Page 1

free คูปองส่วนลด มากมายท้ายเล่ม

http://neighbour.ananas.co.th


Neighbour

บรรณาธิการที่ปรึกษา บรรณาธิการบริหาร กองบรรณาธิการ บรรณาธิการศิลปกรรม ฝ่ายสร้างสรรค์และออกแบบ พิสูจน์อักษร ผูจ้ ดั การฝ่ายขายและการตลาด ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน Neighbour

2

ศ.พล.ต.ต.ดร. เกียรติพงษ์ มีเพียร ดร.วรกมล มีเพียร ลีลา ประยูรโภคราช ชนก ชาตะวราหะ ธีรณี มุสิกไชย กมลวรรษ ทองผาสุข ลีลา ประยูรโภคราช ทวิชากร หนองหัวลิง ธนากร ภู่กลั่น ปวรัมภา จารุณัฎ ศักดิ์สิทธิ์ จิตอนันตพร ณัฏฐพงศ์ มีเพียร เกียรติยศ มีเพียร

พิเศษ! โทรกลับไทย FREE 1 ชม. 50 ท่านแรก จาก TollD สำ � หรั บ ผู้ อ่ า นนิ ต ยสาร เนเบอร์ เพี ย งบอกเรา ว่ า “SUMMER นี้ ไ ปเที่ ย วที่ ไ หนดี ” ส่ ง มาที่ neighbour.mag@gmail.com พร้อมระบุหัวข้อ “(TollD)” และ ชื่อ เบอร์โทร รับรองว่าร้อนนี้จะ ไม่เหงาอีกต่อไป (หมดเขต 30 เมษายน 2554 )

3 our post จากเพื่อน ถึงเพื่อน our news ข่าวฝาก อยากบอกต่อ 4 our community รู้ไว้ ใกล้ตัว 5 our kids อนุบาลเพื่อนบ้าน 6 easy english ง่ายจัง ฝรั่งจ๋า neighbour-in-law ทนายทายทัก 7 do it yourself ประดิษฐ์ (ประดอย) 8 meet the doctor อุ่นใจ ใกล้หมอ our dent ฟุดฟิดฟอร์ “ฟัน” 9 our skin พบหมอผิว 10 our closet เปิดตู้ ดูเทรนด์ 11 homme’s hour รู้ไว้ ไปอวดสาว

12 our neighbour คุยข้างรั้ว 14 be our guest แขกไป ใครมา 18 cover story : จากการรถไฟฯ ถึงแอร์พอร์ตลิงค์ 21 our room แต่งมุมโปรด 22 eating out อร่อย ใกล้บ้าน 23 our kitchen เปิดเตา เข้าครัว 24 our day สุขใจ ในหนึ่งวัน 25 classified หาง่าย ใช้คล่อง 26 horoscope ล่วงรู้ ดวงชะตา 27 hot line สายด่วน สายฉุกเฉิน


เรียน บรรณาธิการ Neighbour Magazine ชอบนิตยสารมากๆ เลยค่ะ ทำ�ให้รู้จักแหล่งดีๆ ของพื้นที่เรา แถมยังมีสื่อค่อนข้างครบ ทั้งสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์และ Social Network แสดงถึงความตั้งใจของผู้จัดทำ�อย่างยิ่ง ตอนนี้ถนน ศรีนครินทร์มกี ารปรับปรุงพืน้ ที่ ทัง้ ขยายเส้นทางและทำ�อุโมงค์ อยากให้ทางทีมงานหาข้อมูลมา แนะนำ�เพือ่ นสมาชิกจังเลยค่ะ เพราะไม่ทราบรายละเอียดกำ�หนดเสร็จของโครงการเลย และเห็น ว่าจะมี Shopping Mall กำ�ลังจะเปิดด้วย ฝากด้วยนะคะ อีก 1 เรื่องค่ะ ในหน้าเว็บไซต์ มีวารสารฉบับ Digital ด้วย แต่ว่ามันตัวเล็กนิดเดียว ไม่รู้ ว่ามันต้องขยายตรงไหน เพราะว่าไม่ได้อ่านทุกฉบับ จะได้ติดตามหน้าเว็บไซต์แทน บางฉบับก็ ไม่ได้เก็บด้วยสิแต่อยากกลับมาอ่านอีกประมาณนี้แหล่ะค่ะ ขอบคุณความตั้งใจดีๆ ของทีมงาน และขอเป็นกำ�ลังใจให้มีงานดีๆ ออกมาตลอดค่ะ สุดท้ายก็หวังว่าจะมีโอกาศลุ้นรางวัล ต่างหูเพชร เอ้ย ! ต่างหูมุขนะคะ อโนชา เล่าพิทักษ์ ขอบคุณคุณอโนชาสำ�หรับการติดตามนิตยสารเนเบอร์นะคะ และขอบคุณสำ�หรับการ แนะนำ�ข้อมูลทีอ่ ยากทราบเข้ามาด้วยค่ะ เดีย๋ วทางทีมงานจะรีบไปหาข้อมูลมาให้นะคะ สำ�หรับ เรือ่ งนิตยสารออนไลน์นนั้ เราจะทำ�การปรับปรุงเพือ่ ให้แฟนๆ สามารถตามอ่านเล่มเก่าๆ ได้ (รวม ถึงขยายตัวหนังสือด้วยค่ะ) ต่างหูเพชรยังไม่มีค่ะ แต่เรื่องต่างหูมุขนี่เดี๋ยวทางทีมงานจะติดต่อกลับไปนะคะ ตามอ่าน ขนาดนี้แล้ว อย่าเพิ่งทิ้งกันไปนะคะ ฝากติดตามเล่มต่อๆ ไปด้วยค่ะ เรียน บรรณาธิการและทีมงาน ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับนิตยสารน้องใหม่ในละแวกบ้าน “Neighbour” หลังจากได้อ่านมาแล้ว 2 ฉบับรู้สึกว่าเนื้อหาสาระกำ�ลังดีไม่หนักหรือเบาเกิน ไป แถมได้ข้อมูลของละแวกบ้านเราที่ยังไม่ทราบด้วย แต่ขอถามว่าคอลัมน์ Our Community หน้า 4 ฉบับที่ 3 ( กุมภาพันธ์ 54 ) ตรงที่เป็นภาพแผนที่แขวงทั้ง 3 ของเขตประเวศพิมพ์ชื่อ แขวงหนองบอนผิดเป็นแขวงสวนหลวงหรือไม่ หรือแขวงสวนหลวงที่อยู่ในเขตสวนหลวง อ่าน แล้วสับสนค่ะ กรุณาตอบเพื่อความกระจ่างของผู้อ่านด้วยนะคะ เพราะอยากได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ค่ะ จะติดตามอ่านต่อ ๆ ไปค่ะ ตวงรัตน์ วิวัฒนเดชา สำ�หรับคอลัมน์ทคี่ ณ ุ ตวงรัตน์ถามนัน้ เราได้แก้ไขให้แล้วในคอลัมน์ Our Community ฉบับ เดือนมีนาคมค่ะ ข้อมูลทีถ่ กู ต้องคือ “เขตประเวศแบ่งออกเป็น 3 แขวงได้แก่ ประเวศ หนองบอน และดอกไม้” ค่ะ ขออภัยในความผิดพลาดด้วยนะคะ สำ�หรับเล่มเดือนเมษายนนีม้ กี ารเพิม่ หน้า เข้าไป ไม่ทราบว่าจะถูกใจคุณตวงรัตน์หรือเปล่า ถ้าอย่างไรเขียนกลับมาบอกหน่อยนะคะ ขอบคุณมากๆ เลยค่ะ ชอบมากครับ เนือ้ หาหลากหลายดี แต่ถา้ เพิม่ ด้าน IT อีกนิดก็เยีย่ มเลยครับ อ้อ! บางข้อมูล อยากให้เสนอให้เนิ่นๆ กว่านี้หน่อย อย่างฉบับ March บางหัวข้อช้าเกินไปไม่ทันการณ์ครับ รวิพล อร่ามวัฒนนพงศ์ คุณรวิพล ฉบับเดือนเมษายนนี้มีการเพิ่มจำ�นวนหน้าและคอลัมน์ใหม่ๆ ซึ่งรวมไปถึง คอมลัมน์ Homme’s Hour สำ�หรับผู้ชายโดยเฉพาะเอาไว้ด้วยค่ะ เนื้อหาด้าน IT นั้น เราจะ ทยอยนำ�มาลงเพื่อให้เพื่อนบ้านของเราได้อัพเดทกันนะคะ เรื่องความล่าช้าของเนื้อหานั้น เรา จะปรับปรุงและแก้ไขต่อไปค่ะ ขอบคุณสำ�หรับการติดตามนะคะคุณรวิพล หวังว่าจะชอบคอลัมน์ ใหม่ๆ ที่เราสรรหามาให้ค่ะ

ขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุญพิธีอุปสมบทหมู่ปฏิบัติธรรมประจำ�ปี ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาบุญในพิธีอุปสมบทหมู่ ประจำ�ปี ในวัน ที่ 3 เมษายน 2554 โดยจะเริ่มพิธีแห่และมอบผ้าไตรตั้งแต่ 8.00 และเสร็จสิ้น พิธีในเวลา 11.00 น. ที่วัดทุ่งลานนา 165 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แยก 3-1 แขวงดอกไม้ โทร. 087-498-5226

เขตสวนหลวงอบรมผู้ปรุงอาหารทำ�กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย นายประเวศ เพี ย รธรรม  ผู้ อำ � นวยการเขตสวนหลวง ได้ จั ด อบรมผู้ สั ม ผั ส อาหาร เมื่ อ วั น ที่ 17 มีนาคม 2554 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำ�นักงานเขตสวนหลวง เพื่อ ให้ผู้ประกอบอาหารได้ปรับปรุงและยกมาตรฐานด้านสุขลักษณะการจำ�หน่ายและสะสมอาหาร รวมทั้ง อาหารริมบาทวิถใี ห้มคี วามสะอาดและปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และร่วมกันทำ� กรุงเทพฯ เป็นเมืองอาหารปลอดภัย ผอ.เขตฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า โรคระบบทางเดินอาหารยังคงมีจำ�นวนผู้ป่วยสูงเป็นอันดับ 1 เมื่อเปรียบเทียบกับโรคติดเชื้ออื่นๆ สะท้อนให้เห็นว่าการแก้ปัญหาไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าที่ควร ซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อ สุขภาพอนามัยของประชาชนและบรรยากาศของการท่องเทีย่ ว การกระตุน้ ให้ผปู้ ระกอบอาหารและผูส้ มั ผัส อาหารเล็งเห็นความสำ�คัญในการดูแลรักษาความสะอาด จำ�หน่ายอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ จะทำ�ให้ผู้บริโภค มั่นใจและเป็นที่น่าเชื่อถือของนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น

เขตสวนหลวงตรวจเยี่ยมชุมชน เตรียมป้องกันนํ้าท่วม นายประเวศ เพียรธรรม  ผู้อำ�นวยการเขตสวนหลวงพร้อมด้วยผู้บริหารเขตฯ ตรวจเยี่ยมชุมชน คลองจวน ซอยอ่อนนุช 35 เพื่อรับทราบปัญหาด้านสาธารณูปโภค คู คลอง ในการเตรียมรองรับปัญหานํ้า ท่วมขัง ร่วมกับประชาชนในชุมชน เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เขตสวนหลวงแจ้งเวลาทิ้งขยะในถนนสายหลัก ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป เขตสวนหลวงประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารให้ทิ้งขยะระหว่างเวลา 20.00 – 05.00 น. ตามจุดที่กำ�หนดไว้ โดยเจ้าของหรือผู้ ครอบครองอาคารจะต้องจัดเก็บขยะมูลฝอยใส่ถุงพลาสติกหรือถุงที่กรุงเทพมหานครกำ�หนด มัดปากถุง ให้แน่นตั้งวางตามตำ�แหน่งที่กำ�หนด ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและไม่มีปัญหาขยะตกค้าง เพื่อร่วมกันทำ� กรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

สงกรานต์บานบุรี สรงนํ้าพระดัง 9 บุรีที่ซีคอนสแควร์ ร่วมฉลองเทศกาลสงกรานต์ครัง้ ยิง่ ใหญ่เสริมสิรมิ งคลต้อนรับปีใหม่ ไทยด้วยการสรงนาํ้ 9 พระพุทธรูปดังจาก 9 บุรี พร้อมร่วมตักบาตร 108 บาตร สนุกสนานครืน้ เครงกับกลองยาวและการละเล่นพืน้ บ้าน เลือกซื้อสินค้าศิลปหัตถกรรมและอิ่มอร่อยกับอาหารคาว-หวาน เลื่องชื่อ เริ่มวันที่ 9-17 เมษายน ศกนี้ เวลา 10.30 - 21.00 น. ณ ลานนํ้าพุ ชั้น 1 ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ 3

Neighbour


HUM

คือรหัสสถานีของแอร์พอร์ตลิงค์สถานีหัวหมาก

พิพิธภัณฑ์พุทธศิลปะ พิพิธภัณฑ์ระดับมาตรฐานสากล ตั้งอยู่ที่พัฒนาการซอย 40

โขนสด

เป็นศิลปะหายากที่หาดูได้ ในเขตประเวศ ฝึกสอนและจัดแสดงโดยคุณครูบุญเหลือ แซ่คู

ชาวมุสลิม

เริ่มตั้งรกรากในบริเวณเขตประเวศและสวนหลวง มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 แขวงดอกไม้ เขตประเวศเคยมีทุ่งนาที่ทำ�แล้วได้ผลดีจนได้ชื่อว่า

“ทุ่งเศรษฐี” ในปัจจุบันเป็นที่ดินของวัดทุ่งเศรษฐี


ปิดเทอม เปิดประสบการณ์ชีวิต โดย แพทย์หญิงอนัญญา สินรัชตานนท์

สวัสดีเดือนเมษาฯ ค่ะคุณผู้อ่านที่รัก และขออวยพรให้สุขสันต์วันสงกรานต์ด้วยเลยนะคะ เมษายนเป็นเดือนที่เต็มไปด้วยความเจิดจ้าร้อนแรง เป็นเดือนทีเ่ ด็กๆ ต่างเฝ้ารอคอย เพราะเป็นช่วงเวลาของการปิดเทอมทีจ่ ะได้หยุดพักสมองจากเรือ่ งเรียนทีแ่ สนเครียดสักระยะ แต่คนทีอ่ าจจะไม่คอ่ ยสนุก เท่าไหร่คงเป็นคุณพ่อคุณแม่ เพราะไม่รวู้ า่ เวลาหยุดตัง้ มากมายขนาดนีจ้ ะหากิจกรรมอะไรให้ลกู ทำ�ดี หลายครอบครัวทีค่ ณ ุ พ่อคุณแม่ตา่ งทำ�งานทัง้ คูจ่ งึ ต้องตัดสินใจส่งลูกไปเรียนพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะขึ้นชั้นต่อไปในปีหน้า เลยทำ�ให้ปิดเทอมสำ�หรับลูกไม่เหมือนปิดเทอม หมดความสนุกสนาน น่าตื่นเต้นของการปิดเทอมไปเยอะเลยทีเดียว จริงอยูน่ ะคะทีก่ ารมีความรูท้ างวิชาการเป็นเรือ่ งสำ�คัญของเด็กในวัยเรียน แต่สงิ่ ทีส่ �ำ คัญอีก สิง่ หนึง่ ทีห่ าไม่ได้ในห้องเรียนก็คอื “ทักษะชีวติ ” ค่ะ เจ้าทักษะชีวติ นีส่ �ำ คัญมากนะคะ เพราะจะ ช่วยให้คนเราสามารถทำ�สิง่ ต่างๆ ในชีวติ ให้ประสบความสำ�เร็จได้ดว้ ยตนเอง หากยังไม่ประสบ ความสำ�เร็จ เจ้าทักษะชีวติ นีก้ จ็ ะสามารถช่วยให้คนๆ นัน้ ลุกขึน้ มาแก้ปญ ั หาได้อย่างไม่ทอ้ ถอย เริ่มเห็นความสำ�คัญของ “ทักษะชีวิต” กันแล้วใช่ไหมคะ การสร้างทักษะชีวิตให้กับเด็กๆ ไม่ได้เกิดจากการเรียนรู้แบบการท่องจำ� แต่เกิดจากการ ที่เด็กๆ ได้มีโอกาสทำ�กิจกรรมต่างๆ ซึ่งเปิดโอกาสให้เด็กได้ลองผิดลองถูก แก้ไขปัญหาเฉพาะ หน้า จนเกิดผลงานทีท่ �ำ ขึน้ จากนาํ้ พักนาํ้ แรงของตนเอง การทำ�งานร่วมกับผูอ้ นื่ จะทำ�ให้สามารถ แก้ไขปัญหากับเพื่อนร่วมงานได้อย่างเหมาะสม สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นองค์ประกอบทำ�ให้เกิด ทักษะชีวติ ทัง้ นัน้ เลยค่ะ นอกจากนีท้ กั ษะชีวติ ไม่จำ�เป็นต้องมีการออกแบบกิจกรรมเป็นพิเศษ แต่สามารถดึงเอาประสบการณ์ตา่ งๆ ในชีวติ ประจำ�วันหรือการไปท่องเทีย่ วในทีต่ า่ งๆ มาสร้าง ให้เกิดเป็นทักษะชีวิตได้ทั้งนั้นเลยล่ะค่ะ ปิดเทอมนี้ แทนที่จะเรียนแต่วิชาการ ลองหาโอกาสให้ลูกได้สร้างทักษะชีวิตกันดูบ้าง ดีไหมคะ คุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่พอจะพาเด็กๆ ไปทำ�งานด้วยได้ ก็อาจจะพาลูกไปช่วยทำ� งานเล็กๆ น้อยๆ ที่เขาพอจะช่วยทำ�ได้เช่น ถือเอกสารส่งให้คุณพี่โต๊ะนั้น คุณน้าโต๊ะนี้ แต่ถ้าไม่

สะดวกทีจ่ ะพาลูกไปทำ�งานด้วย แทนทีจ่ ะปล่อยให้ลกู อยูบ่ า้ นเฉยๆ อาจจะมอบหมายงานบ้าน ง่ายๆ ที่ลูกทำ�ได้ ให้ลูกรับผิดชอบทำ�ไปในช่วงปิดเทอม วันหยุดก็หาโอกาสไปทำ�บุญที่วัด ทำ� อาหารไปเลี้ยงเด็กกำ�พร้าหรือคนชราตามสถานสงเคราะห์ หรือจะไปเป็นอาสาสมัครช่วยอ่าน หนังสือเก็บไว้เป็นห้องสมุดเสียงให้คนตาบอดก็ไม่เลวนะคะ แต่ถา้ อยากให้ลกู เรียนอะไรบ้างใน ช่วงปิดเทอม อาจจะไม่จ�ำ เป็นต้องเป็นวิชาการล้วนๆ พยายามหากิจกรรมผ่อนคลายทีล่ กู ชอบ เช่น ดนตรี ศิลปะหรือกีฬา ให้ลูกได้เรียน ได้ฝึกฝน เก็บไว้เป็นสิ่งที่ช่วยให้เขาผ่อนคลายจิตใจ ในยามเครียดได้กจ็ ะดีไม่นอ้ ยเลย ในส่วนวิชาการก็อย่าเพิง่ ตัดไปทัง้ หมดเลย คุณพ่อคุณแม่ควร แบ่งเวลาสักวันละชัว่ โมงให้ลกู ได้ทบทวนความรูใ้ นปีทแี่ ล้วทีไ่ ด้เรียนมา และพลิกดูบทเรียนใหม่ ที่จะต้องเรียนในปีหน้า ดูซิว่าบทเรียนปีหน้ามีเรื่องอะไรที่น่าสนุก มีเรื่องอะไรที่ลูกสนใจ เพื่อที่ จะหาความรูท้ ลี่ กู สนใจมาอ่านประกอบการเรียนในปีหน้าไว้กอ่ น จะได้ท�ำ ให้การเรียนดูมคี วาม สนุกสนานมากขึ้นค่ะ หมอเขียนมาจนหมดหน้ากระดาษก็ยังรู้สึกว่าวันปิดเทอมนี้มีอะไรหลากหลายให้เด็กๆ ได้ทำ�อีกตั้งเยอะเลย ถ้าคุณพ่อคุณแม่สนใจกิจกรรมที่หมอนำ�เสนอมาลองหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “ค่ายปิดเทอม” ในอากู๋ กูเกิ้ลได้นะคะ ฉบับนี้หมดหน้ากระดาษแล้ว หมอต้องลาไปก่อน แล้วพบกันฉบับหน้าค่ะ

5

Neighbour


ฝึกพูดอังกฤษให้ลูกกับ Phonics โดย นันทนา โอซาว่า (ครูจอย)

เดือนเมษายนเป็นเดือนที่ลูกๆ ปิดเทอม คุณ พ่อคุณแม่หลายคนพยายามหากิจกรรมต่างๆ ให้ลกู ทำ� เพือ่ ให้ลกู ได้รบั ประสบการณ์การเรียนรูร้ ะหว่างปิดเทอม และหนึ่งในกิจกรรมยอดฮิตก็คือ การพาลูกๆ ไปเรียน พิเศษภาษาอังกฤษ โดยหนึ่งในการเรียนภาษาอังกฤษ ที่ลูกๆ ควรรู้นั่นก็คือ Phonics (โฟนิกส์) ว่าแต่ Phonics (โฟนิกส์) คืออะไร? Phonics (โฟนิกส์) คือ หลักการอ่านออกเสียงจากการแทนเสียง เฉพาะของตัวพยัญชนะ มาผสมกับเสียงสระ เรียงกันไปทีละตัวตามลำ�ดับ จากนั้นก็เปล่งออกมาเป็นคำ� เช่นคำ�ว่า cat อักษร c มีเสียงเฉพาะของตัวอักษร คือ “เคอะ” อักษร a มีเสียงเฉพาะของตัวสระ คือ “แอะ” อักษร t มีเสียงเฉพาะของตัวอักษร คือ “เทอะ” “เคอะ” “แอะ” “เทอะ” อ่านว่า “แคท”

Phonics (โฟนิกส์) สำ�คัญอย่างไร ทำ�ไมเด็กๆ ถึงต้องเรียนรู้โฟนิกส์??? หากสามารถเรียนรู้ระบบการออกเสียงและจำ�เสียงเฉพาะตัวอักษรแบบ Phonics (โฟนิกส์) ได้ทุกตัว เราก็จะ อ่านสะกดคำ�และออกเสียงคำ�คำ�นั้นออกมาได้เลยทันที ที่ผ่านมาเวลาที่ลูกท่องคำ�ศัพท์ เด็กๆ จะท่องเป็นคำ� เช่น ซี เอ ที แคท แมว ซึ่งเป็นการอ่านออกเสียงแบบท่องจำ�ล้วนๆ ฉะนั้นคำ�ทุกคำ�ที่เคยเรียนหรือท่องจำ�มา ลูกก็จะอ่านออกเสียงได้ แต่ถ้าเป็นคำ�ศัพท์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วล่ะก็ ลูกๆ ก็จะลังเลในการออกเสียงหรือ ไม่ก็จะอ่านไม่ออกเลย เพราะฉะนั้น การเรียนการอ่านออกเสียงแบบ Phonics ถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่ ทำ�ให้เด็กๆ อ่านสะกดคำ� และออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างชัดเจนและมั่นใจยิ่งขึ้นค่ะ Summer นี้ อย่าลืมพิจารณาโปรแกรมการเรียนรู้แบบ Phonics เป็นตัวเลือกเพิ่มให้ลูกๆ ของคุณผู้อ่านด้วยนะคะ...

เมาแล้ ว ขั บ ระวังไม่ได้จับพวงมาลัยตลอดชีวิต โดย แพรวไพลิน พงษ์สุภา

ประเทศไทยได้รบั การจัดลำ�ดับให้เป็นประเทศทีม่ ผี บู้ ริโภคสุรามากทีส่ ดุ เป็นอันดับที่ 5 ของโลก ผลพวงอันเนือ่ งมาจากการดืม่ สุรานัน้ เป็นทีท่ ราบ กันดีวา่ นำ�มาซึง่ ความสูญเสียหลายๆ อย่าง ไม่วา่ จะเป็นปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ปัญหาสุขภาพและปัญหาสังคมต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ มาจากการขาดสติอนั มี สาเหตุมาจากการดืม่ สุรา หนึง่ ในนัน้ ทีพ่ บบ่อยและเห็นชัดเจนคืออุบตั เิ หตุทางถนน ทำ�ให้เทศกาลรืน่ เริงกลายเป็นเทศกาลนับศพกันอย่างทีเ่ ห็น มาตรการ ทีภ่ าครัฐได้ออกมารณรงค์และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดก็ยงั ไม่สามารถลดสถิตกิ ารตายและการบาดเจ็บของประชาชนจากอาการมึนเมาทีม่ า กับเทศกาลแห่งความรืน่ เริงได้ โดยเฉพาะในเทศกาลสงกรานต์ ในฉบับนีเ้ ราจึงจะมาว่ากันถึงกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งการเมาแล้วขับเพือ่ ให้คณ ุ ผูอ้ า่ น เกิดความรู้และระมัดระวังกันมากขึ้น

ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นปัจจัยสำ�คัญอย่างหนึง่ ในการอยูร่ ว่ มกันในชุมชน และ กฎหมายเป็นเครือ่ งมืออย่างหนึง่ ที่ใช้ควบคุมให้ทกุ คนตระหนักถึงความรับผิดชอบ นั้น อาจดูเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อน แต่ถ้าเราเริ่มต้นลองลงมือทำ�จากสิ่ง ง่ายๆ เพียงแค่การหันมาใส่ใจคนที่อยู่ร่วมกันในสังคมมากขึ้น เท่านี้เราก็สามารถ อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขแล้ว Neighbour

6

ปัจจุบนั ประเทศไทยได้ก�ำ หนดมาตรการในการตรวจจับผูข้ บั ขีท่ เี่ มาสุราโดยถือเอาระดับ แอลกอฮอล์ในเลือดทีม่ ี มากเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ เป็นผูข้ บั ขีท่ เี่ มาสุรา ไม่วา่ ผูข้ บั ขี่ นั้นจะเพียงแค่มีแอลกอฮอล์เกินกว่าปกติหรือไปก่อเหตุชนคนตายก็มีโทษตาม พ.ร.บ.จราจร ทางบกเท่ากันคือ จำ�คุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 2,000 - 10,000 บาท หรือทั้งจำ� ทั้งปรับ และให้ศาลมีคำ�สั่งคุมประพฤติ ทำ�งานบริการสังคม 12 - 48 ชั่วโมง ถูกบันทึก คะแนน 40 คะแนน ยึดใบอนุญาตขับขี่ 15 วัน จะเห็นได้ว่ากฎหมายดังกล่าวยังมีความ ปราณีต่อผู้กระทำ�ผิดมาก เพราะศาลจะใช้ดุลพินิจตัดสินโทษอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจะสั่งทั้ง จำ�คุกและปรับก็ได้ แต่กฎหมายใหม่นจี้ ะมีโทษในเรือ่ งของการพักใช้ใบอนุญาตขับขีเ่ ข้ามาด้วย เป็นคำ�สัง่ ทีม่ ผี ลในทุกกรณี ไม่วา่ จะเพียงแค่ขบั ขีร่ ถในขณะเมาสุราหรือการขับขีใ่ นขณะทีเ่ มา แล้วไปก่ออุบตั เิ หตุท�ำ ให้ผอู้ นื่ บาดเจ็บหรือเสียชีวติ ซึง่ คำ�สัง่ การพักใช้ใบอนุญาตขับขีก่ จ็ ะมี ระยะเวลายาวนานขึ้นตามระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุ และศาลมีอำ�นาจตัดสินถึงขั้น เพิกถอนใบอนุญาตขับขี่เลยก็ได้ ซึ่งหมายถึงบุคคลผู้นั้นจะไม่สามารถขับขี่รถได้อย่างถูก กฎหมายอีกต่อไป สำ�หรับคนที่มีอาชีพในการขับรถแล้ว ยิ่งต้องเพิ่มความตระหนักในเรื่อง นี้เพราะมิฉะนั้นจะหมายถึงการหมดหนทางทำ�มาหากินเป็นการถาวร เมื่อเห็นแล้วว่าโทษ รุนแรงขนาดนี้ “เมาไม่ขับ กลับแท็กซี่” ดีกว่านะคะ


Sweet Floral

HEADBAND ซัมเมอร์นสี้ าวๆ หลายคนคงจะเบือ่ กับอากาศร้อนทีแ่ ผ่ความระอุไปทัว่ ทุกอณูรขู มุ ขนกันเลยทีเดียว แต่ไม่ได้นะคะ อย่ายอมแพ้! ถึงอากาศจะร้อน แต่เราต้องฮอตสู้ ค่ะ เอาให้สวยเต็มที่จนคนที่เห็นลืมโลกกันไปเลย เล่มนี้เราจะมาแนะนำ�วิธีทำ�ที่คาดผมน่ารักๆ สำ�หรับสาวหวาน (หรือสาวคนไหนที่อยากลองเปลี่ยน มาเป็นสไตล์สาวหวานก็ได้นะคะ) วิธีทำ�ก็ไม่ยากมากด้วยค่ะ อุปกรณ์ 1. เศษผ้าลายน่ารักๆ สัก 3 เส้น หรือ 6 เส้น หรือจะใช้เป็นริบบิน้ ก็สะดวกดีนะคะ 2. ผ้าตาข่ายหรือผ้าแก้ว เอามาทำ�เป็นดอกไม้ ตัดออกเป็นสี่เหลี่มผืนผ้า ดังรูป ใช้ทั้งหมด 3 แผ่นค่ะ 3. ยางยืด 4. เข็มและด้าย 5. กรรไกร

วิธีทำ� 1. นำ�ริบบิ้นหรือเศษผ้าลายน่ารักๆ 3 เส้น มาถักรวมกันเป็นเปีย ลองวัดความยาวให้ พอดีกับศีรษะดัวยนะคะ ทำ�เช่นเดียวกันกับริบบิ้นอีก 3 เส้นที่เหลือด้วยค่ะ จะได้ เปียออกมา 2 เส้น

5. แล้วมัดปลายไว้ ให้คงรูป

6. ทำ�แบบนี้ทั้ง 3 แผ่น และจับมัดรวมกลุ่มกัน จัดจีบให้สวยงาม ก็จะได้ดอกไม้แล้วค่ะ

2. นำ�เปียทั้ง 2 เส้นเย็บปลายติดรวมกันทั้ง 2 ด้าน แล้วเย็บต่อปลายด้วยยางยืด 3. วิธีการทำ�ดอกไม้ นำ�ผ้าแก้วมาจับจีบดังรูป จับให้แน่นระวังหลุดค่ะ แล้วมัดรวมไว้ ตรงกลางดังรูป ทำ�เช่นเดียวกันทั้ง 3 แผ่นค่ะ 7. ทีนี้ก็นำ�ดอกไม้ เย็บติดเข้ากับเปียที่เตรียมไว้ แต่ควรลองทาบกับศีรษะก่อนนะคะ ว่าอยาก ให้อยู่ระดับไหน ดอกไม้ไม่ควรอยู่ตํ่าเกินไปและสูงเกินไปค่ะ เพียงเท่านีก้ จ็ ะได้ทคี่ าดผมหวานๆ น่ารักๆ พร้อมทีจ่ ะออกไปเฉิดฉายสูก้ บั แสงแดดได้แล้วค่ะ

4. นำ�จับมาพับทบกันเฉียงๆ ดังรูป

tips: ถ้าเกิดว่าใครคิด ว่าดอกไม้ท�ำ ยากไป ลอง adapt เปลี่ยนเป็นโบว์ อั น ใหญ่ ติ ด กั บ ลู ก ไม้ และลูกปัดแทนก็น่ารัก ไปอีกแบบค่ะ

7

Neighbour


ผิวไหม้ใจอย่าเสีย โดย นายแพทย์ ชัยเดช สระสมบูรณ์

ก่อนอื่นต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่านที่กำ�ลังถือ Neighbour Magazine ฉบับเดือนเมษายนอยู่ในมือนะครับ ฉบับนี้เป็นฉบับแรกที่ผม ได้มีโอกาสมาเจอกับท่านผู้อ่านทุกท่าน ก่อนอื่นต้องขอออกตัวก่อนว่า ผมได้รับหน้าที่ให้มาบอกเล่าถึงวิธีการดูแลสุขภาพโดยทั่วๆ ไปให้แก่ท่าน ผูอ้ า่ น โดยจะเน้นไปในหัวข้อทางด้านการแพทย์ทนี่ า่ รูแ้ ละเป็นประโยชน์ใน ชีวติ ประจำ�วัน โดยผมขออนุญาตสือ่ สารกับท่านผูอ้ า่ นด้วยภาษาทีเ่ ข้าใจ ง่ายและสนุกสนานเป็นกันเองนะครับ ฉบับแรกที่เราพบกันนี้เป็นฉบับต้อนรับหน้าร้อนกันพอดีเลยนะครับ เพื่อให้เข้ากับ บรรยากาศ ผมจึงคิดว่าเราควรมาพูดถึงปัญหาที่มาพร้อมกับหน้าร้อนกันดีกว่า ถ้าพูดถึงการท่องเที่ยวยอดฮิตในช่วงหน้าร้อนนี้ก็คงไม่มีที่ไหน “Hot” ไปกว่าการไป เที่ยวทะเลแน่นอนใช่ไหมครับ และเมื่อพูดถึงทะเลก็ต้องนึกถึงเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายน้อยชิ้น สวมใส่อย่างเบาสบายรับลมร้อน แต่สิ่งที่หลายคนไม่ทราบคือ จริงๆ แล้วชายทะเลนั้นมีรังสี UV (ตัววายร้ายที่คอยจ้องทำ�ร้ายเซลล์ผิวหนังของเรา) ในปริมาณที่มากกว่าบริเวณทั่วไปถึง 3 เท่า เหตุผลหลักไม่ใช่เพราะว่าชายหาดนั้นแดดแรงหรือท้องฟ้าแจ่มใสไม่มีเมฆนะครับ แต่ เป็นเพราะว่ารังสี UV บางส่วนที่ส่องลงไปในนํ้าทะเลนั้น จะมีการสะท้อนมาโดนตัวเราด้วย ดังนั้นเราจึงมีโอกาสโดนรังสี UV ทั้งทางตรงจากแสงอาทิตย์และทางอ้อมจากรังสีที่สะท้อน ขึ้นมาจากผิวนํ้าทะเลครับ ในเมื่อเราอยากไปเที่ยวทะเลโดยแต่งกายแบบสบายๆ ชิลล์ๆ และปลอดภัยจากรังสี UV ในขณะเดียวกัน แน่นอนว่าวิธที ที่ กุ ท่านทราบดีและคงปฎิบตั กิ นั เป็นประจำ�อยูแ่ ล้วนัน้ ก็คอื การ ทา Sunscreen นั่นเอง เน้นในส่วนที่มีโอกาสโดนแดดได้มากกว่าที่อื่น เช่น บริเวณหน้าผาก จมูกและโหนกแก้ม แค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับที่จะปกป้องผิวของคุณผู้อ่านจากความหมองคลํ้า ความเหี่ยวย่นและความผิดปกติร้ายแรงอื่นๆ ที่อาจตามมาได้ (อาทิ โรคมะเร็งผิวหนัง) โดยปกติแผลไหม้จากแสงแดดนัน้ จะเป็นการบาดเจ็บของผิวหนังชัน้ นอกเท่านัน้ โดยไม่มี การบาดเจ็บในส่วนลึกที่อาจกลายเป็นถุงนํ้าหรือเป็นแผลเป็นแบบแผลไหม้จากนํ้าร้อนลวก

หรือไฟไหม้แต่อย่างใดครับ แต่ในกรณีที่ท่านผู้อ่านลืมป้องกันหรือพยายามป้องกันแล้วแต่ไม่ สำ�เร็จจนเกิดเป็นแผลไหม้จากแสงแดดหรือที่เรียกกันว่า Sunburn นั้น ก็ยังไม่ต้องตกใจนะ ครับ เพราะผมมีวิธีการดูแลแผลไหม้จากแสงแดดหรือ Sunburn ด้วยตัวเองอย่างง่ายๆ มา ฝากกันดังนี้ครับ

1. ล้างทำ�ความสะอาดแผลด้วยนํ้าเปล่า : ไม่จำ�เป็นต้องใช้สบู่นะครับเพราะอาจทำ�ให้ ผิวหนังเกิดการระคายเคืองมากขึ้น 2. ใช้ความเย็นเข้าประคบ : วิธีนี้อาจใช้เจลประคบเย็น หรือใช้ถุงพลาสติกห่อนํ้าแข็งไว้ ก็ได้แต่ไม่ควรใช้นํ้าแข็งเข้าสัมผัสผิวหนังโดยตรงนะครับ 3. กินยาลดการอักเสบ : ถ้าปวดไม่มากอาจกิน Paracetamol ธรรมดาก็ได้ครับ แต่ถ้ามี อาการปวดและบวมแดงมาก อาจใช้ยากลุ่ม NSAID เช่น Naproxen และ Ibuprofen จะลดอาการอักเสบได้ดีกว่า (ควรปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับ) 4. ใช้ยาทาเฉพาะที่ : เน้นทาครีมที่ให้ความชุ่มชื้นสูงประเภท Moisturizing Lotion ถ้า มีส่วนผสมของว่านหางจระเข้ (Aloe Vera) หรือวิตามิน อี จะช่วยใน เรื่องการปกป้องและฟื้นฟูผิวที่โดนทำ�ลายได้ดีขึ้นครับ 5. หลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดเพิ่มเติม 6. ถ้าเป็นมากขนาดปวดแสบปวดร้อนและมี ตุ่มนํ้าใสเกิดขึ้น แนะนำ�ว่าอย่าเจาะถุงนํ้า เองครับ เพราะอาจทำ �ให้เกิดการติดเชื้อ แทรกซ้อน ในกรณีนี้แนะนำ�ให้ไปพบแพทย์ ดีกว่า อย่ารักษาด้วยตัวเองครับ หวังว่าท่านผู้อ่านคงได้ความรู้ไปปรับใช้ใน หน้าร้อนนี้กันบ้างไม่มากก็น้อย ฉบับนี้ผมคงต้อง ลาไปก่อน ถ้ามีเรือ่ งติชมหรืออยากให้ผมเขียนเรือ่ ง อะไรเป็นพิเศษก็บอกกันเข้ามาได้นะครับ ยินดีรับฟังทุก ความคิดเห็นครับ

ฟุดฟิดฟอร์“ฟัน”(ฟุดฟิด)ฟอกฟัน โดย ทันตแพทย์ ศิลา จิรวัฒโนทัย

วันหยุดยาวนี้ หลายคนคงกำ�ลังวางแผนจะไปเที่ยวหนีร้อนแล้วถ่ายภาพกลับมาอวดเพื่อนๆ กันอยู่แน่ๆ นิตยสารฉบับเปิดตัวคอลัมน์ Our Dent ฉบับนี้เราจึงนำ�เอาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการฟอกฟันจากคุณหมอศิลามาฝาก เผื่อว่าคุณผู้อ่านท่านไหนกำ�ลังอยากจะไปฟอกฟัน เพื่อทำ�ให้รอยยิ้มในภาพถ่ายดูสดใสยิ่งขึ้น! การฟอกสีฟันหรือการฟอกฟันขาว ปัจจุบันมีอยู่ด้วยกันหลายวิธีครับ แต่ก่อนจะไปถึง ตรงนั้นเรามาว่ากันเรื่อง สาเหตุที่ทำ�ให้ฟันเหลืองกันก่อนดีกว่า สาเหตุที่ทำ�ให้ฟันเรามีสี เข้มขึน้ หรือสีไม่สมาํ่ เสมอเกิดจากสาเหตุหลักๆ เช่น การรับประทานเครือ่ งดืม่ ทีม่ สี เี ข้มอย่าง ชา กาแฟ ไวน์แดง คราบจากการสูบบุหรี่ คราบหินปูนทีเ่ กิดจากการทำ�ความสะอาดฟันไม่ดี สีฟนั จากการกินยา Tetracycline ฟันที่มีสีเข้มขึ้นตามอายุ ฟันผุหรือมีสีของวัสดุอุดเสื่อมคุณภาพ สะท้อนออกมาให้เห็น และการบริโภคฟลูออไรด์มากเกินไปตอนเป็นเด็ก (ใครชอบกลืนยาสีฟนั ยกมือขึ้น!!) กรณีนี้จะทำ�ให้ฟันด่างเป็นจุดขาวๆ ครับ ในบางรายอาจเกิดจากการถูกกระทบ กระเทือนรุนแรง ทำ�ให้มีเลือดออกในโพรงประสาทฟันและฟันตาย สำ�หรับการฟอกสีฟัน ณ ปัจจุบัน มีอยู่ 3 วิธีครับคือ Neighbour

8

1. ฟอกที่คลินิก ใช้เวลาประมาณ 30 นาทีถึง 1 ชม. แล้วแต่สีฟันของคนไข้ วิธีนี้จะเห็นผลเร็ว กว่า แต่ต้องใช้เวลาอยู่ที่คลินิกจนเสร็จสิ้นกระบวนการค่อนข้างนาน 2. ฟอกที่บ้าน จะเป็นการใช้นํ้ายาใส่ลงในถาดฟอกสี (ลักษณะคล้ายๆ ฟันยาง) แล้วใส่ไว้ที่ ฟันของคนไข้ โดยต้องมาพบทันตแพทย์เพือ่ ทำ�การตรวจฟันและพิมพ์ปากเพือ่ ทำ�ถาดฟอก สีเฉพาะบุคคล หลังจากรับถาดพิมพ์พร้อมนาํ้ ยาฟอกสีและฟังขัน้ ตอนในการฟอกทีบ่ า้ นจาก ทันตแพทย์แล้วก็ลงมือด้วยตัวเองได้เลย วิธีนี้ความคงทนของความขาวจะมากกว่าด้วย 3. การฟอกจากด้านในฟัน สามารถทำ�ได้ในกรณีทฟี่ นั ทีม่ สี เี ข้มขึน้ จากประวัตกิ ระทบกระแทก อย่างรุนแรงทำ�ให้ฟันตาย โดยทันตแพทย์จะต้องทำ�การรักษารากฟันก่อนแล้วจึงทำ�การ ฟอกเฉพาะซี่ครับ


กันแก่ ด้วยครีมกันแดด โดย แพทย์หญิง รุจเิ ลขา เจียรไพศาลเจริญ

ย่างเข้าหน้าร้อนแล้ว สาวๆ มาทำ�ความรูจ้ กั กับครีมกันแดดกัน หน่อยดีกว่า บางคนสงสัยว่าทำ�ไมต้องใช้ครีมกันแดด? ไม่ได้ออกแดด มากขนาดนั้นสักหน่อย ลองอ่านดูแล้วจะเข้าใจค่ะ แสงที่เราต้องสัมผัสจะประกอบไปด้วยแสงที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า (Visible Light), รังสีความร้อน (Infrared) และรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) ครีมกันแดดปัจจุบันป้องกันได้แต่ รังสีอัลตราไวโอเลตเท่านั้น รังสีไวโอเลตที่ว่านี้จะมีความยาวคลื่นแตกต่างกันได้แก่ UVC, UVB และ UVA UVC เป็นรังสีที่ลงมาไม่ถึงผิวโลกจึงไม่ค่อยมีความสำ�คัญเท่าไหร่ UVB เป็นรังสีคลื่นสั้น สามารถทำ�ให้เป็นโรคมะเร็งผิวหนังได้ ผิวจะไหม้และทำ�ให้ผิวแก่ ก่อนวัย ตกกระ หมองคลํ้า พบมากในช่วงสิบโมงเช้าถึงบ่ายสี่โมงเย็น และมีมากขึ้นในฤดูร้อน UVA เป็นรังสีคลื่นยาว สามารถทะลุกระจกได้ พบมากตลอดทั้งปีและไม่จำ�กัดเวลาว่า ต้องเป็นช่วงเที่ยงวันเท่านั้น UVA ทำ�ให้ผิวมีสีแทนและแก่ก่อนวัย ครีมกันแดดทีด่ คี วรจะกันได้ทงั้ รังสีทมี่ คี ลืน่ สัน้ และยาว ค่าทีว่ ดั ประสิทธิภาพในการป้องกัน รังสี UVB คือค่า SPF (Sun Protecing Factor) การเลือกค่า SPF ให้เหมาะสม ดูได้จากสภาพ

ผิวของแต่ละคนว่าอยู่ในแดดโดยที่ผิวไม่ไหม้ได้กี่นาที (คนผิวขาวจะอยู่ที่ประมาณ 20 นาที ส่วนคนผิวดำ�จะอยู่ที่ประมาณ 30 นาที) วิธีคิดคือนำ�จำ�นวนนาทีที่ผิวของเราทนแดดได้มา คูณกับค่า SPF สมมุติถ้าคุณเป็นคนผิวดำ�และใช้ครีมกันแดด SPF 30 ก็ให้เอา 30 นาทีมา คูณกับค่า SPF 30 จะได้เท่ากับ 900 นาที แล้วนำ�มาหารด้วย 60 นาทีเพื่อทำ�ให้เป็นชั่วโมง จะได้เท่ากับ 15 ดังนั้นเมื่อทาครีมกันแดด SPF 30 คุณจะอยู่ในแดดได้นาน 15 ชั่วโมง ส่วน ค่า PA (Protection grade of UV-A) ใช้วัดรังสี UVA นิยมใส่เป็นค่าเครื่องหมายบวกไว้ค่ะ ครีมกันแดดทำ�ให้แพ้ได้หรือไม่? แพ้ได้ค่ะ แต่ไม่มาก ครีมกันแดดที่มีสูตรเป็นสารเคมี พวก Octyl, Dimethyl, PABA, Homosalate, Oxybenzone, Parsol 17689, Helioplex จะมีโอกาสแพ้ได้ แต่ถ้าเป็น Physical Sunscreen คือ Titanium Dioxide, Zinc Oxide จะไม่แพ้ค่ะ อายุเท่าไหร่จึงควรจะเริ่มใช้ sunscreen? เริ่มแต่เด็กเลยก็ได้ค่ะ ควรใช้ทุกวัน แม้จะ ไม่ออกแดดด้วย ไม่เช่นนั้นจะแก่ก่อนวัย สาวๆ อย่าสับสนนะคะ การใช้ผลิตภัณฑ์กันแดดหลายชนิดที่มีค่า SPF เช่นถ้าใช้ครีม กันแดด แป้งกันแดด ครีมบำ�รุงกันแดด จะเอาค่า SPF มารวมกันไม่ได้เหมือนบวกเลขนะคะ สมมุติถ้าใช้ครีมกันแดด SPF 8 ร่วมกับแป้ง SPF 8 มารวมกันจะไม่เท่ากับ SPF 16 ค่ะ อย่าลืมนะคะ “ไม่แก่แน่ค่ะถ้าใช้ครีมกันแดด”

อากาศร้อนขนาดนี้สาวๆ หลายคนคงจะเบื่อกับอาการหน้าละลาย ไหนจะ มาสคาร่าเลอะ ไหนจะแป้งทีอ่ ยูไ่ ม่ทนอีก ไม่ตอ้ งห่วงค่ะ เพือ่ นบ้านสาวอย่าง เรามีตัวช่วยดีๆ มานำ�เสนอให้แล้ว

.C

M.A

ux Eyeliner

scara Cells Ma

ylo Ye Chanel Stบา ท ราคา 880

us us Precio e Virtuô Lancôm 00 บาท ราคา 1,1

em upr n S 0 บาท e e Sh คา 69 รา

eL

ick ipst

La Mer : The Whitening Essence Intense ราคา 12,000 บาท (30 ml.)

New Maqui Miracle * รีฟิล ราคา 1,800 บาท (มาพร้อมพัฟ) * ตลับเปล่า ราคา 700 บาท

New Maqui Miracle แป้งรองพืน้ ชนิดแรกจากลังโคมทีป่ กปิดยาวนานถึง 12 ชัว่ โมง เนือ้ แป้งเนียนละเอียดดุจกำ�มะหยี่ และพัฟแบบ พิเศษที่มี 2 ด้าน (ฟองนํ้าและกำ�มะหยี่) เพื่อการกดรองพื้นที่เนียนเสมอกันและเพื่อการกระจายแป้งฝุ่นให้ดู กระจ่างใสมากขึ้น รับรองว่าติดทนนานจริงๆ ค่ะ ขนาดนอนกลิ้งไปกลิ้งมาแล้วลุกขึ้นมาหน้าก็ยังเด้งอยู่เลย Lancôme Virtuôus Precious Cells Mascara เป็นมาสคาร่าในตำ�นานที่นอกจากจะใช้ปัดเพื่อความสวยแล้ว ยังมี Lash Densifier Complex ที่ช่วยบำ�รุง ขนตาให้หนาและยาวขึน้ หัวแปรงถูกออกแบบมาสำ�หรับคนเอเชียโดยเฉพาะ เวลาปัดแล้วขนตาเรียงตัวกันเป็น ระเบียบสวยงาม เรื่องความยาวและติดทนนานนี่ หมดห่วงไปเลยค่ะ ไม่มีปัญหาตาเลอะเป็นแพนด้าแน่นอน Chanel Stylo Yeux Eyeliner สำ�หรับซีซั่นนี้คงจะหนีไม่พ้นสีสันจัดจ้าน จะกรีดอายฯ สีเก่าดำ�ๆ ทุกวันก็กลัวจะเบื่อ ลองเปลี่ยนมาเป็นสีสัน สดใสอย่าง Blue Jade ของ Chanel กันดู ทาง่ายและกันนํ้าด้วยค่ะ ทีนี้ก็ออกไปแข่งกับแดดร้อนได้เลย Sheen Supreme Lipstick M.A.C เพิ่มสีสันให้ริมฝีปากให้โดดเด่น ด้วยลิปเนื้อครีมจาก M.A.C ทาง่าย สีสันติดทนนาน มีหลากหลายสีสันให้ เลือกค่ะ ดูแล้วเลือกไม่ถูกเลย เพราะเยอะมากจริงๆ แล้วแต่ละสีก็แรงไม่แพ้กันด้วย La Mer : The Whitening Essence Intense ออกไปท้าแดด ท้าลมกันแล้ว อย่าลืมบำ�รุงผิวให้สวยพร้อมทุกสถานการณ์ด้วยโลชั่นที่ช่วยแก้ปัญหาทั้งสีผิว ที่ไม่สมํ่าเสมอ ความหมองคลํ้า ผิวแห้งและริ้วรอยก่อนวัย นอกจากนั้นยังช่วยให้ผิวขาวกระจ่างใสอีกด้วย เพียงเท่านี้สาวๆ ก็เฉิดฉายสู้กับแดดร้อนได้แล้วค่ะ 9

Neighbour


son wW illia m Bul gari by

ent

r Lua int s Sa

Ma tth e

Yv e

Fendi

Prada

Christian Dior

houler

Proenza Sc

Jil Sander

Burak Uyan

โดย ธีรณี มุสิกไชย

ก้าวเข้าสูเ่ ดือนทีเ่ รียกว่าร้อนนนนน...ทีส่ ดุ ในรอบปีของ ประเทศไทย ถึงแม้ว่าช่วงสิ้นเดือนที่แล้วจะแอบมีฝนฟ้า อากาศแปรปรวนที่ให้เราได้ตื่นเต้นกันอยู่วันสองวันว่า ตกลงประเทศไทยจะร้อนหรือหนาว แต่อย่างไรสาวก แฟชั่นคงไม่สนใจ เพราะยังไงก็รอฤดูแห่งสีสันนี้มาทั้ง ปีอยู่แล้ว

ri

Aurelie Bid

Bulga

erman

Hermes

เดือนนี้ Neighbour ขอเอาใจสาวๆที่ชอบ Accessories เป็นพิเศษ ทั้ง กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ เผื่อจะได้เป็น inspiration ในการ mix ชุด ของคุณให้ดูอินเทรนด์สุดๆ ในฤดูร้อนนี้นะคะ

Tips: การจะใส่สีสันให้ดู อินเทรนด์ เราควรเลือกโทนสีที่ เหมาะกับสีผิวของเรานะคะ คนผิวค่อน ข้างคลํ้าควรหลีกเลี่ยงสีแดงสด ถึงแม้ว่า จะเป็นกระเป๋าก็ตาม เพราะเวลาคุณถือหรือ สะพาย จะทำ�ให้คุณดูคลํ้าลงไปอีก ลองเลือกสีโอโรสอ่อนๆ หรือไม่ก็ เหลืองเข้ม จะทำ�ให้ดูสว่างขึ้นค่ะ

Balenciaga

Christian Loub

outin

Neighbour

10

Tod’s

Christian Dior


WHAT IS UP !? โดย นนท์ อามาตย์ทัศน์

สวัสดีครับเพื่อนบ้านทุกคน เป็นครั้งแรกที่เราได้พบกันใน นิตยสารอ่านสบายเล่มนี้ และก็คงน่าแปลกใจอยู่ไม่น้อยที่อยู่ดีๆ ก็ มีคอลัมน์ส�ำ หรับผูช้ ายโผล่เข้ามา เอาเป็นว่าเรามาเริม่ ทำ�ความรูจ้ กั กันทีละนิดดีกว่า (เอ..ประโยคนี้คุ้นๆ เหมือนเพิ่งจะเริ่มจีบสาวยังไง ยังงั้น) บอกไว้ก่อนเลยว่าสำ�หรับคอลัมน์นี้ ผู้อ่านจะได้ร่วมอัพเดท เรื่องราวที่น่าสนใจที่ผู้ชายชอบและผู้หญิงเองก็อยากรู้ เริ่มตั้งแต่ แฟชั่น เทคโนโลยี บันเทิงและเกร็ดน่ารู้ เอาเป็นว่าอย่าได้พูดพรํ่าทำ� เพลง ผมขอเริ่มละเลงคอลัมน์ ณ บัดนี้

ประเดิมครั้งแรกด้วยเทรนด์ ใหม่ล่าสุด ส่งตรงจากอังกฤษกันเลยดีกว่าครับ

Oliver Peoples’

แว่นตาทรง O’Malley จาก 

1. ของเก่าเล่าใหม่ เตรียมใส่แว่นสมัยคุณปู่ นอกจากแว่นตา Rayban ทรง Aviator และ Wayfarer จะได้รับความนิยมขนาดที่ 9 ใน 10 ของผู้ชายจะต้องมีติดไว้เป็นเจ้าของเพื่อเอาไว้ใส่เท่ห์ๆ ให้สาวๆ มอง (แต่อันที่ จริงแล้วเอาไว้หลบสายตากับแอบจ้องสาวๆ มากกว่า) ซัมเมอร์นถี้ า้ ไม่รวู้ า่ จะหลบแฟน ยังไงไม่ให้จบั ได้ ลองตามเทรนด์ลา่ สุดเลยดีกว่า แนะนำ�ให้กลับไปค้นตูเ้ สือ้ ผ้าคุณพ่อหรือ คุณปู่แล้วหาแว่นทรง O’Malley มาใส่กันเถอะครับ แว่นทรงนี้ถูกออกแบบมาตั้งแต่ สมัยปี '50 แต่เป็นที่นิยมจริงๆ จังๆ ก็ปาเข้าไปปี '80 ตอนที่คุณปู่ Al Pachino สวม แสดงในภาพยนตร์ จุดเด่นอยู่ที่กรอบทรงกลมและกรอบแว่นที่มักจะทำ�เป็นลายกระ เท่ห์สุดๆ ตอนนี้ถือได้ว่าอินที่สุดแล้ว ถ้าจะหาซื้อผมขอแนะนำ�ร้าน Paris Miki ครับ เพราะนอกจากจะมี O’Malley Aviator หรือ Wayfarer แล้ว ที่ร้านยังมีแว่นกันแดด เท่ห์ๆ ให้หนุ่มๆ ได้ลองอีกเพียบ ซื้อแว่นก็เหมือนลงทุนหลักทรัพย์ล่ะครับ มีขึ้น มีลง เอาเป็นว่าอย่าได้อาย ปฏิวัติตัวเองสักหน่อยจะเป็นไร ไม่แน่สาวๆ อาจจะเหลียวหน้า เหลียวหลังเดินตามกันให้ควักจนต้องวิ่งหลบเลยก็ได้

3. ลึกสุดใจ ไม่ใช่เพลงของหนุ่มโจ-ก้องนูโวนะครับ แต่ที่บอกว่าลึกสุด ใจเนี่ย ผมหมายถึงว่าหนุ่มๆ จะยอมปลดกระดุม เสือ้ เชิต้ กันลึกสุดกันขนาดไหน แต่เป็นเทรนด์ ใหม่ล่าสุดที่ Dsquare 2, Roberto  Cavalli และ Etro เดินย้อนเวลาพาหนุ่มกลับไป ช่วงยุค '70 คอลเลคชั่นล่าสุดเต็มไปด้วย เสื้อเชิ้ตสวยๆ พร้อมกับนายแบบหุ่นลํ่า ที่ปลดกระดุมเสื้อกันลึกไปเกือบจะเห็น ใส้ติ่ง จะว่าไปแล้วหน้าร้อนนี้คงเท่อยู่ ไม่น้อยถ้าหนุ่มๆ พร้อมใจกันถอดเสื้อ โชว์แผงอก และซิกส์แพ็คที่เพิ่งไปฟิต มา แต่ก็คงยากเพราะหุ่นของเราๆ ไม่ได้เหมือนคุณพี่ริชาร์ด เกียร์ใน ภาพยนตร์เรื่อง American Gigolo หรือหล่อแบบหนุ่มอนันดาใน ชั่วฟ้าดินสลาย เอาเป็นว่าเก็บเงิน พาสาวไปดินเนอร์ร้านหรูๆ หรือ เตรี ย มเสื้ อ ลายดอกเพื่ อ ไปเล่ น สงกรานต์นี้ดีกว่าเป็นไหนๆ 4.นันทิตา สาวเสียงหล่อ เป็นปรากฏการณ์ที่โด่งดังไปทั่วโลกกับ คลิปสาวสวยนันทิตา สาวเสียงหล่อจาก รายการ Thailand’s Got Talent ขนาด ที่ว่าคนอเมริกันที่ได้ดูคลิปยังแปลกใจที่ประเทศของเราเปิดรับความสามารถของสาวสวยเสียงหล่อ คนนี้ได้ เพราะถ้าเป็นที่อเมริกาเองเชื่อได้ว่าคนดูคงจะโห่ไล่อย่างแน่นอน ผมขอใช้พื้นที่นี้ร่วมเป็น กำ�ลังใจให้กับเธอด้วยแล้วกันนะครับผม เอาเป็นว่าพอหอมปากหอมคอกันแล้วนะครับ สำ�หรับฉบับนี้ขอลาไปก่อน แล้วเจอกันใหม่ฉบับหน้าครับ

2. เปิดไวน์ด้วยรองเท้า คุณผู้อ่านคงจะคิดว่าผม “บ้าหรือเปล่า?” ใครมันจะเปิดไวน์ด้วยรองเท้ากันฟะ? แต่ คิดดูสิครับถ้าร้อนนี้อยากออกไปจิบไวน์กลางสนามหน้าบ้านแต่ดันไม่มีที่เปิดขวดไวน์ แล้วหนุ่มๆ จะแก้เขินในสถานการณ์นี้อย่างไรกัน เอาเป็นว่าแนะนำ�ให้เขาไปชมคลิป ใน YouTube เสิร์ชหา No Need For A Corkscrew เพราะทาง Bistro Bordeaux ได้สอนวิธิเปิดขวดไวน์ด้วยการใช้รองเท้า เริ่มจากเอาที่ครอบปากขวดออกก่อน แล้ว ถอดรองเท้า เอาขวดวางในรองเท้าทำ�มุม 90 องศา แล้วค่อยๆ กระแทกเข้ากับผนัง หรือต้นไม้แข็งๆ นะครับ (อย่าลืมเอามือจับประคองคอขวดและรองเท้าด้วย) ฝาคอร์ค จะถูกดันออกมาอย่างง่ายดาย ไม่เชื่อก็เข้าไปดูของจริงกันเลยครับผม 11

Neighbour


ฝากตัวฝากใจกับ พ.ต.อ.เทียนชัย คามะปะโส

Our Neighbour ฉบับนี้เรามาคุยข้างรั้วกับ พ.ต.อ.เทียนชัย คามะปะโส ท่านผู้กำ�กับการสถานีตำ�รวจนครบาลประเวศ หัวเรือใหญ่ซึ่งคอย ดูแลชุมชนของพวกเราให้มีความสงบสุขและปลอดภัยมานานกว่า 3 ปีแล้ว ในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ท่านผู้กำ�กับฯ ได้ ให้ข้อมูลหลายอย่างที่น่าสนใจและ เป็นประโยชน์มากทีเดียว มากจนเราไม่อยากให้คุณพลาด!

สน.ประเวศดูแลพื้นที่ไหนบ้างครับ? พื้นที่ของสน.ประเวศมีทั้งหมด 41.33 ตารางกิโลเมตรครับ พื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขตประเวศ เขตสวนหลวง ส่วนหนึ่งของเขตบางกะปิ เขตสะพานสูงทางด้านหมู่บ้านนักกีฬา รวมทั้ง 4 เขตนี้แล้วมีชุมชนอยู่ 38 ชุมชนที่ทาง สน.ดูแลอยู่ครับ ท่านรองฯ รัชนิดา ชิดชินบอกกับเราว่าทางโรงเรียนเตรียมพัฒนาการกับสน.ประเวศ คอยดูแลและให้ความ ร่วมมือกันอยู่ ทั้งโรงเรียนและสน.เองดูแลกันในแง่ไหนบ้างครับ? ทางโรงเรียนจะมีเรื่องประสานมาเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยของเด็ก ถ้าเจอเกี่ยวกับพวกยาเสพติดหรือพวก คดีชิงทรัพย์เวลาที่นักเรียนเดินกลับบ้าน บางทีจะมีกลุ่มวัยรุ่นเข้าไปชิงโทรศัพท์มือถือเขาบ้างหรือมีเหตุที่ต้องไป รักษาความปลอดภัย เราก็จะไปดูแลให้ รวมทั้งจัดตำ�รวจไปนั่งที่ตู้ยามของโรงเรียนเตรียมพัฒน์ฯ ด้วย เพราะว่า มันมีเหตุบ่อย ท่านผู้กำ�กับฯ อยู่ที่สน.นี้มานานเท่าไหร่แล้วครับ? ปีนี้เข้าปีที่ 3 แล้วครับ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมากับชุมชนแถวนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ? ชุมชนแถวนี้ดูแลง่าย คนในชุมชนไม่ค่อยมีปัญหา แต่แถวนี้มีบ้านเช่าเยอะก็จะมีประชากรแฝงที่เข้าไปเช่าบ้านอยู่ ตามชุมชนซึ่งจะเข้ามาค้ายา แล้วก็จะมีผู้ค้ารายย่อยเข้าไป ส่วนใหญ่เป็นพวกคนงานทั้งที่เป็นคนไทยและทั้งที่เป็น ต่างด้าว ชุมชนที่นี่ให้ความร่วมมือดีครับ เพราะชุมชนเองเขาก็ไม่อยากให้ของพวกนี้เข้ามาหรอก เขาก็จะบอกอยู่ เรื่อยถ้ามีผู้ค้ารายย่อยเข้ามาขายยา แต่พอตำ�รวจจับไป เมื่อเวลาที่เขาพ้นโทษหรือประกันตัวออกมา เขาก็จะกลับ เข้ามาขายต่อ ตำ�รวจก็จะเข้าไปเรื่อยๆ สถิติการจับกุมผู้ค้ารายย่อยกับผู้เสพเนี่ย สน.ประเวศอยู่ลำ�ดับต้นๆ เลย คือทางสน.ทำ�งานร่วมกับชุมชน ใช่ครับ พอทางชุมชนเดือดร้อนเขาก็จะโทร.มาที่เบอร์ผมหรือไม่ก็เบอร์รองผู้กำ�กับฝ่ายปราบปราม ฝ่ายสืบสวนจะ มีเบอร์ติดต่อได้โดยตรงเลย เขาก็จะแจ้งเหตุเข้ามาทั้งประธานชุมชน ทั้งลูกบ้าน

การที่ ชุ ม ชนของเราสงบสุ ข ได้ นั้ น ส่ ว นหนึ่ ง มาจากการ ดูแลของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ แต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ไม่ สามารถปฏิบัติงานอยู่ที่หน้าบ้านของเราได้ตลอดเวลา เนื่องจากมีอีกหลายครั ว เรื อ นที่ เ จ้ าหน้ าที่ เ หล่ านั้ น ต้ อง ดูแล ในแง่หนึ่ง“เพื่อนบ้าน”อาจจะใกล้ชิดกับเรามากกว่า หากเราหันมาใส่ ใจและช่วยเป็นหูเป็นตาให้กันและกันมาก ยิ่งขึ้น การ“ฝากบ้านไว้กับเพื่อนบ้าน”น่าจะเป็นความคิดที่ ดีเยี่ยมทีเดียว Neighbour

12

แล้วชุมชนมีส่วนช่วยให้ตำ�รวจทำ�งานง่ายขึ้นอย่างไรบ้างครับ นอกจากโทรมาแจ้งเรื่องต่างๆ? เขาให้ความร่วมมืออย่างเช่น ถ้าตำ�รวจจะไปไหนมาไหน ทางกรรมการชุมชนก็จะอำ�นวยความสะดวกให้ ตำ�รวจ สืบสวนเวลาเข้าไปจับหลายๆ รอบ คนในชุมชนเขาก็จะจำ�ได้ จะมีสายคอยบอกอยูต่ ลอดเวลา ทางกรรมการชุมชน เขาจะคอยบอกว่า ผูค้ า้ ยาเข้าทางไหนออกทางไหน อยูช่ ว่ งนีไ้ ม่อยูช่ ว่ งนี้ ขอให้ต�ำ รวจทำ�เถอะ ชาวบ้านให้ความร่วม มืออยู่แล้ว แต่เราก็ต้องดูแลความปลอดภัยให้เขาด้วย มีคนในชุมชนเป็นสายให้ด้วย? ใช่ครับ เพราะเขาเองก็ไม่อยากให้มีของไม่ดีอยู่ในชุมชนเขา ท่านผู้กำ�กับฯ เคยไปประจำ�อยู่ที่ต่างจังหวัดไหมครับ? เคยครับ ผมเริ่มต้นจากการเป็นตำ�รวจตระเวนชายแดน เป็นมา 4 - 5 ปี แต่ก่อนเป็นผู้หมวดแล้วก็ไปอยู่ภูธรฯ ภาค 2 จังหวัดตราด ทุกวันนี้ครอบครัวผมก็อยู่ที่จังหวัดตราด แล้วผมก็มาอยู่ที่สมุทรสาครอยู่พักหนึ่ง แล้วก็ไป เป็นสารวัตรปราบปรามอยู่หัวหิน ตอนที่เข้ามาอยู่กรุงเทพฯ ก็เป็นสารวัตรแล้ว


การทำ�งานยาก-ง่ายแตกต่างกันไหมครับระหว่างต่างจังหวัดกับในกรุงเทพฯ ? ต่างจังหวัดสังคมจะแคบกว่า ทำ�งานง่ายหน่อย แต่กรุงเทพฯ เนี่ยมันมีอะไรต้องให้แก้ทุกวัน ทำ�งานเคสเดียวกันแต่วิธีแก้ปัญหาไม่เหมือนกัน ต้องมีเซนส์พอสมควร สำ�หรับการทำ�งานใน กรุงเทพฯ นะครับ ตำ�รวจทำ�งานง่ายขึ้นเพราะว่าชุมชนคอยเข้ามาช่วยเหลือด้วย แล้วถ้าสมมุติว่าคน กรุงเทพฯ ช่วยเป็นหูเป็นตาให้เพื่อนบ้านด้วย.. (พูดต่อประโยคให้) ก็ยิ่งดีใหญ่ เวลาใครไม่อยู่บ้านแล้วมีอะไรแปลกๆ ก็โทร.เข้ามาแจ้ง ไม่ใช่ ว่า“ธุระไม่ใช่” โดยธรรมดาจะไม่ค่อยมีใครใส่ใจใคร ตอนนี้เขาถึงมี“โครงการฝากบ้านไว้ กับเพื่อนบ้าน” เพราะว่าคนไม่ค่อยใส่ใจกัน ต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างไป ก็คือให้วิสาสะ กับคนข้างบ้าน เมื่อเวลาที่มีอะไรแปลกๆ ก็จะได้แจ้งเข้ามาที่ส่วนกลาง ตำ�รวจจะได้เข้าไป ตรวจว่าเป็นขโมยหรือไม่ ตรงนี้ก็จะช่วยได้เยอะ โครงการฝากบ้านไว้กับเพื่อนบ้านนี่เป็นยังไงครับ? ธรรมชาติของคนกรุงเทพฯ เขาจะไม่ใส่ใจกันเท่าไหร่นัก หลักการของโครงการคือไปตาม หมู่บ้านจัดสรร เพื่อที่จะให้เขาหันมารู้จักกันและใส่ใจกันมากขึ้น เมื่อเห็นสิ่งผิดปกติก็ให้ โทร.แจ้งตำ�รวจ ตำ�รวจจะไปทิง้ เบอร์ไว้ให้ เพือ่ ทีเ่ ขาจะได้โทร.แจ้งได้ เวลาบ้านไหนไม่อยูจ่ ะได้ ช่วยๆ กันดู “ฝากบ้านไว้กับเพื่อนบ้าน” ในแง่หนึ่งก็จะหมายความว่า “ใส่ใจ ข้างบ้าน” ให้มากขึ้น พอเราใส่ใจกันมากขึ้นก็จะช่วยให้ชุมชนของ เราปลอดจากการจารกรรมไปได้มากทีเดียว เมื่อเราคอยเตือน ภัยกัน คนร้ายก็จะไม่ค่อยกล้าทำ�งาน ทำ�ให้ความปลอดภัย มีสูงขึ้น นอกจากนั้นยังทำ�ให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นด้วย แล้ว ชุมชนก็จะมีความสุขมากขึ้น ในช่วงสงกรานต์นี้ คนมักจะออกไปเที่ยวต่างจังหวัด กันเยอะ ผมเคยได้ยินเกี่ยวกับ“โครงการฝากบ้านไว้ กับตำ�รวจ” แต่ว่าไม่ทราบรายละเอียด ถ้าหากว่าเรา อยากฝากบ้านไว้กบั ตำ�รวจนีเ่ ราต้องทำ�ยังไงบ้างครับ? โทรศัพท์เข้ามาที่โรงพักเลยครับ โทร.มาแจ้งว่าไม่อยู่ วันไหน ไปวันไหนถึงวันไหน บ้านเลขทีเ่ ท่าไหร่ อยูต่ รงไหน เท่านั้นเอง จริงๆ อันนี้เหมือนกับเป็นกิจวัตรไปแล้ว พอไม่ อยู่บ้าน เขาก็จะโทร.มาฝากให้ตำ�รวจดูให้ เราก็จะดูแลให้มาก ขึ้นหน่อย จากปกติวันละ 2 ครั้ง ก็เพิ่มเป็น 6 - 7 ครั้ง ไปช่วยสอด ส่องดูรอบบ้านให้เขา ถ้ามีอะไรผิดปกติกจ็ ะลงตรวจไปดู เขาไปตัง้ แต่วนั ทีเ่ ท่า ไหร่ก็แจ้งมาที่สน.ได้ทุกที่ ตำ�รวจก็จะดูให้ เวลากลับมาก็แจ้งว่ากลับมาแล้ว

คนชอบบอกว่ารถติดเพราะตำ�รวจไปโบก ท่านผู้กำ�กับมี ความเห็นว่าอย่างไรบ้างครับ? เท่าที่ผมเห็นนะครับ เมื่อตำ�รวจไปยืนรถจะไม่ติด ต้องไปเปิด ช่องพิเศษไปดูให้ชาวบ้านเขา เดี๋ยวเขาจะไม่สะดวก ถ้าตำ�รวจ ไม่ไปยืนเนี่ยรถติดแน่เพราะว่าคนจะแย่งกัน เฉพาะพื้นที่ผมนะ พื้นที่อื่นผมไม่ทราบ รถจะติดในอีกกรณีหนึ่งคือเป็นด่านที่ตำ�รวจ โบกให้จอด แต่ช่วงเช้า 6 โมงถึง 9 โมงซึ่งเป็นช่วงเร่งด่วนที่ชาวบ้าน ต้องรีบไปทำ�งานหรือทำ�ธุระ เขาห้ามจับอยู่แล้ว ห้ามจับแต่ต้องไปดู ถ้า ไม่ไปดูแล้วคนจะเบียดจะแย่งกันทำ�ให้ยงิ่ ติดเข้าไปใหญ่ แต่ถา้ มีดา่ นข้างหน้า ช่วงสายเนีย่ จะเป็นกรณีทวี่ า่ ต้องตามจับให้ได้เพือ่ รักษาวินยั จราจร หรือไม่กเ็ ป็นช่วง กลางคืนที่จะมีด่านวัดระดับแอลกอฮอล์

อย่างช่วงสงกรานต์ทำ�งานยากขึ้นไหมครับ? ไม่ค่อยยากนะครับ ชินแล้ว(ยิ้ม) สงกรานต์ ปีใหม่ ตรุษจีนจะเหมือนกัน คือเขาจะไปเที่ยว ยาวอะไรแบบนี้ครับ ที่กรุงเทพฯ นี่จะโล่งนะ ไม่ค่อยวุ่นวายเท่าไหร่ เขาจะหนีไปต่างจังหวัด กันหมด เว้นแต่ที่ที่เขาเปิดให้ไปเล่นนํ้ากันอย่างที่ซอยชนะสงครามหรือตามวัดแบบนี้ล่ะครับ

ร้อนๆ แบบนี้ที่สน.มีวิธีคลายร้อนให้ตัวเองหรือกับประชาชนที่มาติดต่อยังไงบ้างครับ? คนมาโรงพักส่วนใหญ่ก็ร้อนทั้งนั้นล่ะครับ แต่ร้อนกายคงไม่หรอกเพราะที่สน.ติดแอร์(ยิ้ม) ส่วนใหญ่จะร้อนใจกันมากกว่า คนที่มีเรื่องก็มาโรงพัก ไม่มีเรื่องก็ไม่อยากมาเพราะโรงพัก เหมือนเป็นที่ที่ไม่ค่อยจะดีนักในความรู้สึกของคนไทย พอเขาร้อนใจมา เราก็ต้องดูแลเขา ผมคิดว่าจริงๆ แล้วชาวบ้านจะเกลียดหรือรักตำ�รวจอยู่ที่ 2 งาน งานแรกคืองานจราจร เพราะ เวลาโดนจับ คนก็มักหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองแล้วก็ปากต่อปากไปเรื่อยๆ ทำ�ให้ภาพลักษณ์ ดูแย่ไป ส่วนงานที่สองคืองานพนักงานสอบสวน บางทีก็ให้ชาวบ้านมานั่งรอโดยไม่มีเหตุผล ไม่ใส่ใจชาวบ้าน ชาวบ้านก็บ่น ผมก็เลยต้องมาเช้า มาคอยดูพนักงานสอบสวนว่ามีคนที่มารอ นานเกินไปหรือไม่ เพื่อจะได้มาลดความหงุดหงิดของเขาลงบ้าง เราเป็นผู้บังคับบัญชา พอมา ดูแล เขาก็จะได้เร่งงาน ทุกอย่างจะได้กระชับขึ้น ทุกวันนี้ก็พยายามบอกให้ตำ�รวจที่สน.ใจเย็น ให้พดู จากับประชาชนให้ดี ไม่กระโชกโฮกฮาก ภาพอะไรทีม่ นั เก่าๆ ก็พยายามทิง้ มันไป แต่รอ้ ย พ่อพันแม่มันก็มีเล็ดลอดอยู่แล้วสัก 5 เปอร์เซ็นต์ 10 เปอร์เซ็นต์ ผู้บังคับบัญชาต้องไปคอย ดูแล เด็กเขามีวุฒิภาวะไม่เท่ากับเรา แต่ถึงเขาจะอายุมากยังไงเขาก็ยังชินกับการปฎิบัติก้าว เดียว คือบอกให้ทำ�อะไรก็จะทำ�แค่นั้น เพราะฉะนั้นผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นต้องลงไปเอาใจใส่ ดูแลเขาด้วยครับ

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์มีอะไรที่เราควรระวังเป็นพิเศษไหมครับ? เวลาไปเล่นนํ้าผู้หญิงก็จะมีปัญหาเรื่องอนาจารบ้าง ตำ�รวจก็พยายามช่วยกันเต็มที่ แต่ไม่รู้ สมัยนี้สาวๆ เขาคิดอะไรกัน นุ่งเสียสั้น เลยทำ�ให้เรื่องมันไปกันใหญ่ แต่ถ้าแต่งตัวมิดชิดก็จะ ไม่เท่าไหร่ ผู้ชายส่วนมากก็จะดื่มเหล้ากัน เกิดความคึกคะนองแถมยังอยู่ในช่วงวัยรุ่น แต่งตัว แบบนีก้ เ็ ลยเหมือนไปยัว่ ให้เขาทำ� เรือ่ งนีเ้ ป็นปัญหาซาํ้ ซากจำ�เจ แล้วมีเข้ามาเยอะมาก ปัญหา อื่นๆ ไม่ค่อยมีครับ ก็อยากให้ทุกคนเล่นสงกรานต์กันอย่างสุภาพและถ้าเป็นไปได้ก็อย่าดื่ม เหล้า สำ�หรับเรื่องวินัยจราจร ถ้าทุกคนปฎิบัติตามที่กฏหมายกำ�หนดก็จะไม่มีปัญหา ถึง โดนตรวจแต่ถา้ ไม่ผดิ ตำ�รวจก็ท�ำ อะไรไม่ได้ จะไปใส่ขอ้ หาไม่ได้ แต่บางคนมักง่าย อย่างเรือ่ ง เข็มขัดนิรภัยเนีย่ คาดบ้างไม่คาดบ้าง พอตำ�รวจไปจับก็มปี ญ ั หา ทุกวันนีค้ นเห็นแก่ตวั มากขึน้ อยากแต่จะไปเร็วๆ คนไม่มีมารยาทก็มากขึ้นจึงมีปัญหาตบตียิงกันอยู่เสมอ

13

Neighbour


นางเอกร้อยล้านกับเส้นทางของการค้นหา

ยิปโซ รมิตา มหาพฤกษ์พงศ์ เชือ่ ว่าหลายคนคงคุน้ หน้าคุน้ ตาสาวน้อยคนนีก้ นั เป็นอย่างดี เนือ่ งจาก ช่วงนี้เธอวิ่งเข้าวิ่งออกผ่านสายตาของพวกเราอยู่ตลอดในทุกๆ สื่อ ยิปโซ เป็นเด็กผูห้ ญิงอีกหนึง่ คนทีก่ �ำ ลังเป็นทีจ่ บั ตาในฐานะนางเอกร้อยล้านคนใหม่ ในวงการภาพยนตร์ไทย โดยปกติแล้วเรามักเห็นภาพยิปโซในลักษณะทีไ่ ม่คอ่ ย เหมือนคนปกตินกั เพราะเธอจะดู“รัว่ ”มากกว่าชาวบ้านเขาหน่อยๆ หลายคน อาจจะคิดว่าเด็กคนนีเ้ ป็นเด็กบ๊องธรรมดาทัว่ ไป แต่เราได้น�ำ บทสัมภาษณ์ดา้ น ล่างนีม้ าพิสจู น์ให้คณ ุ ผูอ้ า่ นได้เห็นแล้วว่าเด็กคนนีไ้ ม่ได้เป็นอย่างทีห่ ลายๆ คน คิด และตัวจริงของเธอ“พิเศษ”กว่านั้นมาก

ตอนนี้ยิปโซทำ�อะไรอยู่บ้างครับ? เรียนที่บัญชีจุฬาฯ ปี 3 ค่ะ แล้วก็มีงานในวงการบ้าง เพิ่งทำ�โปรเจ็กต์ใหญ่ (สุดเขต เสลดเป็ด) เสร็จไป เดี๋ยวโปรเจ็กต์ใหม่ก็คงประมาณปลายปี ระหว่างนี้ก็ตามศรัทธาของผู้จ้างค่ะ ก็จะเป็น พวกรายการ แล้วก็ถ่ายแฟชั่นเสียเยอะค่ะ เป็นงานกระจุกกระจิก พอสลับกับการเรียนด้วยมันเลย ทำ�ให้ดูเยอะขึ้นมามากกว่าค่ะ แล้วยิบโซแบ่งเวลายังไง? (ยิ้มอายๆ) ไม่แบ่งค่ะ ทำ�เท่าที่ทำ�ได้ แล้วอยู่ยังไงเนี่ย เดี๋ยวต้องไปเรียน ต้องไปทำ�งาน ต้องพักผ่อน มีคนจัดตารางให้ไหม? ไม่ค่ะ อยู่ให้รอดไปเรื่อยๆ ค่ะ (หัวเราะ) ก็จะบอกป่ะป๊าแล้วป่ะป๊าก็จะดูให้ว่าวันไหนมีงานก็จะลา หรือบางทีงานไหนมันชนกับวันเรียนจริงๆ หรือชนกับงานอื่นเราก็ไม่รับ ถามว่าบริหารเวลายังไง แบ่งเวลายังไงขอยอมรับว่าไม่ได้เป็นคนเก่งขนาดนั้น หนูก็อยากจะพูดได้ แต่พอดีหนูไม่ชอบโกหก อ่ะค่ะ (หัวเราะ) ก็คืออยู่ให้รอด พยายามทำ�ให้มันไม่เซ ให้มันแบบว่าดีทั้ง 2 อย่าง ไม่ให้มันพัง หนู ก็ส่งเสริมให้คนเน้นการเรียนเป็นหลักนะคะ สมัยก่อนหนูเน้นการเรียนเป็นหลัก ประมาณ 90% เป็นการเรียน ที่เหลือคืออย่างอื่น ตอนนี้คือลดหลั่นลงมาแล้ว ถามว่าการเรียนยังเป็นหลักอยู่ไหม คือยังเป็นหลักอยู่ เรามีปริญญา เราก็มีความมั่นคงในอนาคต คือเราสามารถหางานทำ�ได้ แต่ บางทีก็รับงานแล้วหยุดเรียนบ้าง ยิปโซรู้สึกว่าการทำ�งานทำ�ให้เราได้รู้อะไรหลายอย่าง แล้ว ทำ�ให้คนฉลาดขึ้นได้มากเหมือนกัน ไม่จำ�เป็นต้องเป็นเรื่องที่ต้องฟังในห้องเรียนอย่างเดียว การ เข้าห้องเรียนเนีย่ จำ�เป็น แต่ยปิ โซรูส้ กึ ว่าพอได้มาทำ�งานแล้ว ทำ�ให้เรารูอ้ ะไรเยอะขึน้ จากทีอ่ ยูใ่ นห้อง คนมักจะมองว่าคนในวงการบันเทิงโดยเฉพาะคนทีเ่ รียนไปด้วยทำ�งานไปด้วยมักจะดูไม่คอ่ ยจริงจัง กับการเรียนหรือเปล่า คือถามว่าจริงจังไหม ยิปโซอยากตอบแทนหลายๆ คนว่าจริงจังค่ะ แต่คนๆ หนึง่ มันทำ�ไม่ได้หมดทุกอย่างหรอก ก็ท�ำ ให้ดที สี่ ดุ เท่าทีจ่ ะทำ�ได้ในทัง้ 2 อย่าง พอมาทำ�งานแล้ว เนี่ย อยากให้ทุกคนเห็นด้านดีในการทำ�งานเหมือนกัน ทั้ง 2 อย่างมันก็เป็นหน้าที่ค่ะ ไม่ใช่ว่าเรา ทำ�งานแล้วละเลยการเรียน เราแบ่งเวลาให้เท่ากัน แล้วก็ไม่ละเลยการทำ�งานด้วย

Neighbour

14


ทำ�งานด้วย เรียนด้วยแบบนี้ยิปโซดูแลตัวเองยังไง เรือ่ งความสวยความงามนีน่ อ้ ยมากค่ะ ก็อย่างทีเ่ ห็น นีก่ พ็ ยายาม แต่งหน้ามาเพื่อให้ดูดีหน่อย (หัวเราะ) ในหัวก็คิดนะคะว่า อยากจะทำ�อะไรสวยๆ บ้าง เคยได้ยินเพื่อนที่เป็นนักแสดง คุยกัน “ฮัลโหลทำ�ไรอยู่” “ตอนนี้กำ�ลังขัดตัวในสปา” (ทำ�ตา โต) ยิปโซก็อยากนะคะ อยากมีอารมณ์ที่ว่าเวลามีเพื่อนโทร.มา “ตอนนี้กำ�ลังทำ�อะไรอยู่” “อ๋อ ตอนนี้กำ�ลังอบไอนํ้า” “ทำ� เล็บอยู่เดี๋ยวตามไป” อะไรแบบนี้ (หัวเราะ) แต่ว่ายิปโซทำ� ไม่ได้ พยายามแล้วค่ะ พยายามไปขัดตัวบ้าง ขี้เกียจ อย่าว่าแต่ไปเสียเงินให้คนอื่นขัดให้เลยค่ะ คือตัวเราเอง อยู่บ้านเรายังไม่นั่งขัดเลย เรื่องของการดูแลผิวนี่เต็มที่ ก็คือการกิน การบำ�รุง การนอน แต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ ค่อยได้นอนหรอกค่ะ (หัวเราะ) แต่หนูเคยทำ� นะ ช่วงนีม้ นั โหมค่ะ มันก็เลยทำ�ได้ยาก หนูเคย มีช่วงที่สุขภาพดีจริงๆ แล้วก็อยากให้ทุกคนมี ด้วย สมมุติ ว่าหนูเป็นตอนนั้นก็ได้เนอะ (ยิ้ม) ตอนนั้นเป็น คนทีไ่ ม่ได้ชอบเล่น กีฬาเลย คือตอนเด็กไม่ได้ถกู ปลูกฝังให้เล่นกีฬา โตขึน้ มาก็เลยเป็นคนแบบนี้ เราก็เลยพยายาม ไปลองอะไรหลายๆ อย่าง เช่น ไปเล่นฟิตเนส เล่นโยคะ พอมาเล่นโยคะแล้วทำ�ให้รู้สึกว่า เป็นกีฬาที่มหัศจรรย์ ตอนแรกก็ทำ�ด้วยเหตุผลที่ว่าอยากผอม พอทำ�แล้วกลับกลายเป็นว่าได้ มากกว่านั้น พอเล่นไปแล้วรู้สึกเหมือนกับเล่นมวยไทย เล่นใหม่ๆ มันจะปวดไปทั้งตัวอาทิตย์ หนึ่งเลยพอเล่นไปนานๆ เข้ามันไม่ได้ช่วยเรื่องหุ่นอย่างเดียว มันทำ�ให้เรามีสมาธิ บุคลิก แล้ว ก็สุขภาพ ยิปโซไม่ปวดหัวเลย อยากจะแนะนำ�จริงๆ ค่ะ นี่ไม่ใช่เรื่องของแฟชั่นนะคะ มีช่วง หนึ่งที่โยคะกลายเป็นเทรนด์ แต่นี่เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่ควรลองค่ะ (คิด) แล้วก็กินของสด ค่ะ อาหารพวกห่อๆ อย่างพวกบะหมี่กึ่งสำ�เร็จรูปพยายามไม่กินเลย รู้สึกว่าอาหารพวกนี้ใช้ กินเวลามีสงคราม แล้วก็ดื่มนํ้าเยอะๆ หน้าร้อนเมื่อไม่นานมานี้ เคยถ่ายแบบชุดว่ายนํ้าด้วย? ใช่ค่ะ มันเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่สอนการทำ�งานเรื่องของความพร้อม พอมีงานติดต่อมา หนูกเ็ ข้าไปสมัครฟิตเนสเลยค่ะ แล้วเขาก็บอกว่าอีก 1 เดือนหลังจากนีเ้ จอกัน สุดท้ายหลังจาก สมัครฟิตเนสเสร็จ กลับมาบ้านแล้วก็ได้รับโทรศัพท์ แล้วเขาก็บอกว่า “นี่มันปกพิเศษ เดี๋ยว เลื่อนขึ้นมาถ่าย อีก 3 วันเจอกัน” หนูถึงกับไม่พูดอะไรเลย แล้วเย็นนั้นก็ไม่กินอะไรเลยด้วย (หัวเราะ) พอตอนไปถ่ายก็พยายามทำ�ให้ดที สี่ ดุ มันไม่ได้มใี ครผิดใครถูกหรอกค่ะ มันเป็นเรือ่ ง ของสถานการณ์ซึ่งเรารู้สึกว่ายังไม่พร้อม เวลาเราจะทำ�งานใดงานหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการถ่าย แบบ การสัมภาษณ์ เป็นหนัง หรืออะไรก็ตามมันไม่ต่างกัน ถ้ามันใหม่เราก็อยากทำ�ให้มันดี เราก็อยากทำ�เต็มที่เหมือนกัน แต่มันเป็นเรื่องของความผิดหวังคือเราไม่มีเวลาในการเตรียม ความพร้อม มันสอนให้หนูมคี วามพร้อม ถ้ามีบริษทั จ้างหนูไปทำ�งานประจำ�หรืออะไรก็แล้ว แต่ หนูคงไปขอเขาไม่ได้ว่า “หนูขอเวลาหนึ่งเดือนในการเรียนรู้งาน ขอให้หนูพร้อมก่อน ได้ไหม เดีย๋ วหนูคอ่ ยมาทำ�ให้พไี่ ด้ไหมคะ” เราขอไม่ได้ ชีวติ จริงโอกาสมันจะมาตลอดเวลา เพราะฉะนั้นถ้าเรามีความพร้อมไว้ก่อนดีที่สุด ตอนนี้หนูเองก็อยากลองงานไปเรื่อยๆ แต่ ว่าส่วนใหญ่ หนูก็ได้แต่ทำ�ตลกให้เขาดู (หัวเราะ) ตอนนี้หนูยังจับทางอยู่เลย หนูอยากทำ�ได้ หลายๆ อย่าง มีหลายคนถามว่าทำ�ไมหนูไม่ถ่ายชุดว่ายนํ้าอีก หรือว่ากลัวฟีดแบ็คคราวที่แล้ว ที่จริงแล้วมันไม่ใช่ คือหนูยังไม่พร้อมกับมันมากกว่า แล้วมันก็ไม่ใช่ของโปรด แล้วงานที่โปรดคืออะไร? หนูชอบหนัง ไม่ได้หมายถึงการเล่นอย่างเดียวนะ หนูชอบดู พอมาเล่นหนังแล้วหนูกช็ อบ แล้ว หนูกอ็ ยากทำ�หนังด้วย ทำ�อย่างอืน่ ทีเ่ กีย่ วกับหนัง หนูวา่ หนังมีเสน่ห์ หนังมีความจริงเยอะ หนู ว่าหนังไม่ได้ให้แค่ความบันเทิงเพียงอย่างเดียวอย่างที่หลายคนมอง หนังให้อะไรหลายอย่าง บางทีมันก็สอนอะไรได้มากกว่าห้องเรียน หนังก็เหมือนหนังสือ เราเลือกอ่านเลือกซื้อหนังสือ หนังก็เหมือนกัน หนังมันไม่ใช่เรื่องไร้สาระ บางคนบอกดูหนังแล้วมันก็ไม่มีอะไรหรอก บางที มันก็เจ็บค่ะ เสียใจแทนคนที่เขาทำ�ด้วย อยากให้คนมองอีกมุมหนึ่งให้มากขึ้น 15

Neighbour


ภาพประกอบจาก ยิปโซ รมิตา มหาพฤกษ์พงศ์

แต่หนูเรียนบัญชีมานะ (ทุบโต๊ะ) นั่นน่ะสิหนูยังคิดว่าหนูเรียนบัญชีมาทำ�ไม (คิดออก) อ๋อ ก็ตอนแรกหนูกลัวตกงาน เป็นการกระจายความเสี่ยงในของครอบครัวค่ะ อย่างยิปซีเขาเก่งเลขแต่เรียนนิเทศ พี่สาว เราเรียนนิเทศแล้ว ตอนแรกก็จะเข้าเรียนนิเทศด้วย แต่ว่าพอมามองอีกที ถ้าอุตสาหกรรมใด อุตสาหกรรมหนึ่งมันเกิดไม่รุ่งขึ้นมา เราก็จะร่วงกันทั้งคู่ มันก็ไม่คุ้ม ครอบครัวเราจะได้ไม่อด ตาย หนูกเ็ ลยเลือกเรียนบัญชีดกี ว่า เพราะมีคนบอกว่าไม่ตกงานแน่นอน ทุกวันนีอ้ ยากจะบอก น้องๆ ที่เลือกบัญชีด้วยเหตุผลนี้ ถามว่า make sense ไหม make sense ค่ะ มีงานแน่ๆ แต่ อยากทำ�งานแบบนี้ไปทั้งชีวิตเหรอ งานมันอยู่กับเราทั้งชีวิตนะ ถึงคุณเก่งเลขแค่ไหนแต่ เราไม่ชอบมัน สุดท้ายเราก็ทำ�มันไม่ได้หรอกเพราะเราไม่มีใจ ถ้าใครรู้แล้วว่าเราอยากจะทำ� อะไรก่อนเข้ามหาวิทยาลัยจะดีมากเลยค่ะ อยากให้คุณพ่อคุณแม่ทุกคนให้โอกาสลูกได้ทำ� ในสิ่งที่เขาชอบเถอะค่ะ ถ้าใครรู้แล้วว่าชอบอะไรก็ถือว่าโชคดีมาก ทุกวันนี้หนูยังไม่รู้เลย ว่าหนูชอบอะไร พอรู้แล้วว่าเขาชอบทำ�อะไร ก็ปล่อยให้เขาทำ�เถอะแล้วเขาจะ รวย หนูสัญญาถ้าเขาไม่รวย ให้เขามาชี้หน้าด่าหนูได้เลย แต่หนูไม่มั่นใจ นะว่าตอนนั้นหนูจะไปอยู่ไหน (หัวเราะ) หนูไม่บอกหรอก หน้าร้อนแบบนี้ เราจะเจอยิปโซได้ที่ส่วนไหนของโลก? ยิปโซจะอยู่มหาวิทยาลัย เพราะว่าในช่วงที่เขาหยุดเรียนกัน หนู ยังเรียนอยู่ จะเห็นหนูเรียนอยูท่ มี่ หาวิทยาลัยนัง่ อิจฉาคนอืน่ อยู่ (ทำ�หน้าเซ็งแล้วหัวเราะ) แต่ปิดเทอมส่วนใหญ่ครอบครัวจะไป เที่ยวทะเลเพราะว่าคุณแม่ชอบทะเลมาก แต่หลังๆ นี้ไม่ค่อย ได้ไปเพราะว่าช่วงนี้งานเยอะ อยากรู้ความรู้สึกของคนที่ได้ฉายาว่านางเอกร้อยล้าน หนูมคี วามสุขกับการทำ�หนัง หนูมคี วามสุขกับการทีไ่ ด้ไปกองถ่าย ไปเจอ คนโน้นคนนี้แล้วได้ทำ�งาน ในขณะที่คำ�นี้มันได้พาอะไรมาหลายๆ อย่าง คน ส่วนใหญ่จะรับรูไ้ ด้วา่ มันพาเรือ่ งของโอกาส เรือ่ งความชืน่ ชมหรืออะไรก็แล้วแต่ แต่วา่ มัน ได้พาความคาดหวัง พาความกดดัน มันพาความหมั่นไส้ มันพาอะไรหลายๆ อย่างที่คนไม่ค่อย Neighbour

16

รับรู้ ซึง่ หนูกลัวตัง้ แต่ครัง้ แรกทีไ่ ด้ยนิ เพราะหนูรวู้ า่ อะไรกำ�ลังจะตามมา หนึง่ เลยคำ�ว่า นางเอกร้อยล้านเวลาคนเอามาพูดเนี่ย “เฮ้ย เป็นนางเอกร้อยล้านแล้ว” หลายคนอาจ จะมองว่าเรือ่ งนีเ้ ป็นความน่าภูมใิ จนะ หนูกพ็ ดู อะไรไม่ได้มากกับคำ�นี้ เพราะหนูรวู้ า่ คน ทีพ่ ดู คำ�นีม้ เี จตนาทีด่ ี หนูหว่ งคนทีเ่ ขามองเราดีแล้วเรียกเราแบบนีต้ งั้ แต่แรก เพราะมัน ออกมาจากเจตนาที่ดีของเขา เขาตั้งใจชมเรา แต่สิ่งที่ตามมาทีหลังค่อนข้างหนัก เป็น นางเอกร้อยล้านไม่ได้หมายความว่าหนูเก่งที่สุดหรือทำ�ได้ดีที่สุด หนูก็เป็นแค่ส่วน หนึ่งของกระบวนการการทำ�หนังร้อยล้าน แต่คำ�ๆ นี้ได้เหมาหนูไปแล้วว่าหนูต้อง เก่ง ต้องดีกว่าคนอื่น ซึ่งหนูไม่ได้ดีไปกว่าคนอื่น หนูยังมีอะไรที่ต้องพัฒนาอีกเยอะ แต่กพ็ ยายามทำ�เท่าทีท่ �ำ ได้อย่างทุกวันนีล้ ะ่ ค่ะ ยิง่ มีคนรูจ้ กั เราเยอะก็จะมีคนชอบเรา หรือไม่ชอบเราโดยที่ไม่ต้องมีเหตุผลมารองรับเลยก็ได้ หนูรู้สึกว่าความดังไม่ดีเลย มี คนบอกว่าหนูดัง แต่ไม่มีคนเคยบอกหนูว่าดังแล้วดียังไง หนูรู้สึกว่าความดังไม่ได้ ทำ�ให้คนรักเรามากขึ้น แต่รู้สึกว่าความดังทำ�ให้คนรักเราง่ายขึ้น แต่ก็ทำ�ให้คน เกลียดเราง่ายขึ้นเหมือนกัน และเกลียดมันง่ายกว่ารักหลายเท่า ความ ดังเหมือนเป็นแค่ตวั เร่งยิง่ มีมากเท่าไหร่ยงิ่ ทำ�ให้มคี นทีร่ กั เราจริงยาก หนูอยากให้คนทีช่ อบคนดังตัง้ คำ�ถามว่าชอบเขาเพราะอะไร ไม่ใช่ ว่าชอบแค่เพราะเขาดัง ดังมันก็มีได้หลายแง่ บางคนอาจจะ ดังเพราะเรื่องเสียๆ หายๆ ถ้าเราตั้งคำ�ถามต่อไปว่าดังเพราะ อะไร มันจะทำ�ให้ดีกับหลายๆ ฝ่าย ยิปโซได้ตั้งเป้าเกี่ยวกับอนาคตไหมว่าจะไปทางไหน? หนูอยากมีครอบครัว อยากมีลูก อยู่ในที่ที่ไม่มีใครรู้จักเรา ในฐานะที่เป็นดารา อาจจะมีความสุขมากกว่า ไม่ได้มีตัวแปร อะไรเยอะ หนูอยากลองทำ�ทุกอย่างที่หนูอยากทำ� ทำ�ที่หนูสนุก ไปเรื่อยๆ จนกว่าหนูจะเหนื่อย เหนื่อยแล้วก็พัก มาเลี้ยงลูก อาจจะ ปลูกผักขายหรืออะไรก็แล้วแต่ แต่ว่าถึงจุดนั้นหนูคงสบายแล้ว ได้ทำ �ทุก อย่างที่อยากทำ�แล้ว ที่เหลือคือหนูอยากอยู่ไปวันๆ แบบคนขี้เกียจ แบบไม่ต้องทำ�งาน ไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ตามใจ แค่นี้ล่ะค่ะ


จากวันนั้นถึงวันนี้ ที่สถานีหัวหมาก ชาวประเวศและสวนหลวงอาจจะคุ้นเคยกันดีกับทางรถไฟที่ตัดผ่านใกล้ๆ บ้านเราซึ่งอยู่คู่กับละแวกนี้มานานแล้วพอสมควร สถานีรถไฟที่เรา คุ้นเคยกันดีที่สุดก็น่าจะเป็นสถานีหัวหมาก เพราะใกล้บ้านและมีรถไฟวิ่งผ่านไป-ผ่านมาทำ�ให้ ได้จอดรถนั่งมองอยู่เสมอ แต่เมื่อปีที่ผ่านมานี้ได้เกิด ระบบขนส่งมวลชนที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นมาเปิดให้บริการใกล้ๆ กัน วิ่งขนานกัน(แต่ลอยอยู่บนฟ้า) แถมยังใช้ชื่อสถานีเดียวกันว่าสถานีหัวหมากอีก ต่างหาก .. “แอร์พอร์ตลิงค์”นั่นแหล่ะครับ คุณผู้อ่านเดาไม่ผิดหรอก ... ตั้งแต่แอร์พอร์ตลิงค์เปิดให้บริการ คนชานเมืองอย่างเราๆ ก็สามารถ เดินทางเข้าเมืองกันได้รวดเร็ว แถมสามารถคำ�นวณเวลาการเดินทางได้แน่นอนอีก ถือเป็นความก้าวหน้าของระบบการคมนาคมที่เกิดขึ้นแถวๆ นี้ ซึ่งน่าตื่นเต้นทีเดียว แต่นอกจากแอร์พอร์ตลิงค์จะเป็นระบบคมนาคมน้องใหม่ที่เกิดขึ้นในละแวกบ้านเราแล้ว เมื่อวันที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมายังเป็นวัน สถาปนากิจการรถไฟอีกด้วย เราจึงถือโอกาสนีร้ วบรวมข้อมูลเกีย่ วกับการรถไฟฯ มาให้คณ ุ ผูอ้ า่ นได้อา่ นกัน มาดูกนั ว่าก่อนทีจ่ ะมี“สถานีหวั หมาก” ทั้งที่เป็นสถานีรถไฟบนดินและสถานีน้องใหม่ของแอร์พอร์ตลิงค์นั้นเป็นอย่างไรบ้าง

คนไทยกับการรู้จักรถไฟครั้งแรก ย้อนกลับไปในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ในสมัยนัน้ การคมนาคมทางบกยังไม่ได้มถี นนเส้นใหญ่ๆ เป็น 3 เลน 4 เลนเหมือนในปัจจุบนั เพราะในยุคนั้นเรานิยมการคมนาคมทางเรือกันมากกว่า อย่างที่หลายคนอาจจะ เคยได้ยินว่าฝรั่งเขาเรียกประเทศเราว่า “เวนิสตะวันออก” สาเหตุที่ได้ชื่อนี้มา เพราะว่าเรามีคลองเยอะจริงๆ นอกจากการคมนาคมแล้ว คลองเหล่านี้ยังใช้ใน การขนส่งด้วยเพราะสามารถจุสินค้าต่างๆ ได้มากกว่าเกวียนเยอะทีเดียว เราเริ่ม รูจ้ กั “รถไฟ” กันมากขึน้ จากหนังสือจดหมายเหตุของหมอบรัดเลย์ทตี่ พี มิ พ์ไว้ในปี พ.ศ.2387 และจากโมเดลรถไฟจำ�ลองซึง่ เป็นเครือ่ งบรรณาการทีส่ มเด็จพระนาง เจ้าวิคตอเรียแห่งประเทศอังกฤษทรงโปรดเกล้าฯ ส่งมาให้ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 จุดเริ่มต้นการใช้รถไฟในประเทศไทย เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นทรงมีพระราชวิสัย ทัศน์ที่กว้างไกลว่า การคมนาคมขนส่งทางรถไฟนั้นนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อ ราษฎรและเศรษฐกิจของประเทศแล้ว ยังเป็นการเพิม่ ศักยภาพในการบำ�รุงรักษา ราชอาณาเขต เพือ่ ให้สะดวกแก่การปกครองและตรวจตราการบริหารราชการแผ่น ดินในมณฑลทีอ่ ยูห่ า่ งไกล (ฝรัง่ จะได้ไม่มายึดบ้านยึดเมืองเราไปง่ายๆ) ดังนัน้ ท่าน จึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้เกิดการสร้างทางรถไฟในสยามประเทศขึ้น รถไฟสายแรกกับรถไฟหลวงสายแรก รถไฟสายแรกจริงๆ แล้วเป็นของเอกชนซึ่งชาวเดนมาร์กขอสร้างขึ้น โดย เริ่มต้นที่บริเวณหน้าสถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หรือหัวลำ�โพงนั่นเอง) ไปสุดที่ปากนํ้า ดำ�เนินการในรูปแบบบริษัทที่มีชื่อว่า “บริษัทรถไฟปากนํ้า” ในตอนแรกก่อสร้าง นั้นมีจำ�นวนเงินไม่เพียงพอ แต่ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 ได้พระราชทานเงินทุนช่วย เหลือ กิจการจึงสำ�เร็จและทำ�พิธีเปิดเมื่อปีพ.ศ. 2436 โดยมีพระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เสด็จพระราชดำ�เนินเปิดทางรถไฟด้วยพระองค์เอง สำ�หรับ รถไฟหลวงสายแรกนัน้ เกิดขึน้ ภายหลังตามมาติดๆ เมือ่ ทำ�สัญญากับชาวเดนมาร์ก ในการสร้างรถไฟในปีพ.ศ. 2429 แล้ว ประมาณ 1 ปีหลังจากนัน้ พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บริษทั ของชาวอังกฤษ สำ�รวจเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดในการสร้างทางรถไฟจากกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ พร้อมทั้งทางแยกต่างๆ คือจาก สระบุรี-นครราชสีมา, อุตรดิตถ์-ตำ�บลท่าเดื่อริม ฝัง่ โขง และเชียงใหม่-เชียงราย-เชียงแสน แต่เนือ่ งจากการแทรกแซงทางการเมือง และการแผ่อทิ ธิพลของฝรัง่ เศสในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงทำ�ให้ทางรถไฟสาย กรุงเทพฯ-นครราชสีมาได้ถูกเลือกให้ดำ�เนินการก่อสร้างก่อน Neighbour

18


ทางรถไฟหลวงสายกรุงเทพฯ-นครราชสีมาได้ดำ�เนินการก่อสร้างไปอย่างต่อ เนื่อง เมื่อแล้วเสร็จจนถึงอยุธยาและสามารถเปิดการเดินรถได้ พระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถ(สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง) ได้เสด็จพระราชดำ�เนินมาประกอบ พระราชพิธีเปิดการเดินรถไฟหลวงสายแรกในพระราชอาณาจักร จึงถือได้ว่าวันที่ 26 มีนาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนากิจการรถไฟตัง้ แต่นนั้ มา และหลังจากนัน้ ทาง รถไฟสายอื่นก็ได้ทำ�การขยายการก่อสร้างต่อมาตามลำ�ดับ กรมรถไฟหลวงแห่งกรุงสยาม – การรถไฟแห่งประเทศไทย ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจการรถไฟได้ ปรับปรุงขยายตัวขึ้นเป็นอย่างมาก พระองค์ได้ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้กรมรถไฟที่แยกจากกันนั้นรวมเป็นกรมเดียวกันเรียกว่า “กรมรถไฟหลวง” และมี พระบรมราชโองการ ต่อมาหลังจากนั้นให้ใช้คำ�ว่า “กรมรถไฟหลวงแห่งกรุงสยาม” และได้เปลีย่ นสถานะมาเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้ชอื่ “การรถไฟแห่งประเทศไทย” ในสมัย ของจอมพลป. พิบลู ย์สงคราม ในปีพ.ศ. 2494 จนถึงปัจจุบนั การรถไฟฯ เปิดเดินรถบน เส้นทางรถไฟครอบคลุมทุกภูมิภาครวมแล้วทั้งสิ้น 4,131 กิโลเมตร จากรถไฟสู่แอร์พอร์ตลิงค์ หลังจากดำ�เนินการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมแิ ล้วเสร็จและเปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2549 จึงได้เกิดความคิดต่อยอดที่จะทำ�ให้ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิมีความสมบูรณ์แบบในระดับนานาชาติขึ้น ความคิดต่อยอดนั้นก็คือระบบ รถไฟด่วนเชื่อมระหว่างพื้นที่ใจกลางเมืองของกรุงเทพฯ กับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นการอำ�นวยความสะดวกแก่ผโู้ ดยสารทีใ่ ช้บริการท่าอากาศยานให้สามารถ เดินทางได้อย่างรวดเร็ว ตรงต่อเวลาและเชื่อถือได้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเสนอแนะ ให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการรถไฟสายพญาไท-มักกะสัน-สนามบินสุวรรณภูมิ โดยได้ ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาทำ�การออกแบบรายละเอียดทาง วิศวกรรม และมีมติให้ดำ�เนินการก่อสร้าง“โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่า อากาศยานสุวรรณภูมแิ ละสถานีรบั ส่งผูโ้ ดยสารอากาศยานในเมือง”ในวงเงิน 30,000 ล้านบาท แอร์พอร์ตลิงค์ : ความสะดวกสบายของผู้เดินทาง การก่อตัง้ โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชือ่ มท่าอากาศยานสุวรรณภูมแิ ละสถานี ขนส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมืองนี้เกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการรับ-ส่งผู้ โดยสารภายในเมืองที่จะเดินทางไปยังท่าอากาศยานให้มีความสะดวก รวดเร็วและ คล่องตัว รถไฟฟ้านีว้ งิ่ ด้วยความเร็ว 160 กม./ชม. บนทางยกระดับเลียบทางรถไฟสาย ตะวันออกระยะทางประมาณ 28 กม. ผ่าน 8 สถานีได้แก่ สถานีพญาไท ราชปรารภ มักกะสัน รามคำ�แหง หัวหมาก บ้านทับช้าง ลาดกระบังและสนามบินสุวรรณภูม ิ รองรับ ผูโ้ ดยสารได้ 14,000 ถึง 50,000 คน/วัน/ทิศทาง เราสามารถเลือกใช้บริการได้ 2 ระบบ คือรถไฟฟ้าด่วนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  (SA Express) และรถไฟฟ้าท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ (SA City Line) ตั้งแต่ 6.00 – 24.00 น. ของทุกวัน

ถึงตอนนี้คุณผู้อ่านทุกท่านคงได้รู้จักรถไฟและแอร์พอร์ตลิงค์ที่ สถานีหัวหมากกันมากขึ้นแล้ว ถ้าใครยังไม่เคยไปใช้บริการแอร์ พอร์ตลิงค์ คงต้องลองไปใช้บริการบ้างสักครั้ง เพราะว่าสถานี หัวหมากก็อยู่ใกล้ๆ แค่นเี้ อง (สำ�หรับท่าน ส.ว. หรือสูงวัยทัง้ หลาย ทีไ่ ม่รวู้ ธี ใี ช้ก็ไม่ตอ้ งกลัว เพราะเรามีวธิ บี อกไว้ ในหน้าถัดไปด้วย) คิดๆ ดูแล้วบ้านเราก็ทันสมัยไม่ใช่เล่น ทางรถไฟแถวบ้านเราก็มีตัดผ่าน มานานแล้ว พอมีแอร์พอร์ตลิงค์ก็มีสถานีอยู่ใกล้บ้านอีกต่างหาก เดินทางสะดวกแบบนี้จะให้ย้ายหนีไปไหนได้ จริงไหมครับ? 19

Neighbour


จะซื้อตั๋วแอร์พอร์ตลิงค์ได้อย่างไร? ทางเลือกของคนรุ่นใหม่ ทั้งรวดเร็ว ทั้งสบาย

สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ทกุ สถานีจะมีตจู้ �ำ หน่ายเหรียญโดยสารอัตโนมัติ อย่างน้อย 2 ตูต้ ดิ ตัง้ อยู่ ตู้ถูกออกแบบให้สามารถคำ�นวณค่าโดยสารรองรับการซื้อสำ�หรับผู้โดยสาร 1 คน จนถึง 5 คน โดย โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะคำ�นวณค่าโดยสารให้อัตโนมัติ ผู้โดยสารสามารถใช้ได้ทั้งเหรียญ 1 บาท 5 บาท 10 บาท หรือธนบัตรซื้อเหรียญโดยสารก็ได้ เครื่องนี้มีระบบทอนเงินและการออกใบเสร็จรับ เงินอัตโนมัติ ส่วนวิธกี ารซือ้ เหรียญทำ�ได้งา่ ยๆ เพียงเลือกสถานีปลายทาง เครือ่ งจะคำ�นวณค่าโดยสารตามระยะ ทางหากเป็นรถไฟสายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือ CITY LINE ค่าโดยสารเริ่มต้นที่ 15 บาท สูงสุด 45 บาท ส่วนรถไฟด่วนสายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหรือ EXPRESS จะคิดค่าโดยสารในอัตราเดียว อยู่ที่ 150 บาทตลอดเส้นทาง รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์มบี ตั รโดยสารแบบเติมเงินเหมือนรถไฟฟ้าประเภทอืน่ ๆ เมือ่ นำ�บัตรมาแตะ ทีเ่ ครือ่ งอ่าน จะแสดงให้เห็นมูลค่าคงเหลือในบัตรและสามารถบอกรายละเอียดการใช้งานว่าใช้บตั รผ่าน สถานีใดบ้าง และข้อมูลยังบอกจำ�นวนครัง้ ทีเ่ ติมเงินด้วย สำ�หรับบัตรเติมเงิน เติมได้ตาํ่ สุด 50 บาท และ สูงสุด 1,000 บาท

พญาไ

รารภ

ราชป

สัน

มักกะ

สัน

มักกะ

Neighbour

20

�ำ แหง

รามค

าก

หัวหม

ับช้าง

บ้านท

ระบัง

ลาดก

ณภูม

สุวรร

ณภูม

สุวรร


แต่งบ้านหน้าร้อน โดย นิปัทม์ ทองเอียง

แดดแรงๆ แบบนีล้ องมาสนุกกับการตบแต่งบ้านด้วยวิธงี า่ ยๆ ทีจ่ ะทำ�ให้คณ ุ ได้คลายร้อนกันดีกว่า หัวใจของการแต่งบ้านครัง้ นี้คือ“ความผ่อนคลาย” ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณต้องการเป็นอย่าง มาก หลังจากใช้เวลาอยู่นอกบ้านที่เต็มไปด้วยไอแดดและฝุ่น ควันมาตลอดทั้งวัน

วิธีที่ง่ายสุดๆ คือการใช้ดอกไม้สีสันสดใสอย่างโทนสีเขียวหรือเหลืองวางไว้ตามจุด ต่างๆ ของบ้าน นอกจากจะช่วยให้คุณรู้สึกสดชื่นขึ้นแล้วยังทำ�ให้บ้านดูเย็นขึ้นด้วย แต่ถา้ ใครอยากจะออกแรงอีกหน่อย เราอยากให้คณ ุ ลองใช้ความคิดสร้างสรรค์ เปลีย่ น บ้านให้สนุกขึน้ ด้วยการตบแต่งผนังบ้านทีถ่ กู ปิดทับด้วยชัน้ วางของระเกะระกะซึง่ จะ นำ�พาแต่ฝนุ่ มาให้ ลองเก็บของทีไ่ ม่จ�ำ เป็นออกไปเสียบ้าง แล้วย้ายชัน้ ไปทำ�เป็นฉากกัน้ ห้อง ส่วนผนังเปลือยๆ ก็แปลงโฉมด้วยการติดกรอบรูปทีม่ แี บบ สี และขนาดต่างๆ กัน แต่จะเก๋สดุ ๆ ถ้าคุณใช้ภาพทีค่ ณ ุ ถ่ายเองติดลงไปด้วย เพราะจะทำ�ให้รสู้ กึ สนุกทุกครัง้ ทีม่ องผนังนีจ้ นลืมร้อนไปเลย วิธนี ไี้ ม่ตอ้ งแคร์หลักการ ติดตามใจได้เลย ก็มนั บ้านของ คุณเองนี!่ (แต่แค่ระวังอย่าให้เยอะจนดูรกเต็มผนังนะจ๊ะ) ในกรณีทยี่ า้ ยชัน้ วางของออก ไปไม่ได้ ก็จดั ของให้เป็นระเบียบเสีย หรือจะลงทุนทาสีชนั้ ใหม่เพือ่ เปลีย่ นอารมณ์ของ บ้านไปเลยก็ได้ ข้อควรระวังของการใช้สคี อื อย่าคิดว่าหน้าร้อนจะต้องใช้สสี ดใส เปรีย้ ว ซ่า ท้าลมร้อน ให้สีเหล่านั้นอยู่แต่ในตู้เสื้อผ้าอย่างเดียวก็พอ คุณควรใช้โทนเย็น เน้น ให้สบายตาดีกว่า เพราะไม่อย่างนัน้ จะพลอยให้คนอยูร่ อ้ นใจไปตามสภาพอากาศด้วย สุขใดไหนจะเท่าการพักผ่อนอยูท่ บี่ า้ น มาทำ�บ้านให้นา่ อยูร่ บั ลมร้อนกับช่วงวันหยุด ยาวในเดือนเมษายนนี้กันดีกว่า สุขสันต์ฤดูร้อนนะคะคุณผู้อ่าน


Places for

DISHES & DRINK S in this Summer.

ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลปี ใหม่ไทย หลายคนอาจกำ�ลังมองหาร้านดีๆ ที่ สามารถพาคุณพ่อคุณแม่และญาติผู้ ใหญ่ไปนั่งทานอาหารร่วมกันได้ ในฤดูร้อน แบบนี้ถึงแม้จะแดดแรง แต่พอตกเย็นหน่อย ลมจะโชย แดดจะคล้อยอบอุ่นเชียว การออกไปทานอาหารนอกบ้านซึมซับบรรยากาศกันพร้อมหน้าพร้อมตาก็น่าจะ เป็นความคิดที่ดี แต่ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือไม่รู้ว่าร้านดีๆ ที่สามารถใช้ประโยชน์ จากบรรยากาศยามเย็นของฤดูรอ้ นได้อย่างเต็มทีน่ นั้ อยูท่ ไี่ หนกันบ้าง Neighbour ฉบับนี้เราจึงสรรหาสถานที่ที่ว่ามาให้ไว้ที่นี่แล้ว

The Garden Restaurant The Garden Restaurant เป็นร้านอาหารที่อยู่บนดาดฟ้า ด้านในเป็นห้องแอร์ที่ตบแต่งสวยงามด้วยโทนสีอบอุ่น ส่วนด้านนอกนั้น ถูกจัดให้เป็นสวนสวยงามบรรยากาศดี อาหารที่นี่มีทั้งอาหารไทยและอาหารยุโรปซึ่งล้วนแล้วแต่อร่อยถูกปาก ราคาสมเหตุสมผล ลูกค้า ส่วนใหญ่ของที่นี่ที่เป็นชาวต่างชาติยังเอ่ยปากชมไม่ขาด อาหารจานเด็ดของทางร้านได้แก่ หมี่กรอบที่เสิร์ฟเป็นจานใหญ่ รสชาติเยี่ยม ยิ่งแย่งกันกินยิ่งอร่อย แกงเขียวหวานที่ทานคู่กับไข่กรอบ ชุดอาหารคาวที่เข้ากันได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อ สำ�หรับคุณพ่อคุณแม่ที่อยากทาน อะไรเบาๆ ต้องสั่งปลากระพงยัดไส้ผักโขม เนื้อปลานุ่มๆ กับผักโขมหนึบๆ ทานง่าย ดีต่อสุขภาพ อีกจานหนึ่งคือไก๋ตุ่นไวน์แดง เนื้อไก่ นุ่มๆ มีกลิ่นไวน์หอมอ่อนๆ ทานคู่กับเครื่องเคียงที่คุณเลือกเองได้ รับรองว่าอร่อยลืมโลก! Neighbour’s Rate

เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 11.00 – 23.00 น. ร้านอยู่บนชั้น 6 ของ The Executive Residence ซ.อุดมสุข 18 ถนนสุขุมวิท 103 โทร. 02-361-7881, 084-660-1026

ถ้ า ต้ อ งการต่ อ สู้ กั บ แสงแดดจั ด ๆ แบบนี้ ใ ห้ ช นะ แนะนำ�ให้ไปหานํ้าผลไม้ปั่นรสชาติเจ็บจี๊ดที่ร้าน The Gorilla ทีน่ เี่ ขามีผลไม้หลากชนิดให้เลือก แต่ละแก้วทีท่ าง ร้านปั่นมาเสิร์ฟ สามารถคืนความสดชื่นให้คุณได้ทั้งจาก ภายในและภายนอก (เริ่ด!) ถ้าอยากคืนความสดใสให้ กับร่างกายที่เสียเหงื่อมาทั้งวันต้องสั่งนํ้าส้มแมนดาริน กับ สตรอเบอร์รี่ปั่น ความเปรี้ยวและวิตามินซีสามารถ กู้ชีวิตคุณได้จากรังสียูวีทั้งเอและบี (บางทีอาจจะถึง Z) แต่ถ้ากำ�ลังรู้สึกหงอยๆ ต้องดื่มกล้วยที่ปั่นกับนม ได้ ประโยชน์แถมความกระปรี้กระเปร่ามาอีกกระบุง! และ สำ�หรับสาวๆ ทีอ่ ยากเติมความ chic ให้ตวั เอง ให้ไปทีห่ น้า เคาท์เตอร์แล้วสัง่ ยาคูลท์เยลลี่ ทีนลี้ ะ่ ก็...ได้เปรีย้ วจนเข็ด ฟันกันไปเลย! แถมถ้าโชคดีได้เจอน็อต วรฤทธิเ์ จ้าของร้าน รูปหล่อด้วยล่ะก็พระอาทิตย์ก็พระอาทิตย์เถอะ ฮึ่ม! เปิดทุกวันตั้งแต่ 10.30 – 21.00 น. ร้านอยู่ที่ Paradise Park ชั้น 4 โทร. 02-787-1000 Neighbour’s Rate

รสชาติอาหาร บรรยากาศ Neighbour

22

รสชาติอาหาร บรรยากาศ

Katie’s Restaurant & more

นอกจากอาหารคาวอร่อยๆ ทีม่ ใี ห้เลือกกันอย่างจุใจแล้ว ร้านอาหาร ที่ตบแต่งเรียบง่าย เป็นกันเอง(แถมเจ้าของร้านยังสวย) อย่าง Katie’s Restaurant & more ยังมีเครื่องดื่มและของหวานรสชาติ เยี่ยมไว้ให้บริการแก่ทุกท่านด้วย ในระหว่างวันที่อากาศร้อน ถ้าคุณ กำ�ลังมองหาเครือ่ งดืม่ ดับกระหายให้สงั่ สตรอเบอร์รอี่ ติ าเลียนโซดาหรือ ชาเขียวปัน่ ก็ได้ รับรองได้ดบั กระหายคลายเหนือ่ ย หรือถ้าอากาศร้อนดัน ไปทำ�ให้คณ ุ ง่วงนอนเข้าล่ะก็ ต้องสัง่ กาแฟคาราเมลทีห่ อมคาราเมล กรุน่ กลิน่ กาแฟ คุณจะตาสว่างพร้อมสูค้ วามร้อนแรงของแสงอาทิตย์แน่นอน มาถึงเมนูของหวานเพิ่มระดับนํ้าตาลในเลือดกันบ้าง ที่นี่ขึ้นชื่อเรื่อง ช็อคโกแลตบราวนีแ่ มคคาเดเมีย ทานอุน่ ๆ คูก่ บั ไอศครีมผลไม้รสเปรีย้ ว ที่ทำ�ให้สดชื่นจนพระอาทิตย์ลืมส่องแสงทีเดียว นอกจากนั้นแล้วยังมี นิวยอร์คบลูเบอร์รชี่ สี เค้กและไวท์ชอ็ คชีส เค้กหอมๆ เนือ้ แน่นให้ได้แย่ง กันตักจนคำ�สุดท้าย หรือถ้าอยากหวานเบาๆ ก็สั่งบลูเบอร์รี่ชีสพายชิ้น เล็กมาทานก็อร่อยได้ไม่แพ้กัน ร้อนๆ แบบนี้มาหาของอร่อยทานให้ชื่น ใจที่นี่ มีแต่ความสุขกลับไปแน่นอน คอนเฟิร์ม!!! เปิดทุกวันตั้งแต่ 10.00 – 21.15 น. ร้านอยู่ที่ MaxValu สาขาศรีนครินทร์ห้องขวาสุด โทร. 02-320-1490

Neighbour’s Rate

รสชาติอาหาร บรรยากาศ


White Chocolate Strawberry

SOFT COOKIES คุ้กกี้นิ่ม กรอบนอก นุ่มนวลด้านใน ละลายในปาก โดย ปริดา มโนมัยพิบูลย์

ล่วงเข้าหน้าร้อน หลายๆ คนคงเริ่มวางแผนไปพักผ่อนต่างจังหวัด กันบ้างแล้วนะคะ บัวเองก็วางแผนจะพาคนทีบ่ า้ นไปนัง่ เล่นริมทะเลอยู่ เหมือนกัน กะกันไว้วา่ จะตืน่ เช้าๆ มานัง่ ฟังเสียงคลืน่ จิบกาแฟกรุน่ ๆ รับลมเบาๆ ทีนี้จิบเครื่องดื่มร้อนๆ แล้วจะขาดขนมที่ทานคู่กันไปได้ อย่างไรจริงไหมคะ? เล่มนี้บัวเลยจะเสนอขนมแสนอร่อยที่สามารถ ทำ�ติดไปเที่ยวพักผ่อนได้ จะห่อไปทานในรถระหว่างเดินทางก็เหมาะ ค่ะ สูตรที่บัวนำ�มาให้นี้ บัวดัดแปลงจากสูตรคุ้กกี้อเมริกันโดยผสม เข้ากับสตรอเบอร์รี่อบแห้งที่หาได้ทั่วไปในบ้านเราค่ะ สูตรนี้เป็นคุ้กกี้ นิ่มที่ข้างนอกกรอบนิดๆ ข้างในเบานุ่มนวล บัวเคยลองทำ�ให้คนที่ บ้านทานมาหลายหนแล้ว ติดอกติดใจกันทุกคนค่ะ

ส่วนผสม 1. แป้งเอนกประสงค์ 2. เบกกิ้งโซดา 3. เกลือ 4. เนยจืดอุณหภูมิห้อง 5. นํ้าตาลทรายแดง 6. Light corn syrup 7. นมจืด 8. กลิ่นวานิลลา 9. ถั่วแมคคาเดเมีย 10. สตรอเบอร์รี่อบแห้ง 11. ไวท์ช็อกโกแลตชิพ

1¾ ¾ ½ ¾ ½ 3 2 1 1 1 1

ถ้วย ช้อนชา ช้อนชา ถ้วย ถ้วย ช้อนโต๊ะ ช้อนโต๊ะ ช้อนชา ถ้วย ถ้วย ถ้วย

วิธีทำ� 1. ร่อนแป้ง เบกกิ้งโซดาและเกลือเข้าด้วยกัน 2. ตีเนยด้วยความเร็วปานกลาง ใส่นํ้าตาลทรายแดงตีให้เข้ากัน (ประมาณ 2 นาที) เสร็จแล้วใส่ corn syrup นมและวานิลลา ตีเบาๆ ให้ส่วนผสมเข้ากัน 3. ใส่แป้ง เบกกิ้งโซดาและเกลือ ที่เตรียมไว้ลงไปครึ่งหนึ่ง ตีพอเข้ากันแล้วใส่ส่วนที่เหลือลงไป ตีเบาๆ จนส่วนผสมเป็นเนื้อ เดียวกัน ระวังอย่าตีนานเกินไปนะคะ 4. ใส่ถั่วแมคคาเดเมีย สตรอเบอร์รี่อบแห้งและไวท์ช็อกโกแลตชิพ คนให้เข้ากัน 5. ก่อนลงมือหยอดคุ้กกี้ ก็เริ่มอุ่นเตาอบไว้เลยค่ะ ด้วยอุณหภูมิ 350 ํF (180  ํC) 6. วางถาดด้วยกระดาษ parchment paper ใช้ช้อนหรือที่ตักไอศครีมตักคุกกี้ลงบนถาด ให้มีระยะห่างประมาณ 1 - 2 นิ้ว ใช้ มือแตะนํ้าแค่พอเปียกและกดคุ้กกี้ให้แบนลงเล็กน้อย ใช้เวลาอบประมาณ 10 - 12 นาทีค่ะ (ถาดหลังๆ อาจใช้เวลาอบสั้นลง นะคะ เพราะเตาอบจะร้อนขึ้นค่ะ) 7. พอนำ�ออกจากเตาแล้ว วางพักไว้ 5 นาทีแล้วแซะออกจากถาด วางผึ่งไว้บนตะแกรงจนคุกกี้หายร้อน แล้วเก็บลงในโหลแก้ว หรือห่อด้วยกระดาษไขแยกเป็นชิ้นๆ ก็ได้นะคะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับวันพักผ่อนค่ะ 23

Neighbour


หนีร้อนมาหลบวัง

เดือนเมษายนนี้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ คนในเมืองส่วนใหญ่มักอยากหนีจากงานและความวุ่นวายไปเที่ยวต่างจังหวัด แต่พอคนส่วนใหญ่คิด เหมือนกัน แทนที่จะได้พักผ่อนกลับได้เจอแต่ความวุ่นวาย (รถติดกว่าตอนที่ออกไปทำ�งานทุกวันเสียอีก) คุณผู้อ่านเคยคิดกันบ้างไหมว่าทำ�ไม เราถึงไม่อยู่เชยชมความสงบเงียบของกรุงเทพฯ ให้สมกับเป็นเมืองเทวดากันบ้าง? คอลัมน์สุขใจในหนึ่งวันฉบับนี้ เราจึงขอเชิญชวนคุณผู้อ่านที่ ไม่ได้ออกเดินทางไปไหนไกลมานั่งรถแอร์พอร์ตลิงค์แล้วไปเที่ยวแทน (ไหนๆ ฉบับนี้เราก็พูดถึงเรื่องรถไฟและแอร์พอร์ตลิงค์กันแล้ว) แถมสถานที่ ที่เราจะพาไปชมนั้นเข้ากับบรรยากาศการขึ้นปีใหม่ไทยแบบสุดๆ อีกต่างหาก

Neighbour

24


ทีๆ่ เราจะไปเทีย่ วกันฉบับนีค้ อื “วังสวนผักกาด” หลายๆ คนอาจจะคุน้ ชือ่ แต่อาจจะ ยังไม่เคยเข้าไปชม จริงๆ แล้วเราสามารถเดินทางไปที่วังสวนผักกาดได้ง่ายๆ ด้วยแอร์ พอร์ตลิงค์ ใช้เวลาแค่ประมาณ 15-20 นาทีจากสถานีหัวหมากเท่านั้น เอาเป็นว่าถ้า พร้อมแล้วซื้อตั๋วกันเลย! วังสวนผักกาดนั้นตั้งอยู่บนถนนศรีอยุธยา ราชเทวี ถ้าคุณผู้อ่านจะซื้อตั๋วแอร์พอร์ต ลิงค์กใ็ ห้เลือกสถานีปลายทางพญาไทได้เลยครับ เมือ่ มาถึงสถานีปลายทางแล้วให้เดิน ออกมาทางถนนพญาไท จากนัน้ ให้เลีย้ วขวาตรงไปทีแ่ ยกพญาไท แล้วเลีย้ วขวาอีกครัง้ เข้าสู่ถนนศรีอยุธยา เดินตรงไปเรื่อยๆ ประมาณ 5 นาทีจะเห็นวังสวนผักกาดอยู่ด้าน ขวามือ (แนะนำ�ให้เดินเพราะระยะทางไม่ไกลมาก แถมได้ออกกำ�ลังด้วย) วังสวนผักกาดเคยเป็นที่ประทับของพลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุมภฏ พงษ์บริพัตร กรมหมื่นนครสวรรค์ ศักดิพินิตและชายา ปัจจุบันเปิดให้คนทั่วไปได้เข้า ชมเรือนไทยและวัตถุโบราณที่ถูกเก็บไว้เป็นอย่างดี ภายในมีเรือนไทย 8 หลังซึ่งจัด แสดงวัตถุโบราณทีแ่ ตกต่างกันออกไปแต่ละเรือน เช่น ตาลปัตรทีใ่ ช้ในราชสกุลบริพตั ร เครื่องเบญจรงค์ (ซึ่งเดี๋ยวนี้เด็กๆ ไม่รู้ด้วยซํ้าว่ามี 5 สี) เครื่องถมเงินถมทองโบราณ เครื่องแก้ว คริสตัล เครื่องเงินและเครื่องลายคราม เครื่องสังคโลกสมัยสุโขทัย ตุ๊กตา เสียกบาล (ที่เอาไว้ทุบหัวให้แตกเพื่อแก้เคล็ด) ฯลฯ นอกจากนั้นยังมีพิพิธภัณฑ์โขน ที่ บอกเล่าเรือ่ งราวของโขน รวมไปถึงการจัดแสดงหุน่ ละครเล็ก ชฎาและหัวโขนขนาดเท่า จริงอยูภ่ ายในบริเวณเดียวกันด้วย ในบริเวณของวังสวนผักกาดยังมีพพิ ธิ ภัณฑ์จดั แสดง วัตถุโบราณจากบ้านเชียง ซึง่ มีอายุประมาณ 1,800-5,600 ปีให้ได้ชมกันใกล้ๆ และอีก จุดหนึง่ ทีท่ มี งานสนใจกันเป็นอย่างยิง่ คือ“หอเขียน” มีอายุอยูใ่ นช่วงกรุงศรีอยุธยาตอน ปลาย ซึ่งเสด็จในกรมฯ ได้ผาติกรรม(หรือยกมาทั้งเรือน)มาไว้ที่นี่ ภายในหอเขียนนี้ ประกอบไปด้วยภาพลายรดนาํ้ 2 เรือ่ งหลักๆ คือพุทธประวัตแิ ละรามเกียรติซ์ งึ่ สวยงาม เหลือเกิน ประเด็นทีเ่ ราสนใจเป็นพิเศษคือหลังจากการบูรณะซ่อมแซมเรือนเขียนนีจ้ น เสร็จสมบูรณ์แล้ว สมเด็จในกรมฯ ได้มอบให้เป็นของขวัญวันเกิดแก่ชายาอันเป็นที่รัก ของท่านทั้งเรือน (โรแมนติกจนนํ้าตาจะไหล) ภายในบริเวณวังสวนผักกาดร่มรืน่ ไปด้วยต้นไม้ใหญ่ สบายตาสบายใจด้วยสนามหญ้า สีเขียว บ่อนาํ้ และคลองสายเล็กๆ ทีอ่ ยูร่ อบเรือนไทย ไม่นา่ เชือ่ ว่าภายในวังสวนผักกาด ทีอ่ ยูใ่ กล้ถนนทีไ่ ด้ชอื่ ว่ารถติดทีส่ ดุ สายหนึง่ จะมีความสงบได้ขนาดนี้ ท่ามกลางตึกสูงที่ มีเพิม่ มากขึน้ เรือ่ ยๆ วังสวนผักกาดก็ยงั คงสงบเงียบและคงสภาพทีส่ วยงาม เหมือนกับ เวลาที่ผ่านไปไม่มีผลกับวังสวนผักกาดแห่งนี้เลยแม้แต่นิดเดียว เราอยากให้คุณผู้อ่าน ได้เข้าไปพักผ่อนและได้รื้อฟื้นความภาคภูมิใจของชาติไทยเหมือนกับที่เราได้ไปมา ถ้า มีโอกาสได้แวะไปก็อย่าลืมเขียนจดหมายมาเล่าให้เราฟังด้วยนะครับ 25

Neighbour


พยากรณ์รายเดือนเมษายน 2554

โดย หมอกฤษณ์ คอนเฟิร์ม

SundayMonday TuesdayWednesday

Thursday

การงาน หน้าที่รับผิดชอบการงานเริ่มดีขึ้น อย่างต่อเนื่อง อุปสรรคทั้งหลายได้รับการแก้ไข เจ้านายมองเห็นคุณค่า คนคิดร้ายต้องแพ้ภัย ตนเอง คุณอาจต้องเหนือ่ ยหน่อยกับงานทีม่ มี าก ขึ้น แต่ผลที่ได้กลับมานั้นคุ้มค่าจนคุณต้องตกใจ การเงิน เดือนนี้คุณจะพอมีเงินเก็บอยู่บ้าง รักษาเอาไว้ให้ดี อย่าหลงคารมให้ใครยืมเงิน เพราะคุ ณ จะไม่ ไ ด้ คื น คนรู ป ร่ า งสู ง ผิ ว ดำ � อันตราย ความรัก คนโสดอาจต้องทำ�ใจหน่อยกับคน ที่เข้ามาชอบในช่วงนี้ เป็นคนผิวขาวโปร่ง อาจ ทำ�ให้ปวดหัวเป็นครั้งคราว แต่เขาก็มีเสน่ห์อยู่ บ้าง เปิดใจให้โอกาสน่าจะดี ส่วนคนที่ไม่โสด เดือนนีม้ คี วามสุขราบรืน่ ดี คนรักเข้าใจไม่ระแวง สบายใจไร้กังวล สุขภาพ คุณผู้ชายระวังโรคผิวหนังและโรค ลำ�ไส้ ส่วนคุณผู้หญิงระวังเส้นประสาทอักเสบ หลีกเลี่ยงที่โล่งแจ้งแดดจัดเนื่องจากเป็นสาเหตุ ของโรคผิวหนัง เสริมดวง แนะนำ�ให้ตบแต่งหรือจัดบ้านใหม่ อาจจะเปลี่ยนผ้าปูที่นอนใหม่ ผ้าม่านผืนใหม่ เป็นการเสริมดวงชะตาให้แข็งแกร่งขึ้น อีกทั้ง ยังได้บรรยากาศที่แตกต่างไม่จำ�เจด้วย

การงาน เดือนนี้คุณต้องต้องทำ�งานหนัก อยู่ นิง่ เฉยไม่ได้เลย ทำ�อะไรก็ถกู ตำ�หนิไม่ถกู ใจ ฝาก งานใครทำ�ไม่ได้ ต้องลงมือทำ�เองทั้งหมด คุณ จะต้องเหน็ดเหนื่อยอย่างมาก แต่ไม่เป็นไร ผู้ หลักผู้ใหญ่จะเห็นความสามารถของคุณ จำ�ไว้ ว่าความอดทนคือยาวิเศษ การเงิน ภาวะเศรษฐกิจที่กำ�ลังฟื้นตัวแบบ ช้าๆ ทำ�ให้การเงินของคุณติดขัดไปด้วย ในความ เป็นจริงค่าใช้จา่ ยไม่ใช่ปญ ั หาหลัก แต่การเงินมัก จะหมดไปกับคนใกล้ตัว ความรัก คนโสดมีเกณฑ์จะได้คบหาดูใจกับ คนที่มีความเป็นผู้นำ�สูง ค่อนข้างเป็นคนตรงๆ บางทีนิสัยอาจจะเข้ากันไม่ได้ แต่ความจริงใจ เต็มร้อย ด้านคนไม่โสด คุณต้องระวังกับความ ผิดหวังอย่างคาดไม่ถึงหรืออาจจะได้รับข่าวที่ คุณจะต้องเสียใจที่เกี่ยวกับหวานใจของคุณ สุขภาพ คุณผู้ชายระวังแพ้อากาศ มีผื่นขึ้น ตามตัว ส่วนคุณผู้หญิงระวังเส้นชาตามมือและ ขา สายตาพร่ามัว เสริมดวง นำ�กระจกบานเล็กๆ ติดตัวไปในที่ ต่างๆ ช่วยเสริมเรื่องตำ�แหน่งหน้าที่ให้มั่นคง ไม่สั่นคลอนรักที่หดหู่ กลับสดใส

การงาน คุ ณ จะพบกั บ ความยุ่ ง ยากในการ ทำ�งานค่อนข้างมาก อุปสรรคมากมายล้นมือ เนื่องจากมีคนไม่ประสงค์ดีกลั่นแกล้ง ทำ�ให้ คุณต้องทำ�งานแบบขาดผู้ช่วยคิด งานเกิดความ ล่าช้าไม่เสร็จตามกำ�หนดที่วางไว้ ระวังความขัด แย้งภายในไว้ด้วย การเงิน ช่วงนี้รายรับกับรายจ่ายหมุนเวียน คล่องตัวพอๆ กัน สรุปคือการเงินไม่ติดขัดอะไร แต่ก็ไม่เหลือเก็บด้วย ความรัก คนโสดเดือนนี้คุณจะรู้สึกสับสนใน อารมณ์ของตนเอง เนื่องจากคุณคิดมากเกินไป ในเรื่องความรัก จะใช่หรือไม่ใช่เวลาเท่านั้นที่ บอกได้ ด้านคนทีม่ คี แู่ ล้วระมัดระวังเรือ่ งทีผ่ ดิ ศีล ธรรมประเพณีไว้ให้หนัก อย่าประมาทต้องระงับ จิตใจไว้ให้มั่น สุขภาพ คุณผูห้ ญิงระวังโรคนอนไม่หลับและ โรคเครียด ส่วนคุณผู้ชายระวังโรคเข่าข้อกระดูก และโรคกระเพาะลำ�ไส้ เสริมดวง พกพาสีแดงติดตัวเป็นประจำ�เพียง เท่านี้ จะช่วยแก้เคล็ดเสริมดวงให้คณ ุ รุง่ เรืองไร้ กังวล

Neighbour

26

การงาน คุณมีเกณฑ์ได้เริม่ ต้นงานใหม่หรือรับ ผิดชอบงานชิ้นใหม่ คุณเองจะรู้สึกชื่นชอบและ กระตือรือร้นทีจ่ ะทำ�งานนีม้ าก มีการเดินทางมา เกีย่ วข้องบ้างเป็นระยะ เดือนนีอ้ าจจะเป็นช่วงที่ ดีช่วงหนึ่งของปีนี้เลยทีเดียว เต็มที่กับงานเข้าไว้ ความสำ�เร็จอยู่แค่เอื้อม การเงิน เนือ่ งจากผลงานเข้าตากรรมการ คุณ จึงมีโอกาสได้เงินพิเศษเป็นรางวัล การเงินจึงไม่ น่าเป็นห่วงเท่าไหร่ เพราะคุณจะได้เงินเดือนเพิม่ ขึ้น ความรัก อาจเป็นเพราะแรงอธิษฐานของคุณ ทำ�ให้คนโสดจะพบแต่คนดีๆ สุขสมหวังดังตั้งใจ หากช่ ว งเหงาใจสามารถหาเพื่ อ นคู่ คิ ด ได้ เ ลย สนับสนุน ด้านคนไม่โสด คุณจะมีความลับที่ไม่ สามารถเปิดเผยให้ใครรู้ได้ เนื่องจากมือที่สาม เป็นเหตุ แต่จำ�ไว้ว่าความลับไม่มีในโลก สุขภาพ คุณผู้ชายระวังโรคลำ�ไส้และระบบ ขับถ่าย ส่วนคุณผู้หญิงระวังโรคปวดเข่าและ ไขข้อกระดูก เสริมดวง ควรหาซื้อต้นไม้ตระกูลไม้เลื้อยมา ปลูกในบริเวณบ้าน ต้นเล็กหรือใหญ่ไม่จำ�กัด จะช่วยคุณในเรื่องสุขภาพที่อ่อนแอ ให้กลับ มาแข็งแรงเหมือนเก่าอีกครั้ง

การงาน หน้ า ที่ ก ารงานของคุ ณ จะสำ � เร็ จ ดี เป็นพิเศษ จะได้รับการสนับสนุนจากเจ้านาย หรือผู้อาวุโสให้ทำ�งานได้อย่างลุล่วง คุณจะได้ พบกับผู้ใหญ่ซึ่งมีอำ�นาจหรือตำ�แหน่งสูงกว่าให้ ความช่วยเหลือ เข้ามาแนะนำ�ลู่ทาง การเงิน คุณมีเกณฑ์ได้รับเงินพิเศษแบบไม่ คาดคิดหรือเงินแบบลับๆ เช่น เงินใต้โต๊ะ รวม ไปถึงโชคลาภเสีย่ งทายบอกได้เลยว่าเดือนนี้ คุณ สามารถลงทุนเสี่ยงดวงได้ ความรัก คนโสดเดือนนี้คุณจะต้องเสียความ รู้สึกให้กับคนที่คุณชื่นชอบ สักพักก็ดีเองและ ระวังเสียเงินเสียทองเพราะความรักด้วย ด้าน คนไม่โสดความรักดูดีมีความสุขและอาจจะได้ รับข่าวดีหรือมีเกณฑ์ได้ไปงานมงคลของคนใกล้ ชิด สุขภาพ คุณผู้ชายระวังอาการปวดหลังและ ระบบขับถ่ายผิดปกติ ส่วนคุณผู้หญิงระวังโรค ภูมิแพ้และอาหารเป็นพิษ เสริมดวง วิธีง่ายๆ ที่คุณสามารถทำ�ได้เดี๋ยว นี้เลยคือการเปลี่ยนหลอดไฟที่ติดๆ ดับๆ ใน บ้านหรือไม่ก็หลอดที่มีอาการไม่ดี จะช่วยใน เรื่องการงานของคุณ

Friday Saturday

การงาน คุณจะได้มีโอกาสเข้าพบสังคมใหม่ ทางด้านการงาน มีการติดต่อพบปะผู้คนมาก ขึ้ น มี ช่ อ งทางทำ � มาหากิ น มากขึ้ น เป็ น ลำ � ดั บ เนื่องจากความขยันขันแข็งของคุณเอง แต่ขอ ให้ระวังความยุ่งยากอุปสรรคจากคนใกล้ตัวที่ ไว้วางใจ การเงิน มีเกณฑ์เสียเงินเสียทองให้กบั คนใกล้ ชิด อย่าฝากทรัพย์สินหรือของมีค่าไว้กับคนอื่น เพราะเป็นสาเหตุที่ทำ�ให้ของมีค่าหายได้ ความรัก เดื อ นนี้ คุ ณ จะได้ ค วามหวั ง ดี จ าก มิตรต่างวัย เข้ามาเป็นเพื่อนคู่คิด แก้ปัญหาที่ พบอย่างเต็มใจ นับว่าเป็นที่ปรึกษาชั้นดีก็ว่าได้ ส่วนคนที่ไม่โสด ทางความรักไม่สบอารมณ์เสีย จริง รูส้ กึ เหนือ่ ยใจอย่างบอกไม่ถกู ทนเอาหน่อย จะเป็นแค่เฉพาะช่วงนี้เท่านั้น สุขภาพ คุณผู้ชายระวังอาหารเป็นพิษและ โรคกระเพาะ ส่วนคุณผูห้ ญิงโรคลำ�ไส้อกั เสบและ ปวดท้องน้อย เสริมดวง คุ ณ ควรหาสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ม าบู ช า แนะนำ�เป็นทางด้านพุทธคุณ จะช่วยให้การ งานราบรื่นไร้ปัญหาอุปสรรคความยุ่งยากทั้ง ปวง

การงาน คุ ณ ต้ อ งอดทนให้ ม ากๆ หนั ก เอา เบาสู้ ถึงแม้งานจะหนักแต่ผลลัพธ์ที่ได้ถือว่าคุ้ม ค่า ผู้ใหญ่ให้ความเมตตาเป็นอย่างดี แต่ยังไม่ สามารถผลักดันทางหน้าที่การงานของคุณได้ จึงขอให้คุณอดทนไว้ก่อนอย่าวู่วามตัดสินใจทำ� อะไรลงไปเพราะอารมณ์โดยเด็ดขาด การเงิน คุณมีเกณฑ์ใช้จา่ ยเพือ่ งานสังคมหรือ เพือ่ การรักษาภาพลักษณ์บางประการ แต่คณ ุ จะ มีโอกาสได้รายได้พิเศษเข้ามาในเดือนนี้ด้วย ความรัก คนโสดคุณกำ�ลังจะมีโชคด้านความ รัก มีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้พบคนรู้ใจมากเป็นพิเศษ ไม่วา่ จะอายุออ่ นกว่าหรืออายุมากกว่า ด้านคนที่ มีคชู่ ว่ งเดือนนีต้ อ้ งระวังปัญหาการทะเลาะเบาะ แว้งกับคนรัก ขอให้ใจเย็นๆ อย่าวู่วาม สุขภาพ คุณผู้ชายระวังสายตาพร่ามัว ใจสั่น มือเท้าชา คุณผู้หญิงระวังจะปวดหัวบ่อย ความ ดันโลหิตสูง เสริมดวง ออกไปเที่ยวซึมซับธรรมชาติและ นำ�ของที่ผลิตจากธรรมชาติมาตบแต่งที่พัก อาศัย จะช่วยให้ชีวิตคุณดีขึ้นอย่างคาดไม่ถึง


สน.ประเวศ สน.คลองตัน สถานีดับเพลิงหัวหมาก สถานีดับเพลิงพระโขนง สำ�นักงานเขตสวนหลวง สำ�นักงานเขตประเวศ

02-328-6971-2 02-314-0041-3 02-314-0071 02-311-3429 02-322-6688 02-328-7109

การไฟฟ้าฯ เขตบางกะปิ การไฟฟ้าฯ เขตประเวศ สำ�นักงานประปา สาขาสุขุมวิท โรงพยาบาลวิภาราม โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ

02-314-0024 02-316-8001 02-331-0028-32 02-722-2500-24 02-378-9000 02-398-4314-5

สนใจติดต่อลงโฆษณา ติดต่อ Neighbour Magazine โทร. 02-321-3911, 081-989-4298

รับสมัครงาน Sales Executive และ Technical Support บริษัท สกาย เน็ท คอม จำ�กัด โทร. 02-183-6135

ถนนพัฒนาการ โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวง บุษบาพรรณ Dental D Varin’s Pizzeria Sweet Chilli BKK Grill M&M Bar Cafe' Ideal New Stories บ้านตัวโน๊ต NABE Lanna House Coffee Memory Antique Cafe’ กาแฟดอยช้าง Chilled Plus After all Hap De Nous Greeny Pet Shop Lydia Dress Wash Zone อ่อนนุช Autobacs

สนใจสื่อธรรมะที่เป็นพุทธวัจน ติดต่อรับฟรี ที่กลุ่มพุทธโอษฐ์

อาคารพาณิชย์ ให้เช่า ฝั่งตรงข้าม MaxValu

โทร. 086-088-8506

โทร. 082-499-9986 (ต้น)

10,000 บาท ต่อเดือน !

สามารถพบ นิตยสารเนเบอร์ ได้ที่ Chef House Casual Cake Bearkery Grind & Brew SCB Bank Kumon หมู่บ้านเอื้อสุข Kumon เมืองทอง 2/2 เจ้านาง Massage & Spa Pattio Ko-i Lively Spa The Nail Boutique Be Well Corner One Monkey Grill I Chi Gou Kumo ZABB ! Wawee Ice Monster S&P

Winestu Just art school MaxValu Arwen Beauty Salon Max smile Head or Tails Katie’s Restaurant & more Eat Mania กาแฟสดกินเส้น Savy by 13 เหรียญ Swensens Bubble ชานม ไต้หวัน B-Quik Pizza Company Oasis TUP Shoku-zen Jenny’s Place Garden

ถนนพระรามเก้า เปรี้ยวปาก i-zone Restaurant Library บ้านในสวน ถนนพระรามเก้า เปรี้ยวปาก i-zone Restaurant Library บ้านในสวน Paradise Park Zaru Zaru Secret Garden Milk Bar Buono Olivie Cafe' Red Mango Gelate i-berry To Die For

Sfree Daily Queen My Corner Bar & Bistro French Caff Gorilaz Coffee Beans by Dao Seacon Square A&W Daddy Dough Angle Beauty H.K Vogue Moya Hair Design พฤกษา คลีนิค คัทลียา คลีนิค วีนัส คลีนิค ปรีชาผล คลีนิค Kimju Korean Cuisine Forever facial spa Frongce De Graze Slimming Center อภิชา นวดแผนไทย


ี คู ป องส่ ว นลดพิ เ ศษ ร ฟ สำ�หรับเพื่อนบ้านคนพิเศษอย่างคุณ

ANANAS

รับออกแบบส�อสิ่งพิมพ เว็บไซต จัดงานอีเวนท และสินคาพรีเมี่ยม บริษัท อนานัส จำกัด 1 พัฒนาการ 69 แยก 2 ประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร. 02 321 3911 www.ananas.co.th

คิดงานไมออก.. บอกเราสิคะ

Neighbour Magazine Issue.5  
Neighbour Magazine Issue.5  

Train and Thai!!