Page 1

PRAVILA o prilagajanju šolskih obveznosti

OŠ KANAL Kanal, september 2011


Na podlagi 51. člena Zakona o osnovni šoli ( Uradni list RS, št. 12/96, 81/06, 102/07) OŠ Kanal sprejema naslednja PRAVILA o prilagajanju šolskih obveznosti Osnovne šole Kanal Splošna določba 1. člen Ta pravila urejajo prilagajanje šolskih obveznosti: – učencem osnovne šole, ki se vzporedno izobražujejo v glasbenih in drugih šolah, ki izvajajo javnoveljavne programe, – učencem, ki se aktivno ukvarja s športom. 2. člen Status šola dodeli učencu, če so izpolnjeni pogoji in po postopku, določenim s temi pravili. O dodelitvi statusa odloči ravnatelj s sklepom. Pred odločitvijo si pridobi v prvi triadi mnenje razrednika, v drugi in tretji triadi pa mnenje oddelčnega učiteljskega zbora. Pogoji za pridobitev statusa 3. člen Status lahko pridobi učenec, za katerega razrednik oziroma oddelčni učiteljski zbor meni, da spoštuje pravila hišnega reda in šolskega reda in ima primeren odnos do šolskega dela, učencev in delavcev šole. Status učenca, ki se vzporedno izobražuje, si lahko pridobi učenec, ki izpolnjuje naslednje tri pogoje: - se hkrati vzporedno izobražuje v glasbenih in drugih šolah z javno veljavnimi programi, - je obremenjen s programom vzporednega izobraževanja iz prve alineje več kot: - 3 ure tedensko za učence I. in II. triade oz. - 4 ure tedensko za učence III. triade v tekočem šolskem letu po učenčevem urniku institucije vzporednega izobraževanja - pri vzporednem izobraževanju dosega vidne uvrstitve na tekmovanjih. Status učenca perspektivnega športnika (v nadaljevanju: učenec športnik) si lahko pridobi učenec, ki izpolnjuje naslednje tri pogoje: - je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovanjih nacionalnih panožnih športnih zvez - je obremenjen s treningi več kot - 4 ure tedensko za učence I. in II. triade oz. - 5 ure tedensko za učence III. triade po uradnem razporedu treningov društva oz. kluba, za katerega učenec nastopa - je dosegel v pretekli sezoni vidne uvrstitve na tekmovanjih, na katerih je učenec zastopal klub oz. društvo. C:\Users\nejta\Downloads\Pravila_o_prilagajanju_solskih_obveznosti_STATUS_2011_12 (1).doc

2


Postopek dodelitve statusa in trajanje 4. člen Status se učencu dodeli praviloma v začetku šolskega leta, izjemoma se lahko učencu dodeli status tudi med šolskim letom, če izpolnjuje predpisane pogoje, ki v začetku šolskega leta še niso bili izpolnjeni. 5. člen Predlog za pridobitev statusa z dokazili o izpolnjevanju pogojev vložijo starši ali zakoniti zastopnik (v nadaljevanju: starši). Če pridobitvi statusa eden od staršev izrecno pisno nasprotuje, statusa ni mogoče dodeliti, dokler se starša o tem ne sporazumeta. Vloga mora biti pisna. Rok za oddajo vloge: 30. septembra za tekoče šolsko leto. 6. člen Vlogi za pridobitev statusa je treba priložiti: – za status učenca, ki se vzporedno izobražuje,  potrdilo o vpisu v drugo šolo oziroma drug izobraževalni program  tedenski obseg dejavnosti – urnik pouka vzporednega izobraževanja  rezultati v preteklem šolskem letu – za status učenca, ki se aktivno ukvarja s športom  potrdilo, da je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi,  potrdilo, da tekmuje v uradnem tekmovanju te športne zveze,  tedenski obseg vadbe – urnik treningov,  rezultati v pretekli sezoni, ki jih je učenec dosegel za klub oz. društvo, za katerega tekmuje. 7. člen Šola dodeli učencu status praviloma do konca šolskega leta. Prilagajanje obveznosti 8. člen O prilagoditvah obveznosti učenca, ki se vzporedno izobražuje, ali učenca športnika se šola in učenec ter učenčevi starši pisno dogovorijo. 9. člen S sklepom o dodelitvi statusa oziroma dogovorom o prilagajanju šolskih obveznosti se določijo medsebojne pravice in obveznosti, povezane s statusom. Prilagodijo se: – obdobja obvezne navzočnosti pri pouku in drugih dejavostih šole, – obveznosti učenca pri pouku in drugih dejavnostih ter roki za izpolnjevanje obveznosti, – načini in roki za ocenjevanje znanja, – druge medsebojne pravice in obveznosti. Učencu se šolske obveznosti praviloma prilagodijo tako, da jih lahko opravi v posameznem ocenjevalnem obdobju. C:\Users\nejta\Downloads\Pravila_o_prilagajanju_solskih_obveznosti_STATUS_2011_12 (1).doc

3


10. člen Če pride do sprememb med šolskih letom (bistveno povečan obseg dejavnosti, predvidena večja odsotnost od pouka) se za učenca s statusom izdela izvedbeni načrt za uresničevanje pravic in obveznosti iz statusa. Izvedbeni načrt je terminski plan učenčevih obveznosti v določenem obdobju. Pobudo za izdelavo izvedbenega načrta podajo starši razredniku, ob čemer z otrokom pripravijo tudi pisni predlog razporeda učenčevih obveznosti, opremljenih z datumi. Razrednik skupaj s starši in učencem dodela izvedbeni načrt in ga uskladi v oddelčnem učiteljskem zborom.

Veljavnost sklepa o dodelitvi statusa 11. člen Sklep o dodelitvi statusa začne veljati, ko je izročen staršem učenca in šola prejme podpisan dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti (priloga) s strani učenca ter vsaj ednega od staršev.

Prenehanje, odvzem, mirovanje statusa 12. člen Status preneha z zaključkom šolskega leta oz. naslednjim dnem, do katerega je bil dodeljen. 13. člen Status lahko preneha predčasno: – če trajno prenehajo pogoji iz 3. člena tega pravilnika – če je bil učencu status odvzet. Predlog za predčasno prenehanje statusa iz prve alineje so dolžni podati starši ali učenec sam v osmih dneh po prenehanju pogojev, prenehanje po drugi alineji pa poteka po 15. členu tega pravilnika. 14. člen Kadar učenec samo prehodno (za določeno krajše obdobje) ne izpolnjuje pogojev za status, mu le-ta lahko miruje. Med mirovanjem statusa učenec ne more uveljavljati pravic, ki so mu bile z njim dodeljene. Predlog za mirovanje statusa podajo starši ali učenec sam. 15. člen Status je učencu lahko trajno ali začasno odvzet: – če ne izpolnjuje obveznosti in dogovorov, ki izhajajo iz statusa, – če je učenec pri posameznem predmetu zaporedoma dva-krat negativno ocenjen, – če odkloni zastopanje šole ali tekmovanje za šolo na področju, iz katerega mu je status dodeljen, – če krši dolžnosti, določene z zakoni, predpisi in pravnimi akti. Predlog za odvzem statusa poda razrednik pisno ali učiteljski zbor oddelka s sklepom sestanka učiteljskega zbora oddelka.

C:\Users\nejta\Downloads\Pravila_o_prilagajanju_solskih_obveznosti_STATUS_2011_12 (1).doc

4


16. člen O mirovanju oz. odvzemu odloči ravnateljica po predhodni pridobitvi mnenja skladno z drugim odstavkom drugega člena teh pravil v osmih dneh po prejemu utemeljenega pisnega predloga. Varstvo pravic 17. člen Sklep o dodelitvi statusa oziroma dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti nalaga odgovornost učencu, staršem in šoli. Enako je obvezujoč za vse, na katere se nanaša oziroma so ga podpisali. 18. člen Učenec ali tisti, ki ga njegov status zadeva, lahko odločitvam ugovarja ali zahteva, da se preverijo. Uvedbo postopka na šoli zahtevajo s pisno pritožbo. 19. člen O pritožbi zaradi neupoštevanja dogovorjenih pravic oziroma obveznosti, ki izhajajo iz statusa, odloča ravnatelj šole. O pritožbi zoper odločitev ravnatelja odloča pritožbena komisija. Odločitev pritožbene komisije je dokončna. 20. člen Če se v postopku ugotovi, da šola ni izpolnila dogovorjenih obveznosti iz sporazuma, je dolžna učencu zagotoviti novo možnost, da jih opravi. Končne določbe 18. člen Ta pravila začnejo veljati s 1. 9. 2011. S tem dnem preneha veljati star pravilnik z dne 16.7.2008. Ravnateljica Kanal, 16.7.2011 Milka Zimic

Objavljen: 18.8.2011 Priloge pravil: –

Prijavni obrazec

Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti med šolo in starši

C:\Users\nejta\Downloads\Pravila_o_prilagajanju_solskih_obveznosti_STATUS_2011_12 (1).doc

5


_______________________

Priloga 1

_______________________ _______________________ Osnovna šola Kanal Gradnikova 25 5213 Kanal Na osnovi 5. člena Pravil o prilagajanju šolskih obveznosti Osnovne šole Kanal vlagamo PREDLOG za pridobitev statusa učenca, ki se vzporedno izobražuje oziroma statusa učenca, ki se aktivno ukvarja s športom Podpisani iz naslov bivališča: v šolskem letu

, starši učenca/ke razreda OŠ Kanal, želimo, da naš otrok

pridobiti status (obkrožite)

a) učenca, ki se vzporedno izobražuje: (vrsta dejavnosti)

b) učenca, ki se aktivno ukvarja s športom: (vrsta dejavnosti)

Učenec bo zaradi dejavnosti v šolskem letu predvidoma odsoten od pouka:

Učenec je v pretekli sezoni dosegel naslednje uspehe za klub oz. društvo: posamezno:

ekipno/skupinsko:

Podpis staršev: ________________ Datum:________________ ________________

Podpis učenca: ________________

Obvezne priloge: - potrdilo o vpisu v drugo šolo ali potrdilo o registraciji pri nacionalni panožni športni zvezi in izjavo, da tekmuje v uradnem tekmovanju te športne zveze - razpored obsega vzporednega pouka oz. treningov (učenčev urnik) - dokument o dosežkih v pretekli sezoni

C:\Users\nejta\Downloads\Pravila_o_prilagajanju_solskih_obveznosti_STATUS_2011_12 (1).doc

6


Priloga 2

Na podlagi 8. člena Pravil o prilagajanju šolskih obveznosti sklepamo DOGOVOR o prilagajanju šolskih obveznosti med Osnovno šolo Kanal, ki jo zastopa ravnateljica Milka Zimic, in učencem iz ter starši, ki ga zastopata: oče: mati:

razreda,

; naslov ; naslov

1. Obvezna navzočnosti pri pouku - Učenec je praviloma pri pouku prisoten. - Od rednega vzgojno-izobraževalnega dela lahko izostaja posamezne ure ali ves dan, posamezne dneve ali strnjeno več dni izključno na osnovi napovedane odsotnosti. Odsotnost napove pisno. Dokument za napovedane odsotnosti učenec izroči razredniku vsaj 3 dni pred odsotnostjo. - Učenec ima pravico izostanka od pouka zaradi tekmovanj, če so ta v času rednega šolskega dela. Učenec ima pravico do odsotnosti eno pedagoško uro pred odhodom na tekmovanje za zadnje priprave na tekmovanje in za kosilo; po predhodni napovedi odsotnosti s strani staršev (razredniku vsaj en dan prej). 2. Obveznosti učenca pri pouku - Vestno in redno opravlja svoje šolske obveznosti: - zapiše ali prepiše vso šolsko snov, - opravi vse domača naloge, - se redno pripravlja na pouk, - Se ne izgovarja na morebitne odsotnosti od pouka ali popoldanske obveznosti. - Zastopa šolo na tekmovanjih in nastopih. - Ravna v skladu z zakoni, pravilniki in pravnimi akti. - Vse predvidene izostanke od pouka, ki izvirajo iz statusa, bodo starši vnaprej pisno napovedali vsaj 3 dni pred predvideno odsotnostjo. V kolikor učenec želi izkoristiti pravico do 1 ure predčasnega odhoda iz razreda, starši le-to napovejo vsaj 1 dan prej. - V primeru slabšega znanja pri določenem predmetu učitelj učencu predlaga obiskovanje dopolnilnega pouka, ki ga je učenec dolžan obiskovati do odprave primanjkljaja znanja. - Učenec, ki je odsoten, mora poskrbeti za prepis šolskih zapiskov in narediti domače naloge. Zanje se lahko opraviči le prvi šolski dan po odsotnosti. Poskrbeti mora tudi za vse ostale obveznosti (seminarske, ocenjevanje…). - Učenec, ki se je prejšnji dan udeležil tekmovanja in se je vrnil v Kanal po 17.30, se sme naslednji dan opravičiti za domačo nalogo. Opraviti jo mora do naslednje ure predmeta. - Učenec ima pravico do prilagoditev ocenjevanja in izpolnjevanja drugih obveznosti. Učenec se je dolžan o prilagoditvah dogovoriti predhodno (vsaj 3 C:\Users\nejta\Downloads\Pravila_o_prilagajanju_solskih_obveznosti_STATUS_2011_12 (1).doc

7


dni prej). Učitelj naknadnega opravičila (opravičevanje šele takrat, ko je učenec že pozvan k ocenjevanju, preverjanju domače naloge ipd.) ne bo sprejel. Dogovori so dokončni in dogovorjenih datumov ni možno spreminjati. 3. Način in roki za ocenjevanje znanja oz. izpolnjevanje drugih obveznosti - Učenec s statusom ima pravico do prilagoditev načinov in rokov ocenjevanja oz. izpolnjevanja šolskih obveznosti. - O prilagojenem urniku ocenjevanja oz. izpolnjevanje drugih obveznosti se učenec predhodno dogovori z učiteljem. V kolikor predhodnega dogovora ni, se učenec v primeru nenapovedanega ocenjevanja nima pravice opravičiti, ko je že pozvan k ocenjevanju. - Pobudo za prilagoditev urnika ocenjevanja oz. izpolnjevanje drugih obveznosti poda učenec. Pobuda mora biti podana vsaj 3 dni pred predvideno odsotnostjo oz. rokom posamezne obveznosti. Dogovori so dokončni in dogovorjenih datumov ni možno spreminjati. - Pisno ocenjevanje: - Pisnih ocenjevanj se praviloma ne prilagaja. Če je učenec pri pouku prisoten, pisno preverjanje piše. - Urnik pisnih ocenjevanj znanja se prilagodi samo v primeru učenčeve odsotnosti od pouka na dan ocenjevanja. Odsotnost mora izhajati iz njegovega statusa. Če sošolci pišejo pisno ocenjevanje v času, ko je učenec odsoten le posamezne ure (odide na tekmovanje), se njegov urnik prilagodi tako, da piše nalogo isti dan (pred odhodom). Šele, če to ni možno, se z učiteljem dogovori drugače. - Pisno ocenjevanje v prilagojenem urniku se v dogovoru z učiteljem opravi individualno pri rednem pouku ali dopolnilnem pouku ali dodatnem pouku ali v preduri. - Prilagajanje urnika pisnega ocenjevanja ni več možno 10 dni pred konferenco. - Pridobivanje ocen, ki ne temeljijo na pisnem izdelku (ne-pisno ocenjevanje) - Ocenjevanje v prilagojenem urniku se v dogovoru z učiteljem opravi pri rednem pouku ali dopolnilnem pouku ali dodatnem pouku ali v preduri, vendar ne individualno. - V kolikor učenec 5 dni pred konferenco še nima ne-pisne ocene, ga učitelj vpraša nenapovedano pri rednih urah pouka. - Pri predmetih, kjer ni predpisana obvezna oblika ocenjevanja, se učenec z učiteljem dogovori za obliko ocenjevanja (pisno, ustno, seminarska, izdelek). 4. Druge medsebojne pravice in obveznosti - Učenec, starši in šola so dolžni vzpostaviti tako medsebojno komunikacijo, ki bo v prid uspešnemu šolskemu delu učenca ter kvalitetnemu delovanju učenca na področju, iz katerega mu je bil status dodeljen. - Učenec mora redno obveščati starše in trenerje o svojem uspehu v šoli. - Učenec lahko izkoristi možnost dodatnega posvetovanja z učiteljem in drugimi delavci šole. Odrasli smo mu dolžni dati vso podporo in pomoč. - Učenec lahko v dogovoru s starši in šolo izkoristi možnost opravljanja predmetnega izpita pri določenih predmetih. - Na pobudo staršev se lahko izdela podrobnejši individualni program (izvedbeni načrt). Pri pripravi le-tega so dolžni sodelovati: učenec, starši, razrednik, učitelj posameznega predmeta in šolska svetovalna služba. C:\Users\nejta\Downloads\Pravila_o_prilagajanju_solskih_obveznosti_STATUS_2011_12 (1).doc

8


-

Učenec oz. starši so dolžni šolo takoj, najkasneje pa v roku 15-ih dni, seznaniti z morebitnimi spremembami, ki bi vplivale na status učenca.

Datum: ____________________ STARŠI

UČENEC

RAVNATELJICA Milka Zimic

C:\Users\nejta\Downloads\Pravila_o_prilagajanju_solskih_obveznosti_STATUS_2011_12 (1).doc

9


Priloga 3

Na podlagi 51. člena Zakona o osnovni šoli in 2. člena Pravil o prilagajanju šolskih obveznosti ravnateljica zaproša (obkroži): - razrednika - razredni učiteljski zbor za

M N E N J E O DODELITVI STATUSA

učencu / ki

iz

razreda.

Vloga za pridobitev statusa je bila prejeta

. način oddaje (osebno / po pošti)

datum

Mnenje mora biti izročeno ravnateljici do

.

Kanal,

Ravnateljica Milka Zimic

Priloge: -

vloga (predlog) staršev za pridobitev statusa s prilogami.

C:\Users\nejta\Downloads\Pravila_o_prilagajanju_solskih_obveznosti_STATUS_2011_12 (1).doc

10

status 2011/2012  

status 2011/2012

Advertisement