Page 1

ノ ∫ ∫

REG:ULANlENTUL OFICIttL AL TOⅣ BOLEI '':Petrece cu prietenii thi in Tara COpi1lor'' l l l ︲

A■

1:ORGANIZATORUL TORIBOLEI

(1)Organizatorul tombolei estc ASOCIATIA COPILUL SI COPILARIAっ roman6, cu sediul social in Tg. Mures, Livezeni nr. 1 ap.3l, jud. N4ures, Fiscal五

28987484, Cont bancar R054CARP027000754239R001 Banca

arpatlcaぅ

reprezentattt prin Ramona Crlciun,in calitate dc Presedilltc

(2)Regulalllentu1 0icial a bst intocmit§ i va金 ねcut public conお rlll prevederilor legale in vigoare Organizatortll i§ i rezervtt drepttll de a modiica Regulamentu1 0■ cial, urmand ca rcspectivele lllodiicari stt illtrc in vi3oare numai duptt ce acestea au fost puЪ

prealabil, pe wcbsite― urile Organizatolului, Iespcctiv ttlwiCQpliじ 聖 亜 量菫基鰹 興 堕藝 =堅

licate, in

lsic⊆ 二1壁 ia

i rO §

Art 2:CONDITll DE PAR.IICIP2唖 Calllpania este organizath゛ Se desね soartt pe intreg teritoriul iudetului Mures lン a aceasぬ i varsta dc tomboltt pot pa■ icipa persoane nzice avand dollliciliu1/resedinta in Rolllania § minim 18 ani,la data participttrii la Campanic,cu exceplia angaalilor Organizatorului precum il‐ tldele §

si aflnii de gradul I§ i ll ai acestora(copii,pttrittil■ ati,SOt/SOlie)

Al1 3:PERIOADA DE DESFAsURARE A TOA/1BOLEI oara in perioada 17 09 2013-31 102013 Tolllbola se desね §

Art.4iSCOPUL DESFAsURARII TONIBOLEI Scoptli des2§ urttrii acestei tombole este acela de a colecta date de contact dc la cat inai lllulte

persoane, in vederea promovttrii serviciilor realizate si coordonate de Asociatia Copilui si 冒

Copilttria

1 1 1 1 1 3

Aft 5:MEC2螺 lSplUL DESFAsURARII TO_MBOLEl (1)PersOanele intercstte tt participe la tolllbol五 vor completa integralお rmularele de acord dc

lllarketing puse la dispozitie de Organizator,cu datelc personalc ale accstora,respectiv nume

i prenume,CNP,adresa de resedint注 ,numhrul de telefon mobil,adresa de e― mail,nume si § prenumc copi1/ copii, precum si data nasterii a copilului/ copiilor)exprilllandu_§ i totodata 生cordurilc de marketing pentl‐ tl ノ acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal palticiparea la tombol五 vor putea i completate cntat in ibrma scristt cat§ i in ibrlllat electronic, p五 n

accesarea de tttre pa■ icipan“ a Webshe中 ului wlvw ttpnulま cQttanatt S劉

VFWiTttetrecerl■ 中

r奎二 工O FoHllularele completatc↑ n format electronic se trillllit pe adresa

de em讚 li ancuta ttgmirean@gmail COm Datelc personde menlonate in cup● nsul

fOrmularelof trebuie sl coincidh cu cele din acttll de identitate al participanti10r, in caz contrar, ca§ tigtttorii nu vor putea i validati Formularele incomplete ntl vof participa la tragerea la sorli

(2)Se va depune in urnh acordul de marketing completatintegral f§ itui campalliei,o singurtt data,in data de (3)Tragerea la so4i a premillor va avea loc la s藍 主

01 112013 (4)Cele 5 dc premii constall in petrece● gratuitc in Tara COpiilor din Targu¨ Mures,stf premil19r Plutelor nf 2 din Complcxul de Agrcment si SpOrt VIllresul(WeCkend)BeneiCiar五 sunt coptii declarati inお fmularul de acord de prclucrare a datelor cu caracter personal in cadi■ llね miilor cu mai multi cOpli dcclaraJ in brlllular,se va acorda un singur premiu― o petrecere


什 ご乳響轟当 襲

(5)CastightOHi tOmbolei pot alcge intre cele 4 orttsclc din Tara COpiilor,ca locaⅢ

e pentl‐ Ll

petrecerea ca§ tigattt Castigtttorii pot i insotili,in mOd gratuit, de lllaxill1 1 0 oopii Pelltl‐ ll

ofaselui vesel, Orttselui Cetate si Orttselul Vi■ ua1 0rganizatol‐ tll aSigurtt exclusivitatea Spatiului Pcntl‐ t10fttselui Spatia1 0rganizatorui oRぬ treiloCuri a ctte i5 minute iecare si exclusivhate in spttilll amenttat pentl■ l petrecere Pcntru toate petreceHle Organizatorlil oお

ri

bmtura pelatrtl copli(400 ml suc,ap江 ),preCum§ i Servicine si jocuriL corespunz激 o額 e iecttltti orttsel in parte

(6)E離 ragerea va avea loc in prezenta unui avocat sau notar,care va atest〃

ce■ iica rezultatul

extragcrll

A■

6:DESENNAREA s12岨 ヽUNTAREA CAsTIGATORILO:R

(1)VOr i cOnsidcrali ca§ tigtttOn acci participan!i la tOmboh alc cttrorお rlη ularc dc acord de i validate conお rlll Regulanlentului Fiecare §

marketing vor i extrase in data de 01 11 2013

participant la tollabolh are dreptul la un singur prelniu in cazul in care la tragerea la so■ i vor i extrase mai llltllte brmulare ale aceluia§ i participant, va i validat doar priinul lbrllllJlar extras

試e pe Website― ile y=コ ■豊p理 ュ整重C彎壼11■ 114J=ン si (2)Numele castigtttoHlor vOr i a■ § =二 :i fO Castigttorii vor fl contactati in terlllen de 5 zilc calendaristice dc la つ :=・ ・ e菫 ragerii(teleお nic sau prin e¨ mail),conbrm informatiilor irniztte de ace§ tia in data … tll‐

CLlprinsui acordullli de marketing

(3)Dupa ce aぉ st

contacttt de cttre Organizator,acesta va proceda la rczervarca datei

in perioada 15 11 2013-28022014っ in inCtie de disponibilitate ln cazul in care datele din cllprin鋤 l fЭ rl■ lulanllui complettt nu petrecerii intr― ullul dintre orぁ elele din Tara COpiilor〕

coincid cu cele dill actul de identitate al participantului,formulartll respectiv nu va i validat, iar prelniul nu se va acorda

_tt 7:PREIⅣ IIILE (1)VJOarea tuturor premiilor acordcate in cad‐ l tolllbolei este de aproximativ 1 500 1ei (2)Prenliile se vor acorda numai castigtttorilorぅ

nu vor putea tt inlocじ ite ctl altc scrvicii, ial「

castightOrii nu vor putea solicita Organizatol‐ tllui sh le acorde contravaloarea in bani a prelllii10r

A■

8:INFORMAREA PARTICIPANTILOR

(1)Prezcntul Regulament este pus ia dispozitia oriChrei persoane sau autorittti interestte care dorcstc sa ll cOnsulte, ■ind ptlblicat pe website¨ uI Organizatortllui, respectiv

` ■ ` 〃霊壁 曇1二 1重 ≧慶堕量墓ぃ i

壁 (2)PaltiCiparea la tombol涜 implictt obligativitttea respecthrti prevederilor prezentului

Regulament de citl・ e toti palticipan,ti

指 t9:NCETAREA

TOplBOLEI

(1)TOmb01a inceteaztt la data efectuaril e対

rageril,respectiv la data dc 01 11 2013

(2)Tomb01a potte inceta inainte de data mai sus lllentiOnat五

っin cazul apariliei unui evenimellt

ce constituieお

ri五 腱 巧 Of江 ,COnお rm legisl雛 iei in vigoare,inclusiv in cazul imposibilittttii Organizatorului,din motive independente de vointa aCestuia,de a continua prezenta tolη bola

A■ 10:LITIGII (1)EVentualele litigii carc pot aphfea intre Organizatof゛

paltiCipattii la tOmboltt vor i

SOlutiOnate de acestia pe cale amiabil沈

うん


っacestea

vor i

■輌ぎ F ず o

(2)in caZul in care solutiOnarea pe cale allaiabih a litigiilor nu va i posibil五 inaintate instantei judecttoretti competentc in a carei raztt teritoriaほ se antt situat sediul

ratiei Copilul si Copil[ria

11:DISPOZITII FINALE Palticipantii la tOmboltt stlnt dc acord cu prevcderilc prezcntului Regulamcnt Oricc

a Regulamentlllui conduce la nevalidarea prellliilor Prin acceptarea prellliului castigat,palticipantii Stlnt de acord ca lltlmele§ i fbtograia accstora sh ie lち cute publicc si

ね losite ill scopuri publicitare de catre Organizator, in diverse nlatcriale tiparitc, audio sau vldeo (2)Inlaginile premiilor,din cuprinsul materidelor concepute special pentrtl aceasta tOmb01五 sunt doar cu titlu dc prczentare

(3)OrgalliZatoltli nu Fsi asullltt responsabilitatea pelltl‐

necorespunzitoare din punct de vedere al continutului(inお

,

tl おrmularele deteriortte sau rmatii ilizibile, lhisc sau vttdit

cronate etc) (4)OrganiZatomi llll va i tinut rttSpunztttor pentru picrde」

sau distl‐ tlgeri

ale brmularclor,

carO nu ii sunt illlputabile

(5)Rc、

.elldicttrile naustiЯ cate dc prellliiっ

i abuzi、 §

ねisurile si plangerile dovedite ca■ ind neintemeiate

.e.constituie temei pentl‐ t10rganizator in solicitarea de daune intcrese

(6)Organizatortll isi rezeⅣ 五dreptul de a lllodiica prezclltul Regulament,cu conditia de a

publica respectivele modiichri pc web」

te…

ulilc

マ ww.■ 銀二l量 壺■1筆重こ ■ 壺■整

/1odincarea l,i va prodtlcc eた ctele de la data publicttrii/ai,ユ 「ヽ ■ V DetreccIIcttplllllureS ro ゝ 々 ebsite― urile Organizatorului acestcia pe、 、

i §

r」

(7)Eventualele reclamatii Cu privire la desヽ surarea tombolei vor putea i trilllise de orice persoanh interesati la adresal二 重望£lunc襲塗豊聾詮里 ,pantt la data la care Regulamcntui va

produce cicte Dupa respectiva dath, Organizatortll llu va lllai lua in considerare nicio reclamatie Prczentul Regulament a bst redact鍼 ,i semnat astttzi,17092013

0rgallizatori

Asociatia Copilul§ ittpiほ ria

Reprezentata in calitate

pf

!r6ciun,

ヨ J ﹁ 劃 翻 日 目 目 畷 ‘ ι N 暴 〓

聯一 纏 讐場

Iυ むず

う0


.

Ⅵ 留 疑

1灘 事

麗拙∫ 翻 需 刷 実

SEDIuL:Piatt Trandafri10r llr.31

Ochw GUR GHIAN― IsPAS

姉 霧 師 rures,jude"l Mure, l

INCHEIERE DE DATA CERTA lllr.3

t'

din 17 septembrie 2013

in temeiul att'12 lit'D din Legea notarilor

publici

gi a activitdfii notariare 36/7995' republicatd' nr. cu modificarile ulterioare, se dd datd cert6 acesfui inscris, din care s-a refinut o copie in arhiva biroului notarial;acesta _ este Regulamenful oficial al tombolei cu prietenii tdi in 'Betrece fara copiilor,, qi are 3 pagin prezentatin 3 exemprare

i,

>a perc"■ norariJ de 55+市 ab,p五 nb.fn■

R

ⅣOル (RP

GURGHIAN

総 増■

Regulament tombola  

Regulament tombola petreceri copiimures.ro

Advertisement