Page 13

ЭКСКУРСИИ И ТУРИЗМ

13

ÎÐÃÀÍÈÇÎÂÀÍÍÛÅ ÒÓÐÛ Ñâàäüáû â Ïðàãå, â çàìêàõ ×åõèè, â Ñëîâåíèè è íà Êèïðå Îñîáûå öåíû è óñëóãè äëÿ ãîñòåé è ìîëîäîæåíîâ: ôîòî, öâåòû, ïðè÷åñêà, ìàêèÿæ, ñâàäåáíîå ïëàòüå Òóðû â ×åõèþ: Ïðàãà, Äðåçäåí, Êàðëîâû Âàðû. 6 äíåé. Ìèíè-ãðóïïà

îò 650 $ íà ÷åëîâåêà

Ïåêèí íà Õàíóíêó Ìàäðèä Ïàðèæ Âåíà-Ïðàãà-Áóäàïåøò Øðè Ëàíêà Ãîíêîíã-Ìàêàî-Ãóéëèèíü Òàèëàíä Áèðìà è Òàèëàíä Ãîíêîíã-Ìàêàî-Ãóéëèèíü Êóáà

11 äíåé 7 äíåé 5 äíåé 7 äíåé 9 äíåé 10 äíåé 15 äíåé 15 äíåé 10 äíåé 9 äíåé

5/12 28/12 29/12 30/12 5/01 18/01 29/01 14/02 15/02 23/02

1799$ 999$ 969$ 899$ 2169$ 2249$ 1929$ 3699$ 2249$ 2449$ Êàðëîâû Âàðû - çèìîé îò 860 € * Âåíãðèÿ êóðîðò Øàðâàð îò 1100 € * Ñëîâàêèÿ Äóäèíöû îò 1080 € *

ÏÎËÅÒÛ: Áóäàïåøò îò 180$, Áàíãêîê îò 950$, Ìîñêâà îò 309$, Áåðëèí îò 190$, Ïðàãà îò 200$ ÑÊÈ:×åõèÿ, Áîëãàðèÿ, Èòàëèÿ, Àâñòðèÿ, Ïîëüøà. Ñêèäêè çà ðàííåå áðîíèðîâàíèå. SKI & relax! B ×åõèè-Babilon Centrum: ÑÊÈ â Áàíñêî îò 250 € â íåäåëþ íà ÷åë., àêâàïàðê, âåëíåññ öåíòð,IQPARK,IQLAND… âêëþ÷àÿ ïðîæèâàíèå, çàâòðàêè è äîñòàâêó, Öåíà: 4 íî÷è îò 260 €, 7 íî÷åé îò 460 € íå âêëþ÷àÿ ïîëåò. ðåáåíîê äî 12 ëåò áåñïëàòíî. Çèìíèé îòäûõ â ãîðàõ Áàíñêî è Áîðîâåö, Áîëãàðèÿ ñ Âêëþ÷åíî: ïðîæèâàíèå, çàâòðàêè, ñêè ïàññ, êàòàíèåì íà ëûæàõ. Ñêèäêè çà ðàíåå áðîíèðîâàíèå àêâàïàðê,IQPARK, IQLAND, âåëíåññ, ìàññàæ, XD sinema. Íå âêëþ÷åíû ïîëåò è òðàíñôåð. Íîâîå! Ðîìàíòè÷åñêîå ïóòåøåñòâèå â Èòàëèþ Îòäûõ è ëå÷åíèå íà êóðîðòàõ ñî ñâàäüáîé íà îçåðå Áëåä Åâðîïû: 2015-2016 ×åõèÿ, Òóðû â Ïîëüøó: Âåíãðèÿ, Ñëîâàêèÿ, Ïîëüøà, îò 3 äî 7 äíåé Ìèíè-ãðóïïà îò 145 € íà 3 äíÿ íå âêëþ÷àÿ ïîëåò

Íîâîå! Ãðàæäàíñêèå áðàêè â Ãðóçèè - îò 250$ íà ïàðó

Áîëãàðèÿ, Ñëîâåíèÿ

ÍÎÂÎÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ: Êàê ïóòåøåñòâîâàòü äåøåâëå? Îòäûõ â Âåíãðèè, Õåâèç - 7 íî÷åé

îò 290 € íå âêëþ÷àÿ ïîëåò Íîâîãîäíèå ïàêåòû: Ïðàãà, Áóäàïåøò, Âåíà Èåðóñàëèì õðèñòèàíñêèé Á-Ø, îòåëü Ëåîíàðäî, óë. Ãåíðèåòà Ñîëüä 4 072-2300703, 050-2287636 veleslada.com ïî ñóááîòàì 150 øåê.

ÂÛÁÐÎÑÈÒÜ Ïðåäëàãàåì ÌÅÒÀËËÎËÎÌ? ïðèëè÷íûé

(ìàçãàíû, ñòèðàëüíûå ìàøèíû, êîìïüþòåðû, òåëåâèçîðû è ò.ï.)?

ÂÛÁÐÎÑÈÒÜ ÁÓÌÀÃÓ?

Îñâîáîæäåíèå ìèêëàòà îò õëàìà - áåñïëàòíî! Ìû áåñïëàòíî ïîìîæåì Âàì ñäåëàòü ýòî! Çà ìàçãàí èëè ñòàðóþ àâòîìàøèíó - ïîäàðîê

050-3036438

çàðàáîòîê 050-3036438

Ðåìîíò êâàðòèð Âñå âèäû ðàáîò 050-3036438

Выпуск № 1043  
Выпуск № 1043  
Advertisement