Page 1


EDITOR’S NOTE Corner ฉบับแรกในปี 2557 ขอเปิดประเด็นชวนทุกคนมาร่วมกันมอง “มุมความคิด” ที่อยู่ในตัวเราเอง มีบางคนกล่าวไว้ว่าหากเราคิดอย่างไร ก็มักจะเห็นอย่างนั้น ถ้าเราชอบนึกคิดในทางลบ ก็มักจะเห็นแต่สิ่งที่ไม่ น่ามองเป็นสิ่งที่ไม่ดี ถ้าเป็นคนรังเกียจนินทาใครอยู่ในใจ ก็มักจะได้ยินเสียงดังร�ำคาญใจอยู่เสมอ ถ้าเป็นคน กลัวความมืด แม้แต่รากไม้ก็มองเห็นเป็นงูได้ ในทางตรงข้าม ถ้าเป็นคนที่มองโลกในแง่ดี ก็มักเห็นแต่สิ่งที่ดี อยู่สม�่ำเสมอ เวลาเรามีความสุขเห็นอะไรก็ดูน่าชื่นใจไปหมด ยิ่งเราเป็นคนที่รู้สึกต่อความสุขได้ดีด้วยแล้ว ย่อมเห็นความสุขได้ไม่ยาก เช่นกันกับ Corner เล่มนี้ที่จะสรรหาบทความและประสบการณ์ต่างๆ ในชีวิตของ คนเราที่แน่นอนว่ามี “มุม” ที่แตกต่างและหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น การท่องเที่ยว อาหาร กิจกรรม งานอดิเรก การประดิษฐ์ หรือแม้แต่โชคชะตา ให้ผอู้ า่ นได้เรียนรูเ้ รือ่ งราวของเราไปพร้อมๆ กัน มีหวั ข้อทีน่ า่ สนใจ ไม่วา่ จะเป็น • Corner of Melody รู้จักกับชีวิตของเธอ “สาวิกา อัยรารัตน์” • Activities & Hobbies : How 2 Exercise แรงบั น ดาลใจ และเทคนิ ค การออกก� ำ ลั ง กาย ของ วิชชากร เกิดแสงรัตน์ • Food & Travel ไปรู้จักสถานที่ท่องเที่ยว และร้านอาหารอร่อย ที่ทุกท่านไม่ควรพลาด • Fashions เลือกรองเท้าให้เหมาะกับตัวคุณใน Choose your shoes ชอบความงามก็อย่าพลาด Beauty corner • Story มุมมองที่น่าสนใจผ่านเรื่องราว 3 เรื่อง 3 รส เรื่องเล่าลึกลับ , ติ่ง และเรื่องเล่า ชาว BTS ยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่ Corner ได้น�ำเสนอ ให้กับทุกท่านได้อ่านกัน ไม่ว่าจะเป็น Gadget & IT, Tips & D.I.Y. และ Horoscope คอลัมน์ปิดท้ายที่มากกว่าการดูดวงคือวิธีเสริมดวงให้กับตัวคุณเอง พาคุณไป เสริมสิรมิ งคลส�ำหรับคนเกิดปีชงทีไ่ ม่วา่ ใครก็ทำ� ได้ อย่าลืมติดตามกันให้จบทัง้ เล่ม คุณอาจจะพบว่ามีเรือ่ งราวดีๆ อีกมากมายที่คุณยังไม่รู้จัก ยังไม่เคยได้ลงมือท�ำ มีสถานที่อีกมากมายที่คุณยังไม่เคยได้เดินทางไป มีเทคนิคอีก มากมายที่คุณรู้แ ล้ว อาจจะได้เอาไปใช้ในชี วิ ต จริ ง เรี ย นรู ้ ไ ปพร้ อ มๆ กั น และขอให้ ทุ ก ท่ า นมี ค วามสุ ข กั บ Corner Magazine เล่มนี้นะครับ : ) ธนพล กัณหสิงห์ บรรณาธิการ

บรรณาธิการที่ปรึกษา : อาจารย์นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์ บรรณาธิการ : ธนพล กัณหสิงห์ นักเขียน : เกวลิน นาคสุก, กษิดิศ ลงกลิกานนท์ ผู้ช่วยนักเขียน : ธนพล กัณหสิงห์, สิรีธร ชาติพันธุ์, นพดล ระทะนาม, ภารดี พิทยาวงศ์ฤกษ์ กราฟิกดีไซน์เนอร์ : สิรีธร ชาติพันธุ์, ภารดี พิทยาวงศ์ฤกษ์ โฟโต้เอดิเตอร์ : สิรีธร ชาติพันธุ์, นพดล ระทะนาม, ภารดี พิทยาวงศ์ฤกษ์ ช่างภาพ : นพดล ระทะนาม ผู้ช่วยช่างภาพ : เกวลิน นาคสุก, ธนพล กัณหสิงห์, สิรีธร ชาติพันธุ์, ภารดี พิทยาวงศ์ฤกษ์ พิสูจน์อักษร : ธนพล กัณหสิงห์ ประสานงาน : นพดล ระทะนาม, ภารดี พิทยาวงศ์ฤกษ์


Contents

44

CORNER Magazine ปีที่ 1 | ฉบับที่ 1 | มีนาคม 2557

07

15 11

51 Activities & Hobbies

Fashions

Corner of Melody

07 ท�ำไมต้องคอสเพลย์ ? 35 How 2 exercise 59 Art longa , vita brevis 77 Collection Show

37 Choose your shoes 39 Beauty corner 51 กางเกงเอวสูง intrend ในความ vintage

44 Sawika Aiyararut

Food & Traval 11 ตลาดนัดรถไฟ ศรีนครินทร์ 15 Bibim house 21 Too fast to sleep 27 จัดหนัก!! บุฟเฟต์ สไตล์นานาชาติ 31 ไหว้พระ 9 วัด จ.เชียงใหม่ 63 Truelove café’ 75 น่าน...ความสุข ความทรงจ�ำ 79 ก๋วยเตี๋ยวเรือพระนคร

71

Tips & D.I.Y

19 เรื่องเล่าลึกลับ 55 ติ่ง 73 เรื่องเล่า ชาว BTS

23 ขจัดอาการเหนื่อยล้าในห้องเรียน 67 8 ฮอร์โมนที่วัยรุ่นควรรู้ 69 สีบอกนิสัย สื่ออะไรในตัวคุณ 71 D.I.Y Snowball 85 ล้างหน้าให้ถกู วิธเี พือ่ ใบหน้าสะอาดใสไรสิว

Gadjet & IT

Horoscope

53 แอพเด็ด แอพโดน คนแอพแบ๊ว 83 Game on Smart Phone 87 ITEM 2014

89 ปีชง 2557 กับวิธกี ารเสริมดวงทีใ่ ครๆ ก็ทำ� ได้ 91 พยากรณ์ 12 ราศี

Story


ท�ำไมต้องคอสเพลย์ ?

8 | CORNER


คอสเพลย์คืออะไร? ท�ำไมต้องคอสเพลย์ เราจะพาหลายคนที่ไม่รู้ ไปรู้จักกับการแต่งตัวเลียนแบบตัวละครในเกม หรือการ์ตูน ซึ่งหลายคน รู้จักในชื่อของ คอสเพลย์ (Cosplay) ซึ่งมาจากค�ำว่า costume และ play รวมกัน บางคนอาจจะสงสัยว่า พวกเขาท�ำเพื่ออะไรและได้อะไร? บางคนอาจต�ำหนิในพฤติกรรมดังกล่าวโดยที่ยังไม่เคยรู้จักกับการคอสเพลย์อย่างเข้าใจด้วยซ�้ำไป เราจะพาทุกคนไปรู้กับค�ำตอบเหล่านี้ในอีกแง่มุม หนึ่งที่คุณไม่เคยคิดมาก่อน กลุ่มวัยรุ่นที่ออกมาแต่งตัว คอสเพลย์นี้ บางคนก็ท�ำเพราะอยาก ท�ำด้วยใจล้วนๆ บางคนก็ท�ำตามกระแส ส่วนใหญ่มาจากการดูการ์ตูน แล้ ว ชอบ จึ ง อยากแต่ ง อยากมาประกวด ซึ่ ง บางคนมาตามเพื่ อ น บางคนก็มาตามรุ่นพี่ อยากมาเจอเพื่อน ออกมาหาประสบการณ์ใหม่ๆ หรือบางคนแต่งเนื่องในโอกาสพิเศษ เช่น ในวันเด็ก เพื่อเอาใจเด็กๆ อยากให้เด็กทีช่ นื่ ชอบการ์ตนู มีความสุข ไม่เพียงแต่การ์ตนู เท่านัน้ แม้แต่ ตัวละครในเกมก็ฮอตฮิตไม่แพ้กนั ซึง่ บรรดาคนทีอ่ อกมาแต่งตัวคอสเพลย์ จะเรียกตัวเองว่า เลเยอร์ (Layer) บางกลุ่มจะตั้งขึ้นมาเป็นวงการ เพือ่ พูดคุยติดต่อสือ่ สาร นัดแนะเวลามางาน และให้ยืมชุดอีกด้วย

ได้อะไร จากการมาคอสเพลย์? สิ่งส�ำคัญในการมาคอสเพลย์ของเลเยอร์ (Layer) ส่วนใหญ่ คือ มาด้วยใจ มาด้วยความชื่นชอบ ได้มาเจอเพื่อนๆ พี่น้องที่มาคอสเพลย์ ซึ่งคนที่มาก็จะมีความชอบเดียวกัน อารมณ์ประมาณคอเดียวกัน ท�ำให้ พวกเขาได้แลกเปลี่ยนความคิด มุมมองที่ต่างกัน ได้ประสบการณ์ ได้ ลองอะไรใหม่ๆ เพราะคนที่มาคอสเพลย์ เขาไม่ได้เลียนแบบแค่การแต่ง กาย เสื้อผ้าเท่านั้น แต่ลักษณะท่าทาง จุดเด่นของตัวละครจะต้องถูกดึง ออกมาให้ผู้ชมสามารถรับรู้ได้ด้วย พูดง่ายๆ คือเราต้องแสดงบทบาท เป็ น อี ก คนหนึ่ ง ไปเลย ได้ ค วามรู ้ ม ากขึ้ น บางคนถึ ง ขนาดค้ น คว้ า หาความรู้ ฝึกในเรื่องการตัดเย็บชุดด้วยตนเอง ได้สร้างความสนุกสนาน ให้ผู้อื่น การมาคอสเพลย์นี้ก็เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ดีกว่า ไปมัวเมาในยาเสพติด หลายคนคงเคยมองว่า กล้าแต่งมาได้ยงั ไง หน้าตา ไม่ให้กับตัวละครตัวนั้นๆเลย แต่ใครเลยจะรู้ว่า “คอสเพลย์ไม่ได้ดูที่ หน้าตา ดูที่ใจก็พอ” พวกเขาเลยมาเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวเอง กล้าที่จะท�ำหรือเปิดเผยในสิ่งที่ตัวเองชอบ

CORNER

|9


มุมมองจากครอบครัว เป็นธรรมดาที่ผู้ปกครองบางคนอาจจะไม่เห็นด้วย เนื่องจากเขา อาจจะคิดว่ามันไม่มีสาระ ไม่ได้อะไร เพราะเขาไม่ได้รับรู้ในอีกมุมหนึ่งที่ ให้ประโยชน์ แต่ก็มีผู้ปกครองบางคนที่สนับสนุน อยากให้ลูกๆ หลานๆ ได้สร้างความมั่นใจ ฝึกความกล้าแสดงออก ส�ำหรับผู้ปกครองบางท่านก็ ไม่ได้ว่าอะไร แต่ขอให้การเรียนอย่าตกก็เพียงพอ

“การคอสเพลย์เหมือนเป็นการท�ำในสิ่งที่ตนเองรักหรือชอบ คนเราก็จะมีสิ่งที่ชื่นชอบหรือรัก ไม่เหมือนกัน” เพราะฉะนั้นการที่พวกเขาออกมาแต่งตัวตามการ์ตูน อนิเมะ หรือ เกมส์ ก็เป็นการสร้างความสุขทางใจอย่างหนึ่ง ถ้าพวก เขาจะท�ำแล้วไม่มีผลกระทบต่อตัวของเขาเอง หรือต่อสังคม ก็คงไม่ผิดที่เขาจะเลือกสร้างความสุขให้กับชีวิตผ่านการคอสเพลย์นี้

10 | CORNER


ตลาดนัดรถไฟ ศรีนครินทร์ เรื่อง : ภารดี พิทยาวงศ์ฤกษ์ | ภาพประกอบ : นพดล ระทะนาม

CORNER

| 11


ตลาดนัดรถไฟ ศรีนครินทร์ ”ตลาดนัดกลางคืน ขวัญใจวัยรุ่น“ ตลาดนัดตอนกลางคืนที่เป็นที่นิยมของ กลุม่ วัยรุน่ คงอดคิดถึงตลาดนัดรถไฟ ศรีนครินทร์ ไม่ได้ ที่ย้ายมาจากตลาดนัดรถไฟ จตุจักร เพื่อ ขยับขยายร้านค้าทีเ่ พิม่ ขึน้ และพืน้ ทีก่ ว้างขึน้ ใน การรองรับคนที่มาเดินเที่ยวตลาดนัด สถานที่ ท่องเที่ยวแห่งนี้มักจะโดนใจชาววินเทจ เพราะ ทีน่ เี้ ป็นแหล่งรวมของมือสองสุดคลาสสิค ไม่วา่ จะเป็นเฟอร์นเิ จอร์ ของสะสม ของตกแต่งบ้าน รถโบราณ เสื้อผ้าสไตล์วินเทจ ของฝากสุดชิค แบบครบรส บอกได้เลยว่าเป็นตลาดนัดครบ วงจรจริงๆ บรรยากาศสุดแสนจะชิวสามารถ เดินได้ตั้งแต่เย็นยันมืด พร้อมการจัดสถานที่ ให้ดูย้อนยุค มีรถเก่าสไตล์คลาสสิคจอดโชว์ ในมุมต่างๆ ให้ได้ถ่ายรูปแบบเก๋ๆ หลายคัน จนลืมเวลากลับกันเลยทีเดียว ตลาดนัดรถไฟ ศรีนครินทร์ จะแบ่งเป็นสองโซนคือ โซนพลาซ่า เปิดทุกวันอังคาร-อาทิตย์ และโซนตลาดนัดจะ เปิดวันพุธ และศุกร์-อาทิตย์ ตัง้ แต่หา้ โมงเย็นจน ถึงเทีย่ งคืน ถ้าให้พดู ถึงอาหารทีต่ อ้ งมาลองชิมที่ ตลาดนัดรถไฟ แห่งนี้ก็คงเป็น บะหมี่จอมพลัง บะหมี่จอมพลัง เป็นร้านอาหารที่มีชื่อ เสียงพอสมควรด้วยเอกลักษณ์บะหมี่ชามโต 12 | CORNER


ชวนให้ลองชิม ส่วนเมนูที่นิยมส�ำหรับไปทาน สองถึงสามคนก็คงเป็นเมนูชามขนาดพิเศษจะ อิ่มก�ำลังดี แต่ถ้าไปทานกับเพื่อนๆ หลายคน ขอแนะน�ำเมนูเฉี่ยวนรก ทานได้เกือบ 10 คน ถือว่าเป็นชามเด็ดที่สุดของบะหมี่จอมพลังเลย ก็ว่าได้ ตอนนี้บะหมี่จอมพลังได้เปิดเพิ่มขึ้น หลายสาขาให้คนได้ลิ้มลองกัน แต่สาขาที่มา ทีไรก็เห็นคิวต่อแถวยาวหน้าร้านเสมอก็คงเป็น สาขาที่ตลาดนัดรถไฟ ศรีนครินทร์ เริ่มต่อคิว กันตั้งแต่แต่เปิดร้านกันเลย โต๊ะเต็มภายใน นัดรถไฟ ศรีนครินทร์ แล้วยังไม่เคยทานร้านนี้ คราวหน้าห้ามพลาดนะคะ ลองต่อคิวสักครู่ รออาหารสักหน่อยรับรองไม่นานค่ะ เพราะ ที่นี่มีการจัดการที่รวดเร็ว สั่งอาหารด้านหน้า ร้านพร้อมจ่ายเงิน และรอทีโ่ ต๊ะก็จะมีพนักงาน เรียกชื่อและน�ำอาหารมาเสิร์ฟถึงโต๊ะ หลังจาก นั้นก็รับประทานอย่างเอร็ดอร่อยได้เลย แต่ถ้า สิง่ หนึง่ ทีต่ ลาดนัดรถไฟไม่เหมือนตลาดนัด ใครเคยลองบะหมีจ่ อมพลังแล้วภายในตลาดนัด ก็ยังมีร้านอาหาร ของทานเล่นไว้ให้เลือกชิม ทั่วไปคือของมือสอง ของโบราณ ของเก่าจะ เห็นว่ามีรา้ นค้าขายของแบบนีเ้ ยอะมาก บางคน อีกเพียบ ที่มาตลาดนัดรถไฟก็ตั้งใจมาดูของประเภทนี้ โดยเฉพาะ เนื่องจากเป็นความชอบส่วนตัวที่ อยากจะเก็ บ ไว้ ส ะสม และก็ มี เ สื้ อ ผ้ า แนวๆ สไตล์วินเทจหลายร้านให้เลือกซื้อ แต่ละร้าน ก็จะมีจุดเด่นหรือเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ถ้าเดินช็อปจนเหนื่อยแล้วในช่วงค�่ำ ก็จะมีบาร์ อยู่รอบๆ ตลาดนัดรถไฟ ให้ไปนั่งดื่มชิวๆ ใน บรรยากาศสบายๆ กับเสียงเพลง แต่ละบาร์ก็ จะเปิ ด เพลงต่ า งแนวให้ เ ลื อ กนั่ ง กั น ได้ ต าม ความชอบ และเกือบทุกสัปดาห์ตลาดนัดรถไฟ จะมีโชว์ดีๆ ให้คนได้ดูได้ชมกันที่หน้าโกดังร้าน Rod’s เสมอซึ่งเป็นร้านของเจ้าของตลาดนัด รถไฟ ทีอ่ ยากตอบแทนให้คนทีม่ าเทีย่ วตลาดนัด ได้ดูโชว์ดีๆ อย่างเช่นในวันเด็ก ก็จะมีตัวตลกที่ มาสร้างสีสัน แจกของรางวัล ให้เด็กๆ ที่ไปเดิน เที่ยวตลาดนัดรถไฟ ศรีนครินทร์

รับรองว่าวัยรุ่นที่รักสไตล์วินเทจไม่ควร พลาดสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ ได้มาชิมอาหาร ที่อร่อย เสื้อผ้าเก๋ๆ ของใช้โดนๆ และได้เก็บ ภาพบรรยากาศสุดคลาสสิค จะไปดูดวง ไป ตัดผมเสริมหล่อเสริมสวยที่นี่ก็มี หรืออยากจะ มาเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายของก็ได้ที่นี่รับทั้งขา ประจ�ำและขาจร อยากเทีย่ วตลาดนัดกลางคืน ห้ามพลาดตลาดนัดรถไฟ ศรีนครินทร์นะคะ CORNER

| 13


14 | CORNER


CORNER

| 15


หลายๆ คนคงจะเคยดูซรี สี เ์ กาหลีกนั มามากมาย ไม่วา่ จะเป็นแนวย้อนยุค แนวร่วมสมัย หรืออีกหลากหลายแนว สิง่ ทีเ่ ราได้เรียนรูจ้ ากซีรสี น์ นั้ นอกจากทักษะทางด้านภาษา แฟชั่นที่น�ำสมัย วัฒนธรรมต่าง และที่ขาดไม่ได้เลยก็คงจะเป็นเรื่องของ “อาหาร” ซึ่งจะพบได้จากซีรีส์เกาหลีในทุกๆ เรื่อง และคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าอาหารเกาหลีนั้นชวนให้นำ�้ ลายสอเสียจริงๆ ในปัจจุบันนี้ร้านอาหารเกาหลีในประเทศไทยนั้นผุดขึ้นราวกับดอกเห็ดไป ทั่วทั้งกรุงเทพมหานครและยังแตกหน่อสาขาไปยังต่างจังหวัด หากใครอยากจะลองลิ้มชิมรสอาหารเกาหลีนั้นก็คงจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป และใน วันนี้ร้านอาหารเกาหลีที่จะน�ำมาแนะให้ทุกท่านได้รู้จักกันนั้นรับรองว่าต้องเด็ดกว่าร้านอื่นๆแน่นอน เพราะร้าน “Bibim House” เป็นร้านอาหาร เกาหลีสูตรต้นต�ำรับและราคาย่อมเยา ที่มีแม่ครัวชาวเกาหลีซึ่งเป็นคุณแม่ของเจ้าของร้าน มารับหน้าที่ปรุงรสอาหารในทุกๆจานให้มีรสชาติอร่อย ตามสูตรต้นต�ำรับ บรรยากาศในร้านจะเป็นสไตล์แบบบ้านของเกาหลี เล็กๆ น่ารัก และอบอุ่น เรามาเริ่มกันที่เมนูแรกซึ่งมีชื่อเดียว กับชื่อร้าน นั่นก็คือ “บิบิมบับ” หรือ”ข้าวย�ำ เกาหลี” เหมาะส�ำหรับผู้ที่รักสุขภาพและชอบ ทานผักนานาชนิด เสิร์ฟมาในหม้อหินสไตล์ เกาหลีร้อนๆ ที่ช่วยเพิ่มความหอมให้กับข้าว ย�ำเกาหลี โปะหน้าด้วยไข่ดาวแบบ Sunny up (การทอดแบบด้านเดียวและไข่แดงไม่สกุ ) เพือ่ ที่ จะได้เจาะไข่แดงและคลุกเคล้าทุกอย่างรวมกัน โดยเติมโคชูจังหรือซอสเกาหลีทีเป็นสูตรปรุง พิเศษของทางร้าน เมือ่ คลุกเคล้าเรียบร้อยจะมี กลิ่นหอมน่ารับประทาน รสชาติ ออกเปรี้ยว เค็ม ก�ำลังดี ไม่จัดจ้านจนเกินไป

16 | CORNER


เมนู ถั ด มาเป็ น เมนู แ นะน� ำ ของทางร้ า น ซึ่ ง เจ้าของร้านบอกว่า เป็นเมนูที่ลูกค้าสั่งกันทุก โต๊ะ นั่นก็คือ “หมูเกาหลีกระทะร้อน” เสิร์ฟ พร้อมกับผักกาดแก้วและกิมจิสูตรต้นต�ำรับ ที่รสชาติต่างจากิมจิตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไป หมูเกาหลีกระทะร้อนนั้นเป็นหมูหมักเนื้อนุ่ม ที่น�ำมาผัดบนกระทะร้อน รสชาติหวานเค็ม ที่ได้จากซอสทานคู่กับผักกาดแก้วที่จะช่วยลด ความจัดจ้านของหมูเกาหลีจนท�ำให้เป็นเมนูที่ อร่อยลงตัว และเมนูกระทะร้อนนี้ไม่ได้มีเพียง แค่หมูเกาหลีแต่ยังมีเนื้อย่างเกาหลีกระทะร้อน และปลาหมึกผัดซอสเกาหลีกระทะร้อนให้ได้ เลือกสรรความอร่อย เมนูต่อไปคือ “กิมจิชิเกะ” หรือ “ซุปกิมจิ” เสิ ร ์ ฟ มาในหม้ อ หิ น ท� ำ ให้ ซุ ป นั้ น ร้ อ นจน กระทั่งจบมื้ออาหาร กิมจิชิเกะนั้นมีรสชาติ จัดจ้าน เปรีย้ ว เผ็ด รสชาติใกล้เคียงกับแกงส้ม ของไทย รับรองว่าเมนูนี้ต้องถูกปากคนไทย แน่นอน ต่อไปเป็น “ไก่ทอดซอสเกาหลี” เป็น น่องไก่เนื้อนุ่มผัดกับซอสเกาหลีที่มีรสหวาน เค็ม โดยความหวานนั้นได้มาจากน�้ำผึ้งแท้ ไม่ ใช้น�้ำตาลผสม โรยงาขาวเล็กน้อย นับว่าเป็น เมนูสุขภาพอีก 1 เมนู ที่มีรสชาติถูกปากตั้งแต่ เด็กจนถึงผู้ใหญ่

CORNER

| 17


และเมนู สุ ด ท้ า ย เป็ น เมนู ที่ เ หมาะกั บ ผู ้ ที่ อยากจะลองชิมอาหารเกาหลีแต่ยังกลัวว่า จะไม่ถูกปาก ขอแนะน�ำ “หมูเกาหลีผัดซอส กะเพรา” นั บ ว่ า เป็ น อาหารสไตล์ ฟ ิ ว ชั่ น ที่ อร่อยลงตัว โดยน�ำหมูไปผัดกับซอสเกาหลี และน� ำ มาผั ด กั บ ซอสกะเพราจึ ง ได้ ร สชาติ ของ 2 สัญชาติแบบเข้มข้น ถูกปากทั้งคนไทย และคนเกาหลี เครื่องดื่มของทางร้านนั้นมีให้ เลือกหลากหลาย แต่ที่อยากแนะน�ำให้คุณ ผู้อ่านได้ลองชิมก็คือ “ชานมเย็น” ซึ่งอาจจะ ดูเหมือนชานมทั่วไป แต่รับรองว่าอร่อยกว่าที่ อื่นๆแน่นอน เพราะเป็นชานมที่รสชาติเข้มข้น หอมกลิ่นชา และไม่หวานจนเกินไป ต้องถูกใจ ส�ำหรับผู้ที่ชื่นชอบชานมแน่นอน

ส่วนเรื่องราคานั้นแน่นอนว่าต้องเป็น ราคาย่อมเยา เหมาะส�ำหรับวัยเรียนและวัย ท�ำงาน ราคาเฉลีย่ ต่อคน ประมาณ 120 - 170 บาท เมื่อเทียบกับราคาของร้านอาหารเกาหลี ร้านอื่น ๆ แล้ ว ถู ก กว่ า มากเลยที เ ดี ย ว และ รสชาติอาหารก็อร่อยเกินราคาแน่นอนค่ะ โดย ร้าน Bibim House ตั้งอยู่ที่บริเวณทางออก สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) ศูนย์วัฒนธรรม แห่ ง ประเทศไทย ทางออกที่ 3 ก่ อ นถึ ง เอสพลานาด รั ช ดาภิ เ ษก เปิ ด ให้ บ ริ ก ารใน จั น ทร์ - ศุ ก ร์ 11.00 - 21.00 น. และใน วันเสาร์ - อาทิตย์ 14.00 - 21.00 น. อย่าลืม แวะเวียนไปชิมกันให้ได้นะคะ !!

18 | CORNER


CORNER

| 19


เวลาอยู่คนเดียว เคยรู้สึกเหมือนมีใคร อยู่ด้วยไหม? เหมือนว่ามีคนมองเราอยู่ตลอด เวลา รู้สึกหวิวๆ เย็นวาบที่ด้านหลัง เชื่อว่า หลายคนคงเคยพบกับความรู้สึกแบบนี้ บางสิ่ง ที่มองไม่เห็น และไม่สามารถพิสูจน์ได้ แต่ก็ยัง มีบุคคลที่สัมผัสถึงสิ่งเหล่านี้ได้ เรียกกันว่า สัมผัสที่หก ฉันเองก็ไม่ค่อยได้เจออะไรแบบนี้ จนได้ ม าเรี ย นที่ ม หาวิ ท ยาลั ย แห่ ง หนึ่ ง ใน นครนายก วันแรกของการเข้าหอ พ่อกับแม่ ของฉันมาส่ง แต่เนื่องจากเป็นหอหญิง พ่อจึง เข้าไปไม่ได้ มีเพียงแม่ที่ช่วยฉันขนของเข้าไป เก็บในห้อง พอเปิดประตูเข้าไป มีเตียงทั้งหมด 4 เตียง เป็นเตียงเดีย่ ว 3 เตียง และเตียง 2 ชัน้ อีก1เตียง ฉันคิดว่าตัวเองโชคดีที่ได้เตียงเดี่ยว และอยู่ตรงกลางติดกับอีกเตียง อย่างน้อยก็มี เพื่อนนอนข้างๆ ฉันคาดว่าตัวเองไปถึงเป็นคน ที่ 2 เพราะเห็นอีกเตียงก็มีของมาวางไว้แล้ว แม่ ฉั น เดิ น ไปที่ หั ว เตี ย งที่ ฉั น ต้ อ งนอน น� ำ สายสิญจน์ไปผูกไว้ให้ แล้วก็บอกให้น�ำเหรียญ ไปวางไว้เหมือนเป็นการขอเช่าเตียง ก่อนจะ นอนก็สวดมนต์ ฉันรับค�ำแม่เสร็จ ก็ต้องไปร่วม กิจกรรมทีร่ นุ่ พีน่ ดั หมายไว้ พ่อกับแม่กก็ ลับบ้าน ฉันท�ำตามที่แม่บอกตลอด อยู ่ ม าก็ ไ ม่ มี อ ะไร จนกระทั่ ง คื น หนึ่ ง ฉันนั่งท�ำงานให้เพื่อน ท�ำเสร็จก็ตี 1 ก็พยายาม ต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อส่งงานไปให้ทางอีเมล์ แต่ อินเทอร์เน็ตต่อไม่ได้ จนถึงตี 3 พอดีรมู เมทฉัน นั่งท�ำงานอยู่เหมือนกัน ฉันเลยหันไปถามว่า จะนอนหรือยัง ฉันจะนอนก่อนนะ เดี๋ยวตั้ง นาฬิกาปลุก มาส่งใหม่ตอนตี 5 รูมเมทบอกว่า จะนอนแล้วเหมือนกัน หลังจากเก็บของเสร็จ เรียบร้อย ฉันก็ลม้ ตัวนอนรูม เมทก็นอนอยูข่ า้ งๆ ฉันเลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดดูเวลา ตี 4 สิบ นาที พอนอนไปรู้สึกสะลึมสะลือ เหมือนก�ำลัง จะหลับ ก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาจากทาง ประตู ห น้ า ห้ อ งมาหยุ ด ตรงปลายเตี ย งที่ ฉันนอนอยู่ ในความรู้สึกตอนนั้นเหมือนเป็น ความฝันไปแล้ว เหมือนแค่ที่ห้องนี้มีฉันกับ เขาแค่ 2 คน

20 | CORNER

เขาถามฉั น ว่ า อยู ่ ที่ นี่ ห รื อ ? ฉั น เลย ตอบว่า อืม ใช่ค่ะ จากนั้นก็ถามอีกว่า ท�ำไมยัง ไม่นอน ฉันก็บอกไปว่า เพิ่งท�ำงานเสร็จ จะส่ง งานให้เพื่อนแต่อินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้ ตั้งใจว่า จะตื่นมาส่งอีกทีตอนตี 5 ประโยคสุดท้ายเขา ถามฉั น “ท� ำ อะไรอยู ่ ห รอ?” พอฉั น ก� ำ ลั ง จะตอบ ผู้หญิงคนนั้นก็แสยะยิ้ม เหยียดๆ ที่ มุ ม ปาก ภาพที่ เ ห็ น อยู ่ ก็ ห ายไปกลายเป็ น ความมืดเข้าแทนหมด เหมือนมีคนเอาผ้าด�ำ มาคลุม วินาทีนั้นฉันรู้สึกว่า กระดิกตัวไม่ได้ และหายใจล�ำบาก ในใจนึกว่ามันก็แค่สภาวะที่ร่างกายเรา คงเหนื่อย พยายามอยู่นิ่งๆ เพื่อให้ร่างกาย ปรับตัวก่อน จนฉันคิดว่าตัวเองมีสติครบ เริ่ม รับรู้สิ่งรอบกาย ลมหายใจของรูมเมทกระทบที่ ต้นแขน ก็เลยลองขยับตัว ก็ยงั ไม่ได้อกี และฉัน คิดว่าคงไม่ได้ฝนั แล้ว อยูๆ่ ก็นกึ เรือ่ งทีเ่ พือ่ นเล่า ให้ฟังว่าโดนผีอำ� จะขยับตัวไม่ได้ ฉันคิดว่าโดน แน่ๆ พยายามที่จะเรียกรูมเมทให้ช่วย ปากก็ ขยับไม่ได้ เลยลองสวดมนต์ อาศัยท่องในใจ เอาเป็นบทสวดป้องกันภัย พอเริ่มสวดก็มีเสียงผู้หญิงกรี๊ดใส่หู เสียง ดังเหมือนอยู่ใกล้ๆ แค่ข้างหู ตอนนั้นสมาธิที่มี อยู่หายไปหมด สวดเท่าไหร่ก็ไม่จบ พยายาม สวดไปเรื่อยๆ จนจบ รอบแรกเป็นเหมือนแสง ขาวๆ สว่ า งเพี ย งแค่ แ ป๊ ป เดี ย ว ก็ มื ด ไปอี ก

ฉันจึงสวดอีก รอบที่ 2 ก็เป็นเหมือนเดิม แต่พอ รอบที่ 3 สวดเสร็จ ฉันก็หลุด เด้งตัวขึ้นมาได้ จากที่ น อนทั น ที ตอนนั้ น เอามื อ มาจั บ หน้ า จั บ ตั ว มี แ ต่ เ หงื่ อ เต็ ม ไปหมด ทั้ ง ๆ ที่ แ อร์ ก็ เย็นเฉียบ หันไปข้างๆ รูมเมทก็นอนท่าเดิม ลมหายใจยังเป่ารดมาข้างๆ ฉันอยู่เลย ฉันจึง หยิ บ โทรศั พ ท์ ขึ้ น มากดดู ตี 4 สิ บ หกนาที แต่ในความรูส้ กึ นัน้ เหมือนผ่านมา สัก 2-3 ชัว่ โมง จากนั้ น ฉั น ไม่ ก ล้ า หลั บ อี ก เลย นั่ ง สวดมนต์ จนตี 5 พอไม่ไหวจึงตัดสินใจนอน เพราะ ต้อง ตืน่ มาเรียนเช้า 8 โมงครึง่ พอ 7 โมงเช้า ฉันรีบ อาบน�้ำแต่งตัว ไปนั่งห้องเพื่อน แล้วก็เล่าให้ เพื่อนฟัง พออยู่มาก็เริ่มเจอเรื่อยๆ จนตอนนี้ ฉันยังคงไม่ชิน มาทีไรก็ตกใจทุกที แล้วคุณล่ะ เคยเจอประสบการณ์น่ากลัวอะไรแบบนี้ไหม?

โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ ว่าสิ่งที่เกิดขึ้น เกิดจากเรื่องลึกลับ หรือ เกิด จากความกลัวและคิดไปเองของเรา


Too fast to sleep

“มันยังเร็วเกินไปที่คุณจะนอนหลับ“ เรื่องและภาพประกอบ : นพดล ระทะนาม

CORNER

| 21


หนุ่มสาววัยเรียนเอ๋ย.. คุณเคยประสบ ปั ญ หาแบบนี้ ห รื อ ไม่ เวลาที่ จ ะท� ำ งานแล้ ว ไม่ มี ส ถานที่ หรื อ มี ส ถานที่ แ ต่ ไ ม่ มี ห นั ง สื อ หรื อ มี ห นั ง สื อ มี ส ถานที่ แต่ ไ ม่ มี อ าหาร หรื อ มี อ าหาร มี ห นั ง สื อ มี ส ถานที่ แต่ ไ ม่ มี Wifi ซะงั้ น ปั ญ หาเหล่ า นี้ จ ะไม่ เ กิ ด ขึ้ น เลย ถ้าคุณได้มารู้จักกับร้าน Too Fast To Sleep แห่งนี้ ร้ า น Too Fast To Sleep เป็ น ร้ า น เบเกอรี่ ที่ มี ห ้ อ งสมุ ด ขนาดย่ อ มๆ อยู ่ ใ นตั ว ภายในร้ า นมี ก ารตกแต่ ง โดยน� ำ บรรยากาศ ห้องสมุดหรือโรงเรียนมาเป็นแรงบันดาลใจ ออกแบบเป็นผนังตู้ล็อคเกอร์ ถังดินสอ และ หนั ง สื อ จ� ำ นวนมหาศาลที่ ป ระดั บ อยู ่ ร อบๆ ร้านสร้างบรรยากาศผ่อนคลายด้วยสเต็ปให้ เป็ น ที่ นั่ ง สามารถเอกเขนกอ่ า นหนั ง สื อ ได้ เลือกใช้โทนสีสบายตาอย่างสีน�้ำตาล สีน�้ำเงิน และสีขาว พร้อมเพิ่มความสนุกสนาน ของ ตกแต่ งอย่ างรู ป วาด และโคมไฟรูป หนังสือ บิ น ร้ า น Too Fast To Sleep เปิด โอกาส ให้ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาได้ ท� ำ การบ้ า นหรื อ ติวหนังสือได้เต็มที่ โดยมีอุปกรณ์อย่างโต๊ะ กระดาษ ดิ น สอ ปลั๊ ก ไฟ ไว้ ช าร์ ต อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ค ส์ ที่ ส� ำ คั ญ ยั ง มี Wifi ไว้ ใ ห้ ใช้งานอีกด้วย

22 | CORNER

เมื่อเหนื่อยล้าจากการติวหนังสือ หรือ การท� ำ งาน ต้ อ งนี่ เ ลยเบเกอรี่ ที่ แ สนอร่ อ ย ขอแนะน� ำ เมนู เ ด็ ด ของร้ า น ก็ คื อ เครปเค้ ก สตรอเบอร์ รี่ ด้ ว ยรสชาติ ที่ ห วานละมุ น ลิ้ น ช่ ว ยผ่ อ นคลายจากอาการเหน็ ด เหนื่ อ ย เมื่อยล้าได้ดีทีเดียว หรือถ้ายังไม่หน�ำใจล่ะก็ ขอแนะน�ำเมนู ต ่ อ มา ซาลาเปาไข่ เ ค็ มลาวา เพี ย งแค่ คุ ณ นั้ น กั ด ซาลาเปาเพี ย งเบาๆ ไข่ เ ค็ ม ก็ จ ะทะลั ก ท่ ว มท้ น เข้ า ไปในปาก ของคุณแล้ ว รั บรองว่ า ฟิ น หายเหนื่ อ ยเลย ที เ ดี ย ว เมื่ อ ทานขนมกั น ไปพอประมาณ แล้ ว ถึ ง เวลาเครื่ อ งดื่ ม แล้ ว ขอบอกว่ า เครื่ อ งดื่ ม ที่ นี่ สุ ด ยอดไม่ แ พ้ ที่ ไ หน ต้ อ งชิ ม นมวานิ ล ลา ด้ ว ยรสชาติ ข องนมที่ ผ สม กั บ ความหวานหอมของวานิ ล ลาท� ำ ให้ คุ ณ อร่ อ ยไม่ รู ้ ลื ม เลยที เ ดี ย ว และเมื่ อ คุ ณ ได้ ลิ้ ม ลองทั้ ง สามอย่ า งแล้ ว คุ ณ จะพบว่ า อาการเหนื่ อ ยล้ า จากการท� ำ งานจะหาย ไปทันที

นับว่าเป็นร้านที่น่าสนใจ ส�ำหรับใครคน ไหนที่อยากออกมาอ่านหนังสือ ท�ำงานนอก บ้าน แล้วคิดไม่ออกว่าจะหาที่ไหน ร้าน Too Fast To Sleep ก็นับว่าเป็นทางเลือกที่ดีๆ อีกหนึ่งทางเลือก เพราะว่าเป็นร้านที่ค่อนข้าง ครบครัน ที่เราสามารถท�ำงาน อ่านหนังสือ ทานอาหารอร่อยๆ ได้ และที่ส�ำคัญร้านนี้ยัง เปิดบริการ 24 ชั่วโมงอีกด้วย............สงสัยมัน ยังเร็วเกินไปที่เราจะนอนแล้วล่ะ ที่ ตั้ ง ของร้ า น Too Fast To Sleep อยู่ที่ ถนนพระราม 4 ตรงข้ามจามจุรีสแควร์ ใกล้ กั บ วั ด หั ว ล� ำ โพง สามารถเดิ น ทางด้ ว ย รถไฟฟ้ า ใต้ ดิ น (MRT) ขึ้ น สถานี ส ามย่ า น อยู่ไม่ไกลจากสถานี ปล. เราสามารถเข้าไปใช้บริการในร้าน ได้ไม่จ�ำกัดเวลา แต่ถ้าจะใช้งานอินเทอร์เน็ต จะต้ อ งซื้ อ อาหารในร้ า น แล้ ว น� ำ ใบเสร็ จ ไปแลก ซึ่ ง ราคาอาหารก็ ค ่ อ นข้ า งแพงพอ สมควรครับ


ขจัดอาการเหนื่อยล้าในห้องเรียน ด้วย 3 ท่าบริหารสุดง่าย

http://mckayschooleducators.wordpress.com

เรียบเรียงและภาพประกอบ : สิรีธร ชาติพันธุ์

CORNER

| 23


แน่นอนว่าทุกคนต้องมีประสบการเรียนอย่างหนักหน่วงในห้องเรียนกันมาพอสมควรนะคะ บางคนอาจจะ หลายปี บางคนอาจจะเป็น 10 ปี วันนี้เรามีผลส�ำรวจจาก Candy magazine พบว่านักเรียนไทยมีชั่วโมงเรียนถึง 1,200 ชั่วโมง ต่อปี ซึ่งสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก จากการนั่งเรียนเป็นเวลานานๆ นั้นท�ำให้เกิดอาการเหนื่อยล้าของ กล้ามเนื้อและเกิดอาการง่วงนอน ซึ่งส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ลดน้อยลง วันนี้เราจึงมีท่าบริหารที่จะช่วย ยืดหยุ่นผ่อนคลายกล้ามเนื้อและบรรเทาอาการเหนื่อยล้าเหล่านั้นได้ ดังนี้

ท่าที่ 1

1

2

3

4

นางแบบ : พรสุดา สอนฆ้อง

ท่าที่ 1 1. ยืนตรง ขาตึง 2. ก้มตัวลงน�ำมือแตะปลายเท้า ค้างไว้ 10 วินาที 3. ยืดตัวตรงให้ผ่อนคลาย 4. เอนตัวไปด้านหลัง ขาตึง หายใจเข้า 1 เฮือก ท่านี้จะท�ำให้กล้ามเนื้อด้านหน้าและด้านหลังของร่างกายทั้งหมดได้รับการยืดหยุ่น 24 | CORNER


ท่าที่ 2

3

2

1

ท่าที่ 2 1. ยืนตรง 2. ยกมือซ้ายขึ้นให้ตึง 3. เอียงคอไปทางขวา ต่อด้วยเอียงส่วน อกตามช้าๆ ค้างไว้ 10 วินาที 4. ยืดตัวตรง ท�ำแบบเดิมแต่เปลี่ยนข้าง ท่านี้ช่วยให้ช่วงขาและเอวได้รับการ ยืดหยุ่นอย่างเต็มที่ และยังเป็นการยืด กล้ามเนื้อด้านข้างทั้งหมด

ที่มา : http://teen.mthai.com/variety/65604.html

ท่าที่ 3

1

2

3

4

ท่าที่ 3 1. ยืนตรง 2. บิดตัวไปทางซ้าย 3. ย่อตัว และบิดตัวให้ขาตึง ค้าง ไว้ 10 วินาที 4. ท�ำท่าเดิมสลับข้าง ท่านี้จะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ บริเวณแผ่นหลังและล�ำคอได้ดี

“ 3 ท่าง่ายๆ เพียงแค่นี้เพื่อนๆ ลองน�ำไปท�ำกันดู จะได้คลายความเมื่อยล้า จากการเรียนในห้องเรียนและมีแรงในการเรียนเพิ่มมากขึ้น ”

CORNER

| 25


CORNER

| 27


เทรนด์ฮอตฮิตก�ำลังมาแรงของวัยรุ่นสมัยนี้ นอกจากเสื้อผ้า หน้าผม ท่องเที่ยวแล้ว คงหนีไม่พ้นการกินด้วยเช่นกัน อาหารบุฟเฟ่ต์ก็เป็น อีกทางเลือกหนึ่ง ของวัยรุ่นและผู้ที่ชื่นชอบในการกินที่หลากหลาย คราวนี้เราจะพาไปรู้จักอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม S31 สุขุมวิท ซึ่งมีอาหารที่ หลากหลายไม่ว่าจะอาหารไทย หรือนานาชาติ ให้ได้ลิ้มลองในตัว ห้องอาหาร S31 Café จะอยู่ที่ ชั้น 6 ถ้าเป็นวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 11:30 - 14:30 น. จะอยู่ในราคา 361 บาท วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 11:30 - 14:30 น.ราคา 431 บาท และตอนเย็นจะมีแค่เฉพาะวัน พุธ - ศุกร์ เวลา 18:00-22:00 น. ราคา 599 บาท ภายในห้องจะแบ่ง โซนอาหารอยู่ทางซ้ายมือ โดยแยกเป็นโซนอาหารไทย ซีฟู๊ด อาหาร อิตาเลียน เครื่องดื่ม ของหวาน เค้กต่างๆ รวมถึงผลไม้ให้เราได้เลือกได้ หลากหลายเลยทีเดียว

28 | CORNER

เมนูเด็ดๆ ทั้งนั้นเลยที่เราจะมารีวิวให้ดูกันนะคะ ไปที่โซนแรกกันเลย กั บ Assorted Sushi & Sashimi เป็ น ส่ ว นของซู ชิ ห น้ า ต่ า งๆ แคริฟลอเนียร์ได้รสชาติแบบญี่ปุ่นมากเลยค่ะ บวกกับวาซาบิที่จี๊ดหน่อย ขิงดองเพิ่มรสชาติซ่านิดๆ เข้ากันเป็นอย่างดี ในส่วนของปลาดิบ เนื้อจะ นุ่มมาก รู้สึกถึงความสด ย�ำสาหร่ายกรุบๆ หนึบๆ และมีกลิ่นหอมเล็กๆ หมึกไอกะมีทั้งความกรุบ หนึบ อร่อย ผสมรสชาติหวานนิดๆ เข้ากันได้ อย่างลงตัว


Seafood on Ice จะเป็นอาหารทะเล อาทิ หมึก กุ้ง เนื้อปลา ต่างๆ หอยแมลงภู่ นิวซีแลนด์ จะสดมากเหมือนเอาขึ้นมาจาก ทะเล ยิ่งมีนํ้าจิ้มซีฟูดที่เผ็ดนิดๆ พอได้เรียก ความซี๊ดซ้าด สุดยอดไปเลย ในโซนนี้ จ ะมี อ าหารปรุ ง พร้ อ มเสิ ร ์ ฟ อร่อยหลากหลายเมนู เช่น Beetroot Salad สลัดบีทรูท มีรสชาติหอม มัน หวานหน่อยๆ ก�ำลังดี Roasted Beef Salad ส�ำหรับคนที่ ชอบกินเนื้อ สวรรค์มากเลยส�ำหรับเมนูนี้ เนือ้ จะมีความเหนียว นุม่ พอดี , Assorted Terrine รสชาติไม่จัดมาก นุ่มเหมือนเต้าหู้ จี๊ดนิดๆ รวมทั้งกิมจิ รสชาติของกิมจิที่นี่คงจะถูกปาก คนที่ไม่ชอบรสจัดเลยไม่น้อย เป็นเครื่องเคียง ที่กินเข้ากันได้อย่างลงตัว, เกี๊ยวไก่กรอบ ต้อง บอกว่า กรรอบมาก แม้ไม่ต้องจิ้มอะไรก็ตาม เป็นเกี๊ยวห่อไก่ขนาดพอดีค�ำ , Poached fish with curry powder ส�ำหรับเนื้อปลาจะนุ่ม มาก มีรสชาติของเครื่องเทศที่เข้มข้นกับพริก หวานคลุกเคล้ากันได้อย่างลงตัว

ในโซนต่อมาจะเน้นเป็นอาหารสไตล์ยุโรป เริ่ม กันที่เมนู Crab stick Pizza แป้งพิซซ่ากรอบ มาก แต่ก็แฝงไปด้วยความนุ่มข้างใน รสชาติ ค่อนข้างเป็นสไตล์อิตาเลี่ยน คลาสสิกไปอีก แบบ, Spicy seafood soup รสชาติค่อนข้าง จัดจ้าน เข้มข้นถึงใจ คงจะถูกคอคนที่ชอบ ทานอาหารรสชาติจัดจ้านไม่น้อยเลยทีเดียว, Pumkin cream soup เป็นซุปฟักทองที่เข้ม ข้น อร่อยเหมาะกับคนที่ชอบรสหวานมันนิดๆ มากเลย โซน Tepan yaki เราสามารถเลื อ ก วัตถุดิบที่เราชอบที่มีให้เลือกอย่างมากมาย เช่น ไก่ หมู เนื้อ เห็ดเข็มทอง พริกหยวก หอม หัวใหญ่ ให้เชฟผัดให้ได้จานต่อจาน ซึ่งจะมา เสิ ร ์ ฟ กั น แบบร้ อ นๆ อร่ อ ยผั ด ได้ ล งตั ว มาก มี ค วามพอดี ไ ม่ มัน จนเกิ น ไป เด็ดสุดยอดไป เลยเมนูนี้

CORNER

| 29


มาถึงโซนของหวาน เค้กต่างๆ ขอบอกเลยว่า เค้กที่นี่เด็ดไม่แพ้ที่ไหนเลย เมนูที่ไม่ควรพลาด ต้องเป็น Chocolate Fondue จะมีผลไม้ให้ เราเลือก หรือถ้าใครชอบทั้งหมดก็จะเสียบมา ทุกแบบเลยก็ได้ จุ่มในช็อกโกแลตที่รสชาติขม ปนหวานนิดหน่อย ตัดกับรสชาติเปรี้ยวนิดๆ ได้อย่างลงตัว , Banoffee รสชาติของกล้วย ช็ อ กโกแลตที่ ห วานนุ ่ ม และความมั น ของ ถั่ว เข้ากันได้อย่างลงตัว หอมหวาน รสชาติ ติดที่ปลายลิ้น ต้องลองเลยค่ะ ส�ำหรับเมนูนี้ ของหวานชิ้นต่อไปนะคะ ต้องนี่เลย Caramel custard นุ่มละมุนลิ้น ฉ�่ำในปากมาก และ Fruit Jelly ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวตัดกับวิป ปิ้งครีมที่หวาน นุ่ม ละมุนในปากมากเลยค่ะ

30 | CORNER

นอกจากโซนของหวาน ยังมีโซนผลไม้ไว้ให้ ตบท้ายด้วยอีกนะคะ เมนูน�้ำก็จะเปลี่ยนไป ตามวัน บางวันก็จะเป็น น�้ำตะไคร้ น�้ำฝรั่ง หรือ น�้ำสัปปะรดก็ว่ากันไป เป็นยังไงบ้างค่ะ เริ่มหิวกันรึยัง? อยาก จะบอกว่ า ขอแนะน� ำ เลยส� ำ หรั บ ที่ นี่ เป็ น บุฟเฟ่ห์นานาชาติที่มีให้เลือกกินได้หลากหลาย จริงๆ แถมราคายังอยู่ที่ในขั้น ไม่แพงเกินไป รสชาติอาหารถือว่าคุ้มกับราคาสุดๆ ที่นั่งค่อน ข้างสบาย สามารถเลือกตักได้อย่างไม่จ�ำกัด ในระยะเวลา 4 ชั่วโมง จะพาคุณพ่อ คุณแม่ พี่น้อง แฟน หรือกลุ่มเพื่อนไปด้วยก็ได้ จะได้มี คนช่วยพยุงกันกลับ ถ้ามีเวลาก็อย่าลืมไปทาน กันนะคะ!!


ไหว้พระ 9 วัด จ.เชียงใหม่ เรื่องและภาพประกอบ : เกวลิน นาคสุก

CORNER

| 31


ภาพจาก http://th.wikipedia.org/wiki/รถสี่ล้อแดง

วัดดวงดี

ช่วงต้นปีแบบนี้นะคะ คาดว่าหลายคน

คงอยากจะไปไหว้พระท�ำบุญกัน เราก็มสี ถานที่ มาแนะน�ำเป็นการไปไหว้พระ 9 วัดที่มีชื่อเป็น สิริมงคล ในจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากจะได้ ท�ำบุญแล้วยังถือเป็นการท่องเที่ยวไปในตัว ด้วยค่ะ การเดินทางจากกรุงเทพ ถ้าชอบสะดวก สบายขอแนะน�ำเครือ่ งบินหรือจะรถยนต์สว่ นตัว ก็ได้คะ่ ส่วนเน้นลุยๆ ห้าวๆ ลงมาหน่อยแนะน�ำ รถทัวร์กบั รถไฟค่ะ ( ถ้ารถไฟแนะน�ำตูน้ อนปรับ อากาศ ดิฉันรถไฟเบาะนั่ง 17 ชั่วโมง แบบว่า อยากได้บรรยากาศ ขอบอกว่าเข็ดหลาบค่ะ) รถทัวร์นา่ จะประมาณ 9 ชัว่ โมงได้คะ่ เมือ่ ไปถึง ที่เชียงใหม่ จะมีรถแดงส�ำหรับไปรอบๆ เมือง เราก็เริ่มหยิบแผนที่ซึ่งปริ้นต์จากเว็บไซต์ขึ้นมา ไปวัดแรกกันเลยระคะ ถ้าจะให้ดีก็ถามคนขับ ว่าไปตรงวัดเชียงมั่นไหม ถ้าไม่ไปก็ลงที่ประตู ท่ า แพก็ ไ ด้ ค ่ ะ จะสามารถเดิน ตามแผนที่ไ ด้ ค่อยข้างง่าย

เริ่มต้นที่วัดแรกเลยนะคะ วัดเชียงมั่น สร้างโดย พญามังรายโดยพระราชทานที่ดิน พระต�ำหนักเวียงเชียงมัน่ เป็นทีส่ ร้าง พระพุทธรูป ศักดิ์สิทธิ์ประจ�ำวัด คือ พระเสตังคมณี หรือ พระแก้วขาว ประดิษฐานอยู่ภายในวิหาร สลัก จากหินควอตซ์สีขาวขุ่น หรือหินเขี้ยวหนุมาน ว่ากันว่าเป็นวัดแรกในเชียงใหม่ เชื่อว่า เมื่อเรา ไปกราบไหว้จะท�ำให้เราประสบความส�ำเร็จ และมีความมัน่ คงในชีวติ และมีอายุมนั่ ขวัญยืน นอกจากนี้ยังมี พระเจดีย์ช้างล้อม อายุเกือบ 700 ปีอีกด้วย ส�ำหรับวัดทีส่ องคือวัดดวงดี ตรงออกจาก วัดเชียงมั่นมาผ่านอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จะมี ป้ายบอกทางอยูข่ า้ งหน้า เป็นซอยเล็กๆ ตามชือ่ วัดเลย เป็นวัดทีร่ ม่ รืน่ ถ้ามาไหว้ขอพรในวัดนีก้ จ็ ะ ดวงดีตามชื่อค่ะ ใครที่รู้สึกดวงไม่ดี ก็ต้องรีบ มาไหว้พระที่วัดดวงดี เพื่อให้ดวงของเราดียิ่งๆ ขึ้นไปอีกนะคะ

มาถึงวัดทีส่ าม คือวัดเจดียห์ ลวง มีวหิ าร ที่สวยงาม ราวบันไดมีพญานาคที่สวยงามเป็น ราวเกาะขึน้ ไปบนซุม้ ประตู ซึง่ เป็นนาคทีส่ วยที่ สุดของเหนือเลยก็ว่าได้ ภายในประดิษฐาน พระประทานให้ผู้คนเข้าไปสักการบูชา มีการ ตกแต่งที่สวยงาม วิจิตรตระการตา นอกจากนี้ ยังมี เสาหลักเมือง เรียกว่า เสาอินทขิลอีกด้วย วัดทีส่ ที่ เี่ ราไปกัน คือ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เดิมชื่อวัดลีเชียง ประดิษฐาน พระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัด เชียงใหม่ ยังมีพระพุทธรูปที่ส�ำคัญอีกองค์หนึ่ง คือ พระเจ้าทองทิพย์ สร้างด้วยทองแดง นาก และทองค�ำปนกัน เมื่อ พ.ศ.2020 ภายในพระ อารามจะมีการตกแต่งทีส่ วยงาม ฝาผนังทีว่ จิ ติ ร มีความประณีตมาก มาถึงวัดที่ห้า วัดหมื่นเงินกอง แค่ได้ยิน ชื่อวัด ก็อยากเข้าแล้วใช่มั้ยค่ะ เค้าเชื่อกันว่า ถ้าไปไหว้ก็จะมีเงินทองไหลมาเทมา เป็นกองๆ วัดเจดียห์ ลวง

วัดเชียงมั่น วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

32 | CORNER


มีพระธาตุหมื่นเงิน กองให้เราได้สักการะ แล้ว ยังมีประธาตุประจ�ำปีเกิดให้ได้ท�ำบุญใส่บาตร อีกด้วย วัดทีห่ ก วัดดับภัย เชือ่ กันว่า เมือ่ ได้มาก ราบไหว้หลวงพ่อดับภัย จะช่วยดับเคราะห์โศก โรคภั ย ที่ ก� ำ ลั ง จะเกิ ด ขึ้ น กั บ เรา เนื่ อ งจากมี ต�ำนานว่าพญาอภัยได้หายจากโรคทีป่ ว่ ยเพราะ อภินิหารของหลวงพ่อดับภัยนี่เองค่ะ การไม่มี โรคถือเป็นลาภอันประเสิร์ฐ เชื่อว่าหลายคน คงไม่มีความสุข หากเจ็บป่วยบ่อยๆ ก็อย่าลืม มาไหว้ ขอพรหลวงพ่อให้หายจากโรคที่เป็นอยู่ กันนะคะ ออกจากวัดทีห่ ก ต่อกันวัดทีเ่ จ็ดเลยนะคะ วั ด พั น อ้ น พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานนาม วัดหมื่นเงินกอง

เจดียว์ า่ พระเจดียส์ ารีรกิ ธาตุสริ ริ กั ษ์ วัดพันอ้น เป็นวัดทีร่ ม่ รืน่ มาก ภายในมีตน้ ไม้ใหญ่ให้รม่ เงา แฝงด้วยความรู้สึกสงบ และยังมีร้านค้า เทียบ ได้กับตลาดขนาดย่อมอีกด้วย ที่วัดนี้จะมีการ รณรงค์ให้ผู้คนรู้จักระเบียบวินัยด้วยการแยก ขยะ และใช้กระดาษชานอ้อยแทนโฟม หรือ พลาสติกอีกด้วยค่ะ วัดทีแ่ ปดวัดหมืน่ ล้าน เป็นอีกวัดทีฟ่ งั แค่ ชือ่ ก็รสู้ กึ ว่า ถ้ามาท�ำบุญ จะร�ำ่ รวยเงินทองมีเงิน เป็นหมื่นล้านเหมือนชื่อ มีความมั่นคงในด้าน การเงิน ซึ่งหากคุณไปในวันอาทิตย์ ถนนสายนี้ ก็จะมีของขายเยอะแยะไปหมด จัดเป็นถนนคน เดิน มีนกั ท่องเทีย่ วมากมายทัง้ ชาวไทยและต่าง ชาติ เพื่อนๆ ที่ไป ถ้ามีเวลาก็สามารถแวะไป เดินเล่น หรือซื้อของที่ระลึกกันได้นะคะ

วัดหมื่นล้าน

วัดดับภัย

วัดพันอ้น

ภาพจาก http://www.panoramio.com

วัดลอยเคราะห์

ส� ำ หรั บ วั ด สุ ด ท้ า ย วั ด ลอยเคราะห์ เนือ่ งจากอยูน่ อกเส้นทางในสีเ่ หลีย่ มของตัวเมือง จึงเลือกไปเป็นวัดสุดท้ายของทริปนี้เลยนะคะ ตามความเชือ่ ถ้าเราไปสักการะ จะหมดเคราะห์ มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต จะมีพิธีของทางวัดให้ เราได้ท�ำบุญและสะเดาะเคราะห์ไปด้วยในตัว จากทีไ่ ด้มโี อกาสไปเทีย่ วไหว้พระ 9 วัด ที่เชียงใหม่มานั้น ตอนไปก็อยากได้บรรยากาศ ไปกับเพื่อนอีกคนหนึ่ง เลยเลือกเดินทางด้วย รถไฟ แบบว่าชิลมาก 17 ชัว่ โมง ไม่มคี ำ� บรรยาย ใครอยากรู้ ต้องลอง!! ประทับใจมากกับทริป ครั้งนี้ ได้ทั้งประสบการณ์ เพื่อนใหม่ทั้งคนไทย และคนต่างชาติ บางครั้งไปไม่ถูก ไปไม่เจอก็ ถามจากคนแถวนั้น คุณจะเข้าใจค�ำว่าคนไทย

ไม่ทิ้งกันจริงๆ มีคนคอยช่วยเหลือเราตลอด รอยยิ้ม มิตรภาพ วัฒนธรรม ผสมผสานกัน ได้อย่างลงตัว สไตล์ลุยๆ เนื่องจากเราไปแบบ แบคแพ็ค แล้วไม่เคยไปกันมาก่อน มีแค่แผนที่ 1 แผ่ น กั บ ใจ ลุ ย กั น ไปเลย นอกจากการไป ท�ำบุญ เที่ยวด้วยแล้ว เราได้อะไรมากกว่าที่ คิดเยอะแยะเลย

“ ไหว้พระท�ำบุญ วัยรุ่นก็เที่ยวได้ ” CORNER

| 33


How 2 Exercise เรื่องและภาพประกอบ : นพดล ระทะนาม

CORNER

| 35


เป็นที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า หนุ่มๆ สมัยนี้ หันมาดูแลร่างกายกัน

มากขึ้น เพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นมีหุ่นดี ดึงดูดใจทั้งต่อเพศตรงข้าม และ เพศเดียวกัน อุ๊ปส์! และส�ำหรับในฉบับนี้ เราก็จะมาท�ำความรู้จักกับ หนุ่มผู้ที่มีใจรักในการออกก�ำลัง ผู้ที่จะมาเล่าถึงเทคนิคการเล่นฟิตเนส อย่างไรให้สาวๆ (หนุ่มๆ ) กรี๊ด แล้วจะรออะไรกันอยู่ เราไปพบกับเขา เลยดีกว่า

มาแนะน�ำตัวกันก่อนดีกว่า “ชื่ อ วิ ช ชากร เกิ ด แสงรั ต น์ ชื่ อ เล่ น โอ็ ก ครั บ เรี ย นอยู ่ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ปี 3 มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน” เริ่มเล่นฟิตเนสเพราะอะไร ? “ผมเป็นคนผอม ตัวไม่หนา รู้สึกใส่เสื้อผ้าไม่สวยเท่าไหร่ พอดีมี เพื่อนที่เล่นฟิตเนสอยู่ เขาเล่นมาปลายปีแล้วเลยขอค�ำแนะน�ำ อยากจะ มีหุ่นเท่ๆ แบบคนอื่นบ้าง ส่วนเรื่องสุขภาพตามมาทีหลังครับ” กล้ามใหญ่ๆ แบบนี้ เล่นมานานรึยัง ? “เล่ น มาจะเกื อ บ 1 ปี แ ล้ ว ครั บ สั ป ดาห์ นึ ง ก็ จ ะเล่ น ให้ ไ ด้ อย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ครับ แต่ก็ไม่ได้เล่นทุกวัน เหลือวันไว้ พักผ่อนบ้าง” มีเทคนิคในการเล่นอย่างไร ? “เทคนิคหลักๆ ที่จะท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ ก็ต้องมีวินัย เป็น ข้อหลักเลย ขยันเสมอต้นเสมอปลาย ไม่ใช่ว่าเล่นมาสักพักแล้วไม่เห็น การเปลี่ยนแปลงของร่างกายก็ท้อและหยุดเอาดื้อๆ ค่อยเป็นค่อยไป กล้ามเนื้อไม่ได้โตภายในวันเดียว อย่างน้อยก็สามเดือนครับ เมื่อเล่นไป สักพักแล้วมันก็จะเสพติดกีฬานี้เอง ขาดไม่ได้ครับ” “ข้อต่อไปก็ต้องศึกษาการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องแต่ละท่า ง่ายๆ ก็คนที่เล่นฟิตเนสในที่เดียวกันนี่แหละครับ เผลอๆ ได้บัดดี้เพิ่มอีกด้วย แล้วก็ศึกษาการกิน ถ้ากินไม่ถูก กินไม่พอ ก็โตช้าครับ ร่างกายต้องการ โปรตีนในการซ่อมแซมกล้ามเนื้อที่สึกหรอ แต่ก็อย่าลืมอาหารหมู่อื่น ด้วยนะครับส�ำคัญพอๆ กัน” “ข้อที่ส�ำคัญอีกข้อก็คือกล้ามเนื้อไม่ได้โตตอนเล่น กล้ามเนื้อโต ตอนพักผ่อน ขาดไม่ได้เลยครับการพักผ่อน นอนให้พอ พักผ่อนเยอะๆ กล้ามเนื้อโตตอนนอนครับ” “ข้อสุดท้ายละครับ ก�ำลังใจ เป้าหมายในการเล่นก็ส�ำคัญมาก เลยครั บ นอกจากจะส่ ง ผลกั บ แรงใจ ยั ง ส่ ง ผลถึ ง แรงกายด้ ว ยครั บ หรือจะลองท�ำเพื่อตัวเองก็ดีครับ” 36 | CORNER

มีอะไรที่อยากจะบอกกับวัยรุ่นที่สนใจจะมาเล่นฟิตเนส ? “ใครที่ ก� ำ ลั ง สนใจ อยากลอง อย่ า ช้ า ครั บ หั ด เล่ น ก่ อ นก็ ไ ด้ ก่อนครับ ตอนนี้หุ่นฟิตๆ ก�ำลังเป็นที่นิยม ที่ส�ำคัญการออกก�ำลังกายยัง ช่วยให้สุขภาพดีอีกด้วยครับ” เป็นยังไงกันบ้างวัยรุ่น ได้เทคนิคอะไรดีๆ ในการเล่นฟิตเนส กันบ้าง การเล่นฟิตเนสไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยาก ถ้าทุกคน ตั้งใจ และจงจ�ำไว้เสมอว่า กล้ามเนื้อไม่ได้โตภายในวันเดียว เราต้อง หมั่นออกก�ำลังกายบ่อยๆ เราจึงจะได้กล้ามเนื้อมา ขอให้ทุกคนสู้ๆ มีหุ่นฟิตแอนด์เฟิร์มกันทุกคนนะครับ


CHOOSE YOUR SHOES เลือกแบบไหนให้สุด COOL เรื่องและภาพประกอบ : นพดล ระทะนาม

CORNER

| 37


1.OXFORDS รองเท้ า หนั ง แท้ ห รื อ หนั ง เที ย มสุ ด คลาสสิก ส�ำหรับชายหนุ่มในเสื้อเชิ้ต กางเกง สแล็ค หรือกับชุดสูทสุดเท่ห์ ส�ำหรับการไป ท�ำงาน หรือออกงานสังคม สิ่งส�ำคัญคือการ เลื อ กสี ร องเท้ า ให้ เ หมาะสมกั บ ชุ ด ที่ ส วมใส่ สีดำ� สามารถใส่กับชุดได้เกือบทุกโทนสี ยกเว้น สี โ ทนน�้ ำ ตาล ส่ ว นรองเท้ า สี น�้ ำ ตาลไปกั บ สี น�้ำตาล แต่ไม่เหมาะกับโทนสีเทาหรือฟ้า ที่ ส�ำคัญที่สุดคือหมั่นเอาใจใส่รองเท้าคู่สวยด้วย การขัดถูอยู่เสมอ เพราะรองเท้าที่เงามันแสดง ถึงความใส่ใจของเจ้าของนะครับ

5.SNEAKERS ตอนแรกนั้น SNEAKERS ถูกออกแบบ มาส� ำ หรั บ การออกก� ำ ลั ง กาย หรื อ เล่ น กี ฬ า จริ ง จั ง แต่ พั ก หลั ง มานี้ ก ลั บ ถู ก ออกแบบให้ ใส่ กั บ การแต่ ง ตั ว แบบ Casual หรื อ ล� ำ ลอง ซะมากกว่ า ลองนึ ก ถึ ง แบรนด์ ดั ง อย่ า ง Onitsuka Tiger หรือ New Balance ที่ปรับ เปลี่ยนรูปแบบจากรองเท้าเพื่อนักวิ่ง มาเป็น รองเท้าที่ใครๆ ก็สวมใส่ได้ในชีวิตประจ�ำวัน ดั ง นั้ น SNEAKERS จึ ง เหมาะกั บ การใส่ กั บ ยีนส์ กางเกงขายาว หรือกางเกงขาสั้นในวัน สบายๆ จะไปเดินเล่น ไปเที่ยว หรือออกก�ำลัง กายเล็กๆ น้อยๆ ก็ยังได้ครับ

3.LOAFERS/SLIP-ON รองเท้าประเภท LOAFERS นี้เหมาะ กับโอกาสที่ไม่เป็นทางการ หรือวันพักผ่อน และถื อ ว่ า เป็ น เพื่ อ นนั ก เดิ น ทางที ดี ที เ ดี ย ว เพราะสามารถถอดและใส่ได้ง่ายยามต้องผ่าน เครื่องเอ็กซเรย์ที่สนามบิน รองเท้าประเภท นี้ หากมีสีเข้มอย่างด�ำหรือน�้ำตาล สามารถใส่ ไปท�ำงานได้ด้วย แต่หากเป็นสีอ่อนก็จะแต่ง แบบ Smart Casual ได้สบายๆ LOAFERS สามารถใส่กับยีนส์ สแล็ค หรือกางเกงขาสั้นก็ ดูดีได้ หรือแม้กระทั่งใส่กับชุดสูท แบบไม่ผูก เนคไทด์ ในโอกาสกึ่งเป็นทางการก็ยังได้ครับ 6.TRAINERS/TECHNICAL SNEAKERS รองเท้าส�ำหรับผู้รักการออกก�ำลังกาย และเล่นกีฬาโดยเฉพาะ มีการพัฒนาคุณลักษณะ ส่วนต่างๆของรองเท้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด กับผูท้ สี่ วมใส่ รองเท้า TRAINERS จึงเหมาะกับ การใส่กับชุดออกก�ำลังกาย หรือชุดเล่นกีฬา อย่างเดียวเท่านั้น ไม่เหมาะกับการน�ำมาใส่ใน ชีวติ ประจ�ำวัน อย่าลืมนะครับว่านอกจากจะต้อง ใส่รองเท้าให้เหมาะกับโอกาส และเสือ้ ผ้าทีส่ วม ใส่แล้ว เหนือสิง่ อืน่ ใดก็คอื การเอาใจใส่รองเท้าคู่ สวยของคุณ ให้คงความสวยงามอยูเ่ สมอ เสียสละ เวลาขัดถู หรือซักสักนิด จะท�ำให้รองเท้าสวยงาม น่ามอง และยังสะท้อนให้เห็นถึงการดูแลเอาใจ ใส่ที่ดีของเจ้าของด้วยนะครับ

ภาพจาก http://www.moss.co.uk , http://i.stpost.com

4.BOAT SHOES/DECK SHOES รองเท้า BOAT SHOES มักถูกเข้าใจ สับสนกับรองเท้า LOAFERS ได้ง่าย ลักษณะ พิเศษของรองเท้าประเภทนี้ก็คือ มีเชือกรัด รอบขอบรองเท้า มีแผ่นรองเท้ากันลื่น และ ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นรองเท้าส�ำหรับกะลาสี จึ ง เหมาะกั บ วั น พั ก ผ่ อ นสบายๆ ดังนั้น การ แต่งตัวให้เข้ากับรองเท้าให้ลองนึกถึงวันหยุด เอาเรือออกไปตกปลา ใส่กางเกงขาสั้น กับเสื้อ เชิ้ตแขนสั้นอะไรประมาณนั้น หรือจะใส่กับ กางเกงขายาวผ้าลินินก็ได้ อ่อ แต่ว่ารองเท้า ประเภทนี้ไม่ต้องใส่ถุงเท้านะครับ

2.DERBY รองเท้าประเภทนี้มีโครงสร้างเหมือน กับ OXFORDS แต่เพิ่มลูกเล่นด้วยการเพิ่ม ลวดลายฉลุ ด ้ า นนอกแถมโอกาสในการใส่ ยังครอบคลุมมากว่า OXFORDS นั่นก็คือใส่ เมื่ อ คุ ณ ต้ อ งการความเป็ น ทางการ หรื อ จะ ใส่แบบ Smart Casual กับกางเกงยีนส์เสื้อ เชิ้ตก็ได้ แต่รองเท้าประเภทนี้ต้องระวังเป็น พิเศษเมื่อต้องขัดถู เพราะพื้นผิวที่โดนเจาะ เป็นรูจะท�ำให้น�้ำยาขัดเคลือบเข้าไปสะสมได้ ง่าย ดังนั้นจะขัดรองเท้าประเภทนี้แนะน�ำให้ ป้ายน�้ำยาขัดน้อยๆ อย่างพอเพียง เพื่อไม่ให้มี ส่วนที่เหลือเยอะเกินไปอุดรูครับ

นี่ก็เป็นหลักการเลือกรองเท้าให้เหมาะสมคร่าว ๆ นะครับ ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับหนุ่มๆ จะ น�ำมามิกซ์ แอนนด์ แมท ได้มากแค่ไหน เอ้า ได้เวลาใส่รองเท้าแต่งหล่อไปอวดสาวๆ แล้ว ลุย! 38 | CORNER

ภาพจาก http://img.rooshop.org , http://cdn.solecollector.com , http://images.esellerpro.com

ในยุคที่แฟชั่นเปลี่ยนไปไวอย่างกับ จรวด แน่นอนว่ารองเท้าก็เป็นไอเทมส�ำคัญ ส�ำหรับการแต่งกายของหนุ่มๆ แต่จะเลือก อย่างไร ให้ดดู ี หล่อเหลากระชากใจสาวๆ นัน้ เรามีวธิ เี ลือกรองเท้าให้เหมาะมาบอกกันครับ


CORNER

| 39


ตอบโจทย์สาวทุกสีผิวด้วยโทนสีส้มสดใส ปี 2014 นี้ เทรนด์การแต่งหน้าแบบไหนจะมา แบบไหนจะฮิต แต่ถ้าเทรนด์นั้นไม่เข้ากับสีผิวเรา มันก็คงจะไม่อิน ในวันนี้ เราจะมา How to make up กันในโทนสีส้มสดใส ที่เข้ากับสาวๆ ทุกสีผิว ถ้าคุณไม่เชื่อ มาลองแต่งไปพร้อมกันเลยค่ะ

Before

1

5

1.รองพื้นในเฉดที่เข้ากับสีผิว เกลี่ยให้ทั่วใบหน้า

2

5.เกลี่ยอายแชโดว์ให้ทั่วกระบอกตา

6

2.ลงคอนซีลเลอร์บริเวณถุงใต้ตา ร่องแก้ม และมุมปาก เพื่อปกปิดริ้วรอย

3

6.เขียนอายไลเนอร์สีด�ำให้ชิดขนตาบน

3.ทาแป้งให้ทั่วใบหน้า

4

7 7.เขียนอายไลเนอร์สีขาวบริเวณขอบตาล่างและ เขียนอายไลเนอร์กลิตเตอร์บริเวณหัวตา

4.ปัดคิ้วด้วยมาสคาร่าในเฉดที่อ่อนกว่าสีผมเล็กน้อย 40 | CORNER

ที่มา : LemonadeMagazineThailand


8

11

8.ดัดขนตาและปัดมาสคาราสีดำ� ติดขนาปลอมแบบธรรมชาติ 11. .ใช้ Shading สีเบจ เฉดดิ้งบริเวณกรอบหน้า และด้านข้าง จมูกไล้ตั้งแต่บริเวณใต้หัวคิ้วด้านใน

9

12 12. ใช้คอนซีลเลอร์รองพื้นริมฝีปาก ทาทิ้นสีส้มเข้มบริเวณริม ฝีปากด้านใน และทาลิปสติกสีส้มพาสเทลทั่วริมฝีปาก

9.ปัดแก้มเป็นรูปสามเหลี่ยมจากหน้าหูมาถึงกลางแก้ม โดยให้ฐานชิดบริเวณหู

Tip: หากเราเลือกสีส้มแต่งแต้มลงบนใบหน้า เปลือกตา แก้ม และปาก ควรวาดอายไลเนอร์สีดำ� และสีขาวบริเวณเปลือกตา หากคุณลืมสองสิ่งนี้ แทนที่จะดูสวยสดใส ใบหน้าคุณอาจะดูคล้ายผลส้มโล้นๆ ก็เป็นได้

10 10. ใช้ Hi-lighter สีขาว ไฮไลท์บริเวณ T-zone โดยไล้เบาๆ บริเวณสันจมูกและบริเวณใต้ตา

After CORNER

| 41


D.I.Y. ผมลอนมาม่าสุดฮิต เทรนด์ผมลอนมาม่าที่ก�ำลังฮอตฮิตในในประเทศไทย ที่ใช้เครื่องดัดลอนหน้าตา แปลกประหลาด ราคาหลายบาท แต่ขึ้นชื่อว่าแฟชั่น ก็คงจะมาแล้วก็ไป ในวันนี้เราจึงมา แนะน�ำการท�ำผมลอนมาม่าง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง โดยใช้แค่ยางมัดผม และเครื่องหนีบผม หากคุณเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้ว มาท�ำไปพร้อมๆกันเลยค่ะ

42 | CORNER


Second

First

1.แบ่งผมเป็นสองช่อ โดยแบ่งเป็นครึ่งบนและครึ่งล่าง

2. ถักเปียผมครึ่งล่างเป็นช่อๆ แล้วจึงถักเปียผมด้านบนเช่นเดียวกัน

Third 3. ใช้เครื่องหนีบผมหนีบที่เปียให้ครบทุกเปียแล้วจึงปล่อยผม

Finish

CORNER

| 43


เรื่อง : เกวลิน นาคสุก | ภาพประกอบ : นพดล ระทะนาม

Corner of Melody “Sawika Aiyararat”

44 | CORNER


CORNER

| 45


46 | CORNER


เชื่อว่าใครหลายคนเมื่อได้เห็นปก Corner ฉบับนี้แล้วต้องชื่นชอบในความน่ารักของสาวคนนี้แน่นอน แต่เพียงเท่านั้น

ยังไม่พอ ถ้าได้ยินเสียงเธอได้ร้องเพลงแล้วละก็ รับรองว่าต้องหลงใหลกันเลยทีเดียว ด้วยเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ ท�ำให้เธอได้ ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ ตายโหง ตายเฮี้ยน ที่สร้างโดยพระนครฟิล์ม ในฉบับนี้เราจะมาพูดคุย ท�ำความรู้จักกับสาว เสียงดีคนนี้ หนุงหนิง สาวิกา อัยรารัตน์ ปัจจุบันก�ำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เราไปท�ำความ รู้จักกับสาวหนุงหนิง ในเส้นทางสายดนตรีตั้งแต่ก้าวแรกกันเลยดีกว่า..

เริ่มเล่นดนตรีครั้งแรก

บทเพลงที่ประทับใจที่สุด

ในบางครั้งคนเราค้นพบพรสวรรค์ หรือ สิ่งที่ตนเองรัก นั้นอาจจะไม่ได้มาจากความชอบเสมอไป กับสาวหนุงหนิงคนนี้ ก้าวแรกของเส้นทางดนตรีก็ไม่ได้มาจากความชอบเช่นกัน “เริ่มเล่นดนตรีตอน ม.2 ค่ะ แต่ที่ได้เล่นตอนนั้นเพราะว่า พ่อบังคับให้เรียน เนื่องจากพ่อของหนิงท่านเป็นนักดนตรี ก็เลย อยากให้ ห นิ ง เล่ น ดนตรี เ ป็ น บ้ า ง แต่ พ อเรี ย นไปเริ่ ม ชอบเอง เพราะว่าเวลาได้เล่นแล้วรู้สึกมีความสุขมาก เลยฝึกเล่นตั้งแต่ นั้นเป็นต้นมาค่ะ”

สิ่งที่เป็นสื่อกลางในการส่งผ่านอารมณ์ความรู้สึกของ นักดนตรีกับเครื่องดนตรี ไปยังผู้ฟังก็คงหนีไม่พ้น “บทเพลง” นั่นเอง นอกจากถ่ายทอดอารมณ์แล้ว บางเพลงยังแฝงไปด้วย ความหมาย และสาวหนุงหนิงก็มีเพลงที่ประทับใจเช่นกัน “เพลง กลัว ของปาล์มมี่ค่ะ เพราะว่าเป็นเพลงแรกที่ได้ ใช้ ใ นการประกวดร้ อ งเพลง แล้ ว ท� ำ ให้ ไ ด้ รั บ รางวั ล นั ก ร้ อ ง ยอดเยี่ยมค่ะ รู้สึกดีใจและภูมิใจมากๆ เลย เพลงนี้ก็เลยเป็น เพลงที่น่าจดจ�ำมาจนถึงวันนี้”

ถ้าเปรียบตัวเองเป็นเครื่องดนตรี

วางแผนอนาคตกับเส้นทางดนตรี

ส�ำหรับผู้ที่เล่นดนตรี เครื่องดนตรีนั้นถือเป็นอาวุธคู่กาย อย่างหนึ่งช่วยบรรเลงบทเพลง ท่วงท�ำนองเพื่อให้ความสุขแก่ ผู้ฟังส�ำหนับสาวหนุงหนิงนั้น กับเครื่องดนตรีคู่ใจที่บ่งบอกความ เป็นตัวเองได้ดีที่สุด แถมยังคลาสสิกในทุกยุคทุกสมัย “คงเป็นกีตาร์ค่ะ เพราะว่าเป็นเครื่องดนตรีที่หนิงชอบ เวลาได้เล่นกีต้าร์ ร้องเพลงคงเป็นสิ่งที่สามารถถ่ายทอดความ เป็นตัวเองออกมาได้ดีที่สุด”

ความรักในเสียงเพลงนี้จึงยังเป็นแรงบันดาลใจในการขับ เคลื่อนชีวิตไปสู่วันข้างหน้า “ในตอนนี้ก็คงจะเล่นกีตาร์ ร้องเพลง cover แบบนี้ไป เรื่อยๆ ค่ะ เผื่อว่าสักวันหนึ่งจะได้มีเพลงเป็นของตัวเองบ้างค่ะ”

CORNER

| 47


ด้วยนิสัย บุคลิกที่ดี ความน่ารักสดใส มีความเป็นตัวของตัวเอง ประกอบกับเสียงที่ไพเราะ เป็นเอกลักษณ์ นิตยสาร Corner ของเรา จึ ง ไม่ พ ลาดที่ จ ะอยากพาทุ ก คนไปรู ้ จั ก กั บ หนุ ง หนิ ง เริ่ ม ตั้ ง แต่ ก้ า วแรกของการหั ด เล่ น ดนตรี น� ำ มาซึ่ ง ความชอบและก้ า วเข้ า สู ่ เส้นทางดนตรี ในเวทีสุพรรณบุรี สตริง คอนเทสต์ กับการประกวด ร้องเพลงสตริงจนท�ำให้เธอได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดใน ครั้ ง นี้ และด้ ว ยความรั ก ในเสี ย งเพลง บวกกั บ ความตั้ ง ใจและเสี ย ง ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของเธอนั้น จึงท�ำให้ได้มีโอกาสไปร้องเป็น ไกด์ ใ นที เ ซอร์ ภ าพยนตร์ จนท� ำ ให้ ถู ก ใจผู ้ ก� ำ กั บ หนั ง วั ย รุ ่ น ชื่ อ ดั ง อย่างคุณพจน์ อานนท์ นอกจากเสียงที่ดีแล้ว สาวหนุงหนิงของเรายัง มี ส ไตล์ เ ป็ น ของตั ว เอง คงถู ก ใจหลายคนไม่ น ้ อ ย และในปั จ จุ บั น เธอก็ มี ผ ลงานเป็ น เพลงประกอบภาพยนตร์ ต ายโหง ตายเฮี้ ย น ของพระนครฟิ ล ์ ม และผลงานอื่ น ๆ อี ก มากมาย ไม่ ว ่ า จะเป็ น ร้ อ งเพลง Cover ใน social cam กั บ เส้ น ทางดนตรี ที่ เ ธอรั ก เพื่ อ ถ่ า ยทอดอารมณ์ บ ทเพลง และสร้ า งสรรค์ ผ ลงานที่ ยอดเยี่ยม มี คุ ณ ภาพสู ่ ผู ้ ฟ ั ง กั น ต่ อ ไป ยั ง ไงก็ อ ย่ า ลื ม ติ ด ตามผลงานและเป็ น ก� ำ ลั ง ใจให้ ส าวสวยเสี ย งดี คนนี้ กั น นะคะ ส่ ว นในฉบั บ หน้ า เราจะ พาคุ ณ ผู ้ อ ่ า นทุ ก ท่ า นไปรู ้ จั ก กั บ ขวั ญ ใจวั ย รุ ่ น หรื อ ไอดอลคนไหน ก็อย่าลืมติดตามกันได้นะคะ

ก้าวสู้การร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ ด้วยความสามารถและพรสวรรค์ทางด้านดนตรี ประกอบกับ เสียงที่เป็นเอกลักษณ์จนท�ำให้ได้ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ขวัญใจ วัยรุ่นที่ชอบหนังแนวสยองขวัญ ของบริษัท พระนครฟิล์ม ซึ่งถือเป็น ก้าวแรกในการเข้าสู่วงการเพลงอย่างจริงจัง “ตอนแรกรุ่นพี่มาติดต่อให้ร้องเพลง เป็นไกด์ของตัวอย่างหนัง เฉยๆ ค่ะ แต่พี่พจน์ อานนท์ ได้ยินแล้วรู้สึกชอบเสียงของเรา ก็เลยให้ ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ ตายโหง ตายเฮี้ยน เลยค่ะ”

ความรู้สึกที่ได้ลงนิตยสาร Corner “รู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของนิตยสาร Corner เพราะเป็น นิตยสารวัยรุ่น ที่มีความแปลกใหม่ และน่าติดตามมากค่ะ”

ฝากผลงานให้ติดตามกันสักนิด “ขอฝากเพลง รั ก เธอจริ ง ๆ เป็ น เพลงประกอบภาพยนตร์ ตายโหง ตายเฮี้ยนด้วยนะคะ เป็นการร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ และแสดง MV ครั้งแรกในชีวิตเลย ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะ”

48 | CORNER


CORNER

| 49


“ล�ำบากในวันนี้ จะสบายในวันหน้า” สาวิกา อัยรารัตน์

50 | CORNER


กางเกงเอวสูง “ intrend ” ในความ “ vintage ” เรื่องและภาพประกอบ : ภารดี พิทยาวงศ์ฤกษ์์

CORNER

| 51


ภาพจาก Instargram : Idasiriwut

52 | CORNER

ปัจจุบันไม่ว่าแฟชั่นจะก้าวหน้าไปขนาดไหน การแต่งตัวแบบ ย้อนยุคก็ยงั เป็นทีน่ ยิ มในหมูว่ ยั รุน่ เพราะจะได้สไตล์ทคี่ ลาสสิค เมือ่ น�ำมา ผสมสานกับแฟชั่นในปัจจุบัน และ item ที่จะมาแนะน�ำในวันนี้เหมาะ กับสาวๆ ทีอ่ ยากโชว์หน้าท้องแบนราบอวดเอวสวย นัน้ ก็คอื กางเกงขายาว สไตล์วินเทจ เป็นกางเกงลักษณะเอวสูง เนื้อผ้ามีหลายกลายแบบโดย เฉพาะยีนส์ที่สามารถใส่ได้ทุกสถานการณ์ มีทั้งขาบาน ขาเดฟ น�ำเอา ไป Mix & Match กับเสื้อผ้าหลายแนว ยังไงก็ไม่ตกเทรนด์แน่นอน กางเกงแนวนี้จะเน้นช่วงเอวของสาวๆ ให้ชัดเจนขึ้น อยากใส่ให้ดูเป็น สาวเรียบร้อย สาวหวาน สาวเท่ สาวเปรี้ยวก็ท�ำได้ หรือสาวๆ ที่เบื่อกับ การใส่กระโปรงแต่ไม่รวู้ า่ จะเปลีย่ นมาใส่กางเกงแบบไหนดี กางเกงขายาว เอวสูงนี้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจมาก

ภาพจาก Instargram : Idasiriwut

เมื่อลองสังเกตดู สาวสุดแนวอย่าง ไอด้า ไอรดา เธอก็น�ำกางเกง ขายาวสไตล์วินเทจมา Mix & Match ได้อย่างลงตัว อย่างชุดลายพราง ทหาร จะเห็นว่าเสือ้ คลุมและกางเกงเอวสูงลายเดียวกันแต่เสือ้ ด้านในจะ เป็นสีเขียวเข้มเรียบๆ โชว์ช่วงเอว ด้วยสีที่ท�ำให้ไม่โดดเด่นกว่าลายของ เสือ้ และกางเกงท�ำให้ออกมาดูเท่และเปรีย้ วสุดๆ ส่วนเสือ้ สายเดียวผูกคอ กับกางเกงยืนเอวสูงเพ้นท์ลายเท่ๆ ถึงจะดูเรียบง่ายแต่ก็ท�ำให้ดูเซ็กซี่ได้ ไม่น้อยเลย ขอบอกเลยว่าสาวคนไหน ที่รักการแต่งตัว ต้องมี item นี้ อยู่ในตู้เสื้อผ้านะจ๊ะ ส่วนสาวๆ คนไหนก�ำลังหาซื้อกางเกงสไตล์นี่อยู่ละก็ ขอแนะน�ำ ร้าน mao dok mai จากตลาดนัดรถไฟ ศรีนครินทร์เลยจ้า ร้านนี้ขาย กางเกงสไตล์วินเทจทั้งหมดมีหลากแบบให้เลือกทั้งเรียบๆ หรือลายเก๋ๆ หากไม่ ส ะดวกไปที่ ต ลาดนั ด รถไฟก็ ส ามารถเข้ า ไปดู ไปสั่ ง ซื้ อ ได้ ที่ IG : maodokmai หรือ facebook.com/MaoDokMaiShop

ภาพจาก www.facebook.com/MaoDokMaiShop

กางเกงเอวสูง “ intrend ” ในความ “ vintage ”


“แอพเด็ด แอพโดน คนแอพแบ๊ว” เรียบเรียง : กษิดิศ ลงกลิกานนท์

ภาพจาก http://www.mebugs.com

CORNER

| 53


ภาพทั้งหมดจาก https://itunes.apple.com/us/app และ http://www.iphonemod.net

เชื่อว่าหลายๆ คนที่อ่านนิตยสารเล่มนี้อยู่ ต้องใช้สมาร์ทโฟนหรือเคยได้สัมผัสกับมันมาอย่างแน่นอน และที่ขาดไม่ได้สำ� หรับสมาร์ทโฟนกับสาวๆ นั่นก็คือ แอพถ่ายรูปนั่นเอง วันนี้จะมาพูดถึงแอพถ่ายรูปที่ฮิตๆ ถ่ายออกมาแล้วสวยเวอร์ จะมีแอพอะไรบ้าง ไปดูกันเลย เริ่มต้นกันที่แอพแรก คงจะหนีไม่พ้น เจ้า Camera360 นี้ ที่โด่งดังชนิดที่ว่าไม่มี ใครไม่รู้จักแอพนี้เลย เนื่องด้วยความใสกิ๊งเวลา ถ่ายออกมา จะท�ำให้ผิวหน้าเราดูเนี๊ยนเนียน แถมยังขาวอมชมพูอีกต่างหาก ท�ำให้กล้อง โทรศัพท์ธรรมดากลายเป็นกล้องระดับมือโปร ได้ไม่ยาก ถ่ายยังไงก็สวยไร้ที่ติ แถมยังมีโหมด ภาพต่างๆ ให้เลือกอีกด้วย ใครที่ยังไม่มีแอพนี้ ในเครื่องถือว่าเริ่มเชยแล้วนะ รีบหามาใช้ดี กว่า แล้วจะรู้ว่า ของเขาดีจริง! Instagram แอพนี้หลายๆ คนก็คง รู้จักกันเป็นอย่างดี หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า IG เป็นโปรแกรมแต่งรูปยอดฮิตประจ�ำโซเชียล เน็ตเวิร์ค โดยอินสตาแกรมมีผู้ใช้มากกว่า 150 ล้ า นคนทั่ ว โลกแล้ ว ตอนนี้ เป็ น แอพที่ สมาร์ทโฟนทุกเครื่องควรจะมี สามารถถ่าย รู ป แต่ ง รู ป ใส่ ฟ ิ ล เตอร์ ต ่ า งๆ และแชร์ รู ป เพื่อที่จะให้เพื่อนๆ ที่ Follow หรือตามคุณ ได้ ไ ลค์ แ ละคอมเม้ น ท์ กั น กระจาย โดย อินสตาแกรมตัวนี้ยังสามารถแชร์ออกไปสู่สื่อ สังคมออนไลน์ต่างๆ เช่น เฟชบุ๊ค, ทวิตเตอร์, โฟร์สแควร์และแอพอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย 54 | CORNER

แอพต่อมาเป็นแอพที่เป็นยอดฮิตเช่นกัน เป็น แอพที่ถ่ายรูปออกมาแล้วได้รูปที่เหมือนมือ เราถือรูปนั้นอยู่ แอพที่ว่านี้ก็คือ GifRus-Gif Master เป็นแอพถ่ายรูปที่เก๋ไม่เบาเลยทีเดียว ด้วยเอฟเฟ็กส์ที่มีให้เลือกมากกว่า 20 แบบ และยังมีแสงสีที่สวยงามให้เลือกตกแต่งได้อีก ด้วย ดูจากรูปนี่สวยไม่เบาเลยทีเดียว อย่าลืม เล่นโหมด Pic in Pic นะครับ ทีเด็ดของแอพนี้ เลยทีเดียว ลองหามาใช้กันดูนะครับ โหลดฟรี ไม่เสียสักบาท

แอพสุดท้ายที่จะแนะน�ำก็คือ BeautyPlus (แอพตกแต่งภาพขาวใสออร่า) ส�ำหรับ แอพนี้ เป็นตกแต่งภาพเปล่งประกายขาวใสออร่าเพิ่ม ความสดใสเปล่งประกายวิ๊งๆ เป็นแอพคุณภาพ สูงที่มีความสามารถตกแต่งภาพได้จากรูปถ่าย หรือน�ำรูปถ่ายจากอัลบั้มภาพมาตกแต่ง ใส่ เอฟเฟค ปรับความเนียน ขาวใส ให้ดูเปล่ง ประกายออร่า ใส่สติ๊กเกอร์เก๋ๆ น่ารักหลาก หลายรูปแบบพร้อมกรอบรูปสวยๆ ครบครัน สุดๆ ส�ำหรับแอพ BeautyPlus จุดเด่นของการ ตกแต่งภาพนี้ จะมีโหมดเมจิกปรับแต่งภาพ ประกายวิบวับ ให้ดูเป็นภาพเรืองแสงที่มีหลาย แบบให้เลือก เนรมิตภาพถ่ายให้ดูสดใสเปล่ง ประกายดูมชี วี ติ ชีวา ส�ำหรับใครทีช่ อบแต่งภาพ ควรโหลดติดไว้บนมือถือเลยนะ อันนี้แนะน�ำ จากที่ได้แนะน�ำไปทั้งหมด ทั้งแอพ แต่งรูป แอพถ่ายรูปน่ารักๆ หวังว่าหลายคน คงจะไปหาโหลดมาลองใช้กันดูนะ ถนัดแอพ ไหน ชอบแอพไหน ก็อย่าลืมบอกต่อๆ กันด้วย ล่ะ จะได้มีรูปขาวๆ เนียนๆ ไว้แอพแบ๊วกับ เขาบ้าง ...น่ารักอ่ะ... ที่มา : http://software.thaiware.com


CORNER

| 55


เชื่อว่าทุกๆ คนนั้น ไม่ว่าจะวัยเด็ก วัยหนุ่มสาว หรือแม้กระทั่งวัยชรา ก็ต้องมีศิลปินที่ชื่นชอบเป็นของตนเอง บางคนอาจจะแค่ชื่นชอบ และติดตามผลงานเพียงผิวเผิน หรืออาจจะสมัครใจเป็นแฟนคลับ อุทิศตนเป็นแม่ยก และยอมมาเป็น “ติ่ง” ค�ำว่าติ่งนั้น ถ้าเราจะแปลความหมายจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานแล้วจะได้ความหมายที่ว่า “เนื้อหรือสิ่งที่งอกหรือยื่นออกมา จากส่วนใหญ่” แต่ถ้าเราไปถามความหมายของค�ำว่า “ติ่ง” จากวัยรุ่นไทยนั้น ก็คงจะได้ความหมายที่ว่า “กลุ่มแฟนคลับของดารา นักร้อง ที่ปฏิบัติ ตนอย่างไร้เหตุผล ไร้มารยาท ไม่สนใจความเป็นไปของโลก สนใจเพียงแค่ศิลปินของตัวเองเท่านั้น” และในคอลัมน์นี้ เราจะมาพูดถึงประเด็นของ “ติ่งเกาหลี” ที่เลื่องชื่อลือชากันไปทั้งประเทศว่าเป็นกลุ่มแฟนคลับที่คลั่งไคล้ศิลปินเกาหลี จนไม่ลืมหูลืมตา ใครจะมาแตะต้องศิลปินของฉันไม่ได้ ปกป้องศิลปินตัวเอง แต่กลับดูถูก เหยียดหยามศิลปินของคนอื่น จนกลายเป็นสิ่งที่แฟนคลับ กลุ่มอื่นๆนั้นเอือมระอา “ วีรกรรมของติ่ง ” สิ่ ง ที่ ท� ำ ให้ แ ฟนคลั บ กลุ ่ ม อื่ น ๆ นั้ น ไม่พอใจ “ติ่งเกาหลี” ไม่ใช่แค่เรื่องการหลับหู หลั บ ตาสนั บ สนุ น ศิ ล ปิ น ที่ ตั ว เองชื่ น ชอบ ซึ่งในข้อนี้ก็ดูจะไม่เสียหายและไม่ท�ำให้ผู้อื่น เดือดร้อน แต่การแสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสม หลายๆ อย่ า ง ไม่ ว ่ า จะเป็ น การสร้ า งความ เดื อ ดร้ อ นให้ กั บ ที่ ส าธารณะ เช่ น การไป รวมตัวกันเยอะๆ เพื่อรอรับศิลปินที่สนามบิน ในกรณี นี้ จ ะเกิ ด ขึ้ น เกื อ บทุ ก ครั้ ง ที่ มี ศิ ล ปิ น เกาหลีเดินทางมาประเทศไทย ไม่ว่าจะดึกดื่น หรื อ เช้ า ตรู ่ ติ่ ง เกาหลี ก็ ส ามารถไปสร้ า งสิ่ ง รบกวนให้ กั บ ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารที่ ส ามบิ น หรื อ แม้ กระทั่งเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานได้เดือดร้อน ไปตามๆ กั น นอกจากสนามบิ น แล้ ว ยั ง มี การตามไปเฝ้ าศิ ล ปิ น ที่ โ รงแรมที่พัก โดยไม่ ค�ำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของศิลปินและผู้มา 56 | CORNER

ใช้บริการที่โรงแรมนั้นๆ และอีกหนึ่งเหตุการณ์ ที เ ป็ น ที่ ก ล่ า วขานกั น ไปทั่ ว วงการติ่ ง ก็ คื อ การจั ด งานแถลงข่ า วเปิ ด ตั ว Presenter ให้ กั บ สิ น ค้ า ยี่ ห ้ อ หนึ่ ง ของประเทศไทย ซึ่ ง Presenter นั้ น ก็ เ ป็ น ศิ ล ปิ น เกาหลี ชื่ อ ดั ง ที่ มี แ ฟนคลั บ ในประเทศไทยมากมาย และ งานนี้ ก็ ถู ก จั ด ขึ้ น ที่ ล าน Parc Paragon นั บ ว่ า เป็ น งานที่ ไ ด้ รั บ การตอบรั บ จาก ติ่ ง เกาหลี เ ป็ น อย่ า งดี เพราะติ่ ง เกาหลี นั้ น มาร่ ว มงานกั น อย่ า งเนื อ งแน่ น จนเต็ ม ลาน Parc Paragon ลามเข้าไปถึงศูนย์การค้า Siam center และ Siam Paragon จน ไม่มีที่ส�ำหรับการสัญจรของผู้ที่มาใช้บริการ ศูนย์การค้า ไม่เพียงแค่นั้นบรรดาติ่งทั้งหลาย ยังยึดพื้นที่บริเวณ สถานีรถไฟฟ้าสยาม เพื่อ มามุงดูศิลปินเกาหลีและสร้างความไม่พอใจ

แก่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า เพราะชาวติ่งเกาหลี นั้ น ยื น ขวางทางการใช้ บ ริ ก ารรถไฟฟ้ า เมื่ อ ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารกล่ า วขอทาง ชาวติ่ ง ก็ พร้อมใจกันเป็น “ติ่งเฉย” ไม่ยอมเปิดทาง ให้กับผู้ใช้บริการ จนมีปากเสียงกันและลาม เข้ า ไปสู ่ โ ลกสั ง คมออนไลน์ ที่ ตั้ ง กระทู ้ ประณามการกระท�ำที่ไรมารยาทของชาวติ่ง ในด้ า นชาวติ่ ง เมื่ อ ถู ก ต่ อ ว่ า แทนที่ จ ะ ส�ำนึกผิด กลับกลายร่างเป็นนักเลงคีย์บอร์ด ที่ใช้วาจาหยาบคายตอบกลับเจ้าของกระทู้ โดยใช้เหตุผลที่เข้าข้างตัวเองและสรรเสริญ เยิ น ยอศิ ล ปิ น ของตน จากวี ร กรรมที่ ไ ด้ ยกตั ว อย่ า งมานั้ น เป็ น เพี ย งแค่ เ สี้ ย วเล็ ก ๆ ที่เป็นสาเหตุให้บุคคลทั่วไปนั้นรู้สึกเอือมระอา กั น ชาวติ่ ง และพาลอคติ กั บ ศิ ล ปิ น เกาหลี ไปตามๆ กัน


“ ติ่งท�ำดี ” แน่ น อนว่ า มนุ ษ ย์ เ รานั้ น มั ก จะมี 2 ด้านเสมอ ในเมื่อมีด้านเสียก็ย่อมมีด้านดี ส�ำหรับชาวติ่งเกาหลีนั้นก็เช่นกัน นอกจากจะ สามารถท�ำให้ผู้อื่นรู้สึกเอือมระอาได้แล้วนั้น ก็ยังสามารถสร้างความสุขและความประทับ ใจให้ กั บ บุ ค คลอื่ น ๆ ได้ เ ช่ น กั น ติ่ ง เกาหลี มั ก จะรวมตั ว กั น ท� ำ โครงการดี ๆ อยู ่ เ สมอ ยกตั ว อย่ า งเช่ น การรวมตั ว กั น เป็ น อาสา สมั ค รในการท� ำ ความดี เ พื่ อ สั ง คมในโอกาส ต่ า งๆ ไม่ ว ่ า จะเป็ น อาสาสมั ค รช่ ว ยเหลื อ ผู้ประสบอุทกภัย อาสาสมัครในการดูแลเด็กที่ สถานเลี้ยงเด็กก�ำพร้า หรือสถานเลี้ยงคนชรา นอกจากนั้นยังมีการรวมเงินเพื่อบริจาคให้กับ มูลนิธิ บริจาคเงินซื้อเสื้อเกราะให้กับทหาร 3 จังหวัดชายแดนใต้ การรวมตัวกันไปบริจาค เลือด และสิ่งดีๆที่ติ่งเกาหลีได้ทำ� นั้น มักจะท�ำ ในนามของศิลปินที่ตนชื่นชอบ หากจะกล่าว ว่า “ท�ำบุญร่วมกับคนที่เรารัก” ก็ย่อมได้

CORNER

| 57


“ ประสบการณ์ติ่ง ” ต้ อ งขอออกตั ว ก่ อ นว่ า ผู ้ เ ขี ย นนั้ น ก็เป็น “ติ่งเกาหลี” เช่นเดียวกันค่ะ ผู้เขียน อยากจะขอเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์ ติ่ ง กั น สั ก นิ ด ส� ำ หรั บ ตั ว ผู ้ เ ขี ย นนั้ น ได้ เ ริ่ ม เข้ า สู ่ วิ ถี ติ่ ง ในช่ ว งมั ธ ยมต้ น จากการบั ง เอิ ญ ได้ รั บ ชม Music Video ของ Boy Band ชื่อดังวงหนึ่งของประเทศเกาหลีใต้ แล้วรู้สึก สะดุดตา สะดุดใจว่า เอ๊ะ !! ท�ำไมช่างแตกต่าง กับ Music Video ของศิลปินไทยจังเลยนะ ?? หลั ง จากนั้ น ก็ ไ ด้ ล องติ ด ตามผลงานของ ศิลปินเกาหลีคนอื่นไปเรื่อยๆ จนเริ่มรู้สึกว่า ตัวเองนั้นได้เข้าไปอยู่ในวงโคจรของวงการ “K-Pop” ซะแล้ว อาการขั้นแรกๆ ของผู้เขียน นั้นก็คือ เริ่มฟังแต่เพลงเกาหลี เลิกฟังเพลง ไทย เมื่อฟังบ่อยเข้า ก็เริ่มร้องตาม เริ่มหัดเต้น ตามเล็กๆ น้อยๆ เพราะไม่มีทักษะทางด้าน การเต้ น จึ ง ไม่ คิ ด จะเอาดีทางด้านนี้ อาการ ขั้นต่อมาคือ เริ่มซื้อของสะสมเกี่ยวกับศิลปิน ที่เราชอบ จ�ำพวกของจุกจิก ชิ้นเล็กชิ้นน้อย ตามก�ำลังทรัพย์ในวัยมัธยม อาทิ พวงกุญแจ กระเป๋าดินสอ เข็มกลัด ฯลฯ ซึ่งทุกอย่างล้วน เป็นรูปศิลปินติดอยู่ที่ผลิตภัณฑ์ หรืออาจจะ เป็นเพียงชื่อวงที่เราชอบ ถึงแม้ว่าของที่ซื้อมา นั้นจะไม่ได้ใช้ประโยชน์ แต่เพียงแค่ได้ซื้อมา เป็นเจ้าของก็รู้สึกสุขใจ 58 | CORNER

เมื่ อ เริ่ ม โตขึ้ น มาอี ก หน่ อ ย เริ่ ม มี สั ง คมใน การแลกเปลี่ยนเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปินที่เรา ชื่นชอบ รวมถึงมีสื่อสังคมออนไลน์ที่อ�ำนวย ความสะดวกในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ก็ จ ะมี ก ารจั บ กลุ ่ ม กั น ผ่ า นทางสื่ อ สั ง คม ออนไลน์ เ พื่ อ พู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ของ ศิ ล ปิ น น� ำ ข้ อ มู ล มารวบรวม วิ เ คราะห์ ตี ค วามกั น เป็ น เรื่ อ งราว และน� ำ เรื่ อ งราว เหล่ า นั้ น ออกมาเผยแพร่ และเมื่ อ ผู ้ เ ขี ย น ได้ ผ ่ า นพ้ น วั ย มั ธ ยม ก็ ไ ด้ รั บ อิ ส ระในการ ด� ำ เนิ น ชี วิ ต เล็ ก ๆ ผู ้ เ ขี ย นจึ ง ตั้ ง ปณิ ธ านกั บ ตัวเองว่า “ฉันจะต้องไปดูคอนเสิร์ต K-Pop ให้ ไ ด้ ” หลั ง จากตั้ ง ปณิ ธ านแล้ ว ก็ เ ริ่ ม เก็ บ หอมรอมริ บ เงิ น ค่ า ขนมไว้ ส� ำ หรั บ สมทบทุนค่าบัตรคอนเสิร์ต หากศิลปินเกาหลี มาแสดงคอนเสิ ร ์ ต ที่ ป ระเทศไทยเมื่ อ ไร จะได้ มี ก ายพร้ อ ม และทรั พ ย์ พ ร้ อ ม !! และอาการติ่ ง ในปั จ จุ บั น ของผู ้ เ ขี ย นนั้ น ก็ คื อ การเสพสื่ อ ที่ เ กี่ ย วกั บ วงการ K-Pop ทุ ก ครั้ ง เมื่ อ มี โ อกาส อั พ เดตข่ า วสาร เกี่ ย วกั บ ศิ ล ปิ น ที่ ช อบอยู ่ ต ลอดเวลา มี การซื้ อ สิ น ค้ า เกี่ ย วกั บ ศิ ล ปิ น เกาหลี บ ้ า ง ประปราย และอั พ เกรดมากขึ้ น กว่ า สมั ย มัธยมตามก�ำลังทรัพย์

“ จากการทีผ่ เู้ ขียนนัน้ ได้มปี ระสบการณ์ ติ่งมาเป็นระยะเวลากว่า 7 ปีนั้น ก็มีโอกาส ได้ พ บเจอทั้ ง ติ่ ง ดี ๆ ติ่ ง แย่ ๆ ติ่ ง กระแส และ สารพัดจะติ่ง ไม่ว่าจะเป็นติ่งประเภทไหนนั้นก็ ล้วนแต่ตอ้ งการทีจ่ ะแสดงความรัก ความหวังดี และสนั บ สนุ น ศิ ล ปิ น ด้ ว ยความบริ สุ ท ธิ์ ใ จ ส่วนตัวผู้เขียนนั้นคิดว่า การที่เราจะคลั่งไคล้ สิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างรุนแรงนั้นมันไม่ใช่สิ่งผิดปกติ หากมี ผู ้ แนะน�ำ ให้ ถู ก ทางก็ อ าจจะก่อให้เกิด แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อเป็น ประโยชน์ต่อตนเองและสังคมในอนาคต ”


”Art longa , vita brevis“ เรื่องและภาพประกอบ : ธนพล กัณหสิงห์

CORNER

| 59


เชื่อว่ากิจกรรมความสนใจของวัยรุ่นแต่ ละคน อาจจะแตกต่างกันออกไป แล้วแต่ความ ชื่นชอบ รสนิยมของแต่ละคน มีวัยรุ่นไม่น้อยที่ ชืน่ ชอบศิลปะในด้านภาพเขียน ภาพวาด เพราะ นัยยะที่ส�ำคัญของศิลปะมุ่งเน้นสุนทรียภาพ คือ ความงามในธรรมชาติหรือ งานศิลปะที่ สร้างสรรค์ที่แต่ละบุคคลสามารถเข้าใจได้และ รู้สึกได้ อาจเหมือนหรือต่างกันออกไป ศิลปะ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของกิจกรรมที่สามารถ ผ่อนคลายจากงานหลักในชีวิตประจ�ำวันได้ เป็นอย่างดี “Art longa , vita brevis” หรื อ “ศิลปะยืนยาว ชีวิตสั้น” เป็นวลีประจ�ำตัวของ ศาสตราจารย์ศลิ ป์ พีระศรี ประติมากร ชาวเมือง ฟลอเรนซ์ประเทศอิตาลี ผู้มาขัดเกลาและดึง ศักยภาพของลูกศิษย์แต่ละรุน่ ให้เฉิดฉายออกมา โดยท่านได้วางหลักสูตรจิตรกรรมและประติมากรรม โดยอาศัยหลักวิชา Academic Art ที่โรงเรียน ประณีตศิลปกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากรใน ปัจจุบนั ก่อให้เกิดเป็นศิลปะร่วมสมัยและเป็นที่ ยอมรับของนานาอารยะประเทศ จึงเป็นที่มา ท� ำ ให้ ลู ก ศิ ษ ย์ ข องท่ า นน� ำ แนวคิ ด ของท่ า น มาสร้างสรรค์ผลงาน และร่วมกันจัดแสดงผลงาน ทัง้ ศิลปะไทย ศิลปะต่างประเทศในหลายแนวทาง อาทิ ศิลปะแนวเหมือนจริง ศิลปะกึ่งนามธรรม 60 | CORNER

ศิลปะนามธรรม ศิลปะเพือ่ ชีวติ เป็นต้น เพือ่ สร้าง แรงบันดาลใจให้กบั ผูช้ มโดยเฉพาะกลุม่ เยาวชน และกลุม่ ผูช้ มวัยท�ำงาน ทัง้ ความงดวิจติ ร ความ คิดสร้างสรรค์ ทีส่ ำ� คัญคือการตีความภาพเขียน ที่ศิลปินถ่ายทอดให้ผู้ชมขบคิดตามกันไป จัด แสดงที่ Moca Bangkok พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทย ร่วมสมัย กรุงเทพมหานคร

ยักษ์ตน้ แบบ

เมื่อเข้ามาถึงนิทรรศการแล้ว ภาพแรก ที่ขอน�ำเสนอเป็นที่เตะตาน่าสนใจ คือ “ยักษ์ ต้นแบบ” ผลงานของคุณสมศักดิ์ รักษ์สวุ รรณ ผลงานที่มากกว่าภาพเขียนสีน�้ำมัน สะท้อนให้ เห็นว่ายักษ์อาจไม่ จ�ำเป็นต้องน่าเกลียด น่ากลัว ผมหยิก ตัวด�ำ ตาโปน ผิวหยาบ ดุรา้ ยทีเ่ ราเรียก

ว่ายักษ์ชั้นต�่ำ หรือจะเป็นยักษ์ชั้นสูงมีรูปร่าง สวยงาม มีเครือ่ งประดับ มีรศั มี เหมือนทีเ่ ราคิด แต่อาจอยูใ่ นคราบของคนทีภ่ ายนอกหน้าตาดูดี แต่มีนิสัยเฉกเช่นเดียวกันกับยักษ์ ดุร้าย ชอบ ของสดคาว (เอาเปรียบไม่รู้จักเห็นอกเห็นใจ ไม่เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ดูดเลือดดูดเนื้อกับผู้ ที่ต�่ำกว่า) จึงเป็นแง่คิดสอนให้วัยรุ่นที่คิดจะคบ หากัน สังเกตแต่รูปลักษณ์ภายนอกเพียงอย่าง เดียวโดยไม่ดูเนื้อใน นิสัยใจคอของคนๆ นั้น เราก็อาจตกเป็นเหยื่อของคนกลุ่มนี้ได้ จึงเป็น แง่คดิ สอนใจให้เรารูจ้ กั มองคนทัง้ ภายนอกและ ภายใน อย่ามองแต่เปลือก สอนให้เรารู้จักการ เลือกรักใครสักคนอย่างมีสตินั่นเอง “ราตรีศรีมหานคร” ภาพเขียนสีอะคริลคิ ของคุณปรีชา ปั่นกล�่ำ ภาพนี้สะท้อนให้เห็นถึง การใช้ชวี ติ ทีม่ หี ลากหลายแนวทางของวัยรุน่ ใน สังคมที่เต็มไปด้วยสีสัน พลังที่มีอยู่ในตัววัยรุ่น สามารถสร้างสรรค์และแต่งแต้มให้เป็นสังคมที่ เติมเต็มไปด้วยจินตนาการที่แปลกใหม่ ต่างไป จากเดิม อีกส่วนหนึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความ เร่งรีบของผู้คนในสังคมในการท�ำภารกิจชีวิต ประจ�ำวัน บางคนอาจจะไปท�ำงานเพื่อน�ำเงิน มาใช้เลี้ยงปากท้อง เลี้ยงครอบครัว นักเรียน นักศึกษาก็ตอ้ งเร่งรีบไปเพือ่ ทีจ่ ะไปเรียนหนังสือ ด้วยความเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตาม แต่ภาพนี้


ก็ทำ� ให้เราได้เห็นถึงการยอมรับในวิถขี องความ เป็นมหานครไม่ว่าจะยากล�ำบากในการใช้ชีวิต เพียงใด เราก็ต้องเรียนรู้เพื่อจะปรับตัวใช้ชีวิต อยู่ในมหานคร “กรุงเทพ” แห่งนี้ให้ได้และอยู่ อย่างมีความสุข “สนทนากับเธอ” ผลงานของคุณประดิษฐ์ ตัง้ ประสาทวงศ์ น�ำเสนอแนวคิดถึงวัยรุน่ ทีม่ กั จะ ให้ความส�ำคัญกับแฟนหรือคนรักมากกว่าพ่อแม่ ไม่สนใจว่าแฟนจะเป็นอย่างไรนอกจากความรัก ทีม่ มี อบให้กนั เท่านัน้ จากภาพจะเห็นได้วา่ ผูช้ าย ถึงแม้จะตายกลายเป็นโครงกระดูกแล้ว ผู้หญิง ก็ยงั โหยหาอาลัยและยังอยากคุยกับผูช้ ายคนนัน้ อยู่ โดยไม่คิดถึงความเป็นจริงว่าคนตายกับคน ทีย่ งั มีชวี ติ ไม่มวี นั ทีจ่ ะรักกันทางกายได้อกี ต่ไป เหลือเพียงแต่ความทรงดีๆที่มอบให้กันเท่านั้น จึงเป็นข้อคิดส�ำคัญ ให้รจู้ กั อยูก่ บั ปัจจุบนั ไม่ยดึ ติดกับอดีต ท�ำปัจจุบนั ให้ดที สี่ ดุ และรูจ้ กั ให้ความ ส�ำคัญกับคนทีเ่ รารักอย่างเหมาะสม ไม่มากหรือ น้อยเกินไป สิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ ก่อนทีเ่ ราจะรักใครได้ ต้องรู้จักเริ่มที่จะรักตนเองให้เป็นก่อนที่เราจะ ไปรักทุ่มเทชีวิตให้กับคนอื่น “การก้าวเดินของชีวติ ” ผลงานของศิลปิน แห่งชาติ พ.ศ.2549 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) มีแนวคิดว่าคนเราเปลี่ยนแปลงเรื่องราวที่ผ่าน พ้นมาในอดีตไม่ได้ แต่สามารถเปลี่ยนแปลง อนาคตได้ จงก้าวเดินต่อไป จงหาเป้าหมายของ ชีวติ ตัง้ แต่ตอนนี้ จงจับจ้องทีเ่ ป้าหมาย ไม่ใช่จบั จ้องทีอ่ ปุ สรรค แล้วชีวติ ของเราก็จะก้าวเดินไป ข้างหน้าได้อย่างมัน่ คงและมีความสุข เพราะโลก ทั้งโลกมักเปิดทางให้กับคนที่รู้ตัวว่าเขาจะเดิน ทางไปในทิศทางใด ขอให้ทา่ นจงเดินไปข้างหน้า ระยะทางหมื่นลี้ ย่อมเริ่มต้นจากก้าวแรกเสมอ ถ้าไม่กล้า...ก็ไม่มีวันเดินหน้า.... คนเราเมื่อไม่ กล้าที่จะท�ำอะไร ก็ไม่ควรหวังว่าจะได้อะไร จงกล้าที่จะไปตามหาความฝันของตนเอง

ราตรีศรีมหานคร

สนทนากับเธอ

การก้าวเดินของชีวติ CORNER

| 61


นอกจากภาพที่เราได้มีโอกาสน�ำมาให้ ท่านได้ชมแล้ว ยังมีผลงานศิลปะอีกมากมาย จากต่างประเทศให้ทกุ ท่านได้ดมื่ ด�ำ่ กับบรรยากาศ ภายใต้แนวคิด “Art longa , vita brevis” หรือ “ศิลปะยืนยาว ชีวิตสั้น” เพราะศิลปะแนวทาง นี้เป็นการผ่อนคลายอีกรูปแบบหนึ่ง โดยการ ระบายความรูส้ กึ นึกคิด หรือความคับข้องใจออก มา ความรูส้ กึ ของมนุษย์นนั้ มีทงั้ ความสุข ความ ทุกข์ ความเจ็บปวด ความฝัน และความหวัง ความรูส้ กึ เหล่านีส้ ามารถระบายออกได้ โดยผ่าน สือ่ ทางศิลปะอย่างอิสระ รวมทัง้ พัฒนาจิตใจ ให้ เป็นคนที่มีสุขภาพจิตดีคือคนที่ท�ำงานในหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความชืน่ ชมยินดีในงาน ทีท่ ำ� มีความเอือ้ เฟือ้ เห็นอกเห็นใจผูอ้ นื่ และไม่มี อารมณ์เครียดจนเกินไปนัก ดังนัน้ ถ้าจิตใจปกติ การเรียนการท�ำงาน ก็จะส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ที่ส�ำคัญคือช่วยในการพัฒนาสังคม ศิลปะเป็น สื่อส�ำคัญที่ช่วยให้สัมพันธภาพของคนในสังคม ด�ำเนินไปอย่างสงบสุข เพราะสามารถที่จะใช้ ศิลปะเป็นตัวกลางในการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วม กั น ดั ง เห็ น ได้ จ ากการน� ำ ศิ ล ปะเป็ น สื่ อ เชื่ อ ม สัมพันธ์ไมตรีของแต่ละประเทศได้อีกด้วย นิ ท รรศการนี้ จั ด แสดงแบบถาวรที่ Moca bangkok พิพธิ ภัณฑ์ศลิ ปะไทยร่วมสมัย กรุงเทพ เข้าชมได้ทุกวันอังคาร – วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 น.-18.00 น. ไม่เว้นวันหยุด นักขัตฤกษ์ อย่าพลาดโอกาสดีๆทีเ่ ราจะได้สมั ผัส กับสุนทรียะของศิลปะ อีกหนึ่งกิจกรรมของ วัยรุ่นที่อยู่ในกรุงเทพ

62 | CORNER


Truelove cafe‹ เรื่อง : ภารดี พิทยาวงศ์ฤกษ์ | ภาพประกอบ : นพดล ระทะนาม

CORNER

| 63


Truelove cafe‹ คาเฟ่ของคนรักไซบีเรียน

ในประเทศไทยคาเฟ่ สุ นั ข ถื อ ว่ า ยั ง ไม่ เป็นที่นิยม เนื่องจากการเปิดร้านประเภทนี้ ต้องมีความใส่ใจ ความรับผิดชอบสูงและรัก สุนัขจริงๆ ทุกวันนี้ส่วนใหญ่เราจะได้ยินคาเฟ่ แมวมากว่ า คาเฟ่ สุ นั ข ครั้ ง นี้ เ ลยขอแนะน� ำ Truelove café เป็นคาเฟ่สุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้ เป็นพันธุ์ที่มีลักษณะเฉพาะตัว มีความ สง่ า งาม รั บ รองว่ า คนรั ก สุ นั ข เห็ น แล้ ว ต้ อ ง หลงใหลแน่นอน Truelove café เกิ ด ขึ้ น มาจากพี่ ป อ เจ้าของฟาร์ม Neverland Siberians ซึ่งเปิด ฟาร์มมากว่า 12 ปี แต่มีความคิดที่อยากเปิด คาเฟ่สุนัขภายในฟาร์ม เนื่องจากอยากแบ่งปัน ให้คนอื่นๆ มาเห็นความน่ารักของสุนัขพันธุ์ ไซบีเรียน ฮัสกี้ เพื่อให้คนที่ไม่มีเวลาดูแล หรือ คนที่ชื่นชอบสายพันธุ์นี้มาลองรู้จักนิสัยของ สุนัขก่อนที่จะเลี้ยงจริงๆ เพราะไซบีเรียน ฮัสกี้ มีนสิ ยั ทีแ่ ตกต่างจากสุนขั พันธุอ์ นื่ ๆ สุนขั พันธุน์ ี้ รักอิสระชอบผจญภัย มีความเป็นตัวของตัวเอง มีสญ ั ชาติญาณของนักล่า และความเป็นผูน้ ำ� สูง 64 | CORNER


ถ้าหากรูจ้ กั อย่างผิวเผินก็อาจจะดูเหมือนว่าหยิง่ และเอาแต่ใจตัวเอง แต่จริงๆ แล้วเขามีอะไร หลายๆ อย่างที่เป็นเสน่ห์ที่ชวนให้คน หลงใหล ถึงแม้ว่าโดยรูปลักษณ์แล้วเค้าจะดูแข็งแรง แต่ ถ้าได้สัมผัสใกล้ชิดจริงจังเป็นเจ้าของที่ใกล้ชิด เรียนรูน้ สิ ยั ซึง่ กันและกันแล้วจะรูว้ า่ เขาละเอียด อ่อนและเปราะบางทางอารมณ์อยู่มาก เขาก็ ต้องการความรักความเอาใจใส่จากเจ้าของไม่ แพ้พนั ธุอ์ นื่ ๆ ซึง่ การเลีย้ งดูในเมืองร้อนก็จะต้อง ดูแลเป็นพิเศษถึงจะมีสภาพที่สวยงาม จะเห็น ว่าถ้าใครยังไม่พร้อมที่จะเลี้ยงจริงๆ ก็สามารถ ไปดู ไปเล่นกับสุนขั พันธุน์ ไี้ ด้ที่ Truelove café เป็นการผ่อนคลายสมองจากการท�ำงาน แค่เห็น พวกเขาวิ่งก็ท�ำให้ยิ้มได้แล้ว เรือ่ งของอาหารทีร่ า้ นนี้ จะจัดเป็น 3 รอบ เวลาพิเศษที่สามารถลงไปเล่นกับสุนัขได้ คือ รอบที่ 1 เวลา 12.30 -14.30 น. รอบที่ 2 เวลา 16.00 -18.30 น. รอบที่ 3 เวลา 19.00 -21.30 น. แต่ถ้าไปรอบที่ 2 จะได้เห็นไซบีเรียนฮัสกี้รีบวิ่ง เข้าไปกินอาหารในห้องอาหาร น่ารักมากๆ ในส่วนของอาหาร ต้องขอบอกว่ารสชาติไม่ ท�ำให้ผิดหวังเลย ทางร้านจะมีให้เราเลือกเป็น เซต เซตหนึง่ จะมี 3 อย่าง คือ อาหารจานเดียว ของหวาน และเครือ่ งดืม่ ให้เลือกมากมาย อย่าง ที่ได้ชิมมา ขอยกตัวอย่างมาเซตหนึ่งนะคะ มี สปาเก็ตตี้ คาโบนาร่า เส้นนุ่มพอดี ไม่เหนี่ยว หรือเละเกิน รสชาติของซอสเข้มข้นพอดี ไม่ เลี่ยนชีสจนเกินไป ในส่วนของของหวาน จะ เป็นชีสเค้ก ตัวเค้กนุ่มมาก ครีมก็ไม่เลี่ยนเท่า ไหร่ ได้รสชาติของบลูเบอร์รี่มาตัดกับตัวครีม ท�ำให้ลงตัว มีรสชาติทดี่ มี ากค่ะ สุดท้ายก็จะเป็น

เครื่องดื่ม ส�ำหรับโกโก้เข้มข้นมาก ไม่หวาน เท่าไหร่ ถ้าคนทีไ่ ม่ชอบทานหวาน แนะน�ำโกโก้ นะคะ คงจะถูกอกถูกใจไม่น้อยเลย ส�ำหรับ ราคาอาหารถือว่าไม่แพงเลยเมือ่ ได้สมั ผัสความ น่ารักของสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้ จุดเด่นของร้าน Truelove café คงไม่ พ้นความสะอาดในการดูแลสุนัข การเปิดคาเฟ่ สุนัขความสะอาดถือเป็นสิ่งส�ำคัญมาก และที่นี่ ก็เอาชนะเรือ่ งนีอ้ ย่างขาดลอย เพราะสุนขั ทุกตัว สามารถหอม สามารถกอดได้และสัมผัสได้ถึง ขนที่นุ่มและสวยงาม พี่ปอเจ้าของร้านบอกว่า สุนัขที่ฟาร์ม จะมีการอาบน�้ำ แปรงฟัน ทุกวัน โดยเฉลี่ยแล้วเวลาในการอาบน�้ำต่อหนึ่งตัวใช้ เวลาเกือบสองชั่วโมง CORNER

| 65


เพราะการเป่าขนจะใช้เวลานาน อยูท่ วี่ า่ ตัวไหน จะมีขนน้อยขนมาก แต่สุนัขสะอาดเพียงอย่าง เดียวก็ไม่ได้ Truelove café มีสถานที่ร่มรื่น สะอาด ก่ อ นที่ จ ะได้ ล งไปสั ม ผั ส สุ นั ข ก็ จ ะมี รองเท้าพลาสติกแจกคนละ 1 คู่ เพื่อป้องกัน เชือ้ โรคจากรองเท้าไปสูส่ นุ ขั และฉีแอลกอฮอล์ ทีม่ อื เพือ่ ฆ่าเชือ้ ส่วนบรรยากาศร้านอาหารน่านัง่ เป็นกันเอง ซึ่งที่นี่จะมีโต๊ะอาหารเพียง 9 โต๊ะ เท่านัน้ พีป่ อบอกว่าไม่คดิ จะเพิม่ โต๊ะ เพราะร้านนี้ เกิดขึ้นจากความรักที่เพียงคิดอยากแบ่งปัน ความสุข เป็นร้านเล็กๆ อบอุน่ ดี ลูกค้ามาก็จะได้ พูดคุยแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกันส�ำหรับผูท้ จี่ ะ มาใช้บริการรับประทานอาหารสิ่งแรกที่ควรท�ำ คือมาพร้อมหัวใจทีม่ แี ต่ความรักและความเข้าใจ หรือพร้อมทีจ่ ะเข้าใจในความเป็นไซบีเรียนฮัสกี้ อย่างไรก็ตามส�ำหรับคนที่ยังไม่พร้อมจะมีสัตว์ เลี้ยงเป็นของตัวเองลองไปรับประทานอาหาร และสัมผัสสุนขั พันธุไ์ ซบีเรียนที่ Truelove café กันก่อน เชื่อว่าจะได้รับความสุขรอยยิ้มกลับมา แน่นอน ร้าน Truelove café จะเปิดวันอังคาร ถึงวันอาทิตย์เวลา 12.00 – 21.00 น. ตั้งอยู่ที่ ซอยอารีย์สัมพันธ์ 2 ใกล้กับรถไฟฟ้า (BTS) สถานีอารีย์ มีสถานที่จอดรถรองรับ แล้วมา สั ม ผั ส กั บ บรรยากาศร้ า นอาหารในฟาร์ ม ไซบีเรียนฮัสกี้ที่สวยงามร่มรื่นและ สะอาดที่สุด

66 | CORNER


8 ฮอร์โมนที่วัยรุ่นควรรู้ เรียบเรียง : เกวลิน นาคสุก

ภาพจาก : http://wallrain.com

CORNER

| 67


ภาพจาก : http://buzzhealthy.com

นักเรียนวัยรุ่นต่างสถาบันยกพวกตีกัน มีการใช้ก�ำลัง หรือ ความรุนแรง อาจน�ำไปสู่อันตรายถึงชีวิตได้ หรือจะเป็นท้องในวัยเรียน สนใจ เพื่อนมากกว่าครอบครัว เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วผิดหูผิดตาจากวัยเด็ก สิ่งเหล่านี้คือส่วนหนึ่งที่เคยสงสัยกันไหมคะว่าอะไรที่ท�ำให้วัยรุ่นมีพฤติกรรม หรือพัฒนาการเช่นนั้น ช่วงเวลาในวัยรุ่นเป็นเวลาที่ยากจะเข้าใจ เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต บางคนอาจแสดงพฤติกรรมบางอย่างออกมา โดยไม่รู้ตัวด้วยซ�ำ้ แต่เป็นผลมาจากฮอร์โมน วันนี้เราเลยจะพาไปรู้จักกับฮอร์โมนวัยรุ่นทั้ง 8 ชนิด นะคะ ว่ามีอะไรบ้าง? 1.ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน (Testosterone) เป็นฮอร์โมนที่ท�ำให้ผู้ชายแตกต่าง จากผู้หญิง เช่น ท�ำให้เสียงทุ้มใหญ่ มีหนวด มี ก ารสร้ า งอสุ จิ หรื อ กล้ า มเนื้ อ กระดู ก ที่ แข็ ง แรง ส่ ง ผลให้ มี นิ สั ย ชอบแข่ ง ขั น ชอบ เอาชนะ หรื อ อะไรที่ ท ้ า ทาย การสนใจเพศ ตรงข้าม และมีความต้องการทางเพศอีกด้วย หากมีน้อยไปความสมบูรณ์ของร่างกายก็จะ ลดลง แต่ ไ ม่ ต ้ อ งกั ง วล เราสามารถกระตุ ้ น ฮอร์ โ มนเทสโทสเทอโรนได้ โดยการออก ก� ำ ลั ง กาย ฝึ ก ความแข็ ง แรงของกล้ า มเนื้ อ รวมถึ ง การรั บ ประทานอาหารที่ มี สั ง กะสี วิ ต ามิ น พวกเบต้า แคโรทีน 2. ฮอร์โมนเอสโตรเจน (Estrogen) เป็นฮอร์โมนที่ท�ำให้ผู้หญิงมีหน้าอก สะโพกผาย ผิ ว พรรณเต่ ง ตึ ง แสดงออกถึ ง อารมณ์ที่อ่อนหวาน อ่อนไหว เปลี่ยนแปลง ง่าย ซึ่งฮอร์โมนนี้จะมีไม่สม�่ำเสมอ ขึ้นอยู่กับ รอบของประจ�ำเดือน คนที่มีน้อยเกินไป จะมี รูปร่างผอม หน้าอกเล็ก ไร้ทรวดทรง ประจ�ำ เดื อ นมาไม่ ค ่ อ ยปกติ เสี่ ยงต่อโรคหัว ใจและ หลอดเลือด ต้องหาวิธีเสริม โดยการทานน�้ำ มะม่วงสุก น�้ำมะพร้าวอ่อน กุยช่าย เป็นต้น 3.ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน (Progesterone) เป็นฮอร์โมนที่ถูกสร้างจากรังไข่และ รก ท�ำงานกับฮอร์โมนเอสโตรเจน ส�ำคัญมาก ส�ำหรับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ สงสัยไหม ถ้าผู้หญิง ที่ไม่ได้ตั้งครรภ์ ก็จะหลุดลอก สลายมาเป็น ประจ�ำเดือนนั่นเอง สาวๆ หลายคนก่อนที่ 68 | CORNER

จะมีประจ�ำเดือน อยู่ๆสิวก็ผุดขึ้นมา นั่นก็เป็น ผลมาจากฮอร์โมนนี้เองค่ะ 4. ฮอร์โมนโดพามีน (Dopamine) เป็ น ฮอร์ โ มนที่ ท� ำ ให้ ท� ำ เราตื่ น ตั ว กระฉับกระเฉง ไวต่อสิ่งกระตุ้น นอกจากนี้ ยัง ท� ำ ให้ เ ราเกิ ด ความพอใจอี ก ถึ ง กั บ ยกให้ โดพามีนเป็นสารเคมีแห่งรักเลยนะ แต่ถ้ามี เยอะเกินไป อาจจะมีอาการป่วยทางจิตเอาได้ การทานอาหารประเภทโปรตีน จะช่วยรักษา สมดุลของฮอร์โมนโดพามีนได้ 5. ฮอร์โมนเอ็นดอร์ฟิน (Endorphin) เป็ น สารแห่ ง ความสุ ข เมื่ อ เรามี ความสุข ฮอร์โมนนี้ก็จะถูกหลั่งออกมามาก ท�ำให้ลดความเครียด วิธีสร้างฮอร์โมนนี้ง่าย มาก เริ่มที่ตัวเราเอง จากการหัวเราะ การยิ้ม ให้ กั บ ผู ้ อื่ น ร่ า งกายเราก็ จ ะหลั่ ง ฮอร์ โ มน เอ็นโดอร์ฟินมากขึ้นนั่นเองค่ะ 6.ฮอร์โมนคอร์ติซอล (Cortisol) เป็นฮอร์โมนที่หลั่งออกมาเมื่อเกิด ความเครี ย ด ปกติ ใ นตอนเช้ า เมื่ อ เราตื่ น ฮอร์โมนนี้จะหลั่งมา เพื่อกระตุ้นให้เราตื่นตัว ที่ จ ะรั บ มื อ กั บ ปั ญ หาระหว่ า งวั น แต่ ถ ้ า เรา เครียด หรืออดหลับอดนอน ก็จะถูกหลั่งออก มามาก จะไปกระตุ้นให้เราหิว อยากกินแต่ อาหารที่ให้ พ ลั ง งานสู ง จะท�ำให้ เ ราอ้ ว นได้ เพราะฉะนั้ น ต้ อ งควบคุ ม ให้ อ ยู ่ ใ นระดั บ ที่ พอดี แค่ ไ ม่ เ ครี ย ด พั ก ผ่ อ นให้ เ พี ย งพอหา กิ จ กรรมที่ ช อบท� ำ หรื อ ดู ห นั ง ฟั ง เพลง ง่ายๆ เพียงเท่านี้เองค่ะ

7.ฮอร์โมนอีพีเนฟริน (Epinephrine) หรือที่เรารู้จักในชื่อ “อะดรีนาลิน (Adrenaline)” จะหลั่งออกมาเมื่อเราตื่นเต้น ตระหนก ตกใจ โกรธ หรือตกอยู่ในอันตราย ท�ำให้เราตื่นตัว มีพละก�ำลังมากขึ้น เพื่อรับมือ กับสถานการณ์ต่างๆ เพื่อป้องกันตนเอง แต่ถ้า หลั่งออกมามากจนเกินไป อาจจะเกิดอันตราย ขึ้นได้ ถึงขนาดท�ำให้หัวใจหยุดเต้นกะทันหัน ได้เลย 8. ฮอร์โมนเซโรโทนิน (Serotonin) เป็นฮอร์โมนที่ควบคุมอารมณ์ ความ รู ้ สึ ก การนอน อุ ณ หภู มิ ความดั น เป็ น ต้ น ในร่ า งกายของเรา เปรี ย บได้ กั บ ระบบเข็ ม นาฬิกาเลยทีเดียว หากมีการหลั่งฮอร์โมนนี้ อย่ า งพอดี จะท� ำ ให้ เ ราสงบ ผ่ อ นคลาย มี อารมณ์ที่มั่นคง และรับมือกับความเครียดได้ดี แต่ถ้าเราเครียดมาก ฮอร์โมนนี้จะลดลง ท�ำให้ เราหงุดหงิด ขาดสมาธิ ส่งผลให้บางคนเป็น โรคซึมเศร้า การทานอาหารประเภทโปรตีน คาร์โบไฮเดรตพวกแป้งและน�้ำตาล สามารถ ช่วยในการสร้างฮอร์โมนเซโรโทนินได้เช่นกันค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะ กับฮอร์โมนที่ ท�ำให้วัยรุ่นมีอารมณ์และสภาวะที่หลากหลาย จะเห็นได้วา่ บางฮอร์โมนมีมากหรือน้อยเกินไป ก็ไม่ดี จะส่งผลต่อร่างกาย และอารมณ์ของเรา ดังนั้นวัยรุ่นทั้งหลายเมื่อรู้อย่างนี้แล้ว อย่าลืม ดูแลตัวเองไม่ว่าจะด้านการทานอาหาร การ พักผ่อน หรือการควบคุมอารมณ์กันด้วยนะจ๊ะ ที่มา : http://teen.mthai.com/variety


สีบอกนิสัย สื่ออะไรในตัวคุณ เรียบเรียง : ธนพล กัณหสิงห์

ภาพจาก : http://www.mrwallpaper.com/Color-Pencils-wallpaper CORNER

| 69


ภาพจาก : http://www.lstyleres.com

สี เป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่บนโลก ทุกๆสิ่งที่เรามองเห็นรอบๆตัวนั้น ล้วนแต่มีสี โลกของเรา ถูกจรรโลง และแต่งแต้มด้วย สีสันหลายหลาก ทั้งสีสันตามธรรมชาติ และสีที่มนุษย์รังสรรค์ขึ้น เพราะเราต่างได้ตระหนักแล้วว่า สีนั้นส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ จินตนาการ การสื่อ ความหมาย และความสุขส�ำราญใจในชีวิตประจ�ำวันมาช้านานแล้ว ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า สี มีอิทธิพลต่อมนุษย์เราเป็นอย่างสูง และมนุษย์ก็ใช้ประโยชน์ จากสี ในการสร้างสรรค์ สิ่งต่างๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด แล้วคุณเชื่อไหม!! ว่า สีสามารถบอกนิสัย และสื่อสารออกมาให้คนอื่นได้รับรู้ ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นการแต่งตัว การเลือกใช้สีในกิจกรรมต่างๆของชีวิตประจ�ำวัน เราไปดูกันเลย ว่า แต่ละสีสามารถบอกอะไรได้บ้าง

สีม่วง

เป็นสีที่บ่งบอกถึงคนที่มี 2 อารมณ์ ในเวลา เดี ย วกั น อาจเป็ น คนหั ว โบราณยึ ด มั่ น ใน สีขาว คนที่ชอบสีขาว บ่งบอกว่าเป็นคนเรียบร้อย ขนบธรรมเนียม แต่เป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ เรียบง่าย มีจิตใจอ่อนโยน เชื่อมั่นในความคิด เป็นคนชอบสังเกต มีปัญญา เฉลียวฉลาด รวม ของตนเอง ในเรื่องของความรัก คนที่ชอบสี ถึงเรื่องของความรักด้วย ขาวมีความเป็นแม่บ้านแม่เรือนชอบท�ำอาหาร สีส้ม และชอบที่จะดูแลเอาใจใส่คนอื่นๆ ยิ่งเป็นคน ที่รักจะดูแลอย่างดีเป็นพิเศษ ใครที่อยู่ใกล้ชิด คนที่ชอบสีส้มเป็นคนรักเพื่อนพ้อง รักความ เป็นธรรมชาติ มีความคิดสร้างสรรค์ แปลก จะรู้สึกอบอุ่น แหวกแนว มุ่งมั่นและทะเยอทะยาน ความรัก ของคนที่ชอบสีนี้ จึงมักมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ สีฟ้า คนที่ ช อบสี ฟ ้ า เป็ น คนที่ ช อบท� ำ อารมณ์ หวานใจบ่อยๆ และยังเป็นคนเปิดเผยจริงใจ โรแมนติ ก รั ก เดี ย วใจเดี ยว และก็โกรธง่าย สีน�้ำเงิน หายเร็ว เป็นคนรักความสงบ มองโลกในแง่ดี น่าเชื่อถือ ดูจากภายนอกจะเป็นคนสุขุม แต่ คนชอบสี นี้ เ ป็ น คนที่ มี ร สนิ ย มหรู หยิ่ ง ใน ภายในแล้วกลับเป็นคนที่มีจิตใจหวั่นไหวง่าย ศักดิ์ศรี มีกาลเทศะ บางครั้งก็ยากที่จะเดาใจ อ่ อ นแอ มี เ รื่ อ งมากระทบจิ ต ใจนิ ด หน่ อ ย ถูก เรื่องความรักจะชอบคนที่มีพร้อมในทุก อย่างเช่น ฐานะ หน้าตา ชื่อเสียง แต่เป็นคน ก็ท�ำให้รู้สึกเป็นทุกข์ ที่รักเดียวใจเดียว

สีแดง

สีเขียว

สี เ ขี ย วเป็ น สี ที่ บ ่ ง บอกความสงบ เยื อ กเย็ น คนที่ชอบสีนี้ เป็นคนใจกว้าง ใจเย็น รักความ ยุติธรรม ไม่ชอบมีปัญหาหรือทะเลาะวิวาทกับ ใคร เรื่องของความรักคนที่ชอบสีเขียว เป็นคน ที่ไม่มีอารมณ์โรเมนติกเอาเสียเลย รักใครจะ รั ก แบบซื่ อ ๆ ไม่ ห วื อ หวา แต่ รั ก ใครรั ก จริ ง รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเลยล่ะ 70 | CORNER

สีน�้ำตาล

คนที่ชอบสีนี้เป็นคนเจ้าส�ำอาง ชอบแต่งตัว เพื่อให้ดูดีในสายตาคนอื่น เป็นคนที่มีความคิด รอบคอบ มีพลังในการต่อสู้ เรื่องของความรัก หากได้รักใครแล้วจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อ ให้เค้ารักตอบ ชอบความสวยงามและถือเรื่อง ครอบครัวเป็นเรื่องใหญ่

คนที่ชอบสีเหลืองเป็นคนที่มีนิสัย ร่าเริง สดใส ชอบการเปลี่ยนแปลงชอบแสวงหาสิ่งใหม่ๆ ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและคนอื่นๆ ได้ ง่าย ในเรื่องของความรักต้องเลือกจนกว่าจะ แน่ใจจึงจะคบเป็นแฟน เป็นคนมองโลกในแง่ดี ชอบท�ำให้คนอื่นมีความสุข

สีชมพู

คนที่ชอบสีชมพู เป็นคนอ่อนโยน อบอุ่น มี เสน่ห์ ฉลาด รอบรู้ ทันคน รักอิสระ ในเรื่อง ของความรักเป็นคนโนเมนติก กล้าเปิดเผย และจริงใจกับคนรักจะเอาใจใส่เทคแคร์คนรัก เป็นอย่างดีที่สุด

สีดำ�

สีแห่งความลึกลับ ปิดบัง ซ่อนเร้น คนที่ชอบสี นี้ยากที่จะเดาความรู้สึกได้ เป็นคนที่น่าค้นหา มีบุคลิกที่มาดมั่นและมั่นคง แต่บางเรื่องที่ต้อง ตัดสินใจคนเดียวกลับลังเล เรื่องความรักก็จะ ชอบคนที่มีฐานะดีกว่า ดูสูงศักดิ์กว่า ถ้าเป็น เรื่องเรียน เรื่องงานก็จะชอบคนที่เรียนเก่งกว่า ท�ำงานเก่งกว่า

ภาพจาก : http://media-cache-ec.pinimg.com

คนที่ชอบสีแดงมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง เป็น คนเปิดเผย มีความเป็นผู้น�ำ แต่ใจร้อน จน บางครั้งก็ดูก้าวร้าว ในเรื่องของความรักเป็น คนเปิดเผยและชัดเจน จริงใจกับความรัก มี ข้อเสียคือเป็นคนที่ท�ำอะไรไม่ค่อยยั้งคิด แต่ ถึงอย่างไรคนที่ชอบสีแดงก็เป็นคนที่รักความ สนุกสนานเฮฮา ท�ำให้คนที่อยู่ใกล้รู้สึกผ่อน คลายมีชีวิตชีวาไปด้วย

สีเหลือง

สีเทา

คนที่ชอบสีนี้เป็นคนที่ใส่ใจความรู้สึกคนอื่น เสมอ ใจเย็นรอบคอบไตร่ตรองทุกสิ่งก่อนที่ จะพูดออกมา จึงท�ำให้เป็นคนที่มีเสน่ห์ในการ พูด มักได้รับความเชื่อถือจากคนรอบข้าง เวลา มีความรักจะเอาใจใส่ คนรักเป็นอย่างดี แต่ จะไม่ ช อบตี ก รอบคนรั ก ให้ เ ป็ น ไปตามที่ ตัวเองต้องการ เพราะคนที่ชอบสีนี้ค่อนข้าง รักสันโดษ

เป็นอย่างไรกันบ้างส�ำหรับความหมาย แต่ละสี เพื่อนๆ ชอบสีไหนกันบ้างครับ อาจจะ เหมือนหรือแตกต่างกันออกไป ยังไงเก็บไว้ทาย นิสัย และสังเกต กับเพื่อนๆคนอื่น ว่าเป็นจริง อย่างที่ได้บอกไว้หรือไม่นะครับ : ) ที่มา : http://goo.gl/T5Dcen


D.I.Y. Snowball ของขวัญสุดน่ารักที่คุณก็ท�ำได้ เรื่องและภาพประกอบ

: ภารดี พิทยาวงศ์ฤกษ์

CORNER

| 71


ถ้าใครก�ำลังมองหาของขวัญน่ารักๆ ที่ท�ำด้วยตัวเอง ขอเสนอ Snowball เลยจ้า ท�ำง่าย สวยงาม ประทับใจแน่นอนอุปกรณ์ในการท�ำ

ก็หาไม่ยากเลย แค่มีโหลแก้วที่ใช้แล้ว อาจจะมาจากโหลแยมที่ทานหมดแล้วหรือโหลขนมต่างๆ ที่เป็นแก้วที่ใสสามารถเห็นสิ่งของข้างในได้ก็พอ ลักษณะฝาโหลต้องวางคว�่ำได้ด้วยนะจ๊ะ แล้วเราจะเปลี่ยนโหลธรรมดาๆ ให้เป็น Snowball น่ารักๆ มีอุปกรณ์ ดังนี้เลยจ้า

น�้ำ กลิตเตอร์ (กากเพชร) กาว

โหลแก้ว

ตุ๊กตาพลาสติกตัวเล็ก ขั้นตอนที่ 1 น�ำตุ๊กตาที่เตรียมไว้ทากาวแล้วน�ำไปติดกลับฝาโหลแก้ว

ขั้นตอนที่ 2 เทกลิตเตอร์(กากเพชร) ลงไปในโหลแก้ว

ขั้นตอนที่ 4 ทากาวบริเวณขอบฝาโหลแก้ว และน�ำฝาไปปิดกับโหล แก้วตามภาพ หมุนให้แน่นเพื่อที่น�้ำจะได้ไม่ออกมา

ขั้นตอนที่ 5 คราวนี้ลองเขย่าโหลไปมา พอวางลงก็จะเห็น snow เต็ม โหลเลยจ้า น่ารักมากๆ

ขั้นตอนที่ 3 แล้วก็เทน�้ำตามลงไป ใส่น�้ำให้เต็มโหลแก้วเลยนะ ระวัง น�้ำล้นด้วยจ้า เห็ น ไหมคะว่ า ท� ำ ไม่ ย ากเลย เพี ย ง 5 ขั้ น ตอนเท่ า นั้ น ก็ ไ ด้ snowball ที่ไม่เหมือนใครเป็นของขวัญพิเศษๆ ให้กับคนรัก เพื่อน หรือคนในครอบครัว ยังไงก็ลองท�ำกันดูนะจ๊ะ

72 | CORNER


เรื่องเล่า ชาว BTS เรื่อง : กษิดิศ ลงกลิกานนท์

ภาพจาก www.skyscrapercity.com

CORNER

| 73


74 | CORNER

ภาพจาก www.skyscrapercity.com /archive

สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่น่ารัก หลายคนคงเคยมีประสบการณ์ในการขึ้นรถไฟฟ้า BTS มาแล้วใช่ไหมครับ อาจจะเจอเรื่องราวต่างๆ มากมาย ที่ท�ำให้ยิ้มได้ หัวเราะได้ หรือบางอย่างที่เห็นแล้วรู้สึกไม่ดี ไม่พอใจ ฯลฯ วันนี้ผมก็มีประสบการณ์ที่ผมได้ไปพบเจอบนรถไฟฟ้าอยากจะมาแชร์ให้ เพื่อนๆ ได้อ่านกันครับผม ประสบการณ์ครั้งหนึ่งบนรถไฟฟ้ามาหา นะเธอนี้เกิดในช่วงเวลาเร่งด่วน คนแน่นเป็น พิเศษ และคราวนีผ้ มเจออะไรทีส่ ยึมกึย๋ พอสมควร คือเรื่องเป็นอย่างนี้ครับ วันนั้นผมขึ้นรถไฟฟ้า เพื่อไปเรียนตามปกติ ผมเข้าไปด้านในและยืน พิงกระจกที่ติดกับเก้าอี้คนนั่ง สักพักคนก็เริ่ม เยอะขึ้น จนในที่สุดก็เบียดกันเป็นปลากระป๋อง ผมชินแล้วกับความแน่นแบบนี้ แต่ทไี่ ม่ชนิ มาก่อน เลยในชีวติ มันอยูต่ รงหน้าผมนีแ่ หละครับ มีผชู้ าย คนหนึ่งยืนอยู่ด้านหน้าผม เขาหันหน้าออกไป ทางประตู แต่ประเด็นคือมือของผู้ชายคนนี้มัน อยู่ระดับเดียวกับเป้าของผม เวลารถเคลื่อนตัว มือเขาชอบแกว่งๆ มาตรงจัมโบ้ของผม ผมก็คดิ ในใจ เอ๊ะ นี่มันจงใจโดนหรือยังไง เราก็คิดบวก ไว้ก่อนคงไม่น่ามีอะไร หลังจากที่มือนั้นหายไป ได้ครู่หนึ่ง มันมาอีกแล้วคร้าบ! มันแกว่งมาชน เพือ่ กลับบ้าน ตอนนัน้ ประมาณบ่ายสองโมงกว่าๆ เมื่อพาเธอไปส่งถึงห้องพยาบาล ระหว่างที่เธอ น้องผมอีกแล้ว ความคิดบวกที่คิดไว้ตอนแรก ขณะรถก� ำ ลั ง ออกจากสถานี ส ะพานตากสิ น ก�ำลังขึ้นเตียงเพื่อจะนอนพักเธอได้ยกมือขึ้น เริม่ มลายหายไป เพราะตอนหลังผมสังเกตได้วา่ ผมก็ได้ยนิ เสียงขวดน�ำ้ พลาสติกหล่นตรงช่วงต่อ ไหว้และกล่าวว่า “ขอบคุณนะคะ” ด้วยมือที่ รถมันไม่ได้ขยับครับ แต่มอื มาโดนเฉยเลย ผมเลย ของขบวนรถ ผมเลยหันไปมองดูตามเสียงนั้น ยังสั่นๆ อยู่และดวงตาที่ยังลืมได้ไม่เต็มที่ แล้ว แก้สถานการณ์ด้วยการเอามือลงมากุมเป้าไว้ ก็เห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งท�ำขวดน�้ำหล่นเปียก ผมก็เดินออกมาเพื่อนั่งรถกลับไป ระหว่างทาง พร้อมกับกระแอมเบาๆ หนึ่งที ดูเหมือนเค้าจะ เต็มพื้นไปหมด ในขณะเดียวกันเธอคนนั้นก็ยืน ได้คิดทบทวนถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น และรู้สึก รูต้ วั ครับ แล้วก็ถอยไปเล็กน้อย หลังจากนัน้ สักพัก เก้ๆ กังๆ ลักษณะเหมือนพยายามทรงตัวแต่ ยินดี ดีใจ ปลื้มใจ มีความสุขอย่างบอกไม่ถูก ขณะที่ผมก�ำลังอ่าน M2F อยู่นั้น มันมาอีกแล้ว เหมือนยืนไม่ค่อยอยู่ ทุกคนในขบวนนั้นต่างก็ ที่ ไ ด้ ท� ำ เรื่ อ งราวทั้ ง หมดไป มั น ช่ า งเป็ น ช่ ว ง โอ้วแม่จา้ วว มันจะอยากสัมผัสอะไรขนาดนัน้ ฮะ มองเธอด้วยความฉงนสงสัย ว่าเกิดอะไรขึ้น เวลาที่มีความสุขเสียจริงๆ ค�ำขอบคุณของเธอ ไม่เคยจับมาก่อนรึไง ด้วยความโมโหเล็กน้อย เธอเป็นอะไร ผมเองก็มองอยู่และก็สงสัยเช่น นั้นท�ำไมถึงฟังดูเพราะนักก็ไม่รู้ ผมว่าเธอเองก็ ผสมกับความคิดที่อยากจะบวกเต็มที ผมจึง เดียวกัน ผูห้ ญิงคนนัน้ ก็พยายามยืนทรงตัวให้ได้ คงจะรู้สึกดีเช่นกัน ที่มีคนมาช่วยเธอตอนที่เธอ กระแอมไปอีกทีและจ้องหน้าด้วยตาที่เล็กหยี จะล้มแหล่มิล้มแหล่ จนเธอหาที่พิงได้ด้วยการ แย่ มันท�ำให้ผมคิดอะไรได้หลายๆ อย่าง การ ของผม ได้ ผ ลครั บ คราวนี้ คุ ณ เธอคนนี้ ข ยั บ เอามือไปเกาะไว้ทตี่ วั รถ ในขณะทีท่ กุ คนยืนงงกัน ช่วยเหลือกันในยามจ�ำเป็นและไม่เหลือบ่ากว่า เปลี่ ย นที่ ไ ปเลยครั บ เดิ น ห่างออกจากผมไป ผมก็เดินเข้าไปหาเธอ ในใจคิดอยู่สองอย่างคือ แรงเรานั้ น ผมว่ า ถ้ า ท� ำ ได้ ก็ ท� ำ ไปเถอะครั บ ประมาณสองก้าว ผมก็โล่งใจ หลังจากนัน้ ขณะที่ ถ้าไม่เป็นลมก็ผีเข้าล่ะฟะ เมื่อเดินไปถึงตัวเธอ การช่วยคนมีแต่ได้บุญ ผมอยากให้คนเราหัน ผมจะลงเพือ่ เปลีย่ นขบวนรถทีส่ ยาม ผมก็ได้มอง ผมก็ถามว่า เป็นอะไรครับ จะเป็นลมเหรอ? เธอ มาใส่ใจผู้คนรอบๆ ตัวให้มากขึ้นอะไรที่ท�ำเพื่อ ไปที่คุณเธอคนนั้นอีกครั้งหนึ่ง สิ่งที่ผมเห็นก็คือ เอียงหน้าทีถ่ กู ปกคลุมด้วยเส้นผมมาหาผม และ ผู้อื่นได้ ผมอยากให้ท�ำ มันมีความสุขจริงๆ นะ เขาไปท�ำแบบที่ท�ำกับผมเมื่อสักครู่นี้ กับผู้ชาย พยักหน้าเบาๆ อ่อ โอเค โล่ง ผีไม่ได้เข้า เธอจะ ครับ และอีกอย่าง มันเท่ด้วยนะ ^__^ อีกคนหนึง่ ทีย่ นื อ่านหนังสือพิมพ์อยู่ โอ้ว ไม่อยาก เป็นลมนัน่ เอง ผมจึงพยุงเธอเดินไปเพือ่ นัง่ พัก แต่ เรื่ อ งราวที่ ผ มไปประสบพบเจอบน จะเชื่อสายตา ท�ำแบบเดียวกับที่ท�ำกับผมเป๊ะ เดินไปได้แค่ไม่กกี่ า้ ว เธอก็หมดแรงทรุดตัวลงนัง่ รถไฟฟ้ า BTS นี้ แต่ ล ะเรื่ อ งล้ ว นมี ค วาม ท�ำเป็นยืนเซ เอาหลังมือไปแตะเป้าคนอื่นเขา กับพืน้ เมือ่ เธอรูส้ กึ ตัวขึน้ มาระดับหนึง่ ก็มผี หู้ ญิง รู ้ สึ ก ผสมอยู ่ ทั้ ง ดี ทั้ ง ไม่ ดี แต่ ก็ ล ้ ว นเป็ น คุณเธอคนนัน้ มีสหี น้าเรียบสงบมากแต่คงยืนฟิน อีกคนถามเธอว่า จะไปลงไหน แต่ดเู หมือนเธอจะ ประสบการณ์ ที่ ท�ำให้ เ ราได้ พ บเจอกับ ความ อยูใ่ นใจเป็นแน่ และผมก็ออกมาพร้อมกับความ ยังได้สติกลับมาไม่ครบ ถามไปถามมาจึงได้ความ รู้สึกแปลกๆ ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ท�ำให้เรา คิดทีว่ า่ แหม่ คนสมัยนีน้ า่ กลัวจริงๆ นิดนึงก็เอา ว่าเธอจะลงวุฒากาศ ผมจึงนั่งรถต่อไปกับเธอ ได้คิดอะไรดีๆ ได้ หรือท�ำให้เรามีก�ำลังใจใน หน่อยนึงก็เอา นีถ่ า้ อยูด่ ว้ ยกันบนรถไฟแค่สองคน จนถึงสถานีวุฒากาศ ก็มีเจ้าหน้าที่รปภ. เข้ามา การท� ำ งานต่ อ ไป แล้ ว ผมจะมาบอกเล่ า ผมคงกลายเป็นเหมืองทองไปแล้ว และอีกหนึ่ง ช่วยประคองกันและพาลงลิฟท์ไปยังชัน้ ล่าง เพือ่ ประสบการณ์ดีๆ ฮาๆ ให้อ่านกันอีกนะครับผม เรือ่ งครับ เกิดขึน้ ขณะผมก�ำลังนัง่ ไปวงเวียนใหญ่ ไปห้องพยาบาล (ผมเพิง่ รูว้ า่ BTS มีหอ้ งพยาบาล)


น่าน...ความสุข ความทรงจ�ำ เรียบเรียง : ธนพล กัณหสิงห์

ภาพจาก http://www.taihaowan.net

CORNER

| 75


ภาพจาก http://www.naryak.com ภาพจาก http://www.naryak.com

76 | CORNER

หลังจากนั้นเดินข้ามถนนจากวัดภูมินทร์ ไป “วัดพระธาตุชา้ งค�ำ้ วรวิหาร” ได้เลยสบายๆ จุดส�ำคัญทีค่ วรไปเยีย่ มชมก็คอื หอพระไตรปิฏก ขนาดใหญ่ทสี่ ดุ ในเมืองไทย! รวมถึงองค์พระธาตุ สีทองสุกอร่าม ซึ่งพระยาภูแข่งสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.1949 ความแปลกตาอยู ่ ต รงส่ ว นฐาน องค์พระธาตุทสี่ ร้างเป็นรูปช้างครึง่ ตัวล้อมไว้ตาม แบบศิลปะสุโขทัย แสดงถึงความสัมพันธ์อัน แนบแน่นของสองอาณาจักร วัดพระธาตุชา้ งค�ำ้ ในปัจจุบันยังเป็นศูนย์รวมใจของคนเมืองน่าน ปิดท้ายกันที่ “วัดพระธาตุแช่แห้ง” ซึ่ง อยู่นอกตัวเมืองมาพอสมควร จากระยะไกลเรา จะเห็นองค์พระธาตุยนื ตระหง่านเป็นสีทองอร่าม เขาว่ า เป็ น พระธาตุ ป ระจ� ำ คนเกิ ด ปี เ ถาะ (ปีกระต่าย) วัดนี้สร้างขึ้นเมื่อกว่า 600 ปีก่อน โดยเจ้ า พระยาการเมื อ ง หลายคนสงสั ย ว่ า ท�ำไมพระธาตุถึงแช่แล้วแห้ง?มีการกล่าวไว้ใน พงศาวดารพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาประทับสรงน�ำ้ ทีร่ มิ ฝัง่ แม่นำ�้ น่านทางทิศตะวันออก ณ บ้านห้วยไค้ แล้ ว เสวยผลสมอแห้ ง ซึ่ ง พระยามลราช น�ำมาถวาย แต่ผลสมอนัน้ แห้งมาก พระพุทธเจ้า จึ ง ทรงน� ำ ผลสมอนั้ น ไปแช่ น�้ ำ ก่ อ นเสวย

ภาพจาก http://board.trekkingthai.com

สถานทีแ่ รกทีจ่ ะแนะน�ำก็คอื แลนด์มาร์ก โดดเด่นที่สุดของน่านในแง่ศิลปวัฒนธรรม นั่น คือ “วัดภูมนิ ทร์” หนึง่ ใน Unseen Thailand เพราะเป็นวัดเดียวในเมืองไทย ที่ภายในโบสถ์ ใหญ่มพี ระประธานถึง 4 องค์ นัง่ หันหลังชนกัน หั น หน้ า ไปสี่ ทิ ศ มี ที่ นี่ เ พี ย งที่ เ ดี ย ว ภายใน พระอุโบสถทรงจัตุรมุขนี้ แสงจากภายนอก จะส่องลอดเข้ามาต้ององค์พระประธานทั้งสี่ เกิดสีทองสุกปลัง่ ตัดกับสีแดงชาติของต้นเสาพืน้ และเพดาน อย่างน่าอัศจรรย์ แต่ยังไม่หมด เท่านั้น จิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์วัดภูมินทร์ ถื อ เป็ น หนึ่ ง ในที่ สุ ด แห่ ง อาณาจั ก รล้ า นนา โดยส่วนบนใกล้เพดานเป็นภาพพระพุทธเจ้า และต�่ำลงมาเป็นภาพวิถีชีวิตของชาวน่านใน ช่ ว ง พ.ศ. 2100 โดยใช้ สี ข าว แดงน�้ ำ เงิ น และด�ำ เป็นสีหลัก ภาพที่คนรู้จักมากที่สุดคือคู่ หญิงชายก�ำลังกระซิบกระซาบกัน และภาพ หญิงก�ำลังทัดดอกไม้ที่มวยผม บางคนตั้งฉายา ให้ว่า “โมนาลิซ่าเมืองน่าน” ก่อนกลับอย่าลืม เดินลอดซุ้มประตูเล็กรอบโบสถ์ โดยเดินเวียน ตามเข็มนาฬิกาให้ครบ 3 รอบ เชื่อกันว่าจะ น�ำโชคดีมาให้

ความสุขของคนวัยรุน่ หลายๆ คน ไม่เหมือนกัน บางคนอาจจะชอบแสง สี ชอบความทันสมัย เทคโนโลยี แฟชัน่ ทีอ่ นิ เทรนด์ แต่กม็ อี กี ไม่นอ้ ยทีช่ อบค้นหาความสุขผ่านวิถชี วี ติ ทีเ่ รียบง่ายสร้างสรรค์ และยังคงกลิน่ อายของความมีวฒ ั นธรรม การค้นหาความสุขผ่านประสบการณ์เช่นนีม้ กั สร้างความ ทรงจ�ำไม่ลืมเลือน เช่นกันกับในวันนี้จะขอแนะน�ำอีกหนึ่งจังหวัดในประเทศไทยที่สามารถสร้าง ความสุขบนความเรียบง่ายให้กับทุกท่านได้สัมผัสไปพร้อมกันนั่นคือ “จังหวัดน่าน” มีหลายคนนิยามว่าจังหวัดน่าน เป็นเมืองสุดปลายฟ้าล้านนาตะวันออก ชือ่ จังหวัดนีอ้ าจคุน้ หู ใครหลายคน แต่พอถามเข้าจริงๆว่าน่านอยู่ตรงไหน? กลับตอบไม่ได้! เพราะน่านไม่ใช่เมืองผ่าน ใครจะไปเยือนต้องตัง้ ใจจริงๆ อีกทัง้ ระยะทางยังยาวไกลกว่า 668 กิโลเมตรจากกรุงเทพฯ น่านจึง กลายเป็นดินแดนอารยะธรรมเก่าแก่ในหุบเขาทีโ่ ลกภายนอกไม่คนุ้ ตา ระยะทางทีห่ า่ งไกลช่วยเก็บ รักษาวัฒนธรรม วิถชี วี ติ และธรรมชาติอนั ยิง่ ใหญ่เอาไว้จนกระทัง่ ทุกวันนี้ ถ้าจะถามว่าน่านมีอะไร น่าเทีย่ วบ้าง? คงต้องบอกว่าเทีย่ วกันเป็นอาทิตย์กไ็ ม่หมด! เพราะน่านเป็นเมืองทีม่ คี วามหลากหลาย มาก เอกลักษณ์โดดเด่นของที่นี่ไม่ใช่แสงสี แต่เป็นกลิ่นอายอดีตที่เจือปนอยู่กับปัจจุบันอย่างลงตัว

และทรงพยากรณ์ ว ่ า ต่ อ ไปที่ นี่ จ ะมี ผู ้ น� ำ พระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐาน จึงเรียก พระสถู ป ที่ ป ระดิ ษ ฐานพระบรมสารี ริ ก ธาตุ แห่งนี้ว่าพระธาตุแช่แห้ง และการที่เราเห็นว่า องค์ พ ระธาตุ มี สี ท องสุ ก อร่ า มก็ เ พราะผิ ว ภายนอกของพระธาตุ ไ ด้ รั บ การบุ ไ ว้ ด ้ ว ย “แผ่นทองค�ำจังโก้” ซึ่งเป็นแผ่นทองค�ำ 40 เปอร์เซ็นต์ ที่มีความบริสุทธิ์และล�้ำค่ายิ่ง นีเ่ ป็นเพียงส่วนหนึง่ เท่านัน้ ของวัฒนธรรม และสถานที่ ท ่ อ งเที่ ย วในจั ง หวั ดน่า นที่ใครๆ ก็สามารถมาพบความสุขและสร้างความทรงจ�ำ จากสถานที่ที่ยังคงกลิ่นอายของความเป็นไทย โดยไม่จ�ำเป็นต้องใช้เงินมากมาย ยังมีสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วอี ก มากมายไม่ ว ่ า จะเป็ น อุ ท ยาน แห่งชาติ ร้านอาหารแสนอร่อย บ่อน�้ำพุร้อน รวมทั้งผู้คนที่มีน�้ำใจไมตรีต่อกันเป็นอีกเสน่ห์ ส�ำคัญทีท่ ำ� ให้มผี ทู้ สี่ นใจมาเทีย่ วทีน่ า่ นอยูเ่ รือ่ ยๆ หากคุณก�ำลังหาสถานที่ไปเที่ยว พักผ่อนใจ หลีกหนีความวุ่นวาย อย่าพลาดที่จะไปเที่ยว จังหวัดน่าน.. ที่พร้อมจะส่งมอบความสุข และ ความทรงจ�ำดีๆ ให้กับคุณ


Collection Show เรื่องและภาพประกอบ : เกวลิน นาคสุก

CORNER

| 77


ค่านิยมมักจะเปลีย่ นไปตามยุคสมัยและ กาลเวลา สิ่งต่างๆ ที่เข้ามาก็จึงต้องวนออกไป เหมือนกับเวลานั่นเอง หลายคนจึงเลือกที่จะ เก็บสิง่ ต่างๆทีต่ วั เองชอบ ไว้เป็นของสะสมทีแ่ ม้ มูลค่าราคาไม่มาก แต่คณ ุ ค่าในความทรงจ�ำนัน้ มากมาย หลายคน ก็อาจจะมีของสะสมทีค่ ณ ุ อยากจะให้มูลค่าทางจิตใจเช่นกัน ฉันก็เป็นคน หนึ่งที่สะสมมาตลอดโดยที่ไม่รู้ตัว !! เริ่มจาก การไปเที่ยวสถานที่ต่างๆ เป็นคนที่ชอบเข้าไป ร้านขายของที่ระลึก เพราะอยากจะเก็บอะไร เป็นความทรงจ�ำ แต่พอเข้ามาก็ไม่ถกู ใจ อันนัน้ ก็ไม่ใช่ อันนี้ก็ยังไม่โดน สรุปคือคิดว่า ของพวก นี้ไปที่ไหนก็มี ดังนั้นก็เลย นี่แหละ สถานที่นี่ แหละ แตกต่างแน่นอน แต่จะพับเก็บใส่กระเป๋า กลับบ้านก็คงไม่ได้ เราเลยพึง่ พาเทคโนโลยีการ ถ่ า ยภาพ ซื้ อ เป็ น โปสการ์ ด มาแทนแล้ ว กั น โปสการ์ดชุดแรกที่สะสม คือ หุ่นขี้ผึ้ง ทีพ่ พิ ธิ ภัณฑ์หนุ่ ขีผ้ งึ้ ไทย จ.นครปฐม เป็นโปสการ์ด พระบรมรูปอดีตพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดชฯ

78 | CORNER

หลังจากนัน้ เมือ่ ไปเทีย่ วทีไ่ หนก็แล้วแต่ ฉันก็จะ เข้าร้านขายของที่ระลึกเหมือนเดิม พร้อมกับ การตัดสินใจไม่ได้ว่าจะซื้ออะไรดี สุดท้ายก็มา จบที่โปสการ์ดทุกที การเลือกซื้อโปสการ์ดสักใบส�ำหรับฉัน ก็ไม่ได้เลือกเอาแบบใบไหนมาก็ได้ จะต้องมี เรือ่ งราว หรืออะไรก็แล้วแต่ อาจจะเป็นสถานที่ หรือมีเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้น น่าประทับใจเกิด ขึน้ หากไม่มอี ะไรทีเ่ ป็นเรือ่ งราว การมองเข้าไป ในร้านแล้ว ภาพแรกและภาพเดียวที่สะดุดตา เราขึ้นมา ก็ถือเป็นพรหมลิขิตในการเลือกอีก อย่างหนึ่งเช่นกัน อย่างน้อยครั้งหนึ่ง ฉันก็เคย เข้าไปยืนหลับตาพร้อมกับหมุนตัวในร้านขาย โปสการ์ดที่อัมพวา เมื่อลืมตาขึ้นมาพบอะไรที่ สะดุดตาฉันคิดว่านัน่ แหละใช่เลย!! ฉันท�ำแบบนี้ เพื่อที่จะเลือกซื้อภาพสักภาพที่ร้านนั้น พอมา นึกถึงทีไร ก็ตลกตัวเองทุกที แต่มันก็เป็นความ ทรงจ�ำในโปสการ์ดและสถานที่นั้น ไม่ว่าจะไป อัมพวา เชียงใหม่ ไปงานอะไรก็แล้วแต่ ฉันมัก จะได้โปสการ์ดติดกระเป๋ากลับมา นอกจากนี้ ก็ยังส่งให้พ่อแม่ พี่สาวกับน้องสาวอีก ตอนซื้อ

มาก็เอามาเก็บใส่กล่องไว้ จนวันหนึ่งเก็บห้อง แล้ ว มาเจอกล่ อ งนี้ เลยเปิ ด ดู พบโปสการ์ด หลายใบ เมื่อมานั่งดูภาพตอนไปเที่ยวก็ผุดขึ้น มาเต็ ม ไปหมด บางภาพนั่ ง มองไปยิ้ ม ไปคน เดียวอยู่พักใหญ่ เลยลองมานั่งนับดู ก็ตกใจ ตั ว เอง โห นี่ เ ราซื้ อ เก็ บ ไว้ เ ยอะขนาดนี้ เ ลย หรอเนี่ย!! หลังจากวันนั้นทุกครั้งที่ได้ไปสถาน ที่ต่างๆ ฉันก็จะมองร้านโปสการ์ดเตรียมไว้ กะว่าหลังจากท่องเที่ยว สร้างเรื่องราวให้ตัว เองเรี ย บร้ อ ยแล้ ว ก็ จ ะต้ อ งรี บ ไปซื้ อ ของ สะสมนี้เก็บไว้ ถ้าถามว่า ชอบโปสการ์ดแผ่นไหนที่สุด ตอบได้ เ ลยว่ า ไม่ มี แ ผ่ น ไหนที่ สุ ด เพราะ แต่ละแผ่นมีเรื่องราวให้ประทับใจที่แตกต่าง กันไป บางคนอาจจะชอบถ่ายรูปเก็บไว้เยอะๆ แทนการบั น ทึ ก ความทรงจ� ำ ไว้ ก็ ไ ด้ ก็ ค ง จะให้ อ ารมณ์ ค ล้ า ยๆกั น จะเห็ นได้ว่า ภาพ แต่ละภาพที่ออกมานั้น มันได้แต่งแต้มเรื่อง ราวต่ า งๆ ไปตามอารมณ์ ความรู ้ สึ ก ของ แต่ละคน เพราะเราอาจจะมองกันคนละมุม ท� ำ ให้ ภ าพภาพหนึ่ ง สามารถมี เ รื่ อ งราวเป็ น ร้ อ ยเป็ น พั น ได้ ขึ้ น อยู ่ ที่ ค นมองว่ า เลื อ กจะ จดจ� ำ ความทรงนั้ น ในรู ป แบบไหน ถึ ง แม้ คนอื่ น จะมองภาพเหล่ า นี้ เ ป็ น เพี ย งภาพ ธรรมดา หรือเป็นแค่ภาพภาพหนึ่ง แต่ส�ำหรับ ฉันและคนอีกหลายคนที่ชื่นชอบ และหลงรัก ในเรื่องราวของภาพเหล่านี้ กลับเห็นว่า มันมี อะไรมากกว่าที่เราเห็น ไม่ว่าจะเป็น อารมณ์ ความรู ้ สึ ก ความคิ ด มุ ม มอง สิ่ ง เหล่ า นี้ ใ ห้ คุ ณ ค่ า ทางจิ ต ใจ แก่ ฉั น มาก นอกจากนี้ ก็ ยั ง ช่ ว ยผ่ อ นคลาย และใช้ เ วลาว่ า งให้ เ กิ ด ประโยชน์ เป็ น การสร้ า งความสุ ข ให้ ตั ว เอง ที่ง่ายอีกด้วย “ แล้วคุณล่ะ หาความสุขของตัวเอง เจอกันรึยัง? ”


ก๋วยเตี๋ยวเรือพระนคร ร้านเด็ดที่ต้องลอง เรื่องและภาพประกอบ : กษิดิศ ลงกลิกานนท์

CORNER

| 79


ในวันนี้จะมาแนะน�ำร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ ที่ อ ร่ อ ยเด็ ด ร้ า นหนึ่ ง นะครั บ ร้ า นนี้ ชื่ อ ว่ า ก๋วยเตี๋ยวเรือพระนคร อยู่บริเวณอนุสาวรีย์ ชั ย สมรภู มิ - ดิ น แดง - รางน�้ ำ แถวนี้ มี ร้ า นก๋ ว ยเตี๋ ย วเรื อ อร่ อ ยๆ หลายร้ า นเลย นะครับ แต่ผมเลือกที่จะเขียนเกี่ยวกับร้านนี้ เพราะว่าร้านนี้มีหลายอย่างที่สะดุดตาและ ท� ำ ให้ ผ มต้ อ งกลั บ ไปทานอี ก เป็ น ครั้ ง ที่ ส อง เรามาดูกันครับว่าร้านนี้มีดีอย่างไร และอะไร ที่ดึงดูดผู้คนได้ขนาดนี้ ก่ อ นอื่ น ต้ อ งขอบอกก่ อ นเลยนะครั บ ว่าก๋วยเตีย๋ วเรือพระนครนีม่ หี ลายสาขานะครับ สาขาที่หนึ่งอยู่ติดถนนพหลโยธิน ข้างเซเว่น ชั้ น 1,2 สาขาที่ ส องอยู ่ ก ลองซอยริ ม คลอง สามเสน และสาขาทีส่ ามอยูใ่ นห้างเซ็นเตอร์วนั ชัน้ 3 ซึง่ ทัง้ สามสาขานีก้ อ็ ยูบ่ ริเวณ อนุสาวรียช์ ยั ฯ

80 | CORNER

อนุสาวรีย์ชัยฯ ทั้งหมดเลยนะครับ หากสาขา ไหนเต็มก็ไปอีกสาขาได้นะครับ เพราะตอน เที่ยงๆ คนจะเยอะมาก สาขาที่ผมไปทานมานั้นคือสาขาที่สอง ครั บ อยู ่ ติ ด กั บ คลองสามเสน บรรยากาศ ก่อนเข้าไปภายในร้ า นก็ จ ะเห็ น คนมากมาย โดยเฉพาะพนักงานเสิร์ฟจะมีหลายคนเลยที เดียว ใส่เครื่องแบบคือเสื้อโปโลสีม่วงเหมือน กันหมดทุกคน ก็ดูเป็นระเบียบน่ารักดี เมื่อเข้า ไปภายในร้ า น ก็ มี พ นั ก งานเข้ า มาต้ อ นรั บ อย่ า งรวดเร็ ว ไม่ ต ้ อ งให้ ม องหาโต๊ ะ รอนาน แต่ พ นั ก งานที่ นี่ จ ะพู ด ไม่ ค ่ อ ยชั ด นะครั บ เวลาสื่อสารอาจมีปัญหานิดหน่อย เมื่อหาโต๊ะ นั่งได้ผมจึงสั่ ง เส้ น เล็ ก หมู น�้ำตกมาหนึ่ ง ชาม พนักงานก็ถามว่าจะรับชามใหญ่หรือชามเล็ก ผมก็เอ๊ะ มีขนาด ให้เลือกด้วย งั้นเอาชามเล็ก

มาลองก่อนแล้วกัน หลังจากนั้นไม่ถึงครึง่ นาที ก๋ ว ยเตี๋ ย วที่ ผ มสั่ ง ก็ ม าเสริ ฟ ที่ โ ต๊ ะ แล้ ว ครั บ ตอนแรกก็ คิ ด ว่ า ท� ำ ไมไวจั ง แต่ พ อเห็ น ชาม เท่ า นั้ น แหละครั บ ถึ ง กั บงงเลย เพราะหนึ่ง ชามที่ผมสั่งนั้น ชามเล็กมาก ประมาณสาม ค�ำหมด ว่าแล้วก็ลงมือชิมเลยครับผม น�้ำซุป อร่อยมากครับ เส้นไม่นิ่มหรือไม่แข็งจนเกินไป หมูกับลูกชิ้นก็นุ่มอร่อย ใช้ผักบุ้งอ่อนไม่มีก้าน แข็ ง ๆ เลย โดยรวมแล้ ว อร่ อ ยมาก ผมทาน หมดโดยที่ไม่ปรุงเลยสักนิดและก็ต้องสั่งเพิ่ม มาอี ก คราวนี้ ล องสั่ ง ชามใหญ่ ม าด้ ว ยอี ก หนึ่งชาม ลองเทียบขนาดกันดูนะครับจะเห็น ถึงความแตกต่างเลยทีเดียว ผมได้ลองสั่งมาหลายๆ เส้นเพื่อลองชิม ดูว่าเส้นไหนจะอร่อยกับก๋วยเตี๋ยวเรือที่สุดนะ ครั บ ส่ ว นตั ว แล้ ว ผมว่ า ในบรรดาเส้ น เล็ ก เส้นใหญ่และเส้นหมี่ที่ได้ลองชิมไป เส้นหมี่ ชนะเลิศเลยครับ เข้ากับก๋วยเตี๋ยวเรือที่สุดแล้ว ถ้าได้ไปทานบ้างก็อย่าลืมลองหลายๆ แบบ นะครับ เพราะจะได้สั่งหลายชามแน่นอนเลย นอกจากก๋วยเตี๋ยวเรือแล้ว ก็ยังมีเมนูอื่นๆ ที่ อร่ อ ยไม่ แ พ้ กั น อี ก นะครั บ เช่ น ลู ก ชิ้ น ปิ ้ ง ขนมถ้วย และอีกอย่างที่ต้องทานคู่กันแบบ ขาดไม่ได้เลยก็คอื แคปหมูครับ ชามละ 10 บาท เท่ า นั้ น พอใส่ ล งไปในก๋ ว ยเตี๋ ย วแล้วจะเพิ่ม ความอร่อยได้อีกเยอะเลย (มีเคล็ดลับในการ ทานแคปหมูครับ คือใส่เมื่อจะทานครับ หาก ใส่ไปทั้งหมดเลยแคปหมูจะดูดน�้ำไปท�ำให้นิ่ม ไม่ ไ ด้ ร สชาติ เ ท่ า ที่ ค วรครั บ ) แคปหมู ที่ นี่ ใ ช้


แคปหมูเกรดดีนะครับ สังเกตได้จากแคปหมู นั้นจะไม่เหม็นหืน เมื่อเคี้ยวไปแล้วจะไม่ค่อย เจอก้อนกรุบๆ แข็งๆ สักเท่าไหร่ ถือว่าใช้ได้ เลยทีเดียว เมื่ อ ทานหมดจนไม่ เ หลื อ แม้ แ ต่ น�้ ำ อิ่มจนพุงกาง (ดูจากปริมาณชามที่ตั้งเรียงกัน) ก็ยังมีของหวานอีกนะ คือ ขนมถ้วย น�้ำแข็งใส ไอศกรี ม กะทิ แต่ ที เ ด็ ด น่ า จะอยู ่ ที่ ข นมถ้ ว ย จานหนึ่ ง จะมี ส ามคู ่ ค รั บ จะมาให้ เ ป็ น ฝาๆ คู่ละสองฝา ราคา 21 บาทต่อชาม รสชาติก็ หวานก�ำลังดี ค รั บ ไม่ เ ลี่ ย นไม่ เ ค็ ม อร่ อ ยอี ก เช่นกัน เมื่ออิ่มอร่อยจนพุงกางแล้วก็ได้เวลา คิดเงินครับ รวมราคาออกมาแล้ว (ถ้ากินไม่จุ อย่างผม) ไม่เกินคนละ 100 ครับ ค่าก๋วยเตี๋ยว ค่าแคปหมู ค่าน�้ำ ค่าขนมถ้วย ผมว่าราคาถูก มากนะครั บ ถ้ า เที ย บกั บ ร้ า นอื่ น ในย่ า นนี้

แถมอิ่ ม อร่ อ ยอี ก ด้ ว ย เมื่ อ คิ ด เงิ น เสร็ จ ก็ มี ของแถมมาให้อีกด้วยนั่นคือ คูปองคืนก�ำไร เป็นบัตรสีเหลืองเล็กๆ ในใบเขียนว่า คูปองนี้ ใช้แลกเอสโคล่าฟรี 1 ขวดลิตร ส�ำหรับใช้แลก ครั้งต่อไปเท่านั้น แลกได้ทั้งสามสาขาตั้งแต่ เวลา 8.00 – 21.00 น. ทุ ก วั น คู ป องนี้ ผมได้มาสามใบแล้วครับไม่ได้เอาไปแลกเสียที ลืมตลอด คราวหน้าต้องเอาไปแลกคืนก�ำไร ให้ได้เลย จุดเด่นของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือพระนคร แห่งนี้นะครับ ผมว่าอยู่ตรงที่ ขนาดชามและ ราคาครับ ราคาชามละ 10 บาท และเมนูอื่นๆ ในร้ า นก็ ถู ก เมื่ อ เที ย บกั บ ขนาดและปริ ม าณ และอีกหนึ่งอย่างที่ท�ำให้ผมติดใจร้านนี้ครับ นั่นคือบริการที่ว่องไวนั่นเอง ตั้งแต่เข้าร้านไป จนกระทั่ ง คิ ด เงิ น พนั ก งานบริ ก ารได้ ดี ค รั บ

CORNER

| 81


สั่งอาหารไปครู่เดียวเท่านั้นก็มาเสริฟ ถึงโต๊ะ แล้ ว แม้ จ ะพู ด สื่ อ สารกั น ล� ำ บากสั ก หน่ อ ย เพราะไม่ใช่คนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ก็พดู เพราะ ยิม้ ตลอด เข้าใจมุกทีผ่ มเล่นอีกต่างหาก แหม่ ขณะที่ ผ มก� ำ ลั ง นั่ ง เขี ย นถึ ง ร้ า น ก๋ ว ยเตี๋ ย วเรื อ พระนครนี้ อ ยู ่ ผมก็ เ กิ ด อยาก ทานขึ้นมาทันที ติดใจในรสชาติและบริการ ที่ดี หากเพื่อนๆ อยากจะไปลองทานดูบ้าง ไป กันหลายๆ คนผมว่าน่าสนุกดีนะครับ อาจจะ มี ก ารแข่ ง ขั น ว่ า ใครจะมี ช ามตั้ ง เรี ย งเยอะ กว่ากันก็ได้ เป็นการทานก๋วยเตี๋ยวเรือที่อิ่ม อร่อย สนุกและประหยัด ลองดูให้ได้นะครับ “ก๋วยเตี๋ยวเรือพระนคร”

82 | CORNER


Game On Smart Phone เรียบเรียง : กษิดิศ ลงกลิกานนท์

ภาพจาก http://www.siamget.com CORNER

| 83


Tower of Saviors หรืออาจจะคุ้นกัน ในชื่อย่อว่า TOS เป็นเกมแนว Puzzle (เกม แก้ปริศนา) ที่มาแรงแซงทุกโค้งในเกมประเภท เดียวกัน ด้วยระบบเกมที่ต่างไปจากเดิม โดย มีเนื้อเรื่องหลักคือ หอคอยอีโนเชียน ที่เหล่า มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อเดินทางไปยังแดนสวรรค์ และผู ้ เ ล่ น ซึ่ ง รั บ บทเป็ น ซั ม มอนเนอร์ ไ ด้ รั บ ภารกิจให้ไปปลดผนึกมอนสเตอร์ โดยจะต้อง ค่อยๆ ด�ำเนินการปลดผนึกไปเรื่อยๆ และบุก ตะลุยให้ถึงยอดหอคอย ในระหว่างทางนั้นจะ เจอเหล่ามอนสเตอร์มากมายที่ต้องท�ำการต่อสู้ จึงจะผ่านไปได้ วิธีการต่อสู้ของเกมนี้ หลายๆ คนอาจจะคุ้นตากันมาบ้าง แต่ก็มีวิธีการที่ต่าง ออกไปหน่อยคือเราต้องหมุนรูน (รูนคือเพชร สีๆ ที่ต้องหมุนให้เรียงกัน) ให้รูนแต่ละเม็ดมา เรียงตรงกันให้ได้อย่างน้อยสามเม็ดขึ้นไปจึง จะระเบิดได้คะแนนเป็นการโจมตีมอนสเตอร์ สามารถสร้างคอมโบให้ระเบิดทีละหลายๆ ชุด ได้ ยิ่งคอมโบเยอะ ก็จะยิ่งโจมตีมอนสเตอร์ ได้แรงยิ่งขึ้น เมื่อต่อสู้ชนะหนึ่งครั้งก็มีโอกาส ได้ของต่างๆ เช่น การ์ด เงิน ค่าประสบการณ์ การ์ ด ที่ เ ราได้ ม านั้ น จะสามารถน� ำ มาเป็ น สมาชิกทีมได้หรือถ้าไม่ต้องการก็น�ำมารวมกับ การ์ดหลักเพื่อท�ำให้ทีมแข้งแกร่งยิ่งขึ้น ของ ส�ำคัญที่ผู้เล่นส่วนใหญ่อยากได้คือ เพชร เมื่อ สะสมครบ 5 เม็ดสามารถน�ำไปรูดการ์ดเพื่อ เพิ่มโอกาสได้การ์ดระดับสูงมาเข้าทีม โดยใน แต่ละวันจะมีกิจกรรมที่ทางเกมจัดขึ้นเพื่อให้ ผู้เล่นได้สะสมเพชรนี้ นอกจากนี้ ระหว่างผู้เล่น ด้วยกันจะสามารถช่วยเหลือกันได้ด้วย โดย การตั้งตัวเราให้เป็น Ally เพื่อให้เพื่อนที่อยู่ใน เกมของเรานั้น ดึงตัวเราไปช่วยสู้ได้ 84 | CORNER

จุดเด่นที่ท�ำให้เกมนี้เป็นที่นิยมเล่นกันมากมาย น่าจะอยู่ตรงที่ รูปแบบของเกมคล้ายกับเกม แนว RPG (เกมต่อสู้เก็บเลเวลเพื่อเพิ่มความ เก่งให้ตัวเอง) ที่ตัวละครของเราจะผจญภัยไป และต่ อ สู ้ กั บ มอนสเตอร์ เ พื่ อ เพิ่ ม ระดั บ และ ความแข็งแกร่งไปเรื่อยๆ ซึ่งหากเป็นเกมแนว Puzzle ในยุคก่อนหน้านี้ก็จะมีเพียงการเรียงสี ให้ได้สีเดียวกันแล้วได้คะแนน แต่เมื่อน�ำการ ต่ อ สู ้ แ บบ RPG เข้ า มาผสมด้ ว ย ท� ำ ให้ เ กม Tower of Saviors ถูกกล่าวขานเป็นอย่าง มากในขณะนี้ ถ้าไม่เชื่อว่าเกมนี้สนุก แนะน�ำ ให้ลองเล่นดูสักสามวัน รับรอง ติดใจ มาถึงอีกเกมหนึ่งที่โด่งดังไม่แพ้กัน นั่นก็ คือเกม Plant Vs Zombie 2 นั่นเอง หลัง จากสร้ า งความโด่ ง ดั ง จนหลายๆ คนติ ด กั น งอมแงมในภาคหนึ่ง ด้วยภาพเกมที่สบายตา และเกมที่เป็นตัวการ์ตูนน่ารัก เหมาะส�ำหรับ ทุกเพศทุกวัย ในที่สุดก็ได้สนองความต้องการ แฟนเกมด้ ว ยการท� ำ ภาคสองออกมา โดย เนื้อเรืองและรูปแบบยังคงคล้ายกับในภาคแรก ซึ่งก็คือแนว Tower Defense หรือสร้างป้อม เพื่อป้องกันมอนสเตอร์ต่างๆนั่นเอง มาในภาค นี้ได้เพิ่มเติมตรงตัวละครต่างๆ ของทางฝั่งพืช ผักและซอมบี้ เนื้อเรื่องทั้งหมดมี 4 ด่านใหญ่ๆ แต่ก ว่าจะผ่ า นไปแต่ ล ะฉากนั้ น ต้ อ งท�ำ การ ปลดล็อคกุญแจเสียก่อน จึงจะไปได้ และยังมี ระบบภารกิ จ เสริ ม ที่ เ ป็ น เกมย่ อ ยๆ เช่ น เกมจั บ คู ่ ยิ ง ซอมบี้ แ ข่ ง กั บ เวลา เป็ น ด่ า น ไว้ เ ก็ บ เงิ น พิ เ ศษส� ำ หรั บ น� ำ ไปซื้ อ ต้ น ไม้ ใ หม่ หรือถ้าไม่อยากนั่งเก็บเงินให้เสียเวลา ในภาคนี้ ก็ มี ร ะบบใช้ เ งิ น จริ ง เพื่ อ ซื้ อ ของในเกมได้ เพื่ อ เพิ่ ม ความเก่ ง ให้ กั บ ผื ช ผั ก ผลไม้ นั่ น เอง

มาพูดถึงวิธกี ารเล่นในเกมบ้าง เริม่ แรกเราก็ตอ้ ง เลือกด่าน จากนัน้ ก็เลือกพืชผักผลไม้ตน้ ไม้ตา่ งๆ โดยแต่ละตัวจะมีความสามารถที่ต่างกัน เมื่อ เลือกได้ครบจ�ำนวนแล้ว ก็กดเริ่มเกมได้เลย เมื่อเริ่มเกมแล้วก็ให้กดลงต้นไม้ โดยต้นไม้ที่จะ เลือกมาตั้งไว้นั้น ต้องใช้เงินซึ่งก็คือ ดวงอาทิตย์ นั่นเอง ต้องมีดวงอาทิตย์ให้ถึงก่อนจึงจะซื้อได้ ส่วนซอมบี้นั้น จะมาจากทางขวา แล้วแต่ด่าน ว่าจะมีทั้งหมดกี่ชุด ช่วงแรกก็จะมี 1-2 ชุด แต่ หลังๆอาจจะมีมากถึง 5 ชุด ซอมบี้แต่ละตัวเอง ก็มีความสามารถที่แตกต่างกัน เราจึงต้องเลือก ต้นไม้มาให้ปราบพวกซอมบี้ให้ได้ด้วย สร้าง ต้นไม้ป้องกันไปเรื่อยๆ จนกว่าจะชนะ สิง่ ทีท่ ำ� ให้เกม Plant Vs Zombie 2 เป็น เกมทีด่ งั กว่าเกมอืน่ นัน้ เนือ่ งจากเกมนีม้ รี ปู แบบ การเล่นที่ไม่ซับซ้อนมากนัก รูปภาพสีสันต่างๆ ในเกมสดใสดึงดูดให้คนเล่น รวมถึงตัวการ์ตูน ต่ า งๆ ยั ง น่ า รั ก อี ก แต่ เ กมนี้ เ ป็ น เกมที่ เ ล่ น คนเดียว ไม่สามารถออนไลน์เล่นร่วมกับผูอ้ นื่ ได้ นับเป็นเกมที่สร้างความสนุกสนานอีกเกมหนึ่ง ทีเดียว แนะน�ำว่า ให้ลองหามาเล่นกันดูนะครับ แล้วจะเพลินมิใช่น้อย เกมสองเกมที่หยิบยกขึ้นมานั้น เป็นสอง เกมดังที่คนชอบเล่นเกมบนสมาร์ทโฟนนั้นไม่ ควรพลาดเลยทีเดียว ด้วยความง่ายและคลาสสิค สบายตาอย่างที่ได้กล่าวไว้แล้ว หากไม่รีบหามา เล่นซะตอนนี้ ระวังจะตกเทรนคุยกับคนอื่นไม่รู้ เรื่องเอานะครับ ส่วนผมขอตัวไปปลูกต้นไม้สู้ กับซอมบี้ก่อนนะครับ

ที่มา : http://tech.mthai.com และ http://siamgundam.com

เชื่อว่าหลายๆคนคงจะมีสมาร์ทโฟนถืออยู่เป็นแน่ และในนั้นก็ต้องมีเกมโปรดที่เล่นเป็นประจ�ำใช่ไหมล่ะครับ วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องนี้ แหละครับ เกมดังเกมฮิตบนสมาร์ทโฟนในช่วงนี้มีอยู่หลายเกมทีเดียว แต่ขอหยิบมาสองเกมแล้วกันนะครับ เกมแรกมีชื่อว่า Tower of Saviors (TOS) และอีกเกมคือ Plant VS Zombie 2 นะครับ มาดูกันที่เกมแรกก่อนเลยนะครับ


“ล้างหน้าให้ถูกวิธีเพื่อ ใบหน้าสะอาดใสไร้สิว” เรียบเรียง : ธนพล กัณหสิงห์

ภาพจาก www.caysua.info/Images/News1

CORNER

| 85


ภาพจาก https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net

เชื่ อ ไหม ว่า การล้างหน้าอย่างถูกวิธีช่วยรักษาและ

ป้ อ งกั น การเกิ ด สิ ว ได้ เพื่ อ นๆ ที่ อ ยากมี ใ บหน้ า ขาวใส ไร้ ป ั ญ หา เรื่ อ งสิ ว ควรให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การล้ า งหน้ า ด้ ว ย หลายคนอาจเคย สงสัยว่า ในแต่ละวันควรจะล้างหน้ากี่รอบ? รอบละกี่ครั้ง? ควรล้าง แบบไหนถูแบบไหน? ล้างด้วยสบู่ เจล หรือโฟมล้างหน้าแบบไหนจะดี? ถึงจะสะอาดไสไร้สิว วันนี้เราจึงได้ไปศึกษา Tips ดีๆ แบบนี้ให้เพื่อนๆ ได้รู้จักกัน กับ แพทย์หญิง ดร. พักตร์พิไล ทวีสิน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้ า นความงามและผิ ว พรรณ รวมทั้ ง ยั ง ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ผู ้ บ ริ ห าร “เอส เมดิคอล สปา”

ท�ำความสะอาดใบหน้าบ่อยแค่ไหนดีถึงจะสะอาดใสไร้สิวและบ�ำรุงผิวพรรณให้ดูอยู่เสมอ ? การล้างหน้า ควรล้างเพียงวันละ 2 ครั้งก็เพียงพอแล้ว คือเวลาตื่นนอนตอนเช้า 1 ครั้ง และอาบน�้ำตอนเย็น 1ครั้ง เราไม่ควรล้างหน้าบ่อยครั้งเกินไป เพราะจะท�ำให้ผิวแห้ง ลอกได้ นอกซะจากกรณีที่ผิวของเพื่อนๆ สกปรกจริงๆ โดยเฉพาะหลังท�ำกิจกรรมที่ร้อน และมีเหงื่อ ออกมาก เช่น หลังเล่นกีฬา ท�ำงานบ้าน ท�ำสวน ท�ำไร่ ปลูกต้นไม้ หรือคุมงานก่อสร้าง ซ่อมแซม บ้าน เป็นต้น ก็เพิ่มการล้างหน้ารอบพิเศษอีกสักครั้งได้ แนะน�ำวิธีการล้างหน้า ที่ถูกต้อง ?

ไม่ควรใช้น�้ำอุ่น หรือน�้ำร้อนล้างหน้า เพราะมันจะท�ำให้ผิวแห้ง และกระตุ้นให้ ผิวเหี่ยวเร็วขึ้น ให้ล้างหน้าด้วยสบู่อ่อน ลูบไล้อย่างเบาๆ มือ โดยล้างหน้าตั้งแต่คางไปจรดแนวไร ผมที่หน้าผาก อย่าขัดถูใบหน้าแบบแรงๆ หลังฟอกสบู่ต้องล้างสบู่ออกให้หมดด้วยน�ำ้ สะอาด จากนั้นซับหน้าให้แห้งด้วย ผ้าเช็ดหน้าหรือผ้าขนหนู ซับหน้าเบาๆ ไม่ควรเช็ดหน้าหรือถูซับใบหน้าแรงๆ เดี๋ยวผิวจะหยาบกร้านเอานะ เพียงเท่านี้ก็เพียงพอส�ำหรับการดูแลท�ำความสะอาดใบหน้าในแต่ละวัน

ภาพจาก http://medblogcontest.com

ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับการท�ำความสะอาดใบหน้า ? หลายคนคิดว่าแค่สบู่ โฟมล้างหน้าธรรมดาๆ หรือน�้ำเปล่าล้าง หน้านั้นไม่จะเพียงพอหรือไม่ ค�ำตอบคือ เพียงพอแล้ว ก็เพราะมีความ เชื่อกันว่าสิ่งสกปรกท�ำให้เกิดสิว จึงท�ำให้ผู้ที่เป็นสิวหลายคนล้างหน้า บ่อยครั้งเกินไป แถมยังใช้สบู่ที่แรงหรือโฟมชนิดเข้มข้นหรือสบู่ยา ส่ง ผลให้ใบหน้าอักเสบ ระคายเคือง และสิวก�ำเริบขึ้น (เคยสังเกตไหมว่า ท�ำไมเรายิ่งล้างหน้า ใบหน้ายิ่งอักเสบ สิวก็ไม่ลด) บางคนหลังล้างหน้า ก็ยังตบท้ายด้วยการใช้ส�ำลีชุบโลชั่นที่มีแอลกอฮอล์ผสม หรือคลีนเซอร์ หรือเอ็กซเทอร์นอลเช็ดหน้า เช็ดที่ไรก็จะได้คราบสีด�ำติดส�ำลีมาด้วยทุก ครั้ง แล้วเข้าใจว่าสิ่งนั้นคือสิ่งสกปรกตัวการท�ำให้เป็นสิว ซึ่งเป็นความ เข้าใจผิด ต่อให้เรามีใบหน้าสะอาดเพียงใด หากใช้โลชั่นที่มีแอลกอฮอล์ ผสมเช็ดหน้าย่อมได้คราบด�ำติดมาด้วยเสมอทุกคน ที่จริงแล้วคราบ ด�ำนั้นเป็นผิวหนังชั้นขี้ไคลส่วนที่ตายและพร้อมจะหลุดลอกออก โดย ธรรมชาติ อ ยู ่ แ ล้ ว ซึ่ ง ชั้ น ขี้ ไ คลก็ คื อ ชั้ น หนั ง ก� ำ พร้ า ที่ เ กาะติ ด อยู ่ บ น ผิวหนังชั้นบนควบคู่ไป กับชั้นน�้ำมันเคลือบผิว ทั้งขี้ไคล ทั้งน�้ำมันไม่ใช่ สิ่งสกปรก หากแต่เป็นเกราะที่คอยคุ้มครองปกป้องผิวหน้าจากฝุ่น ละออง เชื้อโรค และสารเคมีไม่ให้ซึมผ่านลงไปท�ำร้ายผิว ดังนั้นหาก ขาดชั้ น น�้ ำ มั น ชั้ น ขี้ ไ คล ผิ ว หน้ า ของคุ ณ ก็ ดั่ ง ปราศจากเกราะ ขาด ภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติ เราจะพบว่าคนที่ล้างหน้าบ่อยๆ ใช้น�้ำยา ใช้ โทนเนอร์เช็ดหน้ามักจะมีปัญหาผิวแห้ง ผิวแพ้ง่าย อักเสบง่าย 86 | CORNER

ระคายเคืองง่าย กลายเป็นผิวบอบบาง โดนอะไรนิดหน่อยก็แพ้เป็นผื่น เป็นสิว วิธีแก้ผิวแพ้ง่าย ก็เพียง “ยุ่งกับผิวให้น้อยที่สุด” แล้วจะหายเอง

โดยสรุปแล้ว ให้ล้างหน้าด้วยสบู่อ่อน โฟมล้างหน้าตาม

สภาพผิว หรือสบู่เจลใสของเด็กก็ได้ ลูบไล้อย่างเบาๆ มือให้ทั่วหน้า ล้างออกด้วยน�้ำสะอาด เช็ดหรือซับหน้าเบาๆ มือด้วยผ้าขนหนูให้แห้ง ไม่ควรเช็ดหน้าแรงๆ โดยธรรมชาติ ผิวหนังก�ำพร้าของคนเราจะหลุด ลอกออกมาเองทุกวัน ก็จะพาเอาแป้ง เอาฝุ่นให้หลุดลอกออกมาด้วย ไม่ต้องออกแรงถูเพราะเป็นการไปท�ำร้ายผิว และไม่จ�ำเป็นก็ไม่ควรใช้ คลีนเซอร์ โทนเนอร์ หรือชุดล้างหน้า (ยกเว้นบางรายที่มีสภาพผิวมัน มาก สามารถใช้ได้แต่ก็ควรเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม) เพราะถึงจะ ใช้ชุดล้างหน้าสุดหรูชุดละหลายพันบาทหรือใช้แค่สบู่เหลวของเด็ก ขวด ละไม่กี่สิบบาท หน้าก็สะอาดใสได้เท่ากัน

เพียงเท่านี้ ใบหน้าของเราก็จะสะอาดใสไร้สิว .. ที่มา : สรุปบทความ แพทย์หญิง ดร. พักตร์พิไล ทวีสิน จาก http://www.maproud.com/article/wash-face.html


ITEM 2014 เรียบเรียง : กษิดิศ ลงกลิกานนท์

CORNER

| 87


สวัสดีครับ วัยรุ่นไอทีทุกคน ในปีที่ผ่านมาเราคงจะได้เห็นกันมาแล้วนะครับ ว่ามีอุปกรณ์ไอทีหรือนวัตกรรมอะไรที่โผล่เข้ามา ใหม่ บ ้ าง หลายๆ ชิ้ น ก็ ท�ำให้เราตื่นตาตื่นใจไม่น้อ ย และในปี 2014 นี้ อุปกรณ์ เ ทคโนโลยี ต่ า งๆก็ ได้ พั ฒ นาไปไม่ ห ยุ ดหย่ อน มีทั้งของ ใหม่และของเก่าที่น�ำไปพัฒนา ท�ำให้ได้รับความสะดวกสบายจากอุปกรณ์เหล่านี้อย่างมาก เรามาดูกันดีกว่าว่าในปี 2014 นี้ จะมีอุปกรณ์ อะไรที่มาแรและเข้าตาน่าเอามาชมกันบ้าง ชิ้นแรกที่อยากจะพูดถึงเลยนะครับ คือชิ้นนี้ “เคสชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์” เป็นเคสที่ สามารถใช้กับสมาร์ทโฟนได้หลายรุ่นหลาย ยี่ห้อ โดยด้านหลังของเคสนั้นจะประกอบ ไปด้วยเซลล์ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ด้ ว ยการเก็ บ พลั ง งานแสงแดดที่ ไ ด้ รั บ ไว้ น�ำมาผลิตเป็นพลังงานหล่อเลี้ยงโทรศัพท์ ท� ำ ให้ เ ราสามารถใช้ ง านสมาร์ ท โฟนได้ ยาวนานยิ่งขึ้น โดยราคาที่ประมาณไว้ก็อยู่ที่ 89.99 – 99.99 $ งานนี้ คงต้องหยอดกระปุกกันเลยทีเดียว

มาถึ ง ชิ้ น นี้ กั น นะครั บ ถ้ า มองผ่ า นๆ จาก รูปทรงเราอาจจะคิดว่านี่คือนาฬิกา แต่ว่า สิ่งนี้ท�ำอะไรได้มากกว่านั้นเยอะมาก นี่คือ iWatch จากบริษัทยักษ์ใหญ่เจ้าของเดียว กับ iPhone นั่นเอง โดยอุปกรณ์ชิ้นนี้จะ เป็นเทคโนโลยีที่สามารถสวมใส่ได้ สามารถ ท�ำอะไรต่างๆ ได้เกือบเทียบเท่าไอโฟน เช่น ถ่ายรูป ดูหนัง ฟังเพลง ตรวจเช็คสุขภาพ ฯลฯสะดวกกว่าด้วยการสวม ใส่ที่ข้อมือเป็นนาฬิกา แต่ iWatch ชิ้นนี้ยังไม่เปิดจ�ำหน่ายนะครับ ยังอยู่ในขั้นพัฒนา แต่จะได้ใช้กันภายในปี 2014 นี้แน่นอนครับ

ส�ำหรับใครที่ก�ำลังมองหาหูฟังคู่กายที่ สามารถลุยไปได้ทุกงานไม่ว่าจะเล่นเกม ดูหนัง ฟังเพลงหรือท�ำงาน ผมมี หู ฟ ั ง ระดับเสียงขั้นเทพมาฝากกันครับ นี่คือ หูฟัง “ASUS Cerberus” ซึ่งประกอบ ขึ้นด้วยตัวขับเสียงไดรเวอร์ขนาด 60มม. แบบ Neodynium-Magnet ให้พลัง เสียงเบสทีห่ นักหน่วง เพิม่ อรรถรสให้กบั การฟังได้อย่างเต็มอารมณ์ ตัวครอบหูฟังท�ำจากหนัง PU สามารถตัด เสียงรบกวนภายนอกได้สนิท ไม่มีเหงื่อออกเมื่อใช้ไปนานๆ ไมโครโฟน สามารถลดเสียงรบกวนที่ไม่ถึงประสงค์จากภายนอกได้ดี หูฟังคุณภาพ ขนาดนี้ ต้องลองใช้ดูแล้วล่ะครับ แล้วจะติดใจ

ชิ้ น ต่ อ มา น่ า จะถู ก ใจวั ย รุ ่ น ขาปั ่ น ทั้ ง หลาย เพราะด้ ว ย อุ ป กรณ์ ชิ้ น นี้ จ ะท� ำ ให้ ก ารเดิ น ทางของนักขับขี่นั้น สะดวกยิ่ง ขึ้ น เพราะเจ้ า เครื่ อ งไฮเทคนี้ สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน ของเราได้ และสามารถแปลง เป็นภาพและส่งเสียงบอกทางแก่ ผู้ขับขี่ได้อีกด้วยทีนี้ก็ไม่ต้องเสีย เวลาก้มลงไปมองแผนที่กันอีกต่อไป เพราะมีไกด์ไฮเทคคอยน�ำทางอยู่

อุปกรณ์แต่ละชิน้ ทีห่ ยิบมาน�ำเสนอนัน้ แต่ละชิน้ นีห่ า้ มพลาดกัน เลยทีเดียว ยิง่ นับวันเทคโนโลยียงิ่ ก้าวล�ำ้ ไปทุกที หากเราไม่กา้ มตามให้ ทัน ก็อาจล้าหลังได้นะครับ เพราะฉะนั้นหมั่นอัพเดตตัวเองเรื่อยๆ นะ จะได้มีอุปกรณ์ไฮเทคเหล่านี้ไว้ให้ความรู้และความบันเทิงไปด้วยกัน 88 | CORNER

ชิ้นสุดท้ายที่ผมหยิบมานี้ ด้วยความชอบส่วนตัวล้วนๆ เลยครับ นี่คือ “Oculus Rift VR Headset” หรือ อุปกรณ์แสดงภาพเหมือนจริงใน รูปแบบของ Headset เป็นอุปกรณ์ที่เกมเมอร์ไม่ควรพลาดจริงๆ วิธีใช้ เจ้าตัวนี้ก็แค่รัดติดไว้ที่ศีรษะเหมือนใส่แว่นตา เมื่อเริ่มเกมเครื่องนี้ก็จะ แสดงภาพสามมิติออกมาราวกับว่าเราอยู่ในเกมจริงๆ ส่วนการบังคับ ตัวละครนั้น ยังคงใช้เป็นจอยเกมแบบเครื่อง Play Station อยู่ คาดว่า ในอนาคต เมื่อมีแว่นแบบนี้ออกมาแล้ว จะต้องมีอุปกรณ์ส่วนเสริม อืน่ ๆ เช่น อาวุธ ถุงมือ รองเท้า ทีส่ ามารถเชือ่ มกับเครือ่ งนีไ้ ด้ตามมาอีก แน่นอน แต่เกมเมอร์ทั้งหลายคงต้องอดใจรออีกนิด เพราะเจ้าเครื่องนี้ ยั ง อยู ่ ใ นขั้ น พั ฒ นาและยั ง ไม่ มี เ กมใดที่ ท� ำ ออกมารองรั บ เครื่ อ งนี้ แต่ไม่เกิน 2014 นี้ ได้เล่นกันแน่นอนครับ

ภาพทั้งหมดจาก http://cdn.gottabemobile.com

ชิ้นนี้ขอเอาใจคนชอบแชทหน่อย เพราะอุปกรณ์ที่เห็นอยู่นี้เป็นอุปกรณ์ เสริมที่สามารถติดเข้ากับสมาร์ทโฟนเพื่อเพิ่มความสะดวกในการพิมพ์ ด้วยปุ่มคีย์บอร์ดที่เชื่อมต่อเข้ากับโทรศัพท์ ให้ความรู้สึกคล้ายกับการ พิมพ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และด้วยการออกแบบท�ำให้จับถนัดมือไม่ ต้องกลัวหล่น นับเป็นอีกหนึ่งชิ้นที่เป็นตัวเลือกของผู้ที่ชอบแชทนะครับ (แต่ดูจากขนาดแล้วไม่รู้ว่าจะเพิ่มความสะดวกหรือความเทอะทะเข้า มาแทนนะครับ)


ปีชง 2557

กับวิธีการเสริมดวงที่ใครๆ ก็ท�ำได้ เรื่องและภาพประกอบ : ธนพล กัณหสิงห์

CORNER

| 89


“ แน่ น อนว่ า คนไทยไม่จ�ำ เป็น จะ ต้องเป็นเพียงคนวัยท�ำงาน หรือคนสูงอายุ เท่านั้นที่จะสนใจเรื่องดวงชะตา แม้แต่เด็ก หรือวัยรุ่นก็สนใจในเรื่องราวของดวง เช่น เดียวกัน สังเกตง่ายๆ จากนิตยสารวัยรุ่น ที่ มี จ� ำ หน่ า ยในท้ อ งตลาดทั่ ว ไปมั ก จะมี คอลั ม น์ ดู ด วง คอลั ม น์ ท ายนิ สั ย ตามราศี ตามปีนั ก ษั ต รต่ างๆ เพราะสิ่งเหล่านี้เป็น วัฒนธรรมที่มีคู่กับชาวไทยทุกวัยมาอย่าง ยาวนาน บางคนดู อย่างเอาจริงเอาจังเชื่อ ไปซะทุกสิ่งกับที่โหราจารย์แต่ละท่านบอก บางคนก็อาจจะดูเพื่อความบันเทิง ฆ่าเวลา บ้างก็แล้วแต่เหตุผลของแต่ละบุคคล โดย เฉพาะหากใครอยู่ในปีชงก็อาจจะเป็นกังวล มากกว่าคนอื่น ”

ปีชง มาจากความเชื่อทาโหราศาสตร์

ของจี น เกี่ ย วข้ อ งกั บ องค์ เ ทพไท้ ส ่ ว ย หรื อ ที่รู้จักกันดีในนาม “เทพเจ้าผู้คุ้มครองดวง ชะตา” ซึ่ ง เป็ น เทพผู ้ ท รงอิ ท ธิ ฤ ทธิ์ และมี อิทธิพลต่อการด�ำเนินชีวิตของผู้คนในแต่ละปี ค� ำ ว่ า “ไท้ ส ่ ว ย” ยั ง มี ค วามหมายถึ ง ดาว พฤหัสบดีในภาษาจีนโบราณ ซึ่งดาวพฤหัสบดี นี้เองก็ถือว่าเป็นประธานของดาวศุภเคราะห์ ซึ่ ง หมายถึ ง คุ ณ ธรรม ความดี โชคลาภ ทรัพย์สิน ในความเชื่อทางโหราศาสตร์ของ ไทย ดังนั้นจึงมีการเชื่อมโยงว่าหากดาว พฤหัสบดี ไม่ดีในความเชื่อทางโหราศาสตร์ไทย หรือหาก ปีนักษัตรใดปะทะหรือได้รับผลร้ายจากเทพ “ไท้ส่วย” จะท�ำให้ปีนั้นเป็นปีที่ได้รับผลไม่ดี หรื อ ที่ เ ราเรี ย กว่ า ปี ช ง นั่ น เอง ส� ำ หรั บ ใน ปี 2557 คนที่เกิดใน ปีชวด จะถือว่าเป็นปีชง โดยตรง ส่วนคนทีเ่ กิด ปีมะเมีย ปีเถาะ ปีระกา จะถือว่าเป็นปีร่วมชง โดยจะนับตั้งแต่วันขึ้นปี ใหม่ของชาวจีน หรือ วันตรุษจีน 2557 นั่นเอง หลายคนอาจมีความกังวลว่าปีชง จะ ส่งผลอะไรต่อชีวิตบ้าง ตอบได้ง่ายๆ เลยว่า จังหวะชีวิตของคนปีชงท�ำอะไรก็จะมีอุปสรรค มี ป ั ญ หา ไม่ ร าบรื่ น ชาวจี น ชาวไทยเชื้ อ สายจีน หรือแม้แต่ชาวพุทธโดยทั่วไปจึงนิยม ท�ำบุญเสริมดวง นอกจากจะเป็นการแก้ปีชง แล้ว ยังเป็นการท�ำความดี และท�ำให้จิตใจ เราผ่องใสเพิ่มมากขึ้นด้วย และถ้าใครอยาก จะท�ำบุญท�ำบุญเสริมดวงแก้ปีชง แก้ปีร่วมชง หรือจะเสริมดวงก็มีวิธีการไม่ยากเลย 90 | CORNER

ก่อนที่ท่านจะไปยังสถานที่แก้ปีชงให้ แต่งตัวสวยงาม ห้ามใส่ชุดด�ำที่คล้ายชุดไปงาน ศพ สีที่ดีที่ควรใส่คือ สีเหลือง สีทอง สีส้ม สีอิฐ สีแดง จากนั้นให้ท่านเดินทางไปยัง ศาลเจ้าพ่อ เสือ วัดเล่งเน่ยยี่ เยาวราช หรือ หากใครสะดวก ที่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี สามารถเดินทาง ไปที่ วั ด บรมราชากาญจนาภิ เ ษกอนุ ส รณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2 ) เมื่อไปถึงจะต้องท�ำหน้าตา สดใส ท�ำจิต ใจให้ ส บาย เมื่ อ ไปถึ ง ที่ วั ด แล้ ว ไม่ใช่มุ่งตรงไปที่องค์ไท้ส่วยเอี๊ย แต่ต้องไหว้ฟ้า ดิน หรือจีก้ ง เสียก่อน เพือ่ บอกให้ทา่ นทราบว่า เรามาไหว้ขอพร จากนั้นให้ไปไหว้พระประธาน ของวัด แล้วจึงค่อยไปไหว้องค์ส่วยเอี๊ยและเริ่ม ท�ำพิธี วิธีการขอพรพิธีดวงชะตากับองค์ไท้ส่วย เอี๊ย จะต้องมีเครื่องบูชาที่ส�ำคัญ คือ ธูป เทียน กระดาษเงิน กระดาษทอง 12 แผ่ น ซึ่ ง เป็ น ตัวแทนของ 12 เดือน ใน 1 ปี ส่วนของขนม หรือผลไม้จะมีมากน้อยก็แล้วแต่ก�ำลังศรัทธา จากนั้น จุดธูปเทียน อธิษฐานขอพร ซึ่งส่วนที่ ส�ำคัญ คือ การปัดตัว จะต้องพูดขอพร “ให้สิ่ง ชั่วร้ายออกไป น�ำสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต เดือน ที่ 1” พูดอย่างนี้ให้รอบ 12 เดือน เป็นอัน เสร็จพิธี หากไม่สามารถไปด้วยตนเองได้ เช่น ป่วย สามารถเอารูปภาพหรือเสื้อผ้าของคนที่ เกิดปีชง โดยให้ญาติไปท�ำพิธีแทนได้

การท�ำ บุ ญเสริ มดวงแก้ ป ีชงเป็นส่วน หนึ่งที่ท�ำให้เราสบายใจ การที่ปีเกิดชงกับปี ใดนั้น อาจจะมีผลกระทบกับชีวิต แต่ไม่ใช่ ว่ า เป็ น ปี ช งแล้ ว ท� ำ อะไรไม่ ไ ด้ เ ลย การใช้ เครื่องรางหรือวัตถุมงคลต่างๆ ก็ไม่ใช่เรื่อง เสียหาย แต่ต้องรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะช่วยอะไรไม่ ได้มากกว่าตัวของเราเอง ผลกระทบของปีชง คงจะไม่มากนักหากรู้จักรับมือ เมื่อรู้ว่าเป็นปี ที่ดวงไม่ค่อยดีนัก ก็ต้องรอบคอบให้มาก จะท�ำ อะไรต้องไตร่ตรองให้ดี อย่าได้ประมาทกับการ ใช้ชีวิต ด�ำเนินชีวิตตามค�ำสอนของพระสัมมา สัมพุทธเจ้า มีสิ่งใดที่ท�ำให้เราไม่สบายใจก็ให้ แก้ไขปัญหาอย่างมีสติ ถ้าท�ำอย่างนี้ได้แล้วล่ะก็ เราก็จะสามารถด�ำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข และมีความส�ำเร็จรอเราอยู่ทุกๆ คน


พยากรณ์ 12 ราศี กับอาจารย์แหม่ม รหัสจักรวาล เรียบเรียง : ธนพล กัณหสิงห์

http://www.horoworld.com/images/contents CORNER

| 91


คอลัมน์ทแี่ ล้วเราก็ได้ทราบว่าในปี 2557 ปีนี้ ปีนกั ษัตรใดเป็นปีชงและปีรว่ มชงกันบ้าง และก็ได้เรียนรูว้ ธิ ที ำ� บุญเสริมดวงทีใ่ ครๆ ก็ทำ� ได้ เรียก ได้ว่าครบถ้วนกันเลยทีเดียว แน่นอนนะครับว่ายังมีอีกหลายคนอยากจะทราบเจาะลึกว่าราศีที่เราเกิดดวงในปีนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง และจะมีวิธีการ เสริ ม ความมงคลให้ กั บ ตนเองอย่ า งไร เราจึ ง ได้ ไ ปเจาะลึ ก ดวงปี 2557 กั บ อาจารย์ แ หม่ ม รหั ส จั ก รวาล นั ก พยากรณ์ ชื่ อ ดั ง ประจ� ำ เว็ บ Horoworld.com ให้มาท�ำนายดวงในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงาน งานเงิน และความรัก อีกทั้งยังมีข้อแนะน�ำวิธีการเสริมส่งให้มีพลังมงคล มากยิ่งขึ้น อย่ารอช้าเลยครับเพื่อนๆ เราไปดูกันเลย !!

ราศีเมถุน (22 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน)

ราศีเมษ (21 มีนาคม - 19 เมษายน) ปีนี้ ทุกอย่างจะเน้นไปที่ความกังวลเรื่องการเปลี่ยนแปลง ซึ่งคุณ รู้สึกมาได้สักระยะแล้ว เดือนกรกฎาคม คุณจะได้รับความสนใจจากใคร บางคน นั่นเป็นเพราะพวกเขาต้องการบางอย่างจากคุณ และคุณเองก็ อยู่ภายใต้อิทธิพลของพวกเขามากกว่าที่คิด มันอาจท�ำให้คุณหงุดหงิด ระยะยาวได้ ในช่วงเวลานั้น เวลาพบปะผู้คน เราอยากให้คุณรู้จักรับ ฟังสารที่อีกฝ่ายต้องการส่งมาให้ เดือนกันยายน การพูดคุยส�ำคัญ แต่ จะเน้นไปที่ความต้องการของคนอื่นมากกว่าคุณอีกเช่นเคย พอช่วง กันยายนถึงตุลาคม คุณถึงจะได้คิดเรื่องอนาคตของตัวเอง ตอนนี้ดี คุณมีสติปัญญาค่อนข้างดี แต่เราอยากให้คุณค่อยๆ คิด และอย่าเพิ่งรีบ ตัดสินใจ เพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น แต่มันอาจไม่ได้เป็นไป ตามที่คุณคาดเอาไว้ เดือนธันวาคม ต�ำแหน่งแห่งที่ของคุณจะดีขึ้น และทุกอย่างค่อยเริ่มไปได้สวย ค�ำแนะน�ำประจ�ำราศี • การรับมือกับคนอื่นๆ ไม่ใช่เรื่องง่าย ความคิดแตกต่าง บางทีก็ต้องเจอกับเรื่องกดดันหนัก คุณต้องคิดให้ดี • อย่าละเลยกฎข้อบังคับ พยายามควบคุมตัวเองให้อยู่

ปีนี้ ทุกอย่างจะเน้นไปที่การท�ำงานหาเงินให้มากขึ้น คุณมีปัญหา มาสักระยะแล้วเรื่องหาเงินไม่ทันใช้เนี่ย คุณจะถูกผลักดันให้ต้องท�ำ เพื่อความอยู่รอด ปลายๆ กรกฎาคม รายจ่ายยังมากมายต่อเนื่อง เรา คิดว่าคุณควรจะรู้จักเลือกใช้เงินให้ถูกทางบ้างอะไรบ้าง ตอนนี้แหละ คุณจะได้เจอเรื่องอดีตที่เคยท�ำให้พอใจ ความรักครั้งเก่าอาจกลับมาให้ ลังเลไม่แน่ใจ ก็อย่าเพิ่งรีบร้อนแล้วกัน เพราะสถานการณ์นี้เองก็ยังไม่ แน่ไม่นอน เดือนพฤษภาคมและมิถุนายน คุณจะสนใจเรื่องของตัวเอง ให้ความสนใจว่ายืนอยู่จุดไหน ต้องการอะไร เป็นปีที่เราคิดว่าคุณควร ลงทุนระยะยาวและดูแลการเงินให้ดี เก็บออมไว้บ้างก็จะดีไม่น้อย เริ่ม ต้นก้าวแรกเล็กๆ แต่จะประสบความส�ำเร็จได้ในระยะยาว กลางเดือน กรกฎาคม ทุกอย่างควรต้องเรียบร้อย เพราะคุณจะเจออุปสรรค เป็น ปัญหาน่าปวดหัว แต่ในขณะเดียวกัน คุณมีโอกาสพบคนน่าสนใจด้วย ค�ำแนะน�ำประจ�ำราศี • คุณรูส้ กึ ว่าคนอืน่ ๆ คาดหวังจากคุณมาก และคุณเบือ่ หน่าย แต่คุณต้องพยายามสู้ต่อไป • ไปพักผ่อนหย่อนใจได้ แต่อย่าใช้เงินเกินงบ จะเดือดร้อน ภายหลัง

ราศีพฤษภ (20 เมษายน - 21 พฤษภาคม)

ราศีกรกฎ (22 มิถุนายน - 22 กรกฎาคม)

ปีนี้ ทุกอย่างจะเน้นไปที่สุขภาพของคุณ ต้องดูแลให้ดีกว่าปีที่ แล้วนะ เรื่องการเงินค่อนข้างร่อยหรอ ไม่ดีมาตั้งแต่เดือนกันยายนปี 2556 มันส่งผลต่อคุณมาระยะยาวทีเดียว ได้เวลาที่คุณจะต้องพัฒนา ตัวเองแล้ว เรารู้ว่าคุณหมดแรง สามปีที่ผ่านมา คุณเติบโตขึ้นมาก เปลี่ยนไปมาก และปรับตัวมากมายทีเดียว ถ้าหากว่าตัดสินใจแล้ว เราขอให้ดูแลสุขภาพก่อนเพื่อนเลย ลดน�้ำหนักตั้งแต่ต้นปีนี่แหละ ต้นเดือนมีนาคมไปจนถึงปลายพฤษภาคม คุณจะประสบความส�ำเร็จ ในการปรับตัว เปลี่ยนแปลงกิจวัตรประจ�ำวัน ถ้าหากคุณเสียพลังงาน ไปบางส่วน เราคิดว่าคุณจะได้กลับคืนมา พอกันยายน สุขภาพจะเริ่มดี ขึ้น เข้าที่มากขึ้น คุณคิดอะไรมาสักพัก ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2556 แล้ว แต่คุณไม่ค่อยมีเวลาลงมือจริงๆ จังๆ กลางเดือนกรกฎาคม อะไรๆ จะค่อยๆ เป็นรูปเป็นร่าง และท�ำให้คุณมั่นคงได้มากขึ้น

ปีนี้ ทุกอย่างจะเน้นไปที่บุคลิกภาพของคุณที่พัฒนาขึ้นมาก แกร่งขึ้นจากวันเกิดปีที่แล้วมากมายเหลือเชื่อ อาจจะเป็นเรื่องยาก ที่จะควบคุมความกดดันที่คุณมีอยู่ โดยเฉพาะเรื่องราวของคนอื่นๆ ในชีวิต เรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนก็จะเกิดขึ้น ท�ำให้คุณสับสนไม่น้อย คุณควรจะต้องมองหาความชัดเจน และความตั้งใจที่ดีจากคนอื่น และคุณต้องยืนหยัดด้วย ต้องรอช่วงกรกฎาคมนั่นแหละ ทุกอย่าง ถึงจะเข้ารูปเข้ารอยมากขึ้น และคุณก็จะเริ่มได้รู้แล้วว่ามีพฤติกรรม อะไรที่ควรปรับควรเปลี่ยน คุณอาจต้องแก้ไขปัญหาจากอดีตที่ยัง ไม่จบไม่สิ้น พอถึงวันเกิดนั่นแหละ คุณก็จะยิ่งยากอีก แต่เราคิดว่าคุณ เป็นคนพึ่งพาได้ และจะผ่านไปได้ การเงินก็ไม่น่าเป็นห่วง รายจ่ายมาก แต่รายรับก็มากเช่นกัน

ค�ำแนะน�ำประจ�ำราศี

• สุขภาพ อาหารการกิน เป็นเรื่องส�ำคัญมาก ดูแลตัวเอง เยอะๆ นะปีนี้ • อนาคตจะเติบโตก้าวหน้าได้ คุณต้องมองโลกแง่ดี

92 | CORNER

ค�ำแนะน�ำประจ�ำราศี

• จัดการเรื่องที่บ้านให้ดี อาจมีปัญหาขัดแย้งในครอบครัว แบบกระทะหันไม่ได้ตั้งตัว • ความสัมพันธ์ช่วยพัฒนาและปรับปรุงนิสัยส่วนตัวได้


ราศีสิงห์ (23 กรกฎาคม- 22 สิงหาคม) ปีนี้ ทุกอย่างจะเน้นไปที่ความกดดันของคุณที่เจอะเจอมานาน มากในชีวิต ยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรที่จ�ำเป็นเท่าไหร่ แต่คุณอา โดนกดดันให้คิดหนัก และท�ำให้คุณลังเลว่าควรเปลี่ยนแปลงอะไรไหม คุณเองก็รู้ว่าได้เวลาจัดการหลายๆ อย่างแล้ว แต่กลับไม่มีพลังพอที่จะท�ำ ปลายกรกฎาคม มีอะไรให้คิดหลายอย่าง เป็นเวลาดีที่จะไปเรียนรู้หรือ หาความสดชืน่ ให้ตวั เองบ้าง คุณจะได้เห็นแง่มมุ หลายๆ แบบอย่าง ที่ไม่เคยมอง การตัดสินใจไม่ใช่ครั้งสุดท้าย ดังนั้น ใจเย็นๆ ก็ค่อยๆ คิดไป เดี๋ยวมันยังปรับกันได้อยู่อีก หลังวันเกิดเดือนสิงหาคม จะมี การเริ่มต้นใหม่ คุณก็จะเริ่มจัดการอะไรได้ลงตัวมากขึ้น ประมาณ สิงหา กันยานัน่ แหละ เรียบร้อยดี พอตุลาคม คุณอาจจะกลับมาคิดถึง เรื่องเก่าๆ อะไรที่คุณเคยชอบแต่ได้ละเลยไปเนิ่นนาน ระวังน�้ำหนัก ด้วย อาจมีปัญหาอ้วน

ค�ำแนะน�ำประจ�ำราศี

ราศีตุลย์ (23 กันยายน - 22 ตุลาคม) ปีนี้ ทุกอย่างจะเน้นไปที่การมองไปในอนาคต ว่าจะได้พบเจอ อะไรบ้าง อย่าเอาแต่คิดเรื่องวัตถุ คิดให้ช้าลง ใจเย็นๆ เข้าไว้ คุณก�ำลัง คิดย้อนไปถึงเรื่องเก่าๆ แย่ๆ ที่เคยท�ำพลาดมาในอดีต คนอื่นๆ อาจไม่ เห็นด้วยกับคุณ ก็เพราะพวกเขามีเหตุผลของตัวเอง คุณจะได้รวู้ า่ ปัญหา นี้เป็นเรื่องธรรมดามาก ขอแค่คุณท�ำตามกฎ และอย่าไปสนใจสิ่งที่คน อื่นท�ำก็พอแล้ว คุณรู้แน่แก่ใจว่าถ้าไม่เตรียมตัวให้พร้อม จะเจอศึกใหญ่ และยาวนาน ซึ่งแน่ละ มันไม่ใช่เรื่องง่าย และคุณอาจจะต้องหงุดหงิด แต่ความอดทนอดกลั้นคือค�ำตอบของทุกอย่าง เราเชื่อว่าพอเดือน กรกฎาคม คุณจะประสบความส�ำเร็จ ลองจัดล�ำดับความส�ำคัญของ สิ่งต่างๆ ให้พร้อม และตรวจสอบสถานการณ์การเงินด้วย มันจ�ำเป็น อยู ่ เ หมื อ นกั น พอเดื อ นตุ ล าคม ลองทบทวนตั ว เองใหม่อีกรอบว่า ต้องการอะไรกันแน่

ค�ำแนะน�ำประจ�ำราศี

• ระวังเรื่องข้อมูลต่างๆ ปรับความสมดุลให้ดีจะพบทาง แก้ไขปัญหาเวลาเป็นสิ่งส�ำคัญ แต่ขณะเดียวกันก็เป็น อุปสรรค ระวังเรื่องเป้าหมายระยะยาว มีสติเอาไว้เสมอ

• พฤติกรรมที่ท�ำมาระยะยาว ได้เวลาเปลี่ยนแปลงสักที อย่ายึดติด มากจนคุณไม่อยากจะเริ่มต้นท�ำสิ่งใหม่ๆ

ราศีกันย์ (23 สิงหาคม - 22 กันยายน)

ราศีพิจิก (23 ตุลาคม - 22 พฤศจิกายน)

ปีนี้ ทุกอย่างจะเน้นไปที่สถานการณ์ทางการเงินที่ไม่ค่อยสวย เท่าไหร่ในเดือนกรกฎาคม ไม่ควรท�ำอะไรเสี่ยงๆ หรือท�ำอะไรที่คุณรู้ น้อยหรือไม่รู้ ปีนี้จะมีกิจกรรมทางสังคมมากมาย ได้พบเจอผู้คนเยอะ แยะ แต่ก็จะกดดันในเรื่องการเงินด้วย เพราะมีรายจ่ายเรื่องของคน รักเข้ามาเกี่ยวข้อง ถ้ามีวันหยุด คุณจะมีความสุขมาก ไม่ควรจะกังวล อะไรนัก แค่ทำ� ให้ดที สี่ ดุ แล้วความตัง้ ใจก็จะประกาศออกมาเอง ยิง่ คุณ พยายามมาก ค่าใช้จา่ ยมีแต่จะเพิม่ ๆๆ ไม่หยุด พอกันยายนและตุลาคม ก็ต้องกลับมาสนใจการเงินอีกครั้ง ควรวางแผนให้เกิดความมั่นคง เพราะหลังกรกฎาคม ชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง คุณอาจจะ ต้องคิดหนัก ต้องเร่ง ไม่อาจอยู่เฉยได้ หลังวันเกิด คุณควรใช้เวลาอยู่ กับบ้านให้มากขึน้ หาเวลาพักผ่อนบ้างอะไรบ้าง คุณจะรูส้ กึ ขีเ้ กียจมาก พอธันวาคมจะมีอะไรมากมายให้ทำ� และเตรียมพร้อม

ปีนี้ ทุกอย่างจะเน้นไปที่ความอดทน ซึ่งเป็นเรื่องส�ำคัญมาก ถ้าคุณอยากให้ทุกอย่างก้าวไปข้างหน้าให้ได้ คุณจะเจอบททดสอบ การเปลี่ยนแปลง และจะมีวุฒิภาวะมากขึ้น กระบวนการนี้ท้าทายมาก ทีเดียว และเต็มไปด้วยคุณภาพที่ซ่อนอยู่ไม่จ�ำกัด มีแผนการและ เนื้อหาซ่อนอยู่มากมาย คุณต้องดูให้ออก คุณชอบควบคุม และจะ หงุดหงิดมากถ้าไม่ได้ท�ำ รวมถึงกังวลด้วย โดยธรรมชาติ คุณเข้าใจ ใจกลางปัญหาได้ดีมาก และมีทิศทางชีวิตของตัวเอง รู้ดีว่าเผชิญกับ อะไรอยู่ ก็อย่างที่เราบอก ทางแก้ปัญหามันก็อยู่ตรงหน้า เพียงแต่ คุณต้องพยายามแกะไปและต้องรอจังหวะเหมาะสม ไม่นานหรอก ก็ จ ะถึ ง เวลาของคุ ณ คุ ณ รู ้ อ ยู ่ แ ล้ ว ว่ า ต้ อ งลงมื อ ท� ำ อะไรยั ง ไง เตรี ย มพร้ อ มเจอความกดดั น หน่ อ ยก็ แล้ ว กั น ถ้ า หากว่า รับ มือได้ คุณก็จะไปได้สวยไม่เสียหายหรอก

ค�ำแนะน�ำประจ�ำราศี

• หลีกเลี่ยงรายจ่ายไม่จ�ำเป็น และดูรายรับให้พอกับรายจ่าย • คุณคิดถึงอดีตบ่อยและมีความสุขเวลาได้กลับไปนึกถึง มันหรือพบเจอผู้คนในอดีต แต่อย่าให้เป็นอดีตที่ฝังใจ

ค�ำแนะน�ำประจ�ำราศี

• ความรูส้ กึ อะไรทีไ่ ม่ชดั เจน เคลียร์ซะ ไม่อย่างนัน้ ไปต่อไม่ได้ • การสื่อสารความคิดให้คนอื่นรู้อาจส่งปัญหาระยะยาวได้ อย่างแรง ดังนั้นก่อนจะพูดสิ่งใดต้องคิดให้รอบคอบ CORNER

| 93


ราศีธนู (22 พฤศจิกายน - 21 ธันวาคม)

ราศีกุมภ์ (20 มกราคม - 18 กุมภาพันธ์)

ปีนี้ ทุกอย่างจะเน้นไปที่การที่ความลึกลับของชีวิตที่คุณไม่เคย จัดการมัน เพราะกลัวว่าจะท�ำให้เกิดความกังวล คุณจะได้พบเจอกับ ผู้คนกลุ่มหนึ่งในช่วงกลางปี และมันจะท�ำให้คุณได้เงินทอง หรือได้ อนาคต หรือไม่ก็ได้เรียนรู้ ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพมาก ช่วงมีนาคมถึง พฤษภาคม คุณจะได้พบเจอเพื่อนเก่าในอดีตที่ห่างหายจากกันไปนาน แล้ว และตอนนี้ เรื่องอะไรไม่ส�ำคัญ คุณต้องหาคนสักคนมาช่วย นั่น แหละถึงจะไปรอด อย่าไปกลัวเรื่องแบบนี้ เพราะถ้าไม่ท�ำ คุณก็จะ ไม่มีวันได้ก้าวไปข้างหน้า ต้นเดือนกันยายน จะมีกระบวนการบาง อย่างเริ่มต้น อะไรที่เคยลึกลับจะหายไป ภาพอนาคตเริ่มชัดเจนก่อตัว เป็นรูปร่าง คุณจะมองโลกในแง่ดกี ไ็ ด้ แต่ตอ้ งคิดถึงความเป็นไปได้ดว้ ย คุณค่อนข้างมั่นใจในตัวเองอยู่มาก จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ปลายปี และเป็นเรื่องส�ำคัญมาก

ปีนี้ ทุกอย่างจะเน้นไปที่เรื่องน่าพอใจน่าสบายใจเกิดตั้งแต่ต้นปี แต่ว่าพอหลังมีนาคมไปแล้ว คุณจะรู้สึกว่าสิ่งที่ท�ำอยู่นี้ไม่ได้ดีกับชีวิต เลยเช่นกัน สถานการณ์ที่เป็นอยู่มันเหนื่อย คุณรู้สึกว่าต้องท�ำงาน ยังกับทาส มันจะส่งผลต่อสุขภาพของคุณในระยะยาวได้ กลางเดือน กรกฎา คุณคิดถึงอนาคตและเป้าหมายของตัวเอง เริ่มวางแผนสิ่งต่างๆ แล้ว คุณจะได้เรียนรู้อะไรหลายๆ อย่างและสามารถน�ำไปใช้งานได้ ใน บางกรณี ก็จะมีเรื่องในอดีตที่ต้องการการแก้ไข แล้วคุณก็จะได้แก้ใน ปีนี้นี่แหละ คุณอาจมีข้อสงสัยในความเชื่อหลายอย่าง รวมถึงชีวิตและ อนาคตด้วย คุณหงุดหงิดเพราะอะไรๆ ไม่ชัดเจน แต่ก็เป็นแค่ช่วงต้นปี พอกลางปีไปแล้ว คุณก็จะมองภาพได้ชัดเจนขึ้น ตุลาคม คุณจะรู้แล้ว ว่าต้องการอะไรกันแน่ และเริ่มวางแผนในเดือนธันวาคม

ค�ำแนะน�ำประจ�ำราศี

• รู้จักใช้เงินอย่างพอเหมาะจะสร้างความยั่งยืนให้ชีวิต • การท�ำงานกลุม่ ไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้าไม่ได้ จะเจอ แต่เรื่องน่าประหลาดใจและบททดสอบ ต้องมีสติ

ราศีมังกร (22 ธันวาคม - 19 มกราคม)

ค�ำแนะน�ำประจ�ำราศี

• รู้จักรักษาสัญญาจะท�ำให้ชีวิตควบคุมได้ดีขึ้น • การเปลี่ ย นแปลงตั ว เองจะท� ำ ให้ คุ ณ ค้ น พบสิ่ ง ดี ๆ ตอบแทนกลับมา

• หาเวลาอยู่กับตัวเองบ้าง จะลดความกังวลได้ • ถ้าอยากให้เป้าหมายระยะยาวประสบความส�ำเร็จ คุณต้อง เปลี่ยนแปลงและค้นหาข้อมูลให้มากกว่านี้

ราศีมีน (19 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม) ปีนี้ ทุกอย่างจะเน้นไปที่ความคาดหวังที่คนอื่นมีให้คุณ ไม่ว่า เพื่อนหรือกลุ่มคน ส่วนคุณเองก็กดดันที่ต้องท�ำแบบนั้นแบบนี้ จะฉลาด กว่าถ้าคุณเตรียมอะไรไว้ในระยะยาว เพราะคุณจะต้องกดดันมากทีเดียว กับความคาดหวังเหล่านี้ ปัญหาก็คอื คนอืน่ ๆ เขาซับซ้อนและวุน่ วายกับ คุณมาก ต้นมีนาคม คุณจะรูส้ กึ ว่าอะไรๆ ไม่เดินหน้า ไม่พฒ ั นาตามแบบ ทีต่ อ้ งการหรือคาดหวังไว้ เอาจริงๆ แล้ว ทุกอย่างมันเหมือนเดินถอยหลัง ลงคลองอย่างไรชอบกล ระวังเรื่องการเงินให้มากๆ อย่าเอาเงินไปลงทุน หรือข้องเกีย่ วกับคนอืน่ ๆ มีหวังเสียมากกว่าได้ รายจ่ายก็มาก คุณคงต้อง อดทน และพยายามหลีกเลี่ยงปัญหาเข้าไว้ กลางปี คุณจะเริ่มมองเห็น อนาคตได้ชดั เจนขึน้ รายละเอียดก็จะชัดเจนแล้ว และรับมือได้ไม่ยากนัก ความฝันของคุณนั้นคือการต้องท�ำงานหนัก ถ้าอยากได้ข้อมูล คุณต้อง ลงแรงหนัก จงมีศรัทธา แล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นได้

ค�ำแนะน�ำประจ�ำราศี

• รู้สถานการณ์การเงินของตัวเองอยู่เสมอ ใช้เงินอย่างมีสติ • มิตรภาพเก่าๆ จะส่งผลดีต่อคุณไม่น่าเชื่อ

การดูดวง เป็นความเชื่อ และความสนใจส่วนบุคคล แต่สิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือ การดูดวงไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตาม เราไม่ควรยึดติด และงมงายมากจนเกินไป ควรใช้วิจารณญาณและมีสติในการรับฟังให้มาก ๆ ถ้าหากท�ำได้เชื่อว่า การดูดวงจะไม่ทำ� ให้เพื่อนๆ และคนรอบ ข้างต้องเป็นทุกข์อย่างแน่นอน รวมทั้งไม่มีอะไรจะให้ผลดีเท่ากับการที่เราท�ำความดี ละเว้นความชั่ว และท�ำจิตใจให้บริสุทธิ์ นั่นเอง 94 | CORNER

ที่มา : http://m.dek-d.com/contentview.php?id=33721

ปีนี้ ทุกอย่างจะเน้นไปที่ความสมดุล ความสงบ ไม่น่าเป็นห่วง ตั้งแต่ต้นปี คุณจะมีความสุขดี และรู้สึกว่าทุอย่างเข้าที่เข้าทางดีแล้ว เรือ่ งการงาน จะมีความรับผิดชอบมากขึน้ แต่คณ ุ ท�ำได้ดโี ดดเด่น แต่งาน ที่ได้ท�ำ อาจปิดๆ บังๆ ไม่ค่อยเปิดเผย และต้องติดต่อกับคนเยอะมาก ซึง่ เป็นคนทีค่ ณ ุ ไม่คอ่ ยอยากท�ำงานร่วมเท่าไหร่ อย่างไรก็ตาม คุณก็ตอ้ ง ยอมรับกฎของมัน แม้จะมีคำ� ถาม แต่ก็พูดมากไม่ได้ ขอแค่ท�ำในสิ่งที่ใช่ และท�ำให้คุณไปรอดก็แล้วกัน มีนาคมถึงพฤษภาคม มีเรื่องน่าหงุดหงิด เกี่ยวกับเรื่องการงาน คงเพราะคุณอยากพัฒนาตัวเอง แต่ทุกอย่าง กลับถอยไปข้างหลัง แทนที่จะได้ก้าวไปข้างหน้า เดือนตุลาคม ก็จะเริ่ม คลี่คลาย คุณจะเริ่มมองเห็นหนทางของตัวเองได้ชัดเจนมากขึ้น

ค�ำแนะน�ำประจ�ำราศี


CORNER magazine  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you