Page 1

37

от 5. до 8. клас

Фондация „ТАЙМ – Екопроекти”

ОБРАЗОВАТЕЛЕН КОМПЛЕКТ УЧЕБНО ПОМАГАЛО ЗА УЧЕНИЦИ МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА УЧИТЕЛИ

ВЪГЛЕРОДНИ ДЕТЕКТИВИ – ЕВРОПА 2010, София

1


Публикацията е разработена в границите на проект „Въглеродни детективи-Европа” по Договор № IEE/08/585/SI2.528410 , финансиран от програма «Интелигентна Енергия-Европа» на Европейската комисия. Цялата отговорност за тази публикация е на авторите. Публикацията не е мнение на Европейските Общности. Европейската Комисия не носи отговорност за използването на предоставената по-горе информация. Фондация „Тайм-Екопроекти” София, 2010 г.

2 2


СЪДЪРЖАНИЕ 1. ВРЕМЕ И КЛИМАТ КЛИМАТ

7

2. ПРОМЕНИ В КЛИМАТА 11 3. ЕНЕРГИЯ И ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ

21

4. НАЧИНИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА КЛИМАТИЧНАТА КРИЗА

36

5. МОБИЛНОСТ

44

6. ХРАНА И ХРАНЕНЕ

53

2

33


Драги ученици, Драги ученици, С помощта на това помагало

вие ще намерите ваши съмишленици и нови С помощтта на това помагало ще намерите ваши и нови приятели от други училища и от другивие Европейски страни. То съмишленици ще ви вдъхнови и ще приятели от други училища в страни на Европа. То ще ви вдъхнови и обогати вашите знания и представи за това как може да изглежда светаще на обогати вашите бъдеще знания ис чиста представи това. как може да изглежда света на нисковъглеродното околназа среда нисковъглеродното бъдеще в една чиста въпроси, околна среда . Чрез интересни опити и експерименти, занимателни задачи и игри, интересни опитиот и училища експерименти, въпроси, занимателни задачи игри, заедноЧрез с вашите съученици в други Европейски страни, вие ще инаучите заедно с вашите съученици от училища в други Европейски страни, вие ще повече за глобалните климатични промени и последствията от тях, ще придобиете научите повече за глобалните климатични промени и последствията от тях, ще практически опит как да пестите енергия и да намаляване въглеродните емисии в придобиете опит как да пестите енергия и да намаляване училище, както ипрактически у дома. въглеродните в училище, дома. началото на ваша устойчива мисия на Обучението поемисии това помагало ще упостави Обучението по това помагало ще началото на вашата Устойчива „Въглеродни детективи” за намаляване на постави енергийното потребление в училище. мисия на „Въглеродни детективи” за намаляване на енергийното потребление. Желаем ви приятни преживявания и ползотворно участие! Желаем ви приятни преживявания и ползотворно участие! Фондация „ТАЙМ-Екопроекти” Фондация „ТАЙМ-Екопроекти”

Уважаеми учители, Уважаеми учители, Обучението с това помагало ще ви обогати с нови идеи и практически опит как да

Обучението по това помагало ще вина обогати с нови идеииинисковъглеродната практически опит събудите детския интерес към опазване околната среда как да събудите детския интерес към опазване на околната и енергия на бъдещето. То ще ви ентусиазира и подкрепи да среда развиете нисковъглеродната енергия на бъдещето. То ще ви ентусиазира и подкрепи да въображението, критичното мислене и творчеството на вашите ученици, ще ви развиете въображението, критичното и творчество на вашите помогне да превърнете училището в териториямислене на „въглеродното спестяване”. ученици, ще ви помогне да превърнете училището в територия на „въглеродно В помагалото и в методическите насоки към него, вие ще намерите: нова и спестяване”. интересна информация за глобалните климатични промени, за енергоспестяването В помагалото и в Методическите към за него, вие ще намерите: нова ии и енергията от възобновяеми енергийни насоки източници, нискоенергийния транспорт интересна информация назаенергия глобалните климатични промени, за мобилност, за потреблението в производството на храни и храненето, енергоспестяването и енергията от възобновяеми енергийни източници, за които имат важно значение за света днес и в бъдеще. Чрез темите в помагалото нискоенергийния транспорт и мобилност, за потреблението на енергия в вие ще може да обясните на вашите ученици как енергоспестяването води до производството на храни и храненето, които имат важно значение за света на устойчиво потребление на природни ресурси, развива етични норми на поведение в нисковъглеродното бъдеще. Чрез чиста теми околна вие щесреда можеида обясните на вашите производството и услугите, осигурява повишава качеството на ученици как енергоспестяването води до устойчиво потребление на природнии живот на хората. Тези на пръв поглед сложни и далеч от детското познание ресурси,проблеми развива етични норми в среда производството и услугите, осигурява чиста представи на околната и устойчивото развитие, разкриващи околна среда и повишава качеството на живот на хората. Тези на пръв поглед взаимовръзката между икономиката, обществото и екологията са представени в сложни и далеч от детскотозапознание и представи проблеми на околната среда помагалото чрез достъпни учениците текстове, илюстрации, занимателни и устойчивото развитие, разкриващи взаимовръзката между икономика, практически дейности и експерименти. общество и екология са представени помагалотосчрез достъпниобразователни за учениците Съдържанието на отделните теми е в съгласувано Държавните текстове, илюстрации, занимателни практически дейности. изисквания (ДОИ) за учебно съдържание в страната по предмети на културнооСъдържанието на отделните е съгласувано образователните области: Природни теми науки ви помагалото екология, Обществени науки с и Държавните образователни изисквания (ДОИ) за учебно съдържание в гражданско образование, Информатика и информационни технологии, Домашен бит страната по предмети на културноо-образователните области: Природни науки и техника, Изкуства. и екология, може Обществени науки визадължителноизбираема гражданско образование, Информатика Помагалото да се ползва подготовка (ЗИП) и по информационни технологии, Домашен бит иподготовка техника, Изкуства. модул „Околна среда”, в свободноизбираема (СИП), в часа на класа, в Помагалото да се ползвадейности, в задължителноизбираема подготовка (ЗИП) извънкласни и в може извънучилищни както и при осъществяване на по модул „Околна среда”, в свободноизбираема подготовка (СИП), в часа на междупредметни връзки в задължителната подготовка на учениците. класа, в извънкласни дейности, както и при осъществяване Интересът и успешното прилагане на помагалото в училище,на домеждупредметни голяма степен връзки в задължителната подготовка на учениците. зависи от вас, учителите, които изпълнявате важна мисия - да осъществявате 33Интересът и успешното прилагане помагалото в училище, до голяма интересен и ползотворен диалог с вашите ученици по значими съвремени степен зависи от вас, учителите, които изпълняване важна мисияда проблеми, включително тези на околната среда. осъществявате интересен и ползотворен диалог с вашите ученици! Фондация „ТАЙМ-Екопроекти”

44


Бележка към учителите: Тези материали са интересни предложения за обучение на ученици от 5 до 8 към учителите: клас Забележка по темите: „Климат”, „Промените в климата”, „Енергия”, „Мобилност” , „Храна и хранене”. Въпреки, че текстът с информация е написан стил, директно Тези материали са интересни предложения за обучение навученици от 5 адресиран те трябва да са подпомагани отенергия, педагог, когато работят до 7 класкъм по учениците, темите климат, промените в климата, мобилност и с храна/хранене. материалите. Въпреки, Моля отбележете, да има някои неточности превода. че текстътчес може информация е написан в стил, вдиректно Моля да имате че те не трябва можем да осъществим всичките ваши идеи адресиран къмпредвид, учениците, са подпомагани от педагог, когатоза напредък. ние сематериали. опитахме даМоля дадемотбележете, най-доброточеот може себе да си ☺. да работят Но с всички имаМоля някои адаптирате съобразно потребностите въвне вашата неточностиматериалите, в превода. Моля да имате предвид, че можемдържава. да осъществим С най-добри всичките вашипожелания, идеи за напредък. Ноие се опитахме да дадем най-доброто от Австрийският проекта „Въглеродни себе си ☺. Моляекип да на адаптирате материалите,Детективисъобразно Европа” потребностите във вашата държава. С най-добри пожелания, Обучението на вашите деца с това помагало ще им помогне да разберат по Австрийския екип на Въглеродни Детективи достъпен и интересен за тях начин, че опазването на околната среда и пестенето на природни ресурси и енергия е важно за всички хора на планетата, независимо от това на каква възраст са,деца къдесживеят, какви саще техните познания и начинпо на Обучението на вашите това помагало им помогне да разберат живот. Вие може би с изненада щеначин, откриете, светът в детските представи не исе достъпен и интересен за тях че че опазването на околната среда изчерпва само с приказни герои ииенергия вълшебства. Детето живо се на интересува пестенето на природни ресурси е важно за всички хора планетата,от света на възрастните, от проблемите обществото независимо от това респективно на каква възраст са, къде на живеят, какви исаприродата. техните Помагалото убедително това, чещеглобалните въпроси на познания и еначин на живот.доказателство Вие може би сзаизненада откриете, че светът в околната и бъдещето планетатасамо Земя,с искрено вълнуват детскитесреда представи не сенаизчерпва приказни герои детето. и вълшебства. Ние разчитаме вашата подкрепа и съпричастност, защото такова ще бъде Детето живо се на интересува от света на възрастните, от проблемите на нашето бъдеще, каквито станат децата ние днес! обществото и природата. Помагалото убедително доказателство за това, че Фондация „ТАЙМ-Екопроекти” глобалните въпроси на околната среда, бъдещето на планетата Земя, искрено вълнуват и детето. Ние разчитаме на вашата подкрепа и съпричастност, защото такова ще бъде нашето бъдеще, каквито станат децата ни днес! Фондация „ТАЙМ-Екопроекти” Глобалните климатични промени, бързите темпове на изчерпване на

Скъпи родители,

Скъпи родители,

За помагалото

За помагалото

природните ресурси, високият разход на енергия в бита и в производството, застрашават бъдещето на нашия общ дом – планетата Земя. Могат ли хората да опазят това бъдеще и за следващите поколения? Да – това зависи от всички нас ! Заедно с ваши съученици от други училища на страни от Европа с помощта на това помагало вие ще направите първите си стъпки като природозащитници за нашето устойчиво бъдеще. Как? Като се превърнете във „Въглеродни детективи” за пестене на енергия. Но за да бъдете добри детективи, при изпълнение на вашата мисия, вие трябва да научите повече за времето и климата, от какво се произвежда енергия и как може да се намали нейната употреба. Хайде да започнем веднага! Помислете колко енергия ползвате, когато идвате с автобус или с лека кола на училище, колко енергия е употребена за храната, която всеки ден консумирате! Справихте ли се? Не се обезкуражавайте! Помагалото ще бъде ваш приятел и помощник! С интересни опити, експерименти и наблюдения вие ще можете да изпробвате и да се уверите как в ежедневието си хората могат да пестят енергия. Всичко това ще можете да откриете в темите:

5 5


• Време и климат • Промени в климата • Енергия и пестене на енергия

• Начини за избягване на климатичната криза • Мобилност • Храна и хранене

• преди да започнете практическа работа (експеримент, опит) прочетете внимателно указанията и ги спазвайте;

• помислете дали можете да употребите някои от отпадъците (например: хартия, опаковки )в други задачи, вместо да ги изхвърлите;

Не забравяйте:

• набавете необходимите материали, които се изискват за изпълнение на задачата; • когато е необходимо, използвайте работни дрехи (престилки, ръкавици, предпазни очила) ; • след като завършите практическата задача, почистете и подредете работното място и инструментите;

• ако резултатите от вашата работа не са добри - не се отчайвайте! Помислете защо сте получили този резултат, прочетете отново указанията и проверете дали сте изпълнили всичко точно; • работете с удоволствие и радост; • помагайте на съучениците си!

Драги ученици, Това са новите ви приятели – Линда и Джейкъб от началните класове и Виктория и Питър от прогимназиалните класове. Те ще бъдат ваши помощници в интересните занимания, проучвания, опити и игри. Доверете им се! Българският екип на Въглеродни Детективи- Европа

6 6


1.

7


1.

ЗА УЧИТЕЛИТЕ

ТЕМА 1. ВРЕМЕ И КЛИМАТ Тема 1. „Време и климат” е съобразена с Държавните образователни изисквания за учебно съдържание (ДОИ за УС) и учебните програми за предмети от културнообразователните области : „Природни науки и екология”, Обществени науки и гражданско образование”, „Математика, информатика и информационни технологии”, „Изкуства”, „Бит и технологии” за прогимназиален етап на основната образователна степен.

КОО

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ, КЛАС

Природни науки и Биология и здравно екология образование 7 клас Обществени науки География и и гражданско икономика образование 5,6,7 клас Гражданско образование 5,6,7 клас Изкуства Изобразотелно изкуство 5,6,7 клас Даомашен бит и Даомашна техника и техника икономика – 5,6 клас Технологии -7 клас Математика, Математика информатика и Информатика информационни 5,6,7 клас технологии

ДОИ ЗА УС / ЯДРА Организъм – среда Наблюдения експерименти, изследване Земята като планета и нейният природен облик. Географска картина на квета Източници на информация и работа с тях Глобалните проблеми на съвременността Система от средства завизуална информация и комуникация Организация и икономика Отглеждане на растения, животни, грижи за себе си и за другите Числа. Функции, измерване Информация и информационни дейности Електтронна комуникация

7 8


ВРЕМЕ И КЛИМАТ История “Най-после! Не мога да повярвам, че слънцето грее отново!”, възкликна щастливо Виктория докато излизаше от сградата на училището. “И е толкова топло. Почти като летен ден.” Питър също е развълнуван виждайки появата на слънцето. “Беше крайно време,” казва той, “След толкова много студени, сиви дни!”

Фели, новата ученичка от Бразилия по програмата за обмен на ученици, не споделя вълнението им: “Удивително е как тук хората говорят толкова много за времето. Няма ли друго, за което да се говори? В моята страна никой никога не споменава времето!” Леко удивена Виктория отговори: “Но времето влияе върху нашето ежедневие. Как да се облечем, дали да караме колелото си или да се качим на автобуса...” “Точно така! И дали най-накрая може да направим нашето скара парти или не”, Питър подметна натъртено. Фели осъзна, че може би е засегнала деликатен въпрос. “Добре. Виждам, че за вас времето е от голямо значение. Освен това вие имате различни сезони. Там откъдето идвам времето през цялата година е хубаво и топло.

Предполагам, че единственото истинско различие е, че вали повече през някои определени месеци, особено от април до август. И признавам, че имате съвсем различен климат – субтропичен.” Питър се възползва от възможността да каже: “О, предполагам, че хората в Бразилия изобщо не говорят за климата, нали? Фели не хареса тона на Питър и почувства, че трябва да се защити. “Разбира се, че в моята страна въпроса за климата също се обсъжда! Много хора в Бразилия се тревожат за промените в климата, тъй като те засягат и нас, нали? Морското равнище се покачва в целия свят и на някои места вали повече дъжд, докато други се засушават. Повярвайте ми, знам какво се случва и че сега ние всички страдаме от последствията!” Виктория, вече по-замислена, отговори: “Аз просто мисля, че не е честно това, че в бедните страни хората често страдат най-много. Те така или иначе водят много по-скромен начин на живот и така почти не предизвикват отделяне на газове, засилващи парниковия ефект, за разлика от богатите държави и количествата емисии, които отделят.” Фели мина на същата вълна като Виктория. „Точно така! Ето защо богатите страни трябва да се съгласят да намалят отделянето на CO2, дори ако това им струва много! Питър, развеселен, заключи с триумфална усмивка: „Виждаш ли, Фели, че разговорите за времето могат в крайна сметка да доведат до интересни дискусии...”

2

89


ВРЕМЕ И КЛИМАТ

Информация Какво означават думите „време” и „климат”? Ние говорим за времето постоянно. И нищо чудно, понеже времето влияе върху настроението ни и на това как се обличаме през деня. През лятото то също определя дали можем или не можем да плуваме на открито, както дали можем или не да ходим на ски през зимата. От друга страна в наши дни всички говорят все повече за климата. Важно е да се знае, че „климат” не означава същото като „време”. Това е така, защото климатът се отнася за средното годишно време в даден регион, което е наблюдавано и измервано за дълъг период от време. Дейност: Направете прелистваема книга с ефект на анимация за прогнозиране на времето Прикачете с телбод картите една върху друга и след това ги прелистете (използвайки палеца си), за да наблюдавате движението на въздуха и течението на вятъра. Инструкции: 1) Следете регионалната прогноза за времето (в Европа или държавата, в която живеете) за период от две седмици, след което или принтирайте дневната карта с прогнозата на времето, или я нарисувайте. Съвет: Надписвайте картите, за да не объркате реда им! 2) Залепете всяка карта върху достатъчно твърда хартия (достатъчно твърда, за да издържи прелистването!) 3) Изрежете внимателно картите, като се уверите, че всички са с еднакъв размер. 4) Поставете картите една върху друга в хронологичен ред. 5) Скрепете картите с телбод (приблизително на 5 мм от горния ляв ъгъл). Готовата прелистваема книга с ефект на анимация може да бъде използвана, за да наблюдавате промените във времето през двуседмичния период.

Прогноза за температури на земната повърхност за 2090-2099г.

Информация Климат. Климатични зони Един поглед през прозореца е достатъчен, за да се определи времето. За разлика от времето, климатът трябва да бъде преценяван постепенно. За да го направят, учените редовно наблюдават и измерват времето на различни места. Използвайки тези данни, те могат да определят средните стойности за температура, валежи, вятър, продължителност на слънцегреенето, влажност и пр. Светът е разделен на следните пет основни климатични зони или области: o o o o o

Полярна зона Субполярна зона Умерена зона Субтропична зона Тропична зона

Ние живеем в умерената климатична зона, за която са характерни студени зими и топли лета. Характерната черта на тази климатична зона е, че има четири различни сезона. Дейност: Направете карта на света, която показва климатичните зони на Земята Дейност: Присъединете се към изследователски групи в интернет

РАБОТЕН ЛИСТ ЗА УЧЕНИЦИТЕ

9 10


Работен лист 1. РАБОТЕН РАБОТЕН ЛИСТ ЛИСТ ЗА ЗА УЧЕНИЦИТЕ УЧЕНИЦИТЕ

ВРЕМЕ И КЛИМАТ

 Дейност: Направете карта на света, която показва климатичните зони на Земята Принтирайте или нарисувайте и оцветете климатичните зони на Земята. В коя климатична зона е разположена вашата държава? Опишете тази климатична зона, след това направете плакат или изгответе презентация с данните . По ваш избор може да разработите тази задача като групов проект. Също по желание може да отбележите последните промени в климата, като част от проекта.

11

1.


Работен лист 2. 2.

ВРЕМЕ И КЛИМАТ

РАБОТЕН ЛИСТ ЗА УЧЕНИЦИТЕ

 Дейност: Присъединете се към изследователски групи в интернет В някои страни обмяната на наблюдения върху природата помага за идентифициране на промените в сезоните. 1. Природен календар Природният календар е средство за хиляди доброволци, които записват признаците на сезоните на местата, на които живеят. Това означава да отбелязвате първата божа кравичка или лястовица, които сте

видели в градината си през пролетта или първата боровинка в гората през есента. Не е нужно да сте експерт, за да участвате. Този начин на записване се превръща от приятно хоби в съществен източник на доказателства за това как нашата флора и фауна отговарят на промените в климата.

ПРИРОДЕН КАЛЕНДАР МЕСЕЦИ

РАСТЕНИЯ

БОЗАЙНИЦИ

ЯНУАРИ ФЕВРУАРИ МАРТ АПРИЛ МАЙ ЮНИ ЮЛИ ЯАВГУСТ СЕПТЕМВРИ ОКТОМВРИ НОЕМВРИ ДЕКЕМВРИ

2.

12

ПТИЦИ

НАСЕКОМИ


ВРЕМЕ И КЛИМАТ 2. Фенология на Северен Калоте Научете за фенологията и отбележете какво се случва с природата през различните сезони. Училищата в северната част на Норвегия и северозападната част на Русия се обединяват в усилията си да начертаят върху карта фенологията на избраните видове в Северен Калоте. Фенологията се занимава с наблюдаване на временните промени в природата и отбелязване на това, което се случва през различните сезони. Качените фенологични данни допринасят за увеличаване на познанията в областта на екологията и също така са полезни при изучаването на климатичните промени и използването на природни ресурси. http://sustain.no/projects/northcalotte/ Намерете едно или повече училища партньори за обмяна на опит, свързан с наблюденията върху климата и знаците за климатични промени. Използвайте горепосочените примери в интернет за вдъхновение и идеи.

o o o o o

Информация Как хората влияят върху климата? Климатът играе важна роля за поддържане на живота на Земята, въпреки това той е много деликатна система. Ако искаме да продължим да се радваме на днешното високо качество на живот и в бъдеще всички ние ще трябва преосмислим конкретни схващания.

Храна и хранене*

Преди всичко ние също ще трябва да използваме и изразходваме природните дадености внимателно – и с ясното съзнание за влиянието, което това може да има. Стабилният климат зависи от много неща, някои от които са: Как използваме нашите енергийни източници? Колко енергия изразходваме? Как и къде избираме да живеем? Каква храна ядем? Какви транспортни средства използваме?

Разбира се също трябва да решим от кои продукти наистина се нуждаем, кои от тях да купим и по какъв начин ще ги изхвърлим, когато вече не могат да се използват.

Мобилност (и транспорт)* Енергопотребление*

1310


Работен лист 3.

РАБОТЕН ЛИСТ ЗА УЧЕНИЦИТЕВРЕМЕ И КЛИМАТ

Дейност: Организирайте наблюдение на видове птици

Намерете едно или повече училища партньори за обмяна на опит, свързан с наблюденията на определени видове птици и влиянието на климатичните промени върху поведението им. Използвайте информация и примери в интернет за вдъхновение и идеи.

ЗАНИМАТЕЛНА ФЕНОЛОГИЯ Карта за наблюдение на видове птици: • Местоположение: (страна в Европа) • Партньори: (училища) • Обекти за наблюдение: (видове птици) • Начини за събиране и представяне на данните: • Заключителен доклад:

НАБЛЮДЕНИЕ НА ПТИЦИ В ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА Данни и описания от наблюдаваните обекти СТРАНА Пролет Лято Есен Зима УНГАРИЯ ЧЕХИЯ АВСТРИЯ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ БЪЛГАРИЯ

14

3.


РАБОТЕН ЛИСТ ЗА УЧЕНИЦИТЕ

Работен лист 4.

Дейност: Наблюдение на обикновени видове птици в родния край Защо трябва да наблюдаваме обикновените видове птици? Птиците са добър показател за състоянието на околната среда. Промените в числеността им са показателни за това дали ползването на природните богатства – почви, води, въздух е устойчиво или не. За повечето видове птици гнездовия сезон започва в началото на април и завършва в края на юни. Най-подходящият период за наблюдение и преброяване на птиците е от 15 април до 15 юни. >

.

ВРЕМЕ И КЛИМАТ

Преброяването отнема не повече от 2 часа и се прави рано сутрин между 6 и 10 часа, когато птиците са най-активни. Разделете се на малки групи, колкото са участъците. Работете в екип докладвайте и обобщете резултатите, като попълните таблица. Как да извършите преброяване на птиците (необходими материали): • Карта на местността и бинокъл • Флагчета за трасиране • Тефтерче с начертана таблица за регистриране на птиците • Определител за птици

Преброяване на видове птици Погледнете картата на месността и начертайте два успоредни трансекта. След това обходете трансектите. При необходимост можете да промените маршрута според особеностите на терена. Всяка от двете еднокилометрови части на трансекта трябва да бъде разделена на 5 еднакви части с дължина от 200 метра или общо 10 части (2х5), номерирани от 1 до 10. Важно е да отбележите стартовата позиция на границата между отделните части, като използвате особеностите на терена (например: дърво, електрически стълб, скала и др.) Опишете местообитанията във всеки един от участъците. Пребройте всички чути и видени птици. Следващата година на същото място и по същото време повторете преброяването. Източник: Българско дружество за защита на птиците (БДЗП)

15

4.


Работен лист 5. РАБОТЕН ЛИСТ ЗА УЧЕНИЦИТЕ

>

Дейност: Звукова карта на местност

ВРЕМЕ И КЛИМАТ Легенда:

Поставете знак "Х" в центъра на квадрата (от трансекта за преброяване), за да покажете къде се намирате. После за всеки звук от птица, който чувате, нарисувайте знак на картата, която показва на какво разстояние от вас е звука и неговата посока. Нарисувате знаци, които да приличат на звуците, които издават птиците. Направете ги максимално разбираеми. Ето и янколко примера: стрелка са остър звук или музикална нота за чуруликане. Опитайте се да разпознавате звуците от птиците и да ги кодирате със знаци.

Х Например: на около15 метра славей

16

5.

Например: на около18 метра кълвач


2.

17


2.

ЗА УЧИТЕЛИТЕ

ТЕМА 2. ПРОМЯНА НА КЛИМАТА

Тема 2. „Промяна „Промяна на климата” климата” е съобразена с Държавните образователни изисквания за учебно съдържание (ДОИ за УС) и учебните програми за предмети от културно-образователните области : „Природни науки и екология”, Обществени науки и гражданско образование”, „Математика, информатика и информационни технологии”, „Изкуства”, „Бит и технологии” за прогимназиален етап на основната образователна степен.

КОО

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ КЛАС

ДОИ ЗА УС/ ЯДРА Организъм – среда Наблюдения експерименти, изследване

Природни науки и Биология и здравно екология образование - 7 клас Химия и опазване на околната среда - 7 клас Обществени География и икономика науки и 5,6,7 клас гражданско образование Гражданско образование 5,6,7 клас Изкуства Изобразотелно изкуство 5,6,7 клас Даомашен бит и Даомашна техника и техника икономика -5,6, клас Технологии – 7 клас Математика, Математика информатика и Информатика информационни 5,6,7 клас технологии

18

Приложение на веществата Химични процеси Експерименти и изследване Земята като планета и нейният природен облик. Географска картина на квета Източници на информация и работа с тях Глобалните проблеми на съвременността Система от средства завизуална информация и комуникация Организация и икономика Отглеждане на растения, животни, грижи за себе си и за другите Числа. Функции, измерване Информация и информационни дейности Електтронна комуникация

11


ПРОМЯНА НА КЛИМАТА

История “Не е за вярване колко много неща може да направи разликата от само няколко градуса!” промърмори почти на себе си Питър, докато седеше наведен над лаптопа си. “Да,” отговори Виктория кашляйки, „Само преди няколко дни имах температура 39°C, само два градуса и половина над нормалното и се чувствах ужасно.” “Не говоря за твоята настинка,” сопна се Питър, показвайки на Виктория статията в интернет. Следното заглавие изскочи пред очите й: ”Мрачна прогноза предрича покачване на температурите със 7°C до 2100г.” Неспособна да отмести очите си от монитора, Виктория сега зачете на глас: „Морското равнище ще се покача повече отколкото се очакваше преди, защото ледниците ще се разтопяват по-бързо...” „Леле! Това наистина звучи много мрачно. Но чакай, тук също се казва:” „...ако не се направи нещо по отношение на промените в климата.” “Добре, мисля, че повечето хора вече знаят какво може да бъде направено, за да се „опазим” климата.” Питър кимна в съгласие. “Права си. Още повече, това е просто поредното предвиждане или прогноза. Винаги съм се чудил как е възможно учените изследващи климата да могат да предвидят какво ще се случи в следващите 100 или повече години.” Виктория се усмихна с облекчение: “Аз също. Хей, това е моята прогноза: През 2010г. всички училища ще могат да летят благодарение на удивителния прогрес в технологията за слънчева енергия.” “Сега това е страхотна идея,” отговори Питър. “За съжаление, обаче ние ще бъдем твърде стари и немощни, за да й се насладим.”

“Да и ако сметнем, че е било само около 3°C по-студено през последната ледена епоха на Земята... Искам да кажа, само си представи, Вики, мамутите и пещерните мечки са живеели по това време, тогава и са изчезнали напълно. Една от теориите е, че промените в климата тогава (покачването на температурите) е една от причините за това изчезване. Това ме кара да мисля, че 3°C наистина е твърде много!” Виктория продължи в същия дух: “Със сигурност. Когато климатът се променя, много растителни и животински видове имат проблем с приспособяването към новите услови.” “Хей, какви са тези тъжни изражения?” Том се присъедини към разговора с неговото обичайно приповдигнато настроение. “Преди всичко, все още не е твърде късно да се вземат мерки за „опазване” на климата. И второ, вие двамата не смятате ли, че също така има и преимущества от това, че климатът става по-топъл? Помислете за това, след няколко години ще можем да отглеждаме портокалови и бананови дървета в двора на училище. Това би било нещо ново и вълнуващо, нали?”

Виктория вече с по-сериозен тон каза: "Учените разполагат с много данни и факти, въз основа на които да работят. Обзалагам се, че са доста наясно с общото отделяне на парникови газове по света и какво влияние ще има това върху климата в бъдеще. Може би не знаят точно колко по-топло ще става, но изглежда са съгласни, че температурите наистина се покачват. Всъщност четох, че средната глобална температура се е покачила с 0.8°C само през последния век. Питър също се беше подготвил.

19

12


ПРОМЯНА НА КЛИМАТА

Информация Климатът се променя… Всъщност климатът на Земята се променя през нейната история. Последните проучвания обаче показват, че големите промени, наблюдавани през последните десетилетия, се дължат основно на човешкото влияние. Дейност: Времето по времето на детството на вашите баби и дядовци o

o o o o

Питайте вашите родители, баби и дядовци какво е било времето, когато са били деца. Какво се е променило? Какви крайни метеорологични условия те са преживели? Кога са настъпили промени в сезоните? Водете си записки за техните отговори и напишете доклад!

 Дейност: Направете “горско канапе” и докладвайте за вашите интервюта в семейството Горско канапе – Насоки: Целият клас образува тесен кръг. Всеки ученик забива дървена клечка в земята непосредствено зад неговия/ нейния гръб. След това всеки събира дървените клечки разпръснати по земята и ги струпва от външната част на обградения с дървени колове кръг. Започнете с поголемите клони и постепенно добавяйте по-малки, по-фини клечки, докато всеки един може да седне удобно върху „канапето”. Когато е готово, канапето трябва да изглежда като огромно птиче гнездо. В гората е влажно, учениците обезателно да носят мушама, която да поставят върху канапето преди да седнат върху него.

o За групова дискусия: - Какво е времето сега? - Какво се е променило? - Документирайте откритията си. Разменете откритията си с клас

Важно напомняне: Преди да започнете да правите горското канапе, уверете се, че над мястото не висят мъртви или счупени клони. В края на деня обезателно развалете канапето и разпръснете дървените пръчки в гората, независимо, че класът планира да се връща на това място често. Благоразумно е да планирате развалянето на канапето като част от обичайната дейност, за да избегнете да изглежда като трудна и неприятна задача. 2013


ПРОМЯНА НА КЛИМАТА Дейност: Екскурзия пеша проучване на времето и климата

за

РАБОТЕН ЛИСТ ЗА УЧЕНИЦИТЕ

• Организирайте екскурзия в областта, в която живеете и изследвайте определени проблеми на малки групи. Например: • Какви следи можете да откриете за времето от предишни години – или от последните години (например: предишни нива на водата, щети, нанесени от горска буря, скални свлачища, сухи корита на реки и др.) • Къде можете да намерите свидетели или документи като източник на надеждна информация за промените в климата? Фермерите, градинарите или горските служители обикновено са добри свидетели, понеже те трябва да обръщат голямо внимание на времето като част от тяхната работа. Може би едно посещение до местния музей може да осигури допълнителна информация за това как се е променил климата.

 Дейност: Екскурзия до природни обекти за проучване на времето и климата

• Обсъдете групово: Какво е времето днес? Как се е променило в сравнение с предишни години?

Организирайте екскурзия до природния феномен на страната ни – Белоградчишките скали (номиниран за едно от седемте чудеса на света за 2009г.) или до други природни обекти в родния край и проучете: • какво е местоположението им; • колко стари са скалните образования; • какво е имало преди милиони години на това място; • на какви образи на предмети, животни и хора приличат скалните образования.

21

14


Работен лист 6. РАБОТЕН ЛИСТ ЗА УЧЕНИЦИТЕ

 Дейност: Екскурзия пеша за проучване на времето и климата

ПРОМЯНА НА КЛИМАТА

Документирайте вашата екскурзия и обменете опита си с друг клас от държава – партньор в проекта (Австрия, Великобритания, Чехия, Унгария). Какви са разликите или приликите в документираните обекти? Заведете друг клас от вашето училище или може би вашите родители на същата екскурзия.

ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ЕКСКУРЗИЯ ЕКСКУРЗИЯ 1.Дата, месец за провеждане на екскурзията………………………………………… 2. Място, местност, местоположение……………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… 3. Описание на маршрута (планински терен, речно корито, скален масив, водни обекти и др.) ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 4. Описание на форми на релефа (сега и от проучване в миналото по разкази на местно възрастно население) ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 5. Описание на дървестни, храстови, тревни видове растения и билки ………………………………………………….................................................................... .................................................................................................................................. 6. Описание на защитени от закона природни обекти ………………………………………………….................................................................... .................................................................................................................................. 7. Как хората са променили облика на природата по възприетия маршрут в позитивен и негативен план (унищожени природни обекти, построени сгради, канали, път, природна пътека, електропровод, сечища и др.) ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………

22

6.


ПРОМЯНА НА КЛИМАТА Информация Как може да разберем какъв е бил климатът? Когато говорим за климата, трябва да погледнем изцяло различен времеви мащаб. Можете да намерите информация от миналото практически на всяка по-голяма строителна площадка. Например, ако се строи нов подземен гараж във вашия град, багерите ще бъдат придружавани от археолози. Те ще търсят да видят дали могат да намерят някакви артефакти от изминалите 500 до 1000 години. Те може да са глинени изделия, накити или кости. Ако искате да погледнете към миналото, трябва да копаете дълбоко. Като принципът остава един и същ. През 2004г. например, на дъното на Арктическия океан е издълбана дълбока дупка. Във вътрешността и е открита богата информация за климата през последните 55 милиона години. Пробиването в сърцевината на „постоянните ледници” предоставя надеждни данни. Ледниковата шапка на Северния полюс е на повече от 400 000 години. Това не са милиони години, но всеки слой се състои от един и същ материал – сняг. Можете да разчетете важна информация почти като разчитането на таблица. Дали е било по-топло или по-студено от днес, когато снегът е паднал? Колко въглероден диоксид (CO2) е имало във въздуха? Имало ли е вулканични изригвания? Температурните разлики могат директно да бъдат измерени. Малките балончета въздух в леда ни казват за концентрацията на CO2 във въздуха тогава. Дебелината на отделния годишен слой ни позволява да определим дали е валяло много или малко сняг. Вулканичните изригвания оставят след себе си фини слоеве прах в леда.

на дълбочина от 30 метра, един метър съответства на период от 30 години. На дълбочина от 3 000 метра на същата дебелина съответства на период от 270 години. Източник: Министерство на околната среда, сигурността на ядрения реактор, с любезното съдействие на издателство Цайтбилд Дейност: Изследване на климата във вашата страна? Опитайте се да намерите информация за изследване на климата във вашата страна • Дали има учени, които да отговорят на въпросите, изпратени до тях от вашия клас? • Какъв вид изследване се организира във вашата страна, има ли ледници, страната граничи ли с океан или може би има пустиня? • Как някой започва да изследва промяната в климата?

За да направят повечето от другите изчисления, учените трябва да използват сложни формули. Ако искате да определите възрастта на леда на определена дълбочина, вие трябва, например, да имате предвид факта, че слоевете в долната част са притиснати от

15 23


ПРОМЯНА НА КЛИМАТА Дейност: Направете си градина в буркан Инструкции за направата на градината в буркан. Използвайте голям, стъклен буркан от туршия, направете дренажен слой (например с речни камъчета) на дъното на буркана и го покрийте със слой почва, която да отговаря на растенията, които сте избрали. След това засадете растенията – най-подходящи са мъхове, папрати, треви или лишеи. Не използвайте растения, които имат цветове или мъхести листа. Всъщност, така наречените „плевели” са идеални. Не само, че ще виреят във вашата градина в буркан толкова добре, колкото и навън, но и някои видове имат деликатни и много красиви листа. Използвайте празни черупки от охлюви, шишарки или камъни, за да украсите градината и обезателно я поливайте добре. Внимателно уплътнете буркана, като използвате мокро прозрачно фолио, след това го поставете на слънчево място – най-добре на перваз на прозорец. След кратко време ще можете да наблюдавате как растенията абсорбират водата извън стъкления буркан. Водната пара се издига и охлажда вътрешната част на буркана, където се оформят малки, видими капчици. Директната слънчева светлина ще предизвика истински дъжд вътре в буркана. Така градината в буркан се превръща в саморегулираща се екосистема. Внимание: не трябва да се маха фолиото от буркана, защото това ще наруши процеса на изпаряване на вода. Градината в буркан може да бъде поддържана с години като хубав декоративен елемент! Източник: Umwelt macht Schule – ÖKOLOGOrdnersammlung Илюстрация: Градина в буркан

Информация Защо нашият климат се променя? Съставът на атмосферния слой на Земята се е променил за последните десетилетия. От значение е, че съдържанието на въглеродния диоксид (CO2) в атмосферата се е покачило предимно вследствие на човешката дейност (като изгарянето на петрол, природен газ и въглища). В резултат значително по-малко топлина може да се отрази обратно в космическото пространство, тък като се абсорбира от CO2 и други, наречени парникови, газове. Постигнато е общо международно разбиране, че допълнителният, причинен от хората „парников ефект”, влияе отрицателно върху климата на Земята – а именно води до глобално затопляне.

Информация Емисии на CO2 в рамките на Европейския съюз Въглеродният диоксид представлява 82% от всички парникови газове, отделяни от 27-те държави-членки на ЕС. Изгарянето на природни горива като въглища, нефт (петрол) и природен газ води до отделянето на CO2. Дори днес, изкопаемите горива са все още найшироко използваните енергийни източници. Те се изгарят, за произведството на електричество и топлина. Използват се и като гориво за автомобилите, корабите и самолетите (в модул „Енергия” също се обсъждат изкопаемите горива). Източник: ЕС, Промяна на климата

16 24


ПРОМЯНА НА КЛИМАТА

Цикъл на въглеродния диоксид

Информация Какво представлява CO2? Въглеродният диоксид е безцветен, незапалим и нетоксичен газ. Той също така е естествена съставка от атмосферата на Земята. Подобно на водната пара, CO2 се образува като краен продукт от всички процеси на изгаряне, конкретно при изгарянето на пизкопаеми горива. Всички хора и животни издишат CO2 и той е естествена част от въздуха, който ни заобикаля. Растенията също издишат CO2, нощно време, но като цяло те поглъщат повече CO2 отколкото отделят. Затова нашите гори са толкова важни, понеже те поглъщат част от CO2, който хората отделят и които иначе естествено не би бил в атмосферата.

.

Информация Цикъл на въглеродния диоксид Въглеродът се съхранява в изкопаемите горива под земята и далеч от биосферата. „Органичният въглероден цикъл” описва как въглеродът преминава между морето, земните екосистеми и атмосферата. Без човешко влияние обменът между тези резервоари на въглерод е балансиран – например растенията приемат въглерод докато растат, а освобождават въглерод при своето гниене. Когато обаче хората изсичат дървета или изгарят изкопаеми горива, те освобождават допълнителни количества въглерод в атмосферата. Проблемът е особено сериозен при изкопаемите горива, тъй като тяхното използване добавя към „органичния въглероден цикъл” въглерод, който иначе би останал дълбоко в земята. Част от този въглерод достига атмосферата, част – дърветата, растенията и земните почви, а трета част отива в океаните. Повечето остава в атмосферата, тъй като ние изсичаме горите и изграждаме градове, пътища, фабрики, намалявайки способността на земната биосфера да абсорбира въглерод.

Вероятно познавате въглеродния диоксид от пиенето на газирана вода или безалкохолни напитки. Мехурчетата в тези напитки всъщност са мехурчета CO2. Въпреки всичко прекаленото количество на CO2 е опасно, понеже засилва парниковия ефект. Между другото, в класната стая може да се събере твърде много CO2, което да причини сънливост и главоболие. Най-добрият начин да се справите с това е да отваряте прозорците. Проверяването на стаята за пет минути веднъж на всеки час е страхотен начин да останете будни през целия ден! Друга възможност да намалите съдържанието на CO2 е да поставите в класната стая зелени растения.

Източник: bluelink.net

25

17


ПРОМЯНА НА КЛИМАТА Дейност: Засадете дърво Засадете дърво в двора на училището или другаде, където имaте възможност. Пет дървета поглъщат приблизително един тон CO2 (през живота си).

5 дървета поглъщат 1000 кг СО2 ! Дейност: Откриване на причините за парниковия ефект 1. Потърсете в интернет или в книгите обяснения/илюстрации на парниковия ефект и парниковите газове. Съберете информацията и я изложете в чист вид (плакат, презентация). Като използвате собствени илюстрации и думи, нарисувайте и напишете обяснение за парниковия ефект. 2.Кой или какво причинява увеличаването на CO2 газове? Направете списък, сравнете го с резултатите на вашите съученици и след това заедно съставете пълен списък.

Групово се опитайте да определите най-големите източници на емисии от CO2. Източници на CO2 са: земеделието, превозните средства, производството и потреблението на енергия, строителството, потребителските навици, домакинствата. Понякога източниците на емисии на CO2 са добре скрити и в този случай отнема малко повече време за мислене или изследване при определянето източника. Например, дали един банан допринася за отделянето CO2?

 Дейности o Обяснете какво според вас е изобразено на тази ученическа рисунка. o Създайте своя рисунка по темата. o Организирайте изложба в училище. 2618


Работен лист 7.

ПРОМЯНА НА КЛИМАТА

РАБОТЕН ЛИСТ ЗА УЧЕНИЦИТЕ

Дейност: Дали един банан допринася за отделянето на емисии CO2 ?

Отговорът трябва да бъде открит назад стъпка по стъпка. Проследете пътя, който един банан трябва да измине, за да стигне от банановото дърво до вашата трапеза. o Откъде сте купили банана (от магазин в близост до вашето жилище или не)? o Ако отговорът ви е „не” отговорете на следващия въпрос „С кола ли пътувахте до магазина от където купихте банана или с обществения транспорт?” o Как бананът е стигнал до магазина? Бил ли е съхраняван в складове и колко отдалечени са те от магазина?

27

7.

От коя страна е внесен и колко голямо разстояние е пропътувал, за да стигне до складовете за съхраняване у нас? o Бил ли е третиран с препарати? o Как е бил опакован? o Как е отгледан и прибран като реколта? За да се направи „енергийна карта” на този продукт означава да сте наясно с транспорта, конкретното производство и методите на обработка на всеки продукт, вида опаковка и пр. o

 Дейност: Проследете пътя на банана до вашата трапеза Изчислете какво според вас количество СО2 се отделя чрез производството и доставката на банани у нас?


ПРОМЯНА НА КЛИМАТА

Информация Какви други парникови газове има? Метан (CH4): един начин на образуване е, когато органичната материя се разгради в среда без кислород, например в мочурища, оризови плантации, сметища или в храносмилателната система на добитъка. Озон в тропосферата (O3): образува се от реакцията в атмосферата на азотни оксиди (NOx), въглероден моноксид (CO) и летливи органични съединения (ЛОС) при наличие на слънчева светлина. Източник на тези газове са, например, аспусите на моторните превозни средства, емисиите от промишлеността и химически разтворители

Информация Различни парникови газове – различни ефекти До каква степен един конкретен газ ще доведе до антропогенен (предизвикан от човека) парников ефект зависи от много фактори. Ключовите условия са:

CFCs (фреони) са произведени от човека химически продукти, които изчерпват озоновия слой в стратосферата, който ни предпазва от вредните UV лъчи. Някога е използван в спрей флакони и хладилни системи. Сега производството на тези химикали (газове) е забранено..

o Колко от парниковия газ се е освободил в атмосферата (какво количество) и колко от него е останал там (каква е концентрацията)

Диазотен газ или райски газ (N2O): образува се от бактерия в земята, океаните и езерата.

o Колко дълго парниковият газ остава (или “задържа”) в атмосферата o Колко голям потенциал има парниковият газ в предизвикването на глобалното затопляне

Водна пара (H2O): Водната пара е част от кръговрата на водата. Колкото потопла става нашата планета, толкова повече водна пара се образува. В крайна сметка това води до ”положителна обратна реакция”, което означава, че се образува повече водна пара в горните атмосферни слоеве. Също така, колкото по-топъл става въздухът, толкова повече водна пара може да се задържи. В резултат покачващите се температури водят до по-висока концентрация на водни пари в атмосферата. Докато се отразява по-малко топлина в космоса, температурите на нашата планета ще продължат да се покачват.

Например, въпреки неговия нисък потенциал за глобално затопляне, CO2 е отговорен за над половината от антропогенния парников ефект, дължащ се които на огромните количества CO2, хората отделят в атмосферата (т.е. количествен фактор).

28

19


ПРОМЯНА НА КЛИМАТА Дейност: Изчислете вашите лични емисии CO2 Използвайте въглеродния калкулатор и определете собствените си емисии CO2. В интернет може да намерите много различни калкулатори за CO2. За повече информация в интернет: http://www.gorichka.bg (на български език) www.CO2-rechner.at (на немски език)

 Дейност: Количество отделен CO2 от вашето училище

Използвайте няколко различни калкулатора за CO2. Кой ви допада най-много? Защо? Дават ли различните калкулатори различни резултати? Забележка: Калкулаторите за CO2 обикновено са базирани на различни входни данни и вероятности, така че се очаква да дадат и различни резултати.

1. При енергопотребление за: - отопление - осветление - уреди с консумация на енергия - друго

 Дейност: Отделянето на CO2 във вашето училище

2. При енергопотребление за транспорт на учениците до училище и обратно

Определете количеството CO2, отделяно от вашето училище, като използвате калкулатора за CO2 на уебстраницата на Въглеродните детективи: www.carbondetectiveseurope.org

3. При енергопотребление за приготвяне и доставка на храна (училищен стол, бюфет и др.)

29

20


3.

30


3.

ЗА УЧИТЕЛИТЕ

ТЕМА 3. ЕНЕРГИЯ И ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ Тема 3. „Енергия „Енергия и пестене на енергия” енергия” е съобразена с Държавните образователни изисквания за учебно съдържание (ДОИ за УС) и учебните програми за предмети от културно-образователните области : „Природни науки и екология”, Обществени науки и гражданско образование”, „Математика, информатика и информационни технологии”, „Изкуства”, „Бит и технологии” за прогимназиален етап на основната образователна степен.

КОО

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ КЛАС

Природни науки и Физика и астрономия -7 екология клас Обществени науки и гражданско образование Изкуства Даомашен бит и техника Математика, информатика и информационни технологии

География и икономика 5,6,7 клас Гражданско образование 5,6,7 клас Изобразотелно изкуство 5,6,7 клас Даомашна техника и икономика - 5,6 клас Технологии – 7 клас Математика Информатика 5,6,7 клас

ДОИ ЗА УС/ ЯДРА Енергия Електричество Светлина Наблюдения, изследване, експерименти Земята като планета и нейният природен облик. Източници на информация и работа с тях Глобалните проблеми на съвременността Система от средства завизуална информация и комуникация Организация и икономика

Числа. Функции, измерване Информация и информационни дейности Електтронна комуникация

21 31


ЕНЕРГИЯ. ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ.

История „Страхотно! Мисля, че това изглежда наистина красиво – като произведение на съвременното изкуство!” възкликна с радост и удивление Виктория, докато взимаше от принтера нейната снимка „Вечерно осветление на земята”. Нейният нов снимков материал всъщност е поредица от снимки, направени от сателити, намиращи се високо над планетата и показващи Земята осветена през нощта. Питър побърза да отбележи очевидното. „Обзалагам се, че дори и едно извънземно същество може да каже, че Европа и Северна Америка използват изключително голямо количество енергия.” Виктория изглежда се съгласи като цяло: „Да, или поне, че те се нуждаят от много енергия за захранване на всички тези светлини. Но едно извънземно същество ни би могло наистина да има представа за другите форми за употреба на енергия – имам предвид, за транспортните средства, отоплението и подобни – нали не би могло?” Питър отговори нетърпеливо: “Да, да, знам го това. Но поне сме съгласни, че това показва висока степен на употреба на енергия. Както и да е, аз мисля, че това е перфектната снимка за нашата инициатива „24 часа без електричество.” “Леле, 24 часа без електричество,” Фели не можа да се сдържи и се присмя на Питър. “До какво мислиш, че ще доведе това? Има 365 дни в годината, така че как един ден без електричество ще помогне да се „опази” климата?” Очевидно раздразнен

Питър отвърна на удара: ”Никога ли не си чувала за трениране на съзнанието? Ако успеем да изкараме един цял ден без енергия в училище, мисля, че много от нас ще станат поинтелигентни по отношение на това как да използват електричеството, поне за малко.” “Добре, разбирам накъде биеш.”, с по-смекчен тон каза Фели на Питър. „Но тогава ние трябва също да обсъдим как се произвежда енергията. Имам предвид неща като: използваме ли екологична енергия в училище и дали имаме възможност да пестим енергия в училище през голямото междучасие?” Виктория вече в главата си планираше за деня. “24 часа без електричество в училище означава да не се употребяват компютри, копирна техника, принтери, видео техника...Ох! И никакво зареждане на мобилните телефони!” Питър добави: “И никакви разхладителни напитки от автоматите, никакви топли парчета пица от училищния бюфет...”, но Том не го остави да довърши. „Чудесно! Физика и биология на свещ. Сега това звучи романтично!” Последният му коментар беше придружен с игриво намигване към Фели.

32

22


ЕНЕРГИЯ. ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ.

Измерване на енергия

Информация Какво е значението на „ват” и „киловат” час? Електричеството може да извършва работа, като сваряване на вода. За да го направи се изисква определено време и енергия, като би трябвало да е съвсем очевидно, че уред, който стопля водата по-бързо, изразходва повече енергия от такъв, на който му отнема повече време. Стандартната единица за измерване на електричеството е „ват”. Разбира се, ние трябва да плащаме за енергията на енергийното дружество, което ни я доставя. В резултат, всеки дом е оборудван с електромер, който показва колко електрическа енергия (във ватове) използваме докато нашите уреди работят (в часове или “ч” за по-кратко). Това измерване на енергията за единица време найчесто се изразява с термина „киловат час” или кВтч за по-кратко, като един кВтч = 1000 ват часа.

Информация Мерни единици за енергия и коефициенти за преобразуване Енергия - представлява способността да се извърша работа. Енергията може да бъде използвана, за да се стопли вода, за да свети електрическа крушка или за да задвижи превозно средство. Мерната единица за измерване на енергията е джаул (J). Мощност е количеството работа за единица време. Мерната единица за мощност е ват. Мощността често се отбелязва в киловати (кВт). Киловат час е показател за мощността, изразходена за единица време. Например, една електрическа крушка с мощност от 100 вата, работеща 10 часа ще изразходва 1000 Квч.

Информация

електричество за осветление или мощност, за да задвижи машините, или пък топлина, за да затоплим стаята, или пък за да сготвим, или отново мощност, за да се придвижваме по-бързо и подалеко. Цялата тази употреба се отнася до енергийните услуги. Енергийните услуги са свързани с преобразуването на първични енергийни носители (например слънчевата енергия) във вторични енергийни носители (електричество). Човешката дейност се осъществява или се захранва от много енергийни източници. Единственият източник на енергия, който фактически е неограничен през времето, е слънчевата енергия, доставена до нас от Слънцето. Нейният дневен работен капацитет е 178,000 теравата (потенциално разполагаема мощност). В развитието на нашето съвременно индустриално общество обаче 77% от употребената енергия се получава от изгарянето на изкопаеми горива. Последната е била съхранявана в земята в продължение на милиони години, в така наречените „енергоносители”: въглища, петрол (нефт) и природен газ. Източник: Hans-Peter Kilowatt-Gesellschaft

Какво представляват енергоносителите? Енергията нито се създава, нито се разрушава, а просто преминава от едно състояние в друго – например от електрическа енергия в кинетична (двигателна или топлинна енергия). Така че, в действителност, ние не толкова използваме енергията, колкото се нуждаем от нейното преобразуване: например в

3323

Dür,

Die

1,5


ЕНЕРГИЯ. ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ.

Невъзобновяеми енергоносители

.Въглищата, нефтът и природният газ са невъзобновяеми енергоносители (енергийни носители)

Информация Невъзобновяеми енергоносители Невъзобновяемите енергоносители могат да бъдат използвани само веднъж. Понеже техните запаси са ограничени, ние можем да приемем, че всички досега познати невъзобновяеми енергоносители ще бъдат изразходени в близко бъдеще или поне, че ще бъде много по-трудно да бъдат използвани оставащите резерви, в сравнение с досегашното снабдяване с тези горива. Невъзобновяемите енергоносители имат втори недостатък, който е още по-сериозен: при изгарянето им всички те отделят газове (например CO2) и по този начин вредят на климата, понеже атмосферата и околната среда не могат да „погълнат” тези газове в необходиматам за запазване на равновесието в тези системи, степен. Изгарянето на така наречените „изкопаеми енергоносители” е главната причина за причиненото от човека глобално затопляне.

 Дейност: Употребата на петрол в нашето ежедневие Помислете колко често всеки ден използвате петрол.иначе казано, колко продукта употребявате, за чиято изработка е използван нефт? Трябва да помислите за други неща освен горивата. Петрол се използва и за направата на много други продукти – например пластмаса, кремове за кожа и шампоани и много други. Най-важните суровини в нашето индустриално общество, нефтът и природният газ, стават все по-значими. Всъщност броят на продуктите на нефтена основа, които използваме ежедневно, продължава да расте, включвайки синтетични влакна и пластмаси, основните материали в медицинските и козметичните продукти, много видове восък, почистващи препарати, цветове, бои и други. www.ueberseemuseum.de/Produkte_aus_Erdoel.ht ml

Изкопаеми енергоносители Суровият петрол е образуван от останките на микроорганизми и животни, които са обитавали дъното на древните морета и океани на Земята. Бактериите са разградили останките и растителните и животинските „отпадъци” са се превърнали в крайна сметка в суров петрол в течение на милиони години. Днес суровият петрол се използва не само за направата на горива (бензин, нафта, керосин), но също така той е основна съставка за производството на кремове за кожа, шампоани и много други продукти.

34

24


ЕНЕРГИЯ. ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ. Изкопаеми енергоносители Въглищата са се образували преди няколко милиона години от останките на мъртвата растителност на „потъналите” гори.

Изкопаеми енергоносители

Суровият петрол, природният газ и въглищата са произлезли преди милиони години благодарение на енергията на Слънцето.

Единствените използвани от хората днес източници на енергия, които не произлизат от Слънцето, са геотермалната енергия, енергията на приливите и отливите и атомната енергия.

Природният газ също се е образувал преди много време, заедно със суровия петрол. В сравнение с горивата, направени от суров петрол и въглища, природният газ отделя по-малко замърсители и CO2, когато бива изгарян.

3525


Работен Работен лист 9.

ЕНЕРГИЯ. ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ

РАБОТЕН ЛИСТ ЗА УЧЕНИЦИТЕ

природен газ

Обозначете на контурната карта на страната ни местонаходища на невъзобновяеми енерийни източници (изкопаемите енергоносители): • Въглища • Нефт • Природен газ

Полезни изкопаеми

нефт

Дейност: Изкопаеми източници на енергия в България

въглища

>

Невъзобновяеми източници на енергия

ЛЕГЕНДА: Въглища Нефт Природен газ

9.

36


ЕНЕРГИЯ. ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ. ЕНЕРГИЯ.

Специалният случай на атомната енергия Атомната енергия се получава от ядрено гориво. Най-обичайният вид ядрено гориво са тежките радиоактивни елементи, които могат да бъдат накарани да претърпят верижна реакция на ядрен разпад в ядрен реактор (уран-235 и плутоний239). Ядрените горива не са възобновяеми. Въпреки, че въздействието на атомната енергия върху световния климат не е толкова негативно колкото на нефта, въглищата или природния газ, произвеждат много опасни ядрени отпадъци. Рискът от инцидент на атомен реактор и последствията от него (радиоактивно замърсяване на голяма територия) също е ключов фактор при използването на атомна енергия. Атомната енергия може допълнително да бъде използвана за военни цели, което също представлява голяма заплаха за човечеството.

26 37


ЕНЕРГИЯ. ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ.

Информация Възобновяеми енергиини източници За да „опазим” климата на Земята, трябва да заменим въглищата, природния газ и суровия петрол (нефта) с енергия от възобновяеми източници. Това означава да ползваме енергията на Слънцето, вятъра, водата, геотермалната енергия и биомасата. Възобновяемите енергоносители могат да бъдат използвани за неопределен период, понеже те никога няма да се изчерпят. Например, биомасата като източник на енергия, може лесно да бъде произведена отново. Всъщност природата ни осигурява всичко, от което се нуждаем, за създаването на екологично чиста енергия. Ние просто трябва да използваме това, което тя ни е предоставила. Слънчева (соларна) енергия: Животът на Земята би бил невъзможен без Слънцето. Почти всички форми на енергия на Земята са достъпни благодарение на неограничените запаси на Слънцето. То не само доставя светлина и топлина, но също помага за поддържане кръговрата на водата и регулира времето и климата. Слънцето също доставя енергията, необходима за живота и растежа на растенията и по този начин за целия живот на Земята. Всеки ден Слънцето доставя в хиляди пъти повече енергия от необходимата за задоволяване енергийните потребности на целия свят. Соларната енергия е чиста и безопасна, като в същото време ще бъде достъпна още няколко милиарда години.

27

Най-хубавото е, че слънчевата енергия лесно може да бъде „уловена”, като се използват фотоволтаични системи, които преобразуват слънчевата светлина направо в електрически ток. Топлината на слънцето може да бъде използвана директно: слънчевите колектори могат да улавят слънчевата топлинна енергия и да затоплят вода, например за отопление или за къпане и битови нужди. Дейност : Направете си слънчев душ Ще се нуждаете от: • Чист черен плик за боклук (не твърде голям, но здрав), канап или корда • Слънчев ден Инструкции: Напълнете голям плик за боклук с вода и го завържете отгоре, така че да не изтече водата. След това окачете плика на директна слънчева светлина или просто го поставете на земята. След 3-4 часа внимателно срежете ъгъла на плика или направете малки дупки, за да се насладите на топъл душ или попръскате с приятели. Внимание: Водата може да стане гореща!

38


Работен лист 10. РАБОТЕН ЛИСТ ЗА УЧЕНИЦИТЕ

o

ЕНЕРГИЯ. ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ

Дейност : Направете си слънчева фурна

Ще се нуждаете от: • Алуминиево фолио,картон и черна хартия • Нетоксично лепило Инструкция: Направете от картона 2 кутии с разлика около 5 см в размерите на основата. Облепете външната страна на голямата кутия с черна хартия, а вътрешната страна на по-малката с алуминиево фолио. Поставете кутиите една в друга и запълнете разтоянието между тях с намачкани вестници. Можете да направите слънчева фурна само от алуминиево фолио, като използвате чертежите по-долу.

39

Любопитно: Картонена кутия, струваща само 10 лева, е в състояние да готви храна и да загрява вода. Тя може да помогне на 3 милиарда бедни хора по Земята. Устройството, наречено "Кутия Киото" по името на Протокола от Киото на ООН, документ целящ да ограничи промените на климата. Изобретението е забележително просто. То се състои от две картонени кутии, поставени една в друга с изолация между тях и боядисани с черна акрилна боя, която позволява на слънчевата светлина да влезе, но не и да излезе. Кутията загрява достатъчно, за да кипне вода и сготви ядене, като за целта не е нужно никакво допълнително подгряване.

10


ЕНЕРГИЯ. ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ.

Информация Вятърна енергия. Слънчевата радиация затопля атмосферните слоеве на Земята, което води до отклонение на „въздушни пакети /маси/.” Появилите се въздушни течения могат да се преобразуват в електрическа енергия чрез вятърна електроцентрала (наричана още вятърна ферма). Биомасата принадлежи към възобновяемите енергоносители като дървата, сламата, биогаза. Подобно на изкопаемите енергоносители (въглищата, нефта и природния газ) биомасата може да бъде използвана за производство едновременно на топлинна и електрическа енергия. Биомасата е химическа енергия, която е съхранена в резултат на фотосинтезата. Последната е процес, при който растенията поглъщат от въглероден диоксид (CO2) атмосферата, който преобразуват в органично свързан въглерод (в захар), вследствие на което освобождават кислород. По този начин в процеса на техния растеж, растенията поглъщат парниковия газ CO2, което означава, че противодействат на натрупването му в атмосферата. Изгарянето на биомасата освобождава в химически свързания CO2 атмосферата. Уникалната характеристика на техническата употреба на биомасата е, че се образува затворен цикъл. Времето, необходимо за първоначалното докато бъде свързване на CO2, освободен по време на процеса на изгаряне и тогава отново, погълнат от растенията е „управляемо” за хората.

Това е основната разлика в сравнение с изгарянето на изкопаеми енергийни източници, понеже CO2 в изкопаемите енергоносители е бил свързан преди милиони години.

Биогаз. Биогазът се произвежда от ферментирали органични отпадъци или течна тор, поставени в херметически затворен контейнер. Бактериите вътре в контейнера преобразуват отпадъците или течната тор в метан или тор. Както двигателят на автомобила изгаря бензин, така има мотори, които изгарят метан. Обаче тези мотори произвеждат електричество и топлина вместо да захранват автомобили. Получената тор пък може да бъде използвана от фермерите за наторяване на техните земи.

4028


ЕНЕРГИЯ. ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ. Дейност: Направете си собствен биогаз Ще се нуждаете от: • Прозрачна пластмасова купа • Прозрачно фолио • Гумени ластици • Органични отпадъци (биоотпадъци) Инструкции: Напълнете купата до половина с органични отпадъци (например обелки от плодове, остатъци от зеленчуци) и я покрийте с прозрачно фолио. Уверете се, че сте затворили херметически кутията, като сте я увили с прозрачното фолио и стегнали с гумените ластици. Оставете запечатаната купа на топло място и често я наблюдавайте през следващите няколко дни. Отбележете каквито и да било промени в органичните отпадъци и ги запишете в тетрадка или върху голям плакат. Какво забелязвате, че се случва с прозрачното фолио? Би трябвало фолиото да се издуе нагоре в резултат на образувалия се биогаз вътре в купата. Ако продупчите фолиото с игла, газът ще излезе и ще можете да го помиришете. Когато е пробито, фолиото ще се върне обратно в първоначалната си позиция или ще се слегне надолу. Съвет: Отворете прозореца!

Водна (хидро) енергия Във водноелектрическата централа, течащата вода задвижва турбина, която след това включва генератор, който произвежда енергия. Понастоящем хидроенергията е един от най-използваните, безвредни за природата, енергийни източници. Но водноелектрическите централи са агресивни към екосистемите. Изграждането на речни електрически станции, например, нарушава естествения отток на реките, което в резултат води до загубата на основната естествена природна среда и симбиозната система от растения и животни, които живеят там. Енергията на океаните на Земята също може да бъде използвана за енергиен източник. Приливните електрически станции, например, използват смяната на приливите и отливите, за да произведат енергия, като в същото време енергията на вълните и водните течения също може да бъде преобразувана в електрическа енергия.

29 41


ЕНЕРГИЯ. ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ. Дейност: направете водно колело Ще се нуждаете от следното (за всяко водно колело): • Два дълги шиша или подобни дървени клечки • Осем къси шиша или клечки за зъби • Коркова тапа • Три празни картонени кутии от мляко • Ножици • Воден поток или ако няма – маркуч или воден кран. Забийте единия от дългите шишове или една от дългите клечки в центъра на корковата тапа (където обикновено се забива тирбушона). Направете същото от другата страна на тапата като се уверите, че двата шиша са се пресрещнали и са образували права линия (когато е готово, трябва да изглежда като един шиш, забит в центъра на тапата и това ще бъде оста на водното колело). Изрежете четири правоъгълни парчета от кутиите от мляко, така че всяко да е приблизително същата дължина и ширина надлъжно на тапата. Използвайки по два къси шиша или клечки за зъби за всяко, прикрепете четирите парчета надлъжно на корковата тапа на равни разстояния. След това пробийте дупка в горната част на всяка от останалите кутии за мляко (на еднаква височина). Напълнете кутиите приблизително наполовина с вода и забийте края на водното колело в двете дупки. За да видите как работи, дръжте водното колело под течащата вода от крана или излизащата от маркуча вода върху перките на водното колело.

Геотермална енергия Тя представлява естествената топлинна енергия, която се съхранява дълбоко в земята. За да използвате геотермалната енергия за отопление или производство на електричество, стоплената вода или пара трябва да бъде извадена на земната повърхност. Понякога водата първо се напомпва дълбоко в земята, за да бъде стоплена и след това се изпомпва обратно на повърхността, за да бъде използвана.

Информацуя Пестене на енергия

30 42

На първо място! Енергия, която не се използва, не трябва да бъде произвеждана! Въпреки, че все повече и повече възобновяеми енергийни източници – като вятърните и соларните електроцентрали – се изграждат в Европа, това не е достатъчно, за да се посрещне нарастващото енергийн потребление. Ето защо пестенето на енергия, както и използването на енергията поефикасно, е важна първа стъпка. Включването към възобновяеми енергийни източници е втората стъпка.


ЕНЕРГИЯ. ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ.

АЗБУКА НА СПЕСТЯВАНЕТО СПЕСТЯВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ

З За да работят по-ефективно, радиаторите трябва да са обезвъздушени.

Съществуват много начини за пестене на енергия. Следващите са само част от тях:

И Информация и съвети за спестяване на енергия трябва да бъде винаги под ръка. Етикетите осигуряват полезна информация за спестяване на енергия.

A Ако имате възможност, винаги изключвайте лампите, които не се използват. Също ограничете изразходването на енергия в „режим готовност” като използвате многоместна розетка, която може да бъде изключена с едно единствено натискане на копчето. Това прекъсва източника на електрическа енергия към щепсела на уредите и също така помага да се спестят над 200 лева годишно от сметки за електроенергия (в зависимост от броя на уредите).

K Когато купувате електрически уред, винаги проверявайте етикета. На етикета са посочени енергийната ефективност на този тип модел, което ви показва дали уредът използва енергията икономично (енергиен клас A, A+, A++) или ако е голям консуматор на енергия (енергиен клас B, C, D, E, F – колкото повече напредваме в азбуката, толкова повече енергия консумира съответния предмет). Л Лоша идея е да държите хладилника до готварска печка или друг уред, излъчващ топлинна енергия!

Б Биологичните храни изискват до две трети по-малко енергия за производство! Другото допълнително предимство на местните, сезонни продукти се основава на по-късите маршрути за транспорт. За храните, които не са местни или от региона, трябва да се убедите, че поне купувате търговски продукти на реална цена и така се осигурява справедливо заплащане за страните производители.

M Многото малки мерки, взети заедно, могат да допринесат до значително спестяване на енергия. Най-важното нещо е винаги да сте наясно с тях. Направете си малки бележки за спестяване на енергия, с които да си напомняте и ги закачете там, където е необходимо (под ключовете на лампите, на мониторите на компютрите и т.н.).

В Във всички възможни области проверете за потенциално спестяване на енергия. Използвайте Енергийните инструкции (вижте по-долу).

Н Не оставяйте стаите да изстинат напълно, защото заради ниските температури се изразходва много енергия, за да се стоплят помещенията отново до необходимото ниво. През нощта стайната температура трябва да се поддържа ниска, същото се отнася и за помещенията, в които няма никой.

Г Гледайте да не забравяте да покривате съдовете с капак! Готвенето без капак причинява загуби от около 300 % от използваната енергия. Д Добре е да бъдат използвани енергоспестяващи лампи вместо традиционните електрически крушки!

O Опитайте се да използвате простир, за да изсушавате прането. Електрическите сушилни за дрехи изразходват много енергия! Много важно: Уверете се, че завесите, раклите, етажерките, масите и пр. не са директно пред радиатора/печката, понеже това пречи на топлината да се разпростира в стаята.

Е Едно кратко и пълно проветряване е за предпочитане, вместо да оставяте прозорците отворени за дълги периоди. Ж Жилището има коридори и помещения, в които не стоим дълго. Разумно би било там термостата да бъде позициониран на по-ниска степен.

43

31


ЕНЕРГИЯ. ЕНЕРГИЯ. ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ.

П Производство на стоки от всякакъв вид изисква енергия! Опитвайте се да купувате само дълготрайни продукти и винаги се уверявайте, че наистина се нуждаете от продукта, преди да го купите. Качествените продукти траят повече и затова няма да свършат в боклука толкова бързо. С Спирайте „енергийните вампири”! Изключвайте електроуредите си от контакта, когато не ги ползвате Компютрите, телевизорите, DVD плейърите и т.н. изразходват енергия дори когато не ги ползвате (режим готовност). Само ако ги изключите от контакта може да сте сигурни, че не изразходват енергия! Това може да бъде направено по-лесно с използването на многоместна розетка, което ви позволява с едно натискане на копчето да изключите всички включени уреди от контакта. Т Температура на стаите? Опитайте се да поддържате стайната температура един градус по-ниска в сравнение с досегашните ви навици и това ще спестява поне 6 % от разходите за отопление. У Употребата на налягане спестява енергия, когато готвите! Тенджерите под налягане спестяват половината от енергията, която бихте използвали със стандартна тенджера.Освен това спестяват и време. Когато вътрешността на тенджерата достигне необходимото налягане, можете да включите котлона на най-ниската степен.

Ф Фермите и частните стопанства в селата осигуряват екологични продукти. Ако купувате предимно сезонни плодове и зеленчуци, помагате за пестенето на енергия, както и за развитието на тези производства. X Хората днес използват много уреди и трудно биха си представили живота без тях. Всички те се нуждаят от и използват енергия! Ц Целият свят е в интернет - Youtube, Facebook, Google .... Внимание: В САЩ употребата на интернет профили представлява една десета от цялата консумация на електрическа енергия. Ч Често забравяме, че заради производството на хартия се унищожават гори. Принтирайте от двете страни на листа и използвайте само рециклирана хартия!

32 44

Ш Шофирането е част от ежедневието на съвременния човек, но последиците от това са неблагоприятни. Използвайте „щадящи” климата транспортни средства. Карайте колелото си или ползвайте обществения транспорт, за да отидете някъде, вместо да карате автомобил. Щ Ще бъде още по-добре, ако вървите пеша – както за природата, така и за вашето здраве! Ю Ютията също е консуматор на енергия. Ако се налага да прекъснете гладенето за малко, по-добре я изключете. Така е и по-безопасно. Я Яденето се приготвя всеки ден на печката. Просто мислете за следното, когато готвите - за всеки сантиметър на тенджерата извън горещия котлон, се изразходва 20-30 % повече енергия! Източник: Енергия, както е това?; Climate Alliance Austria


ЕНЕРГИЯ. ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ. Още съвети: Дейност: Измислете своя собствена Азбука за спестяване на енергия 1) Започнете да рециклирате. Рециклирането на една алуминиева кутия може да изисква само една десета от енергията, която би била необходима, за да се произведе нова. Фабриките за производство на хартия използват много по-малко енергия, за да произведат хартия от стари вестници, отколкото от целулоза. 2) Избягвайте продукти за производството и/ или транспорта се изисква много енергия. Такива продукти са месото и готовите храни. 3) Избягвайте употребата на бутилирана вода, доколкото е възможно! Първо, тя е хиляда пъти по-скъпа от чешмяната. Второ, европейските държави произвеждат достатъчно чиста питейна вода, въпреки че вие може да инсталирате воден филтър, ако желаете да я пречиствате допълнително. Преди всичко за бутилираната вода се използва много енергия при производството, маркетинга и разпространението. В много страни пластмасовите бутилки за вода често свършват като боклук, вместо да бъдат рециклирани. 4) Когато си приготвяте топла напитка, убедете се, че ще сварите само толкова вода, колкото ви е необходима в действителност. Пълненето на чайника повече от необходимото е разхищение на енергия. 5) Пестете топлата вода като си взимате душ, вместо вана, защото използването на душ изразходва около четири пъти по-малко енергия. 6) Изваждайте зарядното от контакта след като батерията на мобилния ви телефон е напълно заредена. Зарядно, което е оставено включено, продължава да консумира енергия, въпреки че телефонът вече е бил изключен от него. 7) Личните моторни превозни средства са причина за около 12 % от отделянето на CO2 в рамките на Европейския съюз. Използването на обществения транспорт и вървенето пеша са поевтини и по-здравословни алтернативи.

Измислете своя собствена „Азбука за спестяване на енергия”, като заедно давате идеи. Запишете ги върху голям плакат и закачете по един в класната стая и в коридора. Източник: ЕС, Опазване на климата

АЗБУКА НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕТО А

Б

В

Г Д

Източник: ЕС, Опазване на климата

45

33

Акумулиращата печка е битов електрически уред за отопление За да спестите енергия, не оставяйте вратата на затопленото помещение отворена. Биогоривата (животински и/ или Растителни) са възобновяеми ресурси. В селското стопанство се отделят големи количества от този вид ресурс, които не се използват достатъчно като суровина за енергия. Вятърните генератори трансформират енергията на вятъра в електрическа. Вятърът е неизчерпаем източник на енергия Гейзерът с термална вода е неизчерпаем природен ресурс на вътрешна земна енергия. ……………….


Работен лист 11.

ЕНЕРГИЯ. ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ.

РАБОТЕН ЛИСТ ЗА УЧЕНИЦИТЕ

48 СЪВЕТА КАК ДА ПЕСТИМ ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ У ДОМА

5 съвета

4 съвета как да пестим енергия при

1. Поставете топлинна изолация върху

отопление: 1. Поставете отоплителните уреди –

как да пестим енергия в жилището: външната страна на стените – крайният ефект е повишаване на вътрешната температура с 2 градуса. 2. Уплътнете фугите на прозорците - това ще доведе до повишаване на вътрешната температура с 1 до 3 градуса. 3. Направете топлоизолация на пода и тавана – с това вътрешната температура се повишава с 1 градус. 4. При ново строителство, ориентирайте сградата така, че да има максимално слънчево греене в постоянно обитаваните помещения. 5. Не забравяйте, че намаляването на вътрешната отоплителна температура с 1 градус, води до икономия на около 5-6% от енергията за отопление на помещенията.

радиатори, акумулиращи печки и други точно под прозорците – спестената енергия може да достигне 5%. 2. Поддържайте чисти отразителните повърхности на уредите с лъчисто отопление – ефектът може да бъде до 1% икономия на енергия. 3. Монтирайте терморегулатор за автоматично регулиране на работата на уредите, с цел да се поддържа предварително зададената от вас температура на помещението – възможно е да спестите 15% енергия. 4. Подменете /може постепенно/ всички стари и ниско ефективни отоплителни уреди или системи с нови, имащи по-висок коефициент на полезно действие – ефектът ще бъде в границите 5-15%.

9 съвета как да пестим енергия при

8 съвета как да пестим енергия от

приготвяне на храна: 1.Вратата на фурната трябва добре да

хладилника: 1. Подберете точния обем на хладилника

прилепва, с което се икономисват 5-7% електроенергия. 2. Фурната трябва предварително да се загрява в продължение на 10-15 минути, след което се поставя съда с продуктите. 3.Фурната се изключва 10 минути преди изваждането на готовата храна. 4. Трябва да се използва пълния обем на фурната и при възможност да се приготвят няколко блюда , за да се избегне повторно загряване. 5.Не слагайте веднага във фурната извадените от хладилника продукти, а само когато придобият стайна температура. 6. Върху котлоните на готварската печка поставяйте съдове с дебелостенно дъно. Неравност от 1 мм на дъното води до 15% преразход на електроенергия. 7.Диаметърът на съда трябва да бъде равен или по-голям от този на котлона – така се спестява 15% електроенергия. 8.Изключете котлона 5-10 минути преди окончателното приготвяне на храната. 9.Използвайте в максимална степен тенджери под налягане – постигате икономия на електроенергия до 20%.

съобразно нуждите си. 2. Монтирайте хладилника в места отдалечени от нагревателни елементи. Ефектът е 2-5% икономия. 3. Монтирайте хладилника вертикално и слабо наклонен назад /за плътно затваряне/, като осигурите свободна циркулация на въздуха при задната му част. Постига се 1-2% икономия. 4. Настройте температурата вътре в хладилника на 4-5 градуса, а в камерата за замразяване от -1 до -12 градуса. По този начин ще икономисате до 3% електроенергия. 5. Не поставяйте в хладилника топли продукти и отваряйте вратата му по възможност по-рядко и за по-малко време. 6. Почиствайте редовно от лед вътрешната част на хладилника ще спестите 1-2% електроенергия. 7. Почиствайте редовно задната част на топлоотделящите елементи на хладилника. С това ще спестявате около 1% електроенергия. 8. Подменяйте своевременно гумения уплътнител и регулирайте вратата със съществуващите регулиращи винтове за плътно прилягане. Това води до 1% икономия.

46

11.


РАБОТЕН ЛИСТ ЗА УЧЕНИЦИТЕ

Работен лист 12. 12.

ЕНЕРГИЯ. ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ.

5 съвета как да пестим енергия от 7 съвета как да пестим енергия при бойлера: 1. Преценете колко топла вода ви е необходима и използвайте бойлер с подходящ обем – 15% икономия. 2. Включвайте електрическия бойлер през нощта, с цел използване на поевтината тарифа на електрическа енергия – 15% икономия. 3. Не дръжте включен електрическия бойлер през целия ден, разходът на електроенергия се увеличава с 10-15%. 4. За малки количества топла вода в кухните, използвайте малки бързо загряващи се бойлери с вместимост 510 литра. Така се спестява до 10% електроенергия. 5. При ново строителство, монтирайте на покрива слънчева инсталация за топла вода /според финансовите си възможности/.

3 съвета как да пестим енергия при гладене: 1. Винаги използвайте ютия с регулатор на температурата – около 5% икономия. 2. Нагласете терморегулатора на подходяща температура, както и в зависимост от плата – 5% икономия. 3. Използвайте ютия с парно гладене – до 10% икономия на електроенергия.

осветлението:

1. Боядисайте в светли тонове стените и стаите, върху които пада пряка слънчева светлина. Така пестите 2% електроенергия за осветление. 2. Засаждайте дърветата на повече от 5 м от стените на сградата, а храстите на повече от 1,5 метра. 3. Поддържайте прозорците винаги чисти – 1% икономия. 4. Почиствайте редовно лампите и осветителните тела – 1% икономия. 5. Заменете лампите с нажежаема жичка с компактни лампи или с луминесцентни лампи. Ще получите икономия между 10 и 50%. 6. Изключвайте осветлението, когато не сте в помещението – 10% икономия. 7. Използвайте осветителни тела с възможности за комбинирано включване на лампите – 2% икономия.

4 съвета как да спестим енергия от пералнята:

1. Ползвайте автоматични перални – те са

по-икономични по отношение на вода и на електроенергия. 2. При обикновените перални, регулирайте количеството на водата и температурата й, в зависимост от вида на прането. Постига се до 3-5% икономия. 3. При автоматичните перални изберете подходящата програма – до 5% икономия. 4. Осигурете пълно натоварване на пералнята. > Дейност : Личен план за пестене на енергия у дома. От предложените съвети изберете поне 5. Направете личен план за пестене на енергия у дома. Обещайте да спазвате плана най-малко 1 година. Изчислете какво количество електроенергия сте спестили. Убедете вашите родители и близки да спазват съветите за пестене на енергия.

ЛИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ У ДОМА

1. …………………………………………………………………………………………… 2. …………………………………………………………………………………………… 3. …………………………………………………………………………………………… 4. …………………………………………………………………………………………… 5. ………………………………………………………………………………………….. 47 12.


ЕНЕРГИЯ. ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ.

 Дейност: Енергийни детективи в търсене на енергийни консуматори Сформирайте малка група от енергийни детективи и потърсете във вашето училище енергийни консуматори, които използват много енергия и/ или където се осъществя загуба на енергия! Записвайте всичко, което намерите. Ще се нуждаете от: термометър, молив или химикал, хартия. Примери за това какво да търсите: • Дали прозорците са оставени ненужно отворени (с включено отопление)? Това е лошо, защото така се губи много енергия! По-добре е да отваряте периодично всички прозорци за пет минути, за да проветрите стаята. • Дали отоплението е включено на твърде висока степен? • Дали лампите са включени дори, когато има достатъчно слънчева светлина? Вероятно ще намерите много начини за спестяване на енергия. Направете си списък подобно на Лина и Джейкъб. Ако искате да промените нещата в училище, вероятно ще се нуждаете от помощта на вашия/те учител/и! >

Дейност: разходка

Виртуална

Може, също така, да използвате въпросник (работни листи 6, 8 от това помагало) за спестяване на енергия, който да ви помогне да определите ненужната употреба на енергия във вашето училище. За повече информация (на немски език): http://www.klimanet4kids.badenwuerttemberg.de/pages/aktiv/rundgang.htm Дейност: Класната стая сега и преди 150 години Сравнете двете снимки (долу). Едната е на модерна класна стая, другата - на класна стая в едно от първите светски училища у нас в гр. Трявна през 1836 г. Проучете информация за това колко енергия е изразходвана в тях в миналото и сега . Проведете дискусия в класа. >

училищна

За да се приготвите за вашата „детективска разходка” около училище, може първо да прегледате предоставените съвети за спестяване на енергия.

34 48


Работен лист 13.

ЕНЕРГИЯ. ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ.

РАБОТЕН ЛИСТ ЗА УЧЕНИЦИТЕ

> Дейност: Въглеродни > детективи в училище Сформирайте група на „въглеродни детективи”. Като използвате въпросника за спестяване на енергия в училище, проверявайте местата и уредите, които изразходват енергия. Сравнете резултатите от началото и от края на учебния срок/ на учебната година.

ВЪПРОСНИК ЗА СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ

Въпроси ОСВЕТЛЕНИЕ Дали лампите са изключени, когато свършат учебните часове? Дали е възможно да се включат поотделно крушки/лампи в класната стая? Колко на брой и какъв вид крушки/лампи са използвани в класната стая? Дали абажурите са мръсни? Дали са оставени светнати лампите в коридорите и тоалетните по време на час? Дали е изгасено осветлението във физкултурния салон, когато има достатъчно дневна светлина?

ОТОПЛЕНИЕ И ПРОВЕТРЯВАНЕ НА СТАИТЕ Каква е средната температура в различните училищни стаи? Класни стаи ___ Коридори ___ Заседателна зала ____ Физкултурен салон ____ Стълбища ____ Тоалетни ____ Директорски кабинет ____ Съблекалня_____ Хранилища ____ Други ___ Дали стаите се отопляват дори, когато не се използват? да кога Класни стаи Коридори Заседателна зала Физкултурен салон Стълбища Работилница Директорски кабинет Тоалетни Съблекалня Хранилища Други Дали са поставени щори или завеси и ако са, кога са спуснати/дръпнати? Дали завесите покриват радиаторите/печките? Коя стая? Кога са спуснати/дръпнати? 49


Работен лист 14.

ЕНЕРГИЯ. ПЕСТЕНЕ НА

ЕНЕРГИЯ.

РАБОТЕН ЛИСТ ЗА УЧЕНИЦИТЕ

Дали стайните термостати са изключвани при необходимост? да не През уикендите Вечерите През ваканциите Могат ли радиаторите/печките да се контролират индивидуално? да не Класни стаи Коридори Заседателна зала Физкултурен салон Стълбища Директорски кабинет Тоалетни Съблекалня Хранилища Други Могат ли термостатите да бъдат изключвани частично в училището (например следобедите)? да не Ако да, къде? Дали прозорците са оставяни отворени за дълги периоди? Как се проветряват класните стаи? Дали вратите са оставят отворени? КОНСУМИРАЩИ ЕНЕРГИЯ УРЕДИ Кои са основните енергийни консуматори и къде са разположени? Дали електрическите уреди са изключвани през уикендите? да не Компютрите Копирната техника Телевизорите Автоматите за храна и напитки Проектори Видеомагнетофони / DVD плейъри Видеотехника Други Какво напрежение използват уредите в режим на готовност? Колко дълго компютрите и копирната техника остават включени или в режим на готовност и колко дълго се ползват в действителност? На колко от уредите могат да се поставят таймери? Кой може да бъде на разположение, за да изключи уредите и кога може да стане това (например за през нощта)? ТОПЛА ВОДА Кога и къде е необходима/се използва топла вода? Как се стопля водата? Какво е положението през ваканциите и уикендите? Означава ли, че се загрява топла вода, когато в действителност не е 50 необходима?


ЕНЕРГИЯ. ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ. Дейност: Установяване на енергийните консуматори Какви електрически употребявате през деня?

уреди

• Открийте колко вата мощност използват. (Това често е отбелязано директно върху уреда или проверете в упътването за употреба). • Направете списък на всички уреди и отбележете колко дълго ги използвате всеки ден (средно). • Изчислете дневните кВтч, които тези уреди консумират, въз основа на средното време на използване. • Кои уреди консумират особено голямо количество енергия?

Информация: Човешка енергия: Работата, извършвана от човешкото тяло по време на нормална (непрекъсната) дейност възлиза грубо на 100 Вт на час. Така 10 часа нормална физическа дейност отговаря на приблизително 1 кВтч или на количеството енергия, необходимо да се сготви обяд. Какво друго можем да направим с един 1 киловат час? • Да вдигнем един тон стомана на 367 метра • Да шофираме кола 1,5 км • Да светнем 60-ватова крушка за 17 часа • Да светнем 12-ватова енергоспестяваща лампа за 83 часа • Да сготвим 249 яйца • Да изпечем 133 филии хляб Източник: AK-Energie sparen

УРЕД

ВАТОВЕ (ВТ)

Часове в режим на работа

ВАТ - ЧАС

KWH

LCD телевизор

200

3

600

0.6

Информация Топлоизолация Когато една сграда, като вашето училище или дом, е добре изолирана не е необходимо да включвате отоплението на максимална степен през зимата! Мислете за изолацията като за топли дрехи за сграда, защото това е точното й предназначение. Точно както дебелото палто помага топлината на тялото ви да се запази, така изолацията се грижи за задържането на топлия въздух вътре в сградата, така че той да не може да излезе навън. В резултат вие можете да използвате помалко отопление и да спестите енергия.

35 51


ЕНЕРГИЯ. ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ.

Информация Нискоенергийните сгради и пасивен дом „Пасивният дом” е добър пример за това какво може да постигне оптималната изолация. Комбинацията от възможно найдобрата изолация и контролирана вентилационна система означава, че традиционната, активна отоплителна система не е необходима. Наистина, името „пасивен дом” се отнася до факта, че отоплението се извършва чрез пасивни средства: например използването на слънчева светлина, както и топлината, излъчвана от човешките тела, приборите и другите електрически уреди. В повечето случаи за загряване на вода се използват слънчеви колектори. Източник: Енергия, какво представлява?, Дейност: Проектирайте бъдещето Climate Alliance Austria, www.passiv.de сами – създайте визия Как някой може да управлява домакинство или училище без да използва енергия от електрическа централа, която за производството му изгаря въглища, нефт и/ или природен газ, или пък използва атомна енергия? Как може да изпълните тази задача, като използвате само възобновяеми енергийни източници, което означава да ги използвате колкото се може попродуктивно и ефективно? Как може да изглежда светът след още 50 години? Какви изобретения липсват все още? Какви промени в начина на живот са възможни и желателни? Представете си следното: Вие и няколко приятели получавате парцел земя като подарък. • • •

Как ще го използвате? Какво ще построите върху него? Какъв тип енергия ще използвате, за да захранвате оборудването и уредите?

Напишете разказ, нарисувайте картина, предложете театрална пиеса, направете макет или пък нещо друго?

52

34


ЕНЕРГИЯ. ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ.

Дейност : Какво е „пасивна сграда”? Пасивната сграда е съвременна енергоспестяваща строителна система. Вътрешният климат на сградата може да бъде поддържан без активни отоплителни или охладителни системи. Сградата е с много добра топлоизолация на стените, покрива, пода, прозорците. Тя се отоплява и охлажда сама . Затова се нарича „пасивна”.

Пасивната сграда трябва да отговаря на задължителни изисквания (стандарти) за минимален разход на енергия за отопление, вентилация, общо енергопотребление, въздухопроницаемост и др. На термографската снимката (горе в дясно) е показано ниско топлоотдаване (в синьо) и високо топлоотдаване (зелено) на пасивна сграда и обикновена сграда.

>

На схемата (горе) е показано функциониране на вентилационна и отоплителна система, топлоизолация, конструкция и прозорци на „пасивна сграда”. Електрозахранването на сградата може да се осъществява със собствена соларна инсталация.

35 53


4.

54


4.

ЗА УЧИТЕЛИТЕ

ТЕМА 4. НАЧИНИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА КЛИМАТИЧНАТА КРИЗА Тема 4. „Начини „Начини за излизане излизане от критичните климатични условия” условия” е съобразена с Държавните образователни изисквания за учебно съдържание (ДОИ за УС) и учебните програми за предмети от културно-образователните области : „Природни науки и екология”, Обществени науки и гражданско образование”, „Математика, информатика и информационни технологии”, „Изкуства”, „Бит и технологии” за прогимназиален етап на основната образователна степен.

КОО

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ КЛАС

Природни науки и Биология и здравно екология образование - 7 клас Химия и опазване на околната среда - 7 клас Обществени География и икономика 5,6,7 клас науки и гражданско образование Гражданско образование 5,6,7 клас Изкуства Изобразотелно изкуство 5,6,7 клас Даомашен бит и Даомашна техника и техника икономика -5,6, клас Технологии – 7 клас Математика, Математика информатика и Информатика информационни 5,6,7 клас технологии

36 55

ДОИ ЗА УС/ ЯДРА Организъм – среда Наблюдения експерименти, изследване Приложение на веществата Химични процеси Експерименти и изследване Земята като планета и нейният природен облик. Географска картина на квета Източници на информация и работа с тях Глобалните проблеми на съвременността Система от средства завизуална информация и комуникация Организация и икономика Отглеждане на растения, животни, грижи за себе си и за другите Числа. Функции, измерване Информация и информационни дейности Електтронна комуникация


НАЧИНИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА КЛИМАТИЧНАТАТ КРИЗА

История

„Държавата, разбира се,” отсъди тя и се огледа ликувайки. Питър изчака, докато погледът й се спря върху него и каза: „В наши дни бизнесът функционира в много различни държави. По целия свят. Глобално. И „мръсотията” не спира на националните граници. Какво може да направи отделната държава?”

Питър и Виктория сега навлязоха в истински спор. Те се карат за това кой може да направи нещо, за да спре промените в климата. Наистина да направи нещо, за да има промяна... Питър поддържа позицията, че това зависи от всеки индивид. “Не можеш да промениш нищо освен твоя собствен живот”, каза той. “Никога няма да се изчерпат брилянтните ти идеи, нали” сопна се Виктория.

“Чакай малко,” прекъсна го Том. “Преди минута ти искаше всеки един индивид да поеме отговорност, а сега казваш, че дори отделните държави не могат да направят нищо.” „Това проблем ли е?”, защити се Питър. “Индивидите могат да се обединят в НПО.” “В какво?” попита Виктория. “НПО, Виктория – неправителствени организации.” Настъпи тишина. След малко Фели каза: „Но нима нямат всички те – хора, бизнес, държави – някакъв вид въздействие върху промените на климата?” „Всяка една група е отговорна отчасти.”

“Трябва ли всеки отделен човек от 80-те милиона хора в Германия да състави свой собствен план за опазване на климата? Най-добре под формата на мислена карта?” Питър отвърна на удара: “Защо не?” Виктория: “Но много от тях дори не могат да четат и пишат.” “Или не искат да го правят,” добави Том “Точно така! Ето защо държавата трябва да поеме отговорност”, триумфално заяви Виктория. Но Том нямаше това предвид. “Експертите трябва да помислят за нещо,” каза той, “Учените”. Това накара Фели да се засмее. “Какво ще направят тогава?“ попита тя. “Индустрията трябва да направи промяната. Големият бизнес. Те са тези, които бълват голяма част от „мръсотията” във въздуха.” Питър отново се усмихна с превъзходство. Но не каза нищо. Още. Виктория избухна и се обърна към Фели: “И кой, скъпа моя, мислиш, че ще накара големия бизнес да бълва помалко „мръсотия”?

Но Виктория нямаше да направи компромис този път. „А ако някой не знае какво да направи, може да участва в работна група и да научи, нали?” „Или пък да участва в международна конференция за климата”, каза Питър и отново той взе последен думата. Източник: Министерство на околната среда, защита на природата и сигурността на ядрени реактори, с любезното съдействие на издателство Цайтбилд Дейност: Кой може да направи нещо за климата ? Прочетете текста. 1) Кои са ключовите участници по отношение на „опазването” на климата, което означава кой може да влияе върху климата? Запишете отговорите си на дъската. 2) Обяснете отговорите и напишете кратки определения за вашите разбирания за всеки отделен участник!

37 56


НАЧИНИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА КЛИМАТИЧНАТА КРИЗА А)

НАЧИНИ

ЗА

ИЗБЯГВАНЕ

КЛИМАТИЧНАТА КРИЗА :

Също планувайте събрание на съвета на класа, насрочено за по-нататъшна дата, за да обсъдите проблемите и общите преживявания през пробната фаза. Това ще ви позволи да направите подобрения на вашия план за действие, според който трябва да се опитате да превърнете мерките в редовен навик. Създаването на план с разпределение на задачите може да послужи да документирате отговорностите и да напомняте на всеки за задълженията му/й.

НА

АЗ – ТИ - НИЕ

 Дейност: Мерки за ограничаване на CO2 1. В клас: Направете списък на всички мерки, за които може да се сетите за ограничаване на емисиите на CO2. Използвайте различни цветове, за да маркирате тези, които всеки може да изпълни сам и тези, които изискват колективни усилия. 2. Напишете писмо до себе си: Обещайте да изпълните няколко лесни мерки (от 3 до 5).

4. Опитайте същото вкъщи, с вашето семейство, в клуба, сред обществото или сред вашите съседи. Дейност: Сформирайте свой собствен екип „Въглеродни детективи”

РАБОТЕН ЛИСТ ЗА УЧЕНИЦИТЕ

1. Заинтересувани ли сте да направите повече? Може би искате да помогнете поактивно за „опазването” на климата, като издирите източниците на CO2 и покажете как да се органичат?

3. В клас: Обсъдете нещата във вашия списък, които могат да бъдат разумно изпълнени заедно и разработете общ план за действие. За да направите това, първо обменете аргументи и идеи. След това колективно се съгласете кои мерки трябва да бъдат изпълнени, за да включите няколко мерки, които може да изискват допълнителни усилия. Вземете решение за продължителността на пробния период и направете съответен график за времето.

2. Ако е така, можете да сформирате своя собствена детективска група или детективски екип от двама или повече! 2. Заедно потърсете неустановените все още източници на CO2 във вашето училище и помислете за потенциални възможности за органичаването им. 3. Понякога тази задача може да се окаже не лесна, така че вероятно ще се нуждаете от помощта на съучениците си, учителите или дори на училищния директор.

57

38


Работен лист 15 РАБОТЕН ЛИСТ ЗА УЧЕНИЦИТЕ

 Дейност: Мерки ограничаване на CO2

за

Напишете писмо до себе си: Обещайте да изпълните няколко мерки (от 3 до 5), които могат да бъдат лесно изпълнени във вашето ежедневие и ги напишете в писмо до себе си (самоадресирано и с марки).

ЕНЕРГИЯ. ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ. Помолете някого (учител, приятел или родител) да пусне писмото в пощенска кутия три месеца покъсно, за да ви напомни. Когато получите писмото, установете дали всъщност сте направили това, което сте обещали. Обсъдете в клас кои мерки са били лесни за изпълнение и какво не се е развило добре и защо. Какво е можело да направите по-добре?

ДО ……………………………………………….

(Име, презиме и фамилия) …………………………………………….

(Адрес: пощенски код, селище, улица, номер)

ПИС М О Уважаема/и …………………………, След като получиш това писмо, което ти написа до себе си, прецени дали си изпълнил/а обещанието си да предприемеш мерки за енергоспестяване в къщи, на училище. Ти обеща следните 3 неща: 1……………………………………………………………….. 2……………………………………………………………….. 3……………………………………………………………… Ако си изпълнил/а обещанието си, ти можеш да се гордееш и да разкажеш за тази своя постъпка на съучениците и на приятелите си. Ако не си успял/а да изпълниш обещанието си, опитай се да разбереш и за осъзнаеш причините. С най-добри пожелания, ……………….. (Дата, година) 58

15


НАЧИНИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА КЛИМАТИЧНАТА КРИЗА >

Дейност: Да не допускаме скритите „енергийни вампири”

Прочетете следващите препоръки и решете кои методи ще последва вашия екип или използвайте свои собствени идеи, за да сте едни добри въглеродни детективи.

• Потърсете скрити устройства, които изразходват енергия във вашата училищна сграда. Следното указание може да помогне. На местата, където се използва електричество, се излъчва топлина. Затова, ако един уред е осезаемо по-топъл от обкръжаващата го среда, можете да сте сигурни, че той изразходва значително количество електроенергия. Важно: един голям уред се стопля много по-бавно от един малък. Така че, само защото едно устройство изглежда леко затоплено докато работи, не означава, че изразходва малко количество електричество!

39 59

• Потърсете добре скритите „енергийни вампири”. Този термин се отнася до електрическите уреди, оставени дори на режим „готовност”, когато не се ползват от никого. • Те могат да бъдат разпознати по малка светодиодна лампа, която свети, когато уредът – телевизорът, стереоуредбата, компютъра и т.н.са изключени. Зарядните устройства също могат да бъдат енергийни вампири. Указание: потърсете такива, които излъчват топлина дори, когато не доставят енергия на работещия уред в действителност.


НАЧИНИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА КЛИМАТИЧНАТА КРИЗА

Информация Промените проблем

в

климата

са

глобален

Въпреки, че климатът и времето са много различни в целия свят, те всъщност са част от тясно взаимосвързана система. За нещастие промяната в климата не спира пред международните граници! В резултат, когато нещо се промени в общата климатична система на земята, това засяга всички отделни подсистеми. Например, държавите, които не използват станции за изгаряне на въглища като източник на енергия, въпреки това страдат от последствията, ако в съседни държави се използват такива станции. В допълнение, многото корективни мерки ще бъдат полезни само, ако голям брой хора ги изпълняват или ако националните правителства създадат правилната мрежа за широкомащабно изпълнение. Иначе нито една държава няма да може да намери решение сама. Вместо това, националните правителства в света ще трябва да организират тясно сътрудничество, за да намерят взаимно начин да се излезе от критичните климатични условия.Първо, за да проведете изследването направете проучване използвайки интернет. Къде можете да намерите статии, които критикуват действията ни за справяне с промените в климата? Какви инициативи съществуват вече? Кои политици са взели позиция за „опазването” на климата? Проведете интервютата заедно! Какво могат да направят вашата община и град?

Интервюирайте вашия кмет или член на градския съвет за работата им насочена към опазване на околната среда. 

Какво могат да направят вашата държава и правителство?

Интервюирайте някой политик (например такъв, който работи във министерството на околната среда и водите)!

60

панел

Междуправителственият панел за промените в климата (IPCC) е създаден през 1988г., като резултат на конференция на ООН в канадския град Торонто. Базиран на споразумение, подписано от много държави, Панелът служи като научна основа в воденето на международни политики за промените в климата. Една от неговите ключови функции е редовната оценка на резултатите от изследвания от различни дисциплини и публикуването на резултатите в научен доклад, който излиза на около пет години. Четвъртият такъв доклад излиза през 2007г., като за него Панелът получава Нобеловата награда за мир за същата година.

 Дейност: Изследвания и интервютаМеждуправителственият за промените в климата

40


НАЧИНИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА КЛИМАТИЧНАТА КРИЗАКакво правят международните организации и ЕС?

След няколко ключови конференции за опазване на околната среда през 1997г. ООН приема протокола Киото. Този протокол е една от най-важните стъпки в световен мащаб за ограничаване на промените в климата. Преди всичко, той показва ангажимента поет от международните общности да работят заедно и активно, за да намерят решения по отношение на климатичните промени. С подписването и ратифицирането на протокола повечето от държавите се задължават да ограничат техните емисии парникови газове.

• Какво могат да неправителствените организации (НПО)?

По този начин това става найизчерпателното споразумение за „опазване” на климата, приемано някога, което влиза в сила през 2005г. след 8 години преговори. Държавите членки на ЕС са задължени да ограничат общия размер на техните емисии на парникови газове. Повечето от най-резултатните цели изискват през 2012г. да се постигне намаляване на емисиите с 5-8 % спрямо нивата от 1990г. Източник: klima:wandel, Umweltbildung ( на немски език)

направят

Какво представляват НПО? Колко такива познавате? С какво се занимават? Интервюирайте служители от някоя НПО, занимаваща се с въпросите за промените в климата. Как аз/ние може да съдействаме? • Какво може да направят индустрията и науката?

FORUM

Намерете във вашата област някое дружество и се опитайте да интервюирате изпълнителния директор! Намерете изследователски център и интервюирайте един или повече учени! Разделете се на групи и решете коя група ще изследва и провежда интервюта по конкретна тема. Определете въпросите, които ще задавате, а именно: Какво е било направено за „опазване” на климата? Какви мерки са планирани? Как може аз/ние да участваме? Забележка: Задавайте конкретни въпроси! Например: Дали системата на обществения транспорт е добре разработена? Дайте свои собствени препоръки за решения!

61

41


НАЧИНИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА КЛИМАТИЧНАТА КРИЗА Дейност: политически карикатури за „опазване” на климата Съберете политически карикатури и ги обсъдете в клас. Какво е посланието на всяка от тях? Дали карикатуриста е бил ироничен, оптимистичен или песимистичен? Дали основното намерение е да мотивира читателите да помагат активно за „опазване” на климата? Или да събуди мисълта или да увеличи съзнателносттар като по този начин да промени начина на мислене? Кои карикатури намирате за найефектни? Кои са ви любими? Обяснете защо ги харесвате най-много? Сега измислете свои собствени карикатури и нарисувайте няколко. Покажете ги на изложба в класа, разпечатайте ги в училищния вестник, раздайте копия на приятели, семейство и тн. или ги представете на обществен конкурс във вашия град!

Б) НАЧИНИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА КЛИМАТИЧНАТА КРИЗА

Линк към конкурса на Въглеродни детективи: www.carbondetectiveseurope.org

Екологията е супер!

 Дейност: Двете лица на бъдещето Плачещото лице на Земята Помислете за негативните ефекти, които промяната на климата вече има. В малки групи или в клас обсъдете какво би се случило със Земята, ако най-големите опасения за климата се сбъднат. Как би изглеждала околната среда на нашата планета и какво би било влиянието върху нейните жители?

62

42


НАЧИНИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА КЛИМАТИЧНАТА КРИЗА

Усмихнатото лице на Земята Сами, с партньор или като екип изразете креативно вашите мечти за едно приятно за живеене бъдеще на Земята – бъдеще, в което всички ваши надежди и представи за стойностен живот ще се осъществят. Изберете любимата си форма за изразяване и се забавлявайте с упражнението (възможности: колажи, картини, скулптури, макети, театрална пиеса или пантомима, събиране на песни и лирика, които да изпълните или да напишете сами, поеми, разкази, приказки, репортажи, видео документация и т.н.). В клас покажете един на друг положителните концепции, които сте създали. Може би едно от изпълненията или художествените изображения, или дори комбинация от повече от тях, можгат да бъдат развити по-нататък и да влезат в конкурса на Въглеродните детективи (линк към Конкурса на Въглеродните детективи: www.carbondetectiveseurope.org ) Методи като техниката за съставяне на сценарии и пр. (линк на немски език: http://www.umweltbildung.at/cgibin/cms/af.pl?navid=2)

Свържете се с клас от друго училище (чрез неговия уебсайт) и установете размяна на концепции. Може би ще искате да направите същото с младежи от други страни? В такъв случай изберете училище в държава, за която вашия клас знае малко или може би такава, към която вашият клас проявява специален интерес. Проведете брейнсторминг: Какво да направим, за да сме сигурни, че нашите концепции ще се превърнат в реалност?

43 63


5.

64


5.

ЗА УЧИТЕЛИТЕ

ТЕМА 5. МОБИЛНОСТ Тема 5. „Мобилност „Мобилност” Мобилност” е съобразена с Държавните образователни изисквания за учебно съдържание (ДОИ за УС) и учебните програми за предмети от културнообразователните области : „Природни науки и екология”, Обществени науки и гражданско образование”, „Математика, информатика и информационни технологии”,„Изкуства”, „Бит и технологии” за прогимназиален етап на основната образователна степен.

КОО Природни науки и екология Обществени науки и гражданско образование Изкуства Даомашен бит и техника Физическо възпитание и спорт Математика, информатика и информационни технологии

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ КЛАС

ДОИ ЗА УС/ ЯДРА

Физика и астрономия -7 клас География и икономика 5,6,7 клас Гражданско образование 5,6,7 клас Изобразотелно изкуство 5,6,7 клас Даомашна техника и икономика - 5,6 клас Технологии – 7 клас Физическо възпитание и спорт- 5,6,7 клас

Енергия Движение и сили Наблюдения, изследване, експерименти Географска картина на света Източници на информация и работа с тях Глобалните проблеми на съвременността

Математика Информатика 5,6,7 клас

Числа. Функции, измерване Информация и информационни дейности Електтронна комуникация

44 65

Система от средства завизуална информация и комуникация Организация и икономика

Туризъм


МОБИЛНОСТ История Виктория едва успяваше да стои спокойна, докато чакаше да звънне училищния звънец. Когато на-накрая се чу познатият звук и учителят напусна класната стая Виктория се втурна към Питър, давайки знак на Фели да се присъедини към тях. “Чух за едно страхотно изложение, посветено на промените в климата. Ще се състои днес следобед в центъра на града и определено искам да отида. Искате ли да дойдете с мен?” Питър трябваше да си помисли за това. “Хъм, исках да гледам филма, който взех от Том вчера. Но добре, ще дойда. Може би ще намеря полезна информация за презентацията, която правя.” Фели е по-развълнувана по отношение на идеята. “Мен определено ме брой! Може би след това ще се разходим да напазаруваме.“ „Чудесно! Тогава ще се срещнем вкъщи в 15 ч. Сигурна съм, че майка ми ще ни закара до там.” Питър просто не можеше да повярва, че чува това: „Сигурно се шегуваш? Искаш да ходим на изложение за промените в климата с кола?!? Всеки знае, че автомобилите имат основен принос за промените в климата!” Виктория не беше особено доволна от наставленията на Питър. “Добре. Обаче искаш ли да вървиш целия този път до железопътната гара?” Тогава Фели измисли спасителен план. “Хей, нека да отидем с велосипедите си. Ще бъде забавно да караме заедно и също ще стигнем бързо. Така или иначе не мога да разбера защо всеки предпочита. С колелото има много повече независимост. По този начин не трябва да зависиш винаги от родителите си да те карат и взимат отново.”

Информация По пътя на екологичната мобилност Как предпочитате да стигате до училище? С обществен транспорт, колата на родителите ви, с велосипед или пеша? Независимо какъв е отговорът, мобилността – което означава да можете да стигнете от едно място до друго – е важна част от нашия живот. Обаче пътното движение, което се получава в резултат, също така е бреме за нашата околна среда и здраве, особено моторизираното пътно движение. В Европа трафикът представлява голяма част от емисиите на CO2, което го прави една от основните причини за промените в климата. Преди всичко, има много неща, които вие и вашите съученици можете да направите, за да помогнете за намаляване на емисиите CO2. Колкото повече вървите пеш, карате велосипед или ползвате обществен транспорт до училище, толкова по-добро ще е равновесието на CO2 във вашето училище!

45 66


МОБИЛНОСТ Дейност: Проучване за мобилност в училище Какъв е профилът за мобилност на вашето училище? Кои са главните източници на проблеми (по отношение на пътното движение и подтикването на всички да използват по-благоприятни за природата средства за придвижване)? Какво би могло да бъде подобрено? За да разберете проведете проучване за мобилност във вашето училище със съдействието на вашия/те учител/и. Можете да използвате следния въпросник като основа и да го адаптирате (допълвайки го, съкращавайки го и т.н.), за да пасне на конкретната ситуация във вашето училище.

РАБОТЕН ЛИСТ ЗА УЧЕНИЦИТЕ

Разбира се, можете да анкетирате ученици, учители родители, автобусни шофьори, бизнесмени, свързани с училището, .... . Решете групово как най-добре да изложите резултатите от проучването, имайки предвид, че резултатите ще служат за основа на по-нататъшни дискусии и мерки за подобряване на ситуацията. Решете групово как вашите искания могат да достигнат и да въздействат по възможно най-добрия начин на горепосочените политици, институции и транспортни компании (чрез писмо, електронна поща, и т.н.).

6746


Работен лист 16. МОБИЛНОСТ

РАБОТЕН ЛИСТ ЗА УЧЕНИЦИТЕ

ВЪПРОСНИК ЗА ПРОУЧВАНЕ ПРОУЧВАНЕ ЗА МОБИЛНОСТ 1.Колко важни смятате, че ще бъдат следните подобрения на обществения транспорт и пътното движение по отношение на вашия маршрут до училище? (Моля отбелязвайте само по един отговор на ред!)

МЕРКИ ЗА ОБЛЕКЧАВАНЕ НА ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ

МНОГО ВАЖНИ

ВАЖНИ

НЕ ОСОБЕНО ВАЖНИ

НЕЗНАЧИТЕЛНИ

Повече пешеходни пътеки и/ или светофари Повече алеи за колоездачи По-добри алеи за колоездачи Повече места за паркиране на велосипеди По-къси интервали за влакове / автобуси / трамваи По-бързи обществени превозни средства По-удобни обществени превозни средства Нови железопътни / автобусни / трамвайни спирки Друго …………………………… 2. Какво най-много ви безпокои по отношение на маршрута ви до училище? ………………………………………………………………………………………………………… 3. Имате ли някакви специални молби към политиците, обществените институции или транспортните компании, от които зависи вашия маршрут до училище? (Моля използвайте кратки ключови думи!) Моето искане......................................................................................................................... ……………………………………………………………………………………………………..

68 16


Работен лист 17. 17.

МОБИЛНОСТ

РАБОТЕН ЛИСТ ЗА УЧЕНИЦИТЕ

Дейност: Пътни детективи на маршрута до училище Оборудване: • Карта на територията около вашето училище • Фотоапарат / видео камера Обходете с вашия/те учител/и различните маршрути до училище и ги проверете за потенциални опасности (опасни пресечки, липса на тротоари и т.н.). Нанесете върху картата всяка опасност и местоположението й. Направете снимки на опасните места с фотоапарат или видео камера. Обсъдете кои училищни маршрути изглеждат „подходящи” или „безопасни” и кои изглеждат „неподходящи” или „опасни”. Огледайте внимателно района в непосредствена близост около училището (проверете за паркирали автомобили, които блокират достъпа до входа ). Може да изложите картата в училище или да направите мултимедиен доклад на училищния уебсайт.

Транспорт

Автомобил Мотопед

Дейност: Пътното движение около училище Сутринта, преди да започнете училище, наблюдавайте улицата пред вашето училище за около 10 минути. Пребройте колко ученици идват с автомобил, пеша, велосипед, автобус и т.н. Запишете всички наблюдения, които сте направили. Изчислете и нанесете в таблицата емисиите на СО2 за транспорт до училище.

Пеша

Обществен Училищен Друго транспорт автобус

Брой Наблюдения Таблица: Стойности на CO2 за различните транспортни средства (Използваната мерна единица за емисии на CO2 е килограм на километър за пътник)

Транспортно средство

Емисии

Транспортно средство

Вървене пеша Велосипед С животно (например кон) Мотопед Мотор

0 0 0 0,07 0,09

Емисии

Транспортно средство

Емисии

Електромобил 0,04 Малка кола 0,10 Средна по размер кола 0,13

Автобус Минибус Влак

0,07 0,06 0,07

Голяма кола Спортна кола Хибридна кола

Метро/градски влак Трамвай

0,07 0,04

0,18 0,29 0,08

Източник www.co2-connect.org Забележка: Горната таблица, “Стойности на CO2 за различните транспортни средства”, сравнява „благоприятността към климата” на многото различни транспортни средства, чрез посочване на количеството CO2, което се отделя за всяко от тях. Във всеки отделен случай, за изчислението е използван средния брой пътници типичен за този метод на мобилност.

17

69


МОБИЛНОСТ >

Дейност: Провеждане на ролева игра за климатична конференция

Сценарий: Вашият град е поканен да изпрати делегати на следващата посветена на промените в климата конференция. Задачи: В провеждането на ролевата игра членовете на градския съвет ще се срещнат официално, за да обсъдят транспортните средства, които ще се използват, за да стигнат делегатите до мястото, където се провежда конференцията. В края на 15минутния дебат трябва да се вземе решение за вида на транспортните средства, които ще се използват. Четирима човека (в роли) ще бъдат избрани за делегати за конференцията. Начин на действие: Решете групово в кой европейски град ще се състои конференцията, като избирате между тези градове, които са разположени между 300 и 1 000 километра от вашето настоящо училище / вашия град. Класът първо се разделя на няколко помалки групи. Всяка група със затворени очи си изтегля роля (герой) за провеждането на ролевата игра и има пет минути, за да реши каква ще е стратегията за аргументация на групата. Един човек от всяка група приема съответната роля и участва в срещата на градския съвет. По време на срещата/дебата другите („неактивни”) членове на групата имат право шепнейки да помагат с доводи на техния активен „говорител на групата.” Периодът на дебата трае 15 минути, след което трябва да бъде достигнато взаимно решение за това какви транспортни средства да използват делегатите на града (училището). Въпроси за обсъждане/размишление след провеждането на ролевата игра: • Как се чувствахте във вашата роля? • Колко ефективни бяха вашите доводи? • Какво смятате за резултата? • Колко реалистичен мислите, че е резултатът? • Забелязвате ли съответствия с реалния свят?

7047

Ролите: Ръководител/председател. Ръководителят също така е председател на градския съвет. Той/тя са отговорни да наблюдават дали събранието свършва с решение и дали частта на дебата съответства на 15 минути от разпределеното за целта време. Председателят също така осигурява възможността на всеки да говори и следи да се спазва необходимия етикет – изказване по ред, използване само на установеното време, оставяне на хората да довършат преди да се даде право на отговор. Преди всичко от председателят се очаква да остане честен и безпристрастен. Кмет. Кметът е решил да накара делегатите на града да оставят много положително впечатление на конференцията за промените в климата, което означава, че той/тя иска градът да бъде колкото се може по-новаторски, подреден, чист, с условия „благоприятни за климата” и в основата си удивителен. Кметът иска и да запази пътните разходи за делегатите колкото се може по-ниски, както и самото пътуване да бъде колкото е възможно пократко. Член на градския автомобили.

съвет/търговец

на

Господин Майер е член на съвета, който също така е бил избран за делегат на конференцията. Той притежава бизнес за продажба на автомобили и би искал да използва предстоящото пътуване като извинение, за да изпробва най-новото си попълнение, двуместна спортна кола. Като един успешен търговец на автомобили той, разбира се, иска да поеме пътните разходи, като по този начин спести парите на града.


МОБИЛНОСТ Член на градския пътническа агенция.

съвет/собственик

на

Госпожа Ферн е член на градския съвет, която същевременно управлява собствена пътническа агенция. Тя иска да осигури минибус, който да превози цялата делегация до конференцията и предлага да помогне на града, като плати разходите. В замяна госпожа Ферн очаква да спечели нова клиентела: 1) като се надява така градът да организира всички бъдещи официални събития чрез нейната агенция и 2) от безплатната реклама в местния вестник, в който ще има репортаж за конференцията и приноса на госпожа Ферн. Инспектор по опазване на околната среда. Господин Кул е градският инспектор по опазване на околната среда и също така е бил избран за делегат на конференцията. Той има експертни познания в областта на парниковите газове, промените в климата и „благоприятни за климата” пътни/транспортни решения. Естествено той е всеотдаен учен, който представя аргументите си компетентно и ьижкпехшсиьхд. Господин Кул е разстроен, че останалите делегати са толкова тесногръди и че изхождат от гледна точка на собствената си печалба.

Представител на учениците. Уилма Уеб препоръчва да не се изпраща никой да присъства на конференцията. Тя иска градът да участва, но да го направи като използва само интернет и скайп. Това ще избегне нуждата да пътуват всички, което със сигурност е найблагоприятното за природата средство да се участва в такова събитие. Уилма също така иска да убедят по-старото поколение, че интернет е идеалното средство за настоящата и бъдещи подобни цели.

Представител на учениците. Густав Грюн е представител на учениците в градския съвет. Той вече е завършил проект за промените в климата с приятели и иска да представи проекта на конференцията, която ще бъде проведена в края на юли. Густав иска да измине по-голямата част от пътуването с велосипед, очаквайки, че това ще доведе до увеличаване на публичността на неговите политически каузи.

Представител на младежта/член на мотоциклетния клуб. Лиса Лустих е младежки представител, който иска да присъства на конференцията и да пътува до там на нейния мотоциклет. Всъщност тя най-много обича свободата и забавлението да изследва света върху мотоциклет.

48 71


МОБИЛНОСТ Упражнение: Училищни маршрути – вчера, днес и утре Попитайте вашите баба и дядо как са пътували до училище. Въпроси: • Как обикновено сте стигали до училище? • Колко време ви е отнемало пътуването до училище? • Харесвало ли ви е пътуването до училище? Предложете няколко ваши въпроса! Запишете отговорите или направете видео или аудио запис. На малки групички обсъдете как се е променил светът в резултат на пътните/транспортните достижения. Как би могло да изглежда едно благоприятно за природата пътно/транспортно моторно превозно средство на бъдещето? Мислете за природата и как тя би могла да служи като учител. (вижте също дейност: Транспортните средства на бъдещето).

Информация

Дейност: Транспортни средства на Бионика: Природата като учител бъдещето Използвайки природата като учител: “Биониката” се отнася към Транспортни средства на бъдещето комбинираната употреба на биологични Природата служи като чудесен ориентир и технически принципи в проектирането за разработване на ефективни и ефикасни на технически системи. По този начин решения за използването на енергия и биониката разчита на познанията на ресурси. Наистина учените често копират биолози, инженери и проектанти, които изследват разнообразните природата и нейните „конструкции”, когато заедно търсят инженерни решения. По отношение природни системи, като ориентир за усъвършенствани на мобилността, природата също има разработване на човешки технологии. Крайната цел на много удивителни уроци, на които да ни биониката е да присъедини полезните научи! природни характеристики и принципи в тези нови технологии. Разбира се, учените и инженерите не могат точно да подражават на природата, но голяма част от днешните иновации не биха били възможни без нейното вдъхновение.

72

49


МОБИЛНОСТ Автомобилни гуми, котешките лапи

вдъхновени

от

Котките разперват лапите си за „спирачни” цели. Разширявайки лапите си, те са способни да окажат повече натиск върху земята, отколкото по време на ходене или бягане. Този принцип би могъл да бъде приложен при автомобилните гуми, които могат да бъдат направени да се разширяват по време на спиране, чрез увеличаване на повърхността на гумата, която е в контакт с земната повърхност. В резултат спирачният път може да бъде намален с 10 процента, което е особено важно, когато се шофира при дъжд или сняг.

В резултат кожата на акулата има много ниско съпротивление (или хидравлично съпротивление), което пък от своя страна намалява усилията, необходими, за да се движи във водата. По този начин акулите също са способни да съхраняват енергия! Използвайки акулите за свое вдъхновение учените са разработили специална повърхност с ниско съпротивление.

Плъзгане като акула Акулите са способни да се плъзгат без усилие през водата. От една страна това се дължи на тяхното тяло с аеродинамична форма, но също и на характеристика, която е уникална за акулите. За разлика от рибите, акулите имат много груба кожа, която е като шкурка. Всъщност кожата на акулата има малки люспички с назъбени върхове и те образуват надлъжни гребени, които идеално се изравняват с течението на водата.

Например, когато е приложена като специално фолио върху пътнически самолет технологията намалява съпротивлението (в случая въздушното съпротивление) до над осем процента и по този начин спестява над два тона самолетно гориво по време на продължителни полети!

50

73


МОБИЛНОСТ Да се учим от пингвините Благодарение на техния идеално оформен аеродинамичен торс (тяло) пингвините могат да достигат високи скорости под водата, без да изразходват много енергия. За разлика от рибите или делфините те не движат тялото си. Вместо това, за да се придвижват под водата, те използват перките си, държейки торса си почти напълно неподвижен (с изключение на леки движения). В резултат учените по бионика са изследвали обстойно пингвините, за да приложат техните умения при кораби, подводници, самолети и цепелини – като всички те имат неподвижен корпус. Бъдещи подобни конструкция може отново да използват тази форма (наподобяваща торса на пингвина), което да помогне за спестяването на голямо количество енергия и значително да намали вредните емисии.

Информация

По същество ефектът на рикошета показва, че всякакво спестяване или увеличаване на производителността, които са заложени в новата технология само ще доведат до повишена употреба на технологията. В резултат, само в редки случаи ефективните технологии допринасят за опазване на околната среда в глобален мащаб. Вместо това, като използват по-продуктивно енергийните източници, новите технологии водят до намаляване на цената на продуктите и услугите, което в резултат увеличава потреблението. Въпреки икономията на материални ресурси на ниво продукт, общата консумация на ресурси се увеличава рязко с всяка иновация.

Внимавайте за ефекта на рикошета! Какво би се случило, ако умен изобретател използва природата за учител и разработи и произведе енергоспестяващ, опазващ природата автомобил? Ако предположим, че цената е добра, много хора ще искат да си купят такъв автомобил, като по този начин ще се увеличи броя на колите по пътищата. Понеже новата кола спестява значително количество енергия, тя също консумира по-малко гориво, когато работи. Като спестяват пари от гориво, собствениците на автомобила вероятно ще шофират повече отколкото иначе биха го правили. Това е основният пример за „ефекта на рикошета”, който често съпровожда новите технологии.

Трябва да заключим, че само новите технологии няма да са достатъчни за „опазване” на климата и околната среда. Вместо това трябва да се фокусираме върху преминаването към съобразен с природата начин на живот, с използване на по-малко ресурси. С оглед на мобилността, това включва такива усилия като съвместно използване на автомобили, каране на велосипеди вместо кола, дори избиране на маршрути, с по-малко негативно отражение върху природата.

7451


Работен лист 18. 18. РАБОТЕН ЛИСТ ЗА УЧЕНИЦИТЕ

Дейност: Природата – учител Сега си представете, че трябва да разработите щадящо природата пътно/транспортно моторно превозно средство. Дали вече не съществува “прототип” в природата? Помислете за подобно типично за животните движение като плуване, летене, пълзене и т.н. Кой има най-добрите идеи?

75

18

МОБИЛНОСТ

Работете в група и запишете своите препоръки. Може да е полезно да използвате интернет и да търсите с ключова дума „бионика”. Виртуални съвети (на немски език) http://www.ideenlabor-natur.de/bionik.html Източник: B Министерство на околната среда, защита на природата и сигурността на ядрения реактор, с любеното съдействие на издателство Цайтбилд, Австрия


МОБИЛНОСТ Дейност: Планирайте пътуване, което не замърсява природата (План за действие) Питали ли сте се някога как едно пътуване или екскурзия може да бъде осъществено по начин, който минимално замърсява природата? Когато следващото пътуване или екскурзия (например пътуване за спортно събитие) е на хоризонта, обсъдете неговото планиране в клас, като обезателно обмислите аспектите на „опазване” на климата. Започнете като обмисляте щадящи природата транспортни средства, но също помислете как това може да бъде приложено към нощувките (хранене, настаняване), както и всякакви планирани дейности по пътя. Виртуални съвети (на немски език): www.respect.at, www.nfi.at

Как можете да създадете реклама за щадяща природата мобилност, която е забавна, вълнуваща, информативна и/ или провокираща мисленето (или всичко това наведнъж)?

 Дейност: Рекламна кампания Работете заедно на малки групи, за да измислите рекламна кампания, която подкрепя щадяща климата мобилност! Решете какъв вид реклама искате да включите (плакати/билбордове, радио или телевизионни реклами). Кой би могъл да ви подкрепи в това начинание? Обезателно обмислете целевата група (съученици, родители, деца)

Европейска седмица на мобилността

7652


Работен лист 19. 19. РАБОТЕН ЛИСТ ЗА УЧЕНИЦИТЕ

Дейност: Плакат за седмица на мобилността Като използате знанията си по изобразително изкуство по раздела „Печатни издания- средство за информация и комуникация”, направете проект за плакат за седмица на мобилността. Разгледайте показаните примери.

77

МОБИЛНОСТ

Как да направим проект за плакат: • Формирайте оригинална идея с послание (какво искаме да кажем на другите) • Създайте композиция, като визуализирате идеята си с текст и илюстрация ( подходяща рисунка, фотос, знак, символ). • Изберете подходящ шрифт, за да изпишете посланието и/ или информация за събитието

19


6.

78


6.

ЗА УЧИТЕЛИТЕ

ТЕМА 6. ХРАНА И ХРАНЕНЕ Тема 6. „Храна „Храна и хранене” хранене” е съобразена с Държавните образователни изисквания за учебно съдържание (ДОИ за УС) и учебните програми за предмети от културнообразователните области : „Природни науки и екология”, Обществени науки и гражданско образование”, „Изкуства”, „Бит и технологии” за прогимназиален етап на основната образователна степен.

КОО Природни науки и екология Обществени науки и гражданско образование

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ КЛАС Биология и здравно образование - 7 клас География и икономика 5,6,7 клас

ДОИ ЗА УС/ ЯДРА Човешкият организъм, структура, жизнени процеси и хигиена Организъм и среда Географска картина на света Източници на информация и работа с тях

Гражданско образование 5,6,7 клас Изкуства Изобразотелно изкуство 5,6,7 клас Даомашен бит и Даомашна техника и техника икономика - 5,6 клас Технологии – 7 клас Физическоа Физическо възпитание и култура и спорт спорт- 5,6,7 клас

Глобалните проблеми на съвременността Система от средства завизуална информация и комуникация Организация и икономика

Математика, информатика и информационни технологии

Числа. Функции, измерване Информация и информационни дейности Електтронна комуникация

Математика Информатика 5,6,7 клас

53

79

Туризъм


ХРАНА И ХРАНЕНЕ История Питър нахлу е клас изпълнен с вълнение. “Утре ще бъде идеалната вечер за нашето барбекю парти! Според прогнозата за времето ще е топло, като няма шанс да завали дъжд или да има гръмотевични бури. Освен това вдругиден не сме на училище, така че всеки може да остане да спи в нашата къща!” Виктория не беше толкова многословна. “Добро утро и на теб. Не виждаш ли, че аз дори не съм се събудила още?” Питър продължи, „Добре, но се събуждай бързо. Имаме много работа! Вие момичета, какво предпочитате да направите? Вариант едно – заемате се с поканите, вариант две – купувате храна и дървени въглища?” След кратко обсъждане, те се съгласиха Питър да напазарува след училище, докато Виктория и Фели се погрижат да поканят приятелите си. “Но не забравяйте, това парти ще е в хармония с природата.” Питър едва успя да напомни това на Виктория на път към вратата и звънецът звънна. Питър имаше дълъг списък с покупки и Том се присъедини да му помогне. Пред супермаркета Питър започна да мисли на глас: „Чудя се дали може да организираме това – барбекю парти в хармония с природата? Което означава съвсем малко месо и то, само ако е от региона. Предполагам, че зеленчуците също трябва да са местни. Може би трябва да спрем на магазина за био храни, след като свършим тук?”

Мислите на Том бяха някъде другаде. „Хей, погледни! Манго от Бразилия. Обзалагам се, че на Фели ще й хареса да усети вкуса на дома в плодовата салата!” “Хубаво се сети, Том. Но познавайки Фели, мисля, че вместо това ще се възмути. Помисли колко много CO2 е отделен, когато плодовете от мангото са били превозени през целия път от Бразилия до Европа!” Том осъзна, че Питър е прав. “Да, предполагам. Както и да е, знам, че Фели също е луда и по плодовете, които растат тук. И тя ще иска да опита нови неща тук по време на престоя и за обмен на опит.” Това наведе Том на нова идея: „Знаеш ли какво? Черешите в градината на баба ми са узрели. Те ще бъдат страхотен десерт и също ще спестим пари. Дори може да ги вземем с велосипедите си! По този начин няма слагаме емисиите CO2 е джоба си!”

Информация

54 4

80

Всеки продукт, който консумираме или употребяваме има влияние върху околната среда и климата. Неговото производство, транспорт, консумация и/ или изхвърляне (като отпадък). Нашите потребителски избор също определя доколко обременяваме околната среда. Храната и хранителните продукти, които купуваме са един чудесен пример, понеже изборът за това какво ядем влияе не само върху природата, но и върху нашите тела и здраве. Казват, че трябва да се ядат „здравословни, местни, органични и на справедлива цена хранителни продукти”, защото какво ядем Е важно!


ХРАНА И ХРАНЕНЕ Дейност: “Километрична закуска” Пригответе закуска заедно в клас. Първо се разберете какви хранителни продукти (изделия) искате да включите и откъде се доставят те. В деня на закуската обезателно запазете опаковките на всички консумирани изделия, понеже ще се нуждаете от тях за упражнението! Направете списък, в който всяко изделие е в лявата колона и отбележете страната на произход вдясно. След това намерете държавите производители на световната карта и изчислете колко е пътувал всеки продукт, за да стигне до вас. (Ако можете предварително копирайте карта на света и след това начертайте пътните маршрути, използвайки цветен молив – вероятно ще бъдете учудени от цветните пресечни линии, минаващи през вашата карта!). Въведете пропътуваните километри за всеки продукт в отделна колона. Веднага, след като сте въвели информацията за всички изделия, изчислете общия сбор на километрите, които вашата закуска е пропътувала, за да стигне до вас. Обсъдете кои хранителни изделия (които не са включени в закуската) могат да се намерят от по-близко до дома място и какви сезонни заместители биха могли да бъдат

намерени (например ягоди само през юни, ябълки само през есента). Ако имате време, планирайте втора закуска и се опитайте да намалите общите изминати километри до минимум. Може би сте способни да организирате закуска, състояща се само от местни продукти? Обсъдете без кои продукти от далечни държави не можете и от кои лесно можете да се откажете. С малко търпение, учениците, които носят собствена закуска, може дори успеят да преминат на закуска, която включва километри за транспортиране продуктите и по този начин резултатите нулева стойност на CO2 емисии!

5581

си да не на са


ХРАНА И ХРАНЕНЕ Пример-1

Пример-2

ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ Здравословно е разнообразното, балансирано и редовно хранене. Балансираното приемане на хранителни вещества се осигурява чрез приемане на разнообразни хранителни продукти от следните групи: (1) Мляко и млечни продукти, (2) Месо, риба и яйца, (3) Хляб, тестени изделия и захар, (4) Варива и Мазнини, (6) ядкови плодове, (5) Зеленчуци, (7) Плодове и плодови сокове. При хранене те се приемат в определени съотношения (показани на хранителната пирамида) и при определен ритъм (3-4 пъти дневно).

5% мазнини и 10-15% мляко и млечни продукти

5-10% месо, птици,

20% зеленчуци

10% плодове

40% хляб, зърнени изделия

Ако се грижите добре за вашите растения (поливате и подрязвате редовно), тогава ще можете да се насладите на вкусни подправки – например с вашата закуска или в чая – през цялата учебна година! Подходящи подправки/билки: За чай: маточина, мента или градински чай. За ядене: сибирски лук, магданоз, розмарин, риган и мащерка - могат да бъдат нарязани и поръсени върху хляб или добавени към салата. Също така можете да ги смесите с извара, кисело мляко или бита сметана и да добавите щипка сол, за да си направите възхитително угощение. Може би ще можете да се наслаждавате на „подправкова закуска” заедно в класната стая веднъж седмично?

Дейност: Градина с подправки на перваза на прозореца Ще се нуждаете от: Голям сандък за цветя или саксия, пръст, подправкови растения (или семена). Засадете подправките, които сте избрали и поставете съда на перваза или корниза на прозореца на класната стая.

82 56


ХРАНА И ХРАНЕНЕ Дейност: Интервюирайте баба и дядо

вашите

С тетрадка и химикал в ръка записки (и също, ако имате микрофон за записване) попитайте вашите баба и дядо дали си спомнят откъде са идвали храните по време на тяхното детство. Най-добре е първо да обмислите и запишете въпросите си. Примерните въпроси могат да бъдат: 1. Какво обикновено си ял/а като дете (за закуска, обяд, вечеря)? 2. Помните ли откъде обикновено идваха продуктите? 3. Какъв тип зарзават/храни са били достъпни по магазините? 4. Какви видове плодове и зеленчуци сте яли през зимата и откъде сте ги взимали (също, откъде са идвали)? Попитайте вашите баба и дядо за зимни зеленчукови рецепти и как преди са били съхранявани плодовете и зеленчуците (донесете рецепта в клас, ако е възможно). Споделете отговорите от интервютата помежду си в клас и разменете рецепти. Изберете една или две рецепти, която можете да опитате заедно. Съвет: Ако имате време, направете по избор представяне/изложение, на наученото от интервютата. Например предложете дегустация на домашно направена храна, като част от изложението. Интерактивна презентация за другите класове също би била добра идея. За последното може да искате да поканите вашите баба и дядо да разкажат за това какви са били нещата по тяхно време. Също така има много други възможности!

83

57


Храна и хранене

Работен лист 20 РАБОТЕН ЛИСТ ЗА УЧЕНИЦИТЕ

Дейност: Традиционна българска кухня Проучете с какво са се хранили българите в миналото. Как са приготвяли храната. Съберете рецепти за здравословна храна от българска традиционна кухня. Съставете меню и го напишете в лист-менюто (долу). Организирайте изложба в училище на български традиционни ястия. >

ХРАНАТА НА БЪЛГАРИТЕ В МИНАЛОТО българската традиционна народна кухня Млечни продукти

Плодове

Зеленчуци

Кисело мляко яйца, сирене, ... Друго…….

Ябълки, сливи, круши, ...

Пиперки, домати, фасул, ...

МЕНЮ за здравословно хранене българска традиционна кухня

84

20


ХРАНА И ХРАНЕНЕ Информация Климатът предпочита вегетарианска диета! Вегетарианската диета помага за „опазването” на климата. Според Националния фермерски съюз във Великобритания, световното производство на месо е причина за грубо 18 процента от отделяното на парникови газове на Земята. С горната цифра се има предвид целия цикъл за производство на месо, включително изсичането на гори, производството и превозването на торове и изгарянето на изкопаеми горива от селскостопанските машини. Метанът, парников газ, е особено разрушителен за климата. Кравите, например, изпускат много големи количества от него в атмосферата докато храносмилат.

Има ли продуктът сертификат, гарантиращ достойното заплащане на труда? Не – вероятно плащаме само около 2 стотинки за труда на работника. Екологично ли е произведен този ананас? Вероятно не, тъй като няма сертификат – не плащаме нищо. Местен продукт ли е този ананас? Не, тъй като идва от Централна Америка – не плащаме нищо.

Източник за информация (на немски език):http://www.konsumo.de/news/2491UN:-Weniger-Fleisch-ist-gut-f%C3%BCrGesundheit-und-Klima >

Извод – цената на ананаса не е реална. Въздействието на производството й върху природата не е взето под внимание.

Дейност: Неутрални CO2 рецепти

Пример 2 – Ябълки в магазин в София = 4,20 лева/кг

С местни, сезонни, вегетариански и органични/биологични хранителни продукти се приготвят ястия съобразени с принципите за опазване на околната среда! Съберете или измислете неутрални на CO2 рецепти и ги съберете в готварска книга или ги използвайте, за да си направите свой собствен готварски видеозапис! >

Има ли продуктът сертификат, гарантиращ достойното заплащане на труда? Да! Екологично ли са произведени тези ябълки? Да, тъй като имат сертификат, че са био храна!

Дейност: Реална цена

Местен продукт ли са тези ябълки? Да, тъй като са произведени в Моравско село, България!

Следният метод – изчисляване на „реална цена” – може да бъде използван, за да се изчисли рационалността на вашите покупки. За всяка покупка, която правите, помислете дали предлаганата е реалната цена. Реалната цена включва 3 компоненета: 1) Достойно ли е заплатен труда на работника (сертификат), 2) Чисто (екологично) ли е производството (сертификат), 3) Местен ли е продуктът. Всеки компонент има 1/3 принос в ценообразуването.

Извод – цената на ябълките е реална!

Ето няколко примера: Пример 1 - Ананас в магазин в Дъблин = 2,00 лв.

58

85


ХРАНА И ХРАНЕНЕ РЕАЛНА ЦЕНА Достойни условия на живот и работа за всички Продукт на реална цена от държава с добър стандарт на живот Рационално използване и опазване на почвата

ЕКО ПРОДУКТ Ефикасна употреба на суровините, помалко замърсители и отпадъчни материали, природно разнообразие Сертифицирано органично земеделие Употреба на възобновяеми суровини Пестелива употреба невъзобновяеми суровини

на

МЕСТЕН ПРОДУКТ Ниска консумация на енергия, по-малко парникови газове, кратки маршрути за транспортиране

Лого на Европейския съюз за биологичните продукти

 Не се транспортира със самолет Не са отглеждани в оранжерия Употреба на възобновяеми източници на енергия Източник и допълнителна информация: www.nachhaltig.at/cleaneuro Vera Besse: Nachhaltig konsumieren mit clean€uro (на немски език)

59 86


Източници: Илюстрация Министерство на околната среда, защита на природата и сигурността на ядрения реактор, Опазване на климата Опазване на климата и политика на климата, материали и учебни занятия Издател: Министерство на околната среда, защита на природата и сигурността на ядрения реактор (BMU), 2008 Издателство Цайтбилд Министерство на околната среда, защита на природата и сигурността на ядрения реактор, Биологично разнообразие Биологично разнообразие. Образователни и информационни материали Издателство: Министерство на околната среда, защита на природата и сигурността на ядрения реактор (BMU), 2007 Издателство Цайтбилд Енергията, какво представлява? Climate Alliance Austria Енергията, какво представлява? Unterrichtsmaterialien Energie und Klima Издателство: Climate Alliance Austria, 2009 ЕС, Промяна в климата Промяна в климата – какво означава това? Въведение за деца ISBN 978-92-79-09541-2 Издател: Европейски съюз, 2009 klima:wandel, FORUM Umweltbildung klima:wandel; Ursachen, Folgen und mögliche Auswege Издателство: Umweltdachverband Umwelt macht Schule – ÖKOLOG-Ordnersammlung Umwelt macht Schule – ÖKOLOG-Ordnersammlung Издателство: Land Niederösterreich Umweltchecker, Австрийски екологичен институт Die Umweltchecker. Продължителност на учебните часове от 2 до 6 Издателство: Österreichisches Ökologie-Institut, 2009 Hans-Peter Dür: Die 1,5 Kilowatt-Gesellschaft Intelligente Energienutzung als Schlüssel zu einer ökologisch nachhaltigen Wirtschaftsweise Global Challenges Network, 2003 Екип от Австрия Учебно помагало „За чиста плането” ISBN954-18-0146-3, Издателство „Булвест 2000” Учебно помагало „Светът около нас” за 3. клас, ISBN 978-954-764-048-1 Учебно помагало „Светът около нас” за 4. клас, ISBN 978-954-764-050-4 Издател: Артидея Адаптация за образователната система на страната екип от България: Петя Иванова и Стоян Фълджийски, Фондация ”Тайм-екопроекти” София, 2010

60 87


88

Pomagalo 12-14  

Pomagalo po programa Vuglerodni detektivi.