Page 1

Issue 9:August 2011

คิดอย่างผู้หญิงเก่ง กับ ปุย

ผอูน จันทรศิร� สารพันว�ธีบอกรักแม่ คุณค่าแห่งยุคสมัย พาแม่ไปสัมผัสได้ที่

นิทรรศรัตนโกสินทร์

free คูปองส่วนลด มากมายทายเลม

http://neighbour.ananas.co.th


AUGUST 2011

สวัสดีคุณผู้อ่านทุกท่านในเดือนสิงหาคมค่ะ เข้าสู่ช่วงเทศกาลวันแม่แล้ว คุณลูกทั้งหลาย คงกำาลังนั่งคิดนอนคิดอยู่แน่ๆ ว่าจะทำาอะไรให้คุณแม่สุดที่รักดี สำาหรับท่านไหนที่คิดออกแล้ว เราก็ขออวยพรให้สามารถลงมือปฏิบตั ติ ามแผนทีว่ างไว้ได้อย่างราบรืน่ นะคะ แต่ถา้ ท่านไหนยัง คิดไม่ออก เพื่อนบ้านคนนี้ก็มีหลากหลายวิธีมอบความสุขให้กับคุณแม่มาเสนอให้คุณผู้อ่านได้ นำาไปปรับใช้กนั ได้ตามชอบ ไม่วา่ จะเปนวิธกี ารทำาแม่เหล็กติดตู้เย็นสวยๆ ให้คณ ุ แม่ในคอลัมน์ Do It Yourself, การเขียนการ์ดเปนภาษาอังกฤษสำาหรับน้องๆ ในคอลัมน์ Easy English, การแนะนำาร้านอาหารอร่อยๆ ให้พาคุณแม่ไปนัง่ ทานในคอลัมน์ Eating Out หรือจะเข้าครัวลงมือ ทำาเค้กให้คุณแม่ทานด้วยตัวเองก็ได้ในคอลัมน์ Our Kitchen และสำาหรับลูกๆ ที่อยากพา คุณแม่ออกไปใช้เวลาด้วยกันนอกบ้านก็สามารถพลิกไปดูที่คอลัมน์ Our Day ได้เลยค่ะ นอกจากเนื้อหาในเล่มเดือนสิงหาคมสำาหรับคุณลูกทั้งหลายแล้ว นิตยสารเนเบอร์ก็ยังคง มีเนื้อหาสาระอื่นๆ ที่เปนประโยชน์มานำาเสนอเช่นเดิมค่ะ แต่ที่ห้ามพลาดเลยคือบทสัมภาษณ์ ของคุณแม่ทวีผล อัญสุสนิ ธ์ เพือ่ นบ้านคนเก่งของเรา และบทสัมภาษณ์ของ“พีห่ มอน เปนต่อ” หรือพี่ปุย ผอูน จันทรศิริ ที่จะแบ่งปนมุมมองดีๆ ให้เราทุกคนได้อ่านกันในฉบับนี้ด้วยค่ะ เดือนสิงหาคมนี้ ทีมงานนิตยสารเตรียมเนื้อหาดีๆ มาฝากกันเต็มที่ หวังว่าคุณผู้อ่านจะ ถูกใจไม่มากก็น้อยนะคะ นอกจากเราจะได้ใกล้ชิดสนิทสนมกันมากขึ้นแล้ว คุณผู้อ่านยังจะได้ รับหนังสือดีๆ ผลงานของคุณแม่ทวีผลไปอ่านทีบ่ า้ นด้วยค่ะ ถ้าท่านไหนอยากจะเขียนจดหมาย ติชมก็สามารถส่งจดหมายเข้ามาตามทีอ่ ยูข่ องนิตยสารได้เลย ทีมงานนิตยสารเนเบอร์ทกุ คนขอ อวยพรให้คณ ุ แม่ทกุ ท่านมีความสุขมากๆ ในเดือนแห่งความรักทีบ่ ริสทุ ธิน์ ี้ สำาหรับคุณผูอ้ า่ นท่านอืน่ ๆ ก็อย่าลืมเสียนะคะว่าการแสดงออกว่ารักแม่ ไม่ได้ทาำ ได้เฉพาะเดือนสิงหาคมค่ะ พบกันใหม่ฉบับ หน้า สวัสดีค่ะ

Neighbour

ดร. วรกมล มีเพียร Editor-in-chief

บรรณาธิการที่ปรึกษา บรรณาธิการบริหาร กองบรรณาธิการ บรรณาธิการศิลปกรรม ฝายสร้างสรรค์และออกแบบ พิสูจน์อักษร ผูจ้ ดั การฝายขายและการตลาด ผู้จัดการฝายบัญชีและการเงิน

Neighbour

2

ศ.พล.ต.ต.ดร. เกียรติพงษ์ มีเพียร ดร.วรกมล มีเพียร ลีลา ประยูรโภคราช ชนก ชาตะวราหะ ขวัญตา พานทองประเสริฐ ธงชัย กนกากรนนท์ กมลวรรษ ทองผาสุข ทวิชากร หนองหัวลิง พรรณิภา ต่วนโสภณ ธนากร ภู่กลั่น ศักดิ์สิทธิ์ จิตอนันตพร สโรชา สกุลหงษ์ ณัฏฐพงศ์ มีเพียร เกียรติยศ มีเพียร

4 our news ขาวฝาก อยากบอกตอ 14 be our guest แขกไป ใครมา 6 our community รู้ไว้ ใกล้ตัว 18 our neighbour คุยข้างรั้ว 7 our kids อนุบาลเพื่อนบ้าน 20 do it yourself ประดิษฐ (ประดอย) 8 easy english งายจัง ฝรั่งจา our room แตงมุมโปรด 9 our mind สุขใจ 22 eating out อรอย ใกล้บ้าน 10 meet the doctor อุนใจ ใกล้หมอ 23 our kitchen เปดเตา เข้าครัว our dent ฟุดฟดฟอร “ฟัน” 24 our day สุขใจ ในหนึ่งวัน 11 our skin พบหมอผิว 26 horoscope ลวงรู้ ดวงชะตา 12 our closet เปดตู้ ดูเทรนด 27 hot line สายดวน สายฉุกเฉิน 13 homme’s hour รู้ไว้ ไปอวดสาว classified หางาย ใช้คลอง สําหรับผูสงคําแนะนําหรือติชม นิตยสาร Neighbour รับหนังสือ “สุขที่สูตร” แตงโดย คุณ ทวีผล อัญสุสินธ


ถนนพัฒนาการ โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวง บุษบาพรรณ Dental D Sweet Chilli BKK Grill M&M Bar Cafe' Ideal New Stories บ้านตัวโน๊ต NABE Lanna House Coffee Memory Antique Cafe’ กาแฟดอยช้าง Chilled Plus After All Hap De Nous Greeny Pet Shop Lydia Dress Wash Zone อ่อนนุช Autobacs Chef House Casual Cake Bearkery Grind & Brew SCB Bank Kumon หมู่บ้านเอื้อสุข Kumon เมืองทอง 2/2 เจ้านาง Massage & Spa Pattio Ko-i Lively Spa The Nail Boutique Be Well Corner One Monkey Grill I Chi Gou Kumo Wawee S&P Wine’ Stu Just Art School MaxValu Arwen Beauty Salon Max Smile Head or Tails Katie’s Restaurant & more Eat Mania กาแฟสดกินเส้น

Savy by 13 เหรียญ Swensens Bubble ชานม ไต้หวัน B-Quik Pizza Company Oasis TUP Shoku-zen Jenny’s Place Garden ถนนพระรามเก้า เปรี้ยวปาก i-zone Restaurant Library บ้านในสวน Paradise Park Zaru Zaru Secret Garden Milk Bar Buono Olivie Cafe’ Red Mango Gelate i-berry To Die For Sfree Dairy Queen My Corner Bar & Bistro French Caff Gorilaz Coffee Beans by Dao Seacon Square A&W Daddy Dough Angle Beauty H.K Vogue Moya Hair Design พฤกษา คลีนิค คัทลียา คลีนิค วีนัส คลีนิค ปรีชาผล คลีนิค Kimju Korean Cuisine Forever facial spa Frongce De Graze Slimming Center อภิชา นวดแผนไทย

ประเวศ - สวนหลวง

COMMUNITY FREE MAGAZINE หมดปัญหากับการหยิบนิตยสารไม่ทัน สมัครสมาชิกรายปี โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง 150 บาท (12 เล่ม) และรอรับนิตยสารส่งถึงบ้าน ข้อมูลผู้สมัครสมาชิก ชื่อ นามสกุล เพศ ชาย หญิง อายุ อีเมลล์ โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์ที่ทำ�งาน โทรสาร โทรศัพท์มือถือ

อาชีพ นักเรียน นิสิต/นักศึกษา นักออกแบบ/ครีเอทีฟ อาชีพอิสระ ข้าราชการ พนักงานบริษัท ครู/อาจารย์ ผู้ประกอบการ อื่นๆ โปรดระบุ สาขา/อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาชีพของท่าน โฆษณา สถาปัตยกรรม ท่องเที่ยว/โรงแรม/สายการบิน หัตถกรรม/งานฝีมือ อาหาร โทรคมนาคม แฟชั่น ศิลปะการแสดง การแพทย์ วรรณกรรม/การพิมพ์/สื่อสิ่งพิมพ์ ค้าปลีก/ค้าส่ง การเงิน/ธนาคาร การออกแบบ ภาพยนตร์ ดนตรี พิพิธภัณฑ์/ห้องแสดงงาน ทัศนศิลป์/การถ่ายภาพ ซอฟท์แวร์/แอนิเมชั่น/วิดีโอเกม โทรทัศน์/วิทยุ อื่นๆ โปรดระบุ ที่อยู่ในการจัดส่ง หมู่บ้าน/บริษัท หน่วยงาน/แผนก เลขที่ ซอย ถนน ตำ�บล/แขวง อำ�เภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ จำ�นวน 12 เล่ม ต้องการสมัครสมาชิกนิตยสาร เริ่มตั้งแต่ฉบับเดือน โดยยินดีเสียค่าใช้จา่ ยในการจัดส่งเป็นจำ�นวนเงิน 150 บาท วิธีการชำ�ระเงิน (ระยะเวลา 1 ปี จำ�นวน 12 เล่ม) เช็คสั่งจ่ายนาม บริษัท เนเบอร์ มีเดีย จำ�กัด โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพัฒนาการ เลขที่บัญชี 123-232224-0 ในนาม บริษัท เนเบอร์ มีเดีย จำ�กัด กรุณาตัดชิ้นส่วนนี้และแฟกส์ใบสมัครพร้อมใบนำ�ฝาก-โอนเงินมาที่เบอร์ 02-322-6706 หรือส่งไปรษณีย์มาที่ บริษัท เนเบอร์ มีเดีย จำ�กัด 1 ซอยพัฒนาการ 69 แยก 2 เขตประเวศ แขวงประเวศ กรุงเทพฯ 10250 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-321-3911 3

Neighbour


แอรพอรต เรล ลิงคเปดบริการรูปแบบใหม

แอร์พอร์ต เรล ลิงค์ สาย Express Line เปิดให้บริการเส้นทางใหม่ต้นทางสถานีพญาไท ถึงปลายทางสถานีสุวรรณภูมิ ให้บริการทุกๆ 30 นาที โดยใช้เวลาตลอดการเดินทางเพียง 17 นาทีเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบสนองตามความต้องการและอำานวยความสะดวกให้แก่ ผู้โดยสารมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้รถไฟฟ้าสาย Express Line ยังได้เปิดให้บริการเส้นทางมักกะสัน ถึงสุวรรณภูมิและสุวรรณภูมิถึงมักกะสัน ตั้งแต่ 06.00 - 24.00 น. ของทุกวันเช่นเดิม โดยผู้ โดยสารสามารถเช็คอินและโหลดกระเปาได้ตั้งแต่เวลา 08.00 – 21.00 น. พิเศษตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 31 ธันวาคม 2554 ทั้ง 2 เส้นทางราคาเดียวกันคือไป - กลับ 150 บาท (อายุ ตัว๋ โดยสาร 14 วันนับจากวันทีเ่ ดินทางเทีย่ วแรก) และตัว๋ โดยสารเทีย่ วเดียว ราคา 90 บาท (อายุตั๋วโดยสาร 1วัน ) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Call Center 1690 และ 02-308-5600 ต่อ 2906-2907 หรือ www.railway.co.th นายธีรยุทธ จิรนนท์วงศ์ ผู้ช่วยผู้อำานวยการเขตสวนหลวง ร่วมกับพระครู วรกิจจาทร เจ้าอาวาสวัดปากบ่อ คณะผู้บริหารเขต ผู้บริหารโรงเรียน สภา วัฒนธรรมเขตสวนหลวง นักเรียนและประชาชนทัว่ ไป ร่วมกันหล่อเทียนพรรษา ณ บริเวณวัดปากบ่อ ซอยอ่อนนุช 35 เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามให้ อนุชนรุ่นหลังได้สืบต่อไป

พาราไดซพารคขอเชิญรวมงานเนื่องในโอกาสวันแมแหงชาติ

วันที่ 7 ส.ค. กิจกรรม “อาทิตย์สนิทธรรม” ที่ เดอะ พรอเมอนาด ชั้น 3 ร่วมรับฟังการบรรยายธรรมะในหัวข้อ “พระคุณของแม่” เพื่อ กล่อมเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์ สำานึกในพระคุณแม่ โดยพระเปรียญธรรม 9 ประโยคจากวัดศรีเอี่ยม เริ่มเวลา 14.00 น. วันที่ 9-14 ส.ค. : พาราไดซ์ พาร์ค “เทิดไท้สดุดี มหาราชินี ภักดีถวายรัก” ณ รอยัล พาร์ค พลาซ่า ชั้น 1 ขอเชิญทุกท่านร่วมชม นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติถา่ ยทอดภาพพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ร่วมลงนามและจุดเทียนชัยถวาย พระพร และร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัว อาทิ ต้น มะลิแห่งรัก ทอรักถวายแม่และการแสดงต่างๆ มากมาย วันที่ 17-21 ส.ค. : Happy Senior Fair ที่ รอยัล พาร์ค พลาซ่า ชั้น 1 งานแสดงสินค้าและบริการด้านสุขภาพ เพื่อความสุขของผู้สูง วัย ให้ลูกหลานได้สรรหาสินค้าและบริการ สำาหรับพ่อ แม่ หรือผู้ใหญ่ อันเป็นที่รัก ส่งเสริมสถาบันครอบครัวและตอบสนองวัฒนธรรมการมี ความกตัญูรู้คุณต่อผู้ใหญ่ในสังคม

นางสาวกาญจนา ฉาบสุวรรณ์ ผู้ช่วยผู้อำานวยการเขตสวนหลวง เป็น ประธานเปิดการอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาน ประกอบการและชุมชน โดยแนะนำาให้ความรูก้ ารเฝ้าระวัง รวมทัง้ ประเภท ต่าง ๆ ของยาเสพติด เพือ่ สร้างเครือข่ายป้องกันการแพร่ระบาดและป้องกัน บุตรหลานห่างไกลยาเสพติด

Neighbour

4

ศูนยการคาเดอะไนน เนเบอรฮูด เซ็นเตอร กาวใหม ประสบการณใหม ริมถนนพระรามเกา พรอมเปดใหบริการแลวตลอด 24 ชั่วโมง

1-7 ส.ค. เดอะไนน์ร่วมกับสำานักงานเขตสวนหลวงและกรมการปกครองเปิดให้ บริการทำาบัตรประชาชน เพื่อตอบรับ พ.ร.บ ทำาบัตรประชาชนตั้งแต่อายุ 7 ปีขึ้นไป 12-14 ส.ค. ควงคู่คุณแม่-ลูก ร่วมกิจกรรมแสนสนุก ปิดท้ายด้วยโชว์น่ารักๆ จากพาเหรดเมโลเดี้ยนอนุบาล 13 ส.ค. เชิญร่วมทำาบุญตักบาตร พระสงฆ์ 99 รูป ณ ลานกิจกรรมศูนย์การค้า เดอะไนน์ ตั้งแต่ 06.00 น.- 09.00 น. 20 ส.ค. พบกับ Grand Opening ของศูนย์การค้าเดอะไนน์ เนเบอร์ฮู้ด เซ็นเตอร์ วันนี้ถึง 31 ส.ค. ร่วมโปรโมชั่น Lunch@Nine พบเมนูเซ็ทพิเศษราคาโดนใจ ได้ตั้งแต่ 11.00 น.- 14.00 น. ของทุกวัน

เปิดเทศกาลศิลปะการละครนานาชาติ (World Performances @ Drama Chula) ณ ศูนย์ศิลปการละคร สดใส พันธุมโกมล โรงละครแห่งใหม่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสยาม จัดแสดงในวันพฤหัสบดี ศุกร์ และเสาร์ที่ 1, 2 และ 3 กันยายน 2554 เวลา 19.30 น. ที่ศูนย์ศิลปการละคร สดใส พันธุมโกมล ชั้น 6 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษร-ศาสตร์ จุฬาฯ (มีที่จอดรถภายในอาคารเดียวกัน หรือเดินประมาณ 15 นาที จากสถานีรถไฟฟ้าสยาม ตามถนนอังรีดูนังต์) บัตรราคา 500 บาท นักเรียน นักศึกษาทุกสถาบัน ราคา 200 บาท และบัตรราคาพิเศษสำาหรับผูช้ มทีอ่ ายุไม่ถงึ 27 ปี บริบรู ณ์ ราคา 300 บาท จำาหน่ายที่ภาควิชาศิลปการละคร ชั้น 8 อาคารบรมราชกุมารี และ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ (สาขาสยามสแควร์) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรฯ จุฬาฯ โทร. 02-218-4802 และ 081-559-7252 หรือติดต่อที่ DramaChula@gmail.com และ ติดตามความเคลื่อนไหว ได้ที่ facebook “DramaChula”


OTOP ·Ñ§é ËÁ´ 130 ª¹Ô´

ࢵ»ÃÐàÇÈ ÁÕÊÔ¹¤ŒÒ

»‚ ¾.È. 2553 ࢵ»ÃÐàÇÈ ÁÕ¼ÙŒ»†Ç ´ŒÇÂ䢌àÅ×Í´ÍÍ¡ÃÇÁáÅŒÇÁÒ¡¶Ö§

“296 ¤¹”

“ࢵ»ÃÐàÇÈ”

³ »˜¨¨ØºÑ¹ ¨Ó¹Ç¹¼Å¡Ò䌹ËÒ¤ÓÇ‹Ò ã¹àÇçº ÁÕ¼ÅÅѾ¸ÁÒ¡¶Ö§ 4,030,000 ˹ŒÒàÇçºà¾¨

ÁÕ¡ÒÃÍÑÞàªÔÞ ¾ÃкÃÁÊÒÃÕÃÔ¡¸ÒµØ ʋǹ ¾ÃÐà¢ÕéÂÇá¡ŒÇ ¨Ò¡»ÃÐà·È ÈÃÕÅѧ¡ÒÁÒ»ÃдÔÉ°Ò¹·ÕèÇÑ´·Ø‹§àÈÃÉ°Õ à¢µ»ÃÐàÇÈ

“ºŒÒ¹¾ÔªÔµã¨”

¤×Í Èٹ¿¹„œ ¿ÙÊÁÃöÀÒ¾¼ÙµŒ ´Ô ÂÒàʾµÔ´ ã¹à¢µ»ÃÐàÇÈ Neighbour

6


เรื่องแม่…แม่

โดย แพทยหญิง อนัญญา สินรัชตานนท

สวัสดีคะคุณผูอานที่รัก ไดเวลามาพบปะพูดคุยกันอีกครั้งแลวนะคะ เวลาหนึ่งเดือนนี่ชางผานไปเร็วเหลือเกิน หวังวาคุณผูอานคงจะยังไมเบื่อ หมอกันไปเสียกอนนะคะ เขาสูเดือนสิงหาคมอยางนี้ ถาไมคุยกันเรื่องแม…แม ก็ดูเหมือนจะทําใหเดือนสิงหาคมไมครบถวนสมบูรณยังไงก็ไมรูนะคะ เพราะ อยางนั้นฉบับนี้เรามาคุยเรื่องแม…แม กันดีไหมคะ ทานผูอานที่ไมใชคุณแมก็อยาเพิ่งนอยใจนะคะ ถึงไมใชแมก็อานไดคะ การที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะเป็นแม่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ แต่ก็ไม่ใช่เรื่อง ยากเช่นกัน เคล็ดลับง่ายๆ ที่อาจจะง่ายจนคิดไม่ถึงเลยก็คือ “การรู้เขา รู้ เรา” เด็กแต่ละคนจะมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง เด็กสิบคนก็ไม่เหมือนกัน ทั้งสิบคน ถึงจะเป็นฝาแฝดก็ยังไม่ค่อยจะเหมือนกันเลยล่ะค่ะ เด็กบางคน ช่างแสนดี เลี้ยงง่าย จะกิน จะนอน ก็เป็นเวลา ไม่อ้อน ไม่โยเย บทจะนอน ก็นอนกันง่ายๆ พบปะพี่ป้าน้าอาก็อารมณ์ดี ยิ้มหวานไปทั่ว ถึงวัยคลานวัย เดินก็ไม่ค่อยจะซน ปล่อยให้นั่งเล่นตรงไหนก็นั่งเล่นได้นานๆ เด็กกลุ่มนี้จัด ว่าเป็น “เด็กเลีย้ งง่าย” แต่เด็กบางคนก็แตกต่างกันราวฟ้ากับดิน เวลากินก็ กินทีละนิด เวลานอน กว่าจะเห่จะกล่อมให้นอนได้แต่ละรอบก็แสนลำาบาก แถมยังซนอีกต่างหาก เด็กกลุ่มนี้ไม่ต้องบอกก็เดาได้ใช่ไหมคะว่าเป็นกลุ่ม “เด็กเลี้ยงยาก” สิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนธรรมชาติที่ติดตัวเขามาค่ะ คุณแม่ มีหน้าที่ต้องสังเกตและทำาความรู้จักกับนิสัยแต่ละอย่างของลูก แล้วตอบสนองให้เหมาะสม จากนั้นเด็กๆ ก็จะค่อยๆ ปรับตัวได้เพิ่มขึ้นทีละน้อยเอง ค่ะ อย่างเช่น เด็กทีก่ นิ ยาก เราก็ไม่จาำ เป็นต้องไปตามป้อน ตามบังคับให้กนิ เพราะเขาก็จะยิ่งหงุดหงิดและต่อต้านการกินมากขึ้นไปอีก การรับมือกับ ธรรมชาติของเด็กกินยาก คือการให้กินเมื่อหิว ไม่ปล่อยให้การกินแต่ละมื้อ ยืดเยื้อมากเกินไปนัก เมื่อเห็นว่าลูกแสดงอาการอิ่มก็หยุด แล้วธรรมชาติ ของเขาก็จะสอนเขาต่อไปเองว่า ถ้าเขาไม่กินตามเวลา หรือกินแล้วกิน น้อยเกินไป ร่างกายก็จะแสดงอาการให้รจู้ กั ความหิว เกิดการปรับตัวเรือ่ ง การกินของตัวเองใหม่เองค่ะ แต่อย่างที่บอกไว้ข้างต้นล่ะค่ะว่าเด็กบางคน เป็นเด็กเลีย้ งง่ายปรับไม่กมี่ อื้ ก็ได้นสิ ยั การกินทีด่ แี ล้ว แต่เด็กเลีย้ งยากนีต่ อ้ ง อาศัยความอดทน และความสามารถในการแข็งใจของคุณแม่หน่อยนะคะ แต่รับรองว่าปรับได้ค่ะเพียงแต่ต้องใช้เวลาเท่านั้นเอง คุณแมบางทานเมื่อเลี้ยงลูกไปแลวเกิดอาการเครียด เพราะ รูสึกวาตัวเองไมเปนแมตามที่หวัง หลายคนอยากเลี้ยงลูกให ไดดีที่สุด เทาทีจ่ ะดีได ก็เลยยิง่ เครียดกันเขาไปใหญ ความจริงแลวมันเปนเรือ่ งยาก เรียกวาเกือบจะเปนไปไมไดทเี่ ราจะสามารถเปนแมที่ perfect ได และสิง่ ที่ ลูกตองการก็ไมใชแมที่ perfect เชนกันคะ ลูกตองการแคแมที่ดีพอและ พอเหมาะกับตัวเขาเทานั้น ดังนั้นหมั่นสังเกตหมั่นเรียนรูและปรับตัวไป ดวยกันทัง้ แมและลูกเพือ่ ใหเกิดความพอดีและดีพอ แคนกี้ ท็ าํ ใหการเลีย้ ง ลูกเปนเรื่องงายที่จะประสบความสําเร็จและมีความสุขกันทั้งครอบครัว

Be a great

MOM!

หนากระดาษหมอหมดลงอีกแลวละคะ ขอใหคุณแมทุกคนมี ความสุขกับการเปนแมนะคะ สุขสันตวันแมคะ

7

Neighbour


เขียนคำาอวยพรให้คุณแม่ด้วยภาษาอังกฤษกันเถอะ

โดย นันทนา โอซาวา (ครูจอย)

Happy Mother’s Day! แทบทุกประเทศทั่วโลกมีวันแม่

ถึงแม้จะไม่ใช่วนั เดียวกัน แต่การให้ความสำาคัญของวันแม่นนั้ ไม่ได้แตกต่างกันเลย เพราะวันแม่นนั้ เป็นวันทีส่ าำ คัญ เป็นวันทีเ่ ราสามารถแสดงความ รักให้กบั คุณแม่ ด้วยการกราบตักแม่ทเี่ ราเคยหนุน กราบเท้าคุณแม่ผมู้ พี ระคุณเลีย้ งดูเรามา พาคุณแม่ไปทานอาหารนอกบ้าน บีบนวดคลายเมือ่ ยให้แม่ หรือ คอลัมน์ Easy English ฉบับนี้ จึงอยากชักชวนท่านผู้อ่าน มาเขียนการ์ดอวยพรเกๆ ให้คุณแม่ด้วยภาษาอังกฤษกันค่ะ ถ้าจะให้ดี หรือถ้ามีเวลาเยอะหน่อย คุณก็สามารถทำาการ์ดด้วยตัวเอง คุณแม่คงจะดีใจไม่น้อย -Happy Mother’s Day!

-สุขสันต์วันแม่

-Thank you for giving me so much love. I love you, Mom. Happy Mother’s Day. -Thank you for teaching me. I love you, Mom. Happy Mother’s Day. -Thank you for giving me your time. I love you, Mom. Happy Mother’s Day. -To a wonderful Mom and a very special friend of mine, Happy Mother’s Day. -Thank you for.... Ears that always listen Arms that always hold Love that never ending, and the heart that full of gold. Happy Mother’s Day. -Thank you for being all these and more to me. Happy Mother’s Day.

-ขอบคุณที่ให้ความรักมากมาย รักแม่ สุขสันต์วันแม่ -ขอบคุณสำาหรับการสอนสั่ง รักแม่ สุขสันต์วันแม่ -ขอบคุณที่สละเวลาให้ รักแม่ สุขสันต์วันแม่ -แด่คุณแม่ที่แสนยอดเยี่ยมและเพื่อนที่แสนพิเศษของลูก สุขสันต์วันแม่ -ขอบคุณสำาหรับ.... หูที่คอยรับฟังทุกอย่างอยู่เสมอ อ้อมแขนที่พร้อมจะโอบกอด ความรักที่มิเคยหมดสิ้น และหัวใจที่ยิ่งใหญ่ดั่งทองคำา สุขสันต์วันแม่ -ขอบคุณที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างเช่นนี้ และมากกว่านี้ให้แก่ลูก สุขสันต์วันแม่

Pingu’s English School is open now @ The Nine !

àÃÕ¹ÀÒÉÒÍѧ¡ÄɡѺྐྵ¡ÇÔ¹¹ŒÍ”¾Ô§¡Ø”

น้องๆ ได้ความรู้ภาษาอังกฤษไปเขียนการ์ดบอกรักคุณแม่กันแล้ว มาถึงข่าวดีสำาหรับคุณพ่อ-คุณแม่กัน ต่อเลยดีกว่าค่ะ คุณผู้อ่านท่านที่สนใจอยากเสริมทักษะภาษาอังกฤษของลูกๆ สุดที่รัก วันนี้โรงเรียนภาษา อังกฤษพิงกุ โรงเรียนเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำาหรับน้องๆ วัย 3 – 7 ขวบ เปดใหม่ใกล้บ้านแล้ว ที่ศูนย์การค้าเดอะไนน์ ชั้น 3 ห้อง C301 ฝง West Village ด้วยความโดดเด่นจากการใช้สื่อการสอนแบบ มัลติมีเดียและการสอนแบบจัดประสบการณ์กิจกรรม ทำาให้น้องๆ ไม่รู้สึกเหมือนมาเข้าห้องเรียน แต่เหมือน ได้มาเล่นและได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษไปพร้อมๆ กัน ที่โรงเรียนเขาใส่ใจทุกรายละเอียดทั้งเรื่องหลักสูตร การสอน, รูปแบบห้องเรียน รวมไปถึงบรรยากาศห้องเรียนที่ทันสมัยและกระตุ้นให้เกิดการเรียนที่สนุกสนาน รับรองว่าน้องๆ จะสนุกจนลืมเวลาเชียวค่ะ สนใจโทร.สอบถามคอร์สเรียนได้เลยที่ 088-289-0281, 086-367-1400 หรือจะแวะเข้าไปชมโรงเรียนก่อนก็ได้ ทางโรงเรียนมีสมุดโน้ตน่ารักๆ เตรียมไว้มอบให้ด้วยค่ะ (เปดให้บริการ ทุกวันยกเว้นวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น.) Neighbour

8

ͧàÅ×Í¡ä»ãªŒ´Ñ§¹Õ餋Ð

µÑÇÍ‹ҧ¤ÓÍǾà ÁÕÁÒãËŒÅ


มาเร�่ม“ก้าวแรก”กันเถอะ

สวัสดีครับ พบกันอีกครั้งกับคอลัมน Our Mind คอลัมนธรรมะใกลตัว ความเดิมตอนที่แลว เราคุยเรื่องวิชาวายนํ้าศาสตรกัน ซึ่งนิทานเรื่องนั้น สอนใหรวู า ตอใหมคี วามรูม ากแคไหน แตถา เราไมไดฝก วิชาวายนํา้ ศาสตร เพือ่ วายขามพนมหาสมุทรแหงความทุกข วิชาอืน่ ๆ ก็แทบไมมคี วามหมาย

โดย อานนทวงศ มฤคพิทักษ

1. 2. 3. 4.

หาเวลาและสถานที่ส่วนตัวที่จะได้อยู่คนเดียวเงียบๆ สัก 5 นาที ถ้าคุณเป็นคนที่เพื่อนโทร.มาหาหรือบีบีมาบ่อยๆ ก็แนะนำาให้ปิดมือถือครู่หนึ่งครับ นั่งบนเก้าอี้ บนเตียง หรือเอนตัวลงนอนก็ได้ (เน้นสบายเข้าว่า) หายใจเข้า – ออก ตามปกติ ใช้ใจของเรา “มอง” ไปที่การเข้าออกของลมหายใจ หายใจเข้า-หายใจ ออกหนึ่งครั้ง นับ 1 พอรอบต่อไปก็นับ 2, 3,... จนถึง 100 ครับ ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจเป้าหมายของการเรียนรู้ธรรมะก่อนครับ ศาสนา 5. ถ้ าหายใจเข้าออกหนึ่งครั้งใช้เวลา 3 วินาที 100 ครั้ง ก็ 300 วินาที เท่ากับ 5 นาที นั่นเอง เมื่อครบ พุทธนั้นมีเป้าหมายหลักอยู่เรื่องเดียวเท่านั้น คือหนทางสู่การพ้นทุกข์ แต่การพ้น 100 แล้วก็ถือเป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจประจำาวันนะครับ จะไปเล่น Facebook หรืออะไรต่อก็ตาม ทุกข์หรือการไปนิพพานนีฟ่ งั ดูแล้วมันช่างไกลตัวและยากเย็นเสียเหลือเกินว่าไหมครับ แต่อัธยาศัย แค่ทาำ ภารกิจต่างๆ ในแต่ละวันให้เสร็จสิน้ ยังเอาตัวไม่คอ่ ยจะรอด จะเอาเวลาทีไ่ ห 6. ช่วงที่นับ 1 – 100 นั้น มีความเป็นไปได้สูงมากที่ใจของคุณจะเผลอไปคิดถึงเรื่องอื่น ซึ่งเมื่อรู้ตัวว่า นมาปฎิบัติเพื่อหลุดพ้นล่ะเนี่ย? เผลอไปคิดถึงเรื่องอื่นเมื่อไหร่ ก็ให้กลับมาอยู่กับลมหายใจต่อแล้วก็นับต่อไปเหมือนเป็นปกติ ข่าวดีคือ คุณเริ่มได้เสมอครับ และใช้เวลาแค่วันละ 5 นาทีเท่านั้น ในการ เริ่มเดินก้าวแรกไปบนหนทางที่ครูบาอาจารย์เคยได้เดินไปแล้วและพรำ่าบอกว่า หนทางนี้ดีจริงอะไรจริง แม้เราเองจะไม่ได้หวังถึงนิพพานก็ไม่เป็นไร ตั้งเป้าใกล้ๆ แล้วไปช้าๆ อย่างมั่นคงก็ได้ครับ

เตือนหน่อยนะครับ ว่าช่วงแรกๆ ที่ทำา อาจจะหงุดหงิดกับตัวเองที่ใจมันควบคุมไม่ได้เอาเสียเลย ไม่อยากให้สมองมันคิด มันก็คอยคิดโน่นคิดนี่อยู่นั่นแหละ ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติครับ แต่เป้าหมายของการ ฝก ไม่ใช่การควบคุมจิตของเราไม่ให้คิด แต่เป็นการฝกให้เห็นว่าจิตเราซนแค่ไหนต่างหากครับ อุปมาจิต เหมือนเป็นลิง การฝกสติกเ็ หมือนเอาลิงมาผูกไว้กบั เสา เพียงเราเผลอแปบเดียวลิงมันก็จะแกะเชือกออก ไปซนตามประสาลิงครับ หน้าที่ของเราคือเมื่อเห็นว่าลิงมันหนีไปวิ่งเล่น ก็แค่จับมันมาพันไว้กับเสาตาม ผมมีเปาหมายแรกใหครับ : อยู่เฉยๆ แล้วหายใจ 5 นาที เดิม แล้วคอยจับตาดูดีๆ ว่ามันจะหนีไปอีกเมื่อไหร่ คิดเสียว่าการเล่นเกมชิงไหวชิงพริบระหว่างเจ้าของ ฟงดูเหมือนงายนะครับ แตจะบอกใหวาถาไดลองจะรูวาหินไมใชเลน ขั้น กับลิงก็แล้วกัน เมื่อลองทำาไปได้สัก 2 สัปดาห์ แล้วรู้สึกว่าวิชาเริ่มแก่กล้าขึ้นแล้ว ก็เปลี่ยนจากนับ 1 – 100 มาเป็น ตอนมีดังตอไปนี้คือ คำาอื่นแทนเช่น พุทธ – โธ , ยุบหนอ – พองหนอ, หรือแม้กระทั่ง จะบริกรรมว่า เร-ยา ก็ไม่ได้ผิดกฎแต่ อย่างใด สิ่งสำาคัญคือการเลือกคำาที่ถูกกับจริตเราและไม่ทำาให้ใจฟุ้งซ่านนะครับ เมื่อได้คำาบริกรรมที่ชอบ แล้ว ก็ตั้งเวลาบนมือถือ 5 นาที หรือจะปรับเพิ่มเป็น 6 หรือ 7 นาที ก็แล้วแต่ศรัทธาเช่นกัน เป้าหมาย ก็เช่นเดิมครับ คือตามรู้ลมหายใจและคำาบริกรรมของเราครับ

1

...2...3...4

.

การเดินทางนับหมื่นลี้เริ่มต้นที่ก้าวแรกฉันใด การเดินทางไกลของ ธรรมะ ก็เริม่ ต้นได้ดว้ ยการฝกสติวนั ละ 5 นาที นีแ่ หละครับ ทำาแล้วเปน หรือยังติดขัดตรงไหน เขียนมาคุยกันได้นะครับ โชคดีครับ 9

Neighbour


ทดแทนไม่สิ้น…“นำา้นม”แม่เอย โดย นายแพทย ชัยเดช สระสมบูรณ

กลับมาพบกันอีกครัง้ นะครับเพือ่ นบานทุกคน สืบเนือ่ งจากเดือนนีเ้ ปนเดือนแหงวันแม เนือ้ หาในฉบับนีผ้ มจ�งขอมีสว นรวมกับเทศกาลวันแมสกั หนอย ยังไงวันนี้ขออนุญาตทานผูอานทุกทาน เอาใจบรรดาคุณแมทุกทานเปนพิเศษ เพราะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเร�่องนํานมแมกัน

ในส่วนข้อควรระวังในการให้นมลูก สำาหรับคุณแม่ทุกท่านผมมีคำาแนะนำามา ฝากดังนี้นะครับ

เริ่ ม ที่ ส ่ ว นประกอบของนำ้ า นมกั น ก่ อ นเพื่ อ ความเข้ า ใจง่ า ยยิ่ ง ขึ้ น คื อ นอกเหนื อ จาก “นํ้า” ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของนำ้านมแล้วนั้น ในนำ้านมแม่ยังมีสารอาหารจำาพวกโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมันที่จำาเป็นและมีประโยชน์ต่อทารกอีกเป็นจำานวนมากครับ ในส่วนของ สารอาหารจำาพวกโปรตีนนั้นประกอบไปด้วยโปรตีนในส่วนที่จำาเป็นต่อการเจริญเติบโตของ ระบบต่างๆ ในร่างกาย และโปรตีนที่เป็นส่วนประกอบของสารที่ทำาหน้าที่เป็นภูมิคุ้มกันให้กับ ร่างกาย (Antibody) โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารที่เราเรียกว่า IgA (Immunoglobulin A) ซึ่งเจ้า ตัว IgA นี้จะมีหน้าที่ป้องกันไม่ให้เชื้อโรคที่เกาะติดอยู่ตามผิวเยื่อบุอ่อนๆ ในร่างกายสามารถ แทรกซึมเข้ามาในตัวของทารกได้ (บริเวณผิวเยื่อบุอ่อนที่มี IgA อยู่เยอะ อาทิเช่น บริเวณทาง เดินหายใจ และระบบทางเดินอาหาร) มีหลักฐานยืนยันว่าทารกทีไ่ ด้รบั นมมารดาครบตามเวลาที่ สมควร มีโอกาสเป็นโรคภูมแิ พ้หรือโรคทางระบบทางเดินอาหารน้อยกว่าทารกทีไ่ ด้รบั นมมารดา เป็นเวลาสั้น หรือไม่เคยได้รับเลย ในปัจจุบันองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ออกคำาแนะนำาให้แก่คุณแม่ทั่วโลก ว่าควรให้ ลูกกินนำ้านมเป็นอาหารแต่เพียงอย่างเดียว โดยไม่จำาเป็นต้องมีอาหารใดๆ เสริมเลยตั้งแต่แรก คลอดจนถึงอายุ 6 เดือน หลังจากนั้นจึงค่อยๆ เพิ่มอาหารอย่างอื่นเสริมเข้าไปตามช่วงอายุ ต่างๆ แต่ยังแนะนำาว่าควรให้กินนำ้านมแม่ควบคู่ไปด้วยได้จนถึงอายุ 2 ขวบหรือมากกว่านั้นก็ได้ ตราบเท่าที่คุณแม่ยังมีนำ้านมที่สามารถให้ลูกได้

การดูแลรักษาช่องปาก สำาหรับว่าที่คุณแม่

โดย ทันตแพทย ศิลา จิรวัฒโนทัย

เร็วๆ นี้ผมไดมีโอกาสตรวจฟนของคนไขหญิงทานหนึ่งที่คลินิกครับ คนไขมาพบผม เนื่องจากมีอาการมีเลือดออกที่เหงือกเวลาแปรงฟนมากกวา ปกติ จึงมีความกังวลวาจําเปนจะตองไดรับการรักษาเรงดวนหรือไม จากการสอบถามประวัติ พบว่าตอนนี้คนไข้ตั้งครรภ์ได้ประมาณ 4 เดือนเศษๆ เริ่ม มีอาการเลือดออกที่เหงือกมาได้ประมาณ 1 เดือน กรณีของว่าที่คุณแม่ท่านนี้ ได้รับการรักษา โดยการขูดหินปูนและขัดฟัน อาการก็หายไปหลังการรักษาประมาณ 3-4 วัน อาการเลือดออกบริเวณเหงือกในหญิงตัง้ ครรภ์เป็นอาการทีพ่ บได้บอ่ ย เนือ่ งจากขณะ ตัง้ ครรภ์จะมีการเปลีย่ นแปลงของฮอร์โมน ทำาให้เหงือกมีการตอบสนองต่อคราบหินปูนและสิง่ สกปรกได้มากกว่าปกติ เหงือกจะเกิดการอักเสบได้ง่ายและรุนแรงกว่าคนทั่วไป ขณะเดียวกัน งานวิจัยบางชิ้นยังเชื่อว่าเชื้อแบคทีเรียที่ทำาให้เกิดเหงือกอักเสบจะไปเพิ่มปริมาณฮอร์โมนบาง ชนิดในร่างกาย ส่งผลทางอ้อมให้ทารกคลอดก่อนกำาหนดและมีนาำ้ หนักตัวน้อยอีกด้วย การหมัน่ ดูแลสุขภาพช่องปาก จึงมีความสำาคัญมากทั้งสำาหรับคุณแม่และทารก หากเป็นไปได้ ควรตรวจ และรักษาปัญหาในช่องปากให้เรียบร้อยก่อนจะตั้งครรภ์ คำาถามต่อมาก็คือ ถ้ามีปัญหาในขณะที่ตั้งครรภ์แล้วล่ะ? เราสามารถทำาอะไรได้บ้าง Neighbour

10

ไม่ควรให้นมลูกโดยเด็ดขาดในกรณีทมี่ ารดาเปนโรคดังต่อไปนีน้ ะครับ HIV, มะเร็งชนิด ต่างๆ โดยเฉพาะมะเร็งเม็ดเลือด, วัณโรคปอดขั้นรุนแรง, คุณแม่ที่มีรอยโรคติดต่อบริเวณ เต้านม โดยเฉพาะรอยโรคเริม ในคุณแม่ที่ได้รับการรักษาโดยการให้ยาต้านไวรัส, ยาเคมีบำาบัด รวมไปถึงกำาลังเข้ารับ การฉายแสง หรือถ้ามีประวัติใช้ยาเสพติด พวกนี้ควรปรึกษาแพทย์ก่อนให้นมลูกนะครับ กรณีที่คุณแม่กินยาต่างๆ เข้าไปนั้น ส่วนใหญ่แล้วยาที่กินเข้าไปนั้น มักจะมีตัวยาบาง ส่วนที่ปนออกมากับนำ้านมด้วย โดยเฉพาะในยาแก้อักเสบ, ยาแก้ปวดลดไข้, ยาภูมิแพ้ และ ยากันชัก ยาจำาพวกนี้บางตัวอาจมีผลกับเด็กทารกได้มาก

ดังนั้นไม่ว่าปวยเป็นโรคใดก็ตามในขณะที่กำาลังให้นมลูกอยู่นั้น แนะนำาว่าควรไปปรึกษา แพทย์ก่อนทุกครั้งนะครับ ไม่ควรซื้อยากินเอง สำาหรับอาหารจากธรรมชาติที่ช่วยส่งเสริมการสร้างนำ้านม ในคุณแม่ที่กำาลังให้นมลูกควร กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ตามปกติ โดยอาจเสริมอาหารจำาพวกไข่, ถั่วชนิดต่างๆ โดยเฉพาะถั่ว เหลืองและอัลมอนด์, เมล็ดธัญพืชต่างๆ, กระเทียม ผักและผลไม้ชนิดอื่นๆ โดยเฉพาะมะละกอ

คิดวาคอลัมนในฉบับนี้คงจะเปนประโยชนตอคุณแมมือใหมบาง ไมมากก็นอย สุดทายนี้ ผมก็ขอฝากใหดูแลสุขภาพใหแข็งแรงกัน ทัว่ หนา การไมมโี รคเปนลาภอันประเสริฐ จริงๆนะครับ (เชือ่ ผม!!)..... พบกันใหมฉบับหนา สวัสดีครับ

สิ่งแรกที่คนไข้ต้องทำาเมื่อมาพบทันตแพทย์คือ แจ้งให้ทันตแพทย์ของท่านทราบว่า ท่านกำาลังตั้งครรภ์อยู่ เพื่อเป็นข้อมูลสำาหรับทันตแพทย์ของท่าน ในการวางแผนการใช้ยาและ ทำาการรักษา ซึ่งโดยทั่วไปในหญิงตั้งครรภ์ ทันตแพทย์จะรักษาเท่าที่จำาเป็นเท่านั้น อายุครรภ์ที่ เหมาะสมกับการทำาฟันทีส่ ดุ คือช่วงเดือนที่ 4-6 เนือ่ งจากช่วง 3 เดือนแรก จะเป็นช่วงทีท่ ารกใน ครรภ์มีความอ่อนไหวต่อสภาพแวดล้อมค่อนข้างมาก การให้ยาต่างๆ และความเครียดจากการ ทำาฟัน (และการรอทำาฟัน) อาจส่งผลไปถึงทารกในครรภ์ได้ ส่วนในช่วง 3 เดือนท้าย การรักษา อาจทำาได้ไม่สะดวกนัก เนื่องจากมารดาไม่สามารถนอนทำาฟันเป็นระยะเวลานานๆ ได้ อย่างไร ก็ตาม ทุกช่วงอายุครรภ์ควรเลี่ยงการถ่ายภาพรังสี แต่หากมีความจำาเป็นก็สามารถทำาได้

คําแนะนําเพิ่มเติมสําหรับวาที่คุณแมในการดูแลตัวเองและทารก

1. การอาเจียนบ่อยๆ จากการแพ้ทอ้ ง มีผลทำาให้ฟนั สึกกร่อนได้ เนือ่ งจากกรดในกระเพาะ อาหารที่ปนมาด้วย ควรบ้วนปากบ่อยๆ เพื่อไม่ให้มีกรดค้างอยู่ในช่องปาก 2. การทานของเปรี้ยวบ่อยๆ ก็มีผลทำาให้ฟันสึกกร่อนเหมือนกันครับ 3. ฟันนำา้ นมของทารกจะเริม่ สร้างตัง้ แต่ชว่ งอายุครรภ์ 4-6 สัปดาห์ การรับประทานอาหาร (โดยเฉพาะแคลเซียม) ของคุณแม่จึงมีผลอย่างมากในการสร้างฟันของทารก 4. หลังคลอด แบคทีเรียในช่องปากของแม่สามารถส่งต่อสูล่ กู ได้ จากการส่งต่อผ่านนำา้ ลาย เช่น การกอดจูบลูก การเปาอาหารให้ลกู การใช้ชอ้ นหรือภาชนะร่วมกันกับลูก ดังนัน้ การทีค่ ณ ุ แม่ มีสขุ ภาพช่องปากทีด่ ี ไม่มฟี นั ผุหรือเหงือกอักเสบจะช่วยลดปริมาณเชือ้ แบคทีเรียทีจ่ ะถ่ายทอด ไปสู่ลูกและป้องกันปัญหาต่างๆ ดังกล่าวได้ครับ

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากเพิ่มเติมสามารถเขียนเข้ามาถามได้ที่ dental.d.clinic@gmail.com ครับ


แม่สวยเพราะลูกใส่ ใจ โดย แพทยหญิง รุจเิ ลขา เจียรไพศาลเจริญ

วันที่ 12 สิงหาคม 2554 เปนวันของแม ซ�่งเปนพระอรหันตในบาน ตอบแทนบุญคุณ เทาไหรก็ไมหมด ฉบับนี้เรามาดูกันวาควรจะทําอยางไรบางในการดูแลทาน ผู้ใหญ่เมื่ออายุมากขึ้น จะรู้สึกตัวเองว่าไม่มีค่า คนไม่สนใจ จะเหงา ซึมเศร้า เนื่องจากสภาพร่างกายที่ไป ไหนก็ลำาบาก ปวดเมื่อยไปทั่วทั้งร่างกาย สายตาก็พร่ามั่ว เพื่อนฝูงก็ตายจากไปทีละคนสองคน ลูกหลานก็มัว แต่ทำางาน ไม่มาเยี่ยมเยือนบ่อยนัก ดังนั้นต้องถนอมจิตใจท่านให้ดี สนับสนุนให้ท่านมีกำาลังใจที่จะยืนหยัดต่อสู้ กับโรคภัยไข้เจ็บ อย่าแสดงท่าทีรำาคาญที่ท่านจู้จี้ จิตใจที่แข็งแรงจะพาทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ คุณแม่ท่านใดยังไม่ย่างเข้าวัย 70-80 ยังสาวอยู่ค่ะ ยังไม่แก่ คุณลูกต้องแนะนำาให้ท่านรับประทานอาหารที่ มีคุณค่า มีสารขจัดอนุมูลอิสระพวกผักสีม่วง, บร็อคโคลี่, ผลไม้ที่ลงท้ายด้วย -ry เช่น สตรอเบอร์รี่, แครนเบอร์รี่ เป็นต้น ผลไม้ผักมีวิตามินซีสูง เช่น ฝรั่ง, แตง, ถั่ว, ผักโขม ฯลฯ รับประทานชาเขียว แทนพวกกาแฟ ออกกำาลัง สมำ่าเสมอ เต้นแอโรบิคแรงๆ ไม่ค่อยดีเพราะจะเป็นอันตรายต่อข้อเท้า การรำามวยจีนก็ดีนะคะเป็นการบริหาร การหายใจ ส่วนครีมแพงๆ บำารุงเอาพอสมควรแบบเศรษฐกิจพอเพียง เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ Soy (ถั่วเหลือง) และ Idebenone, พวกครีมที่บอกว่าซึมลงไปในผิวได้ลำ้าลึกถึงชั้นคอลลาเจน ไม่จริงหรอกค่ะ ต้อง ใช้เลเซอร์ Nd:YAG (เป็น Laser ชนิดหนึง่ ทีส่ ามารถรักษาอาการต่างๆ โดยทีผ่ วิ ไม่เสีย) ความยาวคลืน่ 1064 ขึน้ ไป ควรทำาอย่างน้อยปีละ 3-4 ครั้ง ปัจจุบันมีการทำา Threading คือร้อยเส้นไหมตามรอยผิวหนังที่หย่อนคล้อย ก็ตอ้ งเลือกแพทย์กนั หน่อย เพราะถ้าทำาแล้วถ้ามีปญ ั หาจะแก้ไขยาก ทางเลือกทีด่ คี อื ผ่าตัด Lifting เลยจะดีกว่า แผลเป็นจะซ่อนอยู่หน้าหู และบริเวณหลังหูซึ่งแทบจะไม่เห็น จะแก้ไขร่องแก้ม ส่วนล่างคางที่ห้อยได้ดี การดูแลคุณแม่ นอกจากจะช่วยดูแลเรื่องความงามและสุขภาพแล้ว อย่าลืมโทรศัพท์คุยถามไถ่แสดงความ ห่วงใยบ้าง ที่สำาคัญอย่าลืมว่า แม่คือพระอรหันต์ในบ้าน วันนี้เราดูแลท่านดีหรือยัง การปรนเปรอด้วยวัตถุ ด้วย เงิน แต่ไม่มีเวลาไปหาท่านเลย คงจะไม่มีประโยชน์นะคะ

Give it to MAMA

ฉบับนี้ขอแนะนําหนึ่งแนวทางที่จะชวยใหคุณลูกไดเอาใจคุณแมนะคะ ลองดูเผื่อจะเลือกซ�้อไปฝากคุณแมใหไดสวยไปอีกนานๆ คะ

1

4

2

3

1. HARNN-Hand cream Refining set ¡ÒôÙáżÔÇ¡ÒÂ໚¹ÊÔè§ÊíÒ¤ÑÞ áµ‹Í‹ÒÅ×Á¼ÔÇÁ×Í´ŒÇ¹ФР¨Ðä´ŒÊÇ·ÑèÇ·Ñ駵ÑÇ HARRN ä´Œ àÅ×͡ʋǹ»ÃСͺ·Õè·íÒãËŒ¡Ò÷Òáι´¤ÃÕÁäÁ‹¹‹Òàº×èÍ áÅÐÂѧÁÕ¡ÅÔ¹è ·Õªè Ç‹ ÂãËŒÃÊŒ Ù ¡Ö ¼‹Í¹¤ÅÒ ·Ø¡¤ÃÑ駷Õè·Ò ÁÕâ¨â¨ºÒ ÍÍÂŏáÅÐʋǹ¼ÊÁ¢Í§àªÕÂϺѵàµÍÏ·Õ誋ÇÂãËŒ¼ÔÇÁ×ͧ͢¤Ø³¹Ø‹Á ¶Ö§¢Õ´ÊØ´ ÁÕÊÕè¡ÅÔè¹ãËŒàÅ×Í¡ äÁ‹Ç‹Ò¨Ð໚¹´Í¡ÊŒÁ¡ÑºäÁŒ¨Ñ¹·Ã,´Í¡ÊŒÁáÅÐÁÐÅÔ,´Í¡ÊŒÁ áÅд͡´ÒÇàÃ×ͧ Í‹ҧÊØ´·ŒÒ¤×Í´Í¡ºÑÇ«Ö觡ÅÔè¹¹ÕéÊÒÁÒöºíÒÃا䴌·Ñé§Á×ÍáÅÐàÅçº ÃÒ¤Ò 1,250 ºÒ· 2. L’OCCITANE-Plum Blossom Eau de Toilette 75 ml ¶ŒÒÍÂÒ¡ËÒ¹íÒé ËÍÁ·Õ¡è ÅÔ¹è äÁ‹©¹Ø ãËŒÅͧ㪌¼ÅÔµÀѳ±µÇÑ ¹Õ«é §Öè ÁÕ¡ÅÔ¹è ´Í¡¾ÅÑÁ ·Õ¨è ÐãËŒ¡ÅÔ¹è ËÍÁ͋͹â¹ÃÙŒÊÖ¡¼‹Í¹¤ÅÒ ¶ŒÒÍÂÒ¡ä´ŒµŒÍ§Ãպ˹‹Í à¾ÃÒÐ໚¹ÃØ‹¹ÊÔ¹¤ŒÒ·ÕèÁÕ¨íҹǹ ¨íÒ¡Ñ´ ÃÒ¤Ò 2,300 ºÒ· 3. Burt’s Bee-Radiance Body Lotion with Jelly Bee áºÃ¹´¹ÕéàÃ×èͧÊÒÃÊ¡Ñ´ºíÒÃاäÁ‹à»š¹Ãͧã¤Ã µÑǹÕéÁÕÊÒÃÊ¡Ñ´¨Ò¡¹Á¼Öé§ áµ‹àÍÒã¨ÊÒÇæ ´ŒÇ¡ÒÃãËŒ¤ÇÒÁ¡ÃШ‹Ò§ãʨҡªÔÁàÁÍÏ·Õè¨ÐãËŒÊÒÇæ ¼ÔÇáŴ٪؋Á©íèÒ «Ö觻ÅÍ´ÊÒþÔÉ á¶ÁÂѧÁÕ¡ÅÔè¹·ÕèËÍÁËÇÒ¹¨Ò¡¸ÃÃÁªÒµÔ áÅŒÇÂѧª‹ÇÂãËŒ¼ÔÇ´Ù໚¹»ÃСÒÂàÅç¡æ ÍÕ¡´ŒÇ ÃÒ¤Ò 850 ºÒ· 4. Erb-Seven Pollen Face Serum ´ŒÇÂÊÒÃÊ¡Ñ´¨Ò¡à¡Êô͡äÁŒ·§Ñé à¨ç´·Õ¨è ÐÊ¡Ñ´ÊÒÃࢌÁ¢Œ¹ºíÒÃاÅíÒé ÅÖ¡ãËŒ¶§Ö à¹×Íé ã¹¼ÔÇ ¾ÔàÈÉ ´ŒÇ¤س¤‹ÒÊ¡Ñ´¨Ò¡¢ÁÔ¹é ªÑ¹·Õªè Ç‹ ÂÅ´¤ÇÒÁËÁͧ¤ÅíÒé ÃÇÁ¶Ö§ÃÔÇé ÃÍ¡‹Í¹ÇÑ áÅТŒÒǧ͡ ª‹ÇÂà¾ÔèÁ¤ÍÅÅÒਹãËŒ¼ÔÇ à»š¹·Ñé§à´Â¤ÃÕÁáÅÐä¹·¤ÃÕÁ ºíÒÃا䴌·Ñ駺ÃÔàdzãºË¹ŒÒÃÇÁ¶Ö§ ºÃÔàdzÃͺ´Ç§µÒ ÃÒ¤Ò 2,090 ºÒ·

11

Neighbour


Topshop สอบถามราคาที่ร้าน ZARA 1,290 B.

Kloset 7,425 B.

ZARA 1,290 B.

Senada สอบถามราคาที่ร้าน

ZARA 490 B.

Mulberry สอบถามราคาที่ร้าน

Topshop 2,490 B

Simple Romance

BROWN

with something

โดย ขวัญตา พานทองประเสริฐ

Akris สอบถามราคาที่ร้าน

และแล้ว ก็ย่างเข้าสู่ฤดูฝนอย่างจริงจัง ทำาให้พวกเราบรรดา

สาวๆ นึกถึงบรรยากาศแสนโรแมนติก เช่นนั่งจิบกาแฟและมองสาย ฝนอย่างเพลินๆ แต่เราก็ควรที่จะไม่ลืม หยิบเสื้อผ้าชิ้นเด็ดมาใส่ให้เข้า กับบรรยากาศนะคะ ถ้านึกไม่ออก ลองหยิบชิ้นที่คุณรู้สึกว่า ทำาให้เรา อบอุ่นขึ้นจากอากาศเย็นของสายฝน สีนำ้าตาล เปนสีที่เท่และดูอบอุ่น มากสีหนึ่ง ถ้าลองหยิบสีนำ้าตาลมาเข้ากับสีขาวหรือสีเรียบๆ ก็ดู โรแมนติกไปอีกแบบนะคะ นอกจากนัน้ สีนาำ ต้ าลยังเป็นสีทที่ าำ ให้ผหู้ ญิง ดูมีเสน่ห์และน่าดึงดูดใจด้วยค่ะ ลองผสมผสานกับสีออกโทนธรรมชาติ อย่างสีกากีหรือสีเขียวอ่อน ก็จะทำาให้ลุคดูนุ่มลงได้ค่ะ อาจลองหยิบสี เหลืองมัสตาร์ด มาคู่กับสีนำ้าตาล จะทำาให้ดูคลาสสิคและเกไปอีกแบบ แถมยังมีกลิน่ อายของความเป็นวินเทจด้วยค่ะ สีเหล่านี้ ยังเป็นสีทที่ าำ ให้ เราสบายตา สงบ และไม่หงุดหงิดไปกับสายฝนด้วย ส่วนรองเท้า หยิบ มาใส่ได้ทั้งส้นแบนและส้นสูงเลยค่ะแต่อาจต้องเลือกที่ทนต่อฝนนะคะ สำาหรับกระเปายังคงเป็นกระเปาสะพายแต่มีที่หิ้วได้ในขณะเดียวกัน เพิ่มความทะมัดทะแมงในหน้าฝนนี้ค่ะ

Aperlai สอบถามราคาที่ร้าน

ZARA 1,290 B. Neighbour

12

ZARA 4,900 B.


Turn Back

Time!

โดย นนท อามาตยทัศน

สวัสดีครับเพื่อนๆ ชาว Neighbour ทุกคน กลับมารายงานตัวและรายงานเทรนดใหมลาสุด สําหรับคุณผูช ายประจําเดือนสิงหาคม 2011 กันนะครับ คอลัมนเดือนนีเ้ ต็มไปดวยแฟชัน่ และการ รําลึกถึงความเทของผูช ายในสมัยคุณปู คุณพอ และความเกของคุณยา คุณยาย และคุณแมสมัย สาวๆ กัน แตกอนอื่น เขาเดือนสิงหาคม .. เรามาวากันดวยเรื่อง “วันแม” กันกอนดีไหมครับ?

พูดถึงวันแม่ทไี ร ย้อนเวลากลับไปสมัยเด็กๆ หลายๆ คนอาจจะนึกถึงเข็มกลัดดอกมะลิทโี่ รงเรียนบังคับซือ้ ตอนสมัยประถมฯ และทุกครัง้ ทีซ่ อื้ เข็มกลัดดอกมะลิทไี ร ตกเย็นก็จะเดินต้อยๆ เอาไปมอบให้คุณแม่ หอมแก้มคุณแม่ และบอกว่า “รักแม่ที่สุดในโลกเลย” แม่ก็จะลูบหัวแล้วบอกว่า “เป็นเด็กดีนะลูก” (ตอนนี้เขียนไปก็แอบยิ้มไปด้วย) แล้วผมก็ตอบกลับไปว่า “ครับผม” เวลาผ่านไป ลูกโตขึ้น ก็อยากมีเวลาส่วนตัว อยากอยู่กับเพื่อนๆ ตัดสินใจอะไรด้วยตัวเอง ไม่เชื่อฟังแม่บ้าง อะไรบ้าง ทำาให้แม่ผิดหวัง เสียใจ ร้องไห้กับเรื่องไม่เป็นเรื่อง….ยังคิดเสมอทุกครั้งว่า ไม่น่าทำาให้แม่เสียใจเลย หลายๆ ครั้งติดแฟน โงหัวไม่ขึ้น ลืมไปเลยว่าผู้หญิงที่เลี้ยงเรามาตั้งแต่เด็ก คอยกอด หาข้าวปลาให้กิน และรักเราอย่างไม่มีข้อแม้นั่นคือแม่ของเราเอง …. สำาหรับเพื่อนๆ ที่อ่านอยู่ตอนนี้ ลองสละเวลาสักนิด เดินไปหาแม่ บอกรักแม่ กอดแม่นะครับ ไม่เข้าใจว่าทำาไมบางทีแม่ก็พูดเหมือนแอบงอนๆ ว่า “ไม่รู้จะอยู่ถึงเมื่อไหร่ แต่อยากให้ลูกดูแลตัวเองได้ ถึงแม้ว่าลูกจะ โตแล้ว แต่ลูกก็ยังเป็นลูก เป็นเด็กสำาหรับแม่เสมอ” คงเป็นเพราะไม่อยากคิดว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร เอาเป็นว่าทำาวันนี้ให้ดีที่สุด และทำาเพื่อความรักและความหวังดีของแม่ที่มีให้ ผมจึงไม่อายที่ จะบอกรักและคิดถึงแม่ทุกๆ วัน Homme’s Hour ฉบับนี้ขอถือโอกาสสัมภาษณ์คุณแม่ของตัวผมเอง ว่าสมัยก่อนผู้ชายที่แม่คิดว่าเท่ จะต้องแต่งตัวและมีพร็อพอะไรยังไงบ้าง ลองมาดูกันนะครับ ว่าของเก่าเล่าใหม่ จะมีอะไรที่สรรหาในสมัยนี้กันได้บ้าง

“เมื่อกอนสมัยที่พอเรา เปนพนักงานตอนรับบน เค รื่ อ งบิ น ก็ ซื้ อ ครี ม ทา หนามาฝากแมบอยๆ เห็นเขาเองก็ใชบาง เห็น วาตองเจออากาศที่ตาง ประเทศ แตคงจะใชนอย กวาลูกแนๆ”

เขาก็เปนอยางนี้กันทุกคน “สมัยกอนพอของเราชอบถือกระเปาหนีบ ผูชายเทๆ แตสมัยนี้ไมมีแลว สงสัยเหลือแตกระเปาลีบๆ ใบเดียว”

Man Clutch

แม่จา ตอนนีเ้ ทรนด์ Man Clutch กลับมาแล้วจ้ะ ซีซนั่ ใหม่ของ Gucci เขาทำากระเปา Man Clutch มาให้หนุม่ modern ได้ใช้กันแล้ว รูปร่างหน้าตาก็เป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีซิปด้านบนเพื่อให้เปิดสะดวก ไม่ว่าจะถือประคองไว้ข้างตัวหรือจะเดินหนีบไว้ ก็ไม่ผิด เท่ซะไม่มีอ่ะแม่ บางทีผู้ชายอาจจะเบื่อกระเปาสะพาย เพราะว่ามันใหญ่เทอะทะ Man Clutch ก็เท่ไม่น้อยสำาหรับผู้ชาย ที่ของเยอะ ใส่ของกระจุกกระจิก กระเปา มือถือ กุญแจบ้าน ผ้าเช็ดหน้า ลิปมัน กระดาษซับมัน ฯลฯ สำาหรับแบรนด์เครื่องหนังที่ ทำา Man Clutch ได้เท่คือ แอร์เมส, กัวยาร์ด, โบเตก้า เวเนต้า, กุชชี่, ซัลวาตอเร่ แฟร์รากาโม่, โค้ช ส่วนในเมืองไทยแบรนด์ที่ทำา แมน-คลัทช์เกๆ คือ 4×4 แมน และเวียร่าบายรากาซเซ่ ยังไงถ้าไม่อยากตกเทรนด์ก็ต้องไปแอบสอยมาใช้เกๆ เท่ๆ แล้วล่ะ ตอนนี้ ผมเอากระเปา Fossil มาดัดแปลงเป็น Man Clutch เนื่องจากวัสดุเป็นผ้า Canvas เลยดูเท่ๆ เบาๆ ถือกับเสื้อยืดลายขวาง กางเกง Chino สีเขียวขี้ม้าพับขาและรองเท้า Brogue สีนำ้าตาลก็เท่ไม่น้อย

“หนุมๆ ที่ใส Loafer นี่เท มากนะ ยังจําไดวาคุณตาเร า ชอบใส เทเสียไมมี” Loafer and “The Peacock Revolution”

สงสัยว่าเทรนด์นี้กำาลังกลับมาจริงๆ ล่ะแม่ เพราะว่าใน โชว์ของกุชชี่ล่าสุดที่มิลาน นายแบบใส่ Gucci 1921 Collection กันออกมาเต็มเลย งานนี้กุชชี่เขาฉลองครบรอบ 90 ปี เลยขอนำา collection พิเศษ มาย้อนอดีตยุค 60s ที่หนุ่มสาวชาวอังกฤษต่าง แต่งตัวกันอย่างหล่อสวยหรูหรา คัตติ้งเนี้ยบกริบ (ลองคิดถึง series เรื่อง Mad Men เรื่องโปรดของแม่ดูสิจ๊ะ) ยุคสมัยนั้นนักข่าวเขาเรียก กันว่า The Peacock Revolution ซึ่งหนุ่มๆ จะต้องมี it item สาม ชิ้นเป็นของตายตัวซึ่งก็คือ Tank Watch จาก Cartier ไฟแช็คของ Dunhill และรองเท้าสีดำาหรือนำ้าตาล pigskin ของ Gucci นี่เอง เท่ สุดๆ จริงเลยแม่ เนี่ยเทรนด์นี้ก็กลับมาฮิตอีกครั้ง ใครสนใจ Gucci 1921 Collection แวะเข้าไปที่ www.gucci.com หรือถ้าเอาราคา ย่อมเยาแต่ของดีจริงก็ขอแนะนำาให้ไปที่ VIERA by Ragazze สาขา Central World หรือ Central ปินเกล้าก็ได้ครับ เพราะงานหนังเขา เยีย่ มจริงๆ เย็บมือ ราคาสมเหตุสมผล หรือเข้าไปติดตามรายละเอียด ได้ที่ Facebook แล้ว search หา Viera-by-Ragazze นะครับ

Men’s grooming

โห! แม่ จะให้พ่อประโคมครีม ทาหน้าเยอะเหมือนสมัยนี้ได้ไง ในเมื่อ สมัยก่อน men’s grooming มันหยุดที่ ครีมโกนหนวดและ after shave เอง เนื่องจากสังคมและความคิดที่เปลี่ยนไป ผู้ชายเลยหันมา ดูแลรูปร่างหน้าตาของตัวเองมากขึ้นเป็นธรรมดา Men’s grooming เลยขยายรวมไปถึงการดูแลรักษาผิวหน้าด้วย เช่นเดียวกัน ตอนนี้ลูกมี Essential purchase item of the month มาแนะนำาจ้ะ ต้องนี้เลย Kiehl’s Facial Fuel Transformer ที่เขาว่ากันว่าเป็น Age-correcting moisture gel สำาหรับผู้ชายที่ต้องการดูแลผิวให้หล่อเหลา ชั่วกาลนาน ลูกทดสอบแล้ว เนื้อครีมบางเบาและด้วยส่วน ผสมของสมุนไพรต่างๆ นานากว่าเจ็ดชนิด รับรองว่าหน้า ชุ่มชื่น กระปรี้กระเปร่า เหมาะมากกับ flight attendant ที่ ต้องการ refresh ตัวเองก่อนและหลังลงจากเครื่องบินครับ

คุณแม่ ภาวิณี อามาต

ย์ทัศน์

ฉบับนี้แวะคุยและอัพเดทเรื่องราวแฟชั่นผู้ชายกับคุณแม่ อย่างหอมปากหอมคอ สนุกไปอีกแบบ ติดตาม Homme’s Hour ได้อกี ครัง้ ในฉบับหน้านะครับ ฉบับนีข้ อลาไปก่อนนะ ครับ …. แล้วอย่าลืมโทรไปหาคุณแม่ หรือเดินเข้าไปกอด คุณแม่ดว้ ยล่ะ วันแม่ไม่ใช่แค่วนั ที่ 12 สิงหาคมเพียงวันเดียว สำาหรับลูกๆ ทุกๆ วันคือวันแม่ครับ รักแม่เสมอ :) 13

Neighbour


คิดอย่างผู้หญิงเก่งกับ

ผอูน จันทรศิร�

คุณผู้อ่านหลายท่านอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตา ผอูน จันทรศิริ เปนอย่างดีจากบท “พี่หมอน” ใน sitcom เรื่อง “เปนต่อ” ซึ่ง ออกอากาศทางช่อง 3 เปนประจำาทุกคืนวันพฤหัสบดี และคงจะ มีอีกหลายท่านที่คอยติดตามผลงานกำากับภาพยนตร์ของเธออยู่ เนื่องจากประทับใจฝีมือของเธอจากภาพยนตร์เรื่อง เดอะเลตเตอร์ ซึ่ ง แสดงนำ า โดย แอน ทองประสม และ หนุ่ม อรรถพล (ใครดู เรื่องนี้แล้วร้องไห้ยกมือขึ้น!) แต่นอกจากงานแสดงและการกำากับ ภาพยนตร์ แ ล้ ว ผู ้ ห ญิ ง คนนี้ ยั ง ได้ ฝ ากผลงานการกำ า กั บ ละคร โทรทัศน์ซึ่งครองใจผู้ชม อย่าง “มาลัย 3 ชาย” ซึ่งเพิ่งจบไปเมื่อ ไม่นานมานี้ รวมถึงผลงานด้านละครเวทีคณ ุ ภาพเอาไว้อกี หลายเรือ่ ง ด้วยกัน พูดได้ว่าเธอเปนผู้หญิงเก่งคนหนึ่งซึ่งมีส่วนสร้างสรรค์และ ผลักดันให้วงการบันเทิงก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนือ่ ง เนเบอร์ฉบับนี้ ถือเปนโอกาสดีทเี่ ราจะได้รจู้ กั ตัวเธอมากขึน้ นอกเหนือไปจากผลงาน ในวงการบันเทิงที่เราเคยได้เห็นกันมาแล้วหลายชิ้น ถ้าคุณผู้อ่าน ไล่อา่ นมาจนถึงตรงนีแ้ ล้วก็อย่าเพิง่ พลิกหน้าหนีไปไหน “พีห่ มอน” คนนี้มีอะไรมาฝากให้เก็บไปคิดอีกเพียบ

Neighbour

14


พี่ผอูนเริ่มเข้าวงการบันเทิงได้ยังไงครับ?

จริงๆ แล้วพี่เรียนละครเป็นวิชาโท (ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) คือยุคนั้นมันไม่ค่อยมีคนเรียนเพราะคิดว่าเรียนแล้วคงไม่มีงานทำา แล้วก็บังเอิญ พอดีมันเป็นช่วงเปลี่ยน แล้วเป็นช่วงรอยต่อของรุ่น อาจเป็นเพราะว่ารุ่นเก่าเลิกทำา อาจจะด้วยอะไรก็แล้วแต่ หรือไม่ก็เกิดจากการที่เขาต้องการคนรุ่นใหม่ ก็จะมีพวก เด็กสถาปัตย์ฯ เด็กอักษรฯ เข้ามา วงการก็เริ่มเปิดกว้าง เริ่มจากการเอาอาจารย์ที่ คณะไปทำาละครก่อน ไปเป็นคนเขียนบทหรือนักแสดงอะไรก็แล้วแต่ แล้วอาจารย์ ก็ชวนคนที่เขาก็รู้ว่าคนไหนทำาได้มาเข้าวงการ พี่เล่นทั้งละครเวที แล้วก็เขียนบท ละครโทรทัศน์ด้วย ทำาพร้อมกันสองอย่าง

แล้วจากนักแสดง จากคนเขียนบท มาเปนผู้กำากับได้ยังไงครับ?

มันก็เป็นวิถีนะคะพี่ว่า คือเหมือนกับคนที่เป็นนักแสดง ถ้ายังอยู่ในวงการก็ก้าวขึ้น ไปเป็นผู้กำากับอย่างนี้น่ะค่ะ ยิ่งพอเรามีพื้นฐานมาพอสมควรแล้วจากการเรียนวิชา กำากับละครเวที มันก็เอามาประยุกต์ใช้ได้ เพียงแต่ในช่วงแรกๆ เนี่ย มันเป็นช่วง เก็บเกี่ยวประสบการณ์ว่าเราพร้อมหรือยังที่จะกำากับ พอวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเรา พร้อมแล้วที่จะตอบคำาถามของทุกคน ทุกฝายในกองถ่ายได้ เราก็รับงานกำากับ

ตอนนี้พี่ผอูนมีงานอะไรให้เราติดตามบ้าง?

มีงานกำากับละครค่ะ กำาลังเปิดกล้องของ Exact ชื่อเรื่อง ลิขิตฟ้าชะตาดิน แล้วก็มี เล่นเรื่อง เป็นต่อ ค่ะ

คนจะจำาพี่ผอูนได้จากเรื่องเปนต่อ แล้วก็งานกำากับหนังเรื่องเดอะ เลตเตอร์ (จดหมายรัก) หลายคนฝากถามว่าเมื่อไหร่จะได้ดูหนังของ พี่ผอูนอีก

มันก็แล้วแต่เวลาของเรา คือจริงๆ แล้วที่พี่หาเลี้ยงตัวเองจะเป็นละครทางโทรทัศน์ เสียมากกว่า แต่พอเราไปทำาหนังแล้วก็ชอบ คิดว่าถ้ามีแรงบันดาลใจพอ เราก็จะทำา ไม่แน่ปีหน้านี่อาจจะทำาค่ะ

แล้วสำาหรับตัวละคร “พี่หมอน” ในเรื่องเปนต่อ พี่ผอูนได้รับ feed back ยังไงบ้างครับ? ถ้าให้พูดตรงๆ นะ ทีแรกไม่ค่อยชอบเวลาไปไหนแล้วมีคนเรียกพี่หมอนๆ คือตัว พี่เองเป็นคนดุ ค่อนข้างดุมากจนใครๆ ก็กลัว (หัวเราะ) พี่ก็รู้สึกว่า “เอ๊ะ ทำาไม ไม่เรียกชื่อจริงของเรา?” บางคนเรียกเจ๊หมอน แล้วพี่เป็นคนที่เกลียดการเรียกเจ๊ เป็นการส่วนตัว แต่พอมันอยู่ไปเรื่อยๆ ก็ชินค่ะ ก็คิดว่าทำาไมต้องไปยึดมั่นถือมั่น แล้วก็กลับรู้สึกดีด้วยซำ้าที่คนชอบดู เขาก็เลยติดชื่อในละคร ขนาดคนในกองถ่าย อย่างธงธงเนี่ย เวลาคุยกับพี่ เขาจะเรียกพี่ว่า “พี่หมอนๆ” ตลอด

“พี่พอใจ ในความเปนผูหญิงของตัว เอง แลวก็ภูมิใจกับการเปน ผูหญิงของตัวเอง”

แล้วพี่ก็ด่าเขาตลอดทุกครั้ง คือเป็นคนไม่เคยมีความจำา เวลาคุยกับพี่ ก็จะเรียกพี่ หมอนอย่างนู้น พี่หมอนอย่างนี้ แล้วพี่ก็เลยบอกว่า “คนอื่นเรียกฉันยังไม่ว่า แต่ เนี่ย มันคนสนิทกันทำาไมต้องเรียกชื่อในละครด้วยวะ ฉันไม่เข้าใจ” (หัวเราะ)

ในช่ ว ง 4-5 ปี ที่ ผ ่ า นมา บ้ า นเราเริ่ ม พู ด ถึ ง เรื่ อ งผู ้ ห ญิ ง มากขึ้ น เกิดองค์กรต่างๆ สำาหรับผู้หญิงมากขึ้น สำาหรับพี่ผอูนเองยังอยาก เห็นอะไรมากกว่านีอ้ กี ไหมหรือว่ามีอะไรไหมครับทีค่ ดิ ว่ามันยังขาดอยู?่ พี่พูดในฐานะที่เป็นตัวแทนของเพื่อนๆ ผู้หญิง เพราะพี่อยู่โรงเรียนหญิงล้วนมา ตลอดนะคะ รวมทั้งคณะอักษรฯ หรือที่เตรียมอุดมฯ พี่ก็เรียนศิลป์ ซึ่งก็แทบจะ ไม่มีผู้ชาย ขอบอกนะว่าพี่ไม่รู้สึกว่ามีปมด้อยอะไรเลยในการเป็นเพศหญิงเลย สำาหรับพี่และสิ่งที่พี่เห็นรอบข้าง มีเยอะที่ผู้หญิงเป็นผู้นำา ไม่ว่าจะในบ้านหรือ ที่ไหน มันไม่ใช่เรื่องเพศว่าเพศหญิงหรือเพศชายสำาคัญกว่ากัน หรือ

ต้องมาเรียกร้องสิทธิให้ผู้หญิง เพราะพี่รู้สึกว่าความเปนมนุษย์หรือ ความเปนปจเจกของแต่ละคนต่างหากที่เราควรจะดูแลมากกว่า จริง

อยู่ที่ว่าจะให้ผู้หญิงไปรบหรือไปอยู่ต่างจังหวัดบางทีมันอาจจะลำาบาก แต่ถ้าพูดถึง การเป็นผู้หญิงในกรุงเทพฯ พี่ไม่มีข้อเรียกร้องอะไรเลย ตอนนี้ถือว่าประเทศไทย ค่อนข้างเปิดกว้างด้วยซำ้า ผิดกับแต่ก่อนที่ต่างชาติบอกเมืองไทยผู้หญิงเป็นช้างเท้า หลัง สำาหรับพี่เองช่วงชีวิตตั้งแต่รุ่นแม่มาจนถึงตัวเอง พี่ไม่เคยเห็นผู้หญิงโดนกดให้ อยู่ระดับตำ่ากว่า สำาหรับตัวเราเอง เราอาจจะโชคดีที่มาเจออะไรแบบนี้ด้วย

แต่พี่พอใจในความเปนผู้หญิงของตัวเอง แล้วก็ภูมิใจกับการเปนผู้ หญิงของตัวเอง (ยิ้ม) มีคนพูดอยู่บ่อยๆ ครับ ว่าคนกรุงเทพฯ ตัวใกล้แต่ว่าหัวใจไกลกัน พี่ ผอูนคิดว่าเรื่องนี้เปนยังไงบ้างครับ? ก็จริงนะคะที่คนกรุงเทพฯ ต่างคนต่างอยู่ อาจเปนเพราะสังคมและ อะไรหลายๆ อย่าง ที่ทำาให้คนขาดศรัทธาในกันและกัน ไม่กล้าที่จะ คบกันเพราะว่าไม่ไว้ใจกัน แค่กับเพื่อนบ้านเราก็จะไม่พูด ไม่เอาข้าวของไป แบ่งกันกิน เดินผ่านหน้าบ้านก็ไม่มองหน้ากัน ไม่แม้แต่จะยิ้มให้กัน เพราะว่าเรา ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นยังไง เราจะไปคุยกับเขาแล้วเขาจะมาตีสนิทกับเราเพื่อหวังอะไร หรือเปล่า ทุกคนก็จะมีความสงสัยอยูใ่ นใจ แล้วก็ไม่ใช่แค่เรือ่ งนีเ้ รือ่ งเดียว พีว่ า่ ทุกเรือ่ ง แค่เราขับรถไปตอนกลางคืนแล้วเห็นรถเสีย เราก็ไม่กล้าช่วย ซึ่งจริงๆ แล้วมันเป็น สิ่งไม่ดีเลย อย่างพวกรายการ candid camera พี่ว่ามันทำาให้เราหมดศรัทธาที่ จะช่วยเหลือกัน เพราะว่าไปช่วยแต่คนกลับมาขำาเราว่า “อู๊ย..โดนหลอก” หรือ แม้กระทั่งคลิปในข่าวที่พี่ว่ามันเสื่อมมาก คือที่ทำาแพลงกิ้งกัน แล้ววินมอเตอร์ไซค์ กับยามวิ่งเข้าไปช่วยเพราะเขาคิดว่ามีคนล้มลง ที่ไหนได้ มีกลุ่มวัยรุ่นนั่งหัวเราะ แล้วยามเขาพูดเองว่า “ตั้งแต่นี้ไป ผมเห็นคนเป็นแบบนี้ก็จะไม่ช่วยอีกแล้ว” โอ้โห ตายแล้ว ประเทศเราแย่ลงทุกทีๆ แล้ว แล้วนอกจากนี้ยังมีเรื่องเทคโนโลยีที่เข้ามา จะเห็นได้ว่าทุกคนนั่งอยู่ใกล้กันแต่ไม่คุยกัน ได้แต่ส่งบีบีหรือว่าเล่นเฟสบุ๊ค ทั้งๆ ที่ นั่งอยู่กับเพื่อนแต่ว่าคุยกับคนอื่นที่อยู่ไกลมากกว่า ซึ่งไม่เข้าใจว่าทำาทำาไม พี่ว่ามัน เป็นเรื่องของมารยาทนะ จริงๆ แล้วแค่พูดโทรศัพท์ในโต๊ะอาหารเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ ดีแล้ว แต่เดี๋ยวนี้ไม่สนเลย อยู่ที่ไหนก็จะทำา

15

Neighbour


พอเปนแบบนี้แล้ว พี่ผอูนคิดว่ามันจะมีวิธีแก้ไหมครับ?

ด้วยปัจจัยอะไรหลายๆ อย่าง ด้วยเรื่องการเมืองที่มันร้าวลึกมากในสังคม ไทย พี่ว่ามันต้องอาศัยเวลา ถ้ามองในแง่ดีพี่คิดว่ามันคงเป็น 10 ปีกว่าที่ จะทำาให้อะไรมันดีขึ้นมาได้ ตอนนี้แม้กระทั่งคนในเฟสบุ๊คยังขึ้นเลยว่า “อย่าไปแวะร้านนีเ้ พราะมันเป็นของคนเสือ้ สีน”ี้ เราก็รสู้ กึ ว่า โอ้โห! ตายละ มันจะเป็นแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหน ก็ไม่รู้จริงๆ แล้วก็ไม่มีใครตอบได้เลย

ตอนพี่เด็กๆ เรามีสิ่งยึดเหนี่ยวคือ พระมหากษัตริย์ มีเรือ่ งชาติ เรือ่ งเกีย่ วกับ สถาบันเช่นโรงเรียน เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีใคร ยึดถือ พูดจริงๆ ไม่มีใครรักชาติ จริงๆ จังๆ ทุกคนคิดแต่เรื่องผล ประโยชน์ของตัวเองมากกว่าที่จะนึกถึง ส่วนรวม พี่ว่าเราต้องทำาให้คนนึกถึง ส่วนรวมให้ได้ก่อน แล้วทุกอย่างจะค่อยๆ กลับมาเหมือนเดิม แล้วถึงจะแก้ปญ  หาได้ แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอีกนานแค่ไหน...

Neighbour

16

มันไม่ใช่เรื่องเพศว่า เพศหญิงหรือเพศชายสำาคัญกว่ากัน หรือต้องมาเรียกร้องสิทธิให้ผู้หญิง เพราะพี่รู้สึกว่าความเปนมนุษย์หรือ ความเปนปจเจกของแต่ละคนต่างหากที่ เราควรจะดูแลมากกว่า


ºÃÔ Ë ÒäÇÒÁÃÑ ¡ ¡Ñº¤Ø³áÁ‹·ÇռŠÍÑÞÊØÊÔ¹¸

áÁ‹ÁÕÅ١ˌҤ¹ËÃ×ÍÁÕÅÙ¡âËÅ˹Öè§ áÁ‹¡çàÅÕé§䴌 ᵋÅÙ¡ÁÕáÁ‹¤¹à´ÕÂÇ áÅŒÇàÅÕé§äÁ‹ä´Œ Áѹ¡ç¹‹ÒªéÓ㨹Ð

Neighbour

18

วากันวาความรักและความอบอุน จากแม นั้นเปนพื้นฐานในการสรางคนที่ดี ทําใหเกิด ครอบครัวที่ดี และขยายตอไปจนกลายเปน เมื อ งและสั ง คมที่ ดี ไ ด ใ นที่ สุ ด คอลั ม น แขกไปใครมาในเดือนนี้ คงไมมีใครจะเหมาะสม และนาทําความรูจักมากไปกวาคุณแมผูเปน ตัวอยางของความเปนผูหญิงเกงและการ เปนแมที่ดีอยางคุณแม ทวีผล อัญสุสินธ์ คุณแม่พักอยู่ที่พัฒนาการมานานหรือยังครับ? น่าจะประมาณ 32 ปีแล้วเห็นจะได้ อยู่ซอยพัฒนาการ 65 ค่ะ แต่ก่อน คุณแม่อยู่ฝังธนฯ แล้วมันเริ่มแออัดเพราะบ้านแม่ตั้งอยู่บริเวณริมถนน แม่กเ็ ลยเริม่ มาดูแถวนี้ ซึง่ ตอนนัน้ ยังเป็นปา เป็นคลอง พีช่ ายของแม่เป็นวิศวกร เขาทราบมาว่าทีด่ นิ แถบนี้ ต่อไปมันจะเจริญมากเพราะว่าผังเมืองมัน บอก อีกหน่อยมันจะเป็นทีต่ งั้ ของโรงเรียนและสถานทีร่ าชการต่างๆ คือเขาจะสอนคุณแม่วา่ เวลาซือ้ บ้าน ให้ซอื้ บ้านทีอ่ ยูใ่ กล้โรงเรียนแล้วมันจะเจริญ เร็วมากก็เลยย้ายมา พอย้ายมาใหม่ๆ ก็บังเอิญว่าเกิดนำ้าท่วมครั้งใหญ่ใน ปี 2525 นำ้าท่วมมากจนถึงเอว เหมือนนำ้าขังอยู่บนถนนท่วมจนเป็นทะเลเลย ซึ่งสมัยนั้นต้องเอาลูกชาย “โจ้” ใส่เรือแล้วพาไปเที่ยวแต่ว่าหมู่บ้านของแม่ไม่ท่วมนะคะ เส้นใหญ่พอสมควรแต่ก็ยังต้องมีข้าราชการเข้ามาช่วย เอา รถทหารเข้ามาในหมู่บ้านคุณแม่ต้องปีนขึ้นรถทหารไปทำางาน ส่วน โจ้ ยังไม่ได้เข้าโรงเรียนก็เลยได้นั่งเรือเที่ยวรอบหมู่บ้าน ซึ่งคุณแม่ไม่คิดว่าวันหนึ่ง มันจะเปลี่ยนแปลงไปถึงขนาดนี้ ความเจริญเข้ามาอย่างรวดเร็ว เราไม่คิดว่าเขาจะทำาถนนได้เร็วขนาดนี้ ภายใน 20 ปี มันเปลี่ยนเป็นตรงกันข้ามเลย เมื่อก่อนพอเพื่อนๆ รู้ว่าคุณแม่อยู่ที่ พัฒนาการ ก็จะมีแซวกันบ้างว่า บ้านนอก.... แต่เดี๋ยวนี้คุณแม่ว่าเรา ไฮโซ… เพราะมันเจริญขึ้นมากแล้ว กลายเป็นว่าพวกทีพ่ กั อยูใ่ นเมืองน่าอึดอัดมากกว่า คนในกรุงฯ ก็เลยอิจฉาเพราะเรากระเถิบมานิดเดียวแต่มนั ก็มอี ะไรทุกอย่าง แล้วมันก็สะดวกสบาย มากด้วย ทางด่วนก็มี อากาศก็บริสุทธิ์กว่า คนคิดว่าเรามาอยู่ไกล แต่มันไม่ไกลแล้วในสมัยนี้ ปจจุบันนี้คุณแม่ดูแลหรือว่าทำางานอะไรอยู่บ้างครับ? คุณแม่เป็นที่ปรึกษาของกลุ่ม สปริงฟิลด์ กรุ๊ป ซึ่งมีโรงแรม-รีสอร์ท สนามกอล์ฟและสปา คือ สปริงฟิลด์ บีช รีสอร์ท, สปริงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟ แอนด์ สปา ซึ่งมีสนามกอล์ฟ สปริงฟิลด์ รอยัล คันทรี คลับ ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันด้วย รวมไปถึงโรงแรมน้องใหม่สุดของเรา คือ สปริงฟิลด์ แอทซี รีสอร์ท แอนด์ สปา ทั้งหมดจะอยู่ที่ ชะอำา คุณแม่เป็นที่ปรึกษาให้เพราะว่าเจ้าของเป็นเพื่อนรักกัน เขาเห็นว่าแม่เออร์ลี่รีไทร์ออกมาแล้วแต่ว่ายังพอ ทำางานได้ ดีกว่าอยู่เฉยๆ เราควรใช้ความรู้ให้มันเป็นประโยชน์ และที่สำาคัญเราชอบงานทางด้านนี้อยู่แล้วด้วย ในส่วนของงานโครงการ ธัญญะ ช็อป ปิง ปาร์ค เเม่ก็ทำาด้วยแต่จะมาช่วยดูแลในด้านการขายนิดหน่อย ซึ่งตอนนี้เขาอยู่ตัวแล้ว เราก็เลยจะไปเน้นงานทางด้านโรงแรมและสนามกอล์ฟที่ ชะอำา มากกว่า แต่ก็ไม่ได้อยู่ที่ ชะอำา นะคะ อยู่ที่กรุงเทพฯ โดยจะดูแลทางด้านการตลาดค่ะ


ทำาไมถึงชอบการตลาดครับ? จริงๆ แล้วคุณแม่ไม่ได้เรียนจบทางด้านนี้ คุณแม่จบมาทางด้านเลขาฯ คน สมัยก่อนเขานิยมกันว่าอาชีพ 2 อย่างที่ทันสมัยสุดต้องเป็นแอร์โฮสเตส หรือไม่ ก็เป็นเลขาฯ ผู้หญิงเราต้องเป็นเลขาฯ แต่สมัยก่อนนั้นถ้าหากว่าได้เป็นเลขาฯ ของเจ้านายคนไหนแล้วก็จะอยู่ยาว เขาจะไม่ค่อยให้ออกกัน เพราะฉะนั้นตรง จุดนี้จะทำาให้หางานยาก พอดีแม่ไปได้งานที่หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ และ เป็นงานที่เกี่ยวกับทางด้านการขายและการตลาด พอทำาไปเรื่อยๆ ก็เลยทำาให้ รู้ว่าอาชีพนี้ จริงๆ แล้วมันช่วยตัวเองได้เยอะมาก เพราะว่าสามารถนำามาใช้ ร่วมกับชีวิตประจำาวันของเราได้อยู่ตลอดเวลา มันเป็นทักษะหนึ่งซึ่งไม่ว่าเราจะ ขาย products อะไร ขายให้กับใคร หรือแม้กระทั่งทำาการตลาดอย่างไรเพื่อให้ เข้ากับ products นั้นๆ เราต้องมองให้ทะลุ แล้วเราก็สะสมประสบการณ์ อย่าง ในส่วนของคุณแม่เองก็ได้นาำ มาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจำาวันด้วย อาชีพนีห้ างาน ง่าย หมายถึงอาชีพนักการขายและนักการตลาดนี้ เพราะมันเป็นหัวใจในการขับ เคลื่อนของกระบวนการสร้างรายได้เข้าสู่บริษัท

àÃҨСʹ¡Ñ¹ ÃÑ¡¡Ñ¹ ËÍÁá¡ŒÁ¡Ñ¹¡‹Í¹¹Í¹ Áѹ໚¹ÍÐä÷Õè´Õ áÅŒÇà¢Ò¡ç¨Ðä»·Óµ‹Íä» àÃÔèÁ¨Ò¡ ¤¹Ãͺ¢ŒÒ§ ¨Ò¡à¾×èÍ¹æ ¢Í§à¢Ò ¨¹¡ÅÒÂ໚¹ Êѧ¤Á·Õè´ÕáÅÐͺÍØ‹¹

ผู้หญิงเก่งสำาหรับคุณแม่ต้องเปนผู้หญิงแบบไหนครับ? ผู้หญิงเก่ง… ต้องเป็นแบบแม่ในสมัยโบราณ เช่นแม่ที่มีลูก 5 คน หรือมีลูก โหลหนึ่งแล้ว แม่ก็ยังเลี้ยงลูกได้อาจจะเลี้ยงลูกได้ดีด้วยซำ้า ทำาได้ยังไงก็ไม่รู้ แต่ ลูกที่มีแม่คนเดียวแล้วเลี้ยงแม่ไม่ได้นี้มันน่าชำ้าใจนะ ถ้าจะถามว่าแม่ที่เก่งเป็น อย่างไร แม่คิดว่าเป็นคุณแม่ของแม่เอง…. คือเขามีลูก 3 คน แล้วก็เป็นแม่หม้าย ตั้งแต่ยังสาวแต่ยังเลี้ยงลูกได้ขนาดนี้ โดยไม่ทำางานนะ ท่านเลี้ยงลูกๆ ได้ยังไง ? แม่เคยถาม…. คุณแม่ท่านก็ตอบว่า “ก็แม่เก่งไง มีความมั่นใจในตัวเอง ว่า ฉันเลี้ยงลูกได้ แล้วลูกฉันทุกคนต้องเปนคนดี” คุณแม่จะบอกว่า “แม่เป็น คนเก่งเพราะว่าเลี้ยงลูกมาแล้ว ลูกๆ ทุกคนเป็นคนดีไม่เบียดเบียนใคร เป็น ครอบครัวที่ดีและช่วยเหลือสังคม” แล้วคุณแม่ท่านก็ไม่เคยเรียกร้องอะไรจาก ลูกๆ เลย เพราะว่าลูกผู้ชายก็ต้องย้ายออกไปอยู่กับครอบครัว ก็จะเหลือแม่ คนเดียว ตอนนี้คุณแม่ท่านอายุ 89 ปีแล้ว ท่านยังช่วยเหลือสังคม ยังทำางานหา รายได้ให้กับสภากาชาดไทย จนมาระยะหลังที่คุณแม่เริ่มมีอาการไม่สบายท่าน ยังพูดถึงแต่ว่าจะทำายังไงดี เดี๋ยวปีนี้หาเงินเข้าสภากาชาดไม่ได้ คือไม่ได้คิดถึง ตัวเองเลย นี่คือคนสมัยก่อนจะนึกถึงส่วนรวมเป็นที่ตั้ง คุณแม่ของเราเป็นอย่าง นี้เป็นตัวอย่างที่ดี เราก็เลยอยากเป็นบ้าง เพราะฉะนั้นถ้าเรามีตัวอย่างที่ดี มันก็ จะทำาให้สงั คมนีด้ ขี นึ้ บางคนเขาโชคร้ายทีไ่ ม่มแี ม่กลายเป็นลูกกำาพร้า แต่วา่ เรามี แม่ของเรา แม่ของคนอื่นเขาก็เก่งเหมือนกันแต่เราไม่ได้ไปสัมผัสเพราะว่าเราไม่ ได้อยู่กับเขา คือถ้าเราจะไปบอกว่าเราปลื้มผู้หญิงคนนั้นหรือเราปลื้มคนนี้ เรารู้ ไม่หมดว่าจริงหรือเปล่า แต่คุณแม่ของเรานี้ท่านเลี้ยงเรามา แล้วก็ทำาให้เราเป็น คนดีได้ขนาดนี้เพราะฉะนั้นคุณแม่ต้องเก่งมากๆ เลยทีเดียว ที่เลี้ยงเราได้ เลี้ยง พี่ชาย ส่งพี่ชายไปเรียนต่างประเทศ คือทุกคนได้รับการศึกษาที่ดี มีสังคมที่ดี มี ครอบครัวที่ดี ลูกๆ ทุกคนก็ต้องทำาตัวให้เหมือนที่คุณแม่เป็นตัวอย่างด้วย ไม่ใช่ ว่าพอโตแล้วก็ไม่ดูแลกัน มันก็จะเหมือนรับกรรม พอเขาโตขึ้นเขาก็อาจจะถูก ทอดทิ้งได้เหมือนกัน การเลี้ยงลูกแบบเพื่อนมีความจำาเปนไหมครับ จำาเป็น…. อย่างลูกแม่ก็มีแม่เป็นเพื่อน เขาจะเป็นคนอารมณ์ดี เราจะเรียก กันว่า เธอ-ฉัน เพื่อนแม่บางคนยังทักเลยว่าไม่สุภาพหรือเปล่า แต่ว่าวันแม่เขา ก็จะมากราบแม่ วันพ่อก็มากราบพ่อ เขาไม่ได้ทำาอะไรลำ้าเส้น แล้วทุกคืนก็ต้อง หอมแก้มกันก่อนนอน เราทำากันจนรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติ ก็คือ เรา พ่อ แม่ และ ลูกจะกอดกัน รักกัน หอมแก้มกันก่อนนอนทุกวัน มันเป็นอะไรที่ดี แล้วเขาก็จะ ทำาต่อไปกับคนรอบข้าง กับเพือ่ นๆ ของเขา จนกลายเป็นสังคมทีด่ แี ละอบอุน่ ได้

19

Neighbour


HALL OF FAME

MAGNET FOR MOTHER

FINISH

ࢌÒÊÙ‹à´×͹ÊÓ¤ÑÞÍÕ¡à´×͹˹Ö觢ͧ»ÃÐà·Èä·Â¡Ñ¹áŌǹФРṋ¹Í¹Ç‹Òà´×͹¹Õéã¤Ãæ µ‹Ò§¡çãËŒ¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞ ¡ÑºÇѹáÁ‹ »¡µÔ¡¨ç ÐãËŒà¢çÁ¡ÅÑ´´Í¡ÁÐÅÔ¡ºÑ ¤Ø³áÁ‹Áҵѧé ᵋà´ç¡ ¨¹»†Ò¹¹Õ¡é »ç ÒࢌÒä»ËÅÒÂÊÔº»‚áÅŒÇ ¡ÅÑǤس áÁ‹¨Ðàº×èÍàÍÒ ÅͧËÒÍÐäÃá»Å¡ãËÁ‹ãËŒ¤Ø³áÁ‹ áŌǷÓãËŒ¤Ø³áÁ‹»ÃзѺ㨴١ѹºŒÒ§´Õ¡Ç‹Ò¤‹Ð

อุปกรณ์

1

1. กระดาษแข็งขาว-เทา 2. ผ้าสักหลาด 3. แม่เหล็ก 4. ดอกไม้ประดิษฐ์ (ถ้าใครหาดอกมะลิได้ จะเกมากเลยค่ะ) 5. กาว วิธีทำา 6. กรรไกร 1. ร่างรูปดอกไม้หรือหัวใจลงไปบนกระดาษแข็ง หลังจากนั้นทากาวและ ติดผ้าสักหลาดลงไปอีกด้านหนึ่ง แล้วตัดตามรอยที่เราร่างไว้ 2. นำาดอกไม้ประดิษฐ์มาตัดก้านที่เป็นลวดออกให้หมด ลองซ้อมจัดวาง บนผ้าสักหลาดที่เตรียมไว้ เมื่อเห็นว่าสวยแล้วก็ลงมือค่ะ 3. เริ่มลงมือติดจากใบไม้ก่อน (เพราะใบไม้ต้องอยู่ด้านล่างนะคะ) แล้ว ค่อยติดดอกใหญ่ที่เป็นดอกหลัก จากนั้นค่อยแซมดอกเล็กตามทีหลัง 4. ขั้นตอนสุดท้ายให้ติดแม่เหล็กลงไปที่ด้านหลัง ทิ้งไว้ราวครึ่งชั่วโมง รอ จนกาวแห้งสนิทแล้วค่อยนำาไปติดกับรูปคุณแม่บนตูเ้ ย็นรอเซอร์ไพรส์คะ่

2

3

เพิ่มพลังให้ห้องแสนหวาน โดย นิปทม ทองเอียง

หากจูๆ วันหนึ่ง สาวนอยผมเปย กระโปรงพอง กลับตอง กลายเปนผู ใหญเสียแลว! จะเพิ่มพลังหองนอนแสนหวานในวัยเด็ก ของคุณอยางไรเพื่อใหเหมาะกับสาวเกงวัยทํางานได? หลักการง่ายๆ คือ เลือกสีโทนขรึม เช่น เทา ดำา และเพิ่มเส้นที่ให้ความรู้สึกแข็งแรง เข้าไป เช่น เส้นตรง เส้นหยักฟันปลา เป็นต้น ลองเพิ่มลวดลายกราฟฟิคอ่อนหวาน (ซึ่งขึ้น อยูก่ บั ความชอบของแต่ละท่าน) ลงบนผนังเดิมซึง่ อาจเคยเป็นทีแ่ ปะรูป แปะโปสเตอร์ ชัน้ วางอัลบั้มรูป วางน้องหมี ฯลฯ การตบแต่งแบบน้อยชิ้นนี้จะให้พลังอย่างไม่น่าเชื่อ เปลือย ผนังให้มพี นื้ ทีว่ า่ งเยอะๆ เข้าไว้ ใช้แค่ลายกราฟฟิคเป็นตัวดึงจุดสนใจก็พอ ส่วนลวดลายใน ห้องตัวอย่าง ปัจจุบันก็มีให้เลือกเยอะ จะลงสีหรือเป็นสติ๊กเกอร์ก็ได้ ราคาไม่แพงและหา ได้ทั่วไป ส่วนสีของลวดลายก็เลือกโทนขรึมอย่างที่บอกไป แต่ต้องเลือกให้เข้ากับสีผนัง ห้องเดิมด้วย เพดานด้านบน อันนี้ต้องลงทุนสักหน่อย คือปรับเพดานให้เป็นแบบซิกแซก ทัง้ สองชิน้ วางระดับไม่เท่ากันแล้วซ่อนไฟไว้ (เหมือนทางเดินในโรงหนัง) เวลาเปิดไฟในห้อง ทั้งลายเส้นของฝ้าและแสงไฟที่ส่องออกมาก็จะทำาให้ห้องมีพลังที่เข้มแข็งขึ้น เหมาะอยางยิ่งกับสาวนอยที่กําลังจะเปน working woman ยังไงละคะ Neighbour

20

4


ºÃÔÉÑ· àʹÒÐ áͧâ¡Åä·Â ªÔ»»œ§ ºÃÔ¡Òà ¨Ó¡Ñ´ Sanoh Anglo Thai Shipping Service Co.,Ltd. import export Customs Clearance & Transortation

à¤ÅÕÂÏÊÔ¹¤ŒÒÃÇ´àÃçǷѹ㨠àÅ×͡㪌ºÃÔ¡ÒÃ

àʹÒÐ áͧâ¡Åä·Â ªÔ»»œ§ ºÃÔ¡Òà ¨Ó¡Ñ´

ºÃÔ¡Òâ¹Ê‹§ÊÔ¹¤ŒÒ, Shipping

ãËŒºÃÔ¡ÒôŒÒ¹¡ÒúÃÔËÒçҹ¡ÒùÓࢌÒ-Ê‹§ÍÍ¡ÊÔ¹¤ŒÒ·Ø¡»ÃÐàÀ· ÁÕ¤ÇÒÁàªÕèÂǪÒÞ໚¹¾ÔàÈÉâ´Â੾ÒÐÊÔ¹¤ŒÒ»ÃÐàÀ·ÊØÃÒáÅÐäǹ ·Õè»ÃÖ¡ÉÒ¡ÒúÃÔËÒçҹ´ŒÒ¹¡Òâ¹Ê‹§·Ò§º¡-àÃ×Í-ÍÒ¡ÒÈ µÑÇá·¹¨Ñ´Ê‹§ÊÔ¹¤ŒÒÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È·Ò§àÃ×ÍáÅзҧÍÒ¡ÒÈ ¾ÃŒÍÁ´Óà¹Ô¹¡Òü‹Ò¹¾Ô¸Õ¡ÒÃÈØÅ¡Ò¡Ã ºÃÔÉÑ· àʹÒÐ áͧâ¡Åä·Â ªÔ»»œ§ ºÃÔ¡Òà ¨Ó¡Ñ´ 8/8 SOI SUKHUMVIT(THONGLOR), 8/8 «.ÊØ¢ØÁÇÔ· 55 (·Í§ËÅ‹Í) Sukhumvit Road, North Klongton, ¶.ÊØ¢ØÁÇÔ· ¤ÅͧµÑ¹à˹×Í ÇѲ¹Ò ¡ÃØ§à·¾Ï 10110 Klongton, Wathana, Bangkok 10110 Thailand

Tel : (66) 2714-2348-9, (66) 2714-0676 Fax : (66) 2714-2347, (66) 2714-2393 Mobile : (66) 81-658-1777 (66) 81-922-9558 Email : shipping_sanoh@hotmail.co.th / shipping2539sanoh@hotmail.co.th


ชวนแม…ช�ม!

วันแมปนี้มีรานอาหารในใจกันหร�อยังเอย? สําหรับคุณผูอานที่อยากจะชวนคุณแมสุดที่รักไปทานขาวนอกบาน แตไมอยาก เดินทางไปไหนไกล คอลัมน Eating Out ประจําฉบับเดือนสิงหาคมนี้ เรามีรานอาหารอรอยๆ ใกลบานมาแนะนําใหลองเลือก กันดูคะ

Rain Tree ร้าน Rain Tree เป็นร้านอาหารไทยตำารับโบราณ เจ้าของบอกว่าอยากให้ลูกค้าได้ทานรสชาติดั้งเดิมจริงๆ ซึ่งเจ้าของร้านได้ลงมือค้นคว้าหาสูตรอาหารไทยสมัยโบราณตั้งแต่รัชกาลที่ 5 ด้วยตัวเอง (สำาหรับใครที่ไม่ชอบทาน เผ็ดมากแล้วอยากขอให้ที่ร้านลดความจัดจ้านลงมา ก็ขอให้ลองชิมดูก่อนสักครั้งว่าคนสมัยก่อนเขาทานรสชาติไหนกัน) ความน่าสนใจคือทางร้านจะมีเมนูสับเปลี่ยนไปตามฤดูกาล เช่น ในฤดูร้อนจะมีเมนูข้าวแช่ชาววัง และช่วงนี้ซึ่งเป็นฤดูฝนก็ จะมีม้าฮ่อ-ส้มฉุนบนกลีบดอกบัวหลวงให้ได้ชิมกัน ม้าฮ่อ-ส้มฉุนบนกลีบดอกบัวหลวงนี้จะมีรสชาติคล้ายๆ กับการทานสาคู แต่มา้ ฮ่อฯ นีท้ านคูก่ บั ส้มหรือสับปะรดโดยจัดวางไว้บนกลีบดอกบัวหลวงเป็นคำาๆ อย่างสวยงาม นอกจากจะได้อาหารตาแล้ว รสชาติก็อร่อยไม่หยอก เมนูถัดไปคือ ประทัดลม หน้าตาคล้ายกับถุงทองแต่แป้งที่ห่อจะบางใสเพราะทำามาจากฟองเต้าหู้ ไส้ในเป็นเนื้อหมู,ไก่และกุ้งบดปรุงรสก่อนนำาไปห่อแล้วทอดกรอบ ทานคู่กับซอสกระเจี๊ยบสูตรพิเศษของทางร้าน ต่อกันที่ แกงเลียงจากตำารับท่านเจ้าคุณประยูรวงศ์ ซึ่งทานคู่กับนำ้าพริกกะปิที่ใช้เคยตาดำาจาก จ.สมุทรสาคร อร่อยแปลก ดีต่อสุขภาพ ห้ามพลาดสั่งมาชิมเด็ดขาด เมนูอื่นๆ ที่แนะนำาให้สั่งคือ หมี่กรอบวังเดิม อร่อยจนต้องสั่งเพิ่มอีกจาน นำ้าพริกลงเรือ ปลาดุกฟู ตำารับเจ้าจอมสดับ ลดาวัลย์ และ หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ราดซอสแกงคั่วสับปะรด อาหารฟิวชั่นรสชาติไทย แท้ นอกจากนี้ทางร้านยังมีเครื่องดื่มแนะนำาเป็นนำ้ากุหลาบ ดื่มแล้วรู้สึกสดชื่น ได้กลิ่นดอกกุหลาบเน้นๆ มีสรรพคุณแก้ โรคหัวใจ และนำ้าฝางไลม์ ซึ่งมีสรรพคุณช่วยแก้กระหาย แก้ปวดเมื่อย รสเปรี้ยวอมหวาน หอม ดื่มได้ไม่รู้เบื่อ Rain Tree เปิดบริการ:อาทิตย์-จันทร์ ตั้งแต่ 16.00–01.00 น. ร้านตั้งอยู่ต้นซอยโรงแรมคิงส์ปาร์ค ฝังตรงข้ามซีคอนสแควร์ โทร. 02-330-9494 (ลด10% เมือ่ ทานอาหารครบ500บาทขึน้ ไปเมือ่ แสดงคูปองพิเศษท้ายเล่มนี้ รับฟรีหมีก่ รอบวังเดิมเมือ่ พาคุณแม่มาทานอาหารทีร่ า้ นในช่วงเดือนสิงหาคม)

Kihyoe เทศกาลวันแม่ปีนี้ลองมาฉลองที่ร้าน “เล็กพริกขี้หนู” อย่างคิโฮวเอะกันดู เพราะถึงแม้ร้านจะเล็กแต่คนแวะเวียนสับเปลี่ยนกันเข้าไปรับประทานจนที่นั่ง ไม่พออยู่บ่อยๆ รสชาติก็อร่อยไม่แพ้ภัตตาคารอาหารญี่ปุนทั้งหลายในกรุงเทพฯ เพียงแต่ว่าไม่ต้องเดินทางไกลเหมือนที่อื่นเพราะร้านอยู่ที่ปากซอยพัฒนาการ 67 นี่เอง อาหารที่เราจะแนะนำาเป็นจานเรียกนำ้าย่อยอย่างสลัดทูน่า ซึ่งไม่เหมือนสลัดทั่วไปเพราะมีจุดเด่นอยู่ที่นำ้าสลัดครีมงา ซึ่งเป็นงาที่ทางร้านคั่วเอง ผักสลัดที่ ใช้ เจ้าของร้านการันตีว่าสะอาดปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์ สำาหรับเมนูหลักแนะนำาคือ คัตสึ มิโซะ หรือ หมูชุบเกล็ดขนมปังทอดราดซอสมิโซะ ทางร้านปรับปรุง สูตรจนทำาให้เนื้อหมูนุ่มเหมือนที่ญี่ปุน กรอบนอกด้วยเกล็ดขนมปัง ราดตามด้วยซอสแฮนด์เมดซึ่งเป็นสูตรของร้านโดยเฉพาะ แค่คำาแรกก็รู้สึกหอมถึงกลิ่นงาที่โรย หน้าเอาไว้แล้ว ตบท้ายด้วยไอศครีมโฮมเมด มีสองรสให้เลือกคือรสชาเขียวโรยหน้าด้วยถั่วแดงกวนและรสกาแฟแต่งหน้าด้วยวิปครีม อร่อยทั้ง 2 รส จนเลือกไม่ถูก ร้านคิโฮวเอะ เปิดบริการ:อาทิตย์-จันทร์ ตั้งแต่ 16.30–22.30 น. (หยุดวันจันทร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน) ร้านตั้งอยู่ที่ปากซอยพัฒนาการ 67 โทร.082-343-2886 www.kihyoe.com (ทานครบ500บาทรับไอศครีมฟรี 1 ถ้วยเมื่อแสดงคูปองท้ายเล่ม) Neighbour

22


ऌ ¡ ªç Í ¤â¡áŵ˹Œ Ò ¹Ôè Á (Chocolate Fudge Cake)

“ÃÊÊÑÁ¼Ñʢͧ¤ÇÒÁÃÑ¡·Õ¹è ÁØ‹ ¹ÇÅáÅФعŒ à¤Â” โดย ปริดา มโนมัยพิบูลย

µÑé§áµ‹¨íÒ¤ÇÒÁä´Œ ã¹áµ‹Åл‚ ºÑǨÐཇÒÃÍÇѹà¡Ô´¢Í§µÑÇàͧÍ‹ҧ㨨´ã¨¨‹Í à¾ÃÒÐáÁ‹¨Ð ÊÑè§à¤Œ¡ªçͤâ¡áŵ˹ŒÒ¹ÔèÁ¨Ò¡ÃŒÒ¹¡ÑÅ»¾Ä¡Éáµ‹§Ë¹ŒÒÅÒ´͡äÁŒàÅç¡æ ÁÒãˌໆÒà·Õ¹¡Ñº ¾Õæè ¹ŒÍ§æ ऌ¡ªçͤâ¡áŵà¹×Íé àºÒ¹ØÁ‹ ¿˜´¨Ë¹ŒÒऌ¡à»š¹ªÑ¹é ˹ÒËÍÁËÇÒ¹¡ÅÔ¹è ªçͤâ¡áŵ ·íÒãËŒºÇÑ µÑ§é ã¨äÇŒÇÒ‹ ÇÑ¹Ë¹Ö§è µŒÍ§·íÒऌ¡¹Õãé ˌ໚¹ãˌ䴌 ÊíÒËÃѺ»‚¹Õé à¹×Íè §ã¹âÍ¡ÒÊÇѹáÁ‹ ºÑǨ֧ ÍÂÒ¡¹íÒàʹÍÊÙµÃऌ¡ªçͤâ¡áŵáʹÍËÍ·Õè¹Ø‹Á¹ÇÅ͋͹ËÇÒ¹´Ø¨à´ÕÂǡѺ¤ÇÒÁÃÑ¡¢Í§ áÁ‹ãËŒ·Ø¡·‹Ò¹ä´ŒÅͧ·íÒãËŒ¡Ñº¤¹¾ÔàÈÉ·ÕèÊش㹪ÕÇÔµ¢Í§àÃÒä´ŒªÔÁ¤‹Ð วิธีทำาเค้ก

1. ร่อนแป้ง เกลือและผงฟูรวมกัน พักไว้ 2. ละลายเบคกิ้งโซดาและโกโก้ในนำ้าอุ่น ผสมเข้ากับนม 3. แยกไข่ขาวไข่แดง 4. ตีเนยกับนำ้าตาลทราย 1 ถ้วยให้ฟูขาว ใส่ไข่แดงทีละฟองตีจนเข้ากันดี แล้วใส่กลิ่นวานิลลา 5. ใส่ส่วนผสมโกโก้ที่ละลายกับนมสลับกับส่วนผสมแป้ง 6. ตีไข่ขาวให้ขึ้นดี แล้วค่อยๆ คนตะล่อมให้เข้ากันอย่างเบามือ 7. อบไฟ 350 F ประมาณ 40 นาที

วิธีทำาหน้าช็อคโกแลตฟดจ์

1. ใส่ส่วนผสมแห้งทั้งหมดเข้าด้วยกันในหม้อ ใส่นมคาร์เนชั่น คนให้เข้ากัน 2. นำาส่วนผสมจากข้อที่ 1 มาตั้งไฟอ่อน คนตลอดเวลาจนข้นขึ้น 3. เมื่อส่วนผสมเริ่มข้น ใส่เนย คนให้เข้ากัน 4. พอส่วนผสมเริ่มเดือดปุดๆ ยกลงจากเตาทันที 5. ราดลงบนเค้กตอนที่หน้าช็อคโกแลตยังอุ่นๆ ไม่เช่นนั้นหน้าเค้กจะจับตัวเป็นก้อน

ส่วนผสมเค้ก โกโก้ แป้งเค้ก เกลือ ผงฟู เนย นำา้ ตาลทราย ไข่ไก่ (แยกไข่แดงกับไข่ขาว) เบคกิ้งโซดา นำา้ อุ่น นมสด กลิ่นวานิลลา

1/2 1¾ 1/4 3 1/2 1

ถ้วย ถ้วย ช้อนชา ช้อนชา ถ้วย ถ้วย

4 1 1/4 1/2

ฟอง ช้อนชา ถ้วย ถ้วย

ส่วนผสมหน้าช็อคโกแลตฟดจ์ นำา้ ตาลทราย นมสด โกโก้ เนย แป้งข้าวโพด นมคาร์เนชั่น

1/2 1½ 1/2 3 3 2

ถ้วย ถ้วย ถ้วย ช้อนโต๊ะ ช้อนโต๊ะ ช้อนโต๊ะ 23

Neighbour


อาคารนิ ท รรศน์ รั ต นโกสิ น ทร์ ตั้ ง อยู ่ บ นถนน ราชดำาเนินกลางครับ ถ้าขับรถไปบนถนนหลานหลวงเข้าสู่ ถนนราชดำาเนินกลาง ผ่านป้อมพระกาฬ วัดราชนัดดาราม และโลหะปราสาทแล้ว คุณผู้อ่านจะพบกับอาคารสีเหลือง หลังแรกทางด้านซ้ายมือ อาคารหลังนั้นคืออาคารนิทรรศน์ รัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นที่หมายของเราในฉบับนี้นั่นเองครับ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์นี้เกิดจากความตั้งใจของ สำานักงาน

โยงกับกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเอาไว้ ที่มุม นีค้ ณ ุ ผูอ้ า่ นสามารถมานัง่ อ่านหนังสือหรือนัง่ ทำางานก็ได้ครับ เนื่องจากบรรยากาศภายในนั้นชวนให้ขยันเสียเหลือเกิน สำ า หรั บ ส่ ว นจั ด แสดงซึ่ ง เป็ น หั ว ใจของนิ ท รรศน์ รัตนโกสินทร์นั้นมีทั้งหมดด้วยกัน 9 ห้องครับ แต่ละห้องจะ ถ่ายทอดเรื่องราวในแต่ละด้านของกรุงรัตนโกสินทร์ โดยจะ นำ า เสนอเกร็ ด ความรู ้ ตั้ ง แต่ ก ารสถาปนาเมื อ งใน

¤Ø³¤‹ÒáË‹§ÂؤÊÁÑ ÊÑÁ¼ÑÊä´Œã¹Ë¹Öè§Çѹ พอเข้าเดือนสิงหาคมทีไร ลูกๆ ก็จะเริ่ม วางแผนกันแล้วว่าปีนจี้ ะทำาอะไรให้คณ ุ แม่ ได้ชนื่ ใจดี บางคนเลือกทำาของทำามือ บางคน อาจจะเลือกพวงมาลัยสวยๆ มากราบท่าน หรืออาจจะพากันไปทานอาหารนอกบ้าน ให้อิ่มท้องอิ่มใจกันไปอีกแบบ แต่สำาหรับ คอลัมน์สุขใจในหนึ่งวันประจำาฉบับเดือน สิงหาคมนี้ เรามีสถานที่ดีๆ มาแนะนำาให้ คุณลูกได้พาคุณแม่ออกนอกบ้าน แล้วมา ย้อนอดีตเมืองหลวงอันเปนที่รักของเราที่ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ กันครับ

Neighbour

24

ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่เข้ามาต่อยอดความคิด ในการพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนราชดำาเนิน โดยได้ทำาการ ปรับปรุงอาคารหลังนี้ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ข้อมูล และ เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปะและ วั ฒ นธรรมของยุ ค รั ต นโกสิ น ทร์ ที่ ส มบู ร ณ์ แ บบที่ สุ ด ใน ประเทศไทย ด้วยความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ถูกรวบรวมไว้ ที่นี่ จึงทำาให้นิทรรศน์รัตนโกสินทร์เป็นเสมือนประตูสู่กรุง รัตนโกสินทร์ หรือเป็นจุดเริม่ ต้นของนักท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทย และชาวต่างชาติในการเข้าถึงข้อมูลก่อนเดินชมบริเวณเกาะ รัตนโกสินทร์นั่นเองครับ อาคารนิ ท รรศน์ รั ต นโกสิ น ทร์ ที่ เ ป็ น ส่ ว นจั ด แสดงมี ทั้งหมด 3 ชั้น สำาหรับชั้นบนสุดของอาคารหรือชั้น 4 นั้น เป็นส่วนสำาหรับการชมทิวทัศน์ในมุมสูงซึ่งเราสามารถชม ความงดงามของภูเขาทองแห่งวัดสระเกศราชวรวิหาร, โลหะ ปราสาทซึ่งเป็นพุทธสถาปัตยกรรมของรัตนโกสินทร์ รวม ถึงภายในบริเวณของวัดราชนัดดารามวรวิหารได้ด้วยครับ นอกจากส่วนจัดแสดงและจุดชมทิวทัศน์แล้ว ยังมีชั้นลอย ของอาคารทีถ่ กู ดัดแปลงให้เป็นห้องสมุดเฉพาะด้าน รวบรวม หนังสือหายาก หนังสือทรงคุณค่าและสื่อมัลติมีเดียที่เกี่ยว

สมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ไล่มาเรื่อยๆ จนถึงรัตนโกสินทร์ในยุคปัจจุบัน สิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือ ชื่อของห้องจัดแสดงแต่ละห้อง ซึ่งได้ถูกตั้งชื่อเอาไว้อย่าง คล้องจอง คือ รัตนโกสินทร์เรืองโรจน์, เกียรติยศแผ่นดิน สยาม, เรืองนามมหรสพศิลป์, ลือระบิลพระราชพิธี, สง่าศรี สถาปัตยกรรม, ดื่มดำ่าย่านชุมชน, เยี่ยมยลถิ่นกรุง, เรืองรุ่ง วิถีไทย และดวงใจปวงประชา แน่นอนครับว่านอกจากชื่อ ห้องแต่ละห้องจะมีความไพเราะและแสดงถึงความละเมียด ละไมของคนไทยแล้ว ยังบ่งบอกถึงสิง่ ทีค่ ณ ุ ผูอ้ า่ นจะได้เข้าไป พบด้านในด้วย

ห้องรัตนโกสินทร์เรืองโรจน์ ผู้นำาทางบอกกับเราว่า

นี่คือ“ประตูสู่การกำาเนิดกรุง” ซึ่งเล่าเรื่องราวเมื่อครั้งเริ่ม สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชผ่านภาพยนตร์สื่อผสม 4 มิติครับ


ห้องเกียรติยศแผ่นดินสยาม นำาเสนอความวิจติ รอลังการทางด้านสถาปัตยกรรมของ พระบรมมหาราชวัง โดยเฉพาะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทซึ่งเป็นแม่แบบสถาปัตยกรรมทาง ปราสาทที่สมบูรณ์แบบของประเทศเรา ภายในห้องเดียวกันนั้นคุณผู้อ่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ประวัตคิ วามเป็นมาของพระพุทธมหามณีรตั นปฏิมากรหรือพระแก้วมรกต พระพุทธรูปคูบ่ า้ นคู่ เมืองของเรา และเป็นครัง้ แรกทีจ่ ะได้ชมพระแก้วมรกตจำาลองในเครือ่ งทรงครบทัง้ 3 ฤดูในคราว เดียว นอกจากนั้นแล้วคุณผู้อ่านยังจะมีโอกาสได้ลัดเลาะผ่านประตูยำ่าคำ่าเข้าสู่เขตพระราชฐาน ชั้นใน สถานที่ซึ่งรังสรรค์ศาสตร์และศิลป์ความเป็นกุลสตรีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ด้วย ไปหาคำา ตอบกันครับว่าทำาไมเขาจึงพูดกันว่า“หญิงสาววังหลวงตัวหอมเหมือนพวงมาลัย” (โดยปกติแล้ว เขตพระราชฐานชั้นในนี้เป็นเขตเฉพาะสำาหรับหญิงนางใน ผู้ชายห้ามเข้า แต่ที่นี่เขาอนุญาตให้ เข้าไปชมได้ทุกเพศทุกวัยครับ) ห้องเรืองนามมหรสพศิลป นำาเสนอความเป็นมาและรูปแบบของมหรสพสำาคัญแห่ง กรุงรัตนโกสินทร์หลากหลายประเภททั้ง ระบำาดาวดึงส์ หนังใหญ่ โขน งิ้ว ละครใน หุ่นหลวง ระเบงและกายกรรม ผ่านเทคนิคการนำาเสนอแบบรอบทิศทาง เพือ่ ให้ผชู้ มได้สมั ผัสบรรยากาศ แบบ 360 องศาเสมือนนั่งชมอยู่ในสนามหลวงครับ ห้องดืม่ ดำา่ ย่านชุมชน ห้องนีจ้ ะนำาคุณผูอ้ า่ นไปทำาความรูจ้ กั กับชุมชนต่างๆ ในสมัยกรุง รัตนโกสินทร์ มาชื่นชมผลงานการรังสรรค์จากชุมชนต่างๆ ซึ่งบางชิ้นหาชมได้ยากในปัจจุบัน อย่าง เครื่องทอง ผลิตภัณฑ์ใบลาน ธูปหอม นำ้าอบโบราณ ฯลฯ ในส่วนนี้คุณแม่น่าจะชอบครับ คุณผูอ้ า่ นลองวัดอายุกบั คุณแม่ดหู น่อยก็ได้ ว่าท่านทันได้เห็นหรือทันใช้ผลิตภัณฑ์ของชุมชนไหน บ้าง ห้องเยี่ยมยลถิ่นกรุง แวะเข้ามาชมสถานที่ที่น่าสนใจบนเกาะรัตนโกสินทร์ทั้งหลาย ทั้งในเชิงสถาปัตยกรรม สวนสาธารณะ พิพิธภัณฑ์ แหล่งรวมอาหารการกินและจับจ่ายสินค้า ตลอดจนย่านทีเ่ ป็นสีสนั ในยามคำา่ คืนของบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ทีห่ า้ มพลาดเลยคือการร่วม เป็นตัวละครหลักในแอนิเมชัน่ ซึง่ คุณผูอ้ า่ นจะได้เห็นตัวการ์ตนู ทีเ่ ป็นหน้าของคุณผูอ้ า่ นเองท่อง เที่ยวไปทั่วกรุงด้วย ห้องลือระบิลพระราชพิธี นำาเสนอที่มาและความสำาคัญของพระราชพิธี รวมทั้งเกร็ด ความรูเ้ กีย่ วกับพระราชพิธสี าำ คัญๆ ของกรุงรัตนโกสินทร์เช่น พระราชพิธจี รดพระนังคัลแรกนา ขวัญ กระบวนพยุหยาตราชลมารคและพระราชพิธีสมโภชหลักเมือง เป็นต้น ห้องสง่าศรีสถาปตยกรรม นำาเสนอรูปแบบสถาปัตยกรรมในยุครัตนโกสินทร์ อันเป็น เอกลักษณ์ของสยามประเทศ ผ่าน วัง วัดและบ้านแห่งยุคสมัยรัตนโกสินทร์ อย่าลืมร่วมสนุกกับ การเดินทางโดยเรือ รถม้าและรถยนต์ เพือ่ ชมบ้านเรือนในแต่ละยุคสมัยด้วยนะครับ ทีมงานไป ลองมาแล้ว สนุกเชียว

การเยี่ยมชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ทำาให้เห็นว่าเมืองหลวงของเรามีอดีตที่ สวยงามและน่าสนใจขนาดไหน ยิ่งถ้าได้พาคุณแม่ไปด้วยน่าจะยิ่งสนุกนะครับ เพราะคุณแม่จะได้ไปย้อนอดีตวัยสาว ได้รู้เรื่องราวที่คุณแม่อาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับ เมืองหลวงของเรา แถมได้อยู่กับแก้วตาดวงใจทั้งวันอีกต่างหาก ถ้าเดือนนี้ยัง คิดไม่ออกว่าจะพาคุณแม่ไปไหน เราก็แนะนำาให้ไปทีน่ ทิ รรศรัตนโกสินทร์ครับ ทีน่ เี่ ปด ทุกวันอังคาร – วันศุกร์ ตัง้ แต่ 11.00 - 18.00 น. และเสาร์ – อาทิตย์ ตัง้ แต่ 10.00 -18.00 น. เปดให้เข้าชมเปนรอบทุกๆ 20 นาที รอบสุดท้ายสำาหรับการเข้าชมคือเวลา 18.00 น. เพื่ อ ความทั่ ว ถึ ง ในการเข้ า ชมจึ ง มี ก ารจำ า กั ด จำ า นวนผู ้ เข้ า ชมรอบละ 16 ท่ า น (ใช้เวลาในการชมทัง้ 7 ห้องนิทรรศการ ประมาณ 2 ชัว่ โมง และ 2 ห้องนิทรรศการ ล่าสุดซึง่ เพิง่ เปดให้เข้าชมเพิม่ เติมคือ ห้องเรืองรุง่ วิถไี ทยและห้องดวงใจปวงประชา อีก 2 ชัว่ โมง) อัตราค่าเข้าชมสำาหรับผูใ้ หญ่คอื 200 บาท (โปรโมชัน่ ช่วงนีล้ ดเหลือ เพียง 100 บาทเท่านัน้ ) สำาหรับเด็กๆ หรือน้องๆ ในชุดเครือ่ งแบบเข้าฟรี สอบถาม เพิ่มเติมโทร. 02-621-0044 หรือ 02-226-5047-48 ได้เลยครับ

ห้องเรืองรุง่ วิถไี ทย รวบรวมและนำาเสนอวิถชี วี ติ ของคนไทยตัง้ แต่ตน้ กรุงรัตนโกสินทร์

จนถึงปัจจุบัน ล่องเรือชมวิถีชีวิตริมสายนำ้า นั่งรถรางชมวิถีชีวิตชาวสยามสองฝังถนนเจริญกรุง แล้วแวะเดินชมร้านรวงต่างๆ อาทิ ร้านขายของฝรั่ง ร้านขายยา ธนาคารสยามกัมมาจล (หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ในปัจจุบัน) แล้วบันทึกความประทับใจใส่โปสการ์ด ณ ไปรษณียาคาร (ที่ทำาการไปรษณีย์แห่งแรกในยุค ร.5) ส่งกลับบ้านเป็นที่ระลึกหรือจะเขียนบอกรักคุณแม่ก็ได้ สัมผัสชีวิตคนไทยในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองในหลุมหลบภัย แวะร่วมสนุกกับร้านค้ายุค 60 อย่างร้านลมโชยเกศาทีจ่ ะเนรมิตทรงผมโบราณให้กบั คุณผูอ้ า่ นและคุณแม่ ร้านตัดเสือ้ นวลอนงค์ กับเสื้อผ้าโบราณมากมายให้ลองสวมใส่ ร้านอักษรสยามที่เราสามารถถ่ายแบบขึ้นปกนิตยสาร โบราณกับคุณแม่ได้งา่ ยๆ ทีส่ าำ คัญใครสนใจสินค้าร้านไหน สามารถสัง่ ซือ้ นำากลับไปนัง่ เชยชมที่ บ้านได้อีกด้วย ปิดท้ายด้วยการจุดประกายความคิดระหว่างนั่งบนรถไฟฟ้า BTS ที่จะทำาให้ทุก คนจะได้ตระหนักว่าความสุขทีแ่ ท้จริงของชีวติ ในวันนีค้ อื อะไร และวิถคี วามเป็นไทยทีผ่ า่ นมาให้ อะไรกับเราบ้าง และห้องสุดท้าย ห้องดวงใจปวงประชา รวบรวมและนำาเสนอเรือ่ งราว พระอัจฉริยภาพ และพระราชกรณียกิจที่สำาคัญของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทั้ง 9 รัชกาล ตั้งแต่ ต้นกรุงรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน ผ่านการบอกเล่าของคุณยาย (ป้าจุ๊ จุรี โอศิริ นักแสดงชั้น ครูของเมืองไทย) ซึ่งเล่าให้กับหลานชายตัวน้อยได้ฟัง

¤‹ÒࢌҪÁ·Õè¹Õè¶×ÍÇ‹Ò¶Ù¡ÁÒ¡¨ÃÔ§æ àÁ×èÍà·Õº¡Ñº¢ŒÍÁÙÅ´Õæ ·Õè¤Ø³¼ÙŒÍ‹Ò¹ ¨Ðä´ŒÃѺàÍÒ໚¹Ç‹ÒÍ‹ÒÅ×ÁËÒàÇÅÒÁÒࢌҪÁãˌ䴌¹Ð¤ÃѺ ¶ŒÒ¤Ø³¼ÙŒÍ‹Ò¹ ·‹Ò¹ä˹·ÕèࢌҪÁáÅŒÇÂѧàËÅ×ÍàÇÅÒª‹Ç§àÂç¹ ¡çÊÒÁÒö¾Ò¤Ø³áÁ‹à·ÕèÂǪÁ à¡ÒÐÃѵ¹â¡ÊÔ¹·Ã´ŒÇµÑÇàͧ䴌àÅÂËÃ×ͨоҷ‹Ò¹ä»ËҢͧÍËÍÂá¶Ç¹Ñé¹ ·Ò¹´ŒÇ¡ѹ¡çä´Œ (äË¹æ ¡çä´Œ¢ŒÍÁÙÅÁÒṋ¹»ƒœ¡áÅŒÇ) ËҡNjҤس¼ÙŒÍ‹Ò¹·‹Ò¹ ä˹䴌áÇÐä»·Õè¹Ô·ÃÃȹÃµÑ ¹â¡ÊÔ¹·ÃÁÒáÅŒÇ ¡çÍ‹ÒÅ×Áà¢Õ¹¨´ËÁÒÂÁÒàÅ‹Ò ÊÙ‹¡Ñ¹¿˜§ºŒÒ§¹Ð¤ÃѺ ÊØ¢ÊѹµÇѹáÁ‹¤ÃѺ

25

Neighbour


พยากรณรายเดือนสิงหาคม 2554

โดย หมอกฤษณ์ คอนเฟร์ม

Sunday Monday

Thursday

การงาน ปั ญ หาอุ ป สรรคใดๆ ที่ เ คยทำ า ให้ ทุกข์ใจ เดือนนี้จะมลายหายไปจนสิ้น ความ สบายใจในกลุ่มงานจะกลับมาอีกครั้ง หลังจาก ที่ตึงเครียดกันมานาน เพื่อนฝูงที่เคยผิดใจกัน จะหันมาคืนดี เจ้านายที่เคยว่าร้ายจะหันกลับ มาเป็นมิตร การเงิน เดือนนีย้ งั พอหมุนรายรับรายจ่ายเอา ตัวรอดไปได้ เงินที่มีอยู่ถูกดึงมาใช้อย่างต่อเนื่อง ระวังอย่าไปคำ้าสัญญาเอกสารให้ใคร คุณจะเสีย เงินไปโดยใช่เหตุ ความรัก คนโสดชืน่ มืน่ อุราเสียจริง ติดต่อเพศ ตรงข้ามไม่ว่างเว้น เนื้อหอมจนใครๆ ต้องอิจฉา เบาๆ หน่อยแล้วกัน ไปยุ่งกับแฟนคนอื่น เดี๋ยว งานจะเข้าเอา ด้านคนไม่โสด คู่รักคอยจับผิด ให้ปวดหัว ไม่ว่าจะทำาอะไรต้องคอยรายงาน ออกไปเที่ยวผ่อนคลายได้ แต่อย่าหากิ๊กเพิ่มนะ อันตราย สุขภาพ ระวังระบบการย่อย หมั่นกินอาหาร ประเภทวิตามิน และพืชผักให้มากๆ จะช่วยใน การขับถ่ายได้ดี ระวังบาดเจ็บฝาเท้า เสริมดวง หาตนกระบองเพชรตนเล็กๆ มา ประดับบนโตะทํางาน จะชวยเพิ่มบารมีใหตัว คุณกาวหนาในหนาที่การงาน

การงาน สิ่งที่คาดหวังไว้หรือติดต่ออะไรไว้ที่ เกี่ยวข้องกับการงานจะสำาเร็จดังปรารถนา ขอ ความช่วยเหลือกับใครก็ราบรื่นไร้ปัญหา แบบ นี้เรียกดวงชะตาหนุนนำา ตั้งใจทำาสิ่งใดทำาได้ใน เดือนนี้ทันที โอกาสมาถึงแล้ว การเงิน มีแนวโน้มดีขึ้นกว่าเดือนก่อน พอมี เก็บหอมรอมริบไว้บ้าง แม้ดูเหมือนงานจะมาก แต่รายรับยังคงเท่าเดิม คาดว่าหลังกลางเดือน ไปคุณจะได้รับเงินพิเศษเข้ามาหลายทางเลยที เดียว ความรัก คนโสดเดือนนี้ประเด็นเรื่องความ รักสำาคัญ คุณต้องระวังเพศตรงข้ามเอาไว้ ช่วง เดือนนี้คุณมีเกณฑ์ถูกเพศตรงข้ามหลอกให้สูญ เสียทรัพย์สิน ด้านคนไม่โสด ความรักสดชื่น ขึ้น ครอบครัวเข้าใจกันมากขึ้น เอาใจใส่ดูแลกัน มากๆ วันเวลาที่ดีแบบนี้หายาก สุขภาพ ดู แ ลใกล้ ชิ ด เรื่ อ งระบบทางเดิ น หายใจและโรคแพ้อากาศ ออกห่างที่อับชื้นคับ แคบ หรือบริเวณที่เต็มไปด้วยเชื้อโรค เสริมดวง ปล อ ยเต า ตามจํ า นวนอายุ ใ น ปจจุบนั แนะนําใหปลอยบริเวณนํา้ นิง่ หรือบึง หนอง จะชวยเรื่องสุขภาพแข็งแรงไมเจ็บปวย

กการงาน ารงาน โอกาสดีๆ มาถึงแล้ว หากคิดที่จะ เริ่มต้นอะไรใหม่สามารถทำาได้เลย การงานจะ เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น อุปสรรคทั้งหลาย เป็นเพียงความว่างเปล่า ผู้ใหญ่ให้โอกาสพิสูจน์ ความสามารถ บอกไว้เลยดวงพุ่งฉิวแน่นอน การเงิน รายรับที่เข้ามาอาจเพียงพอต่อราย จ่าย แต่ไม่เพียงพอต่อการเก็บออม แนะนำาให้หา งานพิเศษทำาเพื่อเพิ่มเงินเก็บ ปัญหาเงินขาดมือ ก็จะไม่เกิดขึ้น ความรัก คนโสดดูคึกคักเสียจริง ไม่ว่าจะไป ไหนมาไหน ก็ดูจะถูกใจเพศตรงข้ามไปเสียหมด คบหาพูดคุยกันได้ไม่หา้ ม แต่มองให้ดกี อ่ นว่าเขา มากับแฟนหรือเปล่า ส่วนคนไม่โสดแต่อยากโสด เคลียร์กับคนรักที่บ้านไว้ก่อนก็ดี เพราะคุณต้อง ติดต่อกับเพศตรงข้ามเยอะมากในเดือนนี้ สุขภาพ ระวั ง สุ ข ภาพด้ า นระบบทางเดิ น หายใจ เนื่องจากคุณมีสภาวะภูมิต้านทานตำ่า อย่านอนดึก สุขภาพของคุณเริ่มแย่แล้ว เสริมดวง บริจาคทานใหกับมูลนิธิตางๆ ที่ เกี่ยวกับเด็กพิการ เพื่อเสริมบารมีใหกับชีวิต ของคุณ

Neighbour

26

Tuesday

การงาน การงานจะพบศึ ก หนั ก มี เ กณฑ์ ผิดใจกับเจ้านาย หรือผู้หลักผู้ใหญ่อย่างรุนแรง เนื่องจากคิดเห็นไม่ตรงกัน อย่าออกหน้าอาสา เป็นหัวโจกในการต่อต้าน เพราะไม่เป็นผลดี สำาหรับคุณเลยสักนิด การเงิน อึดอัดขัดสนจนตัวลีบ จะใช้จา่ ยสิง่ ใด คิดแล้วคิดอีกจนหัวจะแตกตาย ยังไงคุณก็เป็น คนเก่ง ปัญหาแค่นี้เอาตัวรอดสบาย ความรัก คนโสดสูญเสียความมั่นใจไปเยอะ เพราะไปจี บ คนมี เจ้ า ของ จึ ง ต้ อ งเสี ย ใจตาม ระเบียบ ลองมองคนข้างๆ ดูสิ ใครกันที่คอย ห่วงใยเราจริง คนไม่โสดอย่านำาปัญหาภายนอก เข้าบ้าน โดยเฉพาะข่าวสารหลอกลวงทั้งหลาย ความรักที่มั่นคงอยู่ที่ตัวเรา สุขภาพ อาการปวดหัว เวีย นหั ว หน้ ามื ด จะตามหลอกหลอนคุณในเดือนนี้ หมั่นกินนำ้า เยอะๆ งดนำ้าเย็นจัด เนื่องจากจะทำาให้อาการ กำาเริบได้ง่าย อมลูกอมก็ช่วยได้ เสริมดวง ทํ า บุ ญ ตั ก บาตรอุ ทิ ศ บุ ญ ให เจ า กรรมนายเวรใหมาก เรื่องราวปญหาทั้งหลาย จะไดผอนคลายลง

Wednesday การงาน มีเรือ่ งให้ตนื่ เต้นตลอดเดือนนีแ้ น่นอน งานทีค่ ดิ ว่าจะราบรืน่ ก็พลิกผันให้ยกเลิก ส่วนงาน ทีค่ ดิ ว่าจะพบปัญหาก็ราบรืน่ จนแปลกใจ นับจาก นี้ คุ ณ ต้ อ งตั้ ง สติ ใ ห้ มั่ น เพราะจะมี เ หตุ ก ารณ์ เปลีย่ นไปเปลีย่ นมาแบบนีเ้ กิดขึน้ ทุกวันในเดือนนี้ การเงิน จะว่ า ไปการเงิ น ไม่ ยำ่ า แย่ เ ท่ า ไรนั ก เพียงแต่คุณต้องลดค่าใช้จ่ายฟุมเฟอยในเรื่องไม่ เป็นเรื่องเสียก่อน ไม่เช่นนั้นต่อให้รายรับมาก เพียงใด ก็คงไม่มีเก็บแน่ ความรัก เดือนนี้คนโสด เห็นทีต้องอยู่คนเดียว สักพักดีกว่า เพศตรงข้ามอย่าเพิ่งยุ่ง ปัญหาใหญ่ จะตามมา ด้านคนไม่โสด ดูแลเอาใจใส่คนรักของ ตัวเองให้มาก คนรักของคนอื่นอย่าไปยุ่ง เดี๋ยว บ้านจะแตกเอา สุขภาพ โรคเครียดและโรคนอนไม่หลับเป็น ปัญหาของคุณในเดือนนี้ แนะนำาให้เอานำ้าอุ่นมา แช่ฝา เท้า สูงให้พน้ ข้อเท้า จะทำาให้คณ ุ นอนหลับ ง่ายขึ้น เสริมดวง ถวายหลอดไฟใหกับวัดวาอาราม ใหไดใชประโยชน แลวอยาลืมถวายคาไฟดวย ชวยเสริมบารมีในเรื่องการเงินและสุขภาพ

Friday Saturday การงาน คำาพูดคำาจาเป็นสิง่ สำาคัญสำาหรับคุณ ในเดือนนี้ หากไม่จาำ เป็นอย่าโต้แย้งความคิดเห็น กับเพื่อนร่วมงาน เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตา ตาม คำานีย้ งั ใช้ได้ดี ยอมๆ ไปก่อนจะได้ไม่วนุ่ วาย การเงิน ให้รัดเข็มขัดยังไงเห็นทีเดือนนี้เงิน ก็ขาดมืออยู่ดี เหตุเพราะคุณต้องนำาเงินทองที่ มีอยู่ไปใช้จ่ายซ่อมแซมอุปกรณ์ในบ้านที่พังเสีย หาย โดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้า ความรัก คนโสดคงต้ อ งปวดหั ว กั น หน่ อ ย เนื่องจากคนเก่าที่เลิกลากลับเข้ามาสร้างความ วุ่นวายให้กับคุณ จนทำาให้คนปัจจุบันไม่เข้าใจ แก้ไขให้จบไม่เช่นนั้นจะวุ่นวาย ด้านคนไม่โสด ปัญหาในบ้านส่วนใหญ่เกิดการพูดคุยถึงอดีต เอา เรื่องเก่าๆ มาคุยกัน นึกถึงสิ่งดีๆ กันไว้โลกจะได้ สดใส สุขภาพ โรคแพ้อากาศตามเป็นเงาตามตัว เดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหาย ทำาให้คุณใช้ชีวิตประจำาวัน ไม่สะดวก แนะนำาให้หมั่นทำาความสะอาดบ้าน เปิดหน้าต่างกว้างๆ หลีกเลี่ยงที่อับ แค่นี้ก็จบ เสริมดวง ปล อ ยนกปล อ ยปลาเพื่ อ สร า ง บุ ญ กุ ศ ล อุ ทิ ศ บุ ญ ให เจ า กรรมนายเวรและ บาปกรรมที่ไดกระทําลงไป ชะตาชีวิตจะดีขึ้น

การงาน เดือนนี้ขอบอกให้คุณใจเย็นลงให้ มาก เนื่องจากแผนงานหลายอย่างไม่เป็นไปดัง คิด คนที่รับปากไม่ทำาอย่างที่พูดเอาไว้ คุณจึง ต้องตามงานและทำาเองทั้งหมด แก้ปัญหาทีละ ข้ออย่างใจเย็นๆ เท่านี้คุณก็สามารถผ่านมันไป ได้ การเงิน คุ ณ มี เ กณฑ์ ใช้ เ งิ น ก้ อ นออกจาก กระเปา โดยเฉพาะกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง อย่านำา เงินที่มีให้คนอื่นยืม เนื่องจากจะไม่ได้คืนอย่าง ถาวร ความรัก คนโสดหากรู ้ สึ ก อยากมี เ พื่ อ นรู ้ ใจ ช่วงนี้เหมาะเป็นที่สุด ยิ่งถ้าผิวขาวหน้าตาดีด้วย แล้วหาไม่ยาก แต่ก็ระวังไว้สักนิด เพราะรักครั้ง นี้ต้องแย่งชิง ด้านคนไม่โสดตอนนี้ทำาอะไรก็ไม่ ถูกใจคนรักไปเสียหมด นิดๆ หน่อยๆ ก็เป็นเรื่อง ไหว้พระสวดมนต์เอาไว้จิตใจจะได้สงบ สุขภาพ โรคกระดูก เส้นเอ็น ข้อต่อ ทั้งหลาย ต้องระวังเป็นพิเศษ อย่าให้เกิดอาการบาดเจ็บ ได้ เพราะจะเรื้อรังไปอีกนานทีเดียว เสริมดวง ถวายสังฆทานใหกบั พระภิกษุสงฆ จํานวน 5 รูปขึ้นไป เพื่อเสริมบารมีชีวิตให แข็งแกรงมากขึ้น


สน.ประเวศ สน.คลองตัน สถานีดับเพลิงหัวหมาก สถานีดับเพลิงพระโขนง สำ�นักงานเขตสวนหลวง สำ�นักงานเขตประเวศ

รับทำ�เว็บไซต์โดยมืออาชีพ ติดต่อที่ โทร. 086-042-2588

02-328-6971-2 02-314-0041-3 02-314-0071 02-311-3429 02-322-6688 02-328-7109

การไฟฟ้าฯ เขตบางกะปิ การไฟฟ้าฯ เขตประเวศ สำ�นักงานประปา สาขาสุขุมวิท โรงพยาบาลวิภาราม โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ

รับสมัคร พนักงานขาย เพื่อร่วมทำ�งานกับ นิตยสาร Neighbour ติดต่อ โทร. 02-321-3911

02-314-0024 02-316-8001 02-331-0028-32 02-722-2500-24 02-378-9000 02-398-4314-5

อาคารพาณิชย์ ให้เช่า ฝั่งตรงข้าม MaxValu

10,000 บาท ต่อเดือน ! โทร. 082-499-9986 (ต้น)

สนใจติดต่อซื้อพื้นที่โฆษณา ติดต่อ Neighbour Magazine โทร. 02-321-3911, 081-989-4298

27

Neighbour


ี คู ป องส ว นลดพิ เ ศษ ร ฟ สําหรับเพ�อนบานคนพิเศษอยางคุณ

free

ÒËÒÃ

¤‹ÒÍ

Ŵ ʋǹ

20%

0%nt 2 - ou

10 disc

กวยเตี๋ยว-ชาบู / หมูตุน-เนื้อ ตุน รสเด็ด ตึก A ชั้น 2 The Nine Neigborhood Center 999 ถนนพระราม 9 สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทร 080-909-3232 เงื่อนไข: มอบส่ วนลดอาหาร 20% เมื่อนำาคูปองนี้มาแสดง fb: www.facebook.com/toh.tiew.toon/ ที่ร้าน (ตึก A ชัภายใน ้น 2) ภายในวั ่ 31 สิงหาคม 31 สินงทีหาคม 25542554 นี้

S&P ฉลองเปดสาขาใหม่ที่ The Nine วันที่ 15 กรกฎาคมนี้ ให้โปรโมชั่น ส่วนลด 20% เมื่อรับประทานอาหารและ เครื่องดื่มใน ร้านครบ 500 บาทขึ้นไป และ สามารถสมัครบัตร S&P Joy Card ในราคา 100 บ. จากปกติ 200 บ.

2di0sco%unt

The Nine Neigborhood Center 999 ถนนพระราม 9 สวนหลวง กรุงเทพฯ10250

เงื่อนไข: 1.โปรดแสดงคูปองก่อนสั่งอาหารทุกครั้ง 2.ส่วนลด 10% สามารถลดได้เฉพาะอาหารเท่านั้น ไม่รวม เครื่องดื่ม 3.สามารถใช้ได้เฉพาะช่วงเวลา 16.00น.-24.00น. 4.เริ่มตั้งแต่ 1 สิงหาคม-30 กันยายน 2554 5.เฉพาะทานที่ร้านเท่านั้น

10%

discount

(H201-203 East Village) The Nine Neigborhood Center 999 ถนนพระราม 9 สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทร 02-716-7801-2 http://www.facebook.com/Club99#!/pages/Club99-winebar-restaurant

2DIS0CO%UNT

(R.F107 East Village) The Nine Neigborhood Center 999 ถนนพระราม 9 สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 เขตปทุมวัน กทม. โทร 02-716-7876

ภายใน 31 สิงหาคม 2554 นี้

EE R F ÃѺäÍÈ¡ÃÕÁ 1 ¶ŒÇÂ

รับส่วนลดอาหาร 20% เมื่อแสดงคูปองที่ร้าน เริ่มตั้งแต่ วันนี้-15 สิงหาคม 2554 (C-202 west Village) The Nine Neigborhood Center 999 ถนนพระราม 9 สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

าอาหาร เมื่อทานอาหารครบ 500 บาท ส่วนลด เฉพาะค่ ภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2554 10% โปรโมชัน่ วันแม่: ตัง้ แต่วนั ที่ 12-14 สิงหาคม พ.ศ.2554

àÁ×èÍÃѺ»ÃзҹÍÒËÒäú 500 ºÒ·

พาคุณแม่มาทานข้าวที่ร้าน รับฟรี “หมี่กรอบวังเดิม” โทร 02-330-9494

¶Ö§ 31 ÊÔ§ËÒ¤Á ¾.È.2554 ¹Õé Ìҹ¤ÔâÎÇàÍÐ

»Ò¡«Í¾Ѳ¹Ò¡Òà 67 â·Ã. 082-343-2886

10% DISCOUNT

FR

EE

ÊÁش⹌µ¾Ô§¡Ø

Pingu’s English

มอบส่ ว นลดอาหาร 10% เมื่อนำาคูปองนี้มาแสดงที่ร้าน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2554

รานเบเกอรี่องุนสุดพิเศษ กาแฟและชา

ÊÓËÃѺ¹ŒÍ§æ·ÕèáÇЪÁâçàÃÕ¹ 1 ¤¹µ‹Í1àÅ‹Á ¾ÃŒÍÁ¤Ù»Í§ãº¹Õé



088-289-0281, 1 ÊÔ§ËÒ¤Á

(R.D101 East Village) The Nine Neigborhood Center 999 ถนนพระราม 9 สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 http://www.facebook.com/grapestory โทร. 02-719-7880

ANANAS

รับออกแบบส�อสิ่งพิมพ เว็บไซต จัดงานอีเวนท และสินคาพรีเมี่ยม บริษัท อนานัส จำกัด 1 พัฒนาการ 69 แยก 2 ประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร. 02 321 3911 www.ananas.co.th

คิดงานไมออก.. บอกเราสิคะ

Neighbour Magazine Issue.9  

Woman power!!

Neighbour Magazine Issue.9  

Woman power!!