Page 1

ISSN 1426-3963

PRZEGLĄD

NEKIELSKI UKAZUJE SIĘ OD XI 1990 r.

ROK XXI NR 3/248

BEZPŁATNE PISMO SAMORZĄDOWE

PAŹDZIERNIK 2011 r.

Wybory Parlamentarne w Gminie Nekla NEKLA W numerze m.in.: www.issuu.com/nekla • Wydarzenia strażackie • V lat Klubu Honorowych Dawców Krwi • Ocalić od zapomnienia - Józef Wojtkowiak

NEKLA www.facebook.com/nekla.eu

• Zawody konne i „Święto Pyry” w Gierłatowie • Koncert organowy w Targowej Górce • Ratujmy drzewa, bo drzewa uratują nas!


WYBORY

Wyniki Wyborów Parlamentarnych w Gminie Nekla

STRONA 2

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


WYBORY, OD REDAKCJI

Wybory uzupełniające w Gminie Nekla

DRODZY CZYTELNICY!

Pora spadających liści i kasztanów, wijących zewsząd wiatrów, skłania nas do refleksji, czasem wymaga siły i hartu ducha, bo marsz pod wiatr nie jest łatwy. Poza tym przytłacza codzienność, która często wydaje się być szara, nużąca, monotonna, bo część naszych zajęć powtarza się ciągle od nowa, bo przestajemy rozumieć o co chodzi, mamy dosyć wszelkich wiadomości, które utrudniają nam odczytywanie rzeczywistości. Ale codzienność może mieć również inne barwy, być niecodzienna, odświętna. Zwłaszcza jeśli okrasimy ją życzliwością , uprzejmością wrażliwym spojrzeniem, mądrym słowem, uśmiechem, który nic nie kosztuje. Świetnym przykładem jest wspaniały koncert, który miał miejsce 9 października w kościele pw. św Michała Archanioła w Targowej Górce. Urząd Miasta i Gminy również ma powody do zadowolenia gdyż uzyskał certyfikat systemu zarządzania jakością zgodnego z wytycznymi normy PN-EN ISO 9001:2009. Proces ten rozpoczął się w czerwcu 2010 roku. Zakres certyfikatu obejmuje: Realizacja usług publicznych na rzecz mieszkańców Gminy Nekla, innych przebywających na terenie Gminy osób oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w zakresie określonym przez obowiązujące przepisy oraz uchwały Rady Miejskiej Gminy Nekla. Nie bez znaczenia jest również PRZEGLĄD

NEKIELSKI

osiągnięcie efektu promocyjnego i pewnego rodzaju prestiżu oraz osiągnięcie większej wiarygodności gminy wobec struktur Unii Europejskiej w zdobywaniu funduszy regionalnych, czy też strukturalnych. Choć natura w swym nieprzeniknionym porządku i mądrości wprowadziła nas w ten liryczno-melancholijny klimat, to jednak i ta pora ma swoje radosne strony. W bezpośrednim odbiorze zawsze przygnębia i przytłacza, zapowiada jednak przemianę, nadejście nowego… W dniu Wszystkich Świętych na zimnym kamieniu jest nim ciepły płomień, symbol wiecznego światła, po latach zaborczej niedoli jest nim dla Polaków Święto Odzyskania Niepodległości, w zimny i chłodny dla wielu poranek jest nim płaszcz Świętego Marcina i słodki rogal – symbol podkowy jego siwego rumaka. Mam nadzieję, że miłym wypełnieniem jesiennych wieczorów będzie lektura kolejnego numeru „Przeglądu Nekielskiego”. Znajdziecie w nim Państwo wspomnienie lata, zapowiedź jesieni, zachętę do kolejnych działań, informacje o sukcesach naszych mieszkańców, ważkich wydarzeniach, ciekawych propozycjach. Już dziś zachęcam też Państwa gorąco do współredagowania listopadowego numeru, prosząc o nadsyłanie na adres email: pn@gminanekla.pl. Serdecznie zapraszam. Forma wypowiedzi jest dowolna; nasz miesięcznik jest dla Państwa. Redaktor Naczelny Przeglądu Nekielskiego Elżbieta Narożna STRONA 3


WIADOMOŚCI GMINNE

Atrakcyjna działka na sprzedaż!!! BURMISTRZ MIASTA I GMINY NEKLA ul. Dworcowa 10 ; 62-330 Nekla ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnych nieruchomości niezabudowanych, położonych w gminie Nekla oznaczonej według operatu ewidencji gruntów, jako: Przedmiotem sprzedaży będzie nieruchomość położona w obrębie Starczanowo, gm. Nekla, oznaczona, jako: 1. działka nr 19/7 - arkusz mapy ewidencyjnej nr 1, pow. 3,2542 ha, w tym : RVI – 3,1145 ha, N 0,1397 ha zapisana w KW PO1F/00030217/7 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych, Sądu Rejonowego we Wrześni. Nieruchomość jest niezabudowana. Dla terenu, na którym zlokalizowana jest ww. działka, nie istnieje obecnie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W/w teren to nieruchomość gruntowa, niezabudowana, obecnie użytkowana rolniczo. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nekla zatwierdzonym uchwałą Nr XX/175/2001 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 22 czerwca 2009r. oraz uchwałą Nr IV/11/2011 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 27 stycznia

2011r. w/w działka przeznaczona jest pod cele produkcyjno-usługowe. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 600.000,00 zł. + 23% VAT. Wadium wynosi: 60.000,00 zł Ustala się wysokość postąpienia w wysokości 6000,00 zł. Działka sprzedawana będzie na podstawie danych z operatu ewidencji gruntów. Przetarg odbędzie się w dniu 18.11.2001 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla, parter, pokój nr 1 /sala konferencyjna/. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: 1. Wniesienie wadium w pieniądzu, które należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Nekla - BS Kostrzyn Wlkp. O/Nekla nr 58 9075 0009 1100 0101 0012 1370 - odpowiednio wcześniej tak, żeby w dniu 15.11.2001 r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu. 2. Okazanie komisji przetargowej: dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości, aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osoby prawnej. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada

w przypadku, gdy oferent uchyla się od zawarcia umowy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w okresie 3 dni po: odwołaniu przetargu, zamknięciu przetargu, unieważnieniu przetargu, zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, w sposób uzgodniony z oferentami. Koszt sporządzenia umowy notarialnej po dokonaniu wpłaty całości ceny nabycia nieruchomości spoczywa na nabywcy. W przypadku zaistniałych ważnych powodów Burmistrz Miasta i Gminy Nekla zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 ze zm.). Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargu oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz .U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108). Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Nekli tel. (061) 4386-011 lub (061) 4373-193 - P. Marcin Wojciński UWAGA: Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w kwocie 23%.

PRZETARGI W dniu 17.08.2011r. zostały podpisane umowy na dostawę energii elektrycznej pomiędzy Gminą Nekla oraz jej jednostkami, a wybranym w postępowaniu przetargowym nowym dostawcą energii tj. PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Skarżysku Kamiennej. Umowy zostały zawarte na czas określony od 1 października 2011 roku do 31 grudnia 2012 roku. *********** W dniu 23 września 2011 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Budowę chodnika w ciągu drogi gminnej w m. Starczanowo na długości 0,45657 km”. Otwarcie ofert planowane jest na dzień 10.10.2011 roku. Termin zakończenia inwestycji został określony do dnia 30 listopada 2011 roku. Inwestycja polegać będzie na częściowym przełożeniu istniejącego chodnika, skanalizowaniu przydrożnego rowu oraz budowie chodnika, o szerokości 1,5 m, na nowo skanalizowanym rowie po prawej stronie drogi (od Starczanowa).

Nowa nawierzchnia asfaltowa w Stroszkach „To, co możesz uczynić, jest tylko maleńką kropelką w ogromie oceanu, ale jest właśnie tym, co nadaje znaczne twojemu życiu”. Albert Schweitzer PODZIĘKOWANIE dla Pani Edyty Starościak To, co cenne i szlachetne trudno ubrać w słowa, by było prawdziwe. W imieniu władz samorządowych oraz mieszkańców wsi Stroszki dziękuję za fachowe wybudowanie drogi gminnej prowadzącej przez wieś. Dzięki temu Gmina zyskała drogę dzięki, której zwiększy się jakość i komfort jazdy. Raz jeszcze składam serdeczne słowa podziękowania. Burmistrz Mista i Gminy Nekla Karol Balicki STRONA 4

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


WIADOMOŚCI GMINNE Szanowni Mieszkańcy Gminy Nekla Najbliższe miesiące wyjaśnią, jakie będą dalsze losy zespołu pałacowo – parkowego w Nekli. W dniu 5 września br. wpłynęła do naszego urzędu decyzja Wojewody Wielkopolskiego, która stwierdza że nieruchomość stanowiąca działkę nr 273, na której posadowiony jest zespół pałacowo – parkowy w Nekli, nie podpada pod działanie przepisów dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej. Wymieniona decyzja jest wynikiem wniosku, który w 2006 roku złożyli Panowie: Jan Andrzej Żółtowski i Zygmund Marian Konstanty Żółtowski. W latach 2006 – 2011 trwał spór prawny pomiędzy w/w wnioskodawcą, a organami władzy państwowej. Przedmiotem tego sporu był fakt, iż Wojewoda, a za nim Minister Rolnictwa utrzymywali, iż dana sprawa nie jest przedmiotem postępowania administracyjnego, a wnioskodawcy chcący odzyskać utracony majątek powinni wystąpić na drogę sądową ale w postępowaniu cywilnym. W dniu 12 kwietnia 2011 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny, powołując się na

uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego wydał wyrok, w którym stwierdził, iż dana sprawa może być rozpatrywana w drodze administracyjnej. Tym samym nakazał Wojewodzie Wielkopolskiemu wydanie decyzji w tym zakresie. Co dla nas oznacza decyzja Wojewody ? W uzasadnieniu do tej decyzji możemy przeczytać, iż przejmowanie siedzib mieszkalnych właścicieli nieruchomości ziemskich, tj. w szczególności pałaców i dworów, ewentualnie innych budynków mieszkalnych stanowiących takie siedziby nie mogło mieścić się w celach reformy rolnej. Przejmowanie tychże siedzib przez Państwo następowało zatem z naruszeniem przepisów dekretu. Gmina Nekla odwołała się oczywiście od tej decyzji do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przed nami pewnie długa droga sądowa. Musimy jednak być przygotowani na wszelkie ewentualne rozstrzygnięcia, nawet takie, że zespół pałacowo – parkowy zostanie nam odebrany. A pałac i budynek Nekielskiego Ośrodka Kultury nadal niszczeją, ponieważ nikt nie wie, kto ostatecznie zostanie ich właścicielem. Karol Balicki Burmistrz Miasta i Gminy Nekla

Zebraliśmy ponad 1 tonę zużytego sprzętu!!!

Sporym sukcesem zakończyła się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zorganizowana w dniach 16-17.09 br., pod patronatem Fundacji Nasza Ziemia w ramach Akcji Sprzątanie Świata. Inicjatorami zbiórki byli Urząd Miasta i Gminy Nekla oraz Przedsiębiorstwo Ekomyst Sp. z o. o z Mystek. Do punktów zbiórki, rozstawionych na terenie Przedszkola w Nekli, Zespołu Szkół w Nekli, Targowej Górce oraz Zasutowie, Rodzice, Uczniowie oraz Mieszkańcy przynosili zużyty sprzęt AGD i RTV. Łącznie zebrano 1,3 tony elektronicznych odpadów , w tym: telewizory, odkurzacze, monitory, komputery, magnetowidy, wieże

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne Rada Ministrów w dniu 27 września 2011 r. przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała przewiduje, że osoby mające w listopadzie lub grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o PRZEGLĄD

NEKIELSKI

hi-fi, czajniki, młynki do kawy. Zbiórka spotkała się z zainteresowaniem ze strony mieszkańców Gminy Nekla, którzy pytali pracowników firmy Ekomyst Sp. z o.o. o kolejnych etapach recyklingu oraz o miejsca, gdzie można oddać zużyty sprzęt RTV i AGD. Świadczy to o rosnącej świadomości ekologicznej mieszkańców, którzy dbają o środowisko, w którym żyją. Dziękujemy za udział w akcji pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Nekla, pracownikom Przedsiębiorstwa Ekomyst Sp. z o.o. z Mystek, Dyrekcji Przedszkola „Miś Uszatek” i Zespołów Szkół z Nekli, Targowej Górki i Zasutowa oraz mieszkańcom Miasta i Gminy Nekla za czynny udział w Akcji. Do zobaczenia!

świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób. W dniu 4 października 2011 r., Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji, wskazanego wyżej, rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Zgodnie z przepisami rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego w listopadzie i grudniu

2011 r. Będzie ją przyznawał i wypłacał organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne (tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub upoważniony kierownik/pracownik ośrodkapomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy). Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do ww. organów wniosek o przyznanie pomocy (nie został określony wzór takiego wniosku co oznacza, że jego forma jest dowolna). Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 października 2011 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc listopad lub

grudzień 2011 r. będzie przyznane po 31 października 2011r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania. Pomoc będzie realizowana ze środków budżetu państwa. Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw 7 października 2011. Wnioski o w/w dodatek będą przyjmowane w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, godzinach pracy. STRONA 5


WIADOMOŚCI GMINNE

Akcja Wolontariat! Wolontariacki kapitał w Opatówku

Czas włączyć alarm. W Polsce kapitał społeczny jest na znikomym poziomie. Mówi się o tym coraz częściej, ale ciągle rzadko pojawiają się rozwiązania. Tymczasem wolontariat może być doskonałą metodą budowania zaufania i relacji międzyludzkich tak bardzo przydatnych w lokalnych społecznościach. autor(ka): Ewa Gałka Monika jest typowym umysłem ścisłym. Kocha matematykę. W jej sercu ważne miejsce zajmuje także lokalna społeczność, mieszkańcy, szczególnie ci najmniejsi. Postanowiła więc w ramach wolontariatu wspierać ich swoją wiedzą i umiejętnościami.

– Otwarcie świetlicy w Opatówku, w małej wiosce popegeerowskiej, było jedyną propozycją dla młodych ludzi na ciekawe spędzenie wolnego czasu, dlatego też na początku chodziłam jako uczestniczka, a potem w 2008 roku postanowiłam pomóc – opowiada Monika Białas. I dodaje zaraz: – Jestem dobra z przedmiotów ścisłych i zaczęłam pomagać w nauce młodszym. 19-latka w Świetlicy Środowiskowej czynnej po dwie godziny dwa razy w tygodniu działa od 2008 roku. Wolontariuszka uważa, że ciekawe i przydatne są wszystkie doświadczenia zdobywane w tej działalności. Szczególnie wspomina indywidualne przypadki pracy z dziećmi w ramach korepetycji z matematyki, które były prawdziwym wyzwaniem z powodu braku podstaw z klas wcześniejszych. Uważa jednak, że praca ta wzmacnia ją i kształtuje charakter tym bardziej, że godzi ją z codziennymi dojazdami do technikum informatycznego. Z przekonaniem

jednak twierdzi: Nauczyłam się dzięki mojej aktywności lepiej gospodarować czasem i przede wszystkim pracować z dziećmi. To ważny zasób na przyszłość. 11,7% poziom kapitału społecznego przy średniej unijnej 27% jest niezwykle smutnym podsumowaniem naszego podejścia jako Polaków do siebie, swojej społeczności, współpracy. Można oczywiście tłumaczyć sytuację okresem komunizmu, młodą demokracją czy koniecznością szybkiego doganiania Zachodu, a przez to obierania innych priorytetów. Jakkolwiek, inwestując tylko w swój indywidualny interes choć prawdopodobnie przysporzymy sobie majątku, to możemy nieodwracalnie zahamować rozwój regionu, kraju. Teraz już wiadomo, że bez zaufania, współpracy, czyli kapitału społecznego nie można budować trwałego dobrobytu. 19-latka z Opatówka instynktownie czuje, że im więcej da społeczności lokalnej, tym więcej dla siebie zyska. Jak sama mówi, zależy jej na możliwości kontynuowania dotychczasowej działalności oraz szerzeniu idei wolontariatu na terenie mojej gminy gdyż w mojej społeczności lokalnej jest to zjawisko mało powszechne.

Wolontariat przy wspólnym zaangażowaniu może stać się motorem rozwoju kapitału społecznego w naszym kraju. Warto, szczególnie w ramach Europejskiego Roku Wolontariatu o tym pamiętać. Wolontariuszem lub wolontariuszką może być każda osoba, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność. Wystarczy chcieć. Serdecznie zachęcamy do dawania części siebie a przez to doskonalenia się. Wystarczy skontaktować się z Lokalnymi Punktami/ Centrami Wolontariatu. Monika współpracuje z Punktem Wolontariackim w Nekli. W całej Wielkopolsce są podobne organizacje, lista kontaktowa znajduje się pod artykułem. Artykuł powstał w ramach projektu „Akcja Wolontariat!” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizatorem projektu jest Centrum PISOP. Więcej informacji www.pisop.org.pl. Źródło: http://wielkopolskie. ngo.pl/wiadomosc/685070.html

Z RADY MIEJSKIEJ

SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA W dniu 21.09.2011 r. odbyła się dziewiąta Sesja Rady Miejskiej Gminy Nekla. Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z ósmej Sesji Rady Miejskiej Gminy Nekla Pani Elżbieta Narożna, sekretarz gminy, przedstawiła sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków oraz działalności burmistrza, a następnie radni podjęli Uchwały w sprawie: 1/zmiany uchwały Nr XVIII/148/2000 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 23 listopada 2000 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Nekla, 2/wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki umownej, 3/wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty, 4/przeznaczenia umorzonej pożyczki, 5/ zatwierdzenia zmian Planu Odnowy Miejscowości Nekielka na lata 2011-2018, STRONA 6

6/ wygaśnięcia mandatu radnego, 7/ zmiany składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Nekla, 8/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nekla, 9/ zmian w budżecie Gminy na rok 2011. Pan burmistrz Karol Balicki przedstawił informację z wykonania budżetu Gminy Nekla za I półrocze 2011 r. Rada Miejska Gminy Nekla podjęła apel w sprawie zintensyfikowania prac mających na celu zapobieganie niszczeniu dróg gminnych i powiatowych przez samochody ciężarowe. W punkcie „interpelacje i zapytania radnych i sołtysów” poruszono szereg spraw, na które odpowiedzi udzielił burmistrz Karol Balicki. Radny Kucza prosił o wycięcie kasztanowców w Podstolicach na-

prawę drogi za lasem i o przystanek na PKP w Podstolicach. Radny Nowak prosił o naprawę kratki ściekowej przy zjeździe z drogi K-92 do Nekli i naprawę dziur na drodze Kokoszki – Gąsiorowo. Radny Kozielski zgłosił naprawę drogi powiatowej przez Targową Górkę ( ul. Kosińskiego). Radny Handkiewicz zgłosił wadliwe działanie świateł na skrzyżowaniu Starczanowo – Nekielka i wymalowanie linii na zakręcie do Nekielki w lesie. Radny Kuszak zgłosił naprawę ul. Słonecznej i studzienki przy szkole. Radny Warczyński zgłosił brak rowów przy drodze ZasutowoGierłatowo. Sołtys Pałasz prosił o interwencję na posesji, gdzie znajduje się hodowla psów (stwierdził, że panuje tam bałagan, psy są zabiedzone). Zgłosił źle zmieniające się światła przy stacji

benzynowej w Zasutowie. Prosił o pobór należności za wodę w innych miesiącach niż dotychczas. W „wolnych głosach” radny powiatowy Janusz Balcerzak przekazał informacje, że do końca września można składać wnioski dla mikroprzedsiębiorstw na projekty „różnicowanie działalności nierolniczej„ i „utworzenie przedszkola i żłobka”. Można otrzymać dotacje na biogazownie. Istnieje nabór wniosków na „Schetynówki” i urządzenie targowiska. Ze względu na problemy finansowe firmy została zachwiana budowa szpitala we Wrześni. Ruszyła działalność „Uniwersytetu III wieku”inauguracja 12 października 2011 r. we Wrześni. Adam Stefaniak- przewodniczący Rady Miasta i Gminy Nekla poinformował o turnieju radnych ( treningi w środy o godz. 20.00) oraz o składaniu wniosków do budżetu do 30 września 2011 r.. PRZEGLĄD

NEKIELSKI


ECHA MIESZKAŃCÓW, WIADOMOŚCI GMINNE

RATUJMY DRZEWA, BO DRZEWA URATUJĄ NAS!

Ostatnio coraz więcej mówi się o FITOREMEDIACJI. Termin nowy, ale pojęcie jest stare, bo oznacza po prostu usuwanie przez rośliny zanieczyszczeń z gleby i powietrza. Niedawno Polska otrzymała ogromne norweskie granty na badania poświęcone tematowi, ponieważ nasz kraj przoduje w tego typu badaniach (przede wszystkim prof. Gawroński z warszawskiej SGGW). A problem zaczyna być palący, bo gwałtownie wzrasta zachorowalność na raka płuc i to u osób, które nigdy nie paliły papierosów. Wg dotychczasowych ustaleń przyczyną choroby są tzw. PYŁY ZAWIESZONE, które w ostatnich latach stały się zanieczyszczeniem powietrza nr 1. Głównym ich sprawcą jest ruch samochodowy – pyły pochodzą ze ścierających się opon, tarcz i klocków hamulcowych a także drobin startego asfaltu. A na dodatek na nich osadzają się cząstki sadzy, węgla i powstające w wyniku spalania się paliw płynnych w silniku aut -węglowodory aromatyczne, dioksyny (niezwykle groźne trucizny!) i metale ciężkie (również niezmiernie toksyczne). Takie drobiny potrafią utrzymywać się w powietrzu nawet przez kilka dni, a w skrajnych wypadkach –nawet parę tygodni! Wnikają wtedy do płuc, a nawet do krwiobiegu. Jedynym ratunkiem i narzędziem, które możemy wykorzystać w ochronie przed pyłami zawieszonymi są rośliny wychwytujące je z powietrza, bo zatrzymują je na swych liściach, by potem mogły być zmyte przez deszcz, lub spaść jesienią razem z listowiem, a zarazem tworzące żywą zieloną barierę odgradzające mieszkańców od szkodliwych zanieczyszczeń i –co również niebagatelne –od hałasu. Grant na badania ma umożliwić wyselekcjonowanie roślin najbardziej przydatnych do tego celu: odpornych na ekstremalnie trudne warunki panujące na ulicach: - wysoką temperaturę powietrza (dużo wyższą niż wskazania przyokiennego termometru, bo nagrzewająca się jak piec powierzchnia PRZEGLĄD

NEKIELSKI

asfaltu dodatkowo cieplnie promieniuje. (Wystarczy prześledzić różnice temperatur powietrza i powierzchni szosy na termometrze przydrożnym zainstalowanym na szczycie moreny w Brzeźnie: różnice sięgają nawet kilkunastu stopni). -suszę (zwielokrotnioną jeszcze ograniczeniem możliwości poszukiwania przez korzenie rośliny wilgoci w glebie poprzez zabetonowanie, obłożenie chodnikami i podkład pod asfalt drogi. -używanie soli do odśnieżania w zimie, która mimo wszystko nie jest obojętna dla środowiska, nie mówiąc już o barbarzyńskim posypywaniu chodników solą kuchenną. -wreszcie same zanieczyszczenia powietrza –pyły, które osadzając się na powierzchni liścia (a o to nam przecież chodzi!) utrudniają roślinie fotosyntezę. Jak wykazały badania, najlepiej do tego celu nadają się rośliny wydzielające w różnych swych stadiach lepki sok, a więc –brzoza (o dużej ilości wosku), jesion (zwłaszcza jego odmiana pensylwańska), wreszcie wiśnia ozdobna, kasztan i klon (te 2 ostatnie wydzielają dużo lepkiego nektaru, który świetnie „łowi” zanieczyszczenia. No i przede wszystkim lipa (jeśli jest dużym okazem –nie tak dziwacznie jak ostatnio nie wiadomo czemu ogławianym – to jej 1m2 powierzchni pokryty jest nawet dziesięciokrotną warstwą liści! Tak zwalczana i tępiona ostatnio popularna topola, która postrzegana jest jako gatunek kłopotliwy (bo jest krucha i krótkowieczna), ma swoje ogromne zalety, bo rośnie błyskawicznie wytwarzając ogromną masę liści i przy tym doskonale nadaje się do fitoremediacji, bo jej młode, rozwijające się listki są lepkie i świetnie wyłapują zawieszone w powietrzu pyły. Z krzewów dobrze znoszą spartańskie miejskie warunki pęcherznica kalinolistna (physocarpus opulifolius), tawuły (spirea), berberysy, lilaki, (syringa) i bez czarny (sambucus nigra). Natomiast z pnączy - winobluszcze, wiciokrzew, i aktinidia (czyli kiwi). Są już miasta w Polsce (np. Grodzisk Mazowiecki), które świadomie prowadzą politykę nasadzeń roślinnych wychodząc z założenia, że jest to bardzo tani sposób zdobienia przestrzeni miejskiej, a przy tym dający ochronę przed wysuszającymi wiatrami, upragniony cień w lecie i wzmagający profilaktykę zdrowotną. Natura jest mściwa i nigdy nie przebacza. Zaniedbania na ochronę środowiska, bezmyślne niszczenie przyrody zemści się prędzej czy później, a naprawa szkód kosztować będzie wielokrotnie więcej! No i choroba nie wybiera - na raka płuc mogą zachorować także ci, którzy są bezpośrednio odpowiedzialni za

bezmyślną wycinkę, a mieszkańcy ruchliwych ulic (zwłaszcza skrzyżowania ze światłami są szczególnie szkodliwe, bo tam auta często gwałtownie hamują i mocno ścierają się tarcze hamulcowe) winni w dwójnasób zdawać sobie sprawę z niebezpieczeństwa choroby. Tu jeszcze jedna uwaga: dawniej w miastach lansowano tzw. zieloną falę to znaczy, gdy już raz wystaliśmy sobie zielone światło, to mogliśmy jechać bez przeszkód przez kilka skrzyżowań. Teraz - nie dość, że mamy tzw. „inteligentne światła” – zmieniające się na dowolne życzenie i nigdy nie wiadomo, czy warto się wolno toczyć do świateł, czy też trzeba się nieco pospieszyć, by zapewnić płynność ruchu – to jeszcze wymyślono tzw. światła spowalniające –zmieniające się właśnie na czerwone, gdy auto podjeżdża. To zmusza do gwałtownego hamowania, (bo z oddalenia widzieliśmy zielone) –no i „produkcja” drobin tarcz hamulcowych i opon –zapewniona. Co możemy robić - Protestować przeciwko wycinaniu, a także ogławianiu drzew, czyli ograniczaniu powierzchni ich listowia. W naszych warunkach ta dziwaczna moda, (która przyszła z Holandii, gdzie rośliny żyją w zupełnie innych warunkach, bo wody do pobrania mają aż nadto, gdy

nasze muszą o nią walczyć) jest zupełnie nieprzydatna, a jak wykazują badania nad fitoremediacją: wręcz szkodliwa i zagrażająca życiu mieszkańców. - Apelować do władz (nawet na poziomie Rad Sołeckich) o jak najliczniejsze obsadzanie naszych dróg drzewami i krzewami - Dbać o już posadzone –przypomnę mój apel sprzed kilku lat o adopcję drzew ulicznych przez szkoły. Udało mi się to przeprowadzić tylko ze szkołą w Gułtowach). - Uważam, że tak jak w Wielkiej Brytanii powinny być ulgi w podatku od nieruchomości, gdy ktoś obsadza swoją posesję drzewami i krzewami lub/i żywopłotem. A w dużych miastach –tak jak w Anglii – winny być zwolnienia podatkowe nawet za prowadzenie pnączy na fasadach domu, bo one też wyłapują pyły i uczestniczą w fotosyntezie). Możemy zgłosić taki postulat naszym radnym. (Tu uwaga: dlaczego czerpiemy od Zachodu tylko złe wzorce (np. ogławianie drzew z Holandii) a nie bierzemy dobrych? Wszelka profilaktyka jest tańsza, niż leczenie i rehabilitacja chorych na raka. Tak modne jest pojęcie „społeczeństwa obywatelskiego”. Weźmy więc sprawę naszego zdrowia w swoje ręce Elżbieta Guzikowska Konopińska

Marek Gibowski

Podinspektor ds. Planowania Przestrzennego w Gminie Nekla tel. +48 61 437 31 86 e-mail: m.gibowski@gminanekla.pl Czym się zajmuję? Sprawami związanymi z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym. Co można u mnie załatwić? m. in.: - decyzje o warunkach zabudowy, - decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, - decyzje o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy, - zmianę decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, - zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, - wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, - wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, - wniosek o sporządzenie lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, - wniosek o zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wszystkie wnioski są do pobrania w urzędzie oraz na stronie internetowej www.nekla.eu Najczęściej wydawane są zaświadczenia o przeznaczeniu działki. Wydawane ono jest w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. Zaświadczenia wydawane jest głównie celem przedstawienia w kancelarii notarialnej, banku, Starostwie Powiatowym. Coś o sobie? Najważniejszy jest dla mnie dom i rodzina. Cenię sobie pracę w przyjaznym i zgranym zespole. Co mi się podoba w gminie Nekla? Podoba mi się lokalizacja gminy, która pozwala na rozwój terenów inwestycyjnych oraz terenów wypoczynkowych. STRONA 7


WYDARZENIA STRAŻACKIE

998 WYDARZENIA STRAŻACKIE

6 września 2011r., po południu zostaliśmy zadysponowani do wyjazdu na trasę K-92 w Zasutowie, gdzie przed skrzyżowaniem z sygnalizacją świetlną w tył prawidłowo jadącego ciągnika siodłowego Iveco, wjechał renault megane. Osobówką podróżowało czworo mężczyzn, troje z nich w wyniku odniesionych obrażeń, ekipa karetki pogotowia przetransportowała do szpitala we Wrześni. Ruch na trasie w kierunku Wrześni był zablokowany w celu bezpiecznej i szybkiej akcji ratowniczej strażaków i ratowników z ekipy pogotowia. Strażacy po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia zneutralizowali wyciek płynów eksploatacyjnych z rozbitej osobówki. 7 września 2011r., strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej we Wrześni wspólnie ze strażakami z OSP Nekla przeprowadzili manewry na budynku hotelu „Barczyzna” w jego pobliżu na Barczyźnie. Ćwiczenia miały na celu zapoznanie się z obiektem i wspólne działanie ratowników z PSP i OSP. 10 września 2011r., w remizie OSP Turek, odbył się XIII Finał Wojewódzki XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Kronik i XVIII Konkursu na pamiętniki, wspomnienia, opracowania i relacje „Z dziejów OSP”. Prezes ZOP ZOSP RP w Turku druh Zbigniew Gradecki powitał ponad pięćdziesięciu kronikarzy wielkopolskich. Na konkurs wpłynęło 42 rodzaje kronik OSP, MDP, ZOGm, niektóre liczyły po 8,9, a nawet 14 tomów. Burmistrz Turka Zdzisław Czapla zapoznał kronikarzy z rejonem, a dyrektor Muzeum Regionalnego Bartosz Stachowiak opowiedział o historii tego regionu. Następnie kronikarze zwiedzili Kopalnię Węgla Brunatnego „Adamów” w Turku oraz kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Następnie odbyło się podsumowanie konkursu. Decyzją Komisji Historycznej na Ogólnokrajowy Konkurs Kronik w dniach 16-18 września do Częstochowy wytypowano 5 kronik: OSP Przygodzice pow. ostrowski, OSP Wolica Kozia pow. Średzki, OSP Krajenka pow. złotowski, OSP Ostrzeszów pow. ostrzeszowski, OSP Wronki pow. szamotulski. Wspólny obiad i wyjazd uczestników zakończył tegoroczne spotkanie następców Jana Długosza. Ze względów regulaminowych w konkursie nie wzięły udziału kroniki i kronikarze z OSP Nekla. 11 września 2011r., strażacy z OSP Nekla zabezpieczali I Otwarte Zawody Jeździeckie Amatorów w Skokach przez Przeszkody które odbył się w stadninie koni „HERA” w Gierłatowie. Ekipa samochodu GBA między innymi polewała tor na parkurze. STRONA 8

11 września 2011r., strażacy z Nekli zostali zadysponowani o godz. 17:00 do wypadku drogowego na skrzyżowaniu ze światłami na trasie K-92 w Nekli. W jadący od strony Poznania samochód osobowy Golf, stojący na czerwonym świetle, wjechał obywatel Białorusi podróżujący Audi. Druhowie zabezpieczyli teren kolizji, odłączyli dopływ prądu i zneutralizowali powstałe wycieki z rozbitych aut Na szczęście nikt z podróżujących nie odniósł obrażeń. 14 września 2011r., kilka minut po godzinie drugiej w nocy zostaliśmy wezwani do wyjazdu w rejon stacji kolejowej w Nekli. Doszło tam do potrącenia przez pociąg towarowy jadący w kierunku Poznania mężczyzny. Po dojechaniu na miejsce strażacy oświetlili teren wypadku. Jak się później okazało, śmierć na miejscu poniósł młody mieszkaniec naszej gminy.

15 września 2011r., kilka minut po godz. 14 zostaliśmy wezwani do wypadku, który wydarzył się na trasie K-92 przed Neklą, w kierunku Poznania. Doszło tam do zderzenia trzech samochodów. Na stojący na bocznym pasie, prawidłowo oznakowany pojazd osobowy, ford modeno, uderzył inny samochód osobowy renault laguna. W wyniku uderzenia ford uderzyło w stojącego przed nim opla astrę, wypadło z drogi i dachowało. Droga do Poznania była zablokowana. Nekielscy strażacy, wspólnie z druhami z JRG z Wrześni, zabezpieczyli teren karambolu, udzielili pomocy przedmedycznej podróżującym, oraz poodcinali dopływ prądu i paliw do uszkodzonych pojazdów. Następnie sorbentem zneutralizowano powstałe wycieki płynów eksploatacyjnych z pojazdów. Ekipa pogotowia ratunkowego przewiozła do szpitala we Wrześni dwie osoby. 18 września 2011r., druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej z Nekli wzięli udział w VII Powiatowych Zawodach Sportowo – Pożarniczych w Marzeninie. 18 września 2011r., Poczet Sztandarowy OSP Nekla uczestniczył w uroczystości Patriotyczno – Religijnej z okazji 68 rocznicy zrzutu broni dla oddziałów AK na polanie w Janowie. Delegacja strażaków złożyła wiązankę kwia-

tów pod figurą Jezusa Frasobliwego stojącej na skraju lasu, który upamiętnia tamte wydarzenia.

22 września 2011r., nad ranem, strażacy z OSP Nekla, wraz z druhami z PSP Września, zostali zadysponowani do wypadku drogowego na trasie K-92 w Nekli w kierunku Wrześni. Na jadący ciągnik rolniczy z przyczepami przewożący ziemniaki uderzył dostawczy iveco. Przybyli na miejsce zdarzenia strażacy zabezpieczyli teren kolizji, odłączyli zasilanie w uszkodzonym iveco, oraz zneutralizowali płyny eksploatacyjne. Droga na wschód kraju została zamknięta, strażacy kierowali samochody w kierunku Warszawy przez centrum Nekli. 24 września 2011r., Ochotnicza Straż Pożarna w Nekli była współorganizatorem zawodów biatlonowych które odbyły się w Nekli na obiektach strzelnicy sportowej i duktach leśnych. Strażacy czuwali nad bezpieczeństwem uczestników zawodów sportowo-rekreacyjnych. 29 września 2011r., w godzinach wieczornych nekielscy strażacy zostali wezwani do pożaru. Przy drodze Stroszki - Starczanowo płonęły łąki i nieużytki rolne, oraz krzewy. 30 września 2011r., nad ranem, druhowie OSP Nekla zostali wezwani na alarm. Na trasie K-92 w kierunku Poznania w Nekli zlokalizowana została plama oleju. Strażacy po przejechaniu dwukrotnie odcinka z Nekli do Starczanowa nie natrafili na rzekomą plamę. Był to alarm fałszywy. Przemysław Szalaty

Druhowie OSP składają serdeczne podziękowania Andrzejowi Paciorkowskiemu kierownikowi Przychodni Zespołu Lekarza Rodzinnego AMICOR w Nekli za nieodpłatne wykonanie szczepień druhów.

www.osp.nekla.eu ZAPRASZAMY

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


WYDARZENIA STRAŻACKIE

90-lecie ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP Przez setki lat, strażacy swoją odwagą i męstwem, hartem ducha oraz poświęceniem graniczącą z ryzykiem ratowali ludzkie życie. Bez względu na własne bezpieczeństwo dawali dowody swojej najwyższej odwagi w ratowaniu życia, zdrowia i ludzkiego mienia. W dniach 8-9 września 1921r. w Warszawie odbył się pierwszy ogólnopolski zjazd delegatów straży pożarnej, wzięło w nim udział 3690 przedstawicieli 742 ochotniczych straży pożarnych z całego kraju. Wtedy też, działające w poszczególnych zaborach organizacje strażackie połączyły się w jeden – Główny Związek Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie, na którego czele stanął Bolesław Chomicz. Z tej okazji odbyły się uroczystości jubileuszowe. Już 7 września delegacje złożyły wiązanki kwiatów na cmentarzu powiązkowskim i komunalnym na mogiłach Bolesława Chomicza, Józefa Tuliszkowskiego i płk. poż. Krzysztofa Smolarkiewicza, a wieczorem w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego odsłonięto wystawę jubileuszową „Jedności silni – 90 lat Związku OSP RP”. Natomiast główne uroczystości z okazji obchodów 90 rocznicy zjednoczenia ruchu strażackiego w Polsce odbyły się 8 września 2011r., w Warszawie. Poprzedziła ją konferencja prasowa, która odbyła się w Sali Koncertowej Zamku Królewskiego w Warszawie. Z dziennikarzami spotkał się wicepremier, prezes Zarządu Gminnego Związku OSP RP Waldemar Pawlak, komendant główny Państwowej Straży Po-

PRZEGLĄD

NEKIELSKI

żarnej generał bryg. Wiesław Leśniakiewicz, podsekretarz stanu w MSWiA Zbigniew Sosnowski oraz wiceprezes ZG ZOSP RP Janusz Konieczny. W Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście odprawiona była msza św. koncelebrowana przez metropolitę warszawskiego arcybiskupa kardynała Kazimierza Nycza. Uczestniczyli w niej zaproszeni goście, delegacje z całej Polski oraz władze Związku. Obecnych było blisko 90 pocztów sztandarowych. Poczet Sztandarowy Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Poznaniu wystawili druhowie z OSP Miłosław. Po mszy św. delegacja polskich strażaków złożyła wieniec na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza, a następnie przemaszerowano na Plac Zamkowy. Tam można było podziwiać pojazdy, sprzęt oraz elementy wyposażenia strażaków W Sali Wielkiej Zamku Królewskiego uhonorowani zostali strażacy ochotnicy, którzy narażając życie i zdrowie wykazali się wyjątkową odwagą w działaniach ratowniczych. Wręczono im złote, srebrne odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, Złoty Znak Związku, i złoty medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Zarząd Główny Związku OSP RP został wyróżniony przez komendanta głównego PSP gen. bryg. Wiesława Leśniakiewicza Medalem Honorowym im. Józefa Tuliszkowskiego.

MANEWRY W BARCZYŹNIE

7 września 2011r., przez Barczyznę, krótko przed godziną dziewiątą rano przemknęły wozy strażackie OSP Nekla i JRG z PSP Września. Ich celem był hotel o tej samej nazwie co miejscowość „BARCZYZNA” w tej wsi. Położony na obrzeżu wsi i skraju lasu budynek hotelowy to nowy budynek, z 28 pokojami noclegowymi i salami bankietowo-konferencyjnymi dla 150 osób oraz z innymi pomieszczeniami, gdzie mogą znajdować się ludzie. Już uspokajamy… Tego dnia Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni wspólnie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Nekli przeprowadziły na tym budynku hotelowym i w jego pobliżu ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze. Strażacy najpierw zwiedzili cały obiekt hotelowy, zapoznając się z jego pomieszczeniami i z usytuowaniem wyłączników

głównych prądu, gazu i innymi wieloma ważnymi dla prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej elementami. Po z ap o z n a n i u się z obiektem, po chwili strażacy przystąpili do akcji ratowniczo-gaśniczej. W sąsiedztwie hotelu wybuchł pożar lasu. W hotelu jest duże zadymienie. Obsługa hotelowa wzywa gości do opuszczenia pokoi. Jeden z nich nie odpowiada. Wezwani strażacy w pierwszej kolejności przez balkon na pierwszym piętrze dostają się do pokoju hotelowego, tam znajdują poszkodowanego lokatora, który jest nieprzytomny. Przystępują do jego ewakuacji. Korytarze są zadymione, ewakuacja poszkodowanego tylko na desce przez balkon po drabinie. W tym samym czasie inni strażacy gaszą pożar lasu. Poszkodowany trafia w ręce ekipy pogotowia ratunkowego, las zostaje szybko ugaszony. Wszystko kończy się dobrze. Na szczęście to były tylko ćwiczenia. Przemysław Szalaty

„Bogu na chwałę, Bliźniemu na ratunek” Przemysław Szalaty

STRONA 9


WYDARZENIA STRAŻACKIE, Z KULTURĄ NA TY

VII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze MARZENIN 2011

18 września 2011r na boisku Zespołu Szkół w Marzeninie odbyły się VII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze drużyn OSP. Do rywalizacji przystąpiło 16 drużyn. Zawodnicy rywalizowali w dwóch konkurencjach: sztafecie 7x50 metrów z przeszkodami oraz ćwiczeniach bojowych. Jeszcze zanim zawodnicy przystąpili do rywalizacji, najwyższym odznaczeniem w Ochotniczych Strażach Pożarnych - Złotym Znakiem Związku, uroczyście uhonorowano druha Mieczysława Rychlewskiego z OSP Węgierki. Odznaczenie wręczył Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP druh Andrzej Janke wraz z Komendantem Powiatowym PSP we Wrześni mł. bryg. Robertem Wojtkowiakiem. W zawodach uczestniczyły władze powiatowe i samorządowe z gmin biorących udział w zawodach wraz kapelanami. Obecny był kapelan powiatowy strażaków ks. Mirosław Sawicki i kapelan gminny nekielskich strażaków ks. Sławomir Stronka. Zawody rozpoczęły się od rywalizacji dziewcząt z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w sztafecie. Następnie do rywalizacji przystąpili chłopcy z MDP. Po nich do rywalizacji stanęły cztery drużyny kobiece. Gdy panie za-

kończyły sztafetę, rozpoczęli rywalizacje mężczyźni, wśród nich druhowie z OSP Nekla, którzy startowali jako trzeci i osiągnęli trzeci wynik: 66.0s. Po krótkiej przerwie rozpoczęła się rywalizacja w zadaniach bojowych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych dziewcząt i chłopców. Gdy młodzi strażacy zakończyli swoja rywalizację, rozpoczęły się najciekawsze konkurencję tej ciepłej i słonecznej niedzieli - ćwiczenia bojowe. Rozpoczęły panie. Ryk dwusuwowych silników motopomp, piękne kobiety i zacięta rywalizacja dodawał emocji. Po paniach wystartowali panowie. Lisewo I rozpoczęło, drugie Kaczanowo, Nekla jako trzecia, a następnie Wszembórz, Czeszewo i drugi zespół z Lisewa zakończył rywalizację i było po emocjach. Nastąpiło odczytanie wyników, wręczenie pucharów, medali i dyplomów. W kategorii dziewcząt z MDP drugi raz z rzędu najlepsze okazały się dziewczęta z MDP OSP Mikuszewo, z wynikiem 966 punktów, przed MDP OSP Węgierki, z wynikiem 878 punktów. W rywalizacji chłopców z MDP wygrali młodzi strażacy z OSP Miłosław, z wynikiem 1020 pkt., przed MDP OSP Kołaczkowo – 978pkt., na trzecim miejscu po-

dium uplasowali się młodzi druhowie z OSP Gozdowa – 966pkt., a poza podium znaleźli się chłopacy z MDP OSP Tarnowa. W kategorii „C” – kobiet, wygrały druhny z OSP Węgierki z wynikiem 151 punktów, przed OSP Miłosław – 154pkt., trzecie miejsce zajęły druhny z OSP Wszembórz – 174pkt. Poza podium uplasowały się druhny z OSP Orzechowo – 190pkt. W kategorii „A” – mężczyzn, ponownie bezkonkurencyjni byli druhowie z OSP Lisewo I – 103pkt, wyprzedzając swoich ziomków z tej samej OSP, drugi zespół Lisewa – 117pkt. (gmina Pyzdry). Trzecie miejsce dla OSP Nekla – 120pkt, ( gdyby nie 5 karnych punktów na linii ssawnej było by drugie miejsce). Poza podium znaleźli się: czwarte OSP Kaczanowo – 122pkt, piąte OSP Czeszewo – 130pkt, a szóste miejsce dla OSP Wszembórz – 135pkt. Drużyna OSP Nekla w Marzeninie wystąpiła w składzie: Paweł Kajdan – dowódca, Łukasz Owczarzak – mechanik, Mateusz Cieślik, Patryk Rudnicki, Łukasz Wesołowski, Dominik Kaźmierczak, Krystian Śmigielski, Łukasz Chromiński i Krzysztof Menes.

Po zawodach był tradycyjny wspólny posiłek i strażacy rozjechali się do swoich miejscowości. Warto dodać, że w rozegranych 2-4 września w Koninie XIII Krajowych Zawodach Sportowo – Pożarniczych OSP, wygrali druhowie z OSP Lądek (woj. wielkopolskie, powiat słupecki) z czasem w bojówce 32,63pkt., sztafecie 53,39pkt. Druhowie z Lądka ustanowili nowy rekord Polski. Tak rewelacyjnych czasów jeszcze w historii nie było. Drugie miejsce zajęli druhowie OSP Smardzewice (woj. łódzkie), bojówka – 33,57, sztafeta – 54,07, a trzecie OSP Raszowa (woj. opolskie), z wynikiem w bojówce – 33,74, sztafecie – 54,08. W rywalizacji pań bezkonkurencyjne były druhny z OSP Grodzko Dolne (woj. podkarpackie), z czasem w bojówce 38,83, sztafecie 61,90 przed OSP Żelazna (woj. opolskie), z wynikami 43,56 w bojówce i 60,25 w sztafecie, a trzecie miejsce przypadło paniom z OSP Lądek, które osiągnęły w bojówce wynik 40,75 i sztafecie 64,04. W zawodach rywalizowało blisko 350 strażaków obu płci. Przemysław Szalaty

Lucyna Idasiak . Wiersze wybrane. Lucyna Idasiak ( z domu Komorowska) urodziła się w 1962 roku w Żninie, gdzie ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich. Studia na uczelni będącej dziś Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu nie rozbudziły w niej pasji pisania wierszy. Można jednak śmiało dodać, że zainteresowania przyrodnicze stanowią niemałą inspirację jej twórczości. Od napisania STRONA 10

pierwszego wiersza do bardziej świadomego i intensywnego pisania upłynęło blisko dwadzieścia lat. Pracuje w Zespole Szkół w Targowej Górce jako nauczyciel przyrody i muzyki. Angażuje się w życie szkoły starając się rozwijać u dzieci i młodzieży zarówno zainteresowania przyrodnicze, jak i muzyczne (szczególnie śpiew). W czasie rocznego urlopu próbowała

znaleźć coś twórczego dla siebie i odkryła, że ma przecież wiersze..., które do tej pory pisała tylko okazyjnie. I tak, już nie pisze okazyjnie, ale szuka okazji, żeby pisać. A dlaczego pisze? Odpowiedź jest w jej wierszach, choćby w tym: O radości Szukam w życiu radości, ciągle przede mną się chowa.

I oto już u mnie gości ubrana w muzykę słowa, w całej okazałości, tak czysta jak na początku. Czy mam ja teraz schować w jak najciemniejszym kątku? Rozpal więc o radości ogień twój jak największy, by choć iskierka rozbłysła z moich niezgrabnych wierszy

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


Z KULTURĄ NA TY Blisko

Strojną czerwienią okrył się klon. Rozpoczął koncert, podając ton. Jesion przybrany słońca kolorem bardzo stosownie jak na tę porę, podjął jesienny temat znajomy. Z szarością nieba gra światła promyk. Szura, szeleści bardzo ponętnie perkusja liści, które wiatr skrzętnie zmiata, podwiewa i rozdmuchuje. Muzyczny temat dalej się snuje, ową aleją złociście-czerwoną, co pierwsze skrzypce oddaje klonom w wielkiej orkiestrze października. Po polach roznosi się ta muzyka. I póty świetlisty tunel rozbrzmiewa dopóki liści nie stracą drzewa... które obsiada już stado wron i grać przestaje bezlistny klon.

Przez okno dostrzegam jak w gruszy, zieleń się w czerwień zamienia. Czy jeszcze kogoś to wzruszy? Czy tylko z duszy pragnienia zachwytu me westchnienie? Czy twardość serca nie zmiękczy na barwy jesienne patrzenie? Piękno nie krzyczy, nie jęczy, z czasem jednak zanika. Ślad po nim zostawi trwały obiektyw przyrodnika lub choćby wiersz ten mały. Koncert jesienny

Złoty październik

Październikowa mgła

Zadziwiająco dużo wokół złocistości. Kolejny październik przynosi kolory radości. Przyciąga wzrok ciepłem barw, co w słońcu się mienią. Rozjaśnia smutek co mnie ogarnia jesienią Czar pryśnie za chwilę, gdy liście opadną Czy ponure myśli wtedy mną zawładną? Czy piękno, co mnie urzekło wiatr nie zmiecie, jak liście rozdmuchując daleko po świecie?

Mglistość poranka tylko senność potęguje. Z urody jesiennej prawie wszystko ujmuje. Zostawia jednak tajemniczość wielkiej chmury, która, gdy tak stopniowo wznosi się do góry, odsłania coraz dalsze plany krajobrazu, przydając mu na powrót barwnego wyrazu, co w moich oczach ranną mgłę nobilituje, bo zdaje się, że ona obrazy maluje.

„Mimozami jesień się zaczyna...” Tą piosenką mieszkańcy Starczanowa i przybyli goście tradycyjnie już powitali jesień. Imprezie towarzyszyła cudowna pogoda i gorące rytmy. Biesiadnicy bawili się przy doskonałej muzyce w wykonaniu wokalistki Lidii Mroczkowskiej, pianisty jazzowego Macieja Szpalika oraz skrzypka Janusza Czachora. Wszyscy raczyli się wypiekami naszych gospodyń. Nie obyło się

PRZEGLĄD

NEKIELSKI

bez atrakcji – były warsztaty bębniarskie prowadzone przez Przemka, a pod okiem woja Szymona odbywał się kurs strzelania z łuku. Na festynie pojawiła się również „Pani Lato”. Niestety zabawiła krótko i gdy nastał zachód słońca dzieci wraz z nią wsiadły na ulubiony wiejski wehikuł i ruszyły w drogę. Nie wróciły same bo okazało się, iż na drodze spotkały „Panią Jesień”. Ta pobawiła się z

nami i postanowiła zostać......do zimy. Organizatorzy – Sołtys, Radny i Stowarzyszenie „Dolina Moskawy” serdecznie dziękują: Paniom za cudne wypieki, Szymonowi Nowaczykowi za zorganizowanie turnieju łuczniczego, Państwu Świdurskim za dary różnorakie, Państwu Chromińskim za udostęp-

nienie łąki, Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uatrakcyjnienia tej imprezy. Kolejny raz mieszkańcy Starczanowa pokazali, że potrafią dobrze się bawić i dzielić się tym co posiadają. Krystyna Czachor

STRONA 11


Z KULTURĄ NA TY

Dożynki Parafialne w Opatówku parafianami. Około godziny 15.30 odbył się festyn letni zorganizowany przez parafię i mieszkańców, na którym nie mogło zabraknąć atrakcji takich jak: loteria fantowa w której główną nagrodą był cielaczek, odważniejsi mieszkańcy z talentem muzyczno-wokalnym

11 września br., w Opatówku odbyły się dożynki parafialne, w których uczestniczyły okoliczne sołectwa. Święto Plonów rozpoczęto od Uroczystej Mszy Świętej, którą celebrował ks. Maciej Maleniuk proboszcz Parafii

mogli spróbować swoich sił w konkursie ,,Mikrofon dla wszystkich’’, a dla młodszych zorganizowano konkursy i zabawy. Tradycyjnie na zakończenie odbyła się zabawa taneczna, która trwała do późnych godzin.

Matki Boskiej Częstochowskiej z New Jersey (USA), obchodzący w tym roku jubileusz 25 - lecia kapłaństwa. Na tejże Mszy również zostały poświęcone chleby przyniesione jako dożynkowy dar i podzielone między zebranymi

Uroczystość Patriotyczna w Janowie

Po raz 29. odbyła się w niedzielę 18 września 2011 roku w Janowie uroczystość upamiętniająca największą w Średzkim Inspektoracie Rejonowym Armii Krajowej akcję bojową w czasie II wojny światowej. W uroczystości wzięły udział liczne poczty sztandarowe i przedstawiciele poszczególnych gmin. Władze samorządowe Gminy Nekla reprezentował: Karol Balicki - burmistrz Nekli, Elżbieta Narożna - sekretarz gminy i Adam Stefaniak - przewodniczący rady. Operacja zrzutu broni dla Armii Krajowej odbyła się w nocy z 14 na 15 września 1943 roku w rejonie gajówki Janowo, na polu pomiędzy wsią Wysławice a laSTRONA 12

sem biegnącym w kierunki wsi Węgierskie. Samolot Halifax z nowozelandzką załogą nadleciał z kierunku Drzązgowa, a załoga dokonała zrzutu dwunastu pojemników zaopatrzeniowych. Żołnierze AK odnaleźli jedenaście zasobników, które zawierały ponad 1,2 tony wyposażenia wojskowego dla średzkich jednostek terenowych AK. Jednak już nastepnego dnia hitlerowcy odnaleźli kontenery i rozpoczęli aresztowania. Do końca września w rękach gestapo znalazło się ponad 170 żołnierzy AK, a dokońca roku około 200. Tylko bardzo nielicznym z aresztowanych udało sie przeżyć śledztwo i pobyt w obozach zagłady. PRZEGLĄD

NEKIELSKI


Z KULTURĄ NA TY

Zawody Konne i „Święto Pyry” w Gierłatowie 11 września odbyły się I Towarzyskie Zawody Konne w skokach przez przeszkody oraz „Święto Pyry” w Gierłatowie. Program zawodów obejmował konkurencje: LL- mini, LL- do normy czasu, Ldokładności i rozrywek, P- zwy-

kły, sztafeta zręcznościowa, dżygitówka, ,,płonący jeździec’’, tresura psów. Różnorodność konkurencji konnych zrobiła duże wrażenie na uczestnikach imprezy. Wrażenie wywarła również 11- letnia Dominika z Podstolic która wygrała pierwszą konkurencje LL- mini. Gratulujemy! Zwierzęta, które zaprezentowano wykazały wysoki poziom i klasę, właściciele mogą być dumni z takich podopiecznych. Natomiast ci, którzy przez moment chcieli ochłonąć od nadmiaru wrażeń mogli skorzystać z przysmaków serwowanych na ,,Święcie Pyry’’. Na wszystkich czekała degustacja przeróżnych

Lista Sponsorów: 1. Burmistrz Miasta i Gminy Nekla 2. Starostwo Powiatowe we Wrześni 3. „Chata Polska” Nekla 4. Ochotnicza Straż Pożarna Nekla 5. Klub Miłośników Syren i Warszaw Nekla 6. Zakład Wielobranżowy „TRANS – BRUK” Marek Begier 7. Zakład Drogowo – Transportowy Sławomir Begier 8. Gospodarstwo Rolno – Handlowe Knopkiewicz Tomasz 9. Gabinet weterynaryjny Radomir Gorzelańczyk 10. Pub „Cztery pokoje” Karolina Drożdżyńska i Piotr Samelak 11. Rzeźnictwo – Wędliniarstwo s.c. Najtkowski 12. „Studio weselne” Anna Margasińska 13. Zakład Betoniarski Mariusz Kowalczyk 14. Hurtownia Budowlana „Cegiełka” Dorota i Lech Stachowiak 15. Robert Kraszkiewicz 16. „Twoje okno” Krzysztof Wieczorek 17. Sklep jeździecki „MASTER JANG” 18. Firma ,,Inter cars” 19. Restauracja “Margeritta” Września 20. Cukiernia ,,Słodki Kącik” Września 21. Studio fotograficzne „Foto – Studio” K. i J. Kwiatek 22. Dariusz Piątek Grzymysławice 23. Elżbieta Izydorek 24. „A.B.C” Sklep Spożywczo – Przemysłowy Danuta Smolińska 25. Wytwórnia Sit „SITONO” Krzysztof Nowakowski 26. Zakład Betoniarski Józef, Adam i Marcin Piotrowscy 27. „Graph Pack opakowania” Smoczyński 28. Sklep Elektryczno – Wielobranżowy Usługi Elektryczne Nekla Bolesław Wsolak 29. Autonaprawa, części handel Ryszard Kubiak 30. Rada Sołacka wsi Gierłatowo 31. „Dworek Zacisze” 32. Państwo Lilla i Karol Norkiewicz 33. „EKO – OPAŁ” Katarzyna Przybylska 34. Firma handlowa „HURTOS PLUS” Krystyna I Jerzy Osypiuk, 35. „Dalmat” Hotel dla zwierząt Krystyna Nowakowska Joanna Gwiżdż 36. Wytwórnia Sit „SITAMET” Roman Leszczyński 37. Zakład Ogólno – Budowlany Idzi Kubiak 38. Studio fotograficzne „Studio EMMA” Eugeniusz Wlekliński 39. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Centrum Ogrodnicze „ZAFIX” Zygmunt i Andrzej Fiksa 40. Firma „BOSCH” PRZEGLĄD

NEKIELSKI

potraw przygotowanych przez gospodynie wsi Gierłatowo. Najmłodsi uczestnicy mogli spróbować swoich sił na zamkach dmuchanych. Co najważniejsze, całej imprezie towarzyszyła piękna po-

goda, więc po raz kolejny wypada pogratulować tego typu inicjatyw, tym bardziej, że organizacja spotkania wypadła znakomicie! NOK

WYNIKI Konkurs klasy LL mini: I miejsce: Dominika Kucza na koniu Oskar - Stajnia Hera Gierłatowo II miejsce Marta Wojtaszak na koniu Ostara - Cuntry Club III miejsce Barbara Gronowska na koniu Mustang - Stajnia Gronówka

IV miejsce Patrycja Trzaskawka na koniu Norino - UKS Master

Konkurs klasy LL: I i II miejsce Natalia Majchrzak na koniu Lawina - UKS Fiord Młodzikowo III miejsce Anna Górniak na koniu Gwizdeczka - UKS Fiord Młodzikowo IV miejsce Aleksandra Wypych na koniu Tola - Stajnia Hera Gierłatowo V miejsce Klaudia Begier na koniu Elfinia - Stajnia Hera Gierłatowo Konkurs klasy L: I miejsce Marcin Frankowski na koniu Senior - UKS Master II miejsce Wiktoria Stachowiak na koniu Magik - KJ Korona Wałcz III miejsce Aleksandra Radke na koniu Fiord - Stajnia Dar

Konkurs klasy P o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Nekla: I miejsce Marcin Fankowski na koniu Senior - UKS Master II miejce Patrycja Trzaskawka na koniu Norino- UKS Master III miejsce Wiktoria Stachowiak na koniu Magik - KJ Korona Wałcz IV miejsce Adam Hybiak na koniu Phantom bez przynależności klubowej Sztafeta zręcznościowa: I miejsce Marcin Tomczak na koniu Celestyna Michał Gadziński Dariusz Piątek II miejsce Paula Joachimiak na koniu Elfinia Marcin Norkiewicz Łukasz Wesołowski III miejsce Piotr Kaźmierczak na koniu Kacper Paweł Szubert Fryderyk Domański STRONA 13


Z KULTURĄ NA TY

Festyn „Pożegnanie lata”

W dniu 18 września 2011 r. odbył się w Nekli festyn dla dzieci zorganizowany przez Uczniowski Klub Sportowy „Milesza” w Targowej Górce. Organizatorzy przygotowali konkurencje sportowo-rekreacyjne, występ zespołu dziecięcego „Tańczące urwisy” z Sarbic, pokaz gry w badmintona oraz loterię i kiełbasę z grilla. Za przygotowanie i przeprowadzenie festynu prezes Klubu dziękuje Panu burmistrzowi Karolowi Balickiemu, Pani sekretarz Elżbiecie Narożnej, dyrektorowi ZS w

Nekli Robertowi Andrzejczakowi, pracownikom NOK-u, policji z Nekli, Panu Janowi Grzechnikowi, Państwu Anecie i Marianowi Grzegorzewiczom, liderom z Targowej Górki i sponsorom. Sponsorzy: Poseł Tadeusz Tomaszewski, burmistrz Karol Balicki, radni: Ryszard Bandosz, Bartłomiej Kucza, Grzegorz Wojciechowski, zakład mechaniki pojazdowej – Radosław Hyżorek, „Igmar” Aneta Marian Grzegorzewicz, Krispol Września, zakład- Bernard Kaczmarski, materiały budowlane – Grzegorz Kulma, bar-kawiarnia Targowa Górka- Tomasz Lipowczyk, zakład stolarski – Krzysztof Duszyński, zakład robót drogowych- Ryszard Bianek, galeria kominków- Agnieszka i Jacek Łępeccy, firma handlowa – Krystyna i Jerzy Osypiuk, sklep „Dajan”- Danuta i Jan Rymarczuk, sklep polski Targowa Górka- Andrzejczak,

Artur i Paweł Gawron, Teresa i Jan Klem, Joanna Kozielska, Janusz Kryszak, Roman Pietraszak, Adam Przybylski, Klemens Spochacz, Wiesław Wojciechowski.

Koncert w Nekielce inie C z 1878 r. Instrument jest prawie tak stary jak kościółek, w którym odbywał się koncert. Został on wzniesiony w 1881 roku przez osadników olęderskich. Koncert „Liszt i Choin – wzajemne inspiracje” zo-

17 września w poewangelickim kościółku w Nekielce odbył się koncert młodej pianistki i kameralistki odnoszącej sukcesy na scenach Europy-Zofii Łałak. Pianista w Nekielce grała na zabytkowym Bechste-

stał zorganizowany w dwudziestą rocznicę narodzin Franciszka Liszta. Na wstępie artystka opowiedziała publiczności o wspólnych punktach muzyki Franciszka Liszta i Fryderyka Chopina. Dzięki nim świat poznał bliżej muzykę Polski i Węgier. Pianistka zagrała najpierw noktrum c-moll Chopina, później Liszowski sonet 104

Petrarki. Mury kościółka wypełniła niezwykła muzyka, dźwięki mazurków na zmianę z melancholijnymi balladami. Artystka zabrała widzów w piękną podróż w świat muzyki. Występ młodej pianistki został nagrodzony ogromnym entuzjazmem ze strony publiczności. Redakcja

Koncert organowy w Targowej Górce Targowa Górka to miejscowość z ponad 750 letnią metryką. Panuje tutaj dobry klimat, sprzyjający dbaniu o zabytki przeszłości. W ostatnich latach dzięki staraniom ks. proboszcza Sławomira Stronki i ofiarności parafian wyremontowana została zabytkowa, osiemnastowieczna, drewniana dzwonnica. W roku ubiegłym dzięki hojności darczyńców odnowione zostały dwie kaplice grobowe rodzin Karśnickich i Karłowskich, znajdujące się na terenie przykościelnym oraz ufundowano tablice upamiętniające te zasłużone, ziemiańskie rody. W roku bieżącym ks. proboszcz z parafianami zdecydowali się na równie ważną i kosztowną inwestycję, jaką był remont ponad stuletnich organów. STRONA 14

Kilkumiesięczny proces renowacji instrumentu zakończony został aktem poświęcenia przez JE ks. biskupa dra Wojciecha Polaka podczas wizytacji kanonicznej w dniu 27 września 2011 r. Ten fakt stał się również okazją do zorganizowania KONCERTU ORGANOWEGO w niedzielę, 9 października 2011 r. o godz. 15. 00. Koncert był formą podziękowania darczyńcom, którzy przyczynili się do przywrócenia blasku królowi instrumentów, a jednocześnie okazją do zaprezentowania jego możliwości brzmieniowych. Tym bardziej, że nasze zaproszenie do udziału w koncercie przyjął pan profesor Sławomir Kamiński z Akademii Muzycznej w Poznaniu, laureat wielu konkursów i festiwali organowych.

Wystąpili również p. Sylwester Ludwiczak – organy i p. Ewa Nowak – śpiew oraz chór „Lutnia” z Wrześni pod dyrekcją p. Władysława Dłoniaka. Koncert poprowadził p. Rafał Renz z Akademii Muzycznej w Poznaniu, od kilku lat mieszkaniec Nekielki. Wykonawcy zaprezentowali zróżnicowany, bardzo interesujący repertuar. Półtorago dzinny koncert

sprawił wiele radości licznie zgromadzonej publiczności, czego wyrazem były długie owacje na stojąco. Niespotykana dotąd frekwencja świadczy o potrzebie organizowania tego typu imprez w przyszłości. Jerzy Osypiuk

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


Z KULTURĄ NA TY

Wykonawcy i repertuar Szczecinie. Kolejnym etapem w jego życiu była praca na Kujawach ,aż wreszcie trafił do Wrześni, gdzie pracował jako instruktor muzyczny. Obecnie jest już na emeryturze ale pozostał wierny muzyce.

Sylwester Ludwiczak – organista w parafii p.w. św. Michała Archanioła w Targowej Górce. Muzyką religijną interesował się od najmłodszych lat. Duży wpływ na ten fakt miały tradycje rodzinne – ojciec był organistą. Jego przygoda z graniem w kościele rozpoczęła się w wieku 17 lat w parafii p.w. św. Marcina w Kaczanowie. W 1985 roku ukończył wyższe studia muzykologiczne na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego). W czasie studiów był chórzystą chóru akademickiego, z którym w 1981 r. nagrał płytę kolęd, wydaną przez Polskie Nagrania. Z chórem koncertował w kraju a także w 1983 roku we Włoszech (Mediolan, Caronno Petrusella, Rzym, Monte Cassino) Od 1985 roku muzycznie i sentymentalnie związany jest z Targową Górką. Ewa Nowak – wokalistka. Studentka IV roku analityki medycznej. Ukończyła szkołę muzyczną I stopnia w zakresie śpiewu, gry na fortepianie i gitarze. Angażuje się wokalnie podczas różnych uroczystości kościelnych. W ich wykonaniu: 1. Jest na świecie miłość. 2.Alleluja. 3.Maryjo, tyś naszą nadzieją. 4.Ty, tylko mnie poprowadź. 5. Panie, przyjdź! Żeński chór „Lutnia” działający przy Wrzesińskim Ośrodku Kultury. Powstał w 1887 r. w okresie nasilającej się germanizacji na ziemiach zaboru pruskiego z inicjatywy Towarzystwa Przemysłowego we Wrześni. W trzy lata później występuje pod własnym sztandarem z napisem na zielonym tle „Bóg- nadzieja nasza. Kółko śpiewackie LUTNIA we Wrześni. 1890 r.” Na odwrocie na kremowym tle umieszczono złotą lutnię. PRZEGLĄD

NEKIELSKI

Chór prowadzi ożywioną działalność, koncertując najpierw jako chór mieszany, potem męski, od 1982 r. – żeński. Śpiewa w salach Bydgoszczy, Gniezna, Poznania. Uświetnia swoimi występami wielkie wydarzenia państwowe, religijne i patriotyczne. Koncertuje w kościołach Gniezna, Poznania, Wrześni i okolicy. Występował na Kujawach i Pałukach. Do kalendarza imprez kulturalnych w swoim mieście na trwałe wpisał koncerty kolęd i koncerty Pieśni Maryjnej. Zainicjował również kilka spotkań z Pieśnią i Piosenką. Na te koncerty zapraszane są zespoły z Wielkopolski. Zespół jest członkiem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr „Macierz” Oddział Wielkopolski w Poznaniu. Chór bierze udział w zjazdach śpiewaczych, spotkaniach chóralnych. Kilkakrotnie wyróżniany. Wykonuje pieśni i piosenki, muzykę sakralną i świecką, również kompozytorów obcych, Śpiewa a apella i z akompaniamentem na 3 i 4 głosy. Od roku 1987 z chórem pracuje dyrygent i kierownik artystyczny pan Władysław Dłoniak. Prezesem Chóru od 1995 r. jest pani Małgorzata Szumińska. Zespół wspierany jest przez Urząd Gminy poprzez Wrzesiński Ośrodek Kultury.

W wykonaniu chóru usłyszymy: 1. Maryjo, śliczna Pani - pieśń popularna 2. Od Jutrzenki Ty jesteś piękniejsza - mel. włoska 3. Tak szybko zmieniają się czasy - pieśń popularna 4. Santa Maria - pieśń popularna 5. Dzwonki na AVE MARYJA muz. Ks. Zbigniew Malinowski SDB Prof. Akademii Muzycznej Sławomir Kamiński - urodzony w 1963 roku w Poznaniu. Naukę gry na organach rozpoczął w PSM II stopnia w Poznaniu u mgr. Jerzego Polackiego W 1987 ukończył Akademię Muzyczną im. I. J .Paderewskiego w Poznaniu, w klasie prof. R. Sroczyńskiego (dyplom z wyróżnieniem). Jest laureatem II Ogólnopolskiego Konkursu Organowego im J.S. Bacha w Gdańsku (1985). Koncertuje jako solista i kameralista w kraju i za granicą (Niemcy, Holandia, Francja, Belgia, Szwajcaria, Austria, Włochy, Czechy, Wielka Brytania, Wyspy Alandzkie, Litwa, Ukraina). Występował w salach koncertowych Filharmonii Poznańskiej, Filharmonii Bydgoskiej, Filharmonii w Charkowie, Smetana Saal w Pradze, Schauspielhaus w Berlinie, w bazylikach - S.Vitale w Rawennie i St. Pietro In Montorio w Rzymie. Brał udział m.in. w następujących festiwalach muzycznych: - Międzynarodowy Festiwal Muzyczny w Nantes - „Festiwal Majowy” w Glasgow - Dni Kultury Polskiej w Bretanii

- Orgelkonzerte in Gedachtnis Kirche, Berlin - St.Christopher Music Festival Vilnius - międzynarodowe festiwale organowe w Oliwie, Fromborku, Kamieniu Pomorskim, Leżajsku, Koszalinie. Sławomir Kamiński jako organista współpracował z orkiestrą Filharmonii Poznańskiej oraz z chórem “Poznańskie Słowiki” pod dyrekcją prof. Stefana Stuligrosza. Nagrał 4 CD z solową muzyką organową oraz 6 CD w charakterze kameralisty. Jest inicjatorem i dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Wolsztynie. Od roku 2005 prowadzi regularne audycje o muzyce organowej na antenie Radia Emaus w Poznaniu. Sławomir Kamiński zajmuje się również działalnością pedagogiczną- jest profesorem klasy organów w Akademii Muzycznej im I.J.Paderewskiego w Poznaniu, wykłada na uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus (Lubeka, Wilno) oraz bierze udział w pracach jury międzynarodowych konkursów organowych. Jego studenci i absolwenci zdobywają laury na krajowych i międzynarodowych konkursach (Chartres, Graz, Opava, Poznań, Kraków, Legnica, Rumia). Profesor Sławomir Kamiński wykonał: 1. M.A.Charpentier – Preludium z „Te Deum” 2. J.S.Bach – Toccata i fuga d-moll BWV 565 3. J.S.Bach – Aria z Suity D-Dur 4. Anonim – Aria in C ( Rękopis sióstr Klarysek ze Starego Sącza, XVIII w.) 5. F.Chopin – Preludium c-moll, op.28 nr 1 – Preludium e-moll,op.28 nr 4 6. Michał Kleofas Ogiński – Polonez „Pożegnanie ojczyzny” 7. G.Young- Toccata z Suity Katedralnej

Dyrygent Chóru pan Władysław Dłoniak zamiłowanie do muzyki wyniósł z domu rodzinnego. Jako kilkuletni chłopiec pobierał lekcje gry na akordeonie. Podczas służby wojskowej kontynuował naukę gry a po powrocie do cywila pobierał lekcje śpiewu u pani Wandy Bouerman, byłej solistki Opery Lwowskiej. W 1972 r. został przyjęty jako chórzysta do Teatru Wielkiego w Poznaniu. Jednocześnie uczęszczał do PSM II stopnia w klasie prof. Sulikowskiego oraz Mariana Kondelli, ówczesnego solisty w Teatrze Wielkim w Poznaniu. Po pięciu latach został zaangażowany jako solista do Teatru Muzycznego w STRONA 15


OKRUCHY HISTORII

Ocalić od zapomnienia

Józef Wojtkowiak (1869 – 1944) poseł na sejm dzielnicowy w 1918 r. i jego syn Tomasz

Jesienią 1918 roku Niemcy uświadomili sobie, że wywołanej wojny, pierwszej wojny światowej nie mogą wygrać. Dalsza walka to straty ludzkie i ekonomiczne. Rozwój rewolucji komunistycznej w Rosji powodował powstanie tak niebezpiecznych dla monarchy – cesarza Wilhelma II ruchów rewolucyjnych. Wielkopolska będąca wówczas oficjalną prowincją dostrzegła możliwość wyswobodzenia się z okowów zaboru, tym bardziej, że tuż za Strzałkowem powstawało na bazie zaboru rosyjskiego państwo polskie. Już w listopadzie powstają elementy lokalnych rządów polskich w formie Rad Robotniczo – Żołnierskich. Konspirujący wówczas Polacy uzgodnili, że aby mieć legitymację do działań należy zwołać sejm dla Polaków zamieszkujących w granicach Rzeszy Niemieckiej. Na miejsce obrad sejmowych wybrano Poznań a ściślej salę kina Apollo. Datę uzgodniono na dni od 3 do 5 grudnia 1918 r. a sejm nazwano Sejmem Dzielnicowym. Należało wykonać gigantyczną pracę organizacyjną w krótkim czasie, bowiem wybory do Sejmu Dzielnicowego połączono z wyborem do Rad Ludowych. Wybory należało przeprowadzić do 1 grudnia. Prawo do udziału i gło-

sowań mieli rodacy, którzy ukończyli 20 rok życia. Walne zebrania przedwyborcze dla wyborów do Polskiego Sejmu Dzielnicowego odbyło się w Nekli w niedzielę 24 listopada 1918 r. o godz. 15 na sali p. Szurkowskiego. Na zebraniu należało wybrać posłów dla obwodu Dominowo, gdyż tam znajdowała się między innymi nekielska władza lokalna. Obecny na zebraniu Feliks Wize z Dzierżnicy zaproponował na przewodniczącego zebrania hrabiego nekielskiego Zygmunta Żółtowskiego, co gremialnie sala zaakceptowała. Dokonano wyboru ławników. Hrabia Żółtowski zagaił wiec, a następnie odczytał referat o sytuacji światowej. Kolejno dokonano wyboru do Rady Ludowej i do Sejmu Dzielnicowego - po 3 członków. Z terenu Nekli został wybrany Józef Wojtkowiak. Prawdopodobnie pozostali delegaci dominowscy do Sejmu Dzielnicowego to: Wacław Waliszka-włościanin z Biskupic, Feliks Wize - właściciel Dzierżnicy. W czasie zebrania poruszono sprawę polskiego szkolnictwa, w szczególności podkreślano potrzebę nauki języka polskiego i religii w języku polskim. Wiec zakończono odśpiewaniem „Boże coś Polskę”. Dzisiaj zapomniano o osobie posła reprezentującego Neklę w tak ważnej chwili odzyskiwania niepodległości po długim okresie zaboru. Warto przybliżyć jego sylwetkę. O nim bowiem Wacława Maślińska, autorka opracowania „Nekla w latach mojego dzieciństwa i wczesnej młodości 1900 – 1918” tak napisała: Wśród robotników folwarcznych wyróżniał się Wojtkowiak, jego dwaj synowie byli moimi kolegami szkolnymi. Ich ojciec był „na pańskim „włodarzem ale

Sala posiedzeń Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu STRONA 16

i rzecznikiem wszystkich mieszkańców Zawodzia. Liczono się z nim; liczył się i dwór i wszyscy ówcześni robotnicy rolniczego majątku. Józef Wojtkowiak mieszkał w domu dla robotników rolnych przy ul. Zawodzie, w tzw. czworaku razem z rodzinami Bandoszów, Tabaków, Kasprowskich. Urodził się 24.02.1869 r. w wielodzietnej rodzinie w Stroszkach, jako syn Stanisława i Ludwiki z Sikorskich. Szkołę powszechną ukończył we Wrześni. Został powołany do służby wojskowej w pruskim wojsku. W dniu 21.01.1894 r. ożenił się z urodzoną w dniu 17.09.1874 r. Marianną Cichońską z Targowej Górki. Jozef Wojtkowiak miał dziesięcioro dzieci, z czego przeżyło siedmioro, w tym jedna córka: Aniela zamężna Walenczak. Ich syn Tadeusz mieszka w Gdyni. Troje dzieci: synowie Michał i Wincenty oraz córka Ludwika zmarli wkrótce po urodzeniu. W dniu 20.02.1898 urodził się syn Józef, późniejszy porucznik marynarki, ojciec Mariana z Gdyni i Wandy Troman z Wielkiej Brytanii. Pozostali to: Jan ożeniony z Zofią Kapcińską, ojciec Genowefy Jüngst ze Środy, Ludwik, Franciszek, Tomasz urodzony w dniu 17.11.1910 r., posterunkowy Policji Państwowej, zamordowany w 1940 r. w Miednoje i Walenty urodzony w Nekli w dniu 3.02.1913 r. Józef Wojtkowiak pracował jako: - robotnik przy kopaniu i konserwacji kanału Kilońskiego (poszerzano dwukrotnie kanał w latach 1895 i przed I wojną światową), - robotnik rolny a później wozak w majątku w Stroszkach, - palacz w nekielskiej gorzelni, po zakończeniu kampanii konserwator urządzeń gorzelnianych, -włodarz (nadzorca robotników rolnych) w nekielskim majątku Żółtowskich. Znając doskonale urzędowy wówczas język niemiecki parał się tłumaczeniem i pisaniem listów, pism urzędowych. Sam doskonale orientował się w aktualnej sytuacji w kraju abonując gazety. Należał do stowarzyszenia Strzelec i do Rady Kościelnej. Był skarbnikiem Bractwa Różańcowego w Nekli. Jego patriotyczne przekonania były w pewnym sensie przyczyną śmierci, bowiem okupant niemiecki w ramach represji odmówił mu leczenia przewlekłego owrzodzenia karku. Zmarł z tego powodu 8.01.1944 r. w Nekli, gdzie został pochowa-

ny. Jego grób znajduje się na nekielskim cmentarzu. Sejm Dzielnicowy, w którym uczestniczył zakończył posiedzenie uchwałami. Przyjęto uchwały, między innymi wyrażającą wolę połączenia ziem wschodnich prowincji niemieckich z pozostałymi zaborami w zjednoczonej Polsce, wybrano nowy skład Naczelnej Rady Ludowej (NRL), liczącej osiemdziesiąt osób, co oznaczało oficjalne jej zalegalizowanie oraz organ wykonawczy – Komisariat Naczelnej Rady Ludowej i Prezydium. Niestety, Naczelna Rada Ludowa zdominowana została przez elementy umiarkowane, co rzutowało później na przebieg walk. Nawiasem mówiąc, Naczelna Rada Ludowa nigdy się nie zebrała. Syn Józefa Wojtkowiaka i Marianny z Cichońskich, urodzony 17.11. 1910 r. Tomasz Wojtkowiak, uczęszczał do nekielskiej szkoły. Stąd wywędrował w świat i został funkcjonariuszem Policji Państwowej a skierowany do pracy w Brześciu nad Bugiem. Nie stracił kontaktu z Neklą, którą często odwiedzał. Tu, w Nekli zaręczył się z nekielską panną. Wojna przerwała kontakty. W czasie działań wojennych 1939 r. aresztowany przez NKWD, trafił do sowieckiej niewoli i przebywał w obozie jenieckim w Ostaszkowie.Figurował tam w wykazie jeńców pod numerem 037/4 z dnia 20.04. 1940 r. Z Ostaszkowa przesłał w styczniu 1940 r. jeszcze informację, ocenzurowaną, pisaną po rosyjsku pocztówkę, że czuje się świetnie. Treść tej pocztówki przetłumaczyła hrabina Rozalia Żółtowska. Pisał w niej, że jest zdrowy, czuje się dobrze i wszystkich pozdrawia. Wkrótce, w kwietniu1940 r. został rozstrzelany w Twerze, pochowany w Miednoje. Michał Pawełczyk

Tomasz Wojtkowiak PRZEGLĄD

NEKIELSKI


OKRUCHY HISTORII

„Wojskowy Przegląd Historyczny” nr 2/1961 r. LOTNICTWO ARMII „POZNAŃ”, „POMORZE” W KAMPANII WRZEŚNIOWEJ 1939 r, Cz. II LOTNICTWO ARMII „POZNAŃ” Płk dypl. nawig. w st. sp. ADAM KUROWSKI Mobilizacja jednostek lotnictwa i przesunięcie ich na teren działań armii Dowództwo lotnictwa zostało zmobilizowane 26.08. w Warszawie i w nocy z 28 na 28.08. przerzucono je samochodami do Gniezna. Wszystkie jednostki bojowe lotnictwa armii zmobilizowane były w alarmie w dniach 24-26.08. Jednakże aż do 31.08. pozostawały one na lotnisku macierzystym w Ławicy. Było to jedno z pociągnięć politycznych, maskujących jakoby nasze przygotowania wojenne. Dla armii taki stan był wysoce denerwujący, ponieważ prawdopodobne było podstępne rozpoczęcie wojny przez Niemców. Przerzut jednostek na lotniska polowe był zawczasu dokładnie przygotowany i omówiony, jednakże musiały one czekać na rozkaz wykonawczy. Po otrzymaniu takiego rozkazu w dniu 31.08., rzuty kołowe i powietrzne natychmiast przeszły na swoje lotniska. PLAN UŻYCIA LOTNICTWA ARMII Lotnictwo myśliwskie W pierwszym okresie przewidywano dla dywizjonu myśliwskiego zadania osłony rej. Poznania na Wrześnię i Gniezno. Chodziło głównie o przykrycie mobilizacji i ewakuacji. Było to zadanie szczególnie trudne ze względu na to, że Poznań leżał na pierwszej linii ugrupowania armii. Następnie przewidywano zwalczanie rozpoznania i wypraw bombowych na innych kierunkach oraz wystąpienie dywizjonu całością sił na kierunku głównego działania niemieckiego lotnictwa myśliwskiego. Jeśli chodzi o taktyczne sposoby działania myśliwców, w pierwszym rzędzie działania te przewidywano z zasadzek. Z działaniem dywizjonu w całości na podstawie wiadomości z sieci dozorowania liczono się tylko w pierwszym okresie (w ugrupowaniu wyjściowym). Dywizjon powinien był działać przy jak najbardziej ekonomicznym użyciu sił – unikać patrolowania. Wytyczne zaopatrzenia i ewakuacji sprzętu Podobnie jak w innych armiach, jednostki bojowe lotnictwa posiadały zapasy benzyny na 7 dni oraz amunicji na 10 dni walki. Dalszy zapas 10 – dniowy był w dyspozycji dowódcy armii. Został on rozmieszPRZEGLĄD

NEKIELSKI

Wojskowy Przegląd Historyczny czony następująco: 3 – dniowy zapas benzyny i amunicji k.m. myśliwców w wagonach kolejowych (benzyna w beczkach) został wysunięty do st. kol. Strzałkowo; reszta zapasu armii w Kutnie (również w wagonach kolejowych) Park lotniczy miał się rozwinąć ok 5 dnia mob. w Kutnie. Tamże przewidziana była ewakuacja sprzętu. Lotniska Ze względu na to, że w pierwszym okresie armia miała prowadzić działania ruchowe, szczególnego znaczenia nabierała sprawa lotnisk. Lotniska wyjściowe oraz położone dalej na wschód aż do rejonu Kutna były rozpoznawane i sprawdzone przed rozpoczęciem działań. Lotniska na wschód od Kutna zostały wyszukane w dniach 3-10.9. przez jeden z plutonów lotniskowych i sprawdzone przez samoloty jednostek. Każda jednostka oprócz lotniska podstawowego miała wyznaczone lotnisko zapasowe , na które mogła przenieść się bez uzyskania aprobaty dowódcy lotnictwa armii. Kompania lotniskowa zameldowała się w Gnieźnie 29 lub 30.8. Plutony wartownicze zostały skierowane na lotniska podstawowe eskadry rozpoznawczej i dywizjonu myśliwskiego. Od tej chwili wykonywały wszelkie przesunięcia łącznie z obsługą techniczną jednostek prowadząc maskowanie, urządzając stanowiska samolotów składy amunicji itp. na kolejnych lotniskach. Plutonami lotniskowymi kierował w terenie dowódca lotnictwa armii. Sieć dozorowania lotniczego Jak już wspominałem, siec dozorowania obszaru kraju była dostosowana do organizacji pokojowej, a główna zbiornica dozorowania DOK VII znajdowała się w Poznaniu. Szef sztabu lotnictwa armii (powołany już w marcu1939r.) w okresie przygotowań usiłował zmienić ten stan rzeczy. W wyniku długotrwałych starań udało się tylko wprowadzić następujące zmiany: • linie telefoniczne z pięciu nadgranicznych posterunków dozorowania przedłużono z Poznania do Gniezna, gdzie stworzono pomocniczą zbiornicę dozorowania. Zbiornicę tę połączono bezpośrednio z dowództwem lotnictwa armii, które z kolei miało bezpośrednie połączenie telefoniczne z lotniskiem w Dzierznicy ; • na ostatniej linii obrony przewidywano urządzenie prowizorycznej sieci dozorowania, składającej się z kilku posterunków z centralą w Izbicy. Obsługi tej sieci podjęła się załoga dotychczasowej zbiornicy i kilku posterunków sieci poznańskiej po ich ewakuacji z tego miasta. Mimo tych poczynań, nie można było zbytnio liczyć na funkcjonowanie sieci dozorowania, toteż dywizjon myśliwski musiał przyjmować takie sposoby działań w powietrzu, które

nie były związane z siecią dozorowania. PRZEBIEG DZIAŁAŃ 1 WRZEŚNIA Działania na ziemi (...) Zaobserwowano wiele przelotów niemieckiego lotnictwa bombowego w głąb kraju, Na terenie armii najsilniej bombardowano lotnisko w Ławicy; poza tym słabe naloty na Poznań, Wrześnię i Gniezno. Działania lotnictwa (...) 3 dywizjon myśliwski; stan 21 samolotów. Gros dywizjonu znajdowało się na lotnisku Dzierznica ( 6 km na południe od Nekli). Na lotnisku tym było 10 – 11 samolotów, gotowych do startu na meldunki z sieci dozorowania. Dywizjon został zaalarmowany o przelocie bombowców, ale nie zdołał ich przechwycić. 1.9. dywizjon zorganizował trzy zasadzki: - w rej. Swarzędza 3 samoloty; zasadzka startowała kilkakrotnie, przy czym por. pil. Gedymin zestrzelił nad Poznaniem dwa samoloty; - w rej. Pobiedziska, na północ od toru kolejowego Poznań, Gniezno – 2 samoloty; w ciągu dnia startowały one kilkakrotnie; na lotnisku Kamień (12 km na północny wschód od Kalisza) – 5 samolotów z dowódcą 131 eskadry, kpt. pil. Zarembą na czele; ze względu na duże oddalenie, zasadzka ta działała niejako samodzielnie i powiązana była taktycznie z dowódcą 25 DP w Kaliszu. Około godz. 11.00 dowództwo lotnictwa armii wysłało depeszę do naczelnego dowódcy lotnictwa, informującą o lotniskach rozpoznawanych nad Piłą. Wieczorem otrzymano depeszę naczelnego dowództwa lotnictwa o możliwości przylotu na węzeł Gniewkowo francuskiego lotnictwa bombowego. 2 WRZEŚNIA Działania lotnictwa

(...) 3 dywizjon myśliwski; gros na lotnisku Dzierznica, stan ogólny 20 samolotów; organizował zasadzki jak w dniu poprzednim. Zasadzka pod Swarzędzem zestrzeliła dwa bombowce. Z samolotu He-111, zestrzelonego na wysokości 800m wyskoczyło dwóch Niemców którzy trzymali się w pół. Gdy spadochron zaczął się rozwijać, jeden z nich oderwał się i spadł na ziemię. Dalsze 3 bombowce zestrzeliła zasadzka pod Kaliszem. Rano przechwyciła klucz 12 samolotów Ju-86 i dwa z nich zestrzeliła. O zmroku pilot lecący w pojedynkę spotkał 9 Ju-86, które zbombardowały Koło. Zaatakował ostatni, prawoskrzydłowy samolot ciągu i zestrzelił go. Lądował prawie w zupełnych

ciemnościach. Z lotniska Dzierznica wysłano w ciągu dnia patrole do rej. Poznania, ale takie działanie w dużym stopniu zużywało siły dywizjonu. Wskutek ewakuacji sieć dozorowania pracowała już bardzo słabo. 3 WRZEŚNIA Działania na ziemi

(...) W nocy z 3 na 4.09. dywizje przegrupowywały się nadal w kierunku głównej linii obrony. Podolska BK opuściła Poznań, przechodząc na wschodni brzeg Warty . Dowództwo armii przeszło do m. Mchówek koło Izbicy. Lotnictwo niemieckie prowadziło intensywne działania, bombardując Poznań, Gniezno, Wrześnię i Kutno. Najbardziej ucierpiało Kutno, a przede wszystkim dworzec kolejowy. Działania lotnictwa (...) 3 dywizjon myśliwski; gros na lotnisku Dzierznica. Stan – 20 samolotów. Oprócz zasadzki pod Kaliszem, która nadal działała samodzielnie pozostałe zasadzki były organizowane dorywczo, na jeden dzień, w coraz to innym miejscu. W związku z tym, że ponad terenem armii wiodły szlaki wypraw bombowych floty nr 1 ( Kesselringa) do centrum Polski oraz do rej. Kutno, Łowicz, zasadzki nawet przypadkowo rozstawione miały wiele roboty. Przyjęła się już taktyka działania zasadzek, polegająca na odrywaniu ostatniego samolotu od szyku bombowców. Atak następował przeważnie od tyłu i z dołu. Wówczas bombowce „dodawały gazu” i P-11 nie były już w stanie ich dogonić. Działająca na styku z armią „Łódź” zasadzka pod Kaliszem znalazła się w strefie działania bombowców i myśliwców floty nr 4 (Löhra) 3.9., osłaniając przegrupowanie 25 DP, zasadzka toczyła ciężkie walki z Messerschmittami i nalotami bombowców, zestrzeliwując dwa samoloty niemieckie. W walkach tych został ciężko ranny dowódca 131 eskadry, kpt. Zaremba, który doprowadził samolot do lotniska, jednak przy lądowaniu rozbił go. Pod wieczór zasadzka zmieniła lotnisko, przelatując w rej. Turka. Inna zasadzka dywizjonu zestrzeliła bombowiec nieprzyjaciela. Razem więc dywizjon zestrzelił w tym dniu trzy samoloty, Pod wieczór gros dywizjonu również zmieniło lotnisko, gdyż istniało prawdopodobieństwo, że Niemcy już je rozpoznali. Nowe lotnisko leżało w rej. na północ od Witkowa ( prawdopodobnie m. Gaj). Lotnisko było dobre, ale miało bardzo zły dojazd tak, że część samochodów nie mogła tam dotrzeć. Dowódca prosił więc o szyb...dokończenie na stronie 18 STRONA 17


CO SŁYCHAĆ W OŚWIACIE ...dokończenie ze strony 17 kie zabranie stamtąd dywizjonu. 4 WRZEŚNIA Działania na ziemi Na odcinku armii nieprzyjaciel nie przejawiał w tym dniu działalności na ziemi . Natomiast lotnictwo silnie atakowało oddziały 25 DP na postoju i w marszu na szosie Kalisz, Turek. Bata-

lion o.n. „Ostrów”, zaskoczony nalotem koszącym kilkunastu samolotów (w czasie wydawania obiadu), poniósł straty w zabitych i rannych sięgające 40% stanu osobowego. Inne oddziały miały mniejsze straty. Oddziały piechoty zestrzeliły siedem samolotów niemieckich. Działania lotnictwa (...) 3 dywizjon myśliwski; stan około 18

samolotów. W związku z przegrupowaniem się armii na wschód, dywizjon, oprócz zasadzki pod Turkiem odszedł na lotnisko Kleczew (wspólnie z 34 esk. rozp. 36 esk obs.), skąd wysłał pojedyncze klucze (dwa) na patrolowanie. Jeden z nich zestrzelił samolot rozpoznawczy nieprzyjaciela. Samoloty z zasadzki pod Turkiem walczyły nadal w osłonie 25 DP. Było ich jednak za mało w stosunku do

lotnictwa niemieckiego. Zestrzeliły jeden samolot nieprzyjaciela, same nie ponosząc strat. Łączność szwankowała i wiadomość o nalotach niemieckiego lotnictwa na 25 DP doszła do dowódcy lotnictwa armii i dowódcy dywizjonu dopiero wieczorem. Pod wieczór dywizjon podobnie jak 34 i 36 eskadry, opuścił lotnisko Kleczew, przenosząc się do rej. m. Babiak.

CO SŁYCHAĆ W OŚWIACIE

Pyry, ziemniaki, kartofle Już po raz trzeci najstarsze grupy: ,,Biedronki”, ,,Zające”, ,,Pajace”, ,,Wiewiórki” i ,,Sowy” z przedszkola ,,Miś Uszatek” spotkały się na strażnicy z okazji ,,Święta Pieczonego Ziemniaka”. Miało to miejsce 20.09.2011r. o godz: 10.00. – wszyscy utworzyli wielkie koło i zaczęła się wspólna zabawa. Po powitaniu nastąpiło wspólne odśpiewanie piosenki ,,Pyry z ogniska”. Potem były występy grupy ,,Wiewiórki”, a na-

stępnie konkurencje dla dzieci. Było to: ,,Sadzenie i wybieranie ziemniaków”, ,,Hokej z pyrą”, ,,Kto zbierze najwięcej pyr”, ,,Skoki w workach”. Dużo emocji wzbudził konkurs podrzucania ziemniaków na chuście animacyjnej. Brały w nim udział poszczególne grupy, a później pracownicy przedszkola, rodzice i zaproszeni goście. Gośćmi, którzy byli obecni na naszym spotkaniu były: p. Elżbieta Narożna, p. Grażyna Sodkiewicz oraz dyrektor przedszkola p. Beata Kowalska. Po

konkursach odbyła się degustacja pyr z ogniska. Serdecznie dziękujemy za pomoc pracownikom przedszkola, p. Grzegorzowi Bambrowiczowi oraz rodzicom poszczególnych grup. Szczególne

podziękowania kierujemy do p. Sebastiana Stachowiaka za przygotowanie ogniska i p. Macieja Kluczki za drewno do ogniska. B. Pawlak, E. Łuczak

Wyprawa rowerzystów ze szkoły podstawowej w Nekli do Podstolic W środę, 21 września, w przedostatni dzień lata, uczniowie klas VI z opiekunami wybrali się na wycieczkę rowerową do pałacu w Podstolicach. Przy sprzyjającej pogodzie szybko udało nam się dotrzeć do celu. Na miejscu czekało na nas iście dworskie przyjęcie. Zaczęliśmy od spaceru po parku, gdzie mogliśmy podziwiać nie tylko rośliny, ale i zwierzęta – pawie, konie i kozy. Następnie zwiedziliśmy wnętrza pałacu. Duże wrażenie wywarł na nas klimat tego miejsca.

STRONA 18

Każdy zwiedzony przez nas pokój miał swój niepowtarzalny charakter. Korytarze i sale ozdobione były zdjęciami znanych osób, którzy odwiedzili to miejsce. To popołudnie nie byłoby tak udane, gdyby nie pani Elżbieta Galwas, która nas zaprosiła, oprowadziła i ciekawie opowiadała o historii pałacu. Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i przepyszny poczęstunek. Uczniowie, pani Dorota Maciejewska, pani Małgorzata Strzyżewska, pani Olga Babraj

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


CO SŁYCHAĆ W OŚWIACIE

SPOTKANIE Z POLICJANTAMI W ZESPOLE SZKÓŁ W NEKLI Uwaga - czerwone światło! „Przejście przez ulicę nie jest trudną sprawą: najpierw spójrzmy w lewo, potem spójrzmy w prawo! Jeśli nic nie jedzie, można przejść bezpiecznie, ten drogowy przepis trzeba znać koniecznie! Bądźmy uważni! Bądźmy ostrożni!” Słowami piosenki uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nekli powitali przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji we Wrześni

aspiranta pana Przemysława Teodorczyka. Uczniowie z zaciekawieniem wysłuchali pogadanki na temat bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że bezpieczeństwo naszych najmłodszych jest tak bardzo ważnym zagadnieniem. Serdeczne podziękowania kieruję do pana inspektora Pawła Marciniaka, naczelnika sekcji ruchu drogowego, dzięki któremu nasi uczniowie otrzymali kamizelki odblaskowe oraz odblaski na tornistry. Katarzyna Kulczak

Wycieczka rowerowa do Ogrodu Botanicznego w Brzeźnie W pierwszą sobotę października grupa młodych przyrodników z Targowej Górki pod opieką p. Elżbiety Kledzik i moją (Lucyna Idasiak) wybrała się rowerami do Prywatnego Ogrodu Botanicznego w Brzeźnie p. Elżbiety Konopińskiej, zwany „Elżbietówką”. Wycieczce towarzyszył mąż p. Kledzik , który zapewnił niezbędną pomoc techniczną. W „Elżbietówce” znajduje się Lapidarium jako zaczątek muzeum geologicznego w plenerze. Powstał on dzięki bezinteresownemu zaangażowaniu wielu mieszkańców gminy i Przyjaciół Ogrodu oraz dzięki grantowi Fundacji „Nasza Ziemia Henkel Polska”. Gromadzi najciekawsze pod względem geologicznym, głazy z okolicy opisane przez prof. dr hab. Andrzeja Muszyńskiego, które są najstarszymi zabytkami Ziemi. Pani Elżbieta oprowadziła nas po ogrodzie, opowiedziała o swojej fascynacji drzewami i formami skalnymi

oraz o okolicznościach powstania ogrodu i kolekcji głazów. Zaplanowała w swoim ogrodzie pokoje tematyczne np. roślin o skręconych liściach, Rosarium – ogród róż (część najbardziej wyraźnie wyodrębniona) i inne, ale perełką jest chyba ogród japoński, który ujmuje swoim klimatem. Z rozświetlonego słońcem ogrodu, w którym pojawiły się już jesienne przebarwienia liści, nie chciało się wyjeżdżać. Wycieczka odbyła się w pierwszy dzień Europejskich Dni Ptaków. Nad „Elżbietówką” pojawiają się klucze gęsi i żurawi w okresie przelotów. Właścicielka opowiadała, że zaobserwowała, jak ptaki mylą trasę, gdy trafią do strefy siłowni wiatrowych w Stroszkach i Starczanowie . W tym dniu klucze gęsi obserwowaliśmy tuż po wyjeździe rano, a w samym ogrodzie naliczyliśmy tylko kilka srok i wróbli. Byliśmy tam w najcieplejszej porze dnia,

małe ptaki pochowały się w cieniu jeszcze ulistnionych drzew , a przelotne pewnie odpoczywały na postojach. Brak ciekawych obserwacji ptaków zrekompensowały jednak wrażenia z „Elżbietówki”, a dodatkową atrakcją wycieczki było zwiedzenie zabytkowego

kościoła w Gułtowach o budowie szachulcowej z 1734 r. oraz obejrzenie tuż obok niewiele młodszego, bo z 1786 roku, pałacu Bnińskich z widocznym herbem rodu na tympanonie. Lucyna Idasiak

Zajęcia szachowe dla dzieci i młodzieży Szachy są jedną z najstarszych gier znanych we wszystkich krajach na świecie. Nauczyć się grać może każdy, nigdy nie jest za późno na naukę, jednak im wcześniej zaczniemy trenować i ćwiczyć, tym większe efekty, większe doświadczenie i wiedza. Gra może stać się naszym ulubionym hobby. Szachy pobudzają wyobraźnię, rozwijają zdolność koncentracji uwagi , logiczne myślenie, umiejętność analizy, podejmowania decyzji, stosowania strategii i taktyki, wyrabiają zmysł obserwacji, nawyk cierpliwości ,rozwijają pamięć i kreatywność, uczą odpowiedzialności, dają pewność PRZEGLĄD

NEKIELSKI

siebie. Szachy uczą również zdyscyplinowania, systematycznej samokontroli, wytrzymałości, samozaparcia, rozwijają umiejętność obiektywnej samokrytyki. Udział w turniejach szachowych wymaga ponadto odporności psychicznej oraz sportowego zachowania („fair play”). W czwartki, w godz. 14.30 – 16.00 w kawiarence szachowej przy hali widowiskowo-sportowej (wejście od parkingu) odbywają się zajęcia szachowe dla dzieci (grupa podstawowa- nauka gry), a w godz. 16.00 - 19.00 w kawiarence szachowej trenuje młodzież (grupa zaawansowana). STRONA 19


CO SŁYCHAĆ W OŚWIACIE

Ślubowanie Rady Samorządu Uczniowskiego i klasy I gimnazjum Dnia 16 września br. odbyło się ślubowanie Rady Samorządu Uczniowskiego, a następnie uczniowie klasy I gimnazjum zostali przyjęci w poczet gimnazjalistów. W pierwszej, oficjalnej części pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie. Każdy otrzymał na pamiątkę koszulkę z logo szkoły i napisem GIMNAZJUM. Następnie odbyła się druga, bardziej rozrywkowa część. Uczniowie musieli zbić balony przywiązane do nogi kolegi, wychowawczyni- pani Róży Tobery oraz dyrektora –pana Piotra Michalaka. Musieli się też zmierzyć z

hitami polskiej sceny muzycznej w zabawie karaoke, przy której to III klasa postanowiła wszystkich rozruszać, w rezultacie czego, całe gimnazjum śpiewało i tańczyło z pierwszoklasistami. Mamy nadzieję, że dobry humor wraz z intensywną nauką będzie im towarzyszył przez wszystkie trzy lata pobytu w gimnazjum. U. Januchowska

Wyróżnienie dla uczennicy z Zasutowa w Konkursie wiedzy o Francji i kulturze francuskiej Organizatorem konkursu „Czy znasz Francję?”, który odbył się 7 września br. było Liceum Ogólnokształcące im H. Sienkiewicza we Wrześni w ramach III Wrzesińskich Spotkań Międzykulturowych. Jego celem jest wzbogacanie wiedzy o kulturze, geografii, literaturze, historii i życiu codziennym we Francji oraz rozbudzenie zainteresowania nauką j. francuskiego. Konkurs odbywał się w języku polskim, miał formę pisemną. Składał się z testu i krótkiej pracy twórczej. Skierowany był do uczniów szkół podstawowych,

gimnazjum i liceum. Z naszej szkoły wzięło w nim udział 4 uczniów, których przygotowywał pan Mirosław Kowalski. Uczennica VI klasy Juliannna Jóźwiak zdobyła wyróżnienie. Sukces uczennicy jest tym większy, że w naszej szkole nie jest nauczany j. francuski. Ogłoszenie wyników odbyło się 9 września br. Podczas uroczystego otwarcia Wrzesińskich Spotkań z Kulturą Francji w obecności Attache ds. współpracy językowej Ambasady Francji w Polsce. Serdeczne gratulacje dla uczennicy i opiekuna. U. Januchowska

Gratulacje dla Moniki i Michała ! Monika Stasiak i Michał Nowak, gimnazjaliści z Zespołu Szkół w Targowej Górce otrzymali wyróżnienia w międzyszkolnym konkursie plastycznym ,,Francuscy impresjoniści-inspiracje’’ zorganizowanym przez wrzesiński Klub Twórczości Różnej „Cóś innego”. Na konkurs wpłynęło ponad 140 prac, z których najciekawsze zaprezentowano podczas III Wrzesińskich Spotkań Międzykulturowych. Znalazło się tam pięć prac naszych uczniów, wszystkich którzy podjęli zmagania konkursowe. Monika osobiście odebrała gratulacje od Thomasa Laigle – attache ds. współpracy językowej Ambasady Francji w Polsce, pani prof. Danuty Mączak z Poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego i Grażyny Augustin – członka KTR.

STRONA 20

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


CO SŁYCHAĆ W OŚWIACIE

Wizyta dostojnego gościa w Zespole Szkół w Targowej Górce Przy okazji wizytacji kanonicznej naszej parafii p.w. Św. Michała Archanioła, naszą szkołę odwiedził ks. biskup Wojciech Polak. Spotkanie było bardzo sympatyczne. Po oficjalnym powitaniu, wręczeniu kwiatów i drobnego upominku zaśpiewaliśmy dla ks. biskupa kilka pieśni w stylu gospel. Jak zauważyliśmy, bardzo się

naszemu gościowi spodobał występ niemal całej społeczności uczniowskiej, bo nagrodził nas długimi brawami i serdecznymi podziękowaniami. Na zakończenie spotkania nagraliśmy z ks. biskupem wywiad. Szczegóły na naszej stronie www.zstargowagorka. nekla.pl

SPRZĄTANIE ŚWIATA W ZESPOLE SZKÓŁ W NEKLI Tradycyjnie już od 18 lat, w trzecim tygodniu września (1618), odbywa się akcja Sprzątania Świata. Hasło tegorocznej edycji brzmi: „Lasy to życie – chrońmy je”. W ten sposób Fundacja „Sprząta-

nie Świata-Polska” i Fundacja Nasza Ziemia włączają się w obchody Międzynarodowego Roku Lasów, ogłoszonego przez ONZ. W naszej szkole akcja Sprzątania Świata odbyła się w piątek

16 września. Wzięli w niej udział uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum. Sprzątaliśmy park i jego okolice oraz lasy sąsiadujące z parkiem. W workach pełnych śmieci znalazły się głównie butelki,

papiery oraz puszki. Również w piątek, na parkingu przy hali widowiskowo-sportowej, odbyła się zbiórka elektrośmieci. Iwona Koralewska

III MIEJSCE DLA DRUŻYNY Z GIMNAZJUM W NEKLI Reprezentacja klas pierwszych gimnazjum w składzie: Jakub Drop, Hubert Wojciechowski, Jakub Brzychcy, Mateusz Ciesielski, Maciej Olejnik, Beniamin Chojnacki po wygraniu eliminacji powiatowych turnieju Orlik Volleymania zakwalifikowała się do finału wojewódzkiego. Turniej na szczeblu wojewódzkim odbył się w sobotę, 17 września 2011r., na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 2 we Wrześni. Zawody rozegrano w systemie każdy z każdym do dwóch wygranych setów. Nasi uczniowie po dwóch PRZEGLĄD

NEKIELSKI

przegranych i dwóch w ygranych meczach wywalczali trzecie miejsce i zdobyli brązowe medale Mistrzostw Wielkopolski! Hubert Nowacki

STRONA 21


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

PIKNIK INTEGRACYJNY NA POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO Dnia 24 września 2011 roku odbył się piknik integracyjny dla dzieci i rodziców. Na teren Strażnicy w Nekli, w słoneczną i ciepłą popołudniową sobotę, przybyli gromadnie rodzice z dziećmi, aby zdrowo, przyjemnie i na wesoło spędzić czas przy dobrej muzyce. W klasowym pikniku integracyjnym uczestniczyło około 50 osób. Inicjatorem i organizatorem imprezy była Trójka Klasowa Rodziców klasy IIc. W przygotowanie pikniku zaangażowani byli również pozostali rodzice biorący udział w imprezie. Wśród uczestników panowała miła, wręcz rodzinna atmosfera: towarzyszył smak kawy, paluszków, czipsów.

Każdy zajadał soczystą karkówkę i smakowite skrzydełka z grilla. Dzieci z radością próbowały wyśmienitych kiełbasek i ziemniaków w łupinkach, które same sobie upiekły w ognisku. Z okazji zbliżającego się Dnia Chłopaka wszyscy chłopcy otrzymali z rąk dziewczynek medale i drobne upominki. Dziewczynki też zostały obdarowane prezentami (otrzymały śliczną biżuterię i słodycze). Była okazja do rozmów i miłego spędzenia czasu przy ognisku w sobotnie popołudnie i wieczór. Nie zabrakło za-

baw i gier oraz dobrego humoru. Dziękuję wszystkim rodzicom i

uczniom za przyjemnie spędzony czas. Zofia Konecka

DZIEŃ PATRONA W GIMNAZJUM IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W NEKLI 12 września po raz dziewiąty obchodziliśmy w gimnazjum Dzień Patrona. Jak przystało na szkołę imienia Polskich Olimpijczyków odbyły się w tym dniu międzyklasowe rozgrywki sportowe. 10 osobowe zespoły (5 dziewczyn + 5 chłopców) rywalizowały ze sobą w różnych konkurencjach. Najtrudniejszym zadaniem okazało się toczenie dwóch piłek równocześnie. Klasa IIB i IIIB walczyły zacięcie o pierwsze miejsce do samego końca i po podliczeniu wyników okazało się, że mają iden-

tyczną ilość punktów. Zwycięskie klasy w nagrodę pojadą na jeden dzień do Nekielki, a klasa IIA za trzecie miejsce otrzymała jedną godzinę bez pytania. GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM I POZOSTAŁYM UCZESTNIKOM ZABAWY! Małgorzata Strzyżewska Ogólna klasyfikacja: I miejsce III miejsce

IIB i IIIB 49 IIA 43

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

W dniu 17.09.2011r. odbył się międzynarodowy wielobój strzelecki żołnierzy rezerwy i służb mundurowych państw NATO „ SNAJPER 2011”. W organizacji, którego swój skromny udział miał Klub Strzelecko Rekreacyjny LOK z Nekli, a głównym organizatorem tych zawodów był Klub Żołnierzy Rezerwy Ligii Obrony Kraju „SNAJPER” z Poznania, którego Prezesem jest i głównym kierownikiem zawodów był płk. dypl. (r) inż. Leszek Kędra. W zawodach uczestniczyło 57 drużyn składających się z 228 zawodniczek i zawodników służb mundurowych reprezentujących państwa takie jak: Czechy, Estonia, Holandia, Hiszpania, Polska, Niemcy, Norwegia, Rosja, Francja, Słowenia, Słowacja, Wlk. Brytania (Anglia i Szkocja). Strzelanie odbyło się z następujących rodzajów broni: - karabinek Beryl na odległość 100m, - Karabin SWD na odległość 300m, - PM 98 Glauberyt na odległość 25m, - pistolet VIST na odległość 25m, - karabinek sportowy KBKs na odległość 50m. STRONA 22

LOK – byliśmy tam!!!

Najlepszymi zawodnikami w danej kategorii byli: - karabinek Beryl – Karel Krảtky, Czechy, - Karabin SWD – Rafał Grzybowski, Polska, - PM 98 Glauberyt – Magdalena Kaczkowska, Polska, - pistolet VIST – Miloš Vnouček, Słowacja, - karabinek sportowy KBKs – Jan Surovy.

Pl - 1128pkt. VIII miejsce - NORVEGIAN RESORVOOFFICERS ASSOCIATION - N - 1090pkt. IX miejsce - KVZ Stare Brno - Cz 1086pkt. X miejsce - BURSZTYN Kalisz - PL - 1077pkt. Pragnę nadmienić, że drużyna Ogoń-

czyk z Nekli otrzymała zaproszenie na zawody tej rangi w 2012 roku. Działania jakie czyni nasza organizacja i pozycja zawodników w turniejach strzeleckich przyczyniły się do tego, że Wielobój Strzelecki rozgrywany po raz czwarty w Nekli został wpisany w kalendarz imprez wojewódzkich na rok 2012. Stanisław Hoppe

Pierwsze 10 drużyn w wieloboju strzeleckim: I miejsce - IPA KWP Poznań - Pl 1289 pkt. II miejsce - KVZ Liberec 1 - Cz - 1164 pkt. III miejsce - SNAJPER Poznań - PL 1157pkt. IV miejsce - KVZ Jenisovice – Cz – 1134pkt. V miejsce - KŻR LOK Jastrząb Swarzędz - Pl - 1130pkt. VI miejsce - KVZ Liberec 2 - Cz 1128pkt. VII miejsce - MUSZKIETER Kalisz PRZEGLĄD

NEKIELSKI


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

SOBOTA NA SPORTOWO

Dnia 24 września 2011r przy pięknej pogodzie odbyła się impreza integracyjno- rekreacyjna w ramach programu „Działaj Lokalnie” zorganizowana przez Stowarzyszenie Ogończyk, NTT (Nekielskie Towarzystwo Turystyczne), Grupę Odnowy Wsi

PRZEGLĄD

NEKIELSKI

Nekielka i Przyjaciele oraz OSP z Nekli. Podczas tego spotkania odbyły się trzy konkurencje sportowe: pierwszy w gminie biathlon rowerowy, drużynowy pojedynek strzelecki z broni pneumatycznej i strzelanie z kbks-u.

Biathlon rowerowy (3 okrążenia po ok. 2,5 km jazdy na rowerze oraz strzelanie z kbks-u i broni pneumatycznej, za każde spudłowanie dodatkowa runda karna ok. 150m na rowerze). Wzięło w nim udział 11 mężczyzn i 5 kobiet. W grupie męskiej odbyły się 3 wyścigi eliminacyjne, z których pięciu najlepszych zawodników awansowało do finału. Oto wyniki: Mężczyźni: 1. Łukasz Włodarczyk (Nekielka) 2. Mateusz Kapczyński (Nekla) 3. Tomasz Adamczyk (Nekielka) Kobiety: 1. Agata Stachowiak (Nekla) 2. Karolina Gewond (Zasutowo) 3. Daria Kapczyńska (Nekla) Drużynowy pojedynek strzelecki z broni pneumatycznej: 1. Małgorzata Strzyżewska, Robert Strzyżewski, Przemysław Frąszczak 2. Izabela Brzychcy, Małgorzata Wiśniewska, Sławomir Brzychcy 3. Katarzyna Woźniak, Bogdan Woźniak, Tomasz Janiec Strzelanie z kbks-u mężczyźni: 1. Robert Strzyżewski

2. Sławomir Brzychcy 3. Jerzy Rypniewski Strzelanie z kbks-u kobiety: 1. Eugenia Kwiatkowska 2. Małgorzata Strzyżewska 3. Kamila Kajdan Nagrody dla zwycięzców ufundowali: Zakład Betoniarski Piotrowscy, sklep rowerowy ze Środy Wlkp. p. Wiesława Smolińskiego, p. Piotr Michalak, p. Janusz Balcerzak oraz Stowarzyszenie Światowid. Organizatorzy dziękują hojnym sponsorom, firmie BEGIER za użyczenie terenu, OSP za zapewnienie bezpieczeństwa na trasie, LOK Nekla za użyczenie broni, p. Tomaszowi Lipowczykowi za smaczną grochówkę, NOK Nekla za nagłośnienie, licznym wolontariuszom za sprawną organizację oraz Alicji i Aleksandrze Matuszak za zorganizowanie zabaw dla licznych maluszków. Szczegóły oraz więcej zdjęć na stronie ntt.nekla.eu oraz soltys. nekielka.pl Zapraszamy za rok! Małgorzata Strzyżewska, Anna Frąszczak

STRONA 23


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

V LAT KLUBU HONOROWYCH DAWCÓW KRWI w NEKLI

Krew – czym ona jest? Jest ona najcenniejszym lekiem, bez którego nie mógłby funkcjonować żaden ze szpitali, mimo ogromnego postępu, jaki nastąpił w medycynie. Nadal jest bowiem nie do zastąpienia w żaden inny sposób. Jest więc darem życia… Darem, którym społeczność Nekli potrafi się dzielić i to bezinteresownie. Pokazała to ostatnia akcja zorganizowana przez Klub HDK przy Urzędzie Miasta i Gminy w Nekli 21 sierpnia 2011r., gdy zbierano krew dla Czesława Kałużnego, 33-letniego mieszkańca naszej gminy. A wszystko zaczęło się tak niespodziewanie i prawie przypadkowo. W niedzielę 29 października została zorganizowana w sali Nekielskiego Ośrodka Kultury w Nekli akcja poboru krwi. Jej pomysłodawcą był Jarosław Gątarczyk, mieszkaniec Nekli, prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Zakładzie Linii Kolejowych w Poznaniu. Burmistrz Nekli, Marian Balicki ufundował rower, który wygrała Adelina Staniek, a dyrektor NOK-u Paweł Tokłowicz ufundował odtwarzacz DVD, który wpadł w ręce Krzysztofa Dąbrowskiego. Tego dnia krew oddało 48 osób, co stanowiło 21,8 litra tego drogocennego płynu. Pan Jarosław postanowił powołać klub Honorowych Dawców Krwi w Nekli. Jego pierwsze zebranie założycielskie nastąpiło 8 listopada 2006 r., o godz. 18:00 w sali NOK-u. W Polsce władze Prezydenckie sprawował Lech Kaczyński, a premierem Rządu był Jarosław Kaczyński, brat bliźniak Prezydenta. Przewodniczącym Rady Miasta i Gminy Nekla był Adam Stefaniak, Proboszczem miejscowej parafii p.w. św. Andrzeja Apostoła w Nekli. Ks. kan. Ryszard Goliński . Przybyli przedstawiciele Zarządu Rejonowego Klubu HDK PCK we Wrześni, Marek Kołata, Krystyna Wieszczecińska, Barbara Kołata i Ryszard Wieszczciński. Odzew mieszkańców Nekli był niewielki. Przybyło tylko 13 osób. Ówczesny burmistrz, wraz z dyrektorem NOK-u brali udział w kampaniach wyborczych. A spośród mieszkańców, którzy przybyli na powołanie Klubu HDK musiano wyłonić Zarząd Klubu. .A kandydowali do niego: Grzegorz Bambrowicz, Sylwia Borecka, Mariusz Ciesielski, Tadeusz Hadada, Krzysztof Jagieła, Tomasz Lipowczyk, Hanna Łakoma, Ilona Łakoma. Bartosz Sobota, Leszek Sobkowiak, Przemysław Szalaty, Agnieszka Trzaskawka, Jakub Waliszka., STRONA 24

W jawnych wyborach wybrano Prezesa Klubu, pana Krzysztofa Jagiełę, skarbnika Klubu, panią Sylwię Borecką i sekretarza Klubu pana Przemysława Szalaty. 8 grudnia 2006 r., w Auli Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni odbyło się spotkanie z okazji Dnia Honorowego Krwiodawcy, na którym obecny był wiceburmistrz Nekli pan Roman Grychowski. W 2007r. Klub HDK w Nekli wziął udział w organizacji Finału XV Wielkiej Orkiestr Świątecznej Pomocy w Nekli. 21 stycznia zorganizował w Zespole Szkól w Nekli I Akcję Poboru Krwi. 23 mieszkańców gminy Nekla oddało 10.350ml krwi. Równocześnie podczas akcji poboru krwi zbieraliśmy używane książki, które przekazaliśmy do Biblioteki Publicznej w Nekli.. Krew która została zebrana tego dnia miała być przeznaczona dla Barbary Staniszewskiej. Niestety. Pani Basia zmarła kilka dni wcześniej. 10 lutego 2007 roku Klub zorganizował w sali Nekielskiego Ośrodka Kultury I Zabawę Karnawałową. Bawiło się na niej 68 osób. 22 kwietnia po raz dugi w 2007 r. przeprowadzono akcję poboru krwi, podczas której krew oddało 23 obywateli naszej gminy. 7 maja przekazaliśmy zebrane książki do biblioteki w Nekli, a 19 maja dzięki życzliwości Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Nekli, zorganizowaliśmy na terenie remizy OSP I Piknik Klubu HDK przy Urzędzie Miasta i Gminy w Nekli. 17 czerwca 2007 r. prezes Klubu otrzymał brązowe odznaczenie Polskiego Związku Piłki Nożnej z okazji 60-lecia Klubu piłkarskiego „Płomień Nekla”, gdzie w przeszłości prezesował, a wcześniej był czynnym zawodnikiem. 19 października, podczas kolejnej akcji poboru krwi, zebrano 18.100 mililitrów krwi od 38 dawców. Ostatnia akcja w 2007r., zgromadziła 22 zdrowych dawców krwi, którzy oddali 9.900 mll krwi. Łącznie podczas czterech akcji poboru krwi w 2007 roku zebrano 48.530mll krwi. W listopadzie 2007r., powstała strona internetowa Klubu HDK w Nekli – www.hdk.nekla.pl. Autorem strony jest Sławomir Borecki. 25 listopada 2007r. w Sali NOK-u odbyły się obchody pierwszo rocznicowe Klubu HDK w Nekli. Przybyły delegacje klubów z Kleczewa, Poznania, Słupcy, Konina. Uroczystość zakończyła zabawa andrzejkowa. Na zakończenie roku 2007 podczas gali z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa we Wrześni, członkowie nekielskiego Klubu wrócili z odznaczeniami za oddanie krwi. Rok 2008 zapoczątkowała Zabawa Karnawałowa w sali NOK-u 12 stycznia, a dzień później Klub uczestniczył w XVI Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pierwsza akcja poboru krwi przypadła 9 lutego. W tym dniu krew oddało 21 osób. Podczas kolejne akcji krwiodawczej 10 maja, ponownie w przychodni „Amicor”, krew oddało 16 osób. 2 sierpnia członkowie Klubu wzięli udział w IV Wielkopolskim Nadwarciańskim

Rajdzie Honorowych Dawców Krwi PCK w Ślesinie i Kosewie. 17 sierpnia podczas trzeciej akcji krwiodawczej, po raz pierwszy w specjalnym autobusie stojącym przed Domem Kultury krew oddało 18 osób. Z kolei 9 listopada, podczas ostatniej akcji w 2008 r., krew oddało 21 osób. Łącznie zebrano w 2008 r. 34.110 mll krwi. 29 listopada po Zebraniu Walnym w Gościńcu Mistrza Twardowskiego, Klub zorganizował Zabawę Andrzejkową. 12 grudnia członkowie Klubu wraz z burmistrzem Nekli panem Romanem Grychowskim uczestniczyli w obchodach 50-lecia Honorowego Krwiodawstwa we Wrześni. Kolejny rok działalności Klubu HDK w Nekli rozpoczął się od Zabawy Karnawałowej zorganizowanej 7 stycznia w Gościńcu Mistrza Twardowskiego. 1 marca odbyła się akcja poboru krwi w autobusie, który od tego czasu każdorazowo podczas zbiórki stoi przed budynkiem nekielskiego magistratu na ul. Dworcowej. Krew oddało 23 krwiodawców. W maju delegacja Klubu uczestniczyła w obchodach 10-lecia Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło w Nekli, a prezes Klubu w Rejonowej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej PCK we Wrześni. Podczas kolejnej akcji krwiodawczej w Nekli, pokazano Logo Klubu HDK przy Urzędzie Miasta i Gminy w Nekli. Konkurs na logo został zorganizowany w nekielskiej szkole przez panią Iwonę Koralewską, a wygrała Aleksandra Remisz ze Starczanowa, której burmistrz Nekli wraz z panią sekretarz - Elżbietą Narożną, wręczyli nagrodę podczas trwania akcji krwiodawczej. Tego dnia krew oddało 20 osób. 28 sierpnia członkowie Klubu wzięli udział w V Wielkopolskim Rajdzie Nadwarciańskim Honorowych Dawców Krwi PCK w Mieczownicy nad jeziorem powidzkim. Podczas kolejnej akcji krwiodawczej 6 września w przychodni „Amicor” krew oddało 25 osób. Z kolei 13 września członkowie Klubu wzięli udział w VII Zawodach w Wędkarstwie Spławikowym Klubów HDK PCK Rejonu Poznańskiego nad jeziorem swarzędzkim, gzie zajmują trzecie miejsce. Podczas obchodów 90-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża we Wrześni 27 listopada sekretarz UMiG Nekla, Elżbieta Narożna, odebrała okolicznościowy medal z tej okazji, a członkowie klubu odznaczenia za oddaną krew. 12 grudnia 2009 r., odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu, podczas którego dokonano oceny Zarządu i wybrano nowe władze Klubu. Prezesem pozostał Krzysztof Jagieła, wiceprezesem został Jarosław Gątarczyk, sekretarzem Przemysław Szalaty, a skarbnikiem pozostała Sylwia Borecka. 13 grudnia 31 osób oddało krew podczas ostatniej akcji w 2009r., a ogółem w tym roku zebrano 44.550mll. krwi. W 2010r., zorganizowaliśmy pierwszą akcję poboru krwi 14 marca. Krew oddało 29 osób. 29 maja, dzięki uprzejmości Zarządu OSP Ne-

kla mogliśmy zorganizować piknik dla krwiodawców i ich rodzin, oraz dla sympatyków krwiodawstwa. 13 czerwca podczas akcji poboru krwi w przychodni „Amicor”, drogocenny lek pobrano od 19 krwiodawców. Prezes Klubu wraz z wiceprezesem uczestniczyli w czerwcu w obchodach Dnia Krwiodawstwa w Wielkopolsce, które odbyło się w Poznaniu na terenie Ogrodu Botanicznego. W lipcu podczas IX edycji Turnieju Strzeleckiego Klubów HDK PCK powiatu poznańskiego, zajęliśmy czwarte miejsce. W dniach od 28 do 29 sierpnia członkowie Klubu wzięli udział w VI Ogólnopolskim Nadwarciańskim Rajdzie Honorowych Dawców Krwi PCK w Kochowie nad j. powidzkim. Nekielski Klub zajął III miejsce pod względem liczby uczestników. 5 września nad brzegami jeziora swarzędzkiego podczas VII Ogólnopolskich Zawodach w Wędkarstwie Spławikowym Klubów HDK PCK zajęliśmy trzecie miejsce. 12 września podczas kolejnej akcji poboru krwi, pobrano krew od 33 krwiodawców. Zarząd Klubu wziął udział w uroczystości 92. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Tradycyjnie członkowie Klubu uczestniczyli w obchodach Dni Honorowego Krwiodawstwa we Wrześni. Jesteśmy zapraszani i uczestniczymy w obchodach jubileuszowych w Słupcy i Swarzędzu. Rok 2011 zaczęliśmy od udziału w XIX Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 27 lutego 27 osób oddało krew podczas pierwszej tegorocznej akcji krwiodawczej. W maju na akcję poboru krwi stawiło się 33 dawców. Kolejną akcję poboru krwi Zarząd nekielskiego Klubu zorganizował 21 sierpnia. Zebrana tego dnia krew miała swojego odbiorcę. Był nim Czesław Kałużny z Nekli, chory na białaczkę. Tego dnia krew oddały 54 osoby. Podczas VII Ogólnopolskiego Nadwarciańskiego Rajdu Honorowych Dawców Krwi PCK, który odbyły się nad jeziorem powidzkim od 27 do 28 sierpnia z metą w Przybrodzinie, Klub HDK z Nekli był współorganizatorem. Zwyciężył w klasyfikacji najlepiej ubranych uczestników (koszulki klubowe z logo klubu). We wrześniu w VIII Ogólnopolskich Zawodach Wędkarskich w Swarzędzu zajęliśmy piąte miejsce. Obecnie Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miasta i Gminy w Nekli w swych szeregach skupia 56 członków. Podczas pięcioletnich akcji poboru krwi, które zorganizował Zarząd Klubu zebrano 245 litrów,140 g. krwi. Zarząd Klubu informuje że uroczystości jubileuszowe V-lecia Klubu HDK w Nekli, odbędą się w piątek 25 listopada, a 27 listopada zorganizowana będzie akcja poboru krwi. „… Oddać krew, prosta sprawa, Trzeba tylko dobrej woli, A gdy tego zabraknie, Ludzkie serce płacze, boli…” Przemysław Szalaty PRZEGLĄD

NEKIELSKI


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Sezon 2011 w Motocrossie na półmetku Podium w Mistrzostwach Strefy Polski Zachodniej w Motocrossie jest nie lada gratką dla zawodników Klubu Motorowego MKS Nekla, którzy wytrwale walczą jak najwyższe noty w Klasyfikacji. Odbyły się już zawody w Nekli, Obornikach, Nowogardzie, Chojnie k/Szczecina, Koszalinie i Wschowie. I tak po 8-miu rundach walki Klub MKS Nekla z liczbą 2110 punktów uplasował się na 4 pozycji w Klasyfikacji Klubowej, tuż za Klubem KM Oborniki do których brakuje jedynie 32 punkty. Pozycja 3 byłaby dla Klubu MKS pewna, gdyby niekorzystna i wywołująca emocje, choć zgodna z regulaminem decyzja sędziego, który wykluczył zawodnika

Andrzeja Szalbierza z punktacji w ostatnich zawodach we Wschowie. Wielomiesięczne zmagania zawodników Klubu MKS przyniosły wymierne efekty. W Klasyfikacji Generalnej sezonu 2011 w Klasie do lat 30 – Otwarta 1 Sebastian Rymacki zajmuje miejsce 2 tuż za K.Majorczykiem z WKM Wschowa, kolejno Mateusz Lenartowski jest 29, Jakub Podejma 37, Rafał Karalus 43, Piotr Dądaj 53. W Klasie powyżej 30 lat – Otwarta 2 niepodważalnym zwycięzcą jest Marek Begier, do którego wyniku brakuje jedyne 18 punktów byłemu zawodnikowi Klubu MKS T.Stelmaszykowi, należącemu obecnie do LSM BRY-TECH Racing. Michał Pawłowski

jest 6, Leszek Stachowiak 8, Przemysław Bandosz 15 (to za sprawą kontuzji z środku sezonu). Kolejno przez rzadkie uczestnictwo w zawodach Krzysztof Jabłoński jest 17, Tomasz Gollob 22, Piotr Samoląg 38 oraz Tomasz Rybiński 40 i Ireneusz Rybiński 59. W Klasie Junior po długotrwałym leczeniu z klasą powrócił Jakub Nowicki ostatecznie plasując się na miejscu 8, nowy narybek Klubu Patryk Rybarczyk jest 15, Mikołaj Lenartowski 21. W Klasie Licencja Open Andrzej Szalbierz jest 6. W Klasie powyżej 40 lat – Weteran Mathijs Beerkens jest 7, Tadeusz Pawłowski 10, Mariusz Wesołowski 26, Marek Pawlaczyk 32. W Klasie Quad licencja C Szy-

mon Filipiak jest 13, Sławomir Mikołajczak 16. Fakty mówią same za siebie, zdobyte punkty Klub zawdzięcza swoim członkom. Na podium pewnie najbardziej zależy władzom Klubu i faworytom poszczególnych klas, i tu ich żywy apel, aby zawodnicy nienażarty wzięli sobie do serca walkę w ostatniej fazie Mistrzostw, gdyż w grupie siła. Wspólnymi siłami można zdziałać o wiele więcej i choćby sam udział w zawodach może przyczynić się do zaszczytnego 3 miejsca w Klasyfikacji Klubowej w sezonie 2011.

Emeryci w Górach

W dniach od 4.09. – 8.09.2011r 28 osobowa grupa emerytów i rencistów z Nekli udała się na wycieczkę krajoznawczo – turystyczną do Szklarskiej Poręby, okolic i Pragi. O godzinie 5.30 w niedzielę wyjeżdżamy autokarem z Nekli. Mijamy wsie i miasteczka i podążamy w kierunku Dolnego Śląska. Po kilku godzinach jazdy dojeżdżamy do starego średniowiecznego miasta Bolków. Wychodzimy z autobusu, kupujemy bilety i wspinamy się na wzniesienie na którym stoi zamek Bolków. Zamek jest w ruinie częściowo zaadoptowany dla celów turystycznych. Po spacerze po ruinach zamku, jedziemy dalej. Z okien autobusu ukazuje się nam podgórze gór i piękne widoki. Dojeżdżamy do Kowar, wysiadamy na parkingu i wspinamy się 800 m do góry z zamiarem zwiedzenia sztolni byłej kopalni uranu. Jest to nasza pierwsza większa wspinaczka, ale było warto. Wchodzimy z przewodnikiem do podziemi, który oprowadza nas po tajemniczym muzeum i opowiada o historii polskiego uranu. W gablotach widzimy różne minerały, stroje górnicze oraz kaplicę świętej Barbary i inne eksponaty. Pod koniec zwiedzania przeżyliśmy pełen PRZEGLĄD

NEKIELSKI

horroru i emocji seans w którym odbyliśmy laserową podróż do mitycznego świata Tartaru. Ze świata Tartaru wychodzimy cali i zdrowi. Jedziemy do Szklarskej Poręby naszego miejsca zakwaterowania i obiadokolację. Po pierwszym noclegu w górach w poniedziałek jedziemy z przewodnikiem do Pragi. Z okien autobusu podziwiamy piękne widoki: pola uprawne, huty szkła, strumyki, wąwozy. Praga położona jest na siedmiu wzgórzach. Jest w niej 100 kościołów i 500 wież w stylu barokowym. Zbliżając się do Pragi oczom naszym ukazuje się panorama miasta na jednym ze wzgórz. My zwiedzamy historyczną część miasta w dolinie Wełtawy. Jesteśmy w katedrze św. Witta największym sanktuarium w Pradze z okresu Karola IV. Zbliża się godz. 12.00 spieszymy na Praski dziedziniec zamku – siedziby Prezydenta Czech, na którym odbywa się odprawa warty. Spacerujemy po ogrodzie królewskim ze śpiewającą fontanną. Wykonujemy zdjęcia i idziemy dalej Wałem Walońskim, skąd widać Pragę z góry. Ciekawym obiektem jest most Karola przez który przechodzimy. Ma on 516 m długości i 16 m szerokości. Na końcu tego mostu stoi posąg Karola IV i wieża mostowa. Ruszamy dalej w stronę ratusza i oglądamy praski zegar orlog (kurant). Pada deszcz, musimy wracać. Jedziemy metrem do miejsca postoju naszego autobusu. Wracamy do Szklarskiej Poręby. Wtorek to trzeci dzień na-

szego pobytu w górach. Zwiedzanie rozpoczynamy od Szklarskiej Poręby. Wysiadamy przy leśnej hucie szkła i wchodzimy na halę produkcyjną. Wykonuje się tu ręcznie technologią zprzed kilkuset lat różne figurki, świeczniki, dzbany, wazony, abażury w kolorze. Przy hucie jest sklep firmowy, kupujemy różne drobiazgi i jedziemy w głąb Karpacza , wzdłuż rzeki kamiennej. Z jednej widzimy góry Karkonoskie ze szczytem Śnieżki, z drugiej strony widzimy góry Sokole. Wysiadamy i idziemy pieszo pod górę do świątyni Wang. Kościółek stanowi chyba największą atrakcje Karpacza. Jest to maleńki kościółek zbudowany w XII w. przez potomków wikingów. Wnętrze kościoła jest misternie zdobione, zachowały się oryginalne portale i kolumny. Są to zatem ślady ich wierzeń. Świątynia Wang jest nie tylko cennym zabytkiem, ale przede wszystkim Domem Bożym, w którym odbywają się nabożeństwa. Schodzimy w dół i jedziemy do Kowar. Wchodzimy do parku miniatur

zabytków Dolnego Śląska. Są w nim 42 miniatury zabytkowych budowli. Przewodnik opowiada nam o każdej z nich. Po wyjściu z parku jedziemy na obiadokolację i nocleg. W środę znów przekraczamy granicę Czech i udajemy się do miejscowości Adrszpach. Kupujemy bilety i wchodzimy do Skalnego Miasta utworzonego przez przyrodę. Widzimy ogromne i wysokie formy skalne o dziwacznych kształtach. Każda skała ma swoją nazwę. Urzeczeni tym widokiem spacerujemy ścieżkami, przesmykami, wchodzimy po schodach do góry, przeciskamy się między skałami i robimy zdjęcia w romantycznych zakątkach. To już koniec zwiedzania, wracamy na kwaterę. Piąty dzień pobytu w górach. Mamy czas wolny. Robimy zakupy, różnego rodzaju pamiątki upominkowe dla naszych bliskich i o godzinie 13.00 ruszamy do domu. W Nekli jesteśmy o godzinie 19.00 cali, zdrowi, zadowoleni i szczęśliwi. M.Łakoma

STRONA 25


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Odnowione krzyże z cmentarza w Nekielce

Czas, jaki upłynął od 2005 r., kiedy to uporządkowano cmentarze olęderskie w Gminie Nekla, sprawił, że zabezpieczone metodą amatorską piękne, żeliwne krzyże z cmentarza w Nekielce wymagały kolejnych prac konserwatorskich. Okazją do podjęcia takich działań były przygotowania do przyszłorocznego projektu związanego z przygotowaniem ekspozycji historycznych, poświęconych olędrom. Dodatkowym bodźcem do zajęcia się sprawą krzyży były

przygotowania do org an i z ow ane go 15 października 2011 r. przez Grupę Odnowy Miejscowości Nekielka, w ramach grantu „Zrób coś na potem, znajdź sąsiada za płotem - spotkania mieszkańców z historią w tle”. W takich okolicznościach przyjęty został do realizacji pomysł mieszkającego w sąsiedztwie cmentarza pana Jacka Papli, (plastyka, związanego z Uniwersytetem Zielonogórskim) polegający na zdemontowaniu, ocynkowaniu i pomalowaniu proszkowym krzyży. Zwróciliśmy się z tym problemem i prośbą o pomoc do pana Jacka Kaczmarka, właściciela firmy Stalmet w Nekli. To właśnie jego firma w roku ubiegłym bezinteresownie odnowiła zabytkowe drzwi i dwa żeliwne krzyże z grobowca rodziny Karśnickich w Targowej Górce. Również i tym razem spotkaliśmy się

GKS PŁOMIEŃ NEKLA WARTA RUMIN 3:1

11.09.2011. Zawodnicy PŁOMIEŃ Nekla przystąpili do niedzielnego meczu z drużyną WARTA Rumin podbudowani dobrą passą zwycięstw z minionych meczy. Drużyna z Nekli rozpoczęła dobrze spotkanie. Jak zwykle drużyna PŁOMIENIA wypracowała sobie sporo akcji pod bramką przeciwnika jednak żadna nie zagroziła bramce Rumina. Dogodną okazję na strzelenie pierwszej bramki dla Nekli mieli: Szymon Klimas (30 min), Mikołaj Kubiaczyk (31 min), oraz Jakub Cierpiszewski (34 min). Wynik spotkania otworzył Maciej Giżewski w 40 minucie. Do końca pierwszej połowy wynik nie uległ zmianie. PŁOMIEŃ Nekla 1-0 WARTA Rumin. W 55 minucie PŁOMIEŃ zdobywa kolejną bramkę tym razem zdobywcą gola numer dwa był Jakub Cierpiszewski. Kilka STRONA 26

minut później PŁOMIEŃ przypieczętował swoje zwycięstwo strzelając trzecią bramkę. Ponownie bramkarza gości pokonał Maciej Giżewski tym razem w 62 minucie. W 70 minucie nastąpiła zmiana w składzie PŁOMIENIA. Boisko opuścił zdobywca dwóch bramek Maciej Giżewski, zmienił go Dariusz Kapturski. W 75 minucie trener Bartosz Figas dokonał drugiej zmiany. Z boiska zszedł Mikołaj Kubiaczyk, wszedł Kacper Matuszak. Drużyna WARTA Rumin uratowała swój honor w 76 minucie strzelając jedyną bramkę. Ostatecznie mecz zakończył się wygraną drużyny PŁOMIEŃ Nekla wynikiem 3-1. Zwycięstwo nad WARTĄ Rumin jest czwartą z rzędu w lidze. Po niedzielnym meczu drużyna GKS PŁOMIEŃ Nekla awansowała w tabeli na drugie miejsce. Sebastian Kacała

z wielką życzliwością. Ocena specjalistów wykluczyła możliwość poddania krzyży ocynkowaniu. Różnica temperatur i naprężenia wewnętrzne w strukturze metalu groziły uszkodzeniem krzyży. Zastosowano inną, skuteczną, stosowaną w Niemczech technologię pokrywania kilkoma warstwami specjalnych farb tego typu obiektów zabytkowych. 30 września krzyże wróciły na swoje miejsce. Pracownicy firmy Stalmet Michał Patelka, Mariusz Osówiec i Henryk Ziółkowski zabezpieczyli również popęka-

ne, kamienne podstawy krzyży specjalną masą klejącą, zabezpieczając je w ten sposób przed zgubnym działaniem czynników atmosferycznych. Odnowione zostały także napisy na krzyżach marmurowych za sprawą państwa Magdaleny i Zbigniewa Sarnów. Wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że na cmentarzu olęderskim w Nekielce od początku października turyści mogą oglądać pięknie odnowione krzyże składam serdeczne podziękowania. Jerzy Osypiuk

Nekielskie Stowarzyszenie Kulturalne, Społeczny Komitet Renowacji Cmentarzy Olęderskich w Gminie Nekla SERDECZNIE DZIĘKUJĄ Państwu Ewie i Jackowi Kaczmarkom, właścicielom Firmy STALMET w Nekli oraz pracownikom, zaangażowanym w proces odnawiania zabytkowych krzyży z cmentarza olęderskiego w Nekielce. Wasza praca przyczyniła się do tego, że przez długie lata krzyże żeliwne z grobów nekielskich Olędrów przypominać będą o tych, którzy tutaj żyli i pracowali przez blisko dwieście lat (1749-1945). Ten piękny, bezinteresowny gest pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci i jest przykładem dbania o wspólne dziedzictwo kulturowe naszej Gminy. Z najlepszymi życzeniami i wyrazami szacunku Jerzy Osypiuk

Warta Kramsk - GKS Płomień Nekla 1:2 W meczu WARTA KRAMSK – PŁOMIEŃ NEKLA to właśnie drużyna PŁOMIENIA była faworytem. Zawodnicy PŁOMIENIA dominowali na boisku stwarzając sobie sporo akcji na strzelenie bramki. Stuprocentową szansę na zdobycie pierwszej bramki PŁOMIEŃ miał w 43 minucie meczu, wówczas to Szymon Klimas strzelał, piłka odbiła się od bramkarza gospodarzy, piłkę jeszcze raz uderzył na pustą bramkę Jakub Cierpiszewski, jednak piłka poszybowała nad poprzeczką drużyny z Kramska. Wynik do przerwy 0-0. Po przerwie zawodnicy PŁOMIENIA wyszli na boisko zmobilizowani chęcią wygrania kolejnego spotkania. Pierwsza okazja ku temu pojawiła się w 50 min meczu. Mikołaj Kubiaczyk dośrodkowywał z rzutu rożnego do Jakuba Cierpiszewskiego, ten oddał strzał głową jednak ponownie przestrzelił. W 60 minucie PŁOMIEŃ był bliski straty gola. Drużyna WARTA KRAMSK zdobyła bramkę jednak sędzia uznał, że wcześniej napastnik gospodarzy faulował Mateusza Kapturskiego (bramkarz PŁOMIEŃ Nekla). Chwilę później po dośrodkowaniu Jakuba Cierpiszewskiego, Maciej Giżewski zdobywa pierwszą bramkę dla swojego zespołu. Pięć minut później w 65 minucie Kramsk wyrównuje na 1-1. Strata bramki podziałała na drużynę PŁOMIEŃ jak zimny prysznic. Od tego momentu PŁOMIEŃ nieustannie atakował bramkę WARTY. W 68 minucie Mikołaj Kubiaczyk dośrodkował do

Tomasza Lisowskiego, ten uderzył piłkę głową bramkarz z KRAMSKA odbił piłkę dobijał Maciej Giżewski, bramkarz ponownie obronił wybijając piłkę na rzut rożny. W 70 minucie meczu nastąpiła pierwsza zmiana w składzie drużyny PŁOMIEŃ. Boisko opuścił Damian Wyrzykiewicz w jego miejsce wszedł Robert Pieczyński. Kilka minut później nastąpiła druga zmiana. Na boisko wszedł Dariusz Kapturski, który zastąpił zawodnika Łukasz Szczygieł. W 80 minucie bramkę na wagę trzech punktów zdobywa dla drużyny PŁOMIEŃ po raz drugi w tym meczu Maciej Giżewski. Drużyna PŁOMIEŃ miała jeszcze szansę na strzelenie trzeciej bramki w 89 minucie. Sędzia podyktował rzut karny, którego nie wykorzystał Jakub Cierpiszewski. Ostatecznie drużyna PŁOMIEŃ Nekla zwyciężyła na wyjeździe z drużyną WARTA Kramsk 2-1. Mecz był zacięty od samego początku. Mimo, że drużyna WARTA Kramsk znajduje się niżej w tabeli w stosunku do PŁOMIENIA to widać było u nich dużą chęć i determinacje na wygranie. Płomień jednak był wyraźnie lepszy na boisku stwarzał sobie dużo dogodnych akcji jednak słaba skuteczność drużyny PŁOMIEŃ spowodowała, że byli bliscy zremisowania tego spotkania. Niedzielne spotkanie wyjazdowe PŁOMIENIA z drużyną WARTA KRAMSKI pokazało, że PŁOMIEŃ znajduje się w dobrej formie i jeśli popracuje nad skutecznością to jest gotowy do walki o awans do klasy okręgowej Konińskich rozgrywek. PRZEGLĄD

NEKIELSKI


OGŁOSZENIA, REKLAMY

Osiedle Rycerza Kostro

w Kostrzynie ul.Warszawska/Wielkopolska atrakcyjna lokalizacja w centrum Kostrzyna, w pobliżu dworzec PKP, szkoła, sklep Tesco dogodne połączenie komunikacyjne z Poznaniem pomoc w uzyskaniu kredytu termin realizacji inwestycji – grudzień 2011 r.

sprzedaż i wynajem mieszkań - metraż od 33m2 do 92 m2 sprzedaż i wynajem powierzchni usługowych HFJ Atrium PBH Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Dworcowa 25 62-025 Kostrzyn

Tel. 517 020 220 www.hfj-atrium.pl , kostrzyn@hfj-atrium.pl

PRZEGLĄD

NEKIELSKI

STRONA 27


INFORMATOR

PRZEGLĄD

NEKIELSKI

Zapraszamy Państwa do zamieszczenia reklamy w miesięczniku „Przegląd Nekielski”, oficjalnym informatorze Gminy Nekla wydawanym przez Urząd AD Miasta i Gminy. AKŁ

N

0 0 0 . 2 .! gz

e Czasopismo „Przegląd Nekielski” od sierpnia 2011 roku jest darmowe, rozprowadzane na terenie całej gminy. To najlepszy sposób, aby profesjonalnie i skutecznie trafić z ofertą swojej firmy do mieszkańców i firm Gminy Nekla.

Urząd Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla tel. 61 4386011 fax. 61 4386490 www.nekla.eu nekla.nowoczesnagmina.pl www.nekla.eboi.pl nekla@gminanekla.pl godziny pracy UMiG: pon. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.00-15.00 Urząd Miasta i Gminy Nekla NIP 789-14-54-107 REGON 000538691 GMINA NEKLA NIP 789-17-21-548 REGON 631258098 KONTO: Bank Spółdzielczy w Kostrzynie Wlkp./Oddział Nekla 92 9075 0009 1100 0101 0012 1340 Biuro Rady: tel. 61 4373184 rada@gminanekla.pl Wybrane telefony UMiG Nekla Inspektor ds. Organizacyjnych i Obsługi Interesantów mgr inż. Anita Timm tel. 61 4386011 tel. 61 4373171

Jak zamówić reklamę?

telefonicznie: +48 614386011 faksem: +48 614386490 mailem: pn@gminanekla.pl Kierownik Referatu Księgowości p. Maria Köhler listownie: Przegląd Nekielski tel. 61 4386011 wewn. 37 ul. Dworcowa 10, tel. 61 4373187 62-330 Nekla W zamówieniu należy podać: wielkość reklamy, ilość powtórzeń w kolejnych numerach, dane do faktury, adres wysyłki faktury, telefon kontaktowy, mail. Reklamy umieszczane są na końcowych stronach czasopisma. Wolne od reklamy są strony redakcyjne, w tym pierwsza.

Cennik reklam 1 strona (27,1 cm x 18,5 cm) 1/2 strony (13,4 cm x 18,5 cm) 1/3 strony (8,7 cm x 18,5 cm) 1/6 strony (8,7 cm x 9 cm) 1/12 strony (4,2 cm x 9 cm) 1/24 strony (4 cm x 4 cm)

pełen kolor cena netto

czarno-białe cena netto

480 240 160 80 40 20

360 180 120 60 30 15

STRONA 28

Podinspektor ds. Planowania Przestrzennego mgr Marek Gibowski tel. 61 4386011 wewn. 36 tel. 61 4373186 Inspektor ds. Ochrony Środowiska p. Grażyna Sodkiewicz tel. 61 4386011 wewn. 38 tel. 61 4373188 Podinspektor ds. Obsługi Organów Gminy p. Magdalena Wyderkiewicz tel. 61 4386011 wewn. 34 tel. 61 4373184 Inspektor ds. Oświaty i Kultury mgr inż. Katarzyna Zięty tel. 61 4386011 wewn. 29 tel. 61 4373179 Podinspektor ds. Dróg Publicznych p. Czesława Łopatka tel. 61 4386011 wewn. 39 tel. 61 4373189 Inspektor ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej p. Aldona Witkowska tel. 61 4386011 wewn. 33 tel. 61 4373183

Podinspektor ds. Wymiaru Podatku p. Mirosława Gorbeczka tel. 61 4386011 wewn. 42 tel. 61 4373192

Inspektor ds. Obrony Cywilnej, Pożarowej i Sportu, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych mgr Aleksandra Kujawa tel. 61 4386011 wewn. 35 tel. 61 4373185

Podinspektor ds. Księgowości Podatkowej p. Elżbieta Ciesielska tel. 61 4386011 wewn. 32 tel. 61 4373182

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego mgr Agnieszka Deckert tel. 61 4386011 wewn. 28 tel. 61 4373178

Inspektor ds. Inwestycji mgr inż. Jan Trzciński tel. 61 4386011 wewn. 26 tel. 61 4373176

Inspektor ds. Obywatelskich, Wojskowych, Z-ca Kierownika USC mgr Lidia Stefaniak tel. 61 4386011 wewn. 28 tel. 61 4373178

Inspektor ds. Unii Europejskiej i Zamówień Publicznych mgr Katarzyna Zaworska tel. 61 4386011 wewn. 25 tel. 61 4373175

Inspektor ds. Informatyki i Promocji Gminy mgr Artur Kaczmarski tel. 61 43 86 011 wewn. 27 tel. 61 43 73 177

PRZEGLĄD

NEKIELSKI

Dopłaty: Ostatnia strona (okładka): 50% Rabaty: 3 edycje - 5%, 4-5 edycji - 10%, 6-7 edycji-15%, 8-12 edycji - 20%

Podinspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami inż. Marcin Wojciński tel. 61 4386011 wewn. 43 tel. 61 4373193

UWAGA! Za treść reklam, ogłoszeń i nadesłanych listów do „PN” redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adiustacji nadesłanych tekstów oraz listów. Materiały przyjmujemy wyłącznie w wersji elektronicznej.

Bezpłatne pismo samorządowe Gminy Nekla Wydawca: Gmina Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla Redakcja: PN, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla tel. 61 4386011, mail: pn@gminanekla.pl Redaktor naczelny: Elżbieta Narożna Projekt, skład: Artur Kaczmarski Druk: Drukarnia Majorczyk, ul. Grabowa 27, 62-200 Gniezno Nakład: 2.000 egz. ISSN 1426-3963 PRZEGLĄD

NEKIELSKI


REKLAMY, OGŁOSZENIA

UBEZPIECZENIA

Ośrodek Szkolenia Kierowców Damian Rytter Nekla 62 – 330 ul. Powst. Wlkp. 4

HDI asekuracja (dawniej SAMOPOMOC) SOLIDNE UBEZPIECZENIA ZAMIAST TANICH OBIETNIC SPRAWDŹ NAS, NAPRAWDĘ WARTO

Zaprasza na kurs prawo jazdy kat. A, B, C, CE, BE

Ubezpieczenie domu i mieszkania w pakiecie „HDI RODZINA”. Promocja ubezpieczeń AC pojazdu oraz gospodarstwa rolnego. TU ZAPŁACISZ KARTĄ!!!

Informacje pod tel. 609 494 824 www.naukajazdy-nekla.pl

Atrakcyjne ceny OC, AC, NW Nie bądź postrachem na drogach, Kupuj solidne OC. Solidne OC = solidne odszkodowanie Masz prawo czuć się bezpiecznie na drodze. AGENCJA UBEZPIECZENIOWA Zbigniew Strzelczyk 62-025 Kostrzyn, ul. Średzka 10/2 Tel. 61 817-89-95, kom. 608 36 55 24 czynne: pn. – pt.: 8:30 – 20:30, sob. 9:00 – 14:00

UWAGA! Materiały do październikowego numeru będą przyjmowane do 3 listopada 2011 r. Artykuły prosimy przesyłać na adres e-mail: przeglad@gminanekla.pl ; pn@gminanekla.pl lub osobiście do urzędu.

10 LAT W TYM SAMYM MIEJSCU! NAPRZECIW PRZEDSZKOLA

SUKCES UBEZPIECZA SIĘ W HDI

BIURO RACHUNKOWE TADEUSZ SZYMCZAK

Licencja MF 11765/99 Nekla, ul. Szczepańskiego 8/2 tel. 61 43 86 114, 608 721 654 Kompleksowa obsługa księgowa firm.

Materiały przyjmujemy wyłącznie w wersji elektronicznej. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych tekstów.

USŁUGI KRAWIECKIE (KRAWIECTWO DAMSKIE) NEKLA, UL.SŁONECZNA 9

Kupię grunt rolny lub gospodarstwo tel. 600 280 509

(szeregowce ) tel. 61 43-72-260 tel. 605-600-995

SZEROKI WYBÓR I ATRAKCYJNE CENY

POLECAMY RÓWNIEŻ FIRANY I DODATKI DO FIRAN

MAGMAR

SPRZEDAŻ OPAŁU miał, orzech, groszek TRANSPORT GRATIS Dominowo, ul.Sportowa 6 tel. 606 309 497, 668 112 366

PRZEGLĄD

NEKIELSKI

Nekla, ul. Szczepańskiego 1

tel. 601 824 306

Dermomassager-Cellulogia Zabieg redukujący cellulit i tkankę tłuszczową polegający na masażu podciśnieniem i rolowaniu skóry. Przy serii 10 zabiegów 11-ty gratis!

*nowość na rynkulakiery hybrydowe firmy Shellac i Peggy Sage *trwałość lakieru na naturalnym paznokciu od 2 do 3 tygodni ZAPRASZAM !!!

Sprzedam 1,5 rocznego konika polskiego tel. 603 671 461

AGENCJA UBEZPIECZENIOWA PZU S.A. CZESŁAWA ŁOPATKA NEKLA, UL. WIOSNY LUDÓW 35

SKLEP Z TKANINAMI I DODATKAMI KRAWIECKIMI

tel. 61 43-72-260 tel. kom. 605-600-995 Nekla, ul. Słoneczna 9 (szeregowce)

GABINET KOSMETYCZNY Danka Kaczmarska

PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ -

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - OC- AC- NW - UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE- BUDYNKI, MIESZKANIA, - UBEZPIECZENIA ROLNE, BUDYNKI ,UPRAWY - UBEZPIECZENIA OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM ORAZ FIRM. - UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE CZYNNE: PONIEDZIAŁEK- PIĄTEK W GODZINACH: 16:00- 19:00 SOBOTA: na telefon TEL: (61) 4386-531 KOM: 661-968-959 ZAPRASZAM !!! UWAGA ! Promocja w ubezpieczeniach domów i mieszkań Budynki w budowie - 30% zniżki Budynki nowe/do 5 lat/ - 30 % zniżki Budynki powyżej 5 lat - 20 % zniżki STRONA 29


PRZEGLĄD NEKIELSKI 15 październik (Sobota) Międzynarodowy Dzień Mediacji, Międzynarodowy Dzień Niewidomych, Światowy Dzień Mycia Rąk. 16 październik (Niedziela) Dzień Papieski, Światowy Dzień Żywności i Walki z Głodem. 17 październik (Poniedziałek) Międzynarodowy Dzień Likwidowania Nędzy, Dzień Walki z Rakiem. 18 październik (Wtorek) Światowy Dzień Monitoringu Wód, Dzień Łącznościowca. 19 październik (Środa) Gdy październik mokro trzyma, zwykle potem ostra zima. 20 październik (Czwartek) Gdy zbyt długo jesień trzyma, nagle przyjdzie zima. 21 październik (Piątek) Kiedy październik śnieżny i chłodny, to styczeń zwykle łagodny. 22 październik (Sobota) Pierwszy śnieg w październiku, gdy

na błoto pada, łagodną zimę zapowiada. 23 październik (Niedziela) Jak październik jest wietrzny i mroźny, to nie będzie za to styczeń, luty mroźny. 24 październik (Poniedziałek) Dzień ONZ, Światowy Dzień Informacji na temat Rozwoju Dzień walki z otyłością. 25 październik ( Wtorek) Międzynarodowy Dzień Ptaków, Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt. 26 październik (Środa) Październik, bo paździerze baba z lnu cierlicą bierze. 27 październik (Czwartek) .Światowy Dzień Dziedzictwa Audiowizualnego (UNESCO) 28 październik (Piątek) W październiku kawek gromada, słotne dni nam zapowiada. 29 październik (Sobota) Jaki październik, taki marzec, doznał

tego niejeden starzec. 30 październik (Niedziela) Październik stoi u dwora, wykop ziemniaki z pola. 31 październik (Poniedziałek) Dzień Rozrzutności Halloween 1 listopad (Wtorek) Wszystkich Świętych. 2 listopad (Środa) Zaduszki. 3 listopad (Czwartek) Światowy Dzień bez Papierosa. 4 listopad (Piątek) Gdy w listopadzie gawrony gromadnie latają, deszcze albo śniegi zapowiadają. 5 listopad (Sobota) Dzień Postaci z Bajek 6 listopad (Niedziela) W listopadzie kapusty pełne kadzie. 7 listopad (Poniedziałek) Kiedy zima w listopadzie, jeszcze w kwietniu zimno się kładzie.

Przygotowania do XX Finału WOŚP Nekielski Ośrodek Kultury informuje, że rozpoczyna przygotowania do organizacji kolejnego Finału WOŚP. Niebawem wstąpimy do Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Warszawie o realizację Miejsko Gminnego Sztabu WOŚP. Już teraz w Nekielskim Ośrodku Kultury przyjmowane będą zgłoszenia chętnych, którzy pragną zostać wolontariuszami WOŚP. W przyszłorocznym finale w nekielskim sztabie będzie 30 wolontariuszy. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia sekretariat NOK – osobiścieKontakt – NOK – Nekla Tel. 61 4386060, e- mail: wosp@nekla.pl ZAPRASZAMY

8 listopad (Wtorek) Światowy Dzień Jakości, Międzynarodowy Dzień Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem 9 listopad (Środa) Międzynarodowy Dzień Młodzieży, Światowy Dzień Jakości. 10 listopad (Czwartek) W listopadzie goło w sadzie. 11 listopad (Piątek) Narodowe Święto Niepodległości. 12 listopad (Sobota) Światowy Dzień Bicia Rekordów. 13 listopad (Niedziela) Deszcz z początkiem listopada, mrozy w styczniu zapowiada. 14 listopad (Poniedziałek) Dzień Seniora, Światowy Dzień Walki z Cukrzycą. 15 listopad (Wtorek) Światowy Dzień Rzucania Palenia, Światowy Dzień Systemów Informacji Geograficznej.

Państwu ! Monice i Waldemarowi Cieślikom serdeczne gratulacje z okazji narodzin córki Elżbiety składają koleżanki i koledzy ze Stowarzyszenia Strzelecko – Rekreacyjnego ,, Ogończyk’’ i Ligii Obrony Kraju w Nekli.

…Z rąk do rąk podajemy skromnej mądrości dar zwyczajny…” /Czesław Miłosz/ Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek Nauczyciele i Wychowawcy oraz wszyscy Pracownicy Oświaty Miasta i Gminy Nekla Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragniemy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, satysfakcji z wykonywanej pracy pedagogicznej, poczucia wartości zawodu oraz wdzięczności uczniów, uznania Rodziców, zaufania i szacunku społeczeństwa. Życzymy wielu sukcesów w nauczaniu i wychowaniu dzieci i młodzieży, aby mądrość, uczciwość i odpowiedzialność stały się dewizą ich życia. Dziękujemy Państwu za wskazywanie młodemu pokoleniu autentycznych wartości życia, naukę tolerancji oraz przekazywanie najcenniejszego daru, jakim jest niewyczerpane bogactwo wiedzy. To dzięki Waszemu ogromnemu zaangażowaniu oraz konsekwencji w nauczaniu i wychowaniu, młodzi ludzie są coraz lepiej przygotowani do wyzwań, jakie stawia przed nimi dzisiejszy świat. W tym wyjątkowym dniu życzymy także spokoju, radości, zdrowia, a także cierpliwości i optymizmu w dążeniu do wyznaczonych celów. Z wyrazami szacunku i uznania Burmistrz Miasta i Gminy Nekla Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Nekla Redakcja Przeglądu Nekielskiego

STRONA 30

PRZEGLĄD

NEKIELSKI


KULINARNE NOWINKI MIESZKAŃCÓW - ROZRYWKA

COŚ NA SŁONO

Zupa Gulaszowa – danie jednogarnkowe „na chłodne dni” Składniki: 70 dkg. mięsa wieprzowego (łopatka, szynka lub karkówka) 1 duża papryka czerwona 2 cebule 5 – 6 dużych ziemniaków 2 ząbki czosnku Koncentrat pomidorowy 2-3 Kostki rosołowe olej sól, pieprz, papryka słodka, liść laurowy Wykonanie Mięso i cebulę pokroić w kostkę i podsmażyć na oleju. Paprykę pokroić w kostkę, ziemniaki zetrzeć

na grubych oczkach. Przygotować wywar z kostek rosołowych, dodać podsmażone mięso z cebulą oraz warzywa. Wcisnąć czosnek, doprawić liściem laurowym, solą, pieprzem i papryką. Zupę zagęścić koncentratem pomidorowym. Wszystko razem gotować do miękkości.

COŚ NA SŁODKO

KRÓWKA

Składniki – ciasto: 3 szklanki mąki tortowej 10 dkg masła 4 łyżki miodu cukier wanilinowy ½ szklanki cukru 2 jaja 1 łyżeczka sody oczyszczonej

Wykonanie: Wszystkie składniki połączyć i wyrobić ręcznie ciasto. Podzielić ciasto na dwie części, piec każdą osobno przez ok. 10 minut, w temperaturze 180°C. Składniki – masa I: 3 kubeczki śmietany kremówki 30% 3 x śmietan fix 2 łyżki cukru pudru 1 puszka masy krówkowej cukier wanilinowy Wykonanie – masa I: wszystkie składniki ubić mikserem.

1 puszka masy krówkowej 20 dkg orzechów włoskich Wystygnięty placek układamy na blasze, nakładamy I masę, nakładamy drugi placek. Na wierzch wykładamy masę krówkową i posypujemy orzechami włoskimi. Placek przechowujemy w lodówce. Uwaga! Przy wyrabianiu i wykładaniu ciasta na blachę, może się ono nieco kleić, warto je rozprowadzić na blasze za pomocą szklanki posypanej mąką.

Składniki – masa II:

Drogi Czytelniku! 1. Rozwiąż krzyżówkę. 2. Wpisz do diagramu litery z ponumerowanych pól. 3. Odczytaj rozwiązanie. 4. Wytnij rozwiązanie, wpisz swoje dane: imię i nazwisko, adres. 5. Zostaw rozwiązanie w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10 lub wyślij pocztą na adres urzędu. 6. Na rozwiązania czekamy do 2 listopada 2011 r. 7. Wśród czytelników, którzy prawidłowo rozwiążą krzyżówkę rozlosujemy zestaw promocyjny Gminy Nekla m.in. kubek, kuszulka, foldery 8. Zwycięzcę poznamy w najbliższym numerze PN.

Rozwiązanie krzyżówki z wrześniowego numeru: „Gdy we wrześniu grzybów brak, nieodzowny zimy znak”. Nagrodę wygrała: Stanisława Burzyńska z Nekli Zapraszamy do UMiG, pokój nr 15 po odbiór nagrody.

PRZEGLĄD

NEKIELSKI

STRONA 31


PRZEGLĄD NEKIELSKI

STRONA 32

PRZEGLĄD

NEKIELSKI

Przegląd Nekielski 10/2011  

Przegląd Nekielski 10/2011