Page 1

12

2006. NOVEMBER 20. HÉTFÔ

NÉGYKERÉK LEXUS G450H TESZT

jövô héten a Négykerék mellékletben

MINÔSÉGBIZTOSÍTÁSI DÍJ A BMW-NEK

WINTERKORN JÓVÁHAGYÁSA

Három társával együtt a BMW-csoport kapta a vállalkozások minôségéért járó egyik legfontosabb európai kitüntetést, az Európai Alapítvány a Minôségbiztosításért (European Foundation for Quality Management – EFQM) Excellence Award díját, amelyet Frank Peter Arndt termelésért felelôs vezetô, a BMW AG igazgatótanácsának tagja Budapesten vett át. METRO

A Volkswagen felügyelôbizottsága pénteken jóváhagyta az új vezérigazgató, Martin Winterkorn kinevezését, január 1-jei hatállyal. MTI

AUDI A közelmúltban Ma-

gyarországon járt prof. dr. Martin Winterkorn, az AUDI AG igazgatótanácsa elnöke, aki „Elektronika a gépjármûgyártásban” címmel elôadást tartott a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. Az Audi vezére, aki az egyetem tiszteletbeli professzora, aláírta a BME–Audi Kutató-Fejlesztô Intézet alapító okiratát, amelyet az egyetem és az Audi Hungaria Kft. hozott létre. Az intézetet évente 350 ezer eurót (100 millió forintot) meghaladó értékû megbízásokkal látja majd el az ingolstadti Audi AG és a gyôri vállalat. Martin Winterkorn elôadását arra építette fel, hogy mára alapvetôen megváltoztak az autót vásárlók igényei. A vevôk speciális igényeit, a biztonsági, szórakoztató és más egyéb funkciókat mind magas színvonalon kell megjeleníteni. Emellett arra kell törekedni, hogy az autósok a lehetô legegyszerûbben tudják az összes funkciót vezérelni. A legtöbb autós naponta minimum egy-két

HAZAI JELENLÉT

Az Audi AG 1993-ban jelent meg befektetôként Magyarországon, 60 millió euró értékû beruházással. A cég azóta csaknem hárommilliárd eurót fektetett be az országban órát tölt az autójában. Elvárja, hogy ezt a nem kevés idôt a legkényelmesebben és a legbiztonságosabban töltse el. Ma az Audik 70 százalékát is személyre szabva adják el. Ma mindenki különbözôt, speciálisan neki átalakított autót szeretne, és ezért hajlandó is áldozni. Érdekes lehet a szakembe-

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @? ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@ @? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@ @? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@ @? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@ @? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@ @? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@ @? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@ @? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@ @? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@ @? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@ @? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@ @? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@ @? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@ @? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@ @? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@ @? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@ @? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@ @? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@ @? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@ @? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@ @? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@ @? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@ @? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@ @? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@ @? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@ @? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@ @? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@ @? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@ @? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@ ?@@ @? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@ @? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? ?@@6X?f@@@@@@?@@@@@@@@@@?@@@?e@@@@@@@?e?@@@h?@@@f?@@@e?@@@?@@@ ?@@@@@@?hf@@f@@@?e@@@@g@@@@g@@@? ?@@ @? J@@@1?f@@@@@@?@@@@@@@@@@?@@@?e@@@@@@@?e?@@@L?gJ@@@f?@@@L?J@@@?@@@ ?@@@@@@?hf@@f@@@?e@@@Yg@@@Yg@@@? ?@@ @? 7@@@@?f@@@@@@?@@@@@(Y@@@@@@5?e3@@@@@@@@@@@@@1?f?W&@@@W2@@@@@@)?&@@@?@@@@@6?2@@6?2@@@6X@@@@@@@@@@@@@@@@@6X@@f@@@@@@@@@@6?2@@@@@@@@@@@@@@@@W2@@@@? ?@@ @? @@@@@Lf@@@@@@?@@@@@e3@@@@@H?eN@@@@(Y@@@@@@@5?f?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@ @? ?J@@@@@1f@@@@@@@@@@@@)XN@@@@@fJ@@@@Y?@@@@@@@Y?f?@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@ @? ?7@@@@@@L?e@@@@@@@@@@@@@1?@@@@5f7@@@@@@@@@?@@@@@@@e?@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@?@@@@@f@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@ @? ?@@@@@@@1?e@@@@@(Y@@@@@@@?3@@@Hf@@@@@@@@@@?3@@@@@@e?3@@@@@@@@?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@?@@@@@f@@@@@@@@@?@@@V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L ?@@ @? ?@@0?4@@@?e@@@@0Y?@@0?4@@?V4@@?f@@@@@@@@@@?V4@@@@@e?V4@@0?4@@?V4@0?4@@0?4@@@@0?4@@0MI4@@0?4@?@@@0?4@0?4@@?@@@@@f@@@@@@@@@?@@@?V4@@@@@@@@@@@@@V4@@@@@ ?@@ @? ?I4@@? ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? @@e?@@@@?heO2@?hfW2@@@?e@@f?@@?h@@ @@@?h@@@?@? ?@@?e@@@?g@@@?@@ ?@@ @? @@e?@@@@?hO2@@@?hf7@@@H??J@@f?@@?h@@ ?J@@he@@e@W2@ ?@@?e@@@?g@@@?@@g?O)X ?@@ @? W2@@@?e@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@W2@@@@@@@@@6X@@@@L??7@@@@@6X@@@@@6?2@@@@@W2@@@@@@@6?2@@@@@@6?2@@6?&@@1?e@6?2@@@@1?@@@@e?@@@6?2@@@@@@@@@@@6X@@@@@@@@@@@@@?@@@6?2@@@@@1 ?@@ @? 7@@@@?e@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1??3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e@@@@@@@@@?@@@@e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5 ?@@ @? @@@@@?e@@@@@@?W@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@?@@@@@?W@@??N@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@?e@@@@?@@@@?@?@@e?@@@@@@@@@?@@(Y@@@?@@?@@?@@(Y@X?@@@@@?@@@@@?@H ?@@ @? @@@@@Le@@@@@@W&@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@W&@5?e@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e3@@@@@@@@?@?@@e?@@@@@@@@@@@@Y?@@@@@@?@@@@@Y?@)X@@@@@@@@@@@?@? ?@@ @? 3@@@@1e@@@@@@@@@V'@@?3@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@H?e@?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?eN@@V'@@@@@@?@@e?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?@@@@ ?@@ @? V4@@@@e@0?4@@@@@?V4@?V4@0?4@@@?@0?4@0?4@@@@@@@@f@?V4@0?40?4@0?4@@@@0?4@0Y@@@@@V4@0MI4@0?4@@0?4@0Y?e?@@?V4@@@@@?@@e?V4@0?4@@@@@@@@@0?4@@@0?4@@@0?4@0?40?4@@@0Y?@@@@ ?@@ @? ?@@@@5 ?I4@ ?@@ @? I40Y ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? @@f?@@? ?@e?@@?g?@@?heW2@@@?eW2@?@@@@ ?@e?@@? ?@@?hf?@@@?@?@f@@@?@@ ?@@ @? @@f?@@? O26Kf?@e?@@?e?O26X@@?gO26?&@@@H??W&@@?@@@@ O26Kf?@e?@@? ?@@?hfJ@@??@?@f@@@?@@ ?@@ @? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e@@@@@@6?2@@@@@@@@@@@@@@6X@W2@@@@@@@@@@@@@@6?2@@@@@@@@@@@e?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??@?@W2@@@@@@@@@@@@@@@@f?W2@@6?2@@@@@@@@@@@@@@@6?2@@@@@@@@6Xe?@@@6?&@@)X@?@W2@@@?@@@@@@ ?@@ @? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1e?@@@@@@@@@@@?@@@@@@?@@@@@@ ?@@ @? @@@@@@@@@@@@@@@@?@@?e@@?@?@@@@@@@@@?@@@@?@@@@@@@@?@@@@?@@@@?@@?@@@@@@@@@@@?@@e?@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@?@@@@?@?J@?@@@?@@?@@@@@@@@@?@@f?@@?@@@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@e?@@@@@@@e?@e@@@@@@@@?@@@?@@?@@@@ ?@@ @? @@@@@@@@@@@@@@@@?@@?e@@?@?@@@@@@@@@?@@@@?@@@@@@@@@@@@@?@@@@?@@?@@@@@@@@@@@?@@e?@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@?@@@@?@W&@?@@@@@@?@@@@@@@@@?@@f?@@?@@@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@W2@@@@@@@@e?@e@@@@@@@@?@@@@@@?@@@@ ?@@ @? @@@@@@@@@@@@@@@@?@@?e@@?@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V'@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@5e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@V'@@@@@@@@@@@@@?@@@@e?@@@@@@@@@@@@?3@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@e?@e@?@@@@?@?@V'@@@@@@@@@@ ?@@ @?hf?J@@V4@0?40?4@0?4@?@@?e@@?@?@0?4@0Y@@@@@V40?4@0?@?V4@@@@?@0?4@@@?@0?4@0?4@@@@0Ye?@@@@@@@@@@@@@@@@@0MI4@0?4@@@@@@?@?V4@@@0?4@@@@@@?@@@@e?@@@@@V4@@@@@?V4@@@@@?@0?4@0?4@@@@@@e?@e@?@@@@?@?@?V4@@@@@@@@@ ?@@ @?hf?7@5 @@@@5? ?@@? ?I4@e?@@@@5 ?@@ @?hf?@0Y ?I40Y? ?@@? I40Y ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? ?W2@@@g@@@@@?f?W2@?@@@@?h@@@@?@@??@@@ ?@@@f?@@@@?gO2@?g@@@@g@@ ?@@? @@h@@@? ?@@?@@@@ ?@@ @? ?7@@@@g@@@@@?f?7@@?@@@@?fO26X@@@@?@@?J@@? J@@?f?@@@@?f?@@@@?g@@@@g@@ ?@@? @@h@@Y? ?@@?@@@@ ?@@ @? ?@@@@@e?W2@@@@@@@@@e?@@@@@?@@W2@@@@@@@@@@@@@@W&@@)?2@@6?2@@@@@6?&@@)?2@@@@@@@Lf?3@@@?eW2@@@@@@@@6Xe@@@@@@@@@6?2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6?2@eW2@@6?2@@@@@6?2@@6X@@@@@@@L? ?@@ @? ?@@@L??7@@@@@@@@@@e?@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1f?N@@@?e7@@@@@@@@@@1e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@5e7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1? ?@@ @? ?@@@1??@@?@@@@@?@@e?@@@@@?@@@@@@@?@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@?@@?@@@g@@@?e@@@@@@@@?@@@e@@@@?@@?@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@?@@?@@@@@@@@@@@@@@@He@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@? ?@@ @? ?@@@@@5??@@@@@@@@@@@e?@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@f@@@?e3@@@@@@@@@@5e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@?@@?@@@@@@@@@@@@@@@?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@ @? ?3@@@@H??3@@@@@@@@@5e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?3@@@@?@@f@@@?eN@@@@@@@@@@He@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?3@@@@@@@@@@?@@5?e3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@? ?@@ @? ?V4@@@e?V4@@@@@@@0Ye?@@0?4@@0?4@@0?4@@@@@0?40?4@@0?4@@0?4@@@@@0?4@@0?4@?V4@@@?@@f@@@?e?@@@@@@@@@@?e@@?@@@@@@0?4@@0?4@@0?40?4@@@@@@@@@@@0?40?4@@@?V4@0?4@@@@@X@@H?eV4@@0?4@@@@@0?4@@0?40?4@@@?@@? ?@@ @? @@ B@@5 ?@@? ?@@ @? ?@0Y ?@@ @? ?@@ @? ?O2@gO2@@@6X? @@ ?W2@@? ?@@@@@hf@@@@h?@@@@@e?@6X ?W2@he?W2@@? ?@@ @? @@@@fW2@@@@@@)KfW26KgO@K?eO@K?fO@K?@@fO@K?eO@KO26?26KO&@@Y?O26Kh?O@K?@@@@@?O@Ke?O@Ke@@@@eO@K?e?@@@@He?@@)K??O@Ke?O@?26X??O@KeO&@@?W26K?fO&@@Y?O@K? ?@@ @? @@@@f7@@@@@@@@@@??W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6?2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Le?@@@@@@@@@@@@@@@@@)?2@@@@@@@@@W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@ @? @@e?J@@@@@@@@@@@??7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@He@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@ @? @@e?@@@?@@@@@@@@??@@@@@@@@@?@@@@@@@e@@@@@@@?@@@@@@?@@?@@@@@?@@?@@?@@@@@@@@@?@@?@@@@?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@?@@@@@@?@@@e?@@?@@@@@@@@@?@@@@@@@@?@@@@?@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@ ?@@ @? @@e?N@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@?@@?@@@@@@@@@?@@?@@@5?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e?@@@@@@@@@@@@?3@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@ @? @@f3@@@@@@@@@5??@@@@@@@@@@@@@@@@@e@@0MI'@@@@@@@@@@@@@(?4@?@@?@@?@@@@@@@@@?@@?@@@H?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e?3@@@@@@@@@@@?V'@@(?4@?@@@@@@0?'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@ @? V40MeI4@0Y?eI40Mf?I4@0Mh?V4@0Mf?I4@0Yhe?I4@0Mg?@@@f?I40M?f?I40M?f?I4@0Mh?I40M?e?V4@0MI4@0M?e?V40Y?f?I40M??V40M?fI4@0MI4@0Y@@ ?@@ @? ?@@@ @@ ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @?gO2@?f?O2@@@6Khe@@@@?@6Ke?@@@f?O26K?O26Ke?O2@@?hf?@@??@@@heW2@6K?heO2@?f?O2@@@6Kf?@6KheO2@@@6KO2@@?@6K?g@@e@@@?hf?O26K? O26Xhf?@@ @?f?@@@@?e?W2@@@@@@@6Xe?@@@@?@@@@?@@@@6X@@@W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@6KO2@6X@@?J@@@L?eW2@@6?&@@V@@@@6Xf?@@@@?e?W2@@@@@@@6Xe?@@@6KO2@6X?@@@@@@@@@@@@@?@@@@6?2@6X@@?J@@@Le?W2@6?2@?@@@@@@@@@6?2@@@@@6KO2@@@@@)?2@6X?g?@@ @?f?@@@@?e?7@@@@@@@@@1eJ@@@@?@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@W&@@@1?e7@@@@@@@@@@@@@@1f?@@@@?e?7@@@@@@@@@1e?@@@@@@@@@)X@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@W&@@@1e?7@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?g?@@ @?g?@@?e?@@@@@@@@@@@e7@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@?@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e@@@@@@@@@@@@@@@@g?@@?e?@@@@@@@@@@@e?@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e?@@@@@@@?@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@?g?@@ @?g?@@?e?@@?@@@@@?@@e@@@@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@?@@@@?@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@?@@?e@@?@@@@@@@@@@?@@g?@@?e?@@?@@@@@?@@e?@@?@@@@?@@@@@?@@?@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@?@@e?@@@@@@@?@@?@@@@@?@@@@?@@?@@@@@@@@@?@@@@@?g?@@ @?g?@@?e?@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@f?@@?e?@@@@@@@@@@@e?@@@@@@@@@@@@@?@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e?@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@?@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@?f?@@ @?g?@@?e?@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0?4@@@@?e@@@@@V4@@@@@@@@@@@f?@@?e?@@@@@@@@@@@e?@@@@@@@@@0?4@?@@?@@@@@@0?4@@@@@@@@@@0?4@@@@e?@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@?@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@?f?@@ @? @@ @@@@@?f@@@?e@@ ?@@?f?@@ @? @@ @@@@@?f@@@?e@@ ?@@?f?@@ @? ?@@ @? ?@@@@@he?@@@hf?@@?h@@ @@@@e?@@? @@@?he@@@?h?@@@ @@@@@@g?@@@ ?@@ @? W2@@g?@@@@@he?@@@hf?@@?h@@ @@@5e?@@? @@@?h?J@@@?hJ@@Hg?W26K?g?O26K?h?J@@@@@@g?@@@ ?@@ @? 7@@@f@@@@@@@@@6X?e@@@6X@@@@@@@?@@6?2@6X@@@@6?2@@6X@@@@?@6?2@6?2@@@@@@@@?e?@@@@6?2@@@@@@@@@@6?2@@@6?2@@@@@@@6?2@@6?&@@@W2@@@e?W&@@?O2@@@??7@@@@@@6?2@@@@@@@@@6?2@@6?&@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@ @? @@@@f@@@@@@@@@@1?e@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@1e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e?7@@@@@@@@@??3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@ @? @@f@@@@@@@@@@@?e@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@e?@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@L??@@@@@@@@@@??N@@?@@@@@@@(Y@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@ ?@@ @? @@f@@?@@@@@?@@??J@@@@@@@@@?@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@e?@@?@@@@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@1??@@@@@@@@@@?e@@?@@@@@@@H?@@@@@?@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@ @? @@f@@@@@@@@@@5??'@@@@@@@@@?@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@@@@?@@@?@@@@@@@@@@@@@@@e?@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5??@@@@@@@@@@?e@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@ @? @@f@@@@@@@@@0Y??V4@@0?4@@@?@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@0?4@X@@@?@@@@@@@@@@@@@@@e?@@@@0?4@@@@@@?@@@@@@@?@0?4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y??@@@@@@@@@@?e@@@@@@@@@@e@@@@@@0?4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@ @? ?B@@@5 ?@@ @? @@0Y ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? ?@@@@6X?@@@@he@@@?e@@gW2@?f@@g@@@@e@@@? @@6Ke?@@@ ?@@ @? ?@@@@@)X@@@@he@@@?e@@g7@@?f@@g@@@@?J@@@? @@@@6K?@@Y ?@@ @? ?@@?@@@@@@@@@6?2@@@@@@@@@@6X@@@@@?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?7@@@W2@@@6?2@@6?2@@6X@@@@@@@@@@@@@@@?@@ ?@@ @? ?@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Le@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@ ?@@ @? ?@@@@@@@@?@@?@@@@@@@@@@@@?@@@@?@@1e@@@@@@@@@@?@@@@?@@@@?@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@ @? ?@@?@@@@@?@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@5e@@@@@@@@@@?@@@@?@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@ @? ?@@@@@@@@@@@?3@@V'@@@@@@@@@@@@@@@He@@@@@@@@@@?3@@5?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@ ?@@ @? ?@@@@0?4@@@@?V4@?V4@@@@@@@0?4@@@@?e@@0?4@@@@@?V40Y?@@@0?4@@@@@@@@@V4@@0?4@@0?40?4@@@@@@@@@@@?@@ ?@@ @? @@@@5? ?@@ @? @@@0Y? ?@@ @? ?@@ @? ?@@@6XhfW2@?g@?g?@@? ?W2@f?W2@g?W2@?@@?he?W26K?e@@g@?g?@@?W2@@@?g?@e@@@? ?@@ @? ?@@@@1he?W&@h@?g?@@? ?7@@fW&@@e?O2@?7@@?@@?heO&@@@@?J@@g@?g?@@?7@@@H?g?@?J@@ ?@@ @? ?@@?@@?@@@6?2@@@?7@@1?@@@?e@?eW2@@@@@W2@@6?2@6?2@@6K?@@@L?e7@@@W2@@@@?@@@@@@@@@@@@6?2@@@@@@@@W&@@@@@@6X@?eW2@@@@@?@@@@W2@@6?2@@@W&@@1? ?@@ @? ?@@@@@?@@@@@@@@@?@@@@?@@5?e@?e7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1??J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@ @? ?@@@@@@@e@@@??@?@@@@?@(Y?e@?e@@@@@@@@@?@@@@@@?@@?@@@@@@@??7@@@@@@(Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@?@?e@@@@@@@@@?@@@@@@@@@?@@@@?@@? ?@@ @? ?@@??@@@e@@@??@@@@@@?@Hf@?e@@@@@@@@@?@@@@@@@@@?@@@@@@@??3@@@@@@H?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@?e@@@@@@@@@?@@@@@@@@@?@@@@?@@? ?@@ @? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@5??N@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@?e3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@ ?@@ @? ?@@@@0?4@@0Y@@@@V4@@@@@?f@@@@@@@@@@@V4@@@@@@0?4@?@@@@@0Y?e@@@0?@e@0?4@@@@0?4@@@@0?4@@@@@?@0?4@@@@@@0?@?eV4@@@@0?4@@0?4@@@@@@@0?4@@@?@5 ?@@ @? @@@@ ?@@? (Y ?@@ @? @@@@ ?@@? ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? @@heW&eO26Xe@@f?O26KO2@@6KO@KeO@K??W&?W&e?W&??W26X?W26X?@@@@@ ?@@ @? W26Kf@@h?W&@?@@@@1?J@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?7@W&@eW&@??7@@)?&@@)T@@@@@ ?@@ @? 7@@@@@@@@@e?@@?e?7@@?@@?@@?@@@f@@?@@@@?e@@@@@@@@@@?@@@@@e*@@??@@@@@@@?@(M?@@5 ?@@ @? 3@@@@@@@@@e?@@?eJ@@@?@@@@@?N@@f@@@@@@@@@@@@?@@@@?@@?@(Y@@eN@@??@@@@?@@@@eJ@(Y ?@@ @? N@@@@@@@@@h7@?@?@@@@@e@@?@@@@@@@@@@?@@@@?@@@@?@@@@H?@@e?@@?J@@@@@@@@@1?7@H? ?@@ @? ?@@@@@@@@@h@@@@@@@?@@e@@?@@@@@?@@@@?@@@@?@@@@?@@@@e@@e?@@?@@e@@@??@@?@@ ?@@ @? ?@@@@@@@@@?@@@@?f?@V'@@@@e@@e?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5e@@e?@@?N@@@@@@@@@@@@5 ?@@ @? ?@@@@@@@@@?@@@@?f?@?V4@@@e@@fV4@@@@@@0MI4@0MI4@0?(Ye@@e?@@??@@@0?4@@0?40Y ?@@ @? ?@@ @? ?@@@@@@ @? ?@@@@@@ @? ?@@@@@@ @? ?@@@@@@ @? ?@@@@@@ @? W2@? ?@@@@@@ @? 7@@? ?@@@@@@ @? @@@?h?@@??@@@g@@he?@@@h?W2@f@@@?hfW2@?f?@@?e@@hf?@@@f@@f@@?@@@@? ?@@@@@@ @? ?J@@@?h?@@?J@@@g@@f?O26X??@@@hW&@@f@@@?he?O&@@?f?@@?e@@hO26K?@@@f@@f@@?@@@@? ?@@@@@@ @? ?7@@@L?@@@@@@@@@@W&@@@?@@@@@@@W2@@@@@@1??@@@@6?2@@6?&@@@W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@W2@@6X@@?e@@@@6?2@@@@@@@@@@@?@@@@@W2@@@@?@@@@?@@ ?@@@@@@ @? ?@@@@1?@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@5??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@W@@ ?@@@@@@ @? J@@@@@?@@?@@@@@@@@@@@@?@@?@@@@@@@@@?@@H??@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@?@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@?e@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@?@@@@@@@@@@?@@@<? ?@@@@@@ @? 7@@@@@?@@?@@@@@@@@@@@@?@@?@@@@@@@@@?@@L??@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@?@@@@@@@@@@?@@@=? ?@@@@@@ @? @@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@1??@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@?@@@@@@@@@@V@@ ?@@@@@@ @? @0MI4@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@??@@@@0?4@@0?4@@0?4@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@0?4@@0?4@?e@@?@0?4@@@@@@@@@@@@@@?@@?@@@@0?4@@@?@@ ?@@@@@@ @? ?@@? J@@??@@ @? ?@@? 7@@@@@@ @? @@@@@@@ @? @@@@@@@ @? W26K?O26X?W26X?W26K? @@ W26Ke?@@?gW2@??O@Kf?W2@ @@@@@@@ @? 7@@@@@@@)?&@@)?&@@@@ @@ 7@@@@?J@@?f?W&@@?@@@@@?eW&@@ @@@@@@@ @? @@X@@@@@@@@@@@@@@?@5f?@@@@@@@@6?2@?@@@@@@?@@@@@6X@@@6KO2@6?2@@?e@@X@@W&@@?f?&@@@?@@@@@?e7@@@W2@@@@@6X? @@@@@@@ @? 3>@@@@e@@@??@@@@@@?f?@@@@@@@@@@@@?@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?e3>@@@@@@@?g?@@?@@?@@?e@@@@@@@@@@@@1? @@@@@@@ @? S@@(Y@L?@@@L?@@@@@@1f?@@?@@@@?@@@@@@@@@@@@@?@@?@@@@?@@@@@@@@@H?eS@@@@@@@@Lg?@@?@@?@@?e@@?@@@@?@@@@@? @@@@@@@ @? 7@@Y?@)X@@@)X@@@@?@@f?@@?@@@@?@@@@@@@@@@@@@?@@?@@@@?@@@@@@@@@f7@@?@@@@@)K?f?@@?@@?@@?e@@?@@@@?@@@@@? @@@@@@@ @? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e?@@?@@@@@@(Y@@@@@@@@?@?@@?@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@??@@V@@f?@@?3@@@5?e@@@@@@@?@@@@@? @@@@@@@ @? @@@@@@@@0?4@@0?4@@0?4@e?@@?@@@@@0Y?@0MI4@@@?@?@@?@@@@@0MI4@0?4@f@@@@@??@@?@@f?@@?V4@0Y?e@@@0?4@?@@@@@? @@@@@@@ @? @@@@@@@ @? @@@@@@@ @? @@@@@@@ @? @@@@@@@ @? @@@@@@@ @? @@@@@@@ @? @@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

rek számára a magneto-radiológiai rendszer, amely az adaptív lengéscsillapító tulajdonságait folyamatosan módosítja. Ezt a TT-nél alkalmazták elôször. Az Audi célja emellett, hogy az aktív és a passzív biztonsági rendszereket egyaránt tökéletesítse. Külön balesetelemzô részleg mûködik a cégnél, ahol megállapították, hogy a legtöbb baleset azért következik be, mert nem veszik észre a holt térbôl érkezô autókat vagy TERV nem tartják Magyaror- be a követési távolságot. szágon A radarelidén 15,3 ven mûködô százalékkal „side assist” szárnyalták rendszer setúl a tavaly gít a holt térelért ered- bôl érkezôk észrevételéményt ben, a „lane assist” rendszer pedig az indokolatlan sávelhagyás, elalvás esetén korrigál. Az Audinál is komoly dilemma, hogy mennyire vegyék ki a felelôsséget a vezetô kezébôl, mennyire adják át kompetenciáit az elektronikának. A sávelhagyást a rendszer rezgô kormánnyal jelzi, ezzel meghagyja a sofôrnek a lehetôséget a korrekcióra. Van olyan rendszer is, amely pásztázza az autó elôtti teret, és ha váratlanul besûrûsödik, lelassul a for-

galom vagy lassabb jármû kerül az autó elé, azonnal csökkenti a sebességet – ez különösen az autópályákon hasznos funkció. Az ESP, vagyis az elektronikus stabilitásnövelô program 40 százalékkal csökkentette a baleseteket. Ha észleli, hogy legalább az egyik kerék nem mozog, a többi viszont igen, kerekekre lebontva stabilizálja az autót.

KATONA LÁSZLÓ

Sokat segít az elektronika, de nem old meg mindent

Bill Gates Ingolstadtban Sok apróbb újdonságot építettek bele az új Audikba, a telefonrendszertôl a bluetooth-kapcsolaton keresztül a Microsoft mp3-lejátszójáig. Az utóbbi miatt Bill Gates nemrég külön Ingolstadtba utazott tárgyalni a német céggel. De az Audié az elsô fénykibocsátó diódás fényszóró, amelyet szintén elektronika vezérel. Az intelligens hátsó világítás, a ködlámpa csak akkor kapcsol be, ha valóban köd van. Ráadásul az izzók élettartama már több, mint az autóé, így nem kell ôket cserélni. Dinamikus kanyarfényszóró is rendelhetô mozgó lámpatestekkel. A Bang & Olufsen több mint 1000 watt teljesítményû egyedi hangrendszerét – nem olcsó, hétezer euró a felár – jelenleg minden ötödik Audi A8-ba, illetve S8-ba beépítik. Az elektronika mára épp olyan fontos lett,

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @? ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@ @? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@ @? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@ @? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@ @? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@ @? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@ @? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@ @? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@ @? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@ @? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@ @? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@ @? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@ @? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@ @? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@ @? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@ @? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@ @? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@ @? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@ @? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@ @? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@ @? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@ @? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@ @? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@ @? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@ @? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@ @? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@ @? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@ @? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@ @? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@ ?@@ @? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@ @? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? ?@@6X?f@@@@@@?@@@@@@@@@@?@@@?e@@@@@@@?e?@@@h?@@@f?@@@e?@@@?@@@ ?@@@@@@?hf@@f@@@?e@@@@g@@@@g@@@? ?@@ @? J@@@1?f@@@@@@?@@@@@@@@@@?@@@?e@@@@@@@?e?@@@L?gJ@@@f?@@@L?J@@@?@@@ ?@@@@@@?hf@@f@@@?e@@@Yg@@@Yg@@@? ?@@ @? 7@@@@?f@@@@@@?@@@@@(Y@@@@@@5?e3@@@@@@@@@@@@@1?f?W&@@@W2@@@@@@)?&@@@?@@@@@6?2@@6?2@@@6X@@@@@@@@@@@@@@@@@6X@@f@@@@@@@@@@6?2@@@@@@@@@@@@@@@@W2@@@@? ?@@ @? @@@@@Lf@@@@@@?@@@@@e3@@@@@H?eN@@@@(Y@@@@@@@5?f?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@ @? ?J@@@@@1f@@@@@@@@@@@@)XN@@@@@fJ@@@@Y?@@@@@@@Y?f?@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@ @? ?7@@@@@@L?e@@@@@@@@@@@@@1?@@@@5f7@@@@@@@@@?@@@@@@@e?@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@?@@@@@f@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@ @? ?@@@@@@@1?e@@@@@(Y@@@@@@@?3@@@Hf@@@@@@@@@@?3@@@@@@e?3@@@@@@@@?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@?@@@@@f@@@@@@@@@?@@@V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L ?@@ @? ?@@0?4@@@?e@@@@0Y?@@0?4@@?V4@@?f@@@@@@@@@@?V4@@@@@e?V4@@0?4@@?V4@0?4@@0?4@@@@0?4@@0MI4@@0?4@?@@@0?4@0?4@@?@@@@@f@@@@@@@@@?@@@?V4@@@@@@@@@@@@@V4@@@@@ ?@@ @? ?I4@@? ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? @@f@@@?he?O2@hf?@@@@?e@@@?e?@@?h?@@? W2@?hW2@?@6K?e?@@??@@?hf@@@@h?@@? ?@@ @? @@f@@@?h?O2@@@hf?@@@@??J@@@?e?@@?h?@@? ?W&@h?O&@@?@@@6X??@@?J@@?he?J@@@Yh?@@?gO26X ?@@ @? ?@@@@?e@@W2@@@@@@@6?2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??7@@@@@@@@@W2@@@@@@6X@@@@@6?2@@@@@@@6?2@@@@@@6?&@@)Xe@@?@@@@@@@@@@@1??@@W&@@@@@@@@@@@@6?&@?@@6KO2@@@@@@@@@@@@@@@@@1 ?@@ @? ?@@@@?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1e3@?@@@@@@@@@@@5??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@5 ?@@ @? ?@@@@?e@@@@?@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y@@?@@??N@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@X?@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@eN@@@@@@@@@@@@@H??@@@@@@@@@?@@?@@?@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@H ?@@ @? ?@@@@Le@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y?@@?@@?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e?@@@?@@@@@@@@@L??@@@@@@@@@?@@?@@?@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@ @? ?@@@@1e@@?@@@@@@(Y@@??@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5e?3@@?@@@@@@@@@1??@@@@@@@@@?@@?@@?@@@@@@@?@@V'@@@@@@?@@@@@@@@@@@? ?@@ @? ?@@@@@e@@?@0?4@0Y?@@??@@@@?@@@0?4@@@@@@@@@0?4@0Y?e@0?4@0?40?4@0MI4@0?40?4@0Y@@@@(?4@0?4@@0?4@0MI4@0Ye?V4@?@@@@@@@@@@??@@V4@@@@@?@@?@@?@@@@@@@?@@?V4@0?4@?@0?4@0?4@@@? ?@@ @? 3@@(Y? ?@5? ?I@? ?@@ @? V40Y ?(Y? ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @?hf?@@?f@@ @@e?@g?O2@he?W2@@@f@@?@@@@? @@e@@ @@ W2@?@@@@e?@@@?@@? ?@@ @?hf?@@?f@@ O@K?f@@e?@f?O2@@@g?O26?&@@@He?J@@?@@@@? O@K?f@@e@@ @@hf?W&@e@@@@e?@@@?@@? ?@@ @?hf?@@@@@6X@@@@@6?2@@6Xf?@@@@@@6?2@@6?2@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@LeW&@@@@@@@W2@@@@@@@6?2@@@@@@@@?@@@@@@@@@@6?2@@@@@@@@?fW2@@@?@@@@?@@@@@@@?@@@6?2@@@@@@@@@@?e@@@6?&@@)X@@@@@@@@?@@@@?@@hf?@@ @?hf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@1f?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1e7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?f7@@@@?@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@?@@hf?@@ @?hf?@@@@@@@@@@@@@@@@?@@f?@@?@@?@@@@@@@@?@@?@?@@@@@@@@@?@?@e@?@@@@?@@@@@@@@@@@?W@@e@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@?@@?@?@@?@@@@@?@@?@@@@@@@@@?@@?f@@?W@?@@@@?@?W@@@@?@e@@@?e@@@@@@@?e@@?@@@@@@@@@@@@?@@?@@@@? ?@@ @?hf?@@@@@@@@@@@@@@@@?@@f?@@?@@?@@@@@@@@?@@?@?@@@@@@@@@?@?@e@?@@@@?@@@@@@@@@@@W&@5e@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@?@@?@?@@?@@@@@@@@?@@@@@@@@@?@@?f@@W&@@@@@@?@?7@@@@?@e@@@W2@@@@@@@@?e@@?@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@? ?@@ @?hf?@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@e?@@?@@?@?@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@?@e@?@@@@?@@@@@@@@@@@@@@He3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@?@?e@@@@@@@@@@@@?3@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@?e@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@hf?@@ @?hfJ@@V4@0?40?4@0?4@?@@@@e?@@?@@?@?@@@@@@@@@?@0?4@0?40?4@@?@e@?@@@@?@0?4@0?4@@@@@@?eV4@@@@@@0?4@@@@@@0MI4@0Y?@@@@@@@@0?4@@@0MI4@@@@@?@@?@?e@@@@@V4@@@@@?V4@@@@@e@?4@0?4@@@@@@?e@@?@0?4@0?4@@0?4@@@@@@@?@@hf?@@ @?hf7@5? ?I4@ I4@@@5 @@ @?e@@@@5? ?@@ @?hf@0Y? I40Y @@ ?I40Y? ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? ?O2@g?@@?@@g@@@@@@ ?@@6K?e?@@@@@@?h@@@@@? ?@@? @@@?f?@@? ?@@@ ?@@ @? @@@@g?@@?@@g@@@@@@ ?@@@@6X??@@@@@@=h@@@@@?gW26Kf?@@? @@Y?f?@@? ?@@@ ?@@ @? @@@@f@@@@@?@@@@@?e@@e@@@@@@@@@@@6?2@@6?2@?@@@@@@@1?e?@@?B@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e7@@@@@@6X@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X@@@@@@@@@6?2@@@@@@@@@@@ ?@@ @? @@f@@@@@?@@@@@?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@5?e?@@??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@ @? @@f@@?@@?@@?@@?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@H?e?@@??@@?@@@@@?@@?@@@@?@@eN@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@?@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@?@@@@?@@@@@@@@@@ ?@@ @? @@f@@@@@?@@@@@?e@@V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@L?e?@@??@@?@@@@@?@@?@@@@?@@e?@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@ @? @@f3@@@@?@@@@5?e@@?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?e?@@??@@?3@@@@@@@?@@@@@@5e?@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@ @? @@fV4@@@?@@@0Y?e@@e@0?4@0?4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?@@??@@?V4@@@@@@?@0?4@0Ye?@@@@@@0?4@?@0?4@0?4@@?@@@@@V4@0Y@@@@0?40?40?4@0MI4@@0?4@@@@@@@@ ?@@ @? ?3@@@5f?@@@ ?I4@ ?@@ @? ?V4@0Yf?@@@ ?@@ @? ?@@ @? O2@?f?O2@@@g@@@@@@@@@?@@@?e?@@@@@@?@6?2@@6?2@@@?@@@@?e?@@@@@@@?@@@@6X?e@@@@@@@@@6?2@@e@@@?f@@ ?@@@g@@ ?@@? ?@@ @? ?@@@@?e?W2@@@@@W)X?e@@@@@@@@@X@@@Le?3@@@@@?@@@@@@@@@@@@?@@@@?e?@@@@@@@?@@@@@1?e@@@@@@@?@@@@@He@@@?O@K?@@W)X?W26XeO@KO@KeJ@@?eO@K?@@fO26X?W26K?O26K?@@? ?@@ @? ?3@@@?eW&@@@@@@@@)Xe@@@@@@@@V@@@@1e?N@@@@@@@@@@@@?@@?@@?@@@@?eJ@@@@@@@@@@?@@@?e@@@@@@@?3@@@5?e@@@@@@@@@@@@)?&@@)?2@@@@@@6?&@@)?2@@@@@@@@@@@@@)?&@@@@@@@@@@@? ?@@ @? ?N@@@?e7@@@@@@@@@@1e@@@@@@@@?@@@@@L?e@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@?@@?e7@?@@@@@@@@@@@5?e@@@@@@@??@@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@ @? @@@?e@@@?@@@@@@@@e@@@@@@@@X@@@@@1?e@@@@@@@?@@?@@@@?@@@@?@@?e@@@@@@@@@@@@@0Y?e@@@@@@@?7@@@1?e@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@?@@?@@@@@@@@@@?@@@@@@?@@?@@@@@?e@@@@@@@? ?@@ @? @@@?e3@@@@@@@@@@5e@@@@@??B@@@@@@@?e3@@@@@@?@@@@@@@@@@@5?@@@@@@@@@@@@@@@@?g@@e?@@?@@@@@Le@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@ @? @@@?eV'@@@@@@@@(Ye@@@@@?e@@0?4@@?eV40?4@@?3@@@@@@@@@@H?@@@@@@?I'@@@@@@@?g@@e?@@@@0?4@@e3@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@?@@@@@V'@@@@@@@@@@0?4@@@@@(?'@@@@@@@@@@@@@@ ?@@ @? ?V40M??I40Y? V4@0MI4@0?@?f?I@??V4@0M V40MI40MgI40Mf@@@@@?V40M?@@@0Mf?I4@0Y?V4@0MI4@0M??@@5 ?@@ @? @@@@@?f?@0M ?@0Y ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? ?@@@@@f?O2@@@6Kf?@@@@@@? ?O26?26Xe@@@@@6K? @6X?f@6K? W2@6K?f@@ ?@@? ?@@ @? ?@@@@@e?W2@@@@@@@6Xe?@@@@@@W2@6?2@@@6?2@@@?@@?@@@@@@@1e@@@@@@@6?2@@@@@6?2@@@@@6KO2@6KO2@6X?e@@)?2@6X@@@@6?2@6X?@@6?2@@6?&@@V@@@@6X@@W26?2@6X?@@@6?2@@@?@@? ?@@ @? ?@@X@@eW&@@@@@@@@@1e?@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@?@@@@@@@5e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?e@@@@@@@@@@@@@@@@@)X@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X@@@@@@@@@?@@? ?@@ @? V@@5e7@@@@@@@@@@@e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@?@@@@?@@He@@@@@0Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@ @? ?@@@@?e3@@?@@@@@@@@e?@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@?@@?@@@@?@@Le@@@?e?@@@?@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@?e@@?@@@@@@@?@@@@@@@@@@?@@?@@@@@@@@@@?@@@@@@?@@?@@@@@?e@@@@@@@? ?@@ @? ?@@@@1eN@@@@@@@@@@5e?@@?@@@@@@@@@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@1e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@?e@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@ @? ?@@@@@e?@@@@@@@@@0Ye?@@?@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@?@@@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@?e@@@@@@@@@@?@0?4@@0?4@?@@@@@V4@@@@@@@@@@0?4@@@@@0?4@@@@@@@0?4@@@? ?@@ @? ?@@? @@@@@?f@@@? ?@@? ?@@ @? ?@@? @@@@@?f@@@? ?@@? ?@@ @? ?@@ @? @@@@h@@@??@@?W&?@@@@?@@e?@@@g@@@? @@@?e@@@?f@@fW2@?@@ ?@@? ?@@ @? ?@@@@@g@@@@h@@@??@@W&@?@@@@?@@e?@@@eW26X@@@? @@@?e@@@?f@@f7@@?@@ ?@@? ?@@ @? ?@@@@@eW2@@@@@@@@@?e?J@@@L?@@@@@@@@@@?@@W2@@@@e7@@@@@@@@@@?@@?@@@@@6?2@@@@?e@@@@@@6X@@@@6X@@@?@@W2@@@@@6?2@@6?2@@6X@@? ?@@ @? ?3@@@@e7@@@@@@@@@@Le?7@@@1?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e3@@@@@@@@@@?@@?@@@@@@@@@?@@?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@ @? ?V@@@@e@@@@@@@@@@@1eJ@@@@@?@@?@@@@@@@@@@@@@@@@eN@@?@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@?@@?e@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@ @? @@@@@@e@@@@@@@@?@@@e7@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@?@@@e?@@?@@@@?@@@@@?@@@@@@@@@?@@?e@@@@@@@@@@@@?@@?@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@? ?@@ @? N@@@@5e3@@@@@@@@@@5e@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@ @? ?@@@0YeV4@@@@@@@@0Ye@@0?4@@@@?@0?4@@0?40?4@@@@e?@@@@@@@@@0?4@@@@@@@@@@@@@@?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0?4@@@@@0?4@@0?4@@@@@@@@@ ?@@ @? @@ ?@@5 ?@@ @? @@ ?@0Y ?@@ @? ?@@ @? @@g?@@@@@g@@e@@f?@@@ ?@@? ?@@?e?@@?f@@@?e?@@@?@@? ?@@@ ?@0 @? W2@@gO2@@@6K?f@6?2@6K?eO2@6K? ?@6?2@6K ?W2@6Xe?@6Ke?O2@6KeO2@@?@6K O2@@ ?@@ @? &@@@f@@@@@@@@@6X?e@@@@(R@@@@@@@@@@@@6?2@@6?2@@@@@@@@e?@@@@@@@@@6?2@?@6?2@@6?&@?@1e?@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@6?2@@6?2@@@@@@ ?@@ @? @@f@@@@@@@@@@1?e@@@@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e?@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@?@@e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@ @? @@f@@?@@@@@?@@?e@@@@)X@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@e?@@?@@@@@?@@@@?@@@@@@@@@@?@@e?@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@?@@?@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@ @? @@f@@?@@@@@?@@?e@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@e?@@?@@@@@?@@@@?@@@@@@@@@@?@@e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@?@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@ @? @@f@@@@@@@@@@5?e@@V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@ @? @@f@@@@@@@@@0Y?e@@?V4@@@@@@@@@@@@@0?4@@0?4@@@@@@@@e?@@@@@@@@@0?4@@@0?4@@0?4@@@@e?@@@@@@@@@@@@@@@@0?4@@@@@@@@0?4@@0?4@@@@@@@@ ?@@ @? @@@? ?@@ @? @@@? ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? ?@@@@6X?@@@@he@@@?e@@gW2@?f@@g@@@@e@@@? @@6Ke?@@@ ?@@ @? ?@@@@@)X@@@@he@@@?e@@g7@@?f@@g@@@@?J@@@? @@@@6K?@@Y ?@@ @? ?@@?@@@@@@@@@6?2@@@@@@@@@@6X@@@@@?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?7@@@W2@@@6?2@@6?2@@6X@@@@@@@@@@@@@@@?@@ ?@@ @? ?@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Le@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@ ?@@ @? ?@@@@@@@@?@@?@@@@@@@@@@@@?@@@@?@@1e@@@@@@@@@@?@@@@?@@@@?@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@ @? ?@@?@@@@@?@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@5e@@@@@@@@@@?@@@@?@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@ @? ?@@@@@@@@@@@?3@@V'@@@@@@@@@@@@@@@He@@@@@@@@@@?3@@5?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@ ?@@ @? ?@@@@0?4@@@@?V4@?V4@@@@@@@0?4@@@@?e@@0?4@@@@@?V40Y?@@@0?4@@@@@@@@@V4@@0?4@@0?40?4@@@@@@@@@@@?@@ ?@@ @? @@@@5? ?@@ @? @@@0Y? ?@@ @? ?@@ @? ?@@@6XhfW2@?g@?g?@@? ?W2@f?W2@g?W2@?@@?he?W26K?e@@g@?g?@@?W2@@@?g?@e@@@? ?@@ @? ?@@@@1he?W&@h@?g?@@? ?7@@fW&@@e?O2@?7@@?@@?heO&@@@@?J@@g@?g?@@?7@@@H?g?@?J@@ ?@@ @? ?@@?@@?@@@6?2@@@?7@@1?@@@?e@?eW2@@@@@W2@@6?2@6?2@@6K?@@@L?e7@@@W2@@@@?@@@@@@@@@@@@6?2@@@@@@@@W&@@@@@@6X@?eW2@@@@@?@@@@W2@@6?2@@@W&@@1? ?@@ @? ?@@@@@?@@@@@@@@@?@@@@?@@5?e@?e7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1??J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@ @? ?@@@@@@@e@@@??@?@@@@?@(Y?e@?e@@@@@@@@@?@@@@@@?@@?@@@@@@@??7@@@@@@(Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@?@?e@@@@@@@@@?@@@@@@@@@?@@@@?@@? ?@@ @? ?@@??@@@e@@@??@@@@@@?@Hf@?e@@@@@@@@@?@@@@@@@@@?@@@@@@@??3@@@@@@H?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@?e@@@@@@@@@?@@@@@@@@@?@@@@?@@? ?@@ @? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@5??N@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@?e3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@ ?@@ @? ?@@@@0?4@@0Y@@@@V4@@@@@?f@@@@@@@@@@@V4@@@@@@0?4@?@@@@@0Y?e@@@0?@e@0?4@@@@0?4@@@@0?4@@@@@?@0?4@@@@@@0?@?eV4@@@@0?4@@0?4@@@@@@@0?4@@@?@5 ?@@ @? @@@@ ?@@? (Y ?@@ @? @@@@ ?@@? ?@@ @? ?@@ @? ?@@ @? @@heW&eO26Xe@@f?O26KO2@@6KO@KeO@K??W&?W&e?W&??W26X?W26X?@@@@@ ?@@ @? W26Kf@@h?W&@?@@@@1?J@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?7@W&@eW&@??7@@)?&@@)T@@@@@ ?@@ @? 7@@@@@@@@@e?@@?e?7@@?@@?@@?@@@f@@?@@@@?e@@@@@@@@@@?@@@@@e*@@??@@@@@@@?@(M?@@5 ?@@ @? 3@@@@@@@@@e?@@?eJ@@@?@@@@@?N@@f@@@@@@@@@@@@?@@@@?@@?@(Y@@eN@@??@@@@?@@@@eJ@(Y ?@@ @? N@@@@@@@@@h7@?@?@@@@@e@@?@@@@@@@@@@?@@@@?@@@@?@@@@H?@@e?@@?J@@@@@@@@@1?7@H? ?@@ @? ?@@@@@@@@@h@@@@@@@?@@e@@?@@@@@?@@@@?@@@@?@@@@?@@@@e@@e?@@?@@e@@@??@@?@@ ?@@ @? ?@@@@@@@@@?@@@@?f?@V'@@@@e@@e?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5e@@e?@@?N@@@@@@@@@@@@5 ?@@ @? ?@@@@@@@@@?@@@@?f?@?V4@@@e@@fV4@@@@@@0MI4@0MI4@0?(Ye@@e?@@??@@@0?4@@0?40Y ?@@ @? ?@@ @? ?@@@@@@ @? ?@@@@@@ @? ?@@@@@@ @? ?@@@@@@ @? ?@@@@@@ @? W2@? ?@@@@@@ @? 7@@? ?@@@@@@ @? @@@?h?@@??@@@g@@he?@@@h?W2@f@@@?hfW2@?f?@@?e@@hf?@@@f@@f@@?@@@@? ?@@@@@@ @? ?J@@@?h?@@?J@@@g@@f?O26X??@@@hW&@@f@@@?he?O&@@?f?@@?e@@hO26K?@@@f@@f@@?@@@@? ?@@@@@@ @? ?7@@@L?@@@@@@@@@@W&@@@?@@@@@@@W2@@@@@@1??@@@@6?2@@6?&@@@W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@W2@@6X@@?e@@@@6?2@@@@@@@@@@@?@@@@@W2@@@@?@@@@?@@ ?@@@@@@ @? ?@@@@1?@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@5??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@W@@ ?@@@@@@ @? J@@@@@?@@?@@@@@@@@@@@@?@@?@@@@@@@@@?@@H??@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@?@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@?e@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@?@@@@@@@@@@?@@@<? ?@@@@@@ @? 7@@@@@?@@?@@@@@@@@@@@@?@@?@@@@@@@@@?@@L??@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e@@?@@@@@@@?@@@@@@@?@@?@@@@@@@@@@?@@@=? ?@@@@@@ @? @@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@1??@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@?@@@@@@@@@@V@@ ?@@@@@@ @? @0MI4@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@??@@@@0?4@@0?4@@0?4@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@0?4@@0?4@?e@@?@0?4@@@@@@@@@@@@@@?@@?@@@@0?4@@@?@@ ?@@@@@@ @? ?@@? J@@??@@ @? ?@@? 7@@@@@@ @? @@@@@@@ @? @@@@@@@ @? W26K?O26X?W26X?W26K? @@ W26Ke?@@?gW2@??O@Kf?W2@ @@@@@@@ @? 7@@@@@@@)?&@@)?&@@@@ @@ 7@@@@?J@@?f?W&@@?@@@@@?eW&@@ @@@@@@@ @? @@X@@@@@@@@@@@@@@?@5f?@@@@@@@@6?2@?@@@@@@?@@@@@6X@@@6KO2@6?2@@?e@@X@@W&@@?f?&@@@?@@@@@?e7@@@W2@@@@@6X? @@@@@@@ @? 3>@@@@e@@@??@@@@@@?f?@@@@@@@@@@@@?@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?e3>@@@@@@@?g?@@?@@?@@?e@@@@@@@@@@@@1? @@@@@@@ @? S@@(Y@L?@@@L?@@@@@@1f?@@?@@@@?@@@@@@@@@@@@@?@@?@@@@?@@@@@@@@@H?eS@@@@@@@@Lg?@@?@@?@@?e@@?@@@@?@@@@@? @@@@@@@ @? 7@@Y?@)X@@@)X@@@@?@@f?@@?@@@@?@@@@@@@@@@@@@?@@?@@@@?@@@@@@@@@f7@@?@@@@@)K?f?@@?@@?@@?e@@?@@@@?@@@@@? @@@@@@@ @? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e?@@?@@@@@@(Y@@@@@@@@?@?@@?@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@??@@V@@f?@@?3@@@5?e@@@@@@@?@@@@@? @@@@@@@ @? @@@@@@@@0?4@@0?4@@0?4@e?@@?@@@@@0Y?@0MI4@@@?@?@@?@@@@@0MI4@0?4@f@@@@@??@@?@@f?@@?V4@0Y?e@@@0?4@?@@@@@? @@@@@@@ @? @@@@@@@ @? @@@@@@@ @? @@@@@@@ @? @@@@@@@ @? @@@@@@@ @? @@@@@@@ @? @@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

NÖVEKEDÉS

Az Audi világszerte 757 700 jármûvet szállított ki az év elsô 10 hónapjában, ami 8,7 százalékos növekedést jelent a múlt év azonos idôszakához képest mint a mechanikus alkatrészek vagy épp a motor gyártása – egy autógyártó cég szinte szoftvercéggé is vált. Egy Audiban a különbözô vezérlôegységek száma 80, ez olyan, mintha ennyi szá-

mítógép lenne egymáshoz csatlakoztatva. Az új Audi A8-asban már 30 százalék az elektronikai fejlesztések aránya, és az idô sürget, hiszen minden új modellre egyre kevesebb idô jut. Lerövidült az ellenôrzés, a tesztek ideje is, a minôségellenôrzésre külön központot hoztak létre 20 éve. Az elektronika is ki kell hogy állja a próbát, hisz itt egy hiba végzetes is lehet, nem hasonlítható össze a felelôsségük egy PC-gyártó cégével. JÁSPER FERENC

4k 20061120 12  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you