Page 1

Issue 12:November 2011

ติดตามข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ในช่วงนํ้าท่วมได้ภายในเล่ม


November 2011

สวัสดียามน�้ำมาเยอะค่ะคุณผู้อ่านทุกท่าน เดือนสิบสองของไทยหรือเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยปกติแล้วเป็นช่วงน�้ำนองเต็มตลิ่งเหมือนในเพลงลอยกระทงที่เรา ทุกคนคุ้นเคยกันดี แต่ว่าปีนี้นอกจากน�้ำจะนองเต็มตลิ่งแล้ว ยังอาจจะนองหน้าบ้านของเพื่อนบ้านเราอีกหลายคนด้วย ทั้ง พี่น้องที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆ และบางส่วนของกรุงเทพมหานครด้วย ทีนี้เราก็สามารถลอยกระทงได้โดยไม่ต้องเดินทางไกล แล้วล่ะค่ะ (คิดบวกค่ะ) แต่ในวิกฤติยงั มีโอกาสนะคะ ถึงน�ำ้ จะท่วมเป็นระยะเวลายาวนาน สร้างความเสียหายไปในวงกว้าง แต่เราทุกคนก็ยงั มีโอกาสทีไ่ ด้เห็นว่าคนไทยยังคงเป็นเพือ่ นทีด่ ตี อ่ กันเสมอ ไม่วา่ แต่ละคนจะอยูต่ า่ งจังหวัดหรืออยูก่ รุงเทพฯ เราก็ยังคงเป็นเพื่อนกัน ยังคงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพราะเราอยู่บ้านหลังเดียวกัน....เมืองไทยของเรา จากการที่กองบรรณาธิการได้มีโอกาสไปร่วมเป็นอาสาสมัครในหลายๆ โอกาส รวมถึงที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน ด้วย ท�ำให้เราได้สัมผัสน�้ำใจที่ยิ่งใหญ่ของคนไทย เราได้พบภาพของผู้ประสบภัยที่มาอยู่รวมกันในศูนย์อพยพที่ต่างพูดจา ปราศรัยและดูแลซึง่ กันและกัน จนกลายเป็นเพือ่ นบ้านแบบทีไ่ ม่มกี ำ� แพงกัน้ ทัง้ ๆ ทีไ่ ม่เคยรูจ้ กั กันมาก่อน (สนิทกันถึงขนาด ฝากเลี้ยงลูกกันได้เลยนะคะ) แล้วยังมีภาพของอาสามาสมัครที่มาจากต่างถิ่นต่างที่ แต่สามารถร่วมใจกันท�ำงานเพื่อส่วน รวมได้ ที่ได้เห็นภาพต่างๆ เหล่านี้นั่นเพราะใจของพวกเราเป็นหนึ่งเดียวกันนั่นเอง น�้ำท่วมแพ้น�้ำใจจริงๆ ค่ะ อย่างทีก่ ล่าวไปแล้วนะคะ ว่าวิกฤตกับโอกาสนัน้ มาพร้อมกัน ทางทีมงานนิตยสารจึงเห็นว่านีเ่ ป็นโอกาสทีด่ ี ในการส่ง ต่อความคิดที่ว่า “เราทุกคนนั้นเป็นเพื่อนบ้านของกันและกัน” พูดอีกอย่างคือทุกคนล้วนอยู่บ้านหลังเดียวกัน เราจึงอยาก ส่งต่อสิ่งดีๆ และขยายความสุขไปยังเพื่อนบ้านของเราในย่านลาดพร้าว-รามอินทราตั้งแต่ฉบับนี้เป็นต้นไปด้วยค่ะ Life must go on นะคะคุณผู้อ่าน ถึงน�้ำจะท่วมแต่เราต้องอยู่ต่อไปให้ได้ค่ะ หากต้องการคลายความเครียดจากน�้ำ ท่วม ก็หยิบเนเบอร์ขึ้นมาอ่านกันก่อน เรายังมีเนื้อหาสาระสนุกๆ มาฝากเหมือนเดิม stay safe and dry จนกว่าจะพบ กันครั้งหน้านะคะคุณผู้อ่านที่รัก

อานทวงศ์ มฤคพิทักษ์ (รุตม์) / Our Mind จบวิศวกรรมไฟฟ้า ตอนนีท้ �ำ งานเกีย่ วกับการสือ่ สารในองค์กรและรับสแกนรูป (www.singmeka.com) ไม่ค่อยได้เข้าวัดหรือสวดมนต์ แต่ก็สนใจศึกษาธรรมะมาตั้งแต่สมัยมัธยมปลาย เมื่อเห็นประโยชน์ จึงอยากแบ่งปันสิ่งที่ได้กับผู้อ่านทุกท่าน ขวัญตา พานทองประเสริฐ / Our Closet อาจารย์ป ระจำ�มหาวิทยาลัยเอกชนผู้ค ลุกคลีอ ยู่กับวงการโฆษณาและการสร้างแบรนด์ จบปริญญาโทด้าน Fashion Branding จากอังกฤษ เป็นผู้มีความหลงใหลในการแต่งตัวสใตล์ วินเทจ จนเป็นแรงบันดาลใจให้เปิดห้องเสื้อแบบ Tailored Made “Prim”

ดร. วรกมล มีเพียร Editor-in-chief

บรรณาธิการที่ปรึกษา บรรณาธิการบริหาร กองบรรณาธิการ บรรณาธิการศิลปกรรม ฝ่ายสร้างสรรค์และออกแบบ พิสูจน์อักษร ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

Neighbour ศ.พล.ต.ต.ดร. เกียรติพงษ์ มีเพียร ดร.วรกมล มีเพียร ลีลา ประยูรโภคราช ชนก ชาตะวราหะ พรรณิภา ต่วนโสภณ ธงชัย กนกากรนนท์ กมลวรรษ ทองผาสุข ทวิชากร หนองหัวลิง ธนากร ภู่กลั่น ศักดิ์สิทธิ์ จิตอนันตพร ณัฏฐพงศ์ มีเพียร เกียรติยศ มีเพียร

4 our news ข่าวฝาก อยากบอกต่อ 18 our neighbour คุยข้างรั้ว 5 our community รู้ไว้ ใกล้ตัว 20 do it yourself ประดิษฐ์ (ประดอย) 6 our kids อนุบาลเพื่อนบ้าน 22 eating out อร่อย ใกล้บ้าน 7 easy english ง่ายจัง ฝรั่งจ๋า 23 our kitchen เปิดเตา เข้าครัว 8 our mind สุขใจ 24 our day สุขใจ ในหนึ่งวัน 10 meet the doctor อุ่นใจ ใกล้หมอ 26 horoscope ล่วงรู้ ดวงชะตา our dent ฟุดฟิดฟอร์ “ฟัน” 27 hot line สายด่วน สายฉุกเฉิน 11 our skin พบหมอผิว classified หาง่าย ใช้คล่อง 12 our closet เปิดตู้ ดูเทรนด์ 14 be our guest แขกไป ใครมา


ถนนพัฒนาการ โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวง บุษบาพรรณ Dental D Sweet Chilli BKK Grill M&M Bar Cafe' Ideal New Stories บ้านตัวโน๊ต NABE Lanna House Coffee Memory Antique Cafe’ กาแฟดอยช้าง After All Hap De Nous Greeny Pet Shop Lydia Dress Wash Zone อ่อนนุช Autobacs Chef House Casual Cake Bearkery Grind & Brew SCB Bank Kumon หมู่บ้านเอื้อสุข Kumon เมืองทอง 2/2 เจ้านาง Massage & Spa

Oasis TUP Shoku-zen Jenny’s Place Garden

Pattio Ko-i Lively Spa The Nail Boutique Be Well Corner One Monkey Grill I Chi Gou Kumo Wawee S&P Wine’ Stu Just Art School

Seacon Square A&W Daddy Dough Angle Beauty H.K Vogue Moya Hair Design พฤกษา คลีนิค คัทลียา คลีนิค วีนัส คลีนิค ปรีชาผล คลีนิค Kimju Korean Cuisine Forever facial spa Frongce De Graze Slimming Center อภิชา นวดแผนไทย

MaxValu Arwen Beauty Salon Max Smile Head or Tails Katie’s Restaurant & more Eat Mania กาแฟสดกินเส้น Savy by 13 เหรียญ Swensens Bubble ชานม ไต้หวัน B-Quik Pizza Company

ถนนพระรามเก้า เปรี้ยวปาก i-zone Restaurant Library บ้านในสวน Paradise Park Zaru Zaru Secret Garden Milk Bar Buono Olivie Cafe’ Red Mango Gelate i-berry To Die For Sfree Dairy Queen My Corner Bar & Bistro French Caff Gorilaz Coffee Beans by Dao

The NINE Pingu’s English Einstein Salt Theraphy Dead sea FORTUNE เรือนแม่หลุย

COMMUNITY FREE MAGAZINE

ประเวศ - สวนหลวง

หมดปัญหากับการหยิบนิตยสารไม่ทัน สมัครสมาชิกรายปี โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง 150 บาท (12 เล่ม) และรอรับนิตยสารส่งถึงบ้าน ข้อมูลผู้สมัครสมาชิก ชื่อ นามสกุล เพศ ชาย หญิง อายุ อีเมลล์ โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์ที่ทำ�งาน โทรสาร โทรศัพท์มือถือ

อาชีพ นักเรียน นิสิต/นักศึกษา นักออกแบบ/ครีเอทีฟ อาชีพอิสระ ข้าราชการ พนักงานบริษัท ครู/อาจารย์ ผู้ประกอบการ อื่นๆ โปรดระบุ สาขา/อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาชีพของท่าน โฆษณา สถาปัตยกรรม ท่องเที่ยว/โรงแรม/สายการบิน หัตถกรรม/งานฝีมือ อาหาร โทรคมนาคม แฟชั่น ศิลปะการแสดง การแพทย์ วรรณกรรม/การพิมพ์/สื่อสิ่งพิมพ์ ค้าปลีก/ค้าส่ง การเงิน/ธนาคาร การออกแบบ ภาพยนตร์ ดนตรี พิพิธภัณฑ์/ห้องแสดงงาน ทัศนศิลป์/การถ่ายภาพ ซอฟท์แวร์/แอนิเมชั่น/วิดีโอเกม โทรทัศน์/วิทยุ อื่นๆ โปรดระบุ ที่อยู่ในการจัดส่ง หมู่บ้าน/บริษัท หน่วยงาน/แผนก เลขที่ ซอย ถนน ตำ�บล/แขวง อำ�เภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ จำ�นวน 12 เล่ม ต้องการสมัครสมาชิกนิตยสาร เริ่มตั้งแต่ฉบับเดือน โดยยินดีเสียค่าใช้จา่ ยในการจัดส่งเป็นจำ�นวนเงิน 150 บาท วิธีการชำ�ระเงิน (ระยะเวลา 1 ปี จำ�นวน 12 เล่ม) เช็คสั่งจ่ายนาม บริษัท เนเบอร์ มีเดีย จำ�กัด โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพัฒนาการ เลขที่บัญชี 123-232224-0 ในนาม บริษัท เนเบอร์ มีเดีย จำ�กัด กรุณาตัดชิ้นส่วนนี้และแฟกส์ใบสมัครพร้อมใบนำ�ฝาก-โอนเงินมาที่เบอร์ 02-322-6706 หรือส่งไปรษณีย์มาที่ บริษัท เนเบอร์ มีเดีย จำ�กัด 1 ซอยพัฒนาการ 69 แยก 2 เขตประเวศ แขวงประเวศ กรุงเทพฯ 10250 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-321-3911


ตามสถานการณ์นำ�้ ท่วม ด้วยตัวเอง ส�ำหรั บ ท่ า นผู ้ อ ่ า นที่ อ ยากติ ด ตามข่ า วสารน�้ ำ ท่ ว ม ลองเข้ า ไปดู website ที่ เรารวบรวมมาให้ แล้ ว น�ำมาวิ เ คราะห์ ดูวา่ จะต้องเฝ้าระวังหรือป้องกันบ้านอันเป็นทีร่ กั ของเราได้อย่างไรบ้าง 1. http://www.thaiflood.com/ รวบรวมข่าวสารและประกาศรับอาสาสมัครช่วยผู้ประสบภัย 2. http://www.gistda.or.th/gistda_n/ เว็บไซต์ส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 3. http://www.gamling.org/ แผนที่ชี้จุดน�้ำท่วมที่ให้ผู้ใช้ช่วยกันอัพเดทข้อมูลสถานการณ์ 4. http://www.ismyhouseflooded.com/ ตรวจสอบสถานการณ์ง่ายๆ ใช้แค่รหัสไปรษณียืของบ้านคุณ

แก้เครียดน�ำ้ ท่วมกับเทยเทีย่ วไทย ออกมาให้ ผู ้ ช มได้ หั ว เราะคลายกั ง วลกั น มาหลาย ตอนแล้วกับรายการ เทยเทีย่ วไทย ทาง Bang Chanel ทุกวันเสาร์ ช่วง14.00 – 15.00 น. ด�ำเนินรายการโดย 3 พิธีกรเทยที่จะพาคุณ เทีย่ วเมืองไทยไปพร้อมกับรอยยิม้ และเสียงหัวเราะ ตอนนีก้ �ำลังมีผชู้ ม ให้ความสนใจมากทีเดียว เพราะเพียงเปิดตัวรายการได้ไม่นาน แต่กลับ มีผชู้ มให้ความสนใจติดตามพวกเขา/เธอ/เทย ใน Youtube มากมาย ถึงกว่า 1 แสนคน ตอนนีห้ ลายคนคงก�ำลังวิตกกังวลกับวิกฤตินำ�้ ท่วม เอาเป็ น ว่ า ถ้ า ยั ง ดู ที วี ห รื อ ยั ง ใช้ อิ น เตอร์ เ นตได้ ก็ ล องเปิ ด ไปดู เทยเทีย่ วไทยคลายเครียด รับรองว่าได้หวั ร่องอหายกันแน่นอน (แต่อนั นี้ ไม่ค่อยเหมาะกับเด็กน้อยนะบอกไว้ก่อน)

หมาตกน�ำ้ application ใหม่ ใน Facebook หลังจากที่ปลาไหลว่อนเต็ม Facebook ก็มีคนไทยใจดี ท�ำ application น่ารักๆ มาให้เล่นกันต่อ เจ้าของเล่นใหม่ตัวนี้เปิด โอกาสให้ผู้ใช้สร้างตัวการ์ตูนลอยน�้ำที่ออกแบบเองได้ โดยสามารถ เปลี่ยนได้ ทั้งผม ตาและปาก รวมไปถึงสีของน�้ำและสีพื้นหลังด้วย ลองเล่นดูหน่อย ถือว่าพลิกวิกฤติให้เป็นความตลกแบบ dark comedy ท่านผู้อ่านสามารถสร้างตัวการ์ตูนของตัวเองได้ที่

http://app.kohayo.com/dogfaceflood/


เกิดภาวะน�้ำท่วมกรุงเทพ ตั้งแต่ พ.ศ. 2485 ถึง พ.ศ. 2554 เพียง

3 ครั้ง

คาดการณ์ว่า ณ ปัจจุบัน มีการซื้อไข่ไก่เฉลี่ยวันละ

1,000,000 ใบ มีการใช้กระสอบทรายเพื่อป้องกัน น�ำ้ ท่วมในปี พ.ศ. 2554 ไปแล้วประมาณ

8,000,000 ใบ


ลอยทุกข์

ไม่ต้องรอลอยกระทง โดย แพทย์หญิง อนัญญา สินรัชตานนท์

ตอนหมอเป็นเด็ก หมอเฝ้ารอเดือนพฤศจิกายน ด้วยใจจดจ่อเพราะจะได้เห็นกระทงสวยๆ ที่คุณแม่ตั้งใจท�ำให้ ไปลอยกระทง ตอนนั้นยังเชื่ออีกว่าการลอยกระทงจะท�ำให้ เราได้ฝากความทุกข์ความโศกที่ผ่านมาตลอดหนึ่งปีนั้นไปกับ กระทงด้วย หลังจากลอยอยู่หลายปีก็พบความจริงว่า ไม่ว่าจะ ลอยกระทงสักกีใ่ บ ความทุกข์กไ็ ม่จากเราไปไหนถ้าเราไม่รจู้ กั ลอยความทุกข์ออกจากใจจริงๆ การลอยความทุ ก ข์ อ อก จากใจเราไม่ใช่เรือ่ งยากถ้าเรารูเ้ คล็ดลับของการลอยทุกข์ แถมยัง สามารถน�ำไปสอนให้เด็กๆ น�ำไปใช้ได้อีกด้วยนะคะ เคล็ดลับของการลอยทุกข์กม็ อี ยูไ่ ม่กอี่ ย่างค่ะ อย่างแรก ก็คือ การยอมรับว่าความทุกข์เป็นเรื่องธรรมชาติ ไม่เคยมีใคร ไม่ทกุ ข์ เพียงแต่วา่ เรือ่ งทีท่ �ำให้ทกุ ข์อาจไม่เหมือนกัน อย่างทีส่ อง คือ ต้องเข้าใจธรรมชาติของความทุกข์ ทุกอย่างรอบตัวเรา เป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืน ผ่านมาแล้วก็จะผ่านไป ความทุกข์เองก็จะอยู่ ไม่ถาวร เริ่มตั้งแต่ระดับของความทุกข์ที่สามารถเปลี่ยนจาก ทุกข์มากเป็นทุกข์น้อย หรือทุกข์น้อยเป็นทุกข์มาก แถมความ ทุกข์ที่มีอยู่ก็ไม่ได้จะมีอยู่เรื่องเดียวตลอดไป มันเปลี่ยนเรื่องไป

เรื่อยๆ ค่ะ ลองสังเกตดูนะคะ ตอนแรกที่เราทุกข์ เราอาจจะ ทุกข์เรื่องหนึ่ง พอผ่านไปสักห้านาทีลองมานึกดูเราอาจจะไม่ ทุกข์เรื่องเดิมแต่อาจจะเป็นอีกเรื่องอื่นแทน ตัวแปรส�ำคัญที่ท�ำให้ความทุกข์เปลี่ยนแปลงไป คือ “ความคิดปรุงแต่ง” ค่ะ เจ้าความคิดปรุงแต่งมันจะเข้ามาตอนที่ เราไม่รตู้ วั เวลาทีเ่ รามีความทุกข์ เราจะ“เก่งมาก”ในการดึงเรือ่ งร้าย ในอดีตและคาดเดาถึงเรื่องร้ายๆ ในอนาคตมาคิดทับถมตัวเอง ท�ำให้เราทุกข์หนักขึ้น วิธีจัดการกับเจ้าความคิดปรุงแต่งหรือ เรียกอีกอย่างว่าความคิดฟุ้งซ่านนี่ก็คือ ให้เตือนตัวเองอยูเ่ สมอ เมือ่ เริม่ คิดฟุง้ ซ่าน คาถาทีห่ มอท่องเสมอเวลาทีม่ เี รือ่ งไม่สบายใจ แล้วเริ่มฟุ้งซ่าน คือ “อดีตเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วแก้ไขไม่ได้ อนาคตเป็นเรื่องที่ยังมาไม่ถึงคาดเดาไม่ได้ สิ่งที่เราท�ำได้คือปัจจุบัน” แล้วหมอก็จะพยายามจัดการแต่สิ่งที่อยู่ในปัจจุบันเท่านั้น ต่อ ไปเมื่อเรารู้จักทุกข์แล้ว เราต้องรู้จักความสุขด้วยค่ะ คนเราถ้า จมอยู่กับความทุกข์นานๆ จะกลายเป็น “เป็นทุกข์” แล้วจะ

สุขไม่เป็นนะคะ เมื่อเรามีความทุกข์แต่ยังแก้ไม่ได้ ก็วางมันไว้ ก่อนค่ะ อย่าไปจมอยู่กับมัน จากนั้นเราก็มองหาเรื่องที่มีความ สุข ที่เคยเกิดขึ้นกับตัวเรา เรื่องดีๆ ที่เราเคยท�ำ คนที่เรารัก คน ที่รักเรา เพื่อให้ความสุขเหล่านั้นช่วยดึงเราออกจากความทุกข์ แต่ถา้ เรารูส้ กึ ว่าเรานีท่ กุ ข์มากทีส่ ดุ ลองมองไปทีค่ นรอบๆ ตัวเรา คนอืน่ ๆ ในสังคม แล้วเราอาจจะพบว่าไม่ใช่เราคนเดียวทีเ่ ป็นทุกข์ และยังมีคนอื่นที่ทุกข์กว่าเราอีก แค่นี้ก็จะท�ำให้เรารู้สึกว่าทุกข์ ที่เรามีอยู่นั้นน้อยลงได้ค่ะ เคล็ดลับสุดท้ายส�ำหรับการลอยทุกข์คือต้องปล่อย ความทุกข์มนั ออกไปบ้าง อย่าเก็บความทุกข์ไว้กบั ใจตลอดเวลา ในช่วงเวลาที่เราทุกข์ เราเศร้า ลองดูให้ดีเราจะพบว่าบางช่วง เวลาในขณะนั้นเราก็มีความสุขได้เหมือนกัน อยู่ที่เราเลือกที่จะ เก็ บ อะไรไว้ ม ากกว่ า ถ้ า เราเลื อ กที่ จ ะเก็ บ สุ ข เราจะปล่ อ ย ความทุกข์ออกจากใจได้ค่ะ ขอให้มีความสุขและประสบความส�ำเร็จกับการ ลอยทุกข์กันทุกคนนะคะ พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีค่ะ


LOY KRATHONG... What does it mean?

ลองมาดูสถานการณ์สองสถานการณ์นกี้ นั หน่อยนะคะ คุณจอห์นเป็นชาวแคนนาดา เพิ่งมาที่เมืองไทยได้สองอาทิตย์ เขาต้องการถามข้อมูลคุยกับคุณสมศักดิ์ เกีย่ วกับวันลอยกระทง

โดย นันทนา โอซาว่า (ครูจอย)

John : Somsak, can you tell me about Loy Krathong Day? จอห์น : คุณสมศักดิค์ รับ คุณช่วยบอกผมเกีย่ วกับวันลอยกระทง ได้ไหมครับ Somsak : Yes. It’s very easy. It means we go to the river and put the Krathong in the water and then we say thank you. It’s a full moon night, too. And we will have a party with bombs. (ค�ำว่า bombs ในทีน่ ี้ คุณ สมศักดิค์ ิดว่า แปลว่า ดอกไม้ไฟ) สมศักดิ์ : ได้สิ ง่ายมากเลย ก็คือ เราไปที่แม่น�้ำและใส่กระทง ลงไปในน�ำ้ นะครับ แล้วเราพูดขอบคุณครับ มันเป็นคืนวันพระจันทร์ เต็มดวงด้วยนะ และเราก็จะมีปาร์ตี้กับระเบิดด้วย John : Umm I’ve never heard about the party with bombs. Anyway, I’m just wondering about putting a Krathong into the river. To whom do you thank for? What is Krathong? จอห์น : เอ่อ ผมไม่เคยได้ยินสักทีเกี่ยวกับปาร์ตี้กับระเบิด ว่าแต่ ผมสงสัยว่าเราใส่กระทงไปในน�้ำ แล้วขอโทษใครกันหรือครับ แล้วกระทงคืออะไรครับ Somsak : Yes. We play with bombs. Oh. In water, an angel lives there. She is very dirty. We want to say sorry and thank you to her.

วิ ธี ก ารอธิ บ ายเกี่ ย วกั บ การลอยกระทงเป็ น ภาษาอั ง กฤษ Loy Krathong Day is one of the most popular festivals of Thailand celebrated annually (เป็นประจ�ำทุกปี) on the Full-Moon Day of the Twelfth Lunar Month (วันเพ็ญเดือนสิบสอง). “Loy” (ลอย) means “to float” and a “Krathong” (กระทง) is a lotus-shaped vessel (ภาชนะ) made of banana leaves. The Krathong usually contains a candle, three joss-sticks, some flowers and coins. The festival is for offering thanks to the Goddess of the water. Thus, by moonlight, people light the candles and joss-sticks, make a wish and launch (ปล่อย, ลอย) their Krathongs on canals (คลอง) , or rivers. It is believed that the Krathongs carry away sins and bad luck, and the wishes that have been made for the new year due to start. ถึงเวลาแล้วทีเ่ ราจะควรศึกษาค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรามาเริม่ ตัง้ แต่วนั นีเ้ ลยนะ ศึกษาภาษาอังกฤษกันอย่าง ให้ ห ลากหลาย ศึ ก ษาการพู ด บรรยายสิ่ ง ต่ า งๆ ให้ ถู ก ต้ อ ง จริงจัง เพือ่ การสือ่ สารทีถ่ กู ต้องกัน ครูจอยเอาใจช่วยทุกคนค่ะ ก่อนอื่นมาเรียนรู้ค�ำศัพท์กันก่อนนะคะ banana leaf ใบตอง joss sticks ธูป candles เทียน สมศักดิ์ : ใช่แล้วครับ เราเล่นดอกไม้ไฟกัน โอ้ แล้วก็ในน�้ำนะ มีนางฟ้าอยูอ่ งค์หนึง่ เธอสกปรกมากเลย เราก็แสดงความเสียใจ และขอบคุณเธอ (ทีจ่ ริง คุณสมศักดิต์ อ้ งการจะสือ่ ความหมายว่า เราต้องการขอขมาและขอบคุณพระแม่คงคา แต่ไหง มันกลาย เป็นแบบนี้ไปได้ก็ไม่รู้ แล้วอีกอย่างคุณสมศักดิ์ก็ ไม่ได้ตอบ เรื่องกระทงว่า คืออะไร เนื่องจากไม่ทราบศัพท์ เช่น ใบตอง ธูป เทียน ก็เลย ช่างมันเถอะนะคุณจอห์น) John : Ok. Thank you for the information. จอห์น : ขอบคุณส�ำหรับข้อมูลนะครับ (ตอนนี้ เขาจินตนาการ ลำ�้ เลิศไปแล้วว่า ในวันคืนทีพ่ ระจันทร์เต็มดวงนัน้ คนไทยจะเดิน ไปทีแ่ ม่นำ�้ แล้วเอาสิง่ ๆ หนึง่ ทีค่ นไทยเรียกว่า กระทง ไปใส่ในนำ�้ แล้วพูดว่า เสียใจและขอบคุณกับเทพธิดาที่สกปรกมากๆ องค์ หนึ่ง เพราะเธอสกปรกเหลือเกิน แต่ว่าในคืนนั้นเอง ผู้คนก็ต่าง เฉลิมฉลอง และมีงานปาร์ตี้ และปาระเบิดใส่กัน)

ENGLISH CAMP

OPEN

ให้สนุก รียนภาษาอังกฤษ ปิดเทอมแล้ว มาเ างชาติและคุณครู กับเพื่อนๆ ชาวต่ งเต็มที่และทั่วถึง อนอย่า เจ้าของภาษา ที่ส าติคินเคดกรุงเทพ ที่โรงเรียนนานาช – ประถมศึกษาปีที่ 6 ับอนุบาล รับสมัครตั้งแต่ระด

NOW!

พิเศษค่าเรียนเพียง 7,500 บาทเท่านั้น เริ่มเรียน 3 ต.ค.– 2 พ.ย.2554 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8:00 – 15:00 น.

สนใจติดต่อโรงเรียนนานาชาติคินเคดกรุงเทพ ซ.พัฒนาการ 69 แยก5 เขตประเวศ กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โทร 02-321-7010-12 แฟกซ์ 02-321-7013


อธิษฐาน อย่างไร?

โดย อานนทวงศ์ มฤคพิทักษ์

เมื่อพูดถึงลอยกระทง คุณนึกถึงอะไร? เป็นโจทย์ ทีผ่ มต้องตอบเมือ่ ทีมงาน Neighbour แจ้งมาว่าเดือนพฤจิกายน นิ ต ยสารจะท�ำเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งลอยกระทง...แล้ ว ผมก็ นึ ก ถึ ง เรื่องเล่าในพุทธประวัติขึ้นมาได้ ครั บ หลังจากที่พระบรมโพธิสัตว์ทรงรับข้าวมธุปายาส แล้วทรงเสด็จลุกจากอาสนะ ทรงถื อถาดเสด็ จ ไปยั ง ริ มฝั ่ ง แม่น�้ำเนรัญชรา เมื่อสรงพระวรกายแล้ วประทั บ นั่ ง บ่ าย พระพั ก ตร์ สู ่ ทิ ศ บู ร พา ทรงปั ้ น ข้ า วมธุ ป ายาสได้ 49 ปั ้ น แล้วเสวยจนหมด จากนั้นทรงถื อถาดทองเสด็ จ ไปสู ่ แ ม่ น�้ ำ เนรัญชรา ทรงอธิษฐานเสี่ย งพระบารมี ว่ า “ถ้าจะได้ตรัสรู้อนุตตรสัม มาสั ม โพธิ ญาณแล้ ว ขอให้ ถาดนี้จงลอยทวนกระแสน�้ ำ ขึ้ น ไป” ด้วยอานุภาพแห่งพระบารมี ถาดทองนั้ น ลอยทวนกระแส น�้ำขึ้นไปไกลถึง 80 ศอก แล้ วก็ จ มลงสู ่ น าคพิ ภ พ คิดว่าฉากนี้คงอยู่ในความทรงจ�ำของหลายๆ คน เพราะโดยธรรมชาติ แ ล้ ว ถาดไม่ น ่ า จะลอยทวนน�้ ำ ได้ เท่าที่ผมอ่านมา เขาบอกว่าจริ ง ๆ แล้ วอาจจะเป็ น ปริ ศนา ธรรมก็ ไ ด้ ถาดอาจจะไม่ ใช่ ถ าด กระแสน�้ ำ อาจจะไม่ ใช่ กระแสน�้ ำ ต้ อ งไปตี ค วามเพิ่ ม เอา จุ ด ประสงค์ ห ลั ก ที่ ผ ม เล่าเรื่องนี้เพราะต้องการจะมาคุยเรื่องความหมายของค�ำว่า “อธิษ ฐาน” ครับ “อธิ ษ ฐาน” เป็ น ค�ำที่ อ ยู ่ กั บ คนไทยมาช้ า นาน ใช้ กั น เป็ น ประจ�ำโดยเฉพาะหลั ง ท�ำบุ ญ ก็ มั ก จะอธิ ษ ฐาน ขอให้ร�่ำรวย ขอให้เจอเนื้อคู ่ ขอให้ สุขภาพแข็ ง แรง ฯลฯ จนผมเองยังเข้าใจไปว่าการอธิษฐานกับการขอคือเรือ่ งเดียวกัน

ผมมาเข้ า ใจค�ำว่ า อธิ ษ ฐานมากขึ้ น ก็ ต อนไปฝึ ก วิ ป ั ส สนา 10 วั น กั บ ท่ า นอาจารย์ โ กเอ็ น ก้ า ซึ่ ง เมื่ อ เข้ า วั น ที่ 4 อาจารย์ ก็ ประกาศว่ า จากนี้ ไ ปเราจะมี “ชั่ ว โมง อธิ ษ ฐาน” วั น ละ 3 ครั้ ง โดยในชั่ ว โมงนี้ ข อให้ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ตั้ ง ใจให้ แ น่ ว แน่ ว ่ า จะไม่ ลื ม ตา และจะไม่ เ ปลี่ ย นอิ ริ ย าบถ ในการนั่ ง ตลอดหนึ่ ง ชั่ ว โมง ได้ ยิ น อย่ า งนั้ น แล้ ว ผมก็ หวาดหวั่นไม่น้อย เรื่องหลับตาทั้งชั่วโมงนั้นไม่มีปัญหาอยู่แล้ว แต่เรื่องนั่งโดยไม่เปลี่ยนท่านี่สิเรื่องใหญ่ เพราะสามวันแรก ที่ปฏิบัติ ในหนึ่งชั่วโมงผมต้องสลับขาอย่างน้อย 3 - 4 ครั้ง (เพราะมันปวดจริงๆ) แล้วนี่จะให้นั่งหนึ่งชั่วโมงโดยไม่สลับขา เลยเนี่ ย นะ? เมื่อเข้าสู่ชั่วโมงอธิษฐาน ยี่สิบนาทีแรกผ่านไป อย่างปกติ เข้าสู่นาทีที่สามสิบ (อันนี้เดาเอาเพราะตาดูนาฬิกา ไม่ได้) ขาผมก็เริ่มปวดตุบๆ และเริ่มเกร็งขึ้นจนแทบทนไม่ไหว พอหลั ง จากนั้ น ก็ ไ ม่ รู ้ เวลาแล้ ว เพราะแต่ ล ะนาที ผ ่ า นไป อย่ า งเชื่ อ งช้ า เหลื อ เกิ น (นี่ ใช่ ไ หมทฤษฎี สั ม พั ท ธภาพ!) แต่ ก็ กั ด ฟั น บอกตั ว เองว่ า เอาวะ ลองดู สั ก ตั้ ง ไหนๆ ก็ อธิ ษ ฐานไปแล้ ว ก็ ต ้ อ งลองท�ำให้ ถึ ง ที่ สุ ด และแล้ ว ก็ นั่ ง จน ครบชั่ ว โมงโดยไม่ ต ้ อ งขยั บ ขาได้ เ ป็ น ครั้ ง แรกในชี วิ ต ครั บ ภูมิใจทีเดียว ไม่ใช่ภูมิใจเพราะนั่งได้นานนะครับ แต่ภูมิใจ ที่ ไ ด้ รั ก ษาค�ำพู ด กั บตั ว เอง จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม โดยท่าน ป.อ. ปยุตฺโต ค�ำว่า “อธิษฐาน” หมายความว่า ความตั้ ง ใจมั่ น การตั ด สิ นใจเด็ ด เดี่ ย ว วางจุ ด หมายแห่ ง การกระท� ำ ของตนไว้ แ น่ น อน และด� ำ เนิ น ตามนั้ น อย่ า ง แน่ วแน่ จะว่ า ไปถ้ า พู ด ภาษาฝรั่ งตามหนั งสื อ How To มั น ก็ ค ล้ า ยๆ กั บ การท�ำ Goal Setting + Execution นั่ น เอง จะแตกต่ า งกั นแต่ เ พี ย งว่ า Goal Setting จะเป็ น เป้ า หมายอะไรก็ ไ ด้ แต่ ก ารอธิ ษ ฐานในความหมายของ พุทธศาสนาคือการมุ่งมั่นไปในทิศทางของการหลุดพ้นครับ

ตั ด กลั บ มาอี ก ฉากหนึ่ ง ในพุ ท ธประวั ติ น ะครั บ ระหว่ า งทางที่ พ ระโพธิ สั ต ว์ เ สด็ จ ไปยั ง โคน อัสสัตถพฤกษ์ (ต่อมาหลังจากตรัสรูแ้ ล้วจึงได้ชอื่ ว่า “ต้นโพธิ”์ ) ทรงพบกั บ พราหมณ์ ชื่ อ โสตถิ ย ะ พราหมณ์ ค นนี้ เ พิ่ ง กลั บ จากการเกี่ ย วหญ้ า มาพอดี พอพบพระโพธิ สั ต ว์ ก็ เ กิ ด ความประทับใจในบุคลิกภาพ จึงน้อมถวายหญ้าคา 8 ก�ำ พระบรมโพธิ สั ต ว์ รั บ แล้ ว ทรงน�ำหญ้ า คานั้ น มาปู เ ป็ น อาสนะรองนั่ งที่ โ คนต้ น อั ส สั ต ถะ เมือ่ ประทับแล้วจึงทรงตัง้ สัตยาธิษฐานว่า หากไม่ได้ ตรั ส รู ้ พ ระอนุ ต รสั ม มาสั ม โพธิ ญ าณ ต่ อ ให้ เ ลื อ ดและเนื้ อ เหื อ ดแห้ ง ไป เหลื อ แต่ ห นั ง เอ็ น กระดู ก ก็ ต ามที ก็ จ ะไม่ ยอมลุ ก จากบั ล ลั งก์ นี้เ ป็ น อั น ขาด จากนั้นจึงทรงบ�ำเพ็ญจิตภาวนา เมื่อจิตหยั่งลง สูฌ ่ านขัน้ ต่างๆ แล้ว ในยามสุดท้ายก็ทรงบรรลุอาสวักขยญาณ ส�ำเร็ จ เป็ นพระอรหั นตสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า และด้วยพลังแห่งการอธิษฐานของมหาบุรุษผู้หนึ่ง เมื่อ 2599 ปีที่แล้ว* เราจึงได้มีพระพุทธศาสนามาจวบจน ถึ ง ทุ ก วั น นี้ หากคุ ณ ผู ้ อ ่ า นอยากจะบรรลุ เ ป้ า หมายอะไร ก็ ล องใช้ ก ารอธิ ษ ฐานดู น ะครั บ ไหนๆ เดื อ นนี้ ก็ จ ะไป ลอยกระทงกั นอยู ่ แ ล้ ว ก็ อ ธิ ษ ฐานตอนลอยกระทงไปเลย! เช่นอธิษฐานว่าจะท�ำบุญเดือนละครั้งหรือจะนั่งสมาธิให้ได้ วันละ 10 นาทีก่อนนอนติดต่อกันหนึ่งสัปดาห์ ฯลฯ โดยเมื่อ ตั้งจิต ก็ขอให้พระรัตนตรัย พระแม่คงคา หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่คุณนับถือเป็นพยาน ถ้าแค่คิดในใจแล้วกลัวจะไม่หนักแน่น พอคุ ณ กลั บ มาถึ ง บ้ า น ก็ เขี ย นลงกระดาษแล้ ว แปะไว้ ต รง หั ว เตี ย ง หรื อ ประกาศให้ เ พื่ อ นรู ้ ผ ่ า น Facebook ก็ น ่ า จะช่ ว ยได้ เ ยอะที เ ดี ย ว ...ขอให้ ป ระสบความส�ำเร็ จ ในการ อธิ ษฐานนะครั บ *2599 ปี มาจาก 2554+45 ซึ่ ง ก็ คื อ ปี พุ ท ธศั ก ราชบวก จ�ำนวนปีที่พระพุทธเจ้าเผยแผ่ธรรมะก่อนจะเสด็จดับขันธ ปริ นิพ พานครั บ


ต้นเหตุอาหารเป็นพิษ กับฤทธิ์ที่ท�ำให้ผู้หญิงหน้าตึง!

โดย นายแพทย์ ชัยเดช สระสมบูรณ์

อาหารเป็นพิษ (Food poisoning) เกิดขึ้นเนื่องจาก มีเชื้อโรคหรือสารพิษในอาหารเป็นสาเหตุตั้งต้น โดยมัก แสดงอาการ เช่น คลื่นไส้อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย มีไข้ ท้องอืดหรือถ่ายอุจจาระมีมูกเลือดปนฯ สาเหตุของโรคอาจ เกิดได้จาก การติดเชื้อแบคทีเรีย : ในกลุ่มนี้ควรพบแพทย์เพื่อขอ ค�ำปรึกษานะครับ เพราะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วย ตัวเองอาจไม่หายและต้องมีการรับประทานยาปฏิชีวนะ ร่วมด้วย การได้รับสารพิษจากเชื้อแบคทีเรีย : สาเหตุไม่ได้ เกิดจากการติดเชือ้ โรคโดยตรง แต่เกิดจากสารพิษทีเ่ ชือ้ โรคนัน้ สร้างขึน้ ข้อสังเกตคือจะเริม่ มีอาการภายใน 6 - 12 ชัว่ โมงแรก หลังได้รับสารพิษเข้า อาเจียนมากแต่หลังจากที่อาเจียน เอาสารพิษออกไปหมดแล้ว อาการจะดีขึ้นชัดเจน ส่วนมาก ไม่ต้องไปพบแพทย์ การติดเชือ้ อืน่ ๆ เช่น เชือ้ ไวรัสและเชือ้ โปรโตซัว : อาการ ไม่รุนแรงและมักจะหายได้เอง หมอแนะน�ำว่าควรมีผงเกลือแร่ ORS (Oral Rehydration Salts) ทีข่ ายเป็นซองติดบ้านทุกท่านไว้ เพียงน�ำมาละลายนำ�้ แล้วดืม่ เป็นวิธที งี่ า่ ยและได้ผลดีทสี่ ดุ นอกจากนัน้ แล้วแพทย์ บางท่านยังแนะน�ำให้กนิ charcoal tablets หรือ activated

charcoal เพื่อช่วยล้างพิษในล�ำไส้และกระแสเลือดด้วย อีกทางหนึ่ง หรือถ้าคนไหนชอบความเป็นธรรมชาติก็อาจ กินกระเทียมได้ดว้ ยเช่นเดียวกันครับ (แต่ทงั้ charcoal และ กระเทียมยังอยู่ในช่วงการศึกษาครับว่าได้ผลดีจริงหรือไม่) แต่ถ้ามีอาการคลื่นไส้อาเจียนมากไม่หาย ถ่ายเหลวท้องเสีย หลายครั้ง เริ่มหมดแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีไข้ร่วมกับ ถ่ายอุจจาระมีมูกเลือดปนด้วยแล้ว แนะน�ำว่าควรไปพบ แพทย์เพื่อท�ำการรักษาเพิ่มเติมจะดีกว่านะครับ แต่รกู้ นั ไหมนะว่ามีสารพิษชนิดหนึง่ ทีท่ ำ� ให้เราป่วยเป็น โรคอาหารเป็นพิษถูกดัดแปลงมาท�ำให้เรา“หน้าตึง”ด้วย? สารพิษที่ว่านี้คือ Botulin toxin เป็นสารพิษตัวที่มัก พบอยู่ในอาหารกระป๋องที่ไม่สะอาด เช่น น�้ำผึ้ง, หน่อไม้ ฯลฯ เชือ้ โรคตัวนีท้ �ำให้มอี าการอาหารเป็นพิษและท�ำให้เส้น ประสาทอ่อนแรง ตาพร่ามัว มองเห็นภาพซ้อน พูดไม่ชัด กลืนล�ำบากหรืออาจรุนแรงถึงขัน้ ท�ำให้ระบบหายใจล้มเหลว ได้ทีเดียว ปัจจุบันได้มีการน�ำ Botulin toxin มาประยุกต์ใช้ ในด้านความงามเพื่อลดริ้วรอยของผิวหนังหรือที่เรารู้จักกัน ดีในชื่อ Botox นั่นเองครับ วิทยาการทางการแพทย์นสี่ ดุ ยอดไปเลยนะครับ แต่อย่า พยายามท�ำให้ตวั เองป่วยเป็นโรคอาหารเป็นพิษเพือ่ ให้หน้าตึง นะครับ นอกจากจะอันตรายแล้วยังไม่ได้ผลอีกต่างหากครับ

ฟันน�้ำนม

คุณค่าที่หนูๆ คู่ควร โดย ทันตแพทย์ ศิลา จิรวัฒโนทัย

ฟันนำ�้ นมนัน้ เริม่ ขึน้ ตัง้ แต่อายุประมาณ 7 - 9 เดือนโดยจะเริม่ จาก ฟันหน้าแล้วไล่เข้าไปด้านหลัง (ยกเว้นฟันเขีย้ ว ซีท่ ี่ 3 จากตรงกลาง ที่จะขึ้นหลังฟันกรามเล็กน้อย) โดยจะขึ้นครบทั้ง 20 ซี่เมื่ออายุ ประมาณ 2 ขวบนิดๆ แล้วจะค่อยๆ ทยอยหลุดออกไปจนกลายเป็น ฟันแท้ทงั้ หมด คุณผูอ้ า่ นรูไ้ หมครับว่าการดูแลช่องปากจริงๆ แล้ว ควรเริม่ ท�ำตัง้ แต่ฟนั ยังไม่ขนึ้ พอบอกแบบนีค้ ณ ุ ผูอ้ า่ นอาจสงสัยว่า อ้าว? ไม่มีฟันแล้วจะดูแลอะไร? ก็ดูแลเหงือกไงครับ! ตอนที่ฟันยังไม่ขึ้น เราควรให้เด็กดูด น�้ำสะอาดตาม หลังจากดูดนม (ทั้งนมแม่และนมขวด), ใช้ผ้าชุบ น�้ำอุ่นเช็ดบริเวณเหงือกเด็กๆ ทุกครั้งหลังการรับประทานอาหาร (เป็นการฝึกให้เด็กคุ้นเคยไปด้วยในตัว) และฝึกไม่ให้เด็กหลับ คาขวดนม เมื่อฟันขึ้นแล้วควรเริ่มหัดแปรงฟัน (โดยใช้น�้ำต้มสุก และไม่ใช้ยาสีฟัน หรือใช้ชนิดที่กลืนได้ตามแผนกสินค้าเด็กอ่อน ในปริมาณยาสีฟนั เพียงประมาณเม็ดถัว่ เขียวก็พอครับ) ผูป้ กครอง ควรแปรงฟันกับลูก ในลักษณะของการท�ำให้ดู หลังจากลูกแปรง เสร็จแล้ว ผู้ปกครองจะต้องแปรงซ�้ำให้ด้วยนะครับ เพราะการ ควบคุมข้อมือของเด็กจะยังท�ำได้ไม่ดเี ท่าผูใ้ หญ่ (การควบคุมกล้ามเนือ้ มือของเด็กจะสมบูรณ์ประมาณ 8 ขวบ) อธิบายให้เห็นภาพก็คือ แปรงกับใจ ไปคนละทาง ดังนั้นผู้ปกครองควรตรวจการแปรงฟัน ของเด็กเสมอครับ ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับฟันน�้ำนม! ปล่อยให้ฟันน�้ำนมผุได้ เพราะเดี๋ยวก็หลุดไปหรือเมื่อมารักษาก็จะให้ถอนทิ้งไปเลย ไม่ได้นะครับ เพราะในความเป็นจริ ง แล้ ว ฟั น บางซี่ (โดย เฉพาะฟันกราม) จะต้องอยู่ในปากเด็กไปจนถึงช่วงอายุ 11 - 12 ปี (ประมาณ ม.1) นั่นหมายถึง ถ้าเด็กถูกถอนฟันไปเร็ว เด็กอาจ ต้องมีช่องว่างอยู่นานกว่าฟันแท้จะขึ้นมาแทนที่ ดังนั้น การสูญ เสียฟันน�้ำนมไปก่อนเวลาอาจท�ำให้เกิดผลเสียตามมาได้หลาย อย่าง เช่น เคี้ยวอาหารล�ำบากขึ้น ออกเสียงพูดผิดเพี้ยนไปท�ำให้ พูดไม่ชัดไปจนโต เวลาการขึ้นของฟันแท้ผิดปกติไป และฟันแท้ซี่ ข้างเคียงที่ขึ้นมาก่อนอาจล้ม-เลื่อนเข้าหาช่องว่าง ท�ำให้ฟนั ทีค่ วร จะขึน้ มาแทนต�ำแหน่งนัน้ ขึน้ ไม่ได้ เป็นต้น ครับ หากมีขอ้ สงสัยเกีย่ วกับสุขภาพช่องปากเพิม่ เติมสามารถเขียนเข้ามาถามได้ที่ dental.d.clinic@gmail.com และส�ำหรับผูใ้ ช้ Facebook สามารถเข้าไป แสดงความคิดเห็น สอบถามเกี่ยวกับการรักษาได้ที่

www.facebook.com/dentaldclinic

อย่าลืมกด ‘Like’ เพื่อติดตามข่าวสารต่างๆ ของทางคลินิกด้วยนะครับ


ความสุขใจ มีไว้ ไม่มีคัน

โดย แพทย์หญิง รุจเิ ลขา เจียรไพศาลเจริญ

ไม่ได้มีแหล่งข้อมูลยืนยันนะคะว่าจริงไหมที่ว่า ถ้าเราดูดีแล้วเราจะเครียดน้อยลง แต่อันนี้พบเจอมาจากคน รอบตั ว บางคนเวลาเครี ย ดชอบแต่ ง หน้ า คื อ หน้ า บึ้ ง นะ แต่ปัดขนตาใหญ่เลย คิดไปคิดมาก็เลยสรุป(เอง)ได้ว่า ถ้าเรา

NARS Hungry Heart Blush Duo

น�้ำท่วมเจิ่งนองไปทั่วท้องทุ่ง เป็นอิทธิพลของภาวะ สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์เราใช้ทรัพยากรอย่างบ้าคลั่ง พอน�้ำท่วม ก็เครียด เครียดแล้วก็ไม่สวย แล้วจะท�ำอย่างไร? ก็ตอ้ งปล่อยวางค่ะ อะไรจะเกิดก็ตอ้ งเกิด เครียดไปก็เท่านัน้ เดีย๋ วเหตุการณ์กผ็ า่ นไป มองให้เห็นทุกข์แล้วจะเกิดปัญญา แม่นแท้! คนเราเวลาเครียดมีอาการได้หลายแบบค่ะ ทัง้ ปวดหัว มึนหัว ไมเกรนขึน้ หน้ามืด ใจสัน่ ตาลาย ท้องอืด อาหารไม่ยอ่ ย นอนไม่หลับ บางคนถ้าเครียดมากๆ ผมร่วงเป็นกระจุกๆ บางคนแกะเกา

ตามผิวหนัง หรือเกาจนเป็นแผลเต็มไปหมด หาแพทย์เท่าไรก็ ไม่หาย ถ้าไปพบแพทย์ แพทย์ให้ยาแก้คันมาก็ไม่หายอีกอยู่ดี นี่แหล่ะค่ะ บางอย่างยารักษาไม่ได้ ต้องอยู่ที่ใจ ของเราเองเป็นหลัก เพราะฉะนั้นต้องหาทางลดความเครียด ออกไปบ้างนะคะ พูดง่าย ท�ำยาก แต่ท�ำได้ค่ะ วางทุกข์กัน ดูบา้ ง แบกไปก็หนักเปล่านะคะ อย่างทีเ่ ขาบอกไงคะ สวยจาก ภายใน ถ้าใจเราผ่องใส หน้าตาเราก็สดชื่นน่ามองค่ะ ยิ้มเยอะๆ นะคะสาวๆ

น�้ำท่วม เครียด! แต่งหน้า

มั่นใจว่าเราดูดี อย่างน้อยเรื่องที่ต้องเครียดก็น้อยลงหนึ่งเรื่อง ก่อนแป๊บนึง” มาดูกนั หน่อยว่าเล่มนีเ้ ราเอาเครือ่ งส�ำอางอะไร แถมความมัน่ ใจยังท�ำให้เรามีแรงท�ำอย่างอืน่ ได้อกี หลายอย่างด้วย มาแนะน�ำให้ซื้อติดไว้ใช้แก้เครียดกันบ้าง เรือ่ งความสวยความงามเนีย่ ก็เลยเป็นอีกเรือ่ งทีส่ ำ� คัญทีเดียวล่ะ ประมาณว่า “ให้ฉนั ขนทรายกัน้ น�ำ้ ก็ได้นะ ฉันสู้ แต่ขอท�ำสวย

Dior 5 Couleurs Designer

Smoky Palette by Make Up Givenchy Phenomen’Eyes Bobbi Brown Metallic LongFor Ever (Limited Edition) Mascara Wear Cream Shadows

ปัดแก้มให้มีประกายสวยพอเหมาะ ข่มเครียดด้วย 5 สีขรึม ให้ดวงตาดู ต้ อ นรั บ ฤดู ใ บไม้ ร ่ ว ง – ฤดู ห นาว ขนแปรงหั ว กลม ปั ด ให้ ข นตาเด้ ง เติ ม ประกายให้ ด วงตา สวยได้ แ ม้ ด้ ว ย 2 สี ใ นตลั บ เดี ย ว สง่ า น่ า หลงใหล สีเยอะกำ�ลังดี เลือกมาแต่งกำ�ลังสนุก ตั ้ ง โคนจรดปลาย แสงน้ อ ย


แค่ขอพรอาจไม่พอ อย่าลืมท�ำตัวให้หล่อก่อนลอยกระทง โดย นนท์ อามาตย์ทัศน์

เทศกาลลอยกระทงเป็นอีกเทศกาลหนึ่งที่หนุ่มๆ หลายคนรอพาสาวๆ ไปเดินเล่น ลอยกระทงเป็นอีกเทศกาลที่หนุ่มๆ ไม่ควรที่ละเลยการแต่งตัว และดูแลตัวเองก่อนพาสาว ชมวิวยามค�่ำคืนก่อนลอยกระทงและหวังให้กระทงช่วยลอยความทุกข์โศกผ่านสายน�้ำไป ออกไปเดท หรือก่อนออกไปท่องราตรีกบั เพือ่ นๆ เหล่สาวๆ Homme’s Hour ฉบับนีผ้ มสัญญาว่า (บางคนแอบหวังว่าจะมีสาวสวยหน้าตาแช่มช้อยเข้ามาในชีวิตอีกต่างหาก) ผมเชื่อว่าเทศกาล จะพาเพื่อนๆ แต่งตัวและ groom กันให้หล่อสะท้านกระทงที่ลอยตามแม่น�้ำแน่นอน!

Men’s Fashion – Autumn must have(s)

เดือนพฤศจิกายนนี้นอกจากจะเป็นเดือนแห่งเทศกาลลอยกระทงแล้ว ยังเป็นเดือนแห่งฤดูใบไม้ร่วง ถ้าอยากได้กลิ่นอายของ autumn/winter 2011 - 2012 ของจริง ลองหยิบจับ item เหล่านี้มา Mix & match กันนะครับ

The Military Shirt เสื้อเชิ้ตแนวทหารแบบนี้ก�ำลังมาแรงด้วย look ที่ดูแข็งแรง ทะทัดทะแมงแบบผูช้ ายท�ำให้ผสู้ วมใส่ดสู ง่าผ่าเผย หนุม่ ๆ น่าจะ จะไปหามาใส่สักตัวนะครับ

The Mod Suit เป็ น สู ท พอดี ตั ว เท่ ๆ กระดุ ม สามแถว สี earth tone หรือ สีเทาเข้ม ใส่คู่กับเสื้อเชิ้ตสีขาวเนี้ยบๆ และเนคไทเส้นเล็ก หรือหัวตัดก็เท่ไม่น้อย ถ้าหนุ่มๆ จะพาสาวออกไปเดทตอน กลางคืน หรือพาไปเปิดตัวให้เพื่อนๆ อิจฉาในงานแต่งงาน ก็อย่าลืม suit up ด้วย The Mod Suit นะครับ

เอาเป็นว่าพอหอมปากหอมคอกับ November Homme’s Hour favourite นะครับ ถ้าคิดว่าพร้อมที่จะหล่อลุยซิ่งไปกับ สาวข้างกายคูใ่ จในวันลอยกระทงนีแ้ ล้ว อย่าลืมจัดให้เต็มอย่าให้ขาด ตามสไตล์หนุม่ Homme’s Hour นะครับ…แล้วพบกันใหม่ ฉบับหน้าครับ

The Rucksack เรียกง่ายๆ ว่า Backpack ตอนนี้กระเป๋าสะพายหลังมาแรง ชนิดที่ว่าเกือบทุก runway จะต้องมีประดับเป็น accessory ประจ�ำ season กันเลยทีเดียว อย่างเช่น rucksackของ Paul Smith สีเขียวขีม้ า้ ขลิบริมขอบด้วยหนังสีนำ�้ ตาลเข้ม (ประมาณ 17,500 บาท) แค่นี้ก็เท่สุดๆ ไปเลยครับ


ตาโต แก้มป่อง สาวน้อยเหรียญทอง เบเบ้ ธันย์ชนก ฤทธินาคา


ตาโต แก้มป่อง สาวน้อยเหรียญทอง เบเบ้ ธันย์ชนก ฤทธินาคา

จะว่ากันจริงๆ ผู้เขียนเองก็คุ้นหน้าคุ้นตา เบเบ้ ธันย์ชนก ฤทธินาคา มานานมากแล้ ว เพราะสาวตาโต ร่ า งเล็ ก คนนี้ เ ข้ า วงการบั น เทิ ง มาตั้ ง แต่ เธอยั ง เด็ ก ๆ ซึ่ ง เป็ น ช่ ว งเวลาเดี ย วกั น ที่ ผู ้ เ ขี ย นเริ่ ม ดู ที วี อ ย่ า งจริ ง จั ง (เริ่ ม เป็ น เด็ ก ติ ด ที วี ) และเริ่ ม ใช้ อิ น เตอร์ เ นต (เป็ น เด็ ก ติ ด MSN) ในตอนนั้ น เบเบ้ เ ป็ น เด็ ก วั ย รุ ่ น คนหนึ่ ง ที่ มี แ ฟนคลั บ ติ ด ตามเป็ น จ� ำ นวนมากทั้ ง ทาง โทรทั ศ น์ แ ละในโลกไซเบอร์ เพราะเธอมี ง านโฆษณาหลายชิ้ น และเป็ น หนึ่ ง ในเนตไอดอลที่ มี รู ป น่ า รั ก ๆ กระจายอยู ่ ทั่ ว ไปในโลกอิ น เตอร์ เ นต หลั ง จากนั้ น ตอนไหนก็ ไ ม่ รู ้ ที่ เ บเบ้ เ ริ่ ม เข้ า วงการบั น เทิ ง อย่ า งจริ ง จั ง และ มี ง านละคร รวมถึ ง งานเพลงของตั ว เองด้ ว ย (ก่ อ นที่ ผู ้ เ ขี ย นจะได้ ไ ปพบ สาวน้ อ ยตาโตคนนี้ ผู ้ เ ขี ย นได้ ท� ำ การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ของเธอ และท� ำ ให้ ไ ด้ ค ้ น พบว่ า โอ้ ! เบเบ้ ร ้ อ งเพลงไว้ ห ลายเพลงมาก..ก แล้ ว ก็ เป็ น เพลงที่ เ ราฮั ม ตามได้ ตั้ ง หลายเพลงอี ก ต่ า งหาก คุ ณ ผู ้ อ ่ า นลองไป เปิ ด Youtube ดู สิ ว ่ า เป็ น เหมื อ นกั น ไหม) เมื่ อ วั น สั ม ภาษณ์ ม าถึ ง ที ม งานรวมทั้ ง ผู ้ เ ขี ย นเดิ น ทางมาที่ ร ้ า น ตะลิ ง ปลิ ง สาขาเซ็ น ทรั ล ลาดพร้ า ว พบว่ า เบเบ้ แ ละคุ ณ แม่ รวมทั้ ง พี่ ส าว ของเธอ (โบโบ้ ) ได้ ม ารออยู ่ ก ่ อ นแล้ ว เบเบ้ อ ยู ่ ใ นชุ ด เดรสสี สั น น่ า รั ก เข้ า กั บ บุ ค ลิ ก แต่ ว ่ า เธอใส่ ร องเท้ า แตะมา เธอบอกกั บ เราว่ า ถ้ า จะถ่ า ย รู ป แล้ ว บอกเธอหน่ อ ย เธอจะได้ เ ปลี่ ย นรองเท้ า ก่ อ น เข้ า ใจว่ า คงเมื่ อ ย และเตรี ย มส้ น สู ง มาเพื่ อ ถ่ า ยภาพโดยเฉพาะ แต่ ผู ้ เ ขี ย นก็ แ อบสั ง เกตเห็ น ว่ า รองเท้ า แตะที่ เ ธอใส่ อ ยู ่ นั้ น ก็ มี ก ลิ ต เตอร์ สี ช มพู เ ข้ า กั บ ชุ ด แบบเบาๆ ผู ้ เ ขี ย นเลยแซวเรื่ อ งรองเท้ า ไปนิ ด หน่ อ ย เบเบ้ ไ ม่ ไ ด้ ต อบอะไร ได้ แ ต่ ยิ้ ม เขิ น แล้ ว หั ว เราะออกมาค่ อ ยๆ จนเมื่ อ เข้ า สู ่ ก ารสั ม ภาษณ์ เนื่ อ งจากเล่ ม นี้ เนเบอร์ น� ำ เสนอเรื่ อ งการลอยกระทง ผู ้ เ ขี ย นจึ ง เริ่ ม ถามเรื่ อ งลอยกระทง เป็ น ล� ำ ดั บ แรก แต่ ก ลั บ พบว่ า เบเบ้ ไ ม่ ค ่ อ ยได้ อ อกไปลอยกระทงเท่ า ไหร่ ในช่ ว งหลายปี ม านี้ แต่ เ ราก็ ถ ามเธอมานิ ด หน่ อ ยพอเป็ น กระษั ย “เบ (เบเบ้เรียกแทนตั วเองว่ าเบ) เป็ น คนว่ ายน้ ำ� ไม่ เป็ น แล้ ว ไม่ ม ี ใ ครว่ า ยนํ ้ า แข็ งเลย ก็ จ ะไม่ ไ ปตามที ่ ๆ เขาไปกั น เยอะๆ ตอนเด็ ก ๆ คุ ณ พ่ อ ก็ จ ะเอาสระยางใส่ นํ ้ า ไปลอยกั น ที ่ ด าดฟ้ า คือพ่อจะเป็นคนที่ตามเทศกาลที่สุดในบ้านแล้ว พอโตขึ้นแล้วไม่ค่อยได้ไป ช่วงที่ลอยจริงๆ เป็น ช่วงที่เรียนอยู่ตอนประถม มัธยมอย่างเงี้ยค่ะ ตอนเรียนเบ เป็นเด็กกิจกรรมมาก คือไม่ได้ประกวดนะ แต่เราเป็นเด็กรำ� เราชอบแต่งบอร์ด ชอบประดิษฐ์ ตอนนั้นมันเป็นเรื่องสนุก ได้ลาครูไปแต่งบอร์ด แต่พอโตขึ้นการลอยกระทงมันเป็นเรื ่องหนุ ่มสาว ต้องไปที ่น ั ่น ไปที ่นี ่ไม่ได้นะเพราะเดี ๋ยวเลิกกัน ก็เลยคิดว่าไม่ไปแล้วกัน”

แก่นของการลอยกระทง? “เบคิดว่าลึกๆ แล้วทุกคนรู้นะ เพราะอยู่ในแบบเรียน แต่น้อยคนจะคิดถึงสิ่งนี้ คิดแค่ว่าจะ ไปลอยทีไ่ หนดี มีความเชือ่ เรือ่ งนัน้ เรือ่ งนี้ พวกธรรมเนียม ประเพณี เมือ่ เวลามันผ่านไป มันทำ�ให้เราลืมแก่นสาร ยิ่งตอนนี้หลายพื้นที่กำ�ลังมีนํ้าท่วม แล้วหลายคนก็เชื่อเรื่องนี้ คืออยากให้หันกลับมามองกันหน่อย”

“เบเบ้รู้ไหมว่าแก่นของการลอยกระทงคืออะไร?” “ก็ขออภัยแม่น�้ำคงคา” “พระแม่คงคาจ้ะ แม่น�้ำคงคามันอยู่อินเดีย” (ยิ้ม) “เออ นั่นแหล่ะๆ” (หัวเราะ)


ลอยกระทง อีกหนึ่งวันเสียสาวแห่งชาติ? “อั น นี้ ไ ม่ รู ้ เ ลย แต่ ถ ้ า คนมั น จะเสี ย นะ วั น ไหนมั น ก็ ห าได้ จั น ทร์ ถึ ง อาทิ ต ย์ เ นี่ ย วันไหนก็ได้ แต่ว่ามักจะมีคนคิดว่าถ้าผู้ชายจะเลิก เราต้องให้ เพื่อดึงให้เขากลับมา พูดกัน จริงๆ นะ ยังไงก็ดึงไม่อยู่ ถ้าเขาจะไป”

ผู้เขียนค่อนข้างสนใจเรื่องการเรียนของเบเบ้มาก เพราะเธอเป็น คนในวงการบันเทิงที่เรียนดีมากคนหนึ่ง ถ้าคุณผู้อ่านลองสังเกตดู จะเห็นว่า มีคนในวงการบันเทิงหลายคนที่จบช้ากว่าคนรุ่นเดียวกัน (ซึ่งเข้าใจได้เพราะ ท�ำงานไปด้วย เรียนไปด้วยมันหนักมาก) แต่เบเบ้เป็นคนหนึง่ ทีจ่ บตามเกณฑ์เป๊ะ จากคณะบริหารธุรกิจ เอกการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย อั สสั มชั ญ ตามข้ อมู ลที่ ได้ มาคื อเบเบ้ ได้ เ กี ยรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง มาครอบครองอีกด้วย! ค�ำถามคือถ้างานในวงการยังมีอยู่ต่อเนื่อง แล้วท�ำไม จะต้องตั้งใจเรียนขนาดนี้ แถมยังเลือกเรียนบริหารอีกต่างหาก “มีคนเคยถามเหมือนกันว่าท�ำไมเลือกเรียน ทั้งๆ ที่งานในวงการมันยังไปได้ไกล กว่านี้ แต่แม่สอนว่าเราไม่ได้สมบูรณ์แบบ แล้วไม่ใช่ว่าเราจะได้งานทุกชิ้น ทุกอย่างมันมีความ จ�ำกัด อย่างเราเป็นคนตัวเล็ก งานบางอย่างมันก็ติด เช่น เล่นละครเป็นผู้ใหญ่อายุ 25 แต่เรา ไม่ เ หมื อ นคนอายุ 25 ก็ เ ลยจะได้ เ ล่ น ละครที่ ดู เ ป็ น เด็ ก ๆ หรื อ ได้ คู ่ ที่ ดู เ ด็ ก ๆ แล้ ว พอตอน ที่ี จ ะต้ อ งสอบเข้ า มหาวิ ท ยาลั ย เบเป็ น เด็ ก โอเนต-เอเนตรุ ่ น แรก แต่ เ บเรี ย นคอมเมิ ร ์ ซ มา ก็จะไม่มีเรียนไทย สังคม วิทยาศาสตร์ เลขหรืออะไรทั้งสิ้น เราจะเรียนเป็นวิชาชีพ แต่พอ จะสอบแล้วมันต้องใช้คะแนนพืน้ ฐานพวกนี้ ก็ตอ้ งไปเรียนพิเศษ แต่มนั ไม่เข้าหัวเราตอนนัน้ เลย พอดีว่าได้ทุนจากเอแบค ก็เลยตัดสินใจเอาทุน แล้วที่ดีที่สุดของเอแบคก็คือเรื่องการบริหารการจัดการ”

ผู้เขียนแอบถามต่อเรื่องร้านเสื้อผ้าออนไลน์บน Facebook ที่มีชื่อ ว่า Onnanoko ซึ่งเธอลงทุนท�ำกับเพื่อนสนิทของเธอ เธอเล่าให้ฟังว่าจุดเริ่ม ต้นของการท�ำธุรกิจนี้เกิดขึ้นจากการที่เธอเป็นคนที่ต้องใช้เสื้อผ้าเยอะและ หารองเท้าใส่ยาก เนื่องจากเบอร์รองเท้าที่เธอใส่ได้คือเบอร์ 30 (ผู้เขียนเล่า เรื่องนี้ให้เพือ่ นผูห้ ญิงคนหนึง่ ฟัง เพือ่ นคนนัน้ บอกว่าเบเบ้ตอ้ งใส่รองเท้าเด็กแล้ว ล่ะ เพราะแค่รองเท้าเบอร์ 36 ยังหายากเลย) เมื่อหารองเท้าไม่ได้ เธอจึงหา ข้อมูลและพบร้านทางอินเตอร์เนตซึ่งรับสั่งตัด แต่ครั้นจะตัดมาแค่คู่เดียวก็ ดูจะไม่คุ ้ ม ค่ า ขนส่ ง เธอจึ ง ตั ด สิ น ใจเปิ ด ร้ า นขายไปด้ ว ยเสี ย เลย และตอน นี้ ธุ ร กิ จ ของเธอก�ำลังไปได้สวยเสียด้วย แต่คุณผู้อ่านไม่ต้องห่วง สาวน้อย ตาโตคนนี้ยังไม่ทิ้งวงการบันเทิงไปแน่ๆ เพราะเธอบอกกับเราด้วยน�้ ำเสียง หนักแน่นว่าจะท�ำสองสิ่งที่รักนี้ไปพร้อมๆ กัน “ทิ้ งอะไรไม่ ไ ด้ สั ก อย่ า ง เราไม่ ส ามารถทิ้ ง งานในวงการได้ หนึ่ ง เลยคื อ รายได้ ดี สองคือในเมื่อเรายังท�ำงานตรงนี้ได้ ท�ำไมเราต้องทิ้งไปด้วย? เพราะสิ่งที่เราท�ำได้คือเอาอาชีพ ในวงการมาต่อยอดธุรกิจที่เราบริหารตัวเอง ไม่ต้องมีกรอบอะไรมากมาย แล้วเราสามารถ ท�ำให้มันควบคู่กันไปได้ เราก็เลยหาธุรกิจที่มันท�ำด้วยกันได้ ที่มันส่งเสริมกัน อย่างการท�ำร้าน ออนไลน์เนี่ย ลูกค้าต้องโอนเงินมาให้ บางอันเป็นพรีออร์เดอร์ ต้องโอนเงินมาก่อน เวลาเขา จะโอนเงินมาให้เรา เขามั่นใจได้ เพราะชื่อบัญชีมันก็เป็นชื่อเรา แล้วเราท�ำงานในวงการมี ชื่อเสียง ถ้าเราเบี้ยว เขาก็สามารถตามเราได้หลายช่องทางอยู่แล้ว”

ก่ อ นหน้ า นี้ พอผู ้ เ ขี ย นเห็ น ว่ า เบเบ้ ตั ว เล็ ก น่ า รั ก และดู ส ดใส เสียเหลือเกิน จึงเคยคิดกับตัวเองเงียบๆ ว่า “เบเบ้เมื่อไหร่เธอจะโตเป็นสาวสัก ที?” พอสัมภาษณ์จบ ผู้เขียนก็ได้ค�ำตอบให้ตัวเองแล้วว่าสาวร่างเล็กที่เพิ่งได้ คุยไปด้วยนี้ ไม่ ใช่เด็กหญิงที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวและท�ำตัวน่ารักไปเรื่อยเปื่อยอย่าง ที่เคยคิด เพราะตลอดการพูดคุยนั้น เธอพูดจาฉะฉาน หนักแน่นและมีวิสัยทัศน์ จริ ง ๆ นอกจากนั้ น ยั ง พบว่ า ความสดใสของเบเบ้ ที่ เ ราเห็ น ไม่ ไ ด้ ม าจาก รูปลักษณ์เท่านัน้ แต่มาจาก “พลังชีวติ ” ทีม่ อี ยูล่ น้ เหลือต่างหาก เห็นแบบนีแ้ ล้ว เราจะยอมแพ้ผู้หญิงตัวเล็กคนนี้ได้เหรอคุณผู้อ่าน อย่าไปยอมเชียว!


ประเวศ-สวนหลวง

ลงเครื่องบิน ต่อรถไฟ ไปลอยกระทง กับ

คุณวศิน วรรณพฤกษ์

เมื่ อ ประมาณ 2 เดื อ นก่ อ นผมมี โ อกาส ได้ ร ่ ว มทริ ป เดิ น ทางไปกั บ ที ม งานของแอร์ พ อร์ ต ลิงค์ในโครงการ Link your life @ Huahin แล้วก็ ได้เจอกับพีอ่ าร์ต (คุณวศิน วรรณพฤกษ์) พีอ่ าร์ตเป็น ผูจ้ ดั การแผนกการตลาดของบริษทั รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ�ำกัด ถึงแม้ว่าตอนนั้นจะไม่ได้คุยอะไรกันมาก แต่ก็ รู้สึกได้ว ่าพี่อ าร์ต เป็นผู ้ จั ดการฝ่ ายการตลาดที่ สนุกสนาน เฮฮา น่าคุยด้วย(เป็นอย่างมาก) มีหวั เรือใหญ่ อย่ า งนี้ ผมจึ ง ไม่ แ ปลกใจเลยที่ แ อร์ พ อร์ ต ลิ ง ค์ คลอดโปรเจกต์ดีๆ น่ารักๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งกิจกรรมวันแห่งความรักที่น�ำเรื่องราวหวานๆ ของคนในวงการบันเทิงมาน�ำเสนอ หรือกิจกรรม วันฮัลโลวีนที่แต่งชุดผีแล้วได้ขึ้นแอร์พอร์ตลิงค์ฟรี เมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ทางทีมงานก็เลย ตั ด สิ น ใจเชิ ญ พี่ อ าร์ ต มานั่ ง คุ ย กั น หน่ อ ยดี ก ว่ า ว่าแอร์พอร์ตลิงค์มีโครงการอะไรในอนาคตและมี โปรเจกต์อะไรมาเซอร์ไพรส์เราอีกบ้าง พี่อาร์ตครับ เราอยากรู้ว่าแอร์พอร์ตลิงค์มีโครงการ อะไรที่กำ�ลังจะเกิดขึ้นบ้างครับ? น่ า จะเป็ น มิ ต ิ ใ หม่ ส ำ � หรั บ การให้ บ ริ ก ารเพื ่ อ ให้ ผู ้ โ ดยสารได้ ร ั บ ความพึ ง พอใจสู ง สุ ด ซึ ่ ง อั น นี ้ เราปรั บ ปรุ ง กั น วันต่อวัน เช่นในวันที ่ 1 พฤศจิกายนนี้เราจะมีการปรับความถี่ ให้เร็วขึน้ ในช่วง Peak Hour จาก 15 นาที มาเป็น 8 นาที อันดับถัดมา น่าจะเป็นการตอบรับนโยบายของรัฐบาล การปรับภูม ิทรรศน์ ในแต่ ล ะสถานี โดยเฉพาะสถานี ห ลั ก คื อ มั ก กะสั น การแก้ ไข ปัญหาจราจรบริเวณด้านหน้า การเพิ่มสิ่งอำ�นวยความเช่นการ ให้ บ ริ ก าร Taxi กว่ า 42 สหกรณ์ ให้ บ ริ ก ารรถกอล์ ฟ รั บ ส่ ง ผู้โดยสาร และ Shuttle Bus ฟรี นอกจากนี้ยังให้บริการที่จอดรถ ฟรีทุกสถานีโดยเฉพาะที่สถานีมักกะสัน มีให้บริการกว่า 500 คัน การเพิ่มบันไดเลื่อนลง สร้าง Sky Walk เชื่อมต่อรถไฟฟ้า MRT ส่ ว นกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การขายที ่ เรามี อ ยู ่ เ ป็ น ประจำ � สำ � หรั บ ผู้โดยสารทุกกลุ่ม ทุกวัย ก็ยังคงทำ�ต่อไป และโครงการสำ�คัญ อีกโครงการที่ขาดไม่ได้คือการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ทั้งภายใน อาคารและพื้นที่โดยรอบที่ชื่อมักกะสันคอมเพล็กซ์ครับ


“มันคือกิจกรรมของคนไทยที่ ชาวต่ า งชาติ ก ็ ส นใจและให้ ความสำ�คัญ เพราะมันคือความ งดงามของประเพณีไทยมาตัง้ แต่ โบราณ” มี ค� ำ ถามอะไรที่ ถู ก ถามบ่อ ยบ้างไหมครับ ส�ำหรับ รวดเร็ว สามารถหลีกหนีการจราจรทีไ่ ม่แน่นอนในช่วงเวลากลางวัน และให้ความเชือ่ มัน่ ในความปลอดภัยส�ำหรับการเดินทางในช่วง แอร์พอร์ตลิงค์? น่ า จะเป็ น กรณี ป ระตู ร ถไฟฟ้ า แอร์ พ อร์ ต ลิ ง ค์ ปิดเสียงดัง จริงๆ มันคือระบบความปลอดภัย 2 จังหวะ ส�ำหรับ รถไฟฟ้าที่วิ่งด้วยความเร็วสูง มาตรฐานประเทศเยอรมันนี ผู้น�ำ ด้านการให้บริการรถไฟฟ้าอันดับ 1 ของโลก ขออธิบายอย่างนีค้ รับ ระบบล็อคประตูท�ำงาน 2 ขั้นตอน จังหวะแรก ประตูจะสไลด์ เข้าหากันจนชิด จังหวะที่ 2 ประตูจะดึงเข้าแนบสนิทกับตัว รถไฟฟ้าด้วยแรงงานลมระบบนิวเมติกส์ เพื่อให้ตัวรถไฟฟ้ามี ค่าสัมประสิทธิ์ต้านทานทางอากาศต�่ำ เป็นการลดแรงต้านลม เพื่อความปลอดภัยสูงสุดครับ ขอยืนยันนะครับว่าเราให้บริการ รถไฟฟ้าที่มีความทันสมัยและปลอดภัยสูงมาตรฐานสากลครับ

แล้วแอร์พอร์ตลิงค์สอดคล้องกับวิถชี วี ติ ของคนเมือง ของพวกเราอย่างไรบ้าง? แอร์พอร์ต เรล ลิงค์เป็นระบบรถไฟฟ้าโครงการแรก และโครงการเดียวที่วิ่งเชื่อมต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเข้าสู่ ใจกลางเมืองโดยใช้เวลาเพียง 15 นาทีเท่านั้นครับ คือมีความ

เวลากลางคืนครับ ที่พิเศษไปกว่านั้นคือการให้บริการเช็คอิน กระเป๋าและสัมภาระฟรี ล่วงหน้าได้ถึง 3 – 12 ชั่วโมง ไม่ต้อง หิ้วไปสนามบินให้หนัก ไม่ต้องเสียเวลาเข้าคิวให้ยาว สะดวก สบายไหมครับ? (ผู้เขียนพยักหน้าเห็นด้วยเพราะเป็นลูกค้า ประจ�ำแอร์พอร์ตลิงค์)

ช่วงปลายปีนี้แอร์พอร์ตลิงค์มีกิจกรรมใหญ่ที่ก�ำลัง จะจัดขึ้นไหมครับ? งานต่อไปคืองานเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เนือ่ งใน โอกาสพระราชพิธมี หามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 ที่จะจัดอย่างยิ่งใหญ่และสวยงามครับ ในงาน จะประกอบด้ ว ยนิ ท รรศการพระราชประวั ติ แ ละพระราช กรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยจะเริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน จนถึงกลางเดือนธันวาคม ณ มักกะสัน ฮอลล์ สถานีมักกะสัน เปิดให้เข้าชมฟรีครับ ที่ส�ำคัญวันพ่อปีนี้ พ่อลูก จูงมือกันขึ้นรถไฟฟ้าฟรีครับ


ลอยกระทงปีนี้... พอเทศกาลลอยกระทงใกล้จะมาถึงแบบนี้ ท�ำให้อด นึ ก ถึ ง พระจั น ทร์ เ ต็ ม ดวง กระทงหยวกกล้ ว ยปั ก ธู ป เที ย นและ ดอกไม้สวยงาม แม่น�ำล�ำคลอง คู่รัก เพื่อนสนิทและครอบครัว ไม่ ไ ด้ มั น คื อ กิ จ กรรมของคนไทยที่ ช าวต่ า งชาติ ก็ ส นใจและให้ ความส�ำคัญ เพราะมันคือความงดงามของประเพณีไทยมาตั้งแต่ โบราณ ก็อยากจะเชิญชวนให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมาใช้ บริ ก ารรถไฟฟ้ า แอร์ พ อร์ ต ลิ ง ค์ ใ นช่ ว งเทศกาลลอยกระทงกั น เยอะๆ วันนั้นรถติดแน่นอนครับ มาใช้รถไฟฟ้าดีกว่า ช่วงค�่ำๆ ทัศนียภาพบริเวณแต่ละสถานีของเราสวยมากนะครับ อยากเชิญ ชวนให้มาถ่ายรูปกันด้วย เราให้บริการถึงเที่ยงคืนครับ

คนกรุงเทพฯ ตัวใกล้กันแต่ใจไกลกันจริงไหมพี่อาร์ต? เชื่อไหม ตอนผมไปเรียนที่เมืองนอก เวลาเจอคนไทยที่ เป็นใครก็ไม่รู้ ไม่รู้จักกันมาก่อนแต่กลับกระโดดกอดกันอย่างกับ เพื่อนสนิท แต่มองกลับมาดูเวลาอยู่เมืองไทย เวลารถติดๆ หันไป มองรถข้างๆ แทบไม่เคยเห็นรอยยิม้ เลย ผมไม่ได้ก�ำลังโทษใครนะครับ แต่ก�ำลังวิเคราะห์ว่าปัจจัยที่ท�ำให้คนไทยพูดกันน้อยลง น่าจะ มาจากความเครียดของสภาพเศรษฐกิจ ท�ำให้คนในสังคมไทย ต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างขวนขวาย ท�ำงานหาเงินให้มากเท่าที่ จะท�ำได้ เมื่อสภาพเศรษฐกิจไม่เอื้ออ�ำอวย ทุกคนเลยเครียด แต่ถ้า เราลองยึดหลักพระบรมราโชวาท พระราชด�ำรัสของ พระบาท สมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ฯ เรื่ อ งเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ผมว่ า ชี วิ ต เรา จะง่ายขึ้นและมีความสุขมากขึ้น จริงๆ นะครับ

เสียดายว่าหน้ากระดาษน้อยไปหน่อย แต่หวังว่า เราจะได้คุยกับพี่อาร์ตเพื่ออัพเดทความเคลื่อนไหว จากวงในของแอร์พอร์ตลิงค์อย่างต่อเนื่องในฉบับ ต่อๆ ไป อย่างไรก็ตาม คุณผู้อ่านสามารถติดตาม ข่าวสารของแอร์พอร์ตลิงค์ได้ ในนิตยสารเนเบอร์ทกุ ฉบับนะครับ เก็บข้อมูลไว้ เผื่อว่าพี่อาร์ตและทีมจะมี อะไรสนุกๆ ให้เราท�ำกันอีกในปีหน้านะครับ


ลาดพร้าว-รามอินทรา

ร่วมป้องกันภัยน�้ำท่วม กับ พ.ต.อ. ณรงฤทธิ์ พรหมสวัสดิ์

มีชาวบ้านมาช่วยบริจาคคนละยี่สิบบาท ร้อยห้าบาท จัดอยู่ สี่ถึงห้าวัน เราก็ส่งมอบให้รัฐบาลไปซื้อสิ่งของให้ผู้ประสบภัย ครั้งที่สองมีการน�ำสิ่งของจาก สน. เป็นถุงยังชีพไปมอบที่ต�ำบล กะจะ อ. บางบาล จ.พระนครศรีอยุยา ครั้งที่สามไปที่ลพบุรี อีกสองร้อยกว่าชุด ครัง้ ทีส่ สี่ ง่ ไปเมือ่ เช้าก็อกี สองร้อยกว่าชุดครับ

ขอให้ผู้ก�ำกับฝากถึงคนอ่านที่จะออกไปลอยกระทง ปีนี้หน่อยครับ

อย่ า เล่ น ประทั ด ดอกไม้ ไ ฟครั บ บางที เราไม่ คิ ด ว่ า จะเกิ ด อุบัติเหตุ แต่มันเกิดขึ้นได้ เช่น โยนไปแล้วมีคนได้รับบาดเจ็บ หรือไปตกตามบ้านจะเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้ แล้วก็การเล่นโคม ไฟลอยฟ้า จริงๆ แล้วเขาให้จุดในที่โล่ง บริเวณที่ไม่มีชุมชน ท่านผู้ก�ำกับบอกว่าต้องไปประชุมเรื่องน�้ำท่วมต่อ แต่ผมเห็นบางทีใช้ถุงพลาสติกท�ำโคมซึ่งอันตราย ขึ้นได้ไม่สูง แล้วก็ลงมาใส่บ้านหรือทุ่งหญ้า ก็จะท�ำให้ไหม้แล้วก็ลามไป ใช่ไหมครับ? (ท่านเปรยไว้ช่วงก่อนสัมภาษณ์) ครับ เราต้องเตรียมพร้อม จัดระวังน�้ำท่วม จัดหาที่พัก จัดการ อั น ตรายครั บ ถ้ า เดิ น ทางไปด้ ว ยรถยนต์ ส ่ ว นบุ ค คลก็ ร ะวั ง จราจร แล้ ว ก็ จั ด ชุ ด ดู แ ลความปลอดภั ย ให้ กั บ ประชาชนที่ ไว้หน่อย แต่ปกติเราจัดเจ้าหน้าที่ดูแลป้องกันการลักรถหรือ ทุบกระจกรถส�ำหรับผู้ที่เดินทางมาเทศกาลอยู่แล้วครับ ประสบเหตุน�้ำท่วม

ฉบั บ นี้ เ ราตามมาพู ด คุ ย กั บ พ.ต.อ. ณรงฤทธิ์ พรหมสวั ส ดิ์ ท่ า นผู ้ ก� ำ กั บ สน. ลาดพร้ า ว ผู ้ ดู แ ลทุ ก ข์ สุ ข ของเพื่ อ นบ้ า นใหม่ ของเรากันเสียหน่อย เนื่องจากในช่วงน�้ำท่วม แบบนี้ เ จ้ า หน้ า ที่ ต� ำ รวจไม่ ค ่ อ ยมี ป รากฏอยู ่ ใ น พื้ น ที่ ข ่ าวเท่ า ไรนั ก ทั้ ง ๆ ที่พวกเขาเหล่า นั้นก็ ตั้ ง ใจช่ ว ยเหลื อ พี่ น ้ อ งเราอยู ่ ไ ม่ น ้ อ ย (สั ง เกต กั น บ้ า งไหมนะ?) แถมในเดื อ นนี้ ยั ง มี เ ทศกาล เห็นข่าวบอกว่าพื้นที่ลาดพร้าวย่านบางกะปิก็เป็น ลอยกระทงอี ก ไปถามท่ า นหน่ อ ยดี ก ว่ า ว่ า จุดเสี่ยงด้วย? สถานการณ์ย่านนั้นเป็นอย่างไรบ้าง (รวมถึง ตามที่ ฟ ั ง จากแถลงก็ น ่ า จะรั บ มื อ ได้ ค รั บ แต่ เ พื่ อ ความ ไม่ประมาทก็ควรจะเตรียมไว้ บ้านที่อยู่ในพื้นที่ต�่ำก็ควรจะ เรื่องลอยกระทงอีกนิดหน่อยด้วย) เก็บสิ่งของที่สามารถเคลื่อนย้ายของขึ้นสูงขึ้นไว้ ไม่ได้เป็นการ ตืน่ ตูม แต่เป็นการป้องกันไว้ เผือ่ ฉุกเฉินจะได้ไม่เกิดความเสียหาย ตอนนี้น�้ำท่วมหนักมาก ที่สน.ลาดพร้าวมีส่วนช่วย หรือบางบ้านจะเตรียมถุงทรายไว้ก็ได้ แล้วก็ ติดตามเฝ้าฟัง เหลืออย่างไรบ้างครับ? สถานการณ์ให้รู้ว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้ว ให้รู้ว่าน�้ำถึงไหน เราจัดโครงการ บก.น. 4 (กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 4 ) แล้ ว ก่ อ นเกิ ด เหตุ ก็ จ ะมี สิ่ ง บอกเหตุ ตามดู จ ากที วี จาก ครั้งแรกเราจัดดนตรีเล่นหน้าห้างเดอะมอลล์บางกะปิและที่ ประกาศทางการ แต่อย่าไปเชื่อข่าวลือ การเคหะ ได้เงินทั้งสิ้นประมาณ สองแสนเก้าหมื่นบ้านเศษ


กระทงขี้อวด ใกล้จะสิ้นปีแล้วนะคะ เมื่อพูดถึงสิ้นปีหลายคนก็คงก�ำลัง วางแผนส�ำหรับช่วงเทศกาลอยูว่ า่ จะไปเทีย่ วทีไ่ หนหรือท�ำอะไรดี เทศกาลลอยกระทงเป็นอีกเทศกาลหนึง่ ทีค่ นไทยให้ความส�ำคัญ เป็นค�ำ่ คืนแห่งการเฉลิมฉลองและแสดงการขอบคุณเจ้าแม่คงคา ฉบับนีเ้ ราเลยมีวธิ กี ารท�ำกระทงน่ารักๆ และง่ายแสนง่ายมาฝาก เผื่อว่าคุณผู้อ่านจะน�ำไปใช้ท�ำกระทงเองและน�ำไปลอยด้วย ความภูมิใจค่ะ

บอกเขาไปเลยว่ากระทงนี่ฉันท�ำเอง! อุปกรณ์ 1. กาบกล้วย (ยุคนี้เค้าเลิกใช้โฟมกันแล้วจริงๆ นะคะ ใครที่ ยั ง ใช้ โ ฟมอยู ่ ร ะวั งตอนไปลอยจะโดนคนข้ า งๆ มองด้ ว ย สายตาประณามนะคะ อิอิ) 2. ใบตอง 3. ดอกไม้ส�ำหรับประดับกระทง ที่เราเลือกใช้คราวนี้จะเป็น ดอกบัวและกล้วยไม้ค่ะ 4. ไม้กลัด 5. ธูป เทียน

วิธีท�ำ 1. ตัดกาบกล้วยออกเป็นแว่น เราเลือกต้นทีไ่ ม่ตอ้ งใหญ่มากนะคะ อันเล็กๆ น่ารักดี 2. พันกาบกล้วยด้วยใบตอง ทั้งด้านบนและด้านข้าง 3. น�ำดอกบัวดอกใหญ่ มาคลี่ออกให้บาน และปักไม้กลัดลง ไปตรงกลางเลยค่ะ ถ้าด้านข้างดอกบัวยังเหลือทีอ่ ยูใ่ ห้ใช้ดอก กล้วยไม้แซมเอาก็ได้ หรือถ้าเต็มแล้วจะเป็นดอกบัวดอกเดียว ไปเลยก็ยังน่ารักอยู่ดี 4. ปั ก ธู ป และเที ย นลงไป เป็ น อั น เสร็ จ ค่ ะ กระทงเราน่ า รั ก และง่ายมากเลยใช่มั้ยคะ


All and Delicious (A&D)

ร้านอาหารไทย-อิตาเลี่ยน-ไวน์บาร์ ในโครงการพลาซ่าลากูน ถนนลาดพร้าววังหิน มีอาหารอร่อยหลายจานให้ได้สิ่งมานั่งทานในบรรยากาศสบายๆ เป็นกันเอง ใครแวะ ไปนัง่ ทีร่ า้ นควรสัง่ กุง้ นางสาว กุง้ ทอดสูตรพิเศษหอมอร่อยติดลิน้ เต๋าคลุกฝุน่ เผือก หัน่ เต๋าชุบแป้งโรยงาขาว คาโบนาร่า เมนูคุ้นตาแต่รสชาติอร่อยกว่าร้านอื่น ที่ร้าน บรรยากาศดี ดนตรีเพราะ จากร้านมองเห็นบึงของโครงการด้วย นอกจากอาหารและ เครื่องดื่มทั่วไป ที่นี่ยังมีไวน์หลายชนิดให้ได้เลือกจิบกันด้วย รับส่วนลด 10% (เฉพาะค่าอาหาร) ส�ำหรับผู้อ่านที่แสดงนิตยสารหน้านี้ โครงการพลาซ่าลากูน ใกล้บึงน�้ำ เปิดทุกวันตั้งแต่ 15.00 น. โทร. 02-931-1541

Einstein Cafe จากสูตรเปลีย่ นโลกของ Albert Einstein “E = MC²” กลายมาเป็นสมการความอร่อย “Einstein Café = Meal x Creativity²” ของทางร้าน เมนูทอี่ ยากให้ลองคือ เครปสลัดไอน์สไตน์ สลัดไก่ ห่อด้วยแป้งเครปนุม่ ด้วยความหอมนุม่ ของแป้งเครปและความกรอบหวานของผักสด ท�ำให้ได้ รสชาติใหม่ทไี่ ม่มใี ครเหมือน สเต็กแซลมอนราดซอสแคปซีคมั ปึกปลาแซลมอนชิน้ ใหญ่ราด ซอสสูตรเฉพาะของร้าน อร่อยเต็มอิม่ สปาเก็ตตีซ้ ฟี ดู้ ผัดไวน์ขาว รสเยีย่ มด้วยกลิน่ ของซีฟดู้ สดๆ บวกกับกลิน่ ทีต่ า่ งออกไปด้วยพริกแห้ง ปิดท้ายด้วยไอน์สไตน์โทสต์ ไอศกรีมทอด ทัง้ ร้อน ทัง้ เย็น กลมกล่อมก่อนกลับบ้าน นอกจากอาหารแล้วทีร่ า้ นยังบริการเครือ่ งดืม่ หลากหลายชนิด เอาใจทัง้ คนรักกาแฟและคนรักเบียร์อกี ด้วย มีโปรโมชัน่ เครือ่ งดืม่ คุม้ ๆ สลับสับเปลีย่ นกันไปทุก เดือน ถามกับพีเ่ บิรด์ เจ้าของร้านสาวสวยได้เลย รับ welcome drink และส่วนลด 10% (เฉพาะค่าอาหาร) ส�ำหรับผู้อ่านที่แสดงนิตยสารหน้านี้ The Nine Neighbourhood Center ถนนพระราม 9 ชั้น 2 อาทิตย์ – พฤหัสบดี เปิด 12.00 – 24.00 น. ศุกร์ – เสาร์ เปิด 11.00 – 01.00 น. โทร. 02-716-7850, 087-812-1000


Chocolate Cupcake คัพเค้กสุดอร่อยของสาวน้อยน่ารัก

โดย ปริดา มโนมัยพิบูลย์

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว น้องปิกนิก หลานสาวของบัว อายุครบเก้าขวบค่ะ สาวน้อยคนนีโ้ ตมากับเค้กวันเกิดทีอ่ าบัว ท�ำให้ทกุ ปี ปีนกี้ เ็ ช่นเดียวกับปีทแี่ ล้วๆ คืออาบัวจะต้องท�ำเค้ก ทีน่ า่ รักน่าทานและสามารถทานได้สะดวกไปให้เธอเลีย้ งวันเกิด กับเพื่อนๆ ที่โรงเรียน แล้วจะมีอะไรสะดวกไปกว่าคัพเค้ก อีกล่ะคะ หลานสาวสุดที่รักขอมาว่าให้เป็นเค้กช็อคโกแลต อาบัวเลยค้นสูตรเค้กช็อคโกแลตเนื้อชุ่มฉ�่ำ และเลือกแต่ง หน้าเค้กด้วยครีมเบาๆ ฟูฟ่อง ทานง่ายส�ำหรับเด็กๆ ค่ะ อาบั ว เพิ่ ม เติ ม ความน่ า รั ก ของเค้ ก ด้ ว ยการเหยาะสี ผสมอาหารสีชมพูลงไปทีค่ รีมบางส่วน และประดับหน้าเค้ก ด้วยน�้ำตาลรูปดอกไม้สีหวาน หลานสาวกลับมาเล่าว่า เพื่ อ นๆ พากั น “กิ๊ ว ก๊ า ว”และเอร็ ด อร่ อ ยกั บ คั พ เค้ ก นี้ กันใหญ่เลยล่ะค่ะ

ส่วนผสม

ดาร์คช็อคโกแลต แป้งสาลีเอนกประสงค์ ผงฟู เบคกิง้ โซดา เกลือป่น เนยจืด(ทิง้ ให้อยูท่ อี่ ณ ุ หภูมหิ อ้ ง) น�ำ้ ตาลทราย ไข่ไก่ กลิน่ วานิลลา ครีมเปรีย้ ว(sour cream) นมข้นจืด เตาอบอุน่ ไว้ทอี่ ณ ุ หภูมิ

85 1 1/2 1/2 1/4 1/2 1 2 1 1/2 1/2 175

กรัม ถ้วยตวง ช้อนชา ช้อนชา ช้อนชา ถ้วยตวง ถ้วยตวง ใบ ช้อนชา ถ้วยตวง ถ้วยตวง องศา

วิธที �ำเค้ก

1. ละลายช็อคโกแลตในไมโครเวฟ 1 นาที แล้วน�ำออกมาคน ถ้ายังไม่ละลายก็อน่ ุ ต่อ ครัง้ ละ 30 วินาที พักช็อคโกแลตให้หายร้อน 2. ร่อนแป้ง ผงฟู เบคกิง้ โซดาและเกลือเข้าด้วยกันแล้วพักไว้ 3. ตีเนยและน�ำ้ ตาลจนเข้ากัน ค่อยๆ เทช็อคโกแลตลงไป (ต้องเป็นช็อคโกแลตที่ หายร้อนแล้วนะคะ) แล้วตีตอ่ ด้วยความเร็วตำ�่ ให้ชอ็ คโกแลตเข้ากับเนย 4. ใส่ไข่ลงไปทีละฟองพร้อมกับกลิน่ วานิลลา แล้วตีดว้ ยความเร็วปานกลางให้เข้ากัน ใส่ครีมเปรีย้ วตามลงไป 5. ใส่แป้งสลับกับนมลงไป ตีดว้ ยเครือ่ งใช้ความเร็วตำ�่ หรือใช้ตะกร้อมือจนส่วนผสม เข้ากันดี 6. เอาเค้กใส่พมิ พ์ อบเป็นเวลา 20 - 25 นาที อบสุกแล้วน�ำมาทิง้ ให้เย็นบนตะแกรง ก่อนแต่งหน้าด้วย Crème Chatilly ค่ะ

ส่วนผสมและวิธีท�ำ Crème Chantilly ตีวปิ ปิง้ ครีม 1 ถ้วยกับน�ำ้ ตาล 1 ช้อนโต๊ะ และกลิน่ วานิลา 1 ช้อนชาจนตัง้ ยอด แล้วน�ำไปแต่งหน้าคัพเค้กทีห่ ายร้อนแล้วค่ะ

เครียดกับเรื่องน�้ำท่วมกันมามากแล้ว ลองพักสมอง สบายๆ กับสูตรคัพเค้กของสาวน้อยปิกนิกกันนะคะ ท�ำง่าย ทานง่าย แล้วยังน่ารักด้วยค่ะ


ลอยกระทงทรงเครื่องที่ พลาซ่า ลากูน วังหิน ลาดพร้าว


เทศกาลลอยกระทงแบบนี้ คงมีหลายคน ที่ เ บื่ อ กั บ การแย่ ง ชิ ง พื้ น ที่ ห ายใจกั บ ประชากรที่ มี อย่ า งล้ น หลามจนตั ด สิ น ใจขอขมาและอธิ ฐ าน ขอพรจากพระแม่ ค งอยู ่ ที่ บ ้ า น แต่ คุ ณ ผู ้ อ ่ า นคะ ...แหม! ก็ มั น เป็ น เทศกาล คนก็ ต ้ อ งเยอะ เป็นธรรมดาค่ะ ไม่เยอะก็ไม่สนุก จริงไหมคะ? นี่ไงคะ เราเลยต้ อ งออกมาท� ำ ให้ เ ทศกาลลอยกระทง สนุ ก ยิ่ ง ขึ้ น ค่ ะ ได้ ข อขมาพระแม่คงคา ได้สืบ สาน วั ฒนธรรม สรวลเสเฮฮา แถมไม่ต้องกลัวว่า จะ เลอะโคลนหรื อ ลื่ น ไถลตกตลิ่ ง ด้ ว ย สนุ ก แน่ ค ่ ะ ถ้ า มางานลอยกระทงที่ พลาซ่า ลากูน แถวย่า น วั ง หิ น ด้ ว ยกั น ขึ้ น หั ว เรื่ อ งว่ า “ลอยกระทงทรงเครื่ อ ง” คุ ณ ผู ้ อ ่ า น จะยังงงๆ ว่า เอ๊ะ? ทรงเครื่องอะไร? ผู้เขียนจะเล่าให้เข้าใจเดี๋ยวนี้ แหล่ะค่ะ คือที่ พลาซ่า ลากูน เนี่ย เขาเป็น Shopping Resort ที่เน้น เอาใจทุกคนในครอบครัว ท�ำให้มรี า้ นรวงต่างๆ หลากหลาย เหมาะกับ คนทุ ก เพศทุ ก วั ย เพราะฉะนั้ น แล้ ว ไม่ ว ่ า คุ ณ ผู ้ อ ่ า นจะพาใคร ไปลอยกระทงด้วยปีนี้ ถ้าไปที่ พลาซ่า ลากูน รับรองว่า “ครบเครือ่ งครบครัน-มันส์-เฮ” แน่นอน ผู้เขียนขอยกข้อมูลในเว็บไซต์ของเขา ที่เขียนเล่าไว้มาบอกต่อบางตอนนะคะ “พลาซ่ า ลากู น เมื อ งสรรพสิ น ค้ า ช็ อ ปปิ ้ ง คอนเซ็ ป ต์ ใ หม่ ในบรรยากาสที่ อ บอุ ่ น เป็ น กั น เอง ส� ำ หรั บ คนรุ ่ น ใหม่ ที่ รั ก ธรรมชาติ แมกไม้ สายน�้ ำ .....ไม่ ว ่ า จะอยู ่ บ ริ เ วณไหน ก็เพลิดเพลินได้กบั ธรรมชาติและสินค้านานาชนิด ซึง่ ประกอบด้วย ซุปเปอร์มาร์เก็ต, ร้านอาหาร, ร้านค้า, ร้านหนังสือ, ร้านเบเกอร์ร,ี่ ร้ า นกาแฟ, ศู น ย์ อ าหาร, อาหารเสริ ม สุ ข ภาพ, สมุ น ไพรไทย ซึ่ ง แต่ ล ะร้ า นถู ก ตกแต่ ง ไว้ อ ย่ า งมี ส ไตล์ มี คุ ณ ภาพและ ที่ ส� ำ คั ญ ราคาไม่ แ พง มี กิ จ กรรมส� ำ หรั บ บุ ต รหลานมากมาย ทั้ ง สระว่ า ยน�้ ำ ขนาดใหญ่ ไ ด้ ม าตรฐาน พรั่ ง พร้ อ มด้ ว ย โรงเรี ย นสอนดนตรี โรงเรี ย นสอนภาษาอั ง กฤษ คณิ ต ศาสตร์ คิ ด เร็ ว วาดรู ป ฯลฯ ครบครั น ครบเครื่ อ งเหมื อ นเดิ น อยู ่ ใ น สวนสาธารณะ อากาศโปร่ ง โล่ ง สบายไม่ แ ออั ด ยั ด เยี ย ด ได้ ข องครบ ได้ อิ่ ม ท้ อ ง ได้ ร ้ อ งเพลง อะไรจะสุ ข เท่ า นี้ ไ ม่ มี อี ก แล้ ว ..” เห็นไหมคะว่ามีทุกอย่างให้คุณเลือกสรร จะพาใครไป ก็ ห าร้ า นถู ก ใจได้ ไ ม่ ย ากเลย พอตกกลางคื น หน่ อ ย บรรยากาศ จะดีมากขึ้นไปอีกค่ะ เพราะร้านรวงทั้งหลายจะเริ่มเปิดไฟกันแล้ว จะไปเดิ น เล่ น หาร้ า นถู ก ใจก่ อ นแล้ ว ค่ อ ยไปลอยกระทงก็ ไ ด้ ค ่ ะ เพลิ น ชั ว ร์ อะไรนะคะ? ยั ง ไม่ ไ ด้ บ อกว่ า ลอยกระทงตรงไหน เหรอคะ? ก็ ล อยใน ลากู น (LAGOON) ไงคะ จุ ด เด่ น ของที่ พลาซ่ า ลากู น ก็ คื อ การมี บึ ง ขนาดใหญ่ อ ยู ่ ใจกลางโครงการ จุ ด นี้ นี่ เ องที่ เราสามารถมาลอยกระทงได้ ในวั น ลอยกระทง ที่ นี่ เขามี ก ารจั ด เทศกาลอย่ า งจริ ง จั ง ด้ ว ยนะคะ มี ก ารสร้ า ง ท่ า น�้ ำ ไว้ ใ ห้ ล อยกระทงกั น อย่ า งเรี ย บร้ อ ย ไม่ ต ้ อ งกั ง วลค่ ะ มี ก ารประกวดนางนพมาศ (ทั้ ง รุ ่ น เล็ ก และรุ ่ น ใหญ่ ) มี ก ารขาย ของต่างๆ จะกิน จะช็อปก็สุดแต่ความต้องการได้เลย แน่นอนว่า มีก ระทงขายวันงานอยู่แล้วล่ ะ ค่ ะ ถ้ าไม่ มีเวลาท�ำเอง จะมาหา ซื้ อ ที่ นี่ ก็ ไ ด้ (อย่ า ลื ม เลื อ กอั น ที่ ไ ม่ ใช้ โ ฟมนะคะ)

ที่นี่จอดรถได้ประมาณ 300 คันค่ะ อาจจะหาที่ล�ำบากนิดหน่อยวันงาน โบก Taxi มากัน หลายๆ คน น่าจะสะดวกที่สุด ถ้ามีข้อมูลอยากสอบถาม ก็โทร.ไปได้เลยที่ 02-541-9166 หรื อ ที่ www.plaza-lagoon.com ค่ ะ


พยากรณ์รายเดือนพฤศจิกายน 2554

โดย หมอกฤษณ์ คอนเฟิร์ม

Sunday Monday

Thursday

การงาน ใครที่ ท� ำ งานการสื่ อ สาร สิ่ ง พิ ม พ์ ประชาสัมพันธ์จะได้รับการไว้วางใจจากหัวหน้า ให้รับผิดชอบงานมากขึ้นและเป็นตัวชี้วัดความ ก้าวหน้า ผูท้ ที่ ำ� อาชีพอืน่ ก็มเี กณฑ์กา้ วหน้าเช่นกัน เพียงแต่ยังไม่ถึงเวลา ระวังคนอ้วนลงพุง ผิวขาว เขาจะท�ำให้คุณออกจากงานได้ การเงิน แม้ภาระการเงินจะย�ำ่ แย่แต่ได้ผใู้ หญ่ ใจดีเข้ามาโอบอุ้ม ท�ำให้ปัญหาทั้งหมดคลี่คลาย หายห่วง ความรัก คนโสดจะได้พบปะพู ดคุ ย ดู ใจกั บ เพศตรงข้าม ช่วงนีค้ ณ ุ เนือ้ หอมเหลือเกิน ส�ำหรับ คนไม่โสดก็อบอุ่นพูดคุยลงตัว แม้จะมีปัญหา อยู่บ้าง ก็สามารถแก้ไขได้ ไร้กังวล สุขภาพ คุณผู้ชายระวังโรคผิวหนัง ส่วนคุณ ผูห้ ญิงระวังเส้นประสาทอักเสบ และอาการมึนงง เสริมดวง บริจาคทานให้แก่เด็กก�ำพร้าหรือ เด็กพิการจะช่วยให้ทา่ นรอดพ้นจากอุปสรรคการงาน และความกดดันจากคนรอบข้าง

การงาน ปั ญ หาเก่ า ๆ จะถู ก ขุ ด คุ ้ ย ขึ้ น มา พู ด คุ ย ในวงงาน อาจเรี ย กได้ ว ่ า อยู ่ ใ นช่ ว ง ปรั บ ปรุ ง แผนงานก็ ว ่ า ได้ หากคุ ณ ยั ง ท� ำ ตั ว เรื่ อ ยๆ แบบเดิ ม ผู ้ ใ หญ่ ค งไม่ ใ ห้ โ อกาสคุ ณ อี ก แล้ ว เรื่ อ งชู ้ ส าวในวงงานจะท� ำ ให้ คุ ณ เสี ย ชื่ อ เสี ย ง การเงิน มีเรื่องใช้เงินเป็นประจ�ำ รายจ่าย จุกจิกเข้ามาจนปวดหัวถึงสิน้ เดือน เป็นแค่ชว่ งนี้ เท่านั้น ความรั ก คนโสดเดือนนี้เป็นช่วงที่แย่จริงๆ ถูกเพศตรงข้ามหลอกลวงให้เสียความรู้สึกและ ก�ำลังใจ คนทีม่ คี อ่ ู ยูแ่ ล้วก็เหินห่างไม่พดู คุยสนิทสนม เหมือนเมือ่ ก่อน สุขภาพ คุณผู้ชายระวังโรคผิวหนังและโรค ล�ำไส้ ส่วนคุณผูห้ ญิงระวังเส้นประสาทอักเสบ เสริมดวง เปลี่ยนกระเป๋าเงินเป็นสีเทาและ ต้องไม่ใส่เหรียญในกระเป๋าจะท�ำให้คณ ุ รับเงิน เข้ามากขึ้น เงินขาดมือน้อยลง

การงาน สิ่งที่คุณตั้งใจเอาไว้จะสมหวังดังคิด ปัญหาอุปสรรคทีเ่ คยพบเจอจะหายไป ได้รบั การ ช่วยเหลือจากคนรอบข้าง เตรียมตัวรับโอกาส ครั้งใหม่อย่างตั้งใจ มุ่งมั่นท�ำไปเดินตรงไปสู่ฝัน การเงิน ช่วงนีห้ ากมีใครมาขอความช่วยเหลือ เรื่องเงินทอง คิดให้มากเพราะคุณมีเกณฑ์ที่จะ ต้องเสียเปล่าอย่างแน่นอน เก็บเงินไว้บ้างอย่า เอาไปเลี้ยงคนใกล้ตัวหมด ความรัก คนโสดจะพบรักแบบไม่คาดคิดใน งานเลีย้ งทีส่ ำ� คัญ คนมีเจ้าของแล้วจะได้เดินทาง อย่างสนุกสนานและมีความสุขมาก สุขภาพ คุณผูช้ ายระวังสายตาพร่ามัว ใจสัน่ มือ เท้าชา คุณผู้หญิงระวังจะปวดหัวบ่อย ความดัน โลหิตสูง เสริ ม ดวง บริ จ าคหนั ง สื อ เก่ า ๆ ที่ คุ ณ อาจ ไม่ใช้หรือไม่ก็ซื้อหนังสือใหม่ให้ตามโรงเรียน บุญและบารมีช่วยคุณได้

W ednesday Tuesday

การงาน ผู ้ ใ หญ่ เ อ็ น ดู รั ก ใคร่ การงานมี แนวโน้มที่ดีขึ้น ได้รับมอบหมายรับผิดชอบงาน ส�ำคัญ เพือ่ นฝูงคนใกล้ชดิ ให้ความส�ำคัญไม่วา่ ร้าย คนรู ป ร่ า งเตี้ ย ผิ ว สองสี อายุ ม ากกว่ า จะมา ชักชวนให้โอกาสในการท�ำธุรกิจ สามารถท�ำได้เลย การเงิน ช่ ว งเดื อ นนี้ ป ั ญ หาการเงิ น พบว่ า เบาบางลงมาก หลังผ่านมรสุมคงเริม่ ยิม้ ได้บา้ งแล้ว ยังไงก็อย่าเพิง่ ชะล่าใจ เพราะคนรูปร่าง อ้วนท้วม ผิวสองสี วนเวียนเข้ามาสร้างปัญหาการเงินเป็นระยะๆ ความรั ก คนโสดช่ ว งนี้ จ ะมี ค นมี คู ่ แ ล้ ว มาติดพัน รูปร่างไม่สูงไม่เตี้ย ผิวคล�้ำ เป็นเพื่อน คู่คิดร่วมปรึกษาได้ แต่ไม่แนะน�ำให้สานสัมพันธ์ จะเกิดปัญหากับคุณได้ คนไม่โสดก็ยำ�่ แย่ ความรัก ทีด่ ดู มี เี สน่ห์ วันนีจ้ ดื ชืดไร้ความหวาน สร้างความ ประทับใจกันหน่อยจะได้ไม่เบื่อ สุขภาพ คุณผู้ชายระวังอาการปวดหลังและ ระบบขั บ ถ่ า ยผิ ด ปกติ ส่ ว นคุ ณ ผู ้ ห ญิ ง ระวั ง โรคภูมิแพ้อาหารเป็นพิษ เสริมดวง ปลู ก ต้ น ไม้ ป ระดั บ ที่ อ อกดอกได้ แต่ต้องไม่มีหนามเนื่องจากหนามจะท�ำให้เกิด อุปสรรคในการงาน

การงาน คุณมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นงานใหม่หรือ รั บ ผิ ด ชอบงานชิ้ น ใหม่ ที่ รู ้ สึ ก ชื่ น ชอบและ กระตือรือร้นที่จะท�ำงานนี้มาก มีการเดินทางมา เกี่ยวข้องบ้างเป็นระยะ เดือนนี้อาจจะเป็นช่วง ที่ ดี ช ่ ว งหนึ่ ง ของปี นี้ เ ลยที เ ดี ย ว เต็ ม ที่ กั บ งาน ผลส�ำเร็จอยู่แค่เอื้อม การเงิน คุณมีเกณฑ์ได้รบั เงินพิเศษโดยไม่คาดคิด หรือเงินแบบลับๆ เช่น เงินใต้โต๊ะ รวมไปถึงโชค ลาภ เสีย่ งทายเดือนนีค้ ณ ุ สามารถลงทุนเสีย่ งดวงได้ ความรัก คนโสดเดือนนี้คุณจะรู้สึกสับสนใน อารมณ์ของตนเอง คิดมากในเรื่องของความรัก จะใช่หรือไม่ใช่ เวลาเท่านั้นที่บอกได้ ด้านคนที่มี คู่แล้ว ระมัดระวังเรื่องที่ผิดศีลธรรมประเพณีไว้ ให้หนัก อย่าประมาทต้องระงับจิตใจไว้ให้มั่น สุขภาพ คุณผูช้ ายระวังอาหารเป็นพิษและโรค กระเพาะ ส่วนคุณผูห้ ญิงโรคล�ำไส้อกั เสบและปวด ท้องน้อย เสริมดวง ไปเทีย่ วซึมซับธรรมชาติและน�ำของ ที่ ผ ลิ ต จากธรรมชาติ ม าตกแต่ ง ที่ พั ก อาศั ย จะช่วยให้ชีวิตคุณดีขึ้นอย่างคาดไม่ถึง

Friday Saturday

การงาน หลายครัง้ ทีค่ ณ ุ สามารถผ่านพ้นเรือ่ ง ร้ายๆ มาได้ เดือนนี้ก็เช่นเดียวกัน ต้องใจเย็นกับ การแก้ปญ ั หา เจ้านายผูใ้ หญ่อาจจะไม่อยูข่ า้ งคุณ แต่อย่างน้อยคุณก็มเี พือ่ นทีด่ อี ยูข่ า้ งกาย สูต้ อ่ ไป แบบช้าแต่มั่นคง แค่นี้ชีวิตคุณก็ราบรื่นแล้ว การเงิน ภาพรวมรายรั บ รายจ่ า ย มี ก าร หมุนเวียนเปลี่ยนมือเป็นว่าเล่น แม้จะมีรายรับ เข้ามาหลายทาง แต่รายจ่ายก็ฉดุ รัง้ ให้ตอ้ งเสียเงิน ก้อนโต หากมีคนมาเจรจาขอยืมเงินหลีกเลีย่ งดีทสี่ ดุ ความรัก คนโสดช่วงนี้ยังอยู่ในสภาวะพักใจ ปิดใจในเรื่องรัก แม้มีความรักก็ยังไม่คบกับใคร จริงจัง อยู่คนเดียวสักพักก็ดี ส่วนคนไม่โสดมี คนรักแล้วน่าเป็นห่วง ห่อเหี่ยวดูพิลึกใจ ถ้าคุณ ไม่ปรับตัวเข้าหากัน มีโอกาสทีจ่ ะเป็นโสดอีกครัง้ แน่นอน สุขภาพ อาการป่วยเรื้อรังไม่ยอมหายเสียที สามวันดีสี่วันไข้ เป็นเช่นนี้มานาน โดยเฉพาะ ระบบย่อยคุณต้องระวังเป็นพิเศษ งดกินอาหาร ย่อยยากและรสจัด เสริมดวง พกลูกอมเอาไว้ เจอใครก็แจกไป เรือ่ ยๆ เป็นการสร้างบารมีไปในตัว ท�ำให้ความ สมานฉันท์เกิดขึ้นอีกด้วย

เช็คดวง 24 ชั่วโมงที่ 1900-111-230 หรือ 081-206-2424 กับนักพยากรณ์ ในเครือหมอกฤษณ์ confirm

การงาน มีเรือ่ งให้ตนื่ เต้นตลอดเดือนนี้ งานทีค่ ดิ ว่าจะราบรืน่ ก็พลิกผลันให้ยกเลิก ส่วนงานทีค่ ดิ ว่า จะพบปัญหาก็ราบรืน่ จนแปลกใจ นับจากนีค้ ณ ุ ต้อง ตัง้ สติให้มนั่ เพราะจะมีเหตุการเปลีย่ นไปเปลีย่ นมา แบบนีเ้ กิดขึน้ ทุกวันในเดือนนี้ การเงิน รายรับที่เข้ามาอาจเพียงพอต่อราย จ่าย แต่ไม่เพียงพอต่อการเก็บออม แนะน�ำให้หา งานพิเศษท�ำเพื่อเพิ่มเงินเก็บ ปัญหาเงินขาดมือ ก็จะไม่เกิดขึ้น ความรัก คนโสดคงต้องปวดหัว เนื่องจากคน เก่าที่เลิกลากลับเข้ามาสร้างความวุ่นวายจน ท�ำให้คนปัจจุบันไม่เข้าใจ แก้ไขให้จบไม่เช่นนั้น จะวุ่นวายไม่รู้จบ ด้านคนไม่โสด ปัญหาในบ้าน ส่วนใหญ่เกิดการพูดคุยถึงอดีต เอาเรื่องเก่าๆ มาคุยกัน นึกถึงสิ่งดีๆ กันไว้โลกจะได้สดใส สุ ข ภาพ โรคกระดู ก เส้ น เอ็ น ข้ อ ต่ อ ทั้ ง หลายต้ อ งระวั ง เป็ น พิ เ ศษอย่ า ให้ เ กิ ด อาการบาดเจ็ บ ได้ เ พราะจะเรื้ อ รั ง ไปอี ก นานที เ ดี ย ว เสริ ม ดวง หาต้นกระบองเพชรต้นเล็กๆ มา ประดับบนโต้ะท�ำงาน จะช่วยเพิม่ บารมี ให้ตวั คุณ ก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน


สน.ประเวศ สน.คลองตัน สถานีดับเพลิงหัวหมาก สถานีดับเพลิงพระโขนง สำ�นักงานเขตสวนหลวง สำ�นักงานเขตประเวศ

รับสมัคร พนักงานขาย เพื่อร่วมทำ�งานกับ นิตยสาร Neighbour ติดต่อ โทร. 02-321-3911

สนใจโฆษณา ติดต่อ

02-321-3911

บริษัท เนเบอร์ มีเดีย จำ�กัด

02-328-6971-2 02-314-0041-3 02-314-0071 02-311-3429 02-322-6688 02-328-7109

การไฟฟ้าฯ เขตบางกะปิ การไฟฟ้าฯ เขตประเวศ สำ�นักงานประปา สาขาสุขุมวิท โรงพยาบาลวิภาราม โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ โรงพยาบาลสัตวสวนหลวง

02-314-0024 02-316-8001 02-331-0028-32 02-722-2500-24 02-378-9000 02-722-2255

รับสมัครครูภาษาไทย ด่วน! คุณสมบัติ -จบปริญาตรี เอกปฐมวัย -ประสบการณ์ 1-2 ปี -เพศหญิง อายุ 25-35 ปี -สื่อสารภาษาอังกฤษได้

สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเองที่ โรงเรียนนานาชาติคนิ เคดกรุงเทพ 205/73-74 ซ. ผาสุกสันติ 3 ถ. พัฒนาการ 69 แขวง / เขต ประเวศ กทม. โทร 02-321-7010-12 แฟกซ์ 02-321-7013 หรือสมัครผ่าน E-mail : Maitree_kincaidbangkok@yahoo.com

มีกระเป๋าแบรนด์เนมสภาพใหม่ ใช้เอง หลายใบ ทั้ง Chanel และ LV สอบถามได้ที่ คุณมุก 084-993-6151

บริษัท โคลัมเบีย ซาวด์ จ�ำกัด ผู้น�ำเข้าและตัวแทนจ�ำหน่าย ทีวีติดรถยนต์ มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญทางด้านระบบ CAR MULTIMEDIA ที่สมบูรณ์แบบมากว่า 30 ปี ขณะนี้ทางบริษัทก�ำลังขยายงาน และต้องการพนักงานหลายอัตรา ดังนี้ บริษัท โคลัมเบีย ซาวด์ จ�ำกัด 1873/6 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม 10900 ติดต่อคุณปัทมา โทร : 080-262-3007 http://www.columbia-sound.com หรือส่ง Resume มาได้ที่E - mail : coron_columbia@hotmail.com

1) พนักงานขาย 2) เจ้าหน้าที่การตลาด 3) ธุรการทั่วไป 4) พนักงานขับรถ 5) ช่างติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ 6) ช่างอิเล็กโทรนิค

1 ต�ำแหน่ง 1 ต�ำแหน่ง 1 ต�ำแหน่ง 1 ต�ำแหน่ง 3 ต�ำแหน่ง 1 ต�ำแหน่ง


ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ในช่วงนำ�้ท่วมนี้ หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินสำ�หรับนำ�้ท่วม หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยผู้ประสบภัยสาธารณสุข สายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วนกรมชลประทาน สายด่วนกรมทางหลวง ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กรมทางหลวงชนบท การรถไฟฯ บขส. ตำ�รวจทางหลวง(สอบถามเส้นทางนำ�้ท่วมได้ 24 ชม.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเพื่อนบ้าน

ได้ผ่านทางบัญชีของ สภากาชาดไทย ชื่อบัญชี สภากาชาดไทยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ 045-304190-6

1669 1784 1460 1586 1356 1146 1690 1490 1193 1129

Neighbour Magazine Issue.12  

Loy Krathong Issue......with Bebe

Neighbour Magazine Issue.12  

Loy Krathong Issue......with Bebe

Advertisement