Page 1

Issue 11:October 2011

จิ๊บ ปกฉัตร เทียมชัย กับที่ซ่อนตัวยามค�่าคืนของเธอ

จับจ่าย ของขาย รุ่นลายคราม ที่

free คูปองส่วนลด มากมายทายเลม

. e u s s I e f i L t h g i N

ตลาดนัดสวนรถไฟ


OCTOBER 2011

สวัสดีคุณผู้อ่านทุกท่านค่ะ เดือนนี้เดือนตุลาคม ช่วงนี้เปนอีกช่วงหนึ่งที่น้องๆ นักศึกษาเริ่มปดเทอมพักผ่อนกันแล้ว บวกกับเทศกาลฮาโลวีนที่กำาลังจะมาในช่วงสิ้นเดือนนี้อีก เราจึงขอพาคุณผู้อ่านทุกท่านมาเตรียมตัว“ซิ่ง”ไปด้วยกันนะคะ ถือเสียว่าเปนการอุน่ เครือ่ งกันก่อนเข้าสูเ่ ทศกาลรืน่ เริงต่างๆ ในช่วงปลายปีกแ็ ล้วกันค่ะ ในเล่มนีเ้ ราจะพาทุกท่านไปสำารวจ สถานที่“ปล่อยผี” แล้วก็พาไปคุยกับคนนั้นคนนี้ (น้องจิ๊บ ปกฉัตร,คุณเอ ประวีณ เจ้าของร้าน Wine’ Stu) ลองดูหน่อยว่า ถ้าจะสังสรรค์ตอนกลางคืน เรามีทางเลือกอะไรบ้าง แต่แน่นอนว่าเนื้อหาด้านในยังมีสาระ อ่านสนุกเหมือนเดิมค่ะ เสน่ห์ของตอนกลางคืนนี่น่าสนใจนะคะ ถึงจะมืดแต่กลับมีแสงสีสว่างไสว (โดยเฉพาะกรุงเทพฯ ของเรานี่เรียกได้ว่า ไม่เคยหลับใหลเลย) บางคืนอาจทำาให้เรารู้สึกเหงา แต่อีกคืนอาจจะทำาให้เรารู้สึกสงบนิ่งและผ่อนคลาย ก็อย่างนี้ล่ะค่ะ ทุกอย่างมี 2 ด้าน (บางทีก็มีด้านที่ 3 ที่อยู่ตรงกลางระหว่าง 2 ด้านนั้นด้วย) อยู่ที่ว่าเราจะเลือกมองที่ตรงไหน มีกลางวัน ก็มีกลางคืน มีเวลาทำางาน ก็ต้องมีเวลาออกไปซิ่งค่ะ! ความสุขหาได้ไม่ยาก แต่ที่สำาคัญคือควรมีเวลาตักตวงความสุขให้ตัวเองบ้าง อย่างไรก็ตามในขณะที่เราออกไป สนุกสนานก็อย่าลืมพักนึกถึงโลกใบนีท้ กี่ าำ ลังเจอแต่ปญ  หารุมเร้าบ้างนะคะ ไม่วา่ จะเปนเรือ่ งภัยพิบตั ซิ งึ่ แทบจะมีทกุ ส่วนของโลก พิษเศรษฐกิจที่กำาลังเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเปนที่กรีซหรือทั่วยุโรปตอนนี้ ใช้เงินอย่างระมัดระวังและมีสติดีที่สุดค่ะ สำาหรับภัย นำา้ ท่วมทีพ่ นี่ อ้ งเรากำาลังประสบอยูต่ อนนี้ หากผูอ้ า่ นท่านไหนทีอ่ ยากช่วยเหลือแต่ยงั ไม่รวู้ า่ จะใช้ชอ่ งทางไหน สามารถติดต่อ เข้ามาที่นิตยสารได้เลยนะคะ เราสามารถประสานงานและส่งมอบสิ่งของต่อไปได้ค่ะ

เอ...จะว่าไปการช่วยเหลือและแบ่งปนเนี่ย ก็ทำาให้เรามีความสุขได้นะคะ เห็นไหมคะว่าความสุขนี่ หาง่ายจริงๆ

อานทวงศ์ มฤคพิทักษ์ (รุตม์) / Our Mind จบวิศวกรรมไฟฟ้า ตอนนีท้ าำ งานเกีย่ วกับการสือ่ สารในองค์กรและรับสแกนรูป (www.singmeka.com) ไม่ค่อยได้เข้าวัดหรือสวดมนต์ แต่ก็สนใจศึกษาธรรมะมาตั้งแต่สมัยมัธยมปลาย เมื่อเห็นประโยชน์ จึงอยากแบ่งปันสิ่งที่ได้กับผู้อ่านทุกท่าน ขวัญตา พานทองประเสริฐ / Our Closet อาจารย์ป ระจำามหาวิทยาลัยเอกชนผู้ค ลุกคลีอ ยู่กับวงการโฆษณาและการสร้างแบรนด์ จบปริญญาโทด้าน Fashion Branding จากอังกฤษ เป็นผู้มีความหลงใหลในการแต่งตัวสใตล์ วินเทจ จนเป็นแรงบันดาลใจให้เปิดห้องเสื้อแบบ Tailored Made “Prim”

ดร. วรกมล มีเพียร Editor-in-chief

บรรณาธิการที่ปรึกษา บรรณาธิการบริหาร กองบรรณาธิการ บรรณาธิการศิลปกรรม ฝายสร้างสรรค์และออกแบบ พิสูจน์อักษร ผู้จัดการฝายขายและการตลาด ผู้จัดการฝายบัญชีและการเงิน

Neighbour

2

Neighbour ศ.พล.ต.ต.ดร. เกียรติพงษ์ มีเพียร ดร.วรกมล มีเพียร ลีลา ประยูรโภคราช ชนก ชาตะวราหะ พรรณิภา ต่วนโสภณ ธงชัย กนกากรนนท์ กมลวรรษ ทองผาสุข ทวิชากร หนองหัวลิง ธนากร ภู่กลั่น ศักดิ์สิทธิ์ จิตอนันตพร สโรชา สกุลหงษ์ ณัฏฐพงศ์ มีเพียร เกียรติยศ มีเพียร

4 our news ขาวฝาก อยากบอกตอ 18 our neighbour คุยขางรั้ว 5 our community รูไว ใกลตัว 20 do it yourself ประดิษฐ (ประดอย) 6 our kids อนุบาลเพื่อนบาน 22 eating out อรอย ใกลบาน 7 easy english งายจัง ฝรั่งจา 23 our kitchen เปดเตา เขาครัว 8 our mind สุขใจ 24 our day สุขใจ ในหนึ่งวัน 10 meet the doctor อุนใจ ใกลหมอ 26 horoscope ลวงรู ดวงชะตา our dent ฟุดฟดฟอร “ฟน” 27 hot line สายดวน สายฉุกเฉิน 11 our skin พบหมอผิว classified หางาย ใชคลอง 12 our closet เปดตู ดูเทรนด 14 be our guest แขกไป ใครมา


ถนนพัฒนาการ โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวง บุษบาพรรณ Dental D Sweet Chilli BKK Grill M&M Bar Cafe' Ideal New Stories บ้านตัวโน๊ต NABE Lanna House Coffee Memory Antique Cafe’ กาแฟดอยช้าง After All Hap De Nous Greeny Pet Shop Lydia Dress Wash Zone อ่อนนุช Autobacs Chef House Casual Cake Bearkery Grind & Brew SCB Bank Kumon หมู่บ้านเอื้อสุข Kumon เมืองทอง 2/2 เจ้านาง Massage & Spa

Oasis TUP Shoku-zen Jenny’s Place Garden

Pattio Ko-i Lively Spa The Nail Boutique Be Well Corner One Monkey Grill I Chi Gou Kumo Wawee S&P Wine’ Stu Just Art School

Seacon Square A&W Daddy Dough Angle Beauty H.K Vogue Moya Hair Design พฤกษา คลีนิค คัทลียา คลีนิค วีนัส คลีนิค ปรีชาผล คลีนิค Kimju Korean Cuisine Forever facial spa Frongce De Graze Slimming Center อภิชา นวดแผนไทย

MaxValu Arwen Beauty Salon Max Smile Head or Tails Katie’s Restaurant & more Eat Mania กาแฟสดกินเส้น Savy by 13 เหรียญ Swensens Bubble ชานม ไต้หวัน B-Quik Pizza Company

ถนนพระรามเก้า เปรี้ยวปาก i-zone Restaurant Library บ้านในสวน Paradise Park Zaru Zaru Secret Garden Milk Bar Buono Olivie Cafe’ Red Mango Gelate i-berry To Die For Sfree Dairy Queen My Corner Bar & Bistro French Caff Gorilaz Coffee Beans by Dao

The NINE Pingu’s English Einstein Salt Theraphy Dead sea FORTUNE เรือนแม่หลุย

ประเวศ - สวนหลวง

COMMUNITY FREE MAGAZINE หมดปัญหากับการหยิบนิตยสารไม่ทัน สมัครสมาชิกรายปี โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง 150 บาท (12 เล่ม) และรอรับนิตยสารส่งถึงบ้าน ข้อมูลผู้สมัครสมาชิก ชื่อ นามสกุล เพศ ชาย หญิง อายุ อีเมลล์ โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์ที่ทำ�งาน โทรสาร โทรศัพท์มือถือ

อาชีพ นักเรียน นิสิต/นักศึกษา นักออกแบบ/ครีเอทีฟ อาชีพอิสระ ข้าราชการ พนักงานบริษัท ครู/อาจารย์ ผู้ประกอบการ อื่นๆ โปรดระบุ สาขา/อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาชีพของท่าน โฆษณา สถาปัตยกรรม ท่องเที่ยว/โรงแรม/สายการบิน หัตถกรรม/งานฝีมือ อาหาร โทรคมนาคม แฟชั่น ศิลปะการแสดง การแพทย์ วรรณกรรม/การพิมพ์/สื่อสิ่งพิมพ์ ค้าปลีก/ค้าส่ง การเงิน/ธนาคาร การออกแบบ ภาพยนตร์ ดนตรี พิพิธภัณฑ์/ห้องแสดงงาน ทัศนศิลป์/การถ่ายภาพ ซอฟท์แวร์/แอนิเมชั่น/วิดีโอเกม โทรทัศน์/วิทยุ อื่นๆ โปรดระบุ ที่อยู่ในการจัดส่ง หมู่บ้าน/บริษัท หน่วยงาน/แผนก เลขที่ ซอย ถนน ตำ�บล/แขวง อำ�เภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ จำ�นวน 12 เล่ม ต้องการสมัครสมาชิกนิตยสาร เริ่มตั้งแต่ฉบับเดือน โดยยินดีเสียค่าใช้จา่ ยในการจัดส่งเป็นจำ�นวนเงิน 150 บาท วิธีการชำ�ระเงิน (ระยะเวลา 1 ปี จำ�นวน 12 เล่ม) เช็คสั่งจ่ายนาม บริษัท เนเบอร์ มีเดีย จำ�กัด โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพัฒนาการ เลขที่บัญชี 123-232224-0 ในนาม บริษัท เนเบอร์ มีเดีย จำ�กัด กรุณาตัดชิ้นส่วนนี้และแฟกส์ใบสมัครพร้อมใบนำ�ฝาก-โอนเงินมาที่เบอร์ 02-322-6706 หรือส่งไปรษณีย์มาที่ บริษัท เนเบอร์ มีเดีย จำ�กัด 1 ซอยพัฒนาการ 69 แยก 2 เขตประเวศ แขวงประเวศ กรุงเทพฯ 10250 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-321-3911 3

Neighbour


Link your life @ Hua Hin Press tour เมื่อใบตองครองเมือง เมือ่ วันที่ 9 - 18 กันยายน 2554 ทีผ่ า่ นมา ศูนย์สรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ได้เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ลิ้มรสความอร่อยกั บ นานา อาหารคาว-หวาน ห่อใบตอง พร้อมร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลดใช้ โฟม-ถุงพลาสติก ในงาน “ใบตองครองเมือง” โดยได้จ�ำลองบรรยากาศ วิถีชีวิตร้านค้าชนบท เปิดโอกาสให้ทุกท่านชมการสาธิต ชมผลงาน ประณีตศิลป์จากใบตองและสาระความรู้ ในนิทรรศการพันธุ์กล้วย หายากและสิ่งประดิษฐ์จากต้นกล้วย ภายในงานที่ผ่านมาไม่มีการ ใช้ภาชนะโฟมหรือถุงก๊อบแก๊บใดๆ ทัง้ สิน้ โดยอาหารทุกชนิดทีจ่ �ำหน่าย ในงานนีถ้ กู ห่อด้วยใบตองและใส่ในถุงกระดาษ ทัง้ นีเ้ มือ่ ลูกค้าต้องการ ถุงกระดาษเพิ่มเติม ทางศูนย์ ฯ ก็ จั ดให้ มีจุ ดจ�ำหน่ ายถุ ง รั กษ์ โ ลก ในราคาทุ น เพื่ อ อ�ำนวยความสะดวกให้ แ ก่ ลู ก ค้ า ในงานอี ก ด้ ว ย งานดีๆ สร้างสรรค์แบบนี้ซีคอนแสควร์จัดให้มีอยู่เรื่อยๆ มาติดตาม กันว่างานหน้าจะน่าสนใจแค่ไหน

นางสาวมณฑกาญจน์ ศรีวลิ าศ ผูอ้ �ำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ และการท่องเที่ยว การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นประธานในงานกิจกรรม Link your life @ Hua Hin ซึ่งมีสื่อมวลชนจากสื่อต่างๆ และหน่วยงาน ทีเ่ กีย่ วข้องให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครัง้ นี้ โดยให้ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม ได้รับฟังการบรรยายและทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าสาย Express Line มักกะสัน –สุวรรณภูมิ หลังจากนั้น เดินทางสู่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกิจกรรมเพ้นท์กระเป๋าที่บ้านศิลปิน และร่วมกิจกรรมสนุกๆ พร้อมรับ ของรางวัลอีกมากมาย รวมทั้งรับชม รับฟังดนตรีสดที่อบอวลไปด้วย ความสนุกสนาน สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการของ รถไฟฟ้า Airport Rail Link ได้ที่ สายด่วน 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ เว็บไซท์ www.railway.co.th และ fanpage : PR. AIRPORT RAIL LINK

Welcome the new members :Zaab Restaurant

เปิดอย่างเป็นทางการแล้วกับร้าน แซ่บ เรสเตอรองค์ โดย โอปอล์-ปาณิสรา พิมพ์ปรุ และ ก้อย-รัชวิน วงศ์วริ ยิ ะ มาร่วมโชว์เสน่ห์ปลายจวักปรุงเมนูเด็ดจากผลิตภัณฑ์คุณภาพ ส. ขอนแก่นเพื่อร่วมฉลองเปิดร้านเมื่อเดือนกันยายน ที่ ผ ่ า นมา วั น นี้ คุ ณ ผู ้ อ ่ า นสามารถแวะมาแซ่ บ กั บ อาหารอี ส านธรรมดาที่ ไ ม่ ธ รรมดาใกล้ บ ้ า นได้ แ ล้ ว ที่ ร้านแซ่บ เรสเตอรองค์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์รบั รองว่าเด็ดโดนใจกันทุกเมนูแน่นอน

เขตประเวศจัดกิจกรรม “เพื่อนข้างห้องเตือนภัย” ครั้งที่ 2 นายสมชาย ฉัตรสกุลเพ็ญ ผู้อ�ำนวยการเขตประเวศ แจ้ ง ว่ า เขตฯ ได้ ร ่ ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย รามค�ำแหงจั ด กิ จ กรรม “เพือ่ นข้างห้องเตือนภัย”ครัง้ ที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา ณ บริเวณศูนย์การค้านัมเบอร์วัน ถนนรามค�ำแหง 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ เพื่ อสร้ างจิ ตส�ำนึ กให้ ผู้ พักอาศั ย ใน หอพัก มีความห่วงใยและดูแลช่ วยเหลื อซึ่ ง กั น และกั น รวมทั้ ง เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังภัย กิจกรรม ภายในงานประกอบด้ ว ยการบรรยายพิ เ ศษเรื่ อ ง “เครื อ ข่ า ย ออนไลน์ เตือนภัยหอพัก” โดย ผกก.สน.อุดมสุข กิจกรรมสัมพันธ์ “เพือ่ นข้างห้องเตือนภัย” โดยต�ำรวจชุมชนสัมพันธ์ บก.น.4 นอกจากนี้ ได้ จั ด ให้ บ ริ ก ารประชาชนฟรี ดั ง นี้ การตรวจสุ ข ภาพทั่ ว ไป การรั บ ซ่ อ มเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า บริ ก ารตั ด ผม การฉี ด วั ค ซี น สุ นั ข และแมว การฝึกอาชีพระยะสั้นและการตรวจสุขภาพสายตาจาก สถาบันวิทยาศาสตร์สขุ ภาพมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

Neighbour

4

:Dead Sea Fortune คุณประวีณา ฟูเฟือ่ งมงคลกิจ กรรมการผูจ้ ดั การ Dead Sea FORTUNE ประเทศไทยเปิดโอกาสให้ทกุ ท่าน ได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์จากทะเลสาบเดดซี ประเทศจอร์แดน โดยไม่จ�ำเป็นต้องบินไกลไปถึงประเทศจอร์แดนแล้ว! โดยคุณประวีณาได้น�ำผลิตภัณฑ์จากทะเลสาบ Dead Sea มาไว้ทโี่ ชว์รมู ต้นแบบ ณ บริเวณ ชัน้ 1 เดอะ ไนน์ เนเบอร์ฮดู้ เซ็นเตอร์ (THE NINE) ถนนพระราม 9 โดยได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2554 ที่ผ่านมา และ ได้รบั เกียรติจาก ม.ร.ว. สมลาภ กิตยิ ากร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธเี ปิดตัวอย่างเป็นทางการ พร้อมบุคคลทีม่ ชี อื่ เสียง ในวงการบันเทิงมากมาย ทุกท่านสามารถแวะมาเยี่ยมชมและทดลองใช้ผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่าได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00 - 20.30 น. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-716-7955, www.facebook.com/deadseafortune


13 ตัว

สถานที่ส�ำหรับรายงานตัวเข้ารับ การเกณฑ์ทหารของเขตประเวศ คือ. .

คือจ�ำนวนกล้องวงจรปิด ซึง่ เป็นกล้องหลอกในเขตประเวศ

โรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา

MAGAZINE

Illust book

ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ เขตประเวศ ตั้งอยู่ที่ท้าย ซอยสุพาพงษ์3 แยก1 ฝั่งตรงข้ามกับโรบินสัน ซีคอนสแควร์


Bedtime Story โดย แพทยหญิง อนัญญา สินรัชตานนท

สวัสดีค่ะคุณผู้อ่านที่รัก ช่วงเดือนก่อนฝนตกบ่อยเป็นหวัดกันบ้างหรือเปล่า? อากาศเปลีย่ นแปลงบ่อยๆ แบบนีอ้ ย่าลืมระวังรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ ช่วงนีถ้ นนแถวบ้านเรา มีการก่อสร้างกันหลายแห่ง เพิม่ การจราจรในวันฝนตกทีต่ ดิ ขัดอยูแ่ ล้วให้ตดิ ขัดมากขึน้ ไปอีก กว่าจะกลับถึงบ้านได้กค็ า�่ มืดดึกดืน่ หลายคนบ่นว่าไม่ได้โดนฝนแต่ปว ยบ่อยเพราะพักผ่อนน้อย กว่าจะกลับถึงบ้านและจัดการธุระปะปังส่วนตัวให้เสร็จก็ดกึ โข เวลาทีจ่ ะได้นอนหลับก็นอ้ ยลง ผลกระทบนี้หมอว่าไม่ ใช่แค่ผู้ ใหญ่อย่างเราๆ เท่านั้นที่ได้รับ แต่เด็กๆ ในบ้านก็พลอยได้รับ ไปด้วย ใครโชคดี โรงเรียนอยู่ ใกล้บ้านก็กลับได้ไม่ดึกนัก แต่ถ้าใครเรียนไกลบ้านก็รับผลนี้ ไปเต็มๆ เท่ากับผู้ใหญ่เลยทีเดียว

เวลาในการนอนหลั บช่ วงกลางคื น เป็ น สิ่ ง ที่ ส�าคัญมากในวัยเด็ก ไม่ใช่เพียงแต่ต้องนอนหลับให้ได้ครบ แปดถึงสิบชั่วโมงเท่านั้น แต่ยังต้องรวมไปถึงเวลาที่เริ่มต้น นอนหลับด้วยนะคะ เพราะฮอร์โมนที่จ�าเป็นต่อการเจริญ เติบโตจะหลั่งขณะที่เรานอนหลับในเวลากลางคืน และจะ หลั่งออกมาสูงสุดในช่วงที่นอนหลับสนิท ดังนั้นถ้าเวลานอน ไม่เพียงพอฮอร์โมนตัวนี้จะหลั่งออกมาได้ไม่เต็มที่ส่งผลกับการ เจริญเติบโตของเด็ก เพราะฉะนั้นเด็กๆ จึงควรต้องเข้านอน ก่อนเวลาสามทุ่มนะคะ แต่การพาเด็กเข้านอนแต่หัวคำ่าไม่ใช่ เรื่องง่ายเลย เพราะเด็กเองก็อยากจะใช้เวลาอยู่ร่วมกับ คุณพ่อคุณแม่หลังจากที่ไม่ได้พบหน้ากันมาทั้งวัน เขาอยากจะ เล่นสนุก อยากจะเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้น กับตัวเขาที่โรงเรียน ส่วนคุณพ่อคุณแม่เองก็อยากจะทราบ ความก้าวหน้าทางการเรียนของลูกๆ เช่นกัน อย่างไรก็ดี...... เรื่องนี้ยังมีทางแก้ไขได้ไม่ยากค่ะ Neighbour

6

เราสามารถทำาให้เกิดสิ่งเหล่านี้ได้ผ่านการเล่านิทานก่อนนอน เพื่อให้เด็กหลับได้ง่ายหน่อย นิทานเหล่านี้ไม่ใช่จะให้เพียง ข้อคิดสอนใจเท่านั้น เพราะเราสามารถสอนทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมและวิชาอื่นๆ ได้อีกมากมายผ่านการเล่านิทาน เพียงแต่เราอาจจะต้องหา เวลาอ่านและเลือกนิทานให้ลูก นิทานทุกเรื่องคุณพ่อคุณแม่ ควรมีโอกาสได้อ่านก่อน หลังจากนั้นค่อยๆ ดูว่านิทานเรื่องนี้ จะให้ บทเรี ย นอะไรแก่ ลู ก ได้ บ้ า ง ที่ ไ ด้ แ น่ ๆ คื อ การอ่ า น แต่มากไปกว่านั้นนิทานบางเรื่องก็มีภาษาอังกฤษประกอบ เราก็จะได้โอกาสสอนภาษาอังกฤษเพิ่มไปในตัวได้อีก การให้ ลูกได้สังเกตตัวละครและเนื้อเรื่องก็สามารถนำามาผูกให้เกิด การเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มได้อีก นิทานสอนใจทั้งหลายจะ สอนทักษะสังคมให้แก่เด็กๆ อีกด้วย หลังจากอ่านนิทาน คุณพ่อคุณแม่ควรมีเวลาต่ออีกสักนิดเพื่อพูดคุยเรื่องในนิทาน เปิดโอกาสให้ลูกได้ลองคิดแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการอื่นนอกจาก

สิ่งที่ตัวละครในนิทานทำา นอกจากจะสอนให้ลูกรู้จักวิธีหาทาง แก้ปัญหาแล้ว คุณพ่อคุณแม่ยังใช้โอกาสนี้สอบถามถึงเรื่องที่ โรงเรียนของลูกเพิ่มไปได้อีกด้วย แค่นิทานเรื่องเดียวและเวลา สั้นๆ ก่อนนอนก็สามารถให้อะไรกับคุณพ่อคุณแม่และลูก ได้มากมาย รวมทั้งเวลาคุณภาพที่ได้จากการทำากิจกรรมดีๆ ร่วมกันอีกด้วย

ได้เวลาอ่านนิทานของบ้านหมอแล้วล่ะค่ะ พบกันใหม่ ฉบับหน้า ราตรีสวัสดิ์และฝนดีนะคะ


Let’s hang out tonight! คืนนี้ ตะลุยกรุงเทพราตรีกัน ผู ้ ค นส่ ว นใหญ่ ใช้ ชี วิ ต ตอนกลางวั น และนอนตอนกลางคื น อย่ า งไรก็ ต าม กรุงเทพมหานครแห่งนี้ในยามคำ่าคืนยังมีอีกหลายชีวิตกำาลังเคลื่อนไหว กำาลัง ดำ า เนิ น ไป บางคนทำ า งาน บางคนเดินทางท่อ งเที่ย ว โดยมิ ได้ ห ลั บใหลใน ตอนกลางคืน กรุงเทพฯ มีดีอะไร ท�าไมไม่รู้จักหลับจักนอน! คอลัมน์ Easy English ฉบับนี้ ขอนำาเสนอข้อมูลสถานที่ตระเวณราตรีและการ hang out ของชาวกรุงเทพฯ โดยพาไปเปนทีๆ่ และตามลำาดับเวลา แต่กอ่ นอืน่ ต้องเข้าใจก่อนว่า

7- 9 PM.

Listen to the night. Let’s start at Khao Sarn Road! ฟงเสียงราตรี เริ่มตนกันที่ถนนขาวสาร It is a short street in central Bangkok, Thailand. It is located in the Banglamphu area of (Phra Nakhon district) about 1 km. north of the Grand Palace and Wat Phra Kaew. ขาวสารเปนถนนสั้นๆ อยูในใจกลางกรุงเทพฯ ตั้งอยูที่บางลําพู เขตพระนคร และหางจาก พระบรมมหาราชวังและวัดพระแกวหนึง่ กิโลเมตรจากทางเหนือ ทีถ่ นนขาวสารแหงนี้ มีอาหาร รานคา สถานบันเทิง บางคนติดใจอยูที่นี่ตลอดทั้งคืน นอกจากนี้ยังมีโรงแรม รานคาที่ขางใน มีการตบแตงแปลกๆ และมีเพลงเพราะๆ ฟงอีกดวย

9 PM. - 2 AM.

If you want to drink and dance, come to Thong Lo. รอง เลน เตน ดื่มใหกระจาย สบายๆ ที่ทองหลอ

โดย นันทนา โอซาวา (ครูจอย)

“hang out” แปลว่ า อะไร คำ า ว่ า “hang out” เป น phrasal verb (กริ ย าวลี ) ประกอบไปด้วยคำาว่า “hang” ซึ่งแปลว่า แขวน และคำาว่า “out” แปลว่า ข้างนอก พอมา รวมกัน ไม่ได้แปลว่า “แขวนอยูข่ า้ งนอก” เสียทีเดียว แต่แปลได้วา่ “ทำาตัวแขวนอยูข่ า้ งนอก” หรือหมายความว่า “ออกไปข้างนอก” ออกไปพบปะสังสรรค์ โดยใช้เวลาอยูก่ บั เพือ่ นๆ หรือ คนอื่นข้างนอกบ้าน สำาหรับคำ่าคืนนี้ (tonight) จะพาไป hang out ที่ไหน ตามมาดูกันค่ะ

2- 4 AM.

After having fun, have a meal at Yaowarat. หาอะไรกินรองทองกอนกลับที่เยาวราช Bangkok’s Chinatown is centered on Yaowarat Road in Samphanthawong district. The Chinatown is an old business center covering a large area. There are many small streets and vendors selling all types of goods. Nearby Phahurat or Indian market. Yaowarat Road is also famous for many varieties of delicious foods, and become foods street in the night. ไชนาทาวนของกรุงเทพฯ คือ เยาวราช ตัง้ อยูใ นเขตสัมพันธวงศ ไชนาทาวนเปนยานการคาเกาแก ครอบคลุ ม พื้ นที่ ข นาดใหญ มี ร  า นค า ขายของต า งชนิ ด มากมาย ที่ ใ กล ๆ เยาวราชนั้ น ยั ง มี ตลาดพาหุรัดหรือตลาดอินเดียอีกดวย ยานเยาวราชนั้น มีชื่อเสียงในเรื่องของอาหารอรอย และกลายเปนถนนที่เต็มไปดวยอาหารยามคํ่าคืนบางแหงเปดจนถึงตีหาเลยทีเดียว

เพราะ Bangkok never sleeps. (กรุงเทพÏ ไม่เคยหลับ) ชาวกรุงเทพÏ จึง โชคดีที่นึกจะออกไปเทีย่ วเมือ่ ไหร่กอ็ อกได้ นึกจะกินเมือ่ ไหร่ ดึกขนาดไหน ก็ยงั กินได้ ว่าแล้วก็อยากจะบอกว่า รักกรุงเทพÏ ให้มากæ นะคะ ENGLISH CAMP

OPEN

าอังกฤษใหสนุก าษ ภ น ย รี าเ ม ว  แล ปดเทอม างชาติและคุณครู กับเพื่อนๆ ชาวต งเต็มที่และทั่วถึง อนอยา เจาของภาษา ที่ส ิคินเคดกรุงเทพ าต าช าน น น ย รี งเ ร โ ที่ ประถมศึกษาปที่ 6 – าล บ ุ น อ บ ั ะด ร  รับสมัครตั้งแต

NOW!

พิเศษค่าเรียนเพียง 7,500 บาทเท่านั้น เริ่มเรียน 3 ต.ค.– 2 พ.ย.2554 วันจันทร – วันศุกร เวลา 8:00 – 15:00 น.

สนใจติดตอโรงเรียนนานาชาติคินเคดกรุงเทพ ซ.พัฒนาการ 69 แยก5 เขตประเวศ กรุงเทพฯ ตั้งแตวันนี้เปนตนไป โทร 02-321-7010-12 แฟกซ 02-321-7013


ว่าด้วยอานาปานสติ โดย อานนทวงศ มฤคพิทักษ

สวัสดีครับ มาถึงตอนที่ 4 แล้ว ผมขอทวนความสามตอนที่แล้วหน่อยนะครับ ตอนที่ 1 ผมพูดถึงวิชาว่ายนำ้าศาสตร์ นั่นคือ ความรู้ทั้งหลายที่เรียนมาอาจจะไม่มี ประโยชน์ ถ้าเราไม่รจู้ กั เรียนการว่ายนำา้ หรือวิชาธรรมะเพือ่ ว่ายข้ามมหาสมุทร แห่งความทุกข์ ตอนที่ 2 เราคุยกันเรื่องการเริ่มต้นการทำาสมาธิ เพียงแค่วันละ 5 นาที จะด้วยอิริยาบถ แบบไหนก็ได้ แล้วก็ใช้วิธีหายใจเข้า-ออก นับ 1 จนถึง 100 ตอนที่ 3 ผมยืนยันว่าทุกคนมีเวลาที่จะนั่งสมาธิถ้าคุณให้ความสำาคัญกับมันเพียงพอ ถ้าคุณไม่มีเวลานั่งก็แสดงว่ายังไม่เห็นความสำาคัญของการนั่งสมาธิเท่านั้นเอง จริ ง ๆ คอลั ม น์ Our Mind คงจะไม่ ไ ด้ เ น้ น แต่ ก ารนั่ ง สมาธิ ห รื อ การปฏิ บั ติ อย่างเดียวนะครับ เพราะผมเองก็ไม่ได้เก่งกาจพอที่จะไปสอนอะไรใครได้มากขนาดนั้น อะไรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติผมก็จะนำามาจากประสบการณ์ตรงของผม หรือไม่ก็จะลอก จากหนังสือที่จริงๆ แล้วทุกคนก็หาอ่านได้ เพียงแต่จะใส่มุมมองของผมลงไปซึ่งอาจจะ ถูกบ้าง ผิดบ้าง ก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ก็แล้วกันนะครับ วันนีเ้ รากลับมาทีเ่ รือ่ งปฏิบตั กิ นั ต่อดีกว่า สิง่ ทีผ่ มพูดไปในตอนที่ 2 คือการทำาสมาธิ ด้วยการสังเกตลมหายใจนั้น ถ้าใช้ศัพท์เทคนิคก็คืออานาปานสตินั่นเอง อานะ (อัสสาสะ) คือ ลมหายใจเข้า อาปานะ (ปัสสาสะ) คือ ลมหายใจออก อานะ + อาปานะ = อานาปานะ คือ ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก สติ คือ ความระลึกรู้ การกำาหนดรู้ในปัจจุบัน อานาปานสติ คือ การก�าหนดรู้ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก ในปจจุบันแต่ละขณะ ความเจงของอานาปานสติคอื ความเป็นสากลครับ เพราะลมหายใจไม่มเี พศชาย เพศหญิง ไม่มคี วามแตกต่างระหว่างลมหายใจของคนผิวด�า ผิวเหลืองหรือผิวขาว ไม่ว่า คุณจะนับถือศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลามหรือศาสนาใดก็ตาม ทุกคนก็มีลมหายใจเหมือนกัน เพราะฉะนัน้ ไม่วา่ คุณจะมีพนื้ ฐานชีวติ แบบใดมา คุณก็สามารถฝึกอานาปานสติได้ เหมือนฝึก บวกลบเลขนัน่ แหละครับ ทุกคนเข้าถึงได้เท่าเทียมกัน ใครฝึกมากกว่าก็ชาำ นาญกว่าเท่านัน้ เอง การฝกให้สติมาอยูก่ บั ลมหายใจนัน้ ก็เพือ่ ให้เราอยูก่ บั ปจจุบนั ไม่กงั วลถึงอนาคต ไม่อาลัย อดีตและเมื่อเราอยู่กับปจจุบันขณะได้ ความทุกข์ก็จะลดลงไปด้วย เพราะความร้อนใจ ของคนเรานั้นก็เกิดจากการนึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วหรือไม่ก็หวาดหวั่นในสิ่งที่ยังมาไม่ถึง จริงไหมครับ? แต่การทำาอานาปานสติ มีคณ ุ ปู การมากกว่านัน้ เสียอีก เพราะเป็นพืน้ ฐานทีจ่ ะนำาเรา ไปสู่การทำาสติปัฏฐานสี่ซึ่ ง พระพุ ท ธเจ้ าตรั สไว้ ว่ าเป็ น ทางสายเอกเพื่ อ ความพ้ นทุ ก ข์ แต่หากคุณยังไม่สนใจเรือ่ งการพ้นทุกข์แต่อยากมีสขุ ภาพจิตและกายทีแ่ ข็งแรง ก็มกี ารศึกษา ประโยชน์ของสมาธิมานับไม่ถ้วน ยกตัวอย่างเช่น ในช่วงทศวรรษ 1970 ดร.เฮอร์เบิร์ต เบนสัน (Herbert Benson) แพทย์โรคหัวใจแห่งคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ได้ศกึ ษาผูท้ าำ สมาธิแบบ Transcendental Meditation [TM] ผูท้ ฝี่ กึ สมาธิแบบนีจ้ ะนัง่ หลับตา บริกรรมคำาว่า มนตรา อยู่ในห้องที่เงียบสงัดวันละ 2 ครั้ง ครั้งละครึ่งชั่วโมง ดร.เบนสัน สังเกตเห็นว่าระหว่างการทำาสมาธิ ผู้ฝึกจะมีระดับการเต้นของหัวใจและการหายใจช้าลง ทั้งยังมีความดันโลหิตลดลงด้วย ยิ่งกว่านั้น ขณะฝึกสมาธิ ผู้ฝึกจะผ่อนคลายอย่างยิ่งแต่ก็ Neighbour

8

ตืน่ ตัวอย่างเต็มที่ ดร.เบนสัน เรียกภาวะนีว้ า่ “ภาวะตอบสนองต่อการผ่อนคลาย” การศึกษาต่อมา ยังแสดงว่า การทำาสมาธิสามารถเปลีย่ นแปลงปฏิกริ ยิ าตอบสนองต่อความเครียดของแต่ละคนได้ ดร.เบนสัน ยอมรับว่าการทำาสมาธิมีประโยชน์ต่อร่างกายจึงนำาไปปรับเป็นวิธีการทำาสมาธิ แบบตะวันตก และแนะนำาให้ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงลองนำาไปปฏิบัติ และต่อมาได้มีแพทย์ สาขาอื่นๆ นำาไปใช้อย่างแพร่หลาย โดยส่วนตัว ผมเห็นว่าการทำาสมาธินั้น ผลตอบแทนมันคุ้มเสียยิ่งกว่าคุ้ม ถ้าพูด ภาษาเด็ก MBA ก็ต้องบอกว่า ROI (Return On Investment) สูงเอามากๆ ดังนั้นถ้าคุณ พร้อมแล้ว เรามาลองฝึกอานาปานสติแบบเป็นทางการกันดูตามขั้นตอนต่อไปนี้ครับ ลดกิจกรรมในแต่ละวันทีไ่ ม่ได้สาำ คัญมาก เช่น การดูละครหรือการเล่น Facebook เพื่อจะได้มีเวลาฝึกสมาธิ หามุมเงียบๆ สักที่หนึ่ง แนะนำาให้หาผ้ามาปูหรือใช้เบาะก็ได้ เพื่อเวลานั่งขัดสมาธิจะได้ไม่เจ็บตาตุ่ม เตรียมร่างกายและจิตใจให้เรียบร้อย ถ้าจะทำาสมาธิ ตอนกลางคืนก็อาบนำ้าให้สบายตัว ให้แน่ใจว่าท้องไม่หิวหรืออิ่มจนเกินไป หากมีอะไรกังวล ก็เขียนลงกระดาษหรือไดอารี่ให้เรียบร้อยครับ ถ้าจะทำาตอนเช้า ตื่นมาแล้วล้างหน้าก่อน ก็ดีครับ จะได้ล้างความง่วงออกไป จากนั้นก็ลงมือปฏิบัติ จริงๆ แล้วจะนั่งท่าไหนก็ได้ แต่ท่าขัดสมาธิจะสามารถนั่งได้นาน เพราะกระดูกสันหลังเราจะตั้งฉากกับพื้น พื้นที่สัมผัส ระหว่างก้นกับเบาะก็เยอะ จึงสามารถรับนำ้าหนักของเราได้โดยที่มีผลเสียต่อร่างกาย น้อยทีส่ ดุ (ฟังดูเป็นวิทยาศาสตร์ดไี หมครับ) จะวางมือไว้ตรงไหนก็ได้ครับ หลับตา หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกลึกๆ แล้วก็พยายามจับความรู้สึกที่ลมไหลเข้าไหลออกบริเวณปลายจมูก ถ้าจับ ความรู้สึกไม่ได้ ก็ลองหายใจแรงๆ ดูสักสอง-สามครั้งก็จะจับได้เอง แล้วค่อยกลับมาหายใจ ตามปกติครับ ระหว่างนัน้ จะพูดในใจว่าพุทโธก็จะช่วยให้มสี มาธิได้งา่ ยขึน้ คำาบริกรรมทีค่ ดิ ในใจนี้ เปรียบไปก็คล้ายกับล้อเสริมเล็กๆ สองข้างของจักรยานทีเ่ ราขีต่ อนเด็กๆ นัน่ เอง เมือ่ ขีแ่ ข็งแล้ว ค่อยเอาล้อ (คำาบริกรรม) ออกก็ได้ ผมขอตั้งเป้าว่าทำาให้ได้วันละ 20 นาที โดยช่วงสองสามวันแรกแรกอาจจะเป็น วันละ 10 นาที แล้วค่อยๆ เพิ่มเป็น 15 แล้วก็ 20 นาทีครับ ถ้าอยากจะทำาให้สำาเร็จจริงๆ มีขอ้ แนะนำาอีกอย่างหนึง่ คือ สัญญากับตัวเองว่าจะนัง่ สมาธิตดิ ต่อกันให้ได้เป็นเวลา 21 วันครับ เพราะมีการวิจัยจากหลายแหล่งแล้วว่า การจะสร้างอุปนิสัยอะไรนั้น ให้ทำาสิ่งๆ นั้นในช่วง เวลาเดิมๆ ติดต่อกันเป็นเวลา 21 วัน จากนัน้ เราจะทำาด้วยความเคยชินไปเอง เหมือนตืน่ มาแล้ว ต้องแปรงฟันนั่นแหละครับ วันนี้ก็ขอจบการสนทนาแต่เพียงเท่านี้ ถ้ามีข้อสงสัยหรือติติงอะไรก็ติดต่อมา ได้ที่ anontawong@gmail.com นะครับ * ขอขอบคุณขอมูลบางสวนจากหนังสือ “ชั่วโมงแหงความคิดดี” (คูมือเบื้องตน อานาปานสติ) โดย พระอาจารย มิตซูโอะ เควสโก


ร�่าสุรา ให้สุขอุรา (อย่างไร)

กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับ ในครั้งนี้ผมมีความคิดว่าประเทศไทยเรามีเอกลักษณ์สำาคัญ อย่างหนึ่ง คือ มีการจัดงานเลี้ยงและงานสังสรรค์กันมากจริงๆ น่าจะติดอันดับต้นๆ ของโลก เลยทีเดียว ไม่วา่ จะเป็นงานวันเกิด งานแต่งงาน งานเลีย้ งส่ง งานบวช หรือแม้แต่งานศพ บางที เรายังจัดให้เป็นงานรื่นเริงกันได้ แทบทุกงานเลีย้ งต้องมีเครือ่ งดืม่ มึนเมาผสมแอลกอฮอล์แน่นอน ซึง่ ผมคิดว่าทุกๆ ท่านคงจะ ทราบกันดีอยูแ่ ล้วว่า สุราเป็นสิง่ ไม่ดี ไม่ควรดืม่ แต่ในกรณีทที่ า่ นผูอ้ า่ นไม่สามารถห้ามใจตัวเองได้ ผมขอแนะนำาเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง ให้กับท่านผู้อ่านที่ชอบงานปาร์ตี้ ทุกท่านได้ลองอ่านกันดูนะครับ ความจริงการดื่มแอลกอฮอล์ก็ใช่ว่าจะมีแต่ผลเสียเสมอไปนะครับ หลากหลายงานวิจัยใน ต่างประเทศกลับพบว่าการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่เหมาะสมนั้น มีส่วนช่วยลดความเสี่ยง ในการเกิดโรคหัวใจและโรคทางระบบหลอดเลือด รวมถึงโรคมะเร็งบางชนิดได้ โดยปริมาณ เหมาะสมทีแ่ นะนำาให้ดมื่ ต่อวันคือเบียร์ประมาณ 300 มล. ไวน์ประมาณ 100 มล. และ สุรา 80% ประมาณ 40 มล. เท่านัน้ นะครับ แต่ถา้ ปกติทา่ นผูอ้ า่ นไม่ได้ดมื่ แอลกอฮอล์อยูแ่ ล้วก็ไม่ได้แนะนำา ให้ตอ้ งเริม่ ดืม่ เพือ่ ป้องกันการเกิดโรคหัวใจนะครับ ให้หนั ไปใช้วธิ อี นื่ ทีด่ กี ว่าอย่างเช่น ออกกำาลังกาย งดสูบบุหรี่ หรือลดอาหารประเภทไขมันแทนจะดีกว่า การดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากเกินไปและดื่มต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานนั้น อาจท�าให้เกิดโรคภัยต่างๆ ตามมามากมาย ทีพ่ บได้บอ่ ยเช่น โรคตับ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคตับอ่อนอักเสบ โรคหัวใจและโรคมะเร็งหลายๆ ชนิด เป็นต้น ในส่วนของอาการที่เรียกกันว่า “Hangover” นั้น จริงๆ แล้วเป็นภาวะที่ร่างกายสูญเสีย ความสมดุล โดยเกิดจากปัจจัยหลายๆ อย่างรวมเข้าด้วยกัน ไม่วา่ จะเป็นอาการขาดนำา้ จากการดืม่ แอลกอฮอล์มากเกินไป อาการจุกแน่นท้องจากการกินกับแกล้มมากเกินไป หรือการทีร่ า่ งกายได้ รับการพักผ่อนไม่เพียงพอ ฯลฯ โดยความเป็นจริงแล้ว การรักษาอาการ Hangover ที่ดีที่สุด

โดย นายแพทย ชัยเดช สระสมบูรณ

ก็คือการนอนพักผ่อนและการดื่มน�้ากลับเข้าไปในร่างกายให้มากขึ้นครับ ดังนั้นข้อแนะน�า ในกรณีที่ต้องดื่มแอลกอฮอล์ก็คือ ให้ดื่มน�้าเปล่าปริมาณมากในช่วงก่อนดื่มและหลังดื่ม จะช่วยลดอาการ Hangover ลงได้ครับ นอกจากนีถ้ า้ ตืน่ ขึน้ มาในตอนเช้าแล้วมีอาการ Hangover มากจริงๆ อาจพิจารณากินยาจำาพวก Aspirin หรือ Paracetamol เพื่อช่วยลดอาการด้วยก็ได้ แต่ต้องระวังในคนที่เป็นโรคกระเพาะ ยาอาจทำาให้มีการระคายเคืองกระเพาะได้ครับ ในบางครั้งหลายคนอาจดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงก่อนนอนเพื่อช่วยให้นอนหลับสบายขึ้น เป็นความเข้าใจทีผ่ ดิ นะครับ เพราะถึงแม้แอลกอฮอล์จะช่วยให้รสู้ กึ ง่วงและนอนหลับได้เร็วขึน้ แต่จริงๆ แล้วแอลกอฮอล์จะไปลดการนอนหลับในช่วง REM ทำาให้ถึงแม้จะนอนหลับแต่ การนอนนั้นจะมีประสิทธิภาพน้อยลงและรู้สึกว่านอนไม่เต็มอิ่ม นอกจากนี้ยังมีข้อควรระวัง อีกเรือ่ งคือ ไม่ควรกินยานอนหลับร่วมกับการดืม่ แอลกอฮอล์โดยเด็ดขาด เพราะสารเคมีทงั้ สอง ชนิดอาจไปกดระบบประสาทและระบบทางเดินหายใจจนอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ ความเชือ่ แบบผิดๆ อีกอย่างหนึ่งคือเชื่อว่าการดื่มแอลกอฮอล์ช่วยเพิ่มพลังและสมรรถนะ ทางเพศ จริงๆ แล้วการดืม่ แอลกอฮอล์กลับจะไปกดระบบประสาทและไปลดความสามารถ ทางเพศเสียมากกว่า นอกจากนีก้ ารดืม่ แอลกอฮอล์นนั้ จะทำาให้เกิดการขาดแคลนวิตามินต่างๆ ในร่างกายหลายชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สำาคัญคือการขาดวิตามินบีและกรดโฟลิค ในรายที่ ขาดวิตามินในปริมาณมากอาจนำาไปสู่ภาวะนำ้าตาลในเลือดตำ่า ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของอาการ Hangover และในกรณีทดี่ มื่ หนักมากๆ ก็อาจเป็นอันตรายถึงชีวติ ได้ จึงแนะนำาว่าควรมีการกิน วิตามินจำาพวกนี้เสริมเข้าไปก่อนมีการสังสรรค์ดื่มเหล้าชุดใหญ่ทุกครั้ง

จะดื่ ม หรื อ จะสั ง สรรค์ กั น ในเทÈกาลไหน ก็ ข อให้ ดื่ ม กั น อย่ า งมี ส ติ เมาไม่ ขั บ นะครั บ สุ ด ท้ า ยนี้ ก็ ข อให้ ส นุ ก กั บ งานเลีย้ งสังสรรค์กนั ทุกคน . .สวัสดีครับ

กลิ่นปาก : ความล�าบากในการเข้าสังคม โดย ทันตแพทย ศิลา จิรวัฒโนทัย

เราจะรู ้ ไ ด้ อ ย่ า งไรว่ า เรามี ก ลิ่ น ปาก? วิ ธี ต รวจด้ ว ยตั ว เองสามารถทำ า ได้ โ ดยการ เอามือป้องปาก-จมูกให้สนิท หลังจากนั้นให้หายใจออกทางปากแรงๆ ยาวๆ แล้วหายใจเข้า ทางจมูกโดยไม่ต้องเปิดมือออกครับ หากเรามีอาการอักเสบของโพรงจมูกร่วมด้วย (ซึ่งอาจ เป็นสาเหตุของกลิ่นปาก) ก็อาจจะไม่ได้กลิ่น ดังนั้นวิธีที่ดีและให้ผลแน่นอนในการตรวจ ก็คือถามคนใกล้ชิด ให้เขาบอกมาตามตรงนั่นแหละครับ ง่ายที่สุด กลิ่นปากเกิดจากอะไร? ทีนี้..สมมติว่ามีคนใกล้ชิดคอนเฟิร์มแล้วว่าเรามีกลิ่นปากจริงๆ การจะแก้ไขก็คงต้องมาดูที่สาเหตุกันก่อนครับ สาเหตุของการเกิดกลิ่นปากนั้นอาจมาได้จาก ทั้งภายในและภายนอกข่องปากครับ

สาเหตุจากภายในช่องปาก เช่น

1. การทำาความสะอาดช่องปากไม่ดี มีเศษอาหารตกค้างบนผิวฟัน ตามซอกฟัน และบนผิวลิ้น (อย่าลืมแปรงลิ้นด้วยนะครับ) 2. การดื่มนำ้าน้อยเกินไป จะทำาให้นำ้าลายน้อยและข้นขึ้น 3. มีฟันผุในปาก ตัวฟันผุเองก็มีกลิ่นอยู่แล้ว แถมรูที่ผุยังเป็นจุดกักเศษอาหารด้วยครับ 4. เหงือกอักเสบ 5. กลิ่นจากฟันปลอม

สาเหตุจากภายนอกช่องปาก เช่น

1. การทานอาหารที่มีกลิ่น เช่น กระเทียม สะตอ 2. การสูบบุหรี่ นอกจากควันบุหรี่จะมีกลิ่นรุนแรงแล้ว คราบบุหรี่บนฟันก็เป็นบริเวณ ที่เกิดการสะสมของคราบจุลินทรีย์ที่ทำาให้เกิดกลิ่นได้ด้วย

3. การอักเสบของเนื้อเยื่ออื่นๆ ใกล้เคียงช่องปาก โรคของระบบทางเดินหายใจ เช่น โพรงจมูกอักเสบ (ไซนัส) หรือ โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร เช่น ภาวะ กรดไหลย้อน เป็นต้น

วิธีปองกันและแก้ไขการเกิดกลิ่นปากนั้นไม่ยากครับ

1. ทำาความสะอาดช่องปากและฟันอย่างสมำ่าเสมอ แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ใช้ไหมขัดฟันสมำ่าเสมอ (อย่าลืมแปรงลิ้น) 2. ดื่มนำ้าอย่างน้อยวันละ 6 - 8 แก้ว (นำ้าเปล่าดีที่สุดครับ) 3. ตรวจฟันทุก 6 เดือน เพื่อตรวจเช็คบริเวณที่เราอาจทำาความสะอาดไม่ทั่วถึงและตรวจหา ฟันผุในระยะเริ่มต้น 4. ลดอาหารที่มีกลิ่นแรงลงหรือบ้วนปากทุกครั้งหลังรับประทานอาหาร การเคี้ยวหมากฝรั่ง (แบบไม่มีนำ้าตาล) จะช่วยได้ทั้งการทำาความสะอาดฟันและกระตุ้นให้เราผลิตนำ้าลายออกมา มากขึ้น สามารถช่วยลดกลิ่นปากได้ แต่เคี้ยวเยอะไป ระวังกรามใหญ่นะครับ 5. ลด-ละ-เลิกบุหรี่ และผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกชนิด 6. สำ า หรั บผู ้ ใช้ ฟ ั นปลอม อย่ า ลื ม ทำ า ความสะอาดฟั น ปลอมด้ ว ยนะครั บ ถอดล้ า งทุ ก ครั้ ง หลังทานอาหารและแปรงให้สะอาดเมื่อถอดและก่อนใส่ทุกครั้ง หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากเพิ่มเติมสามารถเขียนเข้ามาถามได้ที่ dental.d.clinic@gmail.com และสำ า หรั บ ผู ้ ใช้ Facebook ก็ ส ามารถเข้ า มาเยี ่ ย มกั น ได้ ท ี ่ www.facebook.com/dentaldclinic สามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็น สอบถามเกี่ยวกับการรักษาได้ที่ facebook ได้เหมือนกัน อย่าลืมกด ‘Like’ เพื่อติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นต่างๆ ของทางคลินิกด้วยนะครับ


ฝนตกบ่อย สาวæ ระวังคัน! โดย แพทยหญิง รุจเิ ลขา เจียรไพศาลเจริญ

หน้าฝน นำ้าท่วมแล้ว จะดูแลผิวหนังกันอย่างไร ก่อนอื่นต้องระวังอย่าให้รองเท้าเปียกชื้น ทำาให้เชื้อรา เชื้อหูด ไวรัส ตามมา เผลอไปเกาเป็นแผล เชื้อโรคแบคทีเรียเข้ามาผสมปนเปก็จะเป็นหนอง หรืออักเสบบวม ถ้าภูมิต้านทานไม่ดีก็จะอักเสบเข้าเส้นเลือดได้ง่ายๆ ถ้ามีหลายคู่หน่อยก็หยิบมา ผึ่งแดดบ่อยๆ ถุงเท้าหรือถุงน่องก็ต้องแห้งนะคะเพราะเชื้อราจะเหมือนต้นไม้ มีราก มีกิ่งและมีผล เป็นพวกสปอร์ (Spore) พวกนีจ้ ะคงค้างอยูใ่ นเส้นใยเสือ้ ผ้าได้ ยีนส์สามารถอุม้ ความชืน้ ได้เยอะ หาเสือ้ ผ้าฝ้าย หรือลินนิ หรือพวกวัสดุสงั เคราะห์ทงั้ หลายใส่ดกี ว่า เวลาตากบราเซียร์ทใี่ ส่ฟองนำา้ ต้องตากให้แห้งสนิทค่ะ ถ้าคันแผลเชื้อราจะมีการลามออกไปรอบๆ เป็นตุ่มแดงๆ มักเป็นตามขอบกางเกงใน รักแร้และซอกเท้า ลองทายาแก้เชื้อราดูประมาณ 1 เดือน ถ้าไม่หาย รีบไปหาแพทย์ผิวหนังเฉพาะทาง อาจจำาเป็นต้องใช้ ยารับประทานร่วมด้วย นอกจากเชื้อรา ก็มีเชื้อโรคตามนำ้ามา กลายเป็นตุ่มหนอง มีนำ้าเหลืองไหล ไปหา แพทย์นะคะ อย่ารักษาเอง เสือ้ ผ้าของใช้เก่าๆ ก็ทงิ้ ไป อย่าเก็บไว้นานๆ ถ้าเก็บไม่สะอาด อับชืน้ ก็มปี ญ ั หา ต้องเกาๆ คันๆ กันตลอด นอกจากนั้นยังทำาให้เป็นเกลื้อน ด่างๆ ขาวๆ ตามตัวและลำาคอ ดูไม่สวยเลย นอกจากนีแ้ ล้ว พวกแมลงก็จะออกอาละวาด โดนกัดเป็นตุม่ คัน ต้องเดือดร้อนไปหาแพทย์อกี ถ้าทายาหม่องแก้แมลงกัดแล้วยิง่ แดง ใช้ยาแก้แพ้จาำ พวกสเตียรอยด์ออ่ นๆ เช่น อริสโตคอร์ท (Aristocort) ครีม มาทาก็พอทุเลาได้ค่ะ ปีนี้นำ้าเยอะนะคะ เก็บยาแก้คันไว้ประจำาบ้านก็ดี ส่วนยารับประทานแก้คันก็พวก Antihistamines อ่อนๆ เช่น Atarax (10 มก.) วันละเม็ดก่อนนอนก็พอแก้ขัดได้ค่ะ

We rule the party!

เมื่อสาวæ ต้องออกไปปาร์ตี้ จะทำอย่างไรดีให้ดูสวยโดดเด้ง? ปาร์ตี้ทั่วไปยังพอแต่งสวยไหว แต่เดีëยวนี้พอเพื่อนเอ่ยปากชวนทีไรก็จะต้องเป็น themed party เกือบทุกทีไปสิน่า ©บับนี้เราจึงขอแนะนำตัวช่วยเริ่ดæ ที่ไม่ว่าจะหยิบมาใช้ในปาร์ตี้เล็กหรือใหÞ่ ก็รับรองว่าสวยเปรี้ยว

ชนะขาดลอย

1

Majolica Majorca Perfect Automatic Liner เพิ่มมิติให้ตาคู่สวยด้วยอายไลน์เนอร์แบบลิควิดของ Majolica Majorca ด้วยเนื้อลิควิดสีเข้มสนิท เน้นนำ้าหนักให้ ดวงตาดูเด่นชัดขึ้น ผสมผสานกับสีประกายกลิตเตอร์ให้ดวงตาดูแวววาวเป็นประกาย มาพร้อมปลายหัวที่เป็น ปากกาสักหลาดเรียวแหลมจึงให้เส้นสีที่แม่นยำา เขียนง่าย ติดทนนาน ไม่เลอะเลือนแม้ผิวหน้าจะมีเหงื่อหรือ เกิดความมันในระหว่างปาร์ตี้ แต่กลับล้างออกง่าย มีให้เลือกถึง 7 เฉดสี สวยได้ไม่ซำ้าสักวัน (ราคา 480 บาท)

3

DRAMA False eyelash by Make Up Store

ถ้ากรีดตาแล้ว ปัดมาสคาร่าก็แล้วแต่สาวๆ รู้สึกว่ายังเปรี้ยวไม่พอ ก็ลองมองหา ขนตาปลอมมาใช้เป็นตัวช่วยได้เลยเราแนะนำาขนตาปลอมของ Make Up Store รุ่น Drama ที่ติดแล้วสวยหวานบาดใจ แถมไม่ดูเว่อร์จนหนุ่มๆ ตกใจด้วย (ราคา 850 บาท)

4

2

L’Oreal Double Extend Eye Illuminator ถ้ากรีดตาเสร็จแล้วยังไม่เด้งพอ สาวๆ อย่าลืมเพิ่มประกาย ความสดใสให้ตาคู่น้อยในยามคำ่าคืนด้วย L’Oreal Double Extend Eye Illuminator ที่มีมาสคาร่า 2 หัวแปรง หัวแปรงแบบยาว ช่วยเพิ่มความยาวให้ขนตาและหัวแปรงแบบกลมช่วยทำาให้ ดวงตาดูสว่างสดใส พร้อมเพิ่มประกายให้ขนตาด้วยคริสตัลระยิบระยับเล่นกับแสงไฟ กระพริบตากี่ครั้งก็ชนะใจคนมองทุกครั้ง! (ราคา 450 บาท)

Lip Noir by Lime Crime

แบรนด์เครื่องสำาอางที่ขึ้นชื่อเรื่องเฉดสีเฉพาะตัวสุดบรรเจิดอย่าง Lime Crime เปิดตัวคอลเล็คชั่นใหม่ Lip Noir ให้สาวๆ ได้ตาลุกวาวกันอีกแล้ว คราวนี้ มาพร้อมกัน 3 สี ได้แก่ STYLETTO (สีดำา) GLAMOUR101 (สีไวน์) และ CHINCHILLA (สีเทา) สวยทุกสีจริงๆ! นอกจากจะสีสวยอยู่ทนแล้ว ยังช่วยสร้าง คาแรคเตอร์ให้สาวๆ ดูโดดเด่นในปาร์ตี้ได้ไม่ยากอีกด้วย ถ้าอยากสวยเบาๆ ลอง GLAMOUR101 แต่ถ้าจะเอาให้สวยลำ้าก็ต้อง STYLETTO หรือ CHINCHILLA รับรองว่าสวยฟาดทุกนางค่ะ! แวะเข้าไปชมได้เลยที่ www.limecrimemakeup.com (ราคาแท่งละประมาณ 480 บาท) Neighbour

10


11

Neighbour


U P LIGHT

t u O t h Your Nig

โดย ขวัญตา พานทองประเสริ

สวัส ดี ค  ะสาวๆ ชาวเนเบอรทุกคน พอไมทัน ไรก็เข าเดื อ นตุ ล าคมซึ่ ง เป น เดื อ น สํ า หรั บ ช ว งป ด เทอมของบรรดาน อ งๆ นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษา ส ว นบรรดาสาวๆ working woman ทั้ ง หลาย ในเดื อ นตุ ล าคมนี้ ก็ เ ป น เดื อ นที่ น  า สนใจสํ า หรั บ การออกไป night out กับบรรดาเพื่อนสาว เพื่อตอนรับอากาศหนาวที่กําลัง จะมาเยื อ นนะคะ สํ า หรับคอลัม น Our Kloset ฉบั บ นี้ ขวั ญขอนํ าเสนอ trend เสื้อผา ชิ้ นเด็ ด สํ า หรับการปารตี้และ night out ให กั บ สาวๆทุ ก คนค ะ

เดือนนี้เราลองมาปลดปล่อยความเครียดจากการงานและการสอบที่หนักหน่วงไปกับเสื้อผ้าโทนสีที่นุ่ม ตัดกับสีเรียบขรึม แต่แอบเปรี้ยวด้วย texture ไม่ว่าจะเป็นลายปักเลื่อม หรือลูกเล่นที่ซ่อนอยู่ในดีเทลของลายผ้า เสื้อผ้าในเดือนนี้ต้องเก๋พอที่จะสะกดทุกสายตา ทั้งผู้คนที่อยู่ในร้านอาหารเก๋ๆหรือจะเป็นที่ดื่มสุดฮิปในเมือง เริ่มกันด้วย เสื้อผ้าสีอ่อนที่ยังมีเนื้อผ้าหนาพอสมควร อาจจะเป็นผ้าคอตต้อนผสมกับผ้าทวีตที่ไม่หนาเกินไปสำาหรับบ้านเรา อย่างเช่นกางเกงขาสั้นสีเบจหรือนำา้ตาลอ่อนที่มี texture ด้วยลายปักหรือลูกเล่นเป็นหมุดเล็ก อาจเป็นกางเกงขาสั้น เอวสูงผ้ายีนส์ pattern สวยมีลายปักรูปกราฟฟิกเบาๆ อาจลองนำามาจับคู่กับเสื้อแขนกุดปักเลื่อม หรืออาจเป็น เสื้อลูกไม้เพื่อเพิ่มความหวานและมีการตัดขอบเพิ่มความโก้ ก็ดูเก๋ไม่น้อย สำาหรับสาวที่ชอบใส่กระโปรง ลองมอง หากระโปรงสั้นที่ทำาด้วยผ้าทรงแข็ง หรืออาจจะเป็นกระโปรงพลีทใหญ่เพิ่มความเป็น feminine นำามาลอง mix กับ เสื้อกล้ามเรียบๆ หรือเป็นเสื้อผ้าพริ้วตัวโคร่งก็ดูแปลกตาและเก๋ไปอีกแบบ สำาหรับเดรสในเดือนนี้ ขวัญขอแนะนำา เดรสเข้ารูปสีดำาเรียบโดดเด่นด้วยปักเลื่อม ที่จะช่วยเพิ่มความเซ็กซี่และหรูหรา มากไปกว่านั้นในเดือนนี้เครื่องประดับชิ้นเด็ดก็สามารถเพิ่มความสง่างามให้กับคุณในยามคำาคืน และยังเป็น key piece ให้กับชุดเราได้เช่นกันค่ะ อย่างกระเป๋า clutch ปักเลื่อม หรือกระเป๋าสะพายไซส์กะทัดรัด และหมวก ทรงเบเร่ต์ (beret) ปักเลื่อมสีเทาหรือสีดำา ส่วนรองเท้าอาจมองเป็นบูทสั้นหุ้มข้อ หนังกลับสีเบจหรือสีดำา ก็จะช่วย เพิ่มความเนี้ยบให้กับชุดได้หรือสาวๆ ที่ชอบใส่รองเท้าส้นแบน ก็ยังสามารถหยิบมาใส่ได้ทั้งสีครีมสีทองและสีดำา สุดท้ายนี้ ขวัญขอแนะน�าให้สาวๆ ทุกคนอย่าลืมทีจ่ ะหยิบถุงน่องด�าตัวเก่งมาใส่เพือ่ เพิม่ ความยาวให้กบั เรียวขาคู่งามและยังท�าให้คุณดูเปรี้ยวเฉี่ยวไม่ตกยุคด้วยนะคะ Neighbour

12


ZARA 890B.

ZARA 1,490B.

Topshop 1,850B.

Topshop 1,950B.

Topshop สอบถามราคาที่ร้าน

ZARA 1,490B.

Topshop 1,850B.

Topshop 3,250B.

ZARA 1,490B.

ZARA 2

ZARA 1,990B.

ZARA 2,790B.

,990B.

,7 Topshop 2

50B.


จิ๊บ ปกฉัตร เทียมชัย กับที่ซ่อนตัวยามค�่าคืนของเธอ

ย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้น เมื่อทีมงานเริ่มคิดจะท�าเรื่อง night life และต้องคิดกันต่อว่าจะเªิÞใครมา สัมÀาษณ์ลงคอลัมน์แขกไปใครมาประจ�าฉบับเดือนตุลาคม จิêบ ปกฉัตร เปšนคนแรกๆ ที่เรานึกถึง (โดยไม่ได้นัดหมาย) บางทีความสดใสและÀาพลักษณ์ลักษณ์ที่ดูเปรี้ยว เฉี่ยว เท่แต่ดู“โก๊ะ”หน่อยๆ ของเ¸อนั้นอาจจะท�าให้เรานึกสงสัยว่าผู้หÞิงคนนี้ใª้เวลาตอนกลางคืนท�าอะไรบ้างก็เปšนได้ ตอนนี้ (เราคิดเอาเองว่า)คุณผู้อ่านหลายท่านก็คงเริ่มสงสัยบ้างแล้วเหมือนกัน เอ้า! อย่าª้าดีกว่า ตามอ่านกัน ได้เลยครับ!

Neighbour

14


ตอนนี้จิ๊บท�างานอะไรอยู่บ้างครับ? เดินแบบค่ะ

ตอนนี้มีงานพิธีกรรายการล้วงลับอัพโหลด ส่วนใหญ่งานก็จะมีออก event ถ่ายแบบ

ละครล่ะ?

ละครยังไม่มี แต่มีงานภาพยนตร์ประมาณต้นปีหน้าค่ะ เรื่อง “มิชิโกะ ลุยดะ” ของพี่จตุรงค์ มกจ๊ก เล่นเป็นนักกีฬาว่ายนำ้าค่ะ

มีงานเรื่อยๆ แบบนี้ได้ปาร์ตี้บ้างไหม?

ปาร์ตี้ค่ะ สำาหรับจิ๊บปาร์ตี้มันไม่ได้หมายความว่าเราต้องไปเที่ยวกลางคืนอย่างเดียว อย่างจิ๊บ จิ๊บไปกินข้าว ไปฟังเพลงกันกับเพื่อน อย่างที่บ้านเอกมัยนี่เป็นแหล่งแฮงเอาท์ของจิ๊บเลย มีรา้ นเสือ้ ผ้าของเพือ่ นๆ อยูท่ นี่ ี่ เราก็จะมารวมตัวกัน มากินข้าว เล่นดนตรีกนั บ้าง มานัง่ คุยนัง่ เม้าท์กนั

เล่าเรื่องบ้านเอกมัยให้ฟงหน่อย?

บ้านเอกมัยเริ่มจากพี่คิม เจ้าของร้าน Hedi’s Secret ที่สยาม เขาอยากเปลี่ยน บรรยากาศที่มีคนเดินผ่านไปผ่านมา ให้เป็น “secret” ที่นี่เป็นเวิ้งที่รวมเพื่อนๆ ไว้ด้วยกัน ลักษณะ บ้านเอกมัยก็ใช้คำาว่าบ้านแล้วนะคะ คือมัน homey อยากให้ลูกค้ารู้สึกอบอุ่นเป็นกันเอง พี่เขาเลย ชักชวนเพื่อนๆ มาเปิดกัน ก็มีร้าน Heidi’s Secret มี COCUE มี Mardi ของเพชร (รัตนารัตน์ เอื้อทวีกุล) น้องใหม่มาแรง ร้านตัดผมของคนญี่ปุ่น แล้วก็ Tom and Strawberry Studio

เราจะได้ฟงเพลงของ Tom and Strawberry ไหมครับ? (จิ๊บเป็นมือคีย์บอร์ด ของวงอยู่ด้วย) ตอนนี้ยังไม่มีค่ะ แต่ก็อาจจะมีอัลบั้มเร็วๆ นี้ ตอนนี้เราเล่นกันสนุกๆ คนอื่นอาจจะออก ไปเที่ยว แต่เรามาแฮงเอาท์กันที่นี่ ก็เลยมาเล่นดนตรีกัน หากิจกรรมทำากันค่ะ

ส�าหรับจิ๊บเนี่ย ปาร์ตี้แบบไหนถึงจะสนุก?

จิ๊บว่านะ เวลาไปปาร์ตี้แบบคู่รักมันเป็นอะไรที่ไม่สนุกเลย ปาร์ตี้ทั้งที ถ้าเราไปกับเพื่อน ไปเป็นแก๊งค์กันสิบกว่าคน ปาร์ตี้นั้นจะสนุกสุดๆ เลย ไปเต้นออกลีลาด้วยกันอย่างนี้น่ะค่ะ

แล้วจิ๊บได้เต้นด้วยไหม?

จิบ๊ ไม่คอ่ ยได้เต้นนะ ลีลาไม่คอ่ ยดี แก่แล้ว (หัวเราะ) แต่กไ็ ปบ้างค่ะ ทีไ่ ปจะเป็นปาร์ตขี้ อง ZudRangMa Records (ติดตามผลงานได้ที่ www.zudrangmarecords.com) ถ้าเป็น ZudRangMa นะ ปาร์ตี้นั้นจะสนุกมาก “ตื๊ด”ไหมเหรอ? (คิด) ก็“ตื๊ด”นะ แต่เป็นเพลงที่เปิดจาก แผ่นเสียงไทย อย่างแม่บานเย็น อย่างเนี๊ย สนุกดี แต่ส่วนใหญ่จิ๊บจะหาร้านนั่งกิน คือกินๆๆ แล้วก็ คุยๆๆๆ พอมาคิดตอนสุดท้ายว่าเราลงเงินไปกับการนั่งกินนั่งคุยจนร้านอาหารรวยแล้ว เรามาหาที่ ของเราเองดีกว่า

เวลาไปเที่ยวแล้วทุกคนเขารู้จักเรา จิ๊บท�ายังไงเหรอ? อย่างถ้าเป็นคนอื่นเขาเต็ม ที่ได้อยู่แล้ว เพราะไม่มีใครรู้จัก...

จิ๊บก็เต็มที่นะถ้าไปกับเพื่อนเยอะๆ คนอื่นเขาก็จะเห็นเราแต่จากภายนอก ถ้าเราไปกับ เพื่อนก็ไม่มีใครมายุ่งกับเรา แล้วจิ๊บไม่ได้ไปเมาแล้วมีปัญหาอยู่แล้ว ดื่มค็อกเทลแก้ว-สองแก้ว นิดๆ หน่อยๆ แล้วก็จะออกลีลากันแล้ว ส่วนใหญ่จบิ๊ จะอยูก่ บั เพือ่ นมากกว่า

“เพื่อนนี่แหล่ะตัวดี!”

มีเครื่องดื่มที่ชอบไหม?

(ทันที) ชอบ Gin Tonic ไปที่ ไ หนก็ จ ะประเดิ มก่ อนเลยว่ า ร้ า นนี้ อ ร่ อ ยไหม ไม่ รู ้ สิ จิบ๊ ก็ลองมาเยอะนะ แต่มนั มาลงตัวที่ Gin Tonic มันไม่หนักไป ไม่หวานไป มีความเปรีย้ วๆ อย่างเนีย้ ค่ะ

เวลาไปเที่ยวแล้วดื่มเนี่ย จิ๊บดูแลตัวเองยังไง?

เวลาเราไปเที่ยวเนี่ย หนูอยากจะเตือนผู้หญิงทุกคนเลยนะ อยากให้ระมัดระวังตัว ให้ดๆี วางตัวให้ดๆี การทีเ่ ราเมาเละเทะมันไม่ได้ดดู เี ลย อยากให้รจู้ กั พอ รูจ้ กั ลิมติ ตัวเอง อย่างเวลา ที่เพื่อนจับเราชนแก้วตลอดเวลา เราจะทำายังไง อย่างจิ๊บเองก็จะมีวิธีแอ๊บเมาไป นึกออกไหม? 15

Neighbour


“การวางตัวเนี่ยส�าคัญ เราสนุกก็จริงแต่เราปล่อยตัวไม่ได้นะ” Neighbour

16


อะไรอีกเยอะมาก เราเริม่ ต้นด้วยการผูกมิตร อาศัยนำา้ ใจในการดูแลกัน เรามีนาำ้ ใจกับเขา เพือ่ นนีแ่ หล่ะตัวดี! (หัวเราะ) เราก็ตอ้ งดูตวั เราเอง จะมาหวังพึง่ ชาวบ้านแบบนัน้ เขาก็จะดูแลเรา สมมุติที่บ้านมีของกิน เราก็เอาของอร่อยๆ ไปฝากเขา มันเป็นไปไม่ได้ ต้องแบบ “จุดนี้ไม่ได้แล้ว” ก็ต้องพอ เบาๆ

แต่จิ๊บมีเพื่อนๆ ดูแลอยู่แล้วนี่เนอะ หรือเพื่อนนี่แหล่ะตัวดี?

เวลาจิ๊บไปเที่ยว จิ๊บเลือกเสื้อผ้ายังไง?

แสดงว่าจิ๊บสนิทกับเพื่อนบ้านเหรอ?

ก็คุยค่ะ รู้จักกัน แต่อาจจะไม่ได้สนิทกันมาก..ก คือขับรถผ่านก็ทักกัน มีไมตรี ก็ต้องดูว่าเราไปเที่ยวเพื่ออะไร มันจะแต่งตัวง่ายขึ้น ไม่ต้องแต่งตัวโป ทำาไม ต่อกัน มีครั้งหนึ่งแม่พาเพื่อนมาบ้าน ห้าสิบกว่าคน เพื่อนน่ะไม่เท่าไหร่ ยัดเข้าไปในบ้านได้ ต้องแต่งตัวโป? เราไปเฮฮากับเพือ่ น แต่งแบบนีก้ อ็ ยูแ่ ล้ว (ชุดทีใ่ ส่วนั สัมภาษณ์) แต่งอะไร แต่รถเนี่ยจอดยาวบังทุกอย่างทั้งซอย แต่เพื่อนบ้านก็ไม่โกรธ (กัดฟัน) เวลาเราจัดปาร์ตี้ ทีม่ นั เปนตัวเอง มีคาแรคเตอร์แหล่ะ ชัดเจนสุด ถ้าผูช้ ายจะชอบก็ตอ้ งชอบทีม่ นั เปนตัวเรา เราก็มขี องกินอยูแ่ ล้ว เราก็แบ่งหรือไม่กช็ วนเขามาทีบ่ า้ น แต่เขาก็จะไม่คอ่ ยมายุง่ เท่าไหร่หรอก เขาเกรงใจ บางคนก็ friendly บางคนก็จะไม่นะ แต่เขาก็ไม่ได้มาเหวี่ยงอะไรนะ จริงๆ แล้ว (มั่นใจ) เพื่อนบ้านก็เป็นอะไรที่สำาคัญเนอะ? บางคนได้เพื่อนบ้านดี บางคนได้ไม่ดี บางทีเขาอาจ จะคิดว่าเราไว้ใจได้หรือเปล่า แต่จิ๊บอาจจะโชคดีที่หลายคนรู้จักจิ๊บ เขาก็เลยเปิดใจมากขึ้น มีผู้ชายมาเกาะแกะเวลาไปเที่ยวบ้างไหม? จิ๊บไม่ยุ่งกับคนที่เที่ยวนะ (ชัดเจน) จิ๊บจะทำาหน้า“เม๊ง”ตลอดเวลาเลย ไม่คุย อย่างเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างบ้านเอกมัยเนี่ย เขาน่ารักมากเลยนะ คือเรามีห้องซ้อมดนตรี ไม่ยุ่ง ไม่ชอบให้ใครมายุ่งที่เที่ยว รู้สึกว่าเราจะเป็นเพื่อนกันมันไม่ต้องผ่านที่เที่ยวนะ มีร้านเสื้อผ้าที่เปิดถึงตีหนึ่ง-ตีสอง เราก็อยู่กัน บางทียาวถึงตีสี่อย่างเนี้ย เขาก็ใจดี บางที มันกระไรๆ อยู่ จิ๊บอาจจะหัวโบราณไปก็ได้ แต่ตัวจิ๊บเองถ้าเป็นคนที่เราอยากคุยด้วย เพลินๆ เขาก็มาเดินเล่น คือเราเป็นเด็กเข้าหาผู้ใหญ่ เวลามีอะไรเราก็ไปบอกเขาก่อน เขาก็ จะยินดี จิ๊บว่ารอยยิ้มเนี่ยสำาคัญที่สุด อยากจะเปิดใจ ต้องเป็นคนทีเ่ ขาไม่ได้มาหวังอะไรจากเราหรือมาจากในสถานการณ์แบบนัน้

เคยมีปาร์ตี้ที่บ้านไหม แล้วดูแลไม่ให้กวนเพื่อนบ้านยังไง?

โห...มีนะ (ยิ้ม) ไม่ได้เป็นปาร์ตี้กินเหล้า เป็นปาร์ตี้หมูกระทะ (หัวเราะ) มานั่ง รวมกันแล้วก็ย่างหมูกินกัน คุมยังไงเหรอ คุมแบบนี้ค่ะ (ชูนิ้วชี้ขึ้นมาที่ปาก) ชู่ววววว... คุม กันเอง แล้วก็ไปผูกมิตรไว้กอ่ น เพือ่ นบ้านมีสว่ นสำาคัญนะคะ ไหนจะคอยดูบา้ นให้ ไหนจะ

สรุปให้หน่อยสิว่าเที่ยวยังไงให้ปลอดภัยและสนุก

เทีย่ วให้สนุก คือเราไปเทีย่ วเพือ่ ความสนุกอย่างเดียวไม่ใช่อย่างอืน่ การวางตัว เนีย่ สำาคัญ เราสนุกก็จริงแต่เราปล่อยตัวไม่ได้นะ คนมีเปนสิบ เปนร้อย เราอาจจะคิดว่าไม่มี ใครมอง แต่อาจจะมีก็ได้ แล้วรู้หน้าไม่รู้ใจเพราะฉะนั้นเราต้องระวังตัวให้ดี

ถ้าคืนไหนเหงาแล้วอยากเปลี่ยนบรรยากาÈลองแวะไปที่บ้านเอกมัยที่«อยเอกมัย 21 ดูนะครับ ได้ช้อปเสื้อผ้าเกŽæ แล้วยังอาจจะได้เจอสาวสวย คุยสนุก อย่าง จิêบ ปก©ัตร คนนี้อีกด้วย 17

Neighbour


ชิมไวน์ข้างรั้ว

, กับคุณ เอ Wine Stu กล่ า วกั น ว่ า ไวน์ ช ่ ว ยยั บ ยั้ ง การเติ บ โตของ เชือ้ แบคทีเรีย ช่วยลดความเสีย่ งของโรคมะเร็งและโรคหัวใจ การดื่มไวน์ขาว หรือไวน์แดงวันละ 1 แก้วเป็นประจ�ำ จะช่วยลดความเสีย่ งในการเกิดโรคฟันผุ โรคเหงือกและ ช่ ว ยรั ก ษาอาการเจ็ บ คอ คอลั ม น์ แ ขกไปใครมา เดือนตุลาคมนีจ้ งึ ขอแนะน�ำท่านผูอ้ า่ นมารูจ้ กั เพือ่ นบ้าน ของเรา คุณ เอ ประวีณ เจ้าของร้าน Wine’Stu โครงการ The Pattio บนถนนพัฒนาการ ให้ได้รู้จักไวน์ (อีกทางเลือกหนึ่งของการสังสรรค์ยามราตรี) กันให้ มากยิ่งขึ้น จุดเริ่มต้นของการท�ำร้าน Wine’Stu

ผมเป็นคนชอบไวน์ รักไวน์มาตั้งแต่ประมาณสิบปีที่แล้ว ชอบแล้วก็ศึกษา สะสมมาเรือ่ ยๆ วันหนึง่ เราก็อยากมีทขี่ องเราเอง ได้คยุ กับเพือ่ นๆ ทีช่ อบเหมือนกัน เลยคุยกันว่าเราเปิดร้านกันไหม เป็นคอนเซปต์แบบทีไ่ ม่มใี ครมี คือเป็นไวน์บาร์ แบบในยุโรปจริงๆ เป็นที่มานั่งกินไวน์ มีไวน์หลากหลาย ไม่ได้มานั่งกินอาหาร แต่มีของว่างบ้าง เป็นที่มานั่งดื่มไวน์กันจริงๆ หุ้นส่วนเป็นคนที่ชอบไวน์ทั้ง สามคน เรียนหนังสือมาด้วยกันตัง้ แต่มธั ยม แล้วเราก็เป็นคนแถวนีด้ ว้ ย โตมาจาก พั ฒ นาการ ก็ อ ยากมี ร ้ า นอะไรแถวนี้ เ ป็ น ของตั ว เอง พอดี ม าเจอโครงการ The Pattio รูปลักษณ์โครงการเขาดูโมเดิรน์ เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนทีด่ มื่ ไวน์ ก็เลยตัดสินใจเลือกที่นี่

ความแตกต่างของไวน์กับเครื่องดื่มอื่นๆ

ต่างมากๆ ต่างหลายอย่าง คือไวน์มันมีเรื่องราว ถ้าเราดื่มวิสกี้ ดื่มแบล็กฯ ก็จบ ดื่มชีวาสก็จบ แต่ไวน์มันเป็น “OTOP” เป็นผลิตภัณฑ์แต่ละหมู่บ้าน ในเมืองนอก มันมีความหลากหลาย ตัง้ แต่เรือ่ งพันธุอ์ งุน่ พันธุอ์ งุน่ พวกนี้ รสชาติ แบบนี้ ประเทศไหนท�ำอะไรอร่อย ประเทศนี้ต้องเป็นพันธุ์องุ่นแบบนี้ เขตนี้ ถึงจะดี มันมีเรื่องราวให้เราศึกษาได้ไม่จบ ไวน์ทั้งโลกมีกี่แสนลาเบล ไม่มีทาง ที่ใครจะรู้ เป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีวันตาย มันไปได้เรื่อยๆ มันมีเรื่องราวที่แตกต่าง ไวน์ประเภทนี้ปีนี้อาจจะดี ปีหน้าไม่ดี มันก็มีหลายอย่าง ดีเทลมันเยอะ Neighbour

18


“อยากให้มาลองดื่มดู ผมว่ามันเป็นภาพลักษณ์ที่ดี” เสน่ห์ของไวน์คือเรื่องราวและรสชาติ?

แล้วก็บรรยากาศในการดื่มด้วยครับ ผมเป็นคนชอบ อะไรสบายๆ ไม่ชอบอะไรที่หรูหรือเสียงดังมาก เราคุยกัน หรือกินกันตรงบาร์ก็ได้ เป็นบรรยากาศที่เราคุยกันรู้เรื่อง ไม่ต้องตะโกน

ความแตกต่ า งของการเป็ น นั ก ดื่ ม กั บ การเป็ น เจ้าของร้านไวน์

ถ้าเป็นลูกค้าเราแคร์แค่ว่าที่เราสั่งมามันอร่อยไหม แต่เป็นเจ้าของเราต้องแคร์ว่าลูกค้าเราแฮปปี้หรือเปล่า ผมมีธรุ กิจโรงแรม ผมก็ชอบบริการคน เราก็คดิ ว่าจะท�ำยังไง ให้เค้าแฮปปี้ ถ้าเขาแฮปปี้ เราก็แฮปปี้ จะสอนลูกน้องว่าให้ ดูแลทักทายหรือบริการลูกค้ายังไง คือธุรกิจที่เรามีอยู่มันก็ ช่วยเสริม (คุณเอท�ำธุรกิจโรงแรมมา 10 กว่าปีแล้ว โรงแรม ที่ดูแลอยู่หลักๆ คือโรงแรมคิงปาร์ค อเวนิว)

วิธีเลือกไวน์ของคุณเอ

หนึ่งเราเลือกตามหลักการ เช่น ประเทศนี้เขาท�ำไวน์ อะไรอร่อย ถ้าจะดื่มจากชิลี เขาขึ้นชื่อกาแบร์เนโซวีญง (Cabernet Sauvignon) แล้วดีที่เขตไหน นี่เป็นการันตี อย่างหนึ่งว่าไวน์จะดี แล้วก็ดูที่คุณค่าว่าสั่งมาแล้วมันคุ้ม ค่าไหม ที่ร้านเรา เวลาสั่งไวน์ใหม่เราจะเทสต์หมด ขวดนี้ ราคาเท่านี้ใช้ได้ไหม ราคาเท่านี้รสชาติเท่านี้โอเคหรือเปล่า ผมไม่เคยโดนลูกค้าต่อว่าเรื่องไวน์ไม่ดี ถ้าคนที่ดื่มไวน์ จะ ชอบมากว่าซีเลคชั่นเจ๋งมาก

ไวน์ไทย VS ไวน์นอก

เดี๋ยวนี้ไวน์ไทยพัฒนาขึ้นเยอะ แต่เราแข่งกับเขาไม่ได้

เพราะจ�ำนวนการผลิตเราน้อย พอเจอภาษี เราก็เลยสู้กัน ค่อนข้างล�ำบาก เขาผลิตเยอะมันก็เลยถูก แต่ดว้ ยรสชาติแล้ว ถ้าราคามันไม่แพงมากก็ใช้ได้ ไวน์ไทยส่วนใหญ่ที่ดีอยู่ที่ วังน�้ำเขียวเพราะเจ้าของเขาท�ำจริงจัง แล้วท�ำออกมาดี

ดื่มไวน์ได้สุขภาพ?

ผลของวิ ส กี้ กั บ ไวน์ ต ่ า งกั น มากนะ ไวน์ เ นี่ ย ถ้ า กิ น พอเหมาะมันดีต่อร่างกาย เค้าเรียก French paradox ท�ำไมคนฝรั่งเศสกินชีสสูบบุหรี่ถึงอัตราโรคหัวใจต�่ำมาก พวกวิสกี้มันกลั่น ดีกรีมันสูง ไม่ดีต่อสุขภาพ แต่ไวน์มันแพง มันเลยยังจ�ำกัดในไทยอยู่ แต่ถา้ เราศึกษาจนเราเจอไวน์ทไี่ ม่ แพงมากแล้วดี มันก็มีอยู่ แต่ไวน์มันไม่เหมาะกับวัยรุ่นเท่า ไหร่ ไม่ใช่ทางเขา

ถ้าไม่รู้เรื่องไวน์เลยแล้วมาดื่มจะเห็นความต่าง เรื่องคุณภาพไหม? ถ้าคนไม่ซีเรียสผมว่าไม่รู้ แต่ผมจะรู้ว่ามันต่างกันยังไง ผมจะรู้ว่าถ้าราคาเท่านี้ จะมีกลิ่น มีบอดี้ยังไง ส่วนใหญ่ ดูที่คุณค่ามากกว่า ผมไม่กินไวน์แพง สัก 1,000 – 2,000 ก็พอ นอกจากโอกาสพิเศษก็ค่อยว่าไป จริงๆ ผมก็มีไวน์ แพงๆ นะ ไวน์ขวดละสองหมื่นเนี่ย มีแต่ไม่กิน เก็บไว้ให้ลูก เวลาแต่งงาน แล้วถ้าแพงมากแต่ไม่คุ้มค่าก็ไม่กิน

เสน่ห์ของตอนกลางคืน

กลางคืนเป็นเรื่องเพื่อน ผ่อนคลาย พักผ่อน กลางวันมัน เครียด มันท�ำงาน อย่างเวลาไปเที่ยวกลางคืน ไม่มีใครเที่ยว คนเดียว มีก็น้อย เราออกไปเที่ยวก็ไปเจอเพื่อน มีโปรเจ็คต์ มีโอกาสทางธุรกิจเพิม่ เติม ไปเปิดโลกทัศน์ แต่ผมไม่ใช่คนเทีย่ ว

หมายถึง“ตื้ดๆ” นะ แต่ผมเป็นคนชอบกิน ชอบดื่ม ผมจะ ไปนั่งชิมไวน์ แต่ไปเที่ยวน้อยมาก มันผ่านช่วงนั้นมาแล้ว

Night Out ของย่านประเวศ-สวนหลวงสมัยก่อน

แถวนี้ เ ป็ น แบบชิ ล ล์ อย่ า งร้ า น New Story เนี่ ย ก็ชลิ ล์นะ ส่วนใหญ่คนแถวนี้ก็จะ B+ เมื่อก่อนผมก็เที่ยว แถวนี้ นานๆ จะไปทองหล่อสักที จริงๆ พวกผมชอบกินกัน ตามบ้านมากกว่า

ท�ำไมเราต้องหันมาดื่มไวน์บ้าง?

คนไทยมักคิดว่าไวน์แพงแต่เดีย๋ วนีม้ นั ถูกลงเยอะ ถ้าเรา เลือกถูก ราคาโอเคก็กนิ ได้แล้ว ไวน์รา้ นผมถูกสุดก็แปด-เก้าร้อย ซึ่งก็ถือว่าไม่แพงนะ อยากชวนให้คนที่เริ่มสนใจมาชิม มันมี คุณค่าในตัวเองสูง มีเรื่องราวให้ศึกษา มันสนุก ผมเริ่มจาก การรูจ้ กั กับฝรัง่ คนหนึง่ อายุหกสิบ เขาดืม่ มานาน สีส่ บิ กว่าปี เขาก็เป็นอาจารย์ผม วันหนึ่งเราเองก็เริ่มศึกษาขึ้นมาบ้าง เวลาต่างกันมากนะ แต่เราก็เอาความรู้มาแบ่งปันกันได้แล้ว นี่คือตัวอย่างที่ว่ามันแตกยอดไปได้เยอะไม่มีวันจบ ไม่มีใคร บอกว่ารู้เรื่องไวน์ได้หมด ต่อให้เป็นโรเบิร์ต ปาร์คเกอร์ (กูรู เรื่องไวน์) ก็ตาม มันไม่จบ ตอนนี้มันมีไวน์ใหม่ มีผู้ผลิตใหม่ มั น เกิ ด ขึ้ น ทุ ก ปี อยากให้ ม าลองดื่ ม ดู ผมว่ า มั น เป็ น ภาพลักษณ์ที่ดี ที่ว่าเรารู้จักเลือก รู้จักดื่มด�่ำบรรยากาศที่ มากั บไวน์ ส่ ว นใหญ่ ค นไทยมี ภ าพที่ ไ ม่ ดี กั บ คนกิ น เหล้ า แต่ผมไม่เคยเห็นคนดืม่ ไวน์ตกี นั สักที ส่วนใหญ่ดมื่ แล้วจะง่วง หลับสบาย แล้วมันเสริมสร้างบุคลิกเราด้วยครับ

พอหอมปากหอมคอสำ�หรับความรู้เรื่องไวน์ เผื่อจะได้ไปแวะชิมที่ร้านของคุณเอบ้าง หรือจะเริ่มต้นดื่มไวน์กันบ้างดีไหม เพราะสังคมทุกวันนี้มีผู้นิยมดื่มไวน์เพิ่มมากขึ้นตลอด ท่านผู้ที่ได้อ่านคงนำ�ไปตรองดู แล้วมาบอกเราบ้างนะคะว่าตัดสินใจอย่างไร? 19

Neighbour


Revive your

Necklace!

ผู้หÞิงกับเครื่องประดับเปšนของคู่กัน ไม่ว่าจะออกไปไหน ความมั่นใจของผู้หÞิงบางคนก็ขึ้นอยู่กับ เครือ่ งประดับทีต่ วั เองใส่ในวันนัน้ ๆ แต่จะท�าอย่างไรถ้าเกิดว่าสร้อยเส้นโปรดดันขาดขึน้ มา คอลัมน์ D.I.Y ฉบับนี้จะมาª่วยªุบªีวิตสร้อยเส้นเก่าของคุณให้กลับมาโลดแล่นในยามราตรีได้อีกครั้งค่ะ

อุปกรณ์

1. ริบบิ้นสีที่ชอบ 2. สร้อยเส้นเก่า (หมดแล้วเท่านี้จริงๆ ค่ะ)

วิธีทำา 1. นำาสร้อยเส้นเก่าของคุณทีต่ ะขอขาด มาผูกติดหนึง่ ด้านด้วยริบบิน้ ผูกเป็นปมให้สวยงาม 2. อีกด้านหนึง่ ให้นาำ ปลายริบบิน้ ร้อยเข้ากับห่วง และผูเ้ ป็นโบว์ 3. เพียงเท่านีค้ ณ ุ ก็จะได้สร้อยคอเส้นใหม่ ร่วมสมัยขึน้ มาอีกหนึง่ เส้นแล้วค่ะ

อกสีรบิ บิน้ ให้เหมาะกับงาน เช่น ในงานรืน่ เริง TIP. 1 ควรเลื อาจเลือกใช้รบิ บิน้ สีเหลือง สีชมพูหรือสีฟา้ ได้

TIP. 2

ถ้าสร้อยเส้นเดิมยาวเกินไป คุณสามารถแยกลูกปัด ออกเป็น 2 ส่วนและทำาเป็นสร้อย 2 เส้นขึ้นมา แล้วใส่พร้อมกันเลยก็ดเู ก๋ไปอีกแบบค่ะ

ใครที่ มี ไ อเดี ย เกŽ ๆ ลองส่ ง จดหมายเข้ า มาแนะน� า /ติ ª มเราได้ น ะคะ หรือถ้าใครลองท�าตามคอลัมน์ D.I.Y แล้ว ลองส่งรูปเข้ามาแªร์กนั ก็ได้คะ่ กองบรรณา¸ิการมีของขวัÞรอคุณอยู่นะคะ Neighbour

20


คนกรุงเทพฯ พอคิดจะออกไปเที่ยวตอนกลางคืน ที่แรกๆ ที่นึกถึงคงจะไม่พ้นแถวเอกมัยหรือทองหล่อ ถ้าจะเดินทางไปจริงๆ ก็ไม่ไกล จากบ้านของพวกเรามากเท่าไหร่นัก แต่คอลัมน์ Eating Out ในฉบับนี้เราอยากจะแนะน�ำร้านอาหารดีๆ ที่เหมาะกับการสังสรรค์ ยามค�่ำคืนใกล้บ้านให้คุณผู้อ่านได้รู้จักกันดูบ้าง อุดหนุนเพื่อนบ้านของเรากันดู ไม่ต้องเดินทางไกล แถมจ่ายน้อยกว่าอีกต่างหาก

Sleepless Garden Sleepless Garden เป็นร้านอาหารทีด่ ดั แปลงมาจากบ้านพัก การตบแต่งออกแนว retro นิดๆ บรรยากาศสบายๆ และเป็นกันเอง เหมาะส�ำหรับการสังสรรค์เฮฮาปาจิงโกะกับเพื่อนฝูงเป็นอย่างยิ่ง จะนั่งในส่วนที่มีเครื่องปรับอากาศเย็นๆ หรือจะชิลล์ๆ กันข้างนอกตรงส่วนที่เป็น outdoor ก็ได้ อาหารที่แนะน�ำให้สั่งมาทานกับเพื่อนๆ คือ ซามูไรหลงถิ่น หมูทอด ทงคัตสึกรอบนุ่มราดซอสมะนาวทานกับคะน้าซอยทอดกรอบ เนื้อย่างหมักไวน์ เนื้อนุ่มหอมกลิ่นไวน์เบาๆ ทานกับซอส พริกไทยด�ำเข้มข้น แต่ถ้าคุณเป็นนักดื่มที่ชอบทานอาหารรสเผ็ด ปลากะพงซีฟู้ด, ย�ำโฟทะเลและข้าวตังย�ำทูน่า น่าจะตอบ โจทย์ได้ดี ทั้งอร่อยและไม่หนักท้องมาก ที่นี่มีดนตรีสดเล่นทุกวัน บางวันพี่โชคเจ้าของร้านก็ขึ้นเล่นเองด้วย เรื่องเครื่องดื่ม ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะมีให้เลือกจนจุใจ ครบเครื่องจนทีมงานอยากจะหาเวลาไปนั่งชิลล์ที่นี่ให้ได้สักเดือนละครั้ง-สองครั้ง ร้าน Sleepless Garden 32 ซอย 3 พระราม 9 ซอย 49 สวนหลวง โทร. 086-626-6410

My Corner

ถ้าอยากนั่งทานอาหารในร้านบรรยากาศดีและเงียบขึ้นมาหน่อยแนะน�ำให้ไปทานมื้อค�่ำและสังสรรค์กันที่ ร้าน My Corner ร้านนี้ตบแต่งสไตล์วินเทจ มีเครื่องดื่มหลายชนิดให้เลือก ทานคู่กับอาหารจานเด็ดอย่าง ลาบปลา แซลม่อน ปลาแซลม่อนสดๆ คลุกเคล้ากับเครื่องปรุงรสชาติจัดจ้านก�ำลังดี ปอเปี๊ยะกุ้งซอสส้มสูตรพิเศษ กรอบนอก หวานนุ่มกับเนื้อกุ้งเต็มค�ำ ริกาโทนี่ไส้อั่ว ฟิวชั่นฟู้ดที่อร่อยลงตัวหรือสลัดผักร็อคเก็ตกับเป็ดเนื้อนุ่มๆ ก็ได้ ที่ร้านมี เพลงแจ๊สเล่นสดทุกวันอังคาร ถ้าสนใจอยากมาทานกันในช่วงสุดสัปดาห์ แนะน�ำให้โทรจองโต๊ะก่อนจะชัวร์ที่สุด ร้าน My Corner 123 ซอยเสรีวิลล่า 3 ถนนศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ (หลังพาราไดซ์ พาร์ค) โทร. 02-399-4762

ถ้าจะแวะไปทานมื้อค่ำ�และสังสรรค์อย่าลืมหยิบคูปองท้ายเล่มติดไปด้วยนะจ๊ะ Neighbour

22


ความบังเอิÞที่แสนอร่อย

โดย ปริดา มโนมัยพิบูลย

Chocolate Banoffee Pie

ส�าหรับบัว กล้วยกับª็อคโกแลตเปšนส่วนผสมสองอย่างที่เมื่อไหร่มาอยู่ด้วยกันก็สามารถสร้างรสอร่อยได้เสมอ เดิมที บัวติดใจบานอ¿¿‚่พาย ของร้านแอนนา ที่ใª้นมข้นคาราเมลเปšนªั้นหนาส�าหรับ Filling (ไส้) ของขนมแสนอร่อยนี้ เมื่อหัดท�าขนม บัวก็พยายามท�าตามรสอร่อยที่บัวติดใจ แต่การต้มนมข้น 3 – 4 ªั่วโมงจนกลายเปšนคาราเมลได้เปšนเรื่องที่ต้องใª้เวลาและความอดทนอย่างมาก อยู่มาวันหนึ่ง บัวลองท�าª็อคโกแลตแบบมั่วๆ ส�าหรับงานปาร์ตเี้ ล็กๆ กับเพือ่ น แต่ไม่ประสบความส�าเร็จเนือ่ งจากª็อคโกแลตไม่เซ็ตตัวอย่างทีต่ อ้ งการ บัวต้องแก้ปÞ ั หาด้วยการเนรมิตขนมอะไรขึน้ มา สักอย่างแทนª็อคโกแลตให้ได้ พอดีในครัวมีบิสกิตและกล้วยหอมส�าหรับทานเปšนอาหารเª้าและมีวิปปœงครีมที่เหลือใª้จากการท�าซุปครีมเห็ด ด้วยเวลา ที่กระªั้นเข้ามา เพื่อนๆ จะมางานปาร์ตี้ในอีกไม่ถึงครึ่งªั่วโมงนั้นแล้ว บัวเลยต้องเสี่ยงค่ะ โดยลองหาทางท�าขนมสักอย่างจากวัตถุดิบเหล่านี้ ในที่สุด ก็ได้เปšนบานอ¿¿‚ท่ มี่ ี filling เปšนª็อคโกแลตรสเข้มหอมหวานแทนคาราเมล แถมยังท�าเสร็จในสิบห้านาที มีเวลาแª่เย็น พอดีสา� หรับเสิร¿ ์ หลังมือ้ อาหาร แล้วยังได้รับค�าªมจากเพื่อนๆ เสียด้วย

ส่วนผสม Crust บิสกิต เนยเค็ม เกลือ

1 ห่อ (บัวใช้ของ Ritz) 1/4 ถ้วย 1/2 ช้อนชา

ส่วนผสม Filling ดาร์กช็อคโกแลต วิปปิ้งครีม เนยเค็ม กล้วยหอม

1 3 1/8 3-4

ถ้วย ช้อนโต๊ะ ถ้วย ผล

ส่วนผสม Topping วิปปิ้งครีม 1 ถ้วย นำ้าตาล 1 ช้อนโต๊ะ กลิ่นวานิลา 1 ช้อนชา ผงโกโก้สำาหรับโรยหน้า

วิธีทำา

1. บดบิสกิตพอหยาบ ละลายเนยและตักแต่นาำ้ เนยใสๆ ราดลงบนบิสกิต เติมเกลือเล็กน้อย คลุกให้เข้ากัน กรุครัสต์ลงในพิมพ์ แช่ช่องแข็งประมาณ 10 นาทีให้อยู่ตัว 2. ละลายเนยและช็อคโกแลตรวมกัน เอากระทะใส่นำ้าตั้งไฟให้ร้อน แล้วนำาหม้อที่ใส่เนยและช็อคโกแลตมาแช่ในนำ้าร้อน 3. เมื่อเนยและช็อคโกแลตละลายหมดแล้ ว ค่ อยๆ เติ มครี มลงไปที ล ะน้ อ ย คนด้ ว ยไม้ พ าย ระวั งอย่ า ให้ นำ้า กระเด็ น ถูกส่วนผสมของช็อคโกแลต คนจนส่วนผสมขึ้นเงาสวยงาม แล้วเทลงบนครัสต์ แช่เย็นประมาณ 10-15 นาทีจนส่วนผสม อยู่ตัว 4. หั่นกล้วยเป็นแว่น วางเรียงลงบนส่วนผสมช็อคโกแลต 5. ตีวิปปิ้งครีมกับนำ้าตาลและกลิ่นวานิลลาเข้าด้วยกัน ปาดครีมลงบนชั้นของกล้วย 6. โรยผงโกโก้ตกแต่งหน้าครีม

พอกันทีค่ะกับการตุŽนนมข้นจนค่อนคืน สูตรใหม่นี้กลายเป็นขนมประจ�า งานปาร์ตี้ของบัว «ึ่งไม่น่าเชื่อเลยว่าเกิดขึ้นจากความบังเอิÞแท้æ ค่ะ 23

Neighbour


ย�่าค�่าที่ ตลาดนัดสวนรถไฟ จับจ่าย ของขาย…รุ่นลายคราม

ตอนทีผ่ มเริม่ เขียนบทความนี้ พระอาทิตย์สแี ดงส้มเหมือนลูกมะยมเชือ่ ม ค่อยæเคลือ่ นคล้อยหายไปจากขอบฟ้าพร้อมæกับทีอ่ ากาÈเย็น เริม่ ลอยเลือ่ นมารอบตัว เสียงผูค้ นหนุม่ สาว พีป่ า้ น้าอาและเสียงเพลงจากร้านอาหารลอยผ่านมาพอให้ได้ยนิ ว่าผมก�าลังพาตัวเองมานัง่ อยูท่ ไี่ หน คุณผู้อ่านที่รักครับ! ผมก�าลังเดินเล่นอยู่คนเดียวที่ตลาดนัดสวนรถไฟ และหากไม่เป็นการรบกวนกันจนเกินไป ผมอยากชวนคุณผู้อ่าน ไปเดินเล่นกับผมสักหน่อยดีไหมครับ...

Neighbour

24


ตลาดนัดสวนรถไฟเป็ น ตลาดนั ดเปิ ดใหม่ บ นถนนก�ำแพงเพชรครั บตั้ งอยู ่ ที่ส วน สาธารณะฝั่งตรงข้ามกับตลาด อตก. เปิดขายของกันแค่ 2 วัน เฉพาะในวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 17.00 - 23.00 น. เท่านั้น แต่ก็เป็น 2 วันหยุดสุดสัปดาห์ที่มีสินค้าและเครื่องใช้สมัยคุณปู่ คุณย่า อัดแน่นเต็มพืน้ ทีต่ ลาด ไม่วา่ จะเป็นถ้วยชามตราไก่สมัยทีค่ ณ ุ ปูย่ งั หนุม่ โทรศัพท์แบบหมุน ที่ผมเคยใช้สมัยที่ผมอายุ 4 – 5 ขวบหรือแม้กระทั่งจักรยานรุ่นเก่าแบบที่ผมไม่เคยฝันว่า จะได้เห็นตัวมันแบบเป็นๆ ก็ยงั มีเอามาวางขายอยูเ่ สมอๆ นอกจากนีก้ ย็ งั มีรา้ นอาหารในบรรยากาศ ย้อนยุคให้นั่งพักเอาแรงหลังจากที่เดินชมสิ่งของกันอีกด้วย ผมไม่รู้ว่าคุณผู้อ่านจะคิดอะไรในใจระหว่างที่ใช้สายตาเดินเล่นไปกับผมที่ตลาดแห่งนี้ แต่หลังจากที่ผมเดินวกไปเวียนมาอยู่ 2 – 3 ชม. ผมก็ได้แต่คิดในใจว่าถ้าหากผมมีโอกาสได้พา พ่อกับแม่หรือคุณลุงคุณป้าของผมมาเดินเล่นพลางเลือกซื้อเลือกดูของใช้เก่าๆ ที่วางขายอยู่ที่ ตลาดสวนรถไฟนี้บ้าง พวกท่านคงมีความสุขใจไม่น้อยเลยทีเดียว เพราะของใช้หลายๆ อย่าง ที่วางขายอยู่นั้น คงจะไปกระตุกความทรงจ�ำที่ทั้งหอมหวาน สุขเศร้า เหงาและสมหวังต่างๆ ที่ผ่านมาของพวกท่านได้บ้าง ไม่มากก็น้อย (ผมแอบสงสัยอยู่เหมือนกันว่านาฬิกาฝาผนังรุ่น ดึกด�ำบรรพ์ที่เห็นนั้นบางทีอาจจะเคยผ่านการเปลี่ยนถ่านและตั้งเวลาจากมือของแม่ผมในสมัยที่ ท่านย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพใหม่ๆ ก็เป็นได้) คงได้แต่สารภาพกับคุณผู้อ่านว่าผมยังไม่เคยมีโอกาสได้ฟังเพลงที่บรรเลงออกมาจาก เครื่องเล่นแผ่นเสียงจริงๆ สักครั้งเดียว และแทบจะไม่รู้จักมักคุ้นกับสิ่งของเครื่องใช้เก่าๆ ที่ตลาด แห่งนี้เท่าไหร่นัก แต่ผมก็ยังแอบมั่นใจไปคนเดียวอยู่ว่าข้าวของเครื่องใช้ที่ผ่านกาลเวลาเหล่านี้ อาจจะยังคงสวยจับจิต จับใจลุงป้าน้าอาของใครหลายๆ คนเป็นแน่...หากมีโอกาสลองแวะพา พวกท่านมาเยี่ยมเยือนที่ตลาดแห่งนี้ดูบ้างคงจะดีไม่น้อยเลยทีเดียว จริงๆ นะครับ...

ตลาดสวนรถไฟ ตั้งอยู่บนถนนก�ำแพงเพชร หากคุณผู้อ่านขับรถ มาทางถนนพหลโยธิน บริเวณทีต่ งั้ ตลาดจะอยูเ่ ลยสถานีรถไฟฟ้าใต้ดนิ ไปเล็กน้อย และมีที่จอดรถพักเวลาที่เดินดูสินค้า แต่ส�ำหรับคุณผู้อ่าน ที่ไม่ต้องการเปลืองค่าน�้ำมัน แนะน�ำให้ขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินมาลงที่สถานี ก�ำแพงเพชรฝั่งทางออกถนนก�ำแพงเพชรแล้วเดินเท้าอีกประมาณ 5 นาทีกถ็ งึ แล้วครับ สอบถามรายละเอียดเกีย่ วกับตลาดนัดสวนรถไฟ โทร. 086-126-7787

25

Neighbour


พยากรณรายเดือนตุลาคม 2554

โดย หมอกฤษณ์ คอนเฟร์ม

Sunday Monday

Thursday

การงาน คุณจะได้รับข่าวดีในการเลื่อนขั้น เลื่อนตำาแหน่ง ผู้ใหญ่ค อยสนับสนุ น ให้ ช้ าง มาลากก็คงฉุดไม่อยู่ ส่วนใครทีจ่ ะทำาธุรกิจส่วนตัว ก็เริ่มเลยโอกาสมาถึงแล้ว การเงิน รายรับของคุณยังคงไม่พอกับรายจ่าย เหมือนเดิม ถึงแม้จะรัดเข็มขัดจนรัดติว้ ก็ยงั ไม่พอ อยูด่ ี ถึงเวลาทีค่ ณ ุ ต้องหางานพิเศษทำาแล้ว จะได้ หายใจคล่องขึ้น ความรัก สำ า หรั บ ใครที่ โ สดอยู ่ เ ป็ น เวลาที่ ดี เหลือเกินที่จะหาคู่ใจมาเคียงคู่ คนที่แอบมอง แต่ไม่กล้าเริม่ สูดหายใจลึกๆจากนัน้ ลุย ด้านคนมีคู่ อยู่แล้ว เดือนนี้เป็นจังหวะที่ดีสำาหรับเดินทาง ท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ ระลึ ก ถึ ง วั น เก่ า ๆ เพราะ ความเครียดในครอบครัวจะทำาให้คุณห่างกัน สุขภาพ คุณผู้ชายระวังอาหารเป็นพิษและ โรคกระเพาะ ส่วนคุณผูห้ ญิงโรคลำาไส้อกั เสบและ ปวดท้องน้อยครับ เสริมดวง ปลูกดอกบัวชนิดใดก็ได้ไว้ในบริเวณบ้าน จะช่วยในเรือ่ งสุขภาพและการเงินของคุณให้ดขี นึ้

การงาน ตั้ ง ใจสิ่ ง ใดในการงานจะสำ า เร็ จ ดั ง หวั ง ทุ ก อย่ า ง ถ้ า ทำ า งานด้ า นการเงิ น ด้ ว ย ยิง่ ไปรุง่ ส่วนงานด้านอืน่ ๆ ก็ไปได้ดแี ต่รอเวลาหน่อย ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยว่าร้ายจะกลับมาเป็นมิตร ปัญหาอุปสรรคหายหมดสิ้น การเงิน คุ ณ เป็ น คนควบคุ ม รายจ่ า ยได้ ดี สังสรรค์พอเป็นพิธี ปัญหาการเงินจึงไม่นา่ เป็นห่วง แต่อาการห่วงคนโน้นคนนี้ และอาการใจอ่อน ของคุณสร้างปัญหาได้ ความรัก คนโสดจะคบหาดูใจกับใครคิดหน้าหลัง ให้ ดี ช่ ว งนี้ มี เ กณฑ์ เ สี ย ชื่ อ เสี ย งเพราะเพศ ตรงข้ามเป็นเหตุ รูปร่างสูง ผิวสองสี หน้าตาดี สำ า หรั บ คนมี คู ่ ค วามเหิ น ห่ า งเริ่ ม มี ม ากขึ้ น ควรหันหน้าพูดคุยแบบเปิดใจ สุขภาพ คุณผูห้ ญิงระวังโรคนอนไม่หลับและ โรคเครี ย ด ส่ วนคุ ณ ผู ้ ชายโรคเข่ า ข้ อ กระดู ก และโรคกระเพาะลำาไส้ เสริมดวง ให้ถือศีลกินเจ ปดวาจา 3 วัน และ บริจาคทรัพย์เพื่อการกุศล

การงาน หยุดฝันหวานแล้วลงมือทำากันเสียที เวลาได้ ผ ่ า นเลยมานาน โอกาสดี ๆ มากมาย รอคุณอยู่ แค่เลิกลังเลแล้วตัดสินใจมุง่ ไปข้างหน้า ความสำ า เร็ จ รอแค่ เ อื้ อ ม จงรู ้ ไว้ ค นที่ ไ ม่ เ คย ผิดพลาดคือคนไม่ทำาอะไรเลย การเงิน เรื่องเงินเรื่องทองเดือนนี้เป็นอะไรที่ น่ า ปวดหั ว จริ ง ๆ จะใช้ จ ่ า ยสิ่ ง ใดมี ข ้ อ จำ า กั ด อยูต่ ลอด แต่พอจะมีโชคอยูบ่ า้ ง ลองเอาเลขทีบ่ า้ น ไปเสี่ยงดวง ความรัก หนุ่มโสดสาวเหงาเดือนนี้คงมีมิตร ใหม่เข้าให้ชื่นใจไม่หยุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องติดต่อ การงานหรือสังสรรค์แบบเพื่อนฝูง ส่วนพ่อบ้าน แม่บา้ นทัง้ หลายทีม่ คี รอบครัวแล้ว อาจจะมีเรือ่ ง ให้ตอ้ งงอนกันอยูบ่ อ่ ยๆ เพราะไม่คอ่ ยมีเวลาให้กนั สุขภาพ คุณผูช้ ายระวังปวดหลังและระบบขับถ่าย ผิ ด ปกติ ส่ ว นคุ ณ ผู ้ ห ญิ ง ระวั ง โรคภู มิ แ พ้ แ ละ อาหารเป็นพิษ เสริ ม ดวง บริ จ าคหนั ง สื อ เก่ า ๆ ที่ คุ ณ อาจ ไม่ใช้หรือไม่ก็ซื้อหนังสือใหม่ให้ตามโรงเรียน บุญและบารมีช่วยคุณได้

การงาน ผู ้ ใ หญ่ เ อ็ น ดู รั ก ใคร่ การงานมี แนวโน้มที่ดีขึ้น ได้รับมอบหมายรับผิดชอบงาน สำาคัญ เพือ่ นฝูงคนใกล้ชดิ ให้ความสำาคัญไม่วา่ ร้าย คนรู ป ร่ า งเตี้ ย ผิ ว สองสี อายุ ม ากกว่ า จะมา ชักชวนให้โอกาสในการทำาธุรกิจ สามารถทำาได้เลย การเงิน ช่ ว งเดื อ นนี้ ป ั ญ หาการเงิ น พบว่ า เบาบางลงมาก หลังผ่านมรสุมคงเริม่ ยิม้ ได้บา้ งแล้ว ยังไงก็อย่าเพิง่ ชะล่าใจ เพราะคนรูปร่าง อ้วนท้วม ผิวสองสี วนเวียนเข้ามาสร้างปัญหาการเงินเป็น ระยะๆ ความรั ก คนโสดช่ ว งนี้ จ ะมี ค นมี คู ่ แ ล้ ว มาติดพัน รูปร่างไม่สูงไม่เตี้ย ผิวคลำ้า เป็นเพื่อน คู่คิดร่วมปรึกษาได้ แต่ไม่แนะนำาให้สานสัมพันธ์ จะเกิดปัญหากับคุณได้ คนไม่โสดก็ยาำ่ แย่ ความรัก ทีด่ ดู มี เี สน่ห์ วันนีจ้ ดื ชืดไร้ความหวาน สร้างความ ประทับใจกันหน่อยจะได้ไม่เบื่อ สุขภาพ คุณผู้ชายระวังอาการปวดหลังและ ระบบขั บ ถ่ า ยผิ ด ปกติ ส่ ว นคุ ณ ผู ้ ห ญิ ง ระวั ง โรคภูมิแพ้อาหารเป็นพิษ เสริมดวง ปลู ก ต้ น ไม้ ป ระดั บ ที่ อ อกดอกได้ แต่ต้องไม่มีหนามเนื่องจากหนามจะท�าให้เกิด อุปสรรคในการงาน

26

การงาน ต้องทำางานหนัก อยู่นิ่งเฉยไม่ได้เลย ทำ า อะไรก็ ถู ก ตำ า หนิ ไ ม่ ถู ก ใจ ต้ อ งลงมื อ ทำ า เอง ทั้งหมด จนเหน็ดเหนื่อยอย่างมาก แต่ไม่เป็นไร ผู ้ ห ลั ก ผู ้ ใ หญ่ จ ะเห็ น ความสามารถของคุ ณ ความอดทนคือยาวิเศษ การเงิน เนือ่ งจากผลงานเข้าตากรรมการหรือ เจ้านาย คุณจึงมีโอกาสได้เงินพิเศษเป็นรางวัล การเงินจึงไม่นา่ เป็นห่วงเท่าไร เพราะคุณมีโอกาส จะได้เงินเดือนเพิ่มขึ้น ความรัก คนโสดจะต้องเสียความรูส้ กึ ให้กบั คน ที่ คุ ณ ชื่ น ชอบ สั ก พั ก ก็ ดี เ องและระวั ง เสี ย เงิ น เสียทองเพราะความรักด้วย ด้านคนไม่โสดความรัก ดูดมี คี วามสุข และอาจจะได้รบั ข่าวดีหรือมีเกณฑ์ ได้ไปงานมงคลของคนใกล้ชิด สุขภาพ คุณผู้หญิงระวังโรคนอนไม่หลับและ โรคเครียด ส่วนคุณผู้ชายโรคเข่าข้อกระดูกและ โรคกระเพาะลำาไส้ เสริมดวง ควรหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบูชา แนะน�า เป็ น ทางด้ า นพุ ท ธคุ ณ จะช่ ว ยให้ ก ารงาน ราบรื่นไร้ปญหาอุปสรรคความยุ่งยากทั้งปวง

Friday Saturday การงาน หากช่วงนี้คุณประกอบการงานด้าน สื่อ เอกสาร สิ่งพิมพ์ นับว่าเป็นช่วงขาขึ้นเพราะ คุณจะมีโอกาสเป็นสื่อกลางในการเจรจาเรื่อง สำาคัญหลายเรือ่ ง จนผลงานเข้าตาเจ้านายทีเดียว ส่วนอาชีพทีไ่ ม่เกีย่ วข้องอย่าเพิง่ น้อยใจ คุณยังได้ รับการไว้วางใจจากเจ้านายอยู่เช่นเคย การเงิน ยำ่าแย่ขาดแคลนเดือดร้อน แม้จะ ประหยัดรัดเข็มขัดยังไง คุณก็ยงั มีรายจ่ายทีม่ าก กว่ารายรับอยูด่ ี ควรหางานพิเศษทำาเพือ่ เพิม่ รายได้ จะได้ไม่ลาำ บาก ความรัก คนโสดเดือนนี้อะไรก็ดูดีไปหมด อยู่ เฉยๆ ก็มีคนให้ความสำาคัญเป็นว่าเล่น เสน่ห์ แรงจนน่าอิจฉา จะทำาอะไรก็คิดหน้าหลังให้ดี เดี๋ยวจะเป็นขี้ปากชาวบ้าน คนไม่โสดก็ใช่ย่อย ครอบครัวรักใคร่กลมเกลียว ช่วยเหลือกันไม่เหินห่าง รักษาเอาไว้รักจะยั่งยืนนาน สุขภาพ ควรระวังสุขภาพบริเวณลำาไส้และ ช่วงท้องเป็นสำาคัญ เนื่องจากมีอาการบิดตัวจุก เสียดเป็นประจำา เบื้องต้นกินนำ้าเยอะๆ และงด อาหารรสจัด เสริมดวง เดินทางท่องเที่ยวไปตามที่ต่างๆ โดยเฉพาะวัดวาอารามได้ยิ่งดีเพื่อเสริมชะตา และบารมีให้มากขึ้นคนที่คุณรัก

เช็คดวง 24 ชั่วโมงที่ 1900-111-230 หร�อ 081-206-2424 กับนักพยากรณ์ ในเคร�อหมอกฤษณ์ confirm Neighbour

W ednesday Tuesday

การงาน ปัญหาอุปสรรคใดๆ ทีเ่ คยทำาให้ทกุ ข์ใจ เดือนนี้จะมลายหายไปหมด ความสบายใจใน กลุ่มงานจะกลับมาอีกครั้ง หลังจากที่ตึงเครียด กันมานาน เพือ่ นฝูงทีเ่ คยผิดใจกันจะหันมาคืนดี เจ้านายทีเ่ คยว่าร้าย จะหันกลับมาเป็นมิตร การเงิน มีแนวโน้มดีขึ้นกว่าเดือนก่อน พอมี เก็บหอมรอมริบไว้บ้าง แม้ดูเหมือนงานจะมาก แต่รายรับยังคงเท่าเดิม คาดว่าหลังกลางเดือน ไปคุณจะได้รับเงินพิเศษเข้ามาหลายๆ ทาง ความรัก คนโสดสูญเสียความมั่นใจไปเยอะ เพราะไปจี บ คนมี เจ้ า ของ จึ ง ต้ อ งเสี ย ใจตาม ระเบียบ ลองมองคนข้างๆ ใครกันที่คอยห่วงใย เราจริง คนไม่โสดอย่านำาปัญหาภายนอกเข้าบ้าน โดยเฉพาะข่าวสารหลอกลวงทั้งหลาย ความรัก ที่มั่นคงอยู่ที่ตัวเรา สุ ข ภาพ โรคเครี ย ดและโรคนอนไม่ ห ลั บ เป็ น ปั ญ หาของคุ ณ แนะนำ า ให้ เ อานำ้ า อุ ่ น มา แช่ ฝ ่ า เท้ า สู ง ให้ พ ้ น ข้ อ เท้ า น่ า จะทำ า ให้ คุ ณ นอนหลับง่ายขึ้น เสริ ม ดวง บริ จ าคทานให้ กั บ มู ล นิ ธิ ต ่ า งๆ ที่เกี่ยวกับเด็กพิการเพื่อเสริมบารมีให้กับชีวิต ของคุณ อีกนาน


สน.ประเวศ สน.คลองตัน สถานีดับเพลิงหัวหมาก สถานีดับเพลิงพระโขนง สำานักงานเขตสวนหลวง สำานักงานเขตประเวศ

รับสมัคร พนักงานขาย เพื่อร่วมท�างานกับ นิตยสาร Neighbour ติดต่อ โทร. 02-321-3911

อาคารพาณิชย์ ให้เช่า ฝงตรงขาม MaxValu

10,000 บาท ต่อเดือน ! โทร. 082-499-9986 (ต้น)

02-328-6971-2 02-314-0041-3 02-314-0071 02-311-3429 02-322-6688 02-328-7109

การไฟฟ้าฯ เขตบางกะปิ การไฟฟ้าฯ เขตประเวศ สำานักงานประปา สาขาสุขุมวิท โรงพยาบาลวิภาราม โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ โรงพยาบาลสัตวสวนหลวง

02-314-0024 02-316-8001 02-331-0028-32 02-722-2500-24 02-378-9000 02-722-2255

รับสมัครครูภาษาไทย ด่วน! คุณสมบัติ -จบปร�ญาตร� เอกปฐมวัย -ประสบการณ์ 1-2 ป -เพศหญิง อายุ 25-35 ป -สื่อสารภาษาอังกฤษได้

สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเองที่ โรงเร�ยนนานาชาติคนิ เคดกรุงเทพ 205/73-74 ซ. ผาสุกสันติ 3 ถ. พัฒนาการ 69 แขวง / เขต ประเวศ กทม. โทร 02-321-7010-12 แฟกซ์ 02-321-7013 หร�อสมัครผ่าน E-mail : Maitree_kincaidbangkok@yahoo.com

มีกระเปาแบรนด์เนมสภาพใหม่ ใช้เอง หลายใบ ทั้ง Chanel และ LV สอบถามไดที่ คุณมุก 084-993-6151

บริษัท โคลัมเบีย ซาวด์ จ�ากัด ผู้น�าเข้าและตัวแทนจ�าหน่าย ทีวีติดรถยนต์ มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญทางด้านระบบ CAR MULTIMEDIA ที่สมบูรณ์แบบมากว่า 30 ป ขณะนี้ทางบริษัทก�าลังขยายงาน และต้องการพนักงานหลายอัตรา ดังนี้ บริษัท โคลัมเบีย ซาวด์ จำากัด 1873/6 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม 10900 ติดต่อคุณปัทมา โทร : 080-262-3007 http://www.columbia-sound.com หรือส่ง Resume มาได้ที่E - mail : coron_columbia@hotmail.com

1) พนักงานขาย 2) เจ้าหน้าที่การตลาด 3) ธุรการทั่วไป 4) พนักงานขับรถ 5) ช่างติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ 6) ช่างอิเล็กโทรนิค

1 ต�าแหน่ง 1 ต�าแหน่ง 1 ต�าแหน่ง 1 ต�าแหน่ง 3 ต�าแหน่ง 1 ต�าแหน่ง


ี คู ป องส ว นลดพิ เ ศษ ร ฟ หากคุณเป็นหนึ่งในเพื่อนบ้านของเรา ที่มีธุรกิจ และอยากร่วมแบ่งปันสิ่งดีๆ ให้กับเพื่อนบ้านคนอื่นๆ สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 02-321-3911, 081-989-4298 ฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สําหรับเพ�อนบานคนพิเศษอยางคุณ

คูปองส่วนลด

150 บาท

(ราคาปกติครั้งละ 500 บาท เหลือเพียง 350 บาท)

ส�าหรับกิจกรรมเสริมพั²นาการเด็ก 1 - 7 ป‚ ใน 7 °านกิจกรรมที่ Play Station ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2554

รับส่วนลด 10%

สโมสรเด็ก Play Station ชั้น 3 เดอะไนน์ ถ.พระราม 9 โทร 02-716-7950, 081-696-1219 www.facebook.com/playstationkid เปด 10.00-19.00 น. ทุกวัน

Sleepless Garden 32 พระรามเก้า ซอย3 สวนหลวง กรุงเทพ 10250

(เฉพาะค่าอาหาร) หมดเขต 15 พÄศจิกายน 2554

PALACE OPTIC CENTER วังแว่นÈรีนครินทร์ ศู น ย์ ต รวจวั ด สายตา ประกอบแว่ น ด้ ว ย คอมพิ ว เตอร์ ที่ ทั น สมั ย ศู น ย์ ร วมเลนส์ คอนแทคเลนส์ กรอบแว่นสายตาและแว่น กันแดดชั้นนำา

รับส่วนลด 10% ส่วนลด 15% (เมื่อซื้อกรอบแว่นตา) หมดเขต 15 พÄศจิกายน 2554

55 หมู่6 ศูนย์การค้า ซีคอนสแควร์ ห้องเลขที่ 1029 ชั้นที่1 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10260

โทรศัพท์: 02-721-8601

รับส่วนลด

10%

(เฉพาะค่าอาหาร) หมดเขต 15 พÄศจิกายน 2554 My Corner Bar&Vistro

123 ซอยเสรีวิลล่า 3 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250 โทรศัพท์: 02-399-4762, 081-811-7306

รับส่วนลด 10%

(ส�าหรับª่อดอกไม้ตั้งแต่ 600 บาทขึ้นไป) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 15 พÄศจิกายน 2554

(เฉพาะค่าอาหารและเครื่องดื่ม) หมดเขต 15 พÄศจิกายน 2554

Something Nice Flowers by Prim

เดอะไนน์ เนอเบอร์ฮู้ด เซ็นเตอร์ West Village ชั้น 1 ยูนิต C108/1 ถ.พระราม 9 โทร. 02-716-7959, 081-922-0225

Wine’Stu

Something Nice Flowers by Prim

โครงการ The Pattio ถนนพัฒนาการ แขวง/เขต สวนหลวง กทม. 10250 โทรศัพท์: 081-640-4389

Neighbour Magazine Issue.11  

Night Life Issue.... with Jib Pokchat

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you