Page 1

ISSN 1426-3963

PRZEGLĄD

NEKIELSKI UKAZUJE SIĘ OD XI 1990 r.

ROK XXIII NR 28/273

BEZPŁATNE PISMO SAMORZĄDOWE

LISTOPAD 2013 r.

Ulica Chopina oficjalnie otwarta

QRQR CODE CODE

Wygenerowano Wygenerowano na www.qr-online.pl na www.qr-online.pl

NEKLA NEKLA NEKLA W numerze m.in.: issuu.com/nekla facebook.com/nekla.eu twitter.com/neklaeu • Święto Niepodległości • Nagrody dla najlepszych sportowców • II Plebiscyt na Sportowca Roku • Sezon motocrossowy dobiegł końca • Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej • Grypa - czy naprawdę niebezpieczna?


TEMAT NUMERU

Święto Niepodległości

W poniedziałek, 11 listopada 2013 rok przypadła 95. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Narodowe Święto Niepodległości jest najważniejszym świętem państwowy. Jest obchodzone dla upamiętnienia 11 listopada 1918 roku, kiedy to Polska po latach rozbiorów, dokonanych

ks. proboszcz Wojciech Schejn oraz ks. wikariusz Przemysław Malawy. Następnie władze gminy, samorządowcy, poczty sztandarowe, delegacje, zaproszeni goście oraz mieszkańcy, udali się pod tablicę pamiątkową na Rynku, by oddać hołd tym, którzy walczyli o naszą niepodległość. Po prze-

przez Austrię, Prusy i Rosję w latach 1772-1795, powstaniach narodowych (Listopadowym 1830 i Styczniowym 1863) i zmaganiach na różnych frontach odrodziła się po 123 latach niewoli. Polacy dzięki niezłomności, patrioty-

mówieniu Burmistrza Miasta i Gminy Nekla, Karola Balickiego, delegacje złożyły wiązanki kwiatów. Obchody Święta Niepodległości uświetnił koncert Orkiestry Dętej Nekielskigo Ośrodka Kultury oraz występ grupy choreogra-

zmowi i bohaterstwu wywalczyli wolność. Mieszkańcy gminy Nekla złożyli hołd Ojczyźnie. Uroczystości rozpoczęto mszą św. w intencji Ojczyzny, którą odprawił

ficznej. Tegorocznym obchodom towarzyszyło także uroczyste otwarcie nowo wyremontowanej ulicy Chopina. Dzień wcześniej, 10 list. br. w Nekielskim Ośrod-

STRONA 2

ku Kultury odbył się pokaz filmu „Tajemnica Westerplatte” Pawła Chochlewa.

Aleksandra Kujawa Anna Mantorska

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


TEMAT NUMERU

Ulica Chopina oficjalnie otwarta 15 listopada 2013 roku przystąpiono do odbioru największej tegorocznej inwestycji drogowej a mianowicie przebudowy z rozbudową ulicy Chopina w Nekli. Zadanie realizowane było przez Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiaczyk z siedzibą w Kokoszkach gm. Nekla, który złożył najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w wysokości 1 628 942,90 zł. W ramach inwestycji dokonano przebudowy nawierzchni ulicy Chopina na odcinku długości 714,21 m i szerokości 6m, wybudowano zatoki postojowe o szerokości 2,5 m o nawierzchni z kostki betonowej, wybudowano płytowy próg zwalniający, na którym przeprowadzono przejście dla pieszych, przebudowano skrzyżowania typu prostego ulicy Chopina z ulicą Kasprzaka, Prusa, Staszica, Sienkiewicza i Reymonta, przebudowano skrzyżowanie ulicy Chopina z ulica Szczepańskiego w postaci mini ronda, przebudowano istniejące i wybudowano nowe chodniki o szerokości od 1,5 do 4,5 m o nawierzchni z kostki betonowej, przebudowano zjazdy znajdujące się w obrębie inwestycji o nawierzchni z kostki betonowej. Ponadto została przebudowana kanalizacja deszczowa dla odprowadzania wód opadowych z ulicy Chopina. Wykonano również trawniki wzdłuż ulicy Chopina, które wpłynęły na poprawę estetyki jednej z głównych ulic

PRZEGLĄD

NEKIELSKI

miasta. Wszystkie roboty zostały wykonane w wyznaczonym przez inwestora terminie. Realizacja zadania była możliwa dzięki dofinansowaniu z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Kwota przyznanej dotacji wynosi 804 012,00 zł. W dniu 11 listopada 2013 r. podczas uroczystego przemarszu władz, pocztów sztandarowych, delegacji i zaproszonych gości z okazji 95 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Państwo

Polskie, nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi jako symbol otwarcia

i oddania do użytkowania przebudowanej ulicy Chopina.

STRONA 3


WIADOMOŚCI GMINNE

PRZETARGI 29 października 2013 roku został ogłoszony po raz drugi przetarg nieograniczony na budowę drogi w ulicy Jana Pawła II w miejscowości Nekielka – etap III. Pierwsze postępowanie, które ogłoszone zostało 11 października 2013 roku zostało unieważnione 25 października 2013 roku na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Przedmiotem obecnie ogłoszonego postępowania jest budowa drogi gminnej – ulica Jana Pawła II w Nekielce od km 2+485 do km 2+960 o powierzchni 2 850 m2 (długość 475 m, szerokość 6 m) polegająca na wykonaniu podbudowy o grubości 20 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm) wraz z wyprofilowaniem obustronnym poboczy. Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 13 listopada 2013 roku. Natomiast termin wykonania zamówienia został określony do dnia 16 grudnia 2013 roku. ********************************************

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. 5 listopada 2013 roku na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Budowlanym Produkcyjno – Handlowym „HENBUD” Henryk Kaczor z siedzibą w Kłecku na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą w Zasutowie wraz z przebudową istniejącej kotłowni olejowej. Przedmiotem zamówienia jest budowa jednokondygnacyjnego budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą w Zasutowie wraz z zapleczem w technologii tradycyjnej murowanej o powierzchni zabudowy 1 099,54 m2, kubaturze 9 238,30 m3 oraz powierzchni użytkowej 1 008,41 m2. Planowany termin zakończenia inwestycji został wyznaczony do 30 kwietnia 2015 roku. Wartość umowy wynosi 2 877 978,43 zł brutto. ***************************************** 5 listopada 2013 roku na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, zostały podpisane umowy z Firmą – Usługi Agrotechniczno – Transportowe Zieleń i Drogownictwo Ryszard Begier z siedzibą w Nekli na wykonanie zimowego utrzymania dróg w sezonach: 2013/2014, 2014/2015 oraz 2015/2016 na terenie Gminy Nekla. W ramach usług wykonywane będzie: odśnieżanie dróg gminnych, usuwanie śliskości na drogach gminnych poprzez posypywanie mieszaniną piasku z solą, usuwanie śliskości na chodnikach i parkingach poprzez posypywanie piaskiem. Ponadto zakres zamówienia obejmuje wykonanie usługi polegającej na posprzątaniu pozimowego piasku z dróg (zlokalizowanych przy krawężnikach), chodników i parkingów. Zakres zadania został podzielony na dwie części: Część I – obejmującą drogi położone na północ od drogi krajowej nr 92 oraz miasto Nekla, Część II – obejmującą drogi położone na południe od drogi krajowej nr 92. Najkorzystniejszą ofertę na obie części zamówienia złożyła firma UATZiD Ryszard Begier. Na podstawie zawartych umów Wykonawca świadczyć będzie niniejsze usługi do 15 kwietnia 2016 roku. Stawki jednostkowe za wykonywanie zimowego utrzymania dróg gminnych objętych częścią I są następujące: odśnieżanie – 28,00 zł/km, posypywanie – 48,00 zł/km, praca ciężkiego sprzętu – 80,00 zł/godz., odśnieżanie chodników – 0,10 zł/m2, posypywanie chodników – 0,30 zł/m2, wywóz śniegu z miasta – 80,00 zł/ godz., natomiast dla dróg objętych częścią II są następujące: odśnieżanie – 14,00 zł/km, posypywanie – 48,00 zł/km, praca ciężkiego sprzętu – 80,00 zł/godz. STRONA 4

Terminy odbioru odpadów dla Gminy Nekla w miesiącach XI - XII.2013 roku Przypominamy o obowiązku wystawiania pojemników wg podanego terminarza do godz. 7:30 w dniu odbioru. Miejscowość

Rodzaj odpadu selektywne

Podstolice Opatówko Zasutowo

selektywne

Gierłatowo Stroszki Starczanowo Nekielka

XI

XII

komunalne 12,25

Nekla – miasto Barczyzna Rajmundowo

Gąsiorowo Kokoszki Stępocin Chwałszyce Targowa Górka Madera Mała Górka Racławki Mystki

Miesiąc 9,23

13,26

10,24

komunalne 14,27

11,27

13,26

10,24

komunalne 15,28

12,28

13,26

10,24

selektywne

komunalne 2,16,29 selektywne

13,26

13,30 10,24

Uwaga: W przypadku występowania dni nych w tygodniu pracy, usługa będzie w następny dzień roboczy.

świąteczrealizowana

Uwaga!!! Informujemy, że 29.10.2013 odbył się ostatni w tym roku odbiór odpadów BIO. Odbiór odpadów zielonych zostanie wznowiony od maja 2014 roku. Terminarz odbioru zostanie podany w kwietniu 2014 roku. Uwaga mieszkańcy!!! Przypominamy o obowiązku comiesięcznego i terminowego wpłacania opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku niewpłacenia należności zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności co spowoduje dodatkowe obciążenia kosztami egzekucji.

Aby tego uniknąć prosimy o terminowe wpłaty! Wpłaty można dokonać w Banku Spółdzielczym w Nekli bez dodatkowych opłat na podane konto: Nr konta 42 9075 0009 1100 0101 0218 0580 lub przelewem na wyżej podane konto. Dziura w drodze? Nie świeci lampa? Te i inne problemy możesz zgłaszać na awaria@gminanekla.pl

Zapraszamy do korzystania z nowej formy powiadamiania o różnych usterkach, problemach w naszej gminie. Postaramy się jak najszybciej zająć daną sprawą i przekazać właściwym osobom i jednostkom. PRZEGLĄD

NEKIELSKI


WIADOMOŚCI GMINNE

danie z o w a r Sp rza t s i m r u ań b z dział

Mieszkaniec pyta, burmistr z odpowiada

W dniach 27.09.2013 – 11.11.2013 Burmistrz Miasta i Gminy Nekla uczestniczył w następujących wydarzeniach:

1. Uprzejmie proszę o interwencję w sprawie sygnalizacji świetlnej na drodze krajowej nr 92. Przed godziną 6.00 rano nie działa sygnalizacja świetlna (jest pulsująca). Większość okolicznych zakładów pracy zaczyna pracę od godz. 6.00 . Ruch na DK-92 o tej porze jest spory i bezpieczne przejechanie krzyżówki jest utrudnione - czasami trzeba ryzykować- nie mówiąc o pieszych, którzy przechodzą przez pasy, a których w ogóle nie widać. Jestem przekonany, że ta niedogodność skończy się tragedią, których, jak pokazuje historia, było sporo. Wiem, że organem odpowiedzialnym jest GDDKiA, ale interwencja z poziomu Urzędu Gminy będzie z pewnością skuteczniejsza. Odpowiedź: Dziękuję za przekazanie informacji. Sprawę natychmiast zgłosiliśmy odpowiednim służbom z GDDKiA – obwód drogowy Września. Obecnie, po naszej interwencji, sygnalizacja świetlna zaczyna pracę od godziny 5.00. Pozdrawiam ! Karol Balicki. 2. W imieniu osób odwiedzających nekielski cmentarz bardzo proszę o rozważenie możliwości wycięcia drzew w pasie drogowym będącym własnością Gminy Nekla. Zbyt duże lipy powodują niszczenie pomników oraz w znaczny sposób utrudniają utrzymanie czystości i porządku na cmentarzu w okresie jesiennym. W zamian proponujemy posadzić iglaki. Odpowiedź: Rzeczywiście przez cmentarz (pomiędzy jego starszą a nowszą częścią) przebiega droga gminna. W takim przypadku warunkiem wycięcia tych drzew jest uzyskanie przez nas zgody Starosty Wrzesińskiego. Wystąpimy o taką zgodę. Sprawa wymaga również konsultacji z księdzem proboszczem nekielskiej parafii. Dziękuję i pozdrawiam ! Karol Balicki.

27.09.2013 r. w zebraniu wiejskim w Opatówku, 28.09.2013 r. w obchodach 180-lecia Zespołu Szkół w Targowej Górce, 13.10.2013 r. w koncercie „Odkrywając radość z muzyką i poezją” promującym publikację wierszy Pani Lucyny Idasiak, który odbył się w kościele w Targowej Górce, 16.10.2013 r. w spotkaniu zorganizowanym przez Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nekielskim Ośrodku Kultury, 17.10.2013 r. – w spotkaniu z nauczycielami z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 19.10.2013 r. w XI Halowym Turnieju Radnych i Pracowników Samorządowych w Piłce Nożnej, który odbył się w Zespole Szkół w Nekli, 19.10.2013 r. w obchodach 74 rocznicy rozstrzelania przez hitlerowców mieszkańców Nekli i Kostrzyna, które odbyły się w Kostrzynie Wlkp., 23.10.2013 r. w uroczystości „Pasowania na przedszkolaka” dzieci z Przedszkola „Miś Uszatek”, 23.10.2013 r. w zakończeniu zajęć w ramach programu „Animator Sportu” w Zasutowie, 24.10.2013 r. w XXVIII Sesji Rady Miejskiej Gminy Nekla, 29.10.2013 r. w spotkaniu współorganizowanym przez Fundację Barka. Celem spotkania było zapoczątkowanie w Gminie Nekla partnerstw lokalnych a w przyszłości utworzenie Centrum Integracji Społecznej, 31.10.2013 r. w uroczystości „Pasowania na przedszkolakach” dzieci z Przedszkola „Mali Einsteini”, 07.11.2013 r. w konferencji zorganizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – „Ekonomia społeczna we Wrześni”, 07.11.2013 r. w uroczystym wręczeniu nagród dla wyróżniających się sportowców z terenu gminy Nekla, 11.11.2013 r. w obchodach „Święta Niepodległości”, 14.11.2013 r. w spotkaniu z okazji „Światowego dnia walki z cukrzycą” organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Nekli. 14.11.2013 r. w spotkaniu założycielskim siatkarskiego klubu sportowego „Alligator Nekla”.

Gminne inwestycje ostatniego miesiąca

5 listopada 2013 r. odebrano inwestycję pn. Przebudowa odcinka drogi gminnej – ul. Dąbrowskiego w Nekli – etap I, której wykonawcą był Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiaczyk z siedzibą w Kokoszkach gm. Nekla. Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. W ramach inwestycji przebudowano odcinek drogi gminnej – ul. Dąbrowskiego o długości 50 m. Przebudowa polegała na wykonaniu jezdni o szerokości 6 m o nawierzchni z betonu asfaltowego dwuwarstwowej wraz z podbudową tłuczniową i warstwą odsączającą. Koszt inwestycji wyniósł 36 788,07 zł. Realizacja tego zadania pozwoliła na ostateczne uregulowanie spraw gruntowych - i co warto podkreślić umożliwiła załatwienie wniosku postulowanego już od wielu lat przez mieszkańca ul. Dąbrowskiego – powiedział Burmistrz Miasta i Gminy Nekla Karol Balicki. ********************************************* 13 listopada 2013 r. odebrano inwestycję pn. Rozbudowa skrzyżowania dróg gminnych w miejscowości Starczanowo, której wykonawcą był Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiaczyk z siedzibą w Kokoszkach gm. Nekla. Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczoPRZEGLĄD

NEKIELSKI

nego. W ramach inwestycji nastąpiła rozbudowa drogi na długości prawie 60 m i polegała na wykonaniu nawierzchni asfaltowej o szerokości 4,5 m z poszerzeniami i wyspą dzielącą w obrębie skrzyżowania. Koszt inwestycji wyniósł 77 595,79 zł. Zdaniem Burmistrza Miasta i Gminy Nekla Karola Balickiego inwestycja jest przykładem dobrej i skutecznej współpracy z przedsiębiorcą, w wyniku której ułatwiony został dojazd do wiatraków, ale też niewątpliwie zwiększone zostanie bezpieczeństwo i komfort jazdy mieszkańców Starczanowa. ********************************************* 5 listopada 2013 roku odebrano inwestycję pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nekli ul. Modrzewiowa, której wykonawcą był Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiaczyk z siedzibą w Kokoszkach gm. Nekla. Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego zamawiającym był Zakład Gospodarki Komunalnej w Nekli. W ramach inwestycji wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 134,5 m. Wykonanie zadania nie byłoby możliwe bez dobrej współpracy z mieszkańcami ul. Modrzewiowej, którzy z własnej inicjatywy partycypowali w kosztach jego realizacji – powiedział Burmistrz Miasta i Gminy Nekla Karol Balicki. STRONA 5


WIADOMOŚCI GMINNE BURMISTRZ MIASTA I GMINY NEKLA ul. Dworcowa 10; 62-330 Nekla ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej, położonej w gminie Nekla Przedmiotem sprzedaży będzie nieruchomość położona w obrębie Opatówko, gm. Nekla, oznaczona, jako: 1. działka nr 49/23 – arkusz mapy ewidencyjnej nr 1, powierzchnia 0,1422 ha. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej PO1F/00025865/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą we Wrześni. Nieruchomość jest niezabudowana. Teren, na którym zlokalizowana jest ww. działka nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nekla zatwierdzonym Uchwałą Nr XX/175/2001 Rady Miejskiej gminy Nekla z dnia 15 lutego 2001 r. zmienionym Uchwałą Nr XXVI/190/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. oraz uchwałą Nr IV/11/2011 z dnia 27 stycznia 2011r. ww. działka przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej i zagrodowej. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy nr NG.6730.12.8.2013 z dnia 17 maja 2013 r. wydaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Nekla, działka ta przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 45.000,00 zł + VAT. Wadium wynosi: 6.000,00 zł. Nieruchomość sprzedawana będzie na podstawie danych z operatu ewidencji gruntów. Przetarg odbędzie się w dniu 22.11.2013 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla, parter, pokój nr 1 /sala konferencyjna/. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: 1. Wniesienie wadium w pieniądzu, które należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Nekla - BS Kostrzyn Wlkp. O/Nekla nr 58 9075 0009 1100 0101 0012 1370 - odpowiednio wcześniej tak, żeby w dniu 19.11.2013 r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu. 2. Okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości oraz: - w przypadku ustanowienia pełnomocnika, pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem - w przypadku osób fizycznych i ich pełnomocników, - w przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego małżonków wymagana jest obecność obojga małżonków na przetargu lub pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem małżonka do udziału w przetargu, - w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru, aktualnego, tzn. wydanego nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem przetargu, wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada w przypadku, gdy oferent uchyla się od zawarcia umowy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w okresie 3 dni po: odwołaniu przetargu, zamknięciu przetargu, unieważnieniu przetargu, zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, w sposób uzgodniony z oferentami. Koszt sporządzenia umowy notarialnej po dokonaniu wpłaty całości ceny nabycia nieruchomości spoczywa na nabywcy. W przypadku zaistniałych ważnych powodów Burmistrz Miasta i Gminy Nekla zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.). Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargu oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz .U. z 2004 r. nr 207 poz. 2108 z późn. zm.). Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Nekli tel. (061) 4373193 - P. Wojciech Pilch. STRONA 6

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NEKLA ul. Dworcowa 10; 62-330 Nekla ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej, położonej w gminie Nekla Przedmiotem sprzedaży będzie nieruchomość położona w obrębie Opatówko, gm. Nekla, oznaczona, jako: 1. działka nr 49/26 – arkusz mapy ewidencyjnej nr 1, powierzchnia 0,0921 ha. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej PO1F/00025865/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą we Wrześni. Nieruchomość jest niezabudowana. Teren, na którym zlokalizowana jest ww. działka nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nekla zatwierdzonym Uchwałą Nr XX/175/2001 Rady Miejskiej gminy Nekla z dnia 15 lutego 2001 r. zmienionym Uchwałą Nr XXVI/190/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. oraz uchwałą Nr IV/11/2011 z dnia 27 stycznia 2011r. ww. działka przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej i zagrodowej. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy nr NG.6730.13.8.2013 z dnia 7 maja 2013 r. wydaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Nekla, działka ta przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 37.000,00 zł + VAT. Wadium wynosi: 5.000,00 zł. Nieruchomość sprzedawana będzie na podstawie danych z operatu ewidencji gruntów. Przetarg odbędzie się w dniu 22.11.2013 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla, parter, pokój nr 1 /sala konferencyjna/. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: 1. Wniesienie wadium w pieniądzu, które należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Nekla - BS Kostrzyn Wlkp. O/Nekla nr 58 9075 0009 1100 0101 0012 1370 - odpowiednio wcześniej tak, żeby w dniu 19.11.2013 r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu. 2. Okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości oraz: - w przypadku ustanowienia pełnomocnika, pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem - w przypadku osób fizycznych i ich pełnomocników, - w przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego małżonków wymagana jest obecność obojga małżonków na przetargu lub pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem małżonka do udziału w przetargu, - w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru, aktualnego, tzn. wydanego nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem przetargu, wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada w przypadku, gdy oferent uchyla się od zawarcia umowy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w okresie 3 dni po: odwołaniu przetargu, zamknięciu przetargu, unieważnieniu przetargu, zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, w sposób uzgodniony z oferentami. Koszt sporządzenia umowy notarialnej po dokonaniu wpłaty całości ceny nabycia nieruchomości spoczywa na nabywcy. W przypadku zaistniałych ważnych powodów Burmistrz Miasta i Gminy Nekla zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.). Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargu oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz .U. z 2004 r. nr 207 poz. 2108 z późn. zm.). Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Nekli tel. (061) 4373-193 - P. Wojciech Pilch. PRZEGLĄD

NEKIELSKI


WIADOMOŚCI GMINNE BURMISTRZ MIASTA I GMINY NEKLA ul. Dworcowa 10; 62-330 Nekla ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej, położonej w gminie Nekla

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NEKLA ul. Dworcowa 10; 62-330 Nekla ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej, położonej w gminie Nekla

Przedmiotem sprzedaży będzie nieruchomość położona w obrębie Opatówko, gm. Nekla, oznaczona, jako:

Przedmiotem sprzedaży będzie nieruchomość położona w obrębie Barczyzna, gm. Nekla, oznaczona, jako:

1.działka nr 49/30 – arkusz mapy ewidencyjnej nr 1, powierzchnia 0,1171 ha. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej PO1F/00025865/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą we Wrześni. Nieruchomość jest niezabudowana. Teren, na którym zlokalizowana jest ww. działka nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nekla zatwierdzonym Uchwałą Nr XX/175/2001 Rady Miejskiej gminy Nekla z dnia 15 lutego 2001 r. zmienionym Uchwałą Nr XXVI/190/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. oraz uchwałą Nr IV/11/2011 z dnia 27 stycznia 2011r. ww. działka przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej i zagrodowej. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy nr NG.6730.14.8.2013 z dnia 7 maja 2013 r. wydaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Nekla, działka ta przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 42.000,00 zł + VAT. Wadium wynosi: 5.500,00 zł.

1. działka nr 66/6 – arkusz mapy ewidencyjnej nr 4, powierzchnia 0,1568 ha. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej PO1F/00031387/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą we Wrześni. Nieruchomość jest niezabudowana. Teren, na którym zlokalizowana jest ww. działka nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nekla zatwierdzonym Uchwałą Nr XX/175/2001 Rady Miejskiej gminy Nekla z dnia 15 lutego 2001 r. zmienionym Uchwałą Nr XXVI/190/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. oraz uchwałą Nr IV/11/2011 z dnia 27 stycznia 2011r. ww. działka przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej i zagrodowej. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy nr NG.6730.6.8.2013 z dnia 22 marca 2013 r. wydaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Nekla, działka ta przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 50.000,00 zł + VAT. Wadium wynosi: 6.500,00 zł.

Nieruchomość sprzedawana będzie na podstawie danych z operatu ewidencji gruntów. Przetarg odbędzie się w dniu 22.11.2013 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla, parter, pokój nr 1 /sala konferencyjna/. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: 1. Wniesienie wadium w pieniądzu, które należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Nekla - BS Kostrzyn Wlkp. O/Nekla nr 58 9075 0009 1100 0101 0012 1370 - odpowiednio wcześniej tak, żeby w dniu 19.11.2013 r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu. 2. Okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości oraz: - w przypadku ustanowienia pełnomocnika, pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem - w przypadku osób fizycznych i ich pełnomocników, - w przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego małżonków wymagana jest obecność obojga małżonków na przetargu lub pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem małżonka do udziału w przetargu, - w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru, aktualnego, tzn. wydanego nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem przetargu, wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada w przypadku, gdy oferent uchyla się od zawarcia umowy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w okresie 3 dni po: odwołaniu przetargu, zamknięciu przetargu, unieważnieniu przetargu, zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, w sposób uzgodniony z oferentami. Koszt sporządzenia umowy notarialnej po dokonaniu wpłaty całości ceny nabycia nieruchomości spoczywa na nabywcy. W przypadku zaistniałych ważnych powodów Burmistrz Miasta i Gminy Nekla zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.). Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargu oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz .U. z 2004 r. nr 207 poz. 2108 z późn. zm.). Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Nekli tel. (061) 4373-193 - P. Wojciech Pilch. PRZEGLĄD

NEKIELSKI

Nieruchomość sprzedawana będzie na podstawie danych z operatu ewidencji gruntów. Przetarg odbędzie się w dniu 22.11.2013 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla, parter, pokój nr 1 /sala konferencyjna/. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: 1. Wniesienie wadium w pieniądzu, które należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Nekla - BS Kostrzyn Wlkp. O/Nekla nr 58 9075 0009 1100 0101 0012 1370 - odpowiednio wcześniej tak, żeby w dniu 19.11.2013 r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu. 2. Okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości oraz: - w przypadku ustanowienia pełnomocnika, pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem - w przypadku osób fizycznych i ich pełnomocników, - w przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego małżonków wymagana jest obecność obojga małżonków na przetargu lub pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem małżonka do udziału w przetargu, - w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru, aktualnego, tzn. wydanego nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem przetargu, wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada w przypadku, gdy oferent uchyla się od zawarcia umowy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w okresie 3 dni po: odwołaniu przetargu, zamknięciu przetargu, unieważnieniu przetargu, zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, w sposób uzgodniony z oferentami. Koszt sporządzenia umowy notarialnej po dokonaniu wpłaty całości ceny nabycia nieruchomości spoczywa na nabywcy. W przypadku zaistniałych ważnych powodów Burmistrz Miasta i Gminy Nekla zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.). Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargu oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz .U. z 2004 r. nr 207 poz. 2108 z późn. zm.). Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Nekli tel. (061) 4373-193 - P. Wojciech Pilch.

STRONA 7


WIADOMOŚCI GMINNE

II Plebiscyt na Sportowca Roku 2013 w gminie Nekla! Gmina Nekla ma ogromny potencjał w dziedzinie sportu, dlatego właśnie postanowiliśmy ogłosić „Plebiscyt na Sportowca Roku 2013 w gminie Nekla”! Ideą „Plebiscytu na Sportowca Roku 2013 w gminie Nekla” jest promować: • sport jako dziedzinę życia kształtującą postawy młodych ludzi, • sportowców jako najlepszych ambasadorów gminy Nekla, • gminę, która ma wielki sportowy potencjał. O tym, że mamy znakomitych zawodników świadczyć może lista nominowanych w naszym Plebiscycie. Wśród 10 wytypowanych zawodników znaleźli się najlepsi z powiatu, regionu, województwa, a nawet kraju. Wytypowani do tytułu „Sportowca Roku 2013 w gminie Nekla” (w porządku alfabetycznym): Imię i nazwisko: Szymon Andrzejewski Data urodzenia: 13.04.1998 r. Szkoła: Zespół Szkół w Targowej Górce/ Gimnazjum Klub: UKS „MILESZA” Targowa Górka Dyscyplina: Badminton Konkurencja: Młodzik Osiągnięcia: I m. gra podwójna „Krajowy Turniej Warsaw Open”, I m. gra podwójna i III m. gra pojedyncza „Mistrzostwa Sulęcina”, I m. gra podwójna i III m. gra pojedyncza „Międzywojewódzkie Mistrzostwa w Przeźmierowie, II m. gra pojedyncza i II m. gra podwójna „Krajowy Turniej” w Solcu Kujawski, II m. gra podwójna i III m. gra pojedyncza „Krajowy Turniej” w Słupcy, II m. gra podwójna „Krajowy Turniej Warsaw Open”, II m. gra pojedyncza „Turniej do Mistrzostw Polski” w Słupcy, IX – XIV m. gra pojedyncza „Mistrzostwa Polski” w Suchedniowie. Imię i nazwisko: Bartosz Boroniec Data urodzenia: 31.01.1997 r. . STRONA 8

Szkoła: Zespół Szkół w Targowej Górce/ Gimnazjum Klub: UKS „Milesza”Targowa Górka Dyscyplina: Badminton Konkurencja: junior młodszy Osiągnięcia: III m. „Finał Wojewódzki XIV Gimnazjady”, IX – XII m. „Mistrzostwa Sulęcina” , V – VIII m. „Grand Prix Ostrowa Wielkopolskiego”. Imię i nazwisko: Julia Gawron Data urodzenia: 20.05.2004 r. Szkoła: Zespół Szkół w Targowej Górce/ Szkoła Podstawowa Klub: UKS „Milesza” Targowa Górka Dyscyplina: Badminton Konkurencja: Dzieci Osiągnięcia: II m. „Mistrzostwa Miasta Słupca” (II 2013 r.), II m. „Mistrzostwa Miasta Słupca” (III 2013 r.), II m. „Grand Prix Mazowasza”, II m. „Wojewódzki Turniej w Dominowie” Imię i nazwisko: Paweł Grzeszczyk Data urodzenia: 17.12.1993 r. Szkoła: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni Klub: LZS ORKAN WLKP POZNAŃ Dyscyplina: Lekkoatletyka Konkurencja: rzut oszczepem, rzut dyskiem Osiągnięcia: I m. Mistrzostwa Polski (rzut oszczepem), VI m. Mistrzostwa Polski (rzut dyskiem), XIV m. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski (rzut dyskiem) Imię i nazwisko: Remigiusz Janiszewski Data urodzenia: 15.02.2001 r. Szkoła: Zespół Szkół w Targowej Górce/ Szkoła Podstawowa Klub: UKS „Milesza” Targowa Górka Dyscyplina: Badminton Konkurencja: Dzieci/ Junior

młodszy Osiągnięcia: I m. drużynowo Finał Rejonu Poznań Teren Wschód, I m. Mistrzostwa Powiatu, II m. gra deblowa „Mistrzostwa Wielkopolski”, III m. Finał Wojewódzki XIV Igrzyska Młodzieży Szkolnej, IV m. Mistrzostwa Wielkopolski. Imię i nazwisko: Anna Lewoczko Data urodzenia: 14.05.2000 r. Szkoła: Zespół Szkół w Targowej Górce/ Szkoła Podstawowa Klub: Dyscyplina: Badminton, unihokej Konkurencja: Osiągnięcia: - badminton: I m. drużynowo Finał Rejonu Poznań Teren Wschód, I m. Mistrzostwa Powiatu, III m. gra deblowa „Mistrzostwa Wielkopolski”, IV m. Finał Wojewódzki XIV Igrzyska Młodzieży Szkolnej. - unihokej: I m. Mistrzostwa Powiatu, IV m. Mistrzostwa Rejonu. Imię i nazwisko: Katarzyna Lewoczko Data urodzenia: 14.05.2000 r. Szkoła: Zespół Szkół w Targowej Górce/ Szkoła Podstawowa Klub: Dyscyplina: Badminton, unihokej Konkurencja: Osiągnięcia: - badminton: I m. Mistrzostwa Powiatu, III m. drużynowo Finał Rejonu Poznań Teren Wschód, III m. gra mieszana „Mistrzostwa Wielkopolski”, IV m. Finał Wojewódzki XIV Igrzyska Młodzieży Szkolnej. - unihokej: I m. Mistrzostwa Powiatu, IV m. Mistrzostwa Rejonu. Imię i nazwisko: Szymon Owsianny Data urodzenia: 17.12.1997 r. Szkoła: Zespół Szkół w Nekli/

Gimnazjum Klub: UKS „Płomyk” Nekla Dyscyplina: Szachy Konkurencja: Osiągnięcia: I m. „Sienkiewicz

gra w szachy” Września, I m. „Szachowy Turniej Noworoczny”, I m. „Drużynowe Mistrzostwa Powiatu” Nekli, I m. „Drugi krok szachowy” Marzenin, II m. „III Papieski Turniej Szachowy” Żydowo, III m. „Szachy na basenie” Gniezno, III m. „Mistrzostwa Wielkopolski SW” Ślesin. Imię i nazwisko: Jan Przybylski Data urodzenia: 28.10.1997 r. Szkoła: Zespół Szkół w Targowej Górce/

Gimnazjum Klub: UKS „Milesza” Targowa Górka Dyscyplina: Badminton/ Speed badminton Konkurencja: Junior młodszy Osiągnięcia: III m. „Finał Wojewódzki XIV Gimnazjady”, V – VIII m. „Krajowy Turniej w Ostrowie Wielkopolskim”, IX – XII m. „Młodzieżowe Mistrzostwa Wielkopolski”, XIII m. „Mistrzostwa Sulęcina” Imię i nazwisko: Szymon Wiśniewski Data urodzenia: 30.06.1998 r. Szkoła: Zespół Szkół w Targowej Górce/

Gimnazjum Klub: UKS „Milesza” Targowa Górka Dyscyplina: Badminton Konkurencja: Młodzik Osiągnięcia: I m. gra podwójna „Krajowy Turniej Warsaw Open” I m. gra podwójna i V-VIII m-ca gra pojedyncza „Mistrzostwa Sulęcina”, I m. gra podwójna „Międzywojewódzkie Mistrzostwa w Przeźmierowie, VI-X m. gra pojedyncza i II m-ca gra podwójna „Krajowy Turniej” w Solcu Kujawskim, II m. gra podwójna „Krajowy Turniej” w Słupcy , II m. gra podwójna „Krajowy Turniej Warsaw Open”, II m. „Młodzieżowe Mistrzostwa Wielkopolski”, II m. „Grand Prix Ostrowa Wielkopolskiego”

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


WIADOMOŚCI GMINNE

Regulamin Plebiscytu na Sportowca Roku 2012 w gminie Nekla POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Plebiscyt na „Sportowca Roku 2013 w gminie Nekla” organizuje Urząd Miasta i Gminy Nekla (dalej zwany Organizatorem). 2. Nad przebiegiem całego Plebiscytu czuwa Komisja w składzie od 3 do 5 osób – powołana przez Organizatora. 3. Kandydatami do tytułu „Sportowca Roku 2013 w gminie Nekla” są osoby, którym Burmistrz Miasta i Gminy Nekla przyznał nagrody i/lub wyróżnienia za osiągnięcia sportowe, przyznawane na podstawie wniosków złożonych przez Kluby, Szkoły. 4. Sylwetki kandydatów do tytułu „Sportowca Roku 2013 w gminie Nekla” prezentowane będą na łamach „Przeglądu Nekielskiego”, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Nekla pod adresem: www.nekla.eu. 5. Plebiscyt i głosowanie odbywać się będzie dwutorowo, a na końcowe wyniki złożą się: a) głosowanie Czytelników „Przeglądu Nekielskiego” – na kuponach opublikowanych w numerze listopadowym, b) głosowanie Czytelników portalu gminnego www.nekla.eu, przez pobranie załącznika ze strony www.nekla.eu i wysłanie poprawnie wypełnionego e-mailem na adres: plebiscyt@gminanekla.pl. 6. Kupony, na których Czytelnicy wybiorą „Sportowca Roku 2013 w gminie Nekla” będą drukowane na stronach „Przeglądu Nekielskiego”. Przyjmowane będą tylko kupony poprawnie wypełnione. 7. Głosujący może oddać tylko jeden głos. 8. Urna na kupony będzie ustawiona w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, Nekla.

specjalnie do tego przeznaczonych kuponach, drukowanych w „Przeglądzie Nekielskim”. Kupon zawiera miejsce na postawienie znaku „krzyżyk” przy imieniu i nazwisku jednej osoby, na którą głosujemy oraz podania imienia, nazwiska, adresu i numeru telefonu głosującego. 2. Na kandydatów głosować będzie można także na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Nekli poprzez pobranie kuponu w formie załącznika ze strony www.nekla.eu i wysłanie poprawnie wypełnionego e-mailem na adres: plebiscyt@gminanekla.pl 3. Głosowanie trwać będzie od 12 listopada do 13 grudnia 2013 r. 4. Kupon jest ważny, jeśli: a) został wycięty z egzemplarza

gazety „Przegląd Nekielski” lub pobrany ze strony www.nekla.eu, b) postawiono tylko jeden znak „krzyżyk” przy imieniu i nazwisku nominowanego sportowca, c) zawiera imię i nazwisko, adres i numer kontaktowy głosującego. 5. Każdy z głosujących może oddać tylko jeden głos. OBLICZANIE GŁOSÓW 1. Przy obliczaniu głosów bierze się pod uwagę wszystkie ważne kupony. 2. Obliczenia głosów dokonuje Komisja, powołana przez Organizatora. 3. Jeden kupon dostarcza wymienionemu w nim sportowcowi 1 punkt.

4. Końcową kolejność Plebiscytu ustala się na podstawie sumy punktów zdobytych przez sportowców na wszystkich ważnych kuponach. 5. Wyniki plebiscytu opublikuje gazeta „Przegląd Nekielski” oraz na stronie www.nekla.eu. 6. Wręczenie nagrody nastąpi podczas uroczystego Spotkania Noworocznego. NAGRODY 1. Najpopularniejszy sportowiec otrzyma okolicznościową statuetkę/puchar/grawerton. 2. Wszystkie prawidłowo wypełnione kupony będą brały udział w losowaniu nagrody rzeczowej: zestawu gadżetów promocyjnych.

GŁOSOWANIE 1. Głosowanie odbywa się na

Sztab XXII Finału WOŚP utworzony Z przyjemnością chcielibyśmy poinformować, że decyzją Fundacji WOŚP z dnia 24 października br. przy Nekielskim Ośrodku Kultury po raz dwunasty został utworzony Gminny Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przyszłoroczny dwudziesty drugi finał odbędzie się 12 stycznia 2014r. (niedziela) w Hali Widowiskowo – Sportowej przy Zespole Szkół w Nekli. Hasło Finału: „NA RATUNEK” „NA ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU DLA DZIECIĘCEJ MEDYCYNY RATUNKOWEJ I GODNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ SENIORÓW” PRZEGLĄD

NEKIELSKI

W przyszłorocznym finale w nekielskim sztabie pracować będzie 40 wolontariuszy. Już teraz w Nekielskim Ośrodku Kultury przyjmowane są zgłoszenia chętnych, którzy pragną zostać wolontariuszami WOŚP. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia sekretariat NOK – osobiście. Kontakt – NOK – Nekla tel. 061 4386 060, e-mail: wosp@nekla.pl ZAPRASZAMY !!! STRONA 9


WIADOMOŚCI GMINNE

Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej

14 października obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji Pan Karol Balicki Burmistrz Miasta i Gminy Nekla spotkał się 17 października br. z pracownikami nekielskiej oświaty. Zaproszenie burmistrza przyjął Pan Adam Stefaniak – Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Nekla, Pan Roman Kuszak – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego, Pan Mirosław Kowalski – Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Nekli, dyrektorzy placówek oświatowych Gminy Nekla, nauczyciele, którzy otrzymali Nagrodę Burmistrza, Nagrodę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, a także nauczyciele, którzy w roku

wej edukacji młodego pokolenia. Podkreślił, że docenia ich pracę, która przyczynia się nie tylko do rozwoju intelektualnego uczniów, ale również pozwala odkrywać ich talenty i kształtować charaktery. Życzenia dla wszystkich pracowników placówek oświatowych w Gminie Nekla burmistrz złożył na ręce dyrektorów: Pani Beaty Kowalskiej – dyrektor Przedszkola „Miś Uszatek”, Pana Roberta Andrzejczaka – dyrektora Zespołu Szkół w Nekli, Pani Hanny Migdalskiej – dyrektor Zespołu Szkół w Targowej Górce oraz Pana Piotra Michalaka – dyrektora Zespołu Szkół w Zasutowie. „Życzę, aby niełatwa misja nauczyciela i zaangażowanie w pracę przyniosły Państwu satysfakcję, radość

szkolnym 2012/2013 osiągnęli awans zawodowy. Po serdecznym powitaniu wszystkich przybyłych gości, burmistrz Karol Balicki podziękował wszystkim pracownikom nekielskiej oświaty za ogromne poświęcenie, za podejmowany codziennie trud na rzecz właści-

oraz świadomość, że wkładając trud w wychowanie młodego pokolenia Polaków, budujecie Państwo fundament pomyślnej i lepszej przyszłości.” – tak burmistrz zakończył składanie życzeń. Spotkanie było okazją do wyróżnienia i nagrodzenia nauczycieli i dyrektorów. Za trud włożony w

STRONA 10

pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz wzorowe zarządzanie szkołą. Nagrodę Burmistrza otrzymała Pani Beata Kowalska – dyrektor Przedszkola „Miś Uszatek”. Nagrodzeni zostali również nauczyciele za twórczy wkład i zaangażowanie w pracę: Pani Hanna Stachowiak – nauczyciel Przedszkola „Miś Uszatek” w Nekli, Pani Julia Głowacz – nauczyciel Zespołu Szkół w Nekli, Pani Halina Frankiewicz – nauczyciel Zespołu Szkół w Nekli, Pani Małgorzata Męch – nauczyciel Zespołu Szkół w Targowej Górce oraz Pani Violeta Pachala - Jóźwiak – nauczyciel Zespołu Szkół w Zasutowie. Ogromne wyróżnienie otrzymali: Pan Roberta Andrzejczaka – dyrektora Zespołu Szkół w Nekli oraz Pani Aldona Kubacka – wicedyrektor Zespołu Szkół w Nekli, którzy otrzymali Nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, za całokształt pracy dydaktyczno – wychowawczej. W dalszej części spotkania burmistrz podziękował nauczycielom, którzy w ubiegłym roku

szkolnym osiągnęli awans zawodowy, życząc jednocześnie aby te osiągnięcia inspirowały do nowych pomysłów. Stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego uzyskali: Pani Hanna Stachowiak – nauczyciel Przedszkola „Miś Uszatek” w Nekli, Pani Katarzyna Kulczak– nauczyciel Zespołu Szkół w Nekli oraz Pani Izabela Grzegorczyk - nauczyciel Zespołu Szkół w Nekli, a stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego uzyskały Panie: Agnieszka Kotowicz – nauczyciel Zespołu Szkół w Nekli oraz Pani Paulina Szafarz – Walińska – nauczyciel Przedszkola „Miś Uszatek” w Nekli. Gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowych. Wszystkim pracownikom oświaty w naszej gminie składamy jeszcze raz życzenia wytrwałości i entuzjazmu w wypełnianiu tak szlachetnej misji, satysfakcji z wykonywanej pracy oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Natalia Łuczak

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


WIADOMOŚCI GMINNE

NAGRODY DLA NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW GMINY ROZDANE

7 listopada odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w roku szkolnym 2012/2013. Zaproszenie burmistrza przyjął Adam Stefaniak – Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Nekla, Roman Kuszak – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego, Czesław Kozielski – Przewodniczący Miejsko – Gminnej Rady Sportu, Dyrektorzy z zespołów szkół Gminy Nekla. Na uroczystości nie mogło zabraknąć opiekunów, trenerów i działaczy z klubów sportowych, a byli to: Iwona Koralewska z UKS „Płomyk”, Stanisław Hoppe ze Stowarzyszenia Strzelecko – Rekreacyjnego „Ogończyk”, Pani Małgorzata Strzyżewska oraz Pan

Dariusz Nikodem z Zespołu Szkół w Targowej Górce. Po powitaniu wszystkich przybyłych gości, Burmistrz Miasta i Gminy Nekla Pan Karol Balicki, złożył serdeczne gratulacje nagrodzonym sportowcom, doceniając ich ciężką pracę i wysokie wyniki sportowe osiągnięte w powiecie, regionie, województwie i kraju. Podziękował również opiekunom, trenerom i działaczom za wkład i zaangażowanie w propagowaniu sportu wśród dzieci i młodzieży, jednocześnie życząc kolejnych sukcesów w pracy zawodowej oraz pomyślności i zadowolenia w życiu osobistym. W tym roku nagrodzono wszystkich, których wnioski zo-

stały złożone, a było ich aż 23. Nagrodzono Pawła Grzeszczyka LZS ORKAN – POZNAŃ oraz Paulinę Kubiak, Weronikę Remisz, Agatę Frankowską, Szymona Bukowskiego i Bartosza Grygiela z Zespołu Szkół w Nekli, trenujących lekkoatletykę. Kolejni nagrodzeni to reprezentanci Stowarzyszenia Strzelecko – Rekreacyjnego „Ogończyk”, Monika Kowalczyk, Karolina Gewond, Przemysław Kapela, Piotr Wróblewski i Daria Kapczyńska, którzy wysokie lokaty zdobyli w strzelectwie. Doceniono wysokie wyniki szachisty z UKS „Płomyk”, Szymona Owsiannego. Najliczniejszą grupę stanowili badmintoniści z UKS „Milesza” w Targowej Górce: Julia Gawron, Szymon Andrzejewski, Adam Andrzejewski,, Bartosz Bo-

roniec, Jan Przybylski i Szymon Wiśniewski. Liczną grupę stanowili też reprezentanci Zespołu Szkół w Targowej Górce, których sportem dominującym jest badminton i unihokej. Wśród najlepszych znaleźli się: Remigiusz Janiszewski, Dominik Żaczkiewicz, Katarzyna Lewoczko, Anna Lewoczko i Arkadiusz Gałafin. Burmistrz Karol Balicki wręczył zwycięzcom nagrody oraz dyplomy, a dyrektorom, trenerom, opiekunom i działaczom listy gratulacyjne. Serdecznie gratulujemy sportowcom i opiekunom wspaniałych wyników, jednocześnie życzymy rozwoju i wytrwałości w dalszej pracy. Aleksandra Kujawa

Dbajmy o naszych przyjaciół Psy i koty towarzyszą nam od wieków, ale udamawiając je spowodowaliśmy, że są od nas uzależnione. Nie tylko nie polują, ale po prostu za ludźmi tęsknią. Cierpią też z powodu zmian trybu życiaprzede wszystkim dlatego, że ich tryb życia jest dostosowany do ludzkiego. Musimy brać więc pod uwagę, że zwierzęta domowe potrzebują naszej opieki. Miesiące jesienne są już czasem dla zwierząt trudne. Robi się coraz zimniej i trzeba zacząć myśleć także o nich. Stąd zapewne właśnie dlatego w październiku i listopadzie obchodzimy dni świętych – patronów zwierząt. 4 października do dzień świętego Franciszka, a 11 listopada – dzień świętego Huberta. Jest szczególnie hucznie obchodzony przez myśliwych, ale i oni, zwłaszcza dawniej musieli dbać o zwierzęta. Nie tylko psy z którymi polowali, ale też konie czy łowne ptaki. PRZEGLĄD

NEKIELSKI

W 1979 roku papież Jan Paweł II ogłosił św. Franciszka patronem ekologów. W 1931 r. podczas konwencji ekologicznej we Florencji 4 października został ogłoszony Światowym Dniem Św. Franciszka - Patrona Ekologów. Dzień świętego Franciszka jest jednocześnie dniem ekologów, ale także rozpoczyna cały tydzień obchodów- i szczególnej dbałości o zwierzęta. Warto przypomnieć dekalog stworzony przez św Franciszka z Asyżu, dla którego zwierzęta były bardzo ważnymi istotami ale dla którego dbałość o otaczające nas środowisko przyrodnicze była istotnym sposobem okazywania wdzięczności za boskie łaski. Dekalog Św. Franciszka z Asyżu: • Bądź człowiekiem wśród stworzeń, bratem między braćmi. • Traktuj wszystkie stworzenia z miłością i czcią. • Tobie została powierzona ziemia jako ogród - rządź nią z mądrością.

• Troszcz się o człowieka, o zwierzę, o zioło, o wodę i o powietrze, aby Ziemia nie została ich pozbawiona. • Używaj rzeczy z umiarem, gdyż rozrzutność nie ma przyszłości. • Tobie jest zadana misja odkrycia misterium posiłku: aby życie napełniło się życiem. • Przerwij węzeł przemocy, aby zrozumieć, jakie są prawa istnienia. • Pamiętaj, że świat nie jest jedynie odbiciem twojego obrazu, lecz nosi w sobie wyobrażenie Boga Najwyższego. • Kiedy ścinasz drzewo, zostaw choć jeden pęd, aby życie nie zostało przerwane. • Stąpaj z szacunkiem po kamieniach, gdyż każda rzecz posiada swoją wartość. Z kolei święty Hubert, urodzony w 655 roku potomek królewskiego rodu w Gaskonii, odziedziczył zamiłowanie do polowania po swoim ojcu, któremu towarzyszył

na łowach wielokrotnie. Ponoć w wieku lat 14 uratował ojcu życie podczas polowania na niedźwiedzia w Pirenejach. Nie to jednak zaważyło na szczególnym stosunku świetego Huberta do zwierząt. Prowadził on życie niemal hulaszcze, na łowach bywał bardzo często, aż do czasu kiedy na polowaniu w Górach Ardeńskich, polując w Wielki Piątek napotkał białego jelenia z promieniejącym krzyżem w wieńcu. Miał wtedy usłyszeć głos Stwórcy ostrzegający go za jego niepohamowaną pasję i nakazujący mu udać się do Lamberta - biskupa Maastricht Tongres. To zapoczątkowało jego oddanie wierze katolickiej i chrześcijaństwu. Zwierzęta domowe, mają poczytne miejsce w naszej ludzkiej historii i kulturze zadbajmy więc o to by nie cierpiały chłodu, miały co jeść oraz by czasem usłyszały od nas dobre słowo. Hanna Mamzer, Nekielka STRONA 11


Z OBRAD RADY MIEJSKIEJ

Sprawozdanie z XXVIII Sesji Rady Miejskiej Gminy Nekla 24 października 2013 r. odbyła się XXVIII Sesja Rady Miejskiej Gminy Nekla. Sesja rozpoczęła się od powitania zebranych przez przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Nekla Adama Stefaniaka. Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z XXVII Sesji Rady Zastępca Burmistrza Anna Mizgajska przedstawiła sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków oraz działalności burmistrza. W kolejnych punktach obrad radni podjęli uchwały w sprawie: 1)zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat adiacenckich; 2) przystąpienia do Związku Międzygminnego „Schronisko”; 3) zbycia mienia komunalnegoZasutowo, dz. 239/1 4) zmian w budżecie Gminy na 2013 r. Natalia Łuczak oraz dyrektor przedszkola i dyrektorzy Zespołów Szkół w

Gminie Nekla przedstawili informacje o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013. W kolejnym punkcie obrad burmistrz Karol Balicki i przewodniczący rady Adam Stefaniak przedstawili informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych. Ze złożonej informacji wynika, że, wszystkie osoby złożyły oświadczenie w terminie i nie stwierdzono nieprawidłowości. Radny Kozielski przedstawił informacje ze spotkania w Urzędzie Skarbowym we Wrześni w sprawie wypracowania jednolitych zasad sporządzania oświadczeń majątkowych. W punkcie interpelacje i zapytania radnych i sołtysów poruszono następujące sprawy: radny Kuszak prosił o podanie informacji w „Przeglądzie Nekielskim” dotyczącej wywozu nie-

Relacja z pracy Komisji Rewizyjnej w miesiącu październiku Opiniowanie projektów uchwał głosowanych na XXVIII Sesji RMGN Komisja Rewizyjna przeprowadziła 16 października, w tym też dniu radni z KR realizując założony plan przeprowadzili rewizję dokumentacji przetargowej na wykonanie targowiska przy ulicy Chopina oraz ulicy Rynek, etap II. Temat ten przedstawiła radnym Katarzyna Zaworska Inspektor ds. Unii Europejskiej i Zamówień Publicznych. Poinformowała o ilości złożonych ofert, wybranych wykonawcach, przebiegu inwestycji, kosztach oraz o ich zakończeniu. Zarówno wykonanie targowiska jak i rynku, wygrały lokalne przedsiębiorstwa, tj. targowisko firma Marka Kubiaczyka, rynek firma Marka Begiera. Budowy kosztowały odpowiednio ok 380 tyś. i ponad 520 tys., gdzie koszty budowy rynku w trakcie wykonywania prac wzrosły o ponad 20 tyś. w związku z różnicą pomiarów dokonywanych przed przetargiem, a realnym wymiarem wykonanych robót. Poza tym inwestycje przebiegły bez większych problemów i zakończono je terminowo. Przypomnę jeszcze, że na ich wykonanie pozyskano znaczne środki z zewnątrz. Radni wraz z obecnym Przewodniczącym RMGN zapoczątkowali dyskusję w związku ze zniwelowaniem ceny jako głównego argumentu wyboru oferenta. Proponowano, żeby inne operandy np. referencje, były brane bardziej pod uwagę. Temat ten z pewnością powróci w szerszym zakresie. Żadnych nieprawidłowości radni STRONA 12

czystości bio; radny Nowak prosił o naprawę dziur na drogach w Gąsiorowie i Racławkach, drodze powiatowej: Podstolice - Kokoszki oraz wyczyszczenie kratek na wiadukcie. Prosił również o wycięcie topoli zagrażającej bezpieczeństwu i jednego kasztana w Podstolicach; radny Warczyński prosił o naprawę dziury na drodze w Zasutowie; radny Tokłowicz zwrócił uwagę na niedrożność przepustu na ul. Poznańskiej; sołtys Mydlarz prosił o likwidację śmietniska w Targowej Górce. Odpowiedzi na interpelacje i za-

pytania radnych i sołtysów udzielił Burmistrz Miasta i Gminy Nekla Karol Balicki. Przewodniczący Rady Adam Stefaniak odczytał apel dyrektora szpitala i Zarządu Powiatu w Środzie Wlkp. o pomoc finansową na rozbudowę i wyposażenie szpitala. Poinformował o turniejach piłki nożnej radnych odbytych w Kiszkowie i Nekli oraz o planowanym turnieju w Kołaczkowie. Na tym zakończono XXVIII Sesję Rady Miejskiej Gminy Nekla. Czesław Kozielski

Z prac komisji rady…

Poniedziałek 21 października był dniem, kiedy obradowała Komisja Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego. Spotkanie było podyktowane planem zbliżającej się sesji, aby radni zapoznali się z treściami uchwał, które będą głosowane w najbliższy czwartek, czyli 24 października. Ponadto radni zapoznali się ze stanem bezpieczeństwa na podległych gminie placach zabaw i strefach rekreacyjnych. Na terenie gminy znajduje się 16 tego typu obiektów, gdzie dzieci i młodzież może aktywnie wypoczywać i bawić się. Całe wyposażenie posiada stosowne atesty i certyfikaty oraz są bezpieczne dla osób właściwie korzystających z nich. Obiekty sportowe szkół i klubu Płomień też są bezpieczne dla użytkowników. Radni pozytywnie zaopiniowali uchwały dotyczące opłat adiacenckich, przystąpienia do związku Międzygminnego „Schroni-

sko”, zbycia mienia komunalnego w Nekielce i Zasutowie, a także zmian w tegorocznym budżecie. W wolnych głosach i wnioskach radni pytali o podłączenia wód opadowych do budowanej sieci burzowej na ulicy Chopina (Kaźmierczak), inwentaryzacji dotychczasowych przyłączy przez wykonawcę wspomnianej ulicy (Stefaniak). Burmistrz poinformował, że zagospodarowanie wód opadowych należy do właściciela posesji, ale wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców pozwolił na takie podłączenia po uprzednim uzgodnieniu właściciela posesji z wykonawcą robót. Inwentaryzacja dotychczasowych przyłączy nie była robiona. Włodarz gminy zakomunikował, że w najbliższym czasie nastąpi przegląd i długo oczekiwana naprawa chodnika przy całej ulicy Dworcowej. Przewodniczący komisji Roman Kuszak

podczas kontroli nie stwierdzili, a na koniec odwiedzili pobliskie targowisko. Kontynuując spotkanie komisja rozpoczęła obrady, na których zaopiniowano pozytywnie wszystkie przedłożone przez Burmistrza propozycje projektów uchwał. Dotyczyły one opłat adiacenckich, zmian w budżecie, zbycia mienia komunalnego oraz przystąpienie do Międzygminnego Związku o nazwie ,,Schronisko”, i w tym tylko punkcie nie było zgodności wśród członków KR, gdyż jeden SESJA z członków wstrzymał sie z głoRADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA sem, a kolejny był przeciw przystąpieniu do związku. Na koniec Zawiadamiam mieszkańców Miasta i Gminy Nekla, że w czwartek, 21 listopada 2013 roku o godz. 17.00 w Nekielskim Ośrodku Kultury posiedzenia radni przedstawili w Nekli, ul. Poznańska 31 odbędzie się XXIX Sesja Rady Miejskiej swoje postulaty. Radny Kubiaczyk Gminy Nekla VI kadencji z proponowanym porządkiem obrad: przypomniał o przejściu dla pie- 1. Otwarcie sesji. szych na ulicy Świerczewskiego, 2. Przyjęcie porządku obrad. radny Tokłowicz poruszył sprawę 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady. 4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków oraz działalności ciągu pieszo-rowerowego przy Burmistrza. ul. Gnieźnieńskiej, przebudowy 5. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania chodnika przy ulicy Poznańskiej przestrzennego w Barczyźnie, obejmującego obszar w granicach dziaoraz o kosztów obsługi długu. łek 121/6, 122/2 i część działki nr ewid. 132/1. Radny Bandosz pytał o możliwe 6. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Barczyźnie, działka 146/4. terminy skanalizowania okolic 7. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania ulicy Wrzesińskiej, a radny Woj- przestrzennego w Nekli dla działki nr ewidencyjny 20/10. ciechowski w związku z budową 8. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania drogi w Stępocinie wnioskował, przestrzennego w Nekli w rejonie ulicy Polnej . aby przy okazji odrestaurować 9. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nekla na lata 2014- 2018. pobliską meliorację. Po uzyskaniu 10. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania odpowiedzi na zadane pytania, taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowatematy rozmów wyczerpały sie dzania ścieków. i przewodniczący KR zakończył 11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. obrady. 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Mateusz Kubiaczyk - przewodni- 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok. czący Komisji Rewizyjnej 14. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 15. Odpowiedzi na zapytania. 16. Wolne głosy i informacje. 17. Zamknięcie sesji.

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


WIADOMOŚCI GMINNE

Szlachetna Paczka po raz trzeci w Nekli Projekt SZLACHETNA PACZKA odbywa się po raz trzynasty. Co roku w przemyślany sposób łączy potrzebujących, wolontariuszy, darczyńców przygotowujących pomoc materialną i dobroczyńców finansujących organizację projektu. Wolontariusze Paczki, czyli Super W sami odnajdują najbardziej potrzebujących w swoim otoczeniu, spotykają się z nimi i diagnozują sytuację, by podjąć mądrą decyzję o włączeniu do projektu konkretnej rodziny. Następnie dbają o przygotowanie przez darczyńców jak najlepszej jakości pomocy. Docierają do tych, którym nikt nie pomaga, którzy sami wstydzą się upominać o pomoc, którzy czasem nie mają już nadziei na lepszy czas. Również i w tym roku w projekt zaangażowała się Nekla. Monika Szafraniak, która w tym roku pełni funkcję lidera rejonu wraz z kilkunastoma wolontariuszkami i przy dużym wsparciu OPS Nekla pragną dotrzeć do rodzin, które żyją w niezawinionej biedzie i pomimo wysiłków, z różnych przyczyn losowych nie są wstanie poprawić swojej sytuacji. Już za parę dni rodziny te trafią do systemu Szlachetnej Paczki, gdzie będą czekać na swoich darczyńców. Darczyńca to ktoś, kto do Paczki

wkłada nie tylko konkretną pomoc, ale własne serce. Darczyńcą może zostać każdy, kto w czasie trwania projektu wejdzie na stronę www.szlachetnapaczka.pl , w znajdującej się tam bazie wybierze rodzinę potrzebującą w swojej okolicy i przygotuje dla niej Paczkę, która będzie odpowiedzią na konkretne potrzeby tej rodziny. Mamy nadzieję, że tak, jak w latach poprzednich, tak i w tym roku wszystkie nasze rodziny otrzymają szlachetną pomoc. Liczymy na wsparcie burmistrza Karola Balickiego, radnych, pracowników Urzędu Miasta i Gminy Nekla, Biblioteki Publicznej w Nekli, Nekielskiego Ośrodka Kultury, Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nekli oraz Przedszkola „Miś Uszatek”, którzy w zeszłym roku dzięki wspólnym staraniom stworzyli paczkę dla jednej z potrzebujących rodzin. Do finału Paczki zostało 33 dni. Zapraszamy, więc wszystkie osoby, o wielkim sercu do odwiedzenia strony www.szlachetnapaczka. pl i pomocy rodzinom, dla których pomoc ta będzie impulsem do zmiany, wiary w lepsze jutro, promykiem nadziei. Monika Szafraniak

WYDARZENIA STRAŻACKIE

998 WYDARZENIA STRAŻACKIE 3 października 2013 r., zakończyło się czterodniowe szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego zorganizowanego przez PSP Września. W firmie Now-Pol w Bierzglinku odbyło się szkolenie praktyczne na wrakach samochodów. 10 października 2013 r., OSP Nekla została zadysponowana do wypadku drogowego na trasie K-92 w Gierłatowie. Kierujący fordem fokusem jadący w kierunku Wrześni stracił kontrolę nad pojazdem i wypadł z drogi.

12 października 2013 r., druhowie OSP Nekla zabezpieczali zawody konne w Stajni Kokoszki. 16 października 2013 r., strażacy z OSP Nekla udali się do Słomowa. Tam odbyły się ćwiczenia dla strażaków z siedmiu powiatów wojewódzPRZEGLĄD

NEKIELSKI

www.osp.nekla.eu ZAPRASZAMY twa poznańskiego. Manewry przeprowadzono na bocznicy kolejowej w Słomowie. Odbyła się tam symulację wypadku kolejowego z udziałem samochodu osobowego i pociągu pasażerskiego oraz pożaru wykolejonego wagonu pasażerskiego. W akcji brało udział około dwustu strażaków, w tym trzy jednostki OSP.

18 października 2013 r., druhowie OSP Nekla udali się do parku w Nekli gdzie usunęli niebezpieczny konar drzewa przy przedszkolu, który stwarzał zagrożenie dla życia i zdrowia spacerujących. 23 października 2013 r., ratownicy medyczni z OSP Nekla przeprowadzili pokaz i szkolenie z udzielania pierwszej pomocy dzieciom dla rodziców przedszkolaków z przedszkola „Miś Uszatek”. Szkolenie przeprowadzono w przedszkolu. Przemysław Szalaty STRONA 13


Z KULTURĄ NA TY

Chwile grozy w NOK

W środę 30 października Nekielski Ośrodek Kultury zaprosił na Halloweenowy Wieczór Kinowy. W specjalnie przystrojonej sali pełnej pajęczyn, dyń i balonów dzieci, młodzież a także dorośli mogli obejrzeć filmy grozy. Maraton kinowy rozpoczął się od godziny 19:00, bajką „Hotel Transylwania”, która wywołała salwy śmiechu u najmłodszych widzów. Około 100 osobowa starsza widownia mogła obejrzeć dwa horrory „Mama” oraz „Minister”.

Po maratonie grozy na widzów czekała już tylko przerażająca droga powrotna do domu. Filmy przyciągnęły do Nekielskiego Ośrodka Kultury łącznie około 200 kinomaniaków. Reaktywacja nekielskiego kina okazała się sukcesem. Jest to dobry prognostyk na przyszłość, ponieważ niebawem nastąpią cykliczne spotkania filmowe. Serdecznie zapraszamy. Grzegorz Bambrowicz

„Dziady” cz. II A.Mickiewicza w Nekielce

25 października 2013 roku uczniowie klasy I i III gim., pod opieką Pani Krystyny Jagodzińskiej i rodziców, pojechali na spektakl teatralny „Dziady” cz. II A. Mickiewicza do Nekielki. Zachwyt jaki wzbudzała gra aktorska, potęgowało misterium miejsca, w którym odbywało się przedstawienie - stary kościółek ewangelicki (Fundacja Dwór w Podstolicach), którego właścicielką jest Pani Anna Kareńska, występująca także w tym spektaklu. Główne role zagrali aktorzy Teatru Nowego w Poznaniu. W spektaklu zagrali także uczniowie

ZS w z Nekli (Chór, Józio i Rózia). Największe wrażenie wywarła na nas gra aktora wcielającego się w Widno Złego Pana. Rola została zagrana fenomenalnie!!! Chwilami mieliśmy ciarki na plecach. Cieszymy się, że w tak ciekawy sposób mogliśmy przypomnieć sobie przed czekającym nas egzaminem treść dzieła Adama Mickiewicza pt. „Dziady” cz II A. Mickiewicza. Agata Walkowska i Weronika Sawa klasa III gimnazjum zdj. Karolina Gewond kl. III gimnazjum

Obchody 74 rocznicy rozstrzelania przez hitlerowców mieszkańców Kostrzyna, Nekli i okolic

Niedawno obchodziliśmy kolejną rocznicę wybuchu II wojny światowej, której początek dał napad Niemiec hitlerowskich i ich sojusznika - Rosji Sowieckiej na Polskę. Wydarzenia te zapoczątkowały eksterminacje ludności polskiej, którą w szczególny sposób odczuliśmy my, mieszkańcy Wielkopolski. Już we wrześniu 1939 r. z rąk gestapo zginęło

pierwszych czterech mieszkańców Kostrzyna. Zebraliśmy się w miejscu, gdzie 74 lata temu polała się niewinna krew 28 naszych ojców i braci, którzy oddali swe życie za wiarę i ojczyznę. Takich miejsc w naszych gmiSTRONA 14

nach jest więcej. Wspominaliśmy zamordowanych w lesie pod Węgierskiem oraz w Glince Duchownej, a także wszystkich mieszkańców gmin Kostrzyn i Nekla zamordowanych lub poległych w czasie II wojny światowej. Przeszliśmy trasą, która była drogą krzyżową naszych męczenników. Byli wśród nich nauczyciele, urzędnicy, rzemieślnicy i ro-

botnicy. Ich śmierć stanowiła nie tylko wielką tragedię dla osieroconych rodzin, ale również przeszyła bólem - serca wszystkich Polaków! Nie ulega wątpliwości, że dokonana w dniu 20 października 1939r. w Kostrzynie egzekucja,

była zbrodnią ludobójstwa. Polegała ona na zabójstwie osób należących do określonej polskiej grupy narodowej w celu jej wyniszczenia. Z zebranego materiału dowodowego wynika, że zamordowani Polacy nie popełnili żadnego przestępstwa, za które mogliby ponieść konsekwencje. Wobec tych osób nie przeprowadzono prawdziwego postępowania sądowego. Nie wydano wobec nich wyroków, a jedyną podstawą do

oprawców spod znaku swastyki była ogniwem w łańcuchu mordów popełnionych na ludności 12 miast wielkopolskich w dniach 20 i 21 października 1939 roku. Pamięć owej tragedii, która wydarzyła się na kostrzyńskim Rynku musi trwać! Istotnym jest by o ówczesnych wydarzeniach pamiętać i przekazywać młodemu pokoleniu! Kieruję wiec słowa prymasa tysiąclecia:

pozbawienia ich życia był fakt, że byli Polakami! Zbrodnia jaka została popełniona na kostrzyńskim Rynku przez

szłości, staje się narodem bezdomnym - bez przyszłości” UM KOSTRZYN

„Naród bez dziejów, bez prze-

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


Z KULTURĄ NA TY

25-lecie i 85-lecie Związku Sybiraków

Ku pamięci piszę te słowa Ku pamięci moja tu mowa. Ku pamięci łza się w oku kręci. Ku pamięci Syberia się śni. Syberio. ty ziemio nieznana... Syberio. tyś łagry, obozy, wygnania - i szloch. Syberio. iluś Polakom serce złamała? Syberio. ile w tobie pokuty, nieszczęścia - i zła. Cz.Sz. My sybiracy radujemy się z tego naszego Związku Sybiraków i z tych dwóch Jubileuszy których w 2013 r., obchodzimy 85 lat jego powstania i 25 lat jak został reaktywowany - powtórzony i zaczął swą działalność, dzięki wielu ludziom dobrej woli, patriotom i politykom, niektórzy już opuścili ziemski padół-Cześć Ich Pamięci ! Te dwa wydarzenia wyryte w Historii Narodu, które zaistniały w paru słowach pragnę przybliżyć i uprzejmie przypomnieć. Gdy Ojczyzna swe Dziesięciolecie Niepodległości miała, Wtedy ta brać Sybiracka do życia w 1928r.Związek Sybiraków powołała. Tych ludzi z pod tego znaku, wielu wtenczas było, I Honorem ich to było, że ten Związek założyło. Naczelnikowi J. Piłsudzkiemu ,który też sybirakiem był. Honorowy 1-szy numer Legitymacji Związku miał. Lecz kadencja tego Związku parę lat tylko trwała, bo hitlerowska zawierucha 1.09.1939 r. działalność przerwała, a dni parę później bo 17 września stalinowska napaść to przypieczętowała. I na powrót ...A po 17-tym września Po czwartym Polski rozbiorze. Nie kibitki -a bydlęce Wagony na szerszym torze. I wywlekły na Syberię. Jak bydło-te wnyki-wagony, Mężczyzn, kobiet, starców, dzieciZ Kresów -prawie dwa miliony! M.Jonkajtys I tak przez 6-lat nad nami się pastwienia, ciężka nieludzka praca, głód, mróz i śmierć swoje żniwo robiło i że z powrotem na Ojczyzny Łono, co 3-cia osoba z bólem serca i duszy powróciła. Niektóre osoby z Armią Andersa z rodzinami „raj” ten opuszczali ,drudzy do Kościuszkowej Armii się zaciągali. Po tym czasie „sowieci” Polakom trochę luzu dali, ale dalej dokuczali, chociaż już tego samego wroga posiadali. Hitlerowskie wojska z ZSRR-u przepędzić chcieli. I gdy już rzecz ta się stała to Polska i pół Europy prawie, Wolność odzyskała. I niby już ta Wolna Polska była, to z Radzieckim Związkiem w bratniej i przyjacielskiej „Przyjaźni” była, i później jak wszyscy dobrze o tym pamiętamy, prawie pół wieku w Ojczyźnie naszej „ruskie „panowali i swój dryl nam narzucali, jakoby ta „polsza” ich była. Wielu rodakom na rękę to nie było, i głośno o tym mówić też nie wolno było - a co wolno było...? .Władza ta ludową radę na to miała, sybirem opornych częstowała albo do PRZEGLĄD

NEKIELSKI

więzień zamykała lub obozy karnej pracy dla nich miała bo tzw. UB. o porządek i spokój społeczeństwa dbała-...? Rzecz ta prawie do Gomułkowskiej „odwilży” się działa, gdyby nie poznańska i z „Ceglorza” wiara nie zaprotestowała i krew po ulicach Poznania 28 Czerwca 1956r. by się nie polała. Wielu Rodakom co wtenczas na tzw. Zachodzie mieszkali, do Ojczyzny powrócić się bali by ich tu wrogami ludu i socjalizmu nie zwali - i z wielkim bólem tam pozostali - oni - dzieci i wnukowie są i żyją dalej. I tak mijały lata i dziesiątek lat parę przeleciało, słuchało się „Radia Wolna Europa” i „Głos Ameryki” tym nas karmiono i trzymano w nadziei że Polska żyje i żyć będzie. Aż wreszcie obudził się nasz O R Z E Ł B I A Ł Y zerwały się pęta co Go trzymały i Biało-Czerwona załopotała, bo społeczność polska już dosyć tego miała, pomału też się buntowała - aż -aż ...? Przyczyna tego była nam dana chyba każdy przyzna i uwierzyć w to trzeba, spełniona Wola Nieba to była.....że na Tron Papieski zasiadł syn Narodu Polskiego z Krakowa Kardynał -KAROL WOJTYŁA !! i potem słowa które powiedział w Warszawie...niech z zstąpi Duch Twój i odnowi tę ziemię-tę ziemię...i od tego czasu ta rzecz pomału się ta zaczyna. Mija lat parę „SOLIDARNOŚĆ’” się zrodziła pod swą pieczę ludzi pracy wzięła. Po pewnym czasie nie wiemy czego się ta „Ludowa” bała że swój, naród „Stanem Wojennym „poczęstowała, a po jego zniesieniu do „Okrągłego Stołu” Władza się przyszykowała, załagodzić coś chciała-ustąpiła. I nowa władza powstała ta nasza i nasz Premier, co z Solidarności się wywodził i władze terytorialne też nowe były. Demokracja pełną parą nastała i, i ?Ale nowy powiew wolności nastał, społeczeństwo tworzyło Organizacje i Stowarzyszenia i my też przy tej okazji skorzystali nasz Związek Sybiraków na nowo powołali. Powstaje 54 Oddziały Związku z Zarządem Głównym w Warszawie, jak grzyby po deszczu powstają terytorialne Koła Sybiraków około 500- Kół w tym i nasze Koło w Kostrzynie Wlkp., które powołał, organizował 1-szy Jego Prezes śp. Edward Wiejak (1928-2013), które skupiało około 60-osób z Wrześni,-Środy- Swarzędza- Nekli oraz z Kostrzyna jako siedziba Koła. I wtedy wyjaśnia się sprawa-co za „Przyjaźń tym Radzieckim Związkiem była i prysła od dziesięcioleci skrywana -Tajemnica-SYBIR,-KATYŃ-oraz Wołyń ujrzała swe oblicza ,Polsce i światu została odkryta-? My sybiracy w swym Związku mamy w nim oparcie, zrozumienie i pomoc i wspólnie przeżywamy nasze tragiczne rocznice i „Tamte Dni” Pomyślcie jak nam w Polsce Wspaniale dziś się wiedzie Możemy nawet prawdę Już mówić o sąsiedzie O tym naszym Wspaniałym

I Wielkim Wschodnim Bracie... Tylko jakoś zbyt rzadko Mówimy o tej dacie: M.J. Niech te podwójne nasze świętowanie będzie dla niektórych żyjących Dniem Chwały, bólu i goryczy oraz łez których nikt już nie zliczy. Niech łączy nas i nasze losy cel do wspólnego działania na rzecz upamiętnienia tej „Nieludzkiej Ziemi” - ”Golgoty Wschodu” Dziękujemy też wspólnie Bogu za dar powrotu do Ojczyzny w naszym Sanktuarium Sybiraków w Grodzcu /k Opola i u naszej Królowej i Matki na Jasnej Górze w corocznych pielgrzymkach (2-ga Niedziela Maja) ....nie rzuciliśmy ziemi skąd nasz ród-ale wróciliśmy tak chciał Bóg-by tu spoczęły nasze kości. dziś-Ku pamięci ciebie Syberio wspominamy Bo my w Polsce, prawdę już znamy. Ku pamięci, Boże coś Polskę śpiewamy Serdeczna Matko - my cię za ocalenie kochamy. Na zmęczone zbolałe kości jesteś Syberio balsamem w naszej starości! Na proch bliskich, w ziemi tam leżących Daj im wieczny pokój .Boże Wszechmogący ! Cz.Sz. Są i też sybiracy co za krajem mieszkają-to nasz polonia, która wtenczas powrotu do Ojczyzny się bała, ale oni, ich potomkowie ze Zw. Sybiraków kontakty posiadają, tam też u siebie te tragiczne dzieje wspominają. Te 25 lat szybko przeleciało i przez ten czas wielu nasze szeregi pożegnało, na drugą stronę życia się wybrało - Świeć Panie nad jch duszami. Dziś nas około 30 -tys. zostało, a było na początku prawie 100-tyś. Koło nasze to już 29 osób, to śiedemdziesięcioparolatki, co do 80-tki się zbliżają i ci co do 90-tki powolutku dociągają. Żywa Pamięć Historii To właśnie te korzenie, Które nam zapewniają Niepodległe istnienie. Powinny wreszcie w mediach, W oświacie, w polityce Wyryć się w pamięć narodu Sybirackie rocznice.... M.J. Ale żyjemy tą nadzieją i ufamy że po nas zostanie pamięć : Sybirackie Pomniki ,których wiele postawiono, są skwery ,place, ulice i ronda gdzie samorządy lokalne nadają nazwę „Sybir”. Są i też Szkoły co w swym tytule „Sybir” mają i tą pamięć z Honorem dbają i społeczeństwu „Tamte Dni” wspominają. Wielu też naszych sybiraków za pióra chwyciła - co tam się działo i jak się ciężko żyło w wielu książkach opisane to było, trudno to czytać i w to uwierzyć co biedny Polak musiał tam przeżyć-dzięki Ci Boże!. Są też wiersze, poezja co sybiracy wiele napisali-w nich swój ból, krzywdę, tęsknotę i głód wyrazić chcieli w prostych i nie wyszukanych słowach na papier przekazali, co im serce z duszą dyktowało. Pragnę przy okazji wspomnieć śp.

Marianie Jonkajtys (1931-2004/) bard sybirackiego losuu i patriotycznej rodziny, jako 8-latek w 1940 r. wywieziony do Kazachstanu, po powrocie kończy PWST jako aktor, reżyser, rzeźbiarz no i poeta sybirackich losów, które zostały utrwalone w wielu poematach, urywki tu państwu przedstawiłem. Był Autorem naszego „Marsza Sybiraków” który jest naszym Hymnem...-bo od konfederatów i carskich katach począwszy, na Łubiance i Katyńskim Lesie, kończąc refrenem...i przez Ludową przeszliśmy niepokonani, aż Wolną Polskę, raczył wrócić Bóg!!!....oraz pięknie wspomniał o Polskich Matkach Sybiru w wierszu pełen bólu i łez pt. „To o Was Bezimienne” i „Matko Sybiraczko” O Matko ..przez Syberię Boleśnie doświadczona Matko, na której oczach Nasz Kraj Ojczysty konał Gdy najeżdcy ze Wschodu W Drugiej Wojny zamieci Wyrwali Ciebie z gnizda. Ciebie i Twoje dzieci.... M.J. Tak się Drodzy Rodacy składa że jednym z tych „wyrwany z gniazda” jestem ja piszący ten bolesny temat...i nie mam więcej nic do dodania , reszta jest w wierszach ,wspomnieniach i książkach? literatura ta jest bogata. Ja tu w tych zdaniach z okazji 25 i 85 -lecia Związku wróciłem do „Tamtych Dni”-i że te rzeczy naprawdę działy z polskim narodem i Polakami, a Władza i Historia te Fakty przemilczywała i stroniła od świętej prawdy przez dziesięciolecia i dalej ta rzecz niekiedy się dzieje. Dzisiaj inne obyczaje Panują niestety Dziś złodziei chronią partie I....immunitety ! Choć już niema komunizmu, Choć już inna władzaHomo sovieticus w wielu Do dziś się odradza ! Ale są jeszcze szkoły, oraz nauczyciele i ludzie prawego serca -Patrioci, są też i Organizacje ,Stowarzyszenia ,które te fakty znają i społeczeństwu przekazują i wpajają . I za to niech Im będzie wielkie uznanie, szacunek, Cześć i Chwała !!! oraz nasze uznanie za pamięć -Bóg Zapłać! Ci co przeżyli-doznali strat Zdrowia ...Rozległych Wojny dziedzictwo To koszmar wspomnień, Sybiru ślad W duszy ...A w ciele ślad...inwalidztwo. Jej weterani -jeszcze wśród nas Żyją ...Siwutcy panowie ,panie... Chciałbym ich losy ujrzeć choć raz Jak tych z Wietnamu, w TV ekranie.! M.Jonkajtys Jestem wyrazicielem braci sybirackiej i Rodakom czytających te słowa pragnę w ich imieniu przekazać serdeczne i szczere życzenia z ich gorących serc i Szczęść Wam Boże -RODACY!!! Nekla Październik 2013 r. Z Uszanowaniem Cz. Szalaty-KołoSybiraków Kostrzyn STRONA 15


Z KULTURĄ NA TY

Niezwykły koncert w Targowej Górce

„Odkrywając radość z muzyką i poezją” to tytuł koncertu, który odbył się 13 października 2013 r. w kościele p.w. św. Michała w Targowej Górce promującego pierw-

szą publikację wierszy Lucyny Idasiak, nauczycielki przyrody i muzyki uczącej w Zespole Szkół w Targowej Górce. Organizatorami koncert byli: Parafia p.w. św. Michała w Targowej Górce, Nekielskie Stowarzyszenie Kulturalne, Burmistrz Miasta i Gminy Nekla. Po uroczystej mszy św. dziękczynnej w ramach

koncertu wystąpili: - Adam Manijak, pianista Akademii Muzycznej z Łodzi, - Zuzanna Idasiak, uczennica IV kl. szkoły muzycznej II stopnia –

organy, - Patrycja Lisiecka – śpiew, - Zespół Wokalny działający przy Zespole Szkół w Targowej Górce. Całość koncertu sprawnie poprowadziła p. Mirosława Przybylska, nawiązując do twórczości poetyckiej Jana Pawła II, a Lucyna Idasiak zaprezentowała kilka swoich wierszy. To było niezwykłe wydarzenie. Burmistrz Miasta i Gminy Nekla Karol Balicki dziękując za przepiękny koncert, słusznie zauważył, że po raz kolejny świątynia w Targowej Górce stała się domem kultury. Wszyscy chętni mogli nabyć tomik wierszy pt. „Odkrywając radość” z dedykacją autorki. Po koncercie zaproszeni goście udali się do szkoły, gdzie przy kawie mogli podzielić się wrażeniami z koncertu i porozmawiać ze wzruszoną autorką wierszy, naszą koleżanką Lucyną Idasiak. Elżbieta Kledzik

Rozwichrzenie Rozwichrzyła się jesień świetlista, zakręciła w chocholim tańcu, rozmarzyła w klonowych listkach, w jarzębin paciorkach różańcu. Może dziady odprawia jeszcze, albo dynię do czarów zachęca? Czy siłuje się z Bogiem za wieszczem, czy złe moce w ten sposób odpędza? Wichrze październikowy przybywaj! Wymieć gusła i głupstwa z głowy! Do wierności serce porywaj, może wesprze cię święty nowy.

OŚWIATA

Znamy szczegółowe wyniki matur w roku 2013 powiatowych i poznańskich szkół Pod koniec sierpnia Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu opublikowała pełny raport dotyczący wyników tegorocznych egzaminów maturalnych. Co czwarty wielkopolski maturzysta nie zdał egzaminu z matematyki, ale wśród ponad 156 szkół powiatu poznańskiego i Poznania są takie, których uczniowie uzyskali z niego ponad 80% wymaganej punktacji. Z zestawień OKE wyczytać można precyzyjne dane dotyczące wyników uzyskiwanych przez poszczególne szkoły. Świadczą one o dużych dysproporcjach - są szkoły, których uczniowie zdają maturę na ponad 90% i w większości podejmują studia, są takie - wśród nich często technika uzupełniające- których uczniowie w większości matury nie zdają. Dodajmy, że zdać obowiązkową maturę jest dość łatwo - należy uzyskać tylko 30 % punktów. W publikowanych przez OKE danych znajdziemy również wyniki szkół z egzaminów z przedmiotów dodatkowych. To część matury decydująca o przyjęciu absolwenta na państwowe studia wyższe. Egzamin można zdawać z przedmiotów na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Wybierając maturę rozszerzoną, STRONA 18

absolwent zwiększa swoje szanse podczas rekrutacji - uczelnie za ten egzamin przyznają więcej punktów. Z danych OKE wynika, że w tym roku szkolnym prawie co trzeci wielkopolski maturzysta nie przystąpił do żadnego egzaminu z przedmiotu dodatkowego, dwa przedmioty zdawało tylko 17 % absolwentów, a trzy - 8,7%. Warto zauważyć jednak, że są w powiecie szkoły, w których 100% uczniów wybiera ten trudniejszy wariant matury. Poniżej publikujemy niektóre wyniki najlepszych szkół powiatu poznańskiego i miasta Poznania. Nie zdziwi fakt, że wśród nich dominują renomowane licea poznańskie, ale jest również szkoła swarzędzka, która od lat zajmuje czołowe miejsca w rankingach - I Liceum Ogólnokształcące w Swarzędzu prowadzone przez Fundację Edukacji Społecznej „EKOS”. W tym roku I LO ukończyło 17 absolwentów, wszyscy przystąpili do egzaminów z przedmiotów dodatkowych i od października rozpoczną wybrane przez siebie studia. Przedmioty obowiązkowe zdawane na poziomie podstawowym Język polski Średnia Wlkp. -59,32% 1. XVI LO Poznań - 77,39 %

2. II LO Poznań -72, 20 % 3. VI LO Poznań - 71,68 % Matematyka Średnia Wlkp.- 64,85% 1. I LO Swarzędz - 89,63 % 2. VIII LO Poznań - 89,53% 3. LO św. Marii Magdaleny 87,48% Język angielski Średnia Wlkp. - 77,46% 1. I LO Swarzędz - 98,38% 2. I LO Poznań - 97,05% 3. XVI LO Poznań - 97,04% Przedmioty dodatkowe zdawane na poziomie rozszerzonym Biologia Średnia Wlkp.- 46,54% 1. I LO Swarzędz 75,83% 2. VIII LO Poznań 74,39% 3. Szkoła Muzyczna II stopnia im. Mieczysława Karłowicza Poznań 73 % Fizyka Średnia Wlkp. - 49,71%, 1. Liceum Pijarów Poznań 71,25 % 2. I LO Swarzędz 70,75% 3.Publiczne LO Językowo-lnformatyczne Poznań -- 70%

1.I LO Swarzędz - 65,33% 2. VIII LO Poznań 64,59% 3. LO św. Marii Magdaleny Poznań -61,71% Język angielski Średnia Wlkp. - 68,01% 1.I LO Swarzędz - 95,64% 2. XVI LO Poznań - 92,09% 3. II LO Poznań - 85,12 % Matematyka Średnia Wlkp.- 54,22 % 1.I LO Swarzędz - 76,40% 2. VIII LO Poznań - 70,23% 3. XVI LO Poznań - 69,90% Wiedza o społeczeństwie Średnia Wlp. - 37,30 % 1. I LO Swarzędz - 80% 2. I LO Poznań - 55 % 3. II LO Poznań - 54,33% Pełne wyniki wszystkich szkół: http://w w w.oke.p oznan.pl/ cms,2686,wyniki_szkol_matura_2013.htm Anna Białobrzeska

Geografia Średnia Wlp.- 45,78 %. PRZEGLĄD

NEKIELSKI


AKTUALNOŚCI SZKOLNE - ZS TARGOWA GÓRKA

Pasowanie na ucznia

18 października 2013 r. w Szkole Podstawowej im. gen. A. A. Kosińskiego w Targowej Górce odbyła się uroczystość pasowania na ucznia klasy pierwszej. W tym ważnym wydarzeniu uczestniczyli rodzice pierwszoklasistów, dyrektor Zespołu Szkół Hanna Migdalska, przedszkolaki, uczniowie klas II - III ze swoimi wychowawczyniami oraz przedstawiciele Samorządu Szkolnego. Dzieci z klasy pierwszej zaprezentowały część artystyczną, podczas której wykazały się wiedzą i znajomością zasad obowiązujących w szkole. Musiały również zdać egzamin praktyczny przygotowany przez swoich starszych kolegów. Po części artystycznej pierwsza-

ki ślubowały na sztandar szkoły, że będą dobrymi uczniami, będą dbać o honor i dobre imię szkoły. Pasowania dokonała pani dyrektor Hanna Migdalska, która wręczyła również pamiątkowe dyplomy. Dzieci zostały obdarowane rogami obfitości przygotowanymi przez rodziców. W imieniu klasy pierwszej i własnym dziękuję wszystkim koleżankom i kolegom za udział w uroczystości, piękne życzenia, upominki. Dziękuję wszystkim tym, którzy pomogli w przygotowaniu tej uroczystości. Wychowawczyni kl. I Barbara Stawowa

Spotkanie z Tomaszem Nowaczykiem 20 września uczniowie Zespołu Szkół w Targowej Górce spotkali się z absolwentem naszej szkoły, panem Tomaszem Nowaczykiem, który jest z wykształcenia prawnikiem, ale na ten moment, to polski artysta kabaretowy, członek, założyciel i autor tekstów Kabaretu Czesuaf, członek Kabaretu Pingwin oraz Grupy Improwizującej GZIK i do tego, autor wspaniałych, bardzo śmiesznych wierszy dla dzieci. Zaczyna swoją przygodę ze stand-upem, solo na scenie od kilku miesięcy, i jak mówi, już zdążyło mu się to spodobać. Najchętniej mówi o sobie. Ma wielu fanów, z tym że większość z nich o tym jeszcze nie wie. W stand-upie pokazuje bardziej frywolne i bezkompromisowe oblicze. Urzędujący Kabaretowy Mistrz Polski w Maratonie. Spotkanie z dziećmi i młodzieżą naszej szkoły również było pełne zabawnych scen. Tomek chętnie odpowiadał na wszystkie pytania, jakie zadawała widownia, a najczęściej padającym było: „Czy pan zna mojego tatę?” Z racji tego, że Tomek jest absolwentem naszej szkoły, PRZEGLĄD

NEKIELSKI

którą ukończył 20 lat temu, znał wielu tatusiów (kolegów ze szkoły) i przy tej okazji serdecznie ich wszystkich pozdrowił. Artysta opowiedział o tym jak powstał kabaret „Czesuaf ”, swojej pracy, wcale nie takiej łatwej, o tym jak powstają teksty, potem próby i występy, często w odległych miejscach Polski, co wiąże się z długą nieobecnością w domu. Uczniowie obejrzeli kilka skeczy kabaretu i posłuchali wierszy czytanych przez autora. Na zakończenie nagrodzili gościa gromkimi brawami i podziękowali, wręczając pamiątkową publikację z okazji 180- lecia szkoły w Targowej Górce. Irena Kierzkowska

„Z kulturą i historią Pomorza za Pan Brat” W dniach 16 – 19.06.2013r. uczniowie klasy I gimnazjum Zespołu Szkół w Targowej Górce uczestniczyli w projekcie edukacyjnym „Z kulturą i historią Pomorza za Pan Brat” organizowanym przez Starostwo Powiatowe we Wrześni. Projekt kierowany był do uczniów klas I – III gimnazjum. Założenia projektu miały na celu zaplanowanie i przygotowanie zajęć z edukacji historycznej. Specyfika projektu to zajęcia i warsztaty terenowe oraz zajęcia grupowe i indywidualne o tematyce historycznej dotyczącej kultury i historii Pomorza. Uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunem realizowali projekt w Dźwirzynie oraz innych miastach nadmorskich. Zwiedzali Dźwirzyno, Kołobrzeg, Mrzeżyno. Wyposażeni w karty pracy, materiały oraz media, sporządzili

sprawozdania i notatki na temat panującej tam kultury i historii. Uczniowie klasy I gimnazjum Zespołu Szkół w Targowej Górce aktywnie spędzali czas nad morzem i pokonywali trasę zadaniową na ścieżce zdrowia. Pobyt w Dźwirzynie zakończył integracyjny grill oraz zabawa przy ognisku. Projekt edukacyjny „Z kulturą i historią Pomorza za Pan Brat” pomógł naszym uczniom zobaczyć ciekawe miejsca rejonu, poznać jego historię i zdobyć wiele praktycznych umiejętności przydatnych w rozwijaniu swoich pasji. Niezwykle ważne jest to, że uczniowie mieli możliwość zdobycia nowej wiedzy i umiejętności w bardzo ciekawej i atrakcyjnej dla wszystkich formie. Agnieszka Kuroś – opiekun kl. I gim

Dzień Edukacji Narodowej

14 października w Zespole Szkół w Targowej Górce odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, na którą przybyli nie tylko obecnie pracujący, ale także emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły. O część artystyczną zadbał Samorząd Uczniowski pod kierunkiem Mirosława Wejherowskiego. Młodzież zaprezentowała „mix filmowy” przygotowany z okazji obchodów 180 – lecia szkoły, przedstawiający najciekawsze wydarzenia z życia naszej placówki. Po części artystycznej wszyscy zostali obdarowani smacznymi jabłkami. Dyrektor szkoły Hanna Migdalska złożyła nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi serdeczne życzenia zdrowia, pomyślności i satysfakcji z codziennej pracy. Następnie wręczono nagrody dyrektora szkoły przyznane pracownikom oświaty z okazji DEN. Nagrodzeni zostali: Dorota Biegańska

Angelika Jałocha -Polityło Dariusz Nikodem Barbara Stawowa Barbara Szczepańska Katarzyna Adamska Teresa Gramza Justyna Kwiatkowska Marta Osses Andrzej Zielniewicz Nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Nekla otrzymała Małgorzata Anna Męch Nagrodzonym pracownikom naszej szkoły serdecznie gratulujemy! Irena Kierzkowska

STRONA 19


Z PODWÓRKA NASZYCH MILUSIŃSKICH - „MIŚ USZATEK”

Przedszkolaki zapalają znicze… W przeddzień Wszystkich Świętych przedszkolaki z „Misia Uszatka” udały się na pobliski Cmentarz Komunalny, gdzie złożyły wiązankę i zapaliły znicze na grobie Powstańców Wielkopolskich. Takie wyjścia są doskonałą okazją do obserwacji i rozmów okolicznościowych. Dzieci obserwowały prace porządkowe wykonywane przez ludzi na grobach swoich bliskich. Wiedza o przemijaniu i śmierci jest dla młodych dzieci szczególnie niezrozumiała. Wiele z nich obserwowało chorobę, cierpienie oraz śmierć najbliższych. Stawiane przez dzieci pytania są bardzo trudne i nieraz zaskakują-

ce, że nie sposób znaleźć natychmiastową odpowiedź. My dorośli pomagamy im zrozumieć trudne zagadnienia przemijania czasu, szacunku dla zmarłych, pamięci o przeszłości i kultywowania tradycji. Wszystkich Świętych to dzień pełen zadumy, modlitwy i refleksji, ale jednocześnie radosny. Jak nakazuje tradycja świętujemy tłumnie, z rodzinami odwiedzając groby swoich zmarłych bliskich, którym często zawdzięczamy piękne chwile. Włączając w to świętowanie nasze dzieci, pomagamy im zrozumieć ludzkie przemijanie, tradycje i wdrażamy do kultywowania pamięci o przodkach. Ewa Odrobna

Pasowanie na Przedszkolaka w „Misiu Uszatku”

Bardzo ważnym wydarzeniem co roku dla dzieci, które przyszły po raz pierwszy do przedszkola „Miś Uszatek” jest „Pasowanie na Przedszkolaka”. W tym roku odbyło się ono 23 października w obecności zaproszonych gości: Burmistrza Karola Balickiego, podinspektora ds. oświaty Natalii Łuczak, oraz licznie przybyłych rodziców pasowanych dzieci . W tym dniu dzieci odświętnie ubrane pomaszerowały do sali NOK. Zgromadzonych gości, rodziców i dzieci powitała pani dyrektor Beata Kowalska życząc dzieciom dużo sukcesów i radości w od-

krywaniu tajemnic przedszkola. Następnie poszczególne grupy dziecięce zaprezentowały bogaty program artystyczny. Wielkim przeżyciem dla dzieci był moment pasowania, którego dokonała pani dyrektor kolorową kredką. W trakcie pasowania dzieci otrzymały pamiątkowe książeczki. Miłym akcentem kończącym pasowanie na przedszkolaka był słodki poczęstunek w przedszkolu dla dzieci i zaproszonych gości – wielki tort dla każdej grupy. Mariola Olejnik Maria Jędraszak

ZWARIOWANY WARSZTAT czyli uzdrawiamy instrumenty

„AKADEMIA RODZICA”

Każdego dnia tysiące osób - dzieci i dorosłych - ulega wypadkom tracąc zdrowie lub nawet życie. Wielu z nich mogłoby przeżyć lub szybciej powrócić do zdrowia, gdyby udzielono im Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Rodzice, którzy chcieli pogłębić i uaktualnić swoja wiedzę z tego zakresu spotkali się na szkoleniu w ramach Akademii

STRONA 20

Rodzica. 23 października 2013 r. do Przedszkola dzięki uprzejmości pani prezes OSP w Nekli Ewy Konieczki przyjechali druhowie OSP, którzy przeprowadzili szkolenie z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Dyrekcja Przedszkola składa gorące podziękowania za zaangażowanie i poświecenie swojego czasu.

Sąsiad podpowiada Ciekawskim, że aby uratować instrumenty, powinni zwrócić się do lutnika. Bohaterowie wybierają się więc do jego pracowni, gdzie przyglądają się z bliska różnym typom gitar. Czy lutnik zna sposób by przywrócić instru-

mentom ich utracone dusze?

Spotkanie z Policją w Przedszkolu

Podczas spotkania funkcjonariusze przypomnieli dzieciom podstawowe zasady ruchu drogowego. Zwrócili uwagę na zagrożenia, na które są narażone dzieci bawiące się w pobliżu jezdni. Dzieci dowiedziały się co można zrobić, gdy się zgubią, lub zaczepi

je nieznana osoba. Jak się zachować, gdy zostaną same w domu i ktoś zapuka do drzwi. Dzieci dowiedziały się też jak należy zachować się gdy spotkają groźnego psa, Po tym spotkaniu każde dziecko będzie wiedziało, gdzie należy zadzwonić, aby uzyskać pomoc.

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


Z PODWÓRKA NASZYCH MILUSIŃSKICH - „MALI EINSTEINI”

Na marchewki urodziny 22 października w naszym przedszkolu obchodziliśmy urodziny marchewki, śmiechu było co niemiara – a o to właśnie chodziło aby ten dzień był kolorowy, marchewkowy. Jak przystało na marchewkowe święto, zorganizowaliśmy gry i zabawy z marchewką w roli głównej. Warzywa i owoce pełnią bardzo ważną rolę w żywieniu każdego człowieka, dlatego dzieci poznawały wygląd, zapach i smak produktów potrzebnych do kulinarnych eksperymentów. Najważniejszą częścią naszych marchewkowych zmagań było wspólne przygotowanie marchewkowych pyszności.

Tego dnia dzieci uczyły się także jak higienicznie i bezpiecznie wykonać potrawę. Dzieci najpierw z pomocą pań nauczycielek myły i tarły marchewki potrzebne do przygotowania surówki, soku i ciasta marchewkowego, które sami upiekliśmy. Wszystkie dzieci były bardzo zaangażowane, przygotowanie marchewkowych specjałów sprawiło im bardzo dużo radości, a bezpośrednie działania pobudzały wyobraźnię. Oczywiście największą przyjemnością tego dnia było zjedzenie ciasta marchewkowego. Mniamm ….wyszło pyszne…. :) Izabela Wesołek

Policjanci u „Małych Einsteinów” 17 października do naszego przedszkola przybyli zaproszeni goście – policjanci; pan Paweł i pan Milan. Podczas spotkana przedszkolaki wykazały się wiedzą na temat zachowania się i zasad dotyczących ruchu drogowego. Zademonstrowały policjantom jak prawidłowo należy przechodzić przez jezdnię przy świetle zielonym a także wtedy gdy brakuje sygnalizacji. Przedszkolaki czynnie uczestniczyły w spotkaniu, w skupieniu słuchały rad i wskazówek naszych gości. Następnie same były autorami niektórych dręczących ich

pytań dotyczących pracy, umundurowania i wyposażenia policji. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja policyjnego sprzętu, niezbędnego podczas wykonywania pracy przez policjanta. Na zakończenie wizyty przedszkolaki zaśpiewały dla panów piosenkę i wręczyły przygotowany przez siebie upominek. Spotkanie to będzie miało zapewne wpływ na kreowanie pozytywnego wizerunku policjanta i znaczenia jego pracy dla społeczeństwa. Izabela Wesołek

Pasowanie na Przedszkolaka „Tru tutu town” z nich. Wszyscy byli ogromnie zadowoleni, instrumenty, które przestały się sprzeczać i dzieci, bo wysłuchały wspaniałego koncertu. Natomiast 29 października Filharmonia Pomysłów przybyła wraz ze Smoczycą Akuku i zabrała nas do miasteczka Bum Cyk Cyk City. Tutaj dzieci spotkały się z instrumentami perkusyjnymi, m.in. janczarami, deszczownicami, marakasami, bębnami. Mimo że instrumenty były z rodziny bardzo głośnych, w przedszkolu potrafiły grać cicho i przyjemnie dla ucha. Z wielką niecierpliwością oczekujemy następnych spotkań.

chodzić każdego dnia do przedszkola z uśmiechem i być dzielnym przedszkolakiem. Następnie pani dyrektor dokonała uroczystego pasowania każdego dziecka na przedszkolaka. Po uroczystym pasowaniu wszyscy udali się do przedszkola, gdzie na dzieci czekał pyszny tort i upominki a na rodziców prezentacja zdjęć z życia naszego przedszkola. Wszystkim bardzo podobała się ta uroczystość, w niejednym oku pojawiła się łza wzruszenia, a czas spędzony razem pozwolił zintegrować się rodzicom, nauczycielkom i dzieciom. Była to świetna okazja do pokazania nabytych przez dwa miesiące uczęszczania do przedszkola umiejętności dzieci. Teraz mogą One z dumą powiedzieć „Mamo, Tato – jestem Przedszkolakiem!”.

Foto: Tomasz Małecki

8 października już po raz już drugi gościliśmy w naszym przedszkolu „Filharmonie Pomysłów”. Tym razem przybyły do nas instrumenty dęte: puzon, trąbka i waltornia a tytuł koncertu brzmiał „Tru tutu town”. Instrumenty w swoim miasteczku posprzeczały się o to który gra najpiękniej i aby wyłonić w końcu zwycięzcę postanowiły stanąć do konkursu. W roli sędziów miały wystąpić dzieci z naszego przedszkola. Konkurs przebiegał bardzo burzliwie, jednak w końcu okazało się, że każdy instrument gra pięknie i tylko w swoim rodzaju, więc dzieci ogłosiły, że zwycięzcą jest każdy

Dzień 31 października na długo pozostanie w pamięci dzieci z naszego przedszkola i ich rodziców. Tego właśnie dnia odbyła się pierwsza ważna przedszkolna uroczystość – Pasowanie na Przedszkolaka. Uroczystość rozpoczęła się od przywitania dzieci, rodziców i gości, którzy przybyli do Sali Nekielskiego Ośrodka Kultury. Najpierw dzieci wystąpiły w części artystycznej, w której zaprezentowały swoje umiejętności – dając tym samym dowód tego, jak dużo już potrafią. Były więc piosenki, wierszyki, taniec i zabawy ruchowe. Po występach dzieci uroczyste ślubowanie złożyli ich rodzice, którzy obiecali wspierać, mocno kochać i uważnie słuchać swoich pociech. Dzieci również złożyły uroczyste ślubowanie, obiecały zgodnie się bawić, przy-

PRZEGLĄD

NEKIELSKI

STRONA 21


AKTUALNOŚCI SZKOLNE - ZS NEKLA

Wizyta klasy IIIb w ośrodku „Szumi Bór” 8.10.2013r. klasa IIIb wybrała się do Ośrodka Edukacyjnego Centrum Leśnej Przygody „Szumi Bór”. Zajęcia związane z tematyką leśną i ekologiczną odbywały się w znajdującym się tam budynku. Pomoce edukacyjne, umieszczone w poszczególnych salach, bardzo

uatrakcyjniły lekcje. Ponieważ pogoda była przepiękna był też czas na gry i zabawy na świeżym powietrzu. Nauka w takim miejscu to prawdziwa przyjemność. Wychowawczyni Małgorzata Kubiaczyk

Drugie spotkanie z Filharmonią Pomysłów „TRU-TU-TU TOWN” 8 października 2013r. odbył się drugi, w tym roku szkolnym, koncert Filharmonii Pomysłów. Tym razem w muzyczną podróż zaproszeni zostaliśmy do TRU TU TU TOWN. Uczniowie poznali podobieństwa oraz różnice w brzmieniu i budowie instrumentów dętych blaszanych. Przy pomocy decybelomierza i siły oklasków mogli wybrać instrument o najciekawszym, według nich, brzmieniu. Konkurowały ze sobą

trąbka, puzon i waltornia. Dzieci uczestniczyły również w wesołych zabawach muzycznych, mogły tańczyć i śpiewać przy akompaniamencie instrumentów dętych blaszanych. Nie od dziś wiadomo, że najmłodsi najlepiej uczą się podczas wspólnej zabawy, dlatego z niecierpliwością czekają na kolejne spotkanie z Filharmonią Pomysłów. Natalia Sierszulska

Zielona szkoła w Dźwirzynie dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej 9-12 października 2013 Dziewięcioro trzecioklasistów z nekielskiego Gimnazjum uczestniczyło w czterodniowej, biologicznej zielonej szkole w Dźwirzynie. Program obejmował zagadnienia dotyczące ekosystemu plaży bałtyckiej i wydm nadmorskich (bioróżnorodność, a warunki biotopu), ekosystemu jeziora Resko i rzeki Parsęty. Zajęcia odbywały się na plaży, nad morzem, nad jeziorem i w lesie. Byliśmy również w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu, gdzie na szeroką skalę prowadzona jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w różnych sferach ochrony środowiska przyrodniczego. Uczestniczyliśmy w wykładzie w nowoczesnej sali konferencyjnej, w zajęciach edukacyjnych z zakresu badania zanieczyszczeń powietrza i gleby; wpływu zanieczyszczeń na zagrożone gatunki roślin i zwierząt; oznaczania czystości wody metodą bioindykacji; rozpoznawania wybranych gatunków roślin i zwierząt na ścieżce przyrodniczej oraz odbyliśmy zajęcia w bogato wyposażonym laboratorium do badań biologicznych i chemicznych. Odwiedziliśmy również Ogrody Hortulus w Dobrzycy, w których znajdują się jedyne w Polsce ogro-

STRONA 22

dy tematyczne. Udostępnionych do zwiedzania jest 28 różnych ogrodów tematycznych o łącznej powierzchni 4 ha. Byliśmy w ogrodzie japońskim, francuskim, śródziemnomorskim, w rosarium, w ogrodach zmysłów i in. Mieliśmy również okazję zobaczyć nowe Ogrody Magii Czasu Przestrzeni Iluzji i Wyobraźni z największym na świecie labiryntem grabowym oraz z 18. metrową wieżą widokową. Inspiracją projektanta wieży stała się spiralnie skręcona, podwójna nić DNA. Uczestniczyliśmy w spływie kajakowym, poznawaliśmy roślinność rzeki Parsęty. Zakwaterowani byliśmy tuż przy plaży w ośrodku wypoczynkowym „Joanna”. Wieczorami spotykaliśmy się na projekcjach filmów oraz na ognisku. Zajęcia - jak to w szkole - zakończone zostały testem sprawdzającym nabyte wiadomości i umiejętności. Wśród gimnazjalistów najlepiej napisali test uczniowie naszego gimnazjum: Maja Dopierała i Igor Górski. Zostali nagrodzeni czekoladami. Ostatniego dnia zwiedzaliśmy Kołobrzeg. Iwona Koralewska

Ministerstwo Motyli

edukacja przyrodnicza - spotkanie z żywymi bezkręgowcami

W środę, 16 października 2013r., gościliśmy w naszej szkole pana Jacka Pałasiewicza z Ministerstwa Motyli, który od kilkunastu lat prowadzi motylarnię w poznańskim ZOO. Prezentował różne bezkręgowce i ciekawie o nich opowiadał. Niektóre zwierzęta można było pogłaskać, inne

wziąć na ręce, a na niektóre tylko popatrzeć. Głównym założeniem spotkania była edukacja proekologiczna połączona z zabawą i humorem, która miała na celu łamanie stereotypów o „obrzydliwych” i „niepotrzebnych” zwierzętach. Iwona Koralewska

Wyjazd na przedstawienie „Ali Baba i 40 rozbójników” W czwartek, 10.10.2013r., klas Ib i IIIb udały się autokarem do Wrzesińskiego Ośrodka Kultury. Dotarliśmy sprawnie na miejsce. Zajęliśmy wygodne miejsca na widowni. Sala była pełna dzieci. W napięciu oczekiwaliśmy na początek spektaklu. Piękna Szeherezada rozpoczęła widowisko. Na sali zapanowała cisza, a my w skupieniu obserwowaliśmy, co wydarzy się za chwilę na scenie. Podziwialiśmy rekwizyty, efekty świetlne i stroje aktorów, którzy przybyli z dalekiego Krakowa z Teatru Współczesnego. Poznaliśmy historię dwóch braci, którzy odziedziczyli po swoim ojcu majątek. Kasim ożenił się z bogatą kobietą i został kupcem, był bardzo

bystry, ale bardzo chciwy i chytry. Ali Baba ożenił się z bardzo piękną, ale biedną dziewczyną, którą bardzo kochał. Miał dobre serce i szanował każdego człowieka. Gdy skończyły się odziedziczone pieniądze w ich domu zapanowała bieda. Za ostatni grosz kupili osły i żyli ze sprzedaży drewna... Jeśli chcecie poznać dalsze losy Ali Baby i pięknej księżniczki oraz co się stało z Kasimem koniecznie przeczytajcie tę opowieść Szeherezady. Zatem życzymy wszystkim miłej lektury. Wróciliśmy do Nekli pełni wrażeń. Uczniowie klas Ib i IIIb z wychowawczyniami PRZEGLĄD

NEKIELSKI


AKTUALNOŚCI SZKOLNE - ZS NEKLA

Dzień Nauczyciela w Szkole Podstawowej w Nekli

14 października 2013 r. uczniowie wraz z gronem pedagogicznym i dyrekcją świętowali Dzień Edukacji Narodowej. Przekraczając próg szkoły można było poczuć woń świeżych kwiatów i zobaczyć uśmiechy goszczące na twarzach, które przypominały o doniosłości tego dnia, w którym wyrażamy wdzięczność i szacunek dla wszystkich pracowników oświaty. Po trzeciej godzinie lekcyjnej wszystkie klasy szkoły podstawowej udały się na uroczystą akademię przygotowaną przez uczniów klas IVb oraz VIc, poprowadzoną przez uczennicę klasy VIa, Annę Waliszkę. Uroczystość rozpoczęła się występem klasy VIc, który wprowadził nieco humoru i wypełnił ściany sali gimnastycznej śmiechem. Uczniowie odegrali rolę niesfornej klasy na czele ze sfrustrowaną nauczycielką, która nie daje rady wykrzesać z uczniów wymaganej wiedzy. Następnie na scenie pojawili się przedstawiciele klas II szkoły podstawowej, którzy wyrazili swoją wdzięczność poprzez recytację wiersza dedykowanego nauczycielkom nauczania zintegrowanego. Podczas tegorocznej akademii uczniowie zdecydowali się na przekazanie życzeń nauczycielom w formie krótkich wierszy podsumowujących każdy z nauczanych przedmiotów. Klasa IVb, odpowiednio przebrana, wykazała się tutaj swoim talentem recytatorskim zwracając się do poszczególnych nauczycieli, nie

raz rozbawiając nas wszystkich. Następnie w sali rozbrzmiała muzyka i uczniowie klas VI i IV wykonali piosenkę „Chodź pomaluj mój świat”. Po wszystkich występach przyszedł czas na miłą niespodziankę dla nauczycieli. Wzorem hollywoodzkiej Akademii Filmowej, uczniowie szkoły podstawowej postanowili przyznać swoim nauczycielom „Nauczycielskie Oskary”. Gali towarzyszyła słynna melodia „We are the champions” i gromkie brawa skierowane do zwycięzców. Głosy oddawano anonimowo i przyznano je w następujących kategoriach: „Wyższa szkoła jazdy” – pan dyrektor Robert Andrzejczak, Złote serce” – pani dyrektor Aldona Kubacka, „Czarno na białym” – pani Iwona Hadada, „Bratnia dusza” – pani Izabela Grzegorczyk, „Do tańca i do różańca” – pani Elwira Przyjemska, „Szwajcarski zegarek” – pani Iwona Hadada, „Serce na dłoni” – pani Izabela Grzegorczyk, „Olimpijski spokój” – pan Mateusz Jackowski, „Złota katarynka” – pani Dorota Maciejewska. Spotkanie zakończyło się wręczeniem drobnych, słodkich upominków nauczycielom. Przygotowaniem tegorocznej uroczystości zajęli się: pani Izabela Grzegorczyk, pani Elwira Przyjemska, pan Filip Mitkowski. Za pomoc przy sprzęcie ogromnie dziękujemy panu Markowi Wasiakowi. Elwira Przyjemska

Dzień Nauczyciela w Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków W poniedziałek, 14.10.2013 roku, uczniowie Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Nekli wraz z nauczycielami świętowali Dzień Edukacji Narodowej. Po czwartej godzinie lekcyjnej wszyscy zebrali się w sali gimnastycznej, gdzie powitali nas Witalis Kujonaris (Wiktoria Rymarczuk) oraz Wiąch Superbłąd (Łukasz Przybylski). W tym roku uczniowie, dziękując nauczycielom, pokazali przede wszystkim swoje talenty recytatorskie oraz wokalne. Recytatorki z klasy IIB oraz IIC wprowadziły gości w zaczarowany świat słów i wyraziły wdzięczność wobec codziennej pracy nauczycieli. Nie zabrakło również podziękowań dla pracowników administracji i obsługi szkoły, bez których nie mogłaby ona sprawnie funkcjonować. Oprawa muzyczna spotkania była nasycona pozytywnym my-

śleniem. Mogliśmy posłuchać zarówno wykonań chóralnych, jak i solowych. Szczególnie wzruszające były występy Magdaleny Brzychcy oraz Julii Tokłowicz. Po montażu słowno-muzycznym nauczyciele otrzymali piękne kwiaty. Całą uroczystość zakończyły słowa dyrektora szkoły pana Roberta Andrzejczaka. Podziękował on wszystkim pracownikom szkoły za trud i poświęcenie, dzięki którym jest ona dla wszystkich miejscem bezpiecznym i przyjaznym. Tegoroczną uroczystość przygotowały: pani Magdalena Małek-Filipczak, pani Agnieszka Kotowicz oraz pani Magdalena Mitkowska, zaś wsparcie techniczne zapewnił pan Marek Wasiak. Agnieszka Kotowicz

„11 listopada – świętujemy poznając” 11 października odbyły się wycieczki regionalne dla wszystkich klas gimnazjalnych. Zostały one zrealizowane w ramach projektu „11 listopada – świętujemy poznając”. Głównymi organizatorkami tego działania, które zostało zrealizowane po raz dziewiąty, były panie Małgorzata Michalak i Małgorzata Szymczak. Do naszej szkoły dołączyły i wspólnie zwiedzały klasy gimnazjalne z Targowej Górki i Zasutowa. W Puszczykowie uczniowie odwiedzili Muzeum Arkadego Fiedlera, gdzie mogli podziwiać pamiątki przywiezione z dalekich wypraw oraz wejść na pokład repliki statku Krzysztofa Kolumba „Santa Maria”. Uczestnicy mogli tez poznać tajemnicze właściwości piramidy. Następnie udając się do Jezior zwiedzili Muzeum Wielkopolskiego Parku narodowego i „wspięli się” na najwyższy punkt w Wielkopolsce – Osową Górę. Ostatnim punktem wycieczki był zamek w Kórniku. Uczniowie, którzy wybrali podróż do Poznania, pojechali do Muzeum Martyrologii Wielkopolan, gdzie wysłuchali interesującego wykładu przewodnika na temat ciężkiego życia w Forcie VII. Następnie udali się do Muzeum Armii Poznań, w którym podziwiali zabytkowe pojazdy wojskowe. Na poznańskim rynku, o godzinie 12:00, ujrzeli legendarne

koziołki, a także wysłuchali opowieści pani przewodnik. Przejeżdżając przez Ostrów Tumski uczniowie zatrzymali się w katedrze. Tam obejrzeli podziemia i krótki film obrazujący historię losów budowli. W Gnieźnie uczniowie odwiedzili katedrę gnieźnieńską, a następnie udali się do Ośrodka Kultury Słowiańskiej. Na koniec wszyscy udali się do Wielkopolskiego Parku etnograficznego w Dziekanowicach, gdzie mogli „cofnąć się” w czasie i przekonać jak życie wyglądało wiele lat temu. Kolejna grupa udała się do Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, gdzie zapoznali się z historią miasta i okolic. Kolejnym punktem na ich mapie była katedra, a zakończyli swoja wyprawę w Ośrodku Kultury Słowiańskiej, w którym dowiedzieli się więcej na temat życia Słowian. Na pewno wielu z nas w tym dniu poznało ciekawe zagadnienia i historię naszego regionu, o których wcześniej nie słyszeliśmy. Udało nam się też wspólnie spędzić czas z kolegami z innych szkół naszej gminy. Wycieczki te nie tylko są okazją do kontaktu z ciekawą historią, ale sprawiają, że odwiedzane przez nas miejsca pozostają na długo w naszej pamięci. Aleksandra Kowalska i Karolina Kubiak z IIB

Podziękowanie dla pani Justyny Szumanowskiej za przekazanie do świetlicy szkolnej Zespołu Szkół w Nekli gier planszowych i dydaktycznych oraz artykułów plastycznych. Wychowawcy świetlicy PRZEGLĄD

NEKIELSKI

STRONA 23


AKTUALNOŚCI SZKOLNE - ZS ZASUTOWO

LIGA PODWÓRKOWA W ZASUTOWIE W ramach zajęć ANIMATOR SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY W GMINIE NEKLA na boisku przy Zespole Szkół w Zasutowie przez wrzesień i październik rozgrywana była liga podwórkowa w piłce nożnej. W rozgrywkach brały udział cztery drużyny składające się z uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zasutowie. Zaskakujący okazał się finał rozgrywek, zwyciężyła drużyna w składzie której przeważały dziewczyny. Skład zwycięskiej drużyny: Patrycja Biernat, Natalia Świerczyńska, Viktoria Zielonka, Bartek Juszczak, Marcin Tabaka i Przemysław Topol. Na podsumowaniu Ligii które odbyło się 23 października gościliśmy Burmistrza Miasta i Gminy Nekla pana Karola Balickiego który wszystkim uczestnikom wręczył medale a najlepszemu strzelcowi bramek, którym został Filip Kiczka statuetkę, Filip strzelił 20

bramek, drugie miejsce z 18 zdobytymi bramkami zajął Damian Tonder, trzecie Jakub Piotrowski 13 bramek. W ostatnim meczu już towarzyskim zwycięzcy zmierzyli się z drużyną reszty świata, jednak wyniku z przyczyn obiektywnych nie możemy podać. Wyniki LIGA PODWÓRKOWA Zasutovia 6 13 20 23 Hunters 6 11 31 13 KKS SEMS 6 7 20 25 FC JUN CITY 6 3 17 29 Strzelcy: 1. Kiczka Filip – 20 2. Tonder Damian – 18 3. Piotrowski Jakub – 13 4. Juszczak Bartek - 10 5. Urbaniak Mateusz – 9 6. Kiczka Bartek – 4 7. Parus Mikołaj – 4 8. Jóźwiak Kamil – 3 9. Pazdrowski Hubert – 3 10. Matuszewski Kamil – 2

Jaki jest świat stawonogów? - wykład na KU UAM

24 października br. pojechaliśmy z klasą oraz z naszą wychowawczynią, p. Krystyną Jagodzińską i p. Sylwią Pieszak – mamą Weroniki, do Poznania na zajęcia Kolorowego Uniwersytetu. Tym razem zostali zaproszeni na Wydział Biologii UAM (Kampus Morawsko). Był to nasz pierwszy oficjalny wykład. Najpierw wbito nam pieczątki do indeksu, a potem mogliśmy zająć miejsca w sali. Usiedliśmy w ławkach jak prawdziwi „świeżo upieczeni” studenci i wsłuchaliśmy się w wykład młodego wykładowcy, który opowiadał o swojej pasji - żeglarstwie. Ten chłopiec zaim-

ponował mi. Jego hobby jest nie lada wyzwaniem. Po wykładzie młodego wykładowcy przyszedł czas na prawdziwego, starszego i bardziej doświadczonego wykładowcę, którym był dr Szymon Konwerski. Tematem wykładu był „Niezwykły świat stawonogów”. Dr Szymon Konwerski opowiadał o stworzeniach z naszego otoczenia, ale i z dalszego. Ten wykład był nie tylko ciekawy, a także prowadzony w bardzo przyjemnej atmosferze. I wykładowca, i treść wykładu uświadomiły mi, że nauka nie musi być nudna! Majka Szafraniak klasa V zdj. K.J., Weronika Pieszak

Miłość mi wszystko wyjaśniła...

Jak to jest być człowiekiem? – pytali słowami bł. Jana Pawła II uczniowie gimnazjum podczas obchodów Dnia Patrona. Msza św. sprawowana przez ks. Andrzeja Bohdanowicza w intencji uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, emerytów, nieżyjących pracowników rozpoczęła realizację ogólnoszkolnego projektu „Rok z Patronem…”. Tegoroczne obchody Dnia Patrona, w 35. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Papieża, miały miejsce w naszym kościele parafialnym. Inscenizacja „Miłość mi wszystko wyjaśniła…”

STRONA 24

przygotowana przez p. K. Jagodzińską i p. A. Konopkę-Adamską uświetniła ten wyjątkowy dla naszej społeczności szkolnej dzień. W tym dniu uczniowie raz jeszcze złożyli życzenia i wręczyli kwiaty wszystkim pracownikom szkoły oraz emerytom z okazji Dnia Edukacji Narodowej, a Dyrektor szkoły, p. Piotr Michalak, wręczył nagrody i wyróżnienia. Marta Jerzak klasa I gimnazjum, Weronika Duszyńska klasa V zdj. Karolina Gewond klasa III gimnazjum

O przyrodzie z leśnikami w Centrum Edukacji Przyrodniczej w Czeszewie 11 października 2013r. pojechaliśmy z koleżankami i kolegami z Targowej Górki i Nekli oraz naszymi wychowawcami do Centrum Edukacji Przyrodniczej w Czeszewie (w ramach gminnego projektu „Byłem, zobaczyłem, zapamiętam...”. Spotkaliśmy się z pracownikami nadleśnictwa Jarocin, którzy opowiedzieli nam o pracy leśniczego, o rezerwacie. Oglądaliśmy film przyrodniczy, płynęliśmy promem i spacerowaliśmy ścieżką edukacyjną. Pan przewodnik opowiedział nam o starych dębach, które znajdują

się w rezerwacie. Na zakończenie wyprawy czekało na nas ognisko. Piekliśmy kiełbasy, bułki, pianki, a potem bawiliśmy się w różne zabawy. Ta wycieczka bardzo nam się podobała, ponieważ dużo dowiedzieliśmy się o przyrodzie. Wycieczka spędzona w gronie kolegów i koleżanek z klasy oraz innych szkół była wesołym przeżyciem. Kamil Jóźwiak, Weronika Duszyńska, Weronika Pieszak klasa V zdj. Weronika Pieszak, Wiktor Patelka, K.J.

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


BIBLIOTEKA PUBLICZNA

NOWOŚCI W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY NEKLA

dla dorosłych:

1. McEwan I. „Słodka przynęta” - Anglia, początek lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Szczytowy okres zimnej wojny, której najważniejsze bitwy toczone są na polu ideologii i kultury. Serena Frome stawia pierwsze kroki w brytyjskich tajnych służbach. Zwierzchnicy proponują jej udział w operacji Słodka Przynęta, polegającej na dyskretnym wspieraniu wybitnych intelektualistów, którzy dali się poznać jako obrońcy demokracji. Jednym z nich jest młody, dobrze się zapowiadający pisarz, Thomas Haley. Serena czyta jego opowiadania, które bardzo jej się podobają, i nawiązuje kontakt z Thomasem, podając się za przedstawicielkę niezależnej fundacji. Wbrew regulaminowi służby agentka i pisarz zbliżają się do siebie bardziej niż powinni, rodzi się między nimi uczucie. 2. Kuhn K. „Zimowy morderca” - Rok 1942, Kraków. Młoda dziewczyna zostaje wywieziona do Niemiec i zmuszona do pracy jako pokojówka w pewnej bogatej rodzinie. Rok 2006, Frankfurt. Zimową nocą zostaje popełnione mrożące krew w żyłach morderstwo. Ofiarą jest Henrietta Winkler – nestorka rodu wpływowych przedsiębiorców. Dzień później zostaje uprowadzony jej prawnuk, a porywaczowi wcale nie chodzi o okup. Rozpoczyna się wyrafinowana gra z przestępcą. Jaką rolę w całej sprawie odegra krakowski policjant? Jakie sekrety zdradzą nieznane wcześniej rodzinne zdjęcia z czasów drugiej wojny światowej? Znana ze stalowych nerwów prokurator Miriam Singer będzie musiała zmierzyć się nie tylko z przestępcą, ale i mrocznymi tajemnicami przeszłości. 3. Leavitt C „Szczęście w twoich oczach” - Wzruszająca opowieść o miłości, zdradzie i o tym jak łatwo przegapić szansę na szczęście. Oraz o tym, jak można to szczęście odnaleźć. Dwie pary małżeńskie i dwie niespełnione kobiety, które postanawiają zmienić swoje życie. Spokojna, poukładana Isabell odchodzi od niewiernego męża; nieco zwariowana, nieprzewidywalna April, matka małego Sama, także opuszcza dom. Dziwny, tragiczny los połączy te kobiety na zawsze. Powieść hipnotyzuje od pierwszej strony. Pełna emocji, niejednoznaczna historia rozpoczyna się od tragedii, ale szybko wykracza poza nią, przechodząc do najważniejszych pytań: Jak odnaleźć odkupienie w obliczu straty? Jak otworzyć serce na nowe uczucie? Caroline Leavitt - amerykańska powieściopisarka, scenarzystka, fePRZEGLĄD

NEKIELSKI

lietonistka i recenzentka. Została uhonorowana licznymi nagrodami, jak np.: New York Foundation for the Arts Award in Fiction czy Goldenberg Fiction Prize. 4. Jagielska G. „Miłość z kamienia” - Grażyna musi poddać się terapii. Leczy się w klinice stresu bojowego. Nie była na wojnie. Nie jest żołnierzem. Jest tylko żoną korespondenta wojennego. Książka odsłania wszystkie obsesje dręczące Grażynę Jagielską. Ciągłe oczekiwanie na telefon informujący o śmierci męża. Wstrząsający widok jego przedziurawionego pociskiem plecaka. Ta boleśnie prawdziwa opowieść, o której trudno zapomnieć, nie ma odpowiednika w literaturze. Czy można leczyć się ze stresu bojowego jak żołnierze wracający z wojskowych misji, jeśli nie wyjeżdżało się na wojnę? Bez takiego reportera, jakim jest Wojciech Jagielski, nie zrozumielibyśmy przyczyn wybuchu wielu afrykańskich wojen czy antyrosyjskich powstań i nie poznalibyśmy wewnętrznych mechanizmów uruchamiających społeczne przemiany. Jako czytelnicy i widzowie programów informacyjnych nie zastanawiamy się, jaką cenę za newsa płaci rodzina korespondenta wojennego. 5. Michalak K. „Przepis na szczęście” - Są słowa, które ranią, są takie, które przynoszą radość ale wszystkim niezmiennie towarzyszy gotowanie. Przytulna kuchnia, aromatyczne zapachy i niezapowiedziani goście - to wszystko nadaje życiu subtelny smak, a cztery bohaterki potrafią gotować i robią to z miłością....Bo „Przepis na szczęście” mamy w sobie, musimy go tylko odkryć i zrealizować Zatem usiądź wygodnie w głębokim fotelu, zaparz sobie herbatę i daj się uwieść magicznym opowieściom o szczęściu i gotowaniu. 6. Grisham J. „Calico Joe” - W 1973 roku Joe Castle z Calico Rock w stanie Arkansas, młodziutki zawodnik drużyny Chicago Cubs, jest wschodzącą gwiazdą amerykańskiego baseballu. Jego nieprzerwanej serii fantastycznych występów kibicują dziesiątki tysięcy ludzi, nie tylko z rodzinnego miasteczka. Do wielkich fanów Joego należy jedenastoletni Paul Tracey, syn Warrena Traceya – miotacza nowojorskich Metsów u schyłku niezbyt błyskotliwej kariery zawodowej. Niestety, to właśnie pełen pychy i arogancji Warren – człowiek o wielkich niezrealizowanych ambicjach, którego z trudem toleruje nawet własna rodzina – staje się nemezis Castle’a. Podczas meczu w Nowym Jorku, „pojedynku młodości z rutyną”, jak nazywa go prasa, Warren z premedy-

tacją ciska piłką w twarz Joego, trwale go okaleczając, eliminując na zawsze z uprawiania sportu. Oraz ściągając hańbę i nienawiść kibiców na żonę i nastoletniego syna. Mija trzydzieści lat. Paul ma trójkę własnych dzieci; od dawna nie miał kontaktu z ojcem. Na wieść, że Warren umiera na raka, wspomina tragiczne wydarzenia sprzed pół wieku. Uznając, że to ostatnia szansa, by wyjaśnić, co naprawdę wydarzyło się podczas historycznego meczu, zabiera chorego ojca do domu Joego w Calico Rock, by skonfrontować sprawcę z jego ofiarą. Czy dwaj mężczyźni znajdą wspólny język? Czy dojdzie do pojednania i wybaczenia doznanych krzywd? Jak zakończy się ta ostatnia podróż?

dla młodzieży:

1. Niedroszlańska A. „Błękit i mrok” - Anna jest zwykłą dziewczyną, pełną życia i energii, która kocha przyjaciół i dobrą zabawę. Po śmierci rodziców wychowywana była wyłącznie przez ciocię. Tuż przed zakończeniem szkoły średniej zostaje sama i od tego momentu jej życie ulega diametralnej zmianie. Gdy poznaje Dawida, zakochuje się w nim bez pamięci. Szybko jednak okazuje się, że chłopak nie jest tym, za kogo go uważała. W jej życiu zaczynają pojawiać się dziwne istoty. Prócz gorącego uczucia, spływa na nią również fala bólu i cierpienia. Odkrywa prawdę o sobie samej i stara się uchronić bliskich oraz ukochanego od przepotężnej siły mroku. Nie jest to jednak łatwe, zwłaszcza że znajduje się w samym centrum walki między aniołami a upadłymi. 2. Jodko-Kula E. „Makary” - Makary rozpoczyna naukę w renomowanym liceum. Nowa klasa, nowi znajomi, nowe wyzwania i… pierwsza miłość. Tylko kim jest tajemnicza Ewa i dlaczego tak trudno się z nią porozumieć?... Makary i Ewa to uczniowie jednej klasy. Pozornie są parą przeciętnych, podobnych do siebie nastolatków, w rzeczywistości wszystko ich dzieli. Dziewczyna jest najlepszą uczennicą w klasie, ale zaraz po lekcjach znika, a jej milczenie, izolacja i uparte unikanie jakichkolwiek kontaktów z rówieśnikami budzi w klasie ciekawość, niepokój, a w końcu wrogość. Poznaj historię, która o mały włos nie skończyła się tragicznie. Poznaj historię Makarego i Ewy. 3. McKenzie S. „Okup” - Teo i Rachel odkryli, że są pierwszymi na świecie sklonowanymi ludźmi. Dokonał tego Elijah Lazio, genetyk geniusz. Teo dowiaduje się, że nie tylko jest klonem swego stwórcy, ale także że niegodziwy genetyk planuje zastąpić własne niewydolne serce jego młodym sercem, doskonale genetycznie dopasowanym.

Ze względu na bezpieczeństwo ich obojga, Teo i Rachel zostają rozdzieleni i przeniesieni wraz z rodzinami do zupełnie nowych miejsc. Teraz żyją w ukryciu tak przed Elijahem, jak i Niezależnie Armią Występującą Przeciwko Inżynierii Genetycznej (RAGE) – grupą ekstremistów, która nie cofnie się przed nikim i niczym, by zniszczyć najmniejsze nawet ślady eksperymentów Elijaha, a przede wszystkim same klony

dla dzieci:

1. Webb H. „Tabi uczy się czarów” nowa seria Holly Webb. Ostatnią rzeczą, o której marzy 11-letnia Lotka to spędzenie wakacji u nudnego wujka. Jej mama dostała pracę zagranicą i Lotka musi zamieszkać w niewielkim miasteczku, pod opieką rodziny. Jednak gdy dziewczynka odkrywa, że sklep zoologiczny wujka pełen jest magicznych zwierząt, wszystko się zmienia... Czy Lotka znajdzie nowych przyjaciół, czy wybaczy mamie? Czy uda się jej pomóc małej kotce Tabi? Tabi uczy się czarów - to pierwsza książeczka z 7-tomowej serii o przygodach Lotki 2. „Bajki dla chłopców” - Dzięki tej książce dzieci będą mogły poznać bajki, które rodzice czytali w dzieciństwie do poduszki. Wśród bajek m. in. „Dzielny ołowiany żołnierzyk”, „Chłopiec, który wołał o pomoc”, „O dzielnym krawczyku”, „Pies i wilk”, „Kot w butach” i wiele innych. Wspólna lektura może stać się miłym wieczornym rytuałem, a także pretekstem do rozmowy z dzieckiem o tym, co jest w życiu najważniejsze. 3. „Tęczowe bajeczki” - seria Tęczowe bajeczki to zbiór sześciu książek, w których są najpiękniejsze historie – nie tylko dawne, ale także współczesne. Za sprawą przygód barwnych bohaterów dzieci poznają wartość prawdziwej przyjaźni, jak ważna jest rodzinna miłość, szczerość, jakie zachowania zasługują na pochwałę, a których należy się wystrzegać. Ukazane historie niewątpliwie rozwiną wyobraźnię najmłodszych, a przepiękne ilustracje sprawią, że kontakt z książką będzie wielką przyjemnością. ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI

NEKLA, UL. CHOPINA 43/3 www.biblioteka.nekla.eu

STRONA 25


KRONIKA SPORTOWA

Sezon motocrossowy 2013 dobiegł końca Sezon motocrossowy 2013 dobiegł końca. Szczęśliwie dla członków Klubu Motorowego MKS Nekla zakończył się na podium. W Klasyfikacji Klubowej Nekielski Klub uzyskał 8541punktów co dało mu 3 pozycję spośród ponad 40-stu Klubów startujących w Mistrzostwach Strefy Polski Zachodniej. Na wyższych stopniach podium stanęli kolejno (1) Klub Motocross Polska Polkowice i (2) WKM Wschowa. Podczas ostatniej rundy Mistrzostw w Mirocinie zawodnicy Automobilklubu Gorzowskiego mocno deptali naszym po piętach, ale ostatecznie

utratę punktów, której niestety nie udało się później nadrobić. Mimo wszystko srebro to nadal dobry wynik, który cieszy. Jakub Nowicki w Klasie MX2 Junior tym razem wypadł za podium, zabrakło jedynie 26 punktów do Igora Zienkiewicza z WKM Wschowa (3), wyżej na podium byli kolejno (1) Piotr Dereń z MotoKlub Oborniki i (2) Dominik Bolewicz z Racing Club Leszno. Zadziwiająco dobrze wypadła w tym roku 17 letnia Gnieźnianka Aleksandra Kowalik, która w do Klubu MKS Nekla należy od mi-

jedynie 26 punktami przegrali. W Klasie MX2 licencja C w podsumowaniu sezonu 16-sto letni Boguś Sulkowski zajął 1 miejsce z liczbą 897 punktów. Jest to jednocześnie numer jeden spośród 25 zawodników Klubu MKS Nekla. Jako jeden z niewielu startował we wszystkich rundach Strefy zdobywając w większości przypadków podium, dzięki czemu zyskał cen-

nionego sezonu. Zajęła zaszczytne 2 miejsce na 14 dziewczyn startujących. Wyprzedziła ją tylko Kamila Kardasz (1) z AK Głogów, tuż za nią natomiast (3) Anita Drewniok z MX Koszalin. W Klasie MX1 licencja C niestety na 5-tą pozycję spadł Marek Begier, u którego w tym roku obserwowaliśmy znaczny spadek formy, co ma uzasadnienie w bra-

punktów co dało mu 2 miejsce na podium. Przed nim był (1)Maciej Przybysz z KMP Polkowice, a za nim (3) Jakub Miśkowiak z WKM Wschowa. Po zeszłorocznym tytule mistrza z pewnością wszyscy mieli chrapkę na powtórzenie wyniku, jednak utrzymanie podium jest nadal rezultatem zadowalającym.

ków startowało tylko okazjonalnie, na zawodach miejscowych w Opatówku. Jest jednak kilku, zasługujących na uznanie, którzy poprawili swoją formę to między innymi Przemysław Bandosz, Leszek Stachowiak, Artur Nowak i niestety kontuzjowany pod koniec sezonu Marcin Nowak. W imieniu Zarządu Klubu

Trzeba zauważyć, że w tym roku nie startowali zeszłoroczni mistrzowie w swojej klasie Sebastian Rymacki i Patryk Rybarczyk, co niekorzystnie wpłynęło na tabelę wyników Klubu. Wielu zawodni-

wszystkim zawodnikom gratulujemy zapału, wytrwałości, siły walki i życzymy utrzymania dobrej formy zimą i jeszcze lepszych startów na wiosnę.

Zarząd i członkowie Klubu MKS Nekla składają serdeczne podziękowania dla Burmistrza Miasta i Gminy Nekla za wsparcie działalności Klubu, z nadzieją na kontynuację pozytywnej współpracy w przyszłości.

Działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego „Milesza” w Targowej Górce

ne punkty nie tylko na swoje konto, ale również Klubu. W Klasie MX Masters Andrzej Szalbierz mimo dobrych wyników w ciągu całego sezonu, tym razem musiał ustąpić miejsca Januszowi Piotrowskiemu z WKM Wschowa. 2 rundy w których nie wziął udziału spowodowały bezlitosną STRONA 26

ku czasu na treningi, spowodowane pracą zawodową. Ale tak to już jest w sporcie, że jest to zazwyczaj jedynie hobby, na które zapracować trzeba. Nie można również zapomnieć o najmłodszym z zawodników MKS-u – Marcin Bandosz, bo to właśnie o nim mowa, zdobył 578

12 października 2013 r. zawodnicy UKS „Milesza” Targowa Górka: Szymon Andrzejewski i Szymon Wiśniewski uczestniczyli w Krajowym Turnieju Juniorów Młodszych w Badmintonie w Solcu Kujawskim. Szymon Andrzejewski w grze pojedynczej zajął III m, a w grze podwójnej z Szymonem Wiśniewskim IV m. W dniu 20 października 2013 r. odbył się w Słupcy Turniej Bad-

mintona „Jesień z Badmintonem w Słupcy 2013”. Targową Górkę reprezentowali: a) w kategorii kl. IV-VI Remigiusz Janiszewski zajął I m, a Jakub Grzegorzewicz X-XI m; b) w kategorii kl. I-III Julia Gawron zajęła II m. Za miejsca I-III zawodnicy otrzymali dyplomy i medale. Wyjazdy były finansowane ze środków Gminy Nekla i własnych. Czesław Kozielski PRZEGLĄD

NEKIELSKI


KRONIKA SPORTOWA

Gimnazjaliści z Targowej Górki mistrzami powiatu! Tradycyjnie, jak co roku w Targowej Górce 28 października odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Drużynowym Badmintonie w kategorii szkół gimnazjalnych. W zawodach startowały drużyny z Kołaczkowa, Nekli oraz gospodarze. Turniej rozegrano systemem „każdy z każdym”. Gimnazjaliści z Targowej Górki wygrali wszystkie swoje gry, zdobywając dwa złote medale w kategorii dziewcząt i chłopców. Uzyskali tym samym awans do finału rejonu. Reprezentacja Targowej Górki wystąpiła w składzie: Gabriela Lewoczko i Angelika Zielińska oraz Szymon Andrzejewski, Szymon Wiśniewski i Michał Zielniewicz. Wyniki poszczególnych gier i klasyfikacja końcowa Kategoria dziewcząt: Targowa Górka- Nekla 3:0 Targowa Górka - Kołaczkowo

3:0 Nekla- Kołaczkowo 3:0 1.Targowa Górka (awans do finału rejonu) 2. Nekla (awans do finału rejonu) 3. Kołaczkowo Kategoria chłopców: Targowa Górka - Nekla 3:0 Targowa Górka - Kołaczkowo 3:0 Kołaczkowo- Nekla 3:1 1. Targowa Górka (awans do finału rejonu) 2. Kołaczkowo (awans do finału rejonu) 3. Nekla W kategorii szkół podstawowych mistrzostwa powiatu nie odbyły się, ponieważ do udziału w nich zgłosiły się tylko dwie szkoły. Uczniowie z Targowej Górki rozpoczną rywalizacje w finale rejonu. Dariusz Nikodem

Dwa zwycięstwa samorządowców W dniu 28 września br. odbyły się dwie imprezy sportowe z udziałem radnych i pracowników samorządowych. Pierwsza to zawody strzeleckie na strzelnicy w Nekli, których organizatorem był Burmistrz Miasta i Gminy Kostrzyn Wlkp. Paweł Iwański. W zawodach tych zwyciężyła reprezentacja gminy Nekla w składzie: Adam Stefaniak, Gerard Grzesz-

czyk, Daria Kapczyńska, Mateusz Kapczyński i Tomasz Janiec. Drugą imprezą był turniej piłki nożnej „O puchar przewodniczącego rady w Kiszkowie” gdzie również zwyciężyła reprezentacja gminy Nekla, zdobywając główne trofeum. Adam Stefaniak

XVIII Memoriał im. prof. Bernarda Kobielskiego 4 października 2013 roku, na stadionie przy ulicy Opieszyn we Wrześni, rozegrano XVIII Memoriał im. prof. Bernarda Kobielskiego. Zawody były jednocześnie Mistrzostwami Powiatów Województwa Wielkopolskiego w Lekkiej Atletyce. Powiat wrzesiński reprezentowali także uczniowie naszego Gimnazjum. Najwyższe, drugie miejsce, wśród naszych zawodników wywalczył Kamil Wróbel startujący w biegu na 100 m

PRZEGLĄD

NEKIELSKI

(12,45 s). Wśród zawodniczek pchających kulą na piątym miejscu znalazła się Marta Bryk (8,48 m). Na szóstej pozycji konkurs skoku w dal zakończyła Martyna Jóźwiak (4,14 m). Siódme miejsca w rzucie oszczepem zajęli: Zuzanna Dziurka (21,11 m) i Jakub Rudnicki (29,89 m). Bartosz Nikodem, w konkursie pchnięcia kulą, uplasował się na dziewiątej pozycji (8,89 m). Hubert Nowacki

XI Turniej Samorządowców 19 października w Nekli odbył się XI Turniej Samorządowców w halowej piłce nożnej. W tym roku do Nekli przyjechały reprezentacje gmin: Kostrzyn Wlkp., Kołaczkowo, Kiszkowo; reprezentacja powiatu wrzesińskiego i oczywiście reprezentacja gminy Nekla. Wraz z reprezentacjami mieliśmy przyjemność gościć zacne osobistości, m.in. zaszczycili nas swą obecnością: Paweł Iwański – Burmistrz Kostrzyna Wlkp., Wojciech Majchrzak –Wójt Kołaczkowa, Waldemar Grzegorek – V-ce Starosta Wrzesiński, Grzegorz Kaźmierczak – Przewodniczący Rady Powiatu, Renata Lepczyk – przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn Wlkp., Piotr Wojnowski – Przewodniczący Rady Gminy Kiszkowo, Jerzy Woś – Przewodniczący Rady Gminy Kołaczkowo oraz ks. Mariusz Wiśniewski z Kołaczkowa. Nasz Radny Rady Powiatu – Janusz Balcerzak tym razem był zawodnikiem reprezentacji powiatu. Uroczystego otwarcia turnieju dokonał burmistrz Karol Balicki, współorganizator turnieju. Po powitaniu uczestników i prezentacji zespołów rozgrany został turniej systemem „każdy z każdym” czyli każda drużyna rozgrywała 4 mecze. Emocji nie brakowało. Ostatecznie zwyciężyła reprezentacja gminy

Kostrzyn Wlkp. przed Neklą i Kiszkowem. Najlepszym zawodnikiem imprezy został Dariusz Raźny. Królem strzelców Grzegorz Wysiecki z Kiszkowa a najlepszym bramkarzem – Michał Bocian z Kostrzyna Wlkp. Następny turniej w Nekli za rok, a w najbliższym czasie turnieje w Kołaczkowie i Kostrzynie Wlkp. Adam Stefaniak Organizatorzy XI Turnieju Samorządowców w halowej piłce nożnej składają serdeczne podziękowanie za pomoc w sprawnym przebiegu imprezy: - Aleksandrze Kujawie, - Mikołajowi Kubiaczykowi – za sędziowanie zawodów, - Grzegorzowi Bambrowiczowi – za obsługę medialną, - Czesławowi Kozielskiemu – ze pełnienie funkcji sędziego głównego - Robertowi Andrzejczakowi za zorganizowanie obsługi kulinarnej i porządkowej, - radnym, którzy wzięli udział w turnieju jako zawodnicy i obsługa, - wszystkim pozostałym zawodnikom reprezentacji gminy Nekla, - burmistrzowi za sponsorowanie imprezy W imieniu organizatorów: Adam Stefaniak Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Nekla

STRONA 27


ZDROWIE

„Nekielska Akademia Zdrowia” Grypa - czy naprawdę niebezpieczna? Zapobieganie, leczenie, powikłania.

STRONA 28

częste występowanie groźnych dla zdrowia i życia powikłań. Powikłania pogrypowe mogą wystąpić w układzie oddechowym - zapalenie oskrzeli i płuc. Mogą dotyczyć również układu sercowo-naczyniowego -wirusowe zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia. Może wystąpić również zapalenie mózgu i opon mózgowych. Zagrażające, jako powikłanie, zapalenie mięśni i mioglobinuria prowadzi do niewydolności nerek. Dodatkowo jako powikłania mogą wystąpić: nasilone napady padaczkowe, choroby naczyniowe mózgu oraz zaburzenia psychiczne pod postacią ostrych psychoz. Szczególnie narażone na ciężki przebieg i powikłania są osoby powyżej 50 roku życia. Grypa jest też bardzo niebezpieczna dla dorosłych i dzieci z chorobami przewlekłymi: układu oddechowego (astma oskrzelowa, POCHP), układu krążenia (niewydolność serca, choroba niedokrwienna serca), z niewydolnością nerek, chorobami wątroby i chorobami metabolicznymi, w tym zwłaszcza z cukrzyca Osoby chorujące na choroby przewlekłe w czasie infekcji narażone są na gwałtowne pogorszenie przebiegu choroby. W trakcie epidemii grypy stwierdza się znaczny wzrost liczby chorych z chorobami przewlekłymi leczonych w szpitalu. Wzrasta też liczba zgonów wśród tych osób. Ostatni sezon epidemiczny (2012/2013) zakończył się w Polsce prawie 3-trzykrotnym wzrostem liczby zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz związanych z nią pobytów w szpitalu. Zanotowano prawie 3 miliony zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę, ponad 13 tysięcy osób było hospitalizowanych, z powodu grypy zmarło 119 osób. W tym samym czasie, po raz kolejny, o 16% spadł poziom wyszczepialności przeciw grypie, osiągając w Polsce katastrofalny poziom 3,75%. W krajach Europy Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych przeciwko grypie szczepi się kilkadziesiąt procent osób. Bardzo ważne z powodu zagrożenia dla zdrowia i życia jest szczepienia osób starszych-powyżej 65 roku życia. W Holandii, Wielkiej Brytani,Francji, Irlandii ,Włoszech, Hiszpanii czy Portugali szczepi się ponad 50 % osób w tym wieku. Polscy seniorzy szczepią się znacznie rzadziej – tylko, co 6 osoba powyżej 65 roku życia (ok.15%) Grypa oprócz negatywnego

GRYPA TO NIE JEST ZWYKŁE PRZEZI¢BIENIE Mo˝e prowadziç do POWIK¸A¡ zagra˝ajàcych zdrowiu i ˝yciu*. Grypa i powik∏ania grypowe to nie tylko kwestia medyczna, to stracony czas, pieniàdze, odwo∏ane wakacje, spotkania czy niezrealizowane projekty. Patron honorowy

Na pewne rzeczy nie mamy wp∏ywu, ale grypie mo˝na zapobiec! Szczepienie, to najskuteczniejsza metoda zapobiegania grypie i jej ci´˝kim powik∏aniom*.

Organizatorzy

DOŁÑCZ DO GRYPOODPORNYCH I BÑDè NIEZAWODNY Zarejestruj si´ na stronie www.grypoodporni.pl KAMPANIA SPOŁECZNA W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU ZWALCZANIA GRYPY

www.opzg.pl

Szczepienie wymaga konsultacji z lekarzem

IOZ/GO/PR1/07/13

Grypa to ostra, wirusowa i bardzo zaraźliwa choroba wywołana przez wirusa grypy typu A, B lub C Występuje w postaci epidemii. Epidemia definiowana jest, jako „wystąpienie na danym obszarze zakażeń lub zachorowań na chorobę zakaźną w liczbie wyraźnie większej niż we wcześniejszym okresie. Epidemie grypy zaobserwować można najczęściej w miesiącach zimowych i trwają one przeciętnie ok. 6-8 tygodni. Pandemia to epidemia szerząca się na znacznych obszarach na całym świecie, na kilku kontynentach lub na terenie wielu krajów w ramach określonego kontynentu i najczęściej charakteryzuje się wysoką zapadalnością. Pandemie grypy w XX wieku wystąpiły trzykrotnie. Największa wystąpiła w latach 1918-1919, nazwana została Hiszpanką ( wywołana przez wirusa grypy A H1N1). Szacuje się, że była przyczyna 50100 mln zgonów. Kolejne pandemie wystąpiły w latach 1957-58 (grypa Azjatycka) i 1968-1970 (grypa Hongkong) . Każda z nich spowodowała śmierć kilku milinów osób. Zakażenie wirusem grypy następuje w wyniku kontaktu z osobą zarażoną. Wirus rozprzestrzenia się na drodze kropelkowej. Ryzyko zakażenia jest szczególnie wysokie w skupiskach ludzkich np. w przedszkolach, szkołach, zakładach pracy, ale także w sklepach, pociągach, przychodniach itp. Wirusy grypy namnażają się w komórkach nabłonka dróg oddechowych. Objawy grypy pojawiają się nagle. Najczęściej są to: silne uczucie zmęczenia, złe samopoczucie, uczucie ogólnego rozbicia, dreszcze, temperatura 38-40oC. Objawy ze strony układu oddechowego to: katar, ból gardła, chrypka, bóle w klatce piersiowej, suchy kaszel. Występują też objawy ze strony innych układów – ból głowy, brak apetytu, jadłowstręt, bóle mięśniowe, zawroty głowy, bóle brzucha, wymioty. Grypa na całym świecie zakaża co roku od 5% do 10% dorosłych oraz od 20% do 30% dzieci. Przebieg kliniczny choroby zależy nie tylko od właściwości wirusa, ale także od: stanu odporności pacjenta, jego wieku, nawyków żywieniowych, palenia tytoniu (jako czynnika negatywnie wpływającego na drogi oddechowe) czy współistniejących chorób przewlekłych. Tym, co różni grypę od innych infekcji układu oddechowego, jest

* Prevention and Control of Influenza with Vaccines. Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), 2010. MMWR 2010; 59 (RR-8):1-64.

wpływu na zdrowie społeczeństwa, powoduje również poważne konsekwencje ekonomiczne. Szacuje się, że w sezonie z epidemią grypy mogą wynieść nawet 4,3 mld zł. Wyróżnia się trzy kategorie obciążeń ekonomicznych związanych z grypą: Koszty bezpośrednie – obejmujące wizyty lekarskie, leczenie i pobyty w szpitalu, Koszty pośrednie – obejmujące utratę dochodu i zmniejszenie produktywności; koszty niematerialne – dodatkowe koszty związane z ograniczeniem sprawności organizmu i obniżeniem jakości życia. Leczenie. Powszechnie dostępne leki „przeciwgrypowe” jedynie łagodzą objawy choroby. Stosowane są leki obniżające temperaturę, zmniejszające katar, leki przeciwkaszlowe. Nie są to leki zwalczające wirusa grypy. Nie skracają przebiegu choroby. Większość leków tzw. „przeciwgrypowych” zawiera substancję przeciwskazaną u osób z nadciśnieniem, chorobami serca, cukrzycą (pseudoefedryna). Szczególnie niebezpieczne jest zażywanie kilku różnych leków złożonych, powoduje to przekra-

czanie maksymalnej dopuszczalnej dawki leku. Jedynymi lekami przeciwwirusowymi( inhibitory neuraminidazy) dostępnymi na świecie są preparaty o międzynarodowych nazwach: zanamiwir (niedostępny w Polsce) i oseltamiwir. Aby leki te były skuteczne należy je podać możliwie szybko to jest do 24-48 godzin od wystąpienia pierwszych objawów. Szczepienie przeciwko grypie jest jedynym skutecznym sposobem ochrony przed zachorowaniem na grypę. Szczepienie ochronne to podanie szczepionki przeciw chorobie zakaźnej w celu sztucznego uodpornienia przeciw tej chorobie. W wyniku szczepienia uzyskuje się odporność czynną podobną do naturalnej , uzyskiwanej po przebytym zakażeniu. Po wprowadzeniu w szczepionce antygenu do organizmu człowieka dochodzi do wytworzenia przeciwciał, czyli cząstek odpowiedzialnych za zwalczanie wirusów. W organizmie powstaje tak zwana pamięć immunologiczna. W przypadku ponownego kontaktu z antygenem wirusa (zakażenia grypą) następuje szybsza i silniejsza odpowiedź immunologiczna organizmu i łagodniejszy przebieg choroby. PRZEGLĄD

NEKIELSKI


ZDROWIE, OGŁOSZENIA

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) co roku podaje zalecenia dotyczące rodzaju szczepów wchodzących w skład szczepionki przeciw grypie. Szczepionka przeciw grypie zawiera fragmenty „martwych” wirusów. Nie może wywołać grypy. Jest naukowo udowodnione, że szczepienie przeciw grypie obniża ryzyko zachorowania na grypę u osób star-

szych o 60%. Jeszcze ważniejsze jest zmniejszenie śmiertelności spowodowanej przez grypę aż o 70-80%. Szczepienie zalecane jest obecnie praktycznie u wszystkich osób, u których nie występują przeciwwskazania. Przeciwwskazania do szczepienia są bardzo nieliczne. Nie można szczepić jedynie osób z anafilaktyczną nadwrażliwością na

Przygarnij psa!!!

Od maja 2013 roku w naszym przytulisku przebywa ten oto piesek. Jest niewielki, bardzo przyjaźnie nastawiony do ludzi i czeka na swojego nowego pana. Jeżeli rozpoznajesz swojego pupila lub chcesz poznać swojego nowego przyjaciela przyjdź na teren oczyszczalni ścieków lub zadzwoć pod numer 606 917 109 w godz. 8.00 - 18.00

Szczeniaki do przygarnięcia Posiadam 7 szczeniaków (1 suczka, 6 piesków) do oddania w dobre ręce. Są to mieszańce, podobne do owczarków niemieckich, mają 7 tyg. Cztery czarne,trzy szare. Zainteresowanie osoby proszę o kontakt: tel. (61) 438 67 07. Podziękowania Nekielski Ośrodek Kultury składa serdeczne podziękowania dla pani Ryszardy Mrówczyńskiej oraz pani Ireny Lis za pomoc w organizacji Halloweenowego Wieczoru Kinowego. UWAGA!

Materiały do następnego numeru będą przyjmowane

do 2 grudnia 2013 roku.

Artykuły prosimy przesyłać na adres e-mail: przeglad@gminanekla.pl ; pn@gminanekla.pl lub osobiście do urzędu. Materiały przyjmujemy wyłącznie w wersji elektronicznej. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych tekstów. PRZEGLĄD

NEKIELSKI

białko jaja kurzego lub antybiotyki używane w procesie produkcji. Nie szczepimy tez osób w okresie ostrej choroby gorączkowej. Czy szczepienie p-grypie czy bezpieczne? Badania kliniczne i nadzór epidemiologiczny nad niepożądanymi odczynami poszczepiennymi wskazują, że szczepienie przeciwko grypie jest bezpieczne. Znamiennie zmniejsza ryzyko zachorowania na grypę u dzieci i dorosłych, ogranicza liczbę wizyt u lekarza z tego powodu, a w niektórych grupach także ryzyko hospitalizacji i zgonu. Potwierdzono bezpieczeństwo stosowania szczepionek przeciwko grypie u osób z chorobami autoimmunizacyjnymi. Udowodniono także, że chorzy ci są bardziej podatni na zachorowania na grypę i związane z nimi zaostrzenia choroby. Nie wykazano natomiast zwiększenia

ryzyka zaostrzenia choroby autoimmunizacyjnej pod wpływem tego szczepienia. W związku z tym American Academy of Neurology mocno zaleca szczepienie przeciwko grypie chorych na stwardnienie rozsiane, a European League Against Rheumatism chorych na autoimmunizacyjne choroby reumatyczne (np. toczeń rumieniowaty, reumatoidalne zapalenie stawów). Ponad 90% szczepień przeciw grypie wykonywanych jest w Polsce w miesiącach wrzesień-październik,, ale szczepić warto również w terminie późniejszym, czyli od listopada do marca. lek. Andrzej Paciorkowski specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii (na podstawie materiałów Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy). Więcej informacji na : www.grypoodporni.pl

KLUB HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK PRZY URZĘDZIE MIASTA i GMINY NEKLA ZAPRASZA WSZYSTKICH KRWIODAWCÓW NA AKCJĘ POBORU KRWI KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ 15 GRUDNIA 2013 r. OD GODZ. 9:00 DO GODZ. 14:00 (REJESTRACJA DO 13:00) W SPECJALNYM AUTOBUSIE STOJĄCYM PRZED BUDYNKIEM NEKIELSKIEGO OŚRODKA KULTURY PRZY UL. POZNAŃSKIEJ w NEKLI. ZARZĄD KLUBU HDK PCK W NEKLI ZAPRASZA WSZYSTKICH CHĘTNYCH KRWIODAWCÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POKAZACH I SZKOLENIU W ZAKRESIE UDZIELANIU PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ W NAGŁYCH WYPADKACH. SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ W SALI NEKIELSKIEGO OŚRODKA KULTURY 15.12.2013 r. OD GODZ. 10:00 DO GODZ. 12:00.

Odeszła Regina Gruszczyńska 1 listopada 2013 r. w wieku 67 lat zmarła Regina Gruszczyńska, wieloletni pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Nekli. Pracę w nekielskim urzędzie rozpoczęła w 1972 r. w wydziale księgowości, w latach 1996 – 2004 pełniła funkcję skarbnika gminy. W pamięci współpracowników pozostanie jako zaangażowana w pracę, kompetentna i odpowiedzialna koleżanka. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 4 listopada br. w kościele św. Andrzeja Ap. w Nekli. (red). STRONA 29


INFORMATOR Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dworcowa 12, 62-330 Nekla tel. 61 4386472 mgops@gminanekla.pl www.mgops.nekla.eu Nekielski Ośrodek Kultury ul. Poznańska 25, 62-330 Nekla tel. 61 4386060 nok@gminanekla.pl www.nok.nekla.eu Biblioteka Publiczna ul. Chopina 43/3, 62-330 Nekla tel. 61 4386430 biblioteka@gminanekla.pl www.biblioteka.nekla.eu Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Nad Maskawą 5, 62-330 Nekla tel. 61 4386575, 728 846 092 zgk@gminanekla.pl Wodociągi Nekla tel. 694 830 942, Targowa Górka tel. 606 917 098 www.zgk.nekla.eu Posterunek Policji w Nekli ul. Dworcowa 8A/2, 62-330 Nekla tel. 609 995 105, 61 4386077, 61 4375330, 997 mł. asp. Robert Wróblewski 519 064 776 Całodobowy policyjny telefon zaufania 61 4360350 Pielęgniarki Środowiskowe ul. Dworcowa 12, 62-330 Nekla Grażyna Wilczyńska 604 943 416 Krystyna Markiewicz 605 038 058 Położna środowiskowa ul. Dworcowa 12, 62-330 Nekla Kazimiera Sułkowska 602 725 753 Przychodnia Lekarza Rodzinnego ”AMICOR” - lekarz rodzinny - pielęgniarka środowiskowa - położna środowiskowa ul. Poznańska 33, 62-330 Nekla tel. 61 4386092 Apteka „Betula” ul. Chopina 43, 62-330 Nekla tel. 61 4386081 Apteka „Medica” ul. Rynek 20/21, 62-330 Nekla tel. 61 4367849 Gabinet Weterynaryjny ul. Wrzesińska 21, 62-330 Nekla tel. 600-293-824 Parafie w gminie Nekla Parafia p. w. św. Andrzeja w Nekli, ul. Poznańska 36 tel. 61 4386501 Parafia p. w. św. Michała Archanioła w Targowej Górce tel. 61 4386684 Parafia p. w. św. Katarzyny w Opatówku tel. 61 4386810 www.opatowko.pl STRONA 30

Telefony alarmowe Telefon alarmowy CPR Policja Pogotowie Ratunkowe Straż Pożarna Pogotowie wod-kan. Pogotowie gazowe Pogotowie energetyczne

112 997 999 998 994 992 991

OSP Nekla ul. Gnieźnieńska 2, 62-330 Nekla tel. 61 4386088, 998 www.osp.nekla.eu OSP Targowa Górka ul. Średzka, Targowa Górka tel. 667 947 159, 998 www.osp.nekla.eu Poczta ul. Chopina, 62-330 Nekla tel. 61 4386440 Agencja pocztowa Targowa Górka tel. 61 4372614 Zespół Szkół w Nekli ul. K. Szczepańskiego 7, 62-330 Nekla, tel. 61 4373521 www.szkola.nekla.pl Zespół Szkół w Zasutowie ul. Kwiatowa 5, Zasutowo, 62-330 Nekla, tel. 61 4372921 www.sp-zasutowo.com Zespół Szkół w Targowej Górce ul. Karśnickiego 2, Targowa Górka, 62-330 Nekla, tel. 61 4386686 www.zstargowagorka.nekla.eu Przedszkole „Mali Einsteini” w Nekli ul. Wierzbowa 17, 62-330 Nekla tel. 616792959 www.malieinsteini.com.pl Przedszkole „Miś Uszatek” w Nekli ul. Poznańska 35, 62-330 Nekla tel. 61 4386095 www.przedszkole.nekla.eu Hala widowiskowo-sportowa ul. Chopina, 62-330 Nekla tel. 61 4373542 Starostwo Powiatowe ul. Chopina 10, 62-300 Września tel. 61 6404444 www.wrzesnia.powiat.pl Powiatowy Urząd Pracy ul. Wojska Polskiego 2, 62-300 Września, tel. 61 6403535 www.pupwrzesnia.pl Urząd Skarbowy ul. Warszawska 26, 62-300 Września tel. 61 4359100 www.uswrzesnia.pl Przydatne telefony Informacja PKS 61 6334922, 9436 Informacja PKP 61 4370066, 616642525, 22 19436 Ogólnopolska informacja PKP, PKS 0 300 300 300 Oświetlenie uliczne 61 4373176 Nadzór telekomunikacyjny 9393 Informacja telefoniczna 118 913

Urząd Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla tel. 61 4386011 fax. 61 4386490 www.nekla.eu nekla.nowoczesnagmina.pl www.nekla.eboi.pl nekla@gminanekla.pl godziny pracy UMiG: pon. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.00-15.00 Urząd Miasta i Gminy Nekla NIP 789-14-54-107 REGON 000538691 GMINA NEKLA NIP 789-17-21-548 REGON 631258098 KONTO: Bank Spółdzielczy w Kostrzynie Wlkp./Oddział Nekla 92 9075 0009 1100 0101 0012 1340 Wybrane telefony Urzędu Miasta i Gminy Nekla

Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska p. Marek Gibowski tel. 61 4386011 wewn. 36 tel. 61 4373186 Podinspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami p. Wojciech Pilch tel. 61 4386011 wewn. 43 tel. 61 4373193 Inspektor ds. Ochrony Środowiska p. Grażyna Sodkiewicz tel. 61 4386011 wewn. 38 tel. 61 4373188 Podinspektor ds. Obsługi Organów Gminy p. Magdalena Wyderkiewicz tel. 61 4386011 wewn. 34 tel. 61 4373184

Inspektor ds. Organizacyjnych i Obsługi Interesantów p. Monika Kamel-Jarek tel. 61 4386011 tel. 61 4373171

Kierownik Referatu Organizacyjnego i Oświaty p. Katarzyna Nowaczyk tel. 61 4386011 wewn. 24 tel. 61 4373174

Kierownik Referatu Księgowości p. Maria Köhler tel. 61 4386011 wewn. 37 tel. 61 4373187

Podinspektor ds. Oświaty p. Natalia Łuczak tel. 61 4386011 wewn. 29 tel. 61 4373179

Podinspektor ds. Wymiaru Podatku p. Mirosława Gorbeczka tel. 61 4386011 wewn. 42 tel. 61 4373192

Inspektor ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej i Ochrony Przeciwpożarowej p. Aldona Witkowska tel. 61 4386011 wewn. 33 tel. 61 4373183

Podinspektor ds. Księgowości Podatkowej p. Elżbieta Ciesielska tel. 61 4386011 wewn. 32 tel. 61 4373182 Inspektor ds. Wymiaru Podatku i Księgowości Podatkowej p. Anita Timm tel. 61 4386011 wewn. 48 tel. 61 4373198 Inspektor ds. Inwestycji p. Jan Trzciński tel. 61 4386011 wewn. 26 tel. 61 4373176 Inspektor ds. Unii Europejskiej i Zamówień Publicznych p. Katarzyna Zaworska tel. 61 4386011 wewn. 25 tel. 61 4373175 Podinspektor ds. Dróg Publicznych p. Czesława Łopatka tel. 61 4386011 wewn. 39 tel. 61 4373189

PRZEGLĄD

NEKIELSKI

UWAGA! Za treść reklam, ogłoszeń i nadesłanych listów do „PN” redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adiustacji nadesłanych tekstów oraz listów. Materiały przyjmujemy wyłącznie w wersji elektronicznej.

Inspektor ds. Promocji Gminy, Kultury, Ochrony Zdrowia i Pożytku Publicznego p. Anna Mantorska tel. 61 4386011 wewn. 35 tel. 61 4373185 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego p. Agnieszka Deckert tel. 61 4386011 wewn. 28 tel. 61 4373178 Inspektor ds. Obywatelskich, Wojskowych i Obrony Cywilnej, Z-ca Kierownika USC p. Lidia Stefaniak tel. 61 4386011 wewn. 28 tel. 61 4373178 Inspektor ds. Informatyki p. Artur Kaczmarski tel. 61 43 86 011 wewn. 27 tel. 61 43 73 177

Bezpłatne pismo samorządowe Gminy Nekla Wydawca: Gmina Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla Redakcja: PN, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla tel. 61 4386011, mail: pn@gminanekla.pl Redaktor naczelny: Karol Balicki Projekt, skład: Artur Kaczmarski Druk: Drukarnia Majorczyk, ul. Grabowa 27, 62-200 Gniezno Nakład: 2.000 egz. ISSN 1426-3963 PRZEGLĄD

NEKIELSKI


Znajdź przynajmniej 10 różnic

ROZRYWKA

Doda UWAG A tkow o 10 PROMO G o m CJA só iny N 1. Rozwiąż krzyżówkę. 2. Wpisz do diagramu litery z ponumerowanych pól. 3. Odczyekla n b otrzyma !!! taj rozwiązanie. 4. Wytnij rozwiązanie, wpisz swoje dane: imię i nazwisko, adres. 5. Zostaw roza prz k yszły alendarz wiązanie w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10 lub wyślij pocztą na adres urzędu. rok!! 6. Na rozwiązania czekamy do 2 XII 2013 r. 7. Wśród czytelników, którzy prawidłowo rozwiążą krzyżówkę rozlosujemy zestaw promocyjny !

Drogi Czytelniku!

Gminy Nekla m.in. kubek, koszulka, książki, foldery, kalendarz 9. Odbiór wyłącznie osobisty. 10. Zwycięzcę poznamy w najbliższym numerze PN.

Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru: „Kto wesoły, ten młody”. Nagrodę wygrała: Pani Maria Kicińska ze Środy Zapraszamy do UMiG, pokój nr 15 po odbiór nagrody.

PRZEGLĄD

NEKIELSKI

STRONA 31


PRZEGLĄD NEKIELSKI

STRONA 32

PRZEGLĄD

NEKIELSKI

Przeglad Nekielski 11/2013  
Przeglad Nekielski 11/2013  

Przeglad Nekielski 11/2013

Advertisement