Page 1

Issue 4: March 2011 นิตยสาร เนเบอร์ ของดีถูกใจ ไม่ต้องไปไกลบ้าน

Neighbour ALL GOOD THINGS NEARBY

ทุ่มสุดตัว ไม่ต้องกลัวเสียดาย

กับ

เป้ อารักษ์ ร้านกาแฟดีๆ มีอยู่ ใกล้บ้าน

หลบเมืองใหญ่ ไปชาร์ตใจ ให้พร้อมรบ

free คูปองส่วนลด มากมายท้ายเล่ม

http://neighbour.ananas.co.th

www.facebook.com/neighbourmagazine


MARCH 2011

Our Neighbour Contributors นักเขียนรับเชิญ

Welcome to

Neighbour Magazine

สวัสดีคณ ุ ผูอ้ า่ นทุกท่านในช่วงย่างเข้าสูฤ่ ดูรอ้ นค่ะ ช่วงนีห้ ลายๆ ท่านอาจจะยังคงยุง่ อยูก่ บั งานที่ติดพันมาตั้งแต่ต้นปี น้องๆ บางคนกำ�ลังอยู่ในช่วงสอบและอีกหลายคนก็กำ�ลังเตรียมตัวอ่าน หนังสือกันอย่างเต็มที่สำ�หรับการสอบคัดเลือกเข้าสู่มหาวิทยาลัย รวมไปจนถึงบัณฑิตใหม่ที่ต้อง ตั้งหน้าตั้งตาหางานทำ�หรือทำ�เรื่องการเรียนต่อด้วย เดือนมีนาคมนี้จึงถือเป็นอีกช่วงที่ค่อนข้าง หนักหนาและเหนื่อยเอาการทีเดียว ด้วยความเป็นห่วงที่ทีมงานนิตยสาร Neighbour มีต่อ คุณผูอ้ า่ นทุกท่าน เราจึงได้สรรหาเนือ้ หาสาระดีๆ มาให้คณ ุ ผูอ้ า่ นได้อา่ นกัน เพือ่ เป็นการเตรียมความ พร้อมในการฝ่าฟันไปให้ถึงจุดหมายปลายทางที่ได้ตั้งใจเอาไว้ค่ะ Neighbour ฉบับเดือนมีนาคมนี้ เรายังมีบทความดีๆ ทีม่ เี นือ้ หาหลากหลายจากผูเ้ ชีย่ วชาญมาฝากอีกเช่นเคย ทั้งวิธีการเลือกผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่ถูกต้อง ให้สาวๆ ได้สวย ไม่ต้องกลัวโทรม แม้ตอ้ งสูง้ านหนักในคอลัมน์ Our Skin บทความสำ�หรับคุณพ่อ-คุณแม่เรือ่ งการช่วยลูกๆ ให้มผี ลการ เรียนที่ดีขึ้นและเคล็ดลับการอ่านหนังสือของแพทย์หญิงอนัญญาที่น้องๆ ทุกคนสามารถนำ�ไปลอง ใช้ได้ในคอลัมน์ Our Kids รวมไปถึงวิธกี ารทำ�อาหารมือ้ ดึกง่ายๆ แบบสบายท้องแต่ไม่ตอ้ งกลัวอ้วน ในคอลัมน์ Our Kitchen เพื่อเอาใจคนนอนดึกโดยเฉพาะค่ะ สำ�หรับน้องๆ ที่ชอบออกไปนั่งอ่าน หนังสือหรือคุณผู้อ่านที่ชอบไปนั่งทำ�งานนอกบ้าน Neighbour ฉบับนี้เราได้ออกไปหาร้านกาแฟ บรรยากาศดีๆ ใกล้บ้านมาฝากกันด้วย แต่ที่พลาดไม่ได้สำ�หรับคุณผู้อ่านที่ชอบอ่านบทสัมภาษณ์ คือคอลัมน์ Our Neighbour ที่เราได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านรองผู้อำ�นวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ บุคคลที่มีส่วนสำ�คัญในการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับชุมชน ของเราและคอลัมน์ Be Our Guest ที่ “อาเปา” หรือเป้ อารักษ์จะได้มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆ ใน การเดินทางตามความฝันของเขาให้เราได้อ่านกันในฉบับนี้ค่ะ นอกจากสาระที่เรานำ�มาเสนอในเล่มแล้ว ทีมงานนิตยสารยังขอเป็นกำ�ลังใจให้คุณ ผู้อ่านทุกท่านที่กำ�ลังเหนื่อยล้ากับการทำ�งานหนักหรือการสอบที่สุดแสนจะสาหัส ให้สามารถก้าว ผ่านอุปสรรคและประสบความสำ�เร็จได้ตามที่หวังไว้ทุกประการด้วยนะคะ คิดไว้อยู่เสมอค่ะว่า อุปสรรคไม่ได้มีไว้ผลักให้เราล้ม เเต่มีไว้ผลักให้เราก้าวเดินต่อไป อย่ า เพิ่ ง ยอมแพ้ ห รื อ ท้ อ ถอยไปเสี ย ก่ อ น ขอแค่ ทำ � ให้ ดี ที่ สุ ด เมื่ อ ย้ อ นมองกลั บ มาจะได้ ไ ม่ ต้ อ งเสี ย ดายภายหลั ง นะคะ ทีมงานทุกคนขอเป็นกำ�ลังใจให้ค่ะ

ดร.วรกมล มีเพียร Editor-in-chief

บรรณาธิการที่ปรึกษา บรรณาธิการบริหาร กองบรรณาธิการ บรรณาธิการศิลปกรรม ฝ่ายสร้างสรรค์และออกแบบ พิสูจน์อักษร ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน Neighbour

2

ศ.พล.ต.ต.ดร. เกียรติพงษ์ มีเพียร ดร.วรกมล มีเพียร ลีลา ประยูรโภคราช ชนก ชาตะวราหะ ธีรณี มุสิกไชย กมลวรรษ ทองผาสุข ลีลา ประยูรโภคราช ทวิชากร หนองหัวลิง ธนากร ภู่กลั่น ปวรัมภา จารุณัฎ ศักดิ์สิทธิ์ จิตอนันตพร ณัฏฐพงศ์ มีเพียร ปุญญิศา เลาวนาบริบูรณ์ เกียรติยศ มีเพียร

พญ.อนัญญา สินรัชตานันท์ / Our Kids จิตแพทย์เด็กและวัยรุน่ ประจำ�โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ เพือ่ นบ้านคนเก่ง ของชุมชน มีความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรหลานของเรา มาแบ่งปันให้ได้อ่านกัน ทุกเดือน พญ.รุจิเลขา เจียรไพศาลเจริญ / Our Skin สมาชิก American Academy in Dermatology คนนี้เป็นแพทย์หญิงผู้เชี่ยวชาญ ด้านผิวหนังโดยเฉพาะ นอกจากจะประจำ�อยู่ที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ยังมีคลินิก เป็นของตัวเองชือ่ เอพลัส อยู่ ซ.ลาดพร้าว 122 และ เป็นทีป่ รึกษาของเครือ่ งสำ�อาง แบรนด์ Dermist ในเวลาเดียวกัน ปริดา มโนมัยพิบูลย์ / Our Kitchen ด็อกเตอร์ด้านศิลปการละครผู้มีความหลงใหลในการทำ�อาหารและขนมหวาน ปัจจุบนั เป็น อาจารย์มหาวิทยาลัยและเจ้าของ Theatre in the Oven ทีเ่ ป็นทัง้ ร้าน Catering และโรงเรียนสอนทำ�ขนม การันตีด้วยใบรับรองจากสถาบัน Le Cordon Bleu ศุกฤษฎ์ ปทุมศรีวิโรจน์ (หมอกฤษณ์ คอนเฟิร์ม) / Horoscope เป็นชือ่ ทีค่ นุ้ เคยกันเป็นอย่างดีส�ำ หรับคนชอบดูดวง ด้วยลีลาการทำ�นาย ทีด่ เุ ด็ดและ เฉียบขาด เริม่ สนใจศาสตร์แห่งการทำ�นายมาตัง้ แต่อายุยงั ไม่ถงึ 10 ขวบ ปัจจุบันได้ก ลายเป็นหมอดูชื่อดังประดับวงการโหราศาสตร์ ตั้งแต่ยังหนุ่ม

Neighbour 4 our post จากเพื่อน ถึงเพื่อน 5 our news ข่าวฝาก อยากบอกต่อ 6 our community รู้ไว้ ใกล้ตัว 7 our kids อนุบาลเพื่อนบ้าน 8 our room แต่งมุมโปรด do it yourself ประดิษฐ์ (ประดอย) 9 our neighbour คุยข้างรั้ว 10 be our guest แขกไปใครมา 12 our closet เปิดตู้ ดูเทรนด์ 13 our skin พบหมอผิว 14 eating out อร่อยใกล้บ้าน 15 our kitchen เปิดเตา เข้าครัว 16 our day สุขใจ ในหนึ่งวัน 18 horoscope ล่วงรู้ดวงชะตา 19 hot line สายด่วน สายฉุกเฉิน classified หาง่าย ใช้คล่อง แนะนำ�ติชมหรือติดต่อลงพื้นที่โฆษณาได้ที่ นิตยสาร Neighbour

1 ซ. พัฒนาการ 69 แยก 2 แขวง/เขต ประเวศ 10250 โทร. 02-321-3911, 081-989-4298 neighbour.mag@gmail.com

สำ�หรับผู้ส่งคำ�แนะนำ�หรือติชมนิตยสาร Neighbour รับของขวัญเป็นต่างหูไข่มุขแท้จาก B.O.L ของขวัญมีจำ�นวนจำ�กัดนะคะ


ถึงทีมงานนิตยสาร Neighbour Neighbour เป็นนิตยสารที่น่าสนใจดีนะคะ มีคอลัมน์ดีๆ มากเลย อย่างแต่งมุมโปรด ประดิษฐ์(ประดอย) มีประโยชน์มากค่ะ แนะนำ�ร้านค้า ร้านอาหารดีๆ ที่อยู่ใกล้บ้านนี่ก็ชอบ สถานที่เที่ยวใกล้บ้านก็ดี และเปิดเตาเข้าครัว ก็ชอบมากค่ะ(เพราะชอบทำ�อาหาร) ส่วนชวนคิดสะกิดก็น่าสนใจดีค่ะ ขอชื่นชมทีมงานทุกคนนะคะ และขอเป็นกำ�ลังใจให้ด้วยค่ะ อยากให้มีคอลัมน์เกี่ยวกับ ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตและหน่วยงานราชการที่ อยู่ในเขตประเวศและสวนหลวงด้วยค่ะ เพราะบางทีเราไม่ค่อยทราบข่าวคราวของเขตเลย อยากได้นิตยสาร Neighbour ทุกฉบับเลย จะทำ�อย่างไรดีคะ จะมีส่งมาถึงที่บ้านอย่างนี้ตลอด ไปเลยหรือเปล่า คุณสุวรรณี ศรีสัมพันธ์

คุณสุวรรณีคะ ทีมงานนิตยสารดีใจทีค่ ณ ุ สุวรรณีชอบนิตยสาร Neighbour ค่ะ ถ้าคุณ สุวรรณีชอบทำ�อาหารแล้วมีเมนูอยากแนะนำ�ให้ทำ� ก็สามารถเขียนเข้ามาได้เลยนะคะ จะได้แบ่ง ปันเคล็ดลับความอร่อยให้กับเพื่อนบ้านท่านอื่นๆ ด้วย ตอนนี้ทีมงานได้ติดต่อไปที่สำ�นักงานเขต ประเวศและเขตสวนหลวงเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอบพระคุณอย่างสูงสำ�หรับ กำ�ลังใจและคำ�แนะนำ�ดีๆ นะคะ

rd

ca post

คุณจารุวรรณ ทรัพย์สมิง ชอบเนื้อหาสาระของ Neighbour มากค่ะ ปกติจะรับจาก S&P ค่ะ แต่ขอแนะนำ� นิดนึงนะคะ เรื่องการตรวจทานตัวสะกดให้ถูก ต้อง เช่นฉบับกุมภาพันธ์ เท่าที่เห็นมากหน่อยว่า สะกดติดๆ ขัดคือหน้า 8 ไอเดียที่ 2 ค่ะ

ขออภัยสำ�หรับฉบับเดือนกุมภาพันธ์ที่มีจุดผิดพลาดค่ะ หน้ า Our Community ที่ บ อกว่ า เขตประเวศ แบ่งออกเป็น 3 แขวงได้แก่ ประเวศ หนองบอนและดอกไม้ แต่ในรูปด้านล่างเป็น ประเวศ สวนหลวง และดอกไม้คะ่ .. เราขอแก้คำ�ว่าสวนหลวงในรูปให้เป็นหนองบอนนะคะ

Neighbour

4

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการประกาศรับสมัครนักเรียน

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรับนักเรียนทั้งหมดประมาณ 600 คน แบ่งส่วนรับเป็น 50/50 โดย 300 คนแรกจะมาจากเขตพื้ น ที่ โดยการจั บ ฉลาก 120 คน และสอบเข้าอีก 180 คน และอีก 300 หลังคนจะมาจากเด็กนักเรียนทั่วประเทศ โดยการสอบคัดเลือกทางวิชาการ 270 คน การทดสอบความสามารถพิเศษและเด็ก นักเรียนของผู้อุปการคุณจำ�นวน 30 คน โดยการรับสมัครนักเรียนตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการจะมีขึ้นในวันที่ 12 -16 เดือนมีนาคม 2554 นี้

stamp here

ขอบคุณคุณจารุวรรณมาก นะคะสำ�หรับคำ�ติชม ทางทีมงานได้รับ ทราบถึงข้อผิดพลาดแล้วค่ะ ฉบับต่อไป จะปรับปรุงและพัฒนาเนื้อหาให้น่าสน- ใจมากขึ้นไปอีกนะคะ

Airport link มอบความสุขให้ผู้ใช้บริการในช่วงเทศกาล วาเลนไทน์ที่ผ่านมา

ในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรักทีผ่ า่ นมา โครงการระบบขนส่งทางรถไฟ เชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานกรุงเทพฯ หรือ รถไฟฟ้า Airport Rail Link รถไฟฟ้าสายใหม่ของคนไทยได้มอบกิจกรรม The 6 Greatest Celebrity Love Stories เพื่อต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขและ เพื่อเป็นการขอบคุณผู้โดยสารที่ไว้วางใจใช้บริการกว่า 6 เดือนที่ผ่านมาโดยตลอด The 6 Greatest Celebrity Love Stories คือเรื่องราวความรักของ 6 คู่รัก คนดังที่ยอมเปิดเผยกับ Airport Rail Link เป็นที่แรก อาทิ นิโคล เทริโอ, เจนิเฟอร์ โปลิตานนท์, โอ๋ ภัคจิรา, ลิฟท์ สุพจน์ , กีตาร์ ศิริพิชญ์ และ แหม่ม วิชุดา เพื่อให้ ผู้โดยสารได้ชมภาพคู่รักที่หาดูยาก พร้อมด้วยบทเพลงรักอันแสนหวานและร่วม ประทับใจไปกับนิยามความรักของเขาและเธอผ่านทางจอ LCD ของ Airport Rail Link ในทุกสถานี สำ�หรับกิจกรรมต่อไปทีร่ ถไฟฟ้า Airport Rail Link เตรียมไว้คอื “เทศกาลสงกรานต์” จะสนุกสนานแค่ไหน ต้องติดตาม


เยาวชนยุคใหม่ ใส่ ใจป้องกันเอดส์

นายสมชาย ฉัตรสกุลเพ็ญ ผู้อำ�นวยการเขตประเวศ ได้จัดอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ แก่เยาวชนในพื้นที่เขต ตามโครงการ “เยาวชนยุคใหม่ ใส่ใจป้องกันเอดส์” ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้เยาวชนมีความรู ้ ความเข้าใจในการ ป้องกันตนเองไม่ให้ตดิ เชือ้ เอดส์และสามารถอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อเอดส์ได้อย่างมีความสุข

เปิดรับสมัครผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา

มูลนิธพิ ระดาบส เปิดรับสมัครผูด้ อ้ ยโอกาสทางการศึกษาและขาดแคลนทุนทรัพย์ จำ�นวน 150 คน เข้าเป็นศิษย์โรงเรียนพระดาบส รุ่นที่ 35 ประจำ�ปีการศึกษา 2554 โดยไม่เสีย ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร สมัครด้วยตนเองภายในวันที่ 15 มีนาคม 2554 (จันทร์-เสาร์) ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. สนใจสอบถามและสมัครด้วยตนเองที่ โรงเรียนพระดาบส ตรงข้ามหอสมุดแห่งชาติ โทร. 02-282-7000

ทำ�งานเอดส์ได้ ถ้าใจรัก

นายธีรยุทธ จิรนนท์วงศ์ ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการเขตสวนหลวงเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ “ทำ�งานเอดส์ได้ ถ้าใจรัก” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันโรคเอดส์ให้แก่ บุคลากรในภาครัฐและเอกชน

ผอ. เขตสวนหลวง ลงตรวจพื้นที่ ช่วยเหลือชุมชน

นายประเวศ เพียรธรรม ผูอ้ �ำ นวยการเขตสวนหลวง พร้อมด้วยผูบ้ ริหารเขต เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ย ต่างๆ ของศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ตรวจเยี่ยมชุมชนดาริสสลาม ถนนศรีนครินทร์ เพื่อรับทราบและหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนรวมทั้งให้ คำ�แนะนำ�การป้องกันตนเองให้ห่างไกลโรคติดต่อและส่งเสริมการออมเงินในครอบครัว รวมทั้งจัดหน่วยบริการตัดผมฟรีแก่ประชาชน

“บริการดี มีคนเห็น ปฏิบัติงานเด่น ผู้บังคับบัญชาชื่นชม”

สำ � นั ก งานเขตประเวศได้ จั ด ทำ � โครงการ “บริ ก ารดี มี ค นเห็ น ปฏิ บั ติ ง านเด่ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาชื่ น ชม” โดยมี เ ป้ า หมายคั ด เลื อ กเจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยทะเบี ย นที่ บ ริ ก าร ดี แ ละปฏิ บั ติ ง านเป็ น ที่ ย อมรั บ ของประชาชนที่ ม ารั บ บริ ก าร เพื่ อ นร่ ว มงานและ ผู้บังคับบัญชา ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกประจำ�ปี พ.ศ. 2553 ได้แก่นายทำ�นุ โรหิตาภิรมย์ นางสาวกัญญ์ณัฐ  นิคมโพธินันต นายกฤษณะ ภักดิ์ใจ นางสาวกาญจนา  ดอนสิงห์ เจ้าพนักงานปกครอง และนางสาวปวีณา สังฆัสโร เจ้าพนักงานธุรการ

Ìҹ ¨Ó˹‹Ò à¤Ã×èͧ»ÃдѺྪà áËǹ ¡ÓäÅ ÊÌ͢ŒÍÁ×Í·Ñ駷ͧ 90% áÅзͧ K ¢Í§Á×ÍÊͧ ¢Í§ËÅØ´¨Ó¹Ó·Õè໚¹¢Í§á·Œ¤Ø³ÀÒ¾´Õ


ดอกไม้ประจำ�โรงเรียนของเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการคือ

ชมพูพนั ธุท์ พิ ย์ มัสยิดอัลกุ๊บรอ เป็นมัสยิดแห่งแรกในเขตสวนหลวง

538 ไร่

คือเนื้อที่ทั้งหมดของบึงหนองบอน ที่ใช้ในการกักน้ำ�เพื่อป้องกันน้ำ�ท่วมกรุงเทพฯ

7วัด 2มัสยิด คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์บนเส้นทางการท่องเที่ยวทางน้ำ�

คลองพระโขนง-ประเวศบุรีรมย์


ช่วยลูกเรียน: เคล็ดไม่ลับ เอาชนะการสอบ โดย แพทย์หญิงอนัญญา สินรัชตานันท์

สวั ส ดี ค่ ะ คุ ณ ผู้ อ่ า นที่ รั ก เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ผ่ า นพ้ น ไป และเข้ า สู่ เ ดื อ นมี น าคมอย่ า งรวดเร็ ว จนหลายคนไม่ ทั น ตั้ ง ตั ว โดยเฉพาะกับเรือ่ งของการสอบ จูโ่ จมมารวดเร็วจนคาดไม่ถงึ กันเลย นะคะ ทั้ ง สอบปลายภาค สอบเข้ า โรงเรี ย นใหม่ หรื อ สอบเข้ า มหาวิทยาลัย มีหลายๆ คนถามหมอในช่วงนี้บ่อยๆ เลยค่ะว่า “ทำ�อย่างไรจะให้ลูกสอบได้คะแนนดีๆ” โอ้ โห เป็นคำ�ถามที่สั้น ได้ ใจความ แต่ ต อบให้ ได้ ใ จความและนำ � ไปทำ � แล้ วเกิ ด ผลจริ ง ได้ ยากมากๆ เลยค่ ะ ทั้ ง ๆ ที่ ค วามจริ ง มี เ คล็ ด ลั บ อยู่ ไ ม่ กี่ ป ระการ เท่านั้นเอง กระเถิบเข้ามาค่ะ หมอจะกระซิบให้ฟัง เคล็ดลับมีอยู่ว่า “ต้องมีความตัง้ ใจดี มีวนิ ยั เข้าใจตนเอง (หรือเข้าใจลูก)” อ๊ะๆ ไม่ใช่ คำ�ขวัญวันเด็กแต่ประการใดนะคะ เดี๋ยวหมอจะขยายความให้ฟังค่ะ

อย่างแรก “ตั้งใจดี” ก็คือ การตั้งใจเรียนอย่างสม่ำ�เสมอใน ห้องเรียนค่ะ หลังจากเรียนเสร็จแล้วก็ตั้งใจทำ�การบ้านและทบทวน บทเรียนอย่างสม่�ำ เสมอ และถ้าเป็นไปได้ระหว่างการทบทวนบทเรียนอาจ จะมีการทำ�โน้ตย่อเพือ่ สรุปใจความสำ�คัญของบทเรียนนัน้ ไว้ เพือ่ ประหยัด เวลาเมื่ออ่านทบทวนในภายหลังค่ะ อย่างทีส่ อง “มีวนิ ยั ” ก็จะต้องทำ�ร่วมกับการจัดตารางเวลา ชีวติ หลังจากเลิกเรียน ว่าจะจัดสรรเวลาในการทำ�การบ้าน อ่านหนังสือ ดูทีวี ทานอาหาร อาบน้ำ�และเข้านอนอย่างไร และมีวินัยในการปฏิบัติ ตามตารางที่เราวางไว้อย่างสม่ำ�เสมอ ในเด็กเล็กๆ คุณพ่อคุณแม่คงจะ ต้องช่วยวางแผนให้และคอยควบคุมให้เด็กๆ ทำ�ตามตารางนั้นๆ ค่ะ ซึ่ง ข้อนีห้ ลายคนบอกว่านี่แหละยากทีส่ ดุ เลยล่ะคุณหมอ แต่หมออยากบอก ว่ามันจะยากช่วงแรกๆ เท่านั้นล่ะค่ะ แต่หลังจากที่เราทำ�อย่างสม่ำ�เสมอ แล้วมันจะไม่ยากเลย แต่ถา้ รูส้ กึ ยากมากๆ ก็ลองเริม่ ด้วยตารางอ่านหนังสือ สอบช่วงสั้นๆ ก่อนก็ได้ค่ะ จะได้ทำ�ได้และมีกำ�ลังใจในการทำ�มากขึ้น การจัดตารางอ่านหนังสือสอบก็มหี ลายเทคนิคนะคะ แต่เทคนิค ที่หมอใช้มาตลอดตั้งแต่มัธยม (ซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจากอาจารย์ ฉายเฉิด แช่มสวัสดิ์ อ.ประจำ�ชั้นของหมอเองค่ะ) คือต้องเริ่มจากการที่ เราต้องรู้ตารางสอบก่อน หลังจากนั้นเริ่มอ่านวิชาที่สอบในวันสุดท้าย ก่อนค่ะ (ลองคำ�นวณดูนะคะว่าใช้เวลาอ่านวิชาละประมาณกี่วันค่ะ) แล้วถอยไปเรือ่ ยๆ ให้วนั ทีอ่ า่ นวันสุดท้ายเป็นวิชาทีส่ อบวันแรกค่ะ เมือ่ สอบ วันแรกเสร็จเราก็จะมีเวลาทบทวนวิชาในวันหลังๆ อีกรอบด้วยนะคะ และ เคล็ดลับสำ�คัญคือวันก่อนสอบต้องไม่นอนดึกค่ะ ถ้านัง่ สมาธิเป็นก็อาจ

จะนัง่ สมาธิ หรือถ้านัง่ ไม่เป็นก็ให้หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกยาวๆ เพือ่ ช่วยลดความกังวลและความเครียดในช่วงก่อนนอนและตอนเช้าวัน สอบค่ะ เพราะความเครียดและการนอนดึกทำ�ให้ประสิทธิภาพของ สมองลดลงเกินครึ่งเลยทีเดียวนะคะ อย่างสุดท้าย “เข้าใจตนเองหรือเข้าใจลูก” ข้อนี้ล่ะค่ะ ยากของจริง การเข้าใจตนเองคือการสังเกตจนเกิดความเข้าใจว่า ตัวเองเป็นคนที่เรียนรู้ได้ดีที่สุดจากใช้ทักษะแบบใด เช่น การฟัง การอ่านหรือการเขียน (การเขียนนีอ่ าจจะครอบคลุมไปถึงการทำ�แบบฝึกหัดบ่อยๆ ด้วยค่ะ) ลองค่อยๆ ทบทวนดูนะคะว่าเราเรียนแล้วเกิดความ จำ�ได้ดที สี่ ดุ จากการฟัง การอ่านหรือการเขียนในสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรู้ เมือ่ ได้ความ ถนัดนีแ้ ล้วก็จะนำ�ไปสูก่ ารนำ�มาใช้เพือ่ ให้เราจำ�บทเรียนได้อย่างดีทสี่ ดุ ค่ะ แต่ไม่ว่าจะเป็นวิธีใดก็ตาม ก็จะต้องทำ�มีการทบทวนซ้ำ�ๆ บ่อยๆ เพื่อ ให้เกิดความจำ�ที่แม่นยำ�ยิ่งขึ้นค่ะ นอกจากนี้คุณพ่อคุณแม่ต้องทำ�ความ เข้าใจธรรมชาติ ข้อดีและข้อจำ�กัดต่างๆ ในตัวลูกด้วยนะคะ ทั้งสามอย่างที่หมอได้บอกไปเป็นสิ่งที่ต้องทำ�อย่างสม่ำ�เสมอ จึงจะได้ผลค่ะ แต่ถา้ ทำ�แล้วยังไม่ได้ผล หรือคุณพ่อคุณแม่คดิ ว่าลูกๆ อาจ จะมีข้อจำ�กัดที่ทำ�ให้เรียนได้ไม่ดี คุณพ่อคุณแม่อาจจะลองพาไปปรึกษา จิตแพทย์เด็กหรือกุมารแพทย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านพัฒนาการเด็ก ว่ามี ปัญหาอะไรซ่อนอยู่ที่ทำ�ให้น้องเรียนไม่ดีหรือเปล่านะคะ จะทำ�ให้เรา สามารถเข้าใจและช่วยเรื่องปัญหาการเรียนของลูกได้ถูกทางมากขึ้นค่ะ 7

Neighbour


เรื่องดีๆ ของแสง

การใช้แสงในแต่ละจุดของบ้านควรจัดให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่ทำ� ความเข้ม ของแสงที่มากหรือน้อยเกินไปจะส่งผลเสียต่อสุขภาพสายตาและสุขภาพจิตของเราได้ สำ�หรับน้องๆ หลายคนที่กำ�ลังอยู่ในช่วงสอบและต้องเร่งอ่านหนังสือในตอนดึกหรือคุณ ผู้อ่านที่ต้องนำ�งานกลับมาทำ�ตอนกลางคืน หากว่าใช้แสงผิดในการอ่าน คงไม่ใช่เรื่องดีแน่ เพราะฉะนั้นจึงควรเลือกโคมไฟและหลอดไฟให้เหมาะสมกับการใช้งานด้วยค่ะ การจัดไฟบนเพดานสำ�หรับการอ่านหนังสือที่ดีคือติดตั้งในบริเวณและระยะที่ เหมาะสมให้แสงสามารถกระจายได้อย่างทั่วถึง หากเป็นโคมไฟก็ไม่ควรวางไว้ด้านหลังหรือ อยู่ในระยะที่ใกล้เกินไป เพราะจะทำ�ให้เกิดเงามืด ให้หาซื้อโคมไฟที่สามารถปรับระดับและ มุมได้ เพือ่ ให้สามารถหามุมทีแ่ สงสามารถกระจายลงบนพืน้ ทีใ่ นการเขียนได้มากทีส่ ดุ ค่ะ หลอดไฟ ที่ใช้ก็ควรใช้หลอดที่เหมาะกับการอ่านหนังสือโดยเฉพาะ หลายคนเวลาอ่านหนังสือมากๆ แล้วปวดหัวหรือปวดตา อาจเป็นไปได้วา่ เกิดจากการใช้หลอดไฟผิดประเภทนะคะ หลอดไฟทัว่ ไป จะให้แสงที่กะพริบในความถี่ที่เราแทบมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า หรือที่บางคนเรียกว่าไฟเต้นนั่น แหละค่ะ เวลาอยูใ่ นแสงพวกนีน้ านๆ จะทำ�ให้ปวดตา ปวดหัวได้ แต่ปจั จุบนั ร้านจำ�หน่ายเครือ่ ง ใช้ไฟฟ้าทั่วไปได้นำ�เจ้าหลอดไฟเพื่อการอ่านหนังสือที่ว่านี้มาวางขายแล้ว ลองสอบถามดูได้ค่ะ ราคาอาจจะสูงกว่าหลอดไฟธรรมดาแต่อายุการใช้งานนานกว่า จ่ายเพิ่มนิดหน่อยแต่ไม่เสี่ยง เสียสายตา แบบนี้ก็คุ้มค่าอยู่นะคะ อย่ามองข้ามเรื่องเล็กๆ น้อยๆ อย่างการเลือกใช้แสงให้เหมาะสมนะคะ เพราะนอก จากจะเพิ่มประสิทธิภาพในการอ่านและทำ�งานได้นานขึ้นแล้ว ยังมีผลที่ดีต่อสุขภาพสายตาใน ระยะยาวด้วยค่ะ แต่นอกจากการใช้แสงแล้วเรายังสามารถแต่งมุมอ่านหนังสือให้ดูน่าอ่าน และมีระเบียบได้มากขึ้น โดยอาจประดับด้วยต้นไม้หรือแปะรูปภาพที่สร้างแรงบันดาลใจ ในการทำ�งานเอา ที่สำ�คัญคือต้องคอยจัดโต๊ะให้ดูมีระเบียบและน่านั่งอยู่ตลอดเวลานะคะ เพียงเท่านี้งานหนักแค่ไหน เราก็มั่นใจว่าคุณเอาอยู่ค่ะ สู้ๆ

แฟ้มช่วยจำ�

ฤดูกาลแห่งการสอบคราวนี้ หลายๆ คนคงมีวิธีทำ�ให้หนังสือของตัวเองน่าอ่านมากขึ้น ด้วยการใช้ปากกาสี ไฮไลท์ไว้ ไม่ใช่เพื่อเน้นจุดที่ต้องทำ�ความเข้าใจเป็นพิเศษเพียงอย่างเดียวแต่ยังเพื่อเพิ่มสีสันให้หนังสือดูน่าสนใจ ไม่น่าเบื่อและน่าอ่านมากขึ้น Neighbour ฉบับนี้มีเรานำ�วิธีการทำ�แฟ้มน่ารักๆ เพื่อเอาไว้เก็บชีทแต่ละวิชาให้ น่าถือ น่าหยิบมาอ่านและเพิ่มสีสันในการอ่านหนังสือมาฝากกันค่ะ

อุปกรณ์ 1. กระดาษห่อของขวัญ หรือจะหาลายกราฟฟิกเก๋ๆ ขนาด A3 ที่สามารถ สร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณได้ 2. กระดาษเนื้อแข็งหน่อย จะเป็นกระดาษการ์ดหรือจะเป็นกระดาษแข็ง ขาวเทาก็ได้แต่ให้มีขนาดเท่ากับ A3 ค่ะ 3. กรรไกรหรือคัตเตอร์ 4. ดินสอและไม้บรรทัด 5. กาว

วิธีทำ� เริ่มแรกด้วยการนำ�กระดาษ แข็ ง ที่ เราเตรี ย มไว้ ทากาว ด้ า นหลั ง เพื่ อ ติ ด ลายที่ เรา เลือกมาแปะลงไป ค่อยๆ ติด 2. ให้ เรี ย บนะคะ อย่ าให้ มีลม อยู่ข้างใต้ ไม่เช่นนั้นกระดาษ จะบวมเป็นฟองอากาศได้ค่ะ

1.

Neighbour

8

พอได้ ก ระดาษที่ ด้ า นหนึ่ ง เป็นลายแล้ว นำ�มาตัดขอบ ด้ า นข้ า งออก แต่ ใ ห้ เ หลื อ แถบด้ า นล่ า งไว้ ดั ง รู ป เพื่ อ 3. จะได้เปิดแฟ้มสะดวกๆ

ต่อจากนัน้ ให้พบั ครึง่ กระดาษทัง้ แผ่น แล้วทากาวที่ขอบด้านล่างเป็นเส้น ยาว อย่าบีบกาวเยอะเกินไปนะคะ เดีย๋ วกาว จะล้นออกมาแล้วเลอะงาน เป็นคราบ หลังจากนั้นก็พับกระดาษ เข้ามาติดกัน ค่อยๆ รูดกระดาษค่ะ คอยเช็ดกาวส่วนเกินที่ออกมาด้วย นะคะ


ความสุขจะเกิด เพียงเปิดใจ

รัชนิดา ชิดสิน รองผู้อำ�นวยการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

คอลัมน์ Our Neighbour ฉบับนี้ เรามาพูดคุยกับท่านรองรัชนิดา ชิดสิน รองผูอ้ �ำ นวยการกลุม่ บริหารวิชาการแห่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการทีค่ อยดูแลลูก-หลานของพวก เราให้ประสบความสำ�เร็จมาแล้วหลายรุ่น การพูดคุยครั้งนี้ทำ�ให้เราเห็นความเชื่อมโยงระหว่างคน ในชุมชนมากยิง่ ขึน้ เยอะทีเดียว แต่จะเป็นอย่างไรบ้างนัน้ สามารถติดตามได้ทบี่ ทสัมภาษณ์ดา้ นล่าง ศิษย์เตรียมพัฒน์ห้ามพลาด! ท่านรองฯ ช่วยเล่าประวัติของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการหน่อยครับ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเป็นโรงเรียนน้องของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาทีพ่ ญาไทค่ะ ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2521 เพือ่ รองรับนักเรียนในเขตพืน้ ทีช่ านเมืองซึง่ ขยายตัวขึน้ เรือ่ ยๆ โดยได้รบั ทีด่ นิ มาจากท่านเจ้าสัวอื้อจือเหลียงจำ�นวน 38 ไร่ ซึ่งนอกจากบริจาคที่ดินแล้วท่านยังอุปการะในเรื่องของ งบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนด้วย หลังจากนัน้ คุณยอดยิง่ ซึง่ เป็นบุตรชายก็เป็นผูอ้ ปุ การะโรงเรียน มาโดยตลอด โดยมีคณ ุ หญิงบุญเลือ่ น เครือตราชู เป็นผูร้ เิ ริม่ ก่อตัง้ และมีคณ ุ หญิงสุชาดา ถิระวัฒน์มาเป็น ผู้บริหารเป็นท่านแรก ซึ่งบุคลลากรตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบางส่วนก็ยังคงสอนที่นี่อยู่ และได้ช่วยกันพัฒนา โรงเรียนจนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายของสาธารณชนในเรื่องความโดดเด่นทางวิชาการและคุณธรรม มีกิจกรรมที่โรงเรียนทำ�ร่วมกันกับชุมชนบ้างไหมครับ? โรงเรียนกับชุมชนเป็นของคูก่ นั อยูแ่ ล้วค่ะ เราจะเอือ้ เฟือ้ ช่วยเหลือเกือ้ กูลต่อกันและกัน จะมีการขอใช้ หอประชุมหรือสถานทีอ่ ยูต่ ลอด ตัง้ แต่งานทัว่ ไปจนไปถึงงานแต่งงาน อย่างล่าสุดเขตสวนหลวงก็จะขอ เข้ามาใช้สนามฟุตบอล สถานีต�ำ รวจในพืน้ ทีท่ งั้ เขตประเวศ หัวหมาก คลองตัน ฯลฯ ก็มาขอใช้พนื้ ทีบ่ า้ ง เราก็ดแู ลกันอยูน่ ะคะ แต่ถา้ เป็นบุคคลทัว่ ไปทีจ่ ะเข้ามาใช้กต็ อ้ งมีการแลกบัตร เพราะเราต้องดูแลเรือ่ ง ความปลอดภัยของนักเรียนเป็นหลัก ซึ่งในขณะนี้ประชาชนทั่วไปที่เข้ามาเดินออกกำ�ลังกายที่ลู่วิ่งก็มี ทุกวัน และตอนนี้ที่โรงเรียนมีการเปิดสมาคมว่ายน้ำ�ให้สมัครสมาชิกด้วยนะคะ ส่วนใหญ่ที่เข้ามาใช้ ก็จะเป็นคนในละแวกนี้ ซึ่งเขาก็จะช่วยดูแลโรงเรียน ช่วยกันดูแลลูก-หลานของเขา นอกจากนั้นยังมี โครงการของเด็กนักเรียน อย่างช่วงไข้หวัดใหญ่หรือไข้เลือดออกระบาด เด็กๆ ก็จะไปเยี่ยมตามบ้าน และไปให้ความรูก้ บั ชุมชน โดยจะรวมตัวกันกับหน่วยงานอืน่ ทัง้ ภาครัฐและเอกชนเพือ่ ช่วยเหลือชุมชน เช่น การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดค่ะ โรงเรียนเป็นสถาบันหลักในสังคม สำ�หรับเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการแล้วมีแนวทางในการพัฒนา นักเรียนออกไปเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพอย่างไรบ้างครับ? เรือ่ งนีเ้ ป็นจุดประสงค์หลักของโรงเรียนเราเลยค่ะ ทัง้ ด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม เราจะสอนให้เด็ก นำ�ความรูท้ ไี่ ด้ไปใช้ในชีวติ ประจำ�วันและนำ�ไปใช้พฒ ั นาชุมชนของเขา ซึง่ เรามีหน่วยงานท้องถิน่ ทีเ่ ข้ามา ช่วยด้วย เรามีหลักสูตรเกีย่ วกับจิตสาธารณะ คือครูสอนด้านวิชาการแล้วนักเรียนสามารถนำ�องค์ความรู้ ไปทำ�ประโยชน์ให้กบั ครอบครัวและชุมชน สอนเขาให้รจู้ กั การให้ ตรงไหนทีข่ าดแคลนก็จะไปช่วยเหลือ เด็กเขาจะไปสำ�รวจว่าที่ไหนมีความต้องการแล้วจะเอามานำ�เสนอหน้าชั้นเรียนเพื่อจัดลำ�ดับความ สำ�คัญแล้วก็จะพากันไปให้ความช่วยเหลือ เราจะมีคิดชั่วโมงเรียนให้เด็กและฝึกความซื่อสัตย์ของเขา โดยไม่ไปตรวจสอบเวลาทำ�งาน เพราะเด็กพวกนี้เขาทำ�ด้วยใจอยู่แล้ว โรงเรียนผูกพันกับชุมชนแบบนี้ เราเห็นความใกล้ชิดและความเอื้อเฟื้อ แต่คนทั่วไปยังมองว่า คนกรุงเทพฯ ต่างคนต่างอยู่ ท่านรองฯ เห็นว่าเป็นอย่างไรบ้างครับ ขึน้ อยูก่ บั แต่ละชุมชนค่ะ อย่างทีบ่ า้ นอาจารย์เราก็จะรูจ้ กั กันทัง้ หมด ในมุมมองของอาจารย์เองเห็นว่า ถ้าเราเปิดใจให้กว้างก็เพียงพอแล้ว มันขึ้นอยู่ที่ตัวเรา บางทีเราเปิดบ้านแต่ไม่เปิดใจ เห็นหน้ากัน แต่ไม่พดู กัน คนไทยมีพนื้ ฐานในการยอมรับซึง่ กันและกันอยูแ่ ล้วค่ะ ถ้าเราเปิดใจ ทุกอย่างก็จะดีขนึ้ แต่ถา้ ไม่เปิดใจ ทุกอย่างมันก็จะแคบ เราจะไปหมดทุกที่ ไปตรงไหนเขาก็จะรูจ้ กั เรา ทำ�ให้เราสามารถ พูดคุยเรือ่ งต่างๆ จากชุมชนได้ เพราะเราเปิดใจทีจ่ ะพูดคุยและลงมือทำ�ร่วมกัน โรงเรียนกับองค์กรและ ชุมชนต่างจะคอยติดต่อช่วยเหลือกัน โดยจะโทร.มาแจ้งเรื่องต่างๆ ซึ่งโรงเรียนเตรียมพัฒน์ถือว่า โชคดีที่ผู้ปกครองและชุมชนให้การดูแลและสนับสนุน เราสามารถพูดคุยและขอความร่วมมือซึ่งกัน และกันได้

บางทีเราเปิดบ้าน แต่ไม่เปิดใจ เห็นหน้ากันแต่ไม่พูดกัน คนไทยนี่มีพื้นฐานในการยอมรับ ซึ่งกันและกันอยู่แล้วค่ะ แต่ถ้าเราเปิดใจ ทุกอย่างก็จะดีขึ้น

หลายคนชอบเรียนหนังสือ แต่ไม่ชอบการสอบเลย จริงๆ แล้วเหตุผลที่เราต้องมีการ ประเมินวัดผลคืออะไรครับ? คือนักเรียนทีเ่ ข้ามาเรียนในโรงเรียน หลังจากผ่านการเรียนรูแ้ ล้ว เราต้องการรูว้ า่ นักเรียนได้รบั อะไรไปบ้าง เราก็ต้องทดสอบว่าเขาสามารถสะท้อนผลออกมาได้มากน้อยแค่ไหนค่ะ ให้เขา ได้ทบทวนและคิดที่จะนำ�กลับมาใช้ เป็นมาตรฐานในการวัดว่าสิ่งที่เขาได้รับไปคุ้มค่าไหม กับการที่เขาเข้ามาเรียน เป็นการคัดกรองเด็กและเป็นช่องทางที่จะช่วยให้เขาทำ�ได้ดีขึ้น การเรียนรูเ้ ปรียบเสมือนน้ำ�ทีอ่ ยูใ่ นแก้ว การสอนของเราก็มเี ป้าหมายทีจ่ ะทำ�ให้น�้ำ นัน้ เต็มแก้ว เมื่อมีการวัดผล เราก็จะทราบว่านักเรียนคนไหนมีความรู้แตกต่างมากน้อยอย่างไร ก็จะมี การเติมด้วยการสอนเสริม ซึ่งส่งผลให้ประสบความสำ�เร็จในการเรียนซึ่งเปรียบเสมือนน้ำ�ที่ เต็มแก้ว แต่บางคนล้นแก้วก็มีนะคะ (หัวเราะ) ช่วงนีห้ ลายคนกำ�ลังต้องอ่านหนังสือหรือทำ�งานหนัก สำ�หรับท่านรองฯ เองมีเคล็ดลับในการ เรียนหรือการทำ�งานให้ได้คุณภาพมาบอกต่อเพื่อเป็นการส่งท้ายให้ผู้อ่านบ้างไหมครับ? สำ�หรับตัวอาจารย์เองนะคะ ในส่วนของการทำ�งานทุกอย่างต้องมีการวางแผน ในวันหนึง่ ๆ ถ้าไม่มกี ารวางแผนมันก็ท�ำ ได้แค่งานประจำ�ทัว่ ไป เพราะฉะนัน้ เราต้องตัง้ เป้าหมายไว้แล้ว เดินไปตามแผน เช่นเดียวกับเด็กๆ เขาต้องมีการวางแผน พอเขารูแ้ ล้วว่าเขามีความถนัดอะไร ให้ตั้งเป้าเอาไว้ เป้าหมายแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกัน แต่ว่าต้องเดินไปให้ถึงเป้าหมายให้ได้ ถ้าไม่ตั้งเป้าหมาย งานที่ออกมามันก็จะธรรมดาๆ ซึ่งอาจจะไม่ได้ดีที่สุดเท่าที่ควรจะเป็นค่ะ

ความสุขในชุมชนจะเกิดขึน้ ได้ ก็จากความเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ทเี่ รามีให้กนั และกัน อาจจะไม่ตอ้ งถึงกับมีของฝากให้กนั เป็นประจำ� เพียงแค่ชว่ ยเหลือกันในเรือ่ งที่ เราพอจะช่วยได้ ช่วยกันดูแลและคอยเป็นหูเป็นตาให้เพือ่ นบ้านบ้าง เพียงเท่านี้ ก็จะทำ�ให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นแล้ว 9

Neighbour


เป้ อารักษ์

กับวันเก่าๆ ที่เขาไม่ต้องเสียดาย แขกของคอลัมน์ Be Our Guest ประจำ�ฉบับนี้เป็นถึงหนุ่มรูปหล่อที่เป็น ทั้งนักดนตรีและนักแสดงที่เรารู้จักเขาในนาม เป้ สเลอ หรือ“อาเปา”จากละครเรื่อง “เธอกับเขาและรักของเรา” ถือเป็นหนุ่มอีกคนหนึ่งที่กำ�ลังประสบความสำ�เร็จในวงการ บันเทิงเป็นอย่างมากทีเดียว เรียกได้ว่าแทบไม่มีใครไม่รู้จักเขา (ถึงแม้จะไม่ได้สนใจวงการ บันเทิงมากนัก แต่อย่างไรเสียก็ต้องเคยมีคนพูดถึงให้ ได้ยินกันบ้าง) เป้เป็นอีกคนหนึ่ง ที่ ถื อ ว่ า เป็ น ไอคอนของเด็ ก วั ย รุ่ น หลายคนในฐานะที่ เ ป็ น คนที่ มี ค วามพยายามในการ เดินทางตามความฝัน ในช่วงที่เขามีงานอย่างต่อเนื่องทั้งงานโทรทัศน์ ภาพยนตร์และ ผลงานเพลงทั้งอัลบั้มของวงเสลอและอัลบั้มเดี่ยวนี้ เราได้มีโอกาสแทรกคิวที่แน่นสุดๆ เพื่อพูดคุยและนำ�ความคิดเห็นดีๆ ในการเดินตามเป้าหมายของเขามาฝากให้คุณผู้อ่านได้ อ่านกันโดยเฉพาะใน Neighbour ฉบับนี้ครับ

เริ่มมีวงดนตรีของตัวเองตอนไหน? ผมมีวงตอนสมัยมัธยมกับตอนมหาวิทยาลัย ฟอร์มวงเสลอกันตอนที่จะทำ�เดโมส่ง เราเริ่ม สร้างงานเพลงด้วยกันแล้วส่งไปตามที่ต่างๆ แล้วก็ส่งมาที่สมอลล์รูมด้วย หลังจากนั้นที่ สมอล์รมู ก็เรียกเข้าไปคอมเมนท์ยาวหนึง่ ชัว่ โมง เขาบอกว่าน่าจะไปต่อได้ แล้วเขาก็ให้เวลาหนึง่ ปี เราก็รู้สึกว่านานจัง คือตอนนั้นทำ�ไป 8 เพลง กะว่าออกได้แล้ว แต่ยังไม่ใช่ไงครับ ตอนนั้นเรา ยังไม่มีประสบการณ์ หลังจากนั้นเราก็ทำ�เดโมต่อมาเรื่อยๆ เพลงต่อมาจากนั้นเท่าที่จำ�ได้น่า จะเป็นเพลง“โรคจิต”เลย ตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าเพลงนี้จะเวิร์คหรือเปล่า ก็ทำ�ไปเกือบๆ 20 เพลง แล้วก็ได้ออกเป็นอัลบัม Boo! อัลบั้มแรกตอนปี 2006 ครับ

ตอนนี้เป้ทำ�อะไรอยู่บ้าง? ตอนนี้กำ�ลังถ่ายทำ�ภาพยนตร์เรื่องบางกอกกังฟูครับ น่าจะได้ดูกันประมาณเดือนมิถุนายน มีงานอีเวนท์ งานโฆษณา แล้วก็มที วั ร์เสลอ สำ�หรับอัลบัม้ เดีย่ วอัลบัม้ ที่ 2 กำ�ลังทำ�อยู่ แต่ไม่คอ่ ย มีเวลาเขียนเพลงเท่าไหร่ แล้วก็ต้องขายชุดแรกให้ถึงเป้าก่อนครับ (หัวเราะ)

ในการทำ�งานที่ผ่านมามีช่วงไหนที่คิดว่ายากที่สุดไหม? ความจริงผมชอบความลำ�บากที่ผ่านมานะ มันมีอะไรให้คิดให้ทำ�เยอะ แต่น่าจะเป็นช่วงแรก แหล่ะครับ ตอนนัน้ ทุกอย่างมันดูไม่มอี ะไรแน่นอน แต่วา่ แฮปปี้ มีเพือ่ นๆ ในวงอยูด่ ว้ ย เรารูจ้ กั กันไม่นานแต่ตอนนีก้ ลายเป็นเพือ่ นซีท้ สี่ ดุ ไปแล้ว ระบบของวงเรามันก็ไม่ได้มอื อาชีพขนาดนัน้ เพราะนักร้องเอาแต่ใจตัวเอง (หัวเราะ) แล้วก็มตี อนทีเ่ สียมือทรัมเป็ตทีต่ อ้ งออกจากวงไปด้วย ความจำ�เป็นบางอย่าง ตอนนั้นก็เสียใจ

แล้วเริ่มต้นการเล่นดนตรีได้ยังไง ผมเริม่ จากกีตา้ ร์คลาสสิคก่อนตอนป.6 ขึน้ ม.1 ครับ ไปเรียนทีส่ ยามกลการ แล้วเปลีย่ นไปเรียน กีต้าร์ไฟฟ้าตอน ม.2 ที่เรียนกีตาร์เพราะตอนนั้นปิดเทอมแล้วว่าง คุณพ่ออยากให้หาอะไรทำ� เลยส่งไปเรียนกีตาร์ ตอนเด็กๆ ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากครับ คุณพ่อก็สนับสนุนด้วยการไปรับ ไปส่ง

เหตุการณ์ไหนที่ทำ�ให้ประทับใจเพื่อนๆ ในวง? ถ้ า เป็ น เหตุ ก ารณ์ ค งบอกไม่ ถู ก แต่ ว่ า อยู่ ด้ ว ยกั น แล้ ว แฮปปี้ แ บบ “เฮ้ ย เนี่ ย แก๊ ง ค์ เรา” เวลาเราเดือดร้อน เขาก็พร้อมที่จะช่วยเรา เวลาจะยืมเงินหรือจะขออะไรกันมันเป็นเรื่อง ง่ายมาก ถ้าใครมีกจ็ ะให้เลย แล้วเขาเข้าใจผมมากว่าผมต้องไปเล่นละครเล่นหนัง ถ้าเป็นวงอืน่ ก็คงอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้ว แต่ใจผมเองก็ยังอยู่ที่เสลอไง ยังพร้อมที่จะสู้ให้เสลอเต็มร้อย ตั้งเป้าหมายของวงไว้ยังไงบ้าง? ผมหวังให้เสลอเป็นวงดนตรีที่สามารถเลี้ยงชีพตัวเองไปได้เรื่อยๆ มันบอกไม่ได้ว่าตรงไหนคือ ทีส่ ดุ ถ้าเป็นแบบนีไ้ ปอีกสัก 10-20 ปีกด็ ี แต่มนั คงเป็นไปไม่ได้หรอกครับ เราเองก็ตอ้ งทำ�งานใหม่ ไปเรื่อยๆ

Neighbour

10


“ถ้าอยากประสบความสำ�เร็จกว่าคนอื่นๆ า” เข น ่ อื คน า ว่ ะก ยอ เ ้ ให � ำ งท อ ้ วต ย ่ ี เค บ ั มข ยา ยา งพ อ ้ ต ก็ สำ�หรับเป้แล้วทำ�ยังไงให้เราไปถึงเป้าหมายได้ อันนี้ถามเผื่อคนอื่นๆ ที่กำ�ลังมุ่งมั่นทำ�ตาม ความฝันตัวเองด้วย คือตอนเราตั้งเป้าหมาย อย่างที่เขาบอกว่า “ฝันให้ไกลไปให้ถึง” เนี่ย ถ้ามันไกลเกินไป มันก็ไม่มีทางถึงนะ เข้าใจผมไหม (หัวเราะ) เดี๋ยวนี้มันมีพื้นที่ให้คนตามความฝันเยอะมาก แต่คนที่ได้ไปตรงนั้นจริงๆ มันน้อย น้องๆ ที่เข้ามาในวงการอาจจะเข้าใจผิด ในวงการมัน ไม่ใช่แค่ตัวเราคนเดียวเท่านั้น มันมีเรื่องอื่นอีกเยอะแยะ แต่ผ มแนะนำ � ให้ ทำ � ให้ เ ต็ ม ที่ แต่ต้องเผื่อใจไว้บ้าง ฝ่าไปกับมันจนถึงจุดที่มันไม่ไหวแล้วค่อยลงมา ถ้ายังมีแรงที่จะทำ�ได้ ก็ทำ� ถ้าอยากประสบความสำ�เร็จกว่าคนอื่นๆ ก็ต้องพยายามขับเคี่ยว ต้องทำ�ให้เยอะกว่า คนอื่นเขา ฝึกเยอะๆ มันจะทำ�ให้เราเก่งกว่าคนอื่น มันเป็นหลักการแข่งขันทั่วไปครับ (นึกขึ้นได้) อ้อ อีกอย่างหนึ่งคือถ้ามีโอกาสโผล่เข้ามา ให้คว้าไว้ด้วยสองมือ จับให้แน่น แล้วดึงมันเข้าไปครับ คนส่วนใหญ่มองว่าเป้ประสบความสำ�เร็จจากการเป็นตัวของตัวเอง เป้มองเรื่องนี้ว่ายังไง? ผมไม่ได้มคี า่ ยเพลงทีม่ ผี ใู้ หญ่มาคอยบอกว่าต้องเป็นอย่างนัน้ อย่างนี้ ก็เลยเป็นตัวของตัวเองได้ การเป็ น ตั ว ของตั ว เองก็ ดี ค รั บ มั น สบายใจ แต่ พ อเป็ น ตั ว ของตั ว เองมากแล้ ว บางที มันก็ลำ�บาก เป็นได้ก็ดีครับ แต่ถ้าเป็นแล้วไม่ถูกใจคนอื่นก็เปลี่ยนหน่อยก็ได้ (หัวเราะ) ผมก็ค่อนข้างมีมารยาทระดับหนึ่งนะครับ ยังรอดมาได้ อยู่ตรงนี้มันต้องระวังกว่าคนอื่น แต่ผมไม่คอ่ ยระวังเท่าไหร่ พอเราเป็นตัวของตัวเองมากไป พูดอย่างทีเ่ ราคิดแล้วบางทีงานเข้า เวลาเหนื่อยจากการทำ�งานหนักเป้ทำ�อะไรบ้าง? ผมก็ยังเล่นกีต้าร์ ฟังเพลง อ่านหนังสือ ออกกำ�ลังกายบ้าง (นึกขึ้นได้) ปีนเขาครับ เขาจำ�ลอง เขาจริงก็ปีน แต่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ ส่วนใหญ่จะกลับมาอยู่กับอะไรที่ตัวเองชอบ เดีย๋ วนีผ้ มเจอเพือ่ นน้อย เราก็ตอ้ งทำ�งานให้แฮปปีท้ สี่ ดุ ก่อน ผมเป็นคนบ้างานอยูแ่ ล้ว ค่อนข้าง โชคดีที่ผมชอบอะไรง่าย หงุดหงิดแป๊บเดียวก็หาย ปรับตัวง่าย แล้วก็ค่อนข้างอินกับอะไรง่าย เหนื่อยบ้างอะไรบ้าง แต่ก็ไม่ได้บ่นครับ ตลอดเวลาการทำ�งานที่ผ่านมามันสอนอะไรเป้บ้าง? มันสอนหลายอย่างครับ แต่ที่ผมได้มาเต็มๆ เลยคือมีขึ้นก็ต้องมีลง ผมคงไม่สามารถทำ�อะไร ให้มนั บวกขึน้ ไปได้กว่านีอ้ กี แล้ว (คนสัมภาษณ์ท�ำ เสียงไม่เห็นด้วย) นีค่ อื จุดทีผ่ มไม่คดิ ว่าผมจะ มาได้ขนาดนี้ ผมเข้าใจว่าวันหนึ่งมันก็ต้องมีทางลง คลื่นลูกใหม่มีให้เห็นทุกวัน เอาจริงๆ มันก็เหมือนทำ�งานรับจ้างแหละครับ ถ้าเขาไม่จ้างเราก็ไม่มงี าน ตอนนีผ้ มเลยคว้าทุกอย่าง ถ้าเป็นสิง่ ทีผ่ มทำ�ได้ ผมก็จะทำ�ให้หนักกว่าคนอืน่ ให้ยอ้ นมองกลับมาแล้วรูส้ กึ ว่าไม่เสียดาย ว่าเราได้ทำ�ทุกอย่างเท่าที่เราทำ�ได้ไปหมดแล้ว ก่อนจบขอถามเป้เรือ่ งคนกรุงเทพฯ หน่อย เขาว่ากันว่าคนกรุงเทพฯ ไม่คอ่ ยสนใจเพือ่ นบ้าน เป้คิดว่าเป็นเพราะอะไร? ผมว่าสังคมเมืองใหญ่มันดูอันตราย แล้วบางทีเราอาจจะเชื่อในเรื่องกฎหมายมากเกินไป ว่ามันสามารถดูแลทุกอย่างได้เลยไม่ค่อยสนใจคนข้างบ้าน คนทั่วไปอาจจะคิดคล้ายๆ กัน ว่ารู้จักคนเยอะอยู่แล้ว ก็เลยไม่มีความจำ�เป็นที่จะต้องรู้จักเพื่อนบ้าน คือทักทายกันได้นะ แต่ จะให้เขาเข้ามาเป็นเพื่อนเลยคงยากหน่อย มันอาจจะต้องหาวิธีหรือมีประเพณีอะไรสักอย่าง ให้เขาได้มาเจอกันครับ

สำ�หรับใครที่กำ�ลังคิดว่าตัวเองเหนื่อยเหลือเกินแล้วกับการเดินตามความฝัน ของตัวเอง เราหวังว่าเมื่อคุณผู้อ่านได้อ่านบทสัมภาษณ์ของเป้หน้านี้แล้ว จะเกิ ด แรงจู ง ใจที่ ทำ � ให้ อ ยากเดิ น ต่ อ ไปให้ ไ ด้ ไ กลที่ สุ ด เท่ า ที่ ตั ว เองจะทำ � ได้ อย่าลืมที่เป้พูดนะครับว่า “ทำ�ให้ดีที่สุด จะได้ ไม่ต้องกลับมานั่งเสียดายทีหลัง” 11

Neighbour


! ! d e t t o p S 1 1 0 2 r e m m u  s spring โดย ธีรณี มุสิกไชย

ช่ ว งนี้ แ ทนที่ จ ะพก fashion magazine หรื อ เข้ า เว็ บ shopping online หลายๆ คนคงต้องนัง่ กุมขมับจับตำ�รา เตรียมสอบกลางภาคกันอยู่ แต่ไหนๆ ก็เปิด Neighbour ขึน้ มาอ่านแล้ว เราจะขอช่วยคุณอัพเดทเทรนด์แฟชั่นฤดูร้อนของปีนี้ แบบสั้นๆ จะได้ ไม่เอาท์หลังสอบเสร็จ

นดลาด์ฮในฤอดูกตาลนี้คือ 5ที่สาวไเททยไม่รควรพ 1. Long Length ใครว่าหน้าร้อนต้องใส่แต่อะไรสัน้ ๆ ปีนสี้ าวกแฟชัน่ ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “ก็แค่รสู้ กึ ว่าอยากลองหันมาใส่อะไรยาวๆ ดูบา้ ง” ไม่วา่ จะเป็นกระโปรงยาวหรือกางเกง ขายาว ลองเลือกเนือ้ ผ้าทีบ่ างเบา เหมาะกับสภาพอากาศหรือถ้าเป็นยีนส์กเ็ ลือกเนือ้ ผ้า ที่บางหน่อย เลือกที่มีส่วนผสมของผ้ายืดเล็กน้อย เพื่อให้คล่องตัวขึ้น 2. Printed ลายกราฟฟิกรูปสัตว์ ดอกไม้และเรขาคณิต แต่ต้องเป็นลายพิมพ์ ขนาดใหญ่ ซึง่ ต่างจากซีซนั่ ก่อนๆ ทีเ่ ป็นลายขนาดเล็ก รวมไปถึงลายทางด้วยเช่นกัน ถ้าใครไม่ชอบใส่เสื้อผ้าลายเยอะๆ ก็ลองหาลายทางเรียบๆ ที่มีสีแปลกๆ มาใส่กันดู

3. Feminine Trouser Suit ในยุคที่ผู้หญิงเราไม่เคยหยุดนิ่งอยู่เฉยๆ ทำ�ให้เทรนด์นี้ยังคงอินอยู่ไม่มีเอาท์ เพราะสาวๆ อย่างเรา เวลาเข้าออฟฟิศหรือออกไปพบลูกค้า เราก็อยากจะใส่ Blazer ให้ดเู ท่ห์ สมาร์ท สมกับเป็น working woman แต่ในซีซั่นนี้ ลองหากางเกงสูทแบบ 8 ส่วน ที่มีเนื้อผ้าบางเบา พริ้วๆ หรือสวมเสื้อสูทตัวสั้นกับกระโปรงยาว ก็ทำ�ให้คุณดูเป็น professional ไปอีกแบบ 4.Colourful แน่นอนว่าฤดูร้อนต้องมาคู่กับสีสันสดใส แต่ปีนี้ลองจับสีที่ไม่คิดว่าจะเข้ากันมา ลองใส่ดู มันอาจจะดูเข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อ 5. Great shoes !! ชุดสวยก็ย่อมต้องมาคู่กับ accessory ดีๆ คนส่วนใหญ่มักจะให้ความสำ�คัญ กับกระเป๋า แต่ season นี้ ดีไซน์เนอร์หลายคนหันมาสนใจ line รองเท้าของตัวเองมากขึ้น ทำ�ให้มีรองเท้าหลาย Brand ที่มีแพทเทิร์นแปลกตาและน่าสนใจ Lanvin

Alexander Wang

Neighbour

12

Nicholas Kirkwood

Dri

es

Va

nN

ote

n

Fendi Derek Lem

tips: คุณทราบหรือไม่ ถึงแม้พวกหนุม่ ๆ จะชอบสวมรองเท้าทีต่ งั้ ใจทำ�ให้สกปรกหรือดูเซอร์ๆ หน่อย แต่หลายคนมักมองผู้หญิงจากรองเท้า!! เพราะฉะนั้นคุณควรเลือกสวมรองเท้าที่เข้า กับเสือ้ ผ้า และที่สำ�คัญ ต้องดูสะอาดและไม่เหม็นอับ อย่าลืมหมัน่ ทำ�ความสะอาดรองเท้าของ คุณเป็นประจำ�เพื่อบุคลิกภาพที่ดีนะคะ


เลือกผลิตภัณฑ์ดูแลผิวอย่างไร

ให้เหมาะกับคุณ โดย แพทย์หญิงรุจิเลขา เจียรไพศาลเจริญ

สำ�หรับสาวๆ ที่เรียนหรือทำ�งานหนัก อย่าลืมดูแลตัวเองให้สวยอยู่เสมอนะคะ การดูแลผิวให้ ดู ดี ที่ ง่ า ยที่ สุ ด วิ ธี ห นึ่ ง ก็ คื อ ใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ บำ � รุ ง นั่ น แหละค่ ะ เอามาทาก่ อ นนอนและก่ อ นออกจากบ้ า นก็ ไ ด้ แต่ก่อนที่จะเลือกผลิตภัณฑ์มาใช้ คุณจำ�เป็นต้องรู้จักผิวของตัวเองก่อนว่าจัดอยู่ในประเภทไหน เพราะผิวแห้ง, ผิวผสม, ผิวเป็นสิวและผิวมันจะใช้วิธีดูแลไม่เหมือนกันนะคะ ฉบับนี้เรามาดูกันว่าผิวแบบไหนเหมาะกับการใช้ ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมอะไรกันบ้าง ถ้าคุณเป็นคนผิวแห้ง อย่าล้างหน้าโดยน้ำ�อุ่น เลิกใช้โฟมสครัป พยายามหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่ใช้ AHA, BHA, กรดวิตามิน เอ ฯลฯ ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าไม่ควรใช้สบู่เหลวที่มีฟองมาก ถ้าใช้แล้วรู้สึกแสบๆ คันๆ บริเวณโหนกแก้ม แสดงว่าผลิตภัณฑ์นั้นแรงไป ลองเอา Lip gloss ที่มีติดกระเป๋าป้ายบริเวณที่แห้งหรือคันก็ ช่วยได้นะคะ พวกครีมบำ�รุงจะใช้เป็นซีรั่ม โลชั่นหรือครีมก็ได้ทั้งนั้น แต่ต้องทาบ่อยครั้ง ผิวหิวน้ำ�ก็ต้องให้น้ำ�ค่ะ อย่าเปิดแอร์เย็นนักตอนกลางคืน ประมาณ 25 องศา ก็พอ แล้วอย่าลืมทาครีมบำ�รุงที่ตัวด้วยนะคะ ถ้าคุณเป็นคนผิวผสม ให้เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกรดไฮยาลูโรนิค (Hyaluronic acid) หรือกลีเซอรีน (Glycerin) นะคะ อาจใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีกรดซาลิไซริค (Salicylic acid) มาทาตรง T-Zone คือหน้าผาก, จมูกและคางก่อนนอน หรือจะทาคืนเว้นคืนก็ได้ค่ะ ถ้าคุณเป็นคนผิวมัน ให้มองหาผลิตภัณฑ์ที่เป็น Oil Free เลยนะคะ ถ้ามีสิวก็อย่านวดหน้าหรือ บีบเค้น จะทำ�ให้สิวยิ่งอักเสบ เมื่อหายแล้วจะเป็นแผลดำ� ไม่น่าดูค่ะ ใช้ผลิตภัณฑ์แก้สิวที่มีทีทรีออยล์ (Tea tree oil) หรือเบนซอยล์ เปอออกไซด์ (Benzoyl peroxide) ก็ได้ค่ะ พวกนี้จะช่วยละลายหัวสิวและฆ่าเชื้อ (แต่หน้าจะแห้งขึ้นนิดหน่อย) ถ้าสิวเห่อจริงๆ ก็รีบเผ่นไปหาหมอดีกว่าค่ะ คราวนี้ก็เลือกซื้อกันถูกแล้วนะคะ ถึงจะเรียนหนักหรืองานเยอะก็อย่าหยุดสวยค่ะ สาวๆ สู้ๆ นะคะ ช่วงนีเ้ ชือ่ ว่าหลายคนกำ�ลังตัง้ หน้าตัง้ ตาอ่านหนังสือหรือทำ�งานกันอย่างขะมักเขม้น บางที อาจต้องใช้เวลาถึงค่ำ�มืดดึกดื่น จนรู้สึกว่าทำ�ไมตัวเองดูโทรมเหลือเกิน ถ้าสาวๆ คนไหนกำ�ลังรู้สึก แบบนั้นก็เลิกกังวลได้เลยค่ะ เพราะ Neighbour ฉบับนี้เราเอาตัวช่วยดีๆ มาฝากเพียบ! รับรองสาวๆ จะได้มั่นใจคลายกังวล ไม่หวั่นแม้วันงานมากค่ะ!!

Dolce and Gabana-Lip Jewels ลิปพาเลททีอ่ อกแบบเป็นรูปทับทิมสีแดงสง่า ภายในตลับ ประกอบด้วย 4 สี Nude, Ultra, Dahlia และ Devil ทั้งหมดเป็นโทนสีแดงที่ทาแล้วดูสวยคลาสสิคสุดๆ ราคาประมาณ 1,960 บาท

O.P.I Black Shatter หลังจากประสบความสำ�เร็จในการทำ�น้ำ�ยาทาเล็บเนื้อ Matte ที่ทาแล้วดูเท่ห์สุดๆ แล้ว O.P.I ก็ไม่หยุดแค่นั้น ล่าสุดได้ปล่อย Black Shatter ยาทาเล็ บ สู ต รใหม่ ที่ ท าแล้ ว เก๋ ล้ำ � กว่ า ใคร คือเป็นน้�ำ ยาเคลือบเล็บสีด� ำ ทีท่ าแล้วให้เอฟเฟ็กต์เป็นรอยแตก ยิง่ ทาทับสีทมี่ กี ลิตเตอร์เยอะๆ ยิง่ สวย แต่ทเี่ ก๋มากคือรอยแตกจะ ไม่เหมือนกันสักนิ้ว ขึ้นอยู่กับน้ำ�หนักที่เรากดลง ไปตอนทา เริ่ดสุดๆ ไปเลยใช่ไหมคะ?

Give up! Never

Paul & Joe spring 2011 collection

ในขณะที่ยี่ห้ออื่นๆ เลือกใช้สีสันจัดๆ ออกแนวเปรี้ยวจี๊ดจ๊าด แต่ Paul & Joe คอลเลคชั่นนี้ เลือกที่จะแตกต่างโดยใช้สีอ่อนโทนพาสเทลทั้งลิปสติก อายแชโดว์ น้ำ�ยาทาเล็บและแพ็กเกจ ที่ออกแบบให้ดูน่ารักแบบสาวหวาน ไม่ทำ�ให้สาวกของ Paul & Joe ผิดหวังค่ะ

color powder 3 shades

eye color 5 shades ราคาประมาณ 1,330 บาท

ราคาประมาณ 1,120 บาท

black shatter effect

ราคาประมาณ 380 บาท

ราค

าปร

ะมา

ณ3

50 บ

lipstick 3 shades

าท

ราคาประมาณ 1,015 บาท

ราคาประมาณ

าท

าณ 250 บ

Topshop Make up ล่าสุดแบรนด์ Topshop ได้ออกไลน์เครื่องสำ�อางค์มาเอาใจวัยรุ่นด้วยดีไซน์แพ็กเกจ น่ารักลายจุดและลายขวาง แถมยังมีสีสันอ่อนหวานที่เหมาะกับวัยแรกแย้มอีกด้วย ทัง้ ยาทาเล็บ BabyBlue สีสดใส, Concealer ทีใ่ นพาเลทหนึง่ มี 2 สี ช่วยให้หน้าดูสว่าง เมื่อต้องกับแสงแดด, Skin Glow in Light ใช้เติมเป็นไฮไลท์เพิ่มมิติให้กับใบหน้า ทีนี้ ไม่ว่าจะอ่านหนังสือสอบจนหน้าซีดขนาดไหนก็ไม่ต้องกังวลแล้วค่ะ

ราคาประม

500 บาท

nail enamel 5 shades

ราคาประมาณ 650 บาท

มีตัวช่วยแล้วก็สบายใจไปหลายเปราะ แต่ยังไงก็ควรจะดูแล สุขภาพผิวให้ดีพร้อมทุกสถานการณ์ไว้ก่อนดีกว่านะคะ

13

Neighbour


อ่านหนังสือนอกบ้านกันดีกว่า !

เชื่อว่าหลายคนๆ คงค่อนข้างจะเบื่อกับการทำ�งานหรือนั่งอ่านหนังสือที่บ้านกันอยู่บ้าง Eating Out ฉบับนี้เราจึงสรรหาร้านกาแฟที่สามารถอ่าน หนังสือได้ตลอดทั้งวันมาแนะนำ�ให้คุณผู้อ่านรู้จักกัน เผื่อว่าคุณผู้อ่านจะอยากเปลี่ยนบรรยากาศบ้าง คราวหน้าจะได้ไม่ต้องเดินทางไปไกลบ้าน แล้วอย่าลืมพกคูปองท้ายเล่มไปรับส่วนลดด้วยนะคะ

บ้านในสวน

บรรยากาศร่มรืน่ ด้วยต้นไม้และบ่อน้� ำ ภายในใช้วสั ดุตบแต่งด้วยไม้เป็นส่วนใหญ่ มีลมโชยสบายตลอดทัง้ วัน สามารถ เลือกได้ว่าจะนั่งด้านในหรือด้านนอก แต่ทั้งสองส่วนค่อนข้างเงียบไม่รบกวนสมาธิในการทำ�งาน แถมมี Wi-Fi ฟรีบริการด้วย ระหว่างอ่านหนังสือหรือทำ�งานแนะนำ�ให้สงั่ เลมอนมิน้ ท์มาดืม่ ได้ความเปรีย้ วจากมะนาว หอมกลิน่ มิน้ ท์ ปลุกความสดชืน่ ใน ช่วงระหว่างวัน กาแฟบลูเบอร์รปี่ นั่ หอมรสกาแฟเข้ม มีกลิน่ บลูเบอร์รอี่ อ่ นๆ ช่วยเติมพลังในการทำ�งานได้ดี หรือถ้าอยากทาน ของว่างเราแนะนำ�วาฟเฟิลบ้านในสวนทานกับไอศกรีมวานิลลา ที่เนื้อวาฟเฟิลหอมนุ่มสุดๆ ยิ่งทานคู่กันกับไอศกรีม วานิลลายิง่ อร่อย แต่ถา้ หิวมากขึน้ หน่อยก็นเ่ี ลย ขนมปังต้มยำ�กุง้ เมนูทผ่ี สมความเป็นตะวันตกเข้ากับอาหารจานเด็ดของไทย สั่งมาทานเล่น รองท้องได้ดีทีเดียว สามารถนั่งได้ทั้งวันตั้งแต่ 10.00 – 22.00 น. (ร้านปิดวันจันทร์) ร้านอยู่บนถนนหัวหมาก จากเอแบคถ้ามุ่งหน้าไปแยกกรุงเทพฯ กรีฑา ร้านจะอยู่ทางซ้ายมือ โทร. 081-801-9464

ไล-บรา-รี่

ร้านกาแฟที่ให้ความรู้สึกเหมือนได้นั่งอยู่ในห้องสมุดสไตล์โมเดิร์น ด้วยบรรยากาศ อาหาร เครื่องดื่ม รวมไปถึงเพลงเพราะที่เปิดคลอไปด้วยแล้ว ทำ�ให้อยากนั่งทำ�งานไปอีกนานๆ ทีเดียว แต่ถ้าเกิดง่วงใน ระหว่างอ่านหนังสือแต่ไม่อยากตาค้างนอนไม่หลับ ลองสั่งแบล็คคอฟฟี่ลาเต้มาดื่มสักแก้ว ได้รสชาติอ่อนๆ ของกาแฟ มีกลิ่นนมชัดเจน เท่านี้ก็ไม่ง่วงแล้ว หรือถ้าคุณเป็นคนชอบผลไม้เราแนะนำ�สตรอเบอร์รี่ปั่น ที่ มี ร สเปรี้ ย วปนหวาน ปลุ ก คุ ณ ให้ ตื่ น และกลั บ มากระปรี้ ก ระเปร่ า แบบสุ ด ๆ พอได้เครือ่ งดืม่ ก็ตอ้ งตามมาด้วยของว่างอย่าง ไล-บลา-รี่ วาฟเฟิล วาฟเฟิลสีเขียว หน้าตาแปลก รสชาติหอมกรอบปนนุม่ อร่อยแบบเบาๆ หรือถ้าอยากได้หนักๆ ก็ต้องสั่งช็อกโกแลตลาวาเค้ก กรอบนอกหน่อยๆ เนื้อลาวาอุ่นๆ ไหลเยิ้ม เพิ่มพลังการทำ�งานได้อีกหลายชั่วโมงเชียว เปิดบริการจันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 21.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ 09.00 - 21.00 น. ร้านอยู่บนถนนพระราม 9 ปากซอย 41 โทร. 02-718-3993

Neighbour

14

Neighbour’s Rate

รสชาติอาหาร บรรยากาศ


โดย ปริดา มโนมัยพิบูลย์

parma rocket salad อาหารจานงาม เพื่อสุขภาพทั้งกายและใจ สลัดร็อคเก็ตพาร์มาแฮม

เข้าสู่เดือนมีนาคมแล้ว บัวเชื่อว่าน้องๆ หลายคนคงจะตั้งหน้าตั้งตาดูหนังสือเตรียมสอบ สำ�หรับพวกเราคนทำ�งานเองก็ดูท่าจะเหนื่อยไม่แพ้กัน เพราะงานทั้งหลายที่สุมมาตั้งแต่ หลังปีใหม่จนถึงตอนนี้ก็ยังต้องตั้งหน้าตั้งตาสะสางกันอยู่เลย ตัวบัวเอง เดือนมีนาคมก็เป็นช่วงออกข้อสอบ ตรวจรายงานและทำ�คะแนน เลยต้องนอนดึกเป็นประจำ�ค่ะ ทีนี้พอหิวตอนดึกๆ ก็รู้สึกผิดที่จะลุกมาทำ�อาหารทาน จะไม่ทานก็ไม่มีแรงทำ�งานต่อ แต่จะทานก็กลัวอ้วน กลัวอึดอัดนอนไม่หลับ เอาล่ะสิ ยากจริงๆ บัวเชื่อว่าหลายๆ คนก็คงประสบช่วงเวลาตัดสินใจลำ�บาก อย่างนี้เช่นกัน วันนี้บัวเลยมีเมนูเบาๆ สวยๆ เพื่อสุขภาพมานำ�เสนอค่ะ ใช้เวลาทำ�เพียงไม่กี่นาที ดีต่อสุขภาพ แถมยังดูสวยงาม ช่วยคลายเครียดได้อีกต่างหากค่ะ ฉบับนี้บัวแนะนำ�วิธีการ ทำ�สลัดพาร์มาแฮม ซึ่งถ้าหากว่าไปทานในร้านอาหารก็จะเป็นจานที่ราคาสูงพอควรเลยทีเดียว ทั้งที่จริงๆ แล้วทำ�ง่ายแสนง่าย วัตถุดิบก็หาไม่ยาก ส่วนผสม ผักร็อคเก็ต พาร์มาแฮม ถั่วพิสตาชิโอ วอลนัตหรือไพน์นัต พาร์มีซานชีส สตรอเบอร์รี่สดหรือมะกอกดอง ส่วนผสมน้ำ�สลัด น้ำ�มันมะกอกแบบเอ็กซ์ตร้าเวอร์จิ้น น้ำ�ส้มสายชูบัลซามิค น้ำ�ตาลทราย ดิจองมัสตาร์ด เกลือเล็กน้อย

½ ½ 1 1

ถ้วยตวง ถ้วยตวง ช้อนโต๊ะ ช้อนชา

วิธีทำ� 1. เริม่ จากนำ�ผักร็อคเก็ตทีแ่ พ็คขายในซูเปอร์มาร์เก็ตนำ�มาเด็ดก้านออก เอาแต่ใบกับก้านอ่อนๆ เก็บไว้ นะคะ ล้างน้ำ�เย็นให้สะอาด สะเด็ดน้ำ�จากผักจนหมดแล้วจัดวางลงในจานสลัด 2. นำ�พาร์มาแฮมมาแกะจากห่อวางเรียงลงไปบนผัก ส่วนทีเ่ หลือต้องห่อพลาสติกใสให้มดิ ชิดก่อนเก็บเข้าตูเ้ ย็น นะคะ ไม่อย่างนั้น ถ้าถูกอากาศจะทำ�ให้แข็ง เสียรสชาติไปเลยค่ะ 3. โรยถั่วพวกพิสตาชิโอ วอลนัตหรือไพน์นัตลงไป ซึ่งถั่วเหล่านี้ก็ซื้อได้ในซูเปอร์มาร์เก็ตเช่นกัน หากซื้อแบบ ยังไม่สุก ให้นำ�มาใส่กระทะตั้งไฟกลางๆ คั่วให้พอได้กลิ่นหอมก่อนนะคะ 4. โรยพาร์มีซานชีสลงในจานสลัด 5. หั่นสตรอเบอร์รี่สดใส่ลงไปสักสองสามลูก หรือจะโรยมะกอกดองสีม่วงฝานบางๆ ลงไปก็ได้นะคะถ้าชอบ หาซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตได้เลย ขวดหนึ่งเก็บได้นานค่ะ 6. เสร็จแล้วผสมน้ำ�สลัดโดยใช้น้ำ�มันมะกอกแบบเอ็กซ์ตร้าเวอร์จิ้นผสมกับน้ำ�ส้มสายชูบัลซามิคอย่างละครึ่ง ถ้วยตวง คนให้เข้ากัน ผสมน้�ำ ตาลทรายหนึง่ ช้อนโต๊ะ ดิจองมัสตาร์ดหนึง่ ช้อนชา เกลือเล็กน้อย คนให้เข้ากัน แล้วราดลงไปบนจานสลัด 7. เสิร์ฟทันทีนะคะ ไม่อย่างนั้นผักจะสลดเพราะกรดจากน้ำ�ส้มสายชูค่ะ แค่นี้ก็เรียบร้อยค่ะ อาหารจานหรู หน้าตางดงามสำ�หรับมื้อดึก ให้เราอร่อยได้แบบไม่ต้องรู้สึกผิด แถมยังดี ต่อสุขภาพ แล้วยังดีต่อจิตใจด้วยนะคะ 15

Neighbour


หลบเมืองใหญ่ ไปชาร์ตใจ

ให้ พ ร้ อ มรบ ที่โครงการลูกพระดาบสหนึ่งในโครงการพระราชดำ�ริ เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของการเตรี ย มตั วให้ พร้อมเพือ่ ตามความฝันของคุณผูอ้ า่ นทุกท่าน คอลัมน์ Our Day ฉบับนี้เราขอพาคุณผู้อ่านไปยังสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง ซึ่งสามารถท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจและสามารถเรียน รู้สิ่งใหม่ๆ ไปได้พร้อมๆ กัน หากว่าคุณผู้อ่านยังไม่แน่ใจว่า ความฝันของตนเองคืออะไร เมื่อได้ลองแวะมาที่แห่งนี้ก็อาจ จะได้ค้นพบความฝันใหม่ๆ ของตัวเองก็ได้นะคะ ถึงแม้ว่า สถานที่ที่เรานำ�มาแนะนำ�ในเล่มนี้จะไม่ได้อยู่ในเขตประเวศ และสวนหลวง แต่ก็ไม่ไกลจากละแวกบ้านของพวกเรานักค่ะ ใช้เวลาเดินทางประมาณสี่สิบห้านาทีเท่านั้นเอง เรากำ�ลังพูดถึง “โครงการลูกพระดาบส” ซึ่งเป็น หนึ่งในโครงการพระราชดำ�ริของพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวฯ ซึ่งได้ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้ง ขึ้นเมื่อ 15 มิถุนายน 2541 บนที่ ดิน ราชพั สดุ แ ละที่ ดิน พระราชทานขนาด 475 ไร่ เพื่อสร้างให้เป็นสถานที่สำ�หรับ การเรี ย นการสอนของศิ ษ ย์ พ ระดาบสตามหลั ก สู ต รการ เกษตรพอเพียง รวมไปถึงงานช่างไม้และเครื่องเรือนของ โรงเรียนพระดาบส ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ได้รับการพัฒนา จนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ เกษตร การเพิ่ ม มู ล ค่ า สิ น ค้ า เกษตร สมุ น ไพรและการใช้ พลังงานทดแทนสู่ชุมชน ทั้งนี้ยังเป็นสถานที่ฝึกอบรม ฝึก ปฏิ บั ติ ง านและศึ ก ษาดู ง านของนั ก เรี ย น นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา เกษตรกรและประชาชนทั่วไปอีกด้วยค่ะ แต่ที่โครงการลูก พระดาบสนี้นอกจากจะเป็นศูนย์การเรียน การสอนแล้ ว ยั ง เป็ น การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตรอย่างแท้จริงเนื่องจากไม่ได้มีการ “จัดสร้าง”ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเหมือน ในอีกหลายๆ ที่ และถึงแม้วา่ จะไม่หวือหวา แต่เมื่อได้แวะเข้าไปรับรองว่าคุณผู้อ่านจะ

ได้รับความสงบทำ�ให้ได้ชาร์ตแบตเติมพลังให้ชีวิตกันอย่าง เต็มที่แน่นอน ถ้ามองดูเผินๆ แล้วอาจจะดูไม่มีความแตกต่าง จากทุ่งท้องนาทั่วๆ ไป แต่ทว่าถ้าขยับเข้าไปดูใกล้ๆ ก็มีสิ่ง น่าสนใจรอให้คุณผู้อ่านเข้าไปค้นพบอยู่ไม่น้อยเลยค่ะ ไม่ว่า จะเป็นเรือนเพาะเห็ดที่มีการสอนเพาะเห็ดแบบครบวงจร แปลงผักไฮโดรพอนิกส์(การปลูกผักไม่ใช้ดิน)ที่มีผักสลัดสดๆ ใบเขียวๆ ไร้รอยกัดกินของแมลง น่ารับประทานมากทีเดียว แล้วถ้าขับรถเข้าไปต่ออีกหน่อย (หรือถ้าใครอยากจะเดิน รับลมเพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์ที่หายากเป็นอย่างยิ่งในเมืองกรุง ก็สามารถทำ�ได้เหมือนกัน) คุณก็จะได้พบปะกับเพือ่ นๆ หน้าตา น่ารักทีเ่ ราคุน้ เคยกันดีบนกล่องนมทัว่ ไปอย่าง“น้องวัว”ทีเ่ ดิน เล่นกินหญ้ากันอย่างมีความสุข ถัดเข้าไปอีกหน่อยก็จะมีบ่อ เลี้ยงกุ้งและกระชังเลี้ยงปลาให้เราได้เข้าไปดูกันชัดๆ นอก จากผักสดและสถานที่เพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์แล้ว ที่นี่ยังมีแปลง กล้วยไม้และการสาธิตการใช้พลังงานทดแทน รวมไปถึง แปลงสวนสมุนไพรสาธิตซึง่ สร้างขึน้ ตามแนวทางพระราชดำ�ริ ที่ว่า“ดาบส”หรือ“ฤๅษี” ต้องมีความรู้ด้านยา จึงมีแนวคิด ให้ศิษย์พระดาบสทั้งหลายมีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรต่างๆ ไว้ติดตัวให้ได้ชมอีกด้วย ที่สำ�คัญคือที่โครงการลูกพระดาบส นีม้ กี ารเปิดอบรมให้กบั บุคคลทัว่ ไปให้ได้เข้าไปศึกษาหาความ รู้ตามที่แต่ละคนสนใจ“ฟรี”ด้วยค่ะ นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยัง ฝากบอกอีกว่านอกจากจะอบรมฟรีแล้ว ยังมีอาหารกลางวัน และอาหารว่างเลี้ยงอีกด้วย อย่ารอช้านะคะ ฟรีทุกรายการ หลังจากสำ�รวจพืน้ ทีก่ นั จนเหนือ่ ยแล้ว อย่าลืมแวะ นั่งพักริมน้ำ�และรับลมเย็นๆ ฟังเสียงนกร้องรอบตัว เพื่อตัก ตวงความสุขในแบบที่ชาวกรุงอย่างเราๆ ไม่ค่อยจะมีโอกาส ได้สัมผัสกันนักนะคะ ถึงแม้ว่าจะไม่เย็นสบายเหมือนเดินใน ห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ แต่ก็เป็นความเย็นที่เกิดขึ้นภายในที่ ทำ�ให้สขุ ใจ(ในหนึง่ วัน)ได้สมกับชือ่ คอลัมน์ทเี ดียว ไปถึงทีท่ งั้ ที

เมื่อได้ความสุขกลับมาเต็มเปี่ยมและได้ความรู้กลับมาเต็มที่ แล้ว ก่อนกลับอย่าลืมแวะซื้อผักสลัดสดๆ กลับมาทำ�เป็นของ ว่างยามดึกและปลาสลิดพันธุ์ดีกลับมาทอดทานที่บ้านด้วย นะคะ ถ้าวันไหนทีร่ สู้ กึ เหนือ่ ยหรือว่าท้อ เราอยากให้คณ ุ ผูอ้ า่ น ลองแวะออกไปที่เงียบๆ สงบๆ อย่างที่โครงการลูกพระดาบส ดูบ้าง ไปทำ�สมองให้ว่าง ชาร์ตพลังให้ตัวเอง ไม่แน่ว่าคุณ ผู้อ่านอาจจะกลับมาลุยทำ�งานหรืออ่านหนังสือได้เยอะขึ้น ก็ได้ค่ะ โครงการลูกพระดาบส เลขที่ 89 ม.14 ตำ�บลบางปลา อำ�เภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ : 02-174-4111 โทรสาร : 02-174-4115

tips: สามารถเดินทางมาได้สองทาง จะมาทางถนน สุขุมวิทสายเก่า กิโลเมตรที่ 49 หรือทางถนนบางนาตราดก็ได้ ให้เลี้ยวเข้าทางโรงพยาบาลบางนา 2 ตรงมา จนถึงถนนสุขุมวิทสายเก่า แล้วเลี้ยวขวาที่สามแยก ขับมาสักพักจะอยูท่ างขวามือ ให้สงั เกตจะมีปา้ ยโครงการ ลูกพระดาบสค่ะ

ตารางอบรมประจำ�เดือนมีนาคม 2554 วันที่ 4 11 18 22 25 16-20

หลักสูตร

การปลูกพืชไม่ใช้ดิน การทำ�น้ำ�ข้าวกล้องงอกและไอศครีมข้าวกล้องงอก การทำ�ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนและน้ำ�สลัดผักไฮโดรพอนิกส์ การทำ�น้ำ�นมข้าวโพดพร้อมดื่ม การจัดสวน การเพาะเห็ดแบบครบวงจร

เวลา 8.30 – 16.30 น. 13.00 – 16.00 น. 13.00 – 16.00 น. 13.00 – 16.00 น. 8.30 – 16.30 น. 5 วัน

การทำ�ตามความฝันที่ใหญ่ๆ อาจจะทำ�ให้เราเหนื่อยได้ง่ายๆ ลองพักแล้วกลับมามองหาความสุขในชีวิต ประจำ�วันดูบา้ ง อย่างการปลูกดอกไม้ ต้นไม้หรือจะปลูกผักไว้ ใช้กนิ เองในบ้านก็ถอื เป็นความภูมิใจเล็กๆ ทีจ่ ะ ช่วยให้ทุกวันของคุณมีความสุขได้มากยิ่งขึ้น และหากว่าอยากได้ข้อมูลจากผู้ที่ศึกษาจริงเพื่อพัฒนาฝีมือ ของตัวเองอยู่แล้วล่ะก็ การเดินทางไปโครงการลูกพระดาบสก็น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีทีเดียว Neighbour

16


สถานที่พักผอนพรอมรานคา สำหรับทุกคนในครอบครัว

วั น ธรรมดาเป ด บริ ก าร วั น หยุ ด เป ด บริ ก าร

สนใจพืน้ ทีเ่ ชา

11.00-01.00 08.00-02.00


พยากรณ์รายเดือนมีนาคม 2554

โดย หมอกฤษณ์ คอนเฟิร์ม

W ednesday Monday Sunday Tuesday

Thursday

การงาน ภาพรวมการงานเดือนนี้ ยังต้องจับตา ดูอย่างใกล้ชิด อะไรที่รีบร้อนเกินไปย่อมส่งผล ที่ไม่ดีตามมาเสมอ มีเกณฑ์มีปัญหาโดยเฉพาะ ผูท้ ท่ี �ำ งานเกีย่ วข้องกับเจ้าหน้าทีห่ รือพนักงานรัฐ การเงิน ช่วงเดือนนี้ปัญหาการเงินเบาบาง ลงมาก หลั ง ผ่ า นมรสุ ม คงเริ่ ม ยิ้ ม ได้ บ้ า งแล้ ว ยังไงก็อย่าเพิง่ ชะล่าใจ เพราะคนรูปร่างอ้วนท้วม ผิวสองสี จะวนเวียนเข้ามาสร้างปัญหาการเงิน เป็นระยะ ความรัก คนโสดเดือนนีม้ เี ข้ามาบ้างเป็นระยะ ไม่ขาดสาย แต่มาแบบเพื่อนกันเสียมากกว่า คนมีคเู่ ตรียมตัวเตรียมใจรับศึกหนักทางความรัก เป็นปัญหาเดิมๆ เรื่องเก่าๆ เรื้อรังน่าเบื่อ สุขภาพ คุณผู้ชายระวังแพ้อากาศ มีผื่นขึ้น ตามตัว ส่วนคุณผู้หญิงระวังเส้นชาตามมือและ ขา สายตาพร่ามัว เสริมดวง แนะนำ � ให้ นิ ม นต์ พ ระภิ ก ษุ ส งฆ์ จำ�นวน 5 รูปขึน้ ไป มาเจริญพระพุทธมนต์ทบี่ า้ น จะช่วยปัดเป่าสิ่งร้ายๆ ให้หายไป ชีวิตจะดีวัน ดีคืน

การงาน ถึ ง เวลากอบโกยความสำ � เร็ จ แล้ ว คุณจะเป็นขวัญใจได้รับความเอ็นดูจากผู้ใหญ่ อุปสรรคทั้งหลายจะมลายหายเหลือแต่ความ ยิ น ดี แ ละราบรื่ น แต่ ใ ห้ ร ะวั ง เรื่ อ งคำ � พู ด เรื่องในอย่าเอาออก เรื่องนอกอย่านำ�เข้า การเงิน ใครที่โดนยืมเงินแล้วไม่คืน เดือนนี้ ก็จะได้คืน ใครที่เป็นลูกหนี้สามารถหาเงินหรือ เจรจาผ่านไปได้ แต่ควรใช้เงินใช้ทองด้วยความ ระมัดระวังหน่อยเพราะหาลำ�บากจริงๆ ความรัก คนโสดช่วงนี้จะมีคนมีคู่แล้วมาติด พัน รูปร่างไม่สูงไม่เตี้ย ผิวคล้ำ� เป็นเพื่อนคู่คิด ร่ ว มปรึ ก ษาได้ แต่ ไ ม่ แ นะนำ � ให้ ส านสั ม พั น ธ์ จะเกิดปัญหากับคุณได้ คนมีคู่ก็ย่ำ�แย่ ความรัก ทีด่ ดู มี เี สน่ห์ วันนีจ้ ดื ชืดไร้ความหวาน แนะนำ�ว่า ควรทำ�เซอร์ไพรส์กันหน่อยจะได้ไม่เบื่อ สุขภาพ คุ ณ ผู้ ห ญิ ง ระวั ง โรคนอนไม่ ห ลั บ และโรคเครียด ส่วนคุณผู้ชายโรคเข่าข้อกระดูก และโรคกระเพาะลำ�ไส้ เสริมดวง ซือ้ รูปภาพเจ้าแม่กวนอิมมาติดทีฝ่ า ผนังทางทิศเหนือ จะช่วยให้ความรักที่หดหู่ กลับสดใส

การงาน หน้าทีก่ ารงานหลายตำ�แหน่งจะว่าง นั่นหมายความว่าตัวคุณมีลุ้นที่ได้เลื่อนตำ�แหน่ง หน้าที่การงาน ต่อจากนี้จะเป็นเวลาแห่งการ แข่งขันที่สำ�คัญสำ�หรับคุณ ทำ�ให้ดี ทำ�ให้ไวล่ะ การเงิน คุ ณ มี เ ก ณ ฑ์ เ สี ย เ งิ น ก้ อ น ใ ห ญ่ เป็นการเสียเงินเพื่อสร้างธุรกิจ ปัญหาการเงิน ย่อมเกิดขึ้นแน่ ในระยะเริ่มต้นต้องอดทน เวลา เท่านั้นที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์ ความรัก คนโสดกำ�ลังเนื้อหอม ใครๆ ก็อยาก เข้ า ใกล้ หมดเวลาอยู่ ค นเดี ย วให้ เ หงาใจ เลื อ กไว้ ค นหนึ่ ง จะได้ ไ ม่ มี ปั ญ หาเรื่ อ งชู้ ส าว ส่วนคนมีคใู่ จ ห่างๆ เพศตรงข้ามไว้บา้ ง หากเลีย่ ง ไม่ ไ ด้ ก็ ก ลั บ บ้ า นให้ ต รงเวลา คนที่ บ้ า นจะได้ ไม่ระแวงหมดปัญหา สุขภาพ คุณผู้ชายระวังอาหารเป็นพิษและ โรคกระเพาะ ส่วนคุณผูห้ ญิงโรคลำ�ไส้อกั เสบและ ปวดท้องน้อย เสริมดวง หาซือ้ ทรัพย์สนิ เข้าบ้านสักหนึง่ ชิน้ ขนาดกลางจนถึงใหญ่ ช่วยแก้ให้ปัญหาเพื่อน ฝูงขอยืมเงินลดลงได้

Neighbour

18

การงาน เดือนนี้งานที่ต้องเดินทางไปตามที่ ต่างๆ เช่น งานนอกสถานที่ งานไกด์ท่องเที่ยว หรือทำ�งานไกลบ้านจะรุ่งเรืองราบรื่น แต่หาก เป็นอาชีพอื่น งานจะเจอกับอุปสรรค เจ้านาย จะให้ โ ทษไม่ เ อ็ น ดู เ หมื อ นแต่ ก่ อ น ให้ ร ะวั ง คนรูปร่างสูงโปร่ง ผิวขาว การเงิน ค่ า ใช้ จ่ า ยส่ ว นมากมั ก หมดไปกั บ การเดินทางไปตามที่ต่างๆ แบ่งสันปันส่วนให้ดี อันไหนกินอันไหนเที่ยว เพราะคุณยังมีรายจ่าย อีกมากรอคุณอยู่ ความรัก คนโสดที่ เ หงาใจอยากมี คู่ คุ ณ จะ พบคนที่ถูกใจ เจ้าเสน่ห์และโรแมนติก แต่จุกจิก ช่างพูด ส่วนคนมีคู่ รักที่เคยไม่เข้าใจเดือนนี้เป็น ช่วงปรับความเข้าใจ อะไรยอมได้ก็ยอม สุขภาพ คุณผู้ชายระวังอาการปวดหลังและ ระบบขับถ่ายผิดปกติ ส่วนคุณผู้หญิงระวังโรค ภูมิแพ้และอาหารเป็นพิษ เสริมดวง เวลานอนให้เอาแก้วใส่น้ำ�นำ�มา วางใกล้ตวั หรือบนหัวนอน ช่วยในเรือ่ งสุขภาพ ระบบย่อยและทางเดินหายใจ

การงาน เมือ่ ความคิดเห็นในหมูค่ ณะแตกต่าง ย่อมเกิดอุปสรรคในกลุ่มงาน คำ�นี้ยังใช้ได้ดีกับ กลุ่ ม การงานของคุ ณ เดื อ นนี้ คุ ณ เก็ บ เนื้ อ เก็บตัวเอาไว้ อย่าโต้แย้งความคิดเห็นใดๆ ทัง้ สิน้ ต่ า งคนต่ า งทำ � งานดี ก ว่ า ควรระวั ง ผู้ ใ หญ่ จ ะ ให้โทษคุณได้ การเงิน เดือนนี้จะมีคนในครอบครัวเข้ามา ช่วยเหลือ จึงทำ�ให้พอมีเงินสำ�รองอยูบ่ า้ ง แต่ควร เก็บเงินเป็นที่เป็นทางหน่อย ขโมยมันเยอะ ความรัก คนโสดหรือคนเพิง่ จะโสด รักครัง้ เก่า จะรีเทิร์นกลับมา ปรับความเข้าใจกันเสียใหม่ เรื่องเก่าให้แล้วกันไป ให้อภัยกัน ปัญหาก็จบ คนมี คู่ แ ล้ ว คุ ณ จะได้ พ บเจอหรื อ ต้ อ งทำ � งาน ร่วมกับคนรักเก่าทีเ่ คยเลิกรากันไป ความรักของ คุณมีอุปสรรคต้องฝ่าฟัน สุขภาพ คุณผู้ชายระวังสายตาพร่ามัว ใจสั่น มือเท้าชา คุณผู้หญิงระวังจะปวดหัวบ่อย และ ระวังความดันโลหิตสูง เสริมดวง ปลูกไม้ดอกแต่ตอ้ งไม่มหี นาม เนือ่ งจากหนามจะทำ�ให้เกิดอุปสรรคในการงาน

Friday Saturday

การงาน เดือนนีง้ านด้านออกแบบ งานนัง่ โต๊ะ ใช้ ส มอง งานภาษาหรื อ งานที่ ต้ อ งติ ด ต่ อ กั บ ต่างประเทศจะไปรุ่งไม่มีปัญหา ไร้กังวล ส่วน งานอื่ น จะประสบปั ญ หาภายใน ทางผู้ ใ หญ่ เจราจากันไม่ลงตัวจนเป็นเหตุให้แผนงานต้อง เลื่อนออกไป การเงิน รายรับของคุณกำ�ลังจะพบปัญหา รายรั บที่ ไ ม่ มั่ นคง ทำ � ให้ ร ายจ่ า ยที่ ร ออยู่ เ ป็ น ปัญหาใหญ่ได้ ควรวางแผนให้ดี ความรัก คนโสดจะมีคนอายุมากกว่าขันอาสา ขอเป็นคูใ่ จ แต่ไม่จริงจังอะไรแค่คบกันเป็นเพือ่ น เท่านั้น หากคุณถูกใจสามารถสานสัมพันธ์ได้ ส่วนคนมีคแู่ ล้ว ดูแลคนรักหน่อย เพราะดูเหมือน จะเริ่มเหินห่าง สุขภาพ คุณผู้ชายระวังโรคผิวหนังและโรค ลำ�ไส้ ส่วนคุณผู้หญิงระวังเส้นประสาทอักเสบ รับประทานวิตามินให้มากช่วยคุณได้ เสริมดวง หาหิ น มงคลสี ฟ้ า มาประดั บ สวม ใส่ให้กับตัวเอง เพื่อเพิ่มสง่าราศีให้กับชีวิต การงานรุ่งเรือง เลื่อนขั้นเร็วไว

การงาน ผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูรักใคร่ การงาน มีแนวโน้มทีด่ ขี นึ้ ได้รบั มอบหมายรับผิดชอบงาน สำ�คัญเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดให้ความสำ�คัญไม่ว่า ร้าย คนรูปร่างเตี้ยผิวสองสีอายุมากกว่าจะมา ชักชวนให้โอกาสในการทำ�ธุรกิจ สามารถทำ�ได้ การเงิน หลี ก เลี่ ย งการใช้ จ่ า ยในเรื่ อ งที่ ไ ม่ จำ�เป็นโดยเฉพาะการเสีย่ งโชคเสีย่ งดวง หากตัด เรื่องนี้ไปได้มีเงินสำ�รองเก็บแน่นอน ความรัก คนโสดช่ ว งนี้ จ ะมี อ าการเบื่ อ เพศ ตรงข้าม อยากอยู่คนเดียวปลีกวิเวกเรื่องมีใคร เคียงคู่จึงตกประเด็นไป ถึงอย่างไรจะมีคนอายุ น้อยกว่ามาติดพัน ส่วนคนที่ไม่โสดจะมีปัญหา ชู้สาวเกิดขึ้นในวงงาน มือที่สามจะสร้างปัญหา หนักให้ความรักของคุณ สุขภาพ คุณผู้ชายระวังโรคลำ�ไส้และระบบ ขับถ่าย ส่วนคุณผู้หญิงระวังโรคปวดเข่าและไข ข้อกระดูก กินน้ำ�มากๆ จะช่วยเรื่องสุขภาพได้ เสริมดวง แนะนำ�ให้ไปถวายสังฆทานกับพระ ภิกษุสงฆ์จำ�นวน 9 รูป หรือหากไม่มีเวลาให้ ทำ�บุญตักบาตรตอนเช้าก็ได้ จะช่วยเรื่องการ งานให้เจริญรุ่งเรือง


สน.ประเวศ สน.คลองตัน สถานีดับเพลิงหัวหมาก สถานีดับเพลิงพระโขนง สำ�นักงานเขตสวนหลวง สำ�นักงานเขตประเวศ

สนใจติดต่อลงโฆษณา ติดต่อ Neighbour Magazine

โทร. 02-321-3911, 081-989-4298

ถนนพัฒนาการ โรงพยาบาลวิภาราม บุษบาพรรณ Dent Care Dental D Varin’s Pizzeria Sweet Chilli BKK Grill M&M Bar New Stories บ้านตัวโน๊ต NABE Lanna House Coffee Memory Antique Cafe’ กาแฟดอยช้าง Chilled Plus After all Hap De Nous

02-328-6971-2 02-314-0041-3 02-314-0071 02-311-3429 02-322-6688 02-328-7109

การไฟฟ้าฯ เขตบางกะปิ การไฟฟ้าฯ เขตประเวศ สำ�นักงานประปา สาขาสุขุมวิท โรงพยาบาลวิภาราม โรงพยาบาลสมิตเวชศรีนครินทร์

รับสมัครงาน Sales Executive และ Technical Support บริษัท สกาย เน็ท คอม จำ�กัด โทร. 02-183 - 6135

02-314-0024 02-316-8001 02-331-0028-32 02-722-2500-24 02-378-9000

สนใจสื่อธรรมะที่เป็นพุทธวจน ติดต่อรับฟรี ที่กลุ่มพุทธโอศฐ์

โทร. 086-088-8506

สามารถพบ นิตยสารเนเบอร์ ได้ที่ Casual Cake Bearkery Grind & Brew Bike Station Autobacs SCB Bank Kumon เจ้านาง Massage & Spa Pattio Ko-i Lively Spa The Nail Boutique Be Well Corner One Monkey Grill I Chi Gou

ZABB ! Wawee Sweet Republic Ice Monster S&P Winestu Just art school MaxValu Arwen Beauty Salon Max smile Head or Tails Katie’s Restaurant & more Eat Mania กาแฟสดกินเส้น Savy by 13 เหรียญ Swensens

Oasis TUP Shoku-zen Jenny’s Place Garden พระรามเก้า เปรี้ยวปาก i-zone Restaurant Library บ้านในสวน ศรีนครินทร์ โรงพยาบาลสมิติเวช Lydia Dress Wash Zone อ่อนนุช

Paradise Park Zaru Zaru Secret Garden Secret Recipe Milk Bar Buono Olivie Red Mango Gelate i-berry Sfree Daily Queen My Corner Bar & Bistro French Caff Gorilaz Coffee Beans by Dao

Seacon Square A&W Daddy Dough Angle Beauty H.K Vogue Moya Hair Design Pruksa Clinic Nitipon Clinic คัทลียา คลีนิค วีนัส คลีนิค ปรีชาผล คลีนิค Kimju Korean Cuisine Forever facial spa Frongce De Graze Slimming Center อภิชาติ นวดแผนไทย Nom & Noey


ี คู ป องส่ ว นลดพิ เ ศษ ร ฟ สำ�หรับเพื่อนบ้านคนพิเศษอย่างคุณ

บ้าน ใน สวน สั่งวาฟเฟิลมูลค่า 90 บาทขึ้นไป

รับฟรีทนั ทีเครือ่ งดืม่ Lemon Mint

10.00 – 22.00 น. (ร้านปิดวันจันทร์) ร้านอยู่บนถนนหัวหมาก โทร. 081-801-9464

flreemoen mint

FREE Library Waffle

เมื่อสั่งอาหารครบ 400 บาท รับฟรีทันที ไล-บรา-รี่ วาฟเฟิล

หมดเขตวันที่15 เมษายน 2554 เปิดบริการจันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 21.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ 09.00 - 21.00 น. ร้านอยู่บนถนนพระราม 9 ปากซอย 41 โทร. 02-718-3993

ANANAS

รับออกแบบส�อสิ่งพิมพ เว็บไซต จัดงานอีเวนท และสินคาพรีเมี่ยม บริษัท อนานัส จำกัด 1 พัฒนาการ 69 แยก 2 ประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร. 02 321 3911 www.ananas.co.th

คิดงานไมออก.. บอกเราสิคะ

Neighbour Magazine Issue.4  

Exam, no exhausted!!