Page 1


Hau-npocmume BbnpOCu ca Hau-gbA6oku: Kbge cu pogeH? Kbge e mBORm gOM? Hakbge omuBaw? KakBo npaBuw? .. CnOMHRume cu 3a moBa om BpeMe Ha BpeMe u Ha6AIogaBaume kak omeoBopume ce npOMeHRm.

Ckbnu Mauku U mamkoBuu, Ta3U kHu>kka e Hawemo nucMo kbM Bac no c/\yyau nocmbnBaHemo Bu B nbpBu k/\ac. Tpb2BaHemo Ha yyu/\uw,e e MH020 cneuua/\eH MOMeHm B /\UYHama HU Bpb3ka c Hawume geua. ToBa e MOMeHmbm, B koumo Ma/\kuflm yoBek noeMa cBofl 20l\flM nbm Ha omkpuBame/\ - HaBbH kbM cBema u HaBbmpe kbM caMUfI ce6e cu. Hue, B AcouuauufI Pogume/\u, pa36upaMe pagocmHama mpbnka, Bb/\He­ HUflma u Hage>kgume, cmpaxoBeme u mb2ama, Ikoumo cbnbmcmBam m03U eguH­ cmBeH 1S-u cenmeMBpu. OnumaxMe ce ga cu cnOMHUM Hau-Ba>kHume Bbnpocu, koumo ca HU Bb/\HyBa/\u kamo pogume/\u Ha nbpBolkl\acHuuu u ga nombpcuM om20Bopume, nOM02Ha/\u HU ga ce yyBcmBaMe no-cnoc06Hu ga ce cnpaBflMe c npegu3Bukame/\cmBama. B ma3U Ma/\ka kHu>kka 20BopuIM 3a pa3/\UYHU Hew,a - om lkI\acHama cmafl go yyu/\uw,Hume moa/\emHU, om cnopma u e3uuume go u3kycmBomo u gOMawHume. V1 Bce nak, ako mpfl6Ba ga cpOpMy/\upaMe: rOI\flMama HU om20BopHocm e ga cb3gageM yc/\oBufl gememo ga pacme Bb3­ MO>kHO Hau-3gpaBo - B CMUCb/\a Ha onpege/\eHuemo Ha CBemoBHama 3gpaBHa 0p2aHu3auufI 3a 3gpaBemo kamo cpu3uyecko, nCUXUYHO U couua/\HO 6/\a20no/\y­ yue. r/\aBHama HU 3agaya e ga nOM02HeM Ha gememo ga ce yyBcmBa ueHeHO U ga BflpBa B cnoc06Hocmume cu. OCHoBHomo HU npegu3Bukame/\cmBo e ga u32paguM kayecmBeHu yoBewku om­ HoweHUfI Me>kgy Hac, Bb3pacmHume, Me>kgy Bb3pacmHume U geuama U Me>kgy caMume geua. Hau-cU/\Homo HU oPb>kue e 6e3yc/\oBHama 06uy. Hakpafl U/\U Mo>ke 6u B Haya/\omo 6UXMe ucka/\u ga Bu ka>keM Hew,o MH020 Ba>kHo. Huk02a, Huk02a He ce cbMHflBaume, ye cme Hau-g06puflm pogume/\ 3a Bawemo geme, 3aw,omo caMO Bawemo cbpue 6ue mbu /\ygo, k02amo BCflka 20guHa n/\aMbuume Ha cBew,uykume BbPXY mopmama nogckayam /\eko B 6e3­ Hage>kgeH onum ga ce npomuBonocmaBflm Ha pewume/\Hufl nopuB Ha Ma/\kufl yoBek ga nopacHe u Y2acBam c Bb3xuw,eHue npeg He20Bama Bflpa, ye Ympe w,e 6bge no-xy6aBo om DHec. C npuRmeAcku n03gpaB, Acou,uau,uR PogumeAu

-'


MUHucmbp Cep2eU Vl2Hamo8:

" Ha go 6bp 4ac.I" Koe e HaO-Ba>kHomo, koemo mpfl6Ba ga 3Haflm pogumeAume Ha nbpBokAac­ Huu,ume, npucmbnBaOku npaaa Ha Y4UAUw,emo? PogumeAume Ha 6bgew,ume nbpBokAaCHUu,u mpfl6Ba ga 6bgam cnokoOHU 3a 3gpaBemo U 6e30naCHocmma Ha cBoume geu,a. He06xoguMO e ga 3Haflm kak w,e 6bge opzaHU3upaHO 06Y4eHuemo u kakBu w,e 6bgam 3agbtVkeHuflma UM kOHmpOA Ha gOMawHume pa60mu, cna3BaHe Ha gHeBHufI pe>kuM, npoBepka Ha Y4eHU4eckama 4aHma 3a ympewHufI geH. Pogumel\ume mpfl6Ba ga cpopMupam n03umuBHa HaZl\aCa y gememo, 4e mo w,e 6bge nognoMazaHO - ga ce pa3BuBa, ga Y4U u ga uzpae. £l06pe 6u 6ul\0 ga ca 3an03Hamu c Bb3Mo>kHocmume 3a 3agbtVkumel\Ho u gonbl\Humel\HO 06Y4eHue, npegl\azaHo om y4ul\uw,emo. Tpfl6Ba ga cu U3f1CHflm gal\u ga nogagam MOl\6a 3a u,el\ogHeBHa opzaHu3au,Ufl, gal\u ce npegl\aza xpa­ HeHe, m.e. - ga ca HaflCHO c YCl\oBuflma U CbC 3aHUMaHUflma, koumo ce npe­ gocmaBflm B y4ul\uw,emo. Kou ca CUI\HUme cmpaHU Ha 6bAzapckomo y4ul\uw,e U kakBo mpSl6Ba ga ce npOMeHU? 61\azogapHu CMe 3a HenpeCbXBaw,UfI Bb3po>kgeHcku gyx Ha noBe4emo 6bl\­ zapcku Y4umel\U - me U3nbl\HflBam npu3BaHuemo cu c 1\\o60B kbM geu,ama. V1MaMe g06pu mpaguu,uu U B nogzomoBkama Ha gapoBumume geu,a. £l06pa e mpaguu,uflma u B Me>kgyemHu4eckama mOl\epaHmHocm. KakBo mpfl6Ba ow,e ga npOMeHflMe? • He06xoguMO e ga ce oCbBpeMeHSlm Y4e6Hume npozpaMU U Y4e6Homo Cb­ gbp>kaHue, koemo ga goBege U go ka4ecmBeHa npOMflHa Ha Y4e6HUu,ume. ToBa, koemo w,e U3Y4aBam geu,ama, ga 6bge nogHeceHo nO-UHmepeCHO U B nO-ZOl\f1Ma cmeneH ga e cBbp3aHO c peal\HUfI >kuBom. • He06xoguMO e aku,eHmbm Ha 06Y4eHue ga ce U3Mecmu om nogzomBflHe Ha eHu,ukl\onegu4Hu kbM nogzomoBkama Ha aganmuBHU I\U4HOCmu, cnoc06HU ga ce cnpaBflm c npegu3Bukamel\cmBama B 6bP30 npoMeHflw,ama ce cpega. • £la 6bge noBuweHa kBal\ucpukau,uflma Ha Y4umel\Ume, 3a ga Mozam u me 3aegHo c Y4eHuu,ume ga ce cnpaBflm c HoBume u3uckBaHUfI U npegu3Bukamel\­ cmBa Ha BpeMemo. • Cneu,ual\HO BHUMaHue ga ce 06bpHe Ha YMeHUflma Ha Y4umel\ume ga ce cnpaBflm c azpecuflma U c gpyzume HezamuBHU CPOPMU Ha noBegeHue. Y4umel\Ume gHec He mpSl6Ba caMo ga npegaBam zomoBume 3HaHUfI Ha y4e­ Huu,ume - me mpfl6Ba ga 6bgam Meguamopu Ha 3HaHuemo . • He06xoguMo e u nO-ZOI\f1MO Y4acmue Ha zpa>kgaHckume cmpykmypu B >ku­ Boma Ha Y4ul\Uw,emo 4pe3 3acul\BaHe pOI\f1ma Ha pogumel\ume u Y4ul\uw,Homo caMoynpaBl\eHue.

V1ckaMe ga ce npeogol\ee 6el\e>kkapcmBomo u 4yBcmBumel\Ho ga ce HaMa­ I\U Maw,a6bm Ha 4acmHume ypou,u. Kou ca HenocpegcmBeHume npuopumemu Ha MUHucmepcmBomo B paMku­ me Ha m03U MaHgam B 061\acmma Ha Ha4aAHomo Y4UAUW,HO 06pa30BaHue? npuopumemume HU ca opueHmupaHU kbM: • BbBe>kgaHe Ha u,el\ogHeBHa opzaHU3au,Ufl B Ha4al\HUfl kypc. • npeMaxBaHe Ha ou,eHkume om 1-Bu go 3-mu kl\ac u noBmapflHemo Ha kl\aca B u,el\Ufl Ha4al\eH kypc. • 3acul\BaHe Ha Mepkume no npeBeHu,ufI Ha omnagaHemo om y4ul\uw,e. • Pa60ma no pa3Bumuemo Ha HaZl\aCU u YMeHUfI 3a 4emeHe, OCMUCl\flHe, UHmepnpemupaHe u aHal\U3UpaHe. • nOl\aZaHe Ha zpu>ku 3a geu,ama CbC cneu,ual\HU 06pa30Bamel\HU nompe6­ Hocmu U 3a u30cmaBaw,ume Y4eHuu,u. • BbHWHomo Ou,eHflBaHe ga Cl\Y>kU 3a MOHumopUHZ Ha 06pa30Bamel\HUfi npou,ec 3a npUl\aZaHe Ha nOl\umuku U Mepku, HaC04eHU kbM nog06pflBaHe ka4ecmBomo Ha 06pa30BaHue. Kak MUHucmepcmBomo w,e HaCbp4U nbl\Hou,eHHomo napmHbopcmBo Me>k.gy Y4ul\Uw,emo u ceMeOcmBomo? MOMH nogkpenfl U Hacbp4aBa 3acuI\BaHemO Ha aBmOHOMUflma Ha y4UI\U­ w.emo - cmaBa gYMa 3a aBmOHOMUfi U napmHbopcmBo om HoB mun. Ba>kHu­ me peweHufI HflMa ga ca eguHcmBeHo om kOMnemeHu,uflma Ha negazozu4e­ ckume cbBemu U gupekmopa, a BbB B3eMaHemo Ha me3U peweHufi akmuBHo w.e Y4acmBam U caMume pogumel\u . Om gpyza cmpaHa, MOMH Be4e nonyAApu3upa Hau-g06pume npakmuku 3a cbBMecmHa pa60ma Ha Y4ul\Uw,emo u pogumel\ume. Kak w,e ce npe60puM c HenOCUl\HO me>kkama Y4UAuw,Ha paHuu,a, gynkama B noga, kOSlmo ce npaSu Ha mOaAemHa, U I\uncama Ha nbl\Hou,eHHu 4acoBe no q,U3U48Cko Bb3numaHue U cnopm , mOl\koBa Ba>kHU 3a 3gpaBemo Ha geu,ama? C BbBe>kgaHe Ha u,el\ogHeBHama opzaHu3au,ufl nogzomoBkama Ha geu,ama ce npegBu>kga ga cmaBa caMo B y4ul\uw,e. npenopb4Umel\HO e Y4ul\uw,ama ga ocuzypflm wkacp4ema, B koumo geu,ama ga cu ocmaBflm Y4e6HUu,ume u Y4e6Hume nOMaZal\a, cnopmHume ekunu. Om gpyza cmpaHa, MOMH 06MUCAA u BapuaHmu 3a Bb31\aZaHe Ha u3gamel\cmBama Y4e6HUu,ume 3a Ha4al\eH kypc ga 6bgam omne4amaHU Ha 4acmu. Bb3Mo>kHocm 3a noBe4e 4acoBe no cnopm gaBam 3aHUMaHUfima no UHme­ pecu. MOMH cbBMecmHo c 06w.uHume Hacbp4aBa U nognoMaza Y4acmuemo Ha Y4ul\Uw,ama B pa31\U4HU npoekmu, cBbp3aHU c Y4acmue Ha geu,ama B cnopmHU npoflBu. KakBo e Bawemo nOCl\aHUe kbM nbpSokl\acHUu,ume u meXHume pogumel\u? Ha nbpBokl\aCHUu,ume w,e no>kel\afl Ha g06bP 4ac B ZOI\f1MOmO u UHme­ pecHo nbmewecmBue, Hape4eHo YYV1AV1UJ.E, a Ha pogumel\ume - ga 6bgam akmuBHu napmHbopu Ha negaa03ume npu u3zpa>kgaHemo Ha I\U4HOCmma u cBemozl\ega Ha Hawume Hacl\egHuu,u.


Oa pa36epe 3aga4ume

Ha

Bb3p,aCmma ...

Cnopeg nOnYMlpHU51 nCUXOAOZ Epuk EpukcbH pa38umuemo Ha 8ceku y08ek npeMUHa8a npe3 YHu8epCaAHU cmaguu, 80gew,u go U3Zpa)j(gaHe Ha U51AOCmHa ugeHmUYHOCm. Bceku cmaguu nocma851 onpegeAeHu )j(U3HeHU 3agayU U U3­ uck8aHU51 kbM y08eka. EpukcbH pa3ZAe)j(ga u3pacm8aHemO Ha y08eka kamo npeMuHa8aHe npe3 kPU3U, koumo ca cmuMYAbm 3a npOM51Ha U pa38umue. Yc­ neWHomo npeMuHa8aHe npe3 pa3AUYHUme cmaguu e pewa8aw,o 3a nCUXUYHO­ mo 3gpa8e Ha 8ceku y08ek. Ule 8u o6bpHeM 8HuMaHue Ha H51kou oCHo8HU MOMeHmu om nepuoga Ha YYUAuw,Hama 8b3pacm (6-12 ZOgUHU), koumo ca kAIoY08u 3a pa38umuemo Ha gememo U cnoco6cm8am 3a U3zpa)j(gaHemo My kamo AUYHOCm c aganmu8Hu couuaAHU YMeHU51. CouuaAHomo kayecm80, koemo mp5168a ga ce u3zpagu npe3 m03U nepuog, u e ,.L.Huuuamu8Hocm . T08a e 8peMemo Ha y8eAUya8aHe Ha couuaAHume kOH­ makmu. n0518518am ce Ho8u omz080pHocmu 3a ce6e cu U okoAHume, pa38u8a ce cnoco6Hocmma ga ce nAaHupa U oCbw,ecm8518a onpegeAeHo n08egeHue. neuama 3anoy8am ga ce "ugeHmu<t>uuupam" c xopama, yuemo n08egeHue U xapakmep ca 8 CbCm051HUe ga pa36epam. Te 8ce no-eHepZUYHO ce 06yya8am, u3zpa)j(gam nAaH08e, m.e. opueHmupam ce kbM H51kak8a ueA. Lfy8cm8omo 3a ugeHmUYHOCm npueMa Q>opMama Ha u3pa3a "A3 CbM m08a, ko­ emo w,e cmaHa". MHOZO 8a)j(eH MOMeHm e pogumeAume ga ycn518am ga nogkpen51m U noow,p51m caMOCm051meA­ Hocmma Ha gememo. B cAyyaU Ha ozpaHuya8aHe Ha cmpeMe)j(a My kbM a8mOHoMHocm gememo pa38u8a yy8cm80mo 3a ,,8UHa" U cma8a HeUHuuuamu8Ho, 3a8ucUMO om okOAHume, Aunc8a My ueAeycmpe­ MeHocm 3a nOCma851He U nocmuzaHe Ha peaAHU ueAu.

npyzo 8a)j(Ho cou,uaAHo kayecm80, koemo mp5168a ga ce u3zpagu npe3 nepuoga Ha YYUAuw,Hama 8b3pacm, e mpyg,,:I' ,I... JG ' - cmpeMe)j( kbM yc80­ 5l8aHe Ha H08u Ha8uu,u u nocmuzaHe Ha ycnex. TpygoAIo6uemo ce u3zpa)j(ga 8 YYUAuw,e, kozamo geu,ama 3anoy8am ycnewHo ga yc80518am cou,uaAHama kYAmypa Ha c80emo 06w,ecm80, 3HaHU51ma u npa8uAama, 8bPxy oCHo8ama Ha koumo no-kbcHO w,e 08Aag518am H08u 8ug08e n08egeHue u YMeHU51. Lfy8­ cm8omo 3a ugeHmUYHOCm npueMa <t>opMama Ha u3pa3a "A3 CbM mo8a, koemo CbM HaYYUA". Ba)j(Ho e geu,ama ga pa36epam, ye m51XHama 3HaYUMOCm 3a okOAHume ce <t>opMupa om yc80eHume 3HaHU51 U noBegeHue, a He om Ik ayecm8ama, H51Ma­ W,U HUW,O 06w,0 CbC 3HaHU51ma (HanpuMep paca, nOA, peAUZU51, couuaAHO no­ Ao)j(eHue). Ako m08a He cmaHe, UMa peaAHa onacHocm ga pa38u51m yy8cm80 3a "HenbAHou,eHHocm".

3a ga He ,38YYUM cb8ceM meOpemUYHO - 3aMucAeme ce S kak8a cmeneH 6C1 .Jemo 9''''' ' j( y"fJ:l na n03gpa8518a, ga ce npegcma851, ga zo80pu 5lCHO U pa36upaeMo, ga zAega 8 oyume. na yyacm8a 8 o6w,a geuHocm UAU pa3z080p c 8pbCmHUu,u, ga UHuu,uupa uzpa, ga geAu, ga npegAaza U oka38a nOMow" ga npueMa yy)j(go MHeHue, ga cAeg8a HaAo)j(eHU npa8uAa UAU 3agayu. na u3uck8a 8HUMaHue no npa8uAeH HaYUH, ga npekbc8a He)j(eAaH pa3ZO­ 80p, ga omka38a npegAo)j(eHU51 U ugeu, koumo He My xapec8am. na pa3n03Ha8a oCH08Hume eMou,uu U ga ce cb06pa3518a c eMou,UOHaA­ Homo CbCm051HUe Ha gpyzume, ga U3pa3518a agek8amHO c80ume eMou,uu, ga ce U38uH518a. na ce caMo06cAy)j(8a - ga ce npe06AUya U ga npu6upa gpexume U gpyzume cu 8ew,u, ga 3a8bp3­ 8a 8pb3kume Ha 06y8kume CU, ga ce xpaHU npu­ AUYHO, ga U3nOA38a caMOCm051meAHO moaAemHa. Ako 8awemo geme YMee gopu egHo om me3U Hew,a, mo 8eye e HanpegHaAo no mpygHU51 nbm Ha pa38umuemo! nOMazaume My ga ce aganmupa 8 YYUAuw,e, kamo pa­ 60mume 8cekugHe8Ho no pa38u8aHemo Ha oCH08Hume cou,uaAHU YMeHU51, U He 3a6pa851ume ga npu3Ha8ame ycnexa My 8ceku geH c AIo608 U 8HuMaHue!


3. ABmopumem NQ 1 He e y"luJ\uu.,emo - aBmopumem NQ 1 cme Bue! CeMeuHama amMoccpepa e ma3U, kOs:lmo cb3gaBa U cpopMupa om20BopHU, nb/\HoueHHU U w,acm/\uBu xopa. Bue He cme napmHbop Ha Y4u/\uw,emo - y4U­ /\uw,emo e Baw napmHbop! Dopu u emUMO/\02Us:lma Ha gYMama "pogume/\" goka3Ba, 4e Bue cme Ha kopMu/\omo. Parenbs e /\amuHckama gYMa, /\e>kaw,a B kopeHa Ha aH2/\uuckama gYMa parent, u 03Ha4aBa Hs:lkou, koumo 3aw,umaBa u ce 2pU>kU.

3aegHo B nbpBu kAaC nogeomoBk8m8 38 YLJUlluw,e He e gOC8gHO 6peMe - mfl e npo30peu, H8 Bb3Mo>kHocm. Bb3Mo>kHocm 38 U3ep8>kg8He H8 no-gbll6oko LJyBcmBo 38 omeOBOpHocm. Bb3Mo>kHocm 38 cb3g8B8He H8 YMeHUfl 38 no-nbIlHou,eHHo o6w,yB8He. Bb3Mo>kHocm 38 ¢OpMup8He H8 cnoco6Hocmu 38 YLJeHe npe3 u,ellUfl >kuBom.

1. EMou,uoHaJ\Homo CbcmORHue Ha gememo e no-Ba>kHo om Bkon­ "IBaHemO B gemauJ\ume. Deuama ca eMOUUOHa/\HU cbw,ecmBa. Te 6e3n02pewHo pa3n03HaBam u HaU-Ma/\kama Homka Ha 6e3nokoucmBo, ko/\e6aHue u/\u Hanpe>keHue B no­ BegeHuemo Ha cBoume pogume/\u. B eYCPopus:lma, HeU3MeHHO cbnbmcmBaw,a mpb2BaHemo Ha Y4u/\uw,e, Hue cMe u3kyweHu ga ce BnycHeM go makaBa cme­ neH B gemau/\ume U npakmU4eckume nogp06Hocmu, 4e Mo>keM ga nponycHeM Hau-Ba>kHomo - eMOUUOHa/\Homo CbCmOs:lHUe Ha gememo. MH020 pogume/\u nogcu2yps:lBam Ha geuama CU Ilb/\HUs:I pekBu3um om Mamepua/\u, nOMa2a/\a u Y4e6HUUU, HO 3a6paBs:lm ga OCU2yps:lm Hau-Ba>kHomo - BpeMemo, 2pu>kama U eMOUUOHa/\Hama nogkpena.

2. 3HaHuRma He ca u,eJ\ma - u,eJ\ma e cb3gaBaHemo Ha YMeHUR 3a ycBoRBaHe Ha 3HaHUR. OCHoBHama ue/\ e gememo ga cu u32pagu HaBuuu 3a Y4eHe npe3 ocmaHa/\a­ ma 4acm om >kuBoma, a He npocmo ga xogu Ha y4u/\uw,e U ga MUC/\U, 4e moBa e caMo no 3agb/\>keHue. nO/\3ama, kOs:lmo Hau-Be4e Y4u/\uw,emo HOCU, He e B caMume 3HaHUs:lI, a B pa3BuBaHemo Ha HaBuuu 3a ycBos:lBaHemo UM.

Tu cu m03U, koumo 38w,um8Ba. T03U , koumo ce epwku. T03U, koumo 6gu U n83U.

CbC 3an04BaHemo Ha y4u/\uw,e aBmopumemume ce npOMeHs:lm. MHeHuemo Bu Ha pogume/\ UMa 3Ha4eHue, HO Y4ume/\s:lm CbW,O npug06uBa Ba>kHa pO/\s:I B >kuBoma Ha gememo Bu. Cmapaume ce ga He kOHcppoHmupame MHeHus:lma cu u ga He 06e3ueHs:lBame aBmopumema My npeg gememo. Ako Bce nak c Hew,o He cme cb2/\acHu, HaMepeme BepHus:l u cnokoeH mOH ga n020Bopume u c gememo cu, u c Y4ume/\s:I. He 3a6paBs:lume, 4e Bue kamo pogume/\u Hocume om20Bop­ Hocmma ga noggbp>kame Bpb3ka c Y4ume/\ume u c gupekmopa Ha Y4u/\uw,emo u ga u3uckBame uHcpopMauUs:l 3a CbCmOs:lHUemO, noBegeHuemo u pa3Bumuemo Ha gememo cu. Illo ce OmHaCs:l go geuama, Bue cme me3U, koumo onpege/\s:lm npaBu/\ama Ha u2pama! iBawemo MHeHue UMa 3Ha4eHue. Huk02a He e U3/\UWHO ga ce cmpe­ Mume ga nO/\Y4aBame ko/\komo ce Mo>ke noBe4e uHcpopMauUs:l u ga noggbP>ka­ me nOCmOs:lHeH kOHmakm c Y4ume/\ume - BbB B3auMoomHoweHus:lma c ms:lx ce kpue mauHama Ha nb/\HoueHHomo gemcko pa3Bumue.

4. OmaoBopHocmma e Heu.,o pa3J\U"lHO om aM6uu,uRma. Hs:lkou pogume/\u pa3BuBam CUHgpoMa Ha g>kegas:l li10ga - onus:lHs:lBam ce om HenpeogO/\UMomo >ke/\aHue u aM6uuus:l ga om2/\egam Ma/\bk 2eHuu, 4UU­ mo cnoc06Hocmu 2paHU4am CbC cBpbxecmecmBeHomo. Ako pa3Bueme m03U CUHgpOM, 6bgew,us:lm Y4eHuk w,e 2/\ega Ha Y4u/\uw,emo kamo Ha Hau-ckY4Homo Hew,o BbB Bce/\eHama. Bce nak B >ke/\aHuemo ga ocu2ypume 6/\ecms:lw,0 6bge­ w,e Ha gememo Hs:lMa HUW,O /\owo, HO 3ag pogume/\ckama aM6uuus:l, 3agywaBaw,a uHguBugya/\Hume oc06eHocmu Ha gememo, 4ecmo ce kpue >:ke/\aHue 3a kOHmpo/\ u gOMuHupaHe. Pogume/\ume pa3BuBam 4yBcmBo 3a npu­ me>kaHue u kOHmpo/\ Ha gememo Hau-Be­ pOs:lmHO B pe3y/\mam Ha Hepa3peweHu

1


ncuxoAoZU4HU np06AeMU B cBoemo c06cmBeHo gemcmBo - mpaze9u5I, cmpax, MaAmpemUpaHe, npe>kuB5IHO omXBbpA5IHe om pogumeAume UAU BpbCmHuu,ume, npegu3BukaAU kOMnAekcu 3a MaAou,eHHocm. Ow,e no-kpaeH cAY4au npegcma­ BA5IBa "HepeaAU3UpaAU5Im ce pogumeA". Tou e zomoB Ha BCU4ko caMo U caMo ga Bugu nokop5lBaHemO 'Ha 3aBemHU5I XbAM - cB05lma HenocmUZHama Me4ma u gememo CU, pa3xo>kgaw,0 ce U3 kopugopume Ha napAaMeHma. HaY4eme ce ga omAu4aBame omzoBopHocmma om aM6uu,u5Ima U moBa w,e Bu cnecmu 6e36pou 6e3cbHHu HOW,U U HanbAHO U3AUWHU cmoMawHo-4peBHu npe>kuB5IBa­ HU5I. He 3a6paB5Iume, 4e 3gpaBemo Ha gememo Bu B ZOMIMa cmeneH 3aBucu om pa3YMHomo HamoBapBaHe CbC 3aga4u U omzoBopHocmu.

.llHeBHtJS1m pe>kuM

VI HakpaR emo nem oCHo8HU kl\10 4a, aapaHmUpaw,u yc­ neWHama nogaomo8ka Ha gememo 3a nocmbnBaHemo MY 8 nbP8u kAac:

1. Cb3gaume YMeHU5I 3a 06w,yBaHe c BpbCmHUu,ume. 06w,yBaume cB060gHO c gememo, 3a ga 06w,yBa U mo cB060gHO CbC cBoume BpbCmHUu,u. 2. nogzomBeme gememo 3a pa3pewaBaHe Ha kOH­ cpAukmHu cumyau,uu . LtlHcpopMupaume zo 3a Bb3Mo>kHume np06AeMu, npegu ga ca ce CAY4UAU. nOMoZHeme My ga pa36epe, 4e kOHcpAukmu w,e uMa, gokamo UMa u xopa, u 4e kOHcpAukmtJme He 6uBa ga ce u3651zBam, a ga ce npeogoA51Bam. 3. Hacbp4eme gememo ga omcm05lBa cBoemo MHe­ Hue B Y4UAuw,e. npegna3eme zo om Hamucka nocmo­ 5IHHO ga ce cb06pa351Ba c 06w,onpuemomo MHeHue, kakmo u om onaCHocmume Ha kOHcpopMu3Ma. 4. OpzaHu3upaume Hy>kHume noc06u5I 3a HO npocmpaHcmBo B gaume agekBamHa u

nogxog5lw,a cpega u Ha6aBeme Y4eHe. Ocuzypeme gocmamb4­ >kuAuw,emo 3a ma3U u,eA U Cb3­ npuBAekameAHa amMoccpepa.

5. nogkpenaume zo u 6bgeme go Hezo - moBa e Hau-Ba>kHomo Hew,o, koemo Mo>ke ga My gageme. )KeAaeM Bu nO-MaAko Hanpe>keHue u noBe4e omBopeHu npo30pu.U Ha Bb3Mo>kHocmu , gokamo 3aegHo c gememo (He 3HaeM 3al.JJp Bce maka ce cAyyBa) mpbz8ame Ha Y4uAUw,e!

nbpBu kAac e HaU-ZOA5IMOmO npegu3BukameAcmBo 3a geu,ama. HaAaza UM ce ga cBukHam CbC cbBceM HoB pe>kuM, cpega, kOAekmuB, 3agbA>keHu5l. TpS16Ba ga nOAazam YCUAU51 3a ycB05lBaHe Ha Y4e6HU5I MamepuaA, koumo 3a Hac, Bb3­ pacmHume, e eAeMeHmapeH U AeceH, HO 3a gememo e Hen03Ham u mpygeH. 04eBugHo e, 4e u Hue, pogumeAume, mp5l6Ba ga nOAo>kuM YCUAU5I, 3a ga nog­ kpenUM gememo, ga My noka>keM kak ga Y4U, ga nAaHupa BpeMemo cu u ga nogzomB5I Heo6xoguMume MamepuaAU 3a cAegBaw,u5I geH. npaBUAHU5Im gHeBeH pe>kuM UMa u3kAIo4umeAHo ZOA5IMO 3Ha4eHue 3a cpU3U4eckomo U nCUXU4Homo 3gpaBe Ha geu,ama B ma3U Bb3pacm.

Cb3gaume pumbM Ha npbB nozAeg pumbMbm U noBmOp5leMOCmma Mozam ga u3zAe>kgam eg­ Hoo6pa3HU U CkY4HU 3a cbBpeMeHHU5I 4oBek, HO UMam CBOB 9bA60k U oco6eH CMUCbA 3a geu,ama. PumMume Ha geH5I, cegMuu,ama U zoguHama cb3gaBam y m5lx ycew,aHe 3a CUzypHocm U 3aw,umeHocm, pa3BuBam 4yBcmBo 3a goBepue B >kuBoma - moBa e YMeHue, koemo w,e My nOMaza U B no-kbcHama Bb3pacm.

Kak ga ynpaBMBaMe BpeMemo BpeMemo e Hau-u,eHHU5Im pecypc, a HaBuu,ume, cBbp3aHU c ynpaBAeHuemo MY, ocmaBam 3a U,5IA >kuBom. EcpekmuBHama opzaHu3au,U5I Ha BpeMemo e Bb3­ Mo>kHa caMo kozamo UMa 5ICHO nocmaBeHu npuopumemu, a B nbpBu kAac me CbC CUzypHocm ca pa3Au4Hu.

Emo U Hawama npenoPbka: • HanpaBeme cn'Ucbk c kOAkomo ce Mo>ke noBe4e Hew,a, koumo gememo npa­ Bu no npuHu,un npe3 geH5I - BkAIo4eme BCU4ku geuHocmu, koumo u3BbpwBa


npe3 cegMuu,ama (U e>i<egHeBHume, U Cneu,U<t>U4HUme - me3U, koumo BbPWU BegHb>i< UAU gBa nbmu cegMu4Ho). • 3agbA>kumeAHo au 3anuweme Ha Aucm xapmu~. • Om6eAe>i<eme geuHocmume, koumo ca Hau-Ba>i<Hu U 6uxme uckaAU gememo ga UM 06pbw,a noBe4e BHUMaHue. • 3agaume UM m04Ho onpegeAeHo BpeMe, Mapkupaume au c pa3AU4eH u,B~m. • HaHeceme au B cegMu4Hama npoapaMa. • OmgeAeme BpeMe 3a 06cb>i<gaHe c napmHbopa CU, pa3npege­ Aeme omaoBopHocmume Me>i<gy Bb3pacmHume. • Ba>i<Ho e Bceku ga noeMe AU4eH aHaa>i<uMeHm BbB Bpb3ka c akmuBHomo ynpaBAeHue Ha BpeMemo Ha gememo.

OCHoBHume 3aga4u BogeHe u B3eMaHe om Y4UAULl-'.e - BogeHemo mp~6Ba ga e 15 MUHymu npegu Ha4aAomo Ha nbpBu~ Y4e6eH 4ac. B3eMaHemo om Y4uAuw,e ga e HaBpe­ Me. ToBa e Ba>i<Ho He caMo 3a Y4umeAume, a U 3a gememo Bu. To w,e ocmaHe c ycew,aHemo, 4e e 3Ha4UMO 3a Bac, a He 3a6paB~Ho UAU npeHe6peaBaHo om Hau-Ba>i<Hume 3a Heao xopa - BV1E, pogumeAume My. A CbW,O maka - B3eMau­ ku ao HaBpeMe - Bue u3apa>i<game y Heao YMeHuemo 3a m04Hocm u omaoBop­ Hocm kbM noemuSI aHaa>i<uMeHm. Ako Bce nak Bu ce HaAo>i<u ga 3akbcHeeme, Mo>i<eme ga HaMepume Ha4UH ga ao yBegoMume npegBapumeAHo. VI3BbHkAacHu 3aHUMaHUR (e3uk, cnopm, u3kycmBo u m.H.) - npuHu,unbm, koumo Bu npenopb4BaMe, e "nO-MaAko e noBe4e". 3an04Heme Y4e6Hama ao­ gUHa c nO-Hucka HamoBapeHocm no omHoweHue Ha u3BbHkAacHume geuHocmu u gocmamb4Ho BpeMe 3a uapa. He BkAIo4Baume noBe4e om gBe geuHocmu, egHama om koumo 3agbA>kumeAHo ga e cnopm. nog20moBka Ha gOMawHume - npaBuAomo e cAegHomo: "V13BecmHa nOMow, - ga, noBe4e nOMow, - He, npogbA>kumeAHa nOMow, - Hukoaa!" He 6uBa ga 3a6paB~Me, 4e Bce nak cmaBa gYMa 3a nOMow,. Hukoaa He nogaomB~u­ me gOMawHume BMecmo geu,ama. B npomuBeH cAY4au ou,eHkume B Y4UAuw,e w,e ca Bawu, a gememo Hukoaa H~Ma ga ce HaY4u ga ce cnpaB~ caMO. <DukcupaHe Ha BpeMemo 3a AR2aHe - BegHb>i< 3aAeaHaAO B gHeBHomo pa3nucaHue, mo mp~6Ba ga 6bge omcmo~BaHO c HenokoAe6uMa pewumeA­ Hocm. He ce noggaBaume Ha eMou,UOHaAHO u3HygBaHe. nbAHou,eHHu~m CbH u gocmamb4Homo BpeMe 3a n04uBka ca u3kAIo4tUmeAHo Ba>i<Hu 3a 3gpaBocAoB­ HU~ Ha4UH Ha >i<uBom, a 3gpaBemo Ha gememo e Bawa omaoBopHocm. He gonyckaume ga UMame 4yBcmBo 3a BUHa u He Bogeme npeaoBopu. Ka>i<eme kameaopu4Ho: "BpeMemo 3a A~aaHe e B geBem." DOMawHume 3agbA>keHu~ - 3an04BaHemo Ha Y4e6Hama aoguHa He e noBog ga ocB060gume gememo om u3xBbPA~Hemo Ha 60kAyka, pa3xo>i<gaHemo Ha kY4emo u Hau-Be4e onpaB~Hemo Ha cma~ma. BCU4ku gOMawHu 3agbA>keHu~ mp~6Ba ga UMam cBoemo M~cmo B cegMu4Hama npoapaMa.

Tecpmep4emo UAU ycnewHuSlm Ha4UH

3a kOMYHUkauUSl

Ow,e Ha nbpBama pogumeAcka cpew,a Bu ka3Bam, 4e e 3agbA>kumeAHo ga 06cbgume Ha4UHa, no koumo w,e 06w,yBame nOMe>i<gy cu npe3 ocmaHaAume nOHe 4emupu aoguHu . Dopu ga He Bu ce B~pBa, kOMYHukau,u~ma e B oCHoBama Ha u3apa>i<gaHemo Ha omHoweHue Ha goBepue u cnogeAeHocm koemo geu,ama UMam Hy>i<ga, 3a ga ce 4yBcmBam cuaypHu. ~Ma HRkoAko BapuaHma :

EguHuRm e me4Jmep4emo. Y4umeAAm Bu ka3Ba, 4e mp~6Ba ga ao kynu­ me u cAo>i<ume B 4aHmama Ha gememo cu. npegnoAaaa ce, 4e mou w,e 3anuc­ Ba B Heao uH<t>opMau,u~ma, ko~mo mp~6Ba ga cmuaHe go Bac - gOMawHomo 3a cAegBaw,u~ geH , MamepuaAume, He06xoguMu 3a 4ac no pucyBaHe, mbp>i<e­ cmBomo, B koemo gememo Bu w,e Y4acmBa, pogumeAckama cpew,a u m.H .... 6bgeme aomoBu 06a4e, 4e me<t>mep4emo H~Ma ga e nonbAHeHO Bceku geH u UMa onaCHocm ga 3a6paB~me ga ao npoBep~Bame. Taka w,e ce oka>i<e, 4e cme u3nycHaAu pogumeAcka cpew,a UAU H~koe cb6umue Ha kAaca. JlpY2a Bb3Mo>kHocm e ga kOMYHUku­ pame no MeuAa . Ow,e Ha nbpBama pogu­ meAcka cpew,a e g06pe BCU4ku pogumeAu u Y4umeAu ga pa3MeH~m eAekmpoHHume cu agpecu. OcBeH 4e cnecm~Ba Ha Y4umeAA nucaHemo B 30 me<t>mep4ema, m03U Ba­ puaHm Bu gaBa Bb3Mo>i<Hocm 3a 6bp3a u AeCHa Bpb3ka c ocmaHaAume pogumeAu, a u Bepo~mHocmma cb06w,eHuemo ga ce 3aay6u, e nO-MaAka. Taka w,e Mo>i<eme ga cu cl1ecmume H~ko~ cympuH, m04HO npegu ga U3Ae3eme 3a Y4uAUw,e, ge­ memo ga Bu 3aAee c nopou om CbA­ 3U, 3aw,omo moky-w:o ce e cemUAO, 4e mp~6Ba ga 3aHece kapmuHka Ha 3aek.

3


XpaHeHem'o

3aHUMaAH$lma

CbC CUzypHocm 8ceku pogumeA cu 3aga8a 8bnpoca: C kakBo ce xpaHu ,g

Om 2010 2. Ha MH020 Mecma 6ewe BbBe­ geHo ueAogHeBHo 06Y4eHUe 3a nbpBu kAaC c meHgeHUus:I nOCmeneHHO ga 6bgam OCU­ 2ypeHu YCAOBUs:I mo ga CmaHe 3agbNkumeA­ HO. 3a cb>kaAeHue Bce ow,e MaAko Y4UAuw,a npegAa2am ucmuHcko ueAogHeBHo 06Y4eHue, B koemo ycBos:lBaHemo Ha 3HaHUs:I ce pegyBa c U2pU, cnopm U mBop4ecku 3aHs:lmUs:I B cbomBem­ cmBue c u3uckBaHUs:lma 3a 3gpaBocAoBeH Ha4UH Ha >kuBom. Ha noBe4emo Mecma nbpBokAacHUUU­ me npocmo ocmaBam cAeg Y4UAuw,e Ha 3aHUMaAHs:I , kbgemo ga ce nog2omBs:lm 3a cAegBaw,us:I geH . Ako BbB Bawemo Y4UAuw,e Hew,ama ca 0p2aHU3U­ paHU maka, 4e mps:l6Ba Bue ga u36epeme gaAu geme­ mo Bu ga ocmaHe Ha 3aHUMaAHs:I, emo Hs:lkoAko gYMU 3a Hes:l: "

""1RmO 1·1U

B gemckama 2paguHa He3aBucuMo om moBa, gaAu xapecBaxme xpaHama UAU He , 3Haexme c 20As:lMa cmeneH Ha cU2ypHocm, 4e gememo w,e 6bge HaxpaHe­ HO. Ce2a Hew,ama He cmos:lm cbBceM maka. 3a ga 0p 2aHU3upame xpaHeHemo, mp s:l6Ba ga cme Has:lCHO c Hs:lkoAko Hew,a. no'3e\'p~(I y41 At I I ~ UMc. cInel\. B He20 Ha geuama ce npegAa2a L.. 6, g , koumo BkAIo4Ba nbpBo, Bmopo U mpemo. CmoAbm pa60mu no peuenmypHUIUU, U320mBeHU om M3 3a gemcko U Y4eHU4ecko xpaHeHe. Bceku cmOA UMa p a3­ AU4IHa 0p2aHU3auUs:I 3a npogaBaHe Ha kynoHU. 06w,omo e, 4e 4acm om ueHam a Ha xpaHama ce noeMa om o6w,UlHama. Kamo pogumeA Bue UMame npaBo ga nocemume cmOAa U ga ce UHCPOPMU­ pame 3a cpupMama apeHgamop, ga nouckame HeUHume AuueH3U U pa3pewu­ meAHU, kakmo U ga nOAY4aBame nocmOflHHa UHcpopMauUs:I 3a BcekugHeBHomo MeHIo. Ba>kHo e ga nonumame: kou U k02a w,e Bogu gememo B cmoAa, kakBu ca ueHume Ha kynoHume , kbge U Ha kakbB nepuog om BpeMe ce npogaBam , kbge Mo>keme ga ce UHcpopMupame 3a gHeBHomo MeHIo U k02a Mo>keme ga nocemume cmOAa. Hs:lkou cmoAoBe npegAa2am Ha nbpBoAauume ,.:m'<v,...· '.' B 10 4aca. Ts:I BkAIo4Ba monAa Hanumka (4au UAU MAflko) U Hs:lkalkBa mecmeHa 3akycka (o6ukHoBeHo npu20mBeHa B caMUfi cmoA). BUHa2u UMame Bb3Mo>kHocm ga CAO>kU­ me B paHuuama Ha gememo kymus:I c Hapfl3aH nAog UAU 3eAeH­ 4yk, koumo mo ga u3s:1ge B 20As:lMOmO Me>kgY4acue.

npeguMcmBama Ha 3aHUMaAHAma • geuama ca Ha CU2ypHO Ms:lCmO; Y4am ce ga Y4am; • npu2omBs:lm CU ypouume no npo2paMama 3a cAeg­ Baw,us:I geH U Be4ep He e Heo6xoguMO ga ce nuwam gOMawHu; • o6w,yBam U U2pas:lm cpeg npUs:lmeAU, a pogumeAu­ me UM M02am ga pa6oms:lm cnokoUHo.

BCUI..lko

~ewe

G 14LII\uw,e-

ga e Hapeg, ako fl HflMawe u ...

Apyaama 21\egHcl rho'4ka Us:l'A geH gememo e 3ag 4UHa, 3amBopeHo B kAac; • He ce Y4U Ha caMOCmOs:lmeAHOCm ; nOHs:lko2a He e ycns:lAo ga ce nog2omBu 3a cAeg­ Baw,us:I geH U ce HaAa2a ga gOY4Ba Be4ep BkbW,U. npenopb4BaMe Bu ga ce Cpew,Heme c Bb3numame­ As:I B 3aHuMaAHHma, ga npugo6ueme npegcmaBa 3a He20Bama AU4Hocm U npocpecuoHaAHa nog2omoBka, ga pa36epeme npaBUAama U YCAoBus:lma, B koumo w,e ce nog2omBs:I gememo Bu. Ba>kHo e ga nocmU2Heme Cb2Aacue omHOCHO moBa, kakBo Mo>keme ga o4akBa­ me om pa60mama B 3aHUMaAHs:lma U kakBtJ ca Bawu­ me om2oBopHocmu.

..,

'\

,r-..


ToaAemHume BbB BCUI..l ku YLlUAUwa UMa 610 -) mu. Cnopeg u3uckBaHUflma Ha Hapeg6a N~ 37/21. 07 . 2009 z. Ha M3 3a 3gpaBocAoBHO xpaHeHe Ha YLleHuuume B mflx 3agbtvkumeAHo mpfl6Ba ga ce npegAazam Boga, Llau, monbA wokoAag, nAogo­ Bu Hanumku, pa3AuLlHu BugoBe MAeka, nAogoBe U 3eAeHLlYUu, HO e 3a6paHeHo ga UMa BCflkakBu nbp>keHu 3bpHeHu U kapmocpeHu u3geAufI, BcuLlku BugoBe cHakcoBe, LluncoBe, nbp>keHu flgku, wokoAagoBu u3geAufI, cAagkuwu C Bucoko cbgbp>kaHue Ha 3axap U Ma3HUHU , kakmo U cyxu cynu U 6YAbOHU. Xy6aBo e ga nocemume 610cpema Ha YLluAuwemo U ga pa3zAegame kakBo npogaBam. CbWO maka ga nozoBopume C gememo cu 3a kakBo we u3noA3Ba napume, koumo e nOAYLluAO om Bac.

e

m 2011 _. DbA2apuR cmapmupa 20pew, meAe4>oH 'k bM 6bA­ aapckama aaeHLJ.UR no 6e3onacHocm Ha xpaHume- .0700 122 99 ~ TeAe<l>oHbm pa60mu om 08.00 go '21.00 "I. Ha Heao Mo>keme 9a cU2HaAu3upame 3a 8cRkakBu HepegHocmu, cBbp3aHu 'C xpaHamaB c.tuI\uuiHume cmoAoBe UI\U 6104>emu.

Bogama nueHemo Ha gocmambLlHO kOAULlecmBo Boga Bceku geH e >ku3HeHoBa>kHo 3a nogpacmBa­ WUfI opzaHU3bM. 3amoBa He 3a­ 6paBflume wuwemo c Boga. Da, aMa He. Deuama MUCAflm, LIe MaMa we zo CAO>kU B LlaHmama, MaMa MUCAU, LIe gememo CU zo e B3eAo. Mo>ke 6u e Hau-g06pe gememo ga omzoBapfl 3a B3eMa­ Hemo Ha wuwemo, a MaMa ga npoBepflBa gaAu e cAo>keHo B paHuuama BeLlep npegl.l AflzaHe. Wuwemo C Boga B LlaHmama we npegna3u gememo U om u3ky­ weHuemo ga cu kynu za3upaHa UAU nogcAageHa Hanumka, koza­ mo e >kagHo, UAU ga nue Boga om LleWMume B YLluAuWHume moaAemHU, kbgemo HeBuHazu YCAoBuflma ca g06pu.

70% om 6bAzapckume geu,a "cmuckam" B YLluAuwe

ToBa e meMa, 3a kOflmo BcuLlku u36f1zBaMe ga MUCAUM. npueAu CMe fI kamo gageHocm U nog06Ho Ha wpayc ynopumo kpueM zAaBama cu B nflcbka. He gonyckaume gememo ga 3anOLlHe YLle6Hama zoguHa, 6e3 ga cme nocemUAU YLluAuWHama moaAemHa 3aegHo . He zo ocmaBflume ga ce cnpaBfI c moBa npe­ gU3BukameAcmBo caMO. MHOZO nbpBokAacHuuu B YLluAuwe Bu>kgam 3a nbpBu nbm B >kuBoma cu moaAemHa c gynka . 3a MaAkume geLluua moBa e cepu03eH cmpec. noBeLlemo pogumeAu cu MUCAflm, LIe moaAemHume C ikAeikaAa ca no­ xuzueHULlHU. 6e3cMucAeHo e ga cnopuM gaAu e maka, HO He 6uBa ga 3a6pa­ BflMe kOAko e mpygHo ga zu u3noA3Baw, 6e3 ga Hanpbckaw kpakama cu go kOAeHeme. Ba>k'Ho e ga nOMOZHeme Ha geuama ga npeogoAeflm cmpeca Ha meMa moaAemHa. HaYLleme zu 3agbtvkumeAHo ga u3MuBam pbueme cu cAeg nOA3BaHemo Ha moaAemHama, kakmo U ga nOA3Bam Mokpu kbpnuLlku. 3aBege­ me zu B YLluAuWHama moaAemHa, nOMOZHeme UM ga fI u3noA3Bam U Hau-BeLle - ycnokoume ZU. CmuckaHemo, UAU Bb3gbp>kaHemo om xogeHe go moaAemHa, Mo>ke ga npe­ gU3Buka peguua np06AeMu: xpoHuLleH 3anek, gexugpamauufI (3awomo geuama ce Bb3gbp>kam ga nUflm Boga B YLluAuwe), nCUXOAOZULleH guckoMcpopm U gpo HauuoHaAHa Mpe>ka 3a geuama npoBege npoYLlBaHe cpeg Hag 800 YLleHuuu omHOCHO MHeHuemo UM 3a moaAemHume B YLluAuwe. Oka3Ba ce, LIe noSeLle om 2/3 om mflx ce Bb3gbp>kam ga nOA3Bam YLluAUill,HUme caHumapHu Bb3AU - He 3a gpyzo, a 3awomo B mflx HflMa Boga, moaAemHa xapmUfI, canyH, Bpamume He ce 3amBapflm, a xuzueHama e ... nog Bbnpoc. 3amoBa nbk B moaAemHume Mo>ke ga ce npaBflm BcuLlku OHe3U 3a6paHeHu om YLlUAUWHUfI npaBuAHuk Hewa, mbU kamo YLlumeAume HflMam HukakBo >ke­ AaHue ga BAu3am B mflx (Llecmo me cu UMam c06cmBeHu moaAemHU, B koumo Hewama u3zAe>kgam MaAko no-pa3AuLlHo). HauuoHaAHa Mpe>ka 3a geuama 3anOLlHa pa60ma c MOMH, M3, gupekmopu Ha YLluAuwa u gp., om koumo 3aBucflm npoMeHume. Caumbm http://wc.nmd.bg/e npeBbpHam B pecypceH caum 3a gupekmopu Ha YLlUAuwa, kakmo U 3a pogumeAu, B koumo me Mozam ga Bugflm kak ga npOMeHflm Hewama.


4aco8eme no <pU3U4ecko Om nbpBu go 4emBbpmu kJ\ac 4acoBeme no q,u3kyJ\mypa ca no mpu nbmu cegMu4Ho U Bce ow,e UMa Y4UJ\uw,a, B koumo ce Bog~m om kJ\acHU~ pbkoBo­ gumeJ\, a He om cneuuaJ\ucm no q,U3U4ecko Bb3numaHue. Cbw,ecmByBa MHe­ Hue, 4e 4acoBeme no q,U3U4ecko ca nO-MaJ\ko BmkHU om ocmaHaJ\ume U ako pogumeJ\Hm mp~6Ba ga 3aBege H~kbge gememo CU, 6u 20 ocB060gUJ\ om 4ac no q,u3u4ecko . nOH~k02a U kJ\aCHume U3nOJ\3Bam me3U 4acoBe He no npegHa3­ Ha4eHue, a 3a gonbJ\HumeJ\Hu ynpmkHeHU~ no 6bJ\2apckLl UJ\U MameMamuka. BmkHo e ga ce pa36epe, 4e 4acoBeme no q,U3U4ecko ca om u3kJ\104umeJ\Ha Ba>kHocm nOHe no H~koJ\ko npu4uHu: • Ocu2yp~Bam npeBeHUU~ Ha 3amJ\bcm~BaHemo npu geuama , kakmo U Ha pucka om 2pb6Ha4HU u3kpuB~BaHU~ U gpY2U 3a60J\~BaHU~. • llaBam Bb3Mo>kHocm ga 6bgam omkpumu 3aJ\0>k6u U cnoc06Hocmu Ha ge­ memo kbM onpegeJ\eH cnopm. • Cb3gaBam npocmpaHcmBo, B koemo geuama ga ce 3an03Ha~m c pa3J\u4HU BugoBe cnopm U ga UMam waHC ga u36epam cBo~. • Ocu2yp~Bam ugeaJ\Homo M~cmo, B koemo geuama HU no eguH Henocpeg­ cmBeH Ha4UH UMam Bb3Mo>kHocmma ga ce HaY4am ga cna3Bam npaBuJ\ama U 2paHuuume. • npegocmaB~m Bb3Mo>kHocm Ha kJ\aca ga ce on03Hae, ga pa60mu B ekun , ga ce HaY4u Ha mOJ\epaHmHocm U napmHupaHe. • OCU2ypHBam >ku3HeHoBa>kHama Bb3Mo>kHocm 3a gBu>keHue, cBaJ\~He Ha Hanpe>keHuemo, BeHmUJ\upaHe Ha eMouuume U noBuwaBam pa60mocnoc06­ Hocmma Ha geuama.

Y4e6Huuume

Y4e6Huuume 3a nbpBu kJ\ac ca 6e3nJ\amHu. lleme­ mo w,e nOJ\Y4U 6ykBap, LfumaHka, MameMamuka, PogeH kpaO, MY3uka , v1306pa3umeJ\Ho u3kycmBo, 1l0MaweH 6um U mexHuka U 3agbA>kumeJ\Hume Y4e6HU mempagku kbM m~x. OcBeH Y4e6Huuume Y4umeJ\ume U3noJ\3Bam 3a nog­ 20moBkama Ha geuama gonbJ\HumeJ\Hu nOMa2aJ\a, koumo ce kynyBam om pogumeJ\ume . 1l06pe e ga g020Bopume c Y4umeJ\ume 6po~ Ha me3U nOMa2aJ\a u pega 3a u3noJ\3Ba­ Hemo UM ga e makbB , 4e ga He ce HaJ\a2a gememo ga HOCU no 5-6 pa3J\u4Hu Y4e6Huuu, mempagku, C60PHUUU, pe4HuULl , cnpaB04HuuU 3a eguH Y4e6eH 4ac.

Y4eHU49ckume paHUUU v1360pbm Ha paHuua e om 20J\~MO 3Ha4eHue 3a 3gpaBemo U npaBuJ\Homo pa3Bumue Ha gememo Bu. T~ mp~6Ba ga om20Bap~ Ha cJ\egHume u3uckBaHu~: Te2Ao - paHuuama 3aegHo CbC cbgbp>kaHuemo He 6uBa ga npeBuwaBa 10-15 % om me2J\omo Ha gememo, m.e. ako Bawu~m nbpBokJ\acHuk me>ku okoJ\o 25 k2, paHuuama c BCU4ko B He~ He 6uBa ga HagxBbpMI 3-4 k2. WupUHa - He 6uBa ga npeBuwaBa wupuHama Ha paMeHeme Ha gememo. npenopb4umeJ\Ho e Buc04uHama Ha 4aHmama ga e He noBe4e om 30-40 CM , maka 4e ga He gocmu2a kpakama Ha gememo, k02amo e Ha 2bP6a My. PeMbLt-U - mp~6Ba ga uMam Bb3Mo>kHocm 3a pe2YJ\upaHe , 3a ga Mo>ke 4aH­ mama ga ce HOCU u k02amo gememo e 06J\e4eHo caMo no 6J\Y3ka, u k02amo e c ge6eJ\0 3UMHO ~ke , 6e3 moBa ga cb3gaBa guckoMq,opm . rpb6 - npenopb4umeJ\Ho e ga e c mBbpg 2pb6. UBRm - 3a 6e30nacHocmma Ha gememo no YJ\uuume e g06pe paHuuama ga 6bge B ~pku, CU2HaJ\HU uBemoBe. 3a ga He ce cmU2a go 2pb6Ha4Hu u3kpuB~BaHu~ UJ\U mpaBMu, HaY4eme gememo ga nocmaB~ paHuuama Ha Macama UJ\U 4UHa, npegu ga ~ CJ\O>kU Ha 2bP6a cu. Cb3gaOme My HaBuk Bceku geH ga ~ U3npa3Ba HanbJ\HO U ga CJ\a2a B He~ caMo He06xoguMume Hew,a. B Ha4aJ\omo, gokamo u32pagu moBa YMeHue, e npenopb4umeJ\Ho ga nogpe>kgame 3aegHo c He20 4aHmama UJ\U ga ~ npoBep~Bame, cJ\eg kamo mo ~ e nogpeguJ\o. 1l020Bopeme c Y4umeJ\­ kama 4acm om noc06u~ma ga ocmaBam B Y4uJ\uw,e, maka 4e geuama ga He Hoc~m U3J\uwHa me>kecm. Ako ce HaJ\a2a, BkJ\104eme ocmaHa­ J\ume pogumeJ\u om kJ\aca, 3a ga ocu2ypume wkaq,4ema , B koumo geuama ga ocmaB~m npuHagJ\e>kHocmume cu npe3 cegMuuama.


Y4umeAko AIo6uMa,...

ct>akm HOMep 1

Makap ga u36paXMe m08a nOemU4HO 3a2l\a8ue, w.e CU n0380l\UM ga 6bgeM gocma npa2Mamu4Hu 8 nOCl\aHUflma cu. BepoflmHocmma ga 8u ce nagHe go­ 6bP kl\aCeH Pbk080gumel\ e gocma 20MMa. Dal\u w,e ycneeme ga u32pagume napmHbopcku omHoweHUfI c m03U 408ek, 8 20MMa cmeneH 3a8ucu om c06cm­ 8eHufI 8u nogxog. Bce nak uckaMe ga 8u npunoMHuM Hflkou nOl\e3HU cpakmu:

Y4umeMm CbW,O e 408ek, He caMo npocpecUOHal\UCm, koOmo w,e pa60mu c gememo 8u. Pa36upaOme 20 U My napmHupaOme maka, kakmo U 8ue 04ak­ 8ame om He20. cJ)akm HOMep2 Y4umel\flm ucka gememo 8u ga ycnee, koemo no gecpuHuu,ufI 8u npa8u Cb­ MUWl\eHuu,u. VlMa U Mal\bk H'loaHc - Y4umel\flm ucka 8CU4ku geu,a ga ycneflm. Ako 06a4e ce 3aMUCl\Ume no-cepu03Ho, 8ue CbW,O uckame 8CU4ku geu,a ga ycnfl8am, 3aw,omo maka gememo 8u w,e ce Hacl\mkga8a Ha cmuMyl\upaw,a U m80p4ecka cpega U HflMa ga ce 60pu c I\uncama Ha Momu8au,ufI 3a Y4eHe. <t>akm HOMep 3 Y4umel\flm cmpaga om xpoHu4eH Hegocmu2 Ha pecypcu. He cu IMUCl\eme, '4e 8u 2080pUM 3a 3anl\amama. BCbw,IHocm nbp8uflm Hegocmamb4eH pecypc ce Hapu4a 8peMe. np02paMama e gocma Ham08apeHa, a 8 pe3Yl\mam Ha cpW'IaH­ c08ama pecpopMa U gel\e2upaHume 6log)kemu - kl\ac08eme ca npenbl\HeHu. Heka CMemHeM. EgUH Y4e6eH 4ac 8 nbP8u kl\ac npogbMa8a 35 MUHymu. Pa3gel\eme MUHymume Ha 6pofl Ha geu,ama 8b8 8awufI kl\ac U w,e pa36epeme no kOl\ko MUHymu Ha 4ac ce nagam Ha 8cflko geme 3a I\U4eH kOHmakm c y4U­ meMo Vl 8ce nak moO Hflkak ycnfl8a.

-----..

,~

~

Bceku pogumel\ caM u36upa kak ga 2pagu omHoweHUfI c Y4umel\ume Ha c80emo geme. Yacm om m03U u360p e c8bp3aH c npegcma8u om c06cm8e­ Homo My gemcm80 U 8UHa2U e n081\UflH om 06w,ecm8eHume Ha2l\acu. Bce nak, k02amo 06w,y8aMe c Y4umel\fI, mpfl68a 8UHa2U ga nOMHUM, 4e CMe Ha He208a cmpaHa U ga My 20 noka38aMe. Hue uckaMe moO ga ycnee, 3aw,omo m08a e HaO-g06pomo 3a Hawemo geme. Tpfl68a ga CMe 20m08u ga 20 nog· kpenflMe U ga ce Y4UM om He20. nOHflk02a moO H5ilMa ga UMa om2080pume Ha 8bnpocume, koumo HU 8bl\Hy8am, HO m08a He 20 npa8u HekoMnemeHmeH. npocmo mpfl68a ga omkpueM om2080pume 3aegHo. DHec, 8b8 8peMemo Ha Mac08ume kOMYHukau,uu, 4ecmo cma8aMe ekcnepmu no uHmepHem. BI\'1068a­ Me ce 8 20m08u peu,enmu U HaMpa38aMe 8ceku, koOmo gpb3He ga 2U ocnopu. 3a gememo HU 06a4e e MH020 8a)kHo ga ycneeM ga u32paguM ka4ecm8eHu omHoweHUH c Y4umel\fI - maka mo HflMa ga 6bge nocma8eHo 8 cumyau,ufI ga u36upa Me)kgy g8a a8mopumema, w,e 6bge cnokoOHo U y8epeHo. KOl\komo U ga HU ce cmpy8a, 4e 3HaeM, mpfl68a ga npueMeM, 4e caMo Y4umel\flm Mo)ke. 3aw,omo moO ce u3npa8f1 caM, eguHcm8eH 8b3pacmeH, 8 kl\aCHama cmafl. ToO mpfl68a ga cb6ygu 3aCnal\Ume, ga ycnokou pa38bl\Hy8aHume, ga ymewu pa3nl\akaHUme U ga okypa)ku 1\1060numHume. BCU4ku Hue UMaMe Hy)kga om Y4umel\ - Hflk020, k020mo ga n04umaMe U y8a)ka8aMe.


Ton 10 Ha Hew.ama, k.oumo Y4umel\ume o4akBam om pogumeAume 1.

nOMa2aOme! Y4acmuemo Ha pogumeAume npu nog20moBkama 3a Y4uAuw,e e B nOMow, kakmo Ha Y4umeAume, maka U Ha gememo.

2.

He Bbpweme Hew,ama BMecmo gememo. UeAma He e nepcpekmHo U3nbA­ HeHomo gOMawHo, a YMeHU5Ima, koumo gememo w,e ycBou, gokamo nog20m­ B5I gOMawHomo.

3.

Ocu2yp5lBaOme MamepuaAU U YCAoBu5I 3a Y4eHe BkbW,U - AU4Ha 6u6AUO­ meka, M5ICmO 3a caMonog20moBka.

4 . .DaBaOme g06bP npuMep! noka>keme CbC c06cmBeHume cu geOcmBu5I, 4e 4emeHemo e npU5ImHO U nOAe3HO. Yememe Bceku geH c gememo. KOHmpoAu­ paOme 2AegaHemo Ha meAeBu3U5I, Bugeo U kOMnlombpHu U2pU.

4emeHemo .Da ce HaY4am ga 4emam, e egHo om HaO-Ba>kHume Hew,a 3a geuama B y4U­ Auw,e. Ho 4emeHemo ce Y4U kOAkomo B Y4uAuw,e, mOAlkoBa U BkbW,U. Y4eHume ca goka3aAu, 4e geuama cmaBam 3anaAeHU 4umameAU, ako pogumeAume UM: 4emam BkbW,U U UM nogap5lBam kHU>kku 3a po>kgeHu gHU U gpY2U npa3Huuu; pegoBHo UM np04umam npuka3ka 3a Aeka HOltl,; Bog5lm 2U B 6u6Auomeku; okypa>kaBam 2U ga pa320Bap5lm U 06cb>kgam.

5. Okypa>kaBaOme gememo ga gaBa Hao-g06pomo om ce6e cu B Y4UAuw,e. noka>keme MY, 4e 06Y4eHuemo e Ba>kHo U ueHHO U 4e 04akBame om He20 ga ce cnpaB5I g06pe.

Kak ga nOM02HeM Ha gememo ga nogo6pu "femeHerno cu? HRkou ugeu 3a 3a6aBHo "femeHe:

6.

YemeHe Ha npuka3ku B cmuxoBe. PUMume U pumbMbm nOMa2am Ha gememo ga 3allOMHU mekcma U AeCHO ga 20 cAegu c n02Aeg.

lt13noA3BaOme nOAo>kumeAeH Hamuck. Hacbp4aBaOme gememo ga gage HaO-g06pomo om ce6e CU, HO He 20 npumuckaOme c mBbpge Bucoku ueAU UAU c MH020 akmuBHocmu.

7.

Pa3n03HaBaOme He2amuBHume cpakmopu, koumo oka3Bam BAU5IHUe BbPXY gememo. Pa60meme c He20, 3a ga My nOM02Heme ga ce HaY4U ga ce cnpaB5I c m5lx.

8.

• YemeHe no gBoOku. PogumeA51m U gememo ce pegyBam ga 4e­ mam UHmepecHa ucmopU5I, pa3ka3, npuka3ka. • Ta6eAU 3a 4emeHe. no BpeMe Ha nbm geuama U pogumeAume omkpuBam Hagnucu no ma6eAU, 6UA60pgoBe, uHmepecHu nbmHu 3Hauu.

nogkpen5lOme Y4UAuw,Hume npaBuAa U ueAU. BHUMaBaOme ga He nogko­ naBame Y4uAuw,Hume HOPMU, gucuunAuHa U ueAU 4pe3 06UgHU u3ka3BaHU5I, npeHe6pe>kumeAHo omHoweHue UAU cAegBaHe Ha npomuBonoAo>k'HU npaBuAa BkbW,U.

no-g06pe om meAeBu3U5I. 3aMeHeme Be4epHama meAeBu3U5I c np04umaHemo Ha egHa g06pa ekwbH ucmopu5I, npulkAIo4eHcku pa3ka3, a 3aw,0 He U kOMUkc.

9.

Hagnucu, Hagnucu, Hagnucu. Hagnuweme npegMemume B gem­ ckama cma5l, maka geuama HaY4aBam, 4e HanucaHume gYMU ca cBbp3aHu c peaAHume npegMemu.

CnogeA5IOme c Y4umeA5I, ako MUCAume, 4e UMa np06AeM, gokamo Bce ow,e UMa BpeMe 3a pa3pewaBaHemo My. He 4akaOme Y4umeA5Im ga Bu nombpcu npbB.

10.

npueMaOme om20BopHocmma cu kamo pogumeA. He 04akBaOme, 4e Y4uAuw,emo UAU Y4umeA5Im 'w,e U33eMam pOA5Ima U 3agbA>keHu5Ima Bu Ha pogumeA. Y4eme geuama Ha caMogucuunAuHa U yBa>keHue kbM gpY2ume Bkb­ W,U. He npexBbpA5IOme om20BopHocmma 3a ycB05lBaHemo Ha me3U oCHoBHU HaBuuu BbPXY Y4umeA5I U Y4uAuw,emo.

YemeHe Ha 20mBapcka peuenma. K02amo 20mBume, nOMOAeme Bawemo geme ga Bu nOMa2a, kamo 4eme peuenmama. Cmbnka no cmbnka - uHcmpykuuume, cbcmaBkume u Mepkume, BCU4ko moBa e 4acm om cBema Ha gYMume. na3apyBaHe U 4emeHe. Yememe ma6eAkume U emukemume B Ma2a3UHa. BbpHeme ce BkbW,U U gokamo nogpe>kgame nokynkume, cu HanpaBeme u2pa 3a 4emeHe Ha emukemume.

11 •


OB"ag~Hama

MameMamuka

YcB05lBaHemO Ha MameMamukama e a6coAIomHo He06xoguMO 3a 6bgew,OmO pa3Bumue IS Y4UAuw,e U nO-ikbCHO B >kuBoma. Hawume geua ce Hy>kga5lm om cma6UAHU 3HaHU5I no m03U npegMem, 3a ga ycne5lm B no-aopHume kAacoBe, nOCAe B YHuBepcumema U ga UMam noBe4e Bb3Mo>kHocmu 3a u360p Ha kapu­ epa. Emo HRkoAko cbBema kak ga UM nOMoaHeM ga pa3Bu5Im MamSMamU4eckume CU cnoc06Hocmu:

1. Y6egeme ce, 4e Bawemo geme pa36upa cbw,Hocmma Ha MameMamukama. Hakapaume ao ga uapae C npegMemu, 3a ga pa36epe oCHoBHama uge51 Ha MameMamukama (om kOHkpemHomo kbM a6cmpakmHomo). Mo>ke ga cmpyna HanpuMep 1, 2 UAU noBe4e ky64ema Ha kyn4uHa U nOCAe ga Bu ka>ke kOAko ca BCU4kume. 2. nOMoaHeme My ga pa36epe oCHoBHume nOAo>keHU5I B MameMamukama . ToBa 03Ha4aBa gememo ga omaoBopu 6bP30 (3a 3 cekYHgu) Ha eAeMeHmapHa 3aga4a. PegoBHomo ynpa>kH5IBaHe e YCAoBue 3a 6bP3 omaoBop. BCU4ko moBa Mo>ke ga ce HanpaBu nog cpopMama Ha uapa. 3. HaY4eme ao ga nuwe 4emAuHo 4UCAama. 25% om BCU4ku apewku B pe­ waBaHemo Ha MameMamu4ecku 3aga4u ce gbA>i<:am Ha He4emAuBo HanucaHU 4UCAa. 4. nOMoaHeme Ha gememo, W,OM UMa Hy>kga 5. noka>keme My kak ga ce cnpaBu c gOMawHomo cu. nUcaHemo Ha go­ MawHo gopa3BuBa 3HaHU5Ima, koumo gememo nOAY4aBa B kAac. Y4eme ao ga 3an04Ba HC5lko gOMawHo c 4emeHe Ha ypoka B Y4e6Huka UAU npUMepume om Y4e6Hama CU mempagka. 6. Okypa>kaBaume gememo ga ce ynpa>k'H5IBa. 7. 06s:!cHeme My kak ga pewaBa 3aga4u . Cb3gaume Ha gememo HaBuk ga np04uma YCAoBuemo Ha 3aga4ama H5IkOAko nbmu. HaY4eme ao u B Hau-cAo>k­ Hama 3aga4a ga pa3n03HaBa omgeAHume 4acmu, c koumo Mo>ke ga ce cnpaBu cmbnka no cmbnka. 8. nOMoaHeme Ha Bawemo geme ga HaY4U nOH5ImU5lma B MameMamukama. 5e3 ga pa36epe nOHSlmU5lma, e3uka Ha MameMamukama, gememo Hukoaa H5IMa ga 51 n04yBcmBa UAU ga HanpegHe. npoBep5lBaume gaAu Bawu5lm MaAbk Y4eHuk HaY4aBa HoBu mepMUHU. Ako He ycn5lBa, u3noA3Baume npocmu MogeA4ema U AeCHU 3aga4u, 3a ga My noka>keme kak ce u3noA3Bam mepMUHume. 9. HaY4eme ao kak ga pewaBa 3aga4u HaYM. PewaBaHemo Ha 3aga4u HayM nOMaaa Ha gememo ga aBmoMamu3upa H5Ikou geucmBu5I U nogxogu U nO-AeCHO ga pa3n03HaBa U npUAaaa Be4e ycBoeHu MogeAU. 10. HanpaBeme MameMamukama 4acm om BcekugHeBHu5I >kuBom Ha ge­ memo. Okypa>kaBaume ao ga U3nOA3Ba MameMamukama B npakmukama: Ha­ npUMep ga HanpaBu cMemkume UAU ga 3acee HoBu pacmeHUR Ha onpegeAeHo paBHo pa3Cm05lHlUe egHo om gpyao... Taka mo 3an04Ba ga pa36upa CMUCbAa om ycB05lBaHemo Ha MameMamu4eckume 3HaHU5I.

omo­ Bb3M

oem 3a n

5e3cnopHo u3kycmBomo e egHa om noco­ kume kbM noBe4e xapMOHU5I, kbM nO-aOA5IMa OCb3Hamocm Ha c06cmBeHomo "A3". 1113ky­ cmBomo 060aam5lBa U Bb3numaBa AU4Hocm ­ ma. Emo 3aw,0 e g06pe ga 3an03HaeM geme­ mo He caMo CbC cBema OkOAO Heao, HO U CbC cBema Bbmpe B Heao. ToBa w,e My nOMoaHe ga U3pa351Ba ce6e CU, kamo npeocMucMI, omkpu­ _ _ ..-:.-' Ba, cb3gaBa U H5IMa ga My n03BoAU ga nagHe B 6e3gHama Ha 6e3geucmBuemo, 6e3pa3AU4uemo U aapecu5Ima. Hawe 3agbA>i<:eHue kamo pogumeAu e nbpBu

, ga BgbxHeM y gememo uHmepec kbM kHuaama,

MY3ukama, meambpa ... ToBa e Ha4UHbm, no kou­

mo Mo>keM ga My nOMoaHeM ga nogpegu ueHHocmume

CU, ga noB5IpBa, 4e >kuBombm He e caMo ckbnu MapamOHku U nbp>koAu ...

Yememe 3aegHo c geuama CU, nocew,aBaume U3AO>k6u, xogeme Ha mea­ mbp U... He cnupaume ga 06w.yBame, ga 06cb>kgame, ga ce 3a6aBARBame~ 'oyxoBHume HaBuuu CbW,O UMam Hy>kga om u3apa>kgaHe. CnOMHeme cu • kOAko BpeMe Bu omHe, gokamo HaY4ume MaAkomo geme ga ce xpaHu caMO, ga ce 06Au4a, ga ce Mue .. . Taka 4e He 6bp3aume CbC 3a­ kAIo4eHuemo "He 06u4a ga 4eme kHuau", "He 06u4a ga xogu Ha meambp" ... BC5lko geme 06u4aga mBopu. ,Oaume My ' ;', Bb3Mo>kHocm. HanbmcmBaume MaA4yaa­

Ha, HO npegu BCU4ko ce HCAywBaume B

HeaoBume >keAaHU5I. He cu npegcma­

B5Iume BegHaaa, 4e gbw,ep51 Bu cAeg

aoguHu mp5l6Ba ga ce npeBbpHe B HO­

BU5I MIo3uk augbA UAU nbk CUHbm Bu

ga ce oka>ke npepogeHu5Im nukaco.

Ba>kHomo e gememo ga UMa cB05lma

aHaa>kupaHocm U omaoBopHocm.

lt13kycmBomo w,e pa3Bue HeaoBa­ ma kOHueHmpauu5I, uHmeAekm,

Bb06pa>keHue, Bkyc, w,e My no­

MoaHe ga ce pa3moBapu om Ha­

mpynBaHomo B e>kegHeBuemo

Hanpe>keHue U ga oCbw,ecmBu

cBo51 nOAem Ha gyxa.

23


na au HaY4UM ga Y4am

Y4eHemo He ugBa om caMO ce6e cu. He06xoguMo e ga nOM02HeM Ha ge­ u,ama ga ce HaY4am ga y4am. Me>kgy gpY20mo moBa e egHa om oCHoBHume 3aga4u Ha Ha4al\HOmO y4ul\uw,e - ga cb3gage e<t>ekmuBHu HaBuu,u 3a Y4eHe. nOMHume I\U kak 651xa 4-5-20gUWHU? He20. Pa60mama e 6e3 ga UM 0651CHUM

geu,ama Bu 06U4axa ga cu U2pa51m Ha Y4Ul\uw,e, k02amo E, 10 20gUHU no-kbcHO me gopu He uckam ga 4Y51m 3a maM, 4e npe3 u,51l\omo BpeMe uckaMe om m51X pe3Yl\mamU, nbm51 3a nocmU2aHemo UM.

K02amo gememo mpb2He Ha Y4Ul\uw,e, e BpeMe ga cb3gageme HaBuk 3a caMOCm051meI\HO Y4eHe. ToBa 03Ha4aBa Bceku geH ga UMa nOHe eguH 4ac, B koumo mo ga ce 3aHUMaBa c y4,e6Ha pa60ma, k051mo ga op2aHU3upa U nl\aHU­ pa caMO. Dopu B gHume, B koumo H51Ma gOMawHu, He OmMeH51Ume m03U 4ac. npegl\o>keme My H51kakBu gpY2U U2PU, koumo nognoMa2am pa3Bumuemo Ha YMeHU51ma My 3a Y4eHe. Ba>kHomo e ga pa36epe, 4e moBa e 4acbm 3a Y4eHe, a He 3a 21\egaHe Ha mel\eBU3U51, Bugeo, kOMnlombpHU U2pU UI\U U31\U3aHe HaBbH. no m03U Ha4UH geu,ama no-p51gko ,,3a6paB51m" ga CU Hanuwam gOMawHume. CBukHal\U ca Bceku geH ga UMam nog06eH 4ac U mbu kamo maka UI\U UHa4e w,e ce 3aHuMaBarn c Y4eHe, 3aw,0 ga He CU Hanuwam 1.I gOMawHomo. Xy6aBo e m03U ,,4ac 3a Y4eHe" ga ce npoBe>kga nOCm051HHO, kamo nocmeneHHO yBel\u­ 4aBame BpeMempaeHemo My c nopacmBaHemo Ha gememo. Ba>kHo e ga OCb3Haeme, 4e xopama UMam pa31\U4HU cmul\oBe Ha Y4eHe. MH03UHa ca y6egeHu, 4e Hau-g06pu51m Ha4UH 3a Y4eHe ca muxa cma51 c 6lopo, g06po oCBeml\eHUe U 6e3 xopa Haokol\o. LlpY2U 06a4e ca ria npomuBOnOl\o>kHama kpauHocm. Te UMam Hy>kga om gBu>keHue. H51kol\ko MUHymu 3gpaBo mU4aHe UI\U eguH 6bP3 6ackem601\ ca B CbCm051HUe ga cmop51m 4ygeca CbC cnoc06Hocmma UM 3a kOHu,eHmpau,U51. 3a makuBa geu,a e HanpaBo npomuBonoka3aHo ga Y4am, cegHal\u 3ag 61opomo B muxa cma51. Tpemu UMam CUI\HO pa3Bumu BU3yal\Hu cnoc06Hocmu. Te HaY4aBam Hau­ g06pe moBa, koemo Bu>kgam. 3a m51X np04umaHemo Ha ypoka no 2e02pa<t>U51 U pa32l\e>kgaHemo Ha H51kOl\ko nogxog51w,u kapmu ca Hanbl\HO gocmamb4Hu, 3a ga ce nog20mB51m. A UMa U makuBa, koumo ce Hy>kga51m om ny6l\uka, 3a ga M02am ga 20 Ha­ npaB51m. Te ce cnpaB51m 4ygecHo c BC51ka uH<t>opMau,U51, k051mo 4yBam UI\U Bb3npou3Be>kgam Ha 2l\ac. Ako uckame ga cme CU2ypHU kbM k051 2pyna npuHagl\e>ku gememo, nombp­ ceme cbgeOcmBue om Y4Ul\uw,emo, 3a ga ycmaHoBume kakbB e CmUl\bm My

Ha Y4eHe (Mo>keme ga ce 06bpHeme kbM Y4UI\UW,HU51 nCUXOI\02, HanpuMep). Omgel\eme Mal\ko om c06cmBeHomo cu BpeMe, 3a ga HaY4ume Hew,o noBe­ 4e 3a pa31\U4HUme munoBe Y4eHe. Hau-xy6aBo e ga 20 HanpaBume 3aegHo c gememo. Taka mo xeM w,e pa36epe kakbB e CmUl\bm My Ha Y4eHe, xeM w,e OCb3Hae U Hew,o gpY20 - Y4eHemo e Hew,o Ba>kHO. Dopu U gBaMama ga n03HaBame MH020 g06pe cmul\a Ha Y4eHe, nOH51k02a xl\anemo w,e ce HambkBa Ha mpygHocmu. Pa351CHeme MY, 4e 40Bek He Mo>ke ga ce cnpaB51 l\eCHO c BCU4ko. nOM02Heme My ga npeMUHe npe3 mpygHama 3a­ ga4a cmbnka no cmbnka. Onumaume ce ga HanpaBume Y4eHemo l.IHmepecHO. nOka3Baume, 4e moBa e Ba>kHo 3a Bac, u3cl\yw6aume c uckpeH uHmepec kak­ Bo e HaY4UI\0, 3agaBaume Bbnpocu. DaOme My Bb3Mo>kHocm ga ce n04yHcmBa 3Ha4UMO c HoBume cu 3HaHU51. Mo>keM ga Bu npenopb4aMe H51kou caumoBe, B koumo ga HaMepume 06pa­ 30Bamel\HU U2PU, 3aHUMamel\HU 3aga4u U mekcm06e. Te w,e Bu nOM021Ham 6 npu06w,aBaHemo Ha gememo kbM cBema Ha 3HaHuemo: De4uu,a - 3a6aBeH gemcku caum - MameMamuka http://matematika.dechica.com/ - 6ykBu http://www.dechica.com/bukvi_sam.htm Kpokomak - caum 3a pa3BuBaw,u U2pU http://krokotak .com/2010/11/ du m itch ki - na­ sritchki/


.Qo6pama caMooueHka e kAIo4bm kbM pa38umuemo Ha geme.ma Hau-ueHHu5Im gap, koumo Mo>keme ga gageme Ha c80emo geme, e g06pama caMooueHka. YcneXbm cnoxo>kga xopama, koumo xapec8am ce6e cu. nOM02­ Heme Ha gememo CU ga ce n04y8cm8a ueHeHO - 06w,y8aume c He20, u2pau­ me 3aegHo, 4ememe UAU npocmo 20 cAywaume. CbW,O mOAk08a 8a>kHo e ga HaY4uM geuama ga ce cnpa851m c Heycnexa, 3a2y6ama, cpaMa, mpygHocmu­ me U nopa>keHuemo. K02amo ycew,am, 4e ca gocmamb4Ho CUAHU, 3a ga ce cnpa851m c eMouuume CU, geuama g06u8am 8bmpeWHama CUAa ga npueMam c8ema OkOAO ce6e cu. CaMooueHkama 8 Ha4aAHama Y4uAuw,Ha 8b3pacm ce <J>opMupa go 20A5IMa cmeneH U nog 8AU5IHUe Ha Y4umeA5l. n02080peme c He20. V1 Hakpa51 - He 3a6pa851ume, 4e e<J>ekmu8Hocmma Ha Y4e6HU5I npouec 3a8ucu kakmo om cucmeMama Ha g06pe yc80eHu 3HaHU5I, maka U om u32pageHama caMooueHka Ha gememo.

HRkou oCHoBHU npaBul\a 3a u32pa)i<gaHe Ha go6pa caMoou.eHka • nememo HaY4a8a n08e4e, ako ce noow,p5l8a 3a nocmu>keHU5Ima, omkoA­ komo, ako ce caHkuuoHupa 3a Heycnexume. • noow,p5l8aume gememo 8egHa2a cAeg kamo e Hanpa8uAo/ka3aAo Hew,o xy6a80. • 851p8aume 8 gememo. K02amo mo 8u>kga, 4e pogumeAume ca y6egeHu 8 cnoc06Hocmma My ga 08Aagee H5Ikoe YMeHue , mo CbW,O 851p8a, 4e Mo>ke ga ycnee. • nocma851ume 51CHU 2paHuuu. He ga8aume Ha2pagu, 3a ga npekpamume AOWO n08egeHue. T08a e nogkyn. neme­ mo 04ak8a ga nOAY4u Ha2paga, 3a ga npecmaHe ga ce gbp>ku 3Ae . • He 2y6eme mbpneHue. Ako gememo Hanpeg­ 8a 6a8Ho UAU UMa 8pbw,aHe Ha3ag 8 08Aag5l­ 8aHemo Ha YMeHU5Ima, He My ce kapaume, He 20 Haka38aume, a My HanOMH5IUme kOA­ ko g06pe ce e 4y8cm8aAo, k02amo ce e cnpa851Ao . • V1365128aume kanaHa Ha cb8bP­ weHcm80mo. nOM02Heme Ha ge­ memo ga u32pagu kypa>k ga npa­ 8u 2pewku, ga 2U nonpa851 U ga 8bp8u Hanpeg .

4UAuLUemo le 3a BCU4ku

AcouuaULl51 PogumeAu 8uHa2u e nogkpen5lAa 8kAlo48aw,omo 06pa308aIHue 3a geuama CbC cneuuaAHu 06pa308ameAHu nompe6Hocmu. V1cmuHama e, 4e cneuuaAu3upaHume Y4uAuw,a ca gocma no-e8muH 8apuaHm ga ce Ocu2yp5lm Ha egHo M5ICmO 8CU4ku He06xoguMU mexHu4ecku nOMa2aAa U cpegcm8a 3a 06Y4eHue Ha geuama CbC cneuuaAHu Hy>kgU. V1 8ce nak Hue 851p8aMe, 4e 6bA­ 2apU5I mp5l68a ga cu nocma8u 3a ueA ga OCU2ypU gocmamb4Ho g06pu YCA08u5I, ucmuHcka nogkpen5lw,a cpega 3a cneuuaAHume geua 8 Mac080mo Y4uAuw,e U eguH pecypceH Y4umeA 3a m08a He e gocmamb4eH. MH020 npoY48aHu5I noka38am, 4e oCH08Hama npe4ka npeg uHme2pupaHemo Ha geua CbC cneuuaAHU 06pa308ameAHu nompe6Hocmu 8 Maco80mo YYUAuw,e CMe m04Ho Hue, pogumeAume Ha m.Hap. HopMaAHU geua. Emo 4acm am Hau­ 4ecmo Cpew,aHume HU cmpax08e: neuama CbC cneuuaAHU 06pa308ameAHu nompe6Hocmu w,e 3a6a851m meM ­ noma Ha Y4eHe Ha ueAU5I kAac. npY2ume geua w,e 3an04Ham ga 2U uMumupam U maka caMume me 1U,t,e UMam np06AeMu . npY2ume geua w,e ce pa3cmpou8am om 2Aegkama. Hue H5IMaMe 3a ueA ga 060p8aMe me3U cmpax08e. 6uxMe uckaAu caMo ga cu nOM02HeM ga 8UgUM 6e3ueHHume nOA3U 3a Hac U Ha­ wemo geme om 06w,y8aHemo c pa3Au4Hume geua. Cb8peMeH­ Hume npoY48aHu5I noka38am, 4e oCH08ama Ha ycnexa 8 >ku­ 80ma gHec He Ae>ku Humo 8 akageMu4Hume 3HaHU5l, Humo 8 koe<J>uuueHma Ha UHmeAU2eHmHocm, a 8 g8a gpY2U 8uga UHmeAU2eHm­ Hocm - couuaAHama u eMOUUOHaAHama. EguHcm8eHu5lm Ha4UH ga ce


HaY4UM §a pa36upaMe U U3nOl\38aMe n03umu8HO eMou,UUme e ga 6bgeM 8 cpe­ ga, kOSlmo 2U nopa>kga. TpSl68a ga pa36upaMe Hy>kgume Ha gpY2USl U ga YMeeM ga ce nocma8SlMe Ha He2080 MSlcmo. Kakb8 no-g06bp Y4umel\ om gememo 8 uH8al\ugHa kOl\u4ka UI\U om cbY4eHuka c 06pa308amel\HU 3ampygHeHuSl? 5umkume, koumo me 80gSlm e>kegHe8Ho, 06e3cMucl\Slm 8cSlkak8u onpa8gaHuSl om Hawa cmpaHa U HU HanOM­ HSlm, 4e mpSl68a ga CMe 61\a20gapHu U om2080pHU kbM c06cm8eHuSl cu >ku80m . VlMa kak80 ga HaY4uM om pogumel\ume Ha geu,a c y8pe>kgaHuSl. Te ca gl\b>k­ HU ga npueMam, 4e gememo UM Huk02a HSlMa ga Mo>ke ga npa8u onpegel\eHu Hew,a, a ycnexbm My 8 >ku80ma 3a8ucu He om m08a, koemo He Mo>ke, a om m08a , koemo Mo>ke. Bceku geH 6umkama e gHec ga Mo>ke Mal\!ko n08e4e om 84epa. KOl\ko cMeWHU u32l\e>kgaMe Hue c Hawume geu,a , 4uumo kycypu nocmo­ SlHHO mbpcUM! Ba>kHo e ga om4umaMe pa31\U4UemO Ha 8CSlko geme U ga pa60mUM c He20 cnopeg Hy>kgume My. nOHSlk02a "np06I\eMbm" Mo>ke ga UMa l\eCHO peweHue, kamo npu l\e80pb4uemo HanpuMep. HacuI\cm8eHama CMSlHa Ha 80gew.ama pbka Mo>ke ga UMa He61\a20npUSlmHu nocl\egcm8uSl 8bPxy xapMoHu4Homo pa38umue Ha I\U4HOCmma, mbU kamo l\e80pb4uemo ce onpegeAA Ha Hu80 M03bk. Ho ako npocmo n0380l\UM Ha gememo ga nuwe c I\Sl8ama pbka, 6e3 ga 20 HaY4UM kak ga 20 npa8u, 8b3MO>kHO e mo ga 3an04He ga nuwe no HeHy>kHo Heyg06eH, Hee¢ekmu8eH U 06bpkaH Ha4UH. VlMa mpu 8a>kHu npa8ul\a, koumo M02am ga nOM02Ham Ha Mal\kuSl Y4eHuk: lla gbp>ku pbkama cu nepneHgukYI\SlPHO Ha gOI\HUSl kpau Ha cmpaHuu,ama. lla nuwe c u3npa8eHa kumka U ga nocma8Sl pbkama cu nog I\UHUSlma Ha nucaHe (ga He e Hy>kHO ga u38u8a kumkama, 3a ga 8u>kga HanucaHomo). lla gbp>kU xUMukal\kama Ha pa3cmoSlHue 2-3 CM om nuceu,a. B gpY2U cl\y4au 06Y4umel\Hume 3ampygHeHuSl - I\OWO 4emeHe, nucaHe, npa­ 80nuc, MameMamuka UI\U cl\a6a koopguHau,uSl, Hecnoc06Hocm 3a kOHu,eHmpa­ U,USl Ha 8HuMaHuemo Ha gememo - ce gbl\>kam Ha Hepa3n03Hama gucl\ekcuSl. Peguu,a YHukaAHu xopa ca cmpagal\u om m08a pa3mpoucm80 - AUHw,auH, EgUCOH, /\eoHapgo ga BUH4U, AHgepceH .. . Taku8a 3ampygHeHuSl UMam U ,·mkou u38ecmHu akmbopu, kamo TOM Kpy3 u CUI\8eCmbp CmaI\OYH . npueMaHemo Ha gua2H03ama "gucl\ekcuSl", u,el\eHaC04eHomo cl\eg8aHe Ha kOHkpemeH nl\aH 3a cnpa8SlHe c np06l\eMUme, koumo mSl npegu38uk8a, ycnexume 8 06YlleHuemo U 8 06w,y8aHemo ca kl\10408u ¢akmopu 3a HOpMal\HOmO pa38umue Ha 408ek c gucl\ekcuSl. Ako UMame CbMHeHue, 4e gememo 8u UMa np061\eM c yc80Sl8aHe­ mo Ha 4emeHemo, nucaHemo, cMSlmaHemo, He ce kOl\e6aume ga nombpcume nOMow, om 1\020neg UI\U ce kOHcYl\mupaume Ha 6e3nAamHama' 20pew,a meAe· tpoHHa I\UHUR 3a uHq,0pMau,uR no gucl\ekcuSl, ocu2ypeHa om VIVACOM:·

o 800

10

x (0

800

3

59)

*Pa3zoBopume ca 6e3nAamHU 3a a60Hamume Ha <pukcupaHama Mpe>ka Ha VIVACOM. "'-

Kak ce npaBu kl\ac? Mo>ke 6u nbP80 mpSl68a ga 8u ka>keM kak80 HalPu4aMe ycneweH kl\ac ­ m08a e 3gpa80cl\08Hama cpega 3a Hawume geu,a, kOSlmo Mo>ke ga ce pa3­ n03Hae no HSlkol\ko oCH08HU uHgukamopa: • geu,a c nOl\o>kumel\Ha CaMoOu,eHka; • Mal\ka pa31\uka Me>kgy Hau-8ucokume U Hau-Huckume pe3Yl\mamu; • 8ucoko g08epue Me>kgy pogumel\ume u geu,ama; • cnOHmaHHO >kel\aHUe 3a npekap8aHe Ha cbw,ecm8eHa 4acm om c8060gHO­ mo 8peMe 3aegHo; • I\unca Ha 8pa>kgy8aw,u 2pynu4ku; • 8ucoka cmeneH Ha 8kl\1048aHe Ha 8CU4ku geu,a.

1-1 maka peu,enmama! Cmbnka nbpBa: ga ce ono3HaeM! Mo>ke U ga He 8u ce 8Slp8a, HO e Hanbl\HO peal\UCmU4Ho geu,ama 8u ga cmaHam 4em­ 8bpmu kl\ac U 8ue 8ce ow,e ga He Mo>keme ga u3pegume n08e4e om 2-3 UMeHa Ha pogumel\u, Makap no ¢U3UOHOMUSI


ga n03Ha8ame 8CU4ku UAU n04mu 8CU4ku . Bb3MO>kHO e CbW,O maka, Makap geuama 8u ga npekap8am MH020 4ac08e 3aegHo, ga He 3Haflm MH020 egHo 3a gpy20. Kak ga u36e2HeM m08a?

HRkol\ko ugeu:

1.

HRkol\ko ugeu: . nOHe Ha nbp8ume pogumeAcku cpew,u cu cAa2aume emukem4ema c UMe­ Hama (maka, kakmo 6uxme uckaAu ga 8u Hapu4am gpY2ume). Cma8a hlau­ AeCHO Ha wupoko xapmueHo mukco, om koemo 8ceku cu kbca kOAkomo ucka u cu nuwe UMemo c Mapkep. 2. Onum8aume ce 8uHa2u, k02amo ce 06pbw,ame kbM gpy2 pogumeA, ga cnOMeHa8ame uMemo My. Ako cme 20 3a6pa8uAu - npu3Haume cu tJ 20 nOMO­ Aeme ga 8u 20 ka>ke omH080. 3. Ow,e Ha nbp8ama pogumeAcka cpew,a Hanpa8eme cnucbk Ha pogume­ Aume 8 kAaca, koumo cbgbp>ka: uMe u cpaMuAU~ Ha pogumeA~, uMe Ha geme­ mo, M06uAeH meAecpoH Ha pogumeA~, gOMaweH meAecpOH, pogumeAcku e-mail. Pa3MHo>keme cnucbka u 20 gaume Ha 8ceku pogumeA. 4. Hanpa8eme cu e-mail 2pyna - maka AeCHO w,e 06w,y8ame nOMe>kgy cu u c kAacHufl pbk080gumeA.

1I13noA38aume nbAHoueHHO pogumeAckume cpew,u - nocma8f1ume Ha 06­ cb>kgaHe 8bnpocume, koumo 8u '8bAHy8am, HO 6bgeme 20m08u ga 4yeme U MHeHUfI, pa3AU4HU om 8awemo. Cb3ga8aume cu 06w,u npe>ku8f18aHUfI - Y4acm8aume nbAHoueHHO 8 nog­ 20m08kama Ha Y4UAUW,HU mbp>kecm8a, 3eAeHU Y4UAuw,a, cnopmHu npa3HU­ UU, 8Mecmo ga ce 3ag080Afl8ame c m08a ga ga8ame napu U ga oueH~8ame kpauHufI pe3yAmam. II1Huuuupaume nukHuuu, peMOHmu, koceHe Ha mpe8ama 8 g80pa UAU 06w,0 xogeHe Ha 3UMHa nbp3aAka. LlpY2 4ygeceH n080g 3a 06w,u npe>ku8f18aHUfI ca gemckume po>kgeHu gHU , kbgemo geuama 8u ga "Aygeflm" Ha 80Nl. • 1I13pa60meme 06w,u pogumeAcku npa8uAa no 8a>kHu 8bnpocu kamo: g>k06­ Hume napu, M06uAHume meAecpoHu , 8e4epHufI 4ac , npa80mo 3a caMocmo~meA­ HO HanyckaHe U na3apy8aHe u38bH mepumopuflma Ha Y4uAuw,emo, Y4uAuw,Ha­ ma YHucpopMa. Mo>keme 8 paMkume Ha 8awuH IkAac ga cu Hanpa8ume meHucku UAU 6eu360AHU wanku c u36paH om 8ac maAUCMaH Ha kAaca. 4. BUHa2U nocma8f1ume 8 ueHmbpa Hy>kgama Ha geuama, kamo He 3a6pa8~­ me ga npa8ume pa3Auka Me>kgy Hy>kga U >keAaHue.

Cmbnka Bmopa: ga u3ap~guM goBepue! Cmbnka mpema: ga ce HaY4UM ga npe8pbw.aMe MHoaomo uHgU" Bugyal\Hu MeLtmU 6 egHa o6~ cnogel\eHa Me4ma!

On03Ha8aHemo 06ukH08eHo gonpuHacfl 3a g08epuemo . Ho e g06pe ga He pa34umaMe Ha 8peMemo, a ga ce cmpeMuM akmu8Ho ga 2paguM g08epue nOMe>kgy cu - c gpY2ume pogumeAu, c Y4umeAu­ me u Hau-8e4e c kAacHufI pbk080gumeA u c geuama.

CnOMHflme AU CU kaAeugockonume om Hawemo gemcm80? K02amo n 02AegHew 8 Ha4aAomo, 8u>kgaw kyn4uHka MaAku pa3Hou8emHu cmbkbAua, HO ako 3a8bpmuw U ce 82Aegaw - cmbkbAuama ce nogpe>kgam 8 npu4ygAu8u cpu­ 2ypU. Hau-uHmepecHomo e, 4e egHu u CbW,U cmbkbAua 8 3a8ucUMocm om Ha­ 4UHa Ha nogpe~gaHe M02am ga npa8f1m pa3AU4HU kapmuHu. II1cmuHcka Ma2UfI .

HRkol\ko ugeu:

1. 04epmaume nOAemo Ha Cb2Aacuemo , 8Mecmo ga ce cpokycupame 8bPXY

~

pa3AU4uemo. BUHa2U ce numaume kak80 uckaMe 8CU4ku. • Y8a>ka8aume Y4umeAume U 2U nogkpen~ume. Te ca Hau-ueHHume 8u cbIo3HUUU. nopu ga He ca cb8bpweHU, UMam 1iI08e4e onum U Hau-8a>kHomo ­ uckpeHO >keAaflm geuama 81.1 ga ycneflm. OmgeA~ume gocmamb4Ho 8peMe 3a "cmpame2U4ecku pa32080pu" - nOHe 8egHb>k 8 Ha4aAomo Ha 8ceku cpok. Yecmo 06pbw,aMe n08e4e 8HUMaHue Ha cneWHume, omkoAkomo Ha 8a>kHume Hew,a. · He 3a6pa8f1ume - ueAume ca Me4mu c kpaeH cpok 3a U3rlbAHeHue. II1Mau­ me kypa>ka ga 2U c6bg8ame.


.Q>ko6Hum e nap i

3a

CPU Hal\. -

ako cme kbcMeml\uu, w,e UMame kl\aCeH pbkoBogumel\, koumo Bu nogkpen51 U HanbmcmBa B mbU Ba>kHama 3aga4a ga cb3gageme 3gpaBo­ CI\OBHa U nogkpen51w,a cpega 3a geu,ama. Ho e Bb3MO>kHO U gpY20 - Bawu51m kl\aCeH pbkoBogumel\ ga H51Ma MH020 onum UI\U ga He omgaBa 201\51MO 3Ha4e­ Hue Ha pa60mama c pogumel\ume, UI\U gopu ow,e npe3 nbpBama 20guHa ga ce CMeH51m H51kol\ko Y4umel\u. He ce om4auBaume. Ako uckame om u,51l\omo cu cbpu,e gememo Bu ga nopacHe B kl\ac, U3nbl\HeH c g06poHaMepeHocm, 40­ Be4Hocm U CMel\U Me4mu, Mo>keme ga ce npe60pume c 06cmo51mel\cmBama. npocmo mp516Ba ga HaMepume cbIo3Huu,u. BUHa2U Mo>keme ga pa34umame Ha gpY2ume pogumel\u, Ha Y4Ul\uw,Homo PbkoBogcmBo U Ha Acou,uau,U51 Po­ gumel\u. V132pa>kgaHemo Ha kl\aCHa 06w,Hocm e gbl\b2 npou,ec, B koumo pogumel\ume UMam cbw,ecmBeHo Y4acmue. Ba>kHo e ga cu cb3gageme HaBuka ga 06Cb>k­ game c gpY2ume pogumel\u U kl\aCHU51 pbkoBogumel\ Bbnpocume, koumo 3aC512am geu,ama Bu. CaMU51m npou,ec Ha 06cb>kgaHe w,e Bu nOM02He ga ce on03Haeme U ga u32pagume goBepue nOMe>kgy cu U c Y4ul\uw,Homo PbkoBog­ cmBo. A moBa e Hau-g06pu51m nbm 3a u32pa>kgaHe Ha ka4ecmBeHu 40Bewku omHOWeHU51 B y4uI\Uw,e. Kou ca Bbnpocume om 06w, uHmepec?

HfikoAko ugeu: 1. Pogumel\c'kama cpew,a. 06ukHoBeHo pogumel\ckume cpew,u ce cBukBam om Y4ul\uw,Homo pbkoBogcmBo UI\U kl\aCHU51 pbkoBogumel\, HO U Bue 6uxme M021\U ga cme uHUu,uamop, ako UMa Ba>keH Bbnpoc 3a 06cb>kgaHe. ToBa e Hau­ nogxog51Ul,omo M51CmO, kbgemo ga g020Bap51me 06w,u npaBul\a, ga nl\aHUpame npa3HeHcmBa, pogumel\cku uHuu,uamuBu 3a nogkpena Ha kl\aCHama U y4UI\UW,­ Hama 06w,Hocm, g06poBol\4ecku aku,uu 3aegHo c geu,ama. 2. CBoeBpeMeHHama 06pamHa Bpb3ka . .u020Bopeme c Y4umel\51 Ha4UHume u nepuogu4Hocmma Ha uHcpopMau,U51ma, k051mo w,e nOl\Y4aBame omHOCHO geme­ mo - no mel\ecpoH, MeUI\, 4pe3 cpew,u, kopecnoHgeHu,U51 B mecpmep4emo U np. 3. Me>kgY4acuemo. 06cbgeme c gpY2ume pogumel\u, Y4umel\ume u geu,a­ ma cu kak U kbge Mal\kume Y4eHUu,u M02am ga npe'kapBam Me>kgY4acuemo 6e30naCHO U nbI\Hou,eHHO. .u020Bopeme npaBul\a 3a 3a6aBl\eHU51ma B cmaume, kopugopume, gBopa. 4. EkckYP3U51ma, 3el\eHOmO y4ul\uw,e. KOl\komo nO-4ecmo kl\aCbm xogu H51kbge 3aegHo, mOl\koBa nO-CnI\OmeHU w,e 6bgam geu,ama. A moBa w,e nog06pu Y4e6HU51 npou,ec U ycneBaeMocmma Ha kl\aca. 06cbgeme c Y4umel\51 u c gpY2ume pogumel\u u,el\ma u 04akBaHume pe3Yl\mamu om BC51ka makaBa uHuu,uamuBa. Bkl\104eme ce B u360pa Ha MSlcmo, Mapwpym, mpaHcnopm. npeg­ I\o>keme mpaguu,u51 3a npa3HyBaHe H51kbge u3BbH Y4Ul\uw,e, no Bb3Mo>kHocm cpeg npupogama. A 3aw,0 ga He omugeme u Bue? Y4umel\Hm w,e ce pagBa Ha Bawama nogkpena.

Cb3gaBaHemo Ha cpuHaHcoBa om20BopHocm y gememo e MH020 Ba>kHo, HO 4ecmo npeHe6pe2BaHo YMeHue. HaBuu,ume, koumo npug06uBaMe 3a U3nOI\3Ba­ Hemo Ha g>k06Hume napu, k02amo ow,e 2U HOCUM B 3aU4e-nopmMoHe Ha Bpa­ ma, npogbl\>kaBam ga HU cbnbmcmBam u k02amo ca B ko>keHU51 HU lnopmcpeul\ UI\U B kpegumHama kapma.

Ka'k Bo w.e HaY4U gememo om npume>kaBaHemo Ha g>k06HU napu? Ljpe3 g>k06Hume napu Mal\komo geme ce HaY4aBa ga ynompe651Ba U U3nOl\3Ba cBou c06cmBeHu, Makap U 02paHU4eHU, cpuHaHcu U ga noeMa om20BopHocm 3a m51x. CYMume ca ow,e Mal\ku U He20Bume nbpBu onumu u 2pewku H51Ma ga cmpyBam MH020. A me Heu36e>k~ HO w,e ce cl\Y4Bam, 3aw,omo ca 4acm om ypou,ume 3a napume.


KOJ\ko g>k06HU? 3a Ha4al\0 ga mpb2HeM om Ma2U4eckama cpopMyl\a - cegMu4Hume g>k06HU ca pa8HU Ha 8b3pacmma Ha gememo no 50 cmomuHku. Taka, ako gememo 8u e Ha 7 20gUHU, me ca: 7 x 0.50 = 3.50 1\8. Ba>keH 8bnpoc, koumo mp5l68a ga 6bge 06cbgeH, e kOl\ko napu Mo>ke ga HOCU mo 8 y4ul\uw,e. no-cnecm08Hume geua 4ecmo ycn5l8am ga cu cb6epam gocma cpegcm8a U m08a, pa36upa ce, e nOX8a1\Ho. np061\eMbm e, 4e ako meMama U3PU4HO He e kOMeHmupaHa, UMa 201\51Ma 8ep05lmHOCm ga 2U 3aHecam 8CU4ku­ me 8 Y4Ul\uw,e, 3a ga ce nox8al\51m. 3a m5lx m08a e cb8ceM HOpMaI\HO, 3aw,omo m08a ca cu meXHume napu.

Emo Hakpamko HRkoJ\ko cbBema 3a g>ko6Hume napu: 1. 0651CHeme Ha gememo CMUCbl\a Ha g>k06Hume U npa8uI\ama 3a U3n01\38a­ Hemo UM. 2 . 3aegHo C gememo Hanpa8eme cnucbk Ha 8pegHume U 3a6paHeHume 3a kyny8aHe Hew,a. Ocma8eme 20 caMO ga npa8u npegl\o>keHu5I 3a cnucbka, 8ue caMO My nogcka38aume kpumepuume . Taka gememo w,e pa36upa CMUCbl\a Ha 3a6paHama U no-p5lgko w,e 51 Hapywa8a.

3. HaY4eme gememo ga kyny8a caMO om pa3peweHume om 8ac U om y4U­ I\uw,emo Mecma. B Hukakb8 cl\y4au He pa3pewa8aume ga kyny8a 8ew,u UI\U xpaHu om gpY2U geua, Y4umel\u UI\U om Hen03Hamu xopa 8 Y4UI\UW,HU5I g80p. 4. nbp80Ha4al\HO ga8aume Ha gememo g>k06HU napu 8ceku geH, kamo no­ cmeneHHO y8el\u4a8ame 8peMemo - g8a nbmu 8 cegMuuama, eguH nbm 8 cegMuuama. Onpegel\eme m04eH geH 3a ga8aHe Ha g>k06Hume U ce cmapaume ga 20 cna38ame ... n0380l\eme Ha gememo ga U3pa3xog8a g>k06Hume CU napu no c80u c06cm8eH u360p. · L--'1365128aume ga My ga8ame gonbl\Humel\HO g>k06HU napu, ako e nOXap4UI\0 npeg8apumel\Ho cegMU4'Hama cyMa. Ako 8ce nak 20 Hanpa8ume, Heka ga e 3a cMemka Ha napume 3a cl\eg8aw,ama cegMuua. · B Hukakb8 cl\y4au He Haka38aume gememo 3a u32y6eHu UI\U omkpagHamu g>k06HU napu. To U 6e3 m08a npe>ku8518a 60l\e3HeHO m03U "ypok". • CucmeMama Ha g>k06Hume napu e ecpekmu8Ha caMO k02amo e Cb4emaHa c 06cb>kgaHe Ha cpUHaHc08ume 8bnpocu 8 ceMeucm80mo. He Ha nocl\egHo M5ICmO - g06pe e ga 06cbgume U ga ce onumame ga xapMo­ HU3upame nOl\umukama cu no omHoweHue Ha g>k06Hume c ma3U Ha OCmaHaI\U­ me pogumel\u, kamo MakcUMal\HO ce 8b3nol\38ame om onuma U npenoPbkume Ha kl\aCHU5I pbk080gumel\.

Llememo Ha gU2UmaJ\Hama MaaUCmpaJ\a Hukou om Hac He 6u nycHal\ gememo CU caMO Ha Yl\uuama, 6e3 ga My 0651CHU npa8uI\ama 3a g8u>keHue, 6e3 ga 20 80gu 3a pbka u38ecmHO 8peMe U ga My noka38a kak ga ce npug8u>k8a 6e30nacHo. Cbw,U5Im nogxog 8a>ku U 3a 6e30­ naCHocmma Ha gememo Ha gU2umal\Hama Ma2UCmpal\a - uHmepHem. TeMama "uHmepHem ll n08e4e om 8c5lka gpY2a nocma851 8e4Hu5I pogumel\cku 8bnpoc 3a 2paHuuume U g08epuemo. Ba>kHo e ga UMa npa8ul\a, HO ow,e no-8a>kHo e geua­ ma ga pa36upam Hy>kgama om m5lx. Ako H5IMa u32pageHo g08epue, npa8uI\ama cbw,ecm8y8am caMO 3a ga 6bgam Hapywa8aHU.

Emo HRkou OCHoBHU npaBuJ\a 3a 6e30naCHO U3nOJ\3BaHe Ha UH­ mepHem om geu,a: 1. K02amo 06w,y8aM c Hen03Hamu 8 uHmepHem, na351 8 maUHa UMemo, go­ MaWHU5I cu agpec, Y4ul\uw,emo U mel\ecpoHHU5I cu HOMep, 3a ga He MU Ha8pe­ g5lm I\OWU xopa. He pa3kpu8aM nogp06Hocmu U 3a gpY2U 41\eH08e Ha ceMeu­ cm80mo cu. 2. K02amo ka48aM CHUMku, 8HUMa8aM cpeg m5lx ga H5IMa maku8a, koumo 6uxa n0380l\uI\U Ha H5Ik020 ga ce nogu2pa8a c MeH. He ka48aM CHUMku Ha npu5Imel\u 6e3 m5lXHO Cb2l\aCue. 3. Cnogel\51M pe2ucmpauuume U napol\ume cu 8 pa31\U4HU caum08e caMO c Hau-6l\U3kume 8 ceMeucm80mo. Taka He n03801\518aM Ha Huk020 ga ce npeg­ cma851 om Moe UMe. 4. 3HaM, 4e 8 uHmepHem He 8ceku e makb8, 3a kalkb8mo ce npegcma851. 3am08a 8HUMamel\HO nog6upaM c k020 06w,y8aM U ce cb8em8aM c pogumel\ume cu. 5. Ako uckaM ga omuga Ha cpew,a c H5Ik020, ko­ 20mo n03Ha8aM caMO om UHmepHem, 06cb>kgaM m08a c pogumel\ume cu. Te M02am ga MU


oM02Ham ga HanpaBuM cpew,ama 6e30naCHa. 6. CbBemBaM ce c pogumeJ\ume cu 3a BC5lka HoBa np02paMa UJ\U U2pa, k05lmo uckaM ga uHcmaJ\upaM . Taka npegna3BaM kOMnlombpa om Bupycu. 7. CbPq,upaM B UHmepHem BbB BpeMe, 3a koemo CMe ce g020BopuJ\u c pogumeJ\ume MU. K02amo H5Ikou Me npumecH5IBa UJ\U 06u>kga B UHmepHem, cnupaM ga 06w,yBaM c He20. BUHa2U M02a ga cnogeAA BC5lka HenpU5ImHOCm, k05lmo cpe­ w,aM B Mpe>kama, c pogumeJ\ume cu. , K02amo nonagHa B UHmepHem Ha Hew,o, koemo Me nJ\awu UJ\U npumec­ H5IBa, cnogeJ\51M moBa c pogumeJ\ume cu. 3HaM, 4e 3aegHo Mo>keM ga noga­ geM cU2HaJ\ 3a moBa Ha www.web112.net. 10. CnogeJ\51M c pogumeJ\ume cu Hew,ama, koumo Me BbJ\HyBam U MU xa­ pecBam B UHmepHem . TOJ\koBa e xy6aBo, k02amo 2U "3anaJ\51" no Moume J\106uMU caumoBe U U2pU! nOBe4e uHq,0pMau,U51 Mo>keme ga HaMepume Ha cauma Ha Hau,uoHaJ\Hu5I u,eHmbp 3a 6e30naceH uHmepHem Safenet.bg. nOMucJ\eme 3a eBeHmyaJ\Ho uHcmaJ\upaHe Ha q,uJ\mpupaw,u np02paMu Ha kOMnlombpa, koumo ga npegomBpam5lBam noka3BaHemo Ha Heu,eH3ypHo, nop­ H02paq,cko U gpY20 BpegHo cbgbp>kaHue. nogxog5lw,a 3a Bac np02paMa MO­ >keme ga u36epeme Ha www.yprt.eu/sip. np02paMa Ha 6bJ\2apcku 3a pogu ­ meJ\cku kOHmpoJ\ - Child Defender - Mo>ke ga ce cBaJ\u om cmpaHuu,ama www.childdef.com. HO m51 pa60mu c Bepcuume Ha Windows go Windows XP. PogumeJ\ume U geu,ama M02am ga cnogeAAm npumec­ HeHU5Ima CU 3a cJ\Y4Baw,omo ce B UHmepHem, ga no­ mbpC5lm nogkpena UJ\U ga nOJ\Y4am cbBem om 6 ,.\2 rIB b(.l'J.\ ~r;., ~Hucm (51\06) /\'uHU5Ima, cb3gageHa c nogkpenama Ha np02paMa ,,6e30naceH uHmepHem" Ha EBponeuckama kOMUCU5I - \ I'~ \111 bloh"~ Bu gaBa Bb3Mo>kHocm ga ce cBbp>keme c kOHcYJ\maHmu, koumo w,e om20Bop5lm Ha Bawume Bbnpocu, 3agageHu no ckaun UJ\U Ha rl-I\.~c:,;. I _! ,~~ (0.14 J\B. UJ\U 0.15 J\B. Ha 06a>kgaHe B 3aBucuMocm om M06uJ\HU5I onepamop; u,eHama He 3aBucu om npogbMumeJ\Hocmma Ha pa320Bopa) Bceku pa60meH geH om 10 go 16 4., a Ha ( -rJ1. ,iI. he ~r:hnl (91 L Ib L.', Mo>keme ga U3npamume Bbnpocume CU no BC5lko BpeMe. 06 npegJ\a2a U cneu,uaJ\HO npuJ\o>keHue 3a M06uJ\eH meJ\eq,oH c nJ\am­ q,opMa Android, koemo n03BoJ\51Ba c egHo HamuckaHe Ha 6ymoH ga ce CBbP­ >keme c onepamop Ha meJ\eq,oHHama J\UHU5I, ga u3npamume UMeUJ\ UJ\U ga ce cBbp>keme no Ckaun c kOHcYJ\maHm, kakmo U ga pa32J\e>kgame ye6cauma.

~ Save the Children 11--­ Norway

European Commission Information Society and M edi a

~

_

Fo£~lfIoN

rvlo6uJ\Hume meAecpOHU B pega Ha Hew,ama e pogumeJ\ume ga uckam ga UMam UHq,0pMau,U5I 3a moBa, koemo ce cJ\Y4Ba c gememo, go­ kamo e u3BbH nOJ\e3peHuemo UM. M06uJ\Hu5Im meJ\eq,oH Ha MaJ\ku5I Y4eHuk e eguH om Bb3Mo>kHume om20Bopu Ha ma3U Hy>kga. Ba>kHo e ga npeu,eHume nJ\locoBeme U MUHycume Ha moBa peweHue. ltl3cJ\egBaHu5Ima He gaBam kame20pU4eH om20Bop Ha Bbnpoca, gaJ\u U3J\b4BaHemo om anapama e HanbJ\Ho 6e30nacHo, HO cneu,uaJ\ucmume cbBemBam BpeMemo 3a nOJ\3BaHe Ha meJ\eq,oHa ga ce 02paHU4U go MUHUMYM. no npaBuJ\o nOJ\3BaHemo Ha meJ\eq,oH no BpeMe Ha 4ac e 3a6paHeHo, maka 4e mp5l6Ba ga ce cb06pa351Bame c 2paq,uka Ha Me>kgY4aCU5Ima, 3a ga 3BbHume Ha gememo. .oPY2 e Bbnpocbm, gokoJ\ko nbpBoJ\akbm HaucmUHa ce Hy>kgae ga 6bge npoBep5lBaH BC5lko Me>kgY4acue. .o06po peweHue, 3a ga ce 4yBcmBame cnokouHu, e ga g020Bopume c Y4umeJ\kama nogxog5lw,omo BpeMe, B koemo ga ce cBbp3Bame c He5l , kakmo U ga nOJ\Y4ume yBepeHu5Ima U, 4e m51 w,e Bu nombpcu B u3BbHpegHa cumyau,u5I c gememo. T eJ\eq,oHbm npegcmaBJ\51Ba cepu03Ho npegu3BukameJ\cmBo 3a caMomo geme. Cnoc06Hocmma 3a kOHu,eHmpau,u5I 3a gbJ\b2 nepuog om BpeMe He e Hau-cUJ\Hama 4epma Ha 7 -20guwHume. A meJ\eq,oHbm CbC CU2ypHocm Mo>ke ga 6bge noBog 3a MH020 3a6aBJ\eHU5I, gopu B 4ac. Ako Bce nak pewume ga gageme meJ\eq,oH Ha gememo, g06pe e moBa ga 6bge Bb3MO>kHO Hau-eBmUHU5Im MogeJ\. Hukou He Mo>ke ga 2apaHmupa, 4e meJ\eq,OHbm H5IMa ga 6bge omkpagHam UJ\U u32y6eH. .o020Bopeme c gememo npaBuJ\ama 3a nOJ\3BaHe Ha M06uJ\eH me­ J\eq,OH - Ha k020 U k02a Mo>ke ga ce 06a>kga, kOJ\ko gbJ\2U pa320­ Bopu ga Bogu, 0651cHeme My He20Bama om20BopHocm 3a pa3Mepa Ha cMemkama . M06uJ\Hume onepamopu npegJ\a2am 1.I YCJ\Y2U, koumo Bu ga­ Bam nOCm05lHHa uHq,0pMau,U5I 3a moBa, kbge ce HaMupa Bawu­ 51m nbpBoJ\ak U kak u3noJ\3Ba M06uJ\HU5I cu meJ\eq,oH, a CbW,O maka Bu gaBa Bb3Mo>kHocm ga kOHmpoJ\upame 06a>kgaHu5Ima U pa3xogume My . .o06pe e, npegu ga npu6e2Heme go ma3U YCJ\Y2a, ga 0651cHume Ha gememo kak U 3aw,0 w,e u3noJ\3Bame np02paMama , 3a ga He ce 4yBcmBa mo cJ\egeHo U wnuoHupaHo. Ocu2YP5lBaHemo Ha J\U4HO npocmpaHcmBo e Ba>kHo yCJ\oBue 3a u32pa>kgaHemo Ha g06pa CaMOOu,eHka U cnoc06Hocm ga ce cnpa­ B5I c mpygHocmume caMOCm05lmeJ\HO.

........... ASMICIAftON

or IIftIMIIf NCIInIIm

I

ltlMaume npegBug CbW,O maka, 4e cbBpeMeHHume meJ\eq,oHu c MHo>kecmBo q,YHku,uu HOC5lm cbw,ume onaCHocmu kamo uHmepHem.


TopM03bm B Y4UAULUe cb(UecmByBa CucmeMHa kpa>k6a Ha g>k06HU napu, 3J\06HU nogu2pa8ku U HeYMeCmHU we­ 2U4ku, nOH5Ik02a gopu 60u. TopM03bm 8 y4uJ\uw,e He e U3MucJ\uua Ha Meguu­ me. Hag5l8aume ce ga He ce CJ\Y4U Ha 8awemo geme, HO 6bgeme 20m08u ga 20 pa3n03Haeme. 6bgeme 20m08u U ga geucm8ame! EgHo om HaU-20J\eMume npegu38ukameJ\cm8a 3a pogumeJ\ume e ga 3Ha5lm, 4e gememo UM UMa np06J\eM, a He e cnoc06HO ga 2080pu 3a He20. H5Ikou geua He ca CkJ\OHHU ga cnogeJ\51m c80ume mpe802U. Ho 8ue Mo>keme ga pa60mume 8bPXY m08a gememo ga c8ukHe ga cnogeJ\51 c 8ac.

Kak80 Mo>keme g~' HanpaBume, 3a g~ cnogel\R gememo c Bac? 1. CJ\ywaume 8HUMameJ\HO. Bceku ucka ga 6bge u3cJ\yw8aH, 8kJ\104umeJ\HO U geuama. K02amo me 3an04Ham ga u3pa3518am c80ume ugeu 3a c8ema, CJ\y­ waume c y8a>keHue kak80 2080p5lm . 2. He npecka4aume Hanpa80 Ha 3akJ\104eHuemo. nOH5Ik02a Ha geuama UM omHeMa MH020 8peMe ga cmU2Ham go cbw,Hocmma Ha ucmopu5Ima cu. Onu­ maume ce ga He UM om208ap5lme, npegu ga cme 4yJ\U kpa5l. 3. nox8aJ\eme geuama, k02amo 8u nOMOJ\51m 3a nOMow,. "A3 CbM MH020 w,acmJ\u8, 4e MU ka38aw m08a!" Emo eguH g06bP Ha4UH ga okypa>kume geme­ mo ga gouge omH080 ga cnogeJ\u c80ume cmpax08e. 4. Y8a>ka8aume meXHume np06J\eMu, gopu ga CM5Imame, 4e H5IMam maku8a. Ako ce nogu2paeme Ha gememo 3apagu cmpaxa My om 4yg08uw,emo nog J\e2­ J\omo, no-kbcHO mo H5IMa ga cnogeJ\u c 8ac 3a n060UHuka, koumo 20 mopM03u. 5. npUnOMH5IUme nepuogu4HO Ha geuama, 4e mp5l68a ga gougam npu 8ac U ga cnogeJ\51m, ako H5Ikou 2U 3anJ\aw8a UJ\U ce 4y8cm8am 3acmpaweHu om Hew,o. n08e4emo geua, 3an048auku Y4uJ\uw,e, UMam mpygHocmu 8b8 83auMoomHo­ WeHU5Ima CbC c80ume 8pbcmHuuu. 3a nCUXU4Homo 3gpa8e Ha MaJ\4Y2aHume e 8a>kHo me ga ca cnokouHu 3a c805lma CU2YPHocm 8 4y>kgama cpega. nOJ\e3HO e, npegu np06J\eMume ga 8b3HukHam, ga ycmaH08ume npa8uJ\ama 3a 6e30nac­ Hocmma Ha gememo. K02amo ycemume, 4e UMa H5Ikakb8 np06J\eM c 8awemo UJ\U c H5Ikoe gpY20 geme, n02080peme c pogumeJ\ume U Y4umeJ\ume. Ako mopM03bm npogbNku, He cnupaume, a ce 06bpHeme kbM no-8ucokocm05lw,u op2aHU.

Kak ga 2oBopUM C gememo npu Bb3HukHaA npo6AeM?

Erno HRkoAko ugeu:

Kak80 ga ka>keM? "Ako H5Ikou me mopM03U UJ\U mopM03u gpY2ume, mp5l68a ga cnogeJ\uw, gopu ga mu e ka3aHO ga na3UW mauHa". 3aw,0 ga 20 ka>keM? Om paHHa gemcka 8b3pacm geuama UMam pa38umo 4y8cm80 3a J\05lJ\Hocm U ce cmpaxy8am ga He 6bgam Hape4eHU kJ\lokapu. Te mp5l68a ga ce HaY4am 06a4e, 4e UMa Hew,a, koumo mp5l68a ga cnogeJ\51m omHOCHO meXHume npu5Ime­ J\U, 3aw,omo nOH5Ik02a m08a Mo>ke ga e >ku80mocnac5l8aw,0.


Kak80 ga ka>keM? "Ako He Mo>kew ga cnogeAuw c MeH kak80 ce e CAY4UAO, xauge ga nOMUCAUM 3a Hflkou, Ha k020mo Mo>kew ga pa3ka>kew". 3aw,0 ga 20 ka>keM? lleuama He8uHa2U cnogeAfim c pogumeAume CU, HO ce 4y8cm8am no-cno­ kOUHU ga 20 Hanpa8f1m c Hflkou gpy2. Xy6a80 e U 8ue, U gememo ga ce 3aMucAume Ha kou gpy2 8b3pacmeH Mo>ke ga ce g08epu. Kak80 ga ka)keM? "He 04ak8aM m08a ga ce cAY48a c me6e, HO ako ce cAY48a, uckaM ga CbM cU2ypeH, 4e 3Haew kak ga nouckaw nOMOw,". 3aw,0 ga 20 ka>keM? r080peHemo 3a 6e30nacHocmma c geuama He 03Ha4a8a, 4e me mpfl68a ga ca HanAaweHU U y>kaceHu , kakmo U ga 2U nogAb28ame, 4e HUW,O AOWO HfiMa ga UM ce CAY4U Huk02a.

Y4UAUw,Homo HacmofimeAcm80 e cgpy>keHue Ha pogumeAume om Y4UAU­ w,emo. OCH08Ha ueA Ha n08e4emo HacmofimeAcm8a e ga nognoMa2am 06­ pa308ameAHufi npouec Ha geuama 8 Y4uAuw,e. 3a cb>kaAeHue He Ha8cflkbge Y4uAuw,Hume HacmOfimeAcm8a ca g06pe op2aHu3upaHu U pa60mew,u. nOuHme­ pecy8aume ce kak cmou 8bnpocbm 8b8 8awemo Y4uAuw,e U no kakb8 Ha4UH 8ue U pogumeAume om 8awufI kAac 6uxme M02AU ga nOM02Heme Ha HacmOfl­ meAcmBomo. Ako nbk mo He e om Hau-akmu8Hume, Mo>ke 6u ce2a e MOMeH­ mbm ga My 8Aeeme c8e>ka cmpyfl. B kpafl Ha kpauw,ama BepoflmHo gememo Bu w,e 6bge B m08a Y4uAuw,e B cAegBaw,ume nOHe cegeM 20gUHU. CmpyBa cu ga uH8ecmupame 8peMe U YCUAUfI, 3a ga cmaHe mo no-npuflmHo U Hau-Ba>kHomo no-nOAe3HO 3a He20.

llonyckaume, 4e oc8eH >kepm8a gememo 8u Mo>ke ga ce oka>ke 8 pOAfima Ha HaCUAHuk. Om pogumeAcka 2AegHa m04ka m08a e gocma no-mpygHa cu­ myauufI.

Y4UI\UUJ.Hama agMuHucmpau.uSI

Kakga nocmbnume,ako gememo Bu e B pOARma Ha Hacul\Huk? 1. lt13f1CHeme q,akmume. nouckaume MakcUMaAHO nogp06Ha uHq,0pMauufI kak80 m04HO ce e CAY4UAO, 6e3 ga gonyckame ga ce 8Au3a 8 k8aAuq,ukauuu no 8bnpoca 3a 8UHama. 2. lt13pa3eme cb4y8cm8ue 3a cAo>kHama cumyauufI U noka>keme 20m08Hocm ga npegnpueMeme Mepku 3a U3f1CHfl8aHe Ha np06AeMa. 3. 3ana3eme cnokoucm8ue, kpumuky8aume kOHkpemHomo n08egeHue U ce

8b3gbp>kaume om 9MOUUOHaAHU u36AUUU U k8aAuq,uka­

UUU 3a AU4Hocmma Ha gememo kamo UfiAO.

nombpceme cb8ema Ha nega202u4eckufI cb8emHuk. 4 . Ako np06AeMbm ce nOfl8u n08e­ 4e om mpu nbmu 3a g8a Meceua, npueMeme, 4e He ce cnpa8f1me ycnewHo U nombpceme cne­ uuaAu3upaHa nOMow, om nCUXOA02.

Y4UAUUJ.Homo HaCmOSlmeACmBo

llupekmoPbm U nOMow,Huk gupekmopume UMam onpegeAeHo npueMHO 8pe­ Me, 8 'koemo Mo>keme ga 2U nocemume. Ha nbp8ama pogumeAcka cpew,a ce UHq,0pMupaume k02a e mo U kou nOMow,Huk gupekmop 3a kakBo om20Bapfi. T08a w,e Bu nOM02He ga ce opueHmupame kbM k020 ga ce 06opHeme, k02amo UMame Hflkakb8 8bnpoc UAU np06AeM.

Y4uAULUHama 6u6AUOmeka OmgaBHa 8e4e 6u6Auomekama He Mo>ke ga 60ge npuBAekameAHo Mflcmo 3a geuama, ako UM npegAa2a caMO npaWHume mOMoBe om BpeMemo Ha meXHU­ me pogumeAu. 1l06pama HoBuHa e, 4e cpeg Y4UAuw,Hume 6u6Auomekapu UMa xopa, koumo Bu>kgam 6bgew,emo Ha 6u6Auomekama kamo uHq,0pMauuoHeH, couuaAeH U kYAmypeH ueHmbp Ha Y4uAuw,emo. K02amo makoBa Bu>kgaHe Ha­ Mupa nogkpena U cpeg Y4uAuw,Homo pok080gcmBo, Mo>ke ga CMflmame , 4e cme kbcMemAuu - 3a Bawemo geme UMa ow,e egHo uHmepecHo U 6e30nacHo Mflcmo B Y4uAUw,e. Ako YCAoBufima 20 n03BoAfl8am, B 6u6Auomekama geme­ mo Bu Mo>ke ga 4eme, ga U2pae muxu U2PU, ga nog20mBu Hflkoe gOMawHo, a 3aw,0 He U c nopacmBaHemo ga 3an04He ga nOMa2a. BCU4ko moBa w,e My e om nOA3a B u32pa>kgaHemo Ha YMeHUfi 3a caMocmOfimeAHo Y4eHe U 60pa8aHe c uHq,0pMauufI. Ho gopu 6u6Auomekama ga He npegAa2a ugeaAHu YCA08UfI, Bb3noA3Baume ce MakcUMaAHO om Bo3Mo>kHocmume u. Omugeme 3aegHo c gememo, 3an03Haume ce c 6u6Auomekapkama U ce uHmepecyBaume om pe­ cypcume U npaBUAama. Ako 20 g02080pume, 6u6Auomekama 6u M02Aa ga e cnokouHO Mflcmo, kogemo gememo Bu ga xogu npe3 Me>kgY4acUfima UAU ga Bu U34aka cAeg 4ac08eme.


/\ekap

U

3b6oJ\ekap

BCU4ku y4ul\uw,a 3agbMumel\HO UMam MegUu,UHCka cecmpa, 4UemO pa60m­ HO BpeMe nokpuBa nO-ZOl\f1Mama 4acm om BpeMemo, koemo geu,ama npe­ kapBam B y4ul\uw,e. HeOHo 3agbMeHue e ga Y4acmBa B pa3pa60mBaHemo U oCbw,ecmBflBaHemo Ha npozpaMU 3a 3gpaBHo 06pa30BaHue, ga oka3Ba nbpBa nOMow" kozamo e He06xoguMo, ga Bogu 3gpaBHama gokYMeHmau,ufI Ha BCU4ku Y4eHUu,u. 3anl\amama 0 ce nl\aw,a om 06w,uHama. Aekap B Y4ul\Uw,emo Mo>ke ga 6bge ocuzypeH c nOMow,ma Ha Y4ul\uw,Homo HaCmOflmel\cmBo. 06w,UHama He e gl\b>kHa ga noggbP>ka Bucw MeguuuHcku nepCOHal\ B y4ul\uw,e. Cbw,omo Ba>ku U 3a 3b60l\ekapume. Y4Ul\uw,Hufim 6log>kem He Bkl\104Ba U3­ gpb>kka Ha 3b60l\ekap U 3b60l\e'kapcku ka6uHem Ha mepumopuflma Ha y4UI\U­ w,emo. np0Q>UJ\akmU4Hume npezl\egu ca omzoBopHocm Ha pogumel\ume . OcBeH npezl\eg npu I\U4HUfi I\ekap Bu npenopb4BaMe ga 3aBegeme gemomo CU Ha 3b60l\ekap U 04eH I\ekap. MHOZO geu,a UMam mpygHocmu B y4ul\uw,e 3apagu HeguazHocmuu,upaHu np061\eMU CbC 3peHuemo. Ocuzypeme UM U 3agbNKUmeJ\Hume uMYHu3au,uu:

6 zogUHU - kOM6uHupaHa BakcuHa npomuB gucpmepufI, memaHYc, kokl\low U nOI\UOMUeI\Um; 7 ZOgUHU - 5U)K BakcuHa (npomuB my6epkyI\03a). 06Mucl\eme U nocmaBflHemo Ha npomuBozpunHa BakcuHa.

l\o2oneg He BbB BCflko y4ul\uw,e UMa I\ozoneg. 06ukHoBeHo moO 06cl\y>kBa BCU4ku y4ul\uw,a U gemcku zpaguHu B gageH paOoH. nonumaOme Ha pogumel\cka cpe­ w,a koO e Bawuflm paOoHeH I\ozoneg U kbge ce HaMupa ka6U1Hembm My. C 1\0­ zonega Mo>keme ga ce kOHcYl\mupame He caMo 3a np061\eMU c pe4ma, HO U 3a npou,eca Ha aganmau,ufI kbM Y4ul\uw,emo UI\U 3a gpyzu cneu,ucpu4HU Bbnpocu, cBbp3aHu c 06Y4eHuemo Ha gememo.

PecypceH Y4UmeA PecYPcHUfim Y4umel\ e MHOZO u.eHeH kakmo 3a geu,ama, koumo UMam Hy>kga om nogkpena 3a aganmauuflma B Y4ul\uw,Hama cpega, maka U 3a Y4umel\ume U pogumel\ume. HezoBa 3aga4a e ga 6bge Meguamop uga ycnee ga "npe­ Bege" Ha BCU4ku cmpaHu kakBo e g06po U nOl\e3HO 3a gememo. ToO e m03U, koOmo aganmupa Y4e6Homo cbgbp>kaHue cnopeg 'Hy>kgume Ha gememo CbC cneu,ual\HU nompe6Hocmu. PecYPcHufim Y4umel\ e nogkpena 3a pogumel\ume Ha geu,ama CbC cneu,ucpu4HU Hy>kgu, HO 6u MOZbl\ ga e nOl\e3eH U 3a ocmaHa­ I\ume pogumel\u c uHcpopMau,ufI 3a onpegel\eHu 3ampygeHufi UI\U HapyweHufi B pa3Bumuemo Ha geu,ama. 3a cb>kal\eHUe B Hawume y4ul\uw,a Bce ow,e UMa Hegocmuz Ha pecYPcHu Y4umel\u U He e pflgkocm eguH makbB cneu,ual\ucm ga nOMaza Ha gecemuHa geu,a, a moBa 3ampygHfiBa ecpekmuBHocmma Ha pa60­ mama MY.

nCUXOAoa/negaao2u4ecku cbBemHUk 3agbMumel\Ho ce UHcpopMupaOme gal\u BbB Bawemo y4ul\uw,e UMa ncuxol\oz UI\U negazozu4ecku cbBemHuk. Pa31\ukama B HezoBomo 06pa30BaHue u kBal\u­ cpukau,ufI onpegel\f1 U pa31\U4HUme yCl\yzu, 3a koumo Mo>keme ga ce 06pbw,ame kbM Hezo. Ho He3aBucuMo om moBa, gal\u e ncuxol\oz UI\U negazozu4ecku Cb­ BemHuk, moO pa60mu He caMo c geu,ama U Y4umel\Ume, HO U C pogumel\ume. Mo>keme ga ce 06pbw,ame kbM Hezo 3a kOHcYl\mau,ufI no pa31\U4HU np06l\eMU, koumo Bu npumecHfiBam BbB Bpb3ka c npe6uBaBaHemo Ha gememo B y4UI\U­ w,emo UI\U c HezoBomo pa3Bumue. Ako moO HfiMa kOMnemeHmHocmma ga ce cnpaBu c BawufI np06l\eM, Mo>ke ga Bu HaC04U kbM nogxogflw,u cneu,ual\ucmu UI\U omgel\ume 3a 3akpuI\a Ha gememo. Y4Ul\uw,Hufim ncuxol\oz/negazozu4eckuflm cbBemHuk nognoMaza npou,eca Ha pa3Bumue Ha kl\aCHama 06w,Hocm - u3zpa>kgaHemo Ha kl\aca kamo ekun, yc­ BOfiBaHemo Ha YMeHufi 3a cnpaBflHe c kOHcpl\ukmu, cmpaxoBe U npumecHeHufi. HezoBa 3aga4a e ga nognoMaza pa60mama Ha kl\aCHUme pbkoBogumel\u, 3a ga Mozam me ga pa60mflm 3a u3zpa>kgaHe Ha eMou,UOHaI\Ha U cou,ual\Ha UH­ mel\eZeHmHocm y geu,ama.


CDAMVlMTI\OH

:@)

npa3HUk Ha CeMeUHUSl cnopm U 3gpaBocAOBHUfi Ha4UH Ha )f(uBom

nOSe4e 3a $AMV1MTI\OH Mo>keme ga HaY4Ume Ha http .lIfamiliathlon-bg.org/. Ako UMame >ke/\aHue Sawama o6w,uHa u/\u Sawemo Y4u/\uw,e ga ce -npucbe­ gUHU kbM gBu>keHuemo $AMV1MTAOH, cSbp>keme c Hac Ha me/\. 02/944 17 99 UAU Meu/\ office@roditelLorg

Hawume CbMUWJ\eHuu.u: nbpBoo6pa3bm Ha gBu>keHuemo <l>AMV1MTAOH ugSa om <l>paHUuSl. npegu 4emupu 20gUHU npegcmaBume/\ Ha AcouuauuSl Pogume/\u nO/\Y4u xapmama Ha gBu>keHuemo S napu>k u no m03U Ha4UH ugeSlma u CPu/\ococpuSlma Ha npa3Huka 6Slxa npeHeceHu S 6b/\2apuSl. Ommo2aBa gBu>keHuemo ce pagBa Ha Bce no­ 20/\5lM ycnex u npu3HaHue.

L.J.eJ\ume Ha CJ)AML-1J\ATJ\OH ca: • .aa npoMomupa uge5lma 3a ceMeUHUSl cnopm kamo oCHoSeH u3mo4Huk Ha ceMeUHO 3gpaSe. • ,Qa nocmaBu S ny6/\u4Homo npocmpaHcmBo Bbnpoca 3a cb3gaBaHe Ha gocmamb4Ho yC/\OSUSl 3a pa3Bumue Ha ceMeeH cnopm. • ,Qa gage Bb3Mo>k'HOCm Ha ceMeucmBama ga ekcnepuMeHmupam c pa3/\u4­ HU BugoBe cnopm . • ,Qa npegocmaSu Ha ceMeucmSama uHcpopMauuSl omHOCHO Sb3Mo>kHocm­ ume 3a npakmukySaHe Ha pa3/\u4Hu BugoBe cnopm Ha mepumopuSlma Ha o6w,uHama . Ha 12 Mau 2012 2. S IO>kHUSl napk B COCPU5l 6ewe Ha4a/\omo Ha 4emBbpmomo nopegHo u3gaHue Ha <l>AMV1MTAOH B 6b/\2apuSl. npekpacHUSlm c/\bH4eS geH gage Bb3Mo>kHocm Ha xUNlgu ceMeucmBa ga HaMepSlm cBos:lma a/\mepHamuBa 3a npekapBaHe Ha cSo6ogHomo SpeMe S "naHaupa Ha Bb3Mo>kHocmume" c Y4acmuemo Ha 6/\U30 50 0p2aHu3auuu 3a cnopm U cBo6ogHO SpeMe, ga ce 3a­ 6aB/\SlBam c u2pama 3a opueHmupaHe "Ma/\kama EBpona" u/\u ga ce Sk/\104am BbB Be/\onoxogume, 0p2aHu3upaHu 3a BCU4ku Bb3pacmu. roguHama npogb/\>ku c 0p2aHu3upaHemo Ha <t>AMlt1MTAOH B 2pag K03/\ogyu Ha 20 MaU. 3a Bmopa nopegHa 20guHa o6w,uHama nogapu Ha 20cmume Ha npa3Huka eguH geH, U3nb/\HeH CbC 3a6aB/\eHue, npuk/\104eHuSl U npegu3Suka­ me/\cmBa. 6/\a2ogapeHue Ha nO/\30mSopHomo cbmpygHu4ecmBo Ha AcouuauuSl Pogu­ me/\u c Y4 u/\uw,Hume ekunu 6Slxa 0p2aHu3upaHu Y4U/\UUJ,HU u3gaHuSl Ha <t>AMlt1­ MTI\OH B 19 COY "E/\uH ne/\uH", 35 COY ",Qo6pu BOUHUkoB" U 42 OY "Xag>ku ,QuMumbp" B COcpUSl. n$AMlIIAATI\OH B Y4u/\Uw,e" gage Bb3Mo>kHocm Ha MH020 pogume/\u, Y4ume/\u u geua ga HaMepSlm CBOSl cnopm u ga n02/\egHam no eguH pa3/\u4eH Ha4UH Ha Y4u/\uw,emo cu. I

KbM $AMlIIMTAOH ce npucbeguHu U cmO/\U4HUSlm pauoH "Ao3eHeu" , koumo Ha 1 IoHU 0p2aHu3upa npa3Huk 3a geuama U ceMeucmBama. npegcmou npoSe>k­ gaHemo Ha $AMV1AATI\OH U S o6w,uHume rOpHa 0pSlxoBuua U ,QuMumpoS2pag, koumo nO/\Y4uxa xapmama Ha gSu>keHuemo u ce aH2a>kupaxa c ue/\ume My.

Amel\uema no 6U01\02U$I ,,6uo Vlapu U www.bio-game .org Apm kl\y6 flnocecmpuMu S JaHaSlma" www.arthandjob.com AcoLl,uau,ufl KanoeOpa 6bl\zapuA www.capoeira-bulgaria.net Acou,uaUUA "Col\ugapHocm" www.solidarnost-bg.org 5e60l\UHO 00.0 www.bebolino .bg 5bJ\zapcka 6u6I\uomet.lHO-uHcpopMau,uoH­ Ha acou,uaLl,UA www.ilib.bg 6bl\aapcko gpy>kecmSo 3a 3aLUuma Ha nmuu,ume www.bspb.org 5bJ\aapcka cpegepau,uR no 6agMuHmoH www.badmintonbg.org 5bJ\2apcka cpegepau,u$l no opueHmupaHe www.bgof.org 6bJ\2apcka cpegepau,ufI no nemaHk www.altera-group.com/bfp 6bl\Zapcka cpegepau,uA no cocpm601\ www.softball-bg.org Boka.AHa apyna "CMexopaH4ema" www.smehorancheta .org 3a6aSeH gemcku caum DECHICA.COM www.dechica .com ~02a kJ\y6 IICkopnuoH" www.club-scorpion.com KAy6 no cnopm U mypu3bM IIMapuHa Cnopm" www.marinasport.net "MaL.lcmopume Ha maHu,a" - HapogHu maHu,u www.mastersofthedance.com Ml\age>kku meambp ..AAmepHamuBa" www.mtalternativa.hit.bg Hau,UOHal\eH u,eHmbp "EBponeOcku MAa­ ge>kku npoapaMU U uHuuuamu8u u www.youthbg.info nOpmaA "KHuzu-uapu" www.knigi-igri.net

npukAIo4eHcka opaaHu3aUllR Outward Bound 5bl\ZapUR www.outwardbound-bg.org Cgpy>keHue IISel\oeSOI\Iou,uA" www.velobg.org Cgpy>keHue IlMeymu u om6opu" www.mobg.org ll Cgpy>keHue "OmSopeHo 06LUySaHe www.oia-bg.org Cu Su Ec - 6b/l,aapUR www.cvs-bg .org Ckaymcku kAy6 "Kacp$lS Me4ok" www.brownbearscout.org Ckaymcku kJ\y6 "Cpegeu," - COCPUSI www.sredets.wordpress.com CnopmeH kJ\y6 "VlkkeH Il www.ikken.bg CnopmeH ki\y6 "nbmRm Ha KYHa-cpy" www.thepathofkungfu.org CnopmeH ki\y6 "POHUH" www.karatekidmaster .com CnopmeH ki\y6 ,,40YA" www.chowa.eu "CnopmyBaO" - cnopmeH caum www.sportuvai.bg Y4uJ\Uw,e no p060muka "Robopartans" www.robopartans.com Cl)oHgau,USt "CMAPT" www.smart-f.eu LleHmbp "Freyle" - \.1oaa Ha CMexa wwwJreyle.bg 19 COY "EAUH neJ\uH" http://www.wix.com/sou-19/web 26 COY "iilopgaH iiloBkoB" www.26coy.net 35 COY "no6pu BOUHUkoS" www.35sou.bg 42 OY "Xag>ku .ouMumbp" www.420u .com SG Events Bulgaria http://www.faceboo k .co m / sg .eve nt s. bulgaria

Pba6u kJ\y6 nl\okoMomu8 - Cepguka"


.............-

Hawama

MUCUR:

Da HaCbp4uM pogume/\ume ga 6bgam Hau-go6pume pogu足

me/\u, koumo M02am ga 6bgam,

u ga n ogkpenuM geu,ama ga ce npe8bpHam 8 Ha u-go6pume

8b3pacmHu, koumo M02am ga cmaHam. 1

Ako eme pogumel\

U

uCKame...

ga ce 8k/\104ume 8 mpeHu H2 3a nogo6pfl8aHe Ha pogume/\ckume YMeHufl ga nO/\Y4ume kOHcy/\mau,u ~ 3a 6e30nacHomo no8egeHue Ha geu,ama 8 uHmepHem ga HaMepume CbMuw/\eHUu,u om .,nbJ\Ha kbl1~a" K/\y6 Ha MHo2ogemHume pog ume/\u

"

ga gonpuHeceme 3a go6po mo HacmpoeHue Ha xU/\flgu xopa no 8peMe Ha C!>aMu/\amI\OH ga ce nocb8em8ame no Bbnpocu, c8bp3aHu c 8awume geu,a 足

cBbp>kerne ce C Hac! Ako erne Yl.IUmel\ u uekame... ga Y4acm8ame 8 o6Y4eH u e 3a nogo6pfl8aHe Ha 83auMogeucm8uemo ceMe ucm8o-Y4 u/\u w,e ga yc80ume Memogu 3a n pe8eHu,ufl Ha pea/\Homo u 8upmya/\Homo Hacu/\ue

k

6E3 AOrOBOP Ha cBoemo oeme:

ga pa38ueme k/\acHama u Y4u/\uw,Hama o6w,Hocm

eBbp>keme ee C Hac! Hawume kOHmakmu: www.roditeli.org

off,i ce @ roditelli.org

YI\. "4epkoBH:a " N2 33, a n. 1

+359 2 944 17 99

+(ontroll 3Haew kbge e gememo mu no BCSlko BpeMe u ll\eguw ucmopU}lm() Ha J\okaflUJ3uuume MY

+Location

+Alarm

KOHmpOAupaw o6a>kgaHU$lma u pJ3xogume H3 mBoemo geme.

B (AY4i1U Hi:l npo6J\I?M UAU onaCHocm gememo mu Mo>ke ga ce Ofiil9U

<~>

egHoBpeMeliHo l<bM

npegBapUmel\HO 3agageH

cnuCbk om

1505 CO<l>UR

www.vivacom.bg

/"lOMeOa ,


CbcmaJ-lumpI\u 路 LlBema 5peCmHU4ka EBa 50pucoBa Mapuema PagYAoBa reOp2U AnocmoJ\oB pegakmop ' RHa AAekcue8a kopekmop 3apa TameOCs:lH

CbC cbgeOcmBuemo Ha:

gU3aOHep' AUJ\s:lHa D8ops:lHo8a pbkoBogumel\ Ilpoe~ In HamaJ\us:I KupuJ\o8a u3gameA' Acouuauus:I PogumeJ\u ISBN 978-954-92296-3-9

Acou,uau,UR Pogumellu 611a80ga颅 pu 3a nogkpenama Ha VIVACOM u MUHucmepcmBo Ha 06pa30BaHuemo, Mllage)/(ma U Haykama.

1:1

MUHUCTEPCTBO HA 06PA30BAHUETO, MAA.LlDKTA U HAYKATA


~

~ ~o

~~o

c:~

~fT1 »O~

~~~ O2 §~q

EI ~

:::J

([)

-i

~

0 l:J

-u

~

~

J:

Q

~

0 J:

()

»

Nara4nik za roditeli  

Knijka za roditeli na parvolaci