Page 1

NEKIELSKI

ISSN 1426-3963

PRZEGLĄD

UKAZUJE SIĘ OD XI 1990 r.

ROK XXIII NR 29/274

BEZPŁATNE PISMO SAMORZĄDOWE

GRUDZIEŃ 2013 r.

Stępocin - przykładna wieś

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

WWW.WOSP.NEKLA.PL

ZAPRASZAMY!!!

NEKLA NEKLA NEKLA W numerze m.in.: issuu.com/nekla facebook.com/nekla.eu twitter.com/neklaeu • Jubileusz Złotych Godów • Mikołajki 2013 • Inwestycje realizowane w gminie w 2013 roku • Spotkanie z Elżbietą Guzikowską-Konopińską • Orkiestrowe podsumowanie roku • Święto Niepodległości - podsumowanie projektu


TEMAT NUMERU

Jubileusz Złotych Godów Kwiaty ufundowała kwiaciarnia „Szafirek” – za co serdecznie dziękujemy

„Tylko miłość potrafi zatrzymać czas” Marcel Proust W dniu 28 listopada 2013r. w Hotelu Nekla odbyła się uroczystość wręczenia „Odznaczeń za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Tym niezwykłym medalem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznacza pary, które przeżyły w jednym związku małżeńskim 50 lat. W swoim liście gratulacyjnym kierowanym do jubilatów Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej pisze, że „wśród polskich odznaczeń jest to medal szczególny otrzymuje go bowiem

STRONA 2

dwoje ludzi, których wspólne rodzinne życie jest powodem do dumy i radości dla najbliższych, a także wzorem i przykładem godności, lojalności i wierności jako wartości fundamentalnych”. Na tegoroczną uroczystość Złotych Godów przybyło 7 par małżeńskich. Wśród dostojnych jubilatów byli Państwo: Bogumiła i Władysław Bałażykowie, Maria i Stefan Deskowie, Maria i Marian Ostrowscy, Aleksandra i Ireneusz Plucińscy, Bronisława i Zygmunt Sobczakowie, Teresa i Alojzy Strzyżewscy, Łucja i Czesław Zielniewiczowie.

Zaproszonym gościom towarzyszył Burmistrz Miasta i Gminy Nekla – Karol Balicki, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Agnieszka Deckert oraz Z-ca Kierownika USC – Lidia Stefaniak. Uroczystość rozpoczęło przemówienie Burmistrza Miasta i Gminy Nekla, który wyraził swoje uznanie i podziw dla jubilatów a następnie w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał wręczenia odznaczeń. Uroczystość uświetnił swoim wystę-

pem chór dziecięcy z Zespołu Szkół w Targowej Górce. Przy dźwiękach Marsza Mendelsona został wzniesiony toast za zdrowie i dalszą pomyślność jubilatów a chwilę potem wszyscy goście zasiedli do wspólnego, uroczystego obiadu . W tak miłej atmosferze, wśród wielu wspomnień i refleksji czas upłynął w mgnieniu oka. Agnieszka Deckert

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


TEMAT NUMERU

W Stępocinie jest nowa droga, prężnie działa świetlica środowiskowa, jest nawet plac zabaw. Mieszkańcy innych miejscowości mogą tylko pozazdrościć takiej infrastruktury. Droga została oddana do użytku na początku grudnia br. Wykonawcą robót była firma Trans-Bruk Marka Begiera z Nekli. Budowa odcinka drogi o dł. 207 m kosztowała 131 tys. zł. Cieszę się, że udało się doprowadzić do końca inwestycje w Stępocinie. Można powiedzieć, że miejscowość jest kompleksowo wyposażona w infrastrukturę. – mówi Karol Balicki, Burmistrz Miasta i Gminy Nekla. Jesteśmy bardzo zadowoleni z budowy drogi. Na tę inwestycję czekaliśmy od dawna, bo zawsze była przekładana na kolejne lata ze względu na brak środków. Ważny jest także plac zabaw, takie miejsce integruje mieszkańców – dodaje radny ze Stępocina Grzegorz Wojciechowski. Plac zabaw powstał w

Stępocin - przykładna wieś 2011 r. Oprócz budynków czy dróg istotna jest wzajemna integracja mieszkańców. Takim miejscem spotkań i wspólnych imprez jest świetlica środowiskowa, która w Stępocinie naprawdę tętni życiem. Bardzo dobrze jej działania ocenia Agnieszka Janaszak-Staszak, kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: Swoją rolę świetlica środowiskowa spełnia doskonale. Uczestnicy otrzymują wsparcie w nauce, biorą udział w zajęciach z elementami socjoterapii pod okiem dwóch wykwalifikowanych wychowawców. Jak można spędzić czas na świetlicy zapytaliśmy Aleksandrę Wyderkiewicz, prowadzącą zajęcia: W zajęciach uczestniczy 17 dzieci w wieku od 5 do 13 lat. Świetlica środowiskowa w Stępocinie oferuje dzieciom i młodzieży wiele ciekawych i atrakcyjnych sposobów spędzania wolnego czasu. Uczestnicy zajęć świetlicowych mają do

dyspozycji stół do ping - ponga oraz piłkarzyki. Świetlica wyposażona jest również w komputer, gry planszowe, przyrządy sportowe oraz zabawki i pomoce dydaktyczne. Dzieci uczestniczą w zajęciach plastycznych, kulinarnych warsztatach twórczych, sportowych i rekreacyjnych. Świetlica jest otwarta

Koniec roku to czas na podsumowania. Ilość i zakres zrealizowanych w 2013 r. inwestycji potwierdzają skuteczność gminy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych (UE i krajowych) oraz poszukiwaniu partnerów prywatnych do wspólnej realizacji projektów infrastrukturalnych. Tak było m. in. w przypadku rozbudowy skrzyżowania dróg gminnych w Starczanowie czy też budowy sieci wodociągowej w Stroszkach. Łączny koszt zrealizowanych w br. przedsięwzięć przekracza 3 mln zł, z czego 1,1 mln zł to kwota pozyskanego dofinansowania, bez którego realizacja części zadań byłaby niemożliwa, odłożona w czasie bądź realizowana etapami. Najważniejszą inwestycją drogową z punktu widzenia zakresu zrealizowanych robót była niewątpliwie przebudowa ul. Chopina w Nekli. Pozyskane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych środki finansowe w wysokości przeszło 800 tys. zł (co PRZEGLĄD

NEKIELSKI

Podsumowanie roku 2013

stanowiło 50 % kosztów realizacji zadania) umożliwiły przebudowę drogi na całym jej odcinku wraz z budową kanalizacji deszczowej, budową chodników, zjazdów i zatok postojowych, przebudową skrzyżowań, w tym jedno w postaci mini ronda, a także budową progu zwalniającego. Inwestycje drogowe realizowane były również na obszarach wiejskich gminy. W Nekielce utwardzono tłuczniem odcinek 1,6 km drogi w ul. Jana Pawła II (tzw. etap II budowy drogi w ul. Jana Pawła II). Zadanie zostało dofinansowane ze środków samorządu województwa w wysokości 61 tys. zł. Jednakże ze względu na nieprawidłowe wykonanie przedmiotu umowy wykonawcy obniżono wynagrodzenie o 40%. Obecnie trwają prace związane z utwardzeniem końcowego odcinka tejże ulicy do Traktu Pobiedziskiego. Wśród inwestycji związanych z poprawą stanu dróg gminnych należy wymienić również budowę drogi gminnej w Stępocinie,

remont poprzez spryskanie emulsją odcinków dróg w Nekielce, Racławkach i Gąsiorowie-Chwałszycach, a także budowę chodników w Gąsiorowie, Podstolicach i Targowej Górce. W przypadku sołectw Racławki, Gąsiorowo i Podstolice były to inwestycje zrealizowane z udziałem funduszu sołeckiego. Bardzo ważną dla poprawy atrakcyjności terenów inwestycyjnych na terenie gminy była budowa sieci wodociągowej dł. 1,7 km w Starczanowie. Inwestycja objęła również swoim zakresem przyłącza wodociągowe do ostatnich gospodarstw domowych do tej pory pozbawionych dostępu do sieci wodociągowej. W 2013r. z funduszu sołeckiego wybudowano oświetlenie drogowe w Kokoszkach (3 oprawy) oraz Opatówku (2 oprawy), a ze środków budżetu gminy w Nekli przy ul. Gnieźnieńskiej (3 oprawy). Odrębny katalog stanowią inwestycje w rozwój szeroko rozumianej infrastruktury sportowo-re-

dwa razy w tyg. w pon. i śr. 16:30 – 18:30. Przypomnijmy, świetlica została przebudowana w 2012 r.; koszty wyniosły 72,5 tys. zł, natomiast dofinansowanie z funduszy europejskich 30 tys. zł. Anna Mantorska, Aleksandra Wyderkiewicz

kreacyjnej na terenie całej gminy. Liczba wybudowanych w ostatnich latach na terenie gminy placów zabaw potwierdza duże zapotrzebowanie na tego typu obiekty. Środki pozyskanie z UE z Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (działania „Odnowa i rozwój wsi” i „małe projekty”) oraz Wielkopolska Odnowa Wsi pozwoliły na utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji i wypoczynku w Nekli przy ul. Zawodzie (dofinansowanie w wysokości blisko 100 tys. zł), utworzenie miejsca rekreacji w Zasutowie (dof. w wysokości 16 tys. zł), a także utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w Chwałszycach (dof. w wysokości 7 tys. zł.). Należy zaznaczyć, iż w/w place zabaw oraz plac zabaw w Stroszkach budowano również ze środków funduszu sołeckiego. Anna Mizgajska Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Nekla

STRONA 3


WIADOMOŚCI GMINNE

Inwestycje realizowane na terenie Gminy Nekla w 2013 roku Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój

Przebudowa z rozbudową ul. Chopina w m. Nekla

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Długość przebudowanej drogi to 715 m. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny Całkowity koszt inwestycji 1 690 575,53 zł na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Wysokość dotacji z budżetu państwa 804 012,00 zł Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacji i wypoUdział Partnerów (Gmina Września, Stowarzyszenie „Dro- czynku w m. Nekla gowskaz”, Powiat Wrzesiński) 5 000,00 zł Całkowity koszt inwestycji 154 368,12 zł Wysokość dofinansowania z UE 99 930,00 zł

Budowa drogi gminnej w Stępocinie

Długość przebudowanej drogi 207 m Całkowity koszt inwestycji 131 918,50 zł

Budowa placu zabaw w Stroszkach (FS) Całkowity koszt inwestycji 10 tys. zł

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”

Utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Zasutowo [Fundusz Sołecki (FS)] Całkowity koszt inwestycji 30 038,10 zł Wysokość dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego 16 038,10 zł

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Chwałszyce (FS)

(FS) Fundusz Sołecki

Całkowity koszt inwestycji 22 749,66 zł Wysokość dofinansowania z UE 7 081,47 zł

STRONA 4

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


WIADOMOŚCI GMINNE

Budowa sieci wodociągowej w m. Stroszki

Długość wybudowanej sieci wodociągowej to 1 100 m

Budowa sieci wodociągowej w m. Starczanowo

Długość wybudowanej sieci wodociągowej to 1 700 m. Całkowity koszt inwestycji 140 tys. zł

Budowa chodników w Gąsiorowie i Podstolicach (FS)

Łączna długość wybudowanych chodników 240 m Całkowity koszt inwestycji 34 958,00 zł

Regeneracja drogi w Nekielce i Racławkach (FS) oraz Gąsiorowo – Chwałszyce

Łączna długość wyremontowanych dróg 2 800 m Całkowity koszt inwestycji 144 180,60 zł

Rozbudowa skrzyżowania dróg gminnych w m. Starczanowo

Długość rozbudowanej drogi 58,9 m Całkowity koszt inwestycji 79 595,79 zł

Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Dąbrowskiego w Nekli

Całkowity koszt inwestycji 40 472,00 zł

Budowa placu zabaw w Gierłatowie (FS) Całkowity koszt inwestycji 7 630,00 zł

(FS) Fundusz Sołecki

Długość przebudowanej drogi 47,16 m Całkowity koszt inwestycji 36 788,07 zł

Budowa oświetlenia w Kokoszkach (FS) i Opatówku (FS) oraz w Nekli ul. Gnieźnieńska

PRZEGLĄD

NEKIELSKI

STRONA 5


WIADOMOŚCI GMINNE

PRZETARGI 15 listopada 2013 roku na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, została podpisana umowa z „DROGOBUD L. STACHOWIAK i P. WOJCIŃSKI Spółka Jawna” z siedzibą w Nekli na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Budowa drogi w ulicy Jana Pawła II w miejscowości Nekielka – etap III. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej – ulica Jana Pawła II w Nekielce od km 2+485 do km 2+960 o powierzchni 2 850 m2 (długość 475 m, szerokość 6 m) polegająca na wykonaniu podbudowy o grubości 20 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm) wraz z wyprofilowaniem obustronnym poboczy. Planowany termin zakończenia inwestycji został wyznaczony do 16 grudnia 2013 roku. Wartość umowy wynosi 112 176,00 zł brutto.

Złożone wnioski

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie.

W dniach od 23 września do 7 października 2013 roku za pośrednictwem Stowarzyszenia Światowid odbywał się nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, osi IV Leader, działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów. Gmina Nekla złożyła trzy wnioski o przyznanie pomocy. Pomimo dużego zainteresowania, bo wpłynęły aż 52 wnioski, dwa wnioski złożone przez Gminę Nekla zostały wskazane przez Stowarzyszenie Światowid do dofinansowania. Gmina Nekla złożyła wniosek o przyznanie pomocy na dofinansowanie operacji pn. „Budowa skateparku w m. Nekla”, który osiągnął wysokie 2 miejsce na liście rankingowej z wnioskowaną kwo-

tą pomocy 24 900 zł. Drugi wniosek złożony został na utworzenie „Centrum multimedialnego w świetlicy wiejskiej w Nekielce”, w którym wnioskowana kwota pomocy wynosi 20 tys. zł. Niniejszy wniosek zajął 4 miejsce na liście rankingowej. Oba wnioski zostały wybrane do finansowania przez Radę Projektową Stowarzyszenia Światowid. Trzeci wniosek złożony przez Gminę Nekla pn. „Śladami przeszłości w izbie pamięci w Targowej Górce” uplasował się na 11 miejscu listy operacji niewybranych do finansowania, a wnioskowana kwota pomocy wynosi 24 900 zł. Niestety niniejszy wniosek nie otrzymał rekomendacji do dofinansowania. Obecnie trwa weryfikacja złożonych wniosków przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, czego konsekwencją będzie podpisanie umów o przyznanie pomocy.

Kontrole w Zasutowie

W dniach od 12 do 26 listopada 2013 roku komisja w składzie Gorbeczka Mirosława, Sodkiewicz Grażyna i Timm Anita przeprowadziła kontrole w miejscowości Zasutowo. W wyniku kontroli stwierdzono w 15 nieruchomościach nieprawidłowości w opodatkowaniu budynków mieszkalnych i budynków pozostałych /gospodarczych i garaży/ w przypadkach niezgodności ze stanem faktycznym pozostawiono informacje w sprawie podatku od nieruchomości do uzupełnienia w terminie do 15 grudnia 2013 roku. Właściciele 5 nieruchomości dostarczyło informacje do organu podatkowego. STRONA 6

W pierwszym dniu kontroli stwierdzono, że osoby segregujące wystawiły worki zgodnie z harmonogramem. Wyjaśniono tylko niezgodności związane z osobami zadeklarowanymi i zameldowanymi w danej nieruchomości. Kontrolowano także wyposażenie nieruchomości w szamba i oczyszczalnie przydomowe oraz zgodności ze złożonymi oświadczeniami. W przypadku nieruchomości, dla których stwierdzono, że częstotliwość potwierdzonego wywozu ścieków jest zdecydowanie niższa niż pobór wody, prowadzone będą dalsze kontrole.

Terminy odbioru odpadów dla Gminy Nekla w miesiącach XII.2013-I.2014 roku Przypominamy o obowiązku wystawiania pojemników wg podanego terminarza do godz. 7:30 w dniu odbioru. Miejscowość

Rodzaj odpadu

Miesiące XII

I

II

Nekla – miasto Barczyzna Rajmundowo

komunalne 9,23

7,20

3,17

10,24

8,21

4,18

Podstolice Opatówko Zasutowo

komunalne 11,27

9,22

5,19

10,24

8,21

4,18

Gąsiorowo Kokoszki Stępocin Chwałszyce Targowa Górka Madera Mała Górka Racławki Mystki

komunalne 12,28

10,23

6,20

8,21

4,18

Gierłatowo Stroszki Starczanowo Nekielka

komunalne 13,30

10,24

7,21

8,21

4,18

selektywne

selektywne

selektywne

selektywne

10,24

10,24

Uwaga: W przypadku występowania dni świątecznych w tygodniu pracy, usługa będzie realizowana w następny dzień roboczy.

Uwaga mieszkańcy!!! Przypominamy o obowiązku comiesięcznego i terminowego wpłacania opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku niewpłacenia należności zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności co spowoduje dodatkowe obciążenia kosztami egzekucji.

Aby tego uniknąć prosimy o terminowe wpłaty! Wpłaty można dokonać w Banku Spółdzielczym w Nekli bez dodatkowych opłat na podane konto: Nr konta 42 9075 0009 1100 0101 0218 0580 lub przelewem na wyżej podane konto.

Dziura w drodze? Nie świeci lampa? Te i inne problemy możesz zgłaszać na awaria@gminanekla.pl

Zapraszamy do korzystania z nowej formy powiadamiania o różnych usterkach, problemach w naszej gminie. Postaramy się jak najszybciej zająć daną sprawą i przekazać właściwym osobom i jednostkom. PRZEGLĄD

NEKIELSKI


WIADOMOŚCI GMINNE

Mieszkaniec pyta, burmistr z odpowiada

danie z o w a r Sp rza t s i m r u ań b z dział W dniach 22.11.2013 – 06.12.2013 Burmistrz Miasta i Gminy Nekla uczestniczył w następujących wydarzeniach:

1. „W miesiącach sierpień-listopad br. dokonano przebudowy ul. Chopina wraz z wymianą kanalizacji deszczowej. Jednakże projekt w/w kanalizacji nie uwzględniał przyłączy kanalizacji deszczowej. Dlaczego? To pytanie do Pana burmistrza. (…)” Odpowiadając na Państwa pytanie wyjaśniam, że zgodnie z przepisami art.29 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo wodne (Dz. U.2012.145 z dn. 18 lipca 2001r.) oraz faktem, iż Państwa stare przyłącza nie były zainwentaryzowane (nie istniały prawnie, ponieważ nie było ich w zasobach geodezyjnych ośrodka we Wrześni ani na mapach aktualizowanych do celów projektowych), niemożliwe było zaprojektowanie nowych przyłączy do kanalizacji deszczowej. W związku z tym, iż wyraziliście Państwo chęć odprowadzenia wód opadowych z własnych posesji do kanalizacji deszczowej znajdującej się w pasie drogowym ul. Chopina, jesteście zobowiązani ponieść koszty związane z budową w/w infrastruktury. Natomiast wysokość jak i treść wystawionej faktury przez Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiaczyk są wynikiem Państwa ustaleń z w/w firmą. 2. Proszę o interwencję w Wielkopolskim Urzędzie Marszałkowskim w nast. sprawie: Od 15 grudnia czyli od dnia w którym wejdzie do użytku nowy rozkład Kolei Wielkopolskich skasowane zostały dwa bardzo istotne dla mieszkańców odjazdy w kierunku Poznania(zaraz po godzinie szóstej i zaraz po godzinie siódmej rano). Pociągi przejadą przez Neklę nie zatrzymując się! To są bardzo istotne godziny odjazdów dla uczniów, studentów i dla pracowników różnych firm. Nie rozumiem idei tego posunięcia ze strony organizatora przewozów. Nekla jest istotną co do wielkości gmina na trasie pociągu i skąd ta kasacja odjazdów? Tak samo jest z dwoma odjazdami z Poznania po południu ale to już jest trochę mniejszy kłopot z dostosowaniem swoich planów powrotnych do domu. 27 list. br. wystosowane zostało pismo do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego następującej treści: Ze zdziwieniem przyjąłem fakt, iż pociąg relacji Konin - Poznań Główny, który do tej pory zatrzymywał się na stacji Nekla o godzinie 7:06, w nowym rozkładzie jazdy, obowiązującym od 15.12.2013 r. nie został uwzględniony. Przedmiotowa sprawa spotkała się z dużym, negatywnym odzewem wśród społeczności lokalnej. W/w pociąg stanowi ważny środek transportu dla mieszkańców gminy, którzy uczęszczają nim do miejsc pracy oraz placówek edukacyjnych. W związku z zaistniałą sytuacją Burmistrz Miasta i Gminy Nekla, zwraca się z uprzejmą prośbą o przywrócenie w nowym rozkładzie jazdy pociągu o godzinie 7:06. 9 grudnia br. podczas spotkania z Wojciechem Jankowiakiem, członkiem zarządu województwa wielkopolskiego odpowiedzialnym za koleje uzyskałem zapewnienie, że najpóźniej od lutego w/w połączenie zostanie przywrócone. PRZEGLĄD

NEKIELSKI

22.11.2013 r. – w dniu Pracownika Socjalnego zorganizowanym przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 23.11.2013 r. – w Akademii Krwiodawstwa zorganizowanej przez Klub Honorowych Dawców Krwi Nekla z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa, 25-26.11.2013 r. – w wyjeździe studyjnym zorganizowanym przez Fundację Pomocy Wzajemnej „Barka”, którego celem było zapoznanie się z funkcjonowaniem wybranych podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie Wielkopolski, 27.11.2013 r. – w rozprawie sądowej w Sądzie Pracy w Środzie Wlkp., w sprawie odwołania byłej Sekretarz. Pozew przeciwko Urzedowi Miasta i Gminy został oddalony, 28.11.2013 r. – w uroczystości z okazji jubileuszu 50-lecia Pożycia Małżeńskiego, w której uczestniczyło 7 par z terenu gminy Nekla, 29.11.2013 r. – w konferencji naukowej pt. „Polski samorząd terytorialny w systemie zarządzania państwem – osiągnięcia, niepowodzenia, wyzwania”, zorganizowanej przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 03.12.2013 r. – jako prelegent wykładu pt. „Nekla – wczoraj, dziś i jutro” dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku z Nekli i Wrześni w Nekielskim Ośrodku Kultury, 05.12.2013 r. – w Kolegium Burmistrzów i Wójta, dotyczącego skonsolidowanego systemu informowania o zagrożeniach oraz bieżących spraw gmin z terenu powiatu wrzesińskiego, które odbyło się w Starostwie Powiatowym we Wrześni, 06.12.2013 r. – w Nekielskim Ośrodku Kultury „Mikołajki”.

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia będą dla Państwa niezapomnianym czasem spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień w gronie najbliższych. W Nowym Roku życzę dużo zdrowia i spełnienia najskrytszych marzeń. Burmistrz Miasta i Gminy Nekla Karol Balicki

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Nekla Adam Stefaniak

STRONA 7


WIADOMOŚCI GMINNE

Ekonomia społeczna w naszej gminie

Ekonomia społeczna to tylko jeden ze sposobów określenia działalności gospodarczej, która łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne. Bywa ona określana również jako gospodarka społeczna lub przedsiębiorczość społeczna. W jaki sposób się ją definiuje? Pojęcie ekonomii społecznej jest bardzo szerokie. Aby je dobrze zrozumieć, warto opisać instytucje stanowiące „rdzeń” tego środowiska – tzw. przedsiębiorstwa społeczne.

A jak jest w praktyce? Mogła się o tym przekonać grupa osób z naszej gminy biorąca udział w dwudniowej wizycie studyjnej zorganizowanej przez Fundację Pomocy Wzajemnej „Barka”. Celem wizyty było poznanie już istniejących podmiotów ekonomii społecznej w Wielkopolsce takich jak: Gospodarstwo Ekologiczne, Centrum Integracji Społecznej w Chudobczycach, Centrum Integracji Społecznej w Pniewach

Budowa chodnika w Targowej Górce

Dobiegła końca budowa chodnika w Targowej Górce. Wykonawcą była firma Zakład Drogowy Waldemara Lewandowskiego. Środki finansowe na wykonanie pochodziły z Gminy Nekla oraz Starostwa Powiatowego we Wrześni (80 tys.). Powyższa kwota wystarczyła na pobudowanie odcinka od sklepu GS do baru –kawiarni oraz od skrzyżowania ulic Kosińskiego i Średzkiej do Pana Menesa. Ponieważ budowa chodnika zakończyła się w połowie drogi burmistrz Miasta i Gminy Nekla Karol Ba-

STRONA 8

licki i radny Czesław Kozielski przeprowadzili kilka rozmów telefonicznych z pracownikami starostwa oraz złożyli wizytę staroście wrzesińskiemu Dionizemu Jaśniewiczowi. Rozmowy przyniosły pozytywny rezultat i wykonano dalszych kilkaset metrów. Do całkowitego wykonania pozostało ok. 100 -150 m, na który to odcinek zabrakło środków finansowych. Mamy nadzieję, że współpraca z władzami gminy i powiatu pozwoli na dokończenie całości w 2014 roku. Cz.K.

i Gębiczynie, schronisko dla bezdomnych psów w Posadówku, przedsiębiorstwo społeczne „W Starej Piekarni” w Poznaniu. Uczestnicy wizyty zapoznali się również z funkcjonowaniem samej Fundacji Wzajemnej „Barka” i jej podmiotów. Spotkaniom towarzyszyły rozmowy z członkami już istniejących partnerstw lokalnych. Jakie plusy dają instytucje ekonomii społecznej? Kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych, nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych,

nauka planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągania własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą. Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” z Poznania podjęła się w naszej gminie prób utworzenia lokalnego partnerstwa w zakresie ekonomii społecznej. Odbyły się już dwa spotkania, które zaowocowały wyżej opisanym wyjazdem studyjnym. Mamy nadzieję, że będzie ich więcej i wspólnymi działaniami pójdziemy w kierunku budowania ekonomii społecznej w gminie Nekla. MGOPS Nekla

Podatek wzrośnie... o 1 grosz

UCHWAŁA Nr XXIX/255/2013 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8,art. .40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. , poz. 594; z późn.zm. ) i art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn.zm.) Rada Miejska Gminy Nekla uchwala co następuje: §1 Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Miasta i Gminy Nekla: 1) od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,73 zł od 1 m² powierzchni; b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,56 zł od 1 ha powierzchni; c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,29 zł od 1 m² powierzchni; 2) od budynków lub ich części: a) mieszkalnych - 0,62 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 17,34 zł od 1 m² powierzchni użytkowej. c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,75 zł od 1 m² powierzchni użytkowej; d) związanych z udzielaniem

świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,68 zł od 1 m² powierzchni użytkowej; e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,60 zł od 1 m² powierzchni użytkowej. 3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7. §2 Zwalnia się od podatku od nieruchomości.: 1) nieruchomości lub ich części wykorzystywane przez jednostki organizacyjne powołane do ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, 2) nieruchomości lub ich części wykorzystywane na cele wypożyczania książek i czytelnictwa, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, §3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nekla §4 Traci moc Uchwała Nr XX/158/2012 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 29 listopada 2012 roku sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.( Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 6068) §5 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeni w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku. PRZEGLĄD

NEKIELSKI


Z OBRAD RADY MIEJSKIEJ

Sprawozdanie z XXVIII Sesji Rady Miejskiej Gminy Nekla 18 listopada 2013 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rady Miejskiej Gminy Nekla. Na posiedzeniu omawiano projekty uchwał, które zostały pozytywnie zaopiniowane i uchwalone na Sesji w dniu 21 listopada 2013 r. Sesja rozpoczęła się od powitania zebranych przez przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Nekla Pana Adama Stefaniaka. Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z XXVIII Sesji Rady Zastęcpa Burmistrza Anna Mizgajska przedstawiła sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków oraz działalności Burmistrza. W kolejnych punktach obrad radni podjęli uchwały w sprawie: 1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Barczyźnie, obejmującego obszar w granicach działek 121/6, 122/2 i część działki nr ewidencyjny 132/1; 2/) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Barczyźnie, działka 146/4; 3) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nekli dla działki nr ewidencyjny 20/10; 4) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nekli w rejonie ulicy Polnej; 5) wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym

zasobem Gminy Nekla na lata 2014- 2018; 6) przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków; 7) obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego; 8) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości; 9/) zmian w budżecie Gminy na 2013 r.. Uchwały w pkt. 1- 4 i 8 podjęto przy 3 głosach wstrzymujących. Uchwałę w pkt. 6 podjęto przy 1 głosie przeciwnym. Uchwałę w pkt. 7 podjęto przy 1 głosie wstrzymującym i 2 głosach przeciwnych. W punkcie interpelacje i zapytania radnych i sołtysów poruszono następujące sprawy: Przewodniczący Rady Stefaniak odczytał interpelacje Pana Romualda Kubackiego skierowaną do burmistrza, która zawiera pytania: kiedy i czy w sposób prawidłowy zostanie ukończona inwestycja na ul. Starczanowskiej?, czy zostały rozliczone materiały z inwestycji?. Radny Nowak prosił o sprawdzenie równania drogi gruntowej w Racławkach w kierunku lasu twierdząc, że jest źle wykonana; Radny Tokłowicz prosił o odpowiedź w gazecie na temat budowy kanalizacji deszczowej na ul. Cho-

Woda i ścieki bez zmian

Uchwała Nr XXIX/253/2013 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Na podstawie art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123. poz. 858 z póź. zm. ) na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nekli Rada Miejska Gminy Nekla uchwala co następuje: §1 Przedłuża się czas obowiązy-

wania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nekla na okres od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku. §2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nekla. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podatek rolny bez zmian

UCHWAŁA Nr XXIX/254/2013 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40.ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594; z późn.zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm. ) Rada Miejska Gminy Nekla uchwala co następuje: §1 Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013r w sprawie PRZEGLĄD

NEKIELSKI

średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał, poprzedzający rok podatkowy 2014 ( M.P. z 2013r poz.814 ), z kwoty 69,28 zł za 1 dt do kwoty 56 zł za 1 dt. §2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nekla. §3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014r.

pina, zwrócił uwagę, że tablice wyjazdowe z Nekli są za nisko ustawione oraz zbyt wąski chodnik za trasą; Sołtys Pałasz zwrócił uwagę na dziury w drodze na ul. Leśnej w Zasutowie; Sołtys Juszczak prosił o uregulowanie numeracji posesji w Opatówku, naprawy drogi za lasem oraz zwrócił uwagę na budynek w centrum wsi, który grozi zawaleniem; Sołtys Ochowiak pytał: czy będą lustra na ul. Chopina?; Sołtys Mydlarz prosił o przestawienie znaku „teren zabudowany” w Targowej Górce. Na posiedzeniu połączonych Komisji Rady zgłoszono następujące sprawy: Radny Kuszak pytał: kto ustala listę sportowców?, czy osiągnięcia badmintonistów są tak wysokie?, dlaczego wśród nagrodzonych nie ma zawodników motocrossu?, dlaczego Wróblewski nie otrzymał nagrody?, czy będzie naprawiany plac przy Matteo?; prosił o naprawę ul. Reymonta i chodnika przy kościele. Radny Kucza prosił o naprawę chodnika w Podstolicach; Radny Raźny prosił o odbiór surowców bio jeszcze w tym roku; Radny Nowak prosił o naprawę dziur na drogach gminnych; Sołtys Ochowiak zwrócił uwagę na słabo widoczny murek przy hali sportowej, poniszczone przez zimowe odśnieżanie chodniki oraz brak dojazdu do pola jednego z mieszkańców;

Pan Tomasz Chromiński prosił o spotkanie w sprawie kanału nekielskiego dz. nr 423; Przewodniczący Rady Stefaniak odczytał petycję mieszkańców Gierłatowa do burmistrza dotyczącą fermy norek oraz poinformował, że do Rady Miejskiej Gminy Nekla wpłynął wniosek w sprawie nadania tytułu „honorowy obywatel Nekli”. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych i sołtysów udzielił Burmistrz Miasta i Gminy Nekla Karol Balicki. W wolnych głosach: radny powiatowy Janusz Balcerzak przedstawił informację dotyczącą budowy szpitala we Wrześni. Przewodniczący Rady Adam Stefaniak poinformował, że otrzymał projekt budżetu na 2014 r., prosił o wsparcie finansowe szlachetnej paczki i przekazał informacje o turnieju w Kołaczkowie. Sołtys Pałasz poinformował o zjeździe sprawozdawczo – wyborczym Stowarzyszenia Sołtysów w Łęknie oraz turnieju tenisa stołowego w Niechanowie. Radny Nowak wyraził zadowolenie z powodu naprawy kratek ściekowych na wiadukcie. Pan Romuald Kubacki proponuje przewodniczącemu rady wystąpienie do nadzoru budowlanego w sprawie zbadania budowy ul. Starczanowskiej. Na tym zakończono XXIX Sesję Rady Miejskiej Gminy Nekla. Czesław Kozielski

SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA Zawiadamiam mieszkańców Miasta i Gminy Nekla, że w czwartek, 19 grudnia 2013 roku o godz. 17.00 w Nekielskim Ośrodku Kultury w Nekli, ul. Poznańska 31 odbędzie się XXX Sesja Rady Miejskiej Gminy Nekla VI kadencji z proponowanym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady. 4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków oraz działalności Burmistrza. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nekla na lata 2014-2021. 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Nekla na rok 2014. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok. 8. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 9. Odpowiedzi na zapytania. 10. Wolne głosy i informacje. 11. Zamknięcie sesji. UWAGA: OBRADY POSIEDZENIA RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA SĄ JAWNE, KTÓRYM MOGĄ PRZYSŁUCHIWAĆ SIĘ MIESZKAŃCY GMINY STRONA 9


WIADOMOŚCI GMINNE

Zimowe utrzymanie dróg Urząd Miasta i Gminy w Nekli poniżej podaje informacje na temat firm i osób odpowiedzialnych za organizację i nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg w gminie Nekla: 1. Usługi Agrotechniczno – Transportowe Ryszard Begier tel. 601 759 255, 61 4372 150 Z ramienia Urzędu osobą odpowiedzialną za zimowe utrzymanie dróg jest podinspektor ds. dróg publicznych Czesława Łopatka tel. 661 968 959

************************************************ Drogi przedstawione na mapie obok (oznaczone 4 cyframi) przebiegające przez miejscowości Nekielka, Stroszki, Kokoszki, Stępocin, Targowa Górka, Mała Górka, Gąsiorowo, Podstolice i główne ulice w Nekli są drogami powiatowymi: ul. Dworcowa, ul. Wiosny Ludów, część ul. Poznańskiej, ul. Czerniejewska. Za ich zimowe utrzymanie odpowiada powiat wrzesiński. Zimowym utrzymaniem na drogach powiatowych w gminie Nekla zajmuje się firma Daniela Waligóry tel.602 512 854

Drogi powiatowe, krajowe i wójewódzkie Z KULTURĄ NA TY

Członkowie Orkiestry Dętej Nekielskiego Ośrodka Kultury tradycyjnie, jak co roku, spotykają się w NOK-u, by wspólnie obchodzić zbliżające się Święta Bożego Narodzenia. Jest to też czas, by podsumować mijający rok pracy, koncerty i występy (których było wiele), ale też wspomnieć o planach na kolejny rok pracy. Koncerty i występy w 2013 r.: Styczeń Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Kwiecień Koncert z okazji 100-lecia Hufca w Jarocinie Maj Msza, przemarsz i koncert z okazji Konstytucji 3 maja Koncert w Poznaniu – Ratajanka Festiwal Mażoretek – Tarnowo

ORKIESTROWE PODSUMOWANIE ROKU Podgórne Czerwiec Przegląd Orkiestr o Kleczewski Wieżę Msza i odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Nekli Koncert na Wiankach w Nekli Msza pożegnalna Ks. Proboszcza Ryszarda Golińskiego Lipiec Występ na spartakiadzie osób niepełnosprawnych we Wrześni Sierpień 5 – 10 Zgrupowanie orkiestry w Szklarskiej Porębie. Przygotowywanie repertuaru na nowy sezon artystyczny Występ w Poznaniu na Starym Rynku i w Parku Wilsona podczas promenadowych koncertów dla mieszkańców Poznania Dożynki w Nekli Wrzesień

Przegląd Orkiestr Dętych we Wrześni Przegląd Orkiestr Dętych w Środzie Wlkp Oprawa muzyczna uroczystości patriotycznej w Janowie Występ podczas imprezy „Ulicy tolerancyjna” w Nekli Październik Oprawa muzyczna na uroczystości patriotycznej w Kostrzynie Wlkp - Capstrzyk Listopad Oprawa muzyczna Mszy Św. i koncert podczas obchodów 95 rocznicy Odzyskania Niepodległości w Nekli

ficznej 2013 rok był pracowity i owocny w sukcesy. Za ten trud i wysiłek należą się wszystkim podziękowania! Sukcesy stworzyły chęć do jeszcze większej pracy i dlatego postanowiliśmy podziękować naszym fanom, sympatykom i całej społeczności nekielskiej Koncertem Karnawałowym, który odbędzie się 19 stycznia w Hali Widowiskowo Sportowej w Nekli. Już dziś serdecznie zapraszamy!!! Eugeniusz Drewniak

Dla orkiestry i grupy choreograSTRONA 10

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


Z KULTURĄ NA TY

Jak każe tradycja, tak i w tym roku dzieci wraz z rodzicami przybyły do Nekielskiego Ośrodka Kultury, by spotkać się ze Świętym Mikołajem. Zanim jednak Święty do nas przyszedł, dzieci musiały wykonać szereg trudnych zadań, w których wykonaniu pomagali Mikołajka i Elfik, wprowadzając najmłodszych we wspaniały świąteczny czas. „Mikołaju baju, baju” były to słowa piosenki, którą dzieci uczyły się zapraszając Mikołaja, dodatkowym utrudnieniem była nauka układu tanecznego. Kolejnym punktem programu było wspólne napisanie listu do Św. Mikołaja,

„MIKOŁAJU BAJU, BAJU”

w którym dzieci prosiły o swoje wymarzone prezenty. Rozgrzewka przedświąteczna – ćwiczenia ru-

Szlachetnamoglipaczka bardziej poznać osoby, któ-

Radość, podekscytowanie, łzy wzruszenia oraz ogromna wdzięczność Rodzin. To emocje, które towarzyszyły finałowi XIII edycji Szlachetnej Paczki w rejonie Nekla. Przypomnijmy, że Szlachetna Paczka, to ogólnopolska akcja świątecznej pomocy osobom najuboższym, realizowana od 2001 roku przez Stowarzyszenie Wiosna. Akcja opiera się na idei przekazywania bezpośredniej pomocy osobom potrzebującym i ich rodzinom na podstawie wcześniejszego rozpoznania ich potrzeb przez wyznaczonych do tego wolontariuszy. Osoby potrzebujące otrzymują artykuły pierwszej potrzeby odpowiadające ich indywidualnym potrzebom. 7 grudnia, o dziewiątej rano, otwarty został magazyn Szlachetnej Paczki, który jak co roku mieścił się w Zespole Szkół przy ul. Szczepańskiego w Nekli. W świątecznej atmosferze, przy dźwiękach kolęd, wszystkie wolontariuszki oczekiwały przyjazdu darczyńców, którzy w tym roku przygotowali paczki dla czternastu rodzin gminy Nekla. Pomimo pogody, która zaskoczyła wszystkich, już w sobotę do większości rodzin wolontariuszki dotarły z paczkami. Przyjeżdżający darczyńcy tradycyjnie zostali zaproszeni do magazynu, gdzie wolontariusze przy filiżance gorącej kawy lub herbaty PRZEGLĄD

NEKIELSKI

re w tak trudnych czasach potrafią przystanąć i pochylić się nad ludzkim losem. Uwieńczeniem spotkania było przekazanie darczyńcom pamiątkowych kalendarzy i certyfikatów upamiętniających udział w Szlachetnej Paczce. Do kilku rodzin wolontariusze jechali wspólnie z darczyńcami, którzy osobiście mogli doświadczyć paczkowej atmosfery i poczuć emocje, jakie towarzyszą podczas spotkania z rodzinami. Łzy wzruszenia, radość, zaskoczenie towarzyszyły zarówno wolontariuszom, darczyńcom, jak i rodzinom. W Paczce nie chodzi tylko o same paczki. Jest to także odruch dobrego serca, bezinteresownej pomocy i ludzkiego dobra – mówi Monika Szafraniak, lider rejonu. Szlachetna Paczka daje mi i moim wolontariuszkom ogromną satysfakcję, a uśmiech rodziny jest największą zapłatą. W tym roku w Szlachetna Paczkę zaangażowało się 400 000 osób – wolontariuszy, darczyńców, którzy przygotowali pomoc i członków 17 700 rodzin, do których dotarła mądra pomoc. Wolontariusze weszli w trudny świat biedy, poznali sytuację rodzin, zapytali o konkretne potrzeby. Darczyńcy natomiast przygotowali mądrą pomoc dla wielu rodzin w potrzebie.

chowe dla małych i dużych, oraz świąteczne zgadywanki, konkursy i zabawy towarzyszyły podczas całego spotkania. Kiedy uczestnicy zabawy byli już gotowi, wspólnie zaprosili Św. Mikołaja, by wreszcie przyszedł. Dzieci i rodzice otrzymali pyszne czekoladowe mikołaje, a każdy mógł zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Uwieńczeniem wyjątkowego wieczoru był przepiękny koncert kolęd w wykonaniu muzycznego

tria. Niestety w tegorocznych mikołajkach, z powodu śnieżycy, uczestniczyło mniej dzieci, nie udało się też zapalić gminnej choinki, mamy jednak nadzieję, że ci którzy przybyli bawili się świetnie. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za ufundowanie czekoladowych mikołajów! Aleksandra Kujawa

Podsumowując tegoroczną Szlachetna Paczkę w naszym rejonie: pomoc otrzymało 14 rodzin, łączna kwota przekazanych paczek to ponad 20 tysięcy złotych, natomiast w przygotowanie paczek zaangażowało się ponad 170 osób. Korzystając z okazji, chciałabym podziękować w imieniu własnym, wolontariuszek oraz w imieniu Szlachetnej Paczki wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że kolejny finał był w pełni udany. Podziękowania kieruję do: Pana Burmistrza Karola Balickiego, który kolejny raz przy współpracy z podległymi jednostkami wybrał jedną z potrzebujących rodzin,

oraz udostepnienie samochodu. Panom woźnym i paniom z sekretariatu Zespołu Szkół w Nekli, panu Mirosławowi Kuśnierzowi za poświęcenie w przewożeniu paczek. Panu Darkowi Giżewskiemu za ofiarowaną pomoc i chęci oraz pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nekli. Dziękuję także tym, którzy w rozmaity sposób dołożyli swoją cegiełkę w przygotowanie paczek dla rodzin. Specjalne podziękowania chciałabym przekazać moim kochanym, niestrudzonym wolontariuszkom, których kreatywność i determinacja w dużej mierze przyczyniły się

Panu Dyrektorowi Robertowi Andrzejczakowi za udostępnienie sali na magazyn. Ani Margasińskiej i jej Studiu Weselnemu, za użyczenie dekoracji, dzięki którym nasz magazyn wyglądał pięknie. PUP PROMESSE, czyli Panu Przemysławowi i Annie Frąszczak za banery

do sukcesu trzeciego finału Szlachetnej Paczki w Nekli. Mam nadzieję, że za rok będziemy mogli świętować kolejny finał Szlachetnej Paczki, czego sobie i wszystkim szczerze życzę. Monika Szafraniak

STRONA 11


Z KULTURĄ NA TY

ULICA CHOPINA I już wreszcie rzecz ta się stała Chopina ulica, nową szatę dostała, Asfalt równiutki -chodniki proste, Dla jej mieszkańców -życie radosne. Cieszmy się wszyscy, że coś się dzieje Inne ulice na remont, też mają nadzieję, Że zmienią z czasem swoje oblicza Że przyszłej Nekli pozazdrości Stolica I chociaż Urząd MiG na głowie staje To jakoś sobie radę daje A póki co przestańmy narzekać Ze wszystkim trzeba -trochę poczekać? ...tego szybkiego doczekania życzę...?

-wachu-

Z okazji tak wspaniałych, miłych i rodzinnych Świąt BOŻEGO NARODZENIA - wszelkiej pomyślności, by ta Gwiazda Betlejemska przyświecała nam na każdym kroku w nadchodzącym Nowym 2014 Roku ...i... Wszystkiego najlepszego dla Rodaków Nekielskiej Ziemi - godności, pracy, Chleba i tego co do życia potrzeba, oraz by młode i silne dłonie w Ojczyźnie zostały, a rządzący krajem by na to radę posiadały i więcej serca w to wkładały. ...podnieś rękę, Boże Dziecię błogosław Ojczyznę miłą w dobrych radach ,w dobrym bycie wspieraj jej siłę ,swą siłą... i jak śpiewał J. Pietrzak:..żeby Polska, żeby Polska-żeby Polska! Polską była!!! Szczęść Boże! Tego Wam Drodzy Rodacy i sobie gorąco życzę. cz.sz.

Spotkanie z Elżbietą Guzikowską-Konopińską, autorką książki „Ogród japoński” Nekielskie Stowarzyszenie Kulturalne stara się różnicować tematykę organizowanych spotkań. W niedzielę 17 listopada 2013 r. w sali NOK zebrało się spore grono sympatyków ogrodów aby uczestniczyć w spotkaniu z Elżbietą Guzikowską-Konopińską, autorką książki „Ogród japoński” wydanej wiosną 2013 r. Pani Elżbieta jest właścicielką ponad siedmiohektarowego Ogrodu Botanicznego w Brzeźnie, tuż za zachodnią granicą Gminy Nekla. Ogród założony został przed dwudziestu laty na pięknej skarpie, na tenarach porolniczych. Układ przestrzenny ogrodu zaprojektowany i stworzony został od podstaw przez jej rodzinę. W ogrodzie wyodrębniono strefy tematyczne, zwane „pokojami ogrodowymi”, takie jak rosarium, kalinarium, ogród roślin skrętnolistnych, płaczących, iglaków, lilaków, klonów, magnolii, roślin kulistych. Zwieńczeniem dzieła i dumą właścicielki ogrodu jest ogród japoński. Wiedza teoretyczna i doświadczenie zdobyte przy urządzaniu tego ogrodu sprawiły, że bohaterka naszego spotkania STRONA 12

zdecydowała się napisać książkę „Ogród japoński” oraz zainteresować potencjalnych czytelników ideą i przesłaniem, jakie niesie taki ogród. Z drugiej strony służy radą przy urządzaniu takiego miejsca. Efektem jej pracy jest imponujące, bogato ilustrowane fotografiami dzieło, zachęcające do działania. Podczas spotkania autorka opowiadała jak się narodziło jej zainteresowanie ogrodem japońskim. W czasie kilkuletniego pobytu w Niemczech swój wolny czas przeznaczała na lekturę książek związanych z tematyką ogrodową, a szczególnie z ogrodami japońskimi. Tam się narodziła fascynacja ideą ogrodów japońskich, skupiającą różne dziedziny wiedzy, tworzącą pewnego rodzaju filozofię, której efektem jest dobroczynne oddziaływanie ogrodu na psychikę człowieka. Pani Elżbieta zachęcała zebranych do podjęcia prób tworzenia mini ogródków w stylu japońskim, niewymagających wielkiej przestrzeni, możliwych do zrealizowania wokół naszych domów. W przerwie uczestnicy spotka-

nia zostali poczęstowani kawą i ciastem przygotowanym przez kol. Leokadię Sip. Serdecznie dziękujemy ! Podczas przerwy wywiązało się wiele sympatycznych rozmów z autorką książki. W drugiej, bardziej swobodnej części spotkania, doszło do wymiany doświadczeń i praktycznych porad, stanowiących odpowiedź na pytania zadawane przez uczestników spotkania. Pytania dotyczyły gatunków roślin nadających się do ogrodu japońskiego, wymagań poszczególnych roślin, a także prośby o praktyczne rady w celu wyeliminowania problemów, z jakimi spotykali się w swojej praktyce właściciele ogrodów przydomowych. Poruszono również kwestię możliwości odwiedzenia Ogrodu Botanicznego

„Elżbietówka” w Brzeźnie. Zebrani otrzymali zaproszenie do odwiedzenia tego ogrodu w miesiącu maju. Na zakończenie spotkania była możliwość zakupu książki i otrzymania wpisu ze specjalną dedykacją autorki. Jerzy Osypiuk

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


WIADOMOŚCI STRAŻACKIE

998 WYDARZENIA STRAŻACKIE 3 listopada 2013 r., druhowie OSP Nekla zabezpieczali imprezę plenerową w Stajni Gronówka na Barczyźnie. 7 listopada 2013 r., strażacy z OSP Nekla i PSP Września zostali zadysponowani do wypadku drogowego na trasie K-92 w Nekli na nitce w kierunku Poznania. Kierujący Renault Kango, wskutek wtargnięcia na jezdnię psa, stracił panowanie nad samochodem i dachował. Kierujący oraz pasażer odwiezieni zostali do szpitala.

11 listopada 2013 r., Poczet Sztandarowy OSP Targowa Górka i OSP Nekla brał udział w uroczystościach religijno-patriotycznych, 95 rocznicy odzyskania niepodległości przez państwo polskie. Delegację wymienionych OSP, złożyły wiązanki kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym walki narodowo-wyzwoleńcze na Rynku w Nekli. Flagę na maszt na nekielskim Rynku podczas najważniejszego święta państwowego w Niepodległej Polsce, zawiesił Poczet Flagowy OSP Nekla. 19 listopada 2013 r., o godz. 23:00 nekielscy strażacy oraz druhowie z JRG z Wrześni zostali wezwani do jednego z budynków jednorodzinnych w Nekli, gdzie mieszkająca rodzina zatruła się tlenkiem węgla. Dzięki szybkiej interwencji jednego z domowników, nie doszło

Zarząd OSP Nekla pragnie podziękować panu Mariuszowi Kowalczykowi za bezinteresowne przekazanie betonu na prace wykończeniowe po remoncie w świetlicach naszej strażnicy, oraz za wyrównanie terenu przed budynkiem OSP.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej serdecznie dziękuje panu Waldemarowi Odrobnemu za opracowanie Kalendarza Strażackiego OSP Nekla na 2014r. Zarząd OSP Nekla informuję, że spotkania Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Nekla odbywa się w każdy piątek o godz. 18:00 w sali OSP Nekla. Zapraszamy wszystkich adeptów i miłośników pożarnictwa. Oferta dla młodzieży od 12 roku życia. PRZEGLĄD

NEKIELSKI

www.osp.nekla.eu ZAPRASZAMY do tragedii. Ekipa pogotowia ratunkowego do szpitala przewiozła cztery osoby, w tym trzyletnie dziecko. Tlenek węgla(potocznie czad),jest to nieograniczony związek chemiczny z grupy tlenu węgla, w którym węgiel występuje na II stopniu utlenienia. Ma silne własności toksyczne, Jest bezbarwnym, bezwonnym i niedrażniącym gazem o nieco mniejszej gęstości od powietrza (przy takiej samej temperaturze). Jest gazem palnym. Jest silnie trujący!

29 listopada 2013 r., druhowie OSP Nekla poproszeni przez księdza proboszcza nekielskiej parafii, udali się do miejscowej świątyni w celu oczyszczenia kościoła z kurzu i brudu zalegającego na górnych partiach budynku. Druhowie korzystając z drabin omietli kopułę oraz ołtarze. 1 grudnia 2013 r., Poczet Sztandarowy OSP Nekla uczestniczył w uroczystościach odpustowych w kościele p.w. św. Andrzeja Apostoła w Nekli. Przemysław Szalaty

ZARZĄD OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W NEKLI Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA I NOWEGO 2014 r., PRAGNIE ZŁOŻYĆ ŻYCZENIA WSZYSTKIM MIESZKAŃCOM MIASTA i GMINY NEKLA; ABY PRZY ŚWIĄTECZNYM STOLE NIE ZABRAKŁO ŚWIATŁA I CIEPŁA ORAZ RODZINNEJ ATMOSFERY, A NOWY ROK PRZYNIÓSŁ ZE SOBĄ SZCZĘŚCIE I POMYŚLNOŚĆ. STRONA 13


Z KULTURĄ NA TY

Święto Niepodległości – podsumowanie projektu dla szkół podstawowych „Ojczyzna – niezwykłe słowo, słowo zobowiązujące, możliwe do wypowiedzenia jedynie z głębokim szacunkiem.” 11 listopada - to data ważna dla każdego Polaka. Tego dnia - 95 lat temu - Polska po 123 latach niewoli odzyskała niepodległość. Uczniowie klas I-III uroczyście uczcili to wydarzenie. W październiku podjęli projekt: „Odrodzenie Niepodległego Państwa Polskiego”. Do realizacji tego przedsięwzięcia zostali zaproszeni rówieśnicy i nauczyciele z Zespołu Szkół w Targowej Górce i Zasutowie. W ramach projektu - wzorem lat ubiegłych - odbyły się wycieczki do Wrześni, Kórnika, Nekli i Targowej Górki. Wrażenia z podróży dzieci zawarły w pracach plastycznych, albumach, listach, wywiadach, sprawozdaniach, prezentacjach i scenkach. Nauczyły się też śpiewać hymnu państwowego i „Roty”. Wszystkie działania związane z projektem można było podziwiać w dniu 15 listopada. Na scenie Nekielskiego Ośrodka Kultury, w pięknej tematycznej oprawie, dzieci recytowały wiersze, śpiewały pieśni patriotyczne, poznały wiele faktów z dziejów naszej Ojczyzny. Bardzo ciekawą lekcję historii przygotowali uczniowie klas II–III ze Szkoły Podstawowej w Targowej Górce. Mali aktorzy przebrani za zaborców usuwali z mapy elemen-

ty puzzli odpowiadające kolejnym rozbiorom Polski. Dzieci uczestniczyły również w konkursie plastycznym i poetyckim pt: „Moja Ojczyzna - Polska”. Młodzi artyści wykazali się dużą pomysłowością i wrażliwością. Wykonali interesujące prace, a najpiękniejsze z nich zostały wyróżnione i nagrodzone. Zdolności poetyckie wykazała Patrycja Czyżewska z klasy IIIa Szkoły Podstawowej w Nekli, której wiersz pt.: „W obronie mowy” zajął I miejsce. II miejsce przyznano Zuzannie Król z klasy III Szkoły Podstawowej w Targowej Górce. III miejsce należy do Marcina Kluczki z klasy IIIb Szkoły Podstawowej w Nekli. Na wyróżnienie zasłużył wiersz Kacpra Jóźwiaka z klasy IIIa Szkoły Podstawowej w Nekli. W konkursie plastycznym I miejsca zajęli: Jakub Małecki z klasy Ia Szkoły Podstawowej w Nekli, Zofia Grzeszczyk z klasy II Szkoły Podstawowej w Zasutowie i Oliwia Buksa z klasy Ic Szkoły Podstawowej w Nekli. II miejsce przyznano: Kalinie Mitkowskiej z klasy IIb Szkoły Podstawowej w Nekli, Julii Kramskiej z klasy IIc Szkoły Podstawowej w Nekli i Maciejowi Śliwińskiemu z klasy Ic Szkoły Podstawowej w Nekli. III miejsce należy do: Małgorzaty Tabaki z klasy II Szkoły Podstawowej w Zasutowie, Dominiki Macioszek z klasy IIb Szkoły Podstawowej w Nekli i Macieja Ciszka

z klasy IIc Szkoły Podstawowej w Nekli. Ponadto wyróżnione zostały prace: Roksany Kryszak z klasy I Szkoły Podstawowej w Targowej Górce, Oliwiera Świerczyńskiego z klasy II Szkoły Podstawowej w Zasutowie, Bartosza Ostendy z klasy II Szkoły Podstawowej w Targowej Górce, Norberta Deckerta z klasy IIb Szkoły Podstawowej w Nekli, Igi Tucholskej z klasy Ic Szkoły Podstawowej w Nekli. Organizatorzy W dniu 13 listopada uczniowie klas IV – VI z Nekli, Targowej Górki i Zasutowa prezentowali swoje działania, które podjęli w ramach projektu „Byłem, zobaczyłem, zapamiętam…”. Tłem prezentacji były prace uczniów, dotyczące Małej Ojczyzny – Wielkopolski, które zdobiły ściany Nekielskiego Ośrodka Kultury. Uczniowie klas czwartych śpie-

wali pieśni patriotyczne i przedstawiali, w różnych formach, legendy. Reprezentanci klas piątych przybliżyli wszystkim obecnym teksty gwary poznańskiej. Z kolei klasy szóste zapoznały zgromadzonych z „Naj… Wielkopolski”. Prezentacje multimedialne, przygotowane przez uczniów, przypominały wszystkim o wycieczkach regionalnych, o tym, czego się nauczyliśmy, co zobaczyliśmy. Uczniowie, obecni na podsumowaniu projektu oraz zaproszeni goście mogli sprawdzić swoją wiedzę na temat polskich symboli narodowych podczas konkursu. Uczestnicy projektu poprzez wszystkie działania dotyczące historii i tła przyrodniczego regionu wiążą się z Ojczyzną, stają się patriotami. Dorota Maciejewska

Święto Niepodległości – podsumowanie projektu dla gimnazjalistów Projekt „11 listopada, świętujemy poznając” jest realizowany od trzech lat przez uczniów szkół gimnazjalnych z całej gminy. Pierwszym etapem projektu były wycieczki po Wielkopolsce – byliśmy w Poznaniu, Gnieźnie, Puszczykowie i Kórniku, drugim – podsumowanie, które zostało przygotowane przez wszystkich gimnazjalistów, a nad całością czuwała pani Róża Tobera z Zasutowa. Uroczystość, w której brali udział przedstawiciele uczniów ze wszystkich szkół i zaproszeni goście, odbyła się 14-go listopada w NOK-u. Uczniowie prezentowali rezultaty swoich prac, na początku pierwszoklasiści przedstawili wyniki sondaży przeprowadzonych wśród mieszkańców gminy na temat patriotyzmu Polaków, tolerancji, świąt państwowych, władz samorządowych, naszych STRONA 14

wad i zalet. Warto podkreślić i zapamiętać, że niektórzy z ankietowanych na pytanie o przejawy patriotyzmu we współczesnym świecie mówili o rzetelnej pracy, poszanowaniu prawa i reguł społecznych. Uczniowie przygotowali też sprawozdania z wycieczek. Były prezentacje na temat wyjazdu do Poznania i Kórnika, oraz krótka relacja ze zdjęciami w tle na temat Gniezna. Sylwetki słynnych Wielkopolan poznaliśmy dzięki drugoklasistom, na pochwałę zasługują uczniowie klasy IIA, którzy zaprezentowali je w bardzo ciekawej formie wywiadu telewizyjnego. Nasza uroczystość była urozmaicona poezją i muzyką. Wiersze recytowali najstarsi, a pieśni patriotyczne śpiewali najmłodsi uczniowie

gimnazjów. Ostatnim punktem podsumowania było wręczenie nagród zwycięzcom quizu na temat wiedzy o współczesnej Polsce i wysłuchanie piosenki Chłopców z Placu Broni „Kocham wolność”. Myślę, że takie dni są bardzo

potrzebne. Pielęgnujmy tradycję, czcijmy tych, którzy walczyli o naszą wolność i starajmy się być patriotami we współczesnej Polsce – pracujmy dla Niej, bądźmy uczciwi i dumni z naszego kraju. Małgorzata Szymczak

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


BIBLIOTEKA PUBLICZNA

NOWOŚCI W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY NEKLA

dla dorosłych:

1. Brown D. „Inferno” - Światowej sławy specjalista od symboli, Robert Langdon budzi się na szpitalnym łóżku w zupełnie obcym miejscu. Nie pamięta, jak i dlaczego znalazł się w szpitalu. Nie potrafi też wyjaśnić, w jaki sposób wszedł w posiadanie tajemniczego przedmiotu, który znajduje we własnej marynarce. Czasu na rozmyślania nie ma niestety zbyt wiele. Ledwie na dobre odzyskuje przytomność, ktoś próbuje go zabić. W towarzystwie młodej lekarki Sienny Brooks, Langdon opuszcza w pośpiechu szpital. Ścigany przez nieznanych wrogów przemierza uliczki Florencji, próbując odkryć powody niespodziewanego pościgu. Podąża śladem tajemniczych wskazówek ukrytych w słynnym poemacie Dantego… Czy jego wiedza o tajemnych sekretach, które skrywa historyczna fasada miasta wystarczy, by umknąć nieznanym oprawcom? Czy zdoła rozszyfrować zagadkę i uratować świat przed śmiertelnym zagrożeniem? 2. Szczygielski M. „Filipinki to my!” Ilustrowana historia pierwszego polskiego girlsbandu. W ciągu piętnastu lat istnienia (19591974) zespół Filipinki osiągnął zawrotny sukces. Dał około 4 tys. koncertów w Polsce, Szwecji, USA, Kanadzie, Anglii, NRD, Związku Radzieckim, Czechosłowacji i Bułgarii. Wydał kilkanaście płyt (m.in. w ZSRR i USA) - przy czym tylko pierwsze trzy sprzedały się w nakładzie niemal miliona egzemplarzy, o czym na swoich łamach informował w 1974 r. amerykański tygodnik muzyczny „Billboard”. Zespół Filipinki był pierwszą polską grupą młodzieżową, która zyskała popularność nie tylko wśród swoich rówieśników, ale wśród wszystkich pokoleń odbiorców. Siedem skromnych, sympatycznych dziewcząt potrafiło śpiewa tak jak nikt wcześniej nie śpiewał - nowocześnie i prosto, bez jakiejkolwiek maniery. To spodobało się słuchaczom, ale pokochali Filipinki przede wszystkim za ich wdzięk i za to, że śpiewanie traktowały jak wspaniałą przygodę, którą przeżywały z prawdziwą radością. Dziś Filipinki znowu są pierwsze, bo jeszcze żaden polski zespół młodzieżowy z tamtych lat nie doczekał się tak bogato ilustrowanej i udokumentowanej monografii. Ale nic dziwnego - Marcin Szczygielski, który zyskał uznanie jako autor powieści dla dorosłych i młodzieży (Berek, Poczet Królowych polskich, Czarny Młyn) pisząc tą książkę miał dostęp do informacji z pierwszej ręki. Jest synem jednej z Filipinek - Iwony Racz. 3. Roberts N. „Jedyna taka noc” - W książce zamieszczono PRZEGLĄD

NEKIELSKI

dwa opowiadania świąteczne. Dom na gwiazdkę Kiedy mężczyzna wraca po dziesięciu latach do rodzinnego miasteczka i pragnie spotkać się ze swoją pierwszą młodzieńczą miłością, zawsze towarzyszą temu wielkie emocje. Jason Law zdobył międzynarodową sławę jako świetny reporter wojenny. Zjeździł pół świata, ale dotąd nie spotkał kobiety, z którą chciałby się ożenić. Faith nigdzie nie ruszyła się z miasteczka, ale jest już po rozwodzie i ma dziesięcioletnią córeczkę. Czy magiczna noc wigilijna - jedyna taka noc w roku - sprawi cud i tych dwoje wreszcie zrozumie, że ich miłość ciągle trwa? Niczego więcej nie pragnę Mac Taylor samotnie wychowywał swoich sześcioletnich bliźniaków. Zbliżały się kolejne święta Bożego Narodzenia i nagle chłopcy zapragnęli otrzymać na Gwiazdkę... mamusię i dwa rowery! Mamusia powinna być blondynką, kochać dzieci i zwierzęta, a ponadto umieć piec ciasteczka... 4. Dickson Nicole R. „Irlandzki sweter” - Młoda kobieta z córeczką ucieka od niekochanego męża na irlandzką wysepkę i odzyskuje spokój ducha w małej nadmorskiej społeczności. Wkrótce w ich otoczeniu pojawia się przystojny rudowłosy skrzypek… oraz ponury stary rybak, który ukrywa straszną tajemnicę. Tę pełną ciepła i czułości powieść z irlandzkim krajobrazem w tle pokochali czytelnicy na całym świecie. 5. Ficner-Ogonowska A. „Szczęście w cichą noc” - Wieczór wigilijny, za oknem cisza. Pada śnieg, dom pachnie piernikiem i goździkami, na stole dodatkowe nakrycie, może zaraz ktoś przyjdzie... Hania pragnie spędzić wigilię z najbliższymi osobami w swym rodzinnym domu. Chce, by było jak dawniej... Zapowiada się wspaniały czas, pełen miłości, mądrych rozmów, rozkochanych spojrzeń i wyśmienitych dań. Lektura tej magicznej opowieści, w której tradycja staje się jedną z bohaterek, z pewnością rozgrzeje serca i sprawi, że te Święta, choć obchodzone zimą, będą ciepłe i prawdziwie wyjątkowe. Idealna książka do czytania w bożonarodzeniowy wieczór; doskonały prezent pod choinkę. 6. „Masz szlaban na zawsze” - Książka dla matek i córek, którym zależy na relacjach opartych na wzajemnym szacunku, zaufaniu i bliskości. Wszystkie staramy się być jak najlepszymi matkami, niestety często nieświadomie popełniamy błędy. Susan

Shapiro-Barash próbuje zwrócić na nie uwagę. Czy rozpieszczamy nasze córki, czy może jesteśmy dla nich zbyt surowe? Próbujemy się z nimi zaprzyjaźnić czy nieustępliwie tkwimy po przeciwnej stronie barykady? Jesteśmy wzorem do naśladowania czy odstraszającym antyprzykładem? Autorka porusza m. in. następujące problemy: ciągłe usprawiedliwianie, brak reguł i granic, rozpieszczanie materialne, obsesje na punkcie jedzenia i wagi.

dla młodzieży:

1. Sobolewska I. „Łańcuszek” Bohaterka książki - siedemnastoletnia Julia - ma kochającą rodzinę, okazały dom i najmodniejsze ciuchy. Do szkoły wozi ją szofer limuzyną. Jednak za tym wspaniałym obrazkiem kryje się cichy dramat dziewczyny. Nikt z jej otoczenia nie wie, że spędziła dzieciństwo w domu dziecka, a potem została adoptowana, co Paweł i Kinga, którzy ją adoptowali, skrzętnie ukrywają przed znajomymi. Julia nic nie wie ani o swoim pochodzeniu ani o biologicznych rodzicach. Gdy przypadkiem poznaje przystojnego, choć zarozumiałego Sebastiana, nie domyśla się nawet, jak bardzo ta znajomość wpłynie na jej losy. Rodzinne wakacje w Chorwacji, w towarzystwie Sebastiana i jego rodziców przyniesie odpowiedź na pytanie: kim naprawdę jest Julia. 2. Fox M. „Iza Anoreczka” - Książka o dobrej dziewczynie, która zrobiła wiele, by zapracować sobie na etykietkę „wredniary”. Jest nielubiana w liceum, do którego chodzi wraz z grupą uczniów jeszcze z klasy gimnazjalnej. Uparta, ambitna, marzy o zrobieniu kariery w świecie mody. Ma ku temu predyspozycje, ponieważ jest wysoka, bardzo szczupła i ładna. Jej ambicje podsyca matka, w sukcesie córki upatrująca szansę i dla siebie. Iza poznaje świat bezwzględnego biznesu. Poznaje, czym jest praca ponad siły, dyscyplina w zachowaniu ostrej diety, czym umiejętność godzenia się na niechciane zaloty mężczyzn, dyktujących warunki w świecie blichtru i reklamy. Mieszka w komfortowych warunkach, przez jeden tydzień z matką, przez z drugi z ojcem i jego drugą żoną. Zdarzają się sytuacje, kiedy budzi się w nocy i nie wie, gdzie jest. Kreowana na gwiazdę, odsuwana od rówieśników, zarabiająca pieniądze, nawet się nie zorientowała, kiedy stała się manekinem. Iza, zwana w klasie Anoreczką, zaczyna pisać tradycyjny dziennik w chwili, kiedy nie radzi sobie ani z emocjami, ani z natłokiem obowiązków. 3. Kosmowska B. „Niechciana” - Kasia to zwyczajna dziewczyna. Ma, jak każda nastolatka, swoje marzenia i plany. Ale

pewnego dnia musi zmierzyć się z problemem tak bardzo własnym, że trudno jej liczyć na pomoc najbliższych czy przyjaciół. Zanim rozpocznie przyspieszone dojrzewanie, a jej tajemnica stanie się własnością wszystkich wokół, pozna gorycz samotności i smak przerażenia. Czy wystarczy powiedzieć: „Sama jesteś sobie winna”? Opowieść o niechcianej ciąży. O tym, jak niełatwo być wrażliwą nastolatką w „przyjaznym” świecie.

dla dzieci:

1. „Mikołajowe bajeczki” - Dzięki tej książce dzieci będą mogły zostać pomocnikiem Świętego Mikołaja, poznać jego przyjaciół i sprawdzić, co robią latem. Przekonają się, że zwyczajny śnieg może zaczarować wujka, sprawdzą, czy bałwanki mogą przyjaźnić się z piecami, zobaczą, jak pluszowa zabawka uratowała zaprzęg Mikołajowy i dzięki niej dzieci dostały prezenty na czas. 2. Długołęcka-Pinkwart L. Pinkwart S. „Podróże z Fantazją” - Nie ma takiej sytuacji, w której nie można by posłużyć się wyobraźnią, żeby było piękniej i ciekawiej! Tytułowa Fantazja pojawia się wtedy, gdy dzieci się nudzą, aranżuje zabawy, po czym znika. Jest metaforą dziecięcej wyobraźni. A dzieci coraz częściej zapominają, że mają taką właśnie cudowną zdolność tworzenia rzeczy i zjawisk nieistniejących tu i teraz. W książce znajdują się gotowe scenariusze interesujących zajęć na niejeden dzień. Kopalnia pomysłów na zajęcia muzyczne, plastyczne, inscenizacyjne. 3. Stelmaszyk A. „Drobinka ma wielkie serce” - Książka z serii Kto mnie przytuli? oczaruje wszystkich małych przyjaciół zwierząt. Pieski i kotki - mali bohaterowie - mieszkały kiedyś w schronisku o nazwie Przytulisko. Nadal jest w nim wiele zwierzaków, które marzą, żeby ktoś je przygarnął i pokochał! Czy uda im się znaleźć prawdziwy, ciepły dom? Drobinka – to historia maleńkiej kotki, która długo nie mogła znaleźć prawdziwego domu. Najpierw trafiła do Oskara, ale została porzucona, gdy rodzina chłopca wyjechała na wakacje. A potem… ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI

NEKLA, UL. CHOPINA 43/3 www.biblioteka.nekla.eu

STRONA 15


AKTUALNOŚCI SZKOLNE - ZS ZASUTOWO

Andrzejkowy czar wróżb i przepowiedni

29 listopada br. wraz z klasą II, III, IV oraz z klasą VI świętowaliśmy na drugim piętrze wigilię andrzejkową. W szkole było bardzo głośno!!! Koledzy i koleżanki wraz z nami (klasa V) przygotowali wróżby. Podchodziliśmy do różnych stoisk i wróżyliśmy, przepowiadaliśmy swoją przyszłość... Bardzo dobrze

się przy tym bawiliśmy. Jeżeli ktoś miał taką ochotę, mógł zejść do holu, gdzie bawili się nasi koledzy z gimnazjum, i dostać wróżbę z wosku. Wszyscy wracali do swoich klas z uśmiechem na twarzy. Ta impreza była niesamowitym przeżyciem. Weronika Duszyńska klasa V Fot. K.J.

Światowy Dzień Pluszowego Misia

Wzorem ubiegłego roku Przedszkolaki Zespołu Szkół w Zasutowie przystąpiły do obchodów Światowego Dnia Pluszowego Misia. Przez dwa tygodnie pracowały nad tematyką związaną z wyglądem i zwyczajami niedźwiedzi, przybliżały sobie historię powstania pluszowego misia, rozwijały zainteresowania literaturą dziecięcą, zwłaszcza tą, której bohaterami są misie, kształtowały poczucie konieczności poszanowania zabawek. 25 listopada nastąpiło podsumowanie wytężonej pracy z udziałem rodziców i dyrektora Piotra Michalaka. Najpierw odbyły się zajęcia

otwarte w poszczególnych grupach: w grupie 3-4 latków na temat: „Podróż po Misiolandii”, w grupie 5-6 latków na temat „Miś Zdziś i przyjaciele”. Następnie dzieci z rodzicami wzięły udział w warsztatach plastycznych. Wykonały misie z białego dartego papieru naklejonego na kartce i pokolorowały je farbami. Uwieńczeniem wszystkich działań był słodki poczęstunek i wręczenie dyplomików „Przyjaciel Pluszowego Misia”. Rodzice na pamiątkę otrzymali misie wykonane przez dzieci. Violetta Pachala – Jóźwiak Violetta Paszkowiak

Sukces Karoliny i Bartka w Tulcach

23 listopada br. w Tulcach odbył się już XIII Międzypowiatowy Konkurs Gwary Poznańskiej pt. „Jezdym poznańsko pyra”. Uczestnikami byli gimnazjaliści ze Skoków, Lubonia, Swarzędza, Kleszczewa, Zalasewa, Zasutowa i Tulec. Wraz Bartoszem Krzyżaniakiem wystąpiliśmy z tekstem zatytułowanym „Po powrocie z zebrania rodziców” napisanym przez p. Henrykę Stachowiak, a przygotowała nas do konkursu p. Krystyna Jagodzińska. Przewodniczącym jurorów był p. Juliusz Kubel (twórca Starego Marycha). Jury przyznało jedno wyróżnienie. Na najwyższym podium stanęła koleżanka z Gimnazjum w Skokach, na drugim miejscu koleżanka z Gimnazjum w Tulcach a na trzecim miejscu my - Karo-

STRONA 18

lina Gewond i Bartosz Krzyżaniak - uczniowie Gimnzajum im. Jana Pawła w Zasutowie. Byliśmy zaskoczeni, ale jednocześnie szczęśliwi z osiągniętego sukcesu. Nie było to pierwsze miejsce jak zeszłego roku, ale i tak jesteśmy zadowoleni. Otrzymaliśmy wiele książek, dyplomy, kubek i bryloczyk w kształcie pyry. Cieszymy się, że podtrzymaliśmy dobre tradycje uczniów naszej szkoły w tym konkursie, m.in. Mateusza Blata, Kamila Spławskiego, Agaty Łukaszewskiej, Beaty Zawiślak, Ani Łukaszewskiej, Tomka Migdalskiego, Natalii Jóźwiak, Magdy Chrzumnickiej. Karolina Gewond klasa III gimanzjum fot. H. Szczecińska-Popiela

Ślubowanie uczniów klasy I 19 listopada 2013 r. to ważna data dla uczniów klasy pierwszej. W tym dniu w obecności rodziców, nauczycieli i starszych kolegów, nasi mali uczniowie ślubowali, że będą dobrymi uczniami, dziećmi i Polakami. Przedstawili krótką część artystyczną, pokazując, czego już się nauczyli. Na

zakończenie otrzymali ważny dokument - legitymację szkolną. Następnie udali się na słodki poczęstunek do swojej klasy. Wiele radości sprawiły najmłodszym uczniom szkoły podstawowej prezenty od rodziców oraz uczniów z klas II i III. M.T.

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


AKTUALNOŚCI SZKOLNE - ZS TARGOWA GÓRKA

Święto Niepodległości w Zespole Szkół w Targowej Górce 11 listopada 1918 r., po 123 latach zaborów, Polska odzyskała niepodległość. Data ta już od wielu pokoleń jest symbolem niepodległego bytu Rzeczpospolitej. 12 listopada 2013 r. w Zespole Szkół w Targowej Górce odbył się uroczysty apel z okazji 95. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Uroczystość przygotowali uczniowie klasy VI pod kierunkiem p. Elżbiety Kledzik. W apelu uczestniczyła społeczność szkoły podstawowej i gimnazjum. Montaż słowno - muzyczny zapoznał uczniów z historią naszego kraju i walką o niepodległość. Szkolny zespół wokalny wykonał pieśni

patriotyczne, a do zaśpiewania „Roty” zachęcił całą widownię. Uczniowie klasy II zaprezentowali piosenkę żołnierską „Przybyli ułani”. Na zakończenie uroczystości wszyscy obejrzeli film pochodzący z roku 1908 opowiadający o strajku dzieci wrzesińskich oraz krótki film promujący współczesną Wrześnię. W poniedziałek,11 listopada delegacja z naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym wzięła udział w gminnej uroczystości patriotycznej z okazji Święta Niepodległości. Irena Kierzkowska

Wycieczka regionalna w ramach projektu edukacyjnego „11 listopada Świętujemy Poznając”

11 października, wraz z koleżankami i kolegami z klas gimnazjalnych ze szkoły z Nekli i Zasutowa pojechaliśmy na wycieczkę regionalną do Puszczykowa, Kórnika i Jezior. Pierwszym miejscem, które zwiedziliśmy było muzeum Arkadego Fiedlera mieszczące się w rodzinnym domu Fiedlerów w Puszczykowie. Zobaczyliśmy również okręt „Santa Maria” zbudowany w skali 1:1, piramidę i samolot z czasów wojny. Następnie pojechaliśmy do Jezior, gdzie mieści się Muzeum Wielkopolskiego Parku Narodowego. Po obejrzeniu eksponatów udaliśmy się na spacer 4,5 kilometrowym malowniczym szlakiem turystycznym.

Na końcu wycieczki zwiedziliśmy zamek w Kórniku, który otoczony jest fosą. Wszyscy byliśmy zafascynowani ogromną biblioteką z rękopisami słynnych Polaków takich jak: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego oraz Tadeusza Kościuszki. Widzieliśmy również piękne, drewniane meble i podłogi, a także wysłuchaliśmy interesującej historii na temat rodziny Działyńskich i Czartoryskich. W czasie wycieczki zdobyliśmy sporo ciekawych informacji, które z pewnością wykorzystamy w dalszej nauce. Wiktoria Waligóra uczennica kl.II gimnazjum w Zespole Szkół w Targowej Górce

FINAŁU REJONU POZNAŃ TEREN WSCHÓD W DRUŻYNOWYM BADMINTONIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Dyrektor Zespołu Szkół w Targowej Górce Hanna Migdalska w imieniu własnym i całej społeczności szkolnej składa serdeczne podziękowanie: Panu Pawłowi Sikorze za przekazane środki czystości.

Rada Rodziców i Dyrekcja Zespołu Szkół w Targowej Górce serdecznie zapraszają na ZABAWĘ KARNAWAŁOWĄ, która odbędzie się dnia 01.02.2014 r. w godz. od 19:00 do 4:00 w Kawiarni w Targowej Górce.

19. 11.2013 r. odbył się w Dominowie Finał Rejonu Poznań Teren Wschód w Drużynowym Badmintonie Szkół Podstawowych. W turnieju udział wzięło pięć szkół dziewcząt i pięć szkół chłopców z powiatów: jarocińskiego, poznańskiego i wrzesińskiego (nie było uczestnika z powiatu gnieźnieńskiego, średzkiego i śremskiego). Turniej rozegrano systemem każdy z każdym. W kategorii chłopców szkołę z Targowej Górki reprezentowali: Arkadiusz Gałafin, Remigiusz Janiszewski oraz Dominik Żaczkiewicz. Wygrali oni zdecydowanie wszystkie swoje pojedynki i zajęli Im w końcowej klasyfikacji. Zwycięstwo w zawodach dało im awans do finału wojewódzkiego, który odbędzie się 11 XII w Koninie. W kategorii dziewcząt szkołę z Targowej Górki reprezentowały: Weronika Lewoczko i Weronika Zielińska. Niestety dziewczyny przegrały wszystkie swoje mecze i zajęły Vm. Dziewczęta: SP Kleszczewo- SP Radzewo: 3:1 SP Kleszczewo- SP Targowa Górka: 3:1 SP Kleszczewo- SP Nr 4 Jarocin: 3:1 SP Kleszczewo- SP Nr 2 Jarocin: 3:1 SP Radzewo- SP Targowa Górka: 3:0

SP Radzewo- SP Nr 4 Jarocin: 3:0 SP Radzewo- SP Nr 2 Jarocin: 3:0 SP Targowa Górka- SP Nr 4 Jarocin: 0:3 SP Targowa Górka- SP Nr 2 Jarocin: 0:3 SP Nr 4 Jarocin- SP Nr 2 Jarocin: 3:0 Chłopcy: SP Komorze- SP Kaczanowo: 3:0 SP Komorze- SP Targowa Górka: 0:3 SP Komorze- SP Nr 2 Jarocin: 0:3 SP Komorze- SP Radzewo: 0:3 SP Kaczanowo- SP Targowa Górka: 0:3 SP Kaczanowo- SP Nr 2 Jarocin: 0:3 SP Kaczanowo- SP Radzewo: 0:3 SP Targowa Górka- SP Nr 2 Jarocin: 3:0 SP Targowa Górka- SP Radzewo: 3:0 SP Nr 2 Jarocin- SP Radzewo: 3:2 Kolejność końcowa – dziewczyny: I m - Kleszczewo II m - Radzewo III m -Jarocin nr 4 IV m - Jarocin nr 2 V m- Targowa Górka Kolejność końcowa – chłopcy: I m – Targowa Górka II m – Jarocin nr 2 III m- Radzewo IV m – Komorze V m – Kaczanowo Dariusz Nikodem

Oprawę muzyczną zapewni dj Grzegorz Bambrowicz. Bilety w cenie 170zł (od pary) do nabycia w sekretariacie szkoły oraz u Przewodniczącej Rady Rodziców Zofii Wiśniewskiej. tel. kontaktowy: 61 4386 686 (sekretariat szkoły) PRZEGLĄD

NEKIELSKI

STRONA 19


Z PODWÓRKA NASZYCH MILUSIŃSKICH - „MIŚ USZATEK”

Wyprawa po świąteczne drzewko Tradycją w przedszkolu „Miś Uszatek” jest wyprawa przedszkolaków do lasu w poszukiwaniu świątecznego drzewka, tak też się stało w tym roku. Dzięki uprzejmości zaprzyjaźnionego z naszym przedszkolem Leśnictwa „Dzikowy Bór” 3 grudnia 2013r. przedszkolaki pod opieką swoich pań pojechały autokarem do lasu po choinkę.

W lesie na dzieci czekali już leśnicy pan Maciej Kluczka i Arkadiusz Stępień, którzy opowiedzieli dzieciom o swojej pracy i pomogli wybrać drzewko do sali. Wyprawa do lasu to także możliwość bezpośredniego kontaktu z przyrodą, wszyscy mogli podziwiać uroki szykującej się do zimy przyrody.

ALARM PRZECIWPOŻAROWY W PRZEDSZKOLU Ewakuacja polega na szybkim i zorganizowanym przemieszczaniu ludności z miejsc, w których przebywanie może zagrażać życiu lub zdrowiu, do rejonów bezpiecznych. Każdy zakład pracy, instytucja muszą wg przepisów posiadać oznaczone drogi ewakuacyjne oraz plan ewakuacji. W przypadku szkół, przedszkoli i pozostałych jednostek użyteczności publicznej jest to szczególnie ważna sprawa i dlatego w naszym przedszkolu również taka akcja miała miejsce. W trosce o poprawę bezpieczeństwa nasze przedszkolaki uczestniczyły 7 listopada 2013 r. w próbnym alarmie. Oczywiście wcześniej z dziećmi odbyły się pogadanki na temat niebezpiecznych zachowań, zagrożeń

wypływających z zabawy niebezpiecznymi przedmiotami, dzieci wiedziały, jaki sygnał ma ich wezwać do natychmiastowego opuszczenia przedszkola. Przeprowadzone ćwiczenia miały na celu sprawdzenie stopnia opanowania umiejętności zachowania się w sytuacji zagrożenia pożarem dzieci i pracowników przedszkola oraz zasadami postępowania na wypadek pożaru: poruszania się w budynku zgodnie z drogami ewakuacji i przejścia na wyznaczony teren zbiórki. Przedszkolaki bardzo sprawnie ustawiły się na zbiórkę, a następnie parami udały się drogą ewakuacyjną do ogrodu przedszkolnego. To była bardzo cenna nauka bezpiecznych zachowań.

Święto Niepodległości

8 listopada 2013r. , tuż przed obchodami Święta Niepodległości w całym kraju, także przedszkolaki w „Misiu Uszatku” poznały historię drogi do wolności naszego państwa. Tematy historyczne i narodowe nie jest łatwo przekazać takim maluchom, ale w naszym przedszkolu takich tematów nie unikamy. Ważne, żeby wszystko przedstawić w przystępny i atrakcyjny dla maluchów sposób . Na zajęciach w grupach, dzieci poznawały nasze symbole i barwy narodowe i wzięły udział w zajęciach dotyczących historii naszego państwa: Początek zajęć to wspólna recytacja wiersza Władysława Bełzy „ Katechizm polskiego dziecka”. Następnie dzieci dowiedziały się o czasach gdy na naszej ziemi

nie mogła rozbrzmiewać polska mowa i powiewać biało-czerwona flaga. Jak to trzy obce państwa dokonały rozbiorów naszego kraju i Polska na 123 lata zniknęła z mapy Europy. Przedszkolaki w skupieniu i z powagą wysłuchały całej historii. Na zakończenie, pamiętając o zachowaniu należytej postawy, wspólnie odśpiewały Hymn Polski. Po zajęciach, poszczególne grupy odwiedziły Salkę Regionalną w Naszym Przedszkolu. Uwieńczeniem zajęć o tematyce historycznej w Przedszkolu, było uczestnictwo 11 listopada delegacji z naszego przedszkola – starszaków we Mszy św. za Ojczyznę i złożenie symbolicznej wiązanki pod pomnikiem na Nekielskim Rynku.

„Czapla i Ryby” W czwartek 31 października dzieci z grup „Zające” i „Misie” czekała niespodzianka. Miały okazję obejrzeć inscenizację bajki I. Krasińskiego „Czapla, ryby i rak” przygotowaną przez uczennice klasy Ia Gimnazjum w Nekli pod opieką p. Małgorzaty Szymczak. Przedszkolaki z wypiekami na buźkach oglądały opowieść o przebiegłej czapli, naiwnych rybach oraz czujnym raku. Po zakończonym spektaklu aktorki: Inga Grobarska, Klaudia Plucińska i Alicja Ciszek, zrobiły konkurs kolorowania postaci z przedSTRONA 20

Święty Andrzeju daj znać, co się będzie z nami dziać… Dzieci z grupy „Wiewiórki” z przedszkola „Miś Uszatek” wspólnie z rodzicami bawiły się 27 listopada na „Biesiadzie Andrzejkowej” w NOK-u. Było to spotkanie z cyklu Popołudnie z rodziną. Zabawę rozpoczęła prezentacja artystyczna dzieci gromkimi brawami oklaskiwana przez rodziców. Potem przyszedł czas na wróżby, lanie wosku, zabawy integracyjne i słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Radości i zabawie nie było końca. Szkoda, że następne „Andrzejki” dopiero za rok. W piątek 29 listopada w naszym przedszkolu również obchodziły-

śmy uroczystość andrzejkową. Na tę okoliczność przygotowałyśmy odpowiednią dekorację sal, wiele bardzo ciekawych, śmiesznych, a także pouczających zabaw i konkursów. Jak nakazuje tradycja Święto Andrzejkowe przebiegało w magicznej atmosferze. Chcąc odkryć tajemnicę przyszłości wróżyliśmy z butów ustawionych w szeregu, z matematycznych kostek, wyciągaliśmy losy, próbowaliśmy różnych przysmaków i oczywiście tradycyjnie laliśmy wosk. Przedszkolaki były zachwycone przygotowanymi dla nich atrakcjami.

stawionej bajki. Dzieci z zapałem zabrały się do pracy. Nagrodą dla wszystkich były pyszne lizaki. Dziękujemy p. Małgorzacie Szymczak i jej podopiecznym za mile spędzony czas i …zapraszamy ponownie. Anna Jóźwiak Mariola Olejnik

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


Z PODWÓRKA NASZYCH MILUSIŃSKICH - „MALI EINSTEINI”

Andrzejki Andrzejki w naszym przedszkolu odbyły się 29 listopada. W tym dniu przyleciały do nas czarownice i razem przenieśliśmy się do krainy magii. Nastrój i przyjemna atmosfera dawały nam zapalone świece oraz magiczne przedmioty. Bawiliśmy się świetnie, wypowiadaliśmy w myślach nasze najskrytsze marzenia i rzucaliśmy monetą do misy z wodą. Wszyscy byli bardzo przejęci i zaciekawieni czy ich marzenia na pewno się spełnią. Zajrzeliśmy też w przyszłość a z magicznej skrzynki losowaliśmy kim będziemy w przyszłości –

lekarzami, strażakami, nauczycielami… Później poznaliśmy znaczenie naszych ulubionych kolorów, które przestrzegały nas przed różnymi złymi rzeczami, np. przed nadmiernym objadaniem się słodyczami. Następnie przyszedł czas na tańce i zabawę przy muzyce. Ciekawi tego, kto pierwszy wyruszy w podróż, przekładaliśmy nasze buty wróżąc kto zostanie podróżnikiem. Na zakończenie andrzejkowych czarów i zabaw jedliśmy pyszne, zaczarowane pierniki rozmawiając i śmiejąc się przy stolikach. Agnieszka Biskup

„Światowy Dzień Pluszowego Misia” Do naszego przedszkola zawitali dziś bardzo sympatyczni goście, wszyscy uśmiechnięci, weseli i zadowoleni. Tak, tak w przedszkolu będą z nami sami milusińscy – nasze pluszowe niedźwiadki, misie czy inne ulubione przytulanki. To właśnie na 25 listopada przypada Światowy Dzień Pluszowego Misia. I jakże spędzić to święto bez swojego ukochanego pluszaczka? Dlatego też tylu gości znalazło się w naszych salach. Zaraz po smacznym śniadanku rozpoczęła się wspólna zabawa. Najpierw pani Iza opowiedziała nam co to znaczy, że jest takie święto i na czym ono polega. Później posłuchaliśmy fragmentów bajki czytanej przez panią dyrektor pt: „Puchatku cierpliwości” i

wspólnie z Puchatkiem i naszymi misiami zatańczyliśmy „Mały miś”. Następnie pani Iza odczytała nam list od Kubusia Puchatka, razem z zadaniami jakie przed nami mały miś postawił, czyli: misiową gimnastyką, poszukiwaniem miodku z opowieścią ruchową, misiową kołysanką, podróżą z misiem i wieloma innymi zadaniami, które zakończone zostały wspaniałym słodkim przyjęciem. Oczywiście misie podzieliły się z nami przygotowanymi w piątek jeżykami, to miło z ich strony!!! W atmosferze radości i zabawy minął nam ten dzień bardzo szybko. Już dziś czekać będziemy na kolejne święto naszych pluszowych misiaczków. Anna Czyżewska

„W świecie czarów i magii”spotkanie z iluzjonistą

Przedszkolaki bardzo chętnie przenoszą się w świat baśni, czarów i magii. Taką właśnie okazję miały dzieci podczas wizyty iluzjonisty w naszym przedszkolu. Dzieci z niecierpliwością już od samego rana oczekiwały na wizytę gościa i tego, co miało się wydarzyć. Nasz iluzjonista bardzo serdecznie przywitał przedszkolaków, po czym rozpoczęły się niesamowite czary, a wśród nich min.: chusteczki zmieniające kolor, wyskakujące z nikąd piłeczki, magiczne obręcze, znikająca w pudełku kostka czy też magiczny sznurek bez końca i wiele innych atrakcji . Pomocne dla artysty były głośno wypowiadane przez dzieci słowa: „Czary-mary hokus-pokus, „które były szczególnie potrzebne przy „butelce pełnej Magii” Zabawa w czarowanie bardzo wszystkim się podobała, szczególnie, gdy samemu można było pełnić choć przez chwilę rolę asystenta profesjonalnego iluzjonisty i otrzymać duże brawa od publiczności. Magik wprowadził wszystkich we wspaniały humor. Dzieci z dużym zaangażowaniem obserwowały każdy ruch iluzjonisty. Wszystkie efekty zaprezentowane przez artystę były bardzo spontaniczPRZEGLĄD

NEKIELSKI

nie odbierane przez widownię, a ponadto wywoływały uśmiech i zdumienie na twarzach naszych przedszkolaków. Na koniec wszyscy gromkimi brawami podziękowali za tak ciekawy pokaz sztuk magicznych. Uśmiech dzieci nie nikł jeszcze przez dłuższy czas. Wszyscy opowiadali o nieprawdopodobnych czarach w naszym przedszkolu i nadal zastanawiamy się, jak ten stoliczek mógł unosić się w powietrzu ? Może kiedyś się dowiemy? Izabela Wesołek

Filharmonia pomysłów 26 listopada gościem w naszym przedszkolu była „Filharmonia Pomysłów”. Tematem przewodnim tego spotkania były gitary. Goście zapoznali dzieci z mieszkańcami miasteczka „Los Brzdękos”. Z encyklopedii ministra Szarpidruta poznały historię gitary, dowiedziały się również, że struniaki szarpane mają sześć strun i jeśli naciśniemy struny lewą ręką w rożnych miejscach to wydobędziemy z gitary nieskoń-

czoność dźwięków. Muzycy pokazali przedszkolakom dwie gitary – akustyczną i elektryczną. Dzieci mogły usłyszeć różnicę w brzmieniu obu tych gitar i zobaczyć czym się od siebie różnią. Dzieci z wielką uwagą i przejęciem słuchały dźwięków gitar i melodii, jakie muzycy na niej wygrywali. Z niecierpliwością czekamy na kolejną wizytę naszych ulubionych gości. Longina Izydorczyk

STRONA 21


AKTUALNOŚCI SZKOLNE - ZS NEKLA

„Dziady” w klimatycznym Kościółku w Nekielce Nie można sobie wyobrazić lepszego miejsca, niż Kościółek w Nekielce, do wystawienia romantycznego dramatu Adama Mickiewicza „Dziady”. Surowe wnętrza dawnej świątyni znacznie wpłynęły na całość widowiska. W tworzeniu inscenizacji, swój wkład mieli uczniowie oraz nauczyciele Zespołu Szkół w Nekli, którzy wraz z aktorami Teatru Nowego w Poznaniu zapewnili widzom ogrom niezapomnianych wrażeń. O godzinie 19.00, 25 października 2013 roku, zgromadzeni w ciemnościach widzowie stali się świadkami i uczestnikami starosłowiańskiego obrzędu dziadów. Atmosferę i napięcie budował śpiew naszych uczennic, ich nauczycielki pani Magdaleny Mitkowskiej oraz aktorki teatru pani Grażyny Korin. Dodatkowo sztukę uświetniła swoim występem właścicielka i inicjatorka spektaklu pani Anna Kareńska. Po przedstawieniu wszyscy obecni zostali zaproszeni na „dziadowską” ucztę. Było to niezwykłe wydarzenie dla uczniów, ich rodziców oraz pozostałych widzów i na pewno długo pozostanie w naszej pamięci. Agnieszka Kotowicz „Dziady” w Nekielce – wrażenia Moniki Dnia 25 października 2013 roku, o godzinie 19.00, w Kościółku w Nekielce odbyło się przedstawienie „Dziady cz. II”. Zanim jednak mogło ono nastąpić potrzeba było wielu godzin prób. Pierwsze z nich miały miejsce w szkole. Uczyliśmy się przede wszystkim śpiewać nasze partie. Na jednej z prób odwiedziły nas panie: Anna Kareńska i Grażyna Korin. Dowiedzieliśmy się więcej na temat całego przedsięwzięcia oraz na-

STRONA 22

szych zadań. W poniedziałek, 21 października, wszyscy, biorący udział w przedstawieniu, udali się do Kościółka w Nekielce. Z pewnością udzielił nam się klimat tego miejsca i pozwoliło nam to łatwiej wcielić się w nasze role. Zimno i wiatr po krótkim czasie stały się zupełnie niezauważalne. Próby przebiegły w bardzo miłej atmosferze. Trwały po dobrych parę godzin, jednak jedzenie zupy przed kościołem wszystko zrekompensowało. W piątek odbyła się próba generalna, na której jeszcze raz dokładnie przećwiczyliśmy całą sztukę. Tego samego dnia, przed godziną 19.00 wszyscy byliśmy już przed kościółkiem. Czy mieliśmy tremę? Nie wiem. Wydaje mi się, że większość uznała, że co ma być to będzie. Kiedy zabrzmiały pierwsze dźwięki weszliśmy do środka. Widok publiczności, wypełniającej cały kościół, zapewne przyprawił wielu z nas o zdenerwowanie, jednak negatywne emocje szybko zniknęły i po chwili wszyscy zaczęli dawać z siebie wszystko. Taki był w końcu nasz cel. Odnoszę wrażenie, że spektakl wypadł lepiej, niż mogło się wydawać wcześniej. Wszystko poszło tak jak należało. Odetchnęliśmy z ulgą, kiedy wychodziliśmy do ukłonów. Z mojej strony mogę dodać, że poczułam wtedy ogromną satysfakcję i radość. Po udanym spektaklu odbyła się uczta, na której można było skosztować wielu pysznych przysmaków. Podsumowując, bawiliśmy się świetnie, dobrze współpracowało nam się z aktorami i czuliśmy satysfakcję z występu. Szkoda, że wszystko tak szybko się skończyło… Monika Szczygieł

Trzecie i czwarte spotkanie z Filharmonią Pomysłów „BUM-CYK-CYK CITY” oraz „LOS BRZDĘKOS” 29 października, kolejny raz w tym roku, mieliśmy okazję uczestniczyć w koncercie Filharmonii Pomysłów. Przez trzech niezwykłych muzyków zostaliśmy zaproszeni do BUM-CYK-CYK CITY, kolejnego miasta w AKUKUstycznej Republice BIMBOMbastycznej. Tym razem poznaliśmy różnorodność brzmień i odmian instrumentów perkusyjnych z grupy uderzanych, potrząsanych i pocieranych. Mogliśmy wysłuchać ciekawej bajki, której towarzyszyły niezwykłe dźwięki. Wielką przyjemnością dla uczniów była możliwość samodzielnego grania na instrumentach. W zabawie z muzyką towarzyszyła dzieciom jaskrawozielona Smoczyca, która pomagała w rozwiązywaniu różnych, ciekawych zagadek. Tańcząc i śpiewając przy akompaniamencie muzyki wszyscy spędziliśmy miło czas. Jesteśmy bogatsi o nowe wiadomości ze

świata dźwięków i z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie z Filharmonią Pomysłów. Natomiast 26 listopada uczniowie klas I-III wybrali się do miasta o tajemniczej nazwie Los Brzdękos. Dzięki tej wyprawie poznali możliwości brzmieniowe oraz budowę instrumentów strunowych szarpanych: gitary klasycznej i elektrycznej. Dzieci rozwiązywały zagadki muzyczne, w których towarzyszyła im zielona Smoczyca. Uczniowie wspaniale bawili się tańcząc razem i śpiewając. Pod koniec koncertu trzech chłopców zamieniło się we wspaniałych muzyków i dali popis talentu grania na gitarach. Gromkie brawa wynagrodziły tremę, jaką przeżywali szkolni artyści. To był ostatni, w tym roku kalendarzowym, koncert Filharmonii Pomysłów, kolejny dopiero w nowym roku, na który już serdecznie zapraszamy. Natalia Sierszulska

Archidiecezjalny Konkurs Biblijny 7 listopada b.r. w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie odbył się finał VII Archidiecezjalnego Konkursu Biblijnego dla Młodzieży Gimnazjalnej „Od Abrahama do wiary Kościoła”. W tegorocznych zmaganiach wzięła udział młodzież z 50 gimnazjów z terenu całej archidiecezji gnieźnieńskiej. Najpierw, w każdej szkole, odbył się etap wstępny konkursu (w naszym gimnazjum rywalizowało w nim 18 uczniów). Polegał on na rozwiązaniu testu składającego się z 23 pytań. Wyłonił on dwoje najlepszych gimnazjalistów, którzy następnie wzięli udział w etapie rejonowym. Naszą szkołę na tym szczeblu reprezentowały: Natalia Kubiak (klasa IA) oraz Magdalena Matuszczak (klasa IB). Piętnaścioro najlepszych uczniów ze 100, którzy wzięli

udział w tym etapie, kwalifikowało się do finału. Z bardzo dobrej strony pokazała się Natalia, która uzyskała 58 punktów (na 60 możliwych) i z trzeciego miejsca weszła do finału. Magda miała mniej szczęścia, ale jej wynik – 50 punktów, również zasługuje na duże uznanie. W finale Natalia potwierdziła dobre przygotowanie, zajmując 8 miejsce, a do najlepszych zabrakło jej niewiele - zaledwie 5 punktów. Warty podkreślenia jest fakt, że po raz pierwszy uczeń naszego gimnazjum awansował do finału tego konkursu. W czasie pobytu w Gnieźnie wszyscy finaliści mieli okazję zwiedzić seminarium i dowiedzieć się więcej o codziennym życiu kleryków, a także posmakować seminaryjnego ciasta. ks. Przemysław Malawy PRZEGLĄD

NEKIELSKI


AKTUALNOŚCI SZKOLNE - ZS NEKLA

„Wielki dylemat, czyli szkoła w smerfowym lesie - pasowanie pierwszoklasistów” Dzień 30 października 2013r. był dniem szczególnym w Szkole Podstawowej w Nekli. Było pogodnie i radośnie. Wśród wszystkich uczniów wyróżniali się pierwszoklasiści, gdyż był to ich wielki dzień. Zostali przyjęci w poczet uczniów naszej szkoły. Na uroczystość przybyli: Burmistrz Miasta i Gminy Nekla Karol Balicki, Przewodniczący Rady Miejskiej - Adam Stefaniak, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego - Roman Kuszak, Dyrekcja Szkoły - Robert Andrzejczak i Aldona Kubacka, przedstawiciele Rady Rodziców, nauczyciele, uczniowie klas II i III oraz rodzice dzieci klas pierwszych, którzy byli świadkami tego niezwykłego wydarzenia. Razem z dziećmi klas pierwszych przenieśliśmy się do „smerfowego lasu”. Pierwszoklasiści przebrani za Smerfy przedstawili program słowno - muzyczny, w którym prezentowali swoje umiejętności wokalne, recytatorskie, taneczne. Wykazali się dużą wiedzą, odpowiadając na pytania, sprawnością fizyczną oraz odwagą, pijąc z uśmiechem sok z cytryny. Przedstawiciele klasy Ia, Ib i Ic odczytali list, którego treść skierowana była do rodziców. Natomiast rodzice złożyli ślubowanie. Za dobrze zdany „egzamin na

ucznia” Dyrektor Szkoły wręczył uczniom dyplomy i birety, które zastąpiły smerfowe czapki. Na zakończenie uroczystości Burmistrz i Dyrektor Szkoły skierowali swoje słowa do pierwszoklasistów, życząc im wielu sukcesów w nauce. Po części oficjalnej wszyscy goście i dzieci udali się do sal lekcyjnych, gdzie czekała niespodzianka w postaci „rogów obfitości” oraz słodki poczęstunek. Rodzice otrzymali od swoich pociech listy - własnoręcznie podpisane i ozdobione, zwinięte w rulon i przepasane kolorową wstążką. Prezentów było mnóstwo, podobnie jak emocji tego dnia. Dziękujemy wszystkim, którzy sprawili, że uroczystość przebiegła sprawnie, w miłej atmosferze i miała wspaniałą oprawę: p. Przemysławowi Frąszczakowi i pracownikom firmy PROMESSE, uczennicom kółka plastycznego pod kierunkiem p. Aldony Kubackiej, p. Markowi Wasiakowi, Radzie Rodziców. Dziękujemy Rodzicom za zaangażowanie i pomoc. Wszystkim pierwszoklasistom życzymy samych sukcesów, aby szkoła była dla nich miejscem radosnego zdobywania wiadomości i umiejętności. Barbara Migdalska, Maria Wojciechowska, Agnieszka Nowak

Noc języków obcych W piątek, 8 listopada, amatorzy wrażeń i miłośnicy języków obcych licznie (51 uczniów klas piątych i szóstych naszej szkoły) przybyli na całonocne zajęcia. Zaczęliśmy od podziału na grupy, wymyśleniu dla nich nazw oraz zaprojektowaniu logo. Gdy wszystkie grupy uporały się z tym zadaniem zabraliśmy się do prawdziwej rywalizacji. Uczniowie wykonywali zadania przygotowane przez panią Bandosz, w których musieli się wykazać znajomością języka angielskiego i niemieckiego. Zadania polegały na tłumaczeniu różnych zestawów słówek (np. warzywa, owoce, zwierzęta i wiele innych) oraz na dopasowywaniu pytań i odpowiedzi. Uczestnicy łączyli państwa i stolice, przysłowia, flagi. Wszystkie konkurencje były punktowane, a za szybkie wykonanie można było zdobyć dodatkowe punkty. Po zakończeniu potyczek intelektualnych, jak przystało na noc języków obcych, wprost z Hollywood „przybyła” do nas specjalność włoskiej kuchni - pizza. Kolejnym punktem naszego spotkania były rozgrywki sportowe w hali, które miały rozbudzić uczniów. Było nas dużo, więc na

płycie boiska rozegraliśmy wiele konkurencji. Uczniowie mogli pograć w piłkę nożną, tenisa stołowego, badmintona lub po prostu porzucać do kosza. Na końcu wszyscy zagrali w dwa ognie. Po emocjach sportowych przyszedł czas na zajęcia kulinarne. Wszystkie grupy przygotowały desery owocowe. Posileni uczniowie pracowali nad plakatami promującymi naukę języków obcych. Powstałe dzieła można podziwiać na gazetce przy pokoju nauczycielskim. Kolejnym punktem programu był seans kinowy. Uczniowie położyli się na materacach i obejrzeli filmy. Niektórzy z nich nie doczekali końca projekcji i zasnęli. Noc dobiegła końca. Nie wszystko udało nam się zrealizować, a czas tak szybko upłynął i zabrakło nam trochę sił, ale było to udane spotkanie. Podziwiamy naszych uczniów za zaangażowanie i rywalizację, mimo późnej pory. Gratulujemy wytrwałości w wyszukiwaniu ogromnej ilości słówek oraz wiedzy jaką nam zaprezentowaliście. Izabela Bandosz, Olga Babraj, Elwira Przyjemska, Halina Frankiewicz, Julia Głowacz

SALAMANDRA – etap szkolny Mali patrioci - przygotowanie kokard narodowych

Przygotowanie kokard narodowych w Pałacu Prezydenckim, przed świętami państwowymi, stało się już tradycją. W naszej szkole, 6.11.2013r., odbyły się również takie zajęcia. Licznie zgromadzeni uczniowie klas I-III, wraz z rodzicami, przygotowywali kokardy narodowe, zachęcając w ten sposób do radosnego i rodzinnego świętowania 11 listopada. Biało-czerwone kokardy, przypinane w czasie świąt narodowych do ubrań, są drobnym, lecz bardzo wyrazistym PRZEGLĄD

NEKIELSKI

symbolem naszego patriotyzmu. Dziękujemy wszystkim za obecność i wielkie zaangażowanie. Małgorzata Kubiaczyk

5 listopada odbył się etap szkolny konkursu przyrodniczego Salamandra – „Skrzydlaci mieszkańcy naszych lasów”. Tematyka konkursu dotyczyła owadów latających, ptaków oraz nietoperzy występujących w lasach na terenie naszego kraju. Pytania związane były z charakterystycznymi cechami biologii gatunków – głównie z wyglądem, występowaniem, odżywianiem oraz rozmnażaniem i wykraczały poza temat przewodni, bo dotyczyły także płazów, gadów oraz ssaków innych niż nietoperze, występujących w polskich lasach. Trzeba było wykazać się olbrzymią wiedzą i prawidłowo odpowiadać na pytania typu: Do jakiej rodziny należy kozioróg dębosz?

Co to jest nastrosz lipowiec? Jaka jest inna nazwa borsuka? Skąd pochodzi jenot? Gdzie występuje w Polsce ryś? Czym odżywiają się larwy żuka leśnego? W konkursie wzięło udział 25 uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Do kolejnego etapu awansowało 10 najlepszych przyrodników: Maja Wojciechowska IVb, Wiktoria Lektarska VIc, Izabela Jagieła VIc, Mateusz Kaliński IVb, Aleks Rogacki VIc, Igor Górski IIIB, Zuzanna Urbaniak IIIA, Maja Dopierała IIIA, Magdalena Stachowiak IIIA i Jakub Brzychcy IIIB. Drugi etap – okręgowy, odbędzie się w sobotę, 18 stycznia 2014r. Iwona Koralewska STRONA 23


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Zakończyły się eliminacje szkolne Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w Zespole Szkół w Nekli „Jeżeli jesteś na dobrej drodze, to każdy krok, niezależnie od tego jak mały, przybliża Cię do celu.” Jackson Brown W listopadzie nasi uczniowie zakończyli szkolne eliminacje Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych. Awansowali wszyscy, którzy otrzymali minimum punktów (około 75%). Ze szkoły podstawowej awans do etapu rejonowego uzyskało czworo uczniów w konkursie humanistycznym, troje w przyrodniczym i jeden uczeń w matematycznym. W gimnazjum awansowało po troje uczniów z języka polskiego, z fizyki i chemii oraz po jednej osobie z historii i matematyki. Gratulujemy Mai Dopierale oraz Magdalenie Stachowiak i Tomaszowi Rosińskiemu, którzy otrzymali wysokie wyniki w kilku różnych konkursach, Maja w czterech, Magda i Tomek w trzech. Konkurs humanistyczny - Joanna Brzychcy (VIb), Hanna Górska (VIc), Tomasz Rosiński (VIa), Anna Waliszka (VIa); przyrodniczy - Hanna Górska (VIc), Tomasz

STRONA 24

Rosiński (VIa), Anna Waliszka (VIa); matematyczny - Tomasz Rosiński (VIa); z historii – Igor Górski (IIIB); z matematyki – Maja Dopierała (IIIA); z języka polskiego – Maja Dopierała (IIIA), Jagoda Pieczyńska (IIIB), Magdalena Stachowiak (IIIA); z fizyki – Maja Dopierała (IIIA), Magdalena Stachowiak (IIIA), Julia Wilczyńska (IIIB); z chemii – Magdalena Brzychcy (IIIB), Maja Dopierała (IIIA), Magdalena Stachowiak (IIIA). Zadań było dużo, nie były łatwe, wymagały wykazania się rozległą wiedzą, często poza zagadnienia omawiane na lekcjach. Eliminacje rejonowe odbędą się w grudniu i w styczniu. Gratulujemy i trzymamy kciuki! Anna Frąszczak

Wieści z Ogończyka

M Ł O D Z I E Ż , a S P O Ł E CZOŚĆ LOKALNA Czy młodzi ludzie mogą wspólnie podjąć działania na rzecz społeczności lokalnej? Czy potrafią wpaść na innowatorski pomysł, zaplanować działania i zrealizować, to, co sobie wymyślili? Okazuje się, że tak. Już drugi raz uczniowie klas pierwszych gimnazjów w Nekli, Targowej Górki, Zasutowa i Iwna zmierzyli się z takim zadaniem. Dzięki inicjatywie pana Stanisława Hoppe (Stowarzyszenie Strzelecko-Rekreacyjne „Ogończyk”) jak również Pani dr Agnieszce Rosińskiej, która przyczyniła się do podpisania porozumienia pomiędzy Instytutem Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a Stowarzyszeniem Strzelecko – Rekreacyjnym „OGOŃCZYK” oraz Pani Oldze Babraj, która jest koordynatorem tego przedsięwzięcia i wsparciu Stowarzyszenia Światowid uczniowie i nauczyciele podjęli współpracę przy realizacji projektów edukacyjnych w nowej formie. W tych projektach to uczniowie wybierają temat swoich działań, do nich należy diagnoza środowiska, opis problemów i rozwiązanie ich. Na początku wszyscy wzięli udział w szkoleniu dotyczącym elementów projektu, etapów pracy, zasad współpracy w grupie oraz tworzeniu harmonogramu. Uczniowie dowiedzieli się, co to jest diagnoza lokalnego środowiska, jak ją przeprowadzić

i do czego może się im przydać. Następnie uczestnicy podzieli się na grupki i zaczęli pracować nad swoimi pomysłami. Na tym etapie okazało się, że wyobraźnia i zmysł obserwacji pozwolił uczniom na znalezienie ciekawych propozycji. Wśród inicjatyw, jakie chcieliby podjąć znalazły się zajęcia artystyczne i sportowe dla młodszych kolegów, zajęcia dla dzieci w czasie ferii, przedstawienia dla przedszkolaków czy gazetka szkolna. Są też uczniowie, którzy chcą wzbogacić zasoby szkolnej biblioteki organizując zbiórkę używanych książek. Kolejna grupa poświęci swój czas tworząc czytelnię dla dzieci klas I-III szkoły podstawowej. W realizacji swoich planów uczniowie mogą liczyć na pomoc swoich wychowawców, dyrekcję szkół, nauczycieli oraz na studentów V roku wydziału Nauk Społecznych U.A.M., którzy jako wolontariusze wspierają i dzielą się doświadczeniem. Mamy nadzieję, że podjęte działania zostaną zrealizowane, a wspólna praca sprawi przyjemność uczestnikom. Chcielibyśmy, aby uczniowie przekonali się, że warto podejmować inicjatywę i realizować działania na rzecz środowiska lokalnego. To, że są jeszcze bardzo młodzi nie przeszkadza w aktywnym uczestnictwie w naszych małych społecznościach. BM PRZEGLĄD

NEKIELSKI


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Harcerski polsko-niemiecki weekend w Dreźnie Zgodnie z obietnicą daną sobie przez harcerzy z 45 DH „Leśne Licho” z Targowej Górki i Hufca Września oraz skautów DPSG z St. Paul z Hanau w Niemczech w trakcie spotkania z okazji 95-lecia harcerstwa wrzesińskiego i Zlotu Hufca Września oraz pobytu 45 DH na Zlocie DPSG w Westernohe kadra poszczególnych jednostek spotkała się w dniach 29.11.01.12.2013 po raz kolejny. W skład delegacji polskiej wchodzili instruktorzy i funkcyjni 45 DH z Targowej Górki oraz instruktorzy Hufca ZHP Września z Komendantką Hufca, druhną phm. Karoliną Okuniewską, na czele. Z uwagi na dzielącą nas odległość, na miejsce spotkania wybrano leżące w połowie drogi Drezno. Po wielogodzinnej jeździe i kilku przesiadkach dotarliśmy wreszcie do celu. Na progu Domu Parafialnego Parafii pw. Św. Piotra, gdzie zostaliśmy zakwaterowani, powitali nas serdecznie gospodarze wraz ze swym szczepowym, druhem Erykiem. Wszyscy ucieszyli się z ponownego spotkania, a gry integracyjne nie tylko pomogły przypomnieć i utrwalić poszczególne imiona, ale zdecydowanie ożywiły atmosferę. Do dyspozycji mieliśmy również dużą kuchnię, co ogromnie ułatwiło wspólne przygotowanie powitalnego obiadu i pozostałych posiłków. Nie trwało długo i wszyscy z zapałem pałaszowali pachnące spaghetti z warzywami. Po skończonym obiedzie rozpoczęła się oficjalna część spotkania.

Kiedy już każdy z uczestników przedstawił się w paru słowach, obejrzeliśmy przygotowaną przez druhnę Monikę Prętkowską prezentację w języku niemieckim na temat hufca wrzesińskiego. Druh Eryk przedstawił z kolei strukturę organizacji DPSG, a film pokazany przez druha Tobiasza wprowadził nas w świat skautów z Hanau, co dało też okazję do porównania obu organizacji. A potem przyszedł czas na śpiew i pląsy harcerskie. Przy akompaniamencie gitary druhny Karoliny i druha Daniela z Hanau czas mijał zdecydowanie za szybko. W końcu zmęczenie podróżą dało się jednak wszystkim we znaki i zapadła cisza nocna. W sobotę po śniadaniu rozpoczęły się rozmowy na temat kontynuacji polsko-niemieckiej współpracy przez drużynę z Targowej Górki oraz nawiązania współpracy ze skautami z Hanau przez Hufiec Września. Dyskutowano na temat możliwości zorganizowania wspólnego polsko-niemieckiego obozu letniego latem 2014 roku. Okazało się, że nasi niemieccy partnerzy są bardzo zainteresowani przyjazdem na obóz do Polski. Mimo różnic w terminach wakacji w obu krajach udało się ustalić wstępnie termin i miejsce przyszłorocznego wakacyjnego spotkania. W trakcie dalszej dyskusji omawiano też kwestie programowe obozu oraz poruszono nie mniej istotne kwestie finansowe związane z organizacją obozu międzynarodowego. Pomocne okazały się

tu doświadczenia zdobyte do tej pory przez 45 DH z Targowej Górki. Wyczerpani długą, ale owocną dyskusją wyruszyliśmy z przyjemnością na zwiedzanie Drezna. Nasi partnerzy zadbali o to, abyśmy zobaczyli najważniejsze zabytki Drezna – Zwinger, Semperoper, Tarasy Bruhla, Zamek Królewski, Kościół Zamkowy i in. Z daleka widoczny słonecznik naszej przewodniczki, którą zapewnili nam skauci z Hanau, nie pozwolił na zgubienie się w tłumie. Dwa dni wcześniej rozpoczął się w Dreźnie po raz 579. Jarmark Bożonarodzeniowy Striezelmarkt i nieprzebrane tłumy mieszkańców Drezna i przyjezdnych chciały skorzystać z oferowanych atrakcji. Biorąc pod uwagę fakt, iż to najstarszy Jarmark w Niemczech - jego początek sięga 1434 roku - trudno się było temu dziwić. Uwagę przyciągały liczne kolorowe stoiska oferujące wiele rozmaitych atrakcji. My też daliśmy się porwać magii otoczenia wspomaganej przez nastrojową muzykę. Mimo to, po powrocie, nikt nie zrezygnował ze skosztowania rogala marcińskiego przywiezionego z Poznania. Dało

to okazję do poruszenia tematyki kultury i tradycji panujących w obu krajach. Wypełniony zajęciami dzień nie przeszkodził nam też w zakończeniu go harcerskimi piosenkami przy dźwiękach gitary. W niedzielę przed wyjazdem podsumowaliśmy całe spotkanie. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że było ono bardzo owocne, co pozwala mieć nadzieję na realizację wspólnych planów. Dużym ułatwieniem w czasie całego spotkania była znajomość języków obcych wśród jego uczestników Nie obyło się oczywiście bez pamiątkowego zdjęcia polsko-niemieckiej grupy. Całość zakończył tradycyjny krąg harcerski. Z harcerskim pozdrowieniem Czuwaj ! hm. Beata Przybylska-Kujawa drużynowa 45 DH „Leśne Licho” w Targowej Górce

DNI HONOROWEGO KRWIODAWSTWA 29 listopada 2013r., w Auli Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni odbyło się spotkanie z okazji przypadających od 22 do 28 listopada Dni Honorowego Krwiodawstwa. Na spotkanie przybyli zaproszeni goście z władzami Wrześni na czele, krwiodawcy i członkowie czterech Klubów Honorowych Dawców Krwi działających na terenie powiatu wrzesińskiego. Spotkanie otworzył Zbigniew Dzierżyński dyrektor szkoły nr 1, powitał przybyłych gości i krwiodawców, a chwilą ciszy uczczono pamięć tych co odeszli z grona krwiodawców. Następnie głos zabrał Marek Kołata, prezes Zarządu Rejonowego PCK we Wrześni, który przedstawił działalność PCK na przestrzeni 55 PRZEGLĄD

NEKIELSKI

lat, ponieważ od 1958 roku PCK zajmuje się propagowaniem idei krwiodawstwa i pozyskiwaniem honorowych dawców krwi. Następnie zostały wręczone odznaczenia i medale. Medal Pamiątkowy z okazji 55 lat HDK w PCK-u otrzymał wiceprezes Klubu HDK PCK w Nekli, Jarosław Gątarczyk. Skarbnik nekielskiego Klubu, Sylwia Borecka otrzymała odznakę honorową PCK IV stopnia. Za oddanie 15 litrów krwi u pań, a 18 litrów u panów Odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi otrzymali członkowie nekielskiego Klubu: Danuta Chromińska i Krzysztof Graczyk. Za oddanie 12 litrów krwi, Odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia otrzymał mieszkaniec Nekli, Piotr Zawor-

ski. Na zakończenie odbyła się krótka część artystyczna, a spotkanie zakończyła wspólna kola-

cja.

Przemysław Szalaty

STRONA 25


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

SPOTKANIE KRWIODAWCÓW W NEKLI 23 listopada 2013r., w Restauracji Latte odbyła się Akademia Krwiodawców Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Urzędzie Miasta i Gminy Nekla. Akademię otworzył prezes Klubu, Przemysław Szalaty, który powitał przybyłych krwiodawców i zaproszonych gości: burmistrza Nekli Karola Balickiego, lekarza przychodni Amicor w Nekli Andrzeja Paciorkowskiego, szkolną opiekunkę PCK Iwonę Koralewską, prezesa PCK we Wrześni Marka Kołatę, skarbnika PCK Września Krystynę Wieszczecinską, Justynę i Michała Eittner, oraz Barbarę Kołatę i Ryszarda Wieszczecińskiego. Podczas Akademii chwila ciszy

uczczono pamięć krwiodawców których Pan Bóg powołał do Domu Ojca, a prezes Klubu złożył raport o działalności w minionym roku i przedstawił plan działalności Klubu w 2014roku. Skarbnik Klubu, Sylwia Borecka przedstawiła raport kasowy po zmianie wysokości składek członkowskich. Następnie zostały wręczone podziękowania dla osób wspierających Klub a zaproszeni goście zabrali głos na tematy czerwonokrzyskie. Krwiodawcy dowiedzieli się kilku ciekawych spraw dotyczących praw dla krwiodawców. Nekielską Akademię Krwiodawców zakończyła wspólna kolacja. Przemysław Szalaty

NEKIELSKIE TOWARZYSTWO „AMAZONKI ” W każda środę miesiąca o godzinie 16.30 w Nekielskim Ośrodku Kultury odbywają się zajęcia z gimnastyki rehabilitacyjno – usprawniającej. Jest to forma ruchu dla kobiet dostosowana do potrzeb i wymagań związanych z chorobą raka piersi. Ćwiczenia podtrzymujące sprawność ręki po stronie operowanej, a także ćwiczenia ogólnokondycyjne tzn. ćwiczenia mięśni pasa barkowego, grzbietu, brzucha oraz ćwiczenia oddechowe. Trening prowadzony do taktów muzyki ma na celu wzmocnienie wszystkich partii mięśniowych ciała, korekcję postawy, zwiększenie wydolności organizmu i

pobudzenie krążenia. Gimnastykę cechuje przede wszystkim stopniowe zwiększanie intensywności wysiłku, nauka kontroli oddechu oraz bardzo ważna w tym wieku profilaktyka osteoporozy. Wpływa to na poprawę sylwetki, zwalcza bóle kręgosłupa i stawów, a tym samym poprawia samopoczucie. Zajęcia prowadzi Aleksandra Koska mgr fizjoterapii i instruktor fitness – specjalność: pilates, zdrowy kręgosłup. Specjalista od drenażu limfatycznego, rehabilitantka z zakresu ortopedii i neurologii. Zapraszamy wszystkie zainteresowane Panie na nasze zajęcia.

Wielobój Amazonek W Szczecinku w województwie zachodniopomorskim 7 września 2013 roku odbyła się XIX Ogólnopolska Spartakiada Amazonek – Mistrzostwa Polski Amazonek w Wieloboju organizowana przez Poznańskie Towarzystwo „Amazonki”. W zmaganiach uczestniczyły 32 drużyny z całej Polski. Nekielskie Towarzystwo „Amazonki” reprezentowały trzy członkinie Anna Haremza, Irena Świdurska i Stefania Woźniak. Ry-

walizowały w wielu dyscyplinach i jak na amazonki przystało, sprawdziły się w strzelaniu z łuku i broni długolufowej. Zajęły czwarte miejsce – do domu przywiozły dyplom i medale. Po powrocie zostały serdecznie powitane przez koleżanki ze stowarzyszenia.

Sukcesy Uczniowskiego Klubu Sportowego „Milesza” w Targowej Górce 9 listopada 2013 r. zawodnicy UKS „Milesza” Targowa Górka uczestniczyli w turnieju speed badmintona w Luboniu. Zawodnicy z Targowej Górki zajęli następujące miejsca: Szymon Andrzejewski – I m, Szymon Wiśniewski- II m, Jan Przybylski – III m. Nagrodzeni zostali medalami i pamiątkowymi koszulkami. Uczestnicy zostali poczęstowani STRONA 26

rogalami marcińskimi. W dniu 16 listopada 2013 r. odbyły się w Nowym Tomyślu Mistrzostwa Wielkopolski w Speed badmintonie o „Wiklinowy Kosz”. Szymon Wiśniewski i Jan Przybylski zdobyli III m i otrzymali brązowe medale. Szymon Andrzejewski został mistrzem województwa zdobywając złoty medal i pamiątkowy kosz wiklinowy

(miniatura kosza znajdującego się w Księdze Ginesa). W dniu 30 listopada dobyły się w Warszawie Mistrzostwa Polski w speed badmintonie. Reprezentację UKS „Milesza” Targowa Górka stanowili: Szymon Andrzejewski, Jan Przybylski, Szymon Wiśniewski i Czesław Kozielski. W kategorii U-18 Szymon Andrzejewski i Jan Przybylski zajęli

V m. Czesław Kozielski startował w kategorii 50+ i zajął VII m. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe koszulki i punkty do współzawodnictwa krajowego. Wyjazdy były finansowane ze środków Gminy Nekla i własnych. Czesław Kozielski

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


KRONIKA SPORTOWA

Gminny Turniej Szachowy – Nekla 2013

Dwudziestu szachistów gminy spotkało się w sobotę, 16 listopada, w kawiarence szachowej na Gminnym Turnieju Szachowym pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Nekla. Rozegrano 7 rund tempem 15 minut dla zawodnika. W klasyfikacji turniejowej obyło się bez niespodzianek. Pierwsze miejsce wywalczył podobnie jak w latach ubiegłych Krystian Kosecki, drugie - Jakub Brzychcy, a trzecie - Kazimierz

Ochowiak. Najlepszym szachistom gminy statuetki oraz nagrody wręczył burmistrz Karol Balicki. W pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Michał Mendzelewski, Adam Tylski, Tomasz Zaleśny, Weronika Dębska, Adam Figas, Marek Gerszendorf i Krystian Dyszkant. Dla wszystkich uczestników przygotowano słodki poczęstunek oraz kalendarze gminne 2014 „Nekielskie kluby i stowarzyszenia”.

IV Papieski Turniej Szachowy – cztery medale

W sobotę, 9 listopada , dziewięcioro szachistów UKS Płomyk Nekla uczestniczyło po raz czwarty w Papieskim Turnieju Szachowym w Żydowie. Rozgrywki odbyły się w dwóch grupach( do rocznika 1997) : grupa C – do V kategorii szachowej i grupa B – od kategorii IV. Do udziału w turnieju zostali zaproszeni szachiści z Nekli, Marzenina i Żydowa. Srebrne medale wywal-

PRZEGLĄD

NEKIELSKI

czyli: Michał Mendzelewski i Julia Tądrowska, a brązowe medale: Adam Tylski i Kamila Kmieciak. Tuż za podium, czwarte miejsca zajęli: Szymon Owsianny, Adam Figas i Weronika Dębska. Jakub Brzychcy był piąty a Tomasz Zaleśny dziesiąty. Adam Tylski uzyskał czwartą kategorię szachową a Adam Figas piątą.

Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów w Szachach Szybkich P’15 na rok 2013 Dwunastu szachistów UKS Płomyk Nekla wzięło udział w sobotę 23 listopada, w Mistrzostwach Wielkopolski Juniorów, które odbyły się w Kostrzynie . Zawody rozegrano systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund, tempem 15 min. na partię dla zawodnika. Turniej odbył się w trzech kategoriach wiekowych, oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. Prawo uczestnictwa mieli juniorzy zrzeszeni w klubach deklarujących przynależność do Wielkopolskiego Związku Szachowego. W grupie juniorów do lat 18 Szymon Owsianny zajął 7 miejsce, Krystian Kosecki był 8, Tomasz Za-

leśny 12, a Jakub Brzychcy 14. W grupie juniorek do lat 14 Julia Tądrowska była 16, a Weronika Dębska 20. W grupie juniorów do lat 14 Adam Tylski zajął 21 miejsce a Adam Figas 23. W najliczniejszej grupie chłopców do lat 10 liczącej 52 zawodników, najlepiej wypadł Michał Mendzelewski zajmując miejsce 28, Paweł Wróbel był 35 , a Bartłomiej Brzychcy 39. Małgosia Kubiaczyk w grupie dziewczynek do lat 10 zajęła 20 miejsce w Wielkopolsce. Dziękujemy rodzicom: p. Owsiannemu, p. Kubiaczyk, P. Figasowi, p. Tylskiemu, p. Wróbel i p. Brzychcy za dowiezienie dzieci na turniej.

STRONA 27


KRONIKA SPORTOWA MISTRZOSTWA REJONU POZNAŃ TEREN WSCHÓD W BADMINTONIE DRUŻYNOWYM DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH 18.11.2013r. odbył się w Dominowie finał Rejonu PoznańWschód w Drużynowym Badmintonie Szkół Gimnazjalnych. W turnieju brało udział 6 szkół dziewcząt i 7 szkół chłopców z powiatów: jarocińskiego, poznańskiego, średzkiego, wrzesińskiego. Drużyna dziewcząt z Targowej Górki w składzie: Angelika Zielińska i Gabriela Lewoczko, chłopców: Szymon Andrzejewski, Szymon Wiśniewski i Michał Zielniewicz. Oprócz naszej reprezentacji nasz powiat po raz pierwszy reprezentowały dziewczęta z gimnazjum w Nekli w składzie: Paula Joachimiak, Aleksandra Bandosz, Anna Gruszczyńska. Turniej rozegrano systemem grupowo – pucharowym. Dziewczęta: Grupa A: Chocicza – Nekla 3:0 Chocicza – Jarocin nr 1 3:0 Nekla – Jarocin Gim. nr 1 3:1 Grupa B: Wilkowyja – Targowa Górka 3:1

Wilkowyja – Środa nr 1 3:0 Targowa Górka – Środa Gim. nr 1 3:2 Półfinały: Chocicza – Targowa Górka 3:0 Wilkowyja – Nekla 3:0 Mecz o V miejsce Jarocin Gim. nr 1 – Środa Gim. nr 1 3:1 Mecz o III miejsce Targowa Górka – Nekla 3:0 Tabela końcowa: I m – Chocicza II m – Wilkowyja III m – Targowa Górka IV m – Nekla V m - Jarocin Gim. nr 1 VI m – Środa Gim. nr 1 Chłopcy: Grupa A Chocicza – Wilkowyja 0:3 Chocicza - Zalasewo 0:3 Chocicza – Kołaczkowo 3:1 Wilkowyja – Zalasewo 3:0 Wilkowyja – Kołaczkowo 3:0 Zalasewo – Kołaczkowo 2:3 Grupa B Nowe Miasto – Targowa Górka

0:3 Nowe Miasto – Golina 2:3 Targowa Górka – Golina 3:0 Półfinały: Wilkowyja – Golina 3:0 Targowa Górka – Zalasewo 3:0 Mecz o V miejsce Chocicza – Nowe Miasto 3:1 Mecz o III miejsce Zalasewo – Golina 3:2 Tabela końcowa:

I m – Targowa Górka II m – Wilkowyja III m – Zalasewo IV m – Golina V m – Nowe Miasto VI m – Chocicza, Kołaczkowo Awans do finału wojewódzkiego uzyskało gimnazjum z Targowej Górki. Agnieszka Kuroś

Najlepsi w powiecie! Wielkim sukcesem naszej szkoły zakończyły się Mistrzostwa Powiatu Wrzesińskiego Gimnazjów w Piłce Nożnej Halowej. W czwartek, 7 listopada, w hali Gimnazjum nr 2 we Wrześni, do rywalizacji w turnieju finałowym, przystąpiło 6 drużyn wyłonionych we wcześniejszych eliminacjach gminnych. Drogą losowania zespoły zostały przydzielone do dwóch grup, z których następnie zostały wyłonione pary półfina-

zjum nr 2. Faworytem dlatego, że już od wielu lat gospodarze wygrywają rozgrywki na tym szczeblu i należą do ścisłej czołówki gimnazjów w Wielkopolsce. Wielokrotnie uczniowie tej szkoły zdobywali medale Mistrzostw Województwa, a nawet wygrywając te rozgrywki. Na szczęście nasi chłopcy nie wystraszyli się wyżej notowanego rywala i od początku spotkania grali jak równy z równym. Kluczem do sukcesu

łowe. Grupa A – Gimnazjum nr 2 Września, Gimnazjum Nekla, Gimnazjum Pyzdry. Grupa B – Gimnazjum nr 1 Września, Gimnazjum Miłosław, Gimnazjum Kołaczkowo. W pierwszym spotkaniu zmierzyliśmy się od razu z faworytem całego turnieju, drużyną Gimna-

okazała się koncentracja i mądra gra w obronie. Bramkę dającą nam prowadzenie strzelił Maciej Kowalewski, jednak w końcówce spotkania przeciwnicy po dobrze rozegranym rzucie rożnym doprowadzili do remisu. W tym meczu na szczególne wyróżnienie zasługuje nasz blok defensywny,

STRONA 28

czyli Jakub Drop, Bartek Głuszak i Tomek Rudnicki, który bardzo pewnie radził sobie między słupkami. Remis trochę pechowy, ale w sumie byliśmy zadowoleni, ponieważ by awansować dalej, wystarczyło w drugim meczu choćby minimalnie wygrać z drużyną z Pyzdr. I tak rzeczywiście się stało. Po dość łatwym meczu i naszej zdecydowanej przewadze, wygraliśmy 2:0 i awansowaliśmy do półfinałów. Bardzo dobrze radzili sobie w tym spotkaniu Tobiasz Balcerzak w parze z Mateuszem Ciesielskim, którzy pewnie rozgrywali piłkę na połowie przeciwnika i często zagrażali bramce rywali. Obie bramki w tym spotkaniu strzelił Jakub Drop. W półfinale trafiliśmy na zespół z Miłosławia i niestety nie ułożyło się nam to spotkanie tak jak zakładaliśmy. Po prostym błędzie, Jakuba Dropa, już po kilku sekundach przegrywaliśmy 1:0. Na szczęście od razu po stracie bramki, ruszyliśmy do odrabiania strat i uzyskaliśmy dość dużą przewagę. Na 1:1 strzelił Kuba, zmazując winę z początku meczu, a gola dającego zwycięstwo zdobył Mateusz Ciesielski. W finale zagraliśmy ponownie z gospodarzami, którzy pewnie wygrali we wcześniejszym meczu z drużyną z Kołaczkowa. Mecz, podobnie jak ten grupowy, był bardzo zacięty z małą ilością do-

godnych sytuacji do zdobycia gola. Ponownie prowadziliśmy, tym razem po strzale Kamila Maciaszczyka, ale i tym razem już po kilku chwilach rywale doprowadzili do remisu, pokonując Tomka płaskim strzałem z dalszej odległości. Do końca spotkania żadnemu zespołowi nie udało się już przechylić szali zwycięstwa na swoją stronę i mecz zakończył się ponownie remisem 1:1. W takim przypadku o końcowym wyniku decydował konkurs rzutów karnych. Na szczęście troje naszych strzelców (Jakub Drop, Bartek Głuszak, Mateusz Ciesielski) pewnie pokonało bramkarza rywali, a Tomek Rudnicki już w pierwszej kolejce obronił strzał rywala, i to my cieszyliśmy się z końcowego zwycięstwa. Radość była ogromna. Piękna gra, historyczna wygrana, złote medale Mistrzostw Powiatu i awans do Mistrzostw Rejonu. Brawo! Mateusz Jackowski Skład reprezentacji: Mateusz Ciesielski, Jakub Drop, Tomasz Rudnicki, Piotr Kubiak, Bartosz Głuszak, Jan Markiewicz, Kamil Maciaszczyk, Bartosz Nikodem, Maciej Kowalewski, Kamil Wróbel, Tobiasz Balcerzak, Szymon Izydorek.

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


ZDROWIE, OGŁOSZENIA

Światowy Dzień Walki z Cukrzycą Światowy Dzień Walki z cukrzycą w Nekli miał przebieg dwudniowy. Pierwszego dnia 13 listopada wieczorem odbył się wykład lekarza A. Paciorkowskiego z cyklu „Nekielska Akademia Zdrowia” na temat Cukrzyca – nie ryzykuj żyj szczęśliwie. Drugim prelegentem była pani mgr kosmetologii Patrycja Kapturska. Tematem tego wykładu to : Dbaj o stopy – są na całe życie. W spotkaniu wzieło udział 80 osób. Drugiego dnia 14 listopada w dzień obchodów odbyła się msza św w kościele św. Apostoła w Nekli. Mszę w intencji chorych i zmarłych na cukrzycę odprawił ks. Wojciech Schejn proboszcz parafii Nekielskiej. Wygłosił słowo Boże z księgi św Łukasza patrona diabetyków. W modlitwie wspomniał o lekarzach, którzy leczą osoby chore na cukrzycę. Po mszy św. wszyscy zostali zaproszeni do restauracji na posiłek. Stoły zostały udekorowane na okoliczność obchodów niebieskimi światełkami

i niebieskim pierścieniem symbolem diabetyków celem wspierania świadomości cukrzycy. Wszyscy uczestnicy tego spotkania miały przypięte do swojego ubrania niebieskie chusteczki dekoracyjnie związane. Światowy Dzień Walki z Cukrzycą został ustanowiony w 1991r. po raz pierwszy choroba niezakaźna została uznana za poważne zagrożenie zdrowia na skalę światową. Z gości zaproszonych byli: Burmistrz Miasta i Gminy Nekla, który wsparł nas finansowo – dziękujemy. Ks. Wojciech, który odprawił mszę św., lekarz Danuta Paciorkowska i oczywiście nie mogło na tym spotkaniu zabraknąć lekarza diabetologa, który nas leczy i prowadzi edukację dla ogółu mieszkańców. Wszystkim bardzo dziękujemy. Część oficjalną zaczeła p. prezes witając wszystkich na sali i w obecności 52 osób powiedziała, że z cukrzycą można żyć normalnie. Należy tylko zastosować się do wymagań lekarza, prowadzić sa-

mokontrolę i edukowac się bo cukrzyca wcześnie wykryta pozwala uniknąć powikłań, ale zależy to od nas samych. Następnie głos zabrał burmistrz i lekarz Andrzej Paciorkowski. Dwie osoby które w tym roku ukończyły 80 lat otrzymały

symboliczny kwiatek i zaśpiewano im 100 lat. Była to pani Matecka Zofia i pan Adolf Hadada. Po części oficjalnej podano obiad, kawę i zakończono spotkanie wspólnym zdjęciem wszystkich uczestników. Maria Łakoma

KLUB HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK PRZY URZĘDZIE MIASTA i GMINY NEKLA ZAPRASZA WSZYSTKICH KRWIODAWCÓW NA AKCJĘ POBORU KRWI KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ 15 GRUDNIA 2013 r. OD GODZ. 9:00 DO GODZ. 14:00 (REJESTRACJA DO 13:00) W SPECJALNYM AUTOBUSIE STOJĄCYM PRZED BUDYNKIEM NEKIELSKIEGO OŚRODKA KULTURY PRZY UL. POZNAŃSKIEJ w NEKLI.

Ciepłych i udanych świąt Bożego Narodzenia, oraz wszelkiej pomyślności i radości w Nowym Roku, Życzy Zarząd Klubu HDK PCK przy UMiG Nekla

PODZIĘKOWANIE za spotkanie rocznika 1983 + 30 lat Lokal + obsługa= bomba D.J.+ muzyka= bomba Uczestnicy+ zabawa= bomba a kto nie był ten TRABA Do zobaczenia za 5 lat UWAGA!

Materiały do następnego numeru będą przyjmowane

do 3 stycznia 2014 roku.

Artykuły prosimy przesyłać na adres e-mail: przeglad@gminanekla.pl ; pn@gminanekla.pl lub osobiście do urzędu. Materiały przyjmujemy wyłącznie w wersji elektronicznej. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych tekstów. PRZEGLĄD

NEKIELSKI

ZARZĄD KLUBU HDK PCK W NEKLI ZAPRASZA WSZYSTKICH CHĘTNYCH KRWIODAWCÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POKAZACH I SZKOLENIU W ZAKRESIE UDZIELANIU PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ W NAGŁYCH WYPADKACH. SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ W SALI NEKIELSKIEGO OŚRODKA KULTURY 15.12.2013 r. OD GODZ. 10:00 DO GODZ. 12:00.

Serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w tak trudnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości oraz uczestniczyli we mszy św. i ceremonii pogrzebowej

śp. Franciszka Czerniaka Ks. Wojciechowi Schejnowi, rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom, znajomym, delegacjom za okazaną pomoc, współczucie, kwiaty i liczne intencje mszalne serdeczne „Bóg zapłać” składają dzieci Maria, Anna i Jan z rodzinami STRONA 29


INFORMATOR Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dworcowa 12, 62-330 Nekla tel. 61 4386472 mgops@gminanekla.pl www.mgops.nekla.eu Nekielski Ośrodek Kultury ul. Poznańska 25, 62-330 Nekla tel. 61 4386060 nok@gminanekla.pl www.nok.nekla.eu Biblioteka Publiczna ul. Chopina 43/3, 62-330 Nekla tel. 61 4386430 biblioteka@gminanekla.pl www.biblioteka.nekla.eu Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Nad Maskawą 5, 62-330 Nekla tel. 61 4386575, 728 846 092 zgk@gminanekla.pl Wodociągi Nekla tel. 694 830 942, Targowa Górka tel. 606 917 098 www.zgk.nekla.eu Posterunek Policji w Nekli ul. Dworcowa 8A/2, 62-330 Nekla tel. 609 995 105, 61 4386077, 61 4375330, 997 mł. asp. Robert Wróblewski 519 064 776 Całodobowy policyjny telefon zaufania 61 4360350 Pielęgniarki Środowiskowe ul. Dworcowa 12, 62-330 Nekla Grażyna Wilczyńska 604 943 416 Krystyna Markiewicz 605 038 058 Położna środowiskowa ul. Dworcowa 12, 62-330 Nekla Kazimiera Sułkowska 602 725 753 Przychodnia Lekarza Rodzinnego ”AMICOR” - lekarz rodzinny - pielęgniarka środowiskowa - położna środowiskowa ul. Poznańska 33, 62-330 Nekla tel. 61 4386092 Apteka „Betula” ul. Chopina 43, 62-330 Nekla tel. 61 4386081 Apteka „Medica” ul. Rynek 20/21, 62-330 Nekla tel. 61 4367849 Gabinet Weterynaryjny ul. Wrzesińska 21, 62-330 Nekla tel. 600-293-824 Parafie w gminie Nekla Parafia p. w. św. Andrzeja w Nekli, ul. Poznańska 36 tel. 61 4386501 Parafia p. w. św. Michała Archanioła w Targowej Górce tel. 61 4386684 Parafia p. w. św. Katarzyny w Opatówku tel. 61 4386810 www.opatowko.pl STRONA 30

Telefony alarmowe Telefon alarmowy CPR Policja Pogotowie Ratunkowe Straż Pożarna Pogotowie wod-kan. Pogotowie gazowe Pogotowie energetyczne

112 997 999 998 994 992 991

OSP Nekla ul. Gnieźnieńska 2, 62-330 Nekla tel. 61 4386088, 998 www.osp.nekla.eu OSP Targowa Górka ul. Średzka, Targowa Górka tel. 667 947 159, 998 www.osp.nekla.eu Poczta ul. Chopina, 62-330 Nekla tel. 61 4386440 Agencja pocztowa Targowa Górka tel. 61 4372614 Zespół Szkół w Nekli ul. K. Szczepańskiego 7, 62-330 Nekla, tel. 61 4373521 www.szkola.nekla.pl Zespół Szkół w Zasutowie ul. Kwiatowa 5, Zasutowo, 62-330 Nekla, tel. 61 4372921 www.sp-zasutowo.com Zespół Szkół w Targowej Górce ul. Karśnickiego 2, Targowa Górka, 62-330 Nekla, tel. 61 4386686 www.zstargowagorka.nekla.eu Przedszkole „Mali Einsteini” w Nekli ul. Wierzbowa 17, 62-330 Nekla tel. 616792959 www.malieinsteini.com.pl Przedszkole „Miś Uszatek” w Nekli ul. Poznańska 35, 62-330 Nekla tel. 61 4386095 www.przedszkole.nekla.eu Hala widowiskowo-sportowa ul. Chopina, 62-330 Nekla tel. 61 4373542 Starostwo Powiatowe ul. Chopina 10, 62-300 Września tel. 61 6404444 www.wrzesnia.powiat.pl Powiatowy Urząd Pracy ul. Wojska Polskiego 2, 62-300 Września, tel. 61 6403535 www.pupwrzesnia.pl Urząd Skarbowy ul. Warszawska 26, 62-300 Września tel. 61 4359100 www.uswrzesnia.pl Przydatne telefony Informacja PKS 61 6334922, 9436 Informacja PKP 61 4370066, 616642525, 22 19436 Ogólnopolska informacja PKP, PKS 0 300 300 300 Oświetlenie uliczne 61 4373176 Nadzór telekomunikacyjny 9393 Informacja telefoniczna 118 913

Urząd Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla tel. 61 4386011 fax. 61 4386490 www.nekla.eu nekla.nowoczesnagmina.pl www.nekla.eboi.pl nekla@gminanekla.pl godziny pracy UMiG: pon. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.00-15.00 Urząd Miasta i Gminy Nekla NIP 789-14-54-107 REGON 000538691 GMINA NEKLA NIP 789-17-21-548 REGON 631258098 KONTO: Bank Spółdzielczy w Kostrzynie Wlkp./Oddział Nekla 92 9075 0009 1100 0101 0012 1340 Wybrane telefony Urzędu Miasta i Gminy Nekla

Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska p. Marek Gibowski tel. 61 4386011 wewn. 36 tel. 61 4373186 Podinspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami p. Wojciech Pilch tel. 61 4386011 wewn. 43 tel. 61 4373193 Inspektor ds. Ochrony Środowiska p. Grażyna Sodkiewicz tel. 61 4386011 wewn. 38 tel. 61 4373188 Podinspektor ds. Obsługi Organów Gminy p. Magdalena Wyderkiewicz tel. 61 4386011 wewn. 34 tel. 61 4373184

Inspektor ds. Organizacyjnych i Obsługi Interesantów p. Monika Kamel-Jarek tel. 61 4386011 tel. 61 4373171

Kierownik Referatu Organizacyjnego i Oświaty p. Katarzyna Nowaczyk tel. 61 4386011 wewn. 24 tel. 61 4373174

Kierownik Referatu Księgowości p. Maria Köhler tel. 61 4386011 wewn. 37 tel. 61 4373187

Podinspektor ds. Oświaty p. Natalia Łuczak tel. 61 4386011 wewn. 29 tel. 61 4373179

Podinspektor ds. Wymiaru Podatku p. Mirosława Gorbeczka tel. 61 4386011 wewn. 42 tel. 61 4373192

Inspektor ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej i Ochrony Przeciwpożarowej p. Aldona Witkowska tel. 61 4386011 wewn. 33 tel. 61 4373183

Podinspektor ds. Księgowości Podatkowej p. Elżbieta Ciesielska tel. 61 4386011 wewn. 32 tel. 61 4373182 Inspektor ds. Wymiaru Podatku i Księgowości Podatkowej p. Anita Timm tel. 61 4386011 wewn. 48 tel. 61 4373198 Inspektor ds. Inwestycji p. Jan Trzciński tel. 61 4386011 wewn. 26 tel. 61 4373176 Inspektor ds. Unii Europejskiej i Zamówień Publicznych p. Katarzyna Zaworska tel. 61 4386011 wewn. 25 tel. 61 4373175 Podinspektor ds. Dróg Publicznych p. Czesława Łopatka tel. 61 4386011 wewn. 39 tel. 61 4373189

PRZEGLĄD

NEKIELSKI

UWAGA! Za treść reklam, ogłoszeń i nadesłanych listów do „PN” redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adiustacji nadesłanych tekstów oraz listów. Materiały przyjmujemy wyłącznie w wersji elektronicznej.

Inspektor ds. Promocji Gminy, Kultury, Ochrony Zdrowia i Pożytku Publicznego p. Anna Mantorska tel. 61 4386011 wewn. 35 tel. 61 4373185 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego p. Agnieszka Deckert tel. 61 4386011 wewn. 28 tel. 61 4373178 Inspektor ds. Obywatelskich, Wojskowych i Obrony Cywilnej, Z-ca Kierownika USC p. Lidia Stefaniak tel. 61 4386011 wewn. 28 tel. 61 4373178 Inspektor ds. Informatyki p. Artur Kaczmarski tel. 61 43 86 011 wewn. 27 tel. 61 43 73 177

Bezpłatne pismo samorządowe Gminy Nekla Wydawca: Gmina Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla Redakcja: PN, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla tel. 61 4386011, mail: pn@gminanekla.pl Redaktor naczelny: Karol Balicki Projekt, skład: Artur Kaczmarski Druk: Drukarnia Majorczyk, ul. Grabowa 27, 62-200 Gniezno Nakład: 2.000 egz. ISSN 1426-3963 PRZEGLĄD

NEKIELSKI


ROZRYWKA

Znajdź 12 różnic

Kalendarze Gminy Nekla na przyszły rok otrzymują: Ligia Zakrzewska z Nekli, Stefania Woźniak z Nekli, Ludwika Kajdan z Nekli, Magdalena Radłowska z Nekli, Iwonak Kubiak z Nekli, Renata Olejnik-Pieczyńska ze Starczanowa, Jarosław Jóźwiak z Wrześni, Urszula Wojciechowska z Nekli, Maciej Izydorczyk ze Starczanowa, Stanisława Kuczkowska z Targowej Górki

UW Do d a tkow AGA PR Gmin o 10 osó OMOC 1. Rozwiąż krzyżówkę. 2. Wpisz do diagramu litery z ponumerowanych pól. 3. Odczybo JA y Nek taj rozwiązanie. 4. Wytnij rozwiązanie, wpisz swoje dane: imię i nazwisko, adres. 5. Zostaw rozla na trzyma k !!! p r zyszł alendar wiązanie w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10 lub wyślij pocztą na adres urzędu. y rok z 6. Na rozwiązania czekamy do 3 I 2014 r. 7. Wśród czytelników, którzy prawidłowo rozwiążą krzyżówkę rozlosujemy zestaw promocyjny !!!

Drogi Czytelniku!

Gminy Nekla m.in. kubek, koszulka, książki, foldery, kalendarz 9. Odbiór wyłącznie osobisty. 10. Zwycięzcę poznamy w najbliższym numerze PN.

Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru: „Bez wiary nie ma siły”. Nagrodę główną wygrał: Pan Kazimierz Pieczyński ze Starczanowa Zapraszamy do UMiG, pokój nr 15 po odbiór nagrody.

PRZEGLĄD

NEKIELSKI

STRONA 31


PRZEGLĄD NEKIELSKI

STRONA 32

PRZEGLĄD

NEKIELSKI

Przeglad Nekielski 12/2013  

Przeglad Nekielski 12/2013