Page 1

OSNOVNA ŠOLA KANAL K A N A L Gradnikova 25 tel. 05 39 816 00 fax. 05 39 816 01

PUBLIKACIJA ZA ŠOLSKO LETO 2010/2011

ime in priimek razred naslov telefon

1


2


Naša vizija

S strokovnostjo, izmenjavo izkušenj in s pristnimi odnosi med strokovnimi delavci bomo pri starših ustvarili večje zaupanje in sodelovanje. Spodbujali bomo medvrstniško druženje ter tak odnos med otroki, da se bodo počutili varni, pripadni šoli in vrtcu in bodo s svojim znanjem in uspehom dvignili prepoznavnost šole in njen ugled. Kolektiv OŠ Kanal

Kanal, september 2010 3


OŠ KANAL Ravnateljica Svet šole Pomočnica ravnateljice Svet staršev Pomočnica ravnateljice za vrtec Razredna stopnja 1. a 2. a 3. a 4. a 5. a

1. b 2. b 3. a

Predmetna stopnja

1. k

6. a 7. a 8. a 9. a

5. b

Oddelek podaljšanega bivanja PB1 PB2

PB3 PB4

7. b 8. b 9. b

Knjižnica

PBk

Vrtec pri OŠ Kanal 1 – 3 let: dve skupini 3 – 6 let: tri skupine

Enota Kal nad Kanalom – 2 skupini; -

-

1 - 3 let 3 - 6 let

Svetovalna služba

Dodatna strokovna pomoč

Skupne službe

Tehnične službe

pedagoginja psihologinja

administrator računovodja

mobilna specialna pedagoginja mobilna surdopedagoginja

hišniki snažilke

4


poslovni sekretar

glavni kuhar kuharice

5


OSNOVNA ŠOLA KANAL Vodstvo šole:

Zimic Milka – ravnateljica Kodelja Ana – pomočnica ravnateljice

Svetovalna služba:

Cussini Anja– psihologinja Skrt Nevenka – pedagoginja

Tajništvo:

Nanut Lilijana

Računovodstvo:

Djurič Goran / Levpušček Marija Testen Marija Bešić Medina Lazar Ida Lemut Alojzija Močnik Sergej Mugerli Andrejka / Simčić Čila Majnik Zdravko Obid Ivan Prinčič Dušan Jericijo Marina Jug Tatjana Lovišček Svetlana Žnidarčič Klavdija

Prehrana:

Vzdrževanje: Čistoča:

Telefonske številke: tajništvo: ravnateljica: zbornica: pomočnica ravn.: računovodstvo: fax: odjava obrokov:

39 816 00 knjižnica: 39 816 03 39 816 02 svetovalna sl.: 39 816 05 39 816 04 kuhinja: 39 816 09 39 816 06 vrtec Kanal: 39 816 07 39 816 08 enota Kal: 30 950 00 39 816 01 tel. + SMS 031 733 496 email: odjava.prehrane.kanal@gmail.com E-mail: o-kanal.ng@guest.arnes.si http://www2.arnes.si/~okanalng/

6


Trans. raÄ?un: 01244-6030655055

7


USTANOVITELJICA Ustanoviteljica OŠ Kanal je Občina Kanal ob Soči. ZAVOD UPRAVLJAJO Šolo upravljata ravnateljica in svet zavoda. Svet zavoda ima štiriletni mandat. Sestavljajo ga: - trije predstavniki ustanovitelja: Bucik Marko, Colavini Bruno, Zimic Milica, - pet predstavnikov šole: Bratina Tonica, Gerbec Iris, Jerončič Mojca, Montini Vanja, Nanut Lilijana - trije predstavniki staršev: Hočevar Križnič Irena, Medvešček Martina, Mugerli Tilen. Predsednica sveta zavoda je pedagoška delavka Jerončič Mojca. SVET STARŠEV Je posvetovalni organ ravnateljice in učiteljskega zbora. Sestavljajo ga starši, izvoljeni na roditeljskih sestankih. Vsak oddelek ima svojega predstavnika, preko katerega se starši aktivno vključujejo v delo šole. STROKOVNI ORGANI ŠOLE Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi, razredniki. ŠOLSKI OKOLIŠ

8


Šolski okoliš Osnovne šole Kanal zajema KS: Kanal, Avče, Levpa, Kal, Ročinj-Doblar, Srednje-Kambreško in Lig.

9


UČITELJI Bavdaž Hermina - 3. a Beguš Mimi - 5. a Cigoj Zvonka - SLJ, KNJ Čobal Metoda - 2. a Djurič Vlasta - OPB 1 Humar Bajt Urška - OPB 3, LIK, TIT Jan Faletič Nataša - Italijanščina Jerončič Mojca - GVZ, Ansambelska igra, zbor, OPB 4 Jug Anka - OPB k, GOS Kavčič Suzana - SLJ, DDE, Gledališki klub Kenda Maja - dodatna strokovna pomoč Kodelja Ana - FIZ, MAT, Matematične delavnice Kragelj Barbara - TJA, Vzgoja za medije – TV Križnič Hočevar Irena - SLJ, ZGO, OPB 4 Krpan Andreja - 5. b, Likovno snovanje Madon Anica - TJA, SLJ, OPB 4 Marinič Marina - DDE, OPB 2 Markič Ivan - ŠVZ, Šport za zdravje, Izbrani šport – odbojka, OPB 4 Močnik Tanja - 1. k, OPB k Montini Vanja - 1. a, b Pliberšek Nadja - 3. b Polenčič Zvonka - 2. b Seyoun Marina - BIO, KEM, NAR Skrt Aleksandra - 4. a, LVZ Skrt Branka - TJA, OPB 3 Stubelj Tatjana - GEO, ZGO, Turistična vzgoja, Raziskovanje domačega kraja Škrinjar Nataša - dodatna strokovna pomoč Škvarč Polona - TIT, MAT, Obdelava gradiv - kovine Šuligoj Nela - 1. a Testen Alenka - ŠVZ, JV, OPB 4 Tuta Blažka - dodatna strokovna pomoč Volk Nives - MAT, Urejanje besedil, Multimedija, Omrežje 10


Želinšček Lorena

- 1. b, OPB 4

_________________

______________________________

PREDMETN IK Predm

1.a,b, k 2.a,b 3.a,b

SLO MAT

6 4

7 4

7 5

TJA LVZ GVZ

2 2

2 2

2 2

3

3

3

DRU SPO GEO

4.a

5.a,b

6.a

5 5 2 2 1,5 2

5 4 3 2 1,5 3

5 4 4 1 1

4 4 4 1 1

3,5 4 3 1 1

4,5 4 3 1 1

1 1

2 2

1,5 2

2 2

1

1 2 2

2 2

1,5

2

ZGO DIE FIZ KEM BIO NAR NIT TIT

3

GOS ŠVZ/ŠVR

3

3

Izbirni predmeti: Ansambelska igra Gledališki klub Italijanščina 1 Italijanščina 2,3 Izbrani šport – odbojka Likovno snovanje 1 Likovno snovanje 3 Matematična delavnica 7, 8, 9 Multimedija Obdelava gradiv – kovine Računalniško omrežje

3

3 ANI GKL II1 II2, 3 IŠP LS1 LS3 MD7,8,9 MME OGK ROM

11

7.a,b 8.a,b 9.a,b

2

3

2 1,5 3

1

1

2

2

3 1 3

Št.ur/teden

1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1

Št. skupin

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

2


Raziskovanje domačega kraja Šport za zdravje Turistična vzgoja Urejanje besedil Vzgoja za medije – TV

RDK ŠZZ TVZ UBE TEV

12

1 1 1 1 1

1 1 1 2 1


ŠOLSKI KOLEDAR OCENJEVALNA OBDOBJA 1. september - 31. januar 31. januar - 24. junij (za učence 1. – 8. razreda) 31. januar - 15. junij (za učence 9. razreda) POČITNICE JESENSKE NOVOLETNE ZIMSKE PRVOMAJSKE LETNE

25. oktober – 29. oktober 27. december – 31. december 21. februar – 25. februar 28. april – 29. april 27. junij – 31. avgust

DRUGI POUKA PROSTI DNEVI / PRAZNIKI 25. december Božič 26. december Dan samostojnosti in enotnosti 1., 2. januar Novo leto 7. februar Pouka prosto - dan se nadomešča v soboto, 13. novembra 8. februar Prešernov dan 25. april Velikonočni ponedeljek 26. april Pouka prosto - dan se nadomešča v soboto, 26. marca 27. april Dan upora proti okupatorju 25. junij Dan državnosti OSTALE DEJAVNOSTI informativni dan za vpis v SŠ za 9. razred 11., 12., februar izpiti za učence 9. razreda – 1. rok 16. – 29. junij izpiti za učence od 1. do 8. razreda – 1. rok 27. junij – 8. julij izpiti za učence od 1. do 9. razreda – 2. rok 18. – 31. avgust TEČAJI, TABORI, ŠOLE V NARAVI 3. razred Plavalni tečaj 4. razred CŠOD Medvedje Brdo 5. razred Poletna šola v naravi 6. razred Zimska šola v naravi

13


8. razred

Dru탑boslovni tabor

14


ŠOLSKI URNIK Razredna stopnja:

Predmetna stopnja:

1. ura: 8.00 - 8.45 2. ura: 8.50 - 9.35

1. ura: 8.00 - 8.45 2. ura: 8.50 - 9.35 3. ura: 9.40 - 10.25

odmor za malico: 9.35 - 9.55 3. ura: 4. ura: 5. ura: 6. ura:

odmor za malico: 10.25 - 10.45

9.55 - 10.40 10.45 - 11.30 11.35 - 12.20 12.25 - 13.10

4. ura: 5. ura: 6. ura: 7. ura:

10.45 - 11.30 11.35 - 12.20 12.25 - 13.10 13.15 - 14.00

JUTRANJE VARSTVO (JV) Jutranje varstvo je del razširjenega programa šole. Namenjeno je učencem 1. razreda in učencem, ki prihajajo v šolo s šolskimi prevozi do 7.40. Oddelek JV sprejme otroke do 7.40.  Za učence prvega razreda poteka v prostorih vrtca od 6.30 dalje. Prijavnice dobite pri razredničarki.  Za vozače od 2. – 4. r. poteka na centralni šoli od 7.25 dalje pod vodstvom učiteljev. V JV se morajo vključiti vsi učenci, ki se pripeljejo s šolskimi prevozi do 7.40. Prijave ni, saj seznam oblikujejo razredniki na osnovi podatkov o prevozu otrok v šolo.

15


ODDELEK PODALJŠANEGA BIVANJA (OPB) od 11.30 do 15.55 Tudi podaljšano bivanje je del razširjenega programa šole. Namenjeno je učencem od 1. do 5. razreda. 1) Djurič Vlasta: OPB za učence 1. razreda

kosilo, sprostitvene dejavnosti, navajanje na samostojno učenje, popoldanska malica, ustvarjalno preživljanje časa.

2) Marinič Marina, Humar Bajt Urška, Skrt Branka in učitelji predmetne stopnje: OPB za učence od 2. do 5. razreda

sprostitvene dejavnosti, kosilo, pisanje domačih nalog, samostojno učenje, ustvarjalno preživljanje časa, popoldanska malica, vodene dejavnosti.

Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko učitelj dovoli predčasen odhod otroka iz OPB samo s pisnim dovoljenjem staršev. Vpis v podaljšano bivanje je potekal Občasno obiskovanje OPB ni možno.

spomladi

2010.

STARŠI! Vašemu otroku lahko naročite popoldansko malico, ki jo bo prejemal ob 15. uri.

16


Prijava: glejte Šolska prehrana, str. 12 ŠOLSKA PREHRANA MALICA:

1. – 4. razred: 9.35 – 9.55 5. – 9. razred: 10.25 – 10.45

KOSILO: 12.00 - 14.15 POPOLDANSKA MALICA: 15.00

STARŠI! Prijave na šolsko prehrano ste oddali pred zaključkom šolskega leta 2009/10. V kolikor bi želeli prehrano za vašega otroka naknadno naročiti, oddajte prijavnico v tajništvu šole. Prijavnica je na voljo v predalčku v šolski avli ali na spletu: http://www.uradni-list.si/1/content?id=98032 - priloga. Starši ste dolžni VSE OBROKE (zajtrk, malica, kosilo, popoldanska malica) predhodno odjaviti:  osebno,  po faxu: 39 81 601,  po e-pošti: odjava.prehrane.kanal@gmail.com,  po telefonu ali preko SMS sporočila na št. 031 733 496 (mobi številka je namenjena izključno odjavi obrokov). Odjava velja za naslednji dan. Če odjave ne bomo prejeli do 8.30, bomo obrok zaračunali. Odjava prehrane za tekoči dan in za nazaj ni mogoča.

17


Izjema so le kosila, ki jih v celoti sami plaÄ?ate. Te lahko odjavite ĹĄe isti dan od 7. do 8.30.

18


POČITNIŠKO VARSTVO ZA UČENCE 1. RAZREDA Če v času jesenskih, zimskih ali prvomajskih počitnic potrebujete počitniško varstvo, prosimo, da oddate pisno obvestilo razredniku teden dni pred počitnicami (po priloženem obrazcu). Moj otrok ____________________________ bo v počitniškem ime in priimek otroka

varstvu od ___________ do __________ (navedite datum). URA: od _________ do ________. Datum: _____________

Podpis staršev: _____________

19


PREVOZI ŠOLSKIH OTROK Prihod v šolo

ura 7:45

Odhod izpred šole 13:20 14:05 14:15

smer vse smeri, razen Kanalski Vrh (7:25) in Krstenica (7:40) Gorenja vas Vrhavč* Krstenica (brez Gorenje vasi) Britof Doblar Humarji, Močila Kanalski Vrh Vrhavč*

Do oddaje publikacije v tisk vozni redi še niso bili usklajeni. Objavljeni so na oglasnih deskah in se lahko med šolskim letom spreminjajo. *Prevoz ob 13.20 morajo koristiti vsi učenci, ki zaključijo šolske obveznosti do konca 6. učne ure (do 13.10). Ob 14.15 zagotavljamo prevoz le učencem, ki zaključijo obveznosti po 13.10 (obvezni program).

20


INTERESNE DEJAVNOSTI, KROŽKI AKROBATSKA SKUPINA ANGLEŠČINA ANGLEŠKA KNJIŽNICA BRALNA ZNAČKA iz slo BRALNA ZNAČKA iz ang DRAMSKI EKOLOGIJA – Comenius ITALIJANŠČINA ITALIJANSKA BRALNA ZNAČKA KERAMIČNI KNJIŽNIČARSKI KOLESARSKI MALE SIVE CELICE ODBOJKA - deklice ODBOJKA - dečki ORFF PEVSKI ZBOR* PLANINSKI PLES PLESNO – GIBALNE DEJAVNOSTI PODJETNIŠKI KROŽEK PRVA POMOČ ROČNA DELA UNIKATNO OBLIKOVANJE

7. – 9. razred 3. razred 7. – 9. razred 1. – 9. razred 4. – 9. razred 5. – 9. razred 4. – 9. razred 1. – 3. razred II2, II3 5. – 9. razred 5. – 9. razred 5. razred 7. razred 2. – 9. razred 2. – 9. razred 4. – 6. razred 1. – 9. razred 1. – 9. razred 4. – 6. razred 1. – 4. razred 8. – 9. razred 9. razred 1. – 9. razred 7. – 9. razred

študentka Skrt Branka Kragelj Barbara razredniki, učiteljice slovenščine učiteljice TJA Kavčič Suzana Tim Comenius Montini Vanja Jan Faletič Nataša Krpan Andreja Cigoj Zvonka Beguš Mimi Testen Alenka, zunanji Markič Ivan, zunanji Jerončič Mojca Jerončič Mojca Stubelj Tatjana Skrt Aleksandra Polenčič Zvonka Skrt Nevenka, zunanji Seyoun Marina Černe Blanka Krpan Andreja

* Zborovodja bo izvedla avdicijo v začetku septembra.

Prijavo za ID učenec odda razredničarki do 15. 9. 2010. Obrazce dobite v žepkih na oglasni deski v šolski avli. Izvajali bomo tiste ID, kjer bo reden obisk vsaj 10 učencev.

21


Navedene so ID, ki jih vodijo naši učitelji. Šola posreduje učencem tudi ponudbe zunanjih izvajalcev. Ponudbe so na voljo v žepkih na oglasni deski v avli šole.

22


PRIPOROČILA STARŠEM 

Pomagajte mu razvijati delovne in učne navade.

Skupaj izdelajte program dela in prostega časa, spremljajte otrokove aktivnosti tudi v prostem času, zlasti v večernih urah. Vsak dan si vzemite dovolj časa za miren pogovor o šolskem delu. Prisluhnite otroku, njegovim dilemam in stiskam ter ga spodbudite, da vam pove, kako se v šoli počuti in kaj je novega doživel. Ob pravočasnem pogovoru z učiteljem bo vaša pomoč uspešnejša. Tudi mi želimo sodelovati z vami, zato bomo organizirali roditeljske sestanke, predavanja …

Priporočamo vam naročilo na otroški in mladinski tisk (Ciciban, Gea, Pil, Firbec, Kekec, Proteus, Beo beo, National Geographic Mini, National Geographic Junior …). Preko šole lahko naročite le Ciciban, Cicido in Dino. Ostali revialni tisk naročite neposredno na založbo. Otrok naj te revije prejema na domači naslov.

Poskrbite tudi za pravočasno in redno poravnavo obveznosti do šole (opravičilo, napoved daljše odsotnosti, odjava šolske prehrane, plačila …).

Šola informira učence z obvestili na oglasnih deskah in z okrožnico.

Kadar ima učenec v šoli zdravstvene težave (slabost, vročina…) o tem obvesti razrednika. V primeru njegove odsotnosti pa enega od učiteljev, svetovalno službo, vodstvo šole ali tajništvo. Obveščena oseba o težavi seznani učenčeve starše in se z njimi dogovori za nadaljnje ukrepanje.

ZAVAROVANJE - Ponudbe zavarovalnic lahko dobite na šoli. Pripravljene so v žepkih na oglasni deski v avli šole.

23


Vzemite jih sami. UVELJAVLJANJE SUBVENCIONIRA NJA Subvencioniranje šolske prehrane Šolska prehrana bo subvencionirana skladno z novim Zakonom o šolski prehrani. V kolikor prijave še niste oddali, to storite čimprej. Obrazci so na voljo v žepkih v avli šole ali na spletu http://www.uradni-list.si/1/content?id=98032. Subvencioniranje šole v naravi Ministrstvo zagotavlja subvencije za eno šolo v naravi. Pri nas je to poletna šola v naravi za 5. razred. Subvencioniranje bo izvedeno na osnovi pravilnika, kjer so opredeljeni kriteriji in postopek za dodelitev sredstev (priloga na zadnjih straneh publikacije). Za uveljavitev pravice do subvencije morate starši izpolniti obrazec, ki je del navedenega pravilnika. Vlogo za subvencijo oddajte na tajništvo ali po pošti na naslov OŠ Kanal s pripisom »Subvencioniranje šole v naravi«. Komisija, ki jo imenuje ravnateljica, bo upoštevala le popolne vloge do 15. 9. 2010. EKSKURZIJE Načrtovane so v okviru pouka, naravoslovnih, tehniških in kulturnih dni. ZAKLJUČNI IZLET Po programu šole je predviden le za učence zaključnih razredov v okviru dni dejavnosti. Pripravijo ga učenci z razrednikom ob soglasju s starši.

24


Zaključni izlet se na željo staršev lahko organizira tudi za ostale razrede, vendar v pouka prostih dneh. Šola za te dneve ne prevzema odgovornosti.

25


NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA (NPZ) Izvajajo se ob koncu drugega in tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja v devetletni osnovni šoli. Ob koncu 2. obdobja (6. razred) se preverja znanje iz matematike, slovenščine in tujega jezika – angleščine. Preverjanje je prostovoljno. Ob koncu 3. obdobja (9. razred) pa iz matematike, slovenščine in predmeta, ki ga bo določil minister za šolstvo in šport. Preverjanje je obvezno. Dosežki so zapisani v zaključnem spričevalu. POMEMBNI DATUMI 1. september: Objava sklepa o izboru največ štirih predmetov za

določitev tretjega predmeta, iz katerega bodo učenci 9. razreda opravljali NPZ. 30. november: Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ v rednem roku. 1. marec: Objava sklepa o določitvi šol, v katerih se bo preverjalo znanje z NPZ iz določenega 3. predmeta. REDNI ROK: 4. maj: NPZ iz matematike za 6. in 9. razred 6. maj: NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred 9. maj: NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred ter iz tujega jezika za 6. razred

27. maj: Seznanitev učencev z dosežki in uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ.

30. maj: Možnost poizvedbe: za 6. razred v šoli, za 9. razred na OE ZRSŠ. 1. junij: Razdelitev obvestil o dosežkih učencem 6. razreda. NAKNADNI ROK: Samo za učence 9. razreda , ki se zaradi bolezni ali drugih utemeljenih razlogov niso mogli udeležiti NPZ v rednem roku: 30. maj: NPZ iz matematike 31. maj: NPZ iz slovenščine 1. junij: NPZ iz tretjega predmeta

9. junij: Seznanitev učencev z dosežki in uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ

26


15. junij: Razdelitev zaključnih spričeval za učence 9. razreda.

27


SKUPNA GOVORILNA URA Namenjena je staršem in učencem. SGU je drugi delovni ponedeljek v mesecu od 15.30 do 17.00. (11. oktober, 15. november, 13. december, 10. januar, 14. februar, 14. marec, 11. april, 16. maj)

Bavdaž Hermina Beguš Mimi Cussini Anja Cigoj Zvonka Čobal Metoda Djurič Vlasta Jerončič Mojca Kavčič Suzana Kodelja Ana Kragelj Barbara Križnič Hočevar Irena Krpan Andreja Madon Anica Marinič Marina Markič Ivan Pliberšek Nadja Polenčič Zvonka Seyoun Marina Skrt Aleksandra Skrt Branka Skrt Nevenka Specialni pedagoginji Stubelj Tatjana Škvarč Polona Šuligoj Nela, Montini Vanja Testen Alenka Volk Nives Zimic Milka Želinšček Lorena, Montini Vanja

3.a 5.a 2.a OPB 9.a 8.b 5.b

3.b 2.b 7.b 4.a 6.a 8.a 9.b 1.a

1.b

28

- učilnica 3.a - učilnica 5.a - pisarna psihologinje - knjižnica - učilnica 2.a - učilnica 1.a,b - zbornica - učilnica za slovenščino - pisarna pomočnice - učilnica za angleščino - učilnica za nivojski pouk - učilnica 5.b - učilnica za glasbo - tajništvo - zbornica - učilnica 3.b - učilnica 2.b - učilnica za kemijo - učilnica 4.a - učilnica 6.a - pisarna pedagoginje - kabineti za IP - učilnica za zgodovino - učilnica za tehniko - učilnica 1.a / kabinet - zbornica - učilnica za fiziko - pisarna - učilnica 1.b / kabinet


INDIVIDUALNE POGOVORNE URE Dan

Bavdaž Hermina Beguš Mimi Cigoj Zvonka Čobal Metoda Djurič Vlasta Jan Faletič Nataša Jerončič Mojca Kavčič Suzana Kenda Maja Kodelja Ana Kragelj Barbara Križnič Hočevar Irena Krpan Andreja Madon Anica Markič Ivan Marinič Marina Pliberšek Nadja Polenčič Zvonka Seyoun Marina Skrt Aleksandra Skrt Branka Stubelj Tatjana Škrinjar Nataša Škvarč Polona Šuligoj Nela, Montini Vanja Testen Alenka

29

Ura


Tuta Blažka Volk Nives Želinšček Lorena, Montini Vanja

30


KNJIŽNICA Učenci si po urniku izposojajo leposlovne knjige za razvedrilo, za bralno značko, domače branje; enciklopedije, razne poučne knjige; lahko prelistavajo revije; brskajo po knjigah, si delajo zapiske za referate itd. Knjižnica je odprta vsak dan po objavljenem urniku. V okviru knjižnice deluje tudi knjižničarski krožek. UČBENIŠKI SKLAD Šola izposoja učbenike iz učbeniškega sklada. Ministrstvo za šolstvo in šport tudi v letošnjem šolskem letu zagotavlja vsem osnovnošolcem brezplačno izposojo učbenikov. Ob izteku šolskega leta morate učbenike vrniti šoli. Če učbenik izgubite ali uničite, morate poravnati stroške nakupa novega (dve tretjini cene učbenika).

31


PODRUŽNIČNA ŠOLA KAL Učiteljica: Močnik Tanja Učiteljica OPB: Jug Anka Čistoča in prehrana: Šuligoj Felica Šolski urnik: 1. ura: 8.30 - 9.15 2. ura: 9.20 - 10.05 odmor za malico: 10.05 – 10.25 3. ura: 10.25 – 11.10 4. ura: 11.15 – 12.00 Jutranje varstvo: od 7. do 8.10 (prijavnico dobite pri razredničarki) Podaljšano bivanje: od 12. do 15.15 kosilo, sprostitvene dejavnosti, navajanje na samostojno učenje, popoldanska malica, ustvarjalno preživljanje časa.

STARŠI! Vašemu otroku lahko naročite popoldansko malico, ki jo bo prejemal ob 14.45. Prijava: glejte Šolska prehrana, str. 12

Govorilna ura: ____________________________ Interesna dejavnost: Ustvarjalne delavnice

32


BELEŽNICA

Razrednik: Govorilna ura razrednika:

Cene: zajtrk - 1. razred

0,55 €

malica

0,80 €

kosilo 1. - 4. razred

2,45 €

5. - 9. razred

2,82 €

popoldanska malica

0,55 €

33


MOJ URNIK ponedeljek

torek

sreda

Ä?etrtek

petek

ponedeljek

torek

sreda

Ä?etrtek

petek

-1.ura 1.ura 2. ura 3. ura 4. ura 5. ura 6. ura 7. ura

-1.ura 1.ura 2. ura 3. ura 4. ura 5. ura 6. ura 7. ura

34


NA KAJ NE SMEM POZABITI mesec

Ocenjevanje

znanja

Obveznosti Odsotnost

September

Oktober

November

December

Januar

Februar

Marec

April

35

Tekmovanja


Maj

Junij

36


ŠPORTNI DNEVI

1. ŠD

2. ŠD

Kam: ______________________

Kam: ______________________

__________________________

__________________________

Odhod/prihod: _______________

Odhod/prihod: _______________

Datum: ____________________

Datum: ____________________

Potrebujem: _________________

Potrebujem: _________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

3. ŠD Kam: ______________________ __________________________ Odhod/prihod: _______________ Datum: ____________________ Potrebujem: _________________ __________________________ __________________________

5. ŠD

4. ŠD Kam: ______________________ __________________________ Odhod/prihod: _______________ Datum: ____________________ Potrebujem: _________________ __________________________ __________________________

Kam: ______________________ __________________________ Odhod/prihod: _______________ Datum: ____________________ Potrebujem: _________________ __________________________ __________________________ 37


NARAVOSLOVNI DNEVI

1. ND Kam: ______________________ __________________________ Odhod/prihod: _______________ Datum: ____________________ Potrebujem: _________________

2. ND

__________________________

Kam: ______________________

__________________________

__________________________ Odhod/prihod: _______________ Datum: ____________________ Potrebujem: _________________ __________________________

3. ND

__________________________

Kam: ______________________ __________________________ Odhod/prihod: _______________ Datum: ____________________ Potrebujem: _________________ __________________________ __________________________

38


KULTURNI DNEVI Od 1. do 3. r. – 4 KD Od 4. do 9. r. – 3 KD

1. KD Kam: ______________________ __________________________

2. KD

Odhod/prihod: _______________

Kam: ______________________

Datum: ____________________

__________________________

Potrebujem: _________________

Odhod/prihod: _______________

__________________________

Datum: ____________________

__________________________

Potrebujem: _________________ __________________________ __________________________

3. KD Kam: ______________________ __________________________

4. KD

Odhod/prihod: _______________

Kam: ______________________

Datum: ____________________

__________________________

Potrebujem: _________________

Odhod/prihod: _______________

__________________________

Datum: ____________________

__________________________

Potrebujem: _________________ __________________________ __________________________

39


TEHNIŠKI DNEV I

Od 1. do 3. r. – 3 TD Od 4. do 9. r. – 4 TD

1. TD Kam: ______________________ __________________________

2. TD

Odhod/prihod: _______________

Kam: ______________________

Datum: ____________________

__________________________

Potrebujem: _________________

Odhod/prihod: _______________

__________________________

Datum: ____________________

__________________________

Potrebujem: _________________ __________________________ __________________________

3. TD Kam: ______________________ __________________________

4. TD

Odhod/prihod: _______________

Kam: ______________________

Datum: ____________________

__________________________

Potrebujem: _________________

Odhod/prihod: _______________

__________________________

Datum: ____________________

__________________________

Potrebujem: _________________ __________________________ __________________________

40


IZ PRAVILNIKA O PREVERJANJU IN OCENJEVANJU ZNANJA TER NAPREDOVANJU UČENCEV 11. člen (ocenjevanje po ocenjevalnih obdobjih)

Pri vsakem predmetu se učenčevo znanje ocenjuje skozi vse obdobje, ko se predmet izvaja. Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni največ dve uri tedensko, se znanje učencev oceni najmanj trikrat v šolskem letu, pri čemer večina ocen ne sme biti pridobljena na podlagi pisnih izdelkov. Če se predmet, za katerega je s predmetnikom določeno manj kot dve uri tedensko, izvaja strnjeno (fleksibilni predmetnik), se znanje učencev oceni najmanj dvakrat. Pri predmetih, za katere so s predmetnikom določene več kot dve uri tedensko, se znanje učencev oceni najmanj šestkrat v šolskem letu, pri čemer večina ocen ne sme biti pridobljena na podlagi pisnih izdelkov. 12. člen (ocenjevanje pisnih izdelkov) Učenci lahko pišejo pisne izdelke, namenjene ocenjevanju znanja, največ dvakrat v tednu in enkrat na dan. Ne glede na določilo prejšnjega odstavka učenci lahko pišejo pisne izdelke, namenjene ocenjevanju znanja, trikrat v tednu in enkrat na dan, če gre za ponovitev ocenjevanja v skladu s 13. členom tega pravilnika. V tem primeru učenci ne smejo pisati pisnih izdelkov tri dni zaporedoma. O datumu pisanja pisnega izdelka morajo biti učenci seznanjeni vsaj pet delovnih dni prej. Pet delovnih dni pred ocenjevalno konferenco učenci ne pišejo izdelkov za oceno, razen v primeru iz 13. člena tega pravilnika. 13. člen (ponovitev ocenjevanja pisnih izdelkov) Če je na podlagi pisnega izdelka tretjina ali več izdelkov učencev v oddelku ali učni skupini oziroma polovica ali več izdelkov učencev v učni skupini za izvedbo nivojskega pouka ocenjenih negativno, se pisno ocenjevanje enkrat ponovi, razen za učence, ki so bili prvič ocenjeni s pozitivno oceno in pisnega ocenjevanja ne želijo ponoviti. Učitelj mora pred ponovnim ocenjevanjem ugotoviti vzroke za neuspeh in jih analizirati skupaj z učenci ter o tem obvestiti tudi razrednika in ravnatelja. Ocena se vpiše v predpisano dokumentacijo po drugem ocenjevanju. Upošteva se boljša ocena. Učencem, ki so bili ocenjeni samo enkrat, se upošteva dosežena ocena.

41


Ocena/ počutje datum

Ocena/ počutje datum

Ocena/ počutje datum

Ocena/ počutje

TJA

datum

datum

Ocena/ počutje

MAT

Ocena/ počutje datum

Ocena/ počutje

SLO

datum

predmet

Ocena/ počutje

MOJE OC ENE, POČUTJE IN OPOZ ORILA 1. ocenjevalno obdobje

42

2. ocenjevalno obdobje


43

datum


datum

Ocena/ počutje

datum

Ocena/ počutje

datum

Ocena/ počutje datum

Ocena/ počutje datum

Ocena/ počutje datum

Ocena/ počutje datum

Ocena/ počutje datum

Ocena/ počutje

predmet 1. ocenjevalno obdobje

44

2. ocenjevalno obdobje


SPOROČILA ŠOLA – STARŠI RODITELJSKI SESTANKI

Datum: 1. Učitelj-ica:

Starši:

Datum:

2.

Učitelj-ica:

Starši:

Datum:

3. Učitelj-ica:

45

Starši:


SPOROČILA ŠOLA – STARŠI DRUGA OBVESTILA

Datum:

Učitelj-ica:

Starši:

Datum:

Učitelj-ica:

Starši:

Datum:

Učitelj-ica:

Starši: 46


DOKUMENTI

Pravila o šolski prehra ni

Pravilnik o subve ncioniranju šole v naravi

Pravila šol skega sklada

47


POMAGAJTE NAM DO UREJENEGA ŠOLSKEGA IGRIŠČA OŠ Kanal se je prijavila k projektu »Prenova otroškega igrišča ob Tednu otroka«. O akciji lahko preberete na spletni strani: http://www.novo-igrisce.si

Zbiramo e-glasove za naše igrišče. Prosimo, glasujte za nas! Natečaj poteka od 20.8.2010 do 24.9.2010. Hvaležni Vam bomo za Vaš glas! http://www.novo-igrisce.si/glasuj/ S pomočjo drsnika poiščite fotografijo igrišča OŠ Kanal

Fotografijo našega igrišča lahko poiščete tudi s pomočjo puščic.

Kliknite na gumbek in sledite navodilom.

48


HVALA! Učenci in strokovni delavci OŠ Kanal

49

PUBLIKACIJA OŠ KANAL 2010/2011  

PUBLIKACIJA ŠOLE 2010/2010, PUBLIKACIJA OŠ KANAL

PUBLIKACIJA OŠ KANAL 2010/2011  

PUBLIKACIJA ŠOLE 2010/2010, PUBLIKACIJA OŠ KANAL

Advertisement