Tagalog Fellowship, 7F, #248 Chungshan N.Rd. Section 6,Talpel City,Taiwan 111 or text to BSCC CP: 0922300808. We will send the free Bible lessons with a free New Testament Bible so that your friend can begin the Bible Study the lessons. Your friend only needs to buy own envelope and stamps for postage. When you sponsor a friend, you are giving them God's love. Just knowing that someone cares about the soul of another Is powerful to Imagine. Giving your friend a free Bible Study Course will profoundly change the future of your friend's life to eternity and will change your own life as well. You can also consider helping us provide the course by donating any amount you can share to the same address given.

The Bible soys, 'He who supplies seed to the sower and breadforfood will also supply and Increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness." -2 Cor. 9:10

Don't just give any gift/ Give someone an eternal gift this New Year! Give the Free Bible Study Course.

~ ~ ~ ~ ~

~

~ ~

~

~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~

~

~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~

~

~

~

~/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////~ 24

J a 11 路 Apr 2 0 I 2


bscc corner ABEGAIL JULIANO- KAOSHIUNG CITY Through BSCC, I've learned a lot of things, even I know who is God in my life, but now it's a big different. Having these lessons is a continuous learning. Be thankful to God is not enough; being a Christian is not enough, we really need to receive the Lord Jesus Christ as Savior. The word of God is like vitamins. It has awaken my belief knowing how God loves me, how the Lord Jesus Christ was crucified, died and rose again to pay for my s ins.

Diyos sa bawat lessons ng aking natatangap.

GLORIA G. SANDAAN

- CHIAYI CITY I' m so thankful to our God, and our Lord Jesus Christ dahil sa BSCC ko lu bos nalaman at RIZALYN CABAG- TAIPEI CITY naunawaan kung paano ang tanging pagsunod sa I would like to thank our Almighty God because Panginoon, nakakapagbigay inspirasyon at lakas He gave us a way to know Him better. I started sa mga OFW na gaya ko. BSCC last year and for me it's been a great help, it has changed my life a lot. I've learned how to GUADALUPE TOLENTINO - ILAN CITY forgive, to dea l with the people around me, to have Thanks to BSCC, it is reall y a great help and more faith in Him, to become strong to face all the encouragement for me to know how it is working obstacles in my life, because I believe, accept and in my life, dahil po sa mga lesson na pinapadala receive Him as my Savior. ninyo unti-unti kong natutunan ang salita ng Panginoon Diyos.

EVANGELINE ILLIADO - TAIPEI CITY Thank you BSCC for helping people like me to have this Bible study course. It is true that God's word is a sword to fight the evil spirit. Powerful weapon for our problems, worries, and temptation. I understand now the word of God which is a lways ready to welcome us back, because of his loving kindness, tender mercies to His children. It is true that God can change the heart of people; made a miracle. He is powerful and a lways keep His promise to His children.

JOY LOQUJAS- YUNLIN CITY Through BSCC, I have learned to accept and to repent all my sin from the past, to forget and accept all the people had made me angry and sad. Thank You God that You have accepted me and called me to come into your heart.

CHERYLL S. RODRIGO- TAIPEI CITY Thank you for BSCC, ang dami kong natutunan, ang tagal ko ng Kristiyano pero lag i akong nanghihina sa spiritual life ko. Lumakas ang aking spiritual nang makapag-aral na ng mga salita ng

AGNES NIMFA VILLANUEVA- KEELUNG CITY Through BSCC, it helps me to learn and apply God's truth, It encourages me to read the Bible every time I' m free and to memorize the verses. Maraming nabago sa buhay ko, napakagaan at napakasarap sa pakiramdam while studying the lessons about God's word, I have learned and have known more and my faith has strengthened.

Ang Bible Study Correspondence Course (BSCC), ay sunodsunod na aralin by topic sa Biblia kung saan kalakip ang babasahin na sasagutin at pagkatapos basahin at sagutin ay ibabalik sa amin by mail. Angsino mang nagnanais na humingi ng libreng aralin na ito ay sumulat sa am in dito sa: Taip~i International Church Bible Correspondence Course-Tagalog F'ellows hi11 11248, 7F', C hungshan N. Rd. Scc.6, S hihlin, Taipe i I l l lbigay ang complete address (printed) at kung manari pati na ang contact number na puwedeng tawagan. Kung puedeng isulat sa Chinese ang address, mas mabuti. You can also text us or call sa BSCC Hotline-0922300808

Kaibigan

25


pangkalusugan

10 Possible Causes of Fatigue

T

he biggest cause of tiredness these days, says Ra lston, is "the modern American lifestyle. Being overweight, eating too many fast foods, and not exercising enough. ¡â&#x20AC;˘ There are three key lifestyle changes that can make a big difference in your energy level, doctors say: I. What you eat. Don't try for a quick-fix spurt of energy from caffeine and sugar; it will only leave you more fatigued as your blood sugar levels fluctuate wildly. Instead, go for a balanced, healthy diet replete with fruits, vegetables, and lean protein. "Most people fee/like they're less tired if they eat a healthy diet, " says Ralston. Eating healthy a lso means you'll carry less weight, and obesity is a big contributor to fatigue. 2. How much you sleep. About 60% of women, according to the 2007 Sleep in America poll, say they only get a few good nights' sleep a week or less. To get more Zs, avoid caffeine

26

Jan - Apr 2012

and alcohol in the hours just before bedtime, and keep your sleep space quiet and restful. 3. How much you exercise. This is the biggie, says Ralston. He suggests that the best prescription for ordinary, garden-variety tiredness is regular, vigorous exercise. Complete your exercise at least three hours before bedtime. Shouldn' t exercise tire you out, not rev you up? The reality is that exercise breeds energy. Almost all the studies that have looked at this question have found the same thing: Sedentary people who start exercising fee l much less fatigue than people who continue to s louch on the couch -- and exercise often boosts energy even more than medication. So what's the prescription? How much exercise do you need, how often, and for how long, before you start noticing an end to your exhaustion? Ralston recommends 40 minutes, at least four days a week, to get you going. How soon should you see results? It took you awh ile to get this worn out, and you're not going to


feel better overnight. "You need to give it at least a month," Ra lston advises. Within that time, you should feel at least some improvement. Keep with it for three to six months more, and you should start feeling much better. If you follow your exercise prescription for at least a month -- and you're also making enough time for sleep-- and you're still feeling lousy, look into other causes, Ralston advises. What Else Could Be Wrong? Chronic tiredness is associated with many different medical conditions. How can you figure out which one might be the culprit? The short answer is, you can't tell. You'll need a doctor for that. Here are some of the top suspects, according to Sandra Fryhofer, MD, clinical associate professor of medicine at Emory University School of Medicine in Atlanta and a past president of the American College of Physicians: 4. Anemia. "This is a very common cause of fatigue and very easy to check with a simple blood test," she says. " It's particularly a problem for women, especially those who are having heavy menstrual periods." You can remedy anemia with an iron-rich diet, heavy in meats and dark, leafy greens, or supplements if you have a chronic iron deficiency. 5. Deficiencies in key nutrients, such as potassium. Again, this is easily checked with blood testing. 6. Thyroid problems . Over- and under-active thyroids both can cause fatigue, Fryhofer says. A blood test for your level of thyroid-

Kalblge

stimulating hormone can help evaluate your thyroid function. 7. Diabetes. People who have uncontro lled diabetes "'just plain don 'tfeel good. "Fryhofer says. "If you feel draggy and you're also having blurred vision or lots ofurination, you should get that checked with a blood test. " 8. Depression. If your feelings of exhaustion are accompanied by sadness and loss of appetite, and you just can't take any pleasure in things you once enjoyed, you may be experiencing depression. 9. Obstructive sleep apnea. If you never feel rested, ask the person you sleep with if you're bothering them with your snoring. If they say yes, look into testing at a sleep lab. Some other symptoms of obstructive sleep apnea include waking up each morning feeling unrefreshed and having morning headaches. I0. Undiagnosed heart disease. Tiredness can be a sign of heart trouble, particularly in women, Ra lston says. "Ifyou have trouble with exercise you used to do easily, or if you start feeling worse when you exercise, this could be a red flag for heart trouble. Ifyou have any doubts, see your doct01: " SOURCES: J. Fred Ralston Jr.. MD. internal medicine physician, Fayetteville. Tenn.; past president, American College of Physicians. National Sleep Foundation: "2007 Sleep in America Poll.'' Puetz, T. Psychological Bulletin, November 2006. Sandra Fryhofer, MD, clinical associate professor of medicine, Emory University School of Medicine; past president. American College of Physicians. Reviewed on March 04, 2012 0 2012 WcbMD, LLC. All rights reserved.

KAIBIGAN Magazine publication started 1996 with the goal to be of help to the Filipino workers in Taiwan especially those who can not have a day off from their work. It now incorporates other articles of different languages from other ministry group of the Taiwan Expatriate Caring Committee and prayerfully and hopeful ly to print more copies for more souls for His

Kingdom here in Taiwan. Kaibigan magazine now prints 8,500 copies bimonthly by God's will and help. We will need all of your prayers that Kaibigan magazine can reach more people for the glory of God. With God al l things are possible (Mark 10:27). The magazine is made possible also by the donations and prayers from friends and subscribers and by Taipei International Church-Tagalog Fellowship. You can be a partner of KAIBIGAN to help the guestworkers (foreign contract workers) by praying for us or if you would like to send a donation, you can send it to KAIBIGAN office, 7F, #432 Kee lung Rd. Sec. I, Suite 704, Sinyi Dist. Taipei City. Kaibigan

27


pampamilya

Resolving Anger Doesn't Require Venting hen we talk about calming down and controlling anger, we don ' t mean denying it. Some people may think that controlling anger means ignoring it, pushing it away, or stifling it. That is unproductive. We want to teach children a strategy to address their feelings and manage them in a healthy way. Anger should not be stiRed and ignored, but rage does need to be controlled.

W

stop and take a break from the situation to sett l e down and then reenter in a more self controlled way.

Some people believe that the only way to get rid of anger is to drain it by venting. Unfortunately, this venting doesn't take into consideration the person upon whom that anger is vented. Venting anger is selfish and hurtful to others; it's a demonstration of a lack of self-control.

Refuse to dialogue with children when they're angry. Require an angry ch ild to sit in the hall or on the bottom step and settle down before proceeding. If you dialogue with an angry child you may even get angry as we ll and then a battle will ensue. Don't let anger control your fami ly dynamics. If your child even begins to get angry, stop the process sooner.

Often the expression of anger is harmful and hurtful to other people. Proverbs 29: II says, ':A fool gives full vent to his anger, but a wise man keeps himself under control." Venting anger may bring immediate resolution on a feeling level. Exploding and venting anger often helps a person feel better. The problem is, allowing children to vent their anger doesn't teach them how to manage their emotions in constructive ways. So the next time the child feels enraged, he is more likely to be explosive. The solution is to help children learn to control their emotions and funne l the energy in to constructive solutions. The most important key in any anger management plan is to learn to

28

Jan -Apr 2012

T his tip comes from Chapter 5 '' Dealing with Anger in Children" in the book Home Improvement, The Parenting Book You Can Read to Your Kids by Dr Sc.o n Turansky and Joanne Miller, RN, BSN.at www.biblicalparenting.org.


~············································

CONNECTING JOBS AND LABOR IN THE ENGLISH SPEAKING COMMUNITY Purpose: This is a free community outreach sponsored by the Taipei International Church. The outreach is in coordination between two ministries: Gateway Women's Ministry and Tagalog Fellowship.

Goal: To assist English speakers in finding employment or employees. Who: All English speakers normally not assisted by traditional employment agencies, especially those who do not speak Mandarin or who do not hold specialized degrees or skills.

eo.t: This registry ministry is free. Legat: This ministry operates in fu ll accordance to the law and does not operate as an employment agency, nor does it register illegal workers. Emaif: gatewaytaipei@yahoo.com Kathy van Wilgenburg or Siew Kang will answer your inquiries. On Thursdays at 10:30, a Gateway volunteer will be available to \assist you personally in developing a professional resume. Or contact the church offi<:e to make an appointment With the project at a time more convenient to you.

L.ocat:ion: 7F No. 248 Zhong Shan N. Rd. Section 6, Taipei City 11161 Phone: (02) 2833-7444 fax : (02) 2835-2778 Off"~ee

Hours: Monday-Friday 9:00am- 5:00pm

Website: http://taipeichurch.org/

Kaibi g an

29


thai corner Mio is saved L'rni~ 'llib!... LiitHD::1·mPin~::~n? ... liDnh~1uumn~::LUJ ... U~n'ifLtl'lll'l'II\11UPin'll::l'l::LLJ.i 1tieiD~Liifl~tl'111'11'11oi~oi'D~~~~~UD~Li~ 1 u:: ... ~o~u1ti1~n,

eiDu1... jamLfi~~ 1"v! ;l~'i~L11LtluRun1~1'11LLP~nLDL. m1ti,hln'llnutiu"::'lriflflUD~ 1"v ...'1u11.1 1ml-nw~ni1

ljjilfiU~1fi'~~,f'll

'll'ij'llii1~~~~11J'II11'JCULLtiU"::liD~ ... l'jcuutil'i:: ... fl~li~ 'll'ijLtluflun,~,uuPimtNI'i:: 'll'ij'IJD1-n'l:lfo!cuutiu::fl::fl'll'ijln'llnu"::<Da1-nw uil~~1!Ju:: uu"hfDnfJ~::\jfl ... fojCUUtifl:: ...'ll'l;!n11ti~ D!h~if...l'jCUUti V~\1::ffl'II\!D~1'IIUf'l::...? fn~~::! ... ueiriauutila~nLI'lfln1~U~'II"1flDth~ utiLI'lfliLmi~LYlDu -n::1"1::tiuLYlDuLf'lflln'llnu"::'llluv 1~'11 l'jCUfl1fl ua::L'IIUIEl'II<IDU utiri~"DmiD<IDUI'i'lDuani1tl ... i1~LiJDILtin1~UIL'IIL'il'llEl~Utinjanilt1 Lla::n ni1 w I'IIUD'II\jfl'IIU'II<t::\1:: ueioi<JJJ1UJJ1itiufi~~tl~"S11'1ltl~W"l'::L.J1i1 W"S::tl~A'n"S~Ltl'll~<lf1~'lfl~~L'IIL<tfl"S1Utf~JJ\!'I:Itl I"S1~1t1Uei U\!'l:ltlL"S1,fu1ti L21v~~,..,::L~ua::1~n1ilflmll'lla1vvth~ ~~tfuu\!'l:ltl~'liv<~fum-sa<~ t-n1:1 'lli<~•nnfl 111fi1V11.1 U<h LLeiii'IU~U\!'I:ItlL11n1~fiU1flJJltiW"l'::D'IArlV'I'n"S'IfflJJ'Ij'l:ltlW1::D'If'l1timnn LlfJJ'Ij'l:lti'&ia<~fUL'n'l:ll<tfJ ~'l,f'll w-s::v<~A~<~iv~'lhVL'II~<JU'Ij'l:lflLlf-svt1viu'il1nm-sa<~t-n1:1 i1'11iiflw-s::L.J1'n1Ui1VJJ'Ij'l:ltJniiv W"l'::tl'IA'n1'1LlfW1::Ltl~fl'iafi'i1<~1tl'IIW'm!Vl1tl'IAI~fJ1'1ltl'l W1ttl'IAU1 fuamwLtl'IIU'Ij'l:ltJ1'11tanil'Liiv1.l"S::JJ1CU 2,000 mluth L'112JCU::;lw-s::LV~fl'i<lfl'n"S'I<Jti'lu 1anil'w-s::<J~fl1tilfltl n1U1UI<tflU~LieiilU~I~V1 ~'l,f'IIW"S::tl'IA~'I1tiaufl1"l'fUn1"l'<t'lL'n'l:l uoiW"S::tl'lfl 'n"S'ItltlUI.Jflfi,'ILL<t::tltlUfl1flU'II 1~m<~L'll'llnl'i'lvfum ..a<~t-n1:1u11.lu-nuu'l,tl U<t::\jfljl'IIU~::i1 'll<i'l\11flW"S::Itl~fl'i<lflUI1tiU'II1~fl1~1'1l'IIU<i1 'lufu;l 3 W"l'::tl~Arl'n'i'liJU 1fuu1\11fl fl11Ufl1v \11ntfuw"S::v<~fln L<l~\11fuu1\11n FI11JJ&~1v \11ntfuw"S::v<~A'n 1<16llil1fu11.l~a1'11fl Lla::w'l::v'IR"n'l<~ w'ivufl\1::!i1tJ L'II~£l'lflfl'll ... fii~,furl'1'lA-;jh&i1L£l<~n1ilU~n1u11.l ll<t::vtJ1n'lliw"l':: LtJ~-n-;~'li1tJL2l1'lliviu\11nm-; ""'t-n1:1u11.l 12l1na1U1"l'C1Yl"::v6'1:1!1'11a1-smwfl11uilU~IIivw-s::L.J11~ tiimilut'liuift'll1n\1::1tiiv'li'um"la'~t-nw an lliv11.l LW"S1::W'S::Itl~fl'i<IU~1i'n"l'IWL'n'I:IU'n'll I'll1U<f1 LL<t::L'llfl'!VI l'll1n 'il::1~v~j'l'11<11'~1flOUW'I::I~Bflvi1 fJ 'lli~•nn;l utiMjfi11JJ;J'i<~'lUL~tl'~ il'uti~~1~v6'1:1.§1'11<11'>.fl1WU11.l oi <JW<s::1.J1 ua::'t)<t'll <JI'l11JJ 'li1 m'IIR<J \11flW"l::ltl~fl'iaef... L6ifl1ifutilfu'l;Jua111ti;J::111111.lv~L'11<11"l"lR<Jti1'11LU'IItl'IIUa1\jflti~::. .. \'!fllli'v'lfl1"l'lliw"l:: Lfl~i'tJt-n1:1u'I'I'IILI~::L1.l~auu1.l<t~!i'llil2ltl<~~n1'11u?... d

..

rl'1'111jllitl~fl1'>Llf'll1j<lii1:1.§1'1111ivw'S::tl~RL61v1;fl6i'L<ttl~:: 'll'ijlliv<~fl1'>A:: l'jClmti... 'II'Jtlfl1n'lli'W'I::Lfl'tjflflt "n'l:ll'l11UilU~ 11<t::fut-n\fu"n'll'lltjFi::! ...

1hulliw"l::L.J1'111J'Ilavaui'tJi1'111.J16i'n1il111n1u11.l'll<t1tJAf'~'llElW"l::a<~flm<~tJn1-nll'lliuri'II'J vi1v ta 'llElUW'I::I'}CUYIW'I::tl'lfl'n"S'ILlfW'i::ltJ'tjl'l'i<lei'U1Ltl'll~i'tJL'n\fU11.lU"n'll'111j ... U<t::'DtlW'I::v<~fl 'l'l'l'l'li1tl'II'JLli'Ltl'IIUiin 6i~1VLfiUI 'll'lj'lltl£lG'1:1,!1'11L'II'111U'II£l'IW"l'::lfJ'lJI'l'i<lfl£l1LJJU ... '11\l , 'lfll'lUFi::... rl'1flli1Um'111jlf'lfln1il111L'IIiiauath~'ll\j'llii1 ua1Elfl1n'lli'W'I::L91'1'1'1'1flfl L'nl:l 'll\j0<11U1"l(1fl

\1::vii'H!1'11't)<tei£lW'i::IHRfi1JJLLtJtJ'II\j'llii11viu::A::... u~::rl'1'111jElG'1:1.§1'11~1tJL\1 \1'i'lua1 tl£1'lili'UL\11fi111i1 w'l::t.J11vi-n'l<~vnt-n\ftJ11.l'llv<~'II1Jua1 u<t::w'l::v<~fi;J::-n'l~t!!uaii1fl'll<J~'II1J fl<tv11111.l ... '111J<I1JJ1'1Cl6iv.Gimi'lv'llv m1tJ ~~a<~111'1l D'IW"l'::LV'tffl'iai1;iu 1iiuM 1;tv<~ ulli1;jvuilD;lD ~ 'lllH'II'ij'lli'li'~u~u ua1 ri<~u1 ti~;lil ~~1uti1<1il'

.

More Information

30

_..,

a"UL'il6i6lviel fj'UtJLiila"Ulfl!l 'tl 1..1 0 0937642323

Jan - Apr 20 1 2


indonesian corner

SalibNya adalah kehendak Bapa (Kebaktian Jumat Agung-20 12) Firman: Yesaya 53: 10-12 iapakah yang menyalibkan Tuhan Yesus? Siapakah sebenarnya yang mengambil nyawaNya? Orang Yahudi-kah? Tentaratentara Romawi-kah? Kenyataan yang nyata bahwa kematian di atas kayu salib diungkapkan Tuhan lewat nubuatan Nabi Yesaya beratusratus tahun sebelum Tuhan Yesus dilahirkan.

S

Dikatakan dengan tegas 'Tuhan berkehendak .... kehendak Tuhan .. (ay 10) berarti penderitaan salib adalah kehendak Bapa. "meremukkan dia dengan kesakitan ., (ay 10). Jni diijinkan terjadi sebagai Ianda kasih Bapa kepada umal manusia. Rasul Paulus dengan tegas menyatakan "Allah menunjukkan kasihNya kepada kita, oleh karena Kristus Ielah mali untuk kila. ketika kita masih berdosa .. (Rom 5:8). Apa yang te1jadi? I.Anak

menebus

dosa

manusia.

''ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah " (ay JOb). (Kalam Hidup: korban penebus dosa). Dosa apa? "karena pemberontakan kita'' (ay 5). "karena kejahatan kita" (ay 5). "Kita sekalian sesal seperti domba, masing-masing leila mengambil jalannya sendiri" (ay 6), tidak mau taat dan menentang kehendakNya. Rasul Paulus berkata .. Upah dosa ialah maul " (Rom 6:23). Dari sebab itu mereka perlu ditebus! Penebusan dosa tidak dapat dilakukan dengan harta atau materi tetapi melalui penderitaan,

"ganjaran yang mendatangkan k.eselarnalan

... oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh" (ay 5). Rasul Paulus menyatakan "k.arunia

Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus'' (Rom 6:23). Hal yang nyata perbuatan dosa mendatangkan penderitaan dan harus ditebus dengan penderitaan. Contoh: Raja Daud yang jatuh da lam dosa, diampuni oleh Tuhan tetapi tetap harus mengalami penderitaan, anaknya mati! Rasul Paulus berkata "Sebab itu hendaklah dosa jangan

berkuasa lagi di dalam lubuhmu yang fana" (Rom 6: 12). 2.Anak

memberi

kemenangan

" ... ia ak.an melihal lerang dan menjadi puas " (ay 11 ). (Kalam Hid up: akan melihat hasilnya dan akan merasa puas) Hasilnya akan memberikan kepuasan! Adapun hasil yang peroleh adalah banyaknya jiwa yang akan diselamatkan, dikatakan "ak.an membenarkan banyak. orang'' (ay II) dan "Aku (Bapa) akan

membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan" (ay 12). Perhatikan yang diberikan Bapa kepada Anak adalah "orang-orang besar" dan "orangorang kual. 路路 Ini adalah jemaat Kristus! Rasul Petrus menyatakan '路imamat yang rajani" ( 1 Pet 2:9) (KB: iman-iman yang melayani raja). Kitajuga adalah anak-anak Raja, "ahli waris" dan yang akan "dipermuliakan bersama-sama dengan Dia " (Rom 8: 17). Rasul Paulus berkata Kaibi gan

31


ada sedangkan "Ia menghendaki supayajangan ada yang binasa. melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat " (2 Pet 3: 9).

..yang dalam Kristus selalu membawa kami di }alan kemenanganNya" (2 Kor 2: 14). Kita adalah umat pememang dan harus menang di dalam segala hal, "sebab Roh yang ada di

Apa yang dapat kita Jakukan? Menjadi pendoa syafaat, menjadi kawan sekerja Allah, berdoa untuk pertobatan disamping penginjilan.

da/am kamu lebih besar dari pada roh yang ada di dalam dunia " (I Yoh 4:4).

Pernyataan Tuhan Yesus, ··sesungguhnya ·· dan be r do a u n t u k p e mb er on t a k- barangsiapa percaya kepadaKu, ia akan melakukan pemberontak " (ay 12) (Kalam Hidup: menjadi juga pekerjaan-peke1jaan yang Aku /akukan, Pengantara yang mendoakan orang-orang bahkan peke1jaan-peke1jaan yang lebih besar dari yang mendurhaka kepada Allah) Siapakah pada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa ·· (Yoh 14:

3. Anak menye lamatkan dunia yang gelap.

yang dimaksud pemberontak-pemberontak 12). Apa yang Tuhan lakukan kitalah yang terpanggil ini? "Yang melaksanakan suatu rancangan sebagai penerusNya.

yang bukan dari padaKu .... dosa mereka bertambah-tambah yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanKu untuk berlindung .... untuk berteduh ... " (Baca Yes 30: 1-2). Tegasnya yang tidak taat dan yang tidak me ngandalkan Tuhan. "Celakalah

anak-anak pemberontak" (Yes 30: I). Yang

Copyright C 1998-2009 JKI Agape - Gereja di Sydney AUSTRALIA

menyedihkan anak-anak pemberontak masih

~~~~Jll.ffli -t~

ifctW~~~~Ei

, &Hl;lm'tNF,l'S"J~~miiJ • ~~\!£~

• ~tlt:?Y-~~1$<rfi5J?Pm~~~m,~,

Awan a T a iwan i:iM!EI~~·!iti~3::1Uff Contactusiil~:ts~:

2F,II92, See. 5,2hongShanH. Rd, Taipei TaiWan 111 41

• !!TJ~mtl~Rif.&J.itA

~:l~ili 11 141 q>l.ld~JIIS~ 92J1!2lt

• ~lb~:fii~~mm~Rif

Tel"tti: 02·2881·8600 Fax;1ii;A: 02·2881-8610

· ~.A~Q':J~¥3(!#~Rif

Emaitawanapaellleriml!>gmail£om

32

Jan- Ap r 20 12

• li,N!Il~~iiJmiL~rw;Ja':J*ll!~~~


Tagalog Fellowship meets at the following locations: Tle nmu Chapter: Sundays, 2 p.m. at Taipei American School FOR at # 800 Chungshan North Road, Sec.6, T~enmu,Taipei City. •••~. •~tm~IV<fli1J~tl!~fi800!It, Pastor Paul Ko 0919521042

Evangelical Formosan Church 1169 Yichiun Rd. Nantze District Kaohsiung, Taiwan Email: treeoflife707@yahoo.com.tw

Hsinchuang Chapter: At Hsln Chuang Presbyterian Church No. 27. Wuqlan Street Talpel Hsien for Prayer Meeting & Bible Study Only, every Saturday night from 6:00 to 9:30pm Bro. Robert Tan 0930077487, 0930-'104717 H slnchuang Chapter for Wor ship service every Sunday night f rom 6p.m. to 9:30 p.m: At Christian Taiwan Industrial Gospel Chung Cheng Road No. 346 2/F. Bro. Robert Tan 0930077487, 0930-404717

SIUibys:

Englis1tlraga/og Worship Service 9:30 to 11:30 a.m. Coordinator: Joel Retrato 0917913042 Sr. Pastor: Alan Kilgore 0920114873 Bilingual Character Education Class for children: 9:30to 11:30a.m. Tm ofUft l flltntldiiHIIIl Ctut ~:

Serving Foreign Spouses and their families Counseling: 07:368-3087 God b Love: (Filipino Fellowship) Kaobsiung (Yenchen District) Call: Ptl1. Emerita Keyans 0928474762

Wugu Chapter: Saturdays, 8p.m.·1 Op.m. at 2F, #7, Lane 70 Wukung 3" Rd., Hslnchuang City, Taipei County Pastor Paul Ko 0919521042, Bro. Robert Tan 0930077487, 0930-'104717 Tai p ei 1 01 Chapter: Friday night from 9:00pm to 10:30pm at Hsin Yi Central Park near HsinYi Elementary School. , Bro. Robert Tan 09300774 87, 0930-'104717 Sansia Cha p ter Address: Lutheran Taiwan Sansia Revival Church Yingge Care Center 4/F no. 56 Fusing Road Sansia Township Taipei County Every Saturday evening 7:00pm-9:30pm Contact bro. Elmer Lee CP# 091 5·041643 Skenkeng Chapter Address: Roof Top #2 Lane132 Sec.2 Belshen Road Shenkeng Hsiang, Taipei County Every Wednesday Evening 8:00-9:30pm Contact; Sis. Cella Rugas CP# 0958-914552

Hl)i Thanh T in Lanh Vl~t Nam DAi Die

i:i':it~J¥1 ~1i ft . N h6m hop thlr oh!ND& Hang tuAn toi thu 7, 1 gia a:!W*;f!Jm~~29~ t41)Jf(*;f0~1t>

Taipei Wesley Methodist Church

Co Hucmg 0911-224-803

Welcomes You to Our English Worship Service

Nh6m hoc Krnh Thanh

Sundays, 10:30a.m.

H ang tuAn toi thu 5, 1 gia a:Jtmtt~49~ I I)Jf<tt~~~~>

Co Th!o 0921-074-953 Nh6m hop thlr oh!ND& Hang thang

113Xinsheng South Rd., Sec.1, Taipei 106 ~jtili10S*fi~mi!-f.l!113~

Close to Zhongxiao/Xinsheng Station on MRT Blue Line

tuAn d Au til!n, toi thu 4, 7b30

i!i.!illi:mmfll<lh1lf=~272t1f <i!i.!illi:~m•)

ca Tuyl!n 0963-419-459

Kaibigan

33


bible word search Ann Cielo Ko

Search and put a loop around on each of your answers in the letter box. Words can be found spelled horizontally, ve1tically, diagonally, forward, or backward. Holy Livin g (Colossians 3 : 12- 17, NIY) Therefore, as God 's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with lc_mp_ssion l, lk_ ndn_ssl, humility,lg_ntl_ nessl and patience. Bear with each other and lforg_vel one another if any of you has a grievance against someone. Forgive as the Lord forgave you. And over all these virtues put on II_ve l, which binds them a ll together in perfect lun_ tyl. Let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body you were called to lp_ acel. And be lth_ nkfull. Let the message of Christ dwel l among you richly as you teach and ladm_n ish l one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with lgr_ tit_ del in your hearts. And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him.

K I G N R E

D

s s

E D G A R N

A

p

N

D

T

F

T

p

c H

A

R

0 I G N L I 0 T

s E s v E

I

A

u

T

I

D M 0

H 0

s

s c 0

L

0 A

T y T

G R

s

I N

I c M s I N N L

E

c

A

K M

E

G p H E

I M

N

K G

K

A

s

F T F

u

y

y

u

L

L M

s s

E

L N

N

s

T

G y u s T R F v u N 0 E G N G F A D M H G R A T

E

s

L

T T

s

A

A R H T D N y H

D

A

s

E

s

p

L

G K F K

N

E

s

E

R I A D

v s v

u s

R

s s

A H N N

0

I 0 p

L

E

v

H

R E

H p

G

w

s

()-.

s R 0

J a II- Apr 2 0 I 2

s p

p R'

T f-.â&#x201A;Ź u P' R ~ G

I

w

c s K

I

W'

L R

r-f L I

s

0 E

I F

-~

:J>.

E "'X --w A

I

....~

z

T

T

H c E E :::{' T R c A ft., E W E " p

0 p

s

N 0 I A

I 0

K N F T A H

c s

s

A

G

I

T

s

E L 0 0

E R

p

w 0

0

E' L A 0

0 ~ 1'-E. I G'- R R N r.. P) w E T E A

R

u

T

R

w

E F H

A

R

s u

L M

A

T

E

0

u s

p

H

H

E

s

R H G

c

wK

y

0 R E

s

s

G'

R I

s

y 0

1'--

I

v

u

T

w

s

8 E

0

R E

G Rf-..tl T F' u ~ R IIII-I 0 E'

,a-:

L

s E G

I

T ' M) F

(N -...!< w E 'M R' T F ' fli<; ~ ¡ No 0 L T f"D G" .._M' ~- s

L fly E "S I ~ 'G H T I w H R 0

8

34

A R

L p

Q

s

I N c 0 u M s D G A

Answers to Sept-Dec 2011 Issue I. Blessed 2. Delight 3. Law 4. Med itates 5. Planted 6. Streams 7. Fruit 8. Prospers 9. Righteous 10. Watches

F

G R

L

8 0 T

0

s s s E G

R 0


~ fi ;ib t: fi-t 12P # 24 Hoping East Road Sec. 2 Da-Au Oiscuict Taipei, 106

FILIPINO MINISTRY (Weekly Fellowship Schedule lUesdays : Prayer Meeting I :()()-5:00 (Rm 703)

Wednesdays : Bible Study 4:00-6:00 Thursdays: Bible Study 4:00-6:00 Sundays (at Hoping East Rd.) 7:()()-9:00 Prayer Meeting (4F Prayer Temple) 9:()()-11 :00 Discipleship Training (6F ) 12:()()-13:00 Luncb FeUowsbip (12F) 14:()()-16:00 Tagalog Service (701) 17:()()-18:00 Worship Team Practice (701) 18:()()-20:00 Women's Bible Study (701) Sundays (Won-Won Bldg) G12 Jewelry Rm. 272, #2S See. 3 Zhong ShaD N. Rd. Taipei City 9:30..11 :30 Tagalog Service

CONTACT PERSONS : Paatora Helen Siater Irene Siater Kiai Sister RoDela

0917-894-417 0917-996-265 0981-232-707 0981-798-719

Taipei Internati onal

Church Wonhlp Service Times: Sunday$ English: 11F.30 AM. Guy Lott Auditcriwn (2nd n) Youlb Wonhlp: 10:30 AM. Faculty Dining Room (1st n) Tagalog S<rvice 2:00PM Faculty Dining Room (lrt n) Sunday Sdlool: 9:15 a.m.

AU servket bold at Taipei American Sdlool 800 Zhoog-Sban North Rd.. Soc. 6, Thn-Mou l lt'V(~•lN:l1:.~t;&800it

Hsinchu International Church An English-Speaking Christian Community

Non-denominatronal

Every Sunday Evening 5 :00 pm Worship Service For More Info , Please Ct;~ll : 0911 -2 14572 091 f - 103967 (English)

(02)2833-7444 (church office)

#48 1, Guang Fu Road Sec 2, 4F

Thue are no strangers here, just friends we hiiVen't met

~¥Im:7\:;ft!lm2~48 1 ~4t\!l http://www.hictw.org


l Dell. .ry c;o....,.lt.....,t: Toi.,.O.Uieoli $-14 Doyo Luzon: 11·25 Doyo Vllayoo: IS.28Doys : ls.30Doys D e l i . - r y C -t Tolo-,.~ Mantlo: 8- I8 Doyo Luzon; 11·27 Dayo VIMyu: 15-30 Doyo M. - - 15-32 Doyo

-

.. .; .

\~-

'

"' A

Ad~:fioni~Chwgle.,.be~ID..n:t.da-

• s.c..go-............ ~-polor•

Orillrc*a,.....,.edcMa.astD15~knw~

..

..

· -"''r-.gol-

CALL

us:

lf3J3r.l

(02) 2595·8686

~ Toll Free: 0800-075·725

...;:; -.....;, OR VISIT ANY EEC SERVICE STATION NEAR YOU!

MANILA (02) 2587· 21G7 /(02) 259!;.8686, Toll Fru: 0~7!;.725

~

.

Main Olllce: No. 45 Chungshan N . Road . Soc. 3, Tatpel Ctly, Taiwan, R.O.C

\..

......

Kaibigan Magazine 2012 V1  
Kaibigan Magazine 2012 V1  

Kaibigan Magazine first edition for 2012

Advertisement