Page 1

2013 - 2014

www.ef.com

International Academy

โรงเรียนมัธยมเอกชน สำ�หรับนั กเรียนอายุ 14 –19 ปี

อ๊อกซ์ฟอร์ด, อังกฤษ ทอร์เบย์, อังกฤษ นิวยอร์ก, อเมริกา แวนคูเวอร์, แคนาดา หลักสูตร A-level หลักสูตร International Baccalaureate Diploma Programme หลักสูตร International GCSE Programme หลักสูตร North American High School Grades 9-12


สารบัญ ยินดีต้อนรับสู่ EF International Academy สถานที่ตงั ้ วิทยาเขต หลักสูตรการศึกษา คำ�ถามที่พบบ่อย วันเริ่มหลักสูตรและค่าธรรมเนียม ขัน ้ ตอนการสมัคร

2

โรงเรียนอีเอฟ อินเตอร์เนชั่นเนล อคาเดมี | โรงเรียนมัธยมเอกชนนานาชาติ

4 22 38 50 52 54


"ผมพร้อมทีจ ่ ะ ทำ�ความฝั น ให้เป็ นจริง" – Sheel, India

โรงเรียน EF International Academy เป็ นส่วนหนึ่งของ EF Education First ซึ่งเป็ นผู้นำ�ด้านการศึกษาระดับโลกตัง้ แต่ ปี ค.ศ.1965 พันธกิจขององค์กรที่ดำ�เนินมายาวนานคือ "การ ทลายกำ�แพงด้านภาษา วัฒนธรรมและภูมิศาสตร์" โรงเรียน EF International Academy ปฏิบัติตามพันธกิจดังกล่าวก้าวไป อีกขัน ้ โดยสามารถนำ �นักเรียนมัธยมปลายเข้าไปใช้เวลาสี่ปีใน สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร หรือแคนาดา มีส่วนร่วมในระบบ การศึกษาระดับโลกในขณะที่นักเรียนเตรียมความพร้อมสำ�หรับ ความสำ�เร็จในมหาวิทยาลัยและด้านอื่น ๆ

www.ef.com/academy

3


"สิ่งทรงพลังที่สุด ที่เราให้ใน EF คือการเชื่อมั่นใน นั กเรียนของเรา"

ฤดูใบไม้ผลิ ณ EF วิทยาเขตนิวยอร์ค

4

โรงเรียนอีเอฟ อินเตอร์เนชั่นเนล อคาเดมี | โรงเรียนมัธยมเอกชนนานาชาติ


ขอต้อนรับ สู่โรงเรียน EF International Academy

สวัสดีนักเรียนทุกคน

ในฐานะประธานบริหารของโรงเรียน EF International Academy ผมได้เห็นมาตัง้ แต่เริ่มแรกว่าการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่โดดเด่นมีผลต่อชีวิตของนักเรียน หลายปี มานี้เราได้วางรากฐาน และสร้างเครือข่าย เมื่อการตัดสินใจที่จะลงทุนกับตัวเองจะสามารถ นำ �ผลประโยชน์ยิ่งใหญ่มาสู่ ความสำ�เร็จนัน ้ และอนาคตนัน ้ รอคุณอยู่ ข้างหน้ าแล้ว เป็ นเรื่องจริงที่การเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน อเมริกาเหนือหรือสหราชอาณาจักรจะช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยชัน ้ นำ � แต่การเลือกโรงเรียนมัธยมที่ถูกต้องก็เป็ นก้าว สำ�คัญของกระบวนการ โรงเรียน EF International Academy เตรียมความพร้อมให้คุณทัง้ โดยส่วนตัวและด้านการศึกษาเพื่อพบกับความท้าทายและโอกาสใน อนาคต ในฐานะเป็ นโรงเรียนหลักสูตร IB ระดับโลก โรงเรียน EF International Academy จึงเป็ นโรงเรียนที่นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ใน ชัน ้ เรียน ซึ่งนักเรียนมีเวลาที่จะค้นหาความชื่นชอบส่วนตัวนอกเหนือ จากการเรียน และความเชื่อที่ว่าทัศนคติรอบด้านเป็ นส่วนสำ�คัญต่อ ความสำ�เร็จในชีวิตข้างหน้ า โรงเรียน EF International Academy เป็ นโรงเรียนที่มีโลกทัศน์กว้างไกล มีนักเรียนจาก 60 ชาติ เป็ น สถานที่ที่คุณจะพบสภาพแวดล้อมและทัศนะใหม่ ๆ ระหว่างที่พบปะ กับผู้คนที่น่าสนใจทุก ๆ วัน คณาจารย์ของเราทุ่มเทในการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ให้แก่ นักเรียนทุกคน แต่คณาจารย์ผู้อุทิศตนนี้เป็ นเพียงส่วนหนึ่งเท่านัน ้ นักเรียนของเราต่างกระตุ้นกันและกันให้ไปสู่ความสำ�เร็จ เราคือ โรงเรียนที่คุณจะพบแรงบันดาลใจจากเพื่อนนักเรียน เช่นเดียวกับที่ จะพบจากอาจารย์และหลักสูตรการศึกษา ผมขอขอบคุณที่สละเวลาศึกษาเกี่ยวกับโรงเรียนของเรา และ อยากให้คุณติดต่อสำ�นักงานฝ่ ายรับเข้าเรียนของโรงเรียน EF International Academy เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร ของเรา แม้เราจะมีวิทยาเขต 4 แห่ง แต่เราก็เป็ นชุมชนโรงเรียน เพียงหนึ่งเดียวของโลกอย่างแท้จริง ซึ่งผมจะหวังเป็ นอย่างยิ่งที่จะ เห็นว่าคุณจะมีบทบาทในชุมชนนี้อย่างไร

Mark Seman ประธานบริหาร โรงเรียน EF International Academy

www.ef.com/academy

5


ข้อมูลสรุป เกรดที่เปิ ดสอน 9-12 หลักสูตรการศึกษา: หลักสูตร IB Diploma Programme หลักสูตร A-level หลักสูตร IGCSE Programme หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย อเมริกาเหนือ เกรด 9-12 หลักสูตรเตรียมความพร้อมสําหรับ A-Level / IBDP สถานที่ตง ั ้ วิทยาเขต นิวยอร์ค (สหรัฐอเมริกา) อ็อกซ์ฟอร์ด (สหราชอาณาจักร) ทอร์เบย์ (สหราชอาณาจักร) แวนคูเวอร์ (แคนาดา) ข้อมูลนั กเรียน ประเทศ: 60 ชมรมนักเรียน: 65 ชมรมกีฬา: 10 ข้อมูลคณาจารย์ ร้อยละ 90 ของคณาจารย์มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จำ�นวนภาษาที่ใช้: 45 จำ�นวนประเทศที่สอน: 50 ข้อมูลการศึกษา ขนาดชัน ้ เรียนโดยเฉลี่ย: 13 สัดส่วนนักเรียน-อาจารย์: 11:1 คะแนนการสอบ IB: สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยโลกร้อยละ 10 เกรด A-level: ร้อยละ 45 สอบได้ระดับคะแนน A/A* การสมัครเข้ามหาวิทยาลัย ร้อยละ 26 เข้ามหาวิทยาลัย 10 อันดับแรกของ สหรัฐอเมริกา ร้อยละ 41 เข้ามหาวิทยาลัย 10 อันดับแรกของสหราช อาณาจักร ร้อยละ 90 เข้ามหาวิทยาลัยที่เลือกเป็ นอันดับหนึ่ง สมาคมและการรับรอง UK Border Agency Tier 4, IB World School, Ofsted, British Accreditation Council, State of New York, University of Cambridge International Examinations

ณ โรงเรียน EF International Academy เราสามารถพาคุณเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชัน ้ นำ �ได้ คณาจารย์ระดับโลกของเราช่วยให้นักเรียนได้พบกับศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ของพวก เขา และเตรียมพวกเขาให้พร้อมสำ�หรับความสำ�เร็จต่อไป เราช่วยพัฒนาพลเมืองโลกที่ มีความมัน ่ ใจ เป็ นตัวของตัวเอง และมีความสามารถ ผู้พร้อมจะประสบความสำ�เร็จ และ ก้าวนำ �ในสาขาแพทย์ศาสตร์ ธุรกิจ วิศวกรรมและนิติศาสตร์ นักเรียนของเราต่างเป็ น แรงบันดาลใจให้กันและกันเพื่อไปสู่ความยิ่งใหญ่ทุก ๆ วัน แนวทางของเรามีดังนี้ 6

โรงเรียนอีเอฟ อินเตอร์เนชั่นเนล อคาเดมี | โรงเรียนมัธยมเอกชนนานาชาติ


ประกัน อนาคต ของคุณ ้ เรียนหนึ่ งเดียว 1 ชัน ระดับโลก เรียนหลักสูตรที่มีช่ อ ื เสียงซึ่งรวม ถึงหลักสูตร IB Diploma ร่วมกับ เพื่อนร่วมชัน ้ จาก 60 ชาติ ช่วย พัฒนาโลกทัศน์ของคุณขณะ เดียวกันยังช่วยสร้างเครือข่าย เพื่อนนักเรียนระดับโลก

2 เติมสีสัน ชีวิตวัยเรียน ใช้ชีวิต ก้าวนำ � และเรียนรู้ทุก ๆ วันจากกระบวนวิชา ห้องเรียน ชมรม โอกาสในการทำ�งานอาสา สมัคร การเรียนงาน และหลักสูตร กีฬาหลากหลายที่ท้าทายและผลัก ดันคุณ

3 เสาหลัก แห่งการสนั บสนุน ประโยชน์ที่ได้จากการแนะนำ �อย่าง ต่อเนื่องและการสนับสนุนจากเครือ ข่ายอาจารย์ และที่ปรึกษาด้านการ รับสมัคร และที่ปรึกษาด้านการ สมัครศึกษาในมหาวิทยาลัยทัว ่ โลก ผู้ซ่ งึ จะอยู่กับคุณ "ตลอดทาง"

4 เข้าศึกษามหาวิทยาลัย ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ เพิ่มโอกาสการเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยชัน ้ นำ �ใน สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และทัว ่ โลก โดยสามารถมัน ่ ใจได้ ว่าคุณจะเป็ นเลิศในการศึกษาระดับ มหาวิทยาลัย

www.ef.com/academy

7


Natalie, Norway

Markus, Finland

Xin, China

Gendy, Egypt

Josh, United Kingdom

Mimi, Sweden

Supakorn, Thailand

Rhaikhan, Kazakhstan

Tomislav, Spain

Eddie, Taiwan

Anastasia, Russia

Sze Wing, Hong Kong

Alice, Rwanda

60 ชาติ 4 วิทยาเขต 1 โรงเรียนระดับโลก

การเรียนรู้ที่หลากหลาย ด้วยเรามีนักเรียนจาก 60 ชาติ จึงไม่มีโรงเรียนใดในโลกที่จะมีความหลากหลาย เหมือนเช่นโรงเรียน EF International Academy การเรียนรู้ไปพร้อมกับเพื่อนนักเรียนระดับโลกจากทัว่ โลก ทำ�ให้นักเรียนของเราได้พบวัฒนธรรม ทัศนคติ และความเชื่อใหม่ ๆ ในการแลกเปลี่ยนในชัน ้ เรียน แต่ละครัง้ ความหลากหลายทำ�ให้นักเรียนของเรา คิดอย่างมีวิจารณญาณเกี่ยวกับโลกและบทบาทของ ตน ซึ่งสนับสนุนให้พวกเขากลายเป็ นพลเมืองโลกที่ กระตุ้นตัวเองให้พร้อมที่จะนำ �พาโลกในอนาคต

Anna Lisa, Germany

Sherif, Nigeria

Maria, Mexico

Tam, Vietnam

Tom, Netherlands

Tifani, Indonesia

Elodie, Canada

Omid, Iran

Lisa, Germany

Paul, South Korea

Georgina, Germany

Luis and Roxane, Venezuela

Maria, Chile

8

โรงเรียนอีเอฟ อินเตอร์เนชั่นเนล อคาเดมี | โรงเรียนมัธยมเอกชนนานาชาติ


Ka Weng, Malaysia

Margaretta and Kamilla, Norway

"วิสัยทัศน์ ระดับ โลกจะนำ �คุณไปสู่ ความสำ�เร็จที่ยิ่งใหญ่ข้ น ึ " – Dameli, Kazakhstan

Cherry, China

Steffen, Germany

ความหลากหลายในวิทยาเขตของโรงเรียน EF International Academy ช่วยส่งเสริมแนวคิดระดับโลกตัง้ แต่ด้านวรรณกรรมจนถึงด้านเศรษฐกิจ ที่จะแสดงให้เห็นในการจัดชัน ้ เรียนโดยรวม เช่น นักเรียนไม่จำ�เป็ น ต้องอ่านประวัติศาสตร์ พวกเขาสามารถถกกันเรื่องระบบการเมืองโลก และประวัติศาสตร์ในทันทีกับเพื่อนร่วมชัน ้ จากเยอรมนี จีน แคนาดา สหรัฐอเมริกา และประเทศอื่น ๆ นักเรียนจะได้รับมุมมองหลากหลาย และ ถูกกระตุ้นให้ถาม ค้นคว้า และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาแนวคิดของตัวเอง เกี่ยวกับเรื่องนัน ้ ๆ "ผมมักพบว่าตัวเองคิดเกี่ยวกับประเด็นระดับโลกในแง่มุมใหม่เสมอ" Eric บอก เขาเป็ นนักเรียนโรงเรียน EF International Academy วิทยาเขต ทอร์เบย์จากประเทศสเปน "มันไม่ได้เกิดขึ้นในห้องเรียนเท่านัน ้ แต่เกิดขึ้น ทุกครัง้ ที่ผมได้พูดคุยกับเพื่อนและเพื่อนร่วมชัน ้ "

Krit,Thailand

Tolu, Nigeria

Andrea, Italy

Tzu Chieh, Taiwan

Manh Tuan, Vietnam

Petro, Ukraine

Renan, Brazil

Mina, Japan

Zoe, United States

Radolphe, France

Malika, Kazakhstan

Olivia, Denmark

Hanin, Libya

Melissa, Mexico

Mara, Germany

Roman, Russia

Natalyia, Slovakia

Luis, Mexico

Iria, Spain

Sheel, India

Ana Lucia, Columbia

Khanh Quang, Vietnam

www.ef.com/academy

9


เติมสีสัน ชีวิตวัยเรียน

วิทยาเขตของโรงเรียน EF International Academy มีชีวิต ชีวาแบบที่โรงเรียนอื่นไม่มี เราคือโรงเรียนที่นักเรียนแสวงหา การเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นมากกว่าโรงเรียนอื่น เป็ นที่ที่หา เพื่อนได้ง่าย และโอกาสมีส่วนร่วมในชีวิตภายในวิทยาเขต นัน ้ แทบจะไม่สน ิ้ สุด นักเรียนมีบทเด่นทุกด้านในวิทยาเขตของโรงเรียน EF International Academy ตัง้ แต่ การนำ �การอภิปรายในห้องเรียนจนถึงการริเริ่มชมรมนักเรียนและการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ใน บางวัน จะพบนักเรียนจัดงานการกุศล การแสดงดนตรี หรือการโต้วาทีประเด็นระดับโลกใน หมู่อาจารย์และเพื่อนนักเรียนนานาชาติ

10

โรงเรียนอีเอฟ อินเตอร์เนชั่นเนล อคาเดมี | โรงเรียนมัธยมเอกชนนานาชาติ


" ‘คุณมาจากไหน’ เป็ นการ แนะนำ �ตัวที่คุณจะต้องการ เท่านัน ้ " – Josh, United Kingdom

www.ef.com/academy

11


ชีวิตวัยเรียน

ประสบการณ์ ใน EF International Academy "ฉั นกล้าแสดงบน เวที ณ ที่แห่งนี้" – Gina, Taiwan

Gina เป็ นคนพูดเสียงเบา เธอไม่ค่อยมี โอกาสได้สร้างความมัน ่ ใจในการเข้าสังคม เมื่อเรียนที่โรงเรียนมัธยมในไต้หวัน ทุก อย่างเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเธอเข้าเรียน ที่ชน ั ้ เรียนปฏิสัมพันธ์ของโรงเรียน EF International Academy ตอนนี้เธอ เรียนอยู่ปีสองในหลักสูตร International Baccalaureate ของ EF Gina ได้รับ ประโยชน์จากห้องเรียนกลุ่มเล็กและ บรรยากาศการเรียนที่ช่วยสนับสนุนของ โรงเรียน เธอกระตือรือร้นในชมรมละคร เป็ นเชียร์ลีดเดอร์ และยิ่งไปกว่านัน ้ เธอ รับบทเด่นในละครของโรงเรียน เรื่อง "Grease"

นักเรียนร่วมซ้อมละคร เพลงของโรงเรียนเรื่อง “Grease”

"EF มอบทัศนะ ชีวิตที่กว้างไกล แก่ผม" – Yousef, Iran

สำ�หรับ Yousef สิ่งที่มีความ หมายมากที่สุดอย่างหนึ่งจาก ประสบการณ์การเรียนที่โรงเรียน EF International Academy คือ โอกาสได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม บริการชุมชนผ่านโครงการกิจกรรม เชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมกีฬาและ กิจกรรมเชิงช่วยเหลือสังคม (CAS) ของโรงเรียน Yousef พยายามที่ จะเข้าร่วมโครงการบริการชุมชน อย่างน้ อยที่สุดเดือนละหนึ่งกิจกรรม ตัง้ แต่วันสันติภาพสากลจนถึง Children in Need เพื่อใช้เวลาใน โรงเรียนและบนโลกใบนี้ให้เกิด ประโยชน์สูงสุด นักเรียนมีโอกาส เป็ นอาสาสมัครในนิคารากัว เพื่อ สร้างบ้านให้กับคนที่ต้องการ เดิน ทางไปโมรอคโคจากรางวัลดยุก แห่ง เอดินบะระ และยังได้ร่วมเป็ น เจ้าหน้ าที่ระดมทุนในเซ็นทรัลปาร์ค นครนิวยอร์ค

12

พักเหนื่อยระหว่าง โครงการสร้างบ้านที่ นิคารากัว

โรงเรียนอีเอฟ อินเตอร์เนชั่นเนล อคาเดมี | โรงเรียนมัธยมเอกชนนานาชาติ


"การเป็ นผู้นำ� ทำ�ให้ผมเรียน รู้สิ่งต่าง ๆ" – Renan, Brazil

ฟุตบอลเป็ นส่วนหนึ่งในชีวิตของ Renan ที่เติบโตมาในบราซิลบ้าน เกิดของเขามานาน เมื่อเขาได้ รับเลือกให้เป็ นกัปตันทีมฟุตบอล ของโรงเรียน EF International Academy วิทยาเขตนิวยอร์ค นัน ่ จึงมีความหมายต่อเขาเป็ น อย่างมาก ไม่เพียงแต่หลักสูตร กีฬาของโรงเรียนจะทำ�ให้เขาได้ เติมเต็มความชอบส่วนตัวในกีฬา ฟุตบอล แต่ตำ�แหน่งกัปตันทีม ยังเป็ นโอกาสให้ Renan พัฒนา ทักษะสำ�คัญในการเป็ นผู้นำ� การ สื่อสาร และการสร้างทีมงาน ซึ่ง จะติดตัวเขาไปตลอดการเรียน มหาวิทยาลัยและหลังจากนัน ้

นักกีฬาของโรงเรียน ร่วมถ่ายภาพระหว่างการ แข่งขันฟุตบอล

"ตอนนี้ฉันมอง โลกในแง่มุม ใหม่" – Alice, Rwanda

Alice ตัง้ ใจจะทำ�งานด้านความ สัมพันธ์ระหว่างประเทศหลังจาก เรียนจบมหาวิทยาลัย ซึ่งไม่มีที่ไหน จะช่วยเตรียมพร้อมให้เธอได้ดีไป กว่าโรงเรียน EF International Academy เวลาที่เธอไม่ได้แลก เปลี่ยนมุมมองด้านการเมืองกับ เพื่อนร่วมชัน ้ จากทัว ่ โลก เธอ จะคิดนโยบายของตัวเองและ สุนทรพจน์ในชมรมโต้วาทีและกลุ่ม สหประชาชาติจำ�ลองของโรงเรียน เมื่ออยู่นอกวิทยาเขต Alice จะ ค้นคว้าคำ�บรรยายเรื่องการเมือง จำ�นวนมาก ไปพิพิธภัณฑ์และ ห้องสมุดในแถบนิวยอร์คซิตี้ เพื่อ เตรียมตัวเองสำ�หรับความสำ�เร็จใน มหาวิทยาลัยชัน ้ นำ � เตรียมตัวสำ�หรับการ เรียนในห้องสมุด นักเรียนที่ทันสมัย

www.ef.com/academy

13


"เราจัดวางตำ�แหน่ง นักเรียนทุกคนเพื่อไปสู่ ความสำ�เร็จ" – Ted McGrath อาจารย์ใหญ่ EF วิทยาเขตอ็อกซ์ฟอร์ด

14

โรงเรียนอีเอฟ อินเตอร์เนชั่นเนล อคาเดมี | โรงเรียนมัธยมเอกชนนานาชาติ


เสาหลักแห่งการ สนั บสนุน — EF อยู่กับคุณตลอด ทาง

การให้การสนับสนุนแก่นักเรียนตลอดเส้นทางเป็ นหัวใจ ของโรงเรียน EF International Academy คณาจารย์ และ เจ้าหน้ าที่ของเรา จะช่วยให้นักเรียนและครอบครัว ได้รับ ทราบข่าวสารอย่างต่อเนื่องและเตรียมพร้อม สำ�หรับ ความสำ�เร็จนับตัง้ แต่ก้าวแรก ทีบ ่ า้ น

ทีป ่ รึกษาเข้าเรียนตอ ่ ของประเทศ นัน ้ ๆ จะชว ่ ยนักเรียนเลือกวิทยาเขต ทีเ่ หมาะสมและหลักสต ู รการศึกษาที่ เหมาะกับเป้ าหมายของพวกเขาทีส ่ ด ุ เมื่อรับนักเรียนเข้าเรียนแล้ว ทีป ่ รึกษา ด้านการรับสมัครจะยังทำ�หน้ าทีเ่ ป็ น ผป ู้ ระสานงานระหวา่ งโรงเรียนและ ครอบครัว เพื่อทีผ ่ ป ู้ กครองจะติดตอ ่ เป็ นการส่วนตัวกับผท ู้ ส ี่ ามารถสื่อสาร ภาษาเดียวกัน คอยบอกเลา่ ความ ก้าวหน้ าของบุตรหลานและแจ้งขา่ วสาร ใหม่ของโรงเรียน

ในวิทยาเขต

อาจารย์เป็ นทรัพยากรทีท ่ รงพลังทีส ่ ด ุ ในการให้ความสนับสนุนในวิทยาเขต ทุกแห่งของโรงเรียน EF International Academy สามารถพด ู ได้กวา่ 45 ภาษา มีประสบการณ์การใช้ชว ี ต ิ และ ทำ�งานในกวา่ 50 ประเทศ มีภม ู ห ิ ลัง ทีห ่ ลากหลายเชน ่ เดียวกับนักเรียนที่ สอน พวกเขาเข้าใจเป็ นอยา่ งดีวา่ การใช้ ชีวต ิ และศึกษาในตา่ งประเทศเป็ นเชน ่ ไร และพยายามอยา่ งเต็มทีใ่ นการชว ่ ย ให้นักเรียนรส ู้ ก ึ สบายใจและเป็ นเลิศใน การเรียน ทีป ่ รึกษาส่วนตัวจะชว ่ ยจัดการเรื่อง หลักสูตรการศึกษาทีเ่ ข้มงวดด้วยความ ตื่นเต้นและความท้าทายเนื่องจากอยู่ ไกลบ้าน ทีป ่ รึกษาจะพบกับนักเรียน แบบตัวต่อตัวทุกอาทิตย์ เพื่อให้มน ั ่ ใจ ว่าพวกเขากำ�ลังไปสูค ่ วามสำ�เร็จใน การเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายงานความก้าวหน้ า การให้ค�ำ แนะนำ � เชิงสร้างสรรค์และการทดลองสอบเป็ น สิง่ ประจำ�อยา่ งหนึ่งในชีวต ิ การศึกษา นักเรียนเตรียมการสัมภาษณ์ จำ�ลองกับ Cassandra Dragon ที่ปรึกษาด้านการสมัครเข้า มหาวิทยาลัย

ชีวต ิ ความเป็ นอยู่

อาจารย์ผป ู้ กครองประจำ�หอพักของ โรงเรียน EF International Academy จะคอยให้ค�ำ แนะนำ �การใช้ชว ี ต ิ แก่

นักเรียนทุกวันตลอด 24 ชัว่ โมง ไม่ วา่ พวกเขาจะต้องการความชว ่ ยเหลือ เรื่องการบ้านหรือต้องการกำ�ลังใจเพื่อ สร้างความมัน ่ ใจในการบรรลุเป้ าหมาย ของพวกเขา อาจารย์ผป ู้ กครองประจำ� หอพักจะพักอยูท ่ ห ี่ อพักกับนักเรียน ตลอดปี การศึกษา ผป ู้ กครองอุปถัมภ์จะมอบสภาพ แวดล้อมทีม ่ น ั ่ คงและปลอดภัยให้แก่ นักเรียนทีเ่ ลือกอยูอ ่ าศัยในทีพ ่ ก ั แบบ ครอบครัวท้องถิน ่ ครอบครัวท้องถิน ่ ทัง้ หมดได้รบ ั การคัดเลือกอย่างพิถพ ี ถ ิ น ั และเคยทำ�หน้ าทีเ่ ป็ นเจ้าบ้านรับ นักเรียนตา่ งชาติมาแล้วเป็ นเวลาหลายปี

การแนะนำ �มหาวิทยาลัย

ทีป ่ รึกษาด้านการสมัครศึกษาใน มหาวิทยาลัยจะแนะนำ �นักเรียน ถึงกระบวนการสมัครเข้าศึกษาตอ ่ ใน มหาวิทยาลัยตัง้ แตเ่ ริม ่ เดือนแรกใน วิทยาเขต ทีป ่ รึกษาจะพบกับนักเรียน ทุกสัปดาห์ รวมทัง้ หารือกับผป ู้ กครอง อยูต ่ ลอด เพื่อเลือกมหาวิทยาลัยทีด ่ ี ทีส ่ ด ุ ในการเข้าศึกษาตามเป้ าหมายของ นักเรียนแตล ่ ะคน

การจบการศึกษาและกิจกรรม หลังจากนั น ้

ศิษย์เก่าก็มีส่วนที่สำ�คัญไม่แพ้กันใน ประสบการณ์ที่ EF สมาคมศิษย์เก่า EF International Academy จัดตัง้ ขึ้นเพื่อให้นักเรียนสามารถติดต่อกับ เครือข่ายเพื่อนนักเรียนทัว ่ โลกที่พวก เขาสร้างมิตรภาพอันประเมินค่าไม่ได้ ไว้ระหว่างการเรียน ศิษย์เก่ายังช่วย นักเรียนปั จจุบันในเรื่องการฝึ กงาน และช่วยแนะนำ �ต่อไปเกี่ยวกับการ เรียนในมหาวิทยาลัย ปั จจุบันมีศิษย์ เก่าทำ�งานอยู่ทว ั ่ โลกในบริษท ั ชัน ้ นำ � นานาชาติ เช่น บริษท ั PwC บริษท ั KPMG บริษท ั Ernst & Young และ บริษท ั CERN

www.ef.com/academy

15


แนวทางการเรียนรู้ เฉพาะบุคคล

ประสบการณ์ในโรงเรียน EF International Academy นัน ้ เป็ นเรื่องเฉพาะ บุคคล จากการแนะนำ �แบบตัวต่อตัวและการสนับสนุนจากอาจารย์และ เจ้าหน้ าที่ของโรงเรียน EF International Academy นักเรียนสามารถเลือก กระบวนวิชา หลักสูตรการศึกษา และท้ายที่สุดสามารถเลือกเส้นทางสู่ความ สำ�เร็จของตัวเองได้ หัวใจสำ�คัญคือวิธีการสอนเฉพาะบุคคลที่จะช่วยชีแ ้ นะ นักเรียนทุกขัน ้ ตอน คุณต้องกรอกข้อมูลการเรียนรู้เฉพาะบุคคลในแบบที่คุณเป็ นอยู่ของโรงเรียน EF International Academy ให้ครบถ้วนร่วมกับที่ปรึกษาเข้าเรียนต่อของ ประเทศนัน ้ ๆ ซึ่งจะช่วยให้เรากำ�หนดแนวทางการเรียนรู้ของคุณ หลักสูตร การศึกษาที่เหมาะกับบุคลิกลักษณะของคุณมากที่สุด และเส้นทางอาชีพ ที่เหมาะกับจุดแข็งด้านการศึกษาของคุณมากที่สุด ข้อมูลการเรียนรู้นี้ เป็ นพิมพ์เขียวที่จะช่วยนำ �ทางอนาคตของคุณในการเรียนที่โรงเรียน EF International Academy และอื่น ๆ อีกต่อไป ผลลัพธ์ของข้อมูลการเรียนรู้ เฉพาะบุคคลจะแจ้งให้ครอบครัวของคุณทราบด้วย รวมถึงคณะอาจารย์และ ที่ปรึกษาที่สำ�คัญ เพื่อให้ทุกฝ่ ายสามารถทำ�งานร่วมกันเป็ นทีมให้แน่ใจว่าเส้น ทางที่คุณเลือกจะประสบความสำ�เร็จ

"คณาจารย์เป็ นมากยิ่งกว่าครู ผู้สอน ณ ที่นี้" – Taylor, Vietnam

Taylor เล่าว่า ตัง้ แต่เขาได้เข้าเรียนที่โรงเรียน EF International Academy เขาได้รู้ว่าอาจารย์มีความสำ�คัญอย่างไรต่อความทุ่มเทใน การเรียน เขาพบว่าอาจารย์วิทยาศาสตร์ของเขาเป็ นแรงบันดาลใจ พิเศษ อาจารย์ให้นักเรียนได้ศึกษาแนวคิดด้านวิทยาศาสตร์ด้วยการ ลงมือทำ� สร้างมาตรวัดความเร่งและสเปกโตรสโคปของตัวเอง และ ทดสอบแนวคิดสำ�คัญเช่นความเร็วเสียงและดัชนีหักเห นอกเหนือจาก นัน ้ อาจารย์ยังพร้อมที่จะตอบคำ�ถามให้เสมอ ทัง้ ในและนอกห้องเรียน Taylor วางแผนที่จะทำ�งานด้านวิศกรรมเคมี เขาเชื่อมัน ่ ในวิธีการสอน และการเรียนแบบเฉพาะตัว ซึ่งทำ�ให้เขาเข้าใจวิทยาศาสตร์ได้มากขึ้น และจะช่วยสร้างโอกาสอันล้ำ�ค่าในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยด้วย "ผมไม่เคยรู้ถึงความสำ�คัญของอาจารย์ในการสร้างประสบการณ์การ เรียนรู้" Taylor กล่าว "โรงเรียน EF International Academy ทำ�ให้ผม ได้เห็นว่าวิธีการเรียนที่น่าอัศจรรย์เป็ นอย่างไร"

16

โรงเรียนอีเอฟ อินเตอร์เนชั่นเนล อคาเดมี | โรงเรียนมัธยมเอกชนนานาชาติ


"ฉั นสามารถ ประสบความ สำ�เร็จในทุก เรื่อง" – Mimmi, Norway

- Sheel, India

Mimmi เข้าร่วม ชมรมนักเรียนเกือบ ทุกชมรมใน วิทยาเขตของโรงเรียน EF International Academy ตัง้ แต่ สภานักเรียน จนถึงชมรมละครและ ชมรมบาสเก็ตบอล เธอเล่าว่า สาเหตุ หนึ่งที่เธอรู้สึกสบายใจที่จะทำ�เช่นนัน ้ คือ ที่ปรึกษาของเธอ อาจารย์ศิลปะ Rebecca Millhouse และการ สนับสนุนจากบรรดาที่ปรึกษาและ อาจารย์คนอื่น ๆ ด้วยการสนับสนุน จาก Ms. Millhouse ทำ�ให้ Mimmi คว้าทุกโอกาสที่ผ่านเข้ามา เธอได้ รับเข้าฝึ กงานในแมตฮัตตัน ซึ่งเป็ น โอกาสค้นหาความชื่นชอบของเธอใน ด้านธุรกิจต่อไป "ทุกครัง้ ที่ฉันคิดอะไรใหม่ ๆ ออก สำ�หรับโครงงานหรือบางครัง้ ฉัน ต้องการลงมือทำ�ตามนัน ้ Ms Millhouse จะบอกให้ฉันสู้ ๆ เต็มที่ไป เลย" Mimmi เล่า "เธอเชื่อมัน ่ ในตัว ฉัน กำ�ลังใจเช่นนี้แหละที่สร้างความ แตกต่าง"

"ที่ปรึกษาด้าน การรับสมัคร ของฉันรู้ว่า หลักสูตรใดที่ เหมาะกับฉัน" – Anastasia, Russia

ก่อนที่ Anastasia จะเข้าเรียน ที่โรงเรียน EF International Academy ที่ปรึกษาเข้าเรียนต่อ ประจำ�ประเทศรัสเซียของเธอได้ ทำ�งานร่วมกับเธอและผู้ปกครอง ในการกำ�หนดกระบวนวิชาและ หลักสูตรการศึกษาที่เหมาะสม ที่สุดไปสู่เป้ าหมายการเป็ นแพทย์ ของเธอ พวกเขายังกำ�หนดว่าเธอ เหมาะที่จะพักกับครอบครัวท้องถิ่น ซึ่งมีบรรยากาศความเป็ นอยู่ที่เงียบ สงบและเหมาะกับการตัง้ สมาธิใน การเรียน การสนับสนุนพิเศษที่ Anastasia ได้รับก่อนเริ่มต้นเรียน ทำ�ให้เธอและผู้ปกครองรู้สึกมัน ่ ใจ ในการตัดสินใจเข้าเรียนที่ EF "ทุกการตัดสินใจทำ�โดยยึด ประโยชน์ของฉัน" เธอกล่าว "ฉันรู้ว่าฉันจะประสบความสำ�เร็จ เมื่อฉันมาถึงที่นี่"

"ตอนนี้ ผมมีสอง ครอบครัว" – Steffen, Germany

สิ่งที่ Steffen ชื่นชอบที่สุดเมื่อมา เรียนที่โรงเรียน EF International Academy คือเพื่อนนักเรียน มากมายที่ใส่ใจในการเรียนและ สนใจประเด็นปั ญหาที่มีผลกระทบ ต่อโลก นอกจากนัน ้ เขายังได้รับ การสนับสนุนจากครอบครัวท้อง ถิ่น และคนอื่น ๆ ในโรงเรียน ทุก คนมีส่วนในความสำ�เร็จของเขา เท่า ๆ กัน "การสนับสนุนจากพ่อแม่ของ ผม ทำ�ให้ผมมีพลังที่จะไปต่อ" Steffen กล่าว "แต่ครอบครัวท้อง ถิ่น อาจารย์และเพื่อนก็ให้พลังที่ จะประสบความสำ�เร็จแก่ผม" www.ef.com/academy

17


การเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัย ร้อยละ 90

ของนักเรียน ได้รับการตอบรับให้ศึกษาใน มหาวิทยาลัยที่เลือกเป็ นอันดับหนึ่ง

ร้อยละ 41

ของนักเรียน ได้รับการตอบรับให้ศึกษาใน มหาวิทยาลัย 10 อันดับแรกของ สหราชอาณาจักร

ร้อยละ 10

ของนักเรียนได้รับการตอบรับ เข้ามหาวิทยาลัยในเครือ Oxbridge / กลุ่ม Ivy League

ร้อยละ 12

ของนักเรียนได้รับการตอบรับ เข้าคณะแพทย์ศาสตร์

ทุนการศึกษา ผู้สำ�เร็จการศึกษาจาก EF

ได้รับทุนการศึกษา มูลค่า 1.8 ล้านเหรียญในปี ค.ศ. 2012 จากมหาวิทยาลัยชัน ้ นำ �

คะแนนสอบ คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ยคณิตศาสตร์ SAT กว่าคะแนน เฉลี่ยทัง้ ประเทศ 100 คะแนน

"เป้ าหมายสูงสุดของพวกเราคือ การที่นักเรียนทุกคนได้รับ การตอบรับเข้าเรียนใน มหาวิทยาลัยที่ดีท่ส ี ุด" —Cassandra Dragon ผู้อำ�นวยการ College Placement EF วิทยาเขตนิวยอร์ค

ปฏิทิน การเตรียม พร้อม สู่มหาวิทยาลัย

18

+24 เดือน

18-24 เดือน

15-18 เดือน

12-15 เดือน

ลงทะเบียนเรียนกับโรงเรียน EF International Academy ในหลักสูตร IGCSE (เกรด 9-10) หลักสูตร IB Diploma หรือหลักสูตร A-Level เพื่อ เสริมพื้นฐานการศึกษาให้เข้ม แข็งและปรับใช้กับสหราช อาณาจักร/ระบบการศึกษาของ สหราชอาณาจักร

เริ่มกระบวนการสมัครเข้า ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย และ พบกับที่ปรึกษาด้านการสมัคร ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของ โรงเรียน EF International Academy เยี่ยมชม มหาวิทยาลัยระหว่างปิ ดภาค เรียน

กำ�หนดรายชื่อมหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาข้อมูล เข้าร่วม หลักสูตรเตรียมสอบ SAT และเริ่มฝึ กการสัมภาษณ์ จำ�ลอง เตรียมความพร้อม เฉพาะทางสำ�หรับการ สอบเข้ามหาวิทยาลัยใน เครือ Oxbridge และคณะ แพทย์ศาสตร์

ประเมินรายชื่อมหาวิทยาลัย เบื้องต้นกับผู้ปกครอง เยี่ยมชม มหาวิทยาลัยที่สนใจ สอบ SAT ครัง้ แรก

โรงเรียนอีเอฟ อินเตอร์เนชั่นเนล อคาเดมี | โรงเรียนมัธยมเอกชนนานาชาติ


การเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัย ณ โรงเรียน EF International Academy นักเรียน จะเริ่มวางแผนการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยให้ ประสบความสำ�เร็จทันทีที่มาถึงวิทยาเขต นักเรียน แต่ละคนจะมีที่ปรึกษาด้านการสมัครศึกษา มหาวิทยาลัยผู้ทุ่มเทเต็มเวลามาช่วยพวกเขาใน การวางผังรายละเอียดแนวทาง 2 ปี ข้ น ึ ไปในการ เข้ามหาวิทยาลัยที่พวกเขาเลือก ไม่ว่าจะเป็ นใน สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร หรือทัว่ โลก การเตรียมพร้อมของผู้เชี่ยวชาญ

มหาวิทยาลัยในเครือ Oxbridge และกลุ่ม Ivy League ตัง้ มาตรฐานผู้สมัคร ไว้สูง ที่ปรึกษาของโรงเรียน EF International Academy จะสร้างสัมพันธ์ ใกล้ชิดกับทีมรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยเหล่านัน ้ และช่วยเหลือนักเรียนใน ทุก ๆ ขัน ้ ตอนการเข้าศึกษา ที่ปรึกษาจะจัดการสัมภาษณ์จำ�ลองเพื่อที่นักเรียน จะสามารถพูดเรื่องการเรียนของตัวเองได้อย่างมัน ่ ใจ และจัดให้มีการเตรียม ตัวทำ�ข้อสอบ รวมถึงตรวจสอบเรียงความแนะนำ �ตัวอยู่ตลอด นอกจากนี้ นักเรียนหลักสูตร A-level ในสหราชอาณาจักรต้องเรียนเพิ่มเติมอาทิตย์ละ สองชัว ่ โมงในวิชาศึกษาอิสระและวิจัย เพื่อเพิ่มโอกาสในกระบวนการสมัคร แข่งขัน สำ�หรับนักเรียนที่ต้องการเรียนด้านแพทย์ โรงเรียน EF International Academy จัดหาคำ�แนะนำ �และการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้นักเรียน พร้อมเต็มที่ในการรับมือกับเกณฑ์การเข้าเรียนที่ท้าทายอย่างมากของคณะ แพทย์ศาสตร์ ที่ปรึกษาชัน ้ แนวหน้ าจะช่วยนักเรียนในการค้นคว้าข้อมูลและ กำ�หนดหลักสูตรที่เหมาะสม รวมถึงจัดให้มีการเยี่ยมชมคณะแพทย์ต่าง ๆ นอกจากนี้ โรงเรียน EF International Academy ยังจัดให้มีการฝึ กงานกับ แพทย์และโรงพยาบาลในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสบการณ์การทำ�งานที่จำ�เป็ น

9-12 เดือน

6-9 เดือน

3-6 เดือน

1-3 เดือน

พฤษภาคม/กรกฎาคม

ตัดสินใจเลือกคณะที่จะเรียน สำ�หรับสหราชอาณาจักร เข้า ร่วมฝึ กงานสำ�หรับนักเรียนที่ สนใจเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ในเครือ Oxbridge และคณะ แพทย์ศาสตร์ ร่างหนังสือแนะนำ � ตัว เข้าร่วมงานเทศกาลต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และเยี่ยม ชมมหาวิทยาลัยที่สนใจ เตรียม ความพร้อมในการสอบ SAT/ TOEFL

เยีย ่ มชมวิทยาเขตของ มหาวิทยาลัยชัน ้ นำ �และพบที่ ปรึกษาด้านการสมัครเข้าศึกษา ตอ ่ เข้าสอบ SAT ครัง้ สุดท้าย ยื่นใบสมัคร UCAS สำ�หรับ มหาวิทยาลัยในเครือ Oxbridge/ คณะแพทย์ศาสตร์/คณะ ทันตแพทย์/คณะนิตศ ิ าสตร์ เขียน เรียงความ การสมัครเข้าเรียน และยื่นใบสมัคร กับมหาวิทยาลัย ของสหรัฐฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม

สมัครเข้ามหาวิทยาลัยใน สห ราชอาณาจักรภายในวันที่ 15 มกราคม กลางเดือนมีนาคม ได้ รับข้อเสนอแบบมีเงื่อนไขจาก มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร และการตอบรับครัง้ สุดท้ายจาก มหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ

คัดกรองการตอบรับจาก มหาวิทยาลัย หลังจากปรึกษา กับที่ปรึกษาและผู้ปกครอง ศึกษาข้อสอบ A-Level และ IB

สอบ A-Level and IB ครบทุก วิชา และรอผลคะแนน เลือก มหาวิทยาลัยเป็ นครัง้ สุดท้าย

ลงทะเบียน เรียนใน มหาวิทยาลัย ระดับโลก

www.ef.com/academy

19


ร้อยละ 100 ของอัตราการ ตอบรับให้เข้าศึกษาต่อจาก มหาวิทยาลัยชัน ้ นำ �ระดับโลก นักเรียนของ EF International Academy ประสบความ สำ�เร็จ ร้อยละ 100 ในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชัน ้ ของสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา และที่อ่ น ื ๆ ร้อยละ 90 ของนักเรียนสามารถเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ที่เลือกไว้เป็ นอันดับแรก ชื่อนักเรียน

ประเทศ

ประเทศ

Yun Zhang Zhamilya Meshitbay Mark Ezissi Olga Dozortseva Mariska Dahm Sahand Najafzadel Olexiy Stepchenkov Khulod Sedawi Georgina Feyyi Ye Hoon Shin Daisuke Yamaguchi Zhi-Chang Joo Hoo, Yu Tao Zhang Carlos Grandos Martinez Nikita Federov Sunju Kang Minh Nhat Nguyen Lucia Rodriguez Bo Lei, Olivia Sorensen Michelle Mammen Ly Nhah Tran Raisa Galimova Neils Griga Xindi Wang Nagib Boussad Dameli Ushbayeva

China Kazakhstan Nigeria Russia Germany Iran Ukraine Libya Nigeria South Korea Japan Chile Hong Kong Spain Russia South Korea Vietnam Venezuela China Denmark South Africa Vietnam Russia Germany China Venezuela Kazakhstan

University of Oxford University of Cambridge Imperial College London London School of Economics University of Durham University College London University of Warwick King’s College London, Dentistry University of Leicester, Medicine Columbia University Harvard University UCLA New York University University of Virginia Boston University Georgia Institute of Technology University of Texas, Austin University of California - San Diego University of California - Irvine Savannah College of Art & Design Penn State University University of California - Davis ETH Zurich Hamburg University of Technology University of Amsterdam University of Hong Kong Science & Tech University of British Columbia

ข้อตกลงเชิงกลยุทธ์

รับประกันการเข้าศึกษาต่อที่ Hult International Business School เนื่องด้วยข้อตกลงพิเศษระหว่าง EF กับ Hult International Business School นักเรียนที่สำ�เร็จการศึกษาหลักสูตร A-level หรือ International Baccalaureate Diploma จะได้รับประกันการเข้าศึกษาต่อที่ Hult International Business School หนึ่งในมหาวิทยาลัยด้านธุรกิจชัน ้ นำ � ของโลก และตามข้อตกลง นักเรียนเหล่านี้สามารถสำ�เร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรีด้านธุรกิจระหว่างประเทศภายในเวลาสามปี แทนการเรียนสี่ปี ตามปกติ นักเรียนจะได้เข้าเรียนที่วิทยาเขตหลักของ Hult ในกรุงลอนดอน และสามารถเลือกที่จะย้ายไปเรียนที่วิทยาเขตนานาชาติอ่ น ื ได้ ไม่ว่าจะเป็ น บอสตัน ซานฟรานซิสโก กรุงลอนดอน ดูไบ หรือเซี่ยงไฮ้

http://hult.edu/

20

โรงเรียนอีเอฟ อินเตอร์เนชั่นเนล อคาเดมี | โรงเรียนมัธยมเอกชนนานาชาติ

Hult ได้รับการ จัดอันดับดังต่อไปนี้

อันดับ 1

สำ�หรับสาขาธุรกิจ ระหว่างประเทศโดย Financial Times

หนึ่ งใน 30 ของโลกโดย นิตยสาร The Economist

หนึ่ งใน 100 มหาวิทยาลัย ด้านธุรกิจ ที่ดีที่สุดโดย Financial Times


"ที่ปรึกษาด้าน มหาวิทยาลัยให้ คำ�แนะนำ �แก่ฉัน ตลอดเวลาที่สมัคร เข้าศึกษาต่อมหา วิทยาลัย" Ye Hoon Shin, Korea ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย มหาวิทยาลัยอันดับ 4 ในสหรัฐฯ

Ye ตัดสินใจเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนปลายที่สหรัฐฯ ในโรงเรียน EF International Academy เพื่อขยายโอกาส ในการเข้ามหาวิทยาลัยชัน ้ นำ �เหมือนคน อื่น ๆ ด้วยความขยันและมุ่งมัน ่ นานหลาย ปี กับความช่วยเหลือจากคณาจารย์ เธอจึง เป็ นนักเรียนที่ยอดเยี่ยม Ye ยกความดีให้กับอาจารย์ Cassandra Dragon ที่ปรึกษาด้านการสมัครศึกษาใน มหาวิทยาลัยของเธอที่โรงเรียน EF International Academy วิทยาเขตนิวยอร์ค ที่ ช่วยให้เธอใจเย็นและเตรียมพร้อมตลอด กระบวนการสมัคร Ye เล่าว่า แม้ระหว่าง ปิ ดภาคฤดูหนาว Ms. Dragon ก็ยังช่วย เธอทำ�งานเพื่อให้แน่ใจว่าเธอจะสามารถส่ง ใบสมัครได้ทันกำ�หนด และช่วยดูให้เรียง ความของเธอหนักแน่นที่สุดเท่าที่จะเป็ น ได้ "เป็ นการสนับสนุนที่เหลือเชื่อมาก ฉัน คงไม่ได้มาถึงจุดนี้ถ้าไม่ได้ความช่วยเหลือ จากคณาจารย์และเจ้าหน้ าที่ทุกคนของ โรงเรียน EF International Academy" Ye ได้รับตอบรับเข้าศึกษาจาก มหาวิทยาลัยชัน ้ นำ �หลายแห่งทัง้ มหาวิทยาลัยจอนส์ฮอปกินส์และ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย นครลอสแอน เจลิส เธอวางแผนที่จะเรียนวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย

วิทยาเขตมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด

ที่ปรึกษาด้านการสมัครศึกษาใน มหาวิทยาลัยของโรงเรียน EF International Academy ให้คำ�แนะนำ � แก่นักเรียนทุกขัน ้ ตอนการสมัครเข้า มหาวิทยาลัย พวกเขาหมัน ่ ตรวจเรียง ความแนะนำ �ตัวและจัดการสัมภาษณ์ จำ�ลองเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนเตรียม พร้อมอย่างเต็มที่สำ�หรับการสัมภาษณ์ จริงระหว่างกระบวนการสมัคร อาจารย์ ที่ปรึกษายังได้จัดเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย ชัน ้ นำ �เพื่อให้นักเรียนสามารถเลือก มหาวิทยาลัยที่เหมาะสมกับความสนใจ และเป้ าหมายทางการศึกษาของตัวเอง มากที่สุด

www.ef.com/academy

21


สถานที่ตงั ้ วิทยาเขต

โรงเรียน EF International Academy ให้โอกาสนักเรียนใน ท้องถิ่นและนักเรียนต่างชาติได้เข้าเรียนในวิทยาเขต 1 ใน 4 แห่งทัว่ โลก นักเรียนสามารถเลือกจัดการศึกษาที่เหมาะต่อ ความต้องการและเป้ าหมายของพวกเขามากที่สุด อ็อกซ์ฟอร์ด สหราชอาณาจักร ทอร์เบย์ สหราชอาณาจักร นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา แวนคูเวอร์ แคนาดา

22

โรงเรียนอีเอฟ อินเตอร์เนชั่นเนล อคาเดมี | โรงเรียนมัธยมเอกชนนานาชาติ


www.ef.com/academy

23


โรงเรี ย น EF International Academy

อ็อกซ์ฟอร์ด สหราชอาณาจักร

หลักสูตรที่เปิ ดสอน หลักสูตร International Baccalaureate Diploma หลักสูตร A-Levels หลักสูตรเตรียมความพร้อมสําหรับ A-Level / IBDP ลักษณะที่พัก หอพัก ครอบครัวท้องถิ่น

คุณสามารถสัมผัสได้ถึงพลังงานในการศึกษาที่วิทยาเขต อ็อกซ์ฟอร์ดของโรงเรียน EF International Academy เช่น เดียวกับเมืองอ็อกซ์ฟอร์ดที่ยิ่งใหญ่ โรงเรียนของเราดึงดูด นักเรียนที่มีความปรารถนาอยากจะศึกษาหาความรู้ และถูก ผลักดันให้สร้างโอกาสการเรียนรู้ให้มากที่สุดในเมืองที่เลือก มาอยู่นี้ นักเรียนของโรงเรียน EF International Academy วิทยาเขตอ็อกซ์ฟอร์ดได้ประโยชน์จากชัน ้ เรียนกลุ่มเล็ก และ ได้อยู่ใกล้ชิดกับศูนย์กลางการศึกษาที่มงั ่ คัง่ ที่สุดในโลก 24

โรงเรียนอีเอฟ อินเตอร์เนชั่นเนล อคาเดมี | โรงเรียนมัธยมเอกชนนานาชาติ

ที่อยู่ Pullens Lane Headington Oxford OX3 0DT www.ef.com/academyoxford

การเรียนใน ศูนย์กลาง ทางการศึกษา ของสหราช อาณาจักร

ทำ�ความรู้จักอ็อกซ์ฟอร์ด อ็อกซ์ฟอร์ดเป็ นเมืองที่มีช่ อ ื เสียงด้านวิชาการอันเก่าแก่ และอุดมไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมและสถาปั ตยกรรม เป็ นศูนย์กลางทางการศึกษาของสหราชอาณาจักร และ ยังเคยเป็ นศูนย์รวมของการเรียนรู้มากว่า 1,000 ปี โดยนักเรียนก็ยังคงเป็ นหัวใจสำ�คัญของเมืองที่มีความ หลากหลายทางวัฒนธรรมและมีชีวิตชีวาแห่งนี้ ไม่ว่าจะ เป็ นการอ่านหนังสือในห้องสมุด Bodleian ที่มีช่ อ ื เสียง หรือการไปเยี่ยมชมสวนพฤกษชาติหรือค้นหาหนังสือ ในร้านขายหนังสือ Blackwell ที่โด่งดังมาตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1879 ก็ยังมีอีกหลายสิ่งให้ไปชม ไปเรียนรู้ และค้นหา ในเมืองที่เปี่ ยมไปด้วยความรู้แห่งนี้


Ted McGrath อาจารย์ใหญ่ BEd (Hons)

อาจารย์ Ted McGrath มีประสบการณ์ด้านการศึกษานานาชาติและการเป็ นผู้นำ�อย่างกว้าง ขวาง และทุ่มเทให้กับการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรการศึกษา เพื่อยกมาตรฐานการศึกษา เธอ เคยทำ�งานในองค์กร IB ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ระหว่างดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้ าแผนกเตรียม อุดมและผู้ประสานงานหลักสูตร IB เป็ นเวลาถึง 7 ปี ที่โรงเรียน Dulwich ในประเทศไทย ใน ปี ค.ศ. 2002 เธอได้รับรางวัล European Council of International Schools Award ใน ด้านการส่งเสริมการศึกษานานาชาติ

Oxford

Cambridge London

ข้อมูลคณาจารย์

Tim Lewis / อาจารย์วิชาเคมี อาจารย์ Tim Lewis เคยสอน ที่ประเทศญี่ปุ่น บาห์เรน และ โปรตุเกส ก่อนจะมาร่วมงานกับ คณาจารย์ที่ EF วิทยาเขต อ็อกซ์ฟอร์ด เขาเล่าว่า สิ่งที่เขาชื่น ชอบโรงเรียนที่สุดคือการที่อาจารย์ ทุกคนทำ�งานร่วมกันเป็ นทีม เพื่อ สร้างหลักสูตรที่เป็ นแรงบันดาลใจ ให้กับนักเรียนอย่างแท้จริง และ การที่นักเรียนเองก็เป็ นแรงบันดาล ใจให้เขาทุกวัน นอกห้องเรียน อาจารย์ Lewis มัก จะพานักเรียนไปฟั งบรรยายและ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด เพื่อให้นักเรียนได้เห็นว่าพวกเขา สามารถไปได้ไกลเพียงใดในอาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์ "ที่นี่เป็ นโรงเรียนที่นักเรียนรักการ เรียนรู้ และเป็ นเมืองที่เทิดทูนการ เรียนรู้" เขากล่าว "ผมได้พบกับ บรรยากาศที่ให้แรงบันดาลใจเช่น นี้ทุก ๆ วัน"

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ คณาจารย์ท่ว ี ิทยาเขต อ็อกซ์ฟอร์ดได้ท่ี www. ef.com/academyteachersoxf

EF วิทยาเขตอ็อกซ์ฟอร์ด โรงเรียน EF International Academy วิทยาเขตอ็อกซ์ฟอร์ดตัง้ อยู่ Pullens Lane ใน คฤหาสถ์อายุหลายร้อยปี ที่ได้รับการบูรณะใหม่ ทัง้ หมด รู้จักกันในชื่อ Cotuit Hall วิทยาเขต แห่งนี้เพิ่งบูรณะขึ้นใหม่เป็ นเงินมูลค่าหลาย ล้านเหรียญ รวมทัง้ มีห้องเรียนมัลติมีเดีย กว้างขวาง ศูนย์คอมพิวเตอร์ล้ำ�สมัย ที่พัก แบบหอพักสมัยใหม่ โรงอาหารสำ�หรับนักเรียน ขนาดใหญ่ ห้องทดลองวิทยาศาสตร์และภาษา ระดับโลก รวมถึงพื้นที่พักผ่อนของนักเรียนที่ สบายและโอ่โถง

เดินทางไปได้ท่ว ั วิทยาเขตของโรงเรียน EF International Academy อยู่ห่างจากศูนย์กลางเมือง อ็อกซ์ฟอร์ดเพียงสิบนาที การขี่จักรยานเป็ นวิธี ที่ได้รับความนิยมที่สุดวิธีหนึ่งสำ�หรับนักเรียน ที่ต้องการเข้าไปในเมือง แต่การใช้บริการรถ โดยสารก็รวดเร็วและสะดวกดี อ็อกซ์ฟอร์ดอยู่ ห่างจากกรุงลอนดอนประมาณหนึ่งชัว ่ โมง มีรถ โดยสารวิ่งระหว่างสองเมืองตลอด 24 ชัว ่ โมง ทุกวัน

สแกนบาร์โค้ดนี ด ้ ้วยโทรศัพท์ มือถือของคุณเพื่ออ่านข้อมูล ออนไลน์ เพิ่มเติมเกี่ยวกับ โรงเรียน EF International Academy วิทยาเขตอ็อกซ์ฟอร์ด

www.ef.com/academyoxford

25


EF International Academy/ อ็อกซ์ฟอร์ด

ชีวิตวัยเรียน

วิทยาเขตอ็อกซ์ฟอร์ดเป็ นสถานที่ที่ปลอดภัย น่าสนใจและมี ชีวิตชีวา เหมาะกับการใช้ชีวิตและศึกษาเรียนรู้ โดยไม่ขาด กิจกรรมสันทนาการยามว่างอื่น ๆ มีกิจกรรมชมรมนักเรียน และทีมกีฬาหลายสิบแห่งทุกวันภายในวิทยาเขตของ โรงเรียน EF International Academy

"โอกาสใหม่ ๆ ที่จะสร้างแรง บันดาลใจเกิดขึ้นทุกวัน" -Raquel, Brazil

26

โรงเรียนอีเอฟ อินเตอร์เนชั่นเนล อคาเดมี | โรงเรียนมัธยมเอกชนนานาชาติ


ข้อมูลนั กเรียน

Elodie / Canada Elodie มาเรียนที่โรงเรียน EF International Academy เพื่อ เตรียมความพร้อมสำ�หรับอาชีพ ศัลยแพทย์ระบบประสาท เธอ สนใจหลักสูตรวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ที่โดดเด่นของโรงเรียน และยังประทับใจกับความทุ่มเทของ คณาจารย์ รวมถึงโอกาสมากมาย ที่จะค้นหาความชอบของตัวเองต่อ การแพทย์แม้จะอยู่นอกวิทยาเขต ของโรงเรียน EF International Academy

ชีวิตวัยเรียน

ผู้อำ�นวยการฝ่ ายชีวิตวัยเรียนผู้ทุ่มเทจัดตัง้ ชมรม และจัดทัศนศึกษามากมายเป็ นประจำ�ทุกสัปดาห์ ตัง้ แต่การเดินป่ าและการขี่จักรยาน จนถึงชมรม โต้วาทีและหนังสือพิมพ์ นอกจากนัน ้ นักเรียน โรงเรียน EF International Academy วิทยาเขต อ็อกซ์ฟอร์ดยังสามารถเข้ารับฟั งการบรรยาย เที่ยว ชมพิพิธภัณฑ์ และนิทรรศการที่มีมากมายของมหา วิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด รวมถึงร้านค้า ร้านอาหาร ร้าน กาแฟและโรงภาพยนตร์ที่อยู่ไม่ไกลจากโรงเรียน นักเรียนจะเพลิดเพลินกับการใช้สิ่งอำ�นวยความ สะดวกต่าง ๆ ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย Oxford Brooks ซึ่งใช้เวลาเดินเพียงไม่กี่นาทีจากวิทยา เขตอ็อกซ์ฟอร์ดของโรงเรียน EF International Academy

ในช่วงสุดสัปดาห์ นักเรียนสามารถเพลิดเพลินกับ การฟั งบรรยายฟรีที่มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด หรือ โดยสารรถเมล์ 1 ชัว ่ โมงไปยังกรุงลอนดอนที่อยู่ไม่ ไกลนัก

ที่พัก

นักเรียน โรงเรียน EF International Academy วิทยาเขตอ็อกซ์ฟอร์ดสามารถเลือกพักในหอพักกับ เพื่อนนักเรียน หรือพักอาศัยกับครอบครัวท้องถิ่น ชาวอังกฤษนอกวิทยาเขต นักเรียนที่เลือกพักในหอพักจะได้ใช้สิ่งอำ�นวยความ สะดวกในห้องน้ำ�และห้องครัวที่เพิ่งปรับปรุงให้ทัน สมัยและเพียบพร้อม อาจารย์ผู้ปกครองประจำ�หอพัก จะพักอยู่ในหอพักด้วยทุกวันตลอด 24 ชัว ่ โมง ส่วน นักเรียนที่เลือกพัก ภายนอกวิทยาเขตก็จะได้ช่ น ื ชม วิถีชีวิตแบบอังกฤษอย่างเต็มที่

Elodie พบว่ามหาวิทยาลัย อ็อกซ์ฟอร์ดดำ�เนินการวิจัยอย่าง กว้างขวางเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ ทำ�ให้เธอมุ่งความสนใจไปที่เรื่องนี้ ในการเขียนเรียงความประกอบการ สมัครเข้าศึกษาต่อของเธอ นอกจาก นี้เธอยังใช้เวลาว่างส่วนใหญ่เข้าฟั ง การบรรยายที่เปิ ดเสรี และไปเยี่ยม ชมมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด เพื่อ ใช้เวลาทุกนาทีของเธอที่ประเทศ อังกฤษให้คุ้มค่า ระหว่างเตรียม ตัวสำ�หรับอนาคตในการสมัคร เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยในเครือ Oxbridge หรือกลุ่ม Ivy Leagues "ฉันติดโรงเรียนนี้เสียแล้ว" Elodie บอก "ฉันรู้โดยไม่ต้องสงสัยเลยว่า ฉันได้เลือกสิ่งที่ถูกต้องเมื่อตัดสิน ใจมาเรียนที่ EF"

กิจกรรมต่าง ๆ ใน EF วิทยาเขตอ็อกซ์ฟอร์ด กีฬา

ฟุตบอล ปี นเขา ขี่จักรยาน บาสเก็ตบอล

ชมรม

หนังสือพิมพ์ The Badger โต้วาที ดยุกแห่งเอดินบะระ แฟลชม็อบ แฟชัน ่ และการออกแบบ ทฤษฎีบก ิ๊ แบง สหประชาชาติจำ�ลอง ถ่ายภาพ

กิจกรรมบริการสังคม Children in Need วันสันติภาพสากล Oxfam St.John’s Ambulance

ทัศนศึกษา

เที่ยวเดินป่ าสุดสัปดาห์ที่ Cornbury Park งานแสดงแฟชัน ่ และเสื้อผ้า เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย UCL และ Warwick เข้าร่วมโครงการ การเดินทางแข่งขันระดับโลกสู่โมร็อกโก

กิจกรรมโรงเรียน

เทศกาลวัฒนธรรม สเก็ตน้ ำ �แข็งและโบว์ลิ่ง วันกีฬาสี งานเต้นรำ�ฤดูร้อน

www.ef.com/academyoxford

27


โรงเรียน EF International Academy

ทอร์เบย์ สหราชอาณาจักร

หลักสูตรที่เปิ ดสอน หลักสูตร IGCSE หลักสูตร International Baccalaureate Diploma หลักสูตร A-Levels หลักสูตรเตรียมความพร้อมสําหรับ A-Level / IBDP ลักษณะที่พัก หอพัก ครอบครัวท้องถิ่น

ที่อยู่ EF House, Castle Road Torbay, Devon TQ1 3BG, UK www.ef.com/academytorbay

ศูนย์การศึกษาแห่ง ใหม่กำ�ลังจะเปิ ด เดือนกันยายน 2012!

ทอร์เบย์เป็ นเมืองที่มีช่ อ ื เสียงในหมู่นักท่องเที่ยวทัง้ ชาว อังกฤษและชาวต่างชาติ ตัง้ อยู่บนชายฝั ่ งทางตะวันตกเฉียง ใต้ของเกาะอังกฤษ เรียกว่าเป็ นริเวียร่าแห่งอังกฤษก็ว่าได้ ใน ย่านนี้เต็มไปด้วยหาดทราย ร้านอาหาร ร้านกาแฟ สนามกีฬา และโรงภาพยนตร์ โดยยังคงมีบรรยากาศที่เงียบสงบและ ปลอดภัย ซึ่งเหมาะสำ�หรับการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ของนักเรียน

28

โรงเรียนอีเอฟ อินเตอร์เนชั่นเนล อคาเดมี | โรงเรียนมัธยมเอกชนนานาชาติ

ทำ�ความรู้จักทอร์เบย์

ทอร์เบย์มีภูมิอากาศอบอุ่นตลอดทัง้ ปี และอยู่ไม่ห่างจาก เมืองชนบทที่งดงามที่สุดของสหราชอาณาจักรในเขต เดวอนที่อยู่รายล้อม การปั ่ นจักรยาน การเดินป่ า การ ปี นเขา และการล่องแพ เป็ นที่นิยมในเขตนี้ อุทยาน แห่งชาติ Dartmoor ก็อยู่ไม่ไกลนัก รวมถึงเมืองสำ�คัญ อย่าง Plymouth และ Exeter ก็สามารถนัง่ รถไฟไปถึง มหาวิทยาลัยเอ็กซีเตอร์และมหาวิทยาลัยพลีมัธยังเป็ น แหล่งเรียนที่สำ�คัญของนักเรียน EF วิทยาเขตทอร์เบย์ นอกจากนี้ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และทันตแพทย์ Peninsula ยังมีวิทยาเขตอยู่ที่เมือง Exeter และ Plymouth ด้วย


อาจารย์ David Davies อาจารย์ใหญ่ BSc (Hons), PGCE, Ad Dip Ed Mngt, NPQH จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์พร้อมด้วยประสบการณ์ด้านจัดการการศึกษา อาจารย์ใหญ่ Davies รับประกันว่านักเรียนจะสามารถทำ�เกรดได้สูง และ พัฒนาทักษะต่าง ๆ เพื่อความสำ�เร็จในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย เขา เป็ นผู้ตรวจสอบของคณะกรรมการการสอบใหญ่ และจัดหลักสูตรทบทวน ข้อสอบ A-level แบบเข้มข้น

Oxford

Cambridge London

Torbay ข้อมูลคณาจารย์

Chris Nicholls / อาจารย์วิชาสังคม ผู้ประสานงาน CAS และ TOK อาจารย์ Chris Nicholls สอนวิชาสังคม ในหลักสูตร A-level ที่ EF วิทยาเขต ทอร์เบย์ และเขายังจัดการกิจกรรมเชิง สร้างสรรค์ กิจกรรมกีฬาและกิจกรรม เชิงช่วยเหลือสังคม (CAS) และวิชา Theory of Knowledge (TOK) ซึ่งเป็ น ส่วนหนึ่งของหลักสูตร International Baccalaureate (IB) Diploma ดังนัน ้ เขาจึงเข้าใจดีถึงความเข้มแข็งของ หลักสูตรทัง้ สอง เขาได้รับแรงบันดาล ใจจากหลักสูตร IB ที่มุ่งเน้ นการคิด วิเคราะห์ จึงได้พัฒนาหลักสูตรที่คล้าย กันสำ�หรับนักเรียนหลักสูตร A-level เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนพัฒนาความ อยากเรียนรู้ และโลกทัศน์ในเชิง วิเคราะห์เหมือนกับที่ได้จากชัน ้ เรียน หลักสูตร IB อาจารย์ Nicholls ยังทำ�งานร่วมกับ นักเรียนหลักสูตร IB และ A-level ใน กิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ CAS สอดคล้องกับเจตนาโดยรวมของ โรงเรียน EF International Academy วิทยาเขตทอร์เบย์ ในอดีต เขาเคย ช่วยจัดการเดินหาทุนไปยัง Dartmoor เพื่อหาเงินให้กับ National Trust ใน โครงการเล็ก ๆ เช่น Shelter Box (สำ�หรับช่วยบรรเทาภัยพิบัติ) และเขา ยังช่วยจัดตัง้ ชมรมดนตรี ซึ่งนักเรียน สามารถแลกเปลี่ยนความรักในกีตาร์ เปี ยโนและกลอง รวมถึงสามารถผ่อน คลายจากการเรียนของพวกเขา

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว กับคณาจารย์ท่ว ี ิทยาเขต ทอร์เบย์ได้ท่ี www.ef.com/ academyteacherstor

EF วิทยาเขตทอร์เบย์

โรงเรียน EF International Academy วิทยา เขตทอร์เบย์ ตัง้ อยู่ในปราสาททันสมัยบนเนิน เขาที่มองลงมาเห็นทัศนียภาพของเมือง ในปี ค.ศ.2012 วิทยาเขตแห่งนี้ได้รับการปรับปรุง มูลค่าหลายล้านเหรียญ และได้เปิ ดอาคารเรียน ทันสมัยแห่งใหม่ที่พรัง่ พร้อมไปด้วยห้องเรียน มัลติมีเดีย สตูดิโอศิลปะและดนตรี ห้องพัก นักเรียนและศูนย์การเรียน นอกเหนือจากสิ่งอำ�นวยความสะดวกระดับโลก ของโรงเรียน EF International Academy วิทยาเขตทอร์เบย์แล้ว นักเรียนยังสามารถ

ใช้สิ่งอำ�นวยความสะดวกอื่น ๆ ในท้องถิ่นอีก มากมาย รวมถึงห้องเต้นรำ� สนามกีฬา และ ศูนย์ออกกำ�ลังกาย

เดินทางไปได้ท่ว ั

ทอร์เบย์เป็ นเมืองที่สามารถเดินไปไหนมาไหน ได้ง่าย ระบบรถโดยสารและแท็กซี่ของเมือง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ให้บริการสำ�หรับ เดินทางระหว่างเมือง นอกจากนี้ ระบบรถไฟ ที่เปี่ ยมประสิทธิภาพของสหราชอาณาจักรยัง ทำ�ให้การเดินทางไปยังกรุงลอนดอน อ็อกซ์ ฟอร์ด และเมืองทางเหนืออื่น ๆ เป็ นไปได้ง่าย

สแกนบาร์โค้ดนี ้ ด้วยโทรศัพท์มือถือของคุณ เพื่ออ่านข้อมูลออนไลน์ เพิ่มเติม เกี่ยวกับโรงเรียน EF International วิทยาเขตทอร์เบย์

www.ef.com/academytorbay

29


EF International Academy / ทอร์เบย์

ชีวิตวัยเรียน

ผู้ที่มาเยือน EF วิทยาเขตทอร์เบย์จะประทับใจ ทันทีกับบรรยากาศอบอุ่นเหมือนครอบครัวของ วิทยาเขตนี้ นักเรียนที่เรียนที่ทอร์เบย์จะรู้สึก เหมือนอยู่บ้าน

"การอยู่ในโรงเรียน EF ทอร์เบย์ เปรียบเสมือน การเป็ นส่วนหนึ่งของ ครอบครัว ขนาดใหญ่" -Steffen, Germany

30

โรงเรียนอีเอฟ อินเตอร์เนชั่นเนล อคาเดมี | โรงเรียนมัธยมเอกชนนานาชาติ


ข้อมูลนั กเรียน

Audria / Indonesia Audria ซึ่งคุ้นชินกับการจราจร บนท้องถนนที่วุ่นวายในจาการ์ตา ตกหลุมรักหมู่บ้านเล็ก ๆ ริม ชายฝั ่ งทะเลของทอร์เบย์อย่าง รวดเร็ว และการทำ�ความรู้จักกับ เพื่อน อาจารย์ และครอบครัวท้อง ถิ่นก็เป็ นไปอย่างง่ายดาย เธอยังชอบที่มีสิ่งต่าง ๆ มากมาย ให้สำ�รวจภายในระยะทางสัน ้ ๆ จากวิทยาเขต ตัง้ แต่การไปเที่ยว ชมสวน Eden Project จนถึงการ เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยเอ็ก ซีเตอร์ แม้ทอร์เบย์อาจจะมีคน น้ อย แต่แน่นอนว่าไม่ขาดซึ่งแรง บันดาลใจ Audria เล่าว่า "สถานที่ให้ฉันไป สำ�รวจนัน ้ มีมากมายไม่เคยหมด" "ฉันค้นพบสิ่งใหม่ ๆ ทุกวัน"

ชีวิตวัยเรียน

ผู้อำ�นวยการฝ่ ายชีวิตวัยเรียน ของโรงเรียน EF International Academy วิทยาเขตทอร์เบย์ จะจัดทัศนศึกษาด้านสังคมและการศึกษาอยู่ เป็ นประจำ� และจัดกิจกรรมที่จะรับประกันว่า นักเรียนจะสามารถสร้างสมดุลย์ระหว่างภาระ งานด้านการศึกษากับความเพลิดเพลินในวิถี ชีวิตในสหราชอาณาจักร นักเรียนยังสามารถเข้า ร่วมชมรมและกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย รวมถึง ชมรมกีฬา ชมรมหนังสือพิมพ์และหนังสือรุ่น ของโรงเรียน ชมรมโต้วาที สภานักเรียน ถ่าย ภาพ ชมรมหมากรุก และชมรมภาพยนตร์ กิจกรรมบริการสังคมก็เป็ นส่วนที่กำ�ลังเติบโต สำ�หรับชีวิตในวิทยาเขต นักเรียนมักจะเข้าร่วม ในโครงการอาสาสมัครและการกุศลเป็ นประจำ� ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของหลักสูตร International Baccalaureate และทำ�ให้พวกเขาใกล้ชิดกับ

ชุมชนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น ระหว่างสุดสัปดาห์ นักเรียนจะเพลิดเพลินกับการพักผ่อนที่หาด Babbacombe ไปชมภาพยนตร์ หรือจิบชาใส่ ครีมสักถ้วยที่ Cockington เมืองอังกฤษดัง้ เดิม ที่อยู่ไม่ห่างจากวิทยาเขต

ที่พัก

นักเรียนของ EF วิทยาเขตทอร์เบย์ สามารถ เลือกพักกับครอบครัวท้องถิน ่ ชาวอังกฤษหรือ หอพักนอกวิทยาเขต ภายในหอพัก อาจารย์ ผป ู้ กครองประจำ�หอพักและอาจารย์จะคอย ให้ความชว ่ ยเหลือและให้ค�ำ ปรึกษาตลอด 24 ชัว่ โมง ทางเลือกแบบพักกับครอบครัวท้องถิน ่ เอื้อให้นักเรียนสัมผัสประสบการณ์ดา้ นวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษอยา่ งเต็มที่ ครอบครัวท้องถิน ่ ทัง้ หมดได้รบ ั การคัดเลือกมาอยา่ งดีและเคยดแ ู ล นักเรียนของ EF มาแล้วหลายปี

กิจกรรมใน EF ทอร์เบย์ กีฬา

ฟุตบอล กระดานโต้คลื่น ปั ่ นจักรยาน ว่ายน้ำ� เทนนิส ล่องเรือ

ชมรม

ดนตรี ภาพยนตร์ ศิลปะ คณิตศาสตร์ สภานักเรียน โต้วาที สหประชาชาติจำ�ลอง

กิจกรรมบริการสังคม

Torbay Volunteer Society Children in Need Living Coasts Animal Sanctuary

ทัศนศึกษา

เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย Exeter และ Bath สวน Eden Project พิพิธภัณฑ์ Fossil Walk ทัศนศึกษาด้านสื่อที่สำ�นักข่าว BBC ใน กรุงลอนดอน

กิจกรรมโรงเรียน วันนานาชาติ วันกีฬาสี วันตรุษจีน

www.ef.com/academytorbay

31


โรงเรียน EF International Academy

นิ วยอร์ค สหรัฐอเมริกา

หลักสูตรที่เปิ ดสอน หลักสูตร IGCSE (เกรด 9-10) หลักสูตร International Baccalaureate Diploma หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย อเมริกาเหนือ เกรด 9-12 หลักสูตรเตรียมความพร้อมสําหรับ A-Level / IBDP

ลักษณะที่พัก หอพัก ครอบครัวท้องถิ่น ที่อยู่ 100 Marymount Avenue Tarrytown, New York 10591-3796 www.ef.com/academynewyork

โรงเรียน EF วิทยาเขตนิวยอร์ค อยห ู่ า่ งจากแมน ฮัตตันใจกลาง นิวยอร์คซิตี ้เพียง 40 นาที

นิวยอร์คซิตเี้ ป็ นเมืองที่มีความหลากหลายและผสมผสาน วัฒนธรรมมากที่สุดในโลก ตัง้ แต่แสงสีของเมืองแมนฮัตตัน จนถึงอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ และจากบรอดเวย์จนถึงลิตเติล ้ อิตาลี แต่นอกจากการเป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกาแล้ว นิวยอร์คยังมีอีกหลายสิ่งที่จะมอบให้ ในรัฐนี้เต็มไปด้วยเทือก เขา ป่ าไม้เขียวชอุ่ม และชุมชนที่เงียบสงบ รวมถึงแทรี่ทาวน์ หมู่บ้านที่มีเสน่ห์ซ่ งึ เป็ นที่ตงั ้ ของโรงเรียน EF International Academy วิทยาเขตนิวยอร์ค 32

โรงเรียนอีเอฟ อินเตอร์เนชั่นเนล อคาเดมี | โรงเรียนมัธยมเอกชนนานาชาติ

ทำ�ความรู้จักแทรี่ทาวน์

แทรี่ทาวน์อยู่ห่างจากนิวยอร์คซิตเี้ พียง 40 นาที แต่ เป็ นเมืองที่เงียบสงบอยู่เหนือฝั ่ งแม่น้ำ�ฮัดสัน ทำ�ให้รู้สึก ราวกับเป็ นอีกโลกหนึ่ง มีร้านค้าที่คัดสรรอย่างดี ร้าน กาแฟและร้านอาหารในท้องถิ่นมากมาย แทรี่ทาวน์มอบ สิ่งที่ดีที่สุดให้ทงั ้ สองแบบโดยคุณจะอยู่ใกล้ชิดกับวิถีชีวิต แบบเมืองของแมนฮัตตัน และอยู่อาศัยและเรียนหนังสือ ในเขตชานเมืองที่ปลอดภัยและสงบสุข


Dr. Brian Mahoney อาจารย์ใหญ่ BA in History & MA in Teaching; PhD in Educational Leadership Dr. Mahoney มีประสบการณ์มากว่า 15 ปี ด้านการทำ�งานและบริหารโรงเรียนเอกชนชัน ้ นำ � ที่มีหลักสูตรการศึกษาคุณภาพสูงซึ่งส่งเสริมทักษะความเป็ นพลเมืองโลก และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ก่อนหน้ านี้ Dr. Mahoney เคยเป็ นอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียน K-12 ในนิวยอร์ค และเคยได้รับทุน Edward Ford Fellowship จากสมาคม National Association of Independent Schools

ข้อมูลคณาจารย์

Tia Gueye หัวหน้ าภาควิชา คณิ ตศาสตร์ ผู้ประสานงานหลักสูตร IB ในฐานะหัวหน้ าภาควิชา คณิตศาสตร์ของโรงเรียน EF International Academy วิทยาเขตนิวยอร์ค อาจารย์ Gueye เคยเห็นนักเรียนหัวกะทิ ผู้เป็ นดาวเด่นได้รับคะแนนสูงสุด ในการสอบวิชาคณิตศาสตร์ของ หลักสูตร IB และได้อันดับสูงใน การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิ ก และการประกวดหุ่นยนต์ ใน ฐานะเป็ นส่วนหนึ่งของคณาจารย์ เธอได้ช่วยนักเรียนเตรียมตัว ตามเกณฑ์ที่กำ�หนดของหลักสูตร IB ตัง้ แต่ความเรียงชัน ้ สูงจนถึง กิจกรรมต่าง ๆ ของ CAS เธอ กล่าวว่าเป้ าหมายหนึ่งของเธอคือ ส่งเสริมแนวทางของหลักสูตร IB ในวิทยาเขตนิวยอร์ค และทำ�ให้ มัน ่ ใจว่านักเรียนตระหนักถึงการ ประชุม ช่องทางและวิธีการอีก มากมายสำ�หรับพวกเขาซึ่งเป็ น ส่วนหนึ่งของหลักสูตร IB "ฉันลงทุนในนักเรียนเหล่า นี้" อาจารย์ Gueye กล่าว "ฉัน เห็นตัวเองในนักเรียนทุกคน ฉันลงทุนช่วยเหลือให้พวกเขา ประสบความสำ�เร็จ"

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว กับคณาจารย์ท่ว ี ิทยาเขต นิ วยอร์คได้ท่ี www.ef.com/ academyteachersnyc

EF วิทยาเขตนิ วยอร์ค

โรงเรียน EF International Academy วิทยาเขตนิวยอร์ค ตัง้ อยู่บนพื้นที่ 25 เอเคอร์ ริมแม่น้ำ�ฮัดสัน เพียบพร้อมไปด้วยสระว่ายน้ำ� ในร่ม โรงมหรสพ 3 แห่ง ศูนย์ออกกำ�ลังกาย สนามกีฬากว้างขวาง สตูดิโอศิลปะ ห้องสมุด และพื้นที่สำ�หรับรับประทานอาหารและพักผ่อน เดิมเคยเป็ นที่ตงั ้ ของมหาวิทยาลัยฟอร์ดแฮม วิทยาเขตแมรี่เมาธ์จึงมีสิ่งอำ�นวยความสะดวก ระดับมหาวิทยาลัยอยู่พร้อมสรรพ

เดินทางไปได้ท่ว ั

เมืองแทรี่ทาวน์อยู่ห่างจากโรงเรียน EF วิทยาเขตนิวยอร์คโดยใช้เวลาเดินเพียง 5 นาทีเท่านัน ้ มักจะเห็นนักเรียนเดินเข้าไปใน เมืองเพื่อซื้อของหรือดื่มกาแฟกับเพื่อน ๆ และ สามารถนัง่ รถไฟไปยังนิวยอร์คซิตี้

สแกนบาร์โค้ดนี ด ้ ้วยโทรศัพท์ มือถือของคุณเพื่ออ่านข้อมูล ออนไลน์ เพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงเรียน EF International Academy วิทยาเขตนิ วยอร์ค

www.ef.com/academynewyork

33


EF International Academy / นิ วยอร์ค

ชีวิตวัยเรียน

ความกระตือรือร้นในโรงเรียน EF International Academy วิทยาเขตนิวยอร์คนัน ้ เจิดจ้ามาก นักเรียน จะทำ�งาน เรียนรู้ ร้องเพลง เต้นรำ� สร้างและ เปลี่ยนแปลงโลกอยู่ตลอดเวลา ด้วยความปรารถนา และพลังที่ไม่มีวันหมดอย่างแท้จริง

"วิทยาเขตนีเ้ ป็ นแบบอยา่ งจิตวิญญาณ แบบอเมริกันชน — ลุย ลุย ลุย! -Kristina Cherubino ผู้อำ�นวยการฝ่ ายชีวิตวัยเรียน

34

โรงเรียนอีเอฟ อินเตอร์เนชั่นเนล อคาเดมี | โรงเรียนมัธยมเอกชนนานาชาติ


ข้อมูลนั กเรียน

Tam / Vietnam บรรยากาศที่มีชีวิตชีวาของโรงเรียน EF International Academy วิทยาเขตนิวยอร์คนัน ้ เป็ นสถานที่ เหมาะอย่างยิ่งนักเรียนที่มีความ ใคร่รู้ สร้างสรรค์ และชอบเข้าสังคม เช่น Tam ตัง้ แต่มาถึงเมื่อปี ที่แล้ว เขาได้พัฒนาทัง้ ความเฉลียวฉลาด และสร้างสรรค์ เป็ นผลจากชัน ้ เรียน แบบลงมือปฏิบัติและอาจารย์ที่ให้ แรงบันดาลใจ นอกเหนือจากความ สำ�เร็จด้านการศึกษา เขายังเป็ นกับ ตันทีมบาสเก็ตบอล เป็ นผู้จัดการ แสดงดนตรีในวิทยาเขตให้กับเพื่อน นักดนตรีของโรงเรียน และยังจัด คอนเสิร์ตการกุศลในเซ็นทรัลพาร์ค ให้แก่ยูนิเซฟ "โรงเรียนนี้ทำ�ให้ผมสามารถสร้าง บุคลิกภาพของตนเอง" เขากล่าว "ทุก ๆ วันในโรงเรียนหล่อหลอมตัว ตนของผมเรื่อยมา"

ชีวิตวัยเรียน

ชมรมนักเรียนและหลักสูตรกีฬาได้รับความ สนใจอย่างมากที่โรงเรียน EF International Academy วิทยาเขตนิวยอร์ค จิตวิญญาณแบบ อเมริกันชนยังคงอยู่อย่างดี โดยนักเรียนมักจะตัง้ ชมรมของตัวเองและริเริ่มโครงการเพื่อการกุศล ขึ้นพร้อมด้วยการสนับสนุนของเจ้าหน้ าที่ EF อีก ทัง้ นักเรียนยังได้เพลิดเพลินกับการทัศนศึกษา ไปยังสถานที่สำ�คัญใกล้เคียง เช่น ธนาคารกลาง สหรัฐอเมริกาหรือแม้แต่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ชีวิตวัยเรียนนอกวิทยาเขตก็กระฉับกระเฉงไม่ แพ้กัน ด้วยการเดินทางทัศนศึกษาช่วงสุดสัปดาห์ ไปยังแมนฮัตตันหรือโครงการอาสาสมัครใน แทรี่ทาวน์เองในอดีตนักเรียนเคยทำ�กิจกรรม ในโครงการ “Go Green EF” ซึ่งมีเป้ าหมายใน การออกแบบและสร้างเครื่องกำ�เนิดไฟฟ้ าพลังลม

ขนาดเล็กที่จะช่วยจ่ายพลังงานให้กับไฟ สปอตไลท์ของวิทยาเขต

กิจกรรมใน EF นิวยอร์ค

ที่พัก

กีฬา

นักเรียนที่โรงเรียน EF International Academy วิทยาเขตนิวยอร์ค สามารถเลือกพักอาศัยใน หอพักภายในวิทยาเขตที่สะดวกสบายหรือพัก กับครอบครัวท้องถิ่น ในหอพักของ EF อาจารย์ ผู้ปกครองประจำ�หอพักและอาจารย์ จะคอย ให้ความช่วยเหลือและให้คำ�ปรึกษาตลอด 24 ชัว ่ โมง เพื่อประกันความปลอดภัยยามไกลบ้าน ให้กับนักเรียนทุกคน นักเรียนที่เลือกพักกับ ครอบครัวท้องถิ่นจะเพลิดเพลินไปกับการอยู่ ท่ามกลางวัฒนธรรมท้องถิ่นและได้รับประโยชน์ จากการเข้าถึงในบ้านครอบครัวท้องถิ่นที่พูด ภาษาอังกฤษ

ฟุตบอล บาสเก็ตบอล เทนนิส รักบี้ ว่ายน้ ำ � วิ่ง

ชมรม

สภานักเรียน ภาพยนตร์ วิทยาศาสตร์ ธุรกิจ วรรณคดี ละคร/มหรสพ ศิลปะ อักษรวิจิตร

กิจกรรมบริการสังคม

Amnesty International Lake Cleanup Elementary School Tutoring Habitat for Humanity Tarrytown Music Hall

ทัศนศึกษา

ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา บอสตันและฟิ ลาเดลเฟี ย เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย Yale, Drexel และ MIT

กิจกรรมโรงเรียน

วันนานาชาติ วันกีฬาสี วันตรุษจีน ละครเพลงเรื่อง Grease นิทรรศการศิลปะของนักเรียน

www.ef.com/academynewyork

35


EF International Academy

แวนคูเวอร์ แคนาดา

แวนคูเวอร์เป็ นเมืองสวรรค์สำ�หรับผู้รักธรรมชาติอย่างแท้จริง รายล้อมไปด้วยเทือกเขาแปซิฟิกที่ปกคลุมด้วยหิมะและ มหาสมุทรแปซิฟิก นอกจากเป็ นเมืองที่มีทัศนียภาพสวยงาม แล้ว แวนคูเวอร์ยังมีศิลปะ ชุมชนที่มีวัฒนธรรมที่ดี และ กิจกรรมกลางแจ้งมากมาย ทัง้ สโนว์บอร์ดและสกีจนถึงการ พายเรือคายัค เดินป่ า ปั ่ นจักรยาน และอื่น ๆ

36

โรงเรียนอีเอฟ อินเตอร์เนชั่นเนล อคาเดมี | โรงเรียนมัธยมเอกชนนานาชาติ

หลักสูตรที่เปิ ดสอน หลักสูตร IGCSE (เกรด 9-10) หลักสูตร International Baccalaureate Diploma หลักสูตรมัธยมศึกษา ตอนปลาย อเมริกาเหนือ (เกรด 9-12) หลักสูตรเตรียมความพร้อมสําหรับ A-Level / IBDP

ลักษณะที่พัก หอพัก ครอบครัวท้องถิ่น ที่อยู่โรงเรียน Suite 400, 929 Granville Street, Vancouver, BC, V6Z 1L3

เปิ ดให้ บริการ ฤดูใบไม้รว ่ ง 2014

ทำ�ความรู้จักแวนคูเวอร์

แวนคูเวอร์ตงั ้ อยู่บนชายฝั ่ งมหาสมุทรแปซิฟิก เป็ น หนึ่งในเมืองที่ช่ น ื ชอบที่สุดของแคนาดา และเป็ น หนึ่งในเมืองที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สุดเมืองหนึ่ง ในอเมริกาเหนือ ชาวเมืองแวนคูเวอร์ยังพร้อมใจกัน อนุรักษ์สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ รวมถึงแม่น้ำ� ลำ�คลอง ป่ าไม้ และภูเขาที่อยู่ล้อมรอบ ในเมืองยังมี มหาวิทยาลัยชัน ้ นำ �หลายแห่งและเคยเป็ นเจ้าภาพจัด กีฬาโอลิมปิ กฤดูหนาวในปี ค.ศ.2010 แวนคูเวอร์อยู่ห่าง จากชายแดนสหรัฐฯ เพียง 30 ไมล์ และห่างจากซีแอต เทิล เมืองยอดนิยมของสหรัฐฯ ที่รัฐวอชิงตัน เพียงสาม ชัว ่ โมง


Dr. Claudia Trew BA & MA in English (Hons); PhD in English Literature

ด้วยประสบการณ์ในแวดวงการศึกษากว่า 25 ปี ทำ�ให้ Dr.Trew สามารถถ่ายทอดความ รู้ให้นักเรียนของเธอได้อย่างครอบคลุมและครบถ้วน Dr.Trew เป็ นอาจารย์สอนภาษา อังกฤษมานาน 22 ปี โดยประสบการณ์เกือบครึ่งเป็ นการสอนภาษาอังกฤษ A1 ในหลักสูตร IB Diploma เธอเชื่อว่าโรงเรียน EF International Academy และหลักสูตรที่เราคิดค้น ขึ้นมีเป้ าหมายเดียวกันคือการนำ �เสนอหลักสูตรการศึกษาที่มีคุณภาพสูงและเข้มข้นใน บรรยากาศการเรียนที่มีความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง

EF วิทยาเขตแวนคูเวอร์

โรงเรียนซึ่งจะเปิ ดดำ�เนินการในเดือนกันยายน ค.ศ.2014 นี้ มีห้องพักผ่อนของนักเรียน โรง อาหาร ห้องเรียนมัลติมีเดียทันสมัย ห้อง ทดลองวิทยาศาสตร์ล้ำ�สมัยและสิ่งอำ�นวยความ สะดวกในการศึกษาอื่น ๆ วิทยาเขตนี้อยู่ไม่ ไกลจากท่าจอดเรือแวนคูเวอร์ แหล่งช็อปปิ้ ง Robson ที่มีช่ อ ื เสียง และ Gastown ที่เป็ น ย่านประวัติศาสตร์ของเมือง นักเรียนสามารถ ใช้บริการสนามกีฬา ร้านอาหาร และโรงกีฬาที่ อยู่ใกล้เคียงได้

เดินทางไปได้ท่ว ั

รถโดยสารและเรือข้ามฟากเป็ นวิธีสัญจร ยอดนิยมในการเดินทางไปได้ทว ั ่ แวนคูเวอร์ นอกจากนี้ ยังมีรถไฟโดยสารสำ�คัญสองสาย และรถไฟท่องเที่ยวอีกสองสาย

สแกนบาร์โค้ดนี ด ้ ้วยโทรศัพท์ มือถือของคุณเพื่ออ่านข้อมูล ออนไลน์ เพิ่มเติมเกี่ยวกับ โรงเรียน EF International Academy วิทยาเขตแวนคูเวอร์

ชีวิตวัยเรียน

นอกเวลาเรียน นักเรียนอาจเพลิดเพลินกับ กิจกรรมกลางแจ้งมากมายในแวนคูเวอร์ รวม ถึงชมรมนักเรียนที่ตงั ้ ขึ้น และทัศนศึกษาเยี่ยม ชมมหาวิทยาลัยในภูมิภาค สกีรีสอร์ท และ อื่น ๆ www.ef.com/academynewyork

37


หลักสูตรการศึกษา

โรงเรียน EF International Academy เตรียมความพร้อมให้ กับนักเรียนสำ�หรับความสำ�เร็จในมหาวิทยาลัยชัน ้ นำ �ในสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร ด้วยหลักสูตรการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก ที่ปรึกษาด้านการรับสมัครของโรงเรียน EF International Academy จะช่วยนักเรียนเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมที่สุด กับบุคลิก วิธีการเรียนรู้และเป้ าหมายในอาชีพของพวกเขา นักเรียนจะได้รับการสนับสนุนให้มีส่วนร่วมตลอดการเรียนสี่ปี เพื่อพัฒนาพื้นฐานที่แข็งแกร่งสำ�หรับเป้ าหมายในอนาคต เส้นทางสู่มหาวิทยาลัยชัน ้ นำ �ของโลก สหรัฐอเมริกาและแคนาดา

>

IGCSE IB Diploma หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรวุฒิบัตรมัธยมศึกษาตอน อเมริกาเหนือ ปลายอเมริกาเหนือ เกรด 9-10 เกรด 11-12

สหราชอาณาจักร IGCSE

>

38

A-Levels หรือ IB Diploma

โรงเรียนอีเอฟ อินเตอร์เนชั่นเนล อคาเดมี | โรงเรียนมัธยมเอกชนนานาชาติ

>

>

สมัครเข้า มหาวิทยาลัย ทั่วโลก

สมัครเข้า มหาวิทยาลัย ทั่วโลก


"ทุกวัน — ทุกปี — สะสมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทัง้ หมดนี้จะช่วยปูพน ื ้ ฐานไปสู่ ความสำ�เร็จตลอดชีวิต" – Brian Mahoney อาจารย์ใหญ่ EF วิทยาเขตนิวยอร์ค

www.ef.com/academy

39


หลักสูตร A-level

อายุ: 16-18 ระยะเวลาหลักสูตร: 2 ปี วิทยาเขตที่เปิ ดสอน: อ็อกซ์ฟอร์ด (สหราชอาณาจักร) ทอร์เบย์ (สหราชอาณาจักร) เหมาะสำ�หรับ: นักเรียนที่ต้องการเน้ นเรียนกลุ่มวิชาที่คัด หรือนักเรียนที่ต้องการเข้ามหาวิทยาลัยชัน ้ นำ �ในสหราช อาณาจักร

การสอบ A-level เป็ นข้อกำ�หนดมาตรฐานในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร ซึ่งหลายแห่งเป็ นมหาวิทยาลัยชัน ้ นำ �ของโลก หลักสูตร A-level ของโรงเรียน EF International Academy ทำ�ให้มน ั ่ ใจว่านักเรียนจะสามารถทำ�คะแนนสอบ A-level ได้สูงสุด ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ด้วยการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติและ ขนาดชัน ้ เรียนเพียง 13 คน ข้อมูลนั กเรียน

Renee Zhang / China Renee Zhang เคยเรียน หลักสูตร A-levels ที่ EF ปั จจุบันเธอกำ�ลังศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรีเกียรตินิยม (Hons) ด้านคณิตศาสตร์และสถิติที่ มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด คะแนน A-level ที่โดดเด่นของ Renee ทำ�ให้เธอได้รับคัดเลือก เข้าศึกษาต่อที่อ๊อกซ์ฟอร์ด หลัง จากได้เกรด A สี่ตัว โดยสอง ในสี่เป็ นของวิชาคณิตศาสตร์ นอกจากนี้เธอยังได้คะแนน เกียรตินิยมในการสอบ AEA ซึ่ง เป็ นข้อสอบพิเศษสำ�หรับนักเรียน A-level ระดับแนวหน้ าร้อยละ 10 ของนักเรียนทัง้ หมด

40

หลักสูตร

ในหลักสูตร A-level ระยะเวลาเรียนสองปี นักเรียนจะต้องเลือกเรียนสามถึงห้าวิชา โดย อิงจากมหาวิทยาลัยที่ต้องการสมัครและเป้ า หมายในอนาคต ที่ปรึกษาของโรงเรียน EF International Academy จะช่วยเลือกวิชา เรียนที่เหมาะสมสำ�หรับนักเรียนในหลักสูตร A-level เพื่อให้มน ั ่ ใจว่ามีโอกาสสูงสุดที่จะ ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชัน ้ นำ � ตัวอย่างเช่น นักเรียนที่ต้องการเรียน คณะแพทย์ศาสตร์ จะเลือกวิชา A-level เช่น ชีววิทยา เคมี และสถิติ ในขณะที่นักเรียนที่ สนใจอาชีพทนายอาจจะเรียนการปกครองและ รัฐศาสตร์ ปรัชญาและนิติศาสตร์ กระบวนวิชาของหลักสูตร A-level ประกอบ ด้วยหลายส่วน หมายถึงมีหน่วยย่อยหรือส่วน ย่อยมาตรฐาน กระบวนวิชาของหลักสูตร A-level ส่วนใหญ่จะมีสองหน่วยย่อยในปี แรก และสองหน่วยย่อยในปี ที่สอง การวัดผลหน่วย ต่าง ๆ จะทำ�โดยการสอบในเดือนมกราคมและ มิถุนายน และอาจวัดจากการเรียนหรือการฝึ ก ปฏิบัติอ่ น ื ๆ

โรงเรียนอีเอฟ อินเตอร์เนชั่นเนล อคาเดมี | โรงเรียนมัธยมเอกชนนานาชาติ

เนื่องจากหลักสูตรนี้จะอิงจากการศึกษาแบบ อังกฤษ ความสำ�เร็จในการสอบ A-level ต้อง อาศัยทักษะและความรู้เกี่ยวกับอังกฤษระดับ สูง หรือความเข้าใจวัฒนธรรมการเรียนรู้แบบ อังกฤษ การเรียนแบบอิสระซึ่งเป็ นหลักสำ�คัญ ของระบบการศึกษาในสหราชอาณาจักร เป็ น เนื้อหาส่วนใหญ่ของหลักสูตร A-level บรรดาคณาจารย์จะประเมินนักเรียนเป็ น ประจำ�เพื่อให้มน ั ่ ใจว่าพวกเขาจะประสบ ความสำ�เร็จในการเรียน นอกเหนือจากการ สอนระดับโลกและเป็ นส่วนตัว อาจารย์ของ โรงเรียน EF International Academy จะ จัดการสอบทุกเดือนเพื่อวัดความพร้อมของ นักเรียนสำ�หรับการสอบ A-level ประจำ�ปี ของพวกเขา ในปี ค.ศ.2011 นักเรียนของ โรงเรียน EF International Academy ร้อย ละ 34 ได้ระดับคะแนน AAA หรือสูงกว่า และ ร้อยละ 45 ได้ระดับคะแนน A/A* ในการสอบ A-level


"ผมได้ทดลองจริง เป็ นวิธท ี ่ด ี ท ี ่ส ี ด ุ ในการเรียนวิทยาศาสตร์" – Omid, Iran

ร้อยละ 45 ได้ระดับคะแนน A/A* เป็ น 3 เท่า ของคะแนนเฉลี่ยทัง้ ประเทศ

กระบวนวิชาที่เปิ ดสอน วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา เคมี ฟิ สิกส์ คณิ ตศาสตร์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สถิติ) คณิตศาสตร์ขน ั ้ สูง สังคมศึกษา สังคมวิทยา ปรัชญา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ สารสนเทศ (ICT) สื่อสารมวลชน รัฐศาสตร์ จิตวิทยา

ธุรกิจ ธุรกิจศึกษา เศรษฐศาสตร์ บัญชี นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ทัศนศิลป์ ภาษาต่างประเทศ ฝรัง่ เศส กระบวนวิชานอกหลักสูตร A-Level อังกฤษสำ�หรับสอบ IELTS

*วิชาที่เปิ ดสอนอาจแตกต่างกันเล็กน้ อยในแต่ละวิทยาเขต

www.ef.com/academy

41


หลักสูตร International Baccalaureate Diploma

อายุ 16+ เกรด: เกรด 11-12 ระยะเวลาหลักสูตร: 2 ปี วิทยาเขตที่เปิ ดสอน: นิวยอร์ค (สหรัฐฯ) แวนคูเวอร์ (แคนาดา) อ็อกซ์ฟอร์ด (สหราชอาณาจักร) ทอร์เบย์ (สหราชอาณาจักร) เหมาะสำ�หรับ: นักเรียนที่ต้องการโลกทัศน์รอบด้าน และต้องการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ หรือ มหาวิทยาลัยชัน ้ นำ �อื่น ๆ

หลักสูตร International Baccalaureate Diploma (IB) เป็ นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับระดับ นานาชาติในการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนสำ�หรับการเรียนระดับมหาวิทยาลัย หลักสูตร IB Diploma อันทรงเกียรตินี้สอนแนวคิดเกี่ยวกับความใฝ่ รู้ ความเป็ นสากล และความเข้าใจ หลักสูตร IB มุ่งมัน ่ ที่จะพัฒนา "ความใคร่รู้ ความฉลาดและการใส่ใจในเยาวชนผู้จะช่วยสร้าง โลกที่ดีและสงบสุขมากขึ้นด้วยความเข้าใจและเคารพในความแตกต่างทางวัฒนธรรม" ข้อมูลนั กเรียน

Eric / Spain Eric ต้องการทำ�งานในสาย เศรษฐศาสตร์ เขาใช้ความเรียง ชัน ้ สูงของเขาเป็ นวิธีเรียนรู้ ประเด็นเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริง ในปั จจุบัน ว่าสเปนควรอยู่ในยูโร โซนหรือไม่ ตลอดขัน ้ ตอนการ วิจัย เขาไปพบนักเศรษฐศาสตร์ ตัวจริงซึ่งเป็ นการสร้างเครือ ข่ายส่วนตัวทางด้านอาชีพและที่ ปรึกษา และขยายโอกาสในการ สมัครเข้ามหาวิทยาลัย "คุณต้อง พิจารณาวางตำ�แหน่งของคุณ ในสังคมเพื่อเป็ นส่วนหนึ่งของ สังคมอย่างแท้จริง" เขากล่าว "ผมชอบที่สามารถทำ�เช่นนัน ้ ได้ ในหลักสูตร IB ของโรงเรียน EF International Academy"

42

นักเรียนจะต้องเรียนหกวิชา เพื่อให้มีความรู้ กว้างขวางด้านภาษา สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ เชิงทดลอง คณิตศาสตร์ และศิลปศาสตร์ นอกจากนี้ หลักสูตรยังกำ�หนดเกณฑ์หลักสาม ข้อเพื่อท้าทายนักเรียนในการประยุกต์ใช้ความ รู้และความเข้าใจ ได้แก่ โครงการวิจัยเอกเทศ ความเรียงชัน ้ สูง วิชา Theory of Knowledge และร่วมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมกีฬา และกิจกรรมเชิงช่วยเหลือสังคม นักเรียนจะต้องสอบข้อเขียนเมื่อจบหลักสูตร โดยมีผู้คุมสอบ IB จากภายนอกเป็ นผู้ให้ คะแนน และพวกเขาจะต้องส่งงานให้ครบตลอด หลักสูตร โรงเรียน EF International Academy แตก ต่างจากโรงเรียนที่สอนหลักสูตร IB ทัว ่ โลก

หลายแห่ง เนื่องจากมีความเป็ นสากลอย่าง แท้จริง และให้นักเรียนได้อยู่กับบรรยากาศ ของหลักสูตร IB ทุกวัน ตามข้อกำ�หนดด้าน กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมกีฬาและ กิจกรรมเชิงช่วยเหลือสังคม (CAS) ของ หลักสูตร IB นักเรียนสามารถร่วมโครงการช่วย เหลือสังคมที่เกี่ยวข้องกับประเทศบ้านเกิดตน หรือประเทศบ้านเกิดของเพื่อนนักเรียน EF นักเรียนได้จัดกิจกรรมเพื่อองค์กร Amnesty International สร้างบ้านในนิคารากัว และแม้ กระทัง่ เป็ นครูพิเศษให้กับนักเรียนในชุมชน โรงเรียน แนวคิดเรื่องการลงมือปฏิบัติของ หลักสูตรทำ�ให้นักเรียนมีความสำ�นึกในประเด็น และสถานที่ที่พวกเขากำ�ลังศึกษา

มหาวิทยาลัยชัน ้ นำ �ทัว่ โลกให้หน่วยกิตสำ�หรับนักเรียนที่ทำ�คะแนนสูงในการสอบ IB ซึ่ง หมายความว่าผู้สมัครที่มีคะแนน IB สูง อาจจะสำ�เร็จการศึกษาในมหาวิทยาลัยโดยใช้เวลาน้ อย กว่าเพื่อนนักเรียนคนอื่นที่เรียนหลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยอื่น

*เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับการรับรองจากองค์กร IB เท่านัน ้ ที่ สามารถเปิ ดสอนหลักสูตร Primary Years (PYP) Middle Years Programme (MYP) หรือ Diploma Programme ทัง้ นี้ สถานะการเป็ นโรงเรียนที่อยู่ระหว่างการพิจารณา รับรองและสถานะโรงเรียนที่สนใจไม่สามารถรับประกันได้ ว่าโรงเรียนจะได้รับการรับรอง อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ หลักสูตร IB และรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ www.ibo.org

โรงเรียนอีเอฟ อินเตอร์เนชั่นเนล อคาเดมี | โรงเรียนมัธยมเอกชนนานาชาติ


"ในการเป็ นส่วนหนึ่ งของสังคม จริง ๆ คุณต้องพิจารณาบทบาทของ คุณต่อสังคม" – Eric, Spain

หลักสูตร IB

หลักสูตร International Baccalaureate Diploma ประกอบด้วยเนื้อหาวิชาหกกลุ่มหลัก และเกณฑ์หลักสามข้อ กลุ่มวิชาหลัก* ภาษา A1 อังกฤษ A1 SL/HL รัสเซีย B SL/HL จีนกลาง B SL/HL สเปน B SL/HL นอร์เวย์ SL/HL เกาหลี SL/HL เวียดนาม SL/HL เยอรมัน SL/HL

ภาษาที่สอง อังกฤษ B SL/HL ฝรัง่ เศส B SL/HL สเปน B SL/HL เยอรมัน SL/HL จีนกลาง Abinitio

ปั จเจกชนและสังคม ประวัติศาสตร์ SL/HL จิตวิทยา SL เศรษฐศาสตร์ SL/HL ธุรกิจและการบริหาร SL/HL เทคโนโลยีสารสนเทศ ในสังคมโลก

คณิ ตศาสตร์ คณิตศาสตร์ SL/HL คณิตศาสตร์ศึกษา SL

วิทยาศาสตร์เชิง ทดลอง ชีววิทยา SL/HL เคมี SL/HL ฟิ สิกส์ SL/HL วิทยาศาสตร์สิ่ง แวดล้อม SL

SL - ระดับมาตรฐาน / HL - ระดับสูง

ศิลปะ ศิลปะการแสดง SL/HL ทัศนศิลป์ SL/HL ดนตรี ภาพยนตร์ศึกษา SL/HL

*วิชาที่เปิ ดสอนอาจแตกต่างกันเล็กน้ อยในแต่ละวิทยาเขต

เกณฑ์หลัก ความเรียงชัน ้ สูง กำ�หนดให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการวิจัยอิสระโดย การศึกษาเชิงลึกในหัวข้อเฉพาะ การวิจัยจะสรุปเป็ น ความเรียงความยาว 4,000 คำ� ซึ่งช่วยเตรียมความ พร้อมให้นักเรียนสำ�หรับการทำ�วิจัยและการเขียน ระดับมหาวิทยาลัย

TOK (Theory of Knowledge) เป็ นวิชาที่ออกแบบเพื่อให้นักเรียนแต่ละคนสะท้อน ธรรมชาติแห่งความรู้ด้วยการทดสอบวิธีเรียนรู้ ต่าง ๆ (ความเข้าใจ อารมณ์ ภาษาและเหตุผล) และความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ (วิทยาศาสตร์ ศิลปะ คณิตศาสตร์ และประวัตศาสตร์)

กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมกีฬาและ กิจกรรมเชิงช่วยเหลือสังคม (CAS) กำ�หนดให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างกระตือรือร้นจาก ประสบการณ์การทำ�กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์หรือช่วย เหลือสังคมภายนอกห้องเรียน

หัวข้อความเรียงชัน ้ สูงไม่นานมานี ไ้ ด้แก่ • เงินช่วยเหลือด้านการเกษตรกรของนอร์เวย์ให้ ประโยชน์หรือเป็ นโทษต่อระบบเศรษฐกิจของ นอร์เวย์หรือไม่ • เครื่องกรองน้ ำ �อ่อนที่มีในท้องตลาดยี่ห้อใด ที่สามารถลดความกระด้างของน้ำ�กระด้างได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด • การปฏิวัติมาเรียน (107 ปี ก่อนคริสตศักราช) นำ �ไปสู่ความเจริญและความเสื่อมของโรมอย่างไร • เหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี ค.ศ.2011 มีผลต่อ ตลาดส่งออกของญี่ปุ่นอย่างไร • อัลกอริธึมทางคณิตศาสตร์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ สร้างเปี ยโนอย่างไร • วิธีการนำ �ตราสินค้าท้องถิ่นไปสู่ตลาดระดับโลก

ประเด็นการอภิปรายใน TOK ได้แก่ • มรดกทางวัฒนธรรมอธิบายความจริงของ ปั จเจกชนผ่านแนวความคิด เหตุผล อารมณ์ และ โดยเฉพาะภาษาได้อย่างไร • ระบบกฎหมายที่แตกต่างกันในแต่ละ ประเทศมีผลต่อมุมมองด้านจริยธรรมของเรา อย่างไร • เราสามารถรักษามาตรฐานโดยสมบูรณ์ ในสิทธิมนุษยชนโดยไม่คำ�นึงถึงขอบเขตทาง วัฒนธรรม ที่แตกต่างกันได้หรือ ไม่

กิจกรรม CAS ได้แก่ • ทำ�หน้ าที่ปฐมพยาบาลโดยผ่าน St. Johns Ambulance • สร้างบ้านให้ครอบครัวที่ต้องการ ในนิคารากัว • แลกเปลี่ยนงานศิลปะกับ เด็กกำ�พร้าในเม็กซิโก • สร้างกังหันลมเพื่อพลังงาน สะอาดในวิทยาเขต • วางแผนการแสดงดนตรีการกุศลให้องค์กร Amnesty International

หลักสูตร International Baccalaureate Diploma ของโรงเรียน EF International Academy มีลักษณะเฉพาะที่ให้นักเรียนอาศัยอยู่ในบรรยากาศที่เป็ น สากล และได้เรียนรู้แนวคิดใหม่ทุกวันจากความหลากหลายของกลุ่มนั กเรียนในวิทยาเขต EF

นั กเรียนที่ทำ�คะแนน

ร้อยละ10 ได้สูงกว่าในการสอบ IB เทียบกับ คะแนนเฉลี่ยโลก

www.ef.com/academy

43


หลักสูตร International GCSE/Grades 9-10 Programme

อายุ 14-16 เกรด: เกรด 9-10 ระยะเวลาหลักสูตร: 1 หรือ 2 ปี วิทยาเขตที่เปิ ดสอน: นิวยอร์ค (สหรัฐฯ) แวนคูเวอร์ (แคนาดา) ทอร์เบย์ (สหราชอาณาจักร) เหมาะสำ�หรับ: นักเรียนที่ต้องการมีรากฐานที่แข็งแรงขึ้นใน การเรียนรู้เแบบตะวันตก

หลักสูตร International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) พัฒนา โดยมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ เป็ นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมที่สุดในโลก และได้รับการ ยอมรับอย่างแพร่หลายทัว่ โลกสำ�หรับนักเรียนอายุ 14-16 ปี โรงเรียน EF International Academy เปิ ดสอนหลักสูตร IGCSE สำ�หรับเกรด 9-10 ที่วิทยาเขตนิวยอร์คและ แวนคูเวอร์ และสำ�หรับระดับมัธยมปลายที่วิทยาเขตทอร์เบย์ ข้อมูลนักเรียน

Eric / Taiwan Eric เคยอยู่ระหว่างการเข้าเรียน ในมหาวิทยาลัยชัน ้ นำ �ของไต้หวัน แต่เขารู้สึกว่าการสร้างพื้นฐานที่ เข้มแข็งในระบบการศึกษาของ ตะวันตกน่าจะช่วยเตรียมความ พร้อมสู่อาชีพแพทย์หรือวิศวกร ให้เขาได้ดีกว่า เขาเริ่มเรียนที่ โรงเรียน EF วิทยาเขตนิวยอร์ค ในเกรด 9 (หลักสูตร IGCSE) เมื่อสองปี ที่แล้ว และประสบความ สำ�เร็จอย่างมากในหลักสูตร IB ของโรงเรียน เวลานอกห้องเรียน ที่โรงเรียน EF รวมถึงกลุ่มเรียน ขนาดเล็ก และความเอาใจใส่ราย บุคคล เพิ่มความมัน ่ ใจให้แก่เขา ในหลายระดับ เขาสนุกสนานใน การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่าง เช่น สหประชาชาติจำ�ลอง บาส เก็ตบอล นิตยสารวรรณกรรม นักเรียนและสภานักเรียน Eric หวังจะเข้าเรียนที่ MIT เพื่อศึกษา สาขาวิศวกรรมเคมี

44

หลักสูตร IGCSE ซึ่งเทียบเท่ากับหลักสูตร GCSE ในระดับสากล เป็ นวิธีวัดคุณสมบัติที่ใช้ มานานในสหราชอาณาจักร ในปั จจุบันเสนอเส้น ทางที่มีช่ อ ื เสียงไปสู่การเรียนหลักสูตร A-level หลักสูตร International Baccalaureate Diploma และหลักสูตรวุฒิบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลาย อเมริกาเหนือให้แก่นักเรียนต่างชาติ นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนเกรด 9-10 ของ โรงเรียน EF International Academy วิทยาเขตนิวยอร์คหรือแวนคูเวอร์จะตามด้วย หลักสูตร IGCSE และสร้างพื้นฐานการศึกษา ที่เข้มแข็งขึ้นในระบบการศึกษาของอเมริกา และอังกฤษ ซึ่งจะเตรียมตนเองให้พร้อมยิ่ง ขึ้นสำ�หรับความสำ�เร็จในการเรียนหลักสูตร International Baccalaureate หรือ A-level หลักสูตร IGCSE ให้เวลาอาจารย์อีกสองปี ใน การทำ�ความเข้าใจจุดแข็งและรูปแบบการเรียน รู้ของนักเรียน และเพื่อช่วยพวกเขาเตรียมตัว สำ�หรับการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย

โรงเรียนอีเอฟ อินเตอร์เนชั่นเนล อคาเดมี | โรงเรียนมัธยมเอกชนนานาชาติ

โรงเรียน EF International Academy ได้รับการ รับรองจาก International Examinations Centre มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์

หลักสูตร

นักเรียนที่ตามด้วยหลักสูตร IGCSE จะเรียน กลุ่มวิชาหลัก (ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์) รวมถึงกลุ่มวิชาเลือก (ภาษาต่าง ประเทศ มนุษยศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่น ๆ) หลักสูตร IGCSE นี้มีความเข้มข้น ไม่แพ้หลักสูตร GCSE ของสหราชอาณาจักร ได้รับการพัฒนาเป็ นพิเศษสำ�หรับนักเรียนต่าง ชาติ เนื้อหาสำ�คัญของหลักสูตรนี้คือความเข้าใจ ในวัฒนธรรมและทักษะภาษาอังกฤษ นักเรียนสามารถเลือกเรียนจากวิชาที่มีหลาก หลายตามความสนใจและเป้ าหมายในอาชีพ หลักสูตร IGCSE อิงคุณสมบัติจากแต่ละชุด วิชา หมายความว่านักเรียนจะได้รับคุณสมบัติ ของหลักสูตร IGCSE ในแต่ละชุดวิชาที่พวก เขาเรียนครบสมบูรณ์ นักเรียนหลักสูตร IGCSE จะต้องผ่านการ ประเมินด้วยการสอบปากเปล่าและข้อเขียน เมื่อจบหลักสูตร นักเรียนของโรงเรียน EF International Academy สามารถทำ�คะแนนอยู่ ในกลุ่มสูงสุดในโลกได้เสมอ


"นอกจากวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่ผมเรียนรู้อยู่แล้ว ผมกำ�ลังเรียนรู้ส่งิ ที่ ผมสามารถทำ�ได้" –Eric, Taiwan

กระบวนวิชาที่เปิ ดสอน ภาษาแม่ จีน เยอรมัน เกาหลี นอร์เวย์ รัสเซีย สเปน ไทย เวียดนาม ภาษาที่สอง วรรณคดีอังกฤษ ภาษาอังกฤษในฐานะภาษา ที่สอง จีน สเปน

มนุษยศาสตร์/ สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ธุรกิจศึกษา

ศิลปะ/การพูดในที่ สาธารณะ ทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง ละคร การพูดในที่สาธารณะ

วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ผสม ซึ่ง ประกอบด้วยชีววิทยา เคมี และฟิ สิกส์

พลศึกษา กีฬาและกิจกรรมที่หลาก หลายทัง้ แบบเดี่ยวแบบทีม

คณิ ตศาสตร์ คณิตศาสตร์นานาชาติซ่ งึ ประกอบด้วย พีชคณิต ฟั งก์ชน ั ่ เรขาคณิต ตรีโกณมิติ และความน่า จะเป็ น

*วิชาที่เปิ ดสอนอาจแตกต่างกันเล็กน้ อยในแต่ละวิทยาเขต

www.ef.com/academy

45


หลักสูตรเตรียมความ พร้อมสําหรับ A-Level / IBDP

อายุ: 14-16 ระยะเวลาหลักสูตร: 3, 6, 9 หรือ 12 เดือน วิทยาเขตที่เปิ ดสอน: นิวยอร์ค (สหรัฐฯ) แวนคูเวอร์ (แคนาดา) อ็อกซ์ฟอร์ด (สหราชอาณาจักร) ทอร์เบย์ (สหราช อาณาจักร) เหมาะสำ�หรับ: นักเรียนที่ต้องการมีรากฐานที่ แข็งแรงในระบบการศึกษาของสหรัฐฯ และสหราช อาณาจักร ผู้ที่ต้องการรากฐานที่แข็งแรงขึ้น ในทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา และทำ�ความรู้จักกับระบบการศึกษา ของอเมริกาและอังกฤษ

โรงเรียน EF International Academy จัดหลักสูตรพิเศษเตรียมความพร้อม สําหรับ A-Level / IBDP สำ�หรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อระดับมัธยมปลายไม่ ว่าจะในอเมริกาเหนือหรือสหราชอาณาจักร แต่ต้องการการสนับสนุนด้านภาษา อังกฤษเพิ่มเติม ข้อมูลนั กเรียน

Gendy / Egypt Gendy ไม่เคยเรียนภาษาอังกฤษ ที่โรงเรียนของเขาในประเทศ อิยิปต์ แต่เขารู้ว่าการเข้าเรียน ในมหาวิทยาลัยที่สหรัฐฯ ภาษา อังกฤษจะเป็ นกุญแจสำ�คัญที่ จะประกันอนาคตที่สดใสให้เขา Gendy เลือกเรียนในหลักสูตร เตรียมความพร้อมสําหรับ A-Level / IBDP ของ EF เป็ น เวลาหนึ่งปี และเรียนต่อหลักสูตร International Baccalaureate Diploma จนสำ�เร็จการศึกษา หลังจากสามปี ที่ EF เขาสร้างฝั น ให้เป็ นจริงได้ด้วยการเข้าเรียนใน มหาวิทยาลัยชัน ้ นำ �ของสหรัฐฯ

หลักสูตรเตรียมความพร้อม สําหรับ A-Level / IBDP ออกแบบขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะด้าน ภาษาของนักเรียนโดยเฉพาะใน เชิงประสิทธิภาพทางการศึกษา โดยสามารถเลือกเรียนหลักสูตร 3, 6, 9 หรือ 12 เดือน ขึ้นอยู่ กับความต้องการของนักเรียน แต่ละคน

การคิดอ่านและทักษะการเรียน ส่วนตัว นักเรียนจะได้มุ่งพัฒนา ความสามารถทางภาษาโดยทัว ่ ไป อีกทัง้ ยังได้พัฒนาทักษะภาษา เฉพาะทางที่ต้องใช้ในการเรียน หลักสูตรการศึกษาที่มีการเรียน การสอนเป็ นภาษาอังกฤษทัง้ หมด รวมถึงพัฒนาการเขียนเรียงความ และการนำ �เสนอต่าง ๆ

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อเตรียม ความพร้อมสู่การศึกษาต่อใน โรงเรียนมัธยมที่มีการเรียนการ สอนเป็ นภาษาอังกฤษ สำ�หรับ นักเรียนที่มาจากสภาพแวดล้อม ทางการศึกษาที่หลากหลาย โดย มีเป้ าหมายที่จะปรับพื้นฐาน นักเรียนให้เข้ากับหลักปรัชญา การศึกษานานาชาติ ซึ่งต้องใช้

หลังจากเรียนจบหลักสูตรนี้ นักเรียนจะได้เข้าเรียนหนึ่งใน หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียน EF International Academy ได้แก่ หลักสูตร IGCSE หลักสูตร IB Diploma หรือหลักสูตร A-levels

"โรงเรียน EF ศรัทธาในในตัวผม อย่างที่ไม่เคยมีใครให้มาก่อน" Gendy กล่าว "กำ�ลังใจจากเพื่อน และอาจารย์เปลี่ยนชีวิตผมไป ตลอดกาล"

46

โรงเรียนอีเอฟ อินเตอร์เนชั่นเนล อคาเดมี | โรงเรียนมัธยมเอกชนนานาชาติ


หลักสูตรมัธยมศึกษา ตอนปลาย อเมริกาเหนื อ

อายุ: 14-19 เกรด: เกรด 9-12 ระยะเวลาหลักสูตร: 2 หรือ 4 ปี วิทยาเขตที่เปิ ดสอน: นิวยอร์ค (สหรัฐฯ) แวนคูเวอร์ (แคนาดา) เหมาะสำ�หรับ: นักเรียนที่ต้องการมี รากฐานที่แข็งแรงขึ้นในการเรียนรู้เแบบ ตะวันตก

ผู้สมัครเข้ามหาวิทยาลัยที่ประสบความสำ�เร็จต้องการรากฐานการศึกษาที่ แข็งแรง หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย อเมริกาเหนือของเราช่วยส่งเสริม ให้นักเรียนเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ และปูพ้ น ื ฐานไปสู่ความสำ�เร็จทางการ ศึกษาในอนาคตในโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษทัว่ โลก ตลอดหลักสูตรนักเรียนจะได้รบ ั ประสบการณ์การศึกษาในโรงเรียน มัธยมปลายของอเมริกาเหนือแบบ ดังเดิ ้ มในหลากหลายวิชาการศึกษา กีฬา และกิจกรรมนอกหลักสูตร ที่ สำ�คัญทีส่ ด ุ พวกเขาจะได้เพิม ่ พูนทักษะ การเรียน พฤติกรรมการเรียน และ ทักษะทางภาษาทีส่ �ำ คัญซึง่ จะช่วย เตรียมความพร้อมในการเรียนใน มหาวิทยาลัยของพวกเขา นักเรียน คณาจารย์ระดับโลก ปรัชญาทางการ ศึกษาทีเ่ ข้มข้นและทัศนะในมุมกว้าง ของเรา ก่อให้เกิดการผสมผสานอัน เป็นเอกลักษณ์ทไี่ ม่สามารถหาได้ใน โรงเรียนมัธยมส่วนใหญ่

ข้นเช่นเดียวกับนักเรียนคนอืน ่ ที่ EF วิทยาเขตนิวยอร์ค และวิทยาเขต แวนคูเวอร์ เกรด 9-10: หลักสูตร IGCSE (ดูหน้ า 44) เกรด 11-12: หลักสูตร International Baccalaureate Diploma (ดูหน้ า 42)

ข้อมูลนั กเรียน

Nagib / Venezuela

นักเรียนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอน ปลาย อเมริกาเหนือยังสามารถเลือก เข้าสอบ IGCSE and IB Diploma ได้ หากต้องการ ในการเรียนหลักสูตร IB Diploma นักเรียนจะได้รบ ั การรับรอง คุณวุฒซ ิ ง่ ึ เป็นทีย ่ อมรับไปทัวโลก ่ และ อาจจะเทียบเป็นหน่วยกิตในการเรียน มหาวิทยาลัยได้ดว ้ ย

แม้ Nagib จะเติบโตมาในสหรัฐฯ แต่เขาไม่เคยมีประสบการณ์ การเรียนในบรรยากาศที่เป็ น นานาชาติอย่างมีเอกลักษณ์ เหมือนที่ EF วิทยาเขตนิวยอร์ค เขากล่าวว่า การเรียนที่นี่ทำ�ให้ เขาได้รับมุมมองแบบสากลอย่าง แท้จริง ในแบบที่เขาไม่สามารถ จะหาได้จากที่อ่ น ื นอกเหนือ จากประสบการณ์การเรียนใน โรงเรียนมัธยมอเมริกาเหนือ แบบดัง้ เดิม

โรงเรียน EF International Academy ได้รับอนุญาตให้เปิ ดสอนหลักสูตร วุฒิบัตรมัธยมศึกษาจาก The State of New York Education Department

Nagib ยังชื่นชอบหลักสูตร วิทยาศาสตร์ของ EF เป็ นพิเศษ เนื่องจากเขาทำ�โครงการวิจัย เกี่ยวกับไบโอดีเซล โดยทดสอบ ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ต่างกันสองตัว เพื่อดูว่าตัวไหนจะมีประสิทธิภาพ มากกว่า Nagib จะเริ่มเรียนที่ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เดวิส ในฤดูใบไม้ร่วง ปี ค.ศ. 2012

นักเรียนทีต ่ อ ้ งการเรียนหลักสูตร มัธยมศึกษาตอนปลาย อเมริกาเหนือ จะได้เรียนในหลักสูตรการศึกษาทีเ่ ข้ม

www.ef.com/academy

47


หลักสูตรการศึกษาเฉพาะทาง ที่โรงเรียน EF International Academy นักเรียนสามารถกำ�หนดหลักสูตร การศึกษาของตัวเองได้เพื่อให้เหมาะกับเส้นทางอาชีพของแต่ละคน ไม่ว่า จะเป็ นด้านแพทย์ศาสตร์ นิติศาสตร์ ธุรกิจหรือวิศวกรรม โรงเรียนยังให้กับ สนับสนุนเฉพาะบุคคลแก่นักเรียนที่มีความสามารถโดดเด่นและต้องการ เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในเครือ Oxbridge และกลุ่ม Ivy League Oxbridge/Ivy League

โรงเรียน EF International Academy สนับสนุน อย่างจริงจังต่อนักเรียนที่มีเป้ าหมายจะเข้าเรียนใน เครือมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก ทีมงานด้านการ สมัครศึกษาต่อมหาวิทยาลัยของโรงเรียนจะรักษา ความสัมพันธ์อันดีกับที่ปรึกษาด้านการรับสมัคร ของมหาวิทยาลัยเครือ Oxbridge และกลุ่ม Ivy League เพื่อให้มน ั ่ ใจว่านักเรียนที่มีคุณสมบัติจะได้ รับข้อเสนอที่ดีที่สุด ด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ถึงสิ่งที่มหาวิทยาลัยเหล่านี้ต้องการจากนักเรียนที่ ได้รับเข้าเรียน ทีมของเราจะช่วย •พ  ัฒนาความกระตือรือร้นและความรู้ในสาขาวิชา ที่เลือกเรียน ใช้เวลาในการพิจารณาเกณฑ์การรับ เข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยเครือ Oxbridge • พัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ • ทบทวนคำ�ถามในการสัมภาษณ์จำ�ลอง • สร้างทักษะการสื่อสารที่เข้มแข็ง • เลือกกระบวนวิชาที่เหมาะสมและสร้างแฟ้ มรวม ผลงานที่สมบูรณ์แบบ

ที่ LIM College ด้วย Mook, Thailand เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ "คุณจะสร้างอัลกอริธึมเพื่อทำ�นายราคา น้ ำ �มันในปี หน้ าได้อย่างไร?" นัน ่ คือคำ�ถาม สัมภาษณ์ที่ Mook ถูกถามระหว่าง สัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ต้องขอบคุณความขยันของเธอใน หลักสูตร A-level รวมทัง้ การสนับสนุน จากผู้ประสานงานการเข้ามหาวิทยาลัย ของเธอที่โรงเรียน EF International Academy วิทยาเขตทอร์เบย์ เธอรู้ดีว่า จะตอบคำ�ถามนัน ้ อย่างไร เธอจะเข้าเรียน ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ในฤดูใบไม้ร่วง ปี ค.ศ. 2012*

นิ ติศาสตร์

ธุรกิจ

วิทยาเขตทุกแห่งของ EF เสนอกิจกรรม มากมายให้แก่นักเรียนเพื่อเพิ่มทักษะด้าน กฎหมาย ชมรมโต้วาทีช่วยให้นักเรียนปรับปรุง ทักษะการพูดและโต้วาที ขณะที่สหประชาชาติ จำ�ลองให้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับ ประเด็นและกรอบการทำ�งานระหว่างประเทศ เนื่องจากความหลากหลายในโรงเรียนและ การเข้าถึงทัศนคติที่เป็ นจริงในโลก กฎหมาย ระหว่างประเทศหรือกฎหมายสิทธิมนุษยชน เป็ นแหล่งความรู้ให้นักเรียนได้อภิปรายกัน กิจกรรมอื่นได้แก่

ธุรกิจ เช่น การเงิน เศรษฐศาสตร์ บัญชี หรือความเป็ นผู้ประกอบการ เป็ นหนึ่งใน เส้นทางอาชีพที่นักเรียนของโรงเรียน EF International Academy นิยมมากที่สุด โดย ไม่ต้องคำ�นึงว่านักเรียนเลือกเรียนที่วิทยาเขต ใด พวกเขาจะสนุกสนานกับวิชาเรียน ชมรม วิทยากร และการทัศนศึกษาอันหลากหลายที่ เกี่ยวข้องในสายธุรกิจ นักเรียนของโรงเรียน EF International Academy ได้รับประโยชน์ โดยเฉพาะจากความหลากหลายในโรงเรียน เพื่อนนักเรียนเสนอความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง โดยส่วนตัวต่อกรณีศึกษาเรื่องธุรกิจระหว่าง ประเทศแทบทัง้ หมด และโครงสร้างการตลาด มากมายก็สามารถนำ �มาศึกษาและถกเถียงกัน ในการประชุมชัน ้ เรียนทุกครัง้ โรงเรียนเสนอ

• • • •

การโต้วาทีสด การบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญ การร่วมประชุมในสหประชาติจำ�ลอง การเตรียมพร้อมและความชำ�นาญด้านภาษา อังกฤษ • การมุ่งเน้ นกฎหมายระหว่างประเทศ • การฝึ กงานและโอกาสได้รับคำ�แนะนำ �ด้าน กฎหมาย

Kristian, Norway นิ ติศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอน Kristian เรียนโรงเรียนรัฐบาลที่ นอร์เวย์ก่อนที่จะมาเรียนที่โรงเรียน EF International Academy วิทยาเขต อ็อกซ์ฟอร์ด การเรียนหลักสูตร A-level ของโรงเรียนในสภาพแวดล้อมหลาก หลายเชิงวัฒนธรรมให้มุมมองระดับ สากลที่เขาไม่เคยมีที่บ้าน เขาเล่า "การ อยู่ท่ามกลางกลุ่มเพื่อนนักเรียนจาก นานาชาติ ทำ�ให้ผมได้เรียนรู้วัฒนธรรม ใหม่จากเจ้าของโดยตรง ทัศนคติใหม่ และประสบการณ์ใหม่" "ผมได้รับการส่ง เสริมให้พิจารณามุมมองทางเลือก ให้ถาม ให้สำ�รวจและให้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้เรียน รู้มา ทัง้ หมดนี้ได้สร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์ สำ�หรับการเรียนกฎหมายระหว่างประเทศ ให้กับผม

*ข้อเสนอของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรเป็ นแบบมีเงื่อนไขจนกว่าจะทราบผลสอบสุดท้ายซึ่งยังไม่เปิ ดเผย ณ วันที่ตีพิมพ์แผ่นพับนี้

48

โรงเรียนอีเอฟ อินเตอร์เนชั่นเนล อคาเดมี | โรงเรียนมัธยมเอกชนนานาชาติ

•ก  ารบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด การเป็ นผู้ประกอบการและการเงิน • การฝึ กงานและโอกาสได้รับคำ�แนะนำ �ด้าน ธุรกิจ • เครือข่ายศิษย์เก่า EF ที่อยู่ในอาชีพธุรกิจ ทัว ่ โลก • ชมรมธุรกิจของนักเรียนและร้านค้าของ โรงเรียน

Olga, Russia เศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์ แห่งลอนดอน Olga เรียนหลักสูตร A-level ที่ EF วิทยาเขตทอร์เบย์ ซึ่งเธอเป็ นนักเรียน ชัน ้ หัวกะทิ ด้วยความขยันและการ แนะนำ �จากอาจารย์ของเธอ ทำ�ให้เธอ สอบวิชาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจศึกษา และ คณิตศาสตร์ได้คะแนน A* Olga เล่า ว่าการเรียนที่โรงเรียน EF International Academy ให้ชีวิตใหม่แก่เธอ "อาจารย์ ของฉันและเจ้าหน้ าที่ของโรงเรียนกลาย เป็ นครอบครัวที่สองของฉันระหว่างสอง ปี นัน ้ ฉันรู้สึกขอบคุณทุกคนสำ�หรับความ ช่วยเหลือและกำ�ลังใจที่ฉันได้รับ" Olga เชื่อมัน ่ ว่าการเรียนที่ EF สร้าง รากฐานการศึกษาที่ดีที่สุดที่เธอต้องการ เพื่อทำ�ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงวิธีการ ทำ�งานของตลาดโลก


แพทย์ศาสตร์และทันตแพทย์

วิศวกรรม

ศิลปศาสตร์

ไม่ว่านักเรียนจะต้องการเข้าเรียนคณะ แพทย์ศาสตร์ในสหราชอาณาจักรหรือหลักสูตร เตรียมแพทย์ในสหรัฐฯ ก็ตาม โรงเรียน EF International Academy จะช่วยนักเรียนใน การเตรียมความพร้อมสำ�หรับการศึกษาใน สาขาที่มีการคัดเลือกอย่างเหลือเชื่อนี้ โรงเรียน เสนอกระบวนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับโลกและ คณิตศาสตร์ขน ั ้ สูง และยังช่วยนักเรียนเพิ่มเติมใน

นักเรียนที่สนใจด้านวิศวกรรมจะได้ประโยชน์ จากหลักสูตรคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่โดด เด่นของ EF และมีโอกาสมากมายที่จะเรียนแบบ เน้ นการลงมือปฎิบัติเป็ นหลักซึ่งเอื้อให้นักเรียน นำ �สิ่งที่เรียนมาใช้จริง วิศวกรรมมีพ้ น ื ฐานในการ ประยุกต์ใช้วิธีทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อย่างสร้างสรรค์และปฏิบัติได้จริง ไม่ว่านักเรียน จะสนใจอาชีพด้านวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้ า วิศวกรรมเครื่องกลหรือวิศวกรรม โครงสร้าง นักเรียนสามารถวางโครงการด้วยตัว เองเพื่อให้ตรงกับเป้ าหมายอาชีพที่ต้องการ ที่ผ่าน มา มีนักเรียนสร้างกังหันลม ศึกษาสถาปั ตยกรรม ของประเทศบ้านเกิด และวิจัยองค์ประกอบทาง เคมีของอาหารและน้ำ� เป็ นส่วนหนึ่งในการเรียน ที่ EF

นักเรียนที่สนใจด้านทัศนศิลป์ และศิลปะการ แสดง ใช้ทักษะเชิงสร้างสรรค์ของตัวเองในการ สร้างจินตนาการให้เป็ นจริง นอกเหนือจากวิชา เรียนตามหลักสูตร พวกเขายังมีโอกาสในการทำ� เครื่องแต่งกายและออกแบบท่าเต้นในการผลิต ละคร ได้เขียนและตีพิมพ์นิตยสารงานเขียนหรือ หนังสือพิมพ์ของตัวเอง และได้แสดงผลงานของ ตัวเองในนิทรรศการภาพถ่ายและศิลปะ โอกาส มากมายนี้จะช่วยให้พวกเขาสร้างแฟ้ มรวมผลงาน ที่โดดเด่นสำ�หรับการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ในสาขาการเต้น ดนตรี แฟชัน ่ และการออกแบบ กราฟฟิ ก โรงเรียนเสนอ

• การเตรียมสอบ UKCAT และ BMAT • การสมัคร UCAS และการเขียนหนังสือแนะนำ�ตัว • ประสบการณ์การทำ�งานและการฝึ กงานด้าน การแพทย์ • สัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ • สัมภาษณ์อย่างครอบคลุมโดยอาจารย์พิเศษใน การศึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ ใ นสหรัฐฯ ขัน ้ ตอนการสมัครเข้าคณะแพทย์แตก ต่างไปเล็กน้ อย โดยนักเรียนไม่ต้องยื่นการสมัคร จนกว่าจะสำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ใน กรณีนี้ นักเรียนต้องวางแผน 5 ปี โดยมุ่งเน้ น ความพยายามไปที่การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ มีการสมัครศึกษาในคณะแพทย์ศาสตร์สูง

Georgina, Nigeria แพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเลสเตอร์ Georgina เติบโตมาในประเทศไนจีเรีย เธอฝั นจะได้ใช้วิชาชีพแพทย์ช่วยเหลือ ผู้คน เธอยกความดีให้กับอาจารย์ที่ โรงเรียน EF International Academy ที่ช่วยให้เธอสามารถทำ�ความฝั นให้เป็ น จริงได้ "อาจารย์อยู่ช่วยฉันทุกขัน ้ ตอน ตัง้ แต่ วันแรกที่ฉันมาเรียนที่วิทยาเขต ตลอด กระบวนการสมัครเข้าศึกษาต่อ พวกท่าน ยังช่วยให้ฉันได้ฝึกงานที่โรงพยาบาลท้อง ถิ่น ฉันคงทำ�ไม่ได้จนถึงขนาดนี้ ถ้าไม่ได้ รับความช่วยเหลือและการสนับสนุนจาก พวกท่าน"

• • • •

หลักสูตรคณิตศาสตร์ขน ั ้ สูงที่โดดเด่น การฝึ กปฏิบัติในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ โครงการวิจัยส่วนตัว การฝึ กงานและโอกาสได้รับคำ�แนะนำ �ด้าน วิศวกรรม

Josh, สหราชอาณาจักร นั กเรียนปั จจุบัน IB2 Josh เป็ นนักเรียนของ EF วิทยาเขต นิวยอร์ค เขาย้ายมายังสหรัฐฯ กับ ครอบครัวหลังจากเติบโตที่สหราช อาณาจักร ตามความเห็นของ Josh การ ได้ลงมือทดลองในวิชาชีววิทยาและเคมี เป็ นแรงบันดาลใจให้เขาชื่นชอบในสาขา วิศวกรรมเคมี จากการประมวลข้อมูล และการคิดสูตรสมการเพื่อทำ�ความเข้าใจ กลศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ในวิธีที่วัตถุมีปฏิกิริยา ต่อกัน เขาได้เรียนรู้มากมายเกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์ และโอกาสที่รอคอยอยู่ข้าง หน้ า Josh หวังจะทำ�งานในอาชีพที่เกี่ยว กับการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรม

• การสร้างภาพยนตร์กับผู้กำ�กับภาพยนตร์มือ อาชีพ • การร่วมนิทรรศการศิลปะระดับท้องถิ่นและ ภูมิภาค • โอกาสในฝึ กงานกับนักแสดงและนักดนตรีมือ อาชีพ

Irene, Korea Visual Merchandising พาร์สัน’ส นิ วสกูล ออฟ ดีไซน์ Irene เรียนที่โรงเรียน EF International Academy วิทยาเขตนิวยอร์ค เธอใช้ ประโยชน์จากการที่โรงเรียนอยู่ใกล้เมือง นิวยอร์ค ในการหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยว กับอาชีพในธุรกิจแฟชัน ่ เธอวางแผน จะทำ�งานเป็ น Visual Merchandising อาชีพที่เธอสามารถนำ �ความสนใจใน แฟชัน ่ การถ่ายภาพ และการออกแบบ ตกแต่งภายในมาผสมผสานกัน "ในฐานะ Visual Merchandiser ฉันจะสร้างพื้นที่ ที่ส่ อ ื ความคิดของผู้ออกแบบ" เธอบอก "ฉันจะสร้างพื้นที่ที่คำ�พูดไม่มีความจำ�เป็ น เลย" Irene ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา

www.ef.com/academy

49


หลักสูตร Intensive English พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเติมเต็มข้อกำ�หนดด้านภาษาในการเข้าศึกษา ต่อใน โรงเรียนที่มีการเรียนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ โดยเรียน หลักสูตร Intensive English นอกจากนี้ยังสามารถเลือกหลักสูตร ที่มีระยะเวลาการศึกษาที่ยืดหยุ่น ซึ่งมีเปิ ดสอนใน โรงเรียน EF International Language ทุกที่ในสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย แคนาดาและสิงคโปร์

การเรียนภาษาแบบก้าวกระโดด

หลักสูตรที่มีระยะเวลาการเรียนที่ยืดหยุ่นของเรา จะสอนทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งจำ�เป็ นในการเรียน ที่โรงเรียนมัธยมนานาชาติ EF International Academy หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น นี้ จะเริ่มเรียนทุกวันจันทร์ตลอดทัง้ ปี ที่โรงเรียน ภาษา EF International Language School ซึ่ง มีอยู่ 40 ที่ทว ั ่ โลก นักเรียนสามารถเลือกได้ว่า จะเริ่มเรียนเมื่อใดและสามารถเรียนได้นานเท่า ที่ต้องการโดยจะมีหลักสูตรเปิ ดสอนในทุกระดับ ตัง้ แต่ขน ั ้ ต้นจนถึงขัน ้ สูง ซึ่งหลักสูตร 6 หรือ 9 เดือนนี้ถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ นักเรียนโดยเฉพาะ

เรียนภาษาอังกฤษกับโรงเรียนสอนภาษา นานาชาติของ EF

โรงเรียนสอนภาษาของเราทุกแห่งตัง้ อยูใ่ กล้ กับโรงเรียน EF International Academy ทุก วิทยาเขต ทัง้ ในนิวยอร์ค อ๊อกฟอร์ด แวนคูเวอร์ และทอร์เบย์ การทีโ่ รงเรียนภาษาของเราตัง้ อยู่ ใกล้กบ ั วิทยาเขตของโรงเรียนนับเป็ นความพิเศษ ทีช ่ ว ่ ยให้นักเรียนสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพ แวดล้อมใหม่ได้งา่ ยขึ้น รวมทัง้ กลายเป็ นส่วน หนึ่งของสังคมโรงเรียนไปโดยปริยาย และทีเ่ ป็ น ประโยชน์ทส ี่ ด ุ คือได้พฒ ั นาทักษะภาษาอังกฤษ

EF schools around the world

50

EF London

EF Brighton

EF Cambridge

EF Bournemouth

EF Bristol

EF Dublin

EF Chicago

EF Boston

EF Singapore

EF Honolulu

โรงเรียนอีเอฟ อินเตอร์เนชั่นเนล อคาเดมี | โรงเรียนมัธยมเอกชนนานาชาติ

EF Manchester

EF New York

EF Oxford

EF Miami Beach

EF Capetown

EF San Diego


หลักสูตร 6 หรือ 9 เดือนเพื่อพัฒนา ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

พัฒนาการแบบก้าวกระโดด

หลักสูตร Intensive English ถูกออกแบบ มาเพื่อพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน ภาษาอังกฤษของนักเรียนแบบก้าวกระโดด เพื่อให้นักเรียนมีความเชี่ยวชาญทัง้ ด้าน ภาษาและวัฒนธรรม ขัน ้ แรกนักเรียนต้อง ตัง้ ใจพัฒนาทักษะพื้นฐานทางภาษาด้วยการ เรียนภาษาอังกฤษ จนถึงระดับที่สามารถใช้ งานได้แล้ว ก็จะได้เริ่มใช้ความรู้ทางภาษา ในการศึกษาค้นคว้าในหัวข้อและวิชาต่างๆที่ สนใจซึ่งเป็ นการเพิ่มทักษะทางภาษาให้มาก ขึ้นจนถึงขัน ้ สามารถสอบผ่านแบบทดสอบ ภาษาอังกฤษได้คะแนนดี หลักสูตรนี้นับ เป็ นการเตรียมความพร้อมที่เหมาะที่สุด

นักเรียนนานาชาติที่ต้องการปูพ้ น ื ฐานทาง ภาษาอังกฤษให้แน่นควรเรียนหลักสูตร เตรียมความพร้อม แบบเข้มข้น 6 หรือ 9 เดือนซึ่งออกแบบขึ้นเพื่อช่วยให้นักเรียน สามารถไปเรียนต่อและพัฒนาในหลักสูตร ภาษาอังกฤษขัน ้ สูงอื่นๆได้ โดยจะเป็ นการ เพิ่มพูนทักษะทางภาษาทุกด้าน ทัง้ การฟั ง พูด อ่านและเขียน นอกจากนี้นักเรียนยัง จะได้เพิ่มทักษะทางการสื่อสารและนำ �เสนอ รวมทัง้ มีความมัน ่ ใจในการเรียนมากขึ้น

การเตรียมสอบ

ในหลักสูตรนี้ นักเรียนสามารถเลือกและ เน้ นเรียนทักษะทางภาษาและเทคนิคที่ จำ�เป็ นต้องใช้ในการสอบ Cambridge Esol, IELTS หรือ TOEFL สำ�หรับนักเรียนต่าง ชาติที่ต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร High School Preparation ที่ EF International Academy จะต้องทำ�คะแนน IELTS ให้ได้ ในระดับ 4.0 หรือ TOEFL 60 CBT/ 19 IBT หรือสูงกว่าสำ�หรับหลักสูตรขัน ้ สูงขึ้นไป จะต้องการคะแนนภาษาที่สูงขึ้นเช่นกันทัง้ นี้ ในระหว่างการเรียนหลักสูตรนี้ นักเรียนจะ ได้ฝึกทำ�ข้อสอบและสอบจริงในปลายภาค เรียน

หลักสูตร Intensive English ใครควรเรียนหลักสูตรนี้ นักเรียนอายุ 16 ปี ข้ น ึ ไป ที่ต้องการศึกษาต่อ ที่โรงเรียน EF International Academy แต่คะแนนไม่ถึงระดับ IELTS 4.0 / TOEFL 60 CBT / 19 IBT / SLEP 40 ทำ�ไมต้องเรียนหลักสูตรนี้ เพื่อเสริมทักษะภาษา อังกฤษที่สำ�คัญเพื่อใช้ในการศึกษาต่อที่โรงเรียน EF International Academy วิทยาเขตที่เปิ ดสอน โรงเรียนภาษาของ EF ทุก วิทยาเขต

English Preparation Courses พัฒนาทักษะขัน ้ สูงสุดด้วยหลักสูตรแบบก้าวกระโดด ที่ใช้เวลาตัง้ แต่ 2-52 สัปดาห์ วันเปิ ดเรียน เริ่มทุกวันจันทร์ตลอดปี คาบเรียนต่อสัปดาห์ 32 คาบๆ ละ 40 นาที รายละเอียดหลักสูตร • ภาษาอังกฤษทัว ่ ไป 14 บทเรียนเพื่อเสริมทักษะ ด้านไวยกรณ์และการสื่อสาร • iLabเพื่อการเรียนออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์ จำ�นวน 6 คาบ • บทเรียนตามความสนใจ 10 บท • ชัว ่ โมงบรรยาย (2 คาบ) โดยอาจารย์หรือวิทยากร พิเศษ 1 คาบ

English Preparation Programmes หลักสูตรภาษาอังกฤษทัว ่ ไปหรือเข้มข้น 6 หรือ 9 เดือนรวมถึงการศึกษาด้านวัฒนธรรม วันเปิ ดเรียน มกราคม เมษายน มิถุนายน และ กันยายน คาบเรียนต่อสัปดาห์ คาบเรียนต่อสัปดาห์ 26 คาบ (ภาษาอังกฤษทัว ่ ไป) 32 คาบ (ภาษาอังกฤษเข้มข้น) คาบละ 40 นาที รายละเอียดหลักสูตร นักเรียนจะได้เรียนตามหลักสูตรภาษาทัว ่ ไป เพื่อ พัฒนาทักษะการฟั ง พูด อ่าน และเขียน ระหว่าง การศึกษา

EF St. Julian’s

EF Auckland

EF Sydney

EF Brisbane

EF Melbourne

Accreditation โรงเรียนภาษาของ EF ทุกแห่งทัว ่ โลก เป็ นโรงเรียน พัฒนาทักษะทางภาษาสำ�หรับนักเรียนของ EF ซึ่ง ได้รับการรับรองจากหน่วยงานการศึกษาที่รัฐบาล ให้การรับรอง

EF Seattle

EF San Francisco

EF Vancouver

EF Toronto

EF Santa Barbara

www.ef.com/academy

51


Tuition-Fees and Programme Start D EF New York

EF Oxford

Tuition and fees* cost per term

cost per year**

Tuition and fees* cost per term

cost per year**

IGCSE (Grade 9-10) USD 12,400 IB Diploma USD 13,500 High School Prep USD 9,600

USD 37,200 USD 40,500 USD 28,800

A-Level GBP 7,850 IB Diploma GBP 7,850 High School Prep GBP 5,200

GBP 23,550 GBP 23,550 GBP 15,600

* Triple or quad room in student residence or twin room in home stay; breakfast, lunch and dinner in Student Residence Mon-Fri; brunch and dinner at weekends **Year = September-June

* Twin  room in home stay; breakfast and dinner Mon-Fri and all meals on weekends in homestay **Year = September-June

Programme Start dates

Programme Start dates

High School Programme Grades 9-10 (IGCSE) 2013: January 7 2013: September 4 2014: January 6

IB Diploma Programme 2013: September 4

High School Programme Grades 11-12 (IB Diploma) 2013: September 4

A-level Programme 2013: January 7 2013: September 4 2014: January 6

High School Preparation Programme 2013: January, April, June, September 2014: January, April, June, September

High School Preparation Programme 2013: January, April, June, September 2014: January, April, June, September

Additional services Airport transfer Residence twin (per term) Residence single (per term)

USD 125 USD 1,235 USD 2,535

Additional services Airport transfer Residence single (per term) Residence multi (per term) Host family single (per term)

GBP 80 GBP 2,575 GBP 1,250 GBP 455

Tuition and fees valid for courses starting between January and September 2013. For students under 16, there is a guardian fee of GBP 325 per term (UK locations only).

โอกาสในการรับทุนการศึกษา โรงเรียน EF International Academy มุ่งมัน ่ ที่จะสนับสนุนนักเรียนให้ประสบ ความสำ�เร็จและช่วยเหลือพวกเขาให้บรรลุเป้ าหมายที่ตงั ้ ใจไว้โดยการมอบทุน การศึกษาซึ่งพิจารณาจากคุณความดีและความจำ�เป็ นทางการเงิน ทุน Founder’s Scholarship ที่โรงเรียนให้เป็ นประจำ�ทุกปี จะเปิ ดโอกาสให้แก่นักเรียนที่มีผล การเรียนโดดเด่นจำ�นวน 6 คนสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนของเราในสหราช อาณาจักรและสหรัฐอเมริกาโดยโรงเรียนจะช่วยสมทบเงินทุนเป็ นมูลค่าถึงร้อย ละ 50 ของค่าเล่าเรียนและที่พักสำ�หรับหลักสูตร IB Diploma และหลักสูตร A-level ตลอดระยะเวลาสองปี ยื่นใบสมัครภายในวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2012 อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ef.com/ia/admissions/founders-scholarship

52

โรงเรียนอีเอฟ อินเตอร์เนชั่นเนล อคาเดมี | โรงเรียนมัธยมเอกชนนานาชาติ

เกณฑ์การสมัคร

ผู้สมัครรับทุน Founder’s Scholarship ควรจะมีแรง จูงใจสูงและแสดงให้เห็นถึงการเป็ นเลิศในความสำ�เร็จ ทางการศึกษาและความสามารถภาษาอังกฤษ พวก เขาควรนำ �เสนอการป็ นนักเรียนผู้รอบรู้ และแสดงให้เห็น ถึงความสามารถพิเศษ เช่น ความสามารถพิเศษด้านกีฬา ด้านดนตรี บริการชุมชน ความเป็ นผู้นำ�หรือความสนใจ ในด้านอื่น

ขัน ้ ตอนการสมัคร

ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครชิงทุนการศึกษาที่สำ�นักงานรับ สมัคร EF ประจำ�ประเทศ โดยกรอกใบสมัครการขอรับ ทุนให้ครบถ้วน เมื่อได้รับใบสมัคร ผู้สมัครทุกคนจะได้ รับการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา กลางซึ่งจะเลือกผู้สมัครเพื่อสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ หลัง จากการสัมภาษณ์ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ รับทุน


Dates EF Torbay

EF Vancouver

Tuition and fees* cost per term

Tuition and fees* cost per term

cost per year**

IGCSE (Grade 9-10) CAD 11,500 IB Diploma CAD 12,300 High School Prep CAD 8,500

CAD 34,500 CAD 36,900 CAD 25,500

IGCSE IB Diploma A-Level High School Prep

GBP 6,850 GBP 6,950 GBP 6,950 GBP 4,800

cost per year**

GBP 20,550 GBP 20,850 GBP 20,850 GBP 14,400

* Twin room in home stay; breakfast and dinner Mon-Fri and all meals on weekends in homestay ** Year = September-June

Included in all academic programmes:

*Triple room in student residence; breakfast, lunch and dinner Mon-Fri; brunch and dinner at weekends ** Year = September-June

Programme Start dates

Programme Start dates

High School Programme Grades 9-10 (GCSE) Launching in September 2014

International GCSE Programme 2013: September 4

High School Programme Grades 11-12 (IB Diploma) Launching in September 2015

IB Diploma Programme 2013: September 4

High School Preparation Programme Launching in September 2014

A-level Programme 2013: January 7 2013: September 4 2014: January 6

• One-on-one guidance counseling • Full academic timetable • Regular tutorials and academic reports • Guaranteed university placement • University preparation and counseling with a personal university adviser • Visit to universities and specialist colleges • E xclusive annual EF higher education fair • One IELTS or TOEFL examination fee

Additional services

High School Preparation Programme 2013: January, April, June, September 2014: January, April, June, September

Airport transfer Residence single (per term)

CAD 75 CAD 2,275

Additional services Airport transfer Residence multi (per term) Host family single (per term)

GBP 165 GBP 1,040 GBP 390

ผู้สมัครทุกคนต้องยื่น

• ใบรับรองผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายล่าสุด (Transcript) • จดหมายแนะนำ �จากโรงเรียนและ/หรืออาจารย์ประจำ�ชัน ้ • ผลทดสอบภาษาอังกฤษ (คุณสมบัติเป็ นที่ยอมรับระดับ สากล หรือทดสอบภาษาอังกฤษโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ สำ�นักงาน EF) • หลักฐานรับรองความสำ�เร็จหรือความสามารถพิเศษที่ เกี่ยวข้องอื่น ๆ (เช่น สำ�เนาใบประกาศนียบัตร ไฟล์ เสียงแสดงความสามารถพิเศษทางดนตรี ฯลฯ)

เรียงความยาว 300-500 คำ� ตาม รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เป้ าหมายในอนาคตของนักเรียนที่มาสมัคร 2. เขาหรือเธอสามารถช่วยเหลือชุมชนโรงเรียน EF International Academy ได้อย่างไร 3. ทำ�ไมเขาหรือเธอจึงควรได้รับทุนการศึกษา

Mikhail Nikitin, Russia / EF วิทยาเขตนิวยอร์ค นั กเรียนทุน Founder’s Scholarship Mikhail เป็ นนักเรียนที่มีความสามารถรอบ ด้านอย่างน่าทึ่ง และลุ่มหลงในกีฬาต่อย มวยและเต้นรำ�เท่ากับที่ใส่ใจในการศึกษา เขาเพิ่งได้รับรางวัลที่หนึ่งในนิทรรศการ วิทยาศาสตร์จากหุ่นยนต์ที่เขาประดิษฐ์ข้ น ึ เมื่ออายุ 14 ปี และวางแผนที่จะเรียนต่อ ด้านการออกแบบหุ่นยนต์ที่ MIT

www.ef.com/academy

53


วิธีการสมัคร โรงเรียน EF International Academy มีนโยบายการรับสมัคร นักเรียน ที่ครอบคลุมและมีนักเรียนที่หลากหลาย โดยเราจะพิจารณา รับนักเรียน จากลักษณะนิสัย ความสามารถทางวิชาการ และทัศนคติ 1

ติดต่อสำ�นั กงานรับสมัคร ของ EF ด้วยตนเองหรือ ทางโทรศัพท์ ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ วิทยาเขต และหลักสูตรการ ศึกษาต่างๆ ของเรา จาก นัน ้ ทำ�นัดหมาย เพื่อปรึกษา หารือกับผู้อำ�นวยการ ฝ่ าย รับสมัครประจำ�สำ�นักงาน รับ สมัครของ EF ในประเทศ ของนักเรียน โดยนักเรียน สามารถเลือกปรึกษาได้ทงั ้ แบบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และด้วยตนเอง

2

เตรียมเอกสารในการ สมัคร นอกจากใบสมัครฉบับสมบรู ณ์ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.ef.com/ academyapplication นักเรียนต้องเตรียมเอกสาร ดังตอ ่ ไปนีี้ • ใบรับรองผลการเรียน (ทรานสคริปต์) ระดับ มัธยมปลายพร้อมฉบับ แปลเป็ นภาษาอังกฤษ • ผลคะแนนภาษาอังกฤษ • หนังสือแสดงเจตจำ�นง (Statement of Purpose) • จดหมายรับรอง (Letter of Recommendation) • สำ�เนารูปถ่ายในหนังสือ เดินทางและหน้ าราย ละเอียดส่วนตัว

3

ยื่นเอกสารการสมัคร

ข้อกำ�หนดในการสมัคร

ในการยื่นเอกสารการสมัคร นักเรียนสามารถสมัครได้ทงั ้ ผ่านระบบออนไลน์หรือสมัคร ด้วยตนเองที่สำ�นักงาน EF ภายในประเทศ ในการยื่น เอกสารการสมัคร นักเรียน ต้องชำ�ระค่าธรรมเนียม การ สมัคร 275 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 175 ปอนด์ต่อคน

เกรด 9/10 และ หลักสูตร IGCSE อายุ 14 – 16 ปี จบการ ศึกษาเกรด 8 หรือ 9 มี ผลคะแนน IELTS 4.5 / TOEFL IBT 34/ CBT 103 / SLEP 43 หลักสูตร IB และ หลักสูตร A Levels อายุ 16-18 ปี จบการ ศึกษาเกรด 10 มีผลคะแนน IELTS 5.5/ TOEFL IBT71/ CBT 194/ SLEP 57 หลักสูตรเตรียมความ พร้อม อายุ 14-18 ปี เปิ ดสำ�หรับ นักเรียนทุกระดับโดยต้อง มีผลคะแนน IELTS 4.0/ TOEFL IBT 19 / CBT 60/ SLEP 40 นักเรียนต้องมีผลการศึกษา เฉลี่ยไม่ต่ำ�กว่า C

นั กเรียนดีเด่น

54

ชีล / อินเดีย

โอลิเวีย / เดนมาร์ก

ชีลมีพรสวรรค์ทงั ้ ทางวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ เขามีความใฝ่ ฝันที่ จะทำ�ธุรกิจมาโดยตลอดแต่ไม่แน่ใจ ว่าโรงเรียน ที่ประเทศบ้านเกิดจะ สามารถรับประกัน ได้ว่าเขาจะประสบ ความสำ�เร็จในโลกธุรกิจ ขณะนี้ชีล เรียนอยู่ชน ั ้ ปี ที่สองใน หลักสูตร IB ของโรงเรียน EF ชีลมัน ่ ใจ ว่าการ เรียนการสอนในชัน ้ และคณาจารย์ จะ ช่วยปูรากฐานที่เขาต้องการในการ ทำ�ความเข้าใจว่าตลาดโลกและโลกเอง เคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

คุณแม่ของโอลิเวียกล่าวว่าเธอสังเกต ได้ว่าบุคลิกของโอลิเวียเปลี่ยนแปลงไป อย่างมากตัง้ แต่เธอเริ่มเข้ามาเรียนที่ EF International Academy.

“เราไม่เพียงเตรียมตัวเพื่อประสบ ความ สำ�เร็จในการเรียนระดับมัธยม ปลาย แต่เราเตรียมตัวเพื่อให้ชีวิต ประสบ ความสำ�เร็จ” ชีลกล่าว นางพา เทล แม่ของชีลสังเกตได้ว่าลูกชายของ เธอ เป็ นตัวของตัวเองมากขึ้น มัน ่ ใจ มากขึ้น และมีวุฒิภาวะมากขึ้นภายใน ช่วงระยะ เวลาหนึ่งปี ที่เรียนที่ EF ซึ่ง เธอก็พอใจ กับพัฒนาการของลูกชาย เป็ นอย่างยิ่ง

ด้วยความช่วยเหลือและสนับสนุน จาก เจ้าหน้ าที่และคณาจารย์ที่ EF ทำ�ให้ โอลิเวียสามารถจบการศึกษาจาก EF International Academy ได้ด้วย คะแนนสูงสุดในชัน ้ และได้รับเกียรติให้ เป็ น คนกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีจบการ ศึกษา

โรงเรียนอีเอฟ อินเตอร์เนชั่นเนล อคาเดมี | โรงเรียนมัธยมเอกชนนานาชาติ

“เธอมีความเป็ นตัวของตัวเองมากขึ้น มัน ่ ใจมากขึ้น และเริ่มเชื่อมัน ่ ในตัวเอง” นางโซเรนเซนกล่าว “ลองคิดดูสิว่าการที่อาจารย์เชื่อมัน ่ ใน ศักยภาพของนักเรียนนัน ้ ทำ�ให้เกิด ความแตกต่างมากแค่ไหน”


Application for Admission 2013/2014 Please complete this form in block letters and mail or fax it to your local EF admissions office.

Or apply online: www.ef.com/academyapplication

Student personal data Male

Female

Family Name _____________________________________________ First Name(s) _________________________________________________________________________________________ Street Address ___________________________________________ City ______________________________________________ Postal Code________________________________________ Country _________________________________________________ Date of Birth (day/month/year) _______________________ Email ______________________________________________ Telephone Number ________________________________________ Mobile Number ___________________________________ Fax Number ________________________________________ Did you hear about EF through a representative? If yes, what was the name of the EF representative? _______________________________________________________________________ Parent/legal guardian Name of Parent/Legal Guardian__________________________________________________________________________________________________________________________________ Address (if other than above) _______________________________ City ____________________________________________________ Postal Code _________________________________ Telephone Number _______________________________________ Mobile Number ____________________________Emaill Address ______________________________________________

A-Level Programme 2013 January 2013 September 2014 January 2014 September

2013 September Grade 10 2014 January Grade 9 2014 September Grade 9 2014 January Grade 10 2014 September Grade 10

y

co

ba

To r

xf

2013 Winter Term 2013 Spring Term 2013 Summer Term 2013 Fall Term 2014 Winter Term 2014 Spring Term 2014 Summer Term 2014 Fall Term

Va n

Yo r

or d

co Va n

High School Preparation Programme

uv

k

er uv

k Yo r

2013 January Grade 9 2013 September Grade 9 2013 January Grade 10

International GCSE in Great Britain 2013 September 2014 September

w

High School Programme Grades 9-10 in North America

Ne

To r

ba

y

or d xf

O

IB Diploma Programme 2013 September 2014 September

Ne

w

Yo r

k

Course information

O

University/Career Choice (if known)

w

School Address

Class and Grade Point Average

Ne

School Name

er

Current/previous education

Homestay – shared (incl. in course price) Homestay – single*

y

uv

er

Va n

ba

To r

O

Residence – multi* (triple incl. in New York course price only) Residence – twin*

co

k xf

w Ne

or d

Yo r

uv co Va n

To r

ba

y

or d xf

O

Ne

w

Yo r

k

Accommodation

er

EF International Academy in New York, Torbay and Oxford are IB World Schools, offering the IB Diploma Programme. EF International Academy in Vancouver is interested in pursuing authorisation as an IB World School delivering the Diploma Programme. Only schools authorised by the IB Organization can offer any of its three academic programmes: the Primary Years Programme (PYP), the Middle Years Programme (MYP), or the Diploma Programme. Candidate status and interested school status give no guarantee that authorisation will be granted. For further information about the IB and its programmes, visit www.ibo.org

*Homestay twin accommodation is included in the course tuition for Oxford and Torbay campus. Homestay twin accommodation or Shared residence hall accommodation in triple or quad rooms is included in the course tuition for New York and Vancouver campus. For tuition pertaining to homestay single accommodation or twin/single residence accommodation in all schools, please refer to page 52 or contact your local admissions office. Do you smoke? Do you have any existing medical conditions/allergies?

Yes

No

Yes

Do you have special dietary requirements (halal, vegetarian, food allergies, etc)?:

No

If yes, please specify:

Optional EF travel services An additional fee will be charged for these services. For fees please refer to page 52 and Terms and Conditions or contact your local EF admissions office. Do you wish to buy Erika’s medical and accident policy? Do you wish to talk to us about arranging your flight?

Yes Yes

No No

Do you wish us to arrange an onward transfer from your arrival airport to your school or host family?

Yes

No

Undertaking I apply to enrol the person named as a student of EF International Academy. I have read and agree to the conditions outlined on the overleaf. I undertake to pay all tuition, accomodation, and associated fees incurred by the student as they become due in accordance with the Terms and Conditions. I authorise EF International Academy to take appropriate action in the event of a medical emergency. The signature below as a parent/legal guardian will also constitute my consent for the student to participate in all EF International Academy programmes, including activities offered. Document checklist Academic transcript signed by current high school in native language with official school stamp Academic transcript signed by current high school in English Confirmation of high school grade the student is about to complete

Signature of Parent or Legal Guardian

Letter of recommendation from high school Personal statement including reasons for studying abroad, academic goals, chosen degree, and professional goals EF International Academy English language test or QPT/TOEFL/SLEP/IELTS score if taken

Date

$

www.ef.com/academy

55


ข้อกำ�หนดและเงื่อนไข วิธีการสมัคร กรุณากรอกใบสมัครในหน้ าก่อนหน้ านี้และส่งให้กับสำ�นักงาน EF International Academy (EF) ในประเทศของนักเรียน หากได้รับ การตอบรับจากโรงเรียน ทางโรงเรียนจะส่งจดหมายยืนยันการตอบ รับในหลักสูตรที่นักเรียนเลือก พร้อมกับใบแจ้งหนี้ที่ระบุวันชำ�ระเงิน กลับไปให้นักเรียน โปรดทราบว่าถ้า นักเรียนลงทะเบียนในหลักสูตร ที่จะเปิ ดเรียนภายใน 30 วันหลังจากการ ลงทะเบียน ทางโรงเรียน สงวนสิทธ์ิในการคิดค่าธรรมเนียมการจัดส่งเอกสารวีซ่า

ข้อกำ�หนดด้านวิชาการ ในการเข้าเรียนที่ EF International Academy นักเรียนจะต้อง มีระดับภาษา อังกฤษตามที่กำ�หนด โดยนักเรียนสามารถทำ�แบบ ทดสอบ SLEP/IQPT ได้ที่สำ�นักงาน EF หรือใช้ผลคะแนนสอบ TOEFL/IELTS อย่างใดอย่างหนึ่ง นักเรียนสามารถดูระดับคะแนน ภาษาอังกฤษที่ต้องใช้ในการสมัครเข้าเรียน ในแต่ละหลักสูตรได้ที่ หน้ า 54 ในการเข้าเรียน ในบางหลักสูตรเช่น IB Diploma และ A-Level นักเรียนต้องทำ�การทดสอบภาษาอังกฤษ เมื่อเดินทางมา ถึงที่โรงเรียน หากผลทดสอบภาษาอังกฤษไม่ได้ตามเกณฑ์ นักเรียน จะตอ้ งลงเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ให้ได้ถึงระดับที่กำ�หนดก่อน นักเรียนที่มีผลการเรียนไม่เป็ นที่น่าพอใจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้า สอบใน การสอบที่ EF International Academy จัดขึ้นสำ�หรับบุคคล ภายนอก นักเรียนจะได้รับการประมินผลเป็ นทางการปี ละ 2 ครัง้ โดยการประเมินผล จะพิจารณาจาก • งานที่ทำ�ส่งระหว่างภาคเรียน • ผลคะแนนสอบระหว่างภาคเรียน • การเข้าเรียน • ความพยายามมีส่วนร่วมในชัน ้ เรียนและส่งการบ้านสม่ำ�เสมอ • ผลการสอบจากการทดสอบที่จัดขึ้นสำ�หรับบุคคลภายนอก นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์พิจารณาจะไม่สามารถเรียนในหลักสูตรที่ลง เรียนไว้ได้ ซึ่งอาจมีผลให้ต้องเปลี่ยนหลักสูตรหรือถูกเชิญให้ ถอนตัวออกจากโรงเรียน โดยไม่มีการคืนเงิน ระเบียบโรงเรียน โรงเรียนมีระเบียบว่าด้วยเรื่องสุขภาพและความปลอดภัย ระเบียบ วินัยของ นักเรียน การลงโทษ การร้องเรียนและการให้ออก โดยทาง โรงเรียนจะแจ้ง ให้นักรียนทราบถึงกฎระเบียบเหลา่ นี้เมื่อนักเรียน มาถึงโรงเรียน หรือขอทราบ รายละเอียดได้ที่ผู้อำ�นวยการโรงเรียน การให้ออกจากการเรียน นักเรียนจะต้องให้ความเคารพต่อกฎระเบียบ เงื่อนไขและข้อ ตกลงต่างๆ ท กำ�หนดโดย EF International Academy ทัง้ นี้ ์ ี่จะให้นักเรียนออกจาก EF International Academy สงวนสิทธิท โรงเรียนในกรณีที่นักเรียนประพฤติผิด ระเบียบอย่างร้ายแรง ซึ่งใน กรณีเช่นนี้จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทัง้ สิน ้ สุขภาพ นักเรียนได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนบนเงื่อนไขที่มีสุขภาพเอื้อ อำ�นวย ต่อการศึกษาในต่างประเทศได้ครบระยะเวลาตามหลักสูตร โดยถือเป็ นหน้ าที่ี ของผู้ปกครองที่จะต้องแจ้งให้กับทางโรงเรียน ทราบถึงปั ญหาสุขภาพของ นักเรียนที่อาจมีผลกระทบต่อผลการ เรียนของนักเรียน รวมถึงพฤติกรรม และความปลอดภัยภายใน โรงเรียน ผู้ปกครอง จะต้องแจ้งเป็ นภาษาอังกฤษ ให้ทางโรงเรียน ทราบถึงปั ญหาสุขภาพของนักเรียน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับ การใช้ยาหรือการบำ�บัดใดๆ ของนักเรียน ทัง้ นี้ทางโรงเรียนจะให้ ข้อมูล ดังกล่าวแก่ผู้ปกครองในบ้านที่นักเรียนเข้าพักตามที่เห็น สมควร ที่พัก ในวิทยาเขตอ็อกซ์ฟอร์ดและทอร์เบย์ ค่าธรรมเนียมหลักสูตร ครอบคลุมถึง คา่ ที่พักกับครอบครัวอุปถัมภ ์ ในวิทยาเขต นิวยอร์ค และแวนคูเวอร์ค่าธรรมเนียม หลักสูตรครอบคลุมถึงค่าที่พักใน หอพักนักเรียนหรือครอบครัวอุปถัมภ์ ในวิทยาเขตอ็อกซ์ฟอร์ด และ ทอร์เบย์ นักเรียนสามารถเลือกพักในหอพัก ได้หากมีห้องว่าง โดย มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมซึ่งรวมถึงบริการอาหารเช้า และอาหารเย็น ทัง้ นี้ค่าหอพักจะไม่รวมช่วงวันหยุดคริสมาสต์ โดยทาง โรงเรียนอาจ จัดให้นักเรียนที่ประสงค์จะอยู่หอพักในช่วงวันหยุดคริสมาสต์ พักได้หากมีห้องว่าง โดยนักเรียนจะต้องชำ�ระค่าที่พักเพิ่ม นักเรียน สามารถ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำ�นักงานหรือเจ้าหน้ าที่ EF ภายใน ประเทศของนักเรียน ในใบสมัครนักเรียนจะต้องระบุว่าต้องการที่พักประเภทใด แม้ โรงเรียนจะ พยายามจัดที่พักใหนัก ้ เรียนตามที่ร้องขอแต่โรงเรียน ไม่มีข้อผูกพันที่จะต้อง จัดที่พักตามประเภทที่นักเรียนระบุเพราะ อาจมีเหตุจเป็ น ที่จะต้องปรับเปลี่ยน ที่พักให้กับนักเรียนตาม สถานการณ์ที่เหมาะสมกรณีที่นักเรียนต้องการ ย้ายที่พัก จะต้องแจ้ง เป็ นลายลักษณ์อักษรกับทางโรงเรียนก่อนและห้าม ย้ายที่พักเองโดย ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้อำ�นวยการโรงเรียน ในกรณีที่ได้รับ อนุญาต ให้ย้ายที่พักได้ ้ นักเรียนจะยังคงต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายเต็ม จำ�นวน สำ�หรับที่พักที่ได้สำ�รองไว้ตามที่ระบุในใบสมัคร วันหยุด นักเรียนไม่ได้รับอนุญาตให้หยุดเรียนนอกเหนือจากตารางวันหยุดที่ โรงเรียนกำ�หนด และหากพบว่านักเรียนไม่อยู่ในโรงเรียนในวันที่มี การเรียน การสอนจะถือว่านักเรียนขาดเรียน ในกรณีที่นักเรียนเดิน ทางกลับประเทศ บ้านเกิดหรือออกเดินทางท่องเที่ยว ระหว่างภาค การศึกษา นักเรียนไม่ สามารถขอเงินค่าที่พักและอาหารในส่วนที่ไม่ ได้ใช้บริการคืนได้ นักเรียนที่ ประสงค์จะอยู่ในหอพักหรือบ้านพักใน ช่วงวันหยุดคริสต์มาส จะต้องแจ้งกับ เจ้าหน้ าที่ EF International Academy ตัง้ แต่ตอนลงทะเบียน ส่วนช่วงปิ ด ฤดูร้อนจะไม่มีบริการ จัดที่พักให้เว้นแต่นักเรียนจะลงทะเบียนเรียนหลักสูตร ภาคฤดูร้อน

56

EF International Academy จะปิ ดเรียนในวันหยุดนักขัตฤกษ์ตาม ปฏิทิน ของประเทศ ที่โรงเรียนตัง้ อยู่ และจะไม่มีการเรียนชดเชย สำ�หรับวันหยุด ดังกล่าว

ที่สุด ซึ่งใน ทุกกรณีจะไม่มีการคืนเงินค่าสมัคร ค่าหนังสือและสื่อ การสอน ค่าประกัน ค่าทัศนศึกษาและค่าธรรมเนียมจัดส่งเอกสาร แต่อย่างใด

บริการรับ – ส่งสนามบิน โปรดระบุในใบสมัครหากนักเรียนต้องการให้ทางโรงเรียนส่งตัว แทนไปรับที่ สนามบินที่ใกล้กับโรงเรียนที่สุด ค่าบริการจะรวมค่า ประสานงานค่าบุคลากร ที่ไปรับและค่าพาหนะรับส่ง โปรดสอบถาม รายละเอียดได้จากสำ�นักงาน หรือเจ้าหน้ าที่ EF ภายในประเทศ ของนักเรียน

การยกเลิกก่อนเปิ ดภาคเรียน สำ�หรับนักเรียนที่แจ้งยกเลิกน้ อย 60 วันก่อนเปิ ดภาคเรียน ทาง โรงเรียน จะคิดค่าธรรมเนียมการยกเลิกในอัตรา 5% ของค่า ธรรมเนียมหลักสูตร และนักเรียนจะได้รับคืนค่าธรรมเนียมหลักสูตร ที่เหลือเต็มจำ�นวน แต่จะ ไม่ได้รับคืนค่าธรรมเนียมที่ระบุไว้ในข้าง ต้นว่าไม่สามารถคืนเงินได้

การประกันสุขภาพ นักเรียนทุกคนต้องทำ�ประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ ซึ่ง ทาง EF International Academy ได้ร่วมกับบริษท ั Erika Travel Insurance ซึ่งเป็ น บริษท ั ประกันในระดับสากล ภายใต้ EF International Academy เป็ นผู้ถือกรมธรรม์เท่านัน ้ นักเรียน EF International Academy อาจเลือกรับประโยชน์ภายใต้นโยบายกลุ่ม โดยกรมธรรม์จะคุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการเกิดอุบัติเหตุ หรือ ความ เจ็บป่ วย รวมถึงการสูญเสียจากการโจรกรรมทรัพย์สิน กรมธรรม์ ประกันโครงการหยุดชะงักเนื่องจากความเจ็บป่ วยร้ายแรงและ กรมธรรม์ประกันความรับผิดตามกฎหมาย ทัง้ นี้ทางโรงเรียนจะส่ง รายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ไปให้ นักเรียน พร้อมกับจดหมายตอบรับการเข้าเรียนจากทางโรงเรียน นักเรียนที่ ไม่ประสงค์จะซื้อกรมธรรม์ดังกล่าวต้องซื้อกรมธรรม์อ่ น ื ๆ เองและ ต้องนำ �สำ�เนากรมธรรม์ที่เป็ นภาษาอังกฤษมายื่นให้กับทางโรงเรียน โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำ�นักงาน EF ภายในประเทศ ของนักเรียน

สำ�หรับนักเรียนที่แจ้งยกเลิกน้ อยกวา่ 60 วันก่อนเปิ ดภาคเรียน ทางโรงเรียน จะคิดค่าธรรมเนียมการยกเลิกในอัตรา 15% ของ ค่าธรรมเนียมหลักสูตร และนักเรียนจะได้รับคืนเงินค่าธรรมเนียม หลักสูตรที่เหลือเต็มจำ�นวนแต่จะ ไม่ได้รับคืนค่าธรรมเนียมที่ระบุไว้ ในข้างต้นว่าไม่สามารถคืนเงินได้

ทรัพย์สินส่วนตัว นักเรียนจะต้องรับผิดชอบดูแลทรัพย์สินส่วนตัว และซื้อประกัน คุ้มครอง ทรัพย์สินตามความเหมาะสม EF International Academy จะไม่รับผิดชอบ ต่อการสูญหายหรือเสียหายต่อทรัพย์สินของ นักเรียนในระหว่างพักกับครอบครัว หรือหอพัก

การถอนตัวหลังจากเดินทางมาถึงโรงเรียนแล้ว นักเรียนที่ประสงค์จะถอนตัวระหว่างภาคการศึกษาต้องแจ้งความ จำ�นงค์กับ EF International Academy อย่างน้ อย 5 สัปดาห์ก่อน ปิ ดภาคเรียน และทางโรงเรียน สงวนสิทธิใ์ นการยึดค่าธรรมเนียม หลักสูตรของภาคการ ศึกษาต่อไป แต่จะคืนค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ได้ ชำ�ระไปแล้วที่เหลือ ยกเว้น ค่าธรรมเนียมที่ระบุไว้ในข้างต้นว่าไม่ สามารถคืนเงินได้ โปรดทราบว่าแม้ว่า นักเรียนจะออกจากโรงเรียน หลังจากสอบเสร็จแล้ว ทางโรงเรียนก็จะไม่ลด หรือคืนค่าธรรมเนียม ต่างๆ แต่อย่างใด การเริ่มเรียนล่าช้า ขาดเรียนและเปลี่ยนหลักสูตร จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ในกรณีที่นักเรียนมาเริ่มเรียนช้ากว่ากำ�หนด หรือ ขาดเรียนระหว่างภาคเรียน ระยะเวลาที่ขาดเรียนจะไม่มีการ ขยายเวลาเรียน เพื่อชดเชย การขอเปลี่ยนที่พักภายหลังจากเดิน ทางมาถึงโรงเรียนแล้ว อาจมีค่าธรรมเนียมและต้องได้รับการอนุมัติ จากผู้อำ�นวยการโรงเรียน

วิธีการชำ�ระค่าธรรมเนี ยมและกำ�หนดการชำ�ระ ค่าธรรมเนียมการสมัครและค่าธรรมเนียมหลักสูตรสามารถชำ�ระโดย ผ่าน การโอนเงินเข้าบัญชีหรือเช็ค (ติดต่อสำ�นักงานภายในประเทศ สำ�หรับวิธีการ ที่ชัดเจน) โปรดทราบว่าการโอนเงินทุกครัง้ ควรมีการ อ้างอิงถึงชื่อเต็มของ นักเรียน วิทยาเขต และเลขอ้างอิงการจองเพื่อ สามารถตรวจสอบได้อย่าง ชัดเจนและรวดเร็ว ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าธรรมเนียมในการโอน หรือรับเงินต้องชำ�ระโดยผู้โอน มิ ฉะนัน ้ เงินดังกล่าวจะถูกนำ �ไปรวมเข้าใน บัญชีค่าใช้จ่ายของนักเรียน สำ�หรับระยะเวลาและกำ�หนดการชำ�ระให้เป็ น ไปตามข้อกำ�หนดดังนี้:

ค่าธรรมเนี ยมการปรับเปลี่ยน ทุกครัง้ ที่นักเรียนต้องการปรับเปลี่ยนใดๆ จากที่ระบุไว้ในการสมัคร นักเรียน ต้องชำ�ระค่าธรรมเนียม USD 120 หรือเทียบเท่าทันที ยกเว้นกรณีที่ นักเรียนต้องการขยายระยะเวลาเรียน

ในการสมัครเรียนหลักสูตรต่างๆ ของ EF International Academy นักเรียน ต้องชำ�ระค่าธรรมเนียมหลักสูตรของภาคการศึกษาแรก ทันทีที่ได้รับการ ตอบรับให้เข้าเรียน และสามารถชำ�ระส่วนที่เหลือ ได้ภายใน 60 วัน ก่อนวัน เปิ ดภาคเรียน

การประชาสัมพันธ์ นักเรียนและผู้ปกครองยินยอมที่จะให้ช่ อ ื ภาพและผลการเรียนของ นักเรียน ถูกนำ �ไปใช้ สำ�หรับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดยไม่ต้องมี การแจ้งเป็ น ลายลักษณ์อักษรหรือจ่ายค่าชดเชยใดๆ

นั กเรียนปั จจุบัน: สำ�หรับนักเรียนปั จจุบันที่ต้องการศึกษาต่อ ในปี การศึกษาต่อ ไป รวมถึงนักเรียน ที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร Preparation Programme ไว้แล้วต้องชำ�ระ ค่าธรรมเนียมหลักสูตรของภาคการ ศึกษาแรกภายในวันที่ 15 มีนาคม และ ชำ�ระส่วนที่เหลือภายใน 60 วันก่อนวันเปิ ดภาคเรียนของปี การศึกษาใหม่

การปกป้ องข้อมูล เพื่อให้สามารถดำ�เนินไปตามข้อผูกพันที่ให้ไว้กับนักเรียนและผู้ ปกครอง EF International Academy จำ�เป็ นต้องเก็บข้อมูลของ นักเรียนทุกคน ซึ่ง รวมถึงที่อยู่ อีเมล เพศ เบอร์โทรศัพท์และวัน เกิด รวมทัง้ ข้อมูลที่จำ�เป็ น ต่างๆ โดยทาง EF จะเก็บบันทึกข้อมูล ส่วนตัวดังกล่าวไว้ในฐานข้อมูล ที่ปลอดภัยจากคนภายนอก และ จะไม่เปิ ดเผยข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน กับบริษท ั หรือโรงเรียนที่ ไม่ได้อยู่ในสังกัด EF ทันทีที่ย่ น ื ใบสมัครเข้าเรียน นักเรียนยอมรับ ว่าข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนอาจถูกถ่ายโอนไปเก็บไว้ใน ประเทศที่ ไม่ใช่ประเทศสมาชิกในกลุ่มสหภาพยุโรปหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง ของ เขตเศรษฐกิจยุโรป

ถ้านักเรียนไม่สามารถชำ�ระเงินได้ภายในเวลาที่กำ�หนด EF International Academy ขอสงวนสิทธิใ์ นการระงับหรือยกเลิก แผนการเรียนของนักเรียน และคิดค่าปรับในอัตรา 1.5% ของยอด ค้างชำ�ระต่อเดือนหรือของช่วงเวลา ที่เหลือ ค่าเรียนและค่าธรรมเนี ยม EF International Academy สงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยนเนื้อหา หลักสูตร ค่าธรรมเนียมหลักสูตรและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามสภาพ ความผันผวนของ เงินตราต่างประเทศ อัตราค่าขนส่งและคมนาคม ที่เพิ่มขึ้นหรือปั จจัยอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือวิสัยการควบคุมของทาง โรงเรียน (รวมถึงเหตุสุดวิสัยต่างๆ) โดยอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงการลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมที่แสดงอยู่ในโบรชัวร์นี้เป็ นของปี การศึกษา 2013/2014 ค่าธรรมเนียมทุกประเภทจะได้รับการทบทวนในเดือน สิงหาคมของทุกป สำ�หรับปี ถัดไปหากมีการ เปลี่ยนแปลงแก้ไขจะมี การแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า ค่าธรรมเนี ยมหลักสูตรครอบคลุมดังนี ้ ค่าเล่าเรียน ค่าที่พักร่วมกับนักเรียนอื่นรวมทัง้ อาหารเช้าและอาหาร เย็น ใน วันธรรมดา และอาหารเชา้ ควบเที่ยงและอาหารเย็นในวัน สุดสัปดาห ์ คา่ เรียน พิเศษและการใหค้ ำ�แนะนำ �เกี่ยวกับการเขา้ ศึกษาตอ่ ในมหาวิทยาลัย รวมถึง ค่าธรรมเนียมการสอบภายนอก อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าค่าธรรมเนียม บางประเภท อาทิ ค่า ธรรมเนียมการสมัคร ค่าสื่อการสอนและค่าธรรมเนียม การสอบซ่อม ไม่รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมหลักสูตร ค่าสื่อการสอนและค่าธรรมเนี ยมอื่นๆ NY USD Application fee Academic field trips and activities Materials and books fee

OXF GBP

TOR GBP

VAN CAD

275

175

175

275

750

480

480

750

600

375

375

600

การยกเลิก การถอนตัวและการคืนเงิน การยกเลิกหรือถอนตัวในทุกกรณีต้องทำ�เป็ นหนังสือถึงสำ�นักงาน หรือ ตัวแทน EF ภายในประเทศของนักเรียนหรือในประเทศที่ใกล้

โรงเรียนอีเอฟ อินเตอร์เนชั่นเนล อคาเดมี | โรงเรียนมัธยมเอกชนนานาชาติ

การแตกหัก สูญหาย หรือเสียหาย นักเรียนจะต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการกระ ทำ�ของ นักเรียน อันเกิดกับทรัพย์สินของทางโรงเรียนและบ้านที่ นักเรียนพักอาศัย

ภาระการรับผิดของนั กเรียน ภาระการรับผิดใดๆ ของนักเรียนนับเป็ นภาระการรับผิดของ ผู้ปกครองด้วย เช่นกัน โดยให้ถือว่าเป็ นการรับผิดร่วมกัน การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข EF International Academy สงวนสิทธิใ์ นการเพิ่มเติม แก้ไขหรือ เปลี่ยนแปลงข้อกำ�หนดและเงื่อนไขเหล่านี้ในภายหน้ าอันเป็ นส่วน หนึ่ง ของนโยบายการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของทางโรงเรียน ภาระความรับผิด EF International Academy จะไม่รับผิดใดๆ ต่อนักเรียนใน กรณีที่ไม่ สามารถดำ�เนินการให้บริการต่างๆ ที่ EF International Academy พึงให้ ตามสัญญาบริการที่ทำ�กับนักเรียนหากความ ขัดข้องดังกล่าวมีีสาเหตุมาจาก สาเหตุที่ไม่อยู่ในวิสัยควบคุมของ EF International Academy (รวมถึงเหตุ สุดวิสัยต่างๆ) โดย EF International Academy จะไม่ รับผิดต่อการสูญหาย เสียหาย หรือบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือ ทรัพย์สินแต่อย่างใด เว้นแต่ ความเสียหายนัน ้ เป็ นไปตามข้อกำ�หนด ที่ประกาศไว้ชัดเจนตามกฎหมาย การรับรอง สถาบัน EF International Academy ในสหรัฐอเมริกาและสหราช อาณาจักร เป็ นโรงเรียน IB ระดับโลกและได้รับอนุญาตให้เปิ ดสอน หลักสูตร IB Diploma Programme สถาบัน EF International Academy หลักสูตรของสถาบัน EF International Academy ทุก หลักสูตรจัดตัง้ โดย EF International Academy Ltd กรุณาส่งใบสมัครเข้าเรียนนี้คืนที่สำ�นักงาน EF ภายในประเทศของ นักเรียน โดยสามารถหาที่อยู่ของสำ�นักงานได้ที่ www.ef.com/ academy ข้อกำ�หนดและเงื่อนไขในการสมัครนี้จัดทำ�ขึ้นเพื่อใช้ในหลักสูตรที่ เริ่มเรียน ตัง้ แต่เดือนมกราคม ค.ศ. 2013


หลักสูตรอื่นๆ ของ EF เป็ นเวลาเกือบ 50 ปี แล้ว ที่ EF พยายามทำ�ให้โลกทัง้ ใบกลายเป็ นห้องเรียน ในฐานะผู้นำ� ด้านการศึกษานานาชาติ EF นำ �เสนอโครงการจำ�นวนมากสำ�หรับนักเรียนทุกวัยและ ทุกระดับความสามารถ โดยเราเป็ นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการด้านการเรียนภาษา การ ทัศนศึกษา การเรียนในระดับปริญญาและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

Hult International Business School

Top-Ranked One-Year MBA

EF University Preparation

EF Language Courses Abroad

โรงเรียน Hult มีวิทยาเขตห้าแห่ง

เริ่มต้นประกอบอาชีพได้ทันที

เตรียมทักษะภาษาอังกฤษเชิง

สำ�หรับนักเรียนอายุ 16 ปี ขึ้นไป

ซิสโก ลอนดอน ดูไบ และเซียงไฮ้

หลักสูตรปริญญาโทด้านบริหาร

สู่การศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยทัง้

International Language Centres

ทัว ่ โลก โดยมีที่บอสตัน ซานฟราน และติดอันดับ 1% ของโรงเรียน

ธุรกิจชัน ้ นำ �ของโลก Hult เปิ ดสอน หลักสูตรอุดมศึกษาและบัณฑิต

ศึกษาสำ�หรับนักธุรกิจและผู้จัดการ รุ่นเยาว์ที่มีความมุ่งมัน ่ สูง

www.hult.edu

จากมหาวิทยาลัยโดยลงเรียนใน ธุรกิจนานาชาติและการตลาด ดิจิทัลแบบหนึ่งปี ที่ได้รับการ

ยอมรับอย่างสูงเพียงคุณเป็ น

นักธุรกิจผู้มากกว่าความสามารถ อยู่แล้วและมีประสบการณ์การ

ทำ�งานอย่างน้ อยสามปี ก็สามารถ สมัครเรียนหลักสูตร MBA แบบ หนึ่งปี นี้ได้

www.hult.edu

วิชาการและเตรียมความพร้อม ในระดับอุดมศึกษาและบัณฑิต

ศึกษาในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ

เรารับประกันได้ว่านักเรียนที่จบการ

ศึกษาจากเราจะสามารถเข้าไปศึกษา ต่อในหนึ่งใน 150 มหาวิทยาลัย

คู่สัญญากับเราทัง้ ในสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา สิงคโปร์ และออสเตรเลีย

www.ef.com/university

สามารถเลือกเรียนที่ศูนย์ภาษา EF

ที่ตงั ้ อยู่ในเมืองต่างๆ กว่า 40 เมือง

ทัว ่ โลก สำ�หรับหลักสูตรนี้จะเริ่มเรียน ทุกวันจันทร์ตลอดทัง้ ปี โดยนักเรียน สามารถเลือกเรียนได้ตงั ้ แต่ 2–52

สัปดาห์ โรงเรียนของเราได้รับการ

รับรองอย่างครบถ้วนและหลักสูตร

ที่ได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัย ก็เปิ ดสำ�หรับนักเรียนในทุกระดับ ความสามารถ

www.ef.com/centers

EF Academic Year Abroad สำ�หรับนักเรียนอายุ 16 ปี ขึ้นไป การไปศึกษาต่อต่างประเทศนับ

เป็ นหนทางชัน ้ ยอดที่จะได้เรียนรู้

ภาษาอื่นได้อย่างเต็มที่ เพิ่มทักษะ ทางภาษาและลงเรียนในวิชาที่

สนใจก่อนจะกลับประเทศบ้านเกิด ไปพร้อมความสามารถทางภาษา ที่ได้รับการรับรอง มิตรภาพจาก

เพื่อนจากทัว ่ โลก และความทรงจำ� ที่ไม่มีวันลืม

www.ef.com/year

EF Language Travel

EF High School Year

สำ�หรับนักเรียนอายุ 10 ถึง 18 ปี

EF High School Year

EF Corporate Language Training

นักเรียนในวัยเดียวกันในช่วงปิ ด

ได้เดินทางไปต่างประเทศเพื่อไป

ทางภาษาสำ�หรับองค์กรและวิชาชีพ

การเดินทางไปต่างประเทศกับกลุ่ม ภาคฤดูร้อนจะช่วยให้นักเรียนได้ เพิ่มทักษะทางภาษาในการเรียน ช่วงเช้า จากนัน ้ เพิ่มทักษะอื่นๆ

ที่ต้องใช้ในสถานการณ์จริงที่มีความ แตกต่างทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ การเล่นกีฬาเป็ นประจำ�ทุกวัน ทำ�

กิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดเตรียม ไว้ให้ และการทัศนศึกษาในช่วง

วันหยุดจะช่วยให้นักเรียนได้เพื่อน ใหม่จากทัว ่ โลก นับเป็ นการเปิ ด

ประสบการณ์สู่การไปต่างประเทศ ครัง้ แรกที่สนุกและปลอดภัย

เป็ นโครงการแลกเปลี่ยนที่วัยรุ่นจะ อาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์และ

เข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมปลายใน ประเทศนัน ้ ๆ การใช้ชีวิตและศึกษา เล่าเรียนเป็ นเวลาหนึ่งปี การศึกษา

จะช่วยให้นักเรียนกลายเป็ นส่วนหนึ่ง ของชุมชนใหม่และจะได้กลับบ้าน

ไปพร้อมกับความเชี่ยวชาญในภาษา ใหม่และเข้าใจวัฒนธรรมอื่นอย่าง ลึกซึ้ง รวมทัง้ ได้มิตรภาพที่จะอยู่ กับนักเรียนไปตลอดชีวิต

www.ef.com/highschool

หลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อฝึ กฝนทักษะ ต่างๆ โดยเฉพาะ โดยมีหลักสูตร เช่น EF Executive Institutes Abroad ซึ่งเป็ นโรงเรียนภาษา

อังกฤษเพื่อธุรกิจบนระบบออนไลน์ ที่ก้าวล้ำ�ที่สุด EF เป็ นสถาบัน

ที่ได้รับความไว้วางใจด้านบริการ ทางภาษาจากบริษท ั และองค์กร ต่างๆ กว่า 1,200 แห่ง อาทิ HSBC Xerox และ IBM.

www.ef.com/corporate

www.ef.com/centers

www.ef.com/academy

57


58

โรงเรียนอีเอฟ อินเตอร์เนชั่นเนล อคาเดมี | โรงเรียนมัธยมเอกชนนานาชาติ


เริม ่ ต้นการเดินทาง ไปกับเรา ได้แล้ววันนี ้ ที่ปรึกษาด้านรับสมัครของ EF International Academy พร้อมให้คำ�ปรึกษาและตอบคำ�ถาม เกี่ยวกับหลักสูตรมัธยมปลายนานาชาติทุกวัน ตลอด 24 ชัว่ โมง

ไปกันเลย www.ef.com/academyconsultation

ทำ�นัดหมายเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับการรับสมัครเป็ นการส่วนตัวได้ที่

www.ef.com/academytest

พิจารณาความสามารถทางภาษาอังกฤษของคุณ ขอทำ�ข้อสอบวัดความสามารถได้ที่

www.ef.com/academyevents

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับงานและการสัมมนาผ่านระบบออนไลน์

www.ef.com/academyvideos

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนและหลักสูตรผ่านวิดีโอออนไลน์

www.ef.com/academyapplication

ดาวน์โหลดใบสมัครเรียนที่ EF International Academy.

ไปกันเลย ทำ�ไมต้องเรียนที่ EF International Academy www.ef.com/aboutacademy หลักสูตรการศึกษา www.ef.com/academyprograms EF International Academy New York: www.ef.com/academynewyork EF International Academy Torbay: www.ef.com/academytorbay

นักเรียนของเรา www.ef.com/academystudents ชีวิตในรัว ้ โรงเรียน www.ef.com/academylife การเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย www.ef.com/academyresults การสมัครเรียนที่นี่ www.ef.com/academyadmissions คำ�ถามที่พบบ่อย www.ef.com/academyfaq

EF International Academy Oxford: www.ef.com/academyoxford

ติดต่อเราได้ท่ี facebook.com/efacademy

youtube.com/efprivatehighschools

efacademyblog.wordpress.com/

efacademy.smugmug.com

www.ef.com/academy

59


EF International Academy 2013 - 2014

www.ef.com

โรงเรียนมัธยมเอกชน สำ�หรับนั กเรียนอายุ 14 – 19 ปี

เส้นทางสู่มหาวิทยาลัยที่ ดีท่ส ี ุดในโลก

EF Addresses and Contacts: EF Education First (แผนก International Academy) อาคารเอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ชัน ้ 25 เลขที่ 622 ถนน สุขุมวิท คลองตัน คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 02-664-9767 โทรสาร 02-664-9960 อีเมล์ IAThailand@ef.com

Accreditations & Memberships The EF school in Oxford is:

The EF schools in Torbay and Oxford are members of:

The EF school in Torbay is accredited by the British Accreditation Council for Independent Further and Higher Education:

The EF school in New York is accredited by:

The EF school in New York is a member of:

EF International Academy in New York , Oxford and Torbay are IB World Schools, offering the IB Diploma Programme. EF International Academy in Vancouver is interested* in pursuing authorization as an IB World School, delivering the Diploma Programme. *Only schools authorized by the IB organization can offer any of its three academic programmes: the Primary Years Programme (PYP), the Middle Years Programme (MYP), or the Diploma Programme. Candidate status and interested school status give no guarantee that authorization will be granted. For further information about the IB and its programmes, visit www.ibo.org

EF International Academy schools are accredited by the University of Cambridge International Examinations Centre.

Brochure_IA_TH_2013