Page 1

Issue 13:December 2011


5 ธันวา ราชสดุดี ห้ า ธั น วา พระมิ่ ง ภพ พระเมตตา พระกรุ ณา

เวียนมา ครบศิริ มหาราช ด้ว ยรัก

อีก ค�ำรบ แปดสิบสี่พรรษา ดั่งธารา ประจัก ษ์ทรวง

ขออ� ำ นาจ ขอทวยเทพ ถวายพระพร ให้ ลุ ล ่ ว ง

สวงสวรรค์ เทวา แทนผองไทย เกษมส�ำราญ

ชั้นเมฆา บนฟ้าสรวง ถ้ว นทุก ดวง ชั่ว นานปี

เห็ น ชั ดเจน ค� ำ พ่ อ เคย ให้ พ อเพี ย ง ให้ ลู ก ดี

แจ้งแล้ว หลั่งลงใจ พอใช้ ดั่งค�ำพอ

พ่อ แก้ว เอ๋ย ให้เ ป็นศรี และพอมี พ่อ บวร

โอ้ อกเอ๋ ย ร้ อยใจรั ก ลู ก น้ อ มเกล้ า น้ อมชี พ รอน

อกไพร่ฟ ้า บาทพระองค์ ก้มบังคม รองพระบาท

สวามิภัก ดิ์ พระทรงศร พนมกร ทุก ชาติไ ป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าบริษัท เนเบอร์ มีเดีย จ�ำกัด


Neighbour 5 our news ข่ า วฝาก อยากบอกต่ อ 6 our kids อนุ บาลเพื่ อ นบ้ า น 7 easy english ง่ า ยจั ง ฝรั่ ง จ๋ า 8 our mind สุ ข ใจ 9 meet the doctor อุ ่ นใจ ใกล้ ห มอ 10 our dent ฟุ ด ฟิ ด ฟอร์  “ฟั น” 11 homme’s hour รู ้ ไ ว้ ไ ปอวดสาว 12 our skin พบหมอผิ ว 14 be our guest แขกไป ใครมา 17 neighbour voice เพื่ อ นคุ ย 18 our neighbour คุ ยข้ า งรั้ ว 20 eating out อร่ อ ย ใกล้ บ้ า น 22 after flood นํ้ า ลด(เกื อ บ)หมดห่ วง 24 do it yourself ประดิ ษ ฐ์  (ประดอย) 25 our kitchen เปิ ด เตา เข้ า ครั ว 26 horoscope ล่ วงรู ้ ดวงชะตา 27 hot line สายด่ วน สายฉุ ก เฉิ น classified หาง่ า ย ใช้ ค ล่ อ ง

Our Neighbour Contributors นักเขียนรับเชิญ

December 2011

สวัสดีคุณผู้อ่านทุกท่านค่ะ เดือนสุดท้ายของปีเวียนมาถึงอีกครั้งนะคะ เวลาผ่านไปรวดเร็วมาก ถึงตอนนี้นิตยสาร เนเบอร์ก็มีอายุครบ 1 ปีเต็มพอดิบพอดี ใน 1 ปีที่ผ่านมามีเรื่องดีๆ เกิดขึ้นเยอะแยะมากมาย ดิฉันในฐานะตัวแทนของ ทีมงานนิตยสารทุกคนต้องขอขอบคุณคุณผูอ้ า่ นทุกท่านส�ำหรับการติดตามและการต้อนรับทีม่ ใี ห้กนั เสมอมาตลอดทัง้ ปี และ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะยังคงเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันอย่างนี้เรื่อยไปนะคะ ในช่วงสิ้นปีหลังจากที่ชาวกรุงเทพมหานครผ่านพ้นจากการลุ้นระทึกว่า “น้องน�้ำ” จะแวะมาเยี่ยมเยียนบ้านหรือไม่ ตอนนีค้ นส่วนใหญ่ในกรุงเทพฯ ก็เริม่ กลับมาใช้ชวี ติ อย่างเป็นปกติแล้ว อย่างไรก็ตามมหาอุทกภัยครัง้ นีย้ งั คงไม่จบสิน้ ส�ำหรับ คนในอี กหลายพื้ น ที่ แ ละอี กหลายแห่ ง ยั ง ต้ อ งได้ รับ การเยี ย วยา แต่ ก็อ ย่ างที่ใครๆ ว่าไว้นะคะ ว่าในวิก ฤตมีโ อกาส ส�ำหรับวิกฤตครัง้ ทีผ่ า่ นมานี้ ทางทีมงานนอกจากจะเครียดจากการตระเตรียม “พีก่ ระสอบทราย” ไว้รบั มือแล้ว ยังต้องเครียด เรื่องหมดสตางค์จากการตุนบะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูปและสิ่งของต่างๆ เพื่อการเตรียมพร้อม แต่โอกาสอันดีที่เราได้รับก็คือ เราได้ ช่วยกันคิด ได้พูดคุยและใช้เวลากับคนในครอบครัวมากขึ้น คิดดูสิคะว่าตั้งแต่เด็กจนโตขึ้นมาท�ำงาน มีโอกาสมากน้อย แค่ไหนคะที่คุณพ่อ คุณแม่และคุณลูกจะได้หยุดพร้อมกันเป็นระยะเวลายาวๆ แบบนี้บ้าง ที่ส�ำคัญที่สุดที่เราได้จากภัย น�้ำท่วมครั้งนี้ คือ เราได้ตระหนักว่าเรามีพ่อหลวงที่ทรงเป็นปราชญ์อย่างแท้จริง (หากใครยังไม่ได้ดูกระแสพระราชด�ำรัส ปี 2536 ลองเปิด Youtube ดูกันได้ค่ะ) ดังนั้นเดือนธันวาคมนี้เราจึงขอเชิญคุณผู้อ่านทุกท่านระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของในหลวง รวมไปถึงพระคุณของคุณพ่อกันค่ะ ขออภัยทีเ่ ดือนทีแ่ ล้วเราไม่สามารถมาเจอคุณผูอ้ า่ นในรูปแบบเล่มเต็มได้และเดือนนีท้ อี่ าจจะออกมาพบปะกันช้าไปบ้าง ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากสภาวะน�้ำท่วมค่ะ การพัฒนาคือการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น แต่หากไม่มีการเปลี่ยนแปลง การ พัฒนาคงจะเกิดขึน้ ไม่ได้จริงไหมคะ ในโอกาสขึน้ ปีใหม่นี้ เราตัง้ ใจไว้วา่ เราจะพัฒนาหนังสือให้ดยี งิ่ ๆ ขึน้ ดังนัน้ คุณผูอ้ า่ นจะ ได้พบการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ นะคะ เราขอสัญญาว่าจะน�ำแต่สิ่งดีๆ ไอเดียใหม่ๆ แต่ยังเก๋และมีประโยชน์มาฝากกันเหมือน เดิม คุณผู้อ่านเตรียมพบกับ บก.คนใหม่ ที่เปรี้ยว ใส เก๋ ซึ่งมีเรื่องดีๆ มาฝากกันตั้งแต่ต้นปีเลยค่ะ ปล. ส่วนดิฉันก็ยังอยู่ค่ะ แต่ขอเปลี่ยนไปท�ำงานเบื้องหลังบ้างนะคะ ขอส่งความสุขมาให้คุณผู้อ่านทุกท่านล่วงหน้านะคะ พบกันอีกทีปีหน้า พศ. 2555 ค่ะ

ดร. วรกมล มีเพียร Editor-in-chief

บรรณาธิการที่ปรึกษา : ศ.พล.ต.ต.ดร. เกียรติพงษ์ มีเพียร บรรณาธิการบริหาร : ดร.วรกมล มีเพียร กองบรรณาธิการ : ลีลา ประยูรโภคราช : ชนก ชาตะวราหะ : พรรณิภา ต่วนโสภณ บรรณาธิการศิลปกรรม : ธงชัย กนกากรนนท์ ฝ่ายสร้างสรรค์และออกแบบ : กมลวรรษ ทองผาสุข : ทวิชากร หนองหัวลิง พิสูจน์อักษร : ธนากร ภู่กลั่น ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด : ศักดิ์สิทธิ์ จิตอนันตพร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน : ณัฏฐพงศ์ มีเพียร : เกียรติยศ มีเพียร อานทวงศ์ มฤคพิทักษ์ (รุตม์) / Our Mind จบวิศวกรรมไฟฟ้า ตอนนีท้ �ำ งานเกีย่ วกับการสือ่ สารในองค์กรและรับสแกนรูป (www.singmeka.com) ไม่คอ่ ยได้เข้าวัดหรือสวดมนต์ แต่กส็ นใจศึกษาธรรมะมาตัง้ แต่สมัยมัธยมปลาย เมือ่ เห็นประโยชน์ จึงอยากแบ่งปันสิ่งที่ได้กับผู้อ่านทุกท่าน


ถนนพัฒนาการ โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวง บุษบาพรรณ Dental D Sweet Chilli BKK Grill M&M Bar Cafe' Ideal New Stories บ้านตัวโน๊ต NABE Lanna House Coffee Memory Antique Cafe’ กาแฟดอยช้าง After All Hap De Nous Greeny Pet Shop Lydia Dress Wash Zone อ่อนนุช Autobacs Chef House Casual Cake Bearkery Grind & Brew SCB Bank Kumon หมู่บ้านเอื้อสุข Kumon เมืองทอง 2/2 เจ้านาง Massage & Spa

Oasis TUP Shoku-zen Jenny’s Place Garden

Pattio Ko-i Lively Spa The Nail Boutique Be Well Corner One Monkey Grill I Chi Gou Kumo Wawee S&P Wine’ Stu Just Art School

Seacon Square A&W Daddy Dough Angle Beauty H.K Vogue Moya Hair Design พฤกษา คลีนิค คัทลียา คลีนิค วีนัส คลีนิค ปรีชาผล คลีนิค Kimju Korean Cuisine Forever facial spa Frongce De Graze Slimming Center อภิชา นวดแผนไทย

MaxValu Arwen Beauty Salon Max Smile Head or Tails Katie’s Restaurant & more Eat Mania กาแฟสดกินเส้น Savy by 13 เหรียญ Swensens Bubble ชานม ไต้หวัน B-Quik Pizza Company

ถนนพระรามเก้า เปรี้ยวปาก i-zone Restaurant Library บ้านในสวน Paradise Park Zaru Zaru Secret Garden Milk Bar Buono Olivie Cafe’ Red Mango Gelate i-berry To Die For Sfree Dairy Queen My Corner Bar & Bistro French Caff Gorilaz Coffee Beans by Dao

The NINE Pingu’s English Einstein Salt Theraphy Dead sea FORTUNE เรือนแม่หลุย

COMMUNITY FREE MAGAZINE

ประเวศ - สวนหลวง

หมดปัญหากับการหยิบนิตยสารไม่ทัน สมัครสมาชิกรายปี โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง 150 บาท (12 เล่ม) และรอรับนิตยสารส่งถึงบ้าน ข้อมูลผู้สมัครสมาชิก ชื่อ นามสกุล เพศ ชาย หญิง อายุ อีเมลล์ โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์ที่ทำ�งาน โทรสาร โทรศัพท์มือถือ

อาชีพ นักเรียน นิสิต/นักศึกษา นักออกแบบ/ครีเอทีฟ อาชีพอิสระ ข้าราชการ พนักงานบริษัท ครู/อาจารย์ ผู้ประกอบการ อื่นๆ โปรดระบุ สาขา/อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาชีพของท่าน โฆษณา สถาปัตยกรรม ท่องเที่ยว/โรงแรม/สายการบิน หัตถกรรม/งานฝีมือ อาหาร โทรคมนาคม แฟชั่น ศิลปะการแสดง การแพทย์ วรรณกรรม/การพิมพ์/สื่อสิ่งพิมพ์ ค้าปลีก/ค้าส่ง การเงิน/ธนาคาร การออกแบบ ภาพยนตร์ ดนตรี พิพิธภัณฑ์/ห้องแสดงงาน ทัศนศิลป์/การถ่ายภาพ ซอฟท์แวร์/แอนิเมชั่น/วิดีโอเกม โทรทัศน์/วิทยุ อื่นๆ โปรดระบุ ที่อยู่ในการจัดส่ง หมู่บ้าน/บริษัท หน่วยงาน/แผนก เลขที่ ซอย ถนน ตำ�บล/แขวง อำ�เภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ต้องการสมัครสมาชิกนิตยสาร จำ�นวน 12 เล่ม เริ่มตั้งแต่ฉบับเดือน โดยยินดีเสียค่าใช้จา่ ยในการจัดส่งเป็นจำ�นวนเงิน 150 บาท วิธีการชำ�ระเงิน (ระยะเวลา 1 ปี จำ�นวน 12 เล่ม) เช็คสั่งจ่ายนาม บริษัท เนเบอร์ มีเดีย จำ�กัด โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพัฒนาการ เลขที่บัญชี 123-232224-0 ในนาม บริษัท เนเบอร์ มีเดีย จำ�กัด กรุณาตัดชิ้นส่วนนี้และแฟกส์ใบสมัครพร้อมใบนำ�ฝาก-โอนเงินมาที่เบอร์ 02-322-6706 หรือส่งไปรษณีย์มาที่ บริษัท เนเบอร์ มีเดีย จำ�กัด 1 ซอยพัฒนาการ 69 แยก 2 เขตประเวศ แขวงประเวศ กรุงเทพฯ 10250 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-321-3911


Your Neighbour Goes Online

ร้านอาหารน้องใหม่หวั ใจสีเขียว

Jurlique@The Pattio

วันนีค้ ณ ุ ผูอ้ า่ นสามารถติดตามนิตยสารเนเบอร์ ออนไลน์ได้แล้วบน fanpage ของนิตยสารใน facebook เพี ย งค้ น ค�ำว่ า Neighbour Magazine หรื อ เข้ า ไปที่

ร้านอาหารน้องใหม่ คลอโรฟิลล์ พร้อมให้ บริการทุกท่านแล้ววันนีท้ ซี่ อยพัฒนาการ 53 ใกล้ airport link สถานีหวั หมาก นอกจากจะร่มรืน่ ไปด้วยพรรณไม้แล้ว ในร้าน ยังตบแต่งสไตล์วนิ เทจน่ารัก ให้ทกุ ท่านได้ผอ่ นคลายอย่างเต็มที่ จากชีวิตที่เร่งรีบ ติดตามข่าวสารของทางร้านได้เลยที่

ดูแลผิวทั้งที จะให้ดีปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ ผู้มีความรู้ดีกว่า เพราะวันนี้คุณผู้อ่านสามารถรับบริการ ปรนนิบัติผิวด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพของJurliqueโดยผู้ เชีย่ วชาญได้แล้วใกล้บา้ น ทีร่ า้ น Leaf โครงการ The Pattio ถนนพัฒนาการ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 086-546-9364

issuu.com/neighbour.magazine

เพื่ออ่านฉบับย้อนหลัง อย่าลืม click like เพื่อติดตาม ข่าวสารจากกองบรรณาธิการกันเยอะๆ นะคะ

www.facebook.com/ichlorophyll หรือโทร. 02-322-4743 (*ข้อมูลภาพจากคลอโรฟิลล์)


คุณพ่อ

ก็......ส�ำคัญนะ! โดย แพทย์หญิง อนัญญา สินรัชตานนท์

สวัสดีคะ่ คุณผูอ้ า่ นทีร่ กั ผ่านปี 2554 เข้ามาถึงเดือนสุดท้าย ของปีกันแล้ว ท่านผู้อ่านที่รักสุขสบายดีกันหรือเปล่าคะ วิกฤตน�้ำท่วม ช่วงที่ผ่านมาคิดว่าทุกท่านคงได้รับผลกระทบกันมากบ้างน้อยบ้าง แตกต่างกันไป แต่หมอหวังว่าทุกคนจะก้าวพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะ หลายครอบครัวที่หมอรู้จักบอกว่าวิกฤตน�้ำท่วมนี่ถือเป็นโอกาสทอง ของครอบครัวของเขาที่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน บางครอบครัว เริ่มตั้งแต่ได้ช่วยกันเก็บของหนีน�้ำ วางแผนป้องกันน�้ำเข้าบ้าน จนเมื่อ น�ำ้ มาก็ได้หยุดอยูบ่ า้ นกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาแบบทีไ่ ม่เคยเป็นมาก่อน แม้จะอยู่ในสภาพทุลกั ทุเลบ้าง เรียกว่าฉวยวิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสดีทำ� ให้ ครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้ากัน เนื่องจากในเวลาปกติ คุณพ่อคุณแม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณพ่อซึ่งเป็นเสาหลักของบ้านมักจะต้องท�ำงาน เพื่อหารายได้มาดูแลครอบครัว ท�ำให้ ไม่ค่อยมีเวลาดูแลลูกเท่าไหร่นัก เพราะคนส่วนใหญ่มกั คิดว่าคุณแม่นา่ จะมีบทบาทส�ำคัญทีส่ ดุ ในการเลีย้ งดู และอบรมให้เด็กเติบโต แต่ความจริงแล้วบทบาทของคุณพ่อเองก็มิได้ ส�ำคัญน้อยไปกว่าคุณแม่เลยนะคะ บทบาทของคุณพ่อส�ำคัญอย่างไร ฉบับนี้หมอจะเล่าให้ฟังค่ะ แน่นอนว่าในวัยทีล่ กู ยังเล็กมากนัน้ คุณแม่ยอ่ มมีบทบาทส�ำคัญ ในการเลีย้ งดูลกู ทีส่ ดุ แต่คณ ุ พ่อเองก็มบี ทบาททีส่ �ำคัญในฐานะผูช้ ว่ ยคุณแม่ ในการแบ่งเบาภาระเรื่องงานบ้ าน และช่ วยเล่ น กั บ ลู กเพื่ อให้ คุณ แม่ ได้มีโอกาสพักผ่อนร่างกาย และผ่อนคลายความเครียดที่เกิดจากการ เลี้ยงดูลูก เมื่อลูกโตขึ้นได้เห็นบทบาทของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของ คุณพ่อคุณแม่ ลูกก็จะได้เรียนรู้ถึงหน้าที่ที่จะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันของ คนในครอบครัว และเนือ่ งจากความแตกต่างระหว่างเพศท�ำให้รปู แบบหรือสไตล์ ในการเลีย้ งดูและอบรมลูกของคุณพ่อและคุณแม่แตกต่างกันอีกด้วยนะคะ ผูช้ ายจะมีลกั ษณะทีเ่ ข้มแข็งมัน่ คง มีความเด็ดขาดมากกว่า ลักษณะการเลีย้ ง เช่นนี้ท�ำให้เกิดการสร้างวินัยได้ดีในตัวเด็กค่ะ คุณพ่อหลายคนมักจะมา บ่นกับหมอว่าลูกเล็กๆ โดยเฉพาะลูกผูช้ ายมักจะไม่ชอบให้พอ่ เข้าไปเล่นด้วย ชอบไล่คณ ุ พ่อออกมา จนคุณพ่อหลายคนถอดใจไม่คอ่ ยได้เข้าไปเล่นกับลูก วิธีนี้แก้ไม่ยากค่ะ เพราะสักพักเมื่อลูกค้นพบว่าการเล่นกับคุณพ่อนั้นสนุก การไปไหนมาไหนกับคุณพ่อมักจะได้พบกับเรือ่ งสนุกๆ อยูเ่ สมอ ก็จะท�ำให้ ลูกกลับมาเข้าหาคุณพ่อเองค่ะ แต่ถ้าคุณพ่อถอดใจถอยหนีเสียก่อนจะยิ่ง ท�ำให้ช่องว่างระหว่างพ่อลูกห่างออกไปอีกค่ะ เมื่อลูกโตจนเข้าสู่วัยเรียนและวัยรุ่น คุณพ่อที่ดูแลคุณแม่และ ครอบครัวเป็นอย่างดี จะเป็นต้นแบบของการดูแลเพศตรงข้ามที่ท�ำให้ ลูกชายทราบถึงบทบาทของตนในการดูแลและให้เกียรติเพศหญิง และลูกสาว ก็จะทราบบทบาทของเพศชายที่ดีที่มีความสามารถในการดูแลครอบครัว และคนรัก ทีส่ �ำคัญ เมือ่ ลูกชายเริม่ ย่างเข้าสูว่ ยั รุน่ ความสนใจในเรือ่ งทางเพศ จะเกิดขึน้ ตามวัย คุณพ่อคือผูใ้ ห้ค�ำปรึกษาและสัง่ สอนทีด่ ที สี่ ดุ ของลูกนะคะ โดยคุณพ่อควรอธิบายให้เป็นลักษณะของการให้ความรู้ และเปิดโอกาสให้ลกู ซักถามเมื่อข้องใจ แค่เพียงเศษเสี้ยวเดียวของบทบาทคุณพ่อก็ท�ำเอา หน้ากระดาษหมอหมดลงเสียแล้ว ไว้มโี อกาสหมอจะมาเล่าสูก่ นั ฟังใหม่นะคะ

ฉบับนี้คงต้องลาไปก่อนค่ะ พบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ

Neighbour

6


LONG LIVE THE KING โดย นันทนา โอซาว่า (ครูจอย)

นอกจากนี้ ยังมีข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งคือวิธีการออกเสียง ทีม่ ตี วั (v) ตามท้ายค่ะ เราต้องออกเสียงให้ถกู ต้องด้วยการออก ใกล้จะถึงวันพ่อแล้ว เหล่าพสกนิกรชาวไทย เสียงให้เหมือนกับมี ฝ. ฝา ตามมาที่ท้ายพยางค์ หลายๆ คน มักจะนึกถึงค�ำว่า “ทรงพระเจริญ” เพือ่ ถวาย ประโยค “May the king live long.” ก็ เ ป็ น พระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ของเรา คอลัมน์ อีกหนึง่ ทางเลือกทีส่ ามารถใช้ได้ เพราะประโยคนีก้ แ็ ปลว่า “ขอให้ Easy English ฉบับนีจ้ ะขอน�ำเสนอ ค�ำถวายพระพรในรูปแบบ พระมหากษัตริย์อายุยืน” เหมือนกัน (ค�ำว่า “live” ในที่นี้ก็จะ อ่านว่า “ลีฝ” เช่นเดียวกันค่ะ) ภาษาอังกฤษค่ะ แต่ถ้าอยากจะใช้ค�ำว่า “life” (ไลฟ) ที่เป็นค�ำนาม ค�ำว่า “ทรงพระเจริญ” ในภาษาอังกฤษจะใช้ค�ำว่า ซึง่ แปลว่า “ชีวติ ” นัน้ เราก็สามารถแต่งประโยคได้วา่ “May the “Long live the king.” อ่านว่า “ลอง ลีฝ เดอะ คิง”ถ้าอ่านว่า king have a long life.” ประโยคนี้ก็จะแปลได้ว่า “ขอให้ “ลอง ไลฝ เดอะ คิง” จะผิดนะคะ เพราะค�ำว่า “live” (ลีฝ) พระมหากษัตริย์มีอายุยืน” ในที่นี้เป็นค�ำกริยา แปลว่า “มีชีวิต” ซึ่งหมายความว่า ขอให้มี ถ้าอยากให้การถวายพระพรนีไ้ พเราะขึน้ ก็สามารถ ชีวิตยืนยาวหรือยาวนานนั่นเอง แต่ถ้าออกเสียงเป็น “ไลฝ” เติมค�ำว่า His Majesty the King หรือ His Majesty King จะกลายเป็นกริยาวิเศษณ์ แปลว่า “สด” หรือ “ถ่ายทอดสด” Bhumibol ซึ่งหมายถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เช่น เช่ น รายการโทรทั ศ น์ ที่ ถ ่ า ยทอดสด โดยมากจะเป็ น พวก “Long live His Majesty the King.” ก็ได้ค่ะ คอนเสิร์ต หรือไม่ก็เป็นกีฬาที่จัดกันสดๆ ฉายให้ดูกันสดๆ เช่น ในพิธีพระบรมราชาภิเษก ในวันที่ 5 พฤษภาคม “This is a live (ไลฝ) concert.” ประโยคนี้จะแปลว่า “นี่คือ พ.ศ.2493 นั้น ในหลวงของเราได้ทรงประกาศว่า “เราจะครอง คอนเสิร์ตที่แสดงสด” แผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

ข้อความนี้จะแปลเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า “I shall reign with righteousness for the happiness and benefit of the Siamese people.” ประโยคนีอ้ าจจะแปลยากสักหน่อยถ้าเราไม่รคู้ �ำศัพท์ ดังต่อไปนี้ค่ะ reign (กริยา) ปกครอง righteousness (นาม) ความชอบธรรม benefit (นาม) ประโยชน์ กว่าหกทศวรรษที่พระองค์ทรงงานเพื่อพสกนิกร ของพระองค์ โดยพระองค์ทรงงานหนักอยู่ตลอดเวลา เพื่อที่ จะท�ำให้พสกนิกรของพระองค์ทา่ น อยูด่ ี กินดีและมีคณ ุ ภาพชีวติ ที่ดีขึ้น สมดั่งที่พระองค์ทรงมีพระราชด�ำรัสในพิธีพระบรม ราชาภิเษกครั้งนั้น ในฐานะที่เราเป็นคนไทย ก็ควรจะร่วมใจ กันท�ำความดี เพือ่ ถวายแด่ในหลวงของเรากันเถอะค่ะ โอกาสนี้ ขอถื อ โอกาสถวายพระพรเนื่ อ งในวโรกาสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวฯ ด้วยเลยนะคะ

“Long live His Majesty the King.” 7

Neighbour


ไปมาแล้วเช่นกัน หลายคนน่าจะรู้สึกเหมือนกับผมนะครับว่า ในขณะทีเ่ ราตักทรายใส่กระสอบนัน้ เราก็ได้ถมช่องว่างภายใน จิตใจไปด้วย เพราะการทีผ่ มได้เห็นคนหลายร้อยคนมาร่วมกัน ท�ำสิ่งดีๆ โดยไม่หวังผลตอบแทน มันสะกิดให้ได้คิดครับว่า ความทุกข์ของมนุษย์ไม่มสี ี ความดีของมนุษย์กไ็ ม่มสี ี ธรรมชาติ ก็ไม่มีสี ครับ! ธรรมชาติยตุ ธิ รรมกับมนุษย์เสมอ “น้องนำ�้ ” ไม่เคย โดย อานนทวงศ์ มฤคพิทักษ์ ล�ำเอียงว่าจะท่วมเฉพาะบ้านของคนที่เลือกพรรคนั้นพรรคนี้ ขณะที่ผมก�ำลังเขียนต้นฉบับ Our Mind ส�ำหรับเดือน เท่านั้น เราต่างหากที่ไม่เคยยุติธรรมกับธรรมชาติเอาเสียเลย ธันวาคมอยู่นี้ กรุงเทพฯก�ำลังประสบปัญหาน�้ำท่วมอย่างหนัก แถมเวลาเกิดเหตุอย่างนี้ เรายังไปตั้งชื่อเขาว่า “ภัยธรรมชาติ” ยังโชคดีที่เขตประเวศ น�้ำยังไม่ท่วม ก็เลยยังใช้ชีวิตตามประสา ทั้ ง ๆ ที่ ภั ย ธรรมชาติ ที่ ยิ่ ง ใหญ่ ที่ สุ ด ก็ คื อ พวกเรานี่ แ หละ คนปกติอยู่ได้ครับ เหตุการณ์น�้ำท่วมคราวนี้ ท�ำให้ผมนึกถึงค�ำ ผมหวังว่า วิกฤตินำ�้ ท่วมครัง้ นี้ จะน�ำพาสิง่ ดีๆ มาสูส่ งั คมไทยครับ และหนึ่งในเรื่องที่ว่า ก็คือความแบ่งแยกที่เราเพียรสร้างกัน สอนของมหาบุรุษสองท่านครับ ขึ้นมานั้นจะลดลง และสองก็คือ คนไทยจะหันกลับมาทบทวน ท่านแรกคือ มหาตมะ คานธี ผู้ขับเคลื่อนคนส�ำคัญให้อินเดีย อี ก ครั้ ง ว่ า เราจะอยู ่ กั น อย่ า งไรให้ มี ค วามสุ ข อย่ า งแท้ จ ริ ง ได้รับเอกราชจากอังกฤษ หนึ่งในค�ำคมสะท้านโลกของคานธี ที่เคยกล่าวไว้ก็คือ Be the change you want to see in ซึ่งก็ท�ำให้ผมต้องเอ่ยถึง มหาบุรุษท่านที่สอง นั่นก็คือ the world ซึง่ ผมขอแปลว่า อยากให้โลกเปลีย่ นไปเช่นใด จงเริม่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ เพราะสิง่ ทีใ่ นหลวงท่านได้ยำ�้ กับ ทีต่ วั เธอก่อน เพราะช่วงห้าปีทผี่ า่ นมา คนไทยเผชิญหน้ากันเอง สังคมไทยเสมอมา คือเรือ่ งเศรษฐกิจพอเพียง ค�ำนีถ้ กู พูดถึงอยู่ ด้วยอุดมคติและข้อมูลทีแ่ ตกต่าง แต่ละฝ่ายก็พยายามจะหาทาง เสมอๆ แต่จะมีสักกี่คนที่เข้าใจและน�ำมาใช้จริง? โดยเฉพาะ รวบรวมคนให้มาเข้ากับกลุ่มของตนให้มากที่สุด และดูถูก คนกรุงเทพฯอย่างเราๆ ท่านๆ ด้วยแล้ว เพราะคนส่วนใหญ่มองว่า ดูแคลนฝ่ายตรงข้ามว่าเป็นคนไม่ดี หรือไม่รู้ความจริง ซึ่งมีผู้รู้ เศรษฐกิจพอเพียง น่าจะ apply กับชาวไร่ชาวนาเท่านัน้ เลีย้ งปลา เคยบอกไว้ว่า ความแตกแยกในสังคมนั้น เกิดมาจากความ ปลู กผั ก กิ นเอง มี เ หลื อ ก็ ส ่ งขาย อะไรประมาณนั้ น ซึ่ งเป็ น แตกแยกในใจเราเองเป็นปฐมเหตุ ภาพของโลกภายนอกเป็นเพียง ความเข้ า ใจที่ ค ลาดเคลื่ อ นไปเยอะเลยที เ ดี ย วครั บ ผมขอ ภาพสะท้อนของโลกภายในครับ ภาพความไม่สงบของสังคมไทย คัดลอกบางส่วนของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาไว้ตรงนีน้ ะครับ จึงเป็นเพียงส่วนขยาย (manifestation) ของความไม่สงบใน จิตใจของเราแต่ละคนนั่นเอง เพราะฉะนั้น ก่อนที่เราจะไป “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญา อบรมคนอืน่ ว่าความดี ความถูกต้องเป็นอย่างไร ผมว่าเราควร ชี้ถึงแนวการด�ำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ย้อนดูตัวเราเองก่อน ว่าเราด�ำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับภาพ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการ ทีเ่ ราอยากเห็นหรือยัง เพราะเราคงไม่สามารถเรียกร้องนักการเมือง พั ฒ นาและบริ ห ารประเทศให้ ด� ำ เนิ น ไปในทางสายกลาง ให้หยุดฉ้อโกงได้ ถ้าตัวเราเองยังยื่นแบงค์ร้อยให้กับต�ำรวจ โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพือ่ ให้กา้ วทันต่อโลกยุคโลกาภิวตั น์ จราจรเมื่อเราโดนจับ และเราคงไม่สามารถบอกให้คนไทย ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล หันกลับมาคุยกัน พูดจากันได้ ถ้าเราไม่มีแม้แต่เวลาสนทนา รวมถึ ง ความจ� ำ เป็ น ที่ จ ะต้ อ งมี ร ะบบภู มิ คุ ้ ม กั น ในตั ว ที่ ดี กับพ่อกับแม่ของเราเอง และในช่วงที่ผ่านมาผมมีโอกาสได้ไป พอสมควร ต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง ช่วยตักทรายที่สุวรรณภูมิ เชื่อว่าผู้อ่านหลายๆ ท่านก็คงจะได้ ทัง้ ภายในภายนอก ทัง้ นี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ

สิ่งดีๆ

ที่มากับน�้ำท่วม

Neighbour

8

และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน�ำวิชาการต่างๆ มาใช้ ในการวางแผนและการด�ำเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะ เดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพืน้ ฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะ เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มี ส�ำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่ เหมาะสม ด�ำเนินชีวติ ด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิง่ แวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี” สังเกตมั้ยครับ ว่าไม่มีค�ำว่าเกษตรกรรมอยู่ในค�ำนิยามเลย เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่คนไทยทุกคนน�ำไปใช้ได้ ไม่ ว่าคุณจะท�ำงานอยูท่ บี่ างระก�ำหรือสีลม เพราะทีผ่ า่ นมา สังคม ไทยเดินตามวิถีของฝรั่งมาตลอด โดยเชื่อมั่นว่า เมื่อมีเงิน แล้ว ทุกอย่างมันจะดีเอง เรา “พัฒนา” โดยเอาก�ำไรและความโลภ เป็นตัวขับเคลือ่ นเพือ่ ให้เศรษฐกิจโชติชว่ งชัชวาลย์ แต่มาตอนนี้ วิกฤติทางการเงินทีย่ โุ รปและอเมริกาก็เป็นตัวบ่งชีใ้ นระดับหนึง่ แล้วว่า ทุนนิยมจะน�ำพาเราไปทางไหน อ๊ะ! นี่เราก�ำลังคุยกันเรื่องธรรมะหรือเรื่องการเมือง และเศรษฐกิจกันแน่เนีย่ ? จริงๆ เรือ่ งเหล่านีก้ อ็ ยู่ในหลักธรรม ทีเ่ ราคุน้ เคยกันดีอยูแ่ ล้วนะครับ Be the change you want to see in the world ก็ คื อ การอบรมจิ ต ใจของเรา ผ่านไตรสิกขา อันได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา เศรษฐกิจพอเพียง ก็คือมัชฌิมาปฏิปทา หรือการเดินทางสายกลางนั่นเอง เพราะในดีมรี า้ ย ในร้ายก็มดี ี สุดท้ายนีผ้ มหวังใจยิง่ ว่า น�ำ้ ท่วม คราวนี้ จะชะล้ า งก� ำ แพงในจิ ต ใจของคนไทยและน� ำ พา พวกเราสู่สิ่งดีๆ ครับ

(ขอขอบคุณข้อมูลจาก มูลนิธิชัยพัฒนา http://www.chaipat.or.th/chaipat/content/porpeing/porpeing.html)


อยู่อย่างไร ในวัยชรา โดย นรินธร ศักดิ์ศรียุทธนา

ก่ อ นอื่ น ขอกล่ า วสวั ส ดี ท ่ า นผู ้ อ ่ า นทุ ก ท่ า นก่ อ นนะคะ เพราะในคอลัมน์ Meet the doctor ฉบับนี้ดิชั้นได้มีโอกาส มาเขียนถ่ายทอดประสบการณ์ความรูใ้ ห้กบั ท่านผูอ้ า่ นได้อา่ นกัน เป็นฉบับแรก รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากและอยากขอฝากเนื้อ ฝากตัวไว้ ณ ทีน่ ดี้ ว้ ยนะคะ เดือนธันวาคมเป็นเดือนทีต่ อ้ งเอาใจ คุณพ่อเป็นพิเศษ ดิฉันจึงอยากเอาใจคุณพ่อทุกท่านด้วยการ แนะน�ำการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อให้คุณลูกสามารถน�ำไป ประยุกต์ใช้กับทั้งคุณพ่อและคุณแม่ค่ะ เคยได้ยนิ กันมาบ้างใช่ไหมคะทีว่ า่ “เมือ่ เราอายุมากขึน้ ก็เหมือน กับว่าเรากลับไปเป็นเด็กอีกครัง้ ” นัน่ หมายถึงว่าผูส้ งู อายุจ�ำเป็น ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ราวกับเด็กๆ ที่ไม่อาจจะปล่อยปละ ละเลยได้ เพราะสภาพร่างกายและจิตใจที่เสื่อมถอยลงตาม กาลเวลานั่นเอง แล้วอย่างไหนถึงจะเรียกว่าเป็น“ผู้สูงอายุ”? ถ้าว่ากันตาม หลักวิชาการแล้ว เราจะนับว่าเป็นผู้สูงอายุเมื่ออายุ 60-65 ปี ขึ้นไป ในช่วงวัยนี้นับเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งใน ด้านสรีรวิทยาและจิตใจ สภาพแวดล้อมต่างๆ สัมพันธภาพใน สังคม บุคคลใกล้ชดิ และการคาดค�ำนึงถึงความตายทีใ่ กล้เข้ามา การเปลีย่ นแปลงทางกายภาพ เช่น ผิวหนังเหีย่ วย่น ฟันหลุดร่วง สีผมเปลี่ยนไป ประสาทสัมผัส เริ่มลดลง เคลื่อนไหวได้น้อยลง ความต้องการทางเพศลดลงหรือหมดไป เหล่านีเ้ ป็นสิง่ ทีเ่ ราพบได้ ทัว่ ไปในกลุม่ ผูส้ งู อายุ แต่กม็ บี างท่านทีร่ กั ษาสุขภาพเป็นอย่างดี เราก็จะเห็นภาพผู้สูงอายุที่ยังกระฉับกระเฉงและแข็งแรงอยู่ แต่ถึงจะดูมีสุขภาพดีอย่างไร แต่เมื่อเข้าสู่วัยชรา ร่างกายก็ย่อม เสื่อมถอยเป็นธรรมดา ดังนั้นการดูแลและการเอาใจใส่จึงมี ความจ�ำเป็นอย่างมาก ทัง้ เรือ่ งอาหาร การพักผ่อน การออกก�ำลัง รวมไปถึงการดูแลสภาพจิตใจด้วย

ขมิ้นชัน (ช่วยลดท้องอืดท้องเฟ้อ ช่วยย่อยและลดไขมันใน ตับ) กล้วยน�้ำว้า (ช่วยในการขับถ่าย มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียและ เชื้อรา) ถั่วเหลืองและงาด�ำ (แคลเซียมสูง) กระเทียม (ช่วยลด คลอเลสเตอรอลและไตรกีเซอไรด์ในเลือด) ปลา (เนือ้ อ่อน, ก้าง น้อย) ข้าวกล้องหรือธัญพืชและอาหารประเภทเส้นใย (ป้องกัน อาการท้องผูกหรือท้องอืดท้องเฟ้อ) บัวบก ขึ้นฉ่าย กระเจี๊ยบ น�้ำตะไคร้ (ช่วยขับปัสสาวะ) ส่ ว นท่ า นที่ มี ค วามดั น สู ง ควร หลี ก เลี่ ย งอาหารทอด งดเค็ ม เพราะท�ำให้ความดันสูงขึ้นได้ แต่เพราะลิ้นรับรสได้น้อยลงจึงกินอาหารทีร่ สเค็มขึน้ โดยไม่รตู้ วั นีล่ ะ่ ค่ะเป็นเหตุผลทีห่ ลายๆ คนสงสัยว่าท�ำไมเมื่อคุณพ่อคุณแม่ มีอายุมากขึ้น ยิ่งกินอาหารรสจัดขึ้น และส�ำหรับท่านที่เป็น โรคเบาหวาน ควรเลือกทานอาหารที่มีแป้งและน�้ำตาลน้อย อย่าทาน ทุเรียน ขนุน น้อยหน่า ล�ำไย ละมุด อ้อย มะขามหวาน ลูกเกด ล�ำใยแห้ง รวมไปถึงผลไม้กระป๋องต่าง ๆ เยอะ หันมา ทานส้ม มะละกอ พุทรา ฝรั่ง (จ�ำกัดปริมาณด้วยนะคะ) และผัก ที่มีรสขม เช่น มะระ สะเดา ชะพลู มะรุม ใบหม่อนจะช่วยเสริม การลดระดับน�้ำตาลในเลือดค่ะ และนอกเหนือจากการควบคุม ดูแลเรือ่ งการรับประทานอาหารแล้ว ผูท้ มี่ โี รคประจ�ำตัวก็ยงั ควร ไปพบแพทย์อย่างสมำ�่ เสมอนะคะ

สุขภาพจิต สิง่ ทีผ่ สู้ งู อายุทกุ ท่านกังวลมากทีส่ ดุ คือการถูกมองว่าไร้คา่ และ เป็นภาระแก่ครอบครัว เพราะความเสือ่ มถอยทางร่างกายส่งผลต่อ สภาพจิตใจของพวกท่าน จากทีเ่ คยเป็นผูน้ �ำ เป็นคนทีห่ ารายได้ แต่กลับ ต้องมาอยูเ่ ฉยๆ ในบ้าน ดังนัน้ ลูกๆ ทัง้ หลายต้องเข้าใจ ให้ความส�ำคัญ พยายามเอาใจใส่ ท�ำให้ทา่ นไม่รส้ ู กึ ว้าเหว่นะคะ ในทางกลับกันผูส้ งู อายุ ก็ต้องพยายามปรับทัศนคติต่อการด�ำเนินชีวิตเช่นกัน จากที่ เคยมีความสุขกับการท�ำงาน เมี่อถึงวัยเกษียณก็ต้องอยู่เฉยๆ ถ้าปล่อยเช่นนีไ้ ปเรือ่ ยๆ ก็จะยิง่ รูส้ กึ ว่าตนเองไร้คา่ จึงควรหางาน อดิเรกหรือกิจกรรมอื่นๆ ท�ำ เพื่อไม่ให้รู้สึกว่างจนเกินไป เช่น การท�ำสวนเล็กๆ ทีบ่ า้ น การเข้าร่วมกิจกรรมผูส้ งู อายุในหมูบ่ า้ น และทีส่ �ำคัญคืออย่ากังวลและคิดเองอยูค่ นเดียว พยายามมองโลก ในแง่ดเี ข้าไว้ ความคิดในด้านร้ายจะยิง่ ท�ำให้เกิดผลเสียต่อจิตใจ มากยิ่งขึ้น ชีวิตในบั้นปลายไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัว หากแต่เป็นธรรมดา ที่เราทุกคนล้วนต้องเผชิญ ผู้สูงอายุต้องปรับตัวเพื่อให้ ใช้ ชีวิตอย่างปกติสุขให้ ได้ ขณะเดียวกันลูกหลานก็ต้องเข้าใจ และหมั่นเอาใจใส่ดูแลท่านให้ดีเช่นกันค่ะ

การพักผ่อน เรามักเห็นคุณตาคุณยายผล็อยหลับตอนบ่ายๆ แต่ตอน กลางคืนกลับนอนดึกขึ้น แล้วก็ตื่นเช้ามากๆ ความต่อเนื่องของ การนอนลดลง อัตราการหลับลึกน้อยลง (Non Rapid Eye Movement) บางทีกต็ นื่ ขึน้ กลางดึกแล้วก็นอนต่อไม่ได้ อาการ เหล่านีเ้ กิดขึน้ จากสภาพร่างกายทีเ่ ปลีย่ นไป และอาจเป็นเพราะ อาการป่วยด้วยโรคบางอย่าง เช่น โรคทางระบบหัวใจ ระบบทาง เดินหายใจ หรืออาจเกิดจากยาทีท่ านเข้าไปด้วยก็ได้ อาการเหล่านี้ ยากทีจ่ ะหายขาด ทีท่ �ำได้กค็ อื การพยายามรักษาเวลาในการนอน เข้านอนและตื่นนอนให้เป็นเวลา (เท่าที่สามารถจะท�ำได้นะคะ) อย่าฝืน อย่าอยู่บนเตียงนานๆ ทั้งที่ไม่ได้นอนเพราะจะยิ่งท�ำให้ เกิ ด ความเคยชิ น งดยาหรื อ อาหารที่ ส ่ ง ผลต่ อ การนอน เช่น กาแฟ บุหรี่ ถ้าหากจะนอนกลางวันก็ไม่ควรนอนหลังเวลา 15.00 น. และไม่ควรนอนนานเกินกว่า 2 ชั่วโมง เพราะจะส่ง ผลต่อการนอนในช่วงกลางคืนค่ะ

การออกก�ำลังกาย การออกก�ำลังกายที่เหมาะสมที่สุดคือการออกก�ำลังแบบ แอโรบิก ( Aerobic Exercise) คือ การออกก�ำลังกายทีไ่ ม่รนุ แรงมาก อาหารและโภชนาการ แต่มีความต่อเนื่อง เช่น การเดิน การวิ่งเหยาะๆ การว่ายน�้ำ ซึ่ง ผู้สูงอายุมักจะทานอาหารน้อยลงเพราะร่างกายต้องการ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบการท�ำงานของร่างกาย แต่ใน พลังงานน้อยกว่าเดิม เนือ่ งจากไม่มคี วามจ�ำเป็นต้องใช้พลังงาน ผู้สูงอายุซึ่งไม่ได้ต้องการเพิ่มกล้ามเนื้อหรือเพิ่มสมรรถนะใน มากเหมือนแต่กอ่ น อัตราการสร้างเนือ้ เยือ่ ใหม่, อัตราการเผาผลาญ การท�ำงานจึงไม่จ�ำเป็นต้องท�ำอย่างหักโหมมากเกินไป แค่การ หรือแม้กระทั่งประสาทสัมผัสในการรับรสชาติที่ลดลง อาการ ออกก�ำลังกายอย่างน้อย 30 นาที 3 - 4 ครัง้ ต่อสัปดาห์กเ็ พียงพอ เหล่ า นี้ ท�ำให้ ผู ้ สู ง อายุ มั ก ไม่ อ ยากทานอาหาร แต่ ก็ ไ ม่ ไ ด้ แล้วค่ะ ทั้งนี้ต้องค�ำนึงถึงปัจจัยอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น อายุ หมายความว่าท่านจะไม่หิวนะคะ เพียงแต่ท่านจะกินได้น้อยลง โรคประจ�ำตัว นำ�้ หนักตัว และถ้ามีอาการหัวใจเต้นผิดปกติ จุกแน่น เมือ่ กินน้อยลง ก็จ�ำเป็นต้องให้มสี ารอาหารครบทัง้ 5 หมู่ ควรเป็น ที่หน้าอก หายใจไม่เต็ม เหงื่อออกมาก วิงเวียน ควบคุมแขนขา อาหารอ่อน เคี้ยวง่าย กลืนง่ายและย่อยง่าย ตัวอย่างอาหารที่ ไม่ได้ ตัวเย็น อาการเหล่านี้หากเกิดขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยก็ควร ควรเลือกให้ท่านทานมีดังนี้นะคะ หยุดการออกก�ำลังทันที การเดินเล่น ท�ำงานบ้านเล็กๆ น้อยๆ การขึน้ - ลงบันไดก็นบั ว่าเป็นการออกก�ำลังกายทีด่ สี �ำหรับผูส้ งู อายุคะ่ 9

Neighbour


ยาสีพระทนต์ ของพ่อ

โดย ทันตแพทย์ ศิลา จิรวัฒโนทัย

ของหลอดยาสีพระทนต์เปล่าหลอดนัน้ แล้วท�ำให้เกิดความสงสัยว่า เหตุใดหลอดยาสีพระทนต์หลอดนี้จึงแบนราบเรียบโดยตลอด คล้ายแผ่นกระดาษ โดยเฉพาะบริเวณคอหลอดยังปรากฏรอย บุ๋มลึกลงไปเกือบถึงเกลียวคอหลอด เมื่อได้มีโอกาสเข้าเฝ้า อีกครัง้ ในเวลาต่อมา จึงได้รบั ค�ำอธิบายจากพระองค์วา่ “หลอดยา สีพระทนต์ที่เห็น แบนเรียบนั้นเป็นผลจากการใช้ด้ามแปรงสี พระทนต์ ช่วยรีดและกดจนเป็นรอยบุ๋มที่เห็นนั่นเอง” และ เมื่อกราบบังคมทูลเสร็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อที่จะขอน�ำไปแสดงให้ศิษย์ทันตแพทย์ได้เห็นเป็นอุทาหรณ์ ทรงรับสัง่ ว่า ของพระองค์ทา่ นก็เหมือนกัน และยังทรงรับสัง่ ต่อไป จึงได้ขอพระราชานุญาต ซึ่งพระองค์ท่านก็ได้ทรงพระเมตตา ด้วยว่า เมือ่ ไม่นานมานีเ้ องมหาดเล็กห้องสรงเห็นว่ายาสีพระทนต์ ด้วยความเต็มพระทัย ของพระองค์คงใช้หมดแล้วจึงได้น�ำหลอดใหม่มาเปลีย่ นให้แทน เมือ่ พระองค์ได้ทรงทราบ ก็ได้ขอให้เขาน�ำยาสีพระทนต์หลอดเก่า ผมมีโอกาสได้ยืนมองดูรูปหลอดยาสีพระทนต์หลอดนี้อยู่ มาคืน และพระองค์ท่านยังทรงสามารถใช้ต่อไปได้อีกถึง 5 วัน เนืองๆ เวลาไปรอรับลูกที่โรงเรียน และเมื่อยิ่งดูก็ยิ่งได้รับรู้ถึง จะเห็ น ได้ ว ่ า ในส่ ว นของพระองค์ ท ่ า นเองนั้ น ทรงประหยั ด ปรัชญาทีพ่ ระองค์พระราชทานผ่านมาทางหลอดยาสีฟนั นี้ แล้ว อย่างยิ่ง ซึ่งตรงกันข้ามกับพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ที่ทรง ผมก็พบว่าแก่นแท้ของการประหยัดมันอยู่ตรงนี้นี่เอง ไม่ใช่ พระราชทานเพื่อราษฎรผู้ยากไร้อยู่เป็นนิจ พระจริยาวัตรของ ไม่ยอมใช้เลย แต่ต้องรู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มากที่สุด ภาพนี้ ถู ก ตี พิ ม พ์ เ ป็ น โปสเตอร์ โ ดยคณะแพทยศาสตร์ พระองค์ได้แสดงให้เห็นอย่างแจ่มชัดถึงพระวิริยะ อุตสาหะ เท่าทีจ่ ะมากได้ ไม่ใช้แบบเหลือทิง้ เหลือขว้าง และท�ำให้ผมคิดไป จุฬาฯ ครูที่โรงเรียนของลูกผมไปพบเข้า เลยน�ำมาถ่ายส�ำเนา ตลอดจนความประหยัดในการใช้ของอย่างคุ้มค่า หลังจากนั้น ถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติบนโลกใบนี้ หลอดยาสีพระทนต์ ติดบอร์ดให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจค�ำว่า “ประหยัด” ทันตแพทย์ประจ�ำพระองค์ได้กราบพระบาททูลขอพระราชทาน ของในหลวงฯ หลอดนี้สอนผมให้เข้าใจว่าในความเป็นจริงแล้ว ศาสตราจารย์พเิ ศษทันตแพทย์หญิงท่านผูห้ ญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช หลอดยาสีพระทนต์หลอดนั้น เพื่อน�ำไปให้ศิษย์ได้เห็นและรับ มนุษย์เรายังคงต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติต่อ ไม่ใช่ไม่ใช้เลย แต่ จะใช้อย่างไรมากกว่า ทันตแพทย์ประจ�ำพระองค์ อดีตคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ใส่เกล้าเป็นตัวอย่างเพื่อประพฤติปฏิบัติในโอกาสต่อๆ ไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขียนเล่าให้ฟังว่า หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากเพิ่มเติมสามารถเขียนเข้ามา ประมาณหนึ่ ง สั ป ดาห์ ห ลั ง จากนั้ น พระบาทสมเด็ จ ถามได้ที่ dental.d.clinic@gmail.com และส�ำหรับผู้ใช้ Facebook “ครั้งหนึ่งทันตแพทย์ประจ�ำพระองค์กราบถวายบังคมทูล พระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานส่งหลอดยาสีพระทนต์เปล่า สามารถเข้ามาเยี่ยมเยือน แสดงความคิดเห็น และสอบถามข้อมูลการ เรื่องศิษย์ทันตแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบางคนมีค่านิยม หลอดนัน้ มาให้ถงึ บ้าน ทันตแพทย์ประจ�ำพระองค์รสู้ กึ ซาบซึง้ ใน รักษาได้ที่ www.facebook.com/dentaldclinic ในการใช้ของต่างประเทศและมีราคาแพง รายที่ไม่มีทรัพย์ พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้ายิ่ง เมื่อได้พิจารณาถึงลักษณะ อย่าลืมกด ‘Like’ เพื่อติดตามข่าวสารต่างๆ ของทางคลินิกด้วยนะครับ

ระยะน�้ำท่วมนี้ขอพักจากความรู้เรื่องสุขภาพช่องปาก และน�ำข้อเขียนของคุณจิก ประภาส ชลศรานนท์ ซึ่งตีพิมพ์ ในคอลัมน์ “คุยกับประภาส” ของหนังสือพิมพ์มติชน ประจ�ำ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2553 เกีย่ วกับ “ยาสีพระทนต์ ของในหลวง” มาให้ได้อ่านกันครับ “มีภาพๆ หนึ่งเอามาให้ดูกัน เป็นภาพหลอดยาสีฟันที่ถูก ใช้แล้ว เห็นทีแรกไกลๆ ก็ไม่รู้สึกอะไรมากหรอก เป็นภาพติด อยู่บนบอร์ดที่โรงเรียนของลูก ระหว่างที่ยืนรอลูกๆ ลงมาจาก ห้องเรียน จึงได้อ่านข้อความที่ประกอบภาพนี้อย่างละเอียด ภาพหลอดยาสีฟันที่เห็นนี้ ต้องเรียกว่าเป็นหลอดยาสีพระทนต์ ประวัตศิ าสตร์ เพราะนีค่ อื หลอดยาสีพระทนต์ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ เห็นแล้วรู้สึกเหมือนผมไหมครับ ความฉ�่ำเย็น จากที่ไหนก็ไม่รู้อาบลงมากลางกระหม่อมเลย”

Neighbour

10

พอซือ้ หาก็ยงั ขวนขวายเช่ามาใช้ชวั่ ครัง้ ชัว่ คราว ซึง่ เท่าทีท่ ราบมา มีความแตกต่างจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทีท่ รงนิยมใช้ กระเป๋าทีผ่ ลิตภายในประเทศเช่นสามัญชนทัว่ ไป ทรงใช้ดนิ สอสัน้ จนต้องต่อด้าม แม้ยาสีพระทนต์ของพระองค์ท่าน ก็ทรงใช้ด้าม แปรงพระทนต์รีดหลอดยาจนแบนแน่ใจว่าไม่มียาสีพระทนต์ หลงเหลืออยู่ในหลอดจริงๆ”


ลาทีปีเก่า

New เราปีใหม่! โดย นนท์ อามาตย์ทัศน์

ส่งท้ายปีกับคอลัมน์ Homme’s Hour ใน Neighbour Magazine ฉบับนี้กับหลากหลายคอลัมน์เรื่องราวที่ เกี่ยวกับ “พ่อ” ไม่ว่าจะเป็น “พ่อหลวง” ของเรา หรือ “คุณพ่อ” ที่อยู่ที่บ้าน Homme’s Hour ขอแหวกแนวมาเริ่มกับ ค�ำถามทีว่ า่ “ลาทีปเี ก่า New เราปีใหม่” กันดีกว่า สรุปกันง่ายๆ ว่า Homme’s Hour น�ำเสนอวิธกี ารลด ละ เลิก ริว้ รอย และให้ค�ำปรึกษากับหนุ่มๆ ในเรื่องของความหล่อ ความเท่ ฉบับนี้ผมเลยอยากให้หนุ่มๆ ตั้งค�ำถามกับตัวเองว่ามีอะไรที่ หนุม่ ๆ อยากท�ำ แต่ยงั ไม่ได้เริม่ ท�ำสักทีกนั หรือเปล่า ก่อนลาปี 2011 ผมขอส่งท้ายด้วย tips เล็กๆ น้อยๆ ทีค่ ดิ ว่าไม่ยากเกิน ความสามารถของหนุ่มๆ นะครับ

Exercise outdoor (ออกก�ำลังกายกลางแจ้ง)

Be sophisticate with Lanvin Avant Garde (หล่อลึกลับในแบบฉบับ Lanvin Avant Garde)

Embrace growing old (ยิม้ รับกับอายุทมี่ ากขึน้ )

อย่าคิดว่าผมเขียนคอลัมน์สองแง่สามง่ามนะครับ แต่ผม หมายความว่าแทนทีจ่ ะไปวิง่ หรือเข้ายิมในสถานออกก�ำลังกาย sport club ในหมู่บ้านหรือตาม fitness center ต่างๆ ปีใหม่นี้ผมอยากให้หนุ่มๆ ลองไปออกก�ำลังกายกลางแจ้ง กันบ้าง เริ่มจากสวนสาธารณะใกล้บ้านดีที่สุด ลองเข้าไป ที่เว็บไซต์ของส�ำนักงานสวนสาธารณะ ส�ำนักสิ่งแวดล้อม ดู สิ ค รั บ ผมแนะน�ำ “สวนสาธารณะเฉลิ ม พระเกี ย รติ 6 รอบ พระชนมพรรษา (สวนสายไหม) ซึ่งเกิดขึ้นจากความ ร่ ว มมื อ ระหว่ า งกระทรวงมหาดไทย การทางพิ เ ศษ แห่งประเทศไทยและกรุงเทพมหานคร เพือ่ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 โดยการทาง พิเศษแห่งประเทศไทยมอบที่ดิน และส่วนประกอบอื่นใน บริเวณเชิงสะพานพระราม 9 ฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี รวม 52 ไร่ ให้แก่กรุงเทพมหานคร เพือ่ จัดสร้างสวนสาธารณะโดย ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานภาค รัฐและเอกชน ซึ่งสร้างเสร็จพร้อมเปิดบริการเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2543 ได้รับพระราชทานชื่อว่า “สวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา” ไปวิ่ ง ในสวน สูดอากาศบริสุทธิ์ยามเช้าทุกวันอาทิตย์ ได้ออกก�ำลังกาย ได้สุขภาพที่ดี …..อะไรจะดีไปกว่านี้จริงไหมครับ?

ว่าจะไม่เขียนแล้วจริงๆ แต่สาบานเถอะว่าอดไม่ได้ที่ HH จะขอแชร์ความเก๋ ความเท่อย่างน่าค้นหาไปกับน�้ำหอม ใหม่ ล ่ า สุ ด จาก Lanvin ในชื่ อ Lanvin Avant Garde ทีน่ กั ข่าวหลายส�ำนักยกนิว้ ให้วา่ เป็นนำ�้ หอมส�ำหรับหนุม่ ๆ ที่ ต้องการความนุ่มลึก ซ้อนเร้น ลึกลับ น่าค้นหา กับส่วนผสม กลิน่ สมุนไพร ใบหญ้านานาชนิด ได้แก่ มะกรูด, พริกไทยด�ำ, พริกไทยสีชมพู, ต้นสน Juniper, ก�ำยาน, ลูกจันทน์เทศ, กระวาน, ขีผ้ งึ้ , ช่อลาเวนเดอร์, ยาสูบ และ หญ้าแฝก รวมทัว่ สารทิศมาเป็นนำ�้ หอมกลิน่ ใหม่สดุ ยัว่ ยวนชวนค้นหา เอาเป็นว่า ถ้าวางขายเมื่อไหร่ ผมจะไปสอยมาคนแรกเลย

HH อยากให้หนุ่มๆ ยิ้มรับกับอายุที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี และ stay cool ไปกั บผมที่ เริ่ ม หงอก ริ้ ว รอย ตี น กาต่ า งๆ ที่ ปรากฏบนใบหน้าอย่างภาคภูมิ ลองสังเกต Sean Connery หรือ George Clooney สิครับว่าท�ำไมสาวๆ ถึงหลงใหล กันนักหนา เพราะพวกเขาดูแลตัวเองกับอายุและสังขาร ที่เขาเป็น ไม่มีโบท็อกซ์หรือยกใบหน้าให้ตึงเรียบ ความหล่อ แบบธรรมชาติเนี่ยแหละที่เขาว่ากันว่าสร้างความประทับใจ ให้กับสาวๆ ของจริง

“ลาทีปีเก่า” นะครับหนุ่มๆ ปีหน้าฟ้าใหม่ HH จะเปลี่ยนรูปแบบเป็นอย่างไร โปรดติดตามอ่านกันได้ในฉบับหน้านะครับ 11

Neighbour


โรคภั ย จากการผจญน�้ำท่วม

โรคเครียด/นอนไม่หลับ นั่ ง ดู ข ่ า วน�้ ำ ท่ ว มทุ ก ชั่ ว โมง ยิ่ งดู ยิ่ งเครี ย ด เครี ย ดมากก็ ปิ ด โทรทัศน์เถอะค่ะ แล้วอย่าท�ำตัวเป็นหมีแพนด้านะคะ อดหลับ อดนอนจนตาด�ำปี๋อย่างนี้ไม่เอา โรคน�้ำกัดเท้า โดย แพทย์หญิง รุจเิ ลขา เจียรไพศาลเจริญ ใช้ ค รี ม ที่ มี ส ่ ว นผสมของ wax ทาเคลื อ บ หรื อ ไม่ ก็ ใช้ พ วก Canesten ทากั น เชื้ อ ราไว้ น ะคะ หลี ก เลี่ ย งการเดิ น ลุ ย น�้ ำ ด้วยนะคะ ตอนนี้อะไรจะ HIT ไปกว่ าน�้ ำ ท่ วมไม่ มีอีกแล้ ว! อาการปวดบวมจากแมลงกัด และนอกจากน�้ ำ จะท่ ว มแล้ ว สาวๆ ระวั ง โรคที่ ม ากั บ น�้ ำ ใช้ Dermovate ทาแก้บวมและคันไปก่อน ถ้าไม่ไหวก็ไปหา ดังต่อไปนี้ด้วยนะคะ หมอนะคะ อย่าดื้อ

ปลายปีแล้ว สาวๆ อย่ามัวแต่ซอื้ ของขวัญให้คน อื่น จนลืมซื้อของให้ตัวเองนะคะ หาซื้อเครื่องส�ำอางใหม่ๆ มาใช้ ก็ดเู ป็นไอเดียทีไ่ ม่เลวเลยล่ะ เพราะนอกจากจะได้แต่ง สวยแล้ว ยังได้คลายความเครียดด้วยพลังแห้งการจับจ่าย โอ้ พระเจ้า การใช้เงินมันมีความสุขจริงๆ มาดูกนั หน่อยนะคะ ว่ามีอะไรน่าสนใจบ้าง

Dior Garden Clutch

Chantecaille Mascara

อาการปวดจากการถูกสัตว์มีพิษกัดต่อยหรือโดนสารพิษ อันนี้ไปหาหมอด่วนๆ เลยค่ะ นอกจากนี้ยังควรระวัง โรคท้องเสีย, อาการเจ็บคอ หรือทอนซิลอักเสบจากน�้ำที่สกปรก และโรคที่มาจากฉี่หนู ที่จะมาตอนน�้ำลดด้วยค่ะ สาวๆ สู้ตายนะ ยกของใช้สูงเข้าไว้ ถ้ า ไม่ ไ หวก็ อ ย่ า เสี ย ดายของเลย ดี เ สี ย อี ก จะได้ ซ ่ อ มบ้ า น กันเสียที มีสตินะคะ เอาตัวเองให้รอดก่อน อย่าลืมหยิบของ ทีจ่ �ำเป็น, เงินสด เอกสารส�ำคัญ ใบสัญญาต่างๆ เอาไว้ชนั้ 2 ด้วย

เสียอะไร เสียได้ อย่าเสียก�ำลังใจนะคะ

THE BEST THERAPHY IS

SHOPPING! Eos organic Lip Balm Smooth sphere

Bobbi Brown Illuminating Finish Powder Compact Foundation SPF 12

Bobbi Brown Metallic LongWear Cream Shadows

ใช้ได้ทง้ั กับปากและตา พร้อมแปรง 2 หัว เพิ ่ ม ความหนาพร้ อ มบำ � รุ ง ขนตา บำ�รุงริมฝีปากให้สดชื่น พร้อมบำ�รุง ปกปิดรูขุมขน ด้วยเนื้อแป้งบางเบา ไม่ต้องเหนื่อยเล็งคิ้วให้เท่ากันอีกต่อ ในตลับ ด้วยดีไซน์สุดชิคจาก Dior ให้งอนสวยอย่างยั่งยืน จิตใจให้สดใสกับตลับสีสวยน่ารัก จะใช้แบบแห้งหรือแบบเปียก ก็สวยไร้ที่ติ ไป แค่ทาบแล้วทาก็ได้ควิ้ สวยชนะเลิศ Neighbour

12


ยอร์ช ฤกษ์ชัย พวงเพ็ชร์

ผู้กำ�กับอารมณ์ดี กับคำ�ว่า “พ่อ” Neighbour

14

นิ ต ยสารเนเบอร์ ฉ บั บ เดื อ นธั น วาคมนี้ พ บกั บ คุ ณ ยอร์ ช ฤกษ์ ชั ย พวงเพ็ ช ร์ ผู ้ ก� ำ กั บ ภาพยนตร์ มากฝี มือที่ เ คยฝากผลงานเรี ย กน�้ ำ ตาแห่ ง ความสุ ข จากผู้ชมมาแล้วจากหนังเรื่อง 32 ธันวา, แสบสนิ ท ศิ ษ ย์ ส ่ า ยหน้ า , สุ ด เขตเสลดเป็ ด ฯลฯ ซึ่ ง นอกจาก จะได้พูดคุยถึงผลงานและแนวความคิดแล้ว ที่ส�ำคัญ คือเรายังได้พูดถึงพ่ออย่างเปิดอก อ่านแล้วจะรักพ่อ ขึ้นอีกอักโข ทั้งพ่อหลวงและพ่อเรา...แน่นอน!


งานภาพยนตร์ของพี่ยอร์ช ตอนนี้มีหนัง 2 เรื่องคือส.ค.ส.สวีตตี้กับวาเลนไทน์สวีตตี้ เข้า 29 ธันวาคม วาเลนไทน์ สวีตตี้เข้า 9 กุมภาพันธ์ เรื่องแรกออกเรื่องหลังก็เข้าเลย ตอนนี้ปิดกล้องแล้วครับ 2 เรื่องนี้ เกี่ยวพันกัน เป็นหนังโรแมนติคคอมเมดี้ขนาดยาว เป็นซีรี่ย์ของกันและกันครับ

มีแนวคิดในโครงสร้างชีวิตก็ดี ถึงเวลาที่ต้องเอาก็ต้องเอา ถึงเวลาที่จะต้องยอมแพ้ ยอมรับได้ ก็ยอมรับไป เป็นหน้าที่ เป็นเรื่องที่จ�ำเป็นจริงๆ ต้องท�ำให้ได้ก็ต้องท�ำให้ได้ ผมเป็นคนที่ท�ำให้ ดีที่สุดแล้วเอาเท่าที่ท�ำได้ ไม่ใช่ท�ำให้ดีที่สุดอย่างเดียว แม่จะไม่ดึงดันมากแต่พ่อเขาดึงดัน ท�ำให้ดีที่สุด ผมมีส่วนผสมของพ่อและแม่รวมกัน เพราะฉะนั้นผมท�ำให้ดีที่สุดเหมือนที่พ่อท�ำ ท�ำในสิ่งที่เราประเมินได้ว่าสุดแค่ไหน

ก่อนเป็นผู้ก�ำกับ พี่ท�ำอะไรมาก่อนบ้าง? ท�ำหลายอย่างเลย มีท�ำหนังสือ ตอนเรียนหนังสือก็ท�ำหนังสือตลาดตลก ท�ำรายการทีวี สิ่งที่พี่ยอร์ชจะสอนลูกต่อไป Stage โชว์ต่างๆ นาๆ เรื่องความคิดสร้างสรรค์ หาแนวคิดให้ชีวิตตัวเอง ว่าอยากอยู่บนโลกนี้อย่างไร คนบางคนก็แกะแบบคนอื่นมากเกินไป เราอยากอยู่แบบสนุก คือผมเป็นคนรักสนุกรักสบาย พูดถึงคุณพ่อ ในงานของพี่ยอร์ชคุณพ่อมีส่วนท�ำให้เกิดแรงบันดาลใจอย่างไรบ้าง? พอรู้ว่าเราเป็นคนรักสนุกรักสบายก็รู้ว่าเราต้องท�ำอะไร ดังนั้นใน 1 ปีที่มนุษย์เราต้องท�ำงาน พ่อเป็นผู้น�ำ ที่บ้านมีผู้น�ำ 2 คนทั้งพ่อทั้งแม่ พ่อก็เป็นแก่นสารที่เราดูตัวอย่างเขา เพื่อหาเลี้ยงชีพตัวเอง ก็ตั้งเป้าไว้เราต้องยอมเหนื่อยแบบนี้ใน 12 เดือนปีต่อปี หรือจะเหนื่อย เหมือนกัน เขาไม่ใช่คนที่เอาไหนตลอดเวลา แต่เวลาที่เขาจะเอา วินาทีที่เขาจะเอา เขาจะมุ่ง เพียง 5 - 6 เดือน เพื่อให้ 5 -6เดือนสบาย หรือจะยอมไม่ต้องเหนื่อยมากแล้วท�ำอย่างละหน่อย มัน่ ที่จะเอาให้ได้ ตั้งเป้าแล้วก็จะหายไปสักพักเพื่อกลับมากับคัมภีร์อะไรบางอย่าง เคยเจอ ไป 5 - 6 เดือน แล้วแต่แนวคิด ถ้าลูกผมเป็นคนแบบผมก็ต้องคิดอีกแบบหนึ่ง แต่ถ้าลูกผมเป็น คนแบบนี้ไหม เหมือนจะไม่ได้แล้ว เหมือนจะหยุดแล้ว เหมือนจะแพ้แล้ว แต่ไม่ใช่ เขาไป คนค่อยๆ ท�ำไป ก็เป็นเรื่องของแนวคิดเขาสามารถคิดของเขาเองได้ คิดอะไรบางอย่างอีกแบบแล้วกลับมาท�ำสิ่งที่เขาตั้งเป้าไว้ คือคนเรา ผมคิดว่ามีวิธีนี้ในชีวิต 15

Neighbour


“การรักพ่อเป็นสิ่งที่ควรกระท�ำอยู่แล้วไม่ต้อง บอกกัน ถ้าพูดถึงพ่อของประเทศยิ่งต้องบอก ใหญ่ เ พราะเราเห็ น ภาพไม่ ใช่แค่เรื่องเล่า” เห็นว่าพี่ยอร์ชท�ำแต่หนังตลก ผมไม่ ไ ด้ ช อบท�ำหนั ง ผมชอบเรื่ อ งตลก ท�ำหนั ง ให้ ค นดู ข�ำมั น ยาก บางคนอยากเล่ า เรื่ อ งตลกให้ ค นอื่ น ฟั ง เราไปฟังมาตลก แต่สื่อไปแล้วไม่ตลก สมมุติเราไปฟังมา เราไม่ ได้เล่าเรื่องเรา หนังผม ผมเล่าเรื่องผมเอง เรื่องที่ผมชอบ คนที่ อยากเล่าเรื่องมักคิดส่วนของคนฟัง อย่างเช่น เขาจะตลกกับ อะไร เขาจะตลกไหม แต่ของแบบนีเ้ ป็นเรือ่ งของรสนิยม คนเจ็บตัว เราอาจจะไม่ข�ำ คนอื่นอาจจะข�ำ เราบังคับให้คนทั้งโลกชอบ ไม่ได้ เพราะฉะนั้นเรามัวแต่คิดถึงคนทั้งโลกไม่ได้ หนังตลก มักคิดตามใจตลาดตลอดเวลา ตลาดชอบอะไรก็ท�ำตามเขาไป ถ้าก�ำกับหนังเกี่ยวกับพ่อ จะให้ออกมาในแนวไหน ชีวิตพ่อผมดราม่ามาก คือ เป็นคนที่ลูกไม่ค่อยรัก พ่อผมคงจะร่าเริงเวลาอยู่กับเพื่อนๆ แต่เขาอยู่กับลูกๆ เขาต้อง เป็นผู้น�ำ ลูกๆ จึงรักแม่มาก พ่อผมเป็นมนุษย์เจ้าชู้ ลูกๆ ก็เลย รักแม่ แม่เป็นศูนย์รวมแล้วรู้สึกว่าท�ำไมพ่อไม่รักแม่ จนกระทั่ง วันหนึ่งแม่เสียไปก่อน เขาก็หงอยนะ เหมือนต้นไม้เวลาหงอย ที่ จ ริ งแล้ ว พ่ อ ก็ รั ก แม่ แ ต่ เขาเบื่ อ โลกมนุ ษ ย์ เราก็ เ บื่ อ กั น ได้ พ่อเป็นมนุษย์ไม่มั่นใจแต่ขี้เก๊ก ผมเชื่อว่าทุกคน แม้กระทั่ง ผมจะต้ อ งมี เรื่ อ งดราม่ า สั ก เรื่ อ ง พ่ อ คาดหวั ง ว่ า ผมจะสอบ ติ ด หมอ วิ ศ วะ เขาไม่ ไ ด้ ป ระเมิ น ว่ า เราโง่ แ ค่ ไ หน เราเองก็ ไม่ได้ชอบแบบนี้ แต่ตอบได้ว่าไม่ชอบวิศวะ ครั้งที่ 2 สอบติด สาขาทัศนศิลป์ ประสานมิตร เรียนวาดรูป พ่อกับผมเหมือน อยู่คนละโลก ตัดขาดกัน พ่อพูดกับผมเรื่องเดียวคือเรื่องเรียน สวัสดีครับเมื่อกลับบ้านและสวัสดีครับเมื่อไปไหน แต่ผมก็ เข้าใจว่านโยบายแนวคิดเขาเป็นยังไง ก็เข้าใจว่าดี แต่เราท�ำ ไม่ได้จริงๆ ดราม่าของผมจะเป็นความรู้สึกผิดอยู่ในใจก็คือ ให้ของขวัญเขาไม่ได้ ฉะนั้นส่วนที่เป็นดราม่า ผมจะเล่าเรื่อง ดีๆ ของเขาออกมา

ส่งท้ายคุณยอร์ช กล่าวว่า “การรักพ่อเป็นสิ่งที่ ควรกระท�ำอยู่แล้วไม่ต้องบอกกัน ถ้าพูดถึงพ่อ ของประเทศยิ่งต้องบอกใหญ่เพราะเราเห็นภาพ ไม่ใช่แค่เรือ่ งเล่า ไม่ใช่เพือ่ นๆ เขาพูดว่าเขารักในหลวง จังเลยแล้วเรารักตาม พระองค์เป็นคนเดียวของ ประเทศที่เราพูดจากใจที่อยากจะบอกว่า “ผมรัก ท่านไม่ใช่เพราะท่านเป็นเจ้าเหนือหัว แต่เพราะท่าน ท�ำดีกับพวกเรา” Neighbour

16


เรื่องดีๆ จากพ่อ

NEIGHBOUR VOICE

เพื่อนคุย

ที่คุณจะน�ำไปบอกต่อลูกของคุณเอง เดือนธันวาคมนี้นอกจากจะเป็นเดือนสุดท้ายของปีแล้วยังเป็นเดือนของคุณพ่ออีกด้วย เราจึ ง ได้ ตระเวนออกถามความคิ ด เห็ น ของเพื่ อ นบ้ า นของเราบางส่ ว น เกี่ ย วกั บ ความประทั บ ใจที่ มี ต ่ อ คุ ณ พ่ อ ซึ่ ง เขาเหล่ า นั้ น คิดว่าจะน�ำไปบอกต่อกับลูกๆ ของตัวเองต่อไปในอนาคต มาดูกันดีกว่า ว่าเพื่อนบ้านของเราเขา ตอบว่าอะไรกันบ้าง

หนิ่ง (ร้านอิจิโกะ)

“พ่อสอนว่าท�ำอะไรให้ตงั้ ใจท�ำ แล้วจะประสบความส�ำเร็จ” ศิวิมล พันธ์กวีรัตน์ (แนน)

“การท�ำตัวเป็นคนดีและรูจ้ กั เก็บ หอมรอมริบ ไม่ไปยุง่ เกีย่ วกับยาเสพติด เพือ่ อนาคตทีด่ ขี องตัวเรา จะได้ ก้าวไกลและเป็นทีย่ กย่องต่อสังคม”

“คุณพ่อเป็นคนที่มีความกตัญญูต่อบุพการีและผู้มีพระคุณ ทุกๆ คนมาก รู้จักทดแทนบุญคุณ ท�ำตัวเป็นลูกที่ดี เป็นพ่อ ที่ดีเป็นสามีที่ดีได้อย่างไม่มีบกพร่อง”

สมนึก ปิยะนิจด�ำรงค์ “พ่อเคยสอนไว้เสมอว่าคน เราเกิดมาต้องมีวนิ ยั ในตัว เอง ท�ำหน้าทีข่ องตัวเอง ให้ดี แล้วทุกอย่างทีด่ ๆี จะ ตามมา พร้อมทัง้ ความ ส�ำเร็จทีเ่ ราตัง้ ใจเอาไว้”

“พ่อสอนไว้วา่ จะท�ำอะไร สักอย่างให้คดิ รอบคอบ แต่อย่าคิดเยอะ”

“พ่อสอนไว้วา่ ให้พยายาม ท�ำหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมาย และรูจ้ กั แบ่งปันในสิง่ ดีๆ ไปให้คนอืน่ บ้างแล้วเราจะมี ความสุขในชีวติ ”

จัยยา รวมกลาง (หมู)

จิระศักดิ์ วันทนา (มอน)

กาญจนา จบสัญจร (ตัว้ )

“คุณพ่อเป็นคนดีทมี่ ี ความกตัญญู พ่อไม่เคยท้อ กับปัญญา ดูแล ครอบครัวและลูกๆ ดี”

“พ่อคือตัวอย่างถึงแม้ จะเสียใจแค่ไหนก็จะไม่รอ้ งไห้ เพราะพ่อบอกเสมอว่า การร้องไห้ไม่ท�ำให้อะไรดีขนึ้ สูใ้ ช้ความคิดและแก้ปญ ั หา แทนการร้องไห้ดกี ว่า ดังนัน้ อย่าร้องแต่ให้ยมิ้ แล้วแก้ไขปัญหา”

“สิง่ ทีพ่ อ่ มอบให้มแี ต่ สิง่ ดีๆ ภูมใิ จใน ตัวพ่อมากๆ”

แพท

วรรณนา

วันชัย ศรอินทร์

“แม้ในวันนีต้ วั เราจะท�ำดี ได้ไม่เหมือนพ่อ แต่ตอ้ ง ไม่ท�ำผิดเหมือนทีพ่ อ่ ท�ำ”

“พ่อบอกว่าท�ำอะไร อย่าท�ำเกินตัว พอใจ ในสิง่ ทีม่ อี ยู่ และจงขยันให้มากๆ”

“พ่อเป็นคนดีของลูกๆ คอยเป็นตัวอย่างดีๆ ให้พร้อมให้อภัยเมือ่ ลูก ท�ำผิดและคอยเตือนให้ เราท�ำตัวดีๆ”

จัยยา รวมกลาง (หมู)

วันวิสา

ยุทธการ บุญญาวิวฒ ั น์ (อ้วน)

17

Neighbour


ปูน ศุภดา แห่งร้านทับช้าง กับ ในหลวง...คุณพ่อ อาหารไทย และประกายไฟในแววตาของเธอ ไหนๆ ก็แวะมาทานอาหารไทยแท้ที่ร้านทับช้าง ซอยลาดพร้าว 71 กันแล้ว ฉบับนี้เราขอชวนคุณผู้อ่านมานั่งคุยกัน กับเจ้าของร้านสาวสวยพี่ปูน ศุภดา รัฐกาญจน์กันต่อเลยดีกว่า เธอคนนี้นอกจากจะดูแลร้านอาหารด้วยตัวเองแล้ว ยังเป็นสถาปนิกสาวที่มีดีไซน์โดดเด่นชัดเจนอีกต่างหาก สวยเก่งแบบนี้ รู้จักกันไว้บ้างน่าจะดีนะครับคุณผู้อ่าน พี่ปูนเริ่มต้นท�ำร้านทับช้างได้ยังไงครับ? เริม่ จากการคิดจะท�ำร้านเป็นออฟฟิศสถาปัตย์กอ่ นค่ะ พอพัฒนาให้มนั เป็นออฟฟิศ ยิ่งท�ำไปแล้วยิ่งรู้สึกว่าเราควรจะต้องท�ำอย่างอื่น เพราะพื้นที่มัน ไม่ค่อยได้ใช้เป็นออฟฟิศเท่าไหร่ ใช้แค่ประชุมเฉยๆ แล้วไหนๆ ก็ติดถนนอยู่แล้ว ก็เลยคิดอยากจะท�ำอะไร ประกอบกับที่บ้านท�ำอาหารไทยอยู่แล้วด้วย คือมี ความคิดว่าจะท�ำร้านอาหารไหม แล้วจะท�ำสไตล์ไหน ก็เลยคิดว่าต้องเป็นสไตล์ นี้เพราะเราก็โตมาจากอาหารแบบนี้อยู่แล้วน่ะค่ะ ร้านนี้มีใครช่วยดูบ้างไหมครับ? แม่ครัวหลักคือคุณแม่ คนเสิร์ฟก็รู้จักหมด มีคุณลุงข้างบ้านซึ่ง อายุ 74 แล้วทีเ่ คารพเหมือนเป็นญาติเลย เหมือนเป็นธุรกิจในครอบครัว ส่วนคุณพ่อ ไม่ได้มาช่วยเท่าไหร่ค่ะ จะเป็นลักษณะให้ก�ำลังใจมากกว่า (หัวเราะ) เขาเป็น ข้าราชการ 100% คุณพ่อไม่ถนัดด้านนี้เลย เป็นคนละแบบกับในฐานะราชการ บริการประชาชน ก็เลย ไม่เป็นไรค่ะพ่อ

เล่าให้ฟงั ให้เรามีสติอยูเ่ สมอ ในขณะทีเ่ ราสบายแต่คนอืน่ เขาล�ำบาก ไม่ตอ้ งเอาไกล แค่คนในรุ่นพ่อเนี่ยนะ ไม่มีไฟฟ้าอ่านหนังสือต้องจุดตะเกียงเอา เขายังเป็นได้ ขนาดนี้ เราต้องไม่ลืมว่ารากของเราเป็นใคร ต้องร�ำลึกว่าเรามีต้นทุนที่ดีอยู่แล้ว ก็ต้องท�ำให้มันดียิ่งขึ้น อย่านอกลู่นอกทาง ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท แต่คุณพ่อ เล่าให้ฟงั แบบสนุกๆว่า คุณพ่อมีชดุ นักเรียนชุดเดียว คุณพ่อบอกว่าตอนกลับบ้านนะ มันจะต้องเดินข้ามคลอง คือต้องลุยน�้ำลงไป ก็ต้องถอดชุดนักเรียนทั้งชุด เทินไว้บนหัว เดินข้ามน�้ำไปกลับอย่างเนี้ยค่ะ โอ้โห สมัยนั้นล�ำบาก เราก็ว่า เราโชคดีมาก อาหารบางอย่างในร้านก็ได้แรงบันดาลใจมาจากคุณพ่อด้วย เรารู้สึกว่าอาหารพื้นบ้านมันมีคุณค่าทางจิตใจ ทุกอย่างมันมีดีในตัวมันเอง

พี่ปูนขยายความเรื่องคุณค่าของอาหารพื้นบ้านให้ฟังหน่อยครับ คุณค่าของอาหารพื้นบ้านไทยพี่คิดว่ามันอยู่ที่ความหลากหลาย เอาก่อนอืน่ ท�ำไมถึงรูส้ กึ รักและภูมใิ จจังเลย เพราะมันมาจากพืน้ ฐานของวัตถุดบิ ทีม่ นั มีความหลากหลายมาก เราโชคดีทอี่ ยูใ่ นเขตร้อน อยูเ่ มืองไทยไม่เห็นค่าหรอก แต่ถ้าต้องไปอยู่เมืองนอกนานๆ จะรู้สึกว่าท�ำไมมันมีเห็ดแค่สองอย่างเองวะ จากสถาปนิกมาเป็นเจ้าของร้านอาหาร ตอนเริ่มมีปัญหาไหมครับ? (หัวเราะ) อย่างพี่ไปอยู่อังกฤษ จะท�ำเมนูเห็ด จะท�ำต้มย�ำกุ้งหรือท�ำผัดอะไรก็ ตอนนีก้ ย็ งั มีปญ ั หานะคะ (หัวเราะ) ถ้าถามเรือ่ งจุดเริม่ ต้น มันเริม่ โดย ต้องเห็ดนี้ ไอ้เห็ดกระดุมเนี่ยนะ ในขณะที่เมืองไทย ตายละ แค่อ่อมเห็ดยังมีเห็ด ไม่ได้ตั้งใจ แต่จริงๆ ส่วนลึกมีความอยากท�ำในด้านนี้อยู่แล้ว เรื่องอาหารนี่ไม่มี ตั้งสิบแปดชนิดอะไรอย่างนี้ เก๋อ่ะ อาหารพื้นบ้าน มันดีอยู่ที่ความหลากหลาย ปัญหา เพราะมันเป็นเรา แต่ที่มีคือเรื่องการจัดการมากกว่า เพราะการท�ำ แล้วก็เป็นอาหารตามฤดูกาลด้วย อาหารพื้นบ้านเนี่ยมันหาได้รอบตัว ง่าย ร้านอาหารมันมีมากกว่าความอยาก ชีวิตแบบอาร์ตทิสต์ก็จะฝันฟุ้งไป แต่ใน แล้วเป็นส่วนผสมที่ลงตัว มันง่ายแต่อร่อยสุดๆ เลยหล่ะ ความจริงมันก็มีปัญหา มีปัญหาเรื่องหาคนด้วย ตอนแรกก็ เอ๊ะ ท�ำไมไม่มีคนท�ำ อาหารไทยแท้ๆ ทีต่ อ้ งท�ำเครือ่ งแกงเองเลย พอมาท�ำถึงรูว้ า่ ท�ำไม คือการเตรียม แรงบันดาลใจของพี่ปูนที่ได้จากในหลวง อาหารไทยมันจุกจิก ก็เลยได้คุณแม่มาช่วย ซึ่งคุณแม่ก็มีงานประจ�ำอยู่แล้วอีก แรงบันดาลใจจากในหลวงน่าจะเป็นเรื่องความมุ่งมั่น ความตั้งใจ มากกว่า ท่านท�ำงานไม่หยุดเลยทัง้ ชีวติ มีความมุง่ มัน่ ในการท�ำงานมาก พระองค์ทา่ น แรงบันดาลใจของพี่ปูนที่ได้รับมาจากคุณพ่อ มีงานตั้งสี่พันโครงการ ท่านท�ำคนเดียวท�ำได้ยังไง ไหนจะมีงานพิธีนั่นนี่ แล้วยัง ที่ได้จากคุณพ่อคือแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของ มีอีกสี่พันโครงการ ท่านเอาเวลามาจากไหน ในขณะที่เรามีแค่สองโปรเจ็คต์ ความจริงและเรียบง่าย คือคุณพ่อเป็นคนเรียบง่ายแต่ให้ความส�ำคัญกับ ยังบ่น คือเราต้องแบ่งงานให้เป็น ส่วนเรื่องอื่นๆ ก็คงไม่ต้องพูดถึงแล้ว เพราะ การศึกษามากๆ ชีวติ ทีเ่ ปลีย่ นผันหรือดีขนึ้ ได้นเี่ พราะการศึกษาเลย เพราะว่า ทุกคนก็รู้กันดีอยู่แล้ว เรื่องของการเป็นพ่อที่ดี เป็นสามีที่ดีอย่างนี้ คุณพ่อเป็นเด็กทีข่ าดโอกาส เกิดมาตามต่างจังหวัด แต่คณ ุ พ่อเรียนเก่ง เป็นนักเรียน ทุนตลอดชีวิต คือที่บ้านไม่มีเงิน ถ้าไม่มีเงินนี่ก็ไม่มีทางได้เรียนนะคะ (หัวเราะ) แต่คุณพ่อบังเอิญสอบได้ที่หนึ่งของจังหวัด จากเด็กบ้านนอกธรรมดาก็เลยถูก คุณผู้อ่านเคยคุยกับใครแล้วเห็นประกายในแววตาไหมครับ? ประกายที่ บังคับให้ไปเรียนในตัวเมือง แล้วก็ได้สอบเข้าธรรมศาสตร์ เห็นเลยว่าการศึกษา บอกเราว่าคนที่เราคุยด้วยคนนั้นเขารู้สึกแบบนั้นจริงๆ ในเรื่องที่เขาพูดถึง มันเข้ามาเปลีย่ นเลย ทุกคนเกิดมาไม่ได้โง่ แค่ไม่มโี อกาส ถ้ามีโอกาสทางด้าน ผมเห็นประกายในแววตาคู่นั้นของพี่ปูนในขณะที่เรานั่งคุยกันในร้านทับช้าง แล้วก็คิดได้ว่าความรู้สึกอย่างแรงกล้าที่มีต่อคนๆ หนึ่งหรือสิ่งหนึ่งๆ มัน การศึกษา เราก็ต้องท�ำให้ดีที่สุด เป็นแรงขับเคลื่อนที่มีพลังมากทีเดียว ที่บอกไว้ตอนต้นว่า “สวยเก่งแบบนี้ น่าจะเข้าไปท�ำความรู้จักไว้” มันเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วย เพราะการพูดคุย เล่าเรื่องคุณพ่อให้ฟังหน่อยครับ คุณพ่อเป็นคนตลก เขาจะเป็นคนข�ำ ที่จ�ำได้คือคุณพ่อชอบเล่าเรื่อง กับพี่ปูนนั้นจรรโลงใจและสมองมาก คุณผู้อ่านลองแวะไว้เจอพี่ปูนได้ที่ร้าน คุณพ่อตอนเด็กๆ ทีเ่ ขาต่อสูม้ าให้ฟงั คือเรารูว้ า่ เราเกิดมามีชวี ติ ทีส่ มบูรณ์ ตามอัตภาพ ทับช้างนะครับ อยากรู้รายละเอียดเปิดไปที่หน้า Eating Out เลย รับรอง ไม่ ไ ด้ ร�่ ำ รวยหรื อ อะไร แต่ ไ ม่ ล�ำบาก ไม่ เ คยรู ้ สึ ก ขาดอะไรเลย แต่ คุ ณ พ่ อ ไม่ผิดหวังแน่นอน


“คุณพ่อเป็นคนเรียบง่ายแต่ให้ความส�ำคัญ กับการศึกษามากๆ ชีวิตที่เปลี่ยนผัน หรือดีขึ้นได้นี่เพราะการศึกษาเลย” 19

Neighbour


ทับช้าง Neighbour

20

ที่มาของชื่อร้านทับช้าง คือ ทับช้างเป็นชื่อต�ำบลที่มีอยู่ในทุกภาคของประเทศไทยซึ่งสอดคล้องกับบรรดาเมนูอาหารไทยของทุกภาคที่มีอยู่ ในร้านนั่นเอง บรรยากาศที่ร้านสงบจนท�ำให้ลืมสภาวะการจราจรที่แออัดและติดขัดข้างนอกได้อย่างสิ้นเชิง ที่นั่งรับประทานอาหารล้อมรอบ ด้วยสวนและสระน�้ำ ร่มรื่นไปด้วยสีเขียวของต้นไม้และสร้างบรรยากาศความเป็นไทยด้วยต้นไทรต้นใหญ่ที่มีรากยาวระน�้ำ เหมาะที่จะพาครอบครัว หรือคนรักมานั่งพักผ่อนและรับประทานอาหารอร่อยๆ ที่นี่มีเมนูอาหารที่เป็นไทยแท้สูตรดั้งเดิมที่หากินได้ยาก โดยใช้เครื่องปรุง ส่วนประกอบ และการปรุงอาหารแบบไทยดั้งเดิม เมนูแนะน�ำคือน�้ำพริกลงเรือสูตรดั้งเดิม มัสมั่นโคขุนเนื้อสูตรคุณยาย และหมูครองแครง อาหารที่นี่รสชาติดี จานก�ำลังเหมาะที่ส�ำคัญสามารถเรียนรู้เรื่องราวของอาหารจากค�ำอธิบายในเมนูที่มีทั้งภาษาไทยและอังกฤษได้อีกด้วย ร้านทับช้าง เลขที่ 1 นาคนิวาส 41 ลาดพร้าว 71 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานครฯ เปิดเวลา 17.00 - 22.00 น. หยุดทุกวันจันทร์ โทร.081-812-2868 www.tabchang.com


ตะลิงปลิง

ร้านอาหารไทยรสชาติดีอีกร้านหนึ่งที่น่าสนใจ เพิ่งเปิดให้บริการพร้อมๆ กับการกลับ มาอีกครั้งของเซ็นทรัลลาดพร้าวที่หลายคนคิดถึง ถ้าเดินห้างแล้วเกิดหิว อยากทานอาหาร ไทยดีๆ ตะลิงปลิงเป็นอีกร้านที่เราแนะน�ำ เริ่มต้นจากข้าวเหนียวหมูนุ่มที่ใช้ข้าวเหนียวด�ำ ดี ต่อสุขภาพ แกงคั่วเห็ดเผาะที่หาทานยาก รสชาติดี เคี้ยวแล้วกรุบเนื้อเห็ดเผาะ ทอดมันทอง ม้วน ทอดมันในรูปแบบใหม่ที่ให้รสอร่อยกว่าเคย ย�ำถั่วพู รสชาติจัดจ้านครบเครื่อง ปิดท้าย ด้วยของหวานอย่าง บัวลอยเผือกมะพร้าวอ่อนและลอดช่องเผือกข้าวเม่า ซึ่งถือได้ว่า เป็นการปิดท้ายมื้ออาหารอร่อยๆ ได้อย่างสวยงามทีเดียว ร้านตะลิงปลิง สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว ชัน้ 1 เปิดทุกวันตัง้ แต่ 11.00 – 22.00 น. โทร. 02-937-1573

คลอโรฟิลล์

ร้านน้องใหม่ทเี่ พิง่ ตัวไปได้ไม่นาน ทีร่ า้ นเน้นเสิรฟ์ อาหารฟิวชัน่ เมนูทงั้ หมดกลัน่ กรองมา จากประสบการณ์ของเชฟที่เดินทางท�ำอาหารมาแล้วหลายประเทศทั่วโลก เมนูแนะน�ำได้แก่ ปลาหิมะราดซอสคลอโรฟิลล์ พระเอกของร้าน, กุง้ ทอดลิน้ จี่ หอมหวานติดลิน้ , กุง้ พันตะไคร้ หน้าตาออกทางเวียดนามแต่คนุ้ กลิน่ ความเป็นไทย ปิดท้ายด้วยน�ำ้ ดืม่ คลอโรฟิลล์คอนเนคชัน่ สดชื่นดับกระหาย ร้านตบแต่งด้วยสไตล์วินเทจในโรงเรือน ร่วมรื่นไปด้วยพันธุ์ไม้หลากหลาย ของตบแต่งทีอ่ ยูใ่ นร้านหากเห็นแล้วถูกใจ สามารถสอบถามราคาและซือ้ ติดมือกลับบ้านกันได้ดว้ ย พัฒนาการ 53 ใกล้รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์สถานีหวั หมาก วันอาทิตย์ - พฤหัสบดีเปิด 11.00-24.00 น. วันศุกร์ - เสาร์เปิด 11.00-01.00 น. โทร. 02-3224740-5

21

Neighbour


AFTER FLOOD หวังว่าคงยังไม่ชา้ ไปนะครับ ส�ำหรับเรือ่ งราวเฉพาะกิจเกีย่ วกับการดูแลบ้านหลังน�ำ้ ท่วม ที่จะน�ำมาฝากกันในฉบับนี้ เอาเป็นว่าถึงอย่างไรเสียไม่ว่าบ้านของคุณผู้อ่านจะได้รับผลกระทบ มากหรือน้อยก็ลองอ่านเก็บข้อมูลกันไว้หน่อย เผื่อว่าจะน�ำไปปรับใช้ ให้บ้านของคุณผู้อ่าน เข้าที่เข้าทางขึ้นได้บ้างนะครับ

น�้ำลด (เกือบ) หมดห่วง วิธีการรับมือและตรวจสอบบ้านของคุณหลังน�้ำท่วม

เริ่มต้นจากการตรวจสอบบ้านของคุณผู้อ่านก่อน เลยครับว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้าง เช่น รั้วเอียงไหม สายไฟ สภาพดีหรือเปล่า ท�ำบันทึกไว้เป็นข้อๆ จากนัน้ มาดูงบว่ามีเงิน ทีจ่ ะซ่อมแซมบ้านเท่าไหร่วางงบประมาณให้ชดั เจนจะได้ไม่บาน ปลายนะครับ เรามาเริ่มดูพร้อมกันไปทีละจุดเลยนะครับ

3

ดูใจต้นไม้ในบ้าน ดูวา่ ไหวไหม ถ้าตายก็ให้ท�ำใจนะครับ แต่ถ้ายังพอไหวก็ลองสู้ดูหน่อย อย่าเพิ่งให้ปุ๋ย เพราะเขาก�ำลัง พักฟืน้ ตัวเอง ให้ขดุ หลุมข้างๆ ต้นไม้สกั 50 ซม. ถึง 1 ม. ไว้ขา้ ง ๆ ต้ น ไม้ เพื่ อ ให้ นํ้า ที่ ขั ง อยู ่ บ ริ เวณรากไหลลงสู ่ ห ลุ ม ที่ เราขุ ด เป็นการช่วยอาการรากส�ำลักนํา้ แล้วก็ใช้เครือ่ งสูบนาํ้ ออก ถ้าหาก ไม่มกี เ็ อือ้ มมือตักนํา้ เอานะครับ ถ้าดูแล้วพบว่ารากต้นไม้ไม่แข็งแรง อย่าเพิ่งเอาดินไปอุด ให้หาไม้มาค�้ำต้นไว้ก่อนครับ

6

เฟอร์ นิ เจอร์ พยายามเอาความชื้ น ออกจาก เฟอร์ นิ เจอร์ ใ ห้ ม ากที่ สุ ด เฟอร์ นิ เจอร์ ที่ อ มน�้ำ มากๆ เช่ น โซฟานวมหรือนุ่น หากไม่จ�ำเป็นอย่าเอากลับมาใช้อีกเลย เพราะนํ้าพาเชื้อโรคและสิ่งไม่พึงประสงค์เข้าไปอยู่ภายใน ไม่ น ้ อ ย แม้ ต ากแดดแห้ ง แล้ ว เชื้ อ โรคร้ า ยก็ อ าจยั ง คงอยู ่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวได้ ครั บ

Neighbour

22

1

ส�ำรวจท่อระบายน�้ำ ถ้าพบว่ามีโคลนหรือขยะ อยู่ที่ท่อหน้าบ้านก็ให้เปิดฝาแล้วตักออก ท�ำไม่ไหวให้จ้างคน มาช่ ว ย อย่ า ใช้ น�้ ำ ฉี ด เพราะเปลื อ งโดยใช่ เ หตุ แถมยั ง ท�ำให้ ท่อสาธารณะอุดตันระบายนํ้าไม่ได้อกี ต่างหากครับ

4

พืน้ ปาร์เกต์ ปาร์เกต์เป็นไม้ทตี่ ดิ อยูด่ ว้ ยกาว เจอนำ�้ ท่วม ก็รอ่ นแน่นอนครับ ถ้ามันร่อนแล้ว อย่าเสียดาย กรุณาเลาะออกมา เพราะเดีย๋ วจะมีกลิน่ และไม่ดตี อ่ ระบบทางเดินหายใจ ถ้าไม่แย่มาก ก็ท�ำความสะอาดแล้วรอให้ความชืน้ ออกไปให้หมดก่อน อย่าเพิง่ เอาอะไรไปทาทับเพราะความชืน้ จะค้าง ถ้าจะปูอะไรต่อจากนัน้ เช่น เทปูนเสริมหรือใช้หนิ แกรนิตก็คดิ เรือ่ งนำ�้ หนักด้วยว่าบ้านเรา รับไหวไหม ถามช่างก็ได้ครับ แต่ถา้ ต้องการปาร์เกต์เหมือนเดิมก็ ปล่อยให้ปูนข้างล่างแห้งก่อน (ประมาณเดือนหนึ่ง)

7

2

ตรวจสอบรั้ว แรงดันน�้ำหรือแรงดูดที่เกิดขึ้นเมื่อ นำ�้ ลดอาจท�ำให้รวั้ เอียงได้ ใช้สายตามองดูกอ่ น ถ้ายังไม่เอียงมาก ก็หาไม้มาคำ�้ ไว้ มีเงินแล้วรีบซ่อม แต่ถา้ เอียงมากก็หาทางรีบซ่อม ด่ ว นเลยครั บ อั น ตราย ถ้ า พื้ น ใต้ รั้ ว เกิ ด โพรงให้ รี บ จั ด การ เพราะสัตว์ตา่ งๆ จะเลือ้ ยหรือมุดเข้ามาได้ แล้วดินในบ้านอาจจะ ไหลออก ซ่อมโดยการอัดดินเข้าไปให้เข้ารูปคงเดิมครับ

5

เช็คกระแสไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า หาซื้อ อุปกรณ์ตรวจกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กรูปร่างหน้าตาคล้ายไขควง มาเสียบทดสอบดูกจ็ ะสะดวกดี แต่จะให้ดถี า้ โดนท่วมหนักมากๆ เรียกช่างมาดูให้ดีกว่าครับ อย่าเสียดายเงิน ลองดับไฟทุกจุด ในบ้าน ปลดเครื่องใช้ไฟฟ้าออกทั้งหมด แต่เปิดคัทเอ๊าท์เอาไว้ นะครั บ แล้ ว ดู มิ เ ตอร์ ไ ฟฟ้ า หน้ า บ้ า นว่ า เคลื่ อ นไหวหรื อ ไม่ หากมิเตอร์หมุนแสดงว่าไฟฟ้าอาจจะรั่ว รีบตามช่างไฟมาดูแล ด่วนเลยครับ ถ้ามีงบก็ยกปลั๊กขึ้นสูงขึ้นมาจากพื้นสักประมาณ เมตรกว่าๆ ก็น่าจะดีครับ

เหตุการณ์นำ�้ ท่วมผ่านไปแล้ว โล่งใจไปอีกเปราะนะครับ ตอนนี้ขอให้คุณผู้อ่านมองไปข้างหน้าอย่างมีสติ แล้วค่อยๆ จัดการ เดีย๋ วทุกอย่างก็จะเข้าทีเ่ ข้าทาง เองครับ พวกเราทีมงานเป็นก�ำลังใจให้ครับ

ผนังบ้าน เมื่อนํ้าลด ให้เอาผ้าเช็ดท�ำความสะอาด *เรียบเรียงจากบทความของคุณยอดเยีย่ ม เทพธรานนท์ ตุลาคม 2554 ขจัดคราบความสกปรกออก เพื่อให้ผิวที่ท�ำความสะอาดแล้ว สามารถระเหยความชื้นออกมาได้ง่าย ทิ้งไว้จนแน่ใจว่าผนัง แห้งดี แล้วค่อยทาสีใหม่ อย่าทาก่อนที่ผนังแห้ง เพราะจะชื้น และผุฝงั ในนะครับ ถ้าเป็นอิฐฉาบปูนก็ตอ้ งทิง้ ไว้นานหน่อยนะครับ เพราะว่าระบายความชื้นยากกว่า แต่ถ้าเป็นผนังยิบซั่มแล้ว มันยุ่ยก็เปลี่ยนดีกว่าครับ


รูด

ให้หมดหลอด สวัสดีเพื่อนบ้านทุกคนค่ะ หลังจากอุทกภัย ครั้ ง ใหญ่ ที่ ผ ่ า นไปแล้ ว นั้ น อาจท�ำให้ ใ ครหลายๆ คน เริ่ ม ฉุ ด คิ ด ถึ ง เรื่ อ งประหยั ด พลั ง งาน และการรั ก ษา สิง่ แวดล้อมขึน้ มาอย่างจริงจัง ทัง้ ๆ ทีเ่ มือ่ ก่อนหลายคน คงอาจจะคิดว่าเป็นเรือ่ งไกลตัวเสียเหลือเกิน แต่ถา้ หาก เราร่วมมือกันใช้ทรัพยากรทุกสิ่งอย่างอย่างคุ้มค่า ผูเ้ ขียนก็เชือ่ ว่านัน่ เป็นหนทางหนึง่ (ทีง่ า่ ยมาก) ทีจ่ ะช่วย ยืดอายุและถนอมโลกเราให้อายุยาวขึน้ ไปค่ะ ยกตัวอย่าง พ่อหลวงอันเป็นที่รักยิ่งของเรา ที่ทรงเป็นแบบอย่าง ในการใช้ทรัพยากรทุกอย่างให้คมุ้ ค่า อย่างทีเ่ ราหลายคน เคยเห็นรูปหลอดยาสีฟนั พระราชทานของพระองค์มาแล้ว วั น นี้ เ พื่ อ นบ้ า นชอบประดิ ษ ฐ์ ป ระดอยคนนี้ ก็ เ ลยน� ำ เคล็ ด ลั บ ง่ า ยๆ ที่ จ ะช่ ว ยอ� ำ นวยความสะดวกให้ เ รา และช่วยให้เราใช้ทรัพยากรได้อย่างคุม้ ค่านัน่ ก็คอื การท�ำ เครื่องช่วยบีบยาสีฟันนั่นเองค่ะ จริงๆ แล้วที่ต่างประเทศเขาให้ความส�ำคัญ กับเจ้าเครือ่ งบีบนีม่ าก ถึงขนาดกับประดิษฐ์ออกมาเสีย หรูหรา ไฮโซ ใครที่อยากได้ก็ลองไปหาซื้อกันดูนะคะ ส่วนใครที่อยากสนุก แปรงฟันไป ยิ้มภูมิ ใจไป ก็ลอง ซื้อของง่ายๆ มาท�ำเองแบบเราดูก็ได้ค่ะ

Neighbour

24

อุปกรณ์

2

1

คัตเตอร์

แผ่นยางหรือแผ่นอะครีลิค

(หาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนขนาดใหญ่)

วิธีท�ำ 1. น�ำแผ่นยางหรือแผ่นอะครีลคิ ทีไ่ ด้ผา่ นการเลือก สีสนั ให้ถกู ใจเราแล้วมาตัดเป็นรูปทีช่ อบ อาจจะเลือก แบบง่ายๆ เป็นรูปหัวใจ รูปปากหรือรูปวงรียาวๆ แล้วมาวาดตบแต่งทีหลังก็ได้ค่ะ 2. ใช้คัตเตอร์กรีดตรงกลางยาวประมาณ 5 ซม. เพียงเท่านีเ้ ราก็จะได้ทบี่ บี ยาสีฟนั แล้วค่ะ ส่วนเคล็ดลับ ในการกรีดแผ่นยางหรืออะครีลิคนั้นเนื่องจากวัสดุ ที่เราเลือกมาใช้ในครั้งนี้มีความหนาและค่อนข้าง เหนียวพอสมควร ให้คอ่ ยๆ กรีดและยำ�้ ไปหลายๆ ครัง้ อย่าพยายามกรีดให้ขาดในครัง้ เดียว เพราะอาจเป็น อันตรายกับตัวคุณเองได้)

5 ซม.

3. วิธีใช้ก็ง่ายมากค่ะ เสียบก้นหลอดยาสีฟันผ่าน รอยทีเ่ รากรีดไว้ เวลาจะใช้ยาสีฟนั ก็ดนั แผ่นยางขึน้ มา เรือ่ ยๆ เท่านีเ้ องค่ะ และนอกจากจะใช้กบั ยาสีฟนั แล้ว ก็ยังสามารถใช้กับผลิตภัณฑ์ชนิดหลอดอื่นๆได้ค่ะ ยังมีอีกหลายวิธี ในการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่คุณสามารถน�ำมาประยุกต์ ใช้กับชีวิตประจ�ำวันได้ค่ะ คงต้องเริ่มจริงจังกับ เรือ่ งนี้ให้มากกว่าเดิม อาจจะต้องปรับเปลีย่ นไลฟ์สไตล์กนั สักหน่อย แต่คงไม่ใช่เรือ่ งล�ำบากมากมายหากมันคือการแลกเปลีย่ น กับการยืดชีวิตให้ โลกสวยๆ ของเราหรอก...ว่าไหมคะ?


เค้กสตรอเบอร์รี่ครีมสด โดย ปริดา มโนมัยพิบูลย์

สมาชิ ก ครอบครั ว ใหญ่ ข องบั ว อั น ประกอบไปด้ ว ยคุ ณ ตา คุ ณ ยาย คุ ณ ลุ ง คุ ณ ป้ า และคุ ณ น้ า อี ก เกิ น สิ บ อี ก ทั้ ง ลู ก พี่ ลู ก น้ อ งและหลานๆ รวมแล้ ว เกื อ บ สี่ สิ บ ชี วิ ต จะต้องมารวมตัวกันในวันพิเศษวันหนึ่งของปีอย่างขาดไม่ได้นั่นก็คือวันเกิดของคุณตา สมัยยังเล็ก เราก็หาการแสดงเต้นระบ�ำอะไรไปตามเรื่อง เป็นการได้ท�ำ อะไรเล็กๆ น้อยๆ ให้กับคุณตาผู้เป็นศูนย์รวมของครอบครัวเรา ครั้นโตขึ้นจะให้มาเต้นรีวิวหรือร�ำอวยพรก็ไม่ใช่ที่ แต่ละคนจึงท�ำอะไรตามถนัด ส�ำหรับบัว ก็หนีไม่พ้น ท�ำเค้กวันเกิด ให้คุณตาได้เป่าเทียน ทีนี้ ข้อจ�ำกัดของญาติพี่น้องก็ออกจะเยอะค่ะ สมาชิกครอบครัวนี้ทานยาก คือ ของไม่อร่อยไม่ถูกใจจะไม่แตะต้องเอาเลย นอกจากนี้ ป้าๆ น้าๆ ยังต้องคุมน�้ำหนักกันทุกคน พี่ๆ น้องๆ ไม่ชอบเค้กหนักๆ คุณตาไม่ทานหวานมาก คุณยายฟันไม่ค่อยดี สุดท้าย บัวกับน้องแพร น้องสาวอีกคนที่ชอบ ท�ำขนมเช่นกัน เลยได้ข้อสรุปเป็นเค้กสตรอเบอร์รี่ครีมสดนี่ล่ะค่ะ ผลก็คือ หมดเกลี้ยงจนน่าหนักใจ ว่าแล้วปีหน้าจะท�ำเค้กอะไรดีที่เสียงตอบรับจะดีไม่น้อยกว่าเค้กนี้ แล้วพี่บัวกับน้องแพรก็ตกลงกันว่าปี ห น้ า ค่ อ ยคิ ด กั น แล้ ว กั น ตอนนี้ ข อมี ค วามสุ ข กั บ ความส�ำเร็จของปีนี้ก่อน

ส่วนผสมแป้ง แป้งเค้ก เกลือป่น ผงฟู

ส่วนผสมไข่แดง น�ำ้ มันพืช นมสดจืด ไข่แดง น�ำ้ ตาลทราย กลิน่ วนิลา สีเหลืองมะนาว

ส่วนผสมไข่ขาว ไข่ขาว น�ำ้ ตาลทราย ครีมออฟทาร์ทาร์

125 1/4 1

กรัม ช้อนชา ช้อนชา

60 60 3 60 1/2 3

กรัม กรัม ฟอง กรัม ช้อนชา หยด

3 40 1/4

ฟอง กรัม ช้อนชา

วิธที �ำ

1. ร่อนแป้ง ผงฟู เกลือ พักไว้ 2. ตีสว่ นผสมไข่แดง นม น�ำ้ มันพืช นำ�้ ตาลทราย กลิน่ วนิลาเข้าด้วยกัน ตีให้นำ�้ ตาล ละลาย 3. จับแป้งเป็นหลุมตรงกลาง แล้วเทส่วนผสมไข่แดงลงไป ตะล่อมส่วนผสมให้เข้ากัน 4. จากนัน้ ตีไข่ขาว พอเป็นฟองใส่ครีมออฟทาร์และค่อยๆ เติมน�ำ้ ตาลจนไข่ขาวตัง้ ยอด 5. ตะล่อมส่วนผสมของไข่ขาวเข้ากับส่วผสมแรก คนอย่างเบามือจนเข้ากันดี 6. อบไฟ 170C ประมาณ 30 นาที

ส่วนผสมและวิธีท�ำครีมสด วิปปิง้ ครีม นำ�้ ตาล กลิน่ วานิลลา

2 4 1

ถ้วย ช้อนโต๊ะ ช้อนชา

ตีวปิ ปิง้ ครีมกับน�ำ้ ตาลและกลิน่ วานิลลาเข้าด้วยกัน ปาดครีมลงบนชัน้ ของเค้ก สลับ กับสตรอเบอร์รสี่ ด ตกแต่งหน้าเค้กด้วยผลสตรอเบอร์รี่

ช่วงที่ผ่านมาหลายๆ ท่านคงเครียดไม่น้อยกับสถานการณ์น�้ำท่วม ลองพักกายพักใจกับขนมหวานแสนสวยสุดอร่อยนี้ดูนะคะ เชื่อว่า รสสัมผัสที่ฟูฟ่องละมุนละไมของครีมสด ตัดกับรสหอมหวานของ ผลสตรอเบอร์รี่ ผนวกกับความนุ่มนวลของเนื้อเค้กจะช่วยให้ทุก ท่านอารมณ์ดีขึ้นแน่นอนค่ะ 25

Neighbour


พยากรณ์รายเดือนธันวาคม 2554

โดย หมอกฤษณ์ คอนเฟิร์ม

SUNDAY MONDAY TUESDAY

การงาน หน้าทีก่ ารงานน่ากลัวจริงๆ ท�ำอะไร ก็พบแต่อุปสรรคมีแต่ปัญหาให้แก้ไขอยู่ตลอด จนคุณเองท้อใจอยากจะลาออกเปลีย่ นงานบ่อย ครัง้ อดทนกัดฟันเอาหน่อยเดือนหน้าก็ดขี นึ้ แล้ว การเงิน มีลทู่ างทีจ่ ะแสวงหาเงินทองประเภท รายได้พเิ ศษให้คณ ุ ได้ทำ � และเป็นเดือนทีก่ ารเงิน ของคุณจะลงตัวทีส่ ดุ ความรัก คนโสดแม้ ก ารงานก� ำ ลั ง ไปได้ ดี แต่ ค วามรั ก กั บ แน่ นิ่ ง ราวกั บ ป่ า ช้ า คนรู ้ ใจ ตีตัวออกห่างไปมีคนใหม่ อย่ าเสี ย ใจไป คน ใหม่ก�ำลังมาไม่นานเกินรอ ด้ านคนที่ ไ ม่ โ สด ปัญหาครอบครัวเป็นปัญหาหลั กที่ แ ก้ ไ ม่ ตก สุขภาพ คุณผูห้ ญิงระวังโรคนอนไม่หลับและ โรคเครียด ส่วนคุณผู้ชายโรคข้อกระดูกและโรค กระเพาะล�ำไส้ เสริมดวง บริจาคทานสร้างสาธารณูปโภค หรือค่าน�้ำไฟให้แก่วัดวาอารามจะช่วยเรื่อง ความรักและสุขภาพให้ดีขึ้น

DAY

THURS

การงาน คุณต้องเหนือ่ ยและหนักใจกับเพือ่ น ร่วมงาน ทิ้งงานคั่งค้างให้ต ้อ งแก้ ไขอยู ่ เรื่ อย จนอาจต้องผิดใจกันบ้าง อย่าแก้ไขปัญหาด้วย การแบกภาระทุกอย่างไว้คนเดียว เพราะนั่นจะ เป็นการท�ำร้ายตัวเองอย่างเลี่ยงไม่ได้ การเงิน คุณยังต้องรักษารายจ่ายเอาไว้ให้ คงที่ เนือ่ งจากหลายๆ ครัง้ มีการใช้เงินทองไปกับ ของฟุ ่ ม เฟื อ ย หากไม่ ป รั บ ปรุ ง จะกลายเป็ น ปัญหาใหญ่ที่เรื้อรังได้ ความรัก อาจต้องหลีกเลีย่ งออกห่างเพศตรงข้าม โดยเฉพาะคนยังโสดด้วยแล้ววุ่นวายเสียจริง ส่วนด้านคนมีคแู่ ล้วไม่นา่ มีปญ ั หา ขอแค่อย่าเอา เรื่องเก่ามาเล่าใหม่เป็นใช้ได้ สุขภาพ คุณผูช้ ายระวังอาการปวดหลังและระบบ ขับถ่ายผิดปกติ ส่วนคุณผูห้ ญิงระวังโรคภูมแิ พ้และ อาหารเป็นพิษ เสริ ม ดวง บริ จ าคหนั ง สื อ เก่ า ๆ ที่ คุ ณ อาจ ไม่ใช้หรือไม่ก็ซื้อหนังสือใหม่ให้ตามโรงเรียน บุญและบารมีช่วยคุณได้

Neighbour

26

การงาน ตั้ ง ใจสิ่ ง ใดในการงานจะส� ำ เร็ จ สมใจทุ ก อย่ า ง ยิ่ ง ถ้ า ท� ำ งานด้ า นการเงิ น ด้วยแล้วพุ่งแรงทีเดียว งานด้านอื่นๆ ก็ไปได้ ดีแต่รอเวลาหน่อยเท่านั้น ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคย ว่าร้ายจะหันกลับมาเป็นมิตร ปัญหาอุปสรรค หายหมดสิ้น การเงิน คุ ณ เป็ น คนควบคุ ม รายจ่ า ยได้ ดี สังสรรค์พอเป็นพิธี ปัญหาการเงินจึงไม่นา่ เป็นห่วง อย่างไรก็ตามอาการห่วงคนโน้นคนนีแ้ ละอาการ ใจอ่อนของคุณก็สามารถสร้างปัญหาได้เช่นกัน ความรั ก คนโสดจะคบหาดูใจกับใครคิดหน้า คิดหลังให้ดี ช่วงนี้มีเกณฑ์เสียชื่อเสียงเพราะ เพศตรงข้ามเป็นเหตุ รูปร่างสูง ผิวสองสี หน้าตาดี ส�ำหรับคนมีคู่ความเหินห่างเริ่มมีมาก หันหน้า พูดคุยแบบเปิดใจตรงๆ สุขภาพ คุณผูห้ ญิงระวังโรคนอนไม่หลับและ โรคเครียด ส่วนคุณผูช้ ายโรคปวดกระดูกข้อเข่า และโรคกระเพาะล�ำไส้ เสริมดวง ถือศีลกินเจ ปิดวาจา 3 วัน และ บริจาคทรัพย์เพื่อการกุศลจะช่วยเสริมดวง ชะตาให้แข็งแกร่ง

FRIDAY

การงาน เดือนนีก้ ารงานน่าเป็นห่วง เนือ่ งจาก งานส่ ว นใหญ่ ข องคุ ณ เกี่ ย วพั น กั บ โครงสร้ า ง เศรษฐกิจเป็นหลัก จึงท�ำให้เดีย๋ วดีเดีย๋ วร้ายเอาแน่ เอานอนไม่ได้ อีกอย่างคุณยังต้องคอยแก้ปัญหา เก่าๆ ไม่หยุดหย่อน อดทนอีกสักนิดเดือนหน้าก็ ดีขึ้นแล้ว ส�ำคัญที่ก�ำลังใจ การเงิ น ไม่ว่าคุณจะมีเงินอยู่เท่าไรก็ไม่พอ ค่าใช้จา่ ย หยิบยืมก็ลำ� บาก ดีทสี่ ดุ คืองดค่าใช้จา่ ย ฟุม่ เฟือย แต่อย่างไรก็ตามอย่าสร้างหนีส้ นิ ขึน้ ใน ช่วงนีเ้ ด็ดขาด ความรัก คนโสดช่วงนีห้ วั ใจห่อเหีย่ ว ไม่แจ่มใส ถูกท�ำร้ายจิตใจเป็นว่าเล่น ทางที่ดีสงบจิตใจ อยู่กับตัวเองสักพักดีกว่า ด้านคนไม่โสดก็อยู่ใน ภาวะเบื่อชีวิตคู่ อยากอยู่คนเดียว เบื่อปัญหา เดิมๆ ทีพ่ บเจอรายวัน สวดมนต์บอ่ ยๆชีวติ จะดีขนึ้ สุขภาพ อาการปวดขาและหัวเข่า ยังตาม หลอกหลอนคุณ หาน�ำ้ อุน่ แช่ฝาเท้าหลังจากท�ำงาน พอจะช่วยได้ เสริมดวง ถวายสังฆทานเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า สักชิ้น อย่าลืมถวายค่าไฟด้วย

การงาน ปรับปรุงตัวเองโดยด่วนเพราะหน้าที่ การงานหลายต�ำแหน่งจะว่างลง นัน่ หมายความว่า ตัวคุณมีลุ้นที่ได้เลื่อนต�ำแหน่งหน้าที่การงาน ต่อจากนี้จะเป็นเวลาแห่งการแข่งขันที่ส�ำคัญ ส�ำหรับคุณ ท�ำให้ดีท�ำให้ไว การเงิน รัดเข็มขัดกันเอาไว้ รายรับของคุณ ก�ำลังจะพบปัญหา รายรับทีไ่ ม่มนั่ คง ท�ำให้รายจ่าย ที่รออยู่เป็นปัญหาใหญ่ได้ วางแผนให้ดี ความรั ก คนโสดช่ ว งนี้ จ ะมี อ าการเบื่ อ เพศตรงข้าม อยากอยูค่ นเดียวปลีกวิเวก เรือ่ งมีใคร เคียงคู่จึงตกประเด็นไป ถึงอย่างไรจะมีคนอายุ น้อยกว่ามาติดพัน ทนหน่อยแล้วกัน ส่วนคนที่ ไม่โสดจะมีปัญหาชู้สาวเกิดขึ้นในวงงาน มือที่ สามจะสร้างปัญหาหนัก สุขภาพ คุณผู้ชายระวังแพ้อากาศ มีผื่นขึ้น ตามตัว ส่วนคุณผูห้ ญิงระวังเส้นชาตามมือและขา และเรือ่ งสายตาพร่ามัว เสริมดวง ซื้อรูปภาพเจ้าแม่กวนอิม มาติดที่ ฝาพนังทางทิศเหนือจะช่วยให้ความรักทีห่ ดหู่ กลับสดใส

DAY

WEDNES

การงาน มีโอกาสเข้าพบสังคมใหม่ทางด้าน การงาน มีการติดต่อพบปะผู้คนมากขึ้น มีช่อง ทางท� ำ มาหากิ น มากขึ้ น เป็ น ล� ำ ดั บ เนื่ อ งจาก ความขยันขันแข็งของคุณเอง แต่ขอให้ระวัง ความยุ่งยากอุปสรรคจากคนใกล้ตัวที่ไว้วางใจ การเงิน คุณมีเกณฑ์ใช้จา่ ยเพือ่ งานสังคมหรือ เพือ่ การรักษาภาพลักษณ์บางประการ แต่คณ ุ จะ มีโอกาสได้รายได้พิเศษเข้ามาในเดือนนี้ด้วย ความรัก คนโสดอาจต้องท�ำใจหน่อยกับคนที่ เข้ า มาชอบในช่ ว งนี้ ซึ่ ง เป็ น คนผิ ว ขาวโปร่ ง อาจท�ำให้ปวดหัวเป็นครั้งคราว แต่เขาก็มีเสน่ห์ อยูบ่ า้ ง เปิดใจให้โอกาสน่าจะดี ส่วนคนทีไ่ ม่โสด เดือนนีม้ คี วามสุขราบรืน่ ดี คนรักเข้าใจไม่ระแวง สบายใจไร้กังวล สุขภาพ คุณผูช้ ายระวังแพ้อากาศ โรคผิวหนัง ส่วนคุณผูห้ ญิงระวังเส้นชาตามมือและขา หน้ามืด เสริ มดวง ควรหาซื้ อ ต้ น ไม้ ต ระกู ล ไม้ เ ลื้ อ ย มาปลู ก ในบริ เ วณบ้ า น ต้ น เล็ ก หรื อ ใหญ่ ไม่จ�ำกัด ช่วยคุณในเรื่องสุขภาพที่อ่อนแอ ให้กลับมาแข็งแรงเหมือนเก่าอีกครั้ง

DAY

SATUR

การงาน การงานจะพบเรือ่ งหนักมีเกณฑ์ผดิ ใจ กับเจ้านายหรือผูห้ ลักผูใ้ หญ่อย่างรุนแรง เนือ่ งจาก คิดเห็นไม่ตรงกัน อย่าออกหน้าอาสาเป็นหัวโจกใน การต่อต้านเพราะไม่เป็นผลดีสำ� หรับคุณเลยสักนิด การเงิน จะว่าไปการเงินไม่ย�่ ำแย่เท่าไรนัก เพียงแต่คณ ุ ต้องไม่ใช้จา่ ยฟุม่ เฟือยในเรือ่ งไม่เป็น เรือ่ งเสียก่อน ไม่เช่นนั้นต่อให้รายรับมากเพียง ใด ก็คงไม่มีเก็บแน่ ความรัก คนโสดดูคกึ คักเสียจริง ไปไหนมาไหน ก็ดจู ะถูกใจเพศตรงข้ามไปเสียหมด คบหาพูดคุย กันได้ไม่ห้าม แต่มองให้ดีก่อนว่าเค้ามากับแฟน หรือเปล่า ส่วนคนไม่โสดแต่อยากโสด เคลียร์ กั บ คนรั ก ไว้ ก ่ อ นก็ ดี เ พราะคุ ณ ต้ อ งติ ด ต่ อ กั บ เพศตรงข้ามเยอะมากในเดือนนีเ้ พือ่ ความปลอดภัย สุ ข ภาพ โรคแพ้อากาศตามเป็นเงาตามตัว เดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหาย ท�ำให้คุณใช้ชีวิตประจ�ำวัน ไม่สะดวก แนะน�ำให้หมั่นท�ำความสะอาดบ้าน เปิดหน้าต่างกว้างๆ หลีกเลี่ยงที่อับ เสริ ม ดวง ท�ำบุญตักบาตรอุทศิ บุญให้เจ้ากรรม นายเวรให้มาก เรื่องราวปัญหาทั้งหลายจะได้ ผ่อนคลายลงบ้าง

เช็คดวง 24 ชั่วโมง ได้ ที่ 1900-111-055 หรือ 081-206-2424 กับนักพยากรณ์ ในเครือ หมอกฤษณ์ confirm


สน.ประเวศ สน.คลองตัน สถานีดับเพลิงหัวหมาก สถานีดับเพลิงพระโขนง สำ�นักงานเขตสวนหลวง สำ�นักงานเขตประเวศ

02-328-6971-2 02-314-0041-3 02-314-0071 02-311-3429 02-322-6688 02-328-7109

การไฟฟ้าฯ เขตบางกะปิ การไฟฟ้าฯ เขตประเวศ สำ�นักงานประปา สาขาสุขุมวิท โรงพยาบาลวิภาราม โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ โรงพยาบาลสัตวสวนหลวง

รับสมัคร พนักงานขาย เพื่อร่วมทำ�งานกับ นิตยสาร Neighbour

มีกระเป๋าแบรนด์เนมสภาพใหม่ ใช้เอง หลายใบ ทั้ง Chanel และ LV สอบถามได้ที่ คุณมุก 084-993-6151

ติดต่อ โทร. 02-321-3911

อาคารพาณิชย์ ให้เช่า ฝั่งตรงข้าม MaxValu

10,000 บาท ต่อเดือน ! โทร. 082-499-9986 (ต้น)

02-314-0024 02-316-8001 02-331-0028-32 02-722-2500-24 02-378-9000 02-722-2255

บริษัท โคลัมเบีย ซาวด์ จ�ำกัด ผู้น�ำเข้าและตัวแทนจ�ำหน่าย ทีวีติดรถยนต์ มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญทางด้านระบบ CAR MULTIMEDIA ที่สมบูรณ์แบบมากว่า 30 ปี ขณะนี้ทางบริษัทก�ำลังขยายงาน และต้องการพนักงานหลายอัตรา ดังนี้ บริษัท โคลัมเบีย ซาวด์ จ�ำกัด 1873/6 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม 10900 ติดต่อคุณปัทมา โทร : 080-262-3007 http://www.columbia-sound.com หรือส่ง Resume มาได้ที่E - mail : coron_columbia@hotmail.com

1) พนักงานขาย 2) เจ้าหน้าที่การตลาด 3) ธุรการทั่วไป 4) พนักงานขับรถ 5) ช่างติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ 6) ช่างอิเล็กโทรนิค

1 ต�ำแหน่ง 1 ต�ำแหน่ง 1 ต�ำแหน่ง 1 ต�ำแหน่ง 3 ต�ำแหน่ง 1 ต�ำแหน่ง


Neighbour Magazine Issue.13  

" Dad issue "

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you