Page 1

TAGALOG FELLOWSHIP This is the Sermon Guide Questions na kailangan sagutin ng mga Chapter members every week matapos pakinggan o basahin ang audio o sermon text ni Pastor Paul. Matapos sagutin, ipadala, i-fax sa TIC Ministry Center (02-28352778) Ang sermon kada Linggo ay ma-access o mapapakinggan sa T.F. website : http://tagalogfellowship.blogspot.com

Direction: Hindi lahat ng tanong ay magagamit. Depende sa ipinahayag sa sermon. So sagutin ang mga applicable na tanong at i-summarize ang inyong reflection at isulat ang prayer request kung meron Pangalan:____________________Chapter___________Telephone____________

May kasalanan ba na kailangan kong Ikumpisal? May pangako ba na kailangan kong angkinin? May ugali ban a kailangan kong baguhin? May utos ban a kailangang kong sundin? May ehemplo ba na kailangan kong sundan? May panalangin ba na kailangan kong ipanalangin? May mga maling gawi ba na kailangan kong iwasan? May katotohanan ba na kailangan kong paniwalaan? Mayroon ba na dapat kong pasalamatan sa Diyos?

Summary reflection from the sermon: ___________________________________________________ ___________________________________________________ Prayer Request if any:

Sermon Guide Questions  

Sermon Guide