Page 1

ISSN 1426-3963

PRZEGLĄD

NEKIELSKI UKAZUJE SIĘ OD XI 1990 r.

ROK XXII NR 16/261

BEZPŁATNE PISMO SAMORZĄDOWE

LISTOPAD 2012 r.

N ow e m i e j s c e ta r g ow e w Ne k l i

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Wartość inwestycji: 358 tys. zł Wysokość dofinansowania z funduszy UE: 220 tys. zł NEKLA W numerze m.in.: issuu.com/nekla • Nekielski rynek zmienia oblicze • Nowe miejsce rekreacji w Chwałszycach • Przetargi na gminne nieruchomości

NEKLA twitter.com/neklaeu

NEKLA facebook.com/nekla.eu

• I Plebiscyt na Sportowca Roku 2012 • Zakończenie sezonu 2012 w motocrossie • Bezboleśnie, bezpiecznie, bezpłatnie


TEMAT NUMERU Inwestycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Nekielski rynek zmienia oblicze Od najdawniejszych czasów rynek stanowi centralny i najważniejszy punkt miasta, jego serce. Pełni on funkcje reprezentacyjne, to tu odbywają się uroczystości patriotyczne i kulturalne. Na nekielskim rynku trwają obecnie prace wykończeniowe, realizowane w ramach projektu ,,Przebudowa ulicy Rynek – odnowa centrum Nekli – etap II”. Wykonawcą zadania jest wybrany w drodze przetargu Zakład Wielobranżowy ,,TRANS-BRUK” Marek Begier z Nekli. Wykonane prace pozwolą usprawnić komunikację oraz zna-

cząco poprawić estetykę miasta: przebudowany został chodnik po stronie południowej Rynku, ulica serwisowa jako ciąg pieszo – jezdny, główna ulica Rynek oraz wysepka pomiędzy ulicami, zostały zamontowane elementy małej architektury ławki parkowe, kosze na śmieci, zamontowany system nawadniania terenów zielonych, nowe nasadzenia roślinnością oraz nowe oświetlenie drogowe. Planowany termin odbioru prac to 15.11.2012 r., wartość inwestycji to 524.287,27 zł, dofinansowanie z funduszy UE 200 000,00 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Nowe miejsce rekreacji i wypoczynku w Chwałszycach

Gmina Nekla wraz z Sołectwem Chwałszyce przystąpiła do realizacji operacji pn. „Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Chwałszyce”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-20013 w ramach tzw. małych projektów. Wniosek o dofinasowanie został złożony 9 lutego 2012 roku. W ramach operacji zostanie utworzone ogólnodostępne miejsce rekreacji i wypoczynku w miejscowości Chwałszyce na terenie użyczonym od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Rolnik”. Na zagospodarowywanym terenie zostaną zamontowane urządzenia rekreacyjno-zabawowe: huśtawki - wahadłowa, typu kiwak, ważka, STRONA 2

karuzela tarczowa, zjeżdżalnia, altana, ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery. Obecnie przystąpiono do prac przygotowawczych. Mieszkańcy uporządkowali teren, wyrównali nawierzchnię, usunęli chwasty i wycięli krzaki. Wybrana w drodze zapytania ofertowego firma SUN+ przystąpiła do montażu elementów zabawowych. Cały zagospodarowywany plac będzie gotowy na wiosnę 2013 roku. Następnie w ramach operacji zorganizowane będą zajęcia rekreacyjnosportowe dla społeczności lokalnej. W ramach operacji Rada Sołecka

zorganizuje również majówkę, festyn rodzinny oraz Święto Pieczonej Pyry. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia jakości życia

mieszkańców wsi oraz ich społecznej aktywności. Nowo powstałe miejsce stanie się miejscem spotkań i integracji lokalnej społeczności.

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


TEMAT NUMERU

Młodzi w działaniu Drogi Czytelniku, jeżeli masz od 15 do 20 lat i interesujesz się sprawami rozwoju naszej gminy, a co więcej chcesz mieć na ten rozwój realny wpływ, to jesteś właśnie potencjalnym kandydatem do mojego nowego projektu. Zapraszam Ciebie do wzięcia udziału w tworzeniu grupy doradzającej Burmistrzowi Miasta i Gminy Nekla w sprawach dotyczących szeroko rozumianych potrzeb młodzieży w naszej gminie. Udział w tym projekcie pozwoli Tobie na realizację ciekawych pomy-

słów. Będziesz miał wpływ na decyzje Burmistrza dotyczące inwestycji, kultury czy sportu. Będziesz w końcu mógł otwarcie podyskutować o tym co się Tobie w gminie nie podoba ! Serdecznie zapraszam, pierwsze spotkanie już w styczniu ! Osoby zainteresowane współpracą proszę o kontakt na : mlodzi@ gminanekla.pl Karol Balicki Burmistrz Miasta i Gminy Nekla

Inwestycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Na straganie w dzień targowy Nekla posiada nowoczesne targowisko, zrealizowane w ramach projektu „Przebudowa targowiska stałego wraz z budową toalety publicznej i infrastruktury towarzyszącej przy ulicy Chopina w m. Nekla”. Wykonawcą zadania był wybrany w drodze przetargu Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiaczyk z Kokoszek. Dzięki pozyskanej przez gminę unijnej dotacji przebudowane targowisko posiada nową nawierzchnię z kostki betonowej, kanalizację deszczową, pas postojowy, nowe

oświetlenie, piękne drewniane stragany oraz nowoczesną toaletę publiczną wraz z niezbędnymi przyłączami, a przy wejściu na teren została posadzona zieleń. Uregulowano także kwestie własnościowe danego terenu, ponieważ do tej pory targowisko częściowo znajdowało się na działce należącej do Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Nekli. Targowisko będzie czynne – zgodnie z uchwalonym Radę Miejską Gminy Nekla regulaminem – od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.00 – do 15.00 (z wyjątkiem dni świątecznych), połowę powierzchni handlowej zajmują miejsca handlu produktami rolno-spożywczymi. Planujemy je wykorzystać także do organizacji festynów, kiermaszy świątecznych lub jarmarków ze zdrową żywnością i lokalnymi

produktami – mówi K. Balicki, burmistrz Miasta i Gminy Nekla. Planowany termin odbioru prac to 15.11.2012 r., wartość inwestycji to 358 468,78 zł, wysokość dofinansowania z funduszy UE to 220 tys. zł. Anna Mantorska

Urząd Miasta i Gminy w Nekli informuje, że

od dnia 17 listopada 2012 roku handlujący mogą korzystać z nowego miejsca targowego

przy ul. Chopina w Nekli PRZEGLĄD

NEKIELSKI

STRONA 3


WIADOMOŚCI GMINNE

Wymagania weterynaryjne dotyczące uboju zwierząt w gospodarstwie w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny 1. W każdym przypadku uboju zwierzęcia w gospodarstwie w celu uzyskania mięsa na użytek własny, posiadacz zwierzęcia co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem uboju, [z wyłączeniem drobiu i zajęczaków], zobowiązany jest do poinformowania terenowego wyznaczonego urzędowego lekarza weterynarii o zamiarze przeprowadzenia uboju zwierzęcia w gospodarstwie. 2. W zgłoszeniu zamiaru uboju zwierzęcia, należy podać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, gatunek i liczbę zwierząt poddawanych ubojowi, miejsce i termin uboju, imię i nazwisko osoby uprawnionej do przeprowadzania uboju , oraz dane kontaktowe . 3. Mięso świń, nutrii poddawanych ubojowi oraz mięso dzików odstrzelonych poddaje się obowiązkowo badaniu na obecność włośni. 4. Badanie tusz zwierząt i ich narządów jest nieobowiązkowe i przeprowadzane tylko w wypadku zgłoszenia właściciela chęci przeprowadzenia takiego badania, przez urzędowego lekarza weterynarii. 5. W przypadku zgłoszeń zamiaru uboju cieląt do 6 miesiąca życia [ubój bydła powyżej 6 miesięcy tylko w rzeźni], uboju owiec i kóz, zgłoszenia należy dokonać wyłącznie na

piśmie, w którym zgłaszający zobowiązuję się do zagospodarowania materiału szczególnego ryzyka tj. przekazania go do zakładu utylizacyjnego na własny koszt. Materiałem szczególnego ryzyka [ SRM ] u cieląt do 6 miesiąca życia są: - migdałki, jelita, kreska, oraz stałe odpady powstające przy uboju mające kontakt z SRM; w przypadku: owiec, kóz do 12 miesiąca życia: - jelito biodrowe, śledziona, oraz stałe odpady powstające przy uboju mające kontakt z SRM; u owiec i kóz powyżej 12 miesiąca życia: - czaszka łącznie z mózgiem i oczami, migdałki, jelito biodrowe kręte, śledziona, rdzeń kręgowy, oraz stałe odpady powstające przy uboju mające kontakt z SRM. Odbiór materiału szczególnego ryzyka prowadzony jest przez podmioty odbierające padłe bydło owce i kozy z terenu powiatu. a właściciel zwierzęcia na przekazane odpady, musi posiadać potwierdzenie w postaci dokumenty handlowego , oraz rachunku. 6. Każdy ubój cielęcia, owcy i kozy w gospodarstwie, podlega kontroli na zgodność z wymogami weterynaryjnymi, oraz na zgodności z danymi AR i MR. Kontrolami objęte są również uboje trzody chlewnej, w tym na zgodność z danymi AR i MR.

7. Próbki do badan u świń w kierunku włośni pobiera się z mięśni obu filarów przepony w przejściu w część ścięgnistą, u dzików natomiast: po jednej próbce z mięśni obu filarów przepony w przejściu w część ścięgnistą, mięsni żuchwowych, przedramienia, międzyżebrowych i języka. 8. Dostarczając próbki do badania w kierunku włośni należy poinformować urzędowego lekarza weterynarii o wieku zwierzęcia, miejscu pochodzenia zwierzęcia, oraz o części zwierzęcia z którego próbki zostały pobrane. Próbki do badania należy dostarczyć po dokonaniu uboju, jednak nie później niż 24 godziny po uboju, w przypadku dzików nie późnie niż 48 godzin od czasu odstrzału. 9. Urzędowi Lekarze Weterynarii wyznaczeni do badania mięsa zwierząt rzeźnych i łownych na terenie powiatu Września. Gmina Nekla lek wet. Radomir Gorzelańczyk Tel. 61/ 4372332 Gmina Września lek. wet. Bogusław Gołębiowski, lek.wet. Andrzej Nowakowski Tel. 61/ 4366910 Gmina Miłosław lek. wet. Wojciech Kawski Tel. 61/ 4383075 Gmina Kołaczkowo lek. wet. Radosław Godzich, lek .wet. Adam Cichowski Tel. 61/ 4385126 Gmina Pyzdry lek .wet. Marcin

Szymański Tel – 63/ 2768391 10. Mięso pozyskane z uboju mięsa na użytek własny może być wykorzystane tylko i wyłącznie na użytek własny posiadacza zwierzęcia . Za wprowadzenie na rynek mięsa pochodzącego z takiego uboju , grozi kara pieniężna w wysokości od 1000 do 5000 zł . W przypadku natomiast nie spełnienia wymogów wymaganych przy produkcji takiego mięsa, kara pieniężna w wysokości od 100 zł .do 2000 zł. 11. Na dzień 30.10.2012 r. na terenie powiatu Września nie jest zarejestrowane żadne gospodarstwo prowadzące działalność polegającą na uboju zwierząt rzeźnych pochodzących z innych gospodarstw. W związku z powyższym na terenie powiatu, zwierzęta mogą być uśmiercane wyłącznie na terenie gospodarstw właścicieli tych zwierząt. Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21.10.2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa na użytek własny [ Dz. U. 2010 . 207 . 1370 ] Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia n26 maja 2010 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenie przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego [ Dz. U. 2010 .93.600 ]

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NEKLA ul. Dworcowa 10; 62-330 Nekla ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości lokalowej, położonej w gminie Nekla Przedmiotem sprzedaży będzie nieruchomość położona w obrębie Nekla, gm. Nekla, oznaczona, jako: 1. lokal mieszkalny nr 1 – położony w budynku nr 8, klatka A, przy ulicy Dworcowej w Nekli, o powierzchni 53,80 m2 z przynależną piwnicą i seg. gosp. w budynku gospodarczym o pow. łącznej 24,50 m2 oraz udziałem 0,1276 części w gruncie i nieruchomości wspólnej nr 836/8 zapisanej w księdze wieczystej nr PO1F/00032938/1 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych, Sądu Rejonowego we Wrześni. Lokal położony jest na parterze w budynku piętrowym, przy drodze asfaltowej w centrum miasta. Mieszkanie wyposażone jest w instalacje elektryczną i wodno-kanalizacyjną, ogrzewany centralnie z kotłowni gminnej, ciepła woda z bojlera elektrycznego. Lokal posiada 3 pokoje, kuchnie, łazienkę z WC oraz korytarz. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 90.000,00 zł. + 23% STRONA 4

VAT. Wadium wynosi: 10.000,00 zł Nieruchomość sprzedawana będzie na podstawie danych z operatu ewidencji gruntów. Przetarg odbędzie się w dniu 30.11.2012 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla, parter, pokój nr 1 /sala konferencyjna/. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: 1. Wniesienie wadium w pieniądzu, które należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Nekla - BS Kostrzyn Wlkp. O/Nekla nr 58 9075 0009 1100 0101 0012 1370 odpowiednio wcześniej tak, żeby w dniu 27.11.2012 r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu. 2. Okazanie komisji przetargowej: dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości, aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osoby prawnej. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada w przypadku, gdy oferent uchyla się od zawarcia umowy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w okresie

3 dni po: odwołaniu przetargu, zamknięciu przetargu, unieważnieniu przetargu, zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, w sposób uzgodniony z oferentami. Koszt sporządzenia umowy notarialnej po dokonaniu wpłaty całości ceny nabycia nieruchomości spoczywa na nabywcy. W przypadku zaistniałych ważnych powodów Burmistrz Miasta i Gminy Nekla zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r.

nr 261, poz. 2603 ze zm.). Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargu oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz .U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108). Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Nekli tel. (061) 4373-193 - P. Wojciech Pilch UWAGA: Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


WIADOMOŚCI GMINNE

Przetargi na sprzedaż gminnych nieruchomości BURMISTRZ MIASTA I GMINY NEKLA ul. Dworcowa 10 ; 62-330 Nekla ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości niezabudowanej, położonej w gminie Nekla Przedmiotem sprzedaży będzie nieruchomość położona w obrębie Podstolice, gm. Nekla, oznaczona, jako: 1. działka nr 163/10 - arkusz mapy ewidencyjnej nr 2, pow. 0,1138 ha, zapisana w KW PO1F/00015279/8 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych, Sądu Rejonowego we Wrześni. Nieruchomość jest niezabudowana. Teren, na którym zlokalizowana jest ww. działka objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVII/283/2006 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 27 września 2006r. Zgodnie z nim teren przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 45.000,00 zł. + 23% VAT. Wadium wynosi: 5.000,00 zł Działka sprzedawana będzie na podstawie danych z operatu ewidencji gruntów. Przetarg odbędzie się w dniu 23.11.2012 r. o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla, parter, pokój nr 1 /sala konferencyjna/. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: 1. Wniesienie wadium w pieniądzu, które należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Nekla - BS Kostrzyn Wlkp. O/Nekla nr 58 9075 0009 1100 0101 0012 1370 - odpowiednio wcześniej tak, żeby w dniu 20.11.2012 r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu. 2. Okazanie komisji przetargowej: dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości, aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osoby prawnej. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada w przypadku, gdy oferent uchyla się od zawarcia umowy. Pozostałym uczestniPRZEGLĄD

NEKIELSKI

kom przetargu wadium zostanie zwrócone w okresie 3 dni po: odwołaniu przetargu, zamknięciu przetargu, unieważnieniu przetargu, zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, w sposób uzgodniony z oferentami. Koszt sporządzenia umowy notarialnej po dokonaniu wpłaty całości ceny nabycia nieruchomości spoczywa na nabywcy. W przypadku zaistniałych ważnych powodów Burmistrz Miasta i Gminy Nekla zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 ze zm.). Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargu oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz .U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108). Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Nekli tel. (061) 4373-193 - P. Wojciech Pilch UWAGA: Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w kwocie 23%

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NEKLA ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości niezabudowanej, położonej w gminie Nekla Przedmiotem sprzedaży będzie nieruchomość położona w obrębie Podstolice, gm. Nekla, oznaczona, jako: 1. działka nr 163/9 - arkusz mapy ewidencyjnej nr 2, pow. 0,1243 ha, zapisana w KW PO1F/00015279/8 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych, Sądu Rejonowego we Wrześni. Nieruchomość jest niezabudowana. Teren, na którym zlokalizowana jest ww. działka objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVII/283/2006 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 27 września 2006r. Zgodnie z nim teren przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 50.000,00 zł. + 23% VAT. Wadium wynosi: 5.000,00 zł Działka sprzedawana będzie na podstawie danych z operatu ewidencji gruntów.

Przetarg odbędzie się w dniu 23.11.2012 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla, parter, pokój nr 1 /sala konferencyjna/. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: 1. Wniesienie wadium w pieniądzu, które należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Nekla - BS Kostrzyn Wlkp. O/Nekla nr 58 9075 0009 1100 0101 0012 1370 - odpowiednio wcześniej tak, żeby w dniu 20.11.2012 r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu. 2. Okazanie komisji przetargowej: dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości, aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osoby prawnej. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada w przypadku, gdy oferent uchyla się od zawarcia umowy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w okresie 3 dni po: odwołaniu przetargu, zamknięciu przetargu, unieważnieniu przetargu, zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, w sposób uzgodniony z oferentami. Koszt sporządzenia umowy notarialnej po dokonaniu wpłaty całości ceny nabycia nieruchomości spoczywa na nabywcy. W przypadku zaistniałych ważnych powodów Burmistrz Miasta i Gminy Nekla zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 ze zm.). Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargu oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz .U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108). Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Nekli tel. (061) 4373-193 - P. Wojciech Pilch UWAGA: Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w kwocie 23%

STRONA 5


WIADOMOŚCI GMINNE

Po ż e g n a n i e l a t a w D ę b n i e Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nekli ponownie zorganizował wyjazd dla osób starszych na piknik integracyjny do Domu dla Bezdomnych w Dębnie k/Nowego Miasta n/Wartą, który odbył się 29.09.2012r. Organizatorem pikniku było Stowarzyszenie Pomocy „KRĄG”. Organizatorzy gwarantowali moc atrakcji i wspaniałą zabawę. W programie pikniku m.in. wielka loteria fantowa, darmowa grochówka, kawiarenka, grill, ognisko, strzelanie z wiatrówki oraz zabawa taneczna.

W trakcie pikniku odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ośrodków Pomocy Społecznej, na którym to poruszone zostały problemy związane z bezdomnością. Omówiono przyczyny, które wpływają na pojawianie się tego problemu. Ponadto podjęto współdziałanie z mieszkańcami środowiska lokalnego i postrzeganie przez nich mieszkańców DOMU. Wszyscy w dobrych humorach wracali do swoich domów. MGOPS Nekla

Iskra szlachetnej nadziei 2012

Jerzy Dudek jest twa­rzą kam­pa­nii. fot. MAT. PRASOWE Szlachetna Paczka jest projektem kierowanym do osób w trudnej i bardzo trudnej sytuacji życiowej. Pomysłodawcą akcji i założycielem Stowarzyszenia „Wiosna”, pod szyldem którego prowadzone są wszelkie działania jest krakowski ksiądz Jacek Stryczek. Idea niesienia pomocy w tej właśnie formie, na przestrzeni lat rozszerzona została na cały kraj. Na terenie naszej gminy akcję zainicjowała Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Agnieszka Janaszak - Staszak w ubiegłym roku, kiedy to zgłosiło się aż 18 chętnych do pracy. Tegoroczna edycja kontynuowana jest dzięki intensywnym działaniom 16-osobowego zespołu altruistek. Nabór na Wolontariuszki (min. za pośrednictwem serwisu internetowego www.superw.pl) trwał od połowy lata. Proces ten zakończony został na terenie gminy jeszcze we wrześniu, czego zwieńczeniem było szkolenie, uprawniające do pracy z potrzebującymi. Jak już wspomniano, na rejon nekielski STRONA 6

składa się 16 zapalonych do pomocy, pełnoletnich kobiet. Cała ta grupa podzielona została na 3 prężnie działające podzespoły, na czele których stoją Liderki Zespołów. Pracą wszystkich 16 osób kieruje Lider Rejonu wyłoniony drogą rekrutacji na poziomie wojewódzkim. Polegało to na indywidualnym spotkaniu i wnikliwej rozmowie między kandydatem a osobą zajmującą wyższe stanowisko w strukturze Wiosny. Od tego czasu stanowisko obejmuje ta sama osoba, pracownik socjalny nekielskiego MGOPS, Paulina Jankowiak. Liderkami Zespołowymi zaś są Anna Margasińska oraz Monika Szafraniak. Obie panie skłaniają się ku pracy na rzecz lokalnego społeczeństwa, co przejawia się przede wszystkim w tym, iż są „Weterankami Paczkowymi”. Każdy Wolontariusz deklarujący chęć niesienia pomocy ma za zadanie pracę na rzecz jednej Rodziny, przy równoczesnym kontakcie z potencjalnym Darczyńcą. Stanowi on zatem swoisty „Pomost”

między potrzebującymi pomocy, a osobami na tyle szlachetnymi, by móc podzielić się własnym dobrobytem. Rolą Lidera Zespołu zaś jest kierowanie pracą kilku Wolontariuszek oraz zarządzanie nimi tak, by usprawnić działania całego rejonu. Proces przygotowujący do akcji rozpoczął się już w lipcu, wtedy odbyło się pierwsze z cyklu szkoleń dla Liderów Rejonów z całej Polski. Osoby, które zobowiązały się do przewodzenia poszczególnym rejonom w kraju poddano w sumie dwóm weekendowym szkoleniom. Ostatnim, trzecim z kolei było spotkanie, którego zadaniem było uprawnienie zadeklarowanych Wolontariuszek do pracy pod szyldem Stowarzyszenia „Wiosna”. Dopełnienie wymaganych formalności pozwala na działanie zgodne z prawem. Szlachetna Paczka w tym roku ruszyła w październiku. W połowie listopada zostanie aktywowana Baza Rodzin, wtedy też rozpoczyna się intensywna Kampania Poszukiwania Darczyńców. W tym własnie momencie największą rolę odgrywają ludzie dobrego serca, pragnący sprawić by szczęście zagościło również w domach najuboższych, czy dotkniętych nieszczęściem ludzi. Gorąco zapraszamy do wcielenia się

właśnie w tę rolę. Daje to niewyobrażalną satysfakcję i spełnienie w najbardziej magicznym czasie, jakim niewątpliwie jest okres Bożego Narodzenia. Finał, podczas którego następuje przekazanie paczek szczęśliwie wybranym rodzinom ma miejsce w drugi weekend grudnia. Wtedy to zostaje uruchomiony magazyn, który pełni rolę gruntu, na którym pierwszy raz spotykaja się Darczyńca z Wolontariuszem. To ciepłe, pachnące świątecznym ciastem i napawające optymizmem i wiarą w dobro miejsce, w którym rozbrzmiewają wesołe dźwięki zimowych utworów. Chętnych do wcielenia się w rolę Darczyńcy zapraszam na strony www.szlachetnapaczka.pl, gdzie możliwy będzie wybór rodzin spośród wszystkich objętych akcją. Nieoceniona jest również pomoc osób, które wspomogą prace Wolontariuszy podczas rozwożenia podarunków, gdyż poważnym problemem jest brak transportu. Lider Rejonu Paulina Jankowiak

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


WIADOMOŚCI GMINNE

I Międzygminny Turniej profilaktyczny w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” Miejsko – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nekli w dniu 19 października 2012r. zorganizowała I Międzygminny Turniej profilaktyczny w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Celem turnieju było promowanie konstruktywnych postaw dzieci i młodzieży, zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec zachowań ryzykownych i patologicznych, w tym głównie alkoholizmu, narko-

manii, przemocy, a także w tym roku ochrony środowiska. O Puchar Przechodni Burmistrza Miasta i Gminy Nekla walczyło osiem szkół z gmin: Nekla, Września, Miłosław oraz Kołaczkowo. Były to: Zespół Szkół w Targowej Górce, Szkoła Podstawowa Nr 6 we Wrześni, Gimnazjum Nr 2 we Wrześni, Szkoła Podstawowa w Bieżanowie, Gimnazjum w Kołaczkowie, Zespół Szkół w Orzechowie oraz Szkoła Podstawowa w Bugaju.

Drużyny bardzo dobrze przygotowały się do turnieju. Przedstawione scenki nt. nadużywania alkoholu, narkomanii oraz ochrony środowiska były na bardzo wysokim poziomie. Plakaty dotyczące używek również spełniły wszelkie kryteria. Drużyny przystąpiły także do wypełnienia testu wiedzy w zakresie ochrony środowiska, udzielania pierwszej pomocy oraz prawa ruchu drogowego. Publiczność zgromadzona na trybunach mogła zdobyć nagrody odpowia-

dając na pytania kierowane do publiczności. Młodzież brała udział w konkurencjach sportowych. Uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy oraz nagrody, a zwycięska szkoła – Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Nekla. Serdeczne podziękowania dla wszystkich osób i instytucji, które zaangażowały się w realizację turnieju. MGKRPA w Nekli

Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej

14 października obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji Karol Balicki - Burmistrz Miasta i Gminy Nekla spotkał się 15 października br. z pracownikami nekielskiej oświaty. Zaproszenie burmistrza przyjął Adam Stefaniak – Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Nekla, Roman Kuszak – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego, Mirosław Kowalski – Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Nekli, dyrektorzy placówek oświatowych Gminy Nekla, nauczyciele, którzy otrzymali Nagrodę Burmistrza, a także nauczyciele, którzy w roku szkolnym 2011/2012 osiągnęli awans zawodowy. Po serdecznym powitaniu wszystkich przybyłych gości, burmistrz Karol Balicki podziękował wszystkim pracownikom nekielskiej oświaty za ogromne poświęcenie, za podejmowany codziennie trud na rzecz właściwej edukacji młodego pokolenia. Podkreślił, że docenia ich pracę, która przyczynia się nie tylko do rozwoju intelektualnego uczniów, ale również pozwala odkrywać ich talenty i kształtować charaktery. PRZEGLĄD

NEKIELSKI

Życzenia dla wszystkich pracowników placówek oświatowych w Gminie Nekla burmistrz złożył na ręce dyrektorów: Beaty Kowalskiej – dyrektor Przedszkola „Miś Uszatek”, Roberta Andrzejczaka – dyrektora Zespołu Szkół w Nekli, Hanny Migdalskiej – dyrektor Zespołu Szkół w Targowej Górce oraz Piotra Michalaka – dyrektora Zespołu Szkół w Zasutowie. „Życzę, aby niełatwa misja nauczyciela i zaangażowanie w pracę przyniosły Państwu satysfakcję, radość oraz świadomość, że wkładając trud w wychowanie młodego po-

kolenia Polaków, budujecie Państwo fundament pomyślnej i lepszej przyszłości.” – tak burmistrz zakończył składanie życzeń. Spotkanie było okazją do wyróżnienia i nagrodzenia nauczycieli i dyrektorów. Za trud włożony w pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz wzorowe zarządzanie szkołą Nagrodę Burmistrza otrzymała Hanna Migdalska – dyrektor Zespołu Szkół w Targowej Górce. Nagrodzeni zostali również nauczyciele za twórczy wkład i zaangażowanie w pracę: Alicja Matuszak – nauczyciel Przedszkola „Miś Uszatek” w Nekli, Aneta Bajołek – nauczyciel Zespołu Szkół w Nekli, Anna Frąszczak – nauczyciel Zespołu Szkół w Nekli, Elżbieta Waligóra – nauczyciel Zespołu Szkół w Targowej Górce oraz Krystyna Jagodzińska – nauczyciel Zespołu Szkół w Zasutowie. W dalszej części spotkania burmistrz podziękował nauczycielom, którzy w ubiegłym roku szkolnym osiągnęli awans zawodowy, życząc jednocześnie aby te osiągnięcia inspirowały do nowych pomysłów. Stopień

awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego uzyskali: Iwona Hadada – nauczyciel Zespołu Szkół w Nekli oraz Dariusz Nikodem – nauczyciel Zespołu Szkół w Targowej Górce, a stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego uzyskały: Kinga Dermiago – nauczyciel Zespołu Szkół w Targowej Górce, Natalia Świerad i Agata Tomaszewska – z Zespołu Szkół w Nekli. Gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowych. Wszystkim pracownikom oświaty w naszej gminie składamy jeszcze raz życzenia wytrwałości i entuzjazmu w wypełnianiu tak szlachetnej misji, satysfakcji z wykonywanej pracy oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. W codziennej swojej pracy pedagogicznej pamiętajcie Państwo słowa Janusza Korczaka „Nie tak ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało.” Katarzyna Nowaczyk

STRONA 7


WIADOMOŚCI GMINNE

I Plebiscyt na Sportowca Roku 2012 w gminie Nekla! Gmina Nekla ma ogromny potencjał sportowy – to pewne. Dlatego właśnie postanowiliśmy ogłosić „I Plebiscyt na Sportowca Roku 2012 w gminie Nekla”! Ideą „Plebiscytu na Sportowca Roku 2012” Gminy Nekla jest promować: • sport jako dziedzinę życia kształtującą postawy młodych ludzi, • sportowców jako najlepszych ambasadorów gminy Nekla, • gminę, która ma wielki sportowy potencjał. O tym, że mamy zawodników znakomitych, świadczyć może lista nominowanych w naszym Plebiscycie. W wytypowanej 15-tce znaleźli się najlepsi z powiatu, regionu, województwa, a nawet kraju. Wytypowani do tytułu „Sportowca Roku 2012 w gminie Nekla” (w porządku alfabetycznym): Imię i nazwisko: Adam Andrzejewski Data urodzenia: 27.10.1994 r. Szkoła: Zespół Szkół Politechnicznych we

Wrześni Klub: UKS „MILESZA” Targowa Górka Dyscyplina: Badminton Konkurencja: Junior , senior Osiągnięcia: III m-ce w Gnieźnieńskim Turnieju o Puchar Konrada Szymańskiego Posła do Parlamentu Europejskiego, V-VI m-ce w Krajowym Turnieju w Sulęcinie, IX m-ce w Krajowym Turnieju w Solcu Kujawskim, II m-ce w Wojewódzkim Indywidualnym Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych w Dominowie. Imię i nazwisko: Szymon Andrzejewski Data urodzenia: 13.04.1998 r. Szkoła: Zespół Szkół w Targowej Górce/

Gimnazjum Klub: UKS „MILESZA” Targowa Górka Dyscyplina: Badminton Konkurencja: Junior młodszy Osiągnięcia: II m-ce w GnieźnieńSTRONA 8

skim Turniej o Puchar Konrada Szymańskiego Posła do Parlamentu Europejskiego, I m-ce w Turnieju Wojewódzkim w Dominowie, V-VI m-ce w grze zespołowej w Finale Wojewódzkim XIII Gimnazjady, V-VIII m-ce w Krajowym Turnieju „Warsaw Open”, II m-ce – awans Eliminacje Międzywojewódzkie Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Ostrowie Wlkp., I m-ce w Krajowym Turnieju – Otwarte Mistrzostwa Miastka. Imię i nazwisko: Paweł Grzeszczyk Data urodzenia: 17.12.1993 r. Szkoła: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni Klub: LZS ORKAN WLKP POZNAŃ Dyscyplina: Lekkoatletyka Konkurencja: rzut oszczepem, rzut dyskiem Osiągnięcia: RZUT DYSKIEM: I m-ce w Powiatowej Licealiadzie, II m-ce w Rejonowej Licealiadzie, IV m-ce w Wielkopolskiej Licealiadzie, I m-ce w Mistrzostwach Wielkopolski LZS, I m-ce w Mistrzostwach Wielkopolski Juniorów, VIII m-ce w Mistrzostwach Polski LZS, XX m-ce w Mistrzostwach Polski Juniorów, RZUT OSZCZEPEM: II m-ce w Mistrzostwach Wlkp. Juniorów Imię i nazwisko: Remigiusz Janiszewski Data urodzenia: 15.02.2001 r. Szkoła: Zespół Szkół w Targowej Górce/ Szkoła Podstawowa Klub: UKS „MILESZA” Targowa Górka Dyscyplina: Badminton Konkurencja: Dzieci/ Junior młodszy Osiągnięcia: II m-ce w Mikołajkowo – Świątecznym Turnieju dzieci w Dominowie, IV m-ce w finale Wojewódzkim Szkół Podstawowych w Badmintonie Drużynowym, II m-ce Mistrzostwa Miasta Słupca, I m-ce w Otwartych Mistrzostwach Miastka w Badmintonie

Imię i nazwisko: Daria Kapczyńska Data urodzenia: 10.04.1997 r. Szkoła: Zespół Szkół Politechnicznych we

Wrześni Klub: Stowarzyszenie Strzelecko – Rekreacyjne Ogończyk Dyscyplina: Strzelectwo Konkurencja: Karabinek pneumatyczny, karabinek sportowy Osiągnięcia: VIII m-ce w Wojewódzkich Zawodach Strzeleckich o „Srebrny Muszkiet”, IX m-ce w Mistrzostwach Wielkopolski Imię i nazwisko: Mateusz Kapczyński Data urodzenia: 4.10.1995 r. Szkoła: Zespół Szkół Politechnicznych we

Wrześni Klub: Stowarzyszenie Strzelecko – Rekreacyjne Ogończyk Dyscyplina: Strzelectwo Konkurencja: Karabinek pneumatyczny, karabinek sportowy Osiągnięcia: IV m-ce w Wojewódzkich Zawodach Strzeleckich o „Srebrny Muszkiet” Imię i nazwisko: Kamila Kmieciak Data urodzenia: 8.03.1997 r. Szkoła: Zespół Szkół w Nekli Klub: UKS „Pło-

myk” Dyscyplina: Szachy Konkurencja: Osiągnięcia: II m-ce w Indywidualnych Mistrzostwach Powiatu, I m-ce w Drużynowych Mistrzostwach Powiatu, II m-ce w Półfinałach Mistrzostw Wielkopolski, III m-ce w „Papieskim Turnieju Szachowym w Żydowie”

wowa Klub: -

Imię i nazwisko: Maciej Kowalewski Data urodzenia: 10.01.1999 r. Szkoła: Zespół Szkół w Nekli/ Szkoła Podsta-

Dyscyplina: Lekkoatletyka, piłka nożna halowa Konkurencja: Biegi przełajowe; czwórbój lekkoatletyczny Osiągnięcia: II m-ce w Mistrzostwach Powiatu w Indywidualnych Biegach Przełajowych, II m-ce w Mistrzostwach Powiatu w Piłce Nożnej Halowej, I m-ce w Mistrzostwach Powiatu w Czwórboju lekkoatletycznym, IV m-ce w Mistrzostwach Rejonu w Czwórboju Lekkoatletycznym Imię i nazwisko: Paulina Kubiak Data urodzenia: 4.09.1997 r. Szkoła: Zespół Szkół w Nekli/ Gimnazjum

Klub: Dyscyplina: Lekkoatletyka Konkurencja: Rzut oszczepem Osiągnięcia: III m-ce w Mistrzostwach Powiatu, III m-ce w Mistrzostwach Rejonu, VIII m-ce w Mistrzostwach Wielkopolski

Imię i nazwisko: Krystian Lonka Data urodzenia: 12.11.1996 r. Szkoła: Zespół Szkół nr 1 Im. Powstańców Wlkp. w Swarzędzu Klub: Automobilklub „GŁOGÓW” Dyscyplina: Motocross Konkurencja: MX 85cc Osiągnięcia: II m-ce Vice Mistrz Pucharu Polski PZM w Mistrzostwach Pucharu Polski PZM w Motocrossie, V m-ce w Mistrzostwach Polski w Motocrossie Imię i nazwisko: Julia Tądrowska Data urodzenia: 8.11.2000 r. Szkoła: Zespół Szkół w Nekli Klub: UKS „Pło-

myk” Dyscyplina: Szachy Konkurencja: Osiągnięcia: I m-ce w Indywidualnych Mistrzostwach Powiatu, I m-ce w Drużynowych Mistrzostwach Powiatu, II m-ce w Półfinałach Mistrzostw Wielkopolski Juniorów, I m-ce w Cyklu Turniejów „Kroki Szachowe” w Marzeninie. PRZEGLĄD

NEKIELSKI


WIADOMOŚCI GMINNE Imię i nazwisko: Szymon Wiśniewski Data urodzenia: 13.06.1998 r. Szkoła: Zespół Szkół w Targowej Górce/ Gimnazjum Klub: UKS „MILESZA” Targowa Górka Dyscyplina: Badminton Konkurencja: Junior młodszy Osiągnięcia: V-VI m-ce w Finale Wojewódzkim XIII Gimnazjady - zespołowo, III m-ce w Mistrzostwach Miasta Słupca, III m-ce w Mistrzostwach Miasta Słupca „Kador Cup”, I m-ce w Turnieju Krajowym – Otwarte Mistrzostwa Miastka

Imię i nazwisko: Piotr Wróblewski Data urodzenia: 7.08.1997 r. Szkoła: Zespół Szkół w Nekli Klub: Stowarzyszenie Strzelecko – Rekreacyjne Ogończyk Dyscyplina: Strzelectwo Konkurencja: Karabinek pneumatyczny, karabinek sportowy Osiągnięcia: I m-ce w Wojewódzkich Zawodach Strzeleckich o „Srebrny Muszkiet”, I m-ce w Wieloboju Strzeleckim

Imię i nazwisko: Michał Zielniewicz Data urodzenia: 31.03.1999 r. Szkoła: Zespół Szkół w Targowej Górce/ Szkoła Podstawowa Klub: Dyscyplina: Badminton Konkurencja: Osiągnięcia: II m-ce w Mistrzostwach Rejonu Poznań Teren Wschód, IV m-ce w Mistrzostwach Wielkopolski w drużynowym Badmintonie

Imię i nazwisko: Dominik Żaczkiewicz Data urodzenia: 20.04.2001 r. Szkoła: Zespół Szkół w Targowej Górce/ Szkoła Podstawowa Klub: Dyscyplina: Badminton Konkurencja: Osiągnięcia: I m-ce w Mistrzostwach Powiatu w Drużynowym Badmintonie, II m-ce w Mistrzostwach Rejonu Poznań Teren Wschód, IV m-ce w Mistrzostwach Wielkopolski w drużynowym Badmintonie

Regulamin Plebiscytu na Sportowca Roku 2012 w gminie Nekla POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Plebiscyt na Sportowca Roku Gminy Nekla organizuje Urząd Miasta i Gminy Nekla (dalej zwany organizatorem). 2. Nad przebiegiem całego Plebiscytu czuwa Komisja w składzie od 3 do 5 osób – powołana przez Organizatora. 3. Kandydatami do tytułu Sportowca Roku Gminy Nekla są osoby, którym Burmistrz Miasta i Gminy Nekla przyznał nagrody i/lub wyróżnienia, za osiągnięcia sportowe, przyznawane na podstawie wniosków złożonych przez Kluby, Szkoły. 4. Sylwetki kandydatów do tytułu Sportowca Gminy Nekla prezentowane będą na łamach „Przeglądu Nekielskiego”, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Nekla pod adresem: www. nekla.eu. 5. Plebiscyt i głosowanie na Sportowca Roku odbywać się będzie dwutorowo, a na końcowe wyniki złożą się: a) głosowanie Czytelników „Przeglądu Nekielskiego” – na kuponach opublikowanych w numerze listopadowym, b) głosowanie Czytelników portalu gminnego www.nekla.eu, przez pobranie załącznika ze strony www.nekla.eu i wysłanie poprawnie wypełnionego e-mailem na adres: plebiscyt@gminanekla.pl. 6. Kupony, na których Czytelnicy wybiorą Sportowca Gminy Nekla będą drukowane na stronach „Przeglądu Nekielskiego”. Przyjmowane będą tylko kupony poprawnie wypełnione. 9. Głosujący może oddać tylko jeden głos. 10. Urna na kupony będzie ustawiona w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, Nekla.

PRZEGLĄD

NEKIELSKI

GŁOSOWANIE 1. Głosowanie odbywa się na specjalnie do tego przeznaczonych kuponach, drukowanych w „Przeglądzie Nekielskim”. Kupon zawiera miejsce na postawienie znaku „krzyżyk” przy imieniu i nazwisku jednej osoby, na którą głosujemy oraz podania imienia, nazwiska, adresu i numeru telefonu głosującego. 2. Na kandydatów głosować będzie można także na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Nekli poprzez pobranie kuponu w formie załącznika ze strony www.nekla.eu i wysłanie poprawnie wypełnionego e-mailem na adres: plebiscyt@gminanekla.pl 3. Głosowanie trwać będzie do 15 grudnia 2012 r. 4. Kupon jest ważny, jeśli:

a) został wycięty z egzemplarza gazety „Przegląd Nekielski” lub pobrany ze strony www.nekla.eu, b) postawiono tylko jeden znak „krzyżyk” przy imieniu i nazwisku nominowanego sportowca, c) zawiera imię i nazwisko, adres i numer kontaktowy głosującego. 5. Każdy z głosujących może oddać tylko jeden głos. OBLICZANIE GŁOSÓW 1. Przy obliczaniu głosów bierze się pod uwagę wszystkie ważne kupony. 2. Obliczenia głosów dokonuje Komisja, powołana przez organizatora. 3. Jeden kupon dostarcza wymienionemu w nim sportowcowi 1 punkt. 4. Końcową kolejność Plebiscy-

tu ustala się na podstawie sumy punktów zdobytych przez sportowców na wszystkich ważnych kuponach. 5. Wyników plebiscytu opublikuje gazeta „Przegląd Nekielski” oraz zostaną podane na stronie www. nekla.eu. 6. Wręczenie nagrody nastąpi na uroczystym Spotkaniu Noworocznym. NAGRODY 1. Najpopularniejszy sportowiec otrzyma okolicznościową statuetkę/puchar/grawerton. 2. Wszystkie prawidłowo wypełnione kupony będą brały udział w losowaniu nagrody rzeczowej: zestawu gadżetów promocyjnych.

STRONA 9


Z OBRAD RADY MIEJSKIEJ

Sprawozdanie z sesji Rady Miejskiej Gminy Nekla

25.10.2012 r. odbyła się dziewiętnasta Sesja Rady Miejskiej Gminy Nekla. Po powitaniu zebranych przez Przewodniczącego Rady, przyjęciu porządku obrad i protokołu z osiemnastej Sesji Pani wiceburmistrz Anna Mizgajska przedstawiła sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków oraz działalności burmistrza. W kolejnym punkcie obrad Katarzyna Jórga ze Stowarzyszenia Światowid w Łubowie przedstawiła informacje dotyczącą działalności Stowarzyszenia. W dalszej części obrad Katarzyna Nowaczyk- inspektor oświaty i dyrektorzy Zespołów Szkół w Gminie Nekla przedstawili informacje o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2011/2012. Radni podjęli Uchwały w sprawie: 1/ wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki umownej, 2/ wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy Nekla, 3/ uchwalenia Programu Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Nekla na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019 oraz Prognozy Oddziaływania na Środowisko, 4/ wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpa-

dami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 5/ wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 6/ ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 7/ wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji, 8/ zbycia mienia komunalnego w Nekla i Zasutowie, 9/ przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania, 10/ regulaminu targowiska, 11/ utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta i gminy Nekla, 12/ zmiany Wieloletniej Pro-

gnozy Finansowej Miasta i Gminy Nekla na lata 2012-2021, 13 / zmian w budżecie Gminy na 2012 rok. W dalszej części obrad Burmistrz Karol Balicki i Przewodniczący Rady Adam Stefaniak przedstawili informację o złożonych oświadczeniach majątkowych. W punkcie interpelacje i zapytania radnych i sołtysów poruszono następujące sprawy: Radny Nowak- prosił o wycięcie gałęzi na drodze powiatowej Gąsiorowo- Kokoszki, ponieważ zasłaniają widoczność na dojeździe do skrzyżowania. Sołtys Pałasz prosił, żeby wskazać ilość wywozów śmieci w ciągu miesiąca; nadać nazwę ulicy w Zasutowie; wykonać garby na ul. Kwiatowej; zlikwidować pozostałość po przystanku, bo zagraża widoczności. Radny Tokłowicz prosił o naprawę przepustu na wysokości posesji Pana Sikory. Sołtys Stefaniak prosi o naprawę dziur na drodze powiatowej Stępocin–Targowa Górka. Sołtys Ochowiak pyta na jakim etapie jest budowa zakładu mas bitumicznych? Radny Kozielski popiera wniosek dyr. Hanny Migdalskiej z Targowej Górki o remont pomieszczenia przezna-

czonego na urządzenie izby pamięci narodowej. Sołtys Juszczak prosi o wystąpienie do Zakładu Energetycznego o wycięcie konarów przy posesji 16-18 w Opatówku. Odpowiedzi na pytania radnych i sołtysów udzielił Burmistrz Karol Balicki. W „wolnych głosach” przewodniczący Rady powołał zespół radnych do sprawdzania protokołów z Sesji w osobach: Tadeusz Kaźmierczak, Czesław Kozielski i Mateusz Kubiaczyk. Zapoznał radnych z apelem Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej o wsparcie budowy Hospicjum im. Piotra Króla. Mieszkańcy Barczyzny i ul. Polnej w Nekli złożyli protest do Burmistrza i Rady Miasta i Gminy Nekla przeciwko budowie wytwórni mas bitumicznych w Nekli przy ul. Polnej. Panowie Kempiński i Pluciński w imieniu mieszkańców uzasadniali jakie bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia, życia i środowiska będzie stanowić wytwórnia mas bitumicznych. Na tym zakończono obrady XIX Sesji Rady Miejskiej Gminy Nekla. Czesław Kozielski

Relacja z pracy Komisji Rewizyjnej w miesiącu październiku 2012r. W miesiącu październiku stałe posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się dnia 17.10.2012r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla. Obrady odbywały się przy niepełnym składzie komisji z powodu nieobecności jednego z członków – Radnego Grzegorza Wojciechowskiego. W porządku obrad składającego się z czternastu punktów znalazły się projekty uchwał dotyczące m. in. zbycia mienia komunalnego w Nekli i Zasutowie, wykorzystanie herbu Gminy Nekla przez Stowarzyszenie „Amazonki”, Program Ochrona Środowiska na następne lata oraz projektu uchwał dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi. Ustalano wysokość płatności za odbiór odpadów od właścicieli posesji , na których zamieszkują mieszkańcy (gospodarstwa domowe) lub nie zamieszkują mieszkańcy (obiektu użyteczności

publicznej tj. szkoła, przedszkole). Ustalano również termin, częstotliwość, i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wzór deklaracji składanej przez właściciela nieruchomości, terminu i miejsca składania. Podczas posiedzenia komisji opiniowano również projekt uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta i Gminy Nekla. Członkowie Komisji Rewizyjnej po omówieniu każdego z projektów uchwał, ustaleniu wysokości stawek, terminu płatności, spraw związanych z deklaracją zaopiniowali pozytywnie wszystkie projekty uchwał. W ostatnim punkcie obrad „Wolne głosy i wnioski” na prośbę Radnego Pawła Tokłowicza głos zabrał pan Marcin Kem-

piński – mieszkaniec ulicy Polnej w Nekli. Pan Kempiński głos zabrał w sprawie budowy wytwórni mas bitumicznych przy ulicy Polnej. Przedstawił kopię protestu mieszkańców sprzeciwiających się tej inwestycji. Ogólnie omówił jak sąsiedztwo wytwórni mas bitumicznych negatywnie wpływa na zdrowie mieszkańców oraz na otaczające środowisko (szczegółowo zagrożenia przestawił pan Mariusz Pluciński podczas Sesji dnia 25.10.2012r). W odpowiedzi Burmistrz przedstawił szczegółowo proces administracyjny, który wymagany jest przy tego rodzaju inwestycjach. Po zakończeniu dyskusji Radnych w tym temacie zakończono stałe posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna pracując zgodnie z założonym planem pracy w miesiącu październiku, zbadała rachunek dochodów wła-

snych Zespołu Szkół w Targowej Górce, odbyło się to 18.10.2012 r. w siedzibie szkoły. Podczas kontroli obecna była również Hanna Migdalska – dyrektor Zespołu Szkół w Targowej Górce. Komisja dokonała szczegółowych weryfikacji przedstawionych dokumentów związanych z obrotem dochodów własnych. Na wszelkie zapytania radnych odpowiedzi udzielała pani Dyrektor. Po dokonaniu analizy członkowie komisji nie stwierdzili uchybień w związku z czym nie wystosowali żadnych zaleceń. Pani Migdalska poza kontrolą omówiła problemy nękające szkołę oraz przedstawiła plany zagospodarowania szkolnego strychu. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Mateusz Kubiaczyk

Z prac Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego

22 października odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Gminy Nekla. Porządek obrad implikował z tematyki najbliższej sesji. Zrealizowano kolejny punkt z przyjętego na ten rok planu pracy komisji, który dotyczył alternaSTRONA 10

tywnych rozwiązań kwestii przedszkola i NOK na wypadek zwrotu mienia byłym właścicielom zespołu pałacowego. Obszernego omówienia tego zagadnienia dokonał burmistrz, stwierdzając najogólniej, że na chwilę obecną o obie te placówki nie musimy się martwić, gdyż

proceduralne kwestie ewentualnego zwrotu mienia są sprawą dość odległą. W kwestii infrastruktury, to oba budynki będące siedzibą wspominanych placówek są w stanie krytycznym i czas, aby pomyśleć nad nowym rozwiązaniem, aby nie inwestować w coś, co nie jest

własnością gminy. Opracowany kilka lat temu projekt, który kosztował 100 tys. nie jest realny do urzeczywistnienia, gdyż jego kosztorys opiewa na kwotę 13,5 mln złotych. Ponadto nie wiadomo, jaka będzie przyszłość przedszkoli prywatnych w naszej gminie? Niedawno miały to PRZEGLĄD

NEKIELSKI


Z OBRAD RADY MIEJSKIEJ być dwie placówki, a okazuje się, że w najbliższym czasie powstanie tylko jedna. Drugą kwestią, determinującą budowę przedszkola jest sprawa przyjęcia przez szkoły 6-latków od roku 2014. Czy tak się stanie, jeszcze nie ma pewności? Na chwilę obecną rozważana jest budowa 6-oddziałowego przedszkola z możliwością rozbudowy o kolejne oddziały. Na przyszły rok opracowany zostanie nowy projekt w oparciu o do tej pory istniejący, ale nie przewyższający kwoty 4 mln. Nadzieją jest nowe expose premiera, w którym zakłada zwiększenie dotacji do żłobków i przedszkoli, ale czy tak się stanie, to nie

wiadomo? Tak więc jest wiele niewiadomych odnośnie tego zagadnienia, ale myślimy nad tym, aby obie wspomniane wyżej kwestie nie były dla społeczeństwa uciążliwe -stwierdził burmistrz. Ponadto zaopiniowano projekty uchwał dotyczących zbycia mienia komunalnego, wykorzystania herbu gminy i Programu Ochrony Środowiska na lata 2012-2015. Radni zwrócili uwagę na kilka kwestii, które nie mają związku z naszą gminą i należy wspomniany wyżej dokument nieco skorygować. Ponadto radni zaopiniowali pakiet czterech uchwał dotyczących

wywozu nieczystości stałych. Jak wiadomo od lipca 2013 dotychczasowe umowy wywozu nieczystości nie będą już obowiązywać i ten problem będzie w gestii gminy, a mieszkańcy wszelkie zobowiązania pieniężne z tego tytułu uiszczać będą na konto urzędu gminy. Pozytywnie zaopiniowano też projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki umownej, regulaminu targowiska, utworzenia stałych obwodów głosowania i wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych oraz zmian w budżecie. W wolnych głosach i wnioskach

radny Kaźmierczak pytał o kostkę, która została zdjęta z targowiska. Burmistrz oznajmił, że w ramach funduszu sołeckiego wykorzystana będzie do budowy chodnika w Gąsiorowie. Pan Nowak po raz kolejny apelował o naprawę dróg powiatowych w gminie a podziękowania za namalowanie pasów na drodze Targowa Górka-Bukowy Las od mieszkańców Targowej Górki przekazał radny Kozielski. Komisja zapoznała się treścią pisma dotyczącego protestu mieszkańców przeciwko budowie wytwórni mas bitumicznych na terenie naszej gminy. Przewodniczący komisji Roman Kuszak

ECHA MIESZKAŃCÓW

13 Mataron Poznań im. Macieja Frankiewicza Poznań 14.10.2012 start godz. 9.00

Duża impreza zawsze robi wrażenie a za taką uznaje się w/w bieg. Jest to jeden z największych maratonów zaliczany do „KORONY MARATONÓW POLSKICH”. W Poznaniu byłem w przeddzień biegu, odebrałem pakiet startowy, mój numer z którym biegłem to 4183. Według mojej oceny wszystko odbywało się bardzo sprawnie pod względem organizacyjnym. Było widać na każdym kroku, że robią to profesjonaliści. Na myśli mam też PASTA PARTY. Noc spędziłem u rodziny. W dniu startu z rana było trochę chłodno, tylko 60 C, a strój sportowy wybrałem lekki tzn. na krótko ale po rozgrzewce było już dobrze. Biegłem w koszulce z herbami miast Świdnica i Nekla (moje rodzinne strony) a także logo klubu biegacza Hermes ŚwidPRZEGLĄD

NEKIELSKI

nica którego jestem członkiem. Jeszcze tylko trochę truchtania, krótkie rozmowy z kolegami, rady spikera, helikopter w powietrzu, dużo publiczności, jakieś fajerwerki, kolorowy dym no i nerwy jak to przed startem, odliczanie ostatnich 10 sek., strzał sędziego gł. i pkt o godz. 900 tysiące biegaczy, maratończyków ruszyło na trasę królewskiego dystansu (42,195 m), wśród których moja skromna osoba. Na starcie był ogromny tłok, ustawiłem się na linii 4 godz. i w imię Boga ruszyłem, trasa raczej płaska, chociaż były tez podbiegi (sześć). Trzymałem równe dobre tempo (każde 10 km ok. 54 min). Pomiędzy 27 a 30 km, zacząłem odczuwać lekkie skurcze prawej nogi, zwolniłem, ratowałem się solą ( zatrzymuje wodę w organizmie) pomogło. Taki bieg jak maraton cały czas domaga się pokory i rozgrywa się w głowie. Pamiętając o tym korzystałem z wszystkich punktów odżywiania i odświeżania osiem ), bdb. zorganizowanych, niesie też ze sobą dramaty, a taki miał miejsce na 14 km, tragiczna śmierć jednego z naszych kolegów, dowiedziałem się o tym już na mecie, bardzo przykre i przygnębiające zdarzenie odbiło się szerokim echem wśród

nas biegaczy i w całej Polsce. Gdy ktoś jest głodny myśli o jedzeniu, biegacze maratończycy natomiast myślą o ostatnim oznaczniku z napisem 42km i o tym, że za 195 metrów ukarze się brama z dużym napisem META. Przekroczenie tej linii przynosi przeogromną ulgę i zadowolenie, a także jest to niesamowite przeżycie, że dałem radę, że spełniło się marzenie aby ukończyć taki bieg w dobrym czasie i zdrowiu, mnie to wszystko było dane. Zwieńczeniem tej euforii i radości jest medal, który zawsze po czasie będzie mi i każdemu maratończykowi przypominał tamte chwile. Chciałbym jeszcze parę zdań o moich przygotowaniach do maratonu. Trening polegał głównie na wybieganiu odpowiedniej ilości kilometrów. Bezpośrednio przed biegiem tzn. już od połowy lipca do połowy października przebiegłem 1100 km, z podziałem na wytrzymałość w odpowiednim tempie, podbiegi i interwały. Rocznie przebiegam ok. 3000km. Wybieganie to raz w tygodniu 30 do 35 km i tempówki np.: 6x 10 razy odcinek 1 km z przerwą pomiędzy max. do 7 min. Przez pięć tygodni biegałem codziennie 16-20 km, a we wrześniu tylko odcinki 20-30 km co drugi dzień. Trenowałem w swoich rodzinnych stronach (Gierłatowo k/ Nekli, Wielkopolska). Biegałem leśnymi ścieżkami i duktami. Na przygotowanie poświęciłem cały urlop. Teraz napiszę trochę o wynikach, na starcie stanęło wg. informacji spikera ok. 6500 biegaczy, dobiegło tzn. ukończyło bieg, jak podano w komunikacie koń-

cowym 5420. Moje osiągnięcia w tym biegu to: rekord życiowy z czasem netto – 03:48:30 poprawiony o 10,38 min, czas brutto 03:50:50, miejsce w Open mężczyzn 1794, a w swojej kat. M60, 27 na 111 biegaczy, którzy ukończyli bieg. Sporo biegaczy maratonu nie ukończyło, przyczyny różne, głównie brak wytrenowania, doświadczenia i tym samym niedocenienie trudu i wysiłku który trzeba włożyć w taki bieg. Na koniec jako uczestnik maratonu, składam podziękowanie wszystkim osobom, które były odpowiedzialne i przyczyniły się do zorganizowania tak dużej imprezy jakim był i jest 13 Poznań Maraton. Podziękowania składam na ręce Prezydenta Miasta Poznania, Pana Ryszarda Grobelnego, który też jako maratończyk biegnąc razem z nami sprawował patronat nad biegiem i całą jego otoczką. Dziękuję za sportową walkę na trasie biegu wszystkim maratończykom, szczególnie moim znajomym Państwu Forczykom ze Świdnicy, Kaziowi Mlakowi z Milikowic, Wacławowi Wanatowi z Wrocławia a także Grzegorzowi Pogorzelskiemu, Jarkowi Cieśli i Adamowi Brychowi z Wałbrzycha, których spotkałem na starcie. Kazimierz Nosal „KaNos” PS: Wyniki biegu na: www.marathon.poznan.pl Kazimierz Nosal obecnie mieszkaniec Świdnicy, pochodzi z Gierłatowa. Do maratonu przygotowywał się biegnąc m.in. w I Rajdzie Rowerowym Śladami Osadnictwa Olęderskiego. STRONA 11


Z KULTURĄ NA TY

OJCZYZNA

Ojczyzna-Naród-Polska , To winne być słowa każdego Polaka. Że Honor, Bohaterstwo i sława , Od lat z narodem związane wciąż były I potomnym na wieki Chwałę tę ostawiły By dusza , serce ,wola i ciało, W „Marszu ku Wolności” nie ustawało. By strzegli zdbytej krwią i potem, Dla Polski upraaaaagnionej Niepodległości. Wolna jesteś Polsko!-więc złączmy swe dłonie, By zawiść ,pycha zła nam nie robiła, I w „Solidarnym „trudzie wolnośći Wznośmy nasz gmach-wspólnej przyszłości, Co by się Rzeczypospolita zwała I na zawsze ,po czasy trwała I Ojczyzna by wciąż wolna była A Polska Ziemia-jak Matka by swój naród żywiła, I Chleba powszedniego nikomu nie brakowało, Pracy,pieniędzy i żeby w Ojczyznie nie było nędzy, -często ta rzecz ostatnio ,ludziom się zdarza. Czyżby nie było dobrego u nas gospodarza ? Rządzący poważnie by to do serca wzieli, Z Honorem,Godnością Urzędy swe pełnili, Nie o Trzecią czy Czwartą Rzeczy-

pospolitą się spierali Lecz o wspólne dobro i bogactwo narodowe dbali I służbę zdrowia na nogi stawiali, I Ojczyzny na kawałki nie prywatyzowali. By słońce radości w Ojczyznie zajaśniało A my wpatrzeni w Biało-Czerwoną I Orła w Koronie-co szponami nas swymi obroni. Więc dziś jednym zgodnym chórem wołajmy, I piersią pełną tchu śpiewajmy. Maryjo, Maryjo, Maryjo-Polski jesteś Królową... -Tyś Nadzieją wszystkich nas , -Tą Nadzieją my żyjemy, w złej godzinie obroń Matko i wspieraj nas. A Polska by tych złych godzin nie miała, I dalej swą Wolność i Niepodległość z całym narodem z Honorem i Godnością Świętowała ! Jeszcze Polska nie zgineła....... Powstała z grobu na Twe władne słowo Polska,Wolność narodów chorąży Pierzchły straże,a ponad jej głową Znowu swobodnie Orzeł Biały krąży „ Daj Boże ,by wciąż On krążył. na 94-ąrocznicę odzyskania Niepodległości Nekla Listopad 2012r. Cz.Sz.

ORKIESTRA DĘTA 15-lecie

Niedawno Niekielskiej Gminy brać, radochę iał ubaw miała. Bo Nekielska Orkiestra Dęta ,swój Jubileusz 15-lecia świętowała. I na Galowy Koncert 23 Września społeczeństwo Do Sali Widowiskowo-Sportowej serdecznie zapraszała. -Bo cóż może być wzniosłego i trudno przyznać się do tego, -że naprawdę tak to jest i tak bywa Że w Orkiestrze Dętej ogromna drzemie siła. A słuchać jej-to rzecz pzyjemna i miła I jej Cherografia -to coś wspaniałego. No cóż my Neklusy, ten przywilej szczęścia mamy I od 15 lat często ją słyszymy i podziwiamy. Gdy na Uroczystość i Święta zagra Nekielska Orkiestra Dęta! Więc wszystkim co niej grają, zdrówko niech dobrre mają I siłę do dmuchania,by uzyskać melodię z instrumentu tego. Kapelmistrzowi zaś życzyć by się nie nerwował, Miłością i ojcowskim sercem wszystkim dyrygował. Żeby dobrze zagrać i by dobrze

było Trzeba sił ,woli i wiele trudu swego,tego Wam życzymy Kochani, No i kciuki trzymamy i rzęsistymi brawami Wasze występy nagradzamy I o bisy ,bisy żądamy i prosimy. Broń Boże innego słowa mówić tu nie trzeba ? Niech gra nam Nekielska Orkiestra Dęta,a melodia w świat leci,, I dosięgnie Nieba-Boże nie żałuj im tego,co do grania potrzeba. Następnych Jubileuszy serdeczznie Wam życzymy - Grajcie , bo tego pragną słuchać nasze uszy, Bo melodie przes Was grane-ból,gorycz,smuteki żal zagłuszy. Więc Wy młodzi chłopcy i dziewczęta wstępujcie w szeregi, By rozwijała się i rosła w potęgę Nekielska Orkiestra Dęta W życiu są też piękne chwile i przy Orkiestrze jest je spędzić mile. Wszystkim grającym i,i słuchającym- ...Szczęść Boże.... Wachu.

Nadbużańscy Olędrzy z wizytą w Nekli

14 października br. odbył się kolejny wykład w ramach projektu „Bliskie sąsiedztwo. Odkrywanie kultury i tradycji Olędrów polskich” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Nekielskie Stowarzyszenie Kulturalne gościło w NOK-u p. Antoniego Chorążego, który przyjechał do nas z Mościc Dolnych znajdujących się w gminie Sławatycze nad Bugiem (województwo lubelskie). Bohaterami wykładu i prezentacji byli „Nadbużańscy Olędrzy. Rolnicy, budowniczowie, rzemieślnicy i melioranci”, których potomkowie w 2017 r. świętować będą czterechsetlecie osiedlenia w tej części kraju. Spotkanie poprowadził p. Antoni Chorąży, potomek nadbużańskich Olędrów z Mościc STRONA 12

Dolnych. Gościem specjalnym był p. Janusz Ryl-Krystianowski, dyrektor artystyczny Teatru Animacji w Poznaniu, także potomek Olędrów nadbużańskich. Wykład zgromadził sporą rzeszę zainteresowanych tematem olęderskim słuchaczy w różnym wieku. Pasja, z jaką p. Antoni Chorąży opowiadał o nadbużańskich Olędrach, ich ciężkiej pracy, trudnym życiu (liczne powodzie) udzieliła się i słuchającym. Wielkie uznanie okazali przybyli na wykład p. A. Chorążemu, a szczególnie dla jego pracy „zbieracza” pamiątek – narzędzia, wystrój domów, zagród - minionych lat. Wykład został wzbogacony o setki zdjęć archiwalnych oraz dokumentów źródłowych, co jeszcze bardziej uatrakcyjniło wystąpienie prelegenta. Wielką niespodzianką było wręczenie przez prelegenta zestawu dokumentów, wśród których znajdowała się kopia aktu urodzenia p. Janusza Ryl-Krystianowskiego, wystawiona w parafii w Domaczewie, które po zakończeniu drugiej

wojny pozostało po wschodniej stronie Bugu w granicach ZSRR. Nasz gość, widząc ją po raz pierwszy i dziękując za przekazany upominek, nie krył swojego wzruszenia. Uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się o odmiennym, w stosunku do Olędrów nekielskich, sposobie życia nadbużańskich Olędrów, utrzymujących się przede wszystkim z sezonowej,

ciężkiej pracy fizycznej przy robotach ziemnych, wykonywanych za pomocą koni i wozów w różnych częściach zaboru rosyjskiego a później II Rzeczypospolitej. Jednocześnie zebrani mogli przekonać się o uniwersalnym wymiarze historii osadnictwa olęderskiego w różnych częściach naszego kraju. Krystyna Jagodzińska Jerzy Osypiuk

Antoni Chorąży i Janusz Ryl - Krystianowski PRZEGLĄD

NEKIELSKI


Z KULTURĄ NA TY

94. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ PAŃSTWO POLSKIE Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości. Józef Piłsudski

Znajdź 10 różnic!

Niedziela, 11 listopada 2012 rok to 94. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Narodowe Święto Niepodległości to najważniejsze święto państwowe w ciągu roku. Jest obchodzone dla upamiętnienia 11 listopada 1918 roku, kiedy to Polska po latach rozbiorów, dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję w latach 1772-1795, powstaniach narodowych (Listopadowym 1830 i Styczniowym 1863), zmaganiach na różnych frontach odrodziła się po 123 latach niewoli. Polacy dzięki niezłomności, patriotyzmowi i bohaterstwu  wywalczyli wolność!!! Mieszkańcy gminy Nekla złożyli hołd Naszej Ojczyźnie, Naszym Bohaterom. Uroczystości rozpoczęto Maszą Św. w intencji Ojczyzny, którą odprawił ks. Kano-

nik Ryszard Goliński. Następnie władze gminy, samorządowcy, poczty sztandarowe, stowarzyszenia, zaproszeni goście oraz mieszkańcy, udali się pod tablicę pamiątkową na Rynku, by oddać hołd tym, którzy walczyli o Naszą niepodległość. Po przemówienie Burmistrza Miasta i Gminy Nekla, Karola Balickiego, delegacje złożyły wiązanki kwiatów. W krótkiej części artystycznej, mieliśmy okazję wysłuchać pieśni patriotycznych w wykonaniu gimnazjalistów z Zespołu Szkół w Nekli. Obchody Święta Niepodległości uświetnił koncert Orkiestry Dętej Nekielskigo Ośrodka Kultury oraz występ grupy choreograficznej. Zwieńczeniem zaś, tak ważnego patriotycznego święta Polaków, była piękna wieczornica pt: „Taki kraj”, przygotowana przez uczniów Zespołu Szkół w Zasutowie. Aleksandra Kujawa

PRZEGLĄD

NEKIELSKI

STRONA 13


WYDARZENIA STRAŻACKIE

998 WYDARZENIA STRAŻACKIE

4 października 2012r., druhowie OSP Nekla zostali zadysponowani do wyjazdu do Nekielki, gdzie w pniu drzewa na ul. Polnej zostało zlokalizowane gniazdo szerszeni. Druhowie usunęli niebezpieczne dla mieszkańców okolicznych domów gniazdo owadów. 13 października 2012r., strażacy z OSP Nekla zabezpieczali na torze motocrossowym „Magiera” w Opatówku XII Rundę Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej. Organizatorem zawodów był klub Unia Poznań. Mistrzostwo Polski zdobyli zawodnicy MKS Nekla. 13 października 2012r., druga załoga strażaków OSP Nekla zabezpieczała zawody konne w stadninie koni „Gronówka”. Była to tradycyjna gonitwa na św. Huberta – „Pogoń za lisem”. 16 października 2012r., drużyna MDP OSP Nekla na sali sportowej w Zespole Szkół w Nekli dała pokaz udzielania pierwszej pomocy. Odbiorcami fachowo przeprowadzonej prelekcji byli uczniowie klas I-III wraz z wychowawcami.

www.osp.nekla.eu ZAPRASZAMY

19 października 2012r., rano, strażacy nekielscy zostali wezwani do usunięcia plamy oleju na drodze powiatowej w kierunku Czerniejewa. 20 października 2012r., druhowie OSP Nekla zabezpieczali zawody konne w stadninie koni w Kokoszkach. W trakcie zawodów, musieli udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej jednemu z zawodników który spadł z konia. 29 października 2012r., po południu, druhowie OSP Nekla zostali zadysponowani do pożaru budynku mieszkalnego w Zasutowie. Załoga GCBA po dotarciu na miejsce pożaru, ustaliła, że pali się poddasze domu, krytego blacho dachówką. W trwającej ponad dwie godziny akcji gaśniczej uczestniczyły również dwa zastępy strażaków z PSP Września i OSP Targowa Górka. Przemysław Szalaty

V Mistrzostwa Wielkopolski w Ratownictwie Medycznym

6 października 2012r., w Gołuchowie w powiecie pleszewskim odbyły się V Mistrzostwa Wielkopolski w Ratownictwie Medycznym OSP. Zawody zostały przeprowadzone na terenie Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. Zawody zostały przeprowadzone zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym przez Wielkopolskom Komedę Wojewódzką PSP w Poznaniu. W Mistrzostwach

STRONA 14

wzięło udział 21 ekip OSP w województwa. Konkurencje oceniała Komisja której przewodniczył dr n. med. Artur Tarasiewicz, a przedstawicielem WKW PSP w Poznaniu był mł. bryg. Tomasz Wiśniewski. Mistrzostwa odbyły się w następujących konkurencjach. 1. Test teoretyczny z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. 2. Trzy zadania medyczne. - uraz strażaka piła motorową w trakcie pracy, z dużą raną podudzia. - rana kłuta brzucha z dużym krwawieniem, pod lufą terrorysty. - upadek z wysokości z urazem czaszkowo-mózgowym. 3. Zadanie techniczne – jazda sprawnościowa samocho-

dem polegająca na przejechaniu wyznaczonego toru zgodnie z określonymi zasadami oraz testy teoretyczne z przepisów prawa o ruchu drogowym. W klasyfikacji ogólnej, pierwsze miejsce zdobył OSP Czermin – 283,00pkt. (piąty raz w historii Mistrzostw), przed OSP Ruszków Pierwszy i OSP Osiek nad Note-

cią. OSP Nekla w swoim debiucie wstydu nie przyniosła, w klasyfikacji była w drugiej dziesiątce. OSP Nekla wystąpiła w składzie: Łukasz Chromiński – dowódca, Dominik Kaźmierczak – kierowca, oraz Mateusz Cieślik i Krystian Śmigielski. Przemysław Szalaty

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


BIBLIOTEKA PUBLICZNA

NOWOŚCI W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY NEKLA

dla dorosłych:

1. Shah H. „Niewierna córka” - W tym świecie śmierć córki jest lepsza, niż dyshonor rodziny. Hannah jest córką imama, muzułmańskiego przywódcy religijnego. Niechciana przez ojca, bita i gwałcona, żyje nadzieją, że ktoś ją w końcu ocali. Kiedy odkrywa, że rodzina planuje wysłać ją do Pakistanu w celu zawarcia zaaranżowanego małżeństwa, znajduje w sobie dość siły i odwagi, by uciec. Wybiera inną wiarę - porzucenie islamu jest jednak największym grzechem, jakiego może dopuścić się muzułmanin. Karą jest wyrok śmierci... 2. Kalicińska M., Grabowska B. „Irena” - Trzy kobiety: Dorota, Jagna i Irena. Dorota - mama, wiek 53+. Niezbyt zaradna życiowo, trochę eko, trochę hippie, bałaganiara. Jagna - córka, wiek 27+, bardzo zaradna pracowniczka korporacji. Mieszka sama, a właściwie z wielkim ślimakiem. Irena - „babka”. Przyszywana ciotka Doroty. Świeża wdowa. Krynica rozsądku, by nie powiedzieć mądrości. Jagna odnosi sukcesy zawodowe, jednak dla matki nie są one sukcesami, tylko zgodą na korporacyjne zniewolenie. Wolałaby, żeby córka wyszła wreszcie za mąż. Jagna źle znosi brak akceptacji, ale domyśla się, że prawdziwa przyczyna konfliktu tkwi głębiej. I ma rację. Jagna nie jest pierwszym dzieckiem Doroty, wcześniej był chłopiec, który zmarł „śmiercią łóżeczkową”. Matka nigdy się z tym nie pogodziła. A Jagna nigdy nie dowiedziała się, że miała brata. O porozumienie tym trudniej, że Dorota zmaga się z menopauzą, podejrzewa męża o zdradę, a każda sprzeczka z córką urasta w jej oczach do rangi katastrofy, zaś Jagnie coraz bardziej doskwiera samotność. Kobiety oddalają się od siebie, w końcu Jagna postanawia odciąć się od toksycznej matki. Wtedy wkracza Irena: Dorota musi dojść ze sobą do ładu. „Pochować” synka i naprawdę pokochać córkę. Czy będzie miała dość siły, by to zrobić? 3. Clancy T. „Przeciw wszystkim wrogom” Maxwell Moore jest byłym komandosem i legendą elitarnej jednostki Navy Seal’s. Przeszedł mordercze szkolenie, brał udział w wojnie w Iraku i w wielu akcjach przeprowadzanych przez Amerykanów na Bliskim Wschodzie. Teraz pracuje dla CIA. Kiedy cały jego zespół ginie w trakcie zasadzki w Pakistanie, Moore pragnie jedynie wytropić zdrajcę, który, pośrednio, wymordował jego przyjaciół. Przełożeni chcą jednak, by agent wrócił i PRZEGLĄD

NEKIELSKI

podjął się zadania, od którego zależy los całego współczesnego świata. Afgańscy Talibowie nawiązali kontakt z narkotykowymi kartelami w Meksyku i chcą skorzystać z ich kanałów przerzutowych, by dostać się na teren USA. Baronem największej przestępczej organizacji w Meksyku jest Jorge Rojas, szanowany biznesmen, którego imperium stanowi jedynie przykrywkę dla prawdziwej działalności. Moore wraz z nową ekipą musi zinfiltrować kartel, by dopaść terrorystów, nim ci wylądują na terenie USA i wykorzystają ręczne wyrzutnie rakietowe do kolejnych zamachów. Ale w głęboko skorumpowanym Meksyku to Rojas rozdaje karty. Jedyną nadzieją agenta na dobranie się do skóry narkotykowemu baronowi są inne, konkurencyjne kartele...” 4. Rudnicka O. „Natalii 5” - Pięć kobiet, pięć motywów, jeden spadek. Policja otrzymuje tajemnicze zgłoszenie o samobójstwie. Zamknięty od środka pokój. Martwy mężczyzna. Broń, na której znajdują się wyłącznie odciski palców ofiary. Jednak zdaniem przybyłego na miejsce komisarza Potockiego nie mogło to być samobójstwo. Ślady zdają się wykluczać również morderstwo. Zagadkowa śmierć jest jednak dopiero początkiem niezwykłych zdarzeń... W gabinecie notariusza pojawia się pięć kobiet o tym samym imieniu i nazwisku. Każda z nich rości sobie prawo do spadku. Każda z nich miała powód, by zabić. Każda z nich będzie kłamać i oszukiwać, by odzyskać zaginiony spadek… 5. Czerkawski M., Zawioła W. „Życie na lodzie” Sportowców, którzy odegrali znaczącą rolę w sporcie na najwyższym poziomie nie mamy zbyt wielu. Dlatego z podziwem i zaciekawieniem słuchamy opowieści tych, którzy tego innego świata zakosztowali. Ich życie zwykle pełne jest ciężkich treningów, potu i wyrzeczeń. Tak było z Mariuszem Czerkawskim, pierwszym Polakiem, który zagrał w najlepszej, hokejowej lidze świata – NHL. Nie tylko zagrał, znalazł sobie także miejsce w jej historii. W książce Mariusz Czerkawski opowiada o życiu na lodzie, zaczynając od lodowiska na osiedlowym parkingu, przez nominację do meczu gwiazd NHL, aż po moment zakończenia kariery. 6. Edwards K. „Jezioro marzeń” - Na wieść o wypadku matki, Lucy Jarrett, za namową swego ukochanego, Yoshiego, decyduje się powrócić z Ja-

ponii do niewielkiej miejscowości w USA, zwanej Jeziorem Marzeń. Dom rodzinny opuściła kilkanaście lat wcześniej, krótko po tragicznej, niewyjaśnionej śmierci ojca, który utonął w pobliskim jeziorze. Targana poczuciem winy, przekonana, iż mogła zapobiec tragedii, wraca do świata pełnego tajemnic i rodzinnych waśni. Na poddaszu niszczejącego domu natrafia na ślad dawno zapomnianej rodzinnej historii. Idąc tropem wiekowych broszur, dziecięcego kocyka, zakurzonych listów i tajemniczych witraży z księżycowym motywem, krok po kroku odkrywa prawdę o własnych korzeniach, o dramatycznych losach swej przodkini, Rose Jarrett. W Jeziorze Marzeń nadal mieszka jej pierwsza miłość, Keegan Fall, artysta specjalizujący się w wyrobach ze szkła, zaangażowany w walkę o ziemię należące dawniej do jego indiańskich przodków. Z pozoru niewinna podróż stanie się dla Luzy powrotem do przeszłości, zmusi ją do podjęcia decyzji, które zaważą na jej dalszym życiu.

dla młodzieży:

1. Peterson M. Haddix T.1 „Wybrańcy” - Pierwsza część przygodowego cyklu „Zaginieni w czasie”. Dwójka adoptowanych trzynastolatków, Jonasz i Chip, znajduje w skrzynce pocztowej tajemniczy list, zawierający zaledwie cztery słowa: „Jesteś jednym z zaginionych”. Wkrótce nadchodzą kolejne, coraz bardziej zagadkowe wiadomości… Przestraszeni, a jednocześnie zaintrygowani, Jonasz, jego siostra Katherine oraz Chip starają się rozwiązać tę łamigłówkę, łącząc jej kolejne elementy: pojawienie się agenta FBI, przemyt dzieci, niezidentyfikowany samolot, który trzynaście lat wcześniej wylądował bez personelu z 36 noworodkami na pokładzie. Dokąd zaprowadzą bohaterów te poszukiwania? Jak zachowają się w krytycznym momencie? Czy będą mogli dokonać wyboru? 2. Peterson M. Haddix T.2 „Podróż” - Jonasz i Chip dowiadują się, że są zaginionymi dziećmi, porwanymi z czasów, w których się urodzili. Zanim jednak dojdą do siebie po usłyszeniu tych szokujących wieści, agent czasu, zwany PW, wysyła Chipa oraz jeszcze jednego chłopca, Aleksa, do XV wieku, skąd obaj rzekomo pochodzą… Teraz Chip jest Edwardem V, królem Anglii, podczas gdy Aleks to jego młodszy brat Ryszard, książę Yorku. Chłopcy podejrzewają, że ich wuj, Ryszard Gloucester, zamierza ich zamordować i przejąć tron… W tej pasjonującej opowieści autorka przenosi młodych czytelników w przeszłość i pozwala im przeżyć najlepszą przygodę życia. 3. Peterson M. Haddix T.3 „Mi-

sja” - Po udzieleniu pomocy Chipowi i Aleksowi, którzy musieli przetrwać w XV-wiecznym Londynie, Katherine i Jonasz ruszają na pomoc kolejnemu dziecku, Andrei. Andrea jest w rzeczywistości Wirginią Dare z zaginionej kolonii Roanoke. Tym razem jednak zadanie okazuje się bardzo trudne. Rodzeństwo zamiast do XVII-wiecznej kolonii trafia w nieprzyjazne wyludnione miejsce… Co gorsza, ktoś zdaje się zagrażać ich misji

dla dzieci:

1. Broad M. „Niezapominajek” - „– Pamiętaj, żeby nie odchodzić od stada – powiedziała mama. – I nigdy nie zapominaj o tym, jak bardzo cię kocham.” Mały słonik Monty miał zapamiętać te dwie ważne rzeczy. Kiedy jednak coś niebieskiego i połyskującego przyciągnęło jego uwagę, zapomniał o słowach mamy i wyruszył na poszukiwania. Czy odnajdzie mamę i swoje stado, nim spadnie deszcz? Ta niezwykła książka zachwyca ilustracjami wykonanymi przez Autora Michaela Boarda oraz wzruszającą historią małego słonika Monty’ego, który mimo ostrzeżenia mamy, jednak odłączył się od stada… 2. Kasdepke G. „Bodzio i Pulpet” zbiór krótkich opowiadań dla dzieci. Podstawowym elementem kolejnych opowiadań stają się bardzo zgrabne puenty. Wiadomo, że zawsze najwięcej śmiechu przyniesie zakończenie ciekawej historyjki, bo Kasdepke za każdym razem stara się swoich czytelników wywieść w pole. Często mu się to udaje. Na taki rozkład akcentów pozwala mu przede wszystkim dążenie do lakoniczności. Przekona tym samym do siebie nawet te dzieci, które czytać nie lubią. Skusić niechętnych lekturze może też Artur Gulewicz, swoimi niebanalnymi ilustracjami. Tom „Bodzio i Pulpet” to książka dla tych, którzy lubią się pośmiać. 3. Frączek A. „Kochany tatuś” - Kolejna w serii pięknie ilustrowanych książeczek traktujących o wyjątkowych emocjach i bliskich osobach. Tym razem bohaterem wierszowanej opowieści autorstwa Agnieszki Frączek jest najważniejszy w życiu dziecka mężczyzna – tatuś

ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI NEKLA, UL. CHOPINA 43/3 www.biblioteka.nekla.eu

STRONA 15


Z PODWÓRKA NASZYCH MILUSIŃSKICH

Bajkowy świat 17.10.2012 r dzieci z grupy ,,Pajace” i ,,Zające” wybrały się pod opieką swoich wychowawczyń do teatru muzycznego na spektakl pt. ,,Kopciuszek”. Chociaż dzieci doskonale znały tę bajkę, to muszę przyznać, że przedstawienie w wersji baletowej zrobiło na małych widzach ogromne wrażenie. Muzyka, scenografia, piękne stroje oraz humor sprawiły, że przenieśliśmy się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki w ten bajkowy świat. Po przedstawieniu pojechaliśmy dalej

do drukarni. Tam zwiedzaliśmy samą drukarnię oraz introligatornię. Zobaczyliśmy jak powstaje książka. Na koniec każde dziecko otrzymało prezent, za który bardzo dziękujemy. Była to książeczka pt. ,,Gęś w gospodarstwie”. W drodze powrotnej wstąpiliśmy do MC Donald’sa, aby przekąsić małe ,,conieco”. Zmęczeni, ale bardzo zadowoleni wróciliśmy do przedszkola, gdzie czekali już na nas rodzice. A. Matuszak i A. Czyżewska

Deszczowe piosenki Deszczowe piosenki, czyli najlepsze sposoby Państwa Ciekawskich na jesienną chandrę – to tytuł kolejnego spotkania z muzyką w naszym przedszkolu. Koncert odbył się 15 października. Czy Ciekawscy rzeczywiście zabrali w swoją podróż wszystko co niezbędne, aby uchronić się przed deszczem, wiatrem i piorunami?

W jaki sposób w pochmurny i deszczowy dzień można poprawić sobie humor? Dzieci podczas audycji poznały podstawowe pojęcia związane ze zjawiskami atmosferycznymi i porami roku. Dowiedziały się też w czym pomaga muzyka, która z pogodą ma więcej wspólnego niż nam się wydaje. Hanna Stachowiak

Pasowanie Przedszkolaka Idzie sobie przedszkolaczek. Śpiewa, tańczy oraz skacze. Dziś też powód ma do śmiania. Bo to dzień jest pasowania.

trafią. Były więc piosenki, wierszyki i zabawy taneczne. Po części artystycznej dzieci obiecały: zgodnie bawić się w przedszkolu,

Uroczystość pasowania na stałe zagościła w kalendarzu naszego przedszkola już od kilku lat. Dzień 25 października pozostanie na długo w pamięci naszych dzieci oraz ich rodziców. Tego właśnie dnia odbyła się pierwsza, przedszkolna uroczystość - pasowanie na przedszkolaka. Uroczystość rozpoczęła się od powitania gości i przedstawienia części artystycznej w której maluszki zaprezentowały swoje umiejętności - dając tym samym dowód jak wiele po-

słuchać pani, pomagać kolegom, pięknie zjadać posiłki i być dzielnym przedszkolakiem. Następnie pani dyrektor dokonała uroczystego pasowania specjalną „magiczną kredką”. Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia każdy nowoprzybyły przedszkolak otrzymał dyplom pasowania. Uroczystość była świetną okazją do poznania nabytych przez 2 miesiące uczęszczania do przedszkola umiejętności dzieci. Hanna Stachowiak

I maluchy i starszaki to bezpieczne przedszkolaki 05.11.2012 r. do naszego przedszkola przyjechał Teatr „HERBI” z Leszna z przedstawieniem dla dzieci pt. „I maluchy i starszaki to bezpieczne przedszkolaki”. Aktorzy w atrakcyjny sposób zwrócili przedszkolakom uwagę na niebezpieczeństwa, które mogą czyhać w domu i na ulicy np. obcy-niebezpieczny: uwrażliwili dzieci na zakaz rozmów z osobą nieznajomą, uczyli do kogo i w jaki sposób należy zwrócić się o pomoc (numery alarmowe) Okres przedszkolny to czas, w którym w znacznym stopniu kształtuje się osobowość dziecka oraz jego samodzielność. Dlatego do zadań nauczycieli, rodziców należy wyposażyć dzieci w umiejętności przewidywania zagrożeń, unikania ich oraz radzenia sobie w zaistniałych sytuacjach. Nigdy nie wiadomo co może przydarzyć się w domu, na podwórku lub na wakacjach. Aby zadbać o bezpieczeńSTRONA 18

stwo dziecka, a także swoje, warto już od najmłodszych lat uświadamiać mu, że jest w stanie pomóc w wielu sytuacjach, znając numery alarmowe. Co roku nasze przedszkole podejmuje działania, wpływające na podniesienie bezpieczeństwa dzieci. Mają one na celu bezpieczne i kulturalne zachowywanie się dzieci w przedszkolu, domu i na drodze. Dzieci uczą się przestrzegania zasad ruchu drogowego, unikania zagrożeń ze strony zwierząt i innych ludzi. Ważnym zagadnieniem jest także uświadomienie dzieciom, że każdy z nas jest odpowiedzialny nie tylko za bezpieczeństwo swoje, ale także innych.

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


AKTUALNOŚCI SZKOLNE - ZS ZASUTOWO

Rzecz o Olędrach 1 października br. do naszej szkoły przybył Pan Jerzy Osypiuk, Prezes Nekielskiego Stowarzyszenia Kulturalnego, który opowiadał o Olędrach żyjących niegdyś na terenie naszej gminy. Oglądaliśmy prezentacje multimedialną i zdjęcia oraz książki przedstwiające historię przodków rodzin olęderskich, których potomkowie obecnie mieszkają w Australii i odwie-

dzili naszą gminę w sierpniu tego roku. Najbardziej sposobała nam się historia baobabu, w którym przez dwa lata mieszkała jedna z rodzin olęderskich. W spotkaniu wzięli udział uczniowie kl. IV SP, II gimnazjum oraz Kasia Nowak i Maciej Liske z kl. III gimnazjum. Helena Łopatka, Weronika Pieszak kl. IV

Święto Patrona i Dzień Edukacji Narodowej 16 października w ZS w Zasutowie jest Świętem Patrona. Bieżącego roku tego dnia obchodzono również DEN. Pierwsza część, dotycząca patrona, rozpoczęła się mszą w kościele. Dalsza część uroczystości odbyła się już w szkole. Uczniowie kl. III gim. Katarzyna Nowak i Maciej Liske zaprezentowali film o ich pobycie na KUL-u w r.2011 i 2012 podczas gali podsumowującej Ogólnopolski Konkurs „Młodzież jakiej nie znacie”. Zachęcali również kolegów gimnazjalistów do wzięcia udziału w VIII edycji tego konkursu zatytułowanego „Moją młodość przeżywam godnie”. Tematy prac konkursowych nawiązują do słów wypowiadanych przez bł. Jana Pawła II. Potem nastąpiło podsumowanie projektu edukacyjnego Święto Patrona, nad którym pracowaliśmy 3 tygodnie. Projekt opracowały panie Krystyna Jagodzińska i Maria Trzcińska. Gimnazjum brało udział w konkursie literackim „Moje refleksje nt. słów Jana Pawła II: ”Wy jesteście nadzieją Kościoła, świata-wy jesteście moją nadzieją”. (Wyróżnienia otrzymali: Aleksandra Szewczyk kl. II gim., Katarzyna Nowak kl. III gim., Patrycja Walczak kl. III gim.) Zadaniem uczniów klas IV-VI było wykonanie plakatu „Dzieciństwo papieża Jana Pawła II”. Dla gimnazjum i szkoły podstawowej odbył się również Konkurs wiedzy o Janie Pawle II. (Nagrody otrzymali : SP I miejsce –Marta Jerzak kl. VI, II miejsce – Marcin Karalus kl. VI, III miejsce- Jagoda Jóźwiak, gim-

PRZEGLĄD

NEKIELSKI

nazjum- I miejsce- Mikołaj Zielonka kl. I gim., II miejsce –Weronika Sawa kl. II gim, III miejsce – Zuzanna Cibail kl. I gim. ) Młodsi uczniowie brali udział w konkursie plastycznym ”Jan Paweł II i dzieci”. ( Wyróżnieni zostali : Mateusz Kubacki kl. I, Wiktoria Patelka kl. II i Dominik Ćwikliński kl. III). Starsi uczniowie wzięli również udział w konkursie plastycznym „Jan Paweł II pielgrzym –podróżnik”. (Wyróżnieni zostali: Sara Lewandowicz kl. V, Marcin Karalus kl. VI, Katarzyna Michalak kl. IV). Potem nastąpiła część druga poświęcona DEN. Głos zabrał dyrektor szkoły pan Piotr Michalak, który wręczył nagrody nauczycielom i pracownikom administracyjnym. Następnie wszyscy mogliśmy obejrzeć zabawne przedstawienie, przygotowane przez p. Krystynę Jagodzińską, traktujące szkołę „z przymrużeniem oka”. Występujący -to uczniowie kl. IV SP i II gim. W tym roku szkolnym nagrodzeni zostali: p. Krystyna Jagodzińska -nagroda burmistrza, nagrody dyrektora: p. Justyna Cibail, p. Danuta Czajkowska, p. Halina Szczecińska –Popiela, p. Mirosław Kowalski. Natomiast wśród pracowników administracyjnych nagrody otrzymali p.Agnieszka Dobosz, p. Maria Waligóra i p. Jolanta Mularczyk. Po oficjalnych uroczystościach Rada Rodziców zaprosiła wszystkich pracowników szkoły oraz emerytów na słodki poczęstunek, za który serdecznie dziękujemy. U. Januchowska

Noc w szkole Czy zastanawialiście się kiedyś, co się dzieje w nocy w szkole? Moi koledzy z klasy czwartej i ja już wiemy. Sprawdziliśmy to z 5/6 października br. Spędziliśmy noc w szkole z naszą wychowawczynią, p. Krystyną Jagodzińską!!! A co się działo w nocy w szkole? W nocy grasują zombi, w klasie można obejrzeć

horror (my oglądaliśmy film „Jestem legendą”), można nawet zjeść pizzę, śpiewać piosenki (karaoke), biegać z latarkami po szkole, bawić się w kalambury i w Oxford Cambrige. Do domu wróciliśmy naprawdę zmęczeni, ale nie możemy się doczekać następnego razu. Weronika Pieszak

Konkursy przedmiotowe rozpoczęte 19 października br. rozpoczęły się etapy szkolne konkursów przedmiotowych dla uczniów województwa wielkopolskiego. Jako pierwsi batalię o przejście do kolejnego etapu – rejonowego rozpoczęli gimnazjaliści. Przystąpili do Konkursu Języka Polskiego. Klasę trzecią reprezentowali: Katarzyna Nowak, Maciej Liske i Maciej Strzyżykowski; klasę drugą: Monika Adamska, Bartosz

Juszczak, Aleksandra Szewczyk i Agata Walkowska. Na etapie rejonowym szkołę reprezentować będą: Katarzyna Nowak, Maciej Liske i Agata Walkowska (zdobyli wymagane regulaminem punkty). Gratuluję! Dziękuję wszystkim uczniom biorącym w konkursie za czas poświęcony na przeczytanie lektur i przygotowanie się do etapu szkolnego. K.J.

Lekcja w kinie Niecodzienne zajęcia mieli uczniowie klas I-III ZS w Zasutowie w czwartek 18.10 br. w Poznaniu w Multikinie, którzy uczestniczyli w lekcji na temat „I kto to mówi?”. Jest to jeden z tematów cyklu „Lekcja w kinie”. Temat naszej lekcji dotyczył dubbingu. Uczniowie mogli się dowiedzieć czym jest dubbing i jak powstaje. Mogli obejrzeć reportaż z warszawskiego studia dubbingowego zrealizowanego w konwencji telewizyjnej, a w roli reportera zobaczyć Krzysztofa Tyńca. Zobaczyli też, kto użycza swego głosu Gargamelowi, Prosiaczkowi czy Królikowi Bugsowi. Niezwykle interesujące było podpatrywanie Małgorzaty Kożuchowskiej, Agnieszki Dygant czy Krzysztofa Tyńca podczas podkładania głosu do filmu „I ty możesz zostać bohaterem”, którego pokaz odbył się w ramach wspomnianej lekcji. Uczniowie wzięli

też udział w specjalnych ćwiczeniach, z których korzystają aktorzy, a także bawić się w dubbingowanie krótkiej scenki. Lekcja była prowadzona w ciekawy i dostępny sposób i nikt z uczestników się nie nudził podczas zdobywania informacji o dubbingu. Natomiast po filmie poszliśmy na Stary Rynek obejrzeć koziołki. Uczniowie pojechali do Poznania pod opieka wychowawczyń: M. Trzcińskiej, U. Januchowskiej i H. Szczecińskiej – Popiela. Do opieki włączyli się również rodzice: p.K. Grzeszczyk, p. B. Świercz i p. M. Zielonka. U. Januchowska

STRONA 19


AKTUALNOŚCI SZKOLNE - ZS NEKLA

Pokaz pierwszej pomocy dla klas I-III Szkoły Podstawowej w Nekli

„Nie ten jest odważny, kto nie czuje strachu, ale ten, kto potrafi go pokonać. Nie osiągniesz nic bez odwagi. To największa cnota umysłu, obok honoru.” James Allen 16.10.2012 r. w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej odbył się pokaz udzielania pierwszej pomocy dla uczniów klas I-III. Dzięki uprzejmości druhów: Natalii Nikodem, Ewy Kuszak, Przemysława Szalatego, Roberta Kaptura oraz członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej Nekla najmłodsi uczniowie mogli nauczyć się zasad zachowania w trudnych sytuacjach zagrożenia życia. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że pierwszych kilka minut decyduje o przeżyciu osoby poszkodowanej podczas wypadku. Dzieci wykazały się dużą wiedzą. Pamiętały numery alarmowe telefonów, gdzie i w jakiej sytuacji można znaleźć

pomoc osób dorosłych. Wiedziały również, że należy dzwonić tylko w bardzo ważnych sprawach podając konkretne informacje. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza to uczniowie naszej szkoły – możemy być z nich naprawdę dumni. Poświęcają swój wolny czas, aby umieć nieść pomoc innym – to godne podziwu. Prowadzone zbiórki przez druhnę Ewę Kuszak służą wyszkoleniu przyszłych strażaków ochotników. Przedstawione przez nich scenki ukazały realne sytuacje z życia. Perfekcyjne zachowanie, opanowanie i precyzyjność tych młodych ludzi spowodowały zachwyt i podziw zgromadzonych uczniów. Serdecznie dziękuję przedstawicielom Ochotniczej Straży Pożarnej z Nekli za przygotowanie pokazu pierwszej pomocy – wiemy, że możemy zawsze na Was liczyć. Katarzyna Kulczak

XXI Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża - etap szkolny Celem Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz promowanie zdrowego stylu życia poprzez kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych, pogłębianie wiedzy na temat zagrożeń zdrowotnych, sposobów ochrony zdrowia i dbałości o zdrowie oraz inicjowanie i realizowanie przez młodzież działań promujących zdrowie w środowisku lokalnym. Olimpiada, mimo charakteru konkursowego, nie jest nastawiona na rywalizację,

a na wymianę doświadczeń oraz rozwijanie i doskonalenie swoich umiejętności. 26 października odbył się w naszym gimnazjum etap szkolny. Uczestniczyło w nim 40 uczniów, których zadaniem było rozwiązanie testu składającego się z 20 pytań. Uczestnicy odpowiadali na pytania dotyczące m.in. piramidy zdrowego żywienia, bulimii oraz chorób cywilizacyjnych i zakaźnych. Najwięcej punktów uzyskali: Dominik Hulewicz (IIIC) i Paulina Kubiak (IIIA). Będą oni reprezentowali naszą szkołę w etapie rejonowym we Wrześni. Iwona Koralewska

„Zachowaj Trzeźwy Umysł 2012” W ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” wśród laureatów znalazły się uczennice Zespołu Szkół w Nekli: Patrycja Olejnik VIa i Magdalena Matuszczak VIb. Obydwie brały udział w konkursie „To ja”. Od uczestnika konkursu oczekiwano chwili zastanowienia nad tym, jak postrzega sam siebie oraz zaprezentowania siebie od tej strony,

której rówieśnicy i nauczyciele jeszcze nie znają. Rezultaty przemyśleń należało ująć w pracy plastycznej lub opisać i pokazać to, co ważne - zalety, zainteresowania, osiągnięcia czy marzenia. Uczennice otrzymały nagrody oraz dyplomy z gratulacjami za „znakomity udział w konkursie”. Iwona Koralewska

Przyjęcie pierwszoklasistów do społeczności szkolnej

Konkurs przyrodniczy dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych „Ptaki polski zagrożone wyginięciem” etap szkolny

Jakim pokarmem odżywia się rzęsorek mniejszy? Gdzie zakłada gniazda bocian czarny? Kiedy przylatują do naszego kraju jerzyki? Gdzie głównie gniazduje żołna? STRONA 20

Gdzie przeważnie spędza zimę mysz polna? Czym głównie odżywia się mopek? Z takimi pytaniami zmagało się 20 uczniów Gimnazjum i 13 uczniów ze Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół w Nekli, którzy wzięli udział w Konkursie Przyrodniczym „Salamandra”. Najwięcej punktów uzyskali: Maja Dopierała, Zuzanna Urbaniak, Piotr Wróblewski, Piotr Szaj, Piotr Szymczak, Jakub Elegańczyk, Marta Zgoła, Inga Grobarska, Magdalena Matuszczak i Aleksandra Wiśniewska. Uczniowie ci awansowali do etapu okręgowego, który odbędzie się 16 lutego 2013 w Nowym Folwarku. Iwona Koralewska

W roku szkolnym 2012/2013 rozpoczęło naukę w Szkole Podstawowej w Nekli 57 pierwszoklasistów. 3 września w obecności społeczności szkolnej złożyli ślubowanie i zostali pasowani na uczniów naszej szkoły. Minęło parę tygodni i dnia 30 października 2012r. zostali oni przyjęci do najmłodszej grupy wiekowej. Na tę ważną uroczystość przybyła dyrekcja, rodzice uczniów, uczniowie klas drugich i trzecich z wychowawcami. Uczniowie zdali swój pierwszy

ważny egzamin celująco. Dzieci pięknie śpiewały piosenki, recytowały wiersze, udzielały poprawnych odpowiedzi dotyczących nauki i szkoły. Na zakończenie dyrekcja Zespołu Szkół w Nekli – pan Robert Andrzejczak i pani Aldona Kubacka – wręczyli naszym pierwszoklasistom pamiątkowe dyplomy i upominki. Wszystkim pierwszoklasistom życzymy samych sukcesów w szkolnej edukacji. Wychowawczynie klas pierwszych: kl. Ia, Ib i Ic

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


AKTUALNOŚCI SZKOLNE - ZS NEKLA

Dzień Nauczyciela w Gimnazjum w Nekli

15.10.2012 w Zespole Szkół w Nekli odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na piątej godzinie lekcyjnej świętowało całe gimnazjum. Uczniowie wprowadzili przybyłych gości w radosny nastrój. Cała część artystyczna nawiązywała ściśle do znanego teleturnieju „Kocham Cię Polsko”. Do wspólnej zabawy zaproszono dwie drużyny. W pierwszej znajdowały się między innymi pani Anna Kępista czy pani Aneta Bajołek, w drugiej zaś pani Aldona Kubacka oraz pani Monika Waligóra. Obie drużyny musiały odpowiadać na

pytania z zakresu muzyki, wiedzy o szkole oraz dotyczące scenki przygotowanej przez uczniów klas I gimnazjum. Przed i po każdej konkurencji można było usłyszeć szkolny dżingiel „Kocham Cię Szkoło”. Zwyciężyła drużyna Pani Aldony Kubackiej. Po zaciętej rywalizacji drużyny otrzymały symboliczne nagrody, zaś wszyscy nauczyciele urocze aniołki, które podobno przynoszą szczęście. Po tych wydarzeniach wszyscy uczniowie oraz nauczyciele powrócili do klas...ale z uśmiechem na twarzy. Agnieszka Kotowicz

Dzień Nauczyciela w Szkole Podstawowej w Nekli „Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu” Dzień Edukacji Narodowej, świętowany w dniu 15 października br., w Szkole Podstawowej imienia Marii Konopnickiej w Nekli, upłynął pod hasłem „Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”. Sentencja ta została zaczerpnięta ze znanej wielu uczniom lektury „Mały Książę”. Uczniowie klas VIb i Vc przenieśli swoich kolegów i koleżanki w świat widziany z perspektywy tytułowego bohatera wspomnianej książki, który nie rozumie kim jest nauczyciel, ani czym jest szkoła. Przedstawienie pt. „Wdzięczność” pozwoliło wszystkim przypomnieć sobie, że nauczyciel to także przyjaciel, a szkoła jest źródłem inspiracji i motywacji do działania. Ożywioną i wesołą atmosferę wprowadzały również występy naszych uczniów, prezentujących swoje talenty wokalne. Przedstawiciele szkoły podstawowej i

gimnazjum połączyli swoje siły i wraz z muzyką, graną na żywo przez p. Magdalenę Mitkowską i zespół gimnazjalny, wprowadzili wiele świeżości. Gromkie brawa, momenty wzruszeń jak i pozytywnego śmiechu dowiodły, że występ był udany. Prezentacje artystów spodobały się na tyle, że uczeń klasy VIa - Jakub Czaiński – został poproszony o ponowne wykonanie utworu o pięknej nauczycielce. Spotkanie zakończono złożeniem życzeń dyrekcji i nauczycielom oraz wręczeniem rumianych jabłek z życzeniem „Owocnej pracy”. Po wystąpieniu pana dyrektora Roberta Andrzejczaka klasy rozeszły się do sal lekcyjnych w pogodnych i rozśpiewanych nastrojach. Izabela Grzegorczyk, Elwira Przyjemska, Magdalena Mitkowska

Drugie spotkanie muzyczne dla uczniów klas I III Szkoły Podstawowej w Nekli Tytuł: „WYSPA GUMOWEGO UCHA” 23.10.2012 r. odbyło się drugie spotkanie muzyczne pt: „WYSPA GUMOWEGO UCHA”. Na kolejnej wyspie Dźwiękolandii dzieci spotykają dziwną postać w czapce. Okazało się, że to Dźwiękosłuch mieszkaniec wyspy, ukarany przez Królową Polihymnię za podsłuchiwanie. Uczniowie wykonując z artystami kolejne trudne zadania pomagają zdjąć urok z mieszkańców wyspy, którym za karę Królowa przyprawiła duże gumowe uszy.

PRZEGLĄD

NEKIELSKI

Dzieci zapoznały się z podstawowymi określeniami dynamicznymi: piano, mezzoforte, forte zastosowując poznane pojęcia w nazywaniu stopnia głośności poszczególnych wesołych utworów muzycznych, oraz poznały pojęcie muzycznej DYNAMIKI. Dzieci najlepiej przyswajają wiedzę, kiedy przyjemnie i wesoło bawią się. Występujący artyści: Arkadiusz Kos, Sławomir Jaślar, gąsienica Reni. Katarzyna Kulczak

Wyjazd na mecz piłki siatkowej Krispol Września – GTPS Gorzów Wielkopolski 20 października 2012 roku we Wrześni odbył się mecz piłki siatkowej między drużynami Krispolu Września oraz GTPS Gorzów Wielkopolski. Na spotkanie wybrali się również uczniowie Zespołu Szkół w Nekli. Na miejsce dotarliśmy około godziny 17:30, mogliśmy więc obserwować rozgrzewkę oraz prezentację drużyn. Miejsca zajęliśmy przy samej płycie boiska przez co spotkanie wydawało się jeszcze bardziej emocjonujące ze

względu na wpadające z boiska piłki. Mecz ostatecznie zakończył się zwycięstwem wrzesińskiej drużyny 3:1. Na koniec udało nam się wykonać pamiątkowe zdjęcie z jednym z zawodników Krispolu. Opiekunami wycieczki byli pan Robert Andrzejczak, pani Małgorzata Strzyżewska, opiekunowie Samorządów Uczniowskich - pani Elwira Przyjemska oraz pan Marek Wasiak. Marek Wasiak

STRONA 21


AKTUALNOŚCI SZKOLNE - ZS TARGOWA GÓRKA

Uroczystość pasowania na pierwszoklasistów

11 października, to bardzo ważny dzień w Zespole Szkół w Targowej Górce, bowiem do grona uczniowskiej społeczności dołączyli pierwszoklasiści. Wspaniale przygotowani przez swoją wychowawczynię p. Grażynę Jaskułecką, dzieci bezbłędnie recytowały wierszyki i śpiewały piosenki. Występom przyglądali się wzruszeni rodzice, którzy kibicowali swoim pociechom i trzymali kciuki za udany występ. Z kolei przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego w humorystyczny sposób przyjęli pierwszaków do swojego grona. Przygotowali dla nich „bardzo trudny” egzamin, który składał się z wielu zadań, a mianowicie należało wyszukać ustami czekoladę w mące, podpisać się pisakiem trzymanym ustami, przejść „po jeżu” z woreczkiem na głowie, rozpoznać z zawiązanymi oczyma różne smaki, ale najtrudniejszym zadaniem było rozpoznanie ręki swojej pani tylko po dotyku . Dzieci poradziły sobie ze wszystkim znakomicie, nawet z wypiciem „eliksiru mądrości”, którym okazał się sok z cytryny. Następnie wprowadzono sztandar szkoły i uczniowie złożyli uroczystą przysięgę. Dyrektor szkoły, p. Hanna Migdalska za pomocą wielkiego ołówka pasowała każdego pretendenta do zaszczytnego miana ucznia. Na pamiątkę wydarzenia dzieci otrzymały dyplomy. Po uroczystym pasowaniu, pierwszaki zło-

STRONA 22

żyły odciski palców pod tekstem ślubowania. I takim oto sposobem pierwszoklasiści dołączyli do wielkiej szkolnej rodziny. Następnie przyszedł czas na prezenty. Koleżanki i koledzy z kl. II i III oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wręczyli pierwszoklasistom drobne upominki, a rodzice obdarowali swoje pociechy wielkimi tubami pełnymi słodyczy, zwanymi „rogami obfitości”. Zdziwienie i zaskoczenie wywołała ogromna paczka przykryta kolorowym materiałem. Samorząd Uczniowski, znając temperament swoich młodszych koleżanek i kolegów, postanowił wręczyć wychowawczyni klasy I prezent, który z pewnością przyda się w poskromieniu zbyt „dużej energii”. Pod materiałem kryła się metalowa klatka, do której mieliby trafiać najbardziej niesforni uczniowie. Prezent ten, wywołał oczywiście salwę śmiechu, bo był to żart ze strony SU. Po skończonej akademii nasi bohaterowie wraz z rodzicami udali się na słodki poczęstunek, któremu towarzyszyły tańce i wesoła zabawa. Jesteśmy przekonani, że ten piękny, jesienny dzień na długo pozostanie w pamięci uczniów. Wszystkim pierwszoklasistom życzymy sukcesów w nauce i jak najlepszej oceny na pierwszym szkolnym świadectwie. Irena Kierzkowska

Spotkanie z policjantką

10 października w Zespole Szkół w Targowej Górce odbyło się spotkanie z przedstawicielem policji. Pani, st. sierżant Ewa Szatkowska przeprowadziła pogadankę na temat zachowania bezpieczeństwa podczas drogi do i ze szkoły. Omówiła kwestie związane z zagrożeniami wynikającymi z lekceważenia przepisów drogowych. Przypomniała nam więc, jak powinniśmy zachowywać się na drodze i czego unikać, aby nie narazić siebie i innych na niebezpieczeństwo. Dzieci na pewno zapamiętają dobre rady gościa, które mówiły o prawidłowym przejściu przez jezdnię, niebezpieczeństwach grożących na drodze, wyposażeniu w ubiory i elementy odblaskowe, konieczności przestrzegania wyznaczonych miejsc do zabawy; z dala od jezdni. Zwróciła też szczególną uwagę na bezpieczną jazdę

rowerem po jezdni i związane z tym przepisy. Dzieci dowiedziały się , że kierować samodzielnie rowerem po drodze publicznej mogą wówczas, gdy zdobędą kartę rowerową. Dokument ten można uzyskać w szkole, po ukończeniu 10 lat i zdaniu egzaminu z przepisów ruchu drogowego. W przeciwnym razie muszą być pod opieką osoby dorosłej. Uczniowie czynnie brali udział w zajęciach, chętnie odpowiadali na pytania policjantki, jak i sami zadawali dociekliwe pytania. Dzieci wykazały się dużą wiedzą na temat znajomości znaków drogowych czy przepisów dotyczących poruszania się po drodze. Pogadanka miała charakter dydaktyczno wychowawczy. Na koniec dzieci podziękowały serdecznie za spotkanie i wręczyły pani laurkę. Irena Kierzkowska

Dzień Edukacji Narodowej

15 października z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół w Targowej Górce odbyła się uroczysta akademia, na którą przybyli nie tylko obecni pracownicy szkoły, ale także emerytowani nauczyciele i pracownicy oświaty. O część artystyczną zadbał Samorząd Uczniowski pod kierunkiem p. Mirosława Wejherowskiego. Młodzież przygotowała humorystyczną prezentację multimedialną,która bardzo wszystkim się podobała. Z kolei p. dyr. H. Migdalska złożyła wszystkim nauczycielom i pracownikom administracyjno-obsługowym serdeczne życzenia zdrowia i satysfakcji w codziennej pracy ...”by nie zabrakło Wam nigdy zapału do kształtowania serc i sumień młodego pokolenia. Byście uczyli naszych uczniów pokonywania zła i kierowania się w życiu dobrem, byście byli zawsze wzorami sumienności i życzli-

wości”... , a emerytom ...”życzę, miłych wspomnień związanych z naszą szkołą oraz wielu okazji do dzielenia się swoim doświadczeniem z wszystkimi, którzy pracując ciągle się uczą”... Następnie wręczone zostały nagrody i wyróżnienia przyznane pracownikom oświaty. Wśród nauczycieli nagrody otrzymali: p. Anna Męch, p. Ewa Wolniak, p. Dariusz Nikodem, p. Grażyna Jaskułecka, p. Lucyna Idasiak. Wśród pracowników administracyjno-obsługowych nagrody otrzymali: p. Monika Kozielska, p. Halina Zastawa oraz wyróżnienie p. Andrzej Zielniewicz. Nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Nekla otrzymała p. Elżbieta Waligóra. Nagrodzonym i wyróżnionym pracownikom naszej szkoły serdecznie gratulujemy! Irena Kierzkowska PRZEGLĄD

NEKIELSKI


ZAKOŃCZENIE SEZONU 2012 W MOTOCROSSIE!!!

rowy M to

S K

Nekla

Klub Mo

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

www.karlik.poznan.pl

Motoro

l

wy

PRZEGLĄD

NEKIELSKI

Nek

ro

Klub

M

KS

a

b

wy

Klu

Nie ma co gadać! Klub MKS Nekla zwycięstwo od kilku tygodni miał w kieszeni i nikt nie łudził się chyba że będzie inaczej. Tak imponująca przewaga punktów okazała się dla głównego rywala (Klub WKM Wschowa) niemożliwa do przeskoczenia, dosłownie i w przenośni. Tym bardziej, że ostatnia runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Motocrossie odbywała się na torze gospodarzy. Uch a tam… działo się! 13-go października w Opatówku, piękna złota jesień, uszczypliwi mówili nawet, żeo Klub rzucił sporo t o o tej porze na tacę, stądM taka pogoda roku. Trzeba przyznać, faktycznie tor nie wymagał nawadniania, nie kurzyło się, a i błota też nie było. Organizacja zawodów ruszyła już miesiąc wcześniej. Tym razem organizatorzy postarali się by wszystko Nekla było MKS zapięte na ostatni guzik, gdyż swoją obecność zapowiedział Tomasz Gollob, a co za tym idzie sporo przedstawicieli mediów pojawiło się tego dnia na torze. Patronatem medialnym imprezę objęli: Radio Mercury, Radio Gniezno, regionalna gazeta Wiadomości Wrzesińskie oraz Przemiany Gniezno, portal internetowy Nowa Września, dwumiesięcznik pasjonatów motocrossu X-cross. Przedstawiciele Telewizji Polskiej, TVP Poznań oraz TVN Sport obecni na zawodach byli zafascynowani atrakcyjnością imprezy oraz widowiskowością tego sportu. Ubolewali jednak, że jest to sport tak mało popularny w Polsce i tak niewiele go w mediach. My działacze Klubu również podzielamy ich zdanie. Walczymy o rozgłos, staramy się stworzyć nową markę, promujemy tym samym zarówno ten sport, wyróżniających się zawodników, jak również nasz region. Trzeba zaznaczyć, że media interesują się nie tylko samym Mistrzem, ale również perełkami naszego Klubu, bowiem reportaż nakręcono również z Bogusiem Sulkowskim. Obecność samego Mistrza Świata w Żużlu Tomasza Golloba jest niewątpliwie wabikiem dla mediów, co organizatorów niewątpliwie cieszy. Sam ”On” natomiast, jak twierdzi, dobrze czuje się na torze w Opatówku, co jest miłe i zachęca do współpracy i realizacji kolejnych pomysłów z udziałem jego, jak również innych gwiazd sportu. Ale to na razie tajemnica. Cóż, planów jest wiele, co uda się zrealizować czas pokaże. Tego dnia zorganizowano rów-

nież zbiórkę publiczną dedykowaną młodzikom Klubu MKS Nekla. Niestety nie cieszyła się ona zbyt dużym zainteresowaniem, mimo iż w tłum ruszył sztab 4 dziewczyn z balonami z logo Klubu oraz cegiełkami w formie harmonogramów i spisu zawodników MKS. Pomysł naszym zdaniem dobry, ale trudno… ludzie nie są skłonni wyciągać portfele. Dla dobrego samopoczucia, tłumaczmy to kryzysem. Niestety w lokalnej prasie, w której ukazała się informacja o zawodach pojawiła się błędna informacja o biletowaniu imprezy. Organizatorzy uważają, że w dużej mierze ten fakt odstraszył publiczność, która nie tak licznie jak zwykle przybyła na tor. Organizację imprezy w dużym stopniu wsparli: Burmistrz Miasta i Gminy Nekla, Starosta Wrzesiński oraz sponsorzy prywatni, których trzeba tu wymienić: właściciel toru Tadeusz Magiera, prezes Klubu Edward Wróbel, Ryszard Begier, Marek Begier, Sławomir Begier, Ryszard oraz Maciej Bandosz, Leszek Stachowiak, Krzysztof Nowakowski, Marek Kubiaczyk z Nekli, Tomasz i Ireneusz Rybińscy ze Swarzędza, Firma AGD Antkowiak , Firma ATUT, Motoclinika z Wrześni, Firma PIMAX z Psar Małych, Hurtownia Olejowa Sigma z Kostrzyna Wlkp, Restauracja Greys z Siedlaca, Centrum Paliw i Rozpuszczalników ze Słomowa, Agencja Ochrony VICTORY z Poznania. Klub jest organizacją nie prowadzącą działalności gospodarczej, stąd trudno uzyskać środki na jego działalność, a koszty choćby utrzymania toru są niemałe. Z takim wsparciem i pomocą naprawdę można już dużo zdziałać. Bez tych ludzi nie byłoby tak ważnego wydarzenia na skalę kraju. Należą się im

ogromne podziękowania!!! Nic nie znacząca dotychczas wieś Opatówko od jakiegoś dopiero czasu tętni życiem, zyskując coraz większą popularność. Zawodnicy i tym razem nie zawiedli, w liczbie 160 stawili się na starcie, z czego aż 26 zawodników Klubu MKS Nekla. Nie mogło być inaczej, zawsze najliczniej zawodnicy startują na własnym podwórku. Nie każdego bowiem stać na wyjazdy kilkaset kilometrów w głąb kraju. Nie każdy też ma na to czas. Trzeba dodać, że sport ten jest niezwykle kosztowny, w tym utrzymanie motocykla oraz wjazdy na zawody, a profit żaden. Zawodnicy jadą za przysłowiową „marchewkę”. Jedyne co zyskują to puchar i własna satysfakcja. Mimo to pasjonatów tego sportu jak widać nie brakuje. Jakże zatem zaskoczeniem dla zawodników był fakt, kiedy przedstawiciel Firmy Interbell w Kategorii Mistrzostwa Okręgu Poznań wręczył zwycięzcom koperty. Na oficjalnej Gali Sportu Motocrossowego, która odbyła się w Hotelu „Polonia Podstolice” w Zasutowie stawiło się ok. 500 gości, w tym zawodnicy oraz zaproszeni przedstawiciele władz i sponsorów. Wręczania pucharów nie było końca. Najpierw na podium weszli zwycięzcy tego dnia, czyli zawodów w Opatówku. Z Klubu MKS Nekla byli to: w klasie MX Junior Patryk Rybarczyk 1 miejsce i Jakub Nowicki 3-ci, w klasie MX2 Boguś Sulkowski 2-gi, Przemysław Bandosz 3-ci, tego dnia Tomasz Gollob był 6-ty, w klasie MX1 Sebastian Rymacki 1-szy, Marek Begier 2-gi, w klasie Weteran Andrzej Szalbierz 1-szy. Następnie podsumowano sezon 2012, gdzie w klasie MX65 Marcin Bandosz zajął miejsce 5 na 17

zawodników startujących w mistrzostwach; w MX85 Bartosz Stachowiak 14-ty na 35-ciu; w MX Junior Patryk Rybarczyk 1-szy, Jakub Nowicki 3-ci, Adrian Marciniak 13-ty, Mikołaj Lenartowski 22-gi na 49-ciu; w MX2 Przemek Bandosz 2-gi, Boguś Sulkowski 3-ci, Michał Pawłowski 7-my, Przemek Nowak 10-ty, Marcin Nowak 12-ty, Artur Nowak 14-ty, Jakub Podejma 20-ty, Krzysztof Jabłoński 22-gi, Krzysztof Grenda 29-ty, Mateusz Lenartowski 38-my, Rafał Karalus 52-gi, Tomasz Gollob 58-my, Wojciech Jerzakowski 63-ci i Marcin Dominik 74-ty na 90; w klasie MX1 Sebastian Rymacki 1-szy, Marek Begier 2-gi, Leszek Stachowiak 4-ty, Tomasz Rybiński 13-ty, Ireneusz Rybiński 14-ty, Piotr Dądaj 27-my na 49; w klasie Weteran Andrzej Szalbierz 1-szy, Mariusz Wesołowski 8-my, Marek Pawlaczyk 21-szy, Mathijs Beerkens 26-ty na 44; w klasie Quad lic.C Patryk Karasiński16-ty na 21. Pewnie wielu zaciekawi również fakt kto otrzymał wartościową kopertę od firmy komórkowej INTERBELL. A więc w swoich klasach byli to: Marcin Bandosz, Bartosz Stachowiak, Patryk Rybarczyk, Jakub Nowicki, Przemek Bandosz, Boguś Sulkowski, Marek Begier, Sebastian Rymacki, Leszek Stachowiak oraz Andrzej Szalbierz. Zawartość kopert niestety do dziś jest tajemnicą. Niech to będzie zachętą dla zawodników w zmaganiach w kolejnym sezonie 2013. Zarząd Klubu MKS Nekla cieszy się z ogólnego sukcesu Klubu, jak również indywidualnych zwycięstw każdego z osobna, serdecznie zatem zawodnikom gratuluje i dziękuje, gdyż to dla nich Klub istnieje i dla nich się rozwija!!!

STRONA 23


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

WYSTAWA PTAKÓW EGZOTYCZNYCH PODCZAS TARGÓW ROLNICZYCH ,,ROLNICZA JESIEŃ” WE WRZEŚNI

21 października 2012 trzeci rok z kolei podczas targów rolniczych ,,Rolnicza Jesień” we Wrześni Stowarzyszenie Hodowców Papug i Ptaków Egzotycznych ,,Kakadu” z Nekli na sali gimnastycznej ZSTiO zorganizowało wystawę papug i ptaków egzotycznych. W pokazie uczestniczyło 15 członków Stowarzyszenia „Kakadu” (Ryszard i Robert Grzegorscy, Mariusz Kowalczyk, Stanisław Izydorek, Michał Magner, Stanisław Łęcki, Grzegorz Czajka, Krzysztof Socha, Waldemar Najmowicz, Zenon Owczarzak, Robert Chojnacki, Dariusz Jóźwiak, Jarosław Kapczyński, Tomasz Nowakowski, Mariusz Zając). W 78 klatkach wystawowych, czterometrowej wolierze kolegi Tomasza Nowakowskiego i kolorowej witrynie z amadynami kolegi Grzegorza Czajki zaprezentowano 220 ptaków. Hodowcy Stowarzyszenia ,,Kakadu” mieszkańcom Wrześni pokazali papugi (arę ararunę, kakadu żółtolice i różowe, lory wielkie, lorysy tęczowe. różne gatunki rozell, aleksandrett, łąkówek, księżniczek.)zebereki, przepióry,

STRONA 24

przepiorki, kanarki, amadyny, srebnodzobki, astryldy, papuziki i gołąbki diamentowe. Gwiazdą wystawy była oswojona araruna Prezesa Stowarzyszenia Tomasza Nowakowskiego. Większość ptaków była demonstrowana w nowych klatkach wystawowych, których wykonanie było z finansowane w ramach projektu ,,DZIAŁAJ LOKALNIE VII 2012”. Tytuł projektu: Propagowanie hodowli ptaków egzotycznych, właściwego stosunku człowieka do awifauny poprzez organizacje pokazów ptaków egzotycznych. Realizując projekt Stowarzyszenie ,,Kakadu” otrzymało pomoc finansową ze środków Programu ,,Działaj Lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademie Rozwoju Filantropi w Polsce oraz Ośrodka Doradztwa Lokalnego Stowarzyszenia Światowid. Wystawę ptaków egzotycznych podczas targów ,,Rolnicza Jesień” obejrzały tysiące mieszkańców Wrześni i okolic. Mariusz Zając Zdjęcia : Jarosław Kapczyński

AKCJA POBORU KRWI 4 listopada 2012r., w niedzielę odbyła się czwarta, ostatnia w tym roku akcja poboru krwi, zorganizowana przez Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miasta i Gminy Nekla. Podczas niedzielnej akcji krew była zbierana dla chorego na białaczkę mieszkańca Poznania, Mieczysława Imielińskiego. Na akcję przybyła dwudziestu czterech krwiodawców. Po badaniach lekarskich krew mogło oddać 22 z nich. Zebrano 9.215mll krwi, a dla chorego Mieczysława przeznaczono 6.750 mll. Ogółem w trakcie czterech akcji krwiodawczych w bieżącym roku zebrano ponad 41 litrów

drogocennego leku (41.980mll). Zarząd Klubu HDK w Nekli składa wszystkim bezinteresownym dawcom krwi gorące podziękowania. Dziękuje również burmistrzowi Miasta i Gminy Nekla, Karolowi Balickiemu za udostępnienie pomieszczenia w budynku urzędu podczas akcji, jak również paniom z urzędu które towarzyszyły krwiodawcom. Zarząd Klubu HDK PCK przy Urzędzie Miasta i Gminy Nekla informuje członków Klubu, że Zebranie Sprawozdawcze Klubu odbędzie się w sobotę, 8 grudnia 2012r., w sali OSP Nekla na ul. Gnieźnieńskiej. Przemysław Szalaty

III Papieski Turniej Szachowy ŻYDOWO 2012 - srebro Szymona i brąz Olafa W sobotę, 20 października, odbył się po raz trzeci w Zespole Szkół Publicznych w Żydowie Papieski Turniej Szachowy. Rozgrywki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum odbyły się w dwóch grupach : grupa C – do V kategorii i grupa B – kategorie III i IV. Do udziału w turnieju zostali zaproszeni szachiści z Nekli, Marzenina, Żydowa, Gniezna i Kostrzyna Wlkp. UKS Płomyk

Nekla reprezentowało siedmioro szachistów. W grupie B - Szymon Owsianny zajął drugie miejsce i wywalczył srebrny medal. W grupie C - Olaf Rosiński zajął trzecie miejsce i zdobył brązowy medal, Jakub Elegańczyk był dziewiąty a Michał Mendzelewski dwunasty. Olaf Rosiński i Michał Mendzelewski uzyskali piątą kategorię szachową.

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


KRONIKA SPORTOWA

Gminny Turniej Szachowy Siedemnastu szachistów gminy wzięło udział w sobotę, 10 listopada, w Gminnym Turnieju Szachowym, pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy, który odbył w się w kawiarence szachowej w Nekli. Rozegrano 7 rund tempem 15 minut dla zawodnika. Na turnieju gościliśmy Pana Burmistrza

Karola Balickiego. W klasyfikacji turniejowej obyło się bez niespodzianek. Pierwsze miejsce wywalczył podobnie jak w roku ubiegłym Krystian Kosecki, drugieSzymon Owsianny, a trzecie- Kazimierz Ochowiak. Najlepsi szachiści gminy otrzymali puchary. Pierwsza szóstka zawodników otrzymała nagrody. Dla wszystkich uczestników przygotowano słodki poczęstunek. Zawody sprawnie sędziowała Iwona Koralewska.

Działalność UKS „Milesza” Targowa Górka 20 października 2012 r. Szymon Andrzejewski i Szymon Wiśniewski uczestniczyli w Krajowym Turnieju Badmintona Młodzików w Solcu Kujawskim. W grze pojedynczej Szymon Andrzejewski zajął II m, a Szymon Wiśniewski VI-X m. W grze deblowej zajęli II m. W dniu 26 października 2012 r. zawodnicy UKS „Milesza” Targowa Górka wzięli udział w I Młodzieżowych Mistrzostwach Wielkopolski w speed badmintonie w Poznaniu. W kategorii

U-18 Jan Przybylski zajął miejsce IX- XII przegrywając mecz o wejście do ćwierćfinału na przewagi 18-20 i 16-18. W kategorii U -14 Szymon Andrzejewski zajął I m, a Szymon Wiśniewski II m. Zwycięzcy otrzymali medale, dyplomy i nagrody. Ponieważ turniej odbywał się w hali targowej zawodnicy mogli zwiedzić Targi Turystyczne. Wyjazdy na turnieje badmintonowe są dofinansowywane z Gminy Nekla. Przewodniczący Klubu: Czesław Kozielski

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU „ANIMATOR SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY W GMINIE NEKLA” W OKRESIE OD 15.03.2012 DO 15.10.2012

Od początku projektu w zajęciach prowadzonych przez Gminny Klub Sportowy „PŁOMIEŃ” Nekla uczestniczyły w sumie 33 osoby. Były to dzieci głównie z Nekli ale także z Stroszek, Kokoszek, Podstolic oraz z Zasutowa. Na początku projektu w celu zachęcenia dzieci do uczestniczenia w programie zorganizowałem 18 marca Halowy Turniej o Puchar Prezesa GKS „PŁOMIEŃ” Nekla. Udział wzięły 3 drużyny. Program, który realizowałem przez ostatnie kilka miesięcy był adresowany do dzieci klas 1-5 Szkoły Podstawowej. Treningi odbywały się dwa razy w tygodniu w poniedziałki i środy o godz. 18.00 na stadionie GKS „PŁOMIEŃ” Nekla. Na przełomie kwietnia i maja zorganizowałem kolejny turniej w piłkę nożną tym razem o Puchar PRZEGLĄD

NEKIELSKI

Burmistrza Miasta i Gminy Nekla, który odbył się na stadionie Płomienia. Ostatnim turniejem przed wakacjami letnimi był I Rodzinny Turniej Piłki Nożnej. W turnieju tym udział wzięły dzieci uczęszczające na treningi GKS „PŁOMIEŃ” Nekla wraz z swoimi rodzicami. Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony rodziców którzy chętnie grali z swoimi dziećmi. Podczas wakacji letnich również odbywały się treningi według wyżej wymienionego harmonogramu. Z wiadomych przyczyn frekwencja była mniejsza niż podczas treningów w okresie marzec – czerwiec. Ostatnim sprawdzianem formy dzieci uczestniczących w treningach przed rundą jesienną rozgrywek Konińskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej był turniej w Czerniejewie, który

odbył się 1 września na stadionie drużyny Czarni Czerniejewo. Dzieci klas I-III zajęły wówczas 2 miejsce w grupie. Na przełomie sierpnia i września rozpocząłem proces rejestracji zawodników klas 1-4 do rozgrywek Konińskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w kategorii ORLIK-ŻAK sezon 2012/2013. Runda jesienna rozpoczęła się 15 września a zakończyła się 20 października. W lidze udział brało 5 drużyn: PŁOMIEŃ Nekla, VICTORIA Września, SKP Słupca, SKP SSP Cienin Zaborny, BŁĘKITNI Psary Polskie. System rozgrywek polegał na tym, że w każdej z kolejek jedna drużyna była gospodarzem, a w danej kolejce wszystkie drużyny grały systemem „każdy z każdym”. Ostatecznie drużyna ORLIK – ŻAK zajęła 5 miejsce zdobywając

8, tracąc 34 bramki, suma zdobytych punktów to 12. Dzięki realizacji projektu „ANIMATOR SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY W GMINIE NEKLA” przez GKS „PŁOMIEŃ” Nekla najmłodsze dzieci z Gminy Nekla miały szanse na rywalizację sportową z rówieśnikami z innych miejscowości swojego regionu a tym samym zdobyły niezbędne doświadczenie, które z pewnością przyda się w dalszym życiu sportowym. Dzieci uczęszczające na treningi stały się bardziej samodzielne i pewniejsze swoich umiejętności. Sebastian Kacała (Organizator zajęć, Sekretarz GKS „PŁOMIEŃ” Nekla)

STRONA 25


KRONIKA SPORTOWA WYJAZD DZIECI NA MECZ LECH POZNAŃ – JAGIELONIA BIAŁYSTOK Pod koniec października dzieci grające w drużynie ORLIK-ŻAK pojechały na mecz LECH POZNAŃ – JAGIELONIA BIAŁYSTOK, który odbył się na stadionie przy ul. Bułgarskiej w Poznaniu. Część dzieci po raz pierwszy miała okazję być na tak dużym stadionie i poczuć atmosferę widowiska sportowego. Mimo, że było bardzo zimno to nikt nie żałował, że pojechał.

Sebastian Kacała (Sekretarz GKS „PŁOMIEŃ” Nekla)

Rezygnacja Chciałbym zakomunikować, że z dniem 11 listopada złożyłem rezygnacje z funkcji sekretarza oraz członka zarządu Gminnego Klubu Sportowego „PŁOMIEŃ” Nekla. Z tego powodu chciałbym serdecznie podziękować wszystkim współpracownikom oraz osobom, które pomagały mi i wspierały mnie w pracy na rzecz klubu sportowego. Od początku mojej działalności w klubie chciałem aby „Płomień” stał się organizacją otwartą dla dzieci i aby funkcjonował przede wszystkim dla dzieci. Pół roku temu stworzyłem

najmłodszą drużynę dzieci w kategorii ORLIK-ŻAK tym samym spełniłem jeden z moich celów, jeśli chodzi o działalność tego klubu. Rezygnując z funkcji sekretarza oraz członka zarządu mam poczucie że zrobiłem wszystko co mogłem aby usprawnić działalność klubu. Mam nadzieję, że te 3 lata które przepracowałem w klubie nie były latami straconymi a moja praca przyczyniła się do rozwoju klubu. Sebastian Kacała (Sekretarz GKS „PŁOMIEŃ” Nekla)

Mistrzostwa Powiatu Wrzesińskiego Szkół Gimnazjalnych w tenisie stołowym dziewcząt 08.10.2012r. w Kołaczkowie odbyły się Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Wrzesińskiego Szkół Gimnazjalnych w tenisie stołowym dziewcząt. W turnieju rywalizowało 6 drużyn (2 grupy po 3 zespoły). Nekielskie gimnazjum reprezentowały Paulina Kubiak i Agata Frankowska. Dziewczyny w grupie wygrały mecze z Kołaczkowem oraz z Marzeninem,

w półfinale przegrały z uczennicami Gimnazjum nr 2 we Wrześni. W meczu o 3 miejsce znowu rywalizowały z zawodniczkami z Kołaczkowa i po bardzo zaciętym pojedynku wygrały 3:2 i wywalczyły brązowy medal. Zawodniczkom serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów. Małgorzata Strzyżewska

X HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ RADNYCH I PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH – NEKLA 2012 20 października br. w Hali Widowiskowo – Sportowej przy Zespole Szkół w Nekli miał miejsce X Halowy Turniej Piłki Nożnej Radnych i Pracowników Samorządowych. Organizatorami spotkania byli: Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Nekla, Adam Stefaniak oraz Burmistrz Miasta i Gminy Nekla, Karol Balicki. Jubileuszowy turniej odbył się pod patronatem Starosty Wrzesińskiego, Dionizego Jaśniewicza, którego reprezentował Wicestarosta Wrzesiński, Waldemar Grzegorek.

STRONA 26

W imprezie udział wzięli przedstawiciele z czterech gmin, Kostrzyna Wlkp., Kołaczkowa, Czerniejewa oraz drużyna gospodarzy. Podczas turnieju można było zauważyć wielkie zaangażowanie oraz chęć walki o najlepsze miejsce, jednak dla wszystkich zawodników liczyła się przede wszystkim dobra zabawa i gra „fair play”. Zwycięstwo w X Halowym Turnieju Piłki Nożnej Radnych i Pracowników Samorządowych wywalczyła drużyna z Czerniejewa,

która otrzymała Puchar Starosty Wrzesińskiego. II miejsce przypadło zawodnikom z Kołaczkowa, gospodarze zajęli III miejsce, natomiast samorządowcy z Kostrzyna uplasowali się na IV pozycji. Komisja postanowiła również nagrodzić poszczególnych zawodników, i tak statuetkę „Najlepszego Strzelca” otrzymał Leszek Musidlak z Kostrzyna, „Najlepszym Bramkarzem” turnieju okazał się zawodnik z Czerniejewa – Patryk Siwka. Nekielska drużyna mogła się poszczycić tytułem „Najlepsze-

go Zawodnik”, którego przyznano Panu Mateuszowi Jackowskiemu. Przyznana została również „Nagroda Specjalna”, którą otrzymał Ks. Mariusz Wiśniewski z Kołaczkowa. Przedstawiciele gmin uczestniczących w tej sportowej tradycji, postanowili uhonorować Adama Stefaniaka, który otrzymał pamiątkową statuetkę, jako wyraz uznania za inicjatywę i chęć organizacji corocznych sportowych spotkań. Aleksandra Kujawa

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


ZDROWIE

„Nekielska Akademia Zdrowia”

W poniedziałek 22 października 2012 r. w Nekielskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie edukacyjne połączone z warsztatami praktycznych umiejętności dla członków Nekielskiego Towarzystwa „Amazonki” oraz wszystkich zainteresowanych kobiet. Na spotkaniu omówiono temat: „Samobadanie jako profilaktyka raka piersi”. W profilaktyce raka piersi niezwykle istotna jest przeprowadzana regularnie samokontrola piersi. Bardzo ważną rzeczą dla każdej kobiety jest umiejętność samooceny zdrowia. Rak piersi wykrywany jest coraz częściej. Zachęca się wszystkie kobiety, bez względu na wiek, do wykonywania badań profilaktycznych w tym kierunku. Najprostszym z nich jest samobadanie piersi. Każda kobieta może je wykonywać samodzielnie. Badania naukowe potwierdzają, że kobiety, które systematycznie badają swoje gruczoły sutkowe mają pozytywny stosunek do życia i do tego badania. Są też przekonane o jego celowości i korzyściach płynących z niego. Kobiety wykonujące samobadanie piersi zdają sobie sprawę z tego, że rak piersi jest jednym z najgorszych, trapiących schorzeń, ale są przekonane o wysokim prawdopodobieństwie wyleczenia w przypadku rozpoznania nowotworu o małym zaawansowaniu. Takie podejście do problemu godne jest szerokiej popularyzacji. Niestety, większość kobiet (prawie 90%) nie kontroluje swoich piersi. Nie czynią tego przede wszystkim dlatego, że trudno im znaleźć właściwą i pełną informację na temat samobadania, a niedokładne wskazówki wywołują jedynie uczucie niepokoju. Wiele książek i broszur kładzie nacisk na poszukiwanie w trakcie badania zmian, ale nie tłumaczy, jakie one mogą być. Często wyczuwalne są w trakcie rutynowego badania w okresie przedmiesiączkowym PRZEGLĄD

NEKIELSKI

zgrubienia, na przykład grudkowate guzki. Może to być bardzo niepokojące dla niedokładnie poinformowanych kobiet. Może to spowodować zaniechania regularnych badań, ponieważ każda przyczyna powodująca zgrubienia budzi grozę. W rzeczywistości tylko część wywołujących niepokój guzów jest zmianą nowotworową (ok.20 %), pozostałe to zmiany niegroźne, jak torbiele i włókniakogruczolaki. Jednak nawet tych zmian nie należy lekceważyć. W wielu wypadkach wczesne wykrycie raka pozwala uzyskać trwałe wyleczenie. Dlatego zamiast pesymistycznie patrzeć na problem, lepiej wyciągnąć pełen optymizmu wniosek, iż samobadanie piersi jest krokiem w kierunku zdrowia. SAMOBADANIE Każda kobieta od 20. roku życia powinna samodzielnie badać swoje piersi. Systematyczne, comiesięczne samobadanie powinno stać się nawykiem kontynuowanym przez całe życie. Badanie wykonujemy tydzień po zakończeniu miesiączki, kiedy piersi nie są obrzmiałe i nie są tkliwe w dotyku. W okresie pomenopauzalnym, po ustaniu miesiączkowania samobadanie piersi powinno być wykonywane w wybranym dniu miesiąca. Samobadanie piersi składa się z dwóch czynności: oglądania i dotykania (palpacji). OGLĄDANIE PIERSI W celu przeprowadzenia oceny stanu piersi kobieta powinna rozebrać się do pasa i stanąć przed lustrem. Najpierw należy dokładnie obejrzeć piersi sprawdzając czy nie ma zmian w ich: wyglądzie, kształcie, wielkości i kolorze brodawek. Sprawdzić należy również czy nie pojawiły się ewentualne wypryski lub zmiany koloru, dołki i wciągnięcia skóry. Należy także porównać ze sobą wielkość obu brodawek. W trakcie badania należy również pamiętać o obej-

rzeniu górnej części piersi dochodzącej do pachy. Oględzin biustu należy dokonać także z profilu. W tym celu należy spleść ręce z tyłu głowy i obrócić się tak, by dobrze obejrzeć biust z jednego a następnie z drugiego boku. W dalszej fazie badania należy oprzeć dłonie na biodrach i naciskać je tak mocno, aby odczuwalne było napinanie się odpowiednich mięśni klatki piersiowej. W takim stanie należy dokładnie obejrzeć piersi czy nie są widoczne żadne zmiany. Następnie pochylając się do przodu należy obejrzeć piersi i sprawdzić, czy nie są widoczne zagłębienia lub pofałdowania skóry, zmiany w kształcie piersi lub wciągnięcia brodawek. BADANIE PALPACYJNE W celu rozpoczęcia badania należy położyć się wygodnie na plecach i podłożyć prawą rękę pod głowę. Dzięki takiemu ułożeniu część piersi przesunie się w kierunku mostka, dając lepszy dostęp do całego gruczołu co ułatwi przeprowadzenie badania palpacyjnego. Kobiety o dużym biuście powinny podłożyć poduszkę pod lewy bark. Badanie prawej piersi wykonuje się lewą ręką. Pierś należy mocno uciskać dłonią, stosując jeden ze niżej przedstawionych sposobów przemieszczania dłoni po całym obszarze piersi. Badanie należy przeprowadzić bardzo dokładnie, nie pomijając żadnego fragmentu gruczołu. W trakcie badania dłoń należy trzymać równolegle do powierzchni skóry i dotykać pierś całą powierzchnią dłoni, a nie tylko końcem palców. Rak piersi może dawać przerzuty do węzłów chłonnych pachy i okolicy nadobojczykowej. Węzły te można również wykryć i ocenić ich stan przez badanie dotykowe. Dlatego należy sprawdzić pachę, a następnie dołki nadobojczykowe czy nie ma tam guzków, tj. powiększonych węzłów chłonnych. Po zakończeniu badania prawej piersi należy powtórzyć całą procedurę dla lewej piersi. Należy

więc podłożyć lewą rękę pod głowę, następnie prawą dłonią zbadać lewą pierś w podobny sposób jak to opisano powyżej. Badanie należy wykonać bardzo dokładnie niepomijając żadnej z wymienionych wcześniej czynności. SPOSOBY BADANIA PIERSI • Ruchy w kształcie koncentrycznych okręgów - badanie rozpoczyna się od zatoczenia największego koła po obwodzie piersi, wykonując przy tym małe kółka prostopadle do kierunku ruchu, i przesuwając się ruchem spiralnym zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do brodawki. W ten sposób zbadany zostanie cały gruczoł piersiowy. • Ruchy promieniste - należy podzielić pierś podobnie do tarczy zegara i przesuwać dłoń od brodawki w kierunku godziny 12, a następnie 1, 2, 3 itd., zataczając niewielkie koła aż zostanie zbadana cała pierś. • Ruchy góra - dół - w celu badania, pierś dzieli się na wąskie pionowe paski, a następnie kieruje się ruch ręki na przemian do góry i do dołu zataczając małe koła. W ten sposób bada się dokładnie całą pierś. Wykrycie zmian podczas samobadania piersi nie musi oznaczać obecności raka, ale wymaga zawsze konsultacji ze specjalistą. Te kilka prostych czynności wystarczy, aby dbać o swoje zdrowie…. 21 listopada 2012 r. w środę o godz. 18.00 zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na kolejne spotkanie edukacyjne w ramach „Nekielskiej Akademii Zdrowia” w Nekielskim Ośrodku Kultury. Wykład „Zdrowe żywienie dla zdrowego życia” poprowadzi mgr inż. Paulina Nowaczyk z Katedry Higieny Żywienia Człowieka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. mgr Natalia Bukowska – Marszałkowska lek. Andrzej Paciorkowski

STRONA 27


INFORMATOR Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dworcowa 12, 62-330 Nekla tel. 61 4386472 mgops@gminanekla.pl www.mgops.nekla.eu Nekielski Ośrodek Kultury ul. Poznańska 25, 62-330 Nekla tel. 61 4386060 nok@gminanekla.pl www.nok.nekla.eu Biblioteka Publiczna ul. Chopina 43/3, 62-330 Nekla tel. 61 4386430 biblioteka@gminanekla.pl www.biblioteka.nekla.eu Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Dworcowa 8A/1, 62-330 Nekla tel. 61 4386580, 728 846 092 zgk@gminanekla.pl Wodociągi tel. 694 830 942 www.zgk.nekla.eu Posterunek Policji w Nekli ul. Dworcowa 8A/2, 62-330 Nekla tel. 609 995 105, 61 4386077, 61 4375330, 997 mł. asp. Robert Wróblewski 519 064 776 Całodobowy policyjny telefon zaufania 61 4360350 Przychodnia Lekarza Rodzinnego ”AMICOR” - lekarz rodzinny - pielęgniarka środowiskowa - położna środowiskowa ul. Poznańska 33, 62-330 Nekla tel. 61 4386092 Położna środowiskowa ul. Dworcowa 12, 62-330 Nekla tel. 602 725 753 Pielęgniarki Środowiskowe ul. Dworcowa 12, 62-330 Nekla Grażyna Wilczyńska 604 943 416 Krystyna Markiewicz 605 038 058 Apteka ul. Chopina 43, 62-330 Nekla tel. 61 4373468 Gabinet Weterynaryjny ul. Wrzesińska 21, 62-330 Nekla tel. 600-293-824 Parafie w gminie Nekla Parafia p. w. św. Andrzeja w Nekli, ul. Poznańska 36 tel. 61 4386501 Parafia p. w. św. Michała Archanioła w Targowej Górce tel. 61 4386684 Parafia p. w. św. Katarzyny w Opatówku tel. 61 4386810 www.opatowko.pl STRONA 28

Telefony alarmowe Telefon alarmowy CPR Policja Pogotowie Ratunkowe Straż Pożarna Pogotowie wod-kan. Pogotowie gazowe Pogotowie energetyczne

112 997 999 998 994 992 991

OSP Nekla ul. Gnieźnieńska 2, 62-330 Nekla tel. 61 4386088, 998 www.osp.nekla.eu OSP Targowa Górka ul. Średzka, Targowa Górka tel. 667 947 159, 998 www.osp.nekla.eu

Urząd Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla tel. 61 4386011 fax. 61 4386490 www.nekla.eu nekla.nowoczesnagmina.pl www.nekla.eboi.pl nekla@gminanekla.pl godziny pracy UMiG: pon. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.00-15.00 Urząd Miasta i Gminy Nekla NIP 789-14-54-107 REGON 000538691 GMINA NEKLA NIP 789-17-21-548 REGON 631258098

Poczta ul. Chopina, 62-330 Nekla tel. 61 4386440 Agencja pocztowa Targowa Górka tel. 61 4372614

KONTO: Bank Spółdzielczy w Kostrzynie Wlkp./Oddział Nekla 92 9075 0009 1100 0101 0012 1340

Zespół Szkół w Nekli ul. K. Szczepańskiego 7, 62-330 Nekla, tel. 61 4373521 www.szkola.nekla.pl

Wybrane telefony Urzędu Miasta i Gminy Nekla

Zespół Szkół w Zasutowie ul. Kwiatowa 5, Zasutowo, 62-330 Nekla, tel. 61 4372921 www.sp-zasutowo.com Zespół Szkół w Targowej Górce ul. Karśnickiego 2, Targowa Górka, 62-330 Nekla, tel. 61 4386686 www.zstargowagorka.nekla.pl Przedszkole „Miś Uszatek” w Nekli ul. Poznańska 35, 62-330 Nekla tel. 61 4386095 www.przedszkole.nekla.eu Hala widowiskowo-sportowa ul. Chopina, 62-330 Nekla tel. 61 4373542 Starostwo Powiatowe ul. Chopina 10, 62-300 Września tel. 61 6404444 www.wrzesnia.powiat.pl Powiatowy Urząd Pracy ul. Wojska Polskiego 2, 62-300 Września, tel. 61 6403535 www.pupwrzesnia.pl Urząd Skarbowy ul. Warszawska 26, 62-300 Września tel. 61 4359100 www.uswrzesnia.pl Przydatne telefony Informacja PKS 61 6334922, 9436 Informacja PKP 61 4370066, 616642525, 22 19436 Ogólnopolska informacja PKP, PKS 0 300 300 300 Oświetlenie uliczne 61 4373189 Nadzór telekomunikacyjny 9393 Informacja telefoniczna 118 913

Inspektor ds. Organizacyjnych i Obsługi Interesantów p. Anita Timm tel. 61 4386011 tel. 61 4373171 Kierownik Referatu Księgowości p. Maria Köhler tel. 61 4386011 wewn. 37 tel. 61 4373187 Podinspektor ds. Wymiaru Podatku p. Mirosława Gorbeczka tel. 61 4386011 wewn. 42 tel. 61 4373192 Podinspektor ds. Księgowości Podatkowej p. Elżbieta Ciesielska tel. 61 4386011 wewn. 32 tel. 61 4373182 Inspektor ds. Inwestycji p. Jan Trzciński tel. 61 4386011 wewn. 26 tel. 61 4373176 Inspektor ds. Unii Europejskiej i Zamówień Publicznych p. Katarzyna Zaworska tel. 61 4386011 wewn. 25 tel. 61 4373175

PRZEGLĄD

NEKIELSKI

UWAGA! Za treść reklam, ogłoszeń i nadesłanych listów do „PN” redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adiustacji nadesłanych tekstów oraz listów. Materiały przyjmujemy wyłącznie w wersji elektronicznej.

Podinspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami p. Wojciech Pilch tel. 61 4386011 wewn. 43 tel. 61 4373193 Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska p. Marek Gibowski tel. 61 4386011 wewn. 36 tel. 61 4373186 Inspektor ds. Ochrony Środowiska p. Grażyna Sodkiewicz tel. 61 4386011 wewn. 38 tel. 61 4373188 Podinspektor ds. Obsługi Organów Gminy p. Magdalena Wyderkiewicz tel. 61 4386011 wewn. 34 tel. 61 4373184 Inspektor ds. Oświaty p. Katarzyna Nowaczyk tel. 61 4386011 wewn. 29 tel. 61 4373179 Podinspektor ds. Dróg Publicznych p. Czesława Łopatka tel. 61 4386011 wewn. 39 tel. 61 4373189 Inspektor ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej p. Aldona Witkowska tel. 61 4386011 wewn. 33 tel. 61 4373183 Inspektor ds. Promocji Gminy, Kultury, Ochrony Zdrowia i Pożytku Publicznego p. Anna Mantorska tel. 61 4386011 wewn. 35 tel. 61 4373185 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego p. Agnieszka Deckert tel. 61 4386011 wewn. 28 tel. 61 4373178 Inspektor ds. Obywatelskich, Wojskowych i Obrony Cywilnej, Z-ca Kierownika USC p. Lidia Stefaniak tel. 61 4386011 wewn. 28 tel. 61 4373178 Inspektor ds. Informatyki p. Artur Kaczmarski tel. 61 43 86 011 wewn. 27 tel. 61 43 73 177

Bezpłatne pismo samorządowe Gminy Nekla Wydawca: Gmina Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla Redakcja: PN, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla tel. 61 4386011, mail: pn@gminanekla.pl Redaktor naczelny: Karol Balicki Projekt, skład: Artur Kaczmarski Druk: Drukarnia Majorczyk, ul. Grabowa 27, 62-200 Gniezno Nakład: 2.000 egz. ISSN 1426-3963 PRZEGLĄD

NEKIELSKI


REKLAMY, OGŁOSZENIA

PRZYGARNIJ PSA !!! Od dłuższego już czasu na terenie oczyszczalni pies na zdjęciu oczekuje na swoich nowych właścicieli. Jest zaszczepiony, łagodny i bardzo spragniony kogoś kto go przygarnie. Jeżeli chcesz poznać swojego nowego przyjaciela lub rozpoznajesz swojego pupila przyjdź na teren oczyszczalni ścieków lub zadzwoń pod numer 61 438 65 75 lub 606 917 109.

Burmistrz Miasta i Gminy Nekla Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO podinspektor ds. oświaty w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla Szczegóły na stronie: nekla.nowoczesnagmina.pl Termin składania ofert – do dnia 19.11.2012 r. Karol Balicki Burmistrz Miasta i Gminy Nekla

UWAGA!

Materiały do grudniowego numeru będą przyjmowane

do 3 grudnia 2012 roku.

Artykuły prosimy przesyłać na adres e-mail: przeglad@gminanekla.pl ; pn@gminanekla.pl lub osobiście do urzędu. Materiały przyjmujemy wyłącznie w wersji elektronicznej. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych tekstów.

Nekielskie Stowarzyszenie „Amazonki” Polskie Stowarzyszenie Diabetyków koło w Nekli Nekielski Ośrodek Kultury Przychodnia „AMICOR” zapraszają wszystkich zainteresowanych na spotkanie w dniu 21 listopada 2012 od godz.18.00 w NOK z cyklu „Nekielska Akademia Zdrowia”

„Zdrowe żywienie dla zdrowego życia” www.dagabud.pl gronbudprojekt@op.pl dagabud@op.pl

-

Zajęcia poprowadzi

AGATA GRONOWSKA

sprzedaż projektów typowych wynajem lokali projektowanie adaptacje projektów typowych nadzór kosztor ysy materiały budowlane realizacja budynków wszelkie formalności

62-021 Paczkowo ul. Zapłocie 18 tel. 601 871 590 61 815 71 80 62-025 Kostrzyn ul. Miklaszewskiego 12 tel. 61 818 85 20

mgr inż. Paulina Nowaczyk z Katedry Higieny Żywienia Człowieka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

BIURO RACHUNKOWE TADEUSZ SZYMCZAK

STAJNIA „GRONÓWKA”

Licencja MF 11765/99 Nekla, ul. Szczepańskiego 8/2 tel. 61 43 86 114, 608 721 654 Kompleksowa obsługa księgowa firm.

Barczyzna 6a k./Nekli

Serdecznie zaprasza: • Pensjonat dla koni • Wyjazdy w teren • Nauka jazdy konnej • Oprowadzanie na kucykach Bardzo atrakcyjne ceny: jazda grupowa 20 zł/h nauka jazdy (lonża) 30 zł/h Wszystkie zajęcia pod okiem wykwalifikowanego instruktora. tel. 697 628 120 www.gronowka.pl PRZEGLĄD

NEKIELSKI

www.dagabud.pl dagabud@op.pl gronbudprojekt@op.pl

DARIUSZ GRONOWSKI -

kierownik budowy

projektowanie adaptacja projektów typowych nadzór kosztor ysy materiały budowlane realizacja budynków

62-021 Paczkowo ul. Zapłocie 18 tel. 601 871 590 61 815 71 80 62-025 Kostrzyn ul. Miklaszewskiego 12 tel. 61 818 85 20 STRONA 29


ZDROWIE

Naukowcy ocenią jakość życia mieszkańców naszej Gminy W związku z bardzo aktualnym zjawiskiem starzenia się społeczeństw, grupa wiekowa osób powyżej 55 roku życia cieszy się szczególnym zainteresowaniem świata naukowego. Z tego też powodu w dniu 25 października br. naszą gminę odwiedzili naukowcy reprezentujący zagraniczne i krajowe ośrodki badawcze: prof. Douglas E. Crews, dr Rachael E Leahy (Ohio State University, USA), prof. Yoshiaki Sone (Osaka City University, Japonia), prof. dr hab. Jan Jeszka, dr inż. Małgorzata Woźniewicz i mgr inż. Paulina Nowaczyk (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu). Zespół ten we współpracy z przedstawicielami naszej społeczności: Kierownikiem Przychodni „AMICOR” – lek. Andrzejem Paciorkowskim, panią magister położnictwa Natalią Bukowską –

Marszałkowską oraz Dyrektorem Nekielskiego Ośrodka Kultury – panią Aleksandrą Kujawą, planuje na czerwiec przyszłego roku przeprowadzenie badań naukowych dotyczących jakości życia i obciążenia szeroko pojętymi czynnikami stresogennymi osób starszych, mieszkańców naszej gminy. Idea badań polega na określeniu kilku parametrów stanu zdrowia i obliczeniu na ich podstawie wskaźnika o angielskiej nazwie allostatic load,, który stanowi doskonałe narzędzie w przewidywaniu ryzyka wystąpienia wielu chorób. Określony zostanie również wpływ sposobu żywienia na wartości wspomnianego wskaźnika. Inicjator przedsięwzięcia - prof. Crews posiada bogate doświadczenie, prowadził bowiem dotychczas analogiczne badania wśród mieszkańców Stanów Zjednoczonych, Japonii, Kuwejtu, czy Samoa. W badaniach tych

stwierdził, że wskaźnik allostatic load jest predykatorem wystąpienia cukrzycy typu drugiego. Uczestnictwo w projekcie pozwoli mieszkańcom naszej gminy na poznanie indywidualnych wartości omawianego wskaźnika i zorientowanie się w ogólnym stanie

zdrowia organizmu. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w nadchodzących miesiącach w Przychodni „AMICOR” i na łamach Przeglądu Nekielskiego. mgr inż. Paulina Nowaczyk

Bezboleśnie, bezpiecznie, bezpłatnie 6,7 listopada br. w Nekli odbyły się badania USG dla dzieci. Przeprowadzenie profilaktycznych badań było możliwe dzięki współpracy Gminy Nekla z Fundacją Ronalda MacDonalda. A zaintere-

sowanie było ogromne. Przebadano 117 dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat. Badania prowadziły dwie młode lekarki z Wrocławia: Marta Tułodziecka i Katarzyna Mutor, mające niezwykle ciepłe i

cierpliwe podejście do dzieci. U kilkorga z nich stwierdzono nieprawidłowości. Dostały one zalecenie konsultacji u specjalisty lub obserwacji przez 3-4 miesiące i ponowne wykonanie badania. Przy wykonaniu opisu badania pomagały cztery wolontariuszki:

STRONA 30

Milena Nijak, Monika Szafraniak, Angela Tonder i Małgorzata Zielonka. W przyszłym roku myślimy o kolejnych badaniach profilaktycznych dla dzieci, oczywiście w innym zakresie. Anna Mantorska

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


KULINARNE NOWINKI - ROZRYWKA

COŚ NA SŁONO

Pstrąg pieczony w folii

Składniki: 1 cały pstrąg, oczyszczony, pozbawiony ości i łusek. gałązki tymianku, świeżego 1 cytryna 1 limonka sól morska i czarny pieprz 3 łyzki soku z cytryny lb limonki wymieszane z oliwą z oliwek łyżkeczka masła liście rukoli płatki migdałów Przygotowanie: Piekarnik nagrzać do 200° C. Rybę natrzeć sokiem z cytryny (lub limonki) wymieszanym z oliwą, solą i pieprzem. Do środka ryby włożyć cieniutko pokrojone plastry cytryny, kilka gałązek tymianku. Na

COŚ NA SŁODKO Tort z robalami

wierzchu posmarować rybę masłem. Zawinąć w folię i zapiekać przez ok 20-30 min w zależności od wielkości ryby. Serwować z plastrami limonki, cytryny, posypaną płatkami migdałów z ulubionym ziołowym dressingiem, z frytkami lub pieczonymi ziemniakami, na liściach sałaty lub świeżej rukoli wg upodobań. Przepis pochodzi z bloga kulinarnego: www.bitedelite.pl

BISZKOPT Składniki: 6 jajek 6 kropel stewii liquid (lub 6 łyżek cukru) 6 łyżek mąki tortowej 3 łyżki kakao 50 g pokruszonej czekolady Przygotowanie: Białka ubić na sztywną pianę. po kolei dodawać żółtka. Ciągle ubijając dodawać mąkę, kakao i stewię. Wymieszać i wylać ciasto do wysmarowanej tłuszczem tortownicy. Włożyć do nagrzanego piekarnika i piec około 25 minut w temperaturze 180 °C. Ostudzić i przekroić na 2 części.

Przygotowanie: Czekoladę roztopić w kąpieli wodnej i odstawić to wystudzenia. Śmietanę ubić na krem. Posłodzić, i powoli dodawać roztopioną czekoladę ciągle mieszając. Dekoracja: Na jedną część biszkoptu wyłożyć połowę kremu czekoladowego, przykryć kolejnym biszkoptem i lekko docisnąć. Na biszkopt wyłożyć resztę masy czekoladowej, przykrywając nią również boki tortu. Uformować kopiec, posypać wierzch kakao i udekorować żelkami. Schłodzić w lodówce.

KREM Składniki: 2 gorzkie czekolady min 70% kakao 400 ml śmietany kremówki stewia liquid 1-2 krople (można zastąpić cukrem pudrem w ilości 2 łyżek) 1-2 łyżki kakao żelki dżdżownice i spaghetti

Drogi Czytelniku! 1. Rozwiąż krzyżówkę. 2. Wpisz do diagramu litery z ponumerowanych pól. 3. Odczytaj rozwiązanie. 4. Wytnij rozwiązanie, wpisz swoje dane: imię i nazwisko, adres. 5. Zostaw rozwiązanie w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10 lub wyślij pocztą na adres urzędu. 6. Na rozwiązania czekamy do 3 grudnia 2012 r. 7. Wśród czytelników, którzy prawidłowo rozwiążą krzyżówkę rozlosujemy zestaw promocyjny Gminy Nekla m.in. kubek, koszulka, parasol, foldery, kalendarz 9. Odbiór wyłącznie osobisty. 10. Zwycięzcę poznamy w najbliższym numerze PN.

Rozwiązanie krzyżówki z październikowego numeru: „Nie ma brata, gdy strata”. Nagrodę wygrała: Pani Samanta Zdziabek z Kokoszek Zapraszamy do UMiG, pokój nr 15 po odbiór nagrody.

PRZEGLĄD

NEKIELSKI

STRONA 31


PRZEGLĄD NEKIELSKI

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Nekla zaprasza serdecznie dzieci 26 listopada (poniedziałek) br. o godz. 16.30 na

„Światowy Dzień Pluszowego Misia” organizowany w bibliotece.

W programie gry i zabawy związane z misiami, misiowe piosenki, rysowanie portretu misia, misiowa układanka, smakowanie miodku i miodowych łakoci, skręcanie misiaków z baloników. Czas trwania imprezy ok. 2 h. Prosimy o wcześniejsze zapisanie dziecka w bibliotece do dnia 22 listopada. Serdecznie zapraszamy! Magdalena Bielak

STRONA 32

PRZEGLĄD

NEKIELSKI

Przeglad Nekielski 11/2012  

Przeglad Nekielski 11/2012

Przeglad Nekielski 11/2012  

Przeglad Nekielski 11/2012

Advertisement