Page 1

Issue 7:June 2011

วงการบันเทิงไทยกับ ชีวิตในเมืองใหญ่ของ

เบนซ์ พรชิตา สุขใจได้ย้อนอดีตที่ พิพิธภัณฑ์พระปกเกล้า

free คูปองส่วนลด มากมายท้ายเล่ม

http://neighbour.ananas.co.th


JUNE 2011

สวัสดีคุณผู้อ่านทุกท่านค่ะ สำ�หรับเดือนมิถุนายนนี้ก็เป็นเดือนที่ 7 แล้วที่เราได้พบกัน เวลาผ่านไป เร็วเหลือเกินนะคะ เผลอหน่อยเดียวเราก็รู้จักกันมากว่าครึ่งปีแล้ว จะว่าไปก็ถือได้ว่าเราค่อนข้างคุ้นเคย กันดีทีเดียว ได้รู้จักกันมาขนาดนี้แล้ว คุณผู้อ่านก็อย่าเพิ่งทิ้งกันไปก่อนนะคะ ฝากติดตามเพื่อนบ้านคน นี้ต่อไปด้วย เราเองก็จะพยายามนำ�เสนอเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์มาให้คุณผู้อ่านได้อ่านกันอยู่เสมอ แน่นอนค่ะ สำ�หรับเนื้อหาในเดือนมิถุนายนนี้เราว่ากันด้วยความเป็นไทยในแง่มุมต่างๆ ค่ะ คุณผู้อ่าน อาจจะสงสัยว่าทำ�ไมเราจึงเลือกที่จะเล่าเรื่องความเป็นไทยในเล่มนี้ เหตุผลก็คือในเดือนมิถุนายนนี้มี เหตุการณ์ต่างๆ มากมายเกิดขึ้นซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำ�คัญของชาติไทย นั่นคือการเปลี่ยนแปลง การปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยในปีพ.ศ. 2475 ทำ�ให้มีการ กำ�หนดวันชาติไทยเก่าเป็นวันที่ 24 มิถุนายน ก่อนที่เปลี่ยนเป็นวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งตรงกับวันพระราช สมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในปัจจุบันนั่นเองค่ะ จากเหตุผลข้างต้นนั้นทำ�ให้เรานึกสนุกอยากจะถ่ายทอดเรื่องราวในแง่มุมต่างๆ เกี่ยวกับความเป็น ไทยออกมาให้คุณผู้อ่านได้อ่านกัน โดยเนื้อหาภายในเล่มที่เกี่ยวข้องได้แก่ คอลัมน์ Our Kids ที่คุณหมอ อนัญญาจะมาบอกเล่าหลักการเลี้ยงลูกแบบไทยๆ ที่ยังไงก็ไม่เคยเก่าให้คุณพ่อ-คุณแม่ได้อ่านกัน Easy English ที่ว่าด้วยเรื่อง Thinglish หรือภาษาอังกฤษแบบไทยๆ ที่เรามักเผลอใช้ผิด Homme’s Hour เกร็ดความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่หนุ่มๆ สามารถนำ�ไปใช้อวดภูมิกับสาวๆ พร้อมๆ กับการอัพเดทเทรนด์ แฟชัน่ ไปด้วย Our Neighbour บทสัมภาษณ์ลกู ชายของผูป้ รับเปลีย่ นและพัฒนาขนมชัน้ ไทยให้มลี กั ษณะ เป็นดอกไม้ที่สวยงามเป็นเจ้าแรกของเมืองไทย Be Our Guest บทสัมภาษณ์คุณเบนซ์ พรชิตา ณ สงขลา นักแสดงสาวมากฝีมือที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวของวงการบันเทิงไทย รวมไปถึงวิถีชีวิตในเมืองใหญ่ของ เธอให้ได้อ่านกัน พิเศษกับ Eating Out ที่จะพาคุณผู้อ่านไปชิมอาหารอร่อยๆ บนฟุตบาทใกล้บ้านและ สัมผัสกับวัฒนธรรมการกินที่มีมาช้านานแล้วของเมืองไทย หลังจากนั้นเราจะพาคุณผู้อ่านไปเข้าครัวทำ� เค้กมะตูม ขนมเค้กหน้าตาฝรั่งหัวใจไทยแท้กันในคอลัมน์ Our Kitchen และการย้อนร้อยประวัติศาสตร์ การเปลีย่ นแปลงการปกครองในอีกแง่มมุ หนึง่ ทีพ่ พิ ธิ ภัณฑ์พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ในคอลัมน์ Our Day ค่ะ หวังว่าส่วนหนึ่งของความเป็นไทยที่เรานำ�เสนอนี้จะทำ�ให้คุณผู้อ่าน รู้สึกอิ่มเอมและมีความสุขกับการนั่งอ่านนิตยสารเนเบอร์ฉบับเดือน มิถนุ ายนนีน้ ะคะ หากว่าคุณผูอ้ า่ นมีขอ้ เสนอแนะ คำ�ติชมหรืออยากแลก เปลี่ยนทัศนะกันก็อย่าลังเลใจที่จะเขียนจดหมายมาคุยกับเรานะคะ เรา รอจดหมายของคุณผู้อ่านทุกท่านอยู่ด้วยใจจดจ่อค่ะ และสำ�หรับคุณผู้ อ่านที่ไม่อยากพลาดนิตยสารเนเบอร์ในแต่ละเดือนนั้น ตอนนี้เราเปิด ให้มกี ารสมัครสมาชิกแล้วนะคะ มีคา่ ใช้จา่ ยเป็นเพียงแค่คา่ จัดส่งเท่านัน้ เข้าหน้าฝนแล้ว อย่าลืมรักษาสุขภาพ พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีค่ะ

บรรณาธิการที่ปรึกษา บรรณาธิการบริหาร กองบรรณาธิการ บรรณาธิการศิลปกรรม ฝ่ายสร้างสรรค์และออกแบบ พิสูจน์อักษร ผูจ้ ดั การฝ่ายขายและการตลาด ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน Neighbour

2

ศ.พล.ต.ต.ดร. เกียรติพงษ์ มีเพียร ดร.วรกมล มีเพียร ลีลา ประยูรโภคราช ชนก ชาตะวราหะ ธีรณี มุสิกไชย กมลวรรษ ทองผาสุข ลีลา ประยูรโภคราช ทวิชากร หนองหัวลิง สิริเกศ เหมือนทัพ ธนากร ภู่กลั่น ปวรัมภา จารุณัฎ ศักดิ์สิทธิ์ จิตอนันตพร ณัฏฐพงศ์ มีเพียร เกียรติยศ มีเพียร

ดร.วรกมล มีเพียร Editor-in-chief

สำ�หรับผู้ส่งคำ�แนะนำ�หรือติชม นิตยสาร Neighbour รับซีดีธรรมะ พุทธวจน จากพุทธโอศฐ์

คุณครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ จบปริญญาโทจากประเทศออสเตรเลีย ปัจจุบนั เป็นเจ้าของโรงเรียน กวดวิชานานา มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษนานหลายปี จนกระทั่งรู้ว่าทำ�ไมคน ไทยไม่เก่งภาษาอังกฤษสักที

Neighbour 4 our news ข่าวฝาก อยากบอกต่อ 14 be our guest แขกไป ใครมา 6 our community รู้ไว้ ใกล้ตัว 18 our neighbour คุยข้างรั้ว 7 our kids อนุบาลเพื่อนบ้าน 20 do it yourself ประดิษฐ์ (ประดอย) 8 easy english ง่ายจัง ฝรั่งจ๋า our room แต่งมุมโปรด our mind สุขใจ 22 eating out อร่อย ใกล้บ้าน 10 meet the doctor อุ่นใจ ใกล้หมอ 23 our kitchen เปิดเตา เข้าครัว our dent ฟุดฟิดฟอร์ “ฟัน” 24 our day สุขใจ ในหนึ่งวัน 11 our skin พบหมอผิว 26 horoscope ล่วงรู้ ดวงชะตา 12 our closet เปิดตู้ ดูเทรนด์ 27 hot line สายด่วน สายฉุกเฉิน 13 homme’s hour รู้ไว้ ไปอวดสาว classified หาง่าย ใช้คล่อง


ถนนพัฒนาการ โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวง บุษบาพรรณ Dental D Sweet Chilli BKK Grill M&M Bar Cafe' Ideal New Stories บ้านตัวโน๊ต NABE Lanna House Coffee Memory Antique Cafe’ กาแฟดอยช้าง Chilled Plus After All Hap De Nous Greeny Pet Shop Lydia Dress Wash Zone อ่อนนุช Autobacs Chef House Casual Cake Bearkery Grind & Brew SCB Bank Kumon หมู่บ้านเอื้อสุข Kumon เมืองทอง 2/2 เจ้านาง Massage & Spa Pattio Ko-i Lively Spa The Nail Boutique Be Well Corner One Monkey Grill I Chi Gou Kumo Wawee S&P Wine’ Stu Just Art School MaxValu Arwen Beauty Salon Max Smile Head or Tails Katie’s Restaurant & more Eat Mania กาแฟสดกินเส้น

Savy by 13 เหรียญ Swensens Bubble ชานม ไต้หวัน B-Quik Pizza Company Oasis TUP Shoku-zen Jenny’s Place Garden ถนนพระรามเก้า เปรี้ยวปาก i-zone Restaurant Library บ้านในสวน Paradise Park Zaru Zaru Secret Garden Milk Bar Buono Olivie Cafe’ Red Mango Gelate i-berry To Die For Sfree Dairy Queen My Corner Bar & Bistro French Caff Gorilaz Coffee Beans by Dao Seacon Square A&W Daddy Dough Angle Beauty H.K Vogue Moya Hair Design พฤกษา คลีนิค คัทลียา คลีนิค วีนัส คลีนิค ปรีชาผล คลีนิค Kimju Korean Cuisine Forever facial spa Frongce De Graze Slimming Center อภิชา นวดแผนไทย

COMMUNITY FREE MAGAZINE

ประเวศ - สวนหลวง

หมดปัญหากับการหยิบนิตยสารไม่ทัน สมัครสมาชิกรายปี โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง 150 บาท (12 เล่ม) และรอรับนิตยสารส่งถึงบ้าน ข้อมูลผู้สมัครสมาชิก ชื่อ นามสกุล เพศ ชาย หญิง อายุ อีเมลล์ โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์ที่ทำ�งาน โทรสาร โทรศัพท์มือถือ

อาชีพ นักเรียน นิสิต/นักศึกษา นักออกแบบ/ครีเอทีฟ อาชีพอิสระ ข้าราชการ พนักงานบริษัท ครู/อาจารย์ ผู้ประกอบการ อื่นๆ โปรดระบุ สาขา/อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาชีพของท่าน โฆษณา สถาปัตยกรรม ท่องเที่ยว/โรงแรม/สายการบิน หัตถกรรม/งานฝีมือ อาหาร โทรคมนาคม แฟชั่น ศิลปะการแสดง การแพทย์ วรรณกรรม/การพิมพ์/สื่อสิ่งพิมพ์ ค้าปลีก/ค้าส่ง การเงิน/ธนาคาร การออกแบบ ภาพยนตร์ ดนตรี พิพิธภัณฑ์/ห้องแสดงงาน ทัศนศิลป์/การถ่ายภาพ ซอฟท์แวร์/แอนิเมชั่น/วิดีโอเกม โทรทัศน์/วิทยุ อื่นๆ โปรดระบุ ที่อยู่ในการจัดส่ง หมู่บ้าน/บริษัท หน่วยงาน/แผนก เลขที่ ซอย ถนน ตำ�บล/แขวง อำ�เภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ จำ�นวน 12 เล่ม ต้องการสมัครสมาชิกนิตยสาร เริ่มตั้งแต่ฉบับเดือน โดยยินดีเสียค่าใช้จา่ ยในการจัดส่งเป็นจำ�นวนเงิน 150 บาท วิธีการชำ�ระเงิน (ระยะเวลา 1 ปี จำ�นวน 12 เล่ม) เช็คสั่งจ่ายนาม บริษัท อนานัส จำ�กัด โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพัฒนาการ เลขที่บัญชี 123-226351-9 ในนาม บริษัท อนานัส จำ�กัด กรุณาตัดชิ้นส่วนนี้และแฟกส์ใบสมัครพร้อมใบนำ�ฝาก-โอนเงินมาที่เบอร์ 02-322-6706 หรือส่งไปรษณีย์มาที่ บริษัท อนานัส จำ�กัด 1 ซอยพัฒนาการ 69 แยก 1 เขตประเวศ แขวงประเวศ กรุงเทพฯ 10250 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-322-3911 3

Neighbour


เขตประเวศเชิญชวนลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในและนอกเขตเลือกตั้ง

สำ�นักงานเขตประเวศขอเชิญชวนผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ทีม่ ชี อื่ อยูใ่ นทะเบียนบ้านในพืน้ ทีเ่ ขตประเวศ ทีม่ คี วามจำ�เป็นต้องเดินทางออก นอกเขตไม่สามารถไปใช้สทิ ธิได้ในวันเลือกตัง้ ได้ ขอให้ยนื่ คำ�ขอลงทะเบียนขอใช้สทิ ธิเลือกตัง้ ล่วงหน้าในเขตเลือกตัง้ ได้ทฝี่ า่ ยทะเบียน ชั้น 1 สำ�นักงานเขตประเวศ ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2554  เอกสารที่ต้องเตรียมได้แก่  คำ�ขอลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (แบบ ทก.1)  สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชนหรือ สำ�เนาบัตรที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้และมีเลขประจำ�ตัวประชาชน  13  หลัก (แบบฟอร์ม ทก.1 ขอรับได้ที่สำ�นักงานเขตประเวศ หรือ Download ได้ที่เว็บไซต์ กกต. และเว็บไซต์เขตประเวศ ผ่านหัวข้อข้อมูลเลือกตั้ง) สามารถยื่นได้ 3 วิธี คือ ยื่นด้วยตนเอง ยื่นทาง ไปรษณีย์ลงทะเบียนและมอบหมายให้ผู้อื่นดำ�เนินการแทนหรือยื่นเป็นกลุ่มบุคคลก็ได้  สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายปกครองหรือฝ่ายทะเบียน สำ�นักงานเขตประเวศ หรือ โทร. 0-2328-7149  ต่อ 6357, 6359 ในวันและเวลาราชการ สำ�หรับผู้ที่พักอาศัยในพื้นที่เขตประเวศแต่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดอื่นหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในกรุงเทพมหานคร ไม่ถึง 90 วันนับถึงวันเลือกตั้ง (เพิ่ง ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาใหม่) และผู้ที่เคยลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าไว้แล้วในการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว. ที่ผ่านมา ที่ต้องการขอเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกการขอใช้สิทธิเลือกตั้ง นอกเขตจังหวัด ขอให้มายื่นคำ�ขอลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าได้ที่ฝ่ายทะเบียน ชั้น 1 สำ�นักงานเขตประเวศ ภายในวันที่  2 มิถุนายน 2554  โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ เอกสารที่ต้องเตรียม ได้แก่คำ�ขอลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (แบบ ส.ส. 42)  สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชนหรือสำ�เนาบัตรที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้และ มีเลขประจำ� ตัวประชาชน 13 หลัก  (แบบฟอร์ม ส.ส.42 ขอรับได้ที่สำ�นักงานเขตประเวศ หรือ Download ได้ที่เว็บไซต์ กกต. และเว็บไซต์เขตประเวศ ผ่านหัวข้อข้อมูลเลือกตั้ง) สามารถยื่นได้ 3 วิธี คือ ยื่นด้วยตนเอง ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และมอบหมายให้ผู้อื่นดำ�เนินการแทนหรือยื่นเป็นกลุ่มบุคคลก็ได้ สำ�หรับผู้ที่เคยลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าไว้ที่เขตประเวศแล้วสามารถ ไปลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. ล่วงหน้า ณ ที่เลือกตั้งกลางสำ�นักงานเขตประเวศได้เลยไม่ต้องยึ่นคำ�ขอลงทะเบียนใหม่  สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายปกครองหรือฝ่ายทะเบียน สำ�นักงานเขตประเวศ  หรือ โทร. 0 2328 7149  ต่อ 6357, 6359 ในวันและเวลาราชการ

เขตสวนหลวงจัดกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้

เขตสวนหลวงเพิ่มพื้นที่สีเขียว

นายประเวศ เพียรธรรม  ผู้อำ�นวยการเขตสวนหลวง พร้อมด้วยผู้บริหารเขต ร่วมกันปลูกต้นผักบุ้งฝรั่ง บริเวณถนนกำ�แพงเพชร (โลคัลโรด) เพื่อเพิ่มพื้นที่ สีเขียวและสร้างทัศนียภาพให้สวยงามร่มรืน่ แก่ประชาชนทีส่ ญ ั จรผ่านไป - มา

Neighbour

4

                 วันที่ 4 มิถุนายน 2554  ตั้งแต่เวลา 12.00 - 15.00 น.  เขตสวนหลวงได้ จัดกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ บริเวณซอยพัฒนาการ 46 (หมู่บ้านศิรินเทพ) ซอยพัฒนาการ 50 (หมู่บ้านเคหะนคร 3) ซอยอ่อนนุช 17 แยก 9 (หมู่บ้านฮอลลีวู๊ด) และซอยอ่อนนุช 17 แยก 11 (หมู่บ้านเกษมสันต์ 1) จึงขอเชิญชวนและขอความร่วม มือจากประชาชนในบริเวณดังกล่าวเข้าร่วมกิจกรรมทำ�ความสะอาดบริเวณอาคารบ้าน พักอาศัย หากมีสิ่งของเหลือใช้ ขยะรีไซเคิลและขยะอันตราย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า นิตยสาร เฟอร์นิเจอร์ที่ชำ�รุด กระดาษ ขวด โลหะ โฟม พลาสติก กระป๋องเครื่อง ดื่ม หลอดไฟนีออน แบตเตอรี่ กระป๋องสเปรย์ ถ่านไฟฉาย กระป๋องยาฆ่าแมลงและวัสดุที่ ทำ�จากไฟเบอร์ เป็นต้น ขอให้นำ�ออกมาตั้งวางหน้าบ้านของท่าน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำ�เนิน การจัดเก็บต่อไป  สร้างทัศนียภาพให้สวยงามน่าอยูอ่ าศัย ลดปัญหาด้านมลพิษต่างๆ และ ให้ประชาชนเห็นคุณค่าของการแยกขยะก่อนนำ�ทิ้ง ลดปริมาณขยะที่จะต้องนำ�ไปกำ�จัด


14,000

คือจำ�นวนผู้สูงอายุภายใน เขตประเวศ ที่ยากจนข้นแค้น และอยู่โดดเดี่ยวเพียงลำ�พัง

ใหญ่ที่สุด

สมบูรณ์แบบที่สุด

ศูนย์นางรูธ

คือองค์กรที่ทำ�งานช่วยเหลือ ผู้สูงอายุยากไร้ ภายในเขตประเวศ Ruthcenter.plf@gmail.com

ในบรรดาสวนสาธารณะ คือ สวนหลวง ร.9

“วัดสามชาย”

คือชื่อเดิมตั้งแต่สมัยก่อนเสียกรุงเก่าพม่า ของ “วัดมหาบุศย์” หรือ วัดแม่นาคพระโขนง ในปัจจุบัน Neighbour

6

ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย คือสินค้าส่งออกสำ�คัญของ เขตสวนหลวง


เลี้ยงลูกแบบ ไทยๆ ใครว่าเชย

โดย แพทย์หญิงอนัญญา สินรัชตานนท์

สวัสดีค่ะคุณผู้อ่านที่รัก เผลอแป๊บเดียวเราก็ก้าวเข้าสู่เดือนที่ 6 ของปฏิทินกันแล้วนะคะ เวลาผ่านไปเร็วเหลือเกิน เรื่องบางเรื่องจากที่เคยเป็น เรื่องใหม่ก็เปลี่ยนผ่านกลายเป็นเรื่องเก่าไปเสียแล้ว มีหลายคนที่ไม่ชอบเรื่องเก่าค่ะ เพราะคิดว่าเรื่องอะไรที่เก่าๆ ก็คงจะเป็นเรื่องเชยๆ แต่ไม่เสมอไปนะคะ เรื่องเก่าบางเรื่องไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงทันสมัยและใช้ ได้อยู่ตลอดเวลาค่ะ บทความในฉบับนี้หมอเลยจะมาเล่าสู่กันฟังเรื่องความคิดและ ความเชื่อของคนโบราณในการเลี้ยงดูลูกที่ไม่เก่า ไม่ล้าสมัยและไม่เชยให้ได้รู้กันค่ะ คนโบราณท่านว่า “พ่อแม่ไม่ควรด่าแช่งลูก เพราะคำ�พูดของพ่อแม่เป็นคำ�ศักดิ์สิทธิ์” ความเชื่อนี้ไม่งมงายนะคะ เพราะถ้าพ่อแม่ทำ�แบบนั้นทุกวัน ลูกก็มีโอกาสเป็นอย่างนั้นจริงๆ ค่ะ เนื่องจากพ่อแม่คือคนที่อยู่ใกล้ชิดลูกที่สุด ลูกจะซึมซับสิ่งที่พ่อแม่ด่าว่าเข้าไปจริงๆ จนทำ�ให้เด็ก คิดว่าตัวเองเป็นคนไม่มีอะไรดี ไม่มีค่าอะไร เด็กที่คิดแบบนี้สามารถทำ�อะไรที่ร้ายได้สุดๆ เพราะ เขาคิดว่าเขาไม่มีอะไรดีอยู่แล้ว ขนาดพ่อแม่ตัวเองยังไม่รัก นับประสาอะไรกับคนอื่น สุดท้ายเขา ก็อาจจะทำ�เรือ่ งต่างๆ ได้โดยไม่สนใจว่าใครจะคิดอย่างไร ซึง่ หนักเข้าไปอีก หลายคนคงนึกแย้งใน ใจว่า “ถ้าลูกทำ�ผิด เราจะไม่สั่งสอนก็คงจะไม่ได้” ใช่ไหมคะ? หมอแนะนำ�อย่างนี้ค่ะว่า หากลูก ทำ�ผิด เราก็ควรบอกให้ลกู รูถ้ งึ พฤติกรรมทีไ่ ม่ดตี รงๆ ค่ะ ไม่ควรพูดประชดหรือพูดกระทบกระเทียบ และพยายามอย่าเหมาสรุปความผิดทั้งก้อนนั้นเป็นตัวตนทั้งหมดของลูกเราค่ะ ควรจะแยกให้ ออกระหว่างตัวลูกกับพฤติกรรมที่ผิด เพราะเขาก็ยังมีส่วนดีเหลืออยู่ ถ้าเหมารวมไปเสียทั้งหมด ความดีที่มีอยู่ก็คงจะค่อยๆ หดหายไปเรื่อยๆ อย่างแน่นอนค่ะ ความเชื่ออีกอย่างที่จะขอฝากไว้คือ “ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก” ความเชื่อนี้ นอกจากจะสอนให้เราสร้างพฤติกรรมที่เหมาะสมให้กับลูกตั้งแต่วัยเด็กแล้ว หากมองให้ดียัง แทรกเรื่องการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสมเอาไว้ด้วย การดัดไม้ให้งามนั้นต้องอาศัยองค์ประกอบที่ดี และเหมาะสม เริ่มตั้งแต่การเพาะปลูกเลี้ยงดู ซึ่งต้องให้ความรัก ความเอาใจใส่และควบคุมดูแล สภาพแวดล้อมให้เหมาะสม เช่นเดียวกับการเลี้ยงดูลูกที่ควรต้องให้ความรัก ความเอาใจใส่และ

ควบคุมสภาพแวดล้อมให้ดคี อื ไม่ปล่อยให้เด็กดูโทรทัศน์ได้ตามใจชอบ ละครเรือ่ งไหนทีเ่ ราเห็นว่า มีความเสีย่ งให้ลกู ได้รบั รูถ้ งึ ความรุนแรงหรือพฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสมก็ไม่ควรให้ลกู ดู อินเตอร์เนท ไอแพด ไอโฟน ก็ไม่ควรปล่อยให้ลูกนั่งเล่นคนเดียวอย่างสบายใจ เราควรต้องคัดเลือกเกมส์ที่ เหมาะสมและจำ�กัดเวลาไม่ให้มากเกินไป (แต่ถ้าไม่เล่นเลยก็จะดีมากค่ะ) การดัดไม้นอกจากการ ปลูกแล้ว การพรวนดินใส่ปยุ๋ เพือ่ บำ�รุงต้นไม้กค็ วรทำ�เป็นระยะอย่างสมาํ่ เสมอ แต่ไม่ควร “อัด” ปุย๋ ให้มากเกินไปเพราะต้นไม้อาจจะตายเสียก่อนได้คะ่ เช่นกันหากเราต้องการให้ลกู ได้เรียนพิเศษเพิม่ เติมก็ควรทำ�อย่างพอดีๆ หากเรียนชนิด 7 วันไม่วา่ งเลยต้นไม้นอ้ ยๆ ทีบ่ า้ นของเราอาจจะเฉาและ แกร็นเกินไปได้คะ่ เมือ่ มาถึงตอนเริม่ ดัดหรือตัดกิง่ ทีร่ ะเกะระกะออก แรงทีใ่ ช้ตดั หรือดัด ก็ตอ้ งไม่ รุนแรงเกินไป การดัดนัน้ ก็ตอ้ งดัดอย่างสมาํ่ เสมอ ไม่ใช่วนั นีอ้ ารมณ์ไม่ดกี เ็ อาไว้กอ่ น วันไหนอารมณ์ ดีก็ค่อยมาดัด แบบนี้ไม้คงเข้าที่ยากค่ะ ถ้าสามารถทำ�ได้ทั้งหมดอย่างเหมาะสม ต้นไม้น้อยๆ ของ เราคงจะเติบโตได้อย่างงดงามแน่นอน ที่หมอจะขอเสริมอีกอย่างคือต้องอย่าให้ต้นไม้ลืมรากของ ตัวเองนะคะ เพราะรากเป็นแหล่งให้อาหารเลีย้ งดูให้ตน้ ไม้เติบโต รากของเด็กๆ ก็คอื ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยแ์ ละครอบครัวของตัวเด็กๆ เองนัน่ แหละค่ะ เราต้องสอนให้เขารักและรูจ้ กั คุณค่า ของราก เพื่อให้เค้าเติบโตได้อย่างมั่นคงยิ่งขึ้นค่ะ เห็นไหมคะว่าการเลี้ยงดูเด็กแบบไทยๆ นอกจากจะไม่เชยแล้วยังทันสมัยอยู่เสมอ อีกต่างหาก ฉบับนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะ แล้วพบกันฉบับหน้าค่ะ

7

Neighbour


Thailand, Thai, Thais, Thai People, Thinglish โดย นันทนา โอซาว่า (ครูจอย)

คำ�เหล่านี้ ผู้เขียนเชื่อว่าผู้อ่านหลายคนคงจะเคยได้ยินกันมาบ้าง แล้ว แต่อาจจะสับสนอยู่บ้างว่าแต่ละคำ�นี้เราจะใช้กันอย่างไร ก่อนอื่นต้องขอเล่าย้อนกลับไปในวันที่ 24 มิถุนายน 2475 ซึ่งในอดีต เคยเป็น “วันชาติไทย” เนื่องจากในวันที่ 24 นี้ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลง การปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นการปกครองใน ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทางสำ�นัก นายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน ครั้งนี้โดยมีเนื้อหาตอนหนึ่งว่า

โดย อานนทวงศ์ มฤคพิทักษ์

สวัสดีครับ พบกันครั้งแรกกับคอลัมน์ Our Mind ซึ่งเป็นคอลัมน์ธรรมะ ใกล้ตวั เป็นธรรมะทีไ่ ม่ตอ้ ง“ปีนกะได”อ่าน เป็นเรือ่ งทัว่ ๆ ไปทีส่ ามารถเข้าใจได้แม้ จะไม่ได้เป็นคนที่นับถือศาสนาพุทธ บอกตามตรงว่าตัวผมเองก็ไม่ได้มีภูมิธรรม ขนาดที่จะสอนคนอื่นได้ เพราะฉะนั้นเรื่องราวที่นำ�มาเล่า ส่วนใหญ่จะมาจาก หนังสือทีผ่ มเคยได้อา่ นหรือธรรมบรรยายทีผ่ มฟังแล้วประทับใจจึงได้เลือกนำ�มา เล่าสูก่ นั ฟังครับ แน่นอนเรือ่ งศาสนาเป็นเรือ่ งทีล่ ะเอียดอ่อน (พอๆ กับการเมือง) มีความเป็นไปได้สูงว่าสิ่งที่ผมเขียนออกไปในบางครั้งอาจจะไปกระทบใจใครบ้าง ดังนั้นจึง “ขออโหสิกรรม” ล่วงหน้าเลยนะครับ ถ้ามีสิ่งไหนที่จะติชมหรือถกกัน (อย่างเป็นมิตร) ก็ขอเชือ้ เชิญเมล์มาคุยกันได้เลยที่ anontawong@gmail.com สำ�หรับฉบับนี้ขอเล่านิทานเบาๆ จากธรรมบรรยายของ ท่านโกเอนก้า (S.N. Goenka วิปัสสนาจารย์ชาวพม่า) ครับ มีศาสตราจารย์หนุ่มความรู้สูงผู้หนึ่งเดินทางบนเรือเดินสมุทรและในเรือนั้นมีกะลาสีเรือ แก่ๆ ผู้หนึ่งซึ่งอ่านหนังสือไม่ออกเขียนก็ไม่ได้ กะลาสีผู้นี้ชอบเข้าไปหาท่านศาสตราจารย์ใน ห้องพักเพื่อฟังท่านศาสตราจารย์คุยเรื่องวิชาการให้ฟังด้วยความประทับใจยิ่ง วันหนึ่งขณะที่ กะลาสีกำ�ลังจะออกไปจากห้อง ท่านศาสตราจารย์ได้ตั้งถามขึ้นมา ศาสตราจารย์: นี่แน่ะ เราเคยเรียนวิชาธรณีวิทยามาบ้างหรือเปล่า? กะลาสี: วิชาธรณีวิทยาคืออะไรครับ? ศาสตราจารย์: เป็นวิชาที่ว่าด้วยพื้นแผ่นดิน กะลาสี: ไม่เคยครับ ผมไม่เคยเข้าโรงเรียน ไม่เคยเรียนหนังสือเลย ศาสตราจารย์: (ด้วยความสมเพช) โธ่เอ๋ย นีเ่ ท่ากับเสียเวลาไปเปล่าๆ ตัง้ เสีย้ วหนึง่ ของชีวติ เชียวนะ กะลาสีชรารูส้ กึ เศร้าใจมาก ถ้าท่านศาสตราจารย์ผมู้ คี วามรูส้ งู บอกว่าเขาได้เสียเวลาไปตัง้ เสีย้ วหนึง่ ของชีวติ แล้วเขาก็คงเสียเวลาไปเสีย้ วหนึง่ ของชีวติ จริงๆ นัน่ แหละ วันรุง่ ขึน้ กะลาสีได้ ไปหาท่านศาสตราจารย์อกี หลังจากฟุง้ เรือ่ งวิชาการอยูพ่ กั ใหญ่ เมือ่ กะลาสีจะลุกออกจากห้อง ท่านศาสตราจารย์ก็ตั้งคำ�ถามขึ้นอีก Neighbour

8

ศาสตราจารย์: แล้วเราเคยเรียนวิชาสมุทรศาสตร์มาบ้างหรือเปล่า? กะลาสี: สมุทรศาสตร์คืออะไรครับ? ศาสตราจารย์: ก็วิชาว่าด้วยปรากฏการณ์ของทะเลและมหาสมุทรอย่างไรเล่า กะลาสี: ไม่เคยเลยครับ ผมเรียนท่านไปแล้วว่าผมไม่เคยเข้าโรงเรียน ศาสตราจารย์: (ส่ายหัว) โธ่เอ๋ย นี่เท่ากับเสียเวลาของชีวิตไปครึ่งหนึ่งแล้วนะนี่ กะลาสียิ่งเศร้าหนักขึ้น ถึงวันที่สาม เขาก็ไปหาท่านศาสตราจารย์อีก และถูกถามอีกว่า ได้เคยเรียนวิชาอุตุนิยมวิทยามาบ้างหรือไม่ กะลาสียังคงไม่รู้เช่นเคย ท่านศาสตราจารย์ก็ส่าย หัวพร้อมบอกกับกะลาสีว่า เขาได้เสียเวลาชีวิตไปแล้วถึงสามในสี่เลยทีเดียว นั่นทำ�ให้กะลาสี ยิ่งรู้สึกเศร้าหนักขึ้นไปอีก แน่นอนในเมื่อผู้มีความรู้สูงบอกว่าแกได้เสียเวลาไปแล้วถึงสามใน สี่ ก็หมายความว่าแกได้เสียเวลาไปแล้วถึงสามในสี่จริงๆ วันต่อมามีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้น กะลาสีชรารีบวิ่งไปที่ห้องท่านศาสตราจารย์แล้วร้องเรียก กะลาสี: ท่านศาสตราจารย์ครับ ท่านเคยเรียนวิชาว่ายนํ้าศาสตร์มาบ้างหรือเปล่าครับ? ศาสตราจารย์: ว่ายนํ้าศาสตร์อะไรกัน? กะลาสี: ท่านว่ายนํ้าเป็นหรือเปล่าครับ? ศาสตราจารย์: ไม่เป็น ฉันว่ายนํ้าไม่เป็น กะลาสี: (ส่ายหัว) ถ้าท่านว่ายนํ้าไม่เป็นเพราะท่านไม่เคยเรียนวิชาว่ายนํ้าศาสตร์มาก่อน ท่านก็จะต้องเสียเวลาชีวิตทั้งชีวิตของท่านเสียแล้วล่ะครับ เพราะเรือกำ�ลังจะจมลงสู่ก้นทะเล อยู่เดี๋ยวนี้แล้ว ถ้าท่านว่ายนํ้าได้ ท่านก็คงจะรอดตาย ผมเสียใจแทนท่านจริงๆ ครับ จะเห็นได้ว่าเราอาจรํ่าเรียน “ศาสตร์” ต่างๆ ได้ แต่ถ้าไม่ได้เรียนวิชา “ว่ายนาํ้ ศาสตร์” ก็คงจะไม่มปี ระโยชน์อะไร เพือ่ ไปให้ถงึ ฝัง่ ทีเ่ ราจะเป็นอิสระจากความ ทุกข์ทั้งปวงได้ เราอาจจะต้องว่ายนํ้าข้ามมหาสมุทรแห่งความทุกข์ยาก ทฤษฎีทั้ง หลายถ้าไม่มกี ารปฏิบตั กิ ค็ งเปล่าประโยชน์ และแม้แต่วชิ าว่ายนํา้ ศาสตร์เอง ถ้าเพียง แต่อ่านเอาจากตำ�ราหรือแค่ฟังคำ�บรรยายโดยไม่ลงว่ายนํ้าด้วยตนเองแล้ว เราจะว่ายนาํ้ ได้อย่างไร ผมเองก็ยงั ว่ายนาํ้ ไม่คอ่ ยแข็งเท่าไหร่ จากนีไ้ ปเรา มาเรียนวิชาว่ายนํ้าศาสตร์ไปด้วยกันนะครับ


“ ในภาษาไทยประชาชนและสัญชาติให้ใช้ว่า ‘ไทย’ ในภาษาอังกฤษ ชื่อประเทศให้ใช้ว่า Thailand (เปลี่ยนจาก “สยาม” Siam) ชื่อประชาชนและสัญชาติให้ใช้ว่า Thai ” ดังนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วเราก็จะสังเกตได้ว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะเรียก ชื่อประเทศของเราเป็นภาษาอังกฤษ เราก็จะต้องเรียกว่า ‘Thailand’ หรือ ‘Kingdom of Thailand’ (ราชอาณาจักรไทย) เหมือนๆ กับประเทศอื่นๆ ที่มี คำ�ว่า ‘land’ ตามหลังเช่น Finland, Poland, New Zealand เราจะไม่เรียกชื่อประเทศไทยว่า ‘Thai’ อย่างเดียว หากต้องการแต่งประโยคภาษาอังกฤษว่า ‘ฉันมาจากประเทศไทย’ จะแต่งได้ดังนี้ ‘I’m from Thailand.’ หรือ ‘I come from Thailand’ แต่จะไม่พูดว่า ‘I’m come from Thailand.’ หรือ ‘I am from Thai.’ ซึ่งถือว่าผิดไวยากรณ์ นอกจากนี้หากจะพูดว่า ‘เราเป็นคนไทย สัญชาติไทย’ ก็ให้ใช้ประโยคว่า ‘I am Thai.’ ไม่ต้องใส่คำ�ว่า ‘people’ ซึ่งแปลว่า ‘คน, ประชาชน’ ตามหลังเป็น ‘I’m Thai people.’ แต่ถ้าจะเรียกคนไทยหลายๆ คนให้ใส่ s ตามหลังคำ�ว่า Thai เป็นคำ�ว่า ‘Thais’ ก็พอ เพื่อนชาวต่างชาติคนหนึ่งของผู้เขียนได้แนะนำ�ให้รู้จักกับคำ�ว่า ‘Thinglish’ ซึ่งมาจากคำ�ว่า Thai บวกกับคำ�ว่า English ซึ่งก็หมายถึงการพูดภาษาอังกฤษแบบไทยๆ โดยไม่ถูก ไวยากรณ์มากนัก เช่น วลี/ประโยคภาษาไทย

วลี/ประโยคภาษาอังกฤษที่มักใช้ผิด

วลี/ประโยคภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง

เปิดและปิดไฟ

open/close the light

to turn on/off the light

ไม่มี

No have

There is not.

ฉันชอบมันมากๆ

I very like it

I really like it

ฉันชื่อ ...

My name …..

My name is …

ฉันจะไปส่งคุณที่สนามบิน

I send you to the airport.

I will take you to the airport.

ฉันรักคุณจริงๆ

I love you too much.

I really love you. (too much แปลว่า รักมากเกินไป)

การพูดแบบ Thinglish นี้ ถึงจะผิดรูปไวยากรณ์แต่ก็ยังดีที่กล้าพูด กล้าแสดงออก เพราะถ้าไม่ลองพูดหรือมัวแต่คิดว่ากลัวพูดผิด ทักษะทางภาษาอังกฤษก็จะไม่พัฒนา นะคะ พยายามใช้ภาษาอังกฤษบ่อยๆ เราเป็นกำ�ลังใจให้ค่ะ


อยูๆ่ ก็ (มีเรือ่ งราวให้) นอนไม่หลับ โดยนายแพทย์ ชัยเดช สระสมบูรณ์

ผมเชื่อว่าปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับ (Insomnia) คงเป็นปัญหายอดฮิตปัญหาหนึ่งที่หลายๆ คนคงเคยประสบพบเจอกันมาบ้างนะครับ อย่างน้อยๆ ก็สักครั้งหนึ่งในชีวิต ในเมื่อเป็นโรคยอดฮิตขนาดนี้ ยังไงฉบับนี้ผมขอหยิบยกประเด็นนี้มาเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะครับ โดยปกติความต้องการในการนอนหลับของแต่ละคนจะไม่เท่ากันนะครับ บางคนอาจนอน 5 ชัว่ โมงแล้วตืน่ ขึน้ มาโดยไม่งว่ ง ส่วนอีกคนอาจยังง่วงอยู่ อันนีเ้ กิดจากคุณภาพในการนอนหลับ รวมถึงความอ่อนล้าทีเ่ กิดขึน้ แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลนะครับ เอาง่ายๆ ว่าถ้าวันไหนคุณตืน่ นอนขึ้นมาแล้วรู้สึกสดชื่นและสามารถทำ�กิจวัตรได้โดยไม่รู้สึกง่วงนอน ก็ถือว่าคุณนอนหลับได้ เพียงพอในวันนั้นๆ ครับ สำ�หรับประเภทของอาการนอนไม่หลับนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ Primary ก็คืออาการที่พยายามเริ่มต้นการนอนแล้วนอนไม่หลับ และ Secondary ส่วน ใหญ่จะหมายถึงอาการหลังจากที่นอนหลับไปแล้วและมีการตื่นขึ้นมา กลางคัน แล้วหลัง จากนั้นไม่สามารถนอนหลับต่อได้อีก โดยอาการนอนไม่หลับทั้ง 2 ประเภทนั้นสามารถเกิด ได้จากหลายสาเหตุด้วยกัน แต่ส่วนใหญ่แล้วอาการมักจะกำ�เริบขึ้นแบบเป็นครั้งคราว ซึ่งส่วน มากก็มักจะเกิดจากความเครียด อาการซึมเศร้าหรือความวิตกกังวลเป็นส่วนใหญ่ แต่ในรายที่ มีอาการนอนไม่หลับแบบเรื้อรังนั้น อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงโรคอื่นๆ ด้วยก็เป็นได้ครับ ในกรณีทมี่ อี าการนอนไม่หลับเป็นครัง้ คราว ผมมีวธิ ที สี่ ามารถทำ�ได้งา่ ยๆ ทีบ่ า้ นมาแนะนำ� เพื่อแก้ปัญหาในเบื้องต้นดังต่อไปนี้ครับ เน้นกินอาหารจำ�พวก กล้วย ผลมะเดื่อ นมสด เนยถั่วและโยเกิร์ต ในช่วงอาหารเย็น ใน อาหารจำ�พวกนี้จะมีสาร Tryptophan ในปริมาณที่สูงซึ่งเป็นสารที่ช่วยส่งเสริมการนอนหลับ ให้ง่ายขึ้น หลีกเลี่ยงอาหารเย็นมื้อใหญ่เกินไปและเครื่องดื่มจำ�พวกคาเฟอีน แอลกอฮอร์ เบคอน ชีส ช็อกโกแลต แฮม มะเขือเทศ ไส้กรอก ผักโขมและอาหารที่มีส่วนผสมของไข่ อาหารพวกนี้จะมี สาร Tyramine ในปริมาณมากและมีฤทธิ์กระตุ้นสมองทำ�ให้นอนไม่หลับได้ แนะนำ�ให้ออกกำ�ลังกายเป็นประจำ�ในระหว่างวัน โดยเฉพาะในช่วงเช้าและช่วงบ่าย จะช่วย ทำ�ให้หลับง่ายขึน้ แต่ไม่แนะนำ�ให้ออกกำ�ลังกายในช่วง 2 ชัว่ โมงก่อนเข้านอนนะครับ เพราะจะ ทำ�ให้เกิดอาการนอนไม่หลับแทน การปรับพฤติกรรมการนอนก็สำ�คัญไม่แพ้กนั อันดับแรก โดยเริม่ จากการจัดห้องนอนให้มดื และเงียบสงบ แต่กม็ ขี อ้ ยกเว้นในบางรายทีม่ ปี ญ ั หาการนอนไม่หลับเมือ่ บรรยากาศเงียบเกินไป กลุ่มนี้เราจะแนะนำ�ให้เปิดเทปเสียงที่เป็นเสียงธรรมชาติเบาๆ คลอไปในระหว่างการนอน

อาทิเช่นเสียงใบไม้ เสียงฝนตกหรือเสียงคลื่นครับ ใช้ห้องนอนเพื่อกิจกรรมการนอนเท่านั้น (อนุโลมให้รวมถึงการ Make Love ได้ด้วยครับ) ไม่แนะนำ�ให้นอนดูโทรทัศน์ กินอาหารหรือทำ�กิจกรรมอืน่ ๆ ในทีน่ อน เพราะจะทำ�ให้เกิดความ เคยชินและนอนไม่หลับได้ครับ ควรเข้านอนเมือ่ ง่วงนอนจริงๆ แล้วเท่านัน้ ถ้ายังไม่รสู้ กึ ง่วงไม่แนะนำ�ให้ลม้ ตัวลงนอนครับ เพราะยิ่งจะทำ�ให้เกิดความกระวนกระวายมากขึ้น ยิ่งจะทำ�ให้นอนไม่หลับไปกันใหญ่ ถ้านอนไม่หลับไม่ต้องฝืน ให้ลุกขึ้นมาเข้าห้องนํ้า ดื่มนํ้าอุ่นๆ หรืออ่านหนังสือ พอเริ่มรู้สึก ง่วงแล้วค่อยพยายามนอนใหม่อีกครั้ง เข้านอนและตืน่ นอนให้เป็นเวลา โดยสังเกตจากพฤติกรรมการนอนว่าถ้าเราสามารถตืน่ ขึน้ มาตอนเช้าได้เองโดยไม่ตอ้ งใช้นาฬิกาปลุกและไม่รสู่ กึ ง่วงนอนหรือต้องงีบหลับอีกเลยตลอดวัน ก็ถือได้ว่าสามารถนอนหลับได้เพียงพอในคืนนั้น เรียนรู้ที่จะผ่อนคลายความเครียดและวางเรื่องทุกข์ใจทิ้งไว้ก่อนเข้านอน (อันนี้พูดง่ายแต่ ทำ�ยากนะครับ ผมเข้าใจ) หากหลังจากทดลองปรับพฤติกรรมการนอนดูแล้ว และพบว่ายังมีปัญหาการนอนไม่หลับ อยู่อย่างต่อเนื่อง ในกรณีนี้แนะนำ�ให้ไปปรึกษาแพทย์จะดีกว่าครับ เพราะอาจต้องมีการบำ�บัด แก้ปมปัญหาความเครียดที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ หรือต้องได้รับการตรวจเพิ่มเติมเพื่อแยกการ วินิจฉัยจากโรคนอนไม่หลับธรรมดาและโรคแทรกซ้อนอื่นๆ ครับ ท้ายที่สุดอาการนอนไม่หลับอาจต้องอาศัยการใช้ยานอนหลับเข้าช่วย ในกรณี นี้ไม่แนะนำ�ให้ ไปซื้อมาทานเองนะครับ เพราะยาประเภทนี้มีความอันตรายและผลข้างเคียงที่ ค่อนข้างมาก การใช้ยาเกินขนาดอาจทำ�ให้ผู้กินหยุดหายใจได้ หรือการหยุดยากระทันหัน หลังจากทานมาเป็นเวลานานก็อาจทำ�ให้เกิดการกำ�เริบของอาการนอนไม่หลับหรือในราย ที่รุนแรงอาจเกิดการชักจนถึงเสียชีวิตได้ครับ

เรื่องสำ�คัญของฟันปลอม

ข้อเสียของฟันปลอมแบบถอดได้คอื อาจมีการขยับ เจ็บและรำ�คาญบ้าง ข้อเสียอีกอย่างคือ เวลาอ้าปากอาจมองเห็น ทำ�ให้ไม่สวยงาม ส่วนข้อดีคือเวลาทำ� ไม่ต้องกรอฟันข้างเคียงมากนัก และเป็นฟันปลอมทีม่ รี าคาถูกทีส่ ดุ (สามารถเบิกประกันสังคมได้สว่ นหนึง่ และกรณีทที่ �ำ เป็นฐาน พลาสติก) เหมาะสำ�หรับการใส่ฟนั ปลอมในกรณีทชี่ อ่ งว่างมีขนาดกว้างๆ หรือเป็นช่องว่างแบบ ปลายเปิด ไม่มีฟันด้านท้าย 2.แบบติดแน่นหรือ “สะพานฟัน” ที่เราเรียกมันว่าสะพานฟันเพราะมันหน้าตาเหมือน สะพานครับ คือถ้าจะใส่ฟันตรงกลางก็จำ�เป็นต้องมีฟันหัว-ท้าย โดยเราจะกรอเหมือนทำ�ครอบ ทั้ง 2 ซี่แล้วเชื่อมฟันปลอมเข้าไปตรงกลาง ข้อดีของแบบติดแน่นคือมองดูจะคล้ายฟันธรรมชาติมาก รวมทัง้ ไม่มตี ะขอ การใช้งาน-ดูแล รักษาแทบไม่ตา่ งจากฟันธรรมชาติ ไม่ตอ้ งคอยถอดและลืม (เพราะมันถอดไม่ได้) ส่วนข้อเสียคือ ราคาค่อนข้างสูง ต้องกรอฟันข้างเคียงเยอะ 3.รากเทียม ลักษณะจะเป็นการฝังแกนโลหะลงไปในจุดที่เราต้องการใส่ฟันปลอมและทำ� ครอบฟันทับบนรากที่ฝังไว้ ข้อดีที่สำ�คัญของการทำ�รากเทียมคือมีความใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติมากและไม่ต้องกรอ ฟันข้างเคียง ข้อเสียใหญ่หลวงของรากเทียมมีอยู่ 2 ประการครับ คือราคาค่อนข้างแพงและ ต้องใช้เวลาในการทำ�มาก การจะเลือกฟันปลอม ไม่มแี บบใด”ดีทสี่ ดุ ”ครับ เราควรไปให้ทนั ตแพทย์ตรวจดูสภาพ ช่องปาก เพื่อเลือกชนิดที่เหมาะสมกับแต่ละคน เพราะฟันปลอมแต่ละชนิดก็มีข้อดี-ข้อด้อย ต่างกันไป แต่จะให้ดีที่สุดคือการหมั่นดูแลฟันแท้ๆ ของเราให้ดี อย่าให้โดนถอนจะดีกว่านะครับ

ทันตแพทย์ ศิลา จิรวัฒโนทัย

ฟัน เป็นอวัยวะส่วนที่สำ�คัญส่วนหนึ่งของร่างกายเพราะทำ�หน้าที่ใน การเคี้ยวอาหาร คนไข้ส่วนใหญ่เมื่อถอนฟันไปแล้วมักมีคำ�ถามตามมาเสมอ ว่าจำ�เป็นต้องทำ�ฟันปลอมหรือไม่? ลองมาทำ�ความเข้าใจไปพร้อมๆ กันครับ

เมื่อเราสูญเสียฟันไปอาจทำ�ให้เกิดปัญหาตามมาหลายอย่าง แยกเป็น 2 กรณีใหญ่ๆ คือ 1. การใช้งาน การกัด-เคี้ยวจะทำ�ได้ไม่สะดวก 2. ปัญหาเรือ่ งความสวยงาม โดยเฉพาะเมือ่ ฟันทีถ่ อนไปเป็นฟันหน้า ไม่วา่ บนหรือล่างก็ตาม นอกจากนี้การถอนฟันจะทำ�ให้เกิดช่องว่างในขากรรไกร ทำ�ให้ฟันที่เหลืออยู่ในปากล้ม-เอียง เข้าหาช่องว่าง ทำ�ให้ฟนั ทีเ่ คยชิดกัน ห่างออกจากกัน ปัญหาน่ากลัวทีเ่ กิดตามมาคือ มีเศษอาหาร ติดช่องฟันทีห่ า่ ง ฟันผุลกุ ลามจนอาจต้องถอนฟันข้างเคียง แต่การใส่ฟนั ปลอมจะช่วยแก้ไขและ ป้องกันปัญหาต่างๆ ดังกล่าวได้ครับ ปัจจุบันฟันปลอมจะมีอยู่ 3 ชนิดครับ 1.แบบถอดได้ แบ่งย่อยได้อีก 2 แบบคือแบบฐานพลาสติกกับแบบฐานโลหะ ข้อแตกต่าง คือแบบพลาสติกจะถูกกว่า แต่แบบโลหะจะทนและบางกว่า ทำ�ให้เวลาใส่ ไม่ค่อยรำ�คาญ (โดยส่วนตัวหมอแล้ว ถ้าเป็นฟันล่าง หมอจะแนะนำ�ให้ทำ�เป็นแบบโลหะครับ) การใช้งานและ การดูแลรักษาทั้ง 2 แบบจะไม่ต่างกันมากนัก Neighbour

10

ขอให้ทุกคนหลับฝันดีทุกคืนนะครับ


การแพ้เครื่องสำ�อาง

โดย แพทย์หญิง รุจเิ ลขา เจียรไพศาลเจริญ

เคยสงสัยกันบ้างไหมว่าเราแพ้เครื่องสำ�อางกันหรือเปล่า?แล้วการแพ้เครื่องสำ�อางเป็นอย่างไร? ผิวที่มีอาการแพ้เครื่องสำ�อางจะมีอาการเห่อ แดง คันและอาจมีอาการบวม แต่จะไม่เจ็บหรือปวด ทั้งนี้จะต้องแยก จากการระคายผิวที่เกิดจากการใช้เครื่องสำ�อางไม่ถูกต้อง การระคายเคืองมักเกิดจากการใช้สารเคมีพวกชำ�ระล้าง เช่น โฟมล้างหน้า โฟมสครับ ผงขัดหน้า สบู่เหลว สบู่ยา ยาที่ทำ�ให้ผิวเนียน เช่น กรดวิตามิน A AHA หรือ BHA เป็นต้น การ ใช้ยาบ่อยเกินไป เช่น หมอให้ทาวันละ 2 ครัง้ ก็ใช้ 4-5 ครัง้ การใช้ยาทีม่ คี วามเข้มข้นสูง เช่น พวกโลชัน่ ทีใ่ ส่แอลกอฮอล์ ตระกูล astringent toner (โทนเนอร์ชนิดความเข้มข้นสูง) และการใช้สำ�ลีเช็ดหน้าแรงเกินไป แต่การแพ้จะไม่ขึ้นกับ ขนาดยา แม้ใช้เล็กน้อยก็อาจมีอาการได้เช่นกันและแม้จะเลิกใช้ไปแล้วนานเต็มที ถ้ากลับมาใช้อกี ก้ยงั แพ้อกี เหมือนเดิม การทดสอบอาจทำ�ได้โดยใช้ patch test (การทดสอบโดยการนำ�สาร 23 ชนิด ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ แพ้บ่อย แล้วนำ�สารนั้นมาติดที่ผิวหนัง) หรือเอาสารที่สงสัยมาทาที่ข้อมือสัก 7 วัน ถ้าแพ้จะมีอาการแดงบวมและคัน เมื่อหยุดใช้อาการจะหายไป ปกติอาการแพ้มักจะเกิดตรงตำ�แหน่งที่ทา แต่บางครั้งก็เกิดไกลจากตำ�แหน่งที่ เป็นต้นเหตุ เช่น การใส่ตุ้มหูที่มีนิกเกิลก็อาจจะมีผื่นที่หน้าได้ ปัจจุบันเราพบว่ามีอาการแพ้เครื่องสำ�อางกันมากขึ้น เพราะเราใช้เครื่องสำ�อางกันมากขึ้น เตือนสาวๆ ไว้ว่าอย่าไปซื้อยามาใช้เองเพราะอาจจะเจอสารสเตอรอยด์ ใช้แล้วจะมีสิวฝ้าขึ้นและมีอาการติดยา เมื่อ ไม่ใช้ยาหน้าจะเห่อมากขึ้น จะคันและแสบ โดยเฉพาะเวลาอากาศร้อน (อันนี้ไม่ใช่แพ้แต่เป็นอาการแทรกซ้อนของยา) เมื่อสาวๆ เกิดอาการแพ้ก็ต้องค่อยๆ ทยอยหยุดยา ซึ่งอาจต้องใช้เวลาเป็นเดือน เช่น ถ้าเคยทาวันละสองครั้งก็ลดเหลือ 1ครั้ง/อาทิตย์ หรือวันเว้นวัน และลดไปเรื่อยๆ ในระหว่างลดยาก็ต้องทาครีมบำ�รุงพวกมี camomiles, green tea, aloe vera, jojoba oil หรือ ceramides ด้วย ลดการใช้นํ้าอุ่น โฟมและผงขัดหน้า ลดการใช้เครื่องสำ�อางที่มี AHA, BHA, ยาฝ้า, ยาสิว หรือครีมที่มีชื่อสารที่ลงท้ายด้วย -one ห้อยท้าย เช่น เพรดนิโซโลน เบต้าเมทาโซน เป็นต้น (ถ้าหมอเจอคนไข้ประเภทนี้ ก็ต้องเป็นจิตแพทย์ไปด้วยในตัว เพราะคนไข้ใจร้อนอยากหายเร็วๆ ถ้าคนไข้ไม่ร่วมมือก็หน้าใครหน้ามันล่ะค่ะ) อย่าเชือ่ โฆษณามากนัก ใช้สติไตร่ตรองกันสักนิด จ่ายแพงมากอาจแลกกับความสวยได้กจ็ ริง แต่ถา้ กินอาหารไม่ถกู หลัก ก็จะสวยไม่นาน you are what you eat กินผัก ผลไม้ที่อุดมด้วย vitamin c, antioxidant ใบหน้าก็จะสวยใสไม่ต้อง ไปฉีดวิตามินเข้าเส้น จะสวยคงทนต้องสร้างโภชนาบำ�บัดที่ถูกต้องนะคะ พูดไปสาวๆ จะเชื่อไหมหนอ?

Fight against

The SUN! 1.

3.

2.

คุณผู้อ่านรู้สึกเหมือนกันไหมคะว่าช่วงนี้แดดแรงเหลือเกิน ไม่ว่าจะหัน ไปทางไหนก็รอ้ นระอุไปหมด อุตส่าห์แต่งหน้าออกจากบ้านเสียสวยแต่ พอโดนพลังแสงพระอาทิตย์ทีเดียวหน้าก็แทบจะละลาย หนำ�ซํ้ากลับ บ้านลบเครื่องสำ�อางออกยังต้องเจอกับปัญหารูขุมขนอุดตันอีกต่าง หาก แต่อย่าได้แคร์ค่ะสาวๆ! เพื่อนบ้านแสนดีคนนี้มีตัวช่วยที่จะลด ปัญหามาบอกต่อกันค่ะ 1. Hybrids Skin Perfecting Primer จาก Murad เป็นทรีตเมนต์ไพรเมอร์ที่ครบ เครื่องจริงๆ ช่วยปรับสีผิวให้สมํ่าเสมอ กระชับรูขุมขน ควบคุมความมัน ลดอาการ ระคายเคือง ปกป้องผิวจากสารอนุมูลอิสระ เหมาะสำ�หรับทุกสภาพผิว สูตร Oil-Free ไม่ก่อให้เกิดการอุดตัน มีทั้งเนื้อ Matte ไร้ความมัน และเนื้อ Dewy ให้ผิวดูฉํ่าสุขภาพ ดี ราคา 1,850 บาท 2. Invisible Loose Setting Powder นวัตกรรมใหม่ของแป้งฝุ่นจาก Laura Mercier สัมผัสดุจใยไหม ด้วยอนูที่เล็กกว่าแป้งตัวอื่นๆ จึงทำ�ให้เนื้อแป้งกลมกลืนไปกับผิวหน้า แต่ให้ผลลัพท์ที่กระจ่างใส และเรียบเนียน มี 2 เฉดสีให้เลือกคือ สีเบจสำ�หรับสาวเอเชีย และสีม่วงสำ�หรับสาวผิวขาว ราคา 1,590 บาท 3. ประการสุดท้ายที่ขาดไม่ได้หากต้องการจะต่อกรกับแสง UV Expert GN-SHIELD™ SPF 50 PA +++ BB BASE จาก Lancôme ปกป้องผิวจากแสงแดดยาวนานถึง 12 ชั่วโมง และบำ�รุงผิวหน้าให้ขาว กระจ่างใสในคราวเดียวกัน ราคา 1,950 บาท 11

Neighbour


The Pastel Street โดย อรอนงค์ จัตวงศ์

ขีน้ ชือ่ ว่าเมืองไทย ฤดูไหนก็รอ้ นเหมือนเดิม ดังนัน้ เสือ้ ผ้าทีค่ ณ ุ สาวๆ นึกถึงกันก็คงจะไม่พน้ ผ้าเบาๆ พลิ้วๆ ซึ่งพอเหมาะพอเจาะพอดีกับเทรนด์แฟชั่นในบ้านเราขณะนี้ ไทยสตรีทแฟชั่นในปีนี้จะเน้นกระแสคืนสู่ธรรมชาติค่ะ คือ จะเน้นเนื้อผ้าที่เป็นเส้นใย ธรรมชาติอย่าง ผ้าฝ้าย ผ้าลินนิ และผ้าไหม (เนือ่ งจากเทรนด์นรี้ บั กระแสโลกร้อนมาก ขีน้ ผูค้ นส่วนมากเลยอยากจะคืนสูค่ วามเป็นธรรมชาตินนั่ เอง) ผ้าพวกนีใ้ ส่แล้วดูเบา สบายเหมือนกับสายลมแสงแดดในทุง่ หญ้าอ่อนๆ โดยจะออกไปทางเสือ้ ผ้าทีม่ สี สี นั สดใสอย่างเช่นสีเบจ สีพาสเทลในโทนสีตา่ งๆ อาจมี gimmick ตรงลายแฮนด์ปริน้ ท์ บนเนื้อผ้าทั้งตัวที่เพิ่มความโดดเด่น หรือมีลูกเล่นเล็กๆ “เบาเบา” ด้วยดีเทลของ แพทเทิร์น อาจใส่กับ accessories อย่างสร้อยคอ กระเป๋าหรือผ้าผูกผมแบบต่างๆ ก็ได้ จะทำ�ดูคลาสสิคและเก๋ไปอีกแบบ ที่น่าสนใจอีกอย่างคือการนำ�ดีเทลของการถัก ไหมพรม (Crochet) และการถักเชือก (Macramé) มาใช้กับเส้นขอบกระโปรงของคุณ สาวๆ หรือกระเป๋าและเครือ่ งประดับต่างๆ ซึง่ เราจะได้เห็นในเทรนด์นกี้ นั มากขีน้ ในกระแส แฟชั่นไทยเร็วๆนี้อย่างแน่นอน

Tips : สำ�หรับสาวๆ ที่ชอบความสดใสแต่ก็ยังไม่พ้นที่จะอิงกับกระแสวินเทจ ก็อาจจะ mix and match เสื้อผ้าวินเทจกับสีสันของพาสเทลก็ได้ ยังไงก็ยังอินอยู่ตลอดทั้งปีค่ะ Neighbour

12


History can be COOL! โดย นนท์ อามาตย์ทัศน์

สวัสดีครับหนุ่มๆ สาวๆ ชาว Homme’s Hour ทุกท่าน เข้าเดือนมิถุนายนแล้วนะครับ ไม่น่า เชื่อเลยว่าวันเวลาจะผ่านมาถึงครึ่งปีแล้ว (ยังจำ�ได้ว่าตอนปีใหม่ยังไปวิ่งหาที่ countdown ใน ลอนดอนอยูเ่ ลย) ไม่รวู้ า่ ผูอ้ า่ นจะรูส้ กึ เหมือนผมหรือเปล่าว่ามันครึง่ ปีแล้ว ยังทำ�อะไรไม่เป็นชิน้ เป็นอันสักที เพื่อนก็บอกว่าเอาเถอะ แหม ให้มันได้ย่างนี้สิ ฮ่าๆ

มาถึงเรื่องราวเท่ห์ๆ ของ Homme’s Hour ในนิตยสารอารมณ์ดี Neighbor ฉบับนี้ กันดีกว่าครับ พูดถึงเรื่องไทยๆ หนุ่มๆ ทราบหรือไม่ครับว่าจริงๆ แล้ววันที่ 24 มิถุนายนเคยเป็น วันชาติไทยมาก่อน อ้างข้อมูลจากหนังสือพิมพ์เดลินวิ ส์ฉบับวันที่ 22 มิถนุ ายน 2551 เรือ่ งราวของ “วันชาติไทย” ได้ถูกตีพิมพ์ตามนี้ครับ ในยุคสมัยของรัชกาลที่ 7 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้า อยู่หัว เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 นั้นคณะราษฎร์ซึ่งนำ�โดย พ.อ.พระยาพหลพลพยุหเสนา ได้ ยึดอำ�นาจเปลีย่ นแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในยุคนั้นจึงถือเอาวันที่ 24 มิถุนายนเป็น

พูดเรื่องประวัติศาสตร์มากันพอหอมปากหอมคอแล้ว เพื่อให้เข้ากับ theme ของ Neighbor ฉบับนี้ผมเลือก It Item มา 3 ชิ้นให้หนุ่มๆ ได้ Update ความเท่ห์กันครับผม Philippe Starck for FOSSIL Watch Autumn/Winter 2010 ดูเหมือนว่า อาจจะเก่าเก็บไปหน่อย แต่เนือ่ งจาก Philippe Starck เป็น designer/artist คนโปรดจึงต้องขอ เอามาแชร์ให้หนุ่มๆ ได้อินเทรนด์กัน ถ้าเบื่อนาฬิกาโรเล็กซ์หรือเท๊คฯ ที่ใส่อยู่เป็นประจำ� ลองหา นาฬิกา FOSSIL สวยๆ ฝีมือการออกแบบของ Philippe Starck มาใส่แก้ขัดไปก่อนสิครับ แต่ละ เรือนออกแบบได้เท่ห์ เรียบ เหมาะกับชุดลำ�ลองหรือจะใส่ไปทำ�งานก็เก๋ไม่ซํ้าใคร ให้ตายเถอะ ผมขอมันทุกเรือนก็แล้วกัน Mulberry Postman’s Lock Travel Bag ถ้าไปถามสาวๆ สักสิบคนว่ากระเป๋า Mulberry รุ่นไหนเธออยากได้มาครอบครองมากที่สุด เชื่อว่า 6/10 จะต้องตอบว่า Mulberry รุน่ Alexa เป็นแน่ ถ้าหนุม่ ๆ กระเป๋าหนักจริงก็พาสาวไปเดินไปซือ้ ทีพ่ ารากอนได้เลย แต่ถา้ อยาก จะได้เอามาใช้คู่กันแล้ว Mulberry เขาก็เพิ่งมีมาให้หนุ่มๆ ได้หิ้วคู่กับสาวๆ แล้วครับ Mulberry Postman’s Lock Travel Bag เป็นกระเป๋าใบใหญ่ทจี่ ขุ องได้เยอะเลยทีเดียว ตัวกระเป๋าทำ�จาก หนังควาย เหมาะสำ�หรับใช้ใส่เสื้อผ้าไปค้างคืนที่พัทยาหรือหัวหินสักสองสามคืน แต่ลองไปหิ้วที่ shop ดูแล้วหนักพอควรเลยครับ แต่ถือว่าคุ้มกับการลงทุน ถ้าหนุ่มๆ ชอบกระเป๋าหนัง รุ่นนี้ฟัน ธงว่า Classic แน่นอนครับ เรียบหรูดูดีก็เลือกสีดำ� แต่ถ้าอยาก casual หน่อยๆ สี Tan นี้เหมาะ มากครับ เรือ่ งราคาไม่ตอ้ งพูดถึง £1,300 สบายๆ (อย่าได้แปลงเป็นค่าเงินบาทเชียวนะ) จริงไหม ครับหนุ่มๆ?

“วันชาติไทย” และให้ถือวันที่ 24 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันหยุดราชการมีการเฉลิมฉลอง ต่อมา ภายหลังเห็นว่าการกำ�หนดวันที่ 24 มิถุนายนเป็นวันชาตินั้นไม่เหมาะสม รัฐบาลจึงได้กำ�หนดให้ วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นวันชาติไทยและยึดถือเรื่อยมา จนถึงปัจจุบันนี้ จากภาพจะเห็นหมุดคณะราษฎร์บนลานข้างพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นตำ�แหน่งที่คณะราษฎร์ยืนอ่านแถลงการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครองอันเป็นจุดเริ่มต้นของ ประชาธิปไตยในประเทศไทย ดังข้อความทีป่ รากฏบน “หมุดคณะราษฏร์” ความว่า “ณ ทีน่ ี้ คณะ ราษฎร์ได้กอ่ กำ�เนิดรัฐธรรมนูญเพือ่ ความเจริญของชาติ 24 มิถนุ ายน เวลายาํ่ รุง่ ” ดังนัน้ หมุดคณะ ราษฎร์จึงถือเป็นเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของชาติไทยเชียวครับ ถ้า หนุม่ ๆ ยังไม่มแี ผนพาสาวไปไหน ลองไปเดินเล่นทีล่ านข้างพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 แล้ว ตามรอยหมุดคณะราษฎร์ดูสิครับ เผลอๆ สาวๆ อาจจะแอบประทับใจในความรู้ของหนุ่มๆ ก็ได้

Uniqlo arrives Bangkok! หลังจากที่หนุ่มๆ สาวๆ minimalism ทั้งหลายช้อป MUJI ที่เซ็นทรัลจนเพลิน ถึงเวลาแล้วครับที่แบรนด์โปรดของผม (และอีกหลายๆ คน) จะได้ ฤกษ์เบิกโรงที่กรุงเทพฯ สักที ข่าวกรองเล่าให้ฟังว่ายูนิโคล่ จะเปิดสาขาแรกที่เซ็นทรัลเวิลด์บน พื้นที่ 2,700 ตร.ม. และวางสินค้าได้หลากหลาย ทำ�ให้ นึกถึงร้าน Uniqlo แบบออริจินัลในญี่ปุ่นกันเลยทีเดียว แถวสาขาที่เมืองไทยนี้จะเป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย โอ้โห … เอากันเข้าไปสิครับ สำ�หรับหนุ่มๆ ที่ไม่คุ้นเคยกับแบรนด์ Uniqlo และทำ�ไม หลายๆ คนถึงติดอกติดใจกันนัก ผมก็ต้องขอบอกว่าเป็น เสื้อผ้าที่ใส่ง่าย mix & match กันได้หลายแบบ เรียบๆ เท่ห์ๆ ไม่หวือหวาและคุณภาพเยี่ยม หวังอย่างเดียวว่าราคาจะไม่ทำ�ให้ หงายหลังก่อนซื้อ ล่าสุดได้นักแสดงสาวเจ้าของรางวันออส์การ์อย่าง ชาร์รีส เธียร์รอนและนักแสดงหนุ่มหล่อจากภาพยนตร์ Pirates of the Caribbean พ่อหนุ่มออร์แลนโด บลูมมาเป็นพรีเซนต์เตอร์เฉพาะกิจ ด้วย แวะเข้าไปเยี่มชมสินค้า online ได้ที่ www.uniqlo.com กันก่อน ได้เลยครับผม หวังว่าหนุ่มๆ สาวๆ คงจะถูกใจกับเรื่องราวอินเทรนด์ใน Homme’s Hour ฉบับนี้นะครับ เรามาอัพเดทความเท่ห์ รู้ ไว้ ไปอวดสาว กันอีกครั้งในฉบับหน้า รักษาสุขภาพนะครับ สวัสดีครับ 13

Neighbour


ณ ประเทศไทย กับ พรชิตา ณ สงขลา “แขกไป ใครมา”ฉบับนี้เราได้มีโอกาสนั่งคุยกับ เบนซ์ พรชิตา ณ สงขลา นักแสดงสาวคุณภาพที่ฝากผลงานในวงการบันเทิงมาแล้ว มากมาย ผลงานหลายชิ้นของเธอยังคงอยู่ในใจของคนไทย แม้วันเวลา จะผ่านไปถึง 10 ปีแล้วแต่ถ้าคุณผู้อ่านสังเกตดูจะเห็นได้ว่าเพลง “โดเรมี” และ “กินจุ๊บจิ๊บ” จากเรื่อง “สะใภ้ไร้ศักดินา” นั้นก็ยังคงเป็นเพลงที่มีคน ร้องติดปากมาจนถึงทุกวันนี้ น่าแปลกใจที่ลักษณะการวางตัวซึ่งบ่งบอก ถึงความเป็นมืออาชีพนัน้ ไม่ได้ท�ำ ให้เรารูส้ กึ ว่าเธอถือตัวหรือทำ�ให้การพูด คุยน่าเบื่อเลยสักนิด กลับกัน การพูดคุยของเราเป็นไปอย่างสนุกสนาน และมีแง่มุมที่น่าสนใจให้เราได้เก็บมาฝากคุณผู้อ่านเยอะทีเดียว

ตอนนี้พี่เบนซ์มีผลงานอะไรให้ติดตามบ้างครับ? ก็มี Thailand’s Got Talent ที่เพิ่งจบไป มีละครเรื่องเมียแต่งซึ่งกำ�ลังถ่ายทำ�อยู่ค่ะ อยู่ในวงการบันเทิงมานานเท่าไหร่แล้ว? อยู่มา 17 ปีแล้วคะ (ยิ้ม) อยู่มา 17 ปี พี่เบนซ์เห็นวงการบันเทิงไทยเปลี่ยนไปยังไงบ้าง? เบนซ์ว่าวงการมันเปลี่ยนไปค่อนข้างเร็ว ตอนที่เบนซ์อยู่แรกๆ นักแสดงจะยังไม่ค่อยเยอะ แล้วคนก็จะตามได้ว่ามีใครบ้าง แต่ตอนนี้จำ�ไม่ได้แล้วว่าใครชื่ออะไร เมื่อก่อนกว่าจะได้เป็น พระเอก-นางเอกแล้วจะให้คนจำ�ได้มนั ต้องใช้เวลา อย่างเบนซ์เนีย่ เข้าวงการมาหลายปีกว่าจะ มีละครเรือ่ งหนึง่ ทีค่ นจำ�เบนซ์ได้ มันเหมือนกับค่อยๆ พัฒนาตัวเอง แต่วา่ เดีย๋ วนีม้ นั ไม่ใช่ แ่ ล้ว บางคนเล่นละครเรื่องแรกดังเลย มันก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เร็ว ก็จะเป็นแบบมาเร็วแล้วก็ ไปเร็ว มันก็ดีคนละแบบ แต่สำ�หรับยุคเบนซ์นะ เบนซ์ว่าเบนซ์ได้ประสบการณ์ กว่าเบนซ์จะ โต กว่าจะมีคนรู้จัก กว่าจะเป็นนางเอกก็ต้องใช้เวลามากพอสมควร เหมือนกับได้ซึมซับจาก คุณป้า-คุณอา เราได้คำ�ตอบมาจากตรงนั้นเยอะ กว่าเราจะมายืนตรงนี้ สิ่งที่เราซึมซับมามัน จะทำ�ให้เรารู้ว่าเราควรทำ�ตัวยังไง อยู่ยังไงให้มันอยู่ได้ ตอนนี้พอมาปุ๊ปแล้วดังเลย ก็อยู่ที่ตัว เขาแล้วว่าจะทำ�ยังไงให้อยู่ได้นาน ซึ่งมันก็ค่อนข้างยากเพราะว่าคู่แข่งเยอะ มันก็แล้วแต่คน ด้วยนะ บางคนเขาประสบความสำ�เร็จแต่ทำ�ตัวน่ารัก เขาก็อยู่ได้นาน บางครั้งมันก็ขึ้นอยู่ กับการอบรมจากพ่อแม่ จากทางบ้าน ถ้าเขาถูกอบรมมาดี ไม่ว่าเขาจะดังยังไงเขาก็ยังทำ�ตัว น่ารัก ไม่ใช่จะเลวร้ายทุกคน วงการบันเทิงไทยต่างจากวงการบันเทิงต่างประเทศไหม? ต่างนะ เพราะว่าบ้านเราค่อนข้างจะชอบเด็ก คนทีม่ งี านเยอะเนีย่ ก็จะเป็นวัยรุน่ ทีอ่ ยูใ่ นกระแส แต่ในต่างประเทศเนี่ยยิ่งแก่เขาจะยิ่งเทิดทูน ยิ่งได้บทดี งานเยอะ ค่าตัวก็แพงขึ้น แต่บ้านเรา ยิง่ แก่ งานก็ยงิ่ น้อยลง การยอมรับมันก็มนี ะ แต่งานมันจะน้อยลง ซึง่ จริงๆ แล้วมันควรจะมาก ขึ้นสำ�หรับพวกที่เขาอยู่มาก่อน Neighbour

14


คนไทยกับละครนี่สัมพันธ์กันยังไงบ้างครับพี่เบนซ์? ละครมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนไทยนะ อาจจะไม่ใช่ทั้งประเทศ แต่ก็เป็นส่วนใหญ่ ยิ่งคน ต่างจังหวัดเขากลับบ้านเร็ว เลิกงานเสร็จเขาก็กลับบ้าน พอไม่มีอะไรทำ� อย่างน้อยเขาก็เปิด ทีวีดู อาจจะช่องอะไรก็ได้ แล้วแต่เขา เหมือนเป็นส่วนหนึ่งคือแบบว่าวันหนึ่งเขาต้องดูละคร สักเรือ่ ง ซึง่ มันมีผลต่างๆ กับเขา อาจจะเป็นด้านดีหรือด้านไม่ดกี ข็ นึ้ อยูก่ บั ครอบครัวว่าจะสอน ให้เขารูว้ า่ อะไรควรหรือไม่ควร เวลาละครโดนวิจารณ์วา่ เป็นตัวอย่างทีไ่ ม่ดี หรือว่านักแสดงคน นีค้ วรจะทำ�ตัวให้เป็นตัวอย่างมากกว่านี้ มันก็ท�ำ ได้ยากเหมือนกัน การทีจ่ ะทำ�ให้คนดูคดิ ได้วา่ มันเป็นแค่ละคร มันไม่ใช่คุณครู ไม่ใช่สิ่งที่จะมาสอนเราว่าเราควรจะทำ�ยังไง มันก็พูดยากนะ แต่มนั ก็สามารถนำ�มาปรับและทำ�ความเข้าใจได้ถา้ มีคนแนะนำ�ทีด่ ี ซึง่ เราอยูต่ รงนี้ เราก็จะเห็น อย่างละครเรื่องดอกส้มสีทองได้รับการพูดถึงเยอะเหมือนกัน พี่เบนซ์เห็นว่ายังไงบ้าง? คือเบนซ์ว่ามันก็เป็นแค่ละคร อย่างที่เขาพูดว่าดูละครแล้วย้อนดูตัวก็ตรงเลยนะ ในความคิด ของเบนซ์นะ มันอยู่ที่ว่าเราจะไปเลียนแบบตัวละครตัวไหน อย่างตัวละครตัวนี้ถูกมองว่าไม่ ดี คนด่ากันเยอะแยะ แล้วคุณอยากเป็นแบบนั้นหรือเปล่าล่ะ? ถ้าคุณอยาก นั่นคือคุณเลือก ที่จะเป็นเอง ไม่ใช่ละครทำ�ให้คุณเป็น ทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเรา ก็เราเลือกเองได้ว่าจะเป็นแบบ ไหน เวลาเราอยู่ตรงนี้ เห็นคนอื่นเขาว่าละคร เราเองก็เสียใจเหมือนกัน เพราะคนทำ�เขาตั้งใจ ทำ�นะ เขาตั้งใจทำ�ละครให้มันออกมาเป็นแบบนี้เลย ไม่ใช้ตั้งใจให้ละครออกมาดัง ทำ�ออกมา เป็นแบบนี้ให้เห็นว่ามันไม่ดียงั ไง ได้รบั ผลอย่างไร จะได้เป็นตัวอย่างให้สังคม เบนซ์วา่ มันเป็น แบบนี้ก็ดีนะ ถ้าตัวละครออกมาดีหมดทุกเรื่อง ทั้งเรื่อง แล้วมันจะได้อะไรไหม? มันจะสนุก ไหม? คนจะดูไหม? มันก็ต้องมีทั้งด้านดีและไม่ดี

สังคมเมืองกับสังคมชนบทต่างกันยังไงบ้างในความคิดของพี่เบนซ์? ตอนนี้สังคมเมืองเราวิ่งเร็วมากจนเราลืม บางทีเราเห็นประเทศเพื่อนบ้าน เขายังนุ่งผ้าถุงกัน อยู่เลย ดูน่ารักจัง เพราะฉะนั้นเบนซ์รู้สึกว่าอะไรที่มันมีความเป็นไทยแล้วมันยังคงอยู่ได้ มัน จะดีมาก อย่างอาหารไทยอ่ะ พอฝรั่งเขามา รสชาติมันก็กลายเป็นรสชาติแบบฝรั่ง ไม่ได้ทำ� เป็นรสชาติไทย คือเหมือนเราพยายามทำ�ให้เป็นเขา มันต้องมีความเป็นตัวเราสิ ความเป็น ไทยอ่ะ อาหารฝรั่งเขายังไม่เห็นใส่พริกป่นเวลาเราไปเมืองนอกเลย ยิ่งคนในเมืองนะ อะไรที่ มันจะเหมือนเมืองนอกได้ อะไรทีม่ นั ดูเหมือน... (หยุดคิด) คือดูมกี ารศึกษา ดูดี ดูไฮโซ เขาก็จะ ชอบ อยากทำ�แบบนั้น ซึ่งจริงๆ แล้วมันไม่เวิร์คหรอก คนที่อยู่ตรงนี้มันอึดอัดนะ มันดูพัฒนา แต่เงินเดือนก็เท่าเดิม แล้วไงล่ะ พัฒนาไปแล้วก็ลำ�บากเรื่องการซื้อ อย่างเช่นเรามีเงิน 8,000 อยูต่ า่ งจังหวัดชิลล์เลยนะ มีเงินเหลือเก็บอีกต่างหาก แต่พอมาอยูก่ รุงเทพฯ เนีย่ ลำ�บากหน่อย คือมันดูมากไป คนที่อยู่ในเมืองจะกลายเป็นหุ่นยนต์อยู่แล้ว คือชีวิตตื่นมาเนี่ยทำ�งาน - กลับ บ้าน ไม่รู้จะทำ�อะไร อย่างเพื่อนเบนซ์ที่เป็นมนุษย์เงินเดือนเขาก็ว่า “ทำ�ไมชีวิตใช้อะไรไม่ได้ เลย ต้องเก็บเงินไว้เพราะไม่รจู้ ะเป็นอะไรตอนไหน” มันต่างกับต่างจังหวัดมาก อย่างว่าแหละ เรากำ�ลังเป็นประเทศที่กำ�ลังพัฒนา มันก็เลยกลายเป็นว่าอยากจะทำ�ให้มันดูดี แต่เป็นแบบ ดูดีโดยรวมๆ ดีกว่าไหม? ประเทศดูดีแต่คนที่อยู่ดูแย่ลง เราก็รู้สึกไม่มีความสุข

สำ�หรับพี่เบนซ์เองอยากให้วงการบันเทิงไทยมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างไหมทั้งคนในวงการ ตัวงานและคนดู? คืออย่างที่บอกไป ตัวเบนซ์เองอยากให้วงการละครเป็นแบบต่างประเทศ คืออยากให้คนที่ เขาอยู่มานาน ให้เขาได้ค่าตอบแทนที่มันเหมาะสมกับสิ่งที่เขาได้ทำ�มา ไม่ใช่ว่าแบบว่าอยู่มา นานแล้ว พอมีเด็กใหม่เขามาปีเดียวกลับได้เงินมากกว่า มันก็ไม่ถูก คือควรจะดูแลเขาให้ดีๆ หน่อยไหม เขาก็สร้างตัวเขาเองมานานแล้ว อยากจะให้เขาดูแลเยอะนิดนึง เพียงแต่ว่ามันก็ พูดลำ�บาก เพราะในสังคมเรามันก็ชอบเด็กอยู่ดี จะมาแบบว่าเอาดาราเก่าอย่างแม่พิศมัยกับ พ่ออีด๊ มาเล่นคูก่ นั ถามว่ามีคนดูไหม มีคนดู แต่เป็นกลุม่ เดียว เขาก็จะว่าทำ�ไมพระเอกนางเอก แก่จัง อย่างเมืองนอกพระเอกเขาอายุ 60 นะยะ เขาก็ยังไม่เห็นแคร์เลย แถมอยากดูด้วยซํ้า เพราะว่าคนนี้เล่นต้องเจ๋งแน่เลย เบนซ์อยากให้บ้านเราเป็นแบบนั้นบ้าง บางทีเห็นพี่ที่เขา อยู่มานาน เขาก็มีอารมณ์แบบท้อๆ เราก็อยากให้ตรงนี้มันเปลี่ยนแปลง กลับไปยอมรับใน สิ่งที่มันดีและมีคุณภาพมากขึ้น สำ�หรับวงการของไทยแล้วเนี่ย อยากให้เขายอมรับบทละคร บางเรื่องที่เขียนแล้วมันไม่ต้องมีตัวร้ายได้ เหมือนหนังเกาหลีอ่ะ มันไม่มีตัวร้ายแต่ก็ร้ายมาก เลย อันนั้นคือชีวิตจริง ถามว่าละครแบบนี้คนไทยจะเข้าใจไหม คงต้องใช้เวลามากกว่า ไม่ใช่ แบบว่าคนไทยโง่นะ เพราะบางคนจะชอบบอกว่าคนดูไม่ได้โง่หรอก ไม่ต้องทำ�แบบนี้ๆ ด่า แบบนีๆ้ หรอก ฉันเข้าใจ แต่ถามจริง ถ้าทำ�แบบนัน้ จริงๆ คนก็ไม่ดู มันเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึง่ ของบ้านเราที่มันเปลี่ยนยาก แต่ก็อยากให้เปลี่ยน เพราะมันจะได้พัฒนาละครและการแสดง ของเราด้วย บางทีคนชอบอะไรแบบนี้ นักแสดงก็จะเล่นแบบนี้ละ มันก็เลยไม่พัฒนา เพราะ ยังไงคุณก็ชอบตัวร้ายแบบนี้ คือต้องตบนะ ไม่ตบไม่ได้ มันก็เป็นผลต่อตัวนักแสดงเหมือนกัน แบบนีไ้ งนักแสดงละครเลยย้ายไปเล่นหนัง หนังมันยืดหยุน่ ได้เปลีย่ นได้ แล้วคนพร้อมทีจ่ ะรับ แต่ละครกลับไม่รับ เออมันแปลกตรงนี้ นอกจากวงการบันเทิงที่มีลักษณะเฉพาะแล้ว พี่เบนซ์คิดว่าเสน่ห์ “ความเป็นไทย” อยู่ที่ตรง ไหนครับ? อย่างแรกเลยคือความที่เราเป็นแบบบ้านๆ นี่แหล่ะ ที่กรุงเทพฯ ก็ยังมีความเป็นบ้านๆ แทรก อยู่ ตามตึกต่างๆ ยังมีการขายข้าวแกงอยู่ คือมันก็ดี มันมีเสน่ห์ เป็นวัฒนธรรมที่หาไม่ได้จาก ทีอ่ นื่ แล้วคนไทยก็เป็นคนทีย่ งั มีนาํ้ ใจคอยช่วยเหลือ คอยยิม้ แย้มก็เป็นอีกส่วนหนึง่ ทีท่ �ำ ให้นกั ท่องเทีย่ วเขาอยากจะกลับมาบ้านเรา เหมือนเวลาเราไปต่างประเทศแล้วรูส้ กึ ว่าคนประเทศนี้ น่ารักมากเลย เราก็อยากกลับไปเทีย่ วอีก กลับกันถ้าไปเจอประเทศทีม่ แี ต่คนงีเ่ ง่า คนอารมณ์ เสียตลอด เราก็ไม่อยากไป ซึ่งบ้านเรายังมีความน่ารักอยู่ ถ้าไปต่างจังหวัด มีอะไรคนเขาก็จะ ช่วยเหลือมีนํ้าใจ มันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่หาไม่ได้ที่อื่น 15

Neighbour


แล้วที่เขาพูดกันว่าคนเมืองต่างคนต่างอยู่พี่เบนซ์เห็นว่ายังไง? อันนี้จริงนะ คนที่อยู่ในซอยเดียวกัน บางทียังไม่รู้จักกันเลย แต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดแบบว่าใน หมู่บ้านเดินไปไหนก็จะมีแต่คนรู้จัก เหมือนสมัยเด็กๆ คุณแม่เดินไปไหนเนี่ยก็จะมีคนรู้จัก หมดเลย เนี่ยมันมีความเป็นไทยอยู่ กรุงเทพฯ ต่างคนต่างทำ�งาน กลับมาบ้านก็ดึก แต่ต่าง จังหวัดกลับจากสวนตอนบ่าย ตอนเย็นก็พร้อมหน้าพร้อมตากัน กินข้าวด้วยกัน แต่มันก็ขึ้น อยู่กับว่าเราจะทำ�ยังไงให้ครอบครัวมีความสุขมากกว่า เราจะแบ่งเวลาให้ครอบครัวยังไงให้ ไม่รสู้ กึ ว่าคนกรุงไม่มเี วลา แต่คนต่างจังหวัดทำ�ไมเขามี เบนซ์เป็นคนทีไ่ ม่ชอบอยูบ่ า้ นคนเดียว รู้สึกว่าใครก็ได้อยู่กับฉันหน่อย อะไรที่เหงาจะไม่ชอบจะรู้สึกว่าเพื่อนบ้านหรือคนที่หน้าปาก ซอยเป็นอะไรที่เบนซ์ขาดไม่ได้ คือเราชอบอะไรที่มันมีความเป็นไทยแบบนี้ เป็นแบบบ้านๆ จะมีคนไทยกลุม่ หนึง่ ทีม่ คี วามเป็นอนุรกั ษ์นยิ มแบบ “นีเ่ ป็นของไทยเดิมนะ ห้ามเปลีย่ นแปลง” มีความคิดเห็นยังไงบ้าง? มันก็ดีส่วนหนึ่ง ไม่ดีส่วนหนึ่ง อย่าง Thailand’s Got Talent เนี่ยจะมีโชว์ที่เป็น ไมเคิล แจ็คสัน แต่เป็นหนุมานแล้วแบบแลกตัวกัน ในความคิดเราก็ชอบ แบบว่าเก่งมาก คนดูเข้าใจ ทั่วโลกดูก็เข้าใจว่าเป็นหนุมาน แต่ถ้าเป็นศิลปะบ้านเราก็ไม่สามารถใส่หัวโขนมา เล่นแบบนี้ได้ มันผิดธรรมเนียม ถามว่าดีสำ�หรับประเทศไทยไหม ก็ดีในส่วนที่คุณรักษาความ เป็นไทย แต่ถ้ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงบ้าง มันก็ดีเหมือนกัน ก็อย่างว่า มันก็ควรอยู่ในกรอบ

ที่มันควรจะเป็นด้วย ถ้าถามเรื่องความสมดุลย์มันก็พูดยาก ถ้าเป็นต่างประเทศเขาจะเล่นล้อ เลียนได้หมด ทั้งคนดัง ทั้งนายกฯ แต่บ้านเรามันไม่ได้ แล้วมันไม่ได้ก็คือไม่ได้จริงๆ นะ แต่ บางทีมันก็ดูมากไป แต่ก็พูดลำ�บากอีกเพราะผู้ใหญ่กับเด็กมันก็คนละยุคกันแล้ว เท่าที่สัมผัสมา Thailand’s Got Talent ต่างจากของที่อื่นยังไงบ้างครับ? คนไทยเนีย่ แตกต่างกับทีต่ า่ งประเทศ เวลาไม่ผา่ นเขาก็จะยอมรับแล้วจากไปโดยดี แต่ถา้ เป็น ต่างประเทศเนี่ยพอไม่ผ่าน เขาอาจจะโวยวายหรือไม่ก็บอกว่าเขาต้องกลับมาอีกแน่ คนไทยจะยอมรับในสิง่ ทีเ่ ราเป็น คือมันคนละวัฒนธรรมกัน มีโชว์บางอันทำ�ให้เรารูส้ กึ ว่าเมือง นอกทำ�ไม่ได้ อย่างโชว์ “คิดบวกสิปป์” ต่างประเทศไม่มีแน่นอน ถามว่าคนไทยจะเชียร์ไหม ไม่รู้เลย เพราะเราไม่รู้อารมณ์คนไทย มันเหมือนกับว่าคนไทยเนี่ยชอบขี้สงสาร จน 12 ทีมสุดท้ายเบนซ์กย็ งั เดาไม่ได้วา่ คนชนะคือใครคือพอเป็นบ้านเราเนีย่ เราไม่รวู้ า่ ตกลง เราจะสงสารหรือเอาคนที่เก่งดี พี่เบนซ์อยากเห็นประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้าง? เบนซ์อยากจะให้กลับไปเป็นเมืองไทยเหมือนเดิมนะ เราชอบอะไรทีม่ นั สือ่ สารกัน ชัน้ ฝากบ้าน เธอ เธอฝากบ้านชั้น ของเธอชั้นซื้อมาฝากนะ เบนซ์ว่าอย่างนี้มันดูดี มีความสุข

“เหมือนเราพยายาม ทำ�ให้เป็นเขา มันต้องมี ความเป็นตัวเราสิ อาหารฝรั่งเขายังไม่เห็น ใส่พริกป่นเวลาเราไปเมือง นอกเลย” ความเจ๋งของคนกรุงเทพฯ มันก็คือความชิลล์ของเรานี่แหละ ถึงเราจะมีงานเยอะยังไง เราก็ยังสามารถชิลล์ ได้ คืออารมณ์ดีได้ตลอด

Neighbour

16


ขนมไทยไม่เคยเก่า

คุณหมู วีรสวัสดิ์ สวัสดิ์-ชูโต คอลัมน์คุยข้างรั้วประจำ�ฉบับเดือนมิถุนายนนี้เราพาคุณ ผูอ้ า่ นมาทำ�ความรูจ้ กั กับคุณวีรสวัสดิ์ สวัสดิ-์ ชูโต ทายาท ผูก้ อ่ ตัง้ ร้านบ้านขนมสวยซึง่ เป็นเจ้าแรกทีห่ ยิบเอาขนมชัน้ ธรรมดาๆ มาปรับให้เป็นรูปดอกไม้ ได้อย่างสวยงาม อ่าน แล้วคุณผู้อ่านอาจจะตกใจว่า“เรื่องดีๆ แบบนี้ก็มีอยู่แถว บ้านเราด้วยแฮะ” Neighbour

18


“เด็กสมัยใหม่นี้ ขนมไทยจะไม่รู้จักเลย” ช่วยเล่าความเป็นมาเกี่ยวกับบ้านขนมสวยให้เราฟังหน่อยครับ บ้านขนมสวยอยูท่ ซี่ อยพัฒนาการ 65 ครับ ร้านนีเ้ ริม่ ต้นเมือ่ 50 ปีทแี่ ล้ว ซึง่ คุณแม่เป็นผูเ้ ริม่ ต้น เราเป็นรุ่นที่ 2 คุณแม่จะเป็นคนที่ชอบขนม ชอบประดิษฐ์ ชอบสร้างสรรค์ สมัยก่อน คุณแม่เคยเล่าให้ฟงั ว่าไปเห็นขนมชัน้ ทีม่ วี างขายบนรถเข็นตามตลาด ชิน้ ละ 2 -3 บาท เป็น แบบสีเ่ หลีย่ มธรรมดา แล้วมีวนั หนึง่ ก็เลยคิดอยากหยิบขนมชัน้ พับไปพับมากลายเป็นดอกไม้ ตอนแรกก็ทำ�ทานเองที่บ้าน แต่พอเป็นดอกไม้แล้วสวยก็เลยคิดว่าจะมาปรับรูปแบบขนม ใหม่ แล้วก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ แต่ก่อนเราเคยมีร้านอาหารและร้านขายขนมด้วย พอเลิก กิจการไปแล้ว เราก็เอาร้านขนมกลับมาไว้อยู่ที่บ้านเป็นโฮมเมด ลูกค้าก็ชอบเพราะเดี๋ยวนี้ ใครก็ชอบทำ�โฮมเมดกันทัง้ นัน้ แล้วมันก็ไม่มปี ญ ั หาเรือ่ งหน้าร้าน ลูกค้าดูในอินเตอร์เน็ตได้ ถ้าอยากจะเข้ามาชิมหรือเข้ามาคุยก็สามารถมาที่นี้ได้เลย คิดว่าเสน่ห์ของขนมไทยอยู่ตรงไหนครับ? จริงๆ แล้วขนมไทยเป็นเรือ่ งของความคุน้ เคยมากกว่า สมัยเด็กจะทานทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง อะไรพวกนีม้ าตลอด ขนมของฝรัง่ เนีย่ เพิง่ เข้ามาเป็นวัฒนธรรมใหม่ เสน่หข์ องขนม ไทยน่าจะอยู่ที่ความคุ้นเคยแล้วก็หาทานง่าย ถูกปากเรามากกว่า มะพร้าว กะทิ นํ้าตาลก็ จะคู่กันไป แต่ขนมไทยรูปแบบเดิมๆ ก็จะพื้นๆ มาก เราก็นำ�มาพัฒนาให้น่าสนใจขึ้น แต่ อันตรายของขนมไทยรวมถึงขนมเค้กคือทานแล้วจะอ้วน ส่วนผสมเกือบทุกอย่างจะคล้าย กัน ก็ต้องทานพอหอมปากหอมคอ แต่เด็กสมัยใหม่ทานขนมไทยน้อยนะ มันหายากขึ้น เรื่อยๆ แล้วรูปแบบมันเดิมๆ คนไม่ค่อยเอามาพัฒนา เดี๋ยวนี้แค่ขนมชั้นก็หาทานยากแล้ว นะ อยากจะทานทองหยอดก็ต้องไปตลาดอย่างเดียว เด็กสมัยใหม่เนี่ยขนมไทยจะไม่ค่อย รู้จักเลย อย่างขนมเปียกปูนบางคนยังไม่เคยทานเลย แล้วอีกอย่างคนทั่วไปจะเข้าใจว่า ขนมไทยจะทำ�ให้อ้วนแต่จริงๆ แล้วขนมเค้กทำ�ให้อ้วนมากกว่า แล้วเราจะทำ�ยังไงให้พวกเขาหันมากินขนมไทยกันมากขึ้นครับ? จริงๆ แล้วขนมไทยซึ่งเด็กไทยรุ่นใหม่ไม่ค่อยรู้จักเนี่ย อันนี้จะเอามาเป็นจุดขายก็ได้ พอ พูดถึงก็อยากจะหามาลองหามาชิม บางทีเด็กๆ ถามคุณพ่อคุณแม่ แล้วมันก็อาจเป็นแรง บันดาลใจให้อยากหามาลองทานลองชิม ผมว่ามันเป็นการตลาดด้วย แล้วแต่ว่าจะดึงมัน ขึ้นมาแบบไหน การทำ�ขนมไทยสมัยก่อนกับสมัยนี้ต่างกันไหมครับ? พี่เห็นตั้งแต่คุณแม่เริ่มทำ�ขนม สมัยก่อนจะเป็นโรงขนมใหญ่ๆ แล้วก็ไม่ได้นึ่งแก๊สแบบนี้นะ จะใช้กะลาเป็นเชื้อเพลิง เด็กๆ เราก็ชอบเอากะลาไปใส่เตาให้มันพุ่งเล่น กะลาเนี่ยมันจะมี นาํ้ มัน เวลาติดไฟมันจะพุง่ เหมือนแก๊ส พอกะลาหมดหนึง่ กะลาก็จะหยอดขนมชัน้ ลงไป ผม ก็คลุกคลีอยู่แบบนั้นนะ สนุกดี เห็นมาตลอดว่าเป็นอย่างไร สมัยนี้โรงงานไม่มีการใช้กะลา แล้ว ที่นี่ยังมีอยู่แต่ก็ไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะเหมือนเมื่อก่อนเพราะมีอุปกรณ์ช่วย สมัยก่อนใช้แบบธรรมชาติหมด อยู่ที่นี้มานานแล้ว เห็นการเปลี่ยนแปลงของที่นี้เป็นอย่างไรบ้างครับ? แถวนี้เจริญขึ้นเยอะมากนะเมื่อ 20 ปีที่แล้วก็ยังไม่ค่อยมีอะไร เมื่อก่อนเข้า ถ.พัฒนาการ มาเนี่ยจะเห็นทุ่งสีเขียวเยอะมาก ถ้าจะหาซื้ออะไรแต่ละทีก็ต้องไปตลาด แต่เดี๋ยวนี้เจริญ ขึ้นหลายอย่าง หาซื้อของได้ง่าย ตรงเมืองทองเนี่ยจะเริ่มกลายเป็นแหล่งของกินตอนเย็น บ้านคนก็เริม่ ปรับปรุงกลายเป็นร้านอาหารไปบ้าง เวลามันเปลีย่ นแปลงไป มันก็ท�ำ ให้อะไรๆ มันก็สะดวกขึ้น ยิ่งถ้าเป็นย่านประเวศ เมืองทองเนี่ยจะคึกคัก เดี๋ยวนี้เด็กๆ ก็สามารถไป จ่ายตลาดเองได้แล้ว

งามอย่างไทยตามขนบนั้นน่าชื่นชมเพราะถือเป็นการรักษาเอกลักษณ์ของชาติ อย่างไรก็ ตามหากเราปล่อยให้สิ่งต่างๆ นิ่งอยู่กับที่ ไม่นานความงามเหล่านั้นก็จะหายไป หากลอง หยิบของเก่ามาเล่าใหม่โดยเติมความสร้างสรรค์ลงไปด้วยก็จะช่วยทำ�ให้ความงามอย่างไทย ที่เราเคยคุ้นนั้นไม่ถูกหลงลืมไปตามกาลเวลา 19

Neighbour


Magic Candle Light หน้าฝนใกล้เข้ามาทุกที คุณเพื่อนบ้านสุดที่รักที่จะออกเดินทางไปไหน ระมัดระวังกันด้วยนะคะ แต่ส�ำ หรับใครทีไ่ ม่อยากออกไปไหน เนเบอร์ฉบับนี้ มีวธิ ชี ว่ ยสร้างบรรยากาศภายในบ้านให้กบั เพือ่ นๆ ทุกคนให้ โรแมนติกกัน สุดๆ ไปเลย และที่สำ�คัญยังสามารถป้องกันยุงได้อีกด้วยค่ะ อุปกรณ์ 1. หม้อสองชั้นเพื่อตุ๋นเทียน 2. แม่พิมพ์หรือแก้วชอตเพื่อใส่เทียน 3. พาราฟินแวกซ์ 1/2 กก. 4. ไส้เทียน 5. สีผสมเทียน (ถ้าหาซื้อไม่ได้ สามารถใช้สีเทียนแทนได้ค่ะ โดยละลายไปพร้อมกับพาราฟินแวกซ์เลย) 6. นํ้ามันตะไคร้ 3 - 4 หยด 7. วัสดุเพื่อทำ�เทียนสามารถหาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนทั่วไป วิธีทำ� 1. อุ่นหม้อตุ๋นด้วยความร้อนปานกลาง จากนั้นหั่น พาราฟินแว็กซ์เป็นท่อนเล็กๆ แล้วนำ�ไปเคี่ยวจนละลาย 2. ค่อยๆ เติมสีตามใจชอบและคนจนเนื้อแว็กซ์กับสีเข้ากันดี จนเนียน 3. ใส่หัวนํ้ามันตะไคร้หอมประมาณ 3-4 หยดแล้วคนให้เข้ากัน

4. หยอดเทียนใส่พิมพ์ที่เตรียมไว้หรืออาจหยอดใส่แก้ว ชอตเล็กๆ ก็ได้ตามใจชอบ 5. ปักไส้เทียนตอนที่เทียนยังไม่แข็ง ระวังอย่าให้ไส้ เทียนเบี้ยว 6. รอจนเทียนแข็งตัวแล้วจึงค่อยๆ แกะออกจากพิมพ์ 7. นำ�มาตบแต่งด้วยริบบิ้น หรือติดสติกเกอร์ก็สามารถนำ�ไป มอบเป็นของขวัญให้เพื่อนๆ ได้ค่ะ

แต่งห้องด้วยเรื่องเล่าจากธงเก่า โดย นิปัทม์ ทองเอียง

ใน 1 ปีเราต่างเวียนมาพบกับเทศกาลเฉลิมฉลองอยู่เรื่อยๆ อาจจะดูยากสักหน่อยกับการจัดห้องเพื่อเฉลิมฉลองวันชาติเก่า แต่ เรามาดูกันดีกว่าว่าเราทำ�อะไรกันบ้าง แน่นอนว่าเราจะต้องประดับ ธงชาติและประดับไฟ แต่จะทำ�อย่างไรให้ดูเก๋ดี? เริ่มด้วยการเลือกมุมห้องที่มีผนังเปล่า 1 ด้าน ประดับไฟสีสันโดยเลือกใช้สีขาว สีนํ้าเงิน และ สีแดง ห้อยระย้าให้ความสูงไล่เลี่ยกัน โคมสีเหล่านี้มีขายทั่วไป แต่จะทำ�เอง ก็ไม่ยาก แค่ซื้อหลอด warm light แล้วทำ�โคมตามสีธงชาติ ตัวโคมจะใช้อะคริลิกหรือขึ้น โครงลวดแล้วใช้ผ้าพันก็ได้ ตามความชอบ แต่อาจจะยากสักหน่อยตรงต่อวงจรสายไฟนี่ แหละ ตรงนี้ใครไม่เก่งจ้างทำ�ก็ได้ เสียไม่เท่าไหร่หรอกค่ะ ผนังที่ว่างอยู่ลองนำ� “ธงชาติ” สยามหรือ “ธงช้างเผือก”มาติดที่ผนัง แต่เราแนะนำ�ให้ลองใช้แผ่นสังกะสีแผ่นใหญ่ (หาซือ้ ได้ตามร้านขายอุปกรณ์กอ่ สร้างทัว่ ไป) แผ่ไปบนผนังทีเ่ ราเลือกไว้ ใช้นอ็ ตและตะปูยดึ ยิงซิลิโคนรอบๆ ให้ทนทาน ติดแม่เหล็กเข้ากับสิ่งที่จะแปะลงไป ผนังนี้จะไม่เปรอะเปื้อน สามารถเปลีย่ นได้ตลอดเวลา จากนัน้ จึงนำ�ธงมาติด จะช่วยเติมสีสนั ให้ผนังดูฉดู ฉาด มีชวี ติ ชีวาและมีเรื่องราวมากขึ้น อีกทั้งยังรับกับสีของโคมไฟใหม่อีกด้วย นำ�ความโมเดิร์นของโคมไฟบวกกับความเก๋าของธงชาติเก่าแบบนี้มาใช้ เก๋ ได้แบบภูมิใจในชาติไทยด้วยล่ะ!

Neighbour

20


อร่อยสุดต้องอยู่บน ฟุตบาท! เคยมี เ พื่ อ นฝรั่ ง มาถามเรื่ อ งของกิ น  ด้ ว ยความที่ หวังดีก็เลยแนะนำ�ร้านใหญ่ๆ ไป แต่ฝรั่งกลับบอกว่าเขา อยากได้ร้านอาหารริมฟุตบาทมากกว่า เพราะเขาบอกว่า อร่อยกว่าและเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของเมืองไทยที่เขาอยาก สัมผัส ไม่รู้ว่าไปได้ยินมาจากไหน แต่ยังไงเสียก็คงต้องเห็น ด้วยตามนั้น เพราะไม่ว่ามองไปทางไหน บ้านเราก็มีแต่ของ อร่อยอยู่เต็มไปหมด  “อร่อยใกล้บ้าน”  ฉบับนี้เราจึงถือ โอกาสแนะนำ�อาหารอร่อยๆ ที่อยู่บนฟุตบาทใกล้บ้านคุณ ผู้อ่านให้ ได้ลองเลือกกันดูบ้าง (เผื่อฝรั่งถามจะได้ตอบถูก)

อาดัมไก่ทอด ข้าวเหนียว หอมเจียว นํ้าจิ้มรสเด็ดปัตตานี ปากซอยพัฒนาการ 69

หากคุณเป็นคนชอบกินไก่ทอดแต่รู้สึกเบื่ออาหารแช่แข็งตาม fast food แล้ว ล่ะก็ ลองแวะมาซือ้ อาดัมไก่ทอดไปชิมแล้วจะติดใจ เพราะไก่ทนี่ ที่ อดสดทุกวัน เนือ้ ไก่กรอบ นอกนุ่มใน สีทองสวย หอมกลิ่นหอมเจียวตามขนบปักษ์ใต้ อร่อยได้ไม่ต้องกลัวสารเจือปน หากว่าข้าวเหนียวไก่ทอดทีน่ ยี่ งั อยูท่ อ้ งไม่พอ ยังมีหนังไก่ทอดกรอบให้ซอื้ ไปนัง่ กินเล่นด้วย แนะนำ�ว่าอย่ามาเกิน 13.00 น. เพราะไก่รา้ นนีอ้ าจจะถูกเหมาไปหมดแล้ว ของอร่อยก็ตอ้ ง แย่งกันหน่อยแล้วล่ะ!

ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ ปากซอยพัฒนาการ 65 จุดเด่นอยู่ที่มะระที่ไม่ขมจนเกินไปและยังสามารถเติมมะระและถั่วงอกได้ไม่อั้น อีกด้วย นอกจากนั้นยังมีพริกคั่วที่ทางร้านทำ�เอง ไม่เหมือนพริกตามร้านทั่วๆ ไปที่เติมยังไงก็ ไม่เผ็ดสักที แต่ที่นี่ใส่นิดเดียวก็เผ็ดมากแล้ว (คอนเฟิร์มโดยทีมงานว่าเผ็ดจริง) แต่ถ้าไม่ชอบ ทานเผ็ด ทานเลยแบบไม่ต้องปรุงก็อร่อยจะแย่อยู่แล้ว ร้านเปิดตั้งแต่เวลาประมาณ 9.30 น. และจะหมดประมาณ 13.00 น. ถ้ามาช้าอาจจะอดกินกันได้ง่ายๆ เพราะว่าที่ร้านนี้ขายดีมาก!

กุยช่ายหน้าใสตลาดพัฒนาการ ร้ า นอยู่ ใ นตลาดพั ฒ นาการ ใกล้ กั บ ศาลเจ้ า มี ทั้ ง กุ ย ช่ า ยที่ เ ป็ น ไส้ ดั้ ง เดิ ม ไส้

กะหลํ่าปลีและไส้หน่อไม้ให้เลือกได้ตามชอบ ราคาขายอยู่ที่กล่องละ 30 บาทมีทั้งหมด 5 ชิ้น ร้านเปิดตั้งแต่ 7.00 น. และจะเริ่มหมดก่อนช่วงเที่ยงวัน ถ้าใครอยากหาซื้อมาไว้ ทานเป็นอาหารว่างหรือหิ้วไปเป็นของฝากสร้างความประทับใจ เห็นทีจะต้องรีบกันหน่อย

บัวลอยไข่หวานเมืองทอง 2/2

ข้าวเหนียวมูน มะม่วง มูฮัมหมัดรสดี เมืองทอง 2/3 มะม่ ว งร้ า นนี้ สั่ ง ตรงมาจาก อ.บางคล้ า เป็ น ของดี ขึ้ น ชื่ อ

จาก จ.ฉะเชิงเทรา คัดมาแต่ลูกโต เนื้อแน่นๆ สีเหลืองสวย(มาก) ทาน คู่กับข้าวเหนียวมูนที่ทางร้านนึ่งสดๆ ไม่มีการทำ�ค้างไว้จนแห้งแข็งเสีย อารมณ์ จะแบ่งซื้อมาเป็นกิโลฯ หรือจะให้จัดมาเป็นชุดก็ได้ สะดวก หาทานได้ ทั้ ง ปี แ ละราคาไม่ แ พงอย่ า งนี้ ก็ มี อ ยู่ ใ กล้ บ้ า นเหมื อ นกั น แฮะ

Neighbour

22

ที่ร้านทำ�บัวลอยเอง รสชาติดี เยี่ยม ใช้กรรมวิธีตามตำ�หรับโบราณด้วย กระทะทองเหลือง รสชาติไม่หวานจัดจน เกินไป สามารถเลือกได้ตามชอบว่าจะใส่ ไข่หวานด้วยหรือไม่ ราคาถุงละ 20 – 25 บาท ซึ่งถือว่าไม่แพง นอกจากนั้นยังมี ทับทิมกรอบสีสวย อร่อยกรุบๆ ให้ได้ชิม ด้วย ร้านตั้งอยู่เยื้องกับโลตัสเอ็กเพรส ขายตั้งแต่ช่วง 16.00 น. เป็นต้นไป (แต่ สัก 18.00 ก็หมดแล้วล่ะเพราะขายดีเชียว)


คัพเค้กมะตูม “รสสัมผัสอันอ่อนหวาน นุ่มนวลและน่ารัก” โดย ปริดา มโนมัยพิบูลย์

ฉบับนี้ บัวมีขนมอร่อยที่เป็นสูตรรักสูตรหวงของบัว มาฝากค่ะ เป็นเค้กมะตูมสูตรพิเศษที่ไม่เหมือนเค้กมะตูมที่ขายกัน ทั่วไป บัวได้สูตรเก่าแก่นี้มาจากผู้ ใหญ่ที่เคารพท่านหนึ่ง แล้วบัว จึงปรับสูตรให้คล้ายกับเค้กผลไม้ของฝรัง่ ซึง่ ทำ�ให้เนือ้ เค้กมีความ หอม นุ่มแต่ชุ่มชื้น เจือความหวานน้อยๆ และมีเนื้อมะตูมเป็นชิ้น สอดแทรก ตัดกับรสมันกรุบกรอบของถั่ว ใครจะคิดว่าขนมฝรั่ง หอมกลิ่นนมเนย เมื่อมาผสมผสานเข้ากับผลไม้เชื่อมไทยๆ อย่าง มะตูมเชือ่ มแล้ว จะอร่อยจนทำ�เท่าไหร่กท็ านเองได้จนหมด ยิง่ ทาน กับกาแฟหรือชาร้อนๆ นะคะ ทานหมดไม่รู้ตัวจนแทบไม่เหลือแบ่ง ให้ ใครเลยค่ะ เค้กมะตูมสูตรนี้มีเคล็ดลับอยู่ตรงที่ใส่เนื้อมะตูมเยอะ มาก ส่วนหนึ่งยีกับนมใส่ผสมลงไปในเนื้อเค้ก อีกส่วนหั่นเป็นชิ้น ใส่ทหี ลังก่อนเข้าเตาอบ นอกจากนีย้ งั ต้องอบไฟอ่อนนะคะ โดยใช้ เวลาอบค่อนข้างนาน เพือ่ ให้เนือ้ เค้กนุม่ นวลชุม่ ชืน้ ไม่กระด้าง ทาน กับหน้าครีมชีสหอมๆ มันๆ แสนจะเข้ากันดีค่ะ บัวชอบทำ�เค้กนี้ไป ให้ผู้ ใหญ่ในเทศกาลต่างๆ เวลาทำ�ให้ผู้ ใหญ่ บัวจะทำ�ใส่ถาดฟอยล์ แบบยาว (loaf) และใช้แอปริคอตแยมทาหน้าบางๆ แทนครีมชีสค่ะ

ส่วนผสมเค้ก แป้งเค้กร่อน 2 1/4 ผงฟู 1 ผงโซดา 1/4 มะตูมเชื่อม 240 นมข้นจืด 1/4 เนย 1 นํ้าตาลทรายแดง 1 ไข่แดง 3 นมเปรี้ยว 1/4 ถั่วอัลมอนต์ หรือ พิสตาชิโอ ส่วนผสมครีมชีส ครีมชีสนิ่ม เนยจืดนิ่ม นํ้าตาลไอซิ่ง กลิ่นวานิลา

1 1 150 1

ถ้วย ช้อนโต๊ะ ช้อนชา กรัม ถ้วย ถ้วย (227กรัม, 1 ก้อน) ถ้วย ฟอง ถ้วย

วิธีทำ�เค้ก 1. ร่อนแป้งเค้กกับผงฟูและผงโซดารวมกัน พักไว้ 2. ใส่มะตูมเชื่อมครึ่งหนึ่งกับนมข้นในโถเครื่องผสมอาหาร (FOOD PROCESSOR) ซึ่งใส่ใบมีดสับเตรียมไว้ บดให้เละ ตี เนยที่อ่อนตัวกับนํ้าตาลทรายแดงจนขึ้นฟู ใส่ไข่แดงและตีให้เข้ากัน ตามด้วยนมเปรี้ยว ปั่นจนส่วนผสมเข้ากันจึงเปิด ฝาเครื่อง 3. ใส่แป้งที่ร่อนไว้ในส่วนผสมมะตูมทีละครึ่ง ผสมให้เข้ากัน (อย่านานนะคะ เค้กจะหนัก) 4. เทส่วนผสมทั้งหมดใส่พิมพ์คัพเค้ก ใส่มะตูมเชื่อมอีก 120 กรัม ที่หั่นเป็นชิ้นเล็กลงไปผสม 5. ใส่ถั่วอัลมอนต์ พิสตาชิโอหรือวอลนัทลงไปผสม 6. อบในเตาอบที่อุณหภูมิ 180 องศาประมาณ 10 นาที แล้วจึงลดอุณหภูมิเป็น 150 องศาอีกประมาณ 40 นาที หรือ จนสุกเหลือง ทิ้งไว้ให้เย็น แล้วแต่งหน้าขนมด้วยครีมชีส

ก้อน(300 กรัม) ก้อน (227กรัม) กรัม ช้อนชา

วิธีทำ�หน้าครีมชีส 1. ตีครีมชีสนิ่มกับเนยจืดนิ่ม 2. ค่อยๆ เติมนํ้าตาลไอซิ่ง 3. เติมกลิ่นวานิลา 4. ตีจนส่วนผสมเป็นครีมเนื้อเดียวกัน 5. บีบลงบนคัพเค้กที่หายร้อนแล้ว ตบแต่งให้สวยงาม 23

Neighbour


สุขพิพใจได้ ย อ ้ นอดี ต ิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว คุณผู้อ่านหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าวันชาติไทยนั้นคือ วันที่ 5 ธันวาคม หรือ วันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ นี่เอง และอีกหลายคน ก็คงยังไม่ทราบด้วยเหมือนกันว่าก่อนที่จะมีการกำ�หนดวันชาติไทยเป็นที่ 5 ธันวาคมในสมัยรัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม  พ.ศ. 2503 นั้น วันชาติไทยเก่าคือวันที่ 24 มิถุนายนซึ่งกำ�หนดขึ้นตามวัน ที่มีการปฏิวัติ “สยาม” โดยคณะราษฎร์ คือเปลี่ยนระบบการปกครองจาก ระบอบราชาธิปไตย(สมบูรณาญาสิทธิราชย์) ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) มาเป็นระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหา กษัตริย์ทรงเป็นประมุข การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้ง สำ�คัญครั้งหนึ่งของประเทศไทยหรือสยามในตอนนั้น เพื่อเป็นการระลึกถึงการ เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้เมื่อครั้งอดีต (ซึ่งยังคงส่งผล ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน) คอลัมน์สุขใจในหนึ่งวันนี้ เราขอพาคุณผู้อ่านเดินทาง มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่สะพานผ่านฟ้า เพื่อย้อนอดีตและทำ�ความเข้าใจประวัติศาสตร์ในอีกแง่มุมหนึ่งซึ่งอาจไม่เคยรู้ มาก่อนไปด้วยกันครับ Neighbour

24

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งอยู่บนถนนหลานหลวง แขวง วัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย หรือแถวๆ ต้นสะพานผ่านฟ้านั่นเองครับ อาคาร ของพิพิธภัณฑ์มองหาได้ง่ายเพราะเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกและอยู่ตรงหัว โค้งพอดี เมื่อมาถึงจะพบว่ารูปแบบของอาคารเป็นแบบนีโอคลาสสิค มีหอคอยที่ยอด โดมและตบแต่งด้วยลายปูนปัน้ สวยงาม อาคารหลังนีเ้ ริม่ ก่อสร้างขึน้ ในปลายรัชกาลที่ 5 ครับ โดยในสมัยนัน้ ได้เปิดให้เช่าเป็น “ห้างยอนแซมสัน” ขายผ้าฝรัง่ และตัดชุดสูทสากล กรมศิลปากรได้ขนึ้ ทะเบียนอาคารหลังนีเ้ ป็นโบราณสถานแห่งชาติแล้วและปัจจุบนั อยูใ่ น ความดูแลของสถาบันพระปกเกล้าฯ แน่นอนว่าภายในนั้นเต็มไปด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และสืบเนือ่ งกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยูห่ วั และ สมเด็จพระนางเจ้ารำ�ไพพรรณีฯ พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ซึ่งทางพิพิธภัณฑ์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระนางเจ้ารำ�ไพพรรณีฯ พระราชทานสิ่งของส่วนพระองค์นำ�มาจัดแสดงและ เปิดให้ประชาชนได้เข้าชมกันด้วยครับ


ภายในพิพิธภัณฑ์แบ่งออกเป็น 3 ชั้น 3 ห้องจัดแสดง โดยแต่ละห้องบอกเล่าเรื่องราวที่ต่าง กันไป เมื่อเข้าไปภายในจะพบกับ ห้องจัดแสดงชั้นที่ 1 ซึ่งจัดแสดงเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ สมเด็จพระนางเจ้ารำ�ไพพรรณี พระบรมราชินผี เู้ ด็ดเดีย่ วและเป็นแบบอย่างทีด่ สี �ำ หรับปวงชนชาว ไทยด้วยพระราชจริยาวัตรทีง่ ดงาม ในห้องนีเ้ ราจะได้ทราบถึงพระราชประวัตสิ ว่ นพระองค์ตงั้ แต่ ขณะทรงพระเยาว์ พระราชกรณียกิจต่างๆ การตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั เมื่อครั้งเสด็จไปประทับ ณ ประเทศอังกฤษ และพระราชกรณียกิจขณะเสด็จกลับมาประทับ ณ ประเทศไทยเป็นการถาวรจนกระทั่งเสด็จสวรรคตในปีพ.ศ. 2527 นอกจากนีย้ ังจัดแสดงสิง่ ของ เครือ่ งใช้สว่ นพระองค์ดว้ ย เมือ่ เข้ามาชมทีห่ อ้ งจัดแสดงชัน้ ที่ 1 นี ้ อย่าลืมไปยืนฟังถ้อยคำ�บอกเล่า ของ ผู้ที่เคยอยู่ในใกล้ชิดพระองค์ท่านและลูกหลานของข้าราชบริพารคนสนิทกันดู จุดที่กล่าวถึงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจเพราะเป็นคำ�บอกเล่าโดยตรงจากคนที่เคยได้สัมผัสกับ บารมีของพระองค์ท่านอย่างใกล้ชิด สำ�หรับห้องจัดแสดงบริเวณชั้น 2 นั้นเกี่ยวกับพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระ ปกเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ขณะทรงพระเยาว์ การเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ เหตุการณ์เมื่อครั้งทรง สละราชสมบัติจนกระทั่งเสด็จสวรรคตและการถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ ประเทศอังกฤษ และการเชิญพระบรมอัฐกิ ลับมายังประเทศไทย มีเอกสารหลายชิน้ ทีเ่ ราไม่เคยได้เห็นหรือได้อา่ น มาก่อนให้ได้ศกึ ษากัน เอกสารเหล่านีล้ ว้ นหาดูได้ยากและเป็นประวัตศิ าสตร์ชาติไทยในอีกแง่มมุ หนึ่งที่หนังสือเรียนสมัยมัธยมฯ ไม่ได้ครอบคลุมถึง (ซึ่งจริงๆ แล้วเราเองก็ควรรู้ครับ) ห้องจัดแสดงชัน้ ที่ 3 ของพิพธิ ภัณฑ์ จัดแสดงเครือ่ งใช้สว่ นพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เช่น ฉลองพระองค์ พระมาลา ฉลองพระบาท รวมทั้งพระราชกรณียกิจต่างๆ เช่นการจัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับพิมพ์อักษรไทยที่สมบูรณ์ การพระราชทานปริญญาบัตรแก่ บัณฑิตที่จบการศึกษาเป็นครั้งแรกของประเทศไทย พระราชดำ�ริที่จะพระราชทานรัฐธรรมนูญ ในพิธีฉลองพระนคร 150 ปี

การเปิดสะพานพระพุทธยอดฟ้าและปฐมบรมราชานุสรณ์ พระราชลัญจกรในพระองค์ ฯลฯ แต่นอกจากห้องจัดแสดงทั้ง 3 แล้ว อีกส่วนหนึ่งน่าสนใจคือ ศาลาเฉลิมกรุงจำ�ลอง ซึ่งเป็นห้อง จัดฉายวีดิทัศน์และภาพยนตร์ โดยจำ�ลองบรรยากาศการชมภาพยนตร์ในศาลาเฉลิมกรุง ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั โปรดเกล้าฯ ให้จดั สร้างขึน้ เนือ่ งในโอกาสสมโภชพระนคร อายุครบ 150 ปี ห้องศาลาเฉลิมกรุงจำ�ลองให้บริการจัดฉายภาพยนตร์ทงั้ ภาพยนตร์ฝพี ระหัตถ์ ในรัชกาลที่ 7 และภาพยนตร์เก่าร่วมรัชสมัย ซึ่งทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และหาชมได้ยาก ด้วย (ลองโทร.ไปสอบถามรอบฉายจากทางพิพิธภัณฑ์ดูได้ครับ) พิพธิ ภัณฑ์พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั แห่งนีไ้ ด้รบั การดูแลและจัดการอย่างดีเยีย่ มครับ เมื่อคุณผู้อ่านได้เข้าไปชมจะเห็นได้ว่าบรรยากาศภายในนั้นสวยงามเหลือเกินและเหมือนกับ ว่าสถานที่แห่งนี้กำ�ลังพาเราเดินทางไปสู่ยุคอดีตในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำ�คัญของ ประเทศไทย เนือ้ หาทีท่ างพิพธิ ภัณฑ์ได้เก็บรวบรวมและถ่ายทอดนัน้ ก็ได้ถกู จัดวางอย่างเป็น ระบบ ทำ�ให้เราได้ทราบข้อมูลทีต่ อ่ เนือ่ งและร้อยเรียงกันเป็นเรือ่ งราว ซึง่ ง่ายต่อการติดตาม และทำ�ความเข้าใจ ทั้งนี้ทางพิพิธภัณฑ์ยังได้นำ�เสนอเกร็ดความรู้เล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับ พระราชจริยวัตรและประวัติศาสตร์ซึ่งเราอาจไม่เคยรู้มาก่อนไว้ ได้อย่างน่าสนใจทีเดียว การใช้วันหยุดพักผ่อนในพิพิธภัณฑ์แบบนี้อาจจะไม่ค่อยเหมาะกับคนไม่ชอบอ่านเท่าไหร่ แต่ ถ้ารูส้ กึ ว่าอยากได้ความอิม่ เอิบใจแล้วล่ะก็ทพี่ พิ ธิ ภัณฑ์แห่งนีม้ เี ตรียมไว้ ให้คณ ุ ผูอ้ า่ นเป็นของ ฝากกลับบ้านแน่นอนครับ พิพิธภัณฑ์พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 2 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย แขวงวัดโสมนัสกรุงเทพฯ 10100 เปิดให้เข้าชมทุกวัน(เว้นวันจันทร์ วันปีใหม่และวันสงกรานต์)  ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น. โทร. 02-280-3413-4, 02-281-6820 25

Neighbour


พยากรณ์รายเดือนมิถุนายน 2554

โดย หมอกฤษณ์ คอนเฟิร์ม

SundayMonday TuesdayWednesday

Thursday

การงาน มีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างมาก เดือนนี้ ต้องระวังงานด้านเอกสาร อย่าไว้ใจคนอืน่ ทีไ่ ม่ใช่ คนในกลุ่มงาน ส่วนงานประเภทอื่นไม่มีปัญหา ผูใ้ หญ่ให้โอกาสแสดงฝีมอื เต็มที่ อุปสรรคทีก่ �ำ ลัง พบคือสะพานไปสู่ความสำ�เร็จ การเงิน คุณยังต้องรักษารายจ่ายเอาไว้ให้ คงที่ เนื่องจากหลายๆ ครั้ง มีการใช้เงินทองไป กับของฟุ่มเฟือย หากไม่ปรับปรุงจะกลายเป็น ปัญหาใหญ่ที่เรื้อรังได้ ความรัก หนุ่มโสดสาวเหงาเดือนนี้คงมีมิตร ใหม่เข้ามาให้ชื่นใจไม่หยุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ติดต่อการงาน หรือสังสรรค์แบบเพื่อนฝูง ส่วน พ่อบ้านแม่บ้านทั้งหลายที่มีครอบครัวแล้ว อาจ จะมีเรื่องให้ต้องงอนกันอยู่บ่อยๆ เพราะไม่ค่อย มีเวลาให้กัน สุขภาพ คุณผู้ชายระวังสายตาพร่ามัว ใจสั่น มือเท้าชา คุณผู้หญิงระวังจะปวดหัวบ่อย ความ ดันโลหิตสูง เสริมดวง บริ จ าคทรั พ ย์ สิ น ส่ ว นตั ว หรื อ เอกสารหนังสือให้กบั องค์กรมูลนิธทิ างด้านการ สอนในโรงเรียนตามชนบท

การงาน มีแรงตึงเครียดอย่างมาก จะประสบ ปัญหาผิดใจกับเพือ่ นร่วมงานทีเ่ ป็นเพศเดียวกัน เนื่องจากทำ�งานในเวลาจำ�กัด ทำ�ให้ผลงานออก มาไม่ถูกใจหัวหน้าสักเท่าไหร่ ที่จริงแล้วปัญหา เกิดจากความไม่สามัคคีกันต่างหาก การเงิน รายรับรายจ่ายพลิกไปพลิกมา เดีย๋ ว มีเงินเดี๋ยวไม่มีเงิน ถึงมีเยอะก็ไม่พอใช้จ่ายสักที แบบนี้ถ้าจะแย่ ลดเรื่องวัตถุนิยมลงบ้าง ความรัก เดือนนีอ้ าจต้องออกห่างเพศตรงข้าม ไว้ โดยเฉพาะคนโสด ส่วนด้านคนมีคู่แล้ว ไม่น่า มีปัญหา ขอแค่อย่าเอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่เป็น ใช้ได้ สุขภาพ คุณผู้ชายระวังอาการปวดหลังและ ระบบขับถ่ายผิดปกติ ส่วนคุณผู้หญิงระวังโรค ภูมิแพ้และอาหารเป็นพิษ เสริมดวง สวมเสื้ อ สี เขี ย วเป็ น ประจำ � หรื อ บริจาคเสื้อสีเขียวให้เด็กกำ�พร้าจะช่วยเรื่อง การเงินที่ไม่คงที่ได้

การงาน สิ่งที่คุณตั้งใจเอาไว้จะสมหวังดังคิด ปัญหาอุปสรรคทีเ่ คยพบเจอจะหายไป ได้รบั การ ช่วยเหลือจากคนรอบข้างอย่างน่าประหลาดใจ เตรียมตัวรับโอกาสครั้งใหม่อย่างตั้งใจ การเงิน เดือนนี้คุณจะได้รับโอกาสในหลาย ด้าน รวมถึงรายรับทีไ่ หลเข้ามาด้วย ดังนัน้ เตรียม ที่เก็บเงินให้ดี ความรัก คนโสดให้ระวังเพศตรงข้าม คนรูป ร่างอ้วน ผิวขาว นี่ล่ะตัวการ ด้านคนมีคู่แล้วก็ อย่ากังวลไปเพราะคุณมีปัญหาน้อยกว่าคนโสด คุณต้องเผชิญปัญหาการเงินกับคนในครอบครัว และคนรัก เพราะต่างคนก็จะมาดูแลการเงินของ คุณ สุขภาพ คุณผู้ชายระวังอาหารเป็นพิษและ โรคกระเพาะ ส่วนคุณผูห้ ญิงโรคลำ�ไส้อกั เสบและ ปวดท้องน้อย เสริมดวง จัดทำ�หนังสือธรรมะสักหนึง่ ชุด เพือ่ เป็นบารมีในการเสริมชะตาให้รุ่งเรือง

Neighbour

26

การงาน ความเชื่ อ ใจคื อ หายนะอั น ใหญ่ ยิ่ ง ช่วงนีอ้ ย่าไว้ใจใครทีเ่ ข้าอาสาทำ�งานแทนคุณจน หมด คุณต้องลงไปตรวจงานเองเสมอ คำ�หวาน ทีใ่ ครต่อใครป้อนให้จงรูไ้ ว้อปุ สรรคกำ�ลังมาเยือน เนื่องจากคนเหล่านี้ไม่ได้เข้าหาคุณอย่างจริงใจ การเงิน หายใจได้ ค ล่ อ งปอดขึ้ น จากเดื อ น ก่อน หมุนเงินได้ดีขึ้นไม่ขัดข้อง การเงินหมดไป กับวัตถุนิยม หักห้ามใจไว้ ความรัก คนโสดเดือนนีม้ เี กณฑ์ได้คนรูใ้ จเป็น คนอายุมากกว่า แต่คนนี้มีคู่อยู่แล้ว ไม่โสดอย่าง ปากว่า หรือไม่ก็เจ้าชู้ประตูดิน อยู่คนเดียวดี กว่าไหม? ส่วนคนไม่โสดเดือนนี้จะมีเรื่องให้ต้อง ตัดสินหลายเรือ่ ง รวมถึงเรือ่ งความรักด้วย ค่อยๆ พูดจา ปัญหามีทางออก สุขภาพ คุณผู้ชายระวังแพ้อากาศ มีผื่นขึ้น ตามตัว ส่วนคุณผู้หญิงระวังเส้นชา ตามมือและ ขา สายตาพร่ามัว เสริมดวง บริจาคหนังสือเก่าๆ ที่คุณอาจไม่ ใช้หรือไม่ก็ซื้อหนังสือใหม่ให้ตามโรงเรียน บุญและบารมีช่วยคุณได้

การงาน เดื อ นนี้ วุ่ น วายหั ว หมุ น เนื่ อ งจาก ปัญหาเก่าๆ กลับมากวนใจ ต้องค่อยตามแก้ไข งานใหม่จึงไม่เดินหน้า บรรยากาศในกลุ่มงานอึม ครึม แนะนำ�ให้ระวังคำ�พูดให้มาก เนื่องจากมีคน จ้องให้ร้าย การเงิน รายรับรายจ่ายมีค่าเท่ากัน เงินเก็บ ที่มีอยู่ถูกนำ�มาใช้จนเกือบหมด รายจ่ายที่เข้ามา ก็มารอให้หนักใจ รายได้ที่จะเข้ามาก็ติดขัดไม่ได้ ดังใจ อย่าติดหนี้เป็นดีที่สุด ความรัก คนโสดยังต้องทำ�ใจอยู่คนเดียวไปอีก เดือน ช่วงนีช้ อบใครก็มแี ต่ชาํ้ ใจ มีเกณฑ์ทคี่ ณ ุ จะมี อาการเย็นชาเรือ่ งนีไ้ ปสักระยะ อดทนหน่อย ด้าน คนไม่โสดก็พอกัน จิตใจห่อเหี่ยวไม่อยู่กับเนื้อกับ ตัว เหินห่างเหมือนคนอื่น หาเวลาอยู่ใกล้กันบ้าง สุขภาพ คุณผูช้ ายระวังโรคลำ�ไส้และระบบขับ ถ่าย ส่วนคุณผู้หญิงระวังโรคปวดเข่าและไขข้อ กระดูก เสริมดวง นำ�ไข่ไก่ 99 แผงไปถวายวัดใกล้บา้ น ของคุณ สุขภาพของคุณที่เรื้อรังจะทุเลาลง

Friday Saturday

การงาน หยุดฝันหวานแล้วลงมือทำ�กันเสียที เวลาผ่านมานานเกินที่คุณจะอยู่เฉย โอกาสดีๆ มากมายรอคุณอยู่ แค่เลิกลังเลแล้วตัดสินใจมุ่ง ไปข้างหน้า ความสำ�เร็จรอแค่เอื้อม การเงิน ช่วงเดือนนี้ คิดให้มากหากมีใครมา ขอความช่วยเหลือเรื่องเงินทอง เพราะคุณมี เกณฑ์ที่จะต้องเสียเปล่าอย่างแน่นอน เก็บเงิน ไว้บ้างอย่าเอาไปเลี้ยงคนใกล้ตัวหมด ความรัก คนโสดเดือนนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีใน เรื่องรัก เนื้อหอมจนต้องปิดโทรศัพท์ทีเดียว คน รักที่เคยเหินห่างเดือนนี้ทำ�ตัวน่ารัก มีความสุข ดี ด้านคนไม่โสด อุปสรรคปัญหาดูเป็นเรื่องเล็ก น้อย เมือ่ เทียบกับบรรยากาศในบ้านทีส่ ดชืน่ ขึน้ รักษาเอาไว้ให้ดี สุขภาพ คุณผูห้ ญิงระวังโรคนอนไม่หลับและ โรคเครียด ส่วนคุณผู้ชายโรคเข่าข้อกระดูกและ โรคกระเพาะลำ�ไส้ เสริมดวง ปล่อยนกปล่อยปลา เพื่อเป็นการ อุทิศบุญกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวร ไม่ให้มา ขัดโชคลาภที่จะมาถึง

การงาน คุณต้องเหนือ่ ยและหนักใจกับเพือ่ น ร่วมงาน ทิ้งงานคั่งค้างให้ต้องแก้ไขอยู่เรื่อย จน อาจต้องผิดใจกันบ้างตามระเบียบ อย่าแก้ไข ปัญหาด้วยการแบกภาระทุกอย่างไว้คนเดียว เพราะจะเป็นการทำ�ร้ายตัวเองอย่างเลี่ยงไม่ได้ การเงิน เรื่องเงินเรื่องทองเดือนนี้เป็นอะไร ที่น่าปวดหัวจริงๆ จะใช้จ่ายสิ่งใดมีข้อจำ�กัดอยู่ ตลอด แต่พอจะมีโชคอยู่บ้าง ลองเอาเลขที่บ้าน ไปเสี่ยงดวงดู ความรัก สำ�หรับคนโสดจะพบรักแบบไม่คาด คิดในงานเลี้ยงสำ�คัญ ทางด้านความรักเดือน นี้สำ�หรับคนมีเจ้าของแล้วจะได้เดินทางอย่าง สนุกสนานและมีความสุขมาก สุขภาพ คุณผู้ชายระวังโรคผิวหนังและโรค ลำ�ไส้ ส่วนคุณผู้หญิงระวังเส้นประสาทอักเสบ หลีกเลีย่ งทีโ่ ล่งแจ้งแดดจัด เนือ่ งจากเป็นสาเหตุ ของโรคผิวหนัง เสริมดวง หาต้ น ไม้ ป ระดั บ มาปลู ก ไว้ ใ น บริ เวณบ้ า นที่ อ าศั ย ดู แ ลให้ ดี อ ย่ า ให้ ต าย รับรองชีวิตของคุณจะดีขึ้น


สน.ประเวศ สน.คลองตัน สถานีดับเพลิงหัวหมาก สถานีดับเพลิงพระโขนง สำ�นักงานเขตสวนหลวง สำ�นักงานเขตประเวศ

รับทำ�เว็บไซต์โดยมืออาชีพ ติดต่อที่ โทร. 086-042-2588 (พุทธ)

02-328-6971-2 02-314-0041-3 02-314-0071 02-311-3429 02-322-6688 02-328-7109

แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง เขตบางกะปิ แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง เขตประเวศ  สำ�นักงานประปา สาขาสุขุมวิท สำ�นักงานประปาสาขาพระโขนง แจ้งท่อแตกรั่ว โรงพยาบาลวิภาราม โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ

สนใจสื่อธรรมะที่เป็นพุทธวัจน ติดต่อรับฟรี ที่กลุ่มพุทธโอษฐ์ โทร. 086-088-8506

อาคารพาณิชย์ ให้เช่า ฝั่งตรงข้าม MaxValu

10,000 บาท ต่อเดือน !

สนใจติดต่อซื้อพื้นที่โฆษณา ติดต่อ Neighbour Magazine โทร. 02-321-3911, 081-989-4298

02-314-0688 02-316-8055 02-331-0028-32 02-311-0818 ต่อ 108 02-722-2500-24 02-378-9000 02-398-4314-5

โทร. 082-499-9986 (ต้น)


ี คู ป องส่ ว นลดพิ เ ศษ ร ฟ สำ�หรับเพื่อนบ้านคนพิเศษอย่างคุณ

Neighbour Magazine Issue.7  

Before the democracy!!