Page 1

Antonela Matić Mateja Mirt

Rezape.com SEMINARSKI RAD

Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet-Zagreb

Kolegij: Upravljanje poslovnim dokumentima Mentor: Dr. Sc. Boţidar Jaković Broj indeksa autora: 0067485010 (Matić) 0067481597 (Mirt)


Rezape.com Zagreb,prosinac 2013.

Sadržaj 1.

2.

Uvod ................................................................................................................................... 1 1.1.

Predmet i cilj rada ........................................................................................................ 1

1.2.

Izvori podataka i metode prikupljanja ......................................................................... 1

1.3.

Sadrţaj i struktura rada ................................................................................................ 1

Kratak opis web servisa...................................................................................................... 3 2.1.

Link web servisa .......................................................................................................... 3

2.2.

Ekranski prikaz početne stranice ................................................................................. 3

3.

Tehnološki okvir ................................................................................................................ 4

4.

Kratak razvoj ...................................................................................................................... 5

5.

Opis problema .................................................................................................................... 6

6.

Detaljna razrada teme ......................................................................................................... 7 6.1.

Funkcionalnosti ........................................................................................................... 7

6.2.

Detaljna razrada funkcionalnosti ................................................................................. 7

6.2.1.

„SendFeedback“ ................................................................................................... 8

6.2.2.

RezapeClipper ...................................................................................................... 8

6.2.3.

Kalendar ............................................................................................................. 10

6.2.4.

Queue ................................................................................................................. 11

6.2.5.

Lista za kupovinu ............................................................................................... 12

6.2.6.

Organizacija dogaĎaja ........................................................................................ 13

6.2.7.

Albumi ................................................................................................................ 15

6.2.8.

Top Chefs ........................................................................................................... 16

6.2.9.

Dodavanje recepata (Konkretan primjer) ........................................................... 17

6.3.

Desktop aplikacije ..................................................................................................... 20


Rezape.com

7.

6.3.1.

Microsoft word ................................................................................................... 20

6.3.2.

CookSharp .......................................................................................................... 21

6.3.3.

Largo Recipes ..................................................................................................... 22

6.3.4.

Gourmet Recipe Manager .................................................................................. 23

6.3.5.

Cook`n ................................................................................................................ 24

Kreiranje profila ............................................................................................................... 25 7.1.

Izgled profila.............................................................................................................. 26

8.

Poslovna primjena ............................................................................................................ 27

9.

Konkurencija .................................................................................................................... 28

10.

Pozitivne vs. negativne strane ....................................................................................... 33

11.

SWOT analiza ............................................................................................................... 34

12.

Troškovi, pokazatelji poslovanja, uspješnost ................................................................ 35

13.

Mogućnost nadogradnje funkcionalnosti u budućnosti ................................................. 36

13.1.

Razvoj Rezape.com u budućnosti .......................................................................... 36

13.2.

Razvoj funkcionalnosti u budućnosti ..................................................................... 37

14.

Zaključak ....................................................................................................................... 38

15.

Literatura ....................................................................................................................... 39

15.1.

Web stranice........................................................................................................... 39

15.2.

Popis slika .............................................................................................................. 39

15.3.

Popis tablica ........................................................................................................... 40

16.

Ţivotopis........................................................................................................................ 41

17.

Saţetak .......................................................................................................................... 45


Rezape.com

1. Uvod 1.1.

Predmet i cilj rada

U današnje vrijeme na internetu moţemo obaviti gotovo sve. U gomili web-servisa, uz malo istraţivanja, svaki naš problem bit će riješen. Od onih sloţenijih, kao što je promocija tvrtke, pa do onih banalnijih kao što je rješavanje vječnog pitanja: „Što kuhati sutra?“. Predmet ovog seminarskog je jedna od takvih jednostavnijih stranica - Rezape.com koja nam vrlo lako moţe zamijeniti klasične kuharice, ali i klasične načine organizacije druţenja uz večeru. Cilj ovog rada je prikazati Rezape.com kao vrlo funkcionalnu i korisnu stranicu, objektivno iznijeti njene prednosti i nedostatke te tako budućim korisnicima olakšati sluţenje tom stranicom ali i povećati njezinu popularnost u našem društvu.

1.2.

Izvori podataka i metode prikupljanja

Svi podaci i ekranski prikazi korišteni u ovom radu su primarni podaci preuzeti sa stranice Rezape.com. Do opisa su došle same autorice kroz istraţivanje stranice i to kroz osoban pristup jer, na posljetku, stranica je koncipirana tako da svaki korisnik iz nje izvlači svoje osobne koristi.

1.3.

Sadrţaj i struktura rada

Ovaj rad je zamišljen u obliku uputa svima koji se ţele sluţiti ovim web servisom. Nakon kratkog uvoda u kojem je otprilike objašnjena svrha ovog rada, prvi puta će (u grubo) biti prikazan sam web servis. Nakon toga tehnološki okvir ovog, ali i općenito web servisa i kratka povijest (ukoliko je dostupna i poznata). Potom će ukratko biti pojašnjeni problemi koje ovaj web servis rješava, a nakon to ga slijedi detaljan opis svih funkcionalnosti koji će korištenje ovog web servisa učiniti potpuno jednostavnim. Naravno, prikazan će biti i postupak registracije i izgled profila web servisa nakon čegaće biti objašnjena moguća poslovna primjena, kratki prikaz trenutnih konkurenata ovog web servisa i pozitivne i negativne strane. Pred kraju dolazi SWOT analiza koja će dati prikaz trenutnog stanja ovog web servisa na trţištu, troškovi servisa, ali i mogućnost nadogradnje gdje će biti izloţeno 1


Rezape.com nekoliko ideja za moguće napredovanje na trţištu. Na samom kraju dolazi zaključak u kojem će objektivno biti definiran cijeli web servis.

2


Rezape.com

2. Kratak opis web servisa Rezape.com je web servis za kulinarstvo i gastronomiju. Uz brojne funkcionalnosti zamjenjuje nam klasične kuharice, klasičnu organizaciju dogaĎaja, planiranje kuhanja i tako dalje. Poprilično novi web servis koji polako pronalazi svoje mjesto meĎu sve brojnijim konkurentima na tom području. Iako se tokom korištenja mogu uočiti mnoge greške, Rezape.com o svim promjenama obavještava svoje korisnike, a i stalno se trudi uvaţavati njihove primjedbe i raditi na poboljšavanju stranice. Sve u svemu to je još jedan način kojim se papir sve više zamjenjuje upotrebom interneta, laptopa, ali si smartphonea.

2.1.

Link web servisa

Web servisu se pristupa preko web stranice: www.rezape.com.

2.2.

Ekranski prikaz početne stranice

Slika 1. Početni ekranski prikaz Rezape.com

3


Rezape.com

3. Tehnološki okvir1 Rezape.com je u potpunosti besplatan web servis, no za pristup istom nuţna je registracija. Nakon registracije postajete korisnik stranice i kao takav imate pravo na zaštitu podataka navedenu u „Uvjetima korištenja.“ Kao i većina današnjih web aplikacija, Rezape.com koristi web 2.0 tehnologiju. Rezape.com bi mogli definirati kao jednu vrstu socijalne mreţe koja nam omogućuje korištenje Interneta kao platforme, što znači da se web aplikacija u potpunosti koristi putem web preglednika. Rezape.com spada u aplikacije razine 2. To su aplikacije koje mogu funkcionirati offline, ali se koristi postiţu on line. Ono što je posebno za ovu stranicu je „RecipeClipper“ koji omogućuje pohranjivanje recepata sa drugih stranica u jedinstvenu bazu na našem profilu. Za funkcioniranje ove opcije, potrebno je imati instaliran program Java. Zanimljivo je i kako ovu opciju ne podrţava web preglednik Internet explorer. Recipeclipper podrţava sve web stranice koje sadrţavaju microdata, RDFa i microformats (hRecipe) opcije. U prijevodu, to bi trebalo uključivati bilo koji recept koji se moţe naći pomoću google-ove opcije za pretraţivanje recepata. Ta opcija još nije dostupna u hrvatskoj inačici google-a. MeĎutim, na stranici rezape.com izlistane su sve web stranice kod kojih moţemo koristiti „RecipeClipper“ Bitno je napomenuti i da Rezape.com ima svoju vlastitu aplikaciju za smartphone ureĎaje. Postoje 3 varijante Rezape mobilne aplikacije i to za iOS, Android OS i Windows mobile OS.

1

http://rezape.com/Recipes.php; http://www.ebizmags.com/osnovni-tipovi-web-20-aplikacija/

4


Rezape.com

4. Kratak razvoj Iako se stranica moţe pronaći u brojnim recenzijama i prijedlozima za korištenje aplikacije, o povijesti stranice nema nikakvih podataka. Autorice pretpostavljaju da se radi o web servisu novijeg postanka, sudeći prema malom broju članova i ne baš dobroj „razvikanosti“ istoga.

5


Rezape.com

5. Opis problema Ono što nam web servis rješava je: -

Problem prepisivanja recepata s raznih web stranica ili spremanje po raznim fasciklima

-

Neorganiziranost recepata koja sada posjedujemo, sada ih lako moţemo rasporediti na meksičku kuhinju, talijansku, boţićne kolače itd..

-

Problem jasnog definiranja večernjih druţenja i definiranje menija

-

Famozni problem „Što ću sutra kuhati“, sada se sve moţe vrlo lako riješiti uz kalendar kuhanja

-

Popisivanje namirnica koje nam trebaju u kupovini, sada jednostavno sastojke moţemo dodati na Listu za kupovinu i imati ju sa sobom na svojem smartphoneu

-

Biljeţenje vlastitih recepata po različitim papirićima koji se na kraju najčešće izgube

6


Rezape.com

6. Detaljna razrada teme 6.1.

Funkcionalnosti

Jednostavna organizacija recepata po kategorijama i favoritima. TakoĎer je omogućeno dijeljenje recepata sa prijateljima i obitelji, ali i zadrţavanje nekih samo za sebe. Moţemo organizirati plan kuhanja pomoću kalendara i dodavati sastojke na Listu za kupovinu kojoj moţemo pristupiti i putem našeg mobitela i tako pojednostaviti posjet trgovini. Pruţa nam se i mogućnost organizacije večera koristeći opciju „Events“. Naravno, pruţa nam se i mogućnost stvaranja albuma fotografija, ali i sakupljanje recepata sa našim omiljenih kulinarskih web portala, koristeći „RezapeClipper“.

6.2.

Detaljna razrada funkcionalnosti

U ovom dijelu detaljno će biti objašnjene sve glavne funkcionalnosti ovog web servisa. Svaka funkcionalnost biti će prikazana kroz ekranski prikaz kako bi korištenje web servisa bilo u potpunosti olakšano. Na slici ispod prikazana je naslovna stranica koja će biti vodilja u opisivanju funkcionalnosti stranice, tako da će funkcionalnosti biti opisane redoslijedom kojim je to prikazano skroz lijevo na priloţenoj slici. Slika 2. Naslovna stranica

7


Rezape.com

6.2.1. „SendFeedback“ Slika 3. Slanje povratnih informacija

Ono što zbilja pomaţe u cijelom snalaţenju na stranici su opisi koji su prisutni u bilo kojoj situaciji, pa tako i kod slanja vlastitih prijedloga za poboljšanje stranice. Pošto se to nalazi na samom vrhu izbornika stranice, moţe se zaključiti da je kreatorima stranica izrazito bitno što korisnici misle o stranici i što bi oni voljeli promijeniti. Slanje povratnih informacija (odnosno tzv. Feedbacka) je vrlo jednostavno. Klikom na „SendFeedback“ otvara se dijaloški okvir u koji se upisuju prijedlozi i klikom na gumbić „Send“, naša je poruka poslana.

6.2.2. RezapeClipper Pritiskom na gumbić RezapeClipper u izborniku na naslovnoj stranici, pojavljuju nam se upute za korištenje opcije RezapeClippera u 3 koraka. Prvi je korak odvući „Rezapeclipper“ u traku brzog izbora stranica koju imamo na našem pregledniku što je ujedno i instalacija same opcije. Sljedeće je bitno da pronaĎemo recept koji ţelim pohraniti na našem profilu i otvorimo RezapeClipper iz brzog odabira stranica. Time dodajemo recept na naš profil. Zadnji korak je vratiti se na profil i pohraniti recept u kategoriju koju ţelimo. Bilo da su to kolači, predjela, glavna jela, juhe…

8


Rezape.com

Slika 4 i Slika 5. Korištenje RezapeClippera

9


Rezape.com

6.2.3. Kalendar

Slika 6. Izgled kalendara s umetnutim receptom

Jedna korisna, iako ne prijeko potrebna, funkcija je kalendar. Pomoću njega korisnik servisa moţe pronaći recept koji je spremio na odreĎeni datum. Prilikom pregleda odreĎenog mjeseca u godini, prikazuje nam se mali slikovni prikaz jela spremljenog na odreĎeni dan. Nadodati recept moţemo pomoću ikone kalendara ili „odvući“ ga iz okvira posljednjih pregledanih recepata. TakoĎer, recepti iz kalendara mogu se i brisati, prema potrebi.

10


Rezape.com

6.2.4. Queue Slika 7. Queue

Opcija „queue“ usko je povezana s kalendarom. Ovu opciju korisnik moţe koristiti ukoliko ţeli nekom od recepata dati primat nad ostalima. Dakle, ukoliko ima ţelju napraviti neki recept u skorijem vremenu i ţelimuimati brz i jednostavan pristup, dodat će ga u ovaj, takozvani, red. Recept dodan ovdje, automatski se pohranjuje u korisnikov kalendar i to na datum kada je spremljen u „queue“.

11


Rezape.com

6.2.5. Lista za kupovinu Slika 8. Dodavanje sastojaka na listu za kupovinu

Lista za kupovinu jedna je od najkorisnijih i najpraktičnijih opcija cijeloga web servisa. Odabirom shopping liste na glavnom izborniku otvara se prozor u kojem se korisniku nudi izravno dodavanje namirnica iz recepata spremljenih u kalendar. Klikom na tu mogućnost, u sljedećem prozoru, korisniku se pojavljuju namirnice koje prema potrebi on moţe odabrati i staviti ih na listu koja moţe posluţiti kao podsjetnik prilikom kupovine. TakoĎer, moguće je mijenjati sastav liste, prema stvarima na njoj ili količini već dodanih sastojaka. Ukoliko recepti u kalendaru ne postoje ili postoji ţelja da se napravi nešto izvan tog okvira, korisnik ima opciju ručnog upisivanja sastojaka i njihovih količina. Veoma zanimljiva opcija liste za kupnje nudi, kroz jednostavno snalaţenje i sučelje, opcije koje su vrlo korisne svakom kuharu, bilo amateru ili onima koji su u te vode zaronili malo dublje. Vodeći se geslom „pametan zapisuje, budala pamti“ vjerojatno je da će ova opcija biti iskorištena kod većine korisnika ovoga web servisa.

12


Rezape.com

6.2.6. Organizacija dogaĎaja Još jedna od vaţnih funkcionalnosti je stvaranje dogaĎaja na koje tada moţemo pozvati svoje prijatelje i obitelj, isplanirati meni za večeru ali i dobivati razne prijedloge za isti. Kada odaberemo opciju „Events“ dobivamo pregled dogaĎaja koje smo do sada organizirali ili na koje smo bili pozvani, a pritiskom na „New events“ i sami moţemo stvoriti jedan takav dogaĎaj. Na slici niţe prikazan je način na koji se popunjava unošenje dogaĎaja.

Slika 9. Dodavanje događaja

Kao što je vidljivo, prvo unosimo naziv dogaĎaja, a nakon toga odgovaramo na ona klasična pitanja koja bi mogla zanimati nekog od sudionika: Kada, što i gdje. TakoĎer, moţemo priloţiti i sliku za koju smatramo da dogaĎaj prigodno opisuje. Kao što je navedeno i kod slanja povratnih informacija, i ovdje nam se nudi opis svega što treba upisivati kao i primjeri.

13


Rezape.com

Nakon što smo dogaĎaj dodali, on se nalazi u onoj bazi „Events“, a njegov konačan izgled prikazan je na sljedećoj slici. Nakon dodavanja dogaĎaja, mi moţemo pozivati prijatelje, dodavati recepte koje će naši gosti imati priliku isprobati i moţemo dodavati komentare.

Slika 10. Izgled događaja

14


Rezape.com

6.2.7. Albumi Slika 11. Dodavanja albuma

Opcija dodavanja albuma svakako pridonosi atraktivnosti servisa. Omogućuje stavljanje i dijeljenje fotografija jela, organiziranih domjenaka, kulinarskih i nekulinarskih tema s našim prijateljima s kojima smo povezani preko stranice. Mogućnosti su neograničene i jedino mašta korisnika moţe postaviti granice. Odabirom opcije „album“ otvara se prozor u kojem se moţe navesti naslov, datum i kratki opis albuma koji se objavljuje. Po odabiru ţeljene fotografije, moguće je odabrati opciju da odabrani album bude vidljiv i prijateljima, a ukoliko to nije poţeljno, ispod se nalaza i mogućnost da album vidi isključivo korisnik, odnosno, vlasnik računa.

15


Rezape.com

6.2.8. Top Chefs Top Chefs je opcija koja ovom web servisu daje jednu malu kompetitivnu razinu. Preko te opcije moţemo skupljati bodove i tako se natjecati sa svojim prijateljima i obitelji u tome tko je bolji „Chef“. Mana ove opcije je da je poprilično nedorečena i da se bodovi mogu skupljati i stavljanjem recepata koji moguće da i nisu naši ili su čak moguće i nejestivi. Da bi ova opcija zbilja funkcionirala, trebalo bi uvesti ocjenjivanje objavljenih recepata, slika itd.

Slika 12. Kriteriji za napredovanje u "Top Chefs"

16


Rezape.com

6.2.9. Dodavanje recepata (Konkretan primjer) Posljednja funkcionalnost je dodavanje vlastitih recepata ili recepata koje smo prepisali s neke stranice. Klikom na Addrecipes na naslovnoj stranici, otvara nam se obrazac za unošenje recepata koji nam kroz vrlo detaljne i jednostavne korake omogućuje trajno pohranjivanje svojih kulinarskih majstorija. Na slici ispod vidimo prvi dio unosa recepta u kojem unosimo naziv recepta, opis recepta, kategoriju u koju naš recept pripada, vrijeme pripreme i količinu obroka koje moţemo posluţiti uz navedenu količinu sastojaka. I ovdje (kao i bilo gdje drugdje na stranici) ponuĎeni su nam primjeri popunjavanja svake kategorije. U našem primjeru dodajemo recept za čokoladne kekse pod nazivom: „Mychocolatecookies“. Opis je: „My favorite chocolatecookies“. Smješten je u rubriku Desserts, potrebno vrijeme pripreme je 120 minuta, dok je vrijeme pečenja 30 minuta. Za navedenu količinu imamo 20 porcija po 5 kolačića, dakle ukupno 100 kolačića.

Slika 13. Dodavanje recepata (1)

17


Rezape.com Na sljedećoj slici je prikazan drugi dio dodavanja recepata u kojem dodajemo sastojke (i vrstu i količinu), upute za pripremu recepta, ako imamo kakve nutricionističke informacije ii bilo kakve dodatne napomene. TakoĎer, moţemo dodati sliku koja prikazuje konačan izgled recepta. Iako je napisano da je to opcionalno, nemoguće je pohraniti recept ukoliko se ne doda slika. Na slici nisu prikazani svi sastojci zbog nedostatka prostora tako da je za ove potrebe dodano da su potrebne 3 šalice šećera i 4 šalice brašna. Što se uputa za pripremu tiče, prvo je naravno potrebno zagrijati pećnicu na 200 stupnjeva, zatim pomiješati sve suhe sastojke, dodati sve ostale sastojke, a za ostale upute obratiti se autoricama. Slika 14. Dodavanje recepta (2)

18


Rezape.com Sastojci se mogu dodavati na dva načina: 1. Mogu se prekopirati sa neke stranice ili iz nekog word dokumenta kojeg imamo Slika 15. Dodavanja sastojaka kopiranjem

2. Mogu se ručno unositi i to na poprilično praktičan način, jer već postoji baza sastojaka. Slika 16. Dodavanje sastojaka vlastitim unosom

Na kraju imamo opciju kojom moţemo odlučiti da li ćemo podijeliti naš recept sa svima ili ćemo ga zadrţati samo za sebe. I gumbić za stvaranje samog recepta. Recept u primjeru je dozvoljen za pregled svim prijateljima, ali i svim ostalim korisnicima koji nas ţele dodati za prijatelja.

19


Rezape.com Slika 17. Potvrđivanje kreiranja recepata.

6.3.

Desktop aplikacije

6.3.1. Microsoft word

Slika 18. Microsoft word

Jedan od najpoznatijih programa za pisanje i ureĎivanje teksta svakako je prva aplikacija pomoću koje korisnici mogu započeti pisati recepte. Iako Word nije specijaliziran isključivo u tu svrhu, najvjerojatnije je da će početnici svoja kulinarska umijeća ponajprije ovjekovječiti u Wordu jer se njime često koriste i vrlo je jednostavno raditi s njime. Klasičnim unosom teksta unose se sastojci, način pripreme… TakoĎer, lako je pohraniti podatke, mijenjati ih po potrebi, nije potrebna internetska veza… Word nudi sve što je jednom početniku potrebno u pisanju recepata, a moţe zadovoljiti i apetite onih malo naprednijih.

20


Rezape.com

6.3.2. CookSharp

Slika 19. CookSharp

Cooksharp je specijalizirana desktop aplikacija za pisanje, pohranu i pretraţivanje recepata unesenih u računalnu memoriju. Pruţa mogućnost unosa sastojaka recepta, načina pripreme, posebnih uputa. Vrlo jednostavna uporaba ove aplikacije je glavna prednost. Bez bespotrebnog kompliciranja, ova aplikacija će zasigurno pronaći mnogobrojne korisnike koje će zadovoljiti skromne mogućnosti.

21


Rezape.com

6.3.3. Largo Recipes

Slika 20. Largo Recipes

LargoRecipes je besplatan, moćan i edukativan alat za spremanje recepata i lista sastojaka, izraĎivanja plana kuhanja ili dogaĎaja, stvaranje liste za kupovinu i dijeljenje recepata preko interneta. Prepun je zgodnih značajki koje će vam pomoći kod kupovine namirnica i pri dijeljenju recepata sa prijateljima diljem svijeta. Ako se ţelite upoznati sa programom, on nudi i demonstraciju koja vas korak po korak vodi u obilazak svega što program moţe. Ono što je u vezi ovog programa zanimljivo je to da ga je programer stvorio u cilju povećanja svijesti ljudi o psima vodičima u Velikoj Britaniji.

22


Rezape.com

6.3.4. Gourmet Recipe Manager

Slika 21. Gourmet Recipe Manager

Kao i svi do sad i ovaj program sluţi za organiziranje recepata i dozvoljava prikupljanje, pretraţivanje i organiziranje recepata. TakoĎer omogućava kreiranje liste za kupovinu i kalkulaciju nutricionističkih informacija. Pojedinačni recepti otvore se u zasebnom prozoru. Jednostavnim odabirom, moţemo odabrati broj osoba za koliko ţelimo spremiti neki recept i sukladno tome prikaţe nam se količina sastojaka. TakoĎer, program omogućuje upload dokumenata različitih formata, tako da je moguće napisati recept u nekim od prije navedenih programa i pohraniti ih u jednu bazu.

23


Rezape.com

6.3.5. Cook`n

Slika 22. Cook`n

Cook`n je program koji sluţi kao platforma koja omogućuje skeniranje recepata u program, spremanje omiljenih recepata sa interneta samo jednim klikom, uvoĎenje recepata s društvene mreţe Pintrest, kopiranje iz worda ili jednostavno unašanje. TakoĎer, velika prednost ovog programa je da ima vlastitu bazu recepata koje stavljaju korisnici diljem svijeta, tako dase oni mogu i pretraţivati i preuzimati. Nakon što spremimo recepte u program, moţemo ih organizirati po poglavljima ili kuharicama. Tada moţemo skoro sve kao i na prošlim programima plus to što se moţemo spojiti s mobitelom i printati oblikovane kuharice. Još jedna super opcija, koja je jedinstvena za ovaj program, je mogućnost da unesemo sastojke koje imamo u friţideru i program nam sam izbaci recepte koje moţemo isprobati pomoću navedenih namirnica.

24


Rezape.com

7. Kreiranje profila Kao što je navedeno već i prije, stranici

Slika 23. Registracijski obrazac

je nemoguće pristupiti ukoliko se ne kreira profil. Servis je potpuno besplatan i nema razlika od člana do člana niti dodatnih opcija koje se naplaćuju. Nakon što na početnoj stranici odaberemo „Signup“, otvori nam se okvir u kojeg upisujemo svoje podatke i nakon toga dobijemo

svoj

profil.

Registracijski

obrazac prikazan je na slici pored. Kao što vidimo, upisujemo svoj Email (koji je ujedno

naše

korisničko

ime),

Ime,

prezime, lozinku, spol, datum roĎenja i odaberemo sliku. Tu je ista „caka“ kao i kod dodavanja recepta, slika je navodno opcionalna, ali registracija nije dozvoljena bez nje.

Nakon obavljene registracije, ulazimo na stranicu i sama stranica nas provede kroz kratki „tutorial“.

Na

kraju

dobivamo

svog

prvog

Slika 24. Prvi virtualni prijatelj

prijatelja – Herba. On je virtualan Chef koji olakšava

prvo

nam

korištenje.

Bitno je napomenuti da se stranica moţe povezati sa facebookom

i

da

se

kreiranjeprofila moţe obaviti i tim putem.

25


Rezape.com

7.1.

Izgled profila

Slika 25. Izgled profila

S desne strane moţemo vidjeti naš profil kojem u bilo kojem trenutku moţemo pristupiti, jer se nalazi na samom vrhu stranice s desne strane. Tu su prikazani svi naši podaci koje tu moţemo i mijenjati. TakoĎer, s profila moţemo pristupiti bilo kojoj od prije objašnjenih funkcionalnosti. I na kraju tu se nalaze i naše bilješke (ako ih imamo) i statistika naše aktivnosti na profilu. Koliko smo recepata sami kreirali, koliko dodali pomoću RezapeClippera, koliko prijatelja imamo i općenito našu aktivnost na stranici.

26


Rezape.com

8. Poslovna primjena Na prvi pogled ova stranica i nema preveliku poslovnu primjenu. Mala je mogućnost oglašavanja, a čak i ako smo u nekom kulinarskom poslu, nisu velike mogućnosti promocije. MeĎutim, u obzir treba uzeti da se nalazimo u suvremenom gospodarstvu gdje se sve više stavlja naglasak na odnose meĎu zaposlenicima i izmeĎu viših slojeva zaposlenih i niţih slojeva. I tu dolazi ono gdje smo zasigurno svi jednaki: svi uţivamo u hrani. Imamo različite hobije, prehrambene navike i većina nas voli eksperimentirati u kuhinji. Ova stranica je zapravo odličan način za jedno neformalno zbliţavanje zaposlenika na istim poslovnim razinama, ali i meĎu menadţera i „običnih“ zaposlenika. Za razliku od drugih društvenih mreţa (kao što su Facebook, Twitter itd.) ovdje je malo vjerojatno da će itko vidjeti nešto što ne ţelite ili da će procuriti informacije koje vam baš i nisu u interesu. TakoĎer moţe biti odličan način za pokretanje razgovora i za stvaranje ugodne poslovne atmosfere. Još jedna pozitivna strana ove stranice moţe biti i u organizaciji domjenaka. Na primjer, direktor odluči počastiti svoje zaposlenike za naporno odraĎenu godinu i organizirati poslovni domjenak. Jednostavnim stvaranjem dogaĎaja, koje je prije objašnjeno, on moţe stvoriti dogaĎaj, pozvati sve svoje radnike i preko toga im pruţati sve informacije vrlo brzo bez slanja 100 mailova. Nakon toga sami zaposlenici mogu predlagati menije ili aktivnosti koje bi voljeli imati na domjenku.

27


Rezape.com

9. Konkurencija 9.1. Pepperplate Kako je ovdje riječ o relativnom nepopularnom web servisu, s vrlo slabom promocijom i nastojanjima da se nešto na tom planu popravi, evidentno je da je prilično zapostavljen, kako od korisnika tako i od moderatora stranice. Danas je u svakom segmentu konkurencija ogromna, internet pospješuje trţišnu utakmicu i vrlo se teško probiti i postati prepoznat u okolini. Konkretno, izravan konkurent servisu rezape.com je http://www.pepperplate.com/ . Riječ je o vrlo modernom, dizajnerski privlačnom servisu o gastronomiji i kulinarstvu. Nudi brojne mogućnosti poput upravljanja receptima, omogućujući dodavanje recepata s popularnih gastronomskih stranica izravno u svoju bazu recepata, praveći neograničene kategorije i potkategorije jela i tako eliminirati silne klasične kuharice i gomilu papira. Nadalje,nudi mogućnost „cookingtimera“ koji sprječava zatamnjenje zaslona računala kako bi se moglo fokusirati na recept i spriječiti prijenos hrane na tipkovnicu i slično. Uz silne (bes)potrebne mogućnosti, prilično se teško snaći na stranici i manevrirati svim opcijama. Iako bi se Rezape.com u budućnosti mogao ugledati na daleko poznatijeg konkurenta, svojim jednostavnim korištenjem je prikladniji početnicima koji imaju manje zahtjeve i potrebe no u svakom slučaju, za napredak uvijek ima mjesta. Slika 26. Početna stranica "Pepperplate"

28


Rezape.com

9.2. Kitchenpc Drugi, takoĎer, poznatiji konkurent je http://www.kitchenpc.com/#t2 . Prilikom otvaranja ovog servisa, dominiraju kategorije recepata podijeljenih u 5 kategorija (all, breakfast, lunch, dinner, desserts). Pri odabiru na jednu od njih, otvaraju se svi recepti naslovljeni na tu kategoriju, što uvelike pomaţe u pronalaţenju ţeljenog jela i općem snalaţenju u bazi recepeta. Upravo ta velika baza recepata čini glavnu prednost pred Rezape.com. Tu su svakako i dodatne mogućnosti kao što je opcije „Whatcan I make?“ koja korisniku omogućava da upiše ostatke koje ima u hladnjaku i na temelju njih čemu traţilica pronaći recepte koje moţe napraviti od njih. Unutar te opcije moguće je odrediti stupanj efikasnosti, odnosno koliko zapravo ostataka korisnik ţeli iskoristiti ili nasuprot tome, moţe se fokusirati na popularnije recepte koji ne jamče toliku iskoristivost. Moguće je podesiti i broj recepata kako se ne bi trebalo bespotrebno trošiti vrijeme na ogromnu količinu recepata koje je traţilica u mogućnosti izbaciti. Od ovog konkurenta Rezape.com bi se svakako trebao ugledati u smislu da počne razvijati vlastitu bazu recepata i omogući svim korisnicima da se prepuste bespućima kulinarskih voda. Za oba servisa je minus što imaju pomalo zastarjeli dizajn i što bi mogli biti oku privlačniji, a koliko je to bitno, ostavlja se svakom korisniku na vlastitu procjenu jer je ipak riječ o subjektivnom dojmu.

Slika 27. Ekranski prikaz „Kitchen PC“

29


Rezape.com

9.3. Finecooking

Slika 28. Ekranski prikaz „Finecooking“

Finecooking je vrlo lijepo dizajniran i pregledan gastro web servis. Posjeduje velik broj zanimljivih opcija koje svakom kuharskom početniku, ali i majstoru mogu pomoći od inspiracije što pripremiti, kako to napraviti i pritom se zabaviti. Vrlo korisna stvar kod ovog web servisa su priloţeni video zapisi koji na najbolji način uvode korisnika u kulinarstvo i recepte. Svakako treba spomenuti i opcije „how to“ koja nudi podopcije poput tehnika pripreme jela, kuhinjskih testova i

znanosti o hrani u kojoj se moţe saznati mnogo i

nutricionističkoj vrijednosti neke namirnice ili načina uzgajanja istih. Jedina zamjerka ovom servisu je (pre)velik broj što ga čini kompleksnim i ne baš pretjerano jednostavnim za korištenje.

30


Rezape.com

9.4. Recipefy

Slika 29. Ekranski prikaz „Recipefy“

Recipfey je prilično skroman web servis. Svojim malobrojnim mogućnostima teško se moţe probiti na ovom rastućem trţištu. Stvaranje vlastite kuharice, odnosno dodavanje recepata, pretraţivanje recepata prijatelja i onih postojećih u bazi servisa su jedine opcije koje su nude korisniku. Na njemu se ne moţe pronaći ništa što nije prije viĎeno, zbog čega su perspektiva i izgledi ovoga servisa da opstane mizerni, ako ne i ravni nuli. Zbog svoga solidnog dizajna postoji mogućnost da se privuku potencijalni korisnici, no potrebno je mnogo više ulaganja, ideja i inovacija kako bi se oni i zadrţali.

31


Rezape.com

9.5. Nibbeldish

Slika 30. Ekranski prikaz „NibbleDish“

Nibbledish je veoma zanimljiv web servis, namijenjen napose korisnicima kojima je u prvom planu gastro komunikacija i dijeljenje iskustava s drugim ljubiteljima tog područja diljem svijeta. Naime, iako moţda nije najinovativniji kulinarski servis, uz dodavanje vlastitih recepata i pregledavanje baze, omogućuje prilično dobro iskustvo interakcije s ostalim članovima, gdje pruţa mogućnost slanja poruka, slijeĎenja drugih ljudi, dodavanje na listu prijatelja. TakoĎer, za svaki recept, omogućeno je davanje bodova pa je prisutan i jedan vid virtualnog natjecanja meĎu kuharima. Dodavanje komentara ispod recepata upoznaje korisnika sa samim jelom i prije nego li ga sam odluči napraviti. Iako je zamjerka nedostatak nekih posebnih mogućnosti, servis je orijentiran na interakciju korisnika i time kompenzira neke mane poput zastarjelog dizajna, loše napravljene traţilice i slično.

32


Rezape.com

10. Pozitivne vs. negativne strane

Tabela 1: Pozitivne i negativne strane

Pozitivne strane

Negativne strane

Dragi recepti sa svih

Nepoznat i novi servis

stranica na jednom mjestu Puno uputa za korištenje

Potpuno prilagoĎen samo korištenju u SAD-u

Besplatan

Nema vlastite baze recepata

Povezan s ostalim društvenim mrežama

Zastarjeli dizajn koji se kroz godine uopće nije mijenjao

Jednostavnost korištenja

Traţilica koja pretraţuje samo recepte naših prijatelja, a ne i recepte i ljude općenito

Pomoć u organizaciji događaja Stvaranje popisa za kupovinu Aplikacija za mobitele Vrlo dobra organiziranost recepata Mlada aplikacija s

Stranica se često ruši prilikom korištenja Nemogućnost sklapanja poznanstava Netransparentnost podataka Velika konkurencija Nedovoljna promocija

mnogo prostora za razvijanje

33


Rezape.com

11. SWOT analiza

Tabela 2. SWOT analiza

SWOT ANALIZA SNAGA

SLABOST

Lako snalaţenje

Jednostavno sučelje

Zanimljive opcije za pomoć

Automatsko vodič kroz cijeli servis

Jednostavna registracija

Nepopularnost

Nepostojanje baze recepata

Komplicirano

Sporo otvaranje stranice i opcije

Loša traţilica

Mali broj korisnika

organiziranja domjenaka koji se mogu

Izuzetno malo ulaganje u promociju

podijeliti i s drugim korisnicima

Nedostojan konkurent u više područja

Rezape.com

nudi

mogućnost

(dizajn, baza recepata…)

Ima vrlo dobru ideju o virtualnom 

i

njeno

sinkroniziranje

s

računom s računala

Konkurenti češće razvijaju nove sadrţaje, mogućnosti i opcije

Pruţa mogućnost korištenja mobilne aplikacije

ostalim

PRIJETNJA

natjecanju meĎu članovima 

s

korisnicima

PRILIKA 

povezivanje

Zaboravljeni korisnici van SAD (ogromni potencijal)

Činjenica je da će u skorije vrijeme klasične kuharice u potpunosti izumrijeti pa je moguć priljev novih korisnika

Potencijal da postane jedan od vodećih kulinarskih servisa uz veća financijska ulaganja i razvijanja koncepta

34


Rezape.com

12. Troškovi, pokazatelji poslovanja, uspješnost Jedan od navedenih nedostataka u tablici jest i netransparentnost podataka. Kao i kod povijesti portala, i ovdje postoji isti problem. Nema nikakvih pokazatelja uspješnosti servisa niti nikakvih podataka o troškovima nastanka i odrţavanja servisa. Autorice pretpostavljaju da troškovi nisu veliki, s obzirom na to da se stranica niz godina nije mijenjala. Ono što se moţe zaključiti jest da je korištenje ovog servisa potpuno besplatno i da ne postoji nikakva opcija nadogradnje nekih opcija koje bi koštalo.

35


Rezape.com

13. Mogućnost nadogradnje funkcionalnosti u budućnosti 13.1.

Razvoj Rezape.com u budućnosti

Iz prije priloţenih razloga i argumenata vidljivo je da servis Rezape.com ima mnogo mogućnosti za napredak. Najbanalniji i prvi nedostatak koji se moţe uočiti jest dizajn. Svakome tko posjeti stranicu servisa jasno je da su mogući brojni načini kako bi se izgled moga modernizirati jer ovako djeluje pomalo suhoparno i zapušteno. Nadalje, moţda i najveći nedostatak je to što ne postoji jedinstvena vlastita baza recepata koja bi svakome korisniku omogućavala pregled, dijeljenje i spremanje recepata. Mali broj korisnika

izravna je

posljedica mnogobrojnih mana ovoga servisa u odnosu na konkurenciju. Dio tog problema, sasvim sigurno leţi i u nedovoljnim marketinškim aktivnostima i potezima kojima bi se nastojali privući novi, vjerni korisnici. U usporedbi s izravnim konkurentima, Rezape zaostaje u mnogim segmentima, iako ima i prednosti. Jednostavnu uporabu bi svakako trebalo naglasiti, ali i tu ima mjesta za popravak. Pomalo zbunjujuća i neprecizna traţilica je jedan ozbiljan minus. Naime, ona pretraţuje samo recepte koje su dodali virtualni prijatelji, a ne pretraţuje recepte koji sadrţe traţenu ključnu riječ. Pri pokretanju, stranica se otvara prilično sporo i na trenutke se „zamrzava“. Većina mogućnosti koje pruţa Rezape je već viĎena kod konkurenata, a k tome su i upakirane u ljepši i privlačniji dizajn. Cjelokupno, web servis djeluje pomalo zaostalo, nimalo inovativno… Mogućnost povezivanja s drugim korisnicima bi trebala biti jednostavnija i olakšana. Iako se nudi mogućnost povezivanja putem društvenih mreţa, cijeli je postupak zamršen i iziskuje pretjerano puno vremena pa i strpljenja. Nelogično je to što korisnik je ograničen u pregledu recepata i to na one svojih prijatelja na samom servisu. Zamjetna je i izrazito loša promocija. Izuzetno mali broj ljudi poznaje ovaj servis, a još manje njih se njime i aktivno koristi. Djelomični „krivac“ jesu bolji konkurenti, ali svakako tome pridonosi to što se servis ne promovira. Bile to nagradne igre, oglasi na popularnim društvenim mreţama ili nešto slično, mogućnosti je mnogo, a poduzetih akcija nimalo! Iako na prvu ostavlja solidan dojam, kopanjem ispod površine, primjećuje se da, uz malo truda, ovo moţe postati jedan od vodećih servisa u svojoj kategoriji, čak i u potpunosti zamijeniti klasične kuharice u svim domaćinstvima. 36


Rezape.com Cijeli koncept je solidan, mjesta za napredak ima na svim mjestima, samo je potrebno nešto volje da se to i napravi. Dobru ideju je potrebno popratiti još boljom izvedbom, kroz dodavanje noviteta, poboljšanih starih i nekih novih mogućnosti i opcija.

13.2.

Razvoj funkcionalnosti u budućnosti

Najbanalniji i prvi nedostatak koji se moţe uočiti jest dizajn. Svakome tko posjeti stranicu servisa jasno je da su mogući brojni načini kako bi se izgled moga modernizirati jer ovako djeluje pomalo suhoparno i zapušteno. Nadalje, moţda i najveći nedostatak je to što ne postoji jedinstvena vlastita baza recepata koja bi svakome korisniku omogućavala pregled, dijeljenje i spremanje recepata. Mali broj korisnika izravna je posljedica mnogobrojnih mana ovoga servisa u odnosu na konkurenciju. Dio tog problema, sasvim sigurno leţi i u nedovoljnim marketinškim aktivnostima i potezima kojima bi se nastojali privući novi, vjerni korisnici. Dobru ideju je potrebno popratiti još boljom izvedbom, kroz dodavanje noviteta, poboljšanih starih i nekih novi mogućnosti i opcija.

37


Rezape.com

14. Zaključak U svijetu kulinarstva koji je brzo modernizira zamjetan je porast broja online web servisa koje pruţaju pomoć u kuhanju, od prvih, početnih koraka pa sve do iznimnih i kompliciranih gastronomskih dostignuća. Jedan od njih je i Rezape.com. Riječ je o jednom vrlo jednostavnom web servisu koji je svojim opcijama pogodan za kuhare početnike i sve one koje ne traţe mnogo kompleksnih i često bespotrebnih mogućnosti. Korisniku u snalaţenju pomaţe automatski vodič i pisane upute. Kroz opcije korisniku je omogućeno planirati jelo od samog početka i pripremne faze, kroz kalendar i listu za kupovinu, sve do zadnje fazezavršavanja jela. Rezape. com uz jednostavno korištenje i snalaţenje nudi mnoštvo pomoćnih i zanimljivih funkcija poput virtualnog natjecanja s ostalim korisnicima, organiziranja dogaĎaja, objavljivanja fotografija i povezivanja s društvenim mreţama. Naravno, prisutni su i brojni nedostaci. Na prvi pogled najlakše je uočiti zastarjeli dizajn i prilično sporo otvaranje stranice. Relativno malen broj korisnika posljedica je male popularnosti koju je lako povezati s nedovoljnom promocijom stranice. UsporeĎujući ga s konkurentima, vidljiv je nemar administratora stranice u vidu nedostatka novijih opcija i poboljšanja postojećih. Iako mjesta za napredak ima mnogo, nije jasno postoji li dovoljno interesa da se to i provode. Rezape.com

prilično

kaska

za

konkurencijom

u

svakom

segmentu,

od

broja

korisnika,popularnosti do mogućnosti pohrane recepata i same kvalitete funkcija koje nudi. Riječ je o dobroj ideji i konceptu koja se mora još razraditi nadograditi kako bi ovaj servis postao privlačniji, funkcionalniji i bolji u svakom pogledu i privukao nove, lojalne korisnike.

38


Rezape.com

15. Literatura 15.1.

Web stranice

-

www.rezape.com

-

www.pepperplate.com

-

www.kitchenpc.com

-

www.ebizmags.com/osnovni-tipovi-web-20-aplikacija/

15.2.

Popis slika

Slika 1. Početni ekranski prikaz Rezape.com............................................................................. 3 Slika 2. Naslovna stranica .......................................................................................................... 7 Slika 3. Slanje povratnih informacija ......................................................................................... 8 Slika 4 i....................................................................................................................................... 9 Slika 5. Korištenje RezapeClippera ........................................................................................... 9 Slika 6. Izgled kalendara s umetnutim receptom ..................................................................... 10 Slika 7. Queue .......................................................................................................................... 11 Slika 8. Dodavanje sastojaka na listu za kupovinu .................................................................. 12 Slika 9. Dodavanje dogaĎaja .................................................................................................... 13 Slika 10. Izgled dogaĎaja ......................................................................................................... 14 Slika 11. Dodavanja albuma..................................................................................................... 15 Slika 12. Kriteriji za napredovanje u "Top Chefs" ................................................................... 16 Slika 13. Dodavanje recepata (1) ............................................................................................. 17 Slika 14. Dodavanje recepta (2) ............................................................................................... 18 Slika 15. Dodavanja sastojaka kopiranjem .............................................................................. 19 Slika 16. Dodavanje sastojaka vlastitim unosom ..................................................................... 19 Slika 17. PotvrĎivanje kreiranja recepata. ................................................................................ 20 39


Rezape.com Slika 18. Microsoft word .......................................................................................................... 20 Slika 19. CookSharp ................................................................................................................. 21 Slika 20. Largo Recipes ........................................................................................................... 22 Slika 21. Gourmet Recipe Manager ......................................................................................... 23 Slika 22. Cook`n ....................................................................................................................... 24 Slika 23. Registracijski obrazac ............................................................................................... 25 Slika 24. Prvi virtualni prijatelj ................................................................................................ 25 Slika 25. Izgled profila ............................................................................................................. 26 Slika 26. Početna stranica "Pepperplate" ................................................................................. 28 Slika 27. Ekranski prikaz „Kitchen PC“ .................................................................................. 29 Slika 28. Ekranski prikaz „Finecooking“ ................................................................................. 30 Slika 29. Ekranski prikaz „Recipefy“ ...................................................................................... 31 Slika 30. Ekranski prikaz „NibbleDish“ .................................................................................. 32

15.3.

Popis tablica

Tabela 1: Pozitivne i negativne strane ...................................................................................... 33 Tabela 2. SWOT analiza .......................................................................................................... 34 * sve tabele izradile su osobno autorice

40


Rezape.com

16. ลขivotopis

41


Rezape.com

42


Rezape.com

43


Rezape.com

44


Rezape.com

17. Saţetak Rezape.com je web servis namijenjen kao pomoć u gastronomiji i kulinarstvu. Pruţa veoma jednostavan i zanimljiv prozor u svijet raznih recepata i mogućnosti njihove pripreme. Pomoću svojih raznolikih funkcionalnosti, glavna jepregledavanje i dijeljenje recepata. Nakon uobičajene registracije na servisu, korisniku postaje dostupno sedam različitih i zabavnih opcija koje mu sluţe za svaku fazu kuhanja, od same nabave namirnica, preko sadrţaja recepta i vremena njegove pripreme, do detaljnih uputa za obradu i završetak jela. Radi lakšeg snalaţenja, prva opcija koja se nudi na odabir je rezapeclipper. Ona daje upute o korištenju samoga servisa, načinu dodavanja recepata i slično te je svakako dobro proučiti ju kako bi rad na servisu bio uspješan i polučio ţeljene rezultate. Zatim slijedi kalendar u kojem su kronološki poredani svi dodani recepti, queue koji pruţa mogućnost sastavljanja najdraţih recepata, lista za kupovinu unutar koje je moguće pronaći ili dodati bilo koju namirnicu potrebnu za pripremu jela i tako olakšati proces kupovine. Nadalje, servis nudi i organiziranje raznih dogaĎaja koje moţemo podijeliti s prijateljima ili ih pozvati da prisustvuju na istom, a kako bi dojam bio potpun, postoji i opcija dodavanja albuma s fotografijama. Zanimljiva ideja počiva u posljednjoj opciji, pod nazivom top chefs. Riječ je o načinu virtualnog natjecanja na kojem svaki od sudionika moţe prikupljati bodove i takmičiti se s prijateljima na mreţi. Svakako je bitno spomenuti da je servis u potpunosti besplatan. Njegovoj funkcionalnosti ide pod ruku i solidna aplikacija za mobilne ureĎaje, povezivost s društvenim mreţama i jednostavno snalaţenje na stranici uz pomoć automatskog vodiča za pomoć. Uz brojne prednosti, prilično se lako uočava i znatan broj nedostatka. Rezape.com je relativno nepoznat servis, s malim brojem korisnika i „letargičnim“pristupom moderatora u smislu ţelje za napretkom. Najprije, ono što prvo korisniku moţe prvo primijetiti je zastarjeli dizajn, posebno ako se usporeĎuje s konkurentima. Nepostojanje vlastite baze recepata je veliki minus, uz komplicirano povezivanje s ostalim korisnicima i prilične smetnje tijekom otvaranja stranice. Komunikacija s drugim korisnicima je oteţana, ne postoji mogućnost klasičnog chata te ju je najlakše provoditi preko društvenih mreţa jer korištenje opcije poruka je sporo, neefikasno i sve manje u upotrebi. Nemogućnost ili nedostatak ţelje za promocijom pridonosi nepopularnosti servisa koji polako, ali sigurno gubi trţišnu utakmicu s jačim, razvikanijim i privlačnijim konkurentima. 45


Rezape.com Vjerojatno će se većina korisnika sloţiti kako je ideja cijeloga koncepta vrlo dobra, moţda ne pretjerano inovativna, ali izvedba definitivno nespretna, da se ne upotrebljavaju teţi termini. Mjesta za napredak uvijek ima, a ţelje i mogućnosti, teško je reći. Od moderniziranja dizajna, preko stvaranja vlastite baze, poboljšanja traţilice, omogućavanje lakše komunikacije i bolje promocije, moţe se zaključiti da iako koncept ima dobar temelj, ostatak „konstrukcije“ bi trebao poštenu obnovu. Nije potrebno kopirati konkurente, već nastaviti koracima kojima je sve započeto, osvjeţiti servis novim idejama, boljom izvedbom i nadasve pojačati promidţbu kako bi , u doba potpunog izumiranja klasičnih kuharica našao svoje mjesto u virtualnom svijetu s mnoštvom zadovoljnih korisnika.

46


Rezape.com

18. Powerpoint prezentacija Ekonomski fakultet – Zagreb Kolegij “Upravljanje poslovnim dokumentima”

Link web servisa 

http://www.rezape.com/

Share your recipes

Izradile: Matić Antonela Mirt Mateja

Sadržaj

Kratak opis web servisa

O autoricama Link web servisa Kratak opis web servisa Registracija Funkcionalnosti Prednosti i nedostaci

1) 2) 3) 4) 5) 6)

Web servis za kulinarstvo i gastronomiju Omogućuje objavljivanje, dijeljenje i pregledavanje recepata  Brojne funkcionalnosti  

Funkcionalnosti

O autoricama 

Matić Antonela

Mirt Mateja

Pohranjivanje recepata s drugih stranica Planer kuhanja Lista recepata koje želimo Popis za isprobati Pomoć kod kupovinu organizacije

događaja On-line Stvaranje albuma prijateljstva i napredovanje Dodavanjena stranici vlastitih recepata

   

13.06.1992. Zagreb X. gimnazija, Zagreb Šetnje sa psom, ispijanje kava,igrice

   

09.11.1992. Oroslavje Srednja škola Zabok Pjevanje, čitanje, šetanje

47


Rezape.com

Registracija Registracija

Pomoćni kuhar koji je ujedno naš prvi prijatelj na portalu i na čijem primjeru možemo vidjeti kako sve funkcionira Vrijeme pripreme

Vrijeme kuhanja

Ukupno vrijeme

Odmah nakon registracije, stranica nudi kratak pregled svih mogućnosti.

Osobe koje su pogledale recept i koje Količina možemo dodati za prijatelje

Sastojci

Naslovna stranica

Popis recepata Inbox Rezapekoje planiramo manager isprobati

Najčešće postavljena pitanja Kalendar Popis za kupovinu Prijateljstva

48


Rezape.com

Potom odaberemo kategoriju u koju želimo svrstati receptjednu koji seod tada Odaberemo miče iz koje mape “Clipped stranica podržavaju recipes” “Rezape Clipper” Kliknemo na (Popis s preko 100 stranica) prethodno instalirani “Rezape Clipper” Odaberemo željeni recept sa stranice

Pojavi se skočni prozor u Po kojem povratku na vidjeti možemo stranicu čeka nas okviri koji se odabrani recept u kojem možemo dodaje tada automatski pronaći naš recept na naš profil

49


Rezape.com

PojedinaÄ?no upisivanje namirnica

Sastojke odabirom dodajemo na shopping listu

Sastojke moĹžemo i mijenjati

50


Rezape.com

PojedinaÄ?no upisivanje namirnica

Sastojke odabirom dodajemo na shopping listu

Sastojke moĹžemo i mijenjati

51


Rezape.com

52


Rezape.com Prednosti

Nedostaci

Jedna baza za sve recepte

Nepoznat servis

Puno uputa za korištenje

Često rušenje stranice

Besplatan

Nema vlastite baze recepata

Aplikacija za mobitel

Relativno nepopularan

Pozivi na događaje

Tražilica

Povezivost s društvenim mrežama

Zastarjeli dizajn

Mogućnost prikupljanja virtualnih bodova

Nemogućnost sklapanja poznanstava

Jednostavnost korištenja

Nemogućnost upoznavanja gastronomskih navika

Slikovni sadržaji

Velika konkurencija

Shopping lista

Nedovoljna promocija

Hvala na pažnji!

Dodani recept nalazi se u izborniku koji se uvijek nalazi s lijeve strane stranice pod “my recipes”

Otvara nam se popis svih recepata dodanih na stranicu i tu recept možemo uređivati, brisati itd..

53

07 matic mirt www rezape com  
07 matic mirt www rezape com  
Advertisement