Page 4

‫نگار‬

‫شماره ‪ 6‬سال اول می‪2102‬‬

‫‪4‬‬

‫شود و بدتر اینکه در سال گذشته حاتای دیابت و اناواع سارطااناهاا دولات فادرال‬ ‫دو درصد افازایاش مصارف بارق در ایان تصميم گرفت که رستورانها را مالازم باه‬

‫خبرهای گوناگون‬ ‫کلگری هیچ کاهشی در مصرف برق‬ ‫در ساعت زمین نشان نداد‬ ‫ميزان مصرف برق در ساعت زمين نشاان‬ ‫داد که ساکنان کلگری تصميم گرفتند کاه‬ ‫به جای چراغهای خود ساعات زمايان را‬ ‫خاموش کنند‪ .‬ساعت زمين که امسال در‬ ‫‪ 31‬مارس به مدت یکساعات از سااعات‬ ‫هشت و نيم شب آغاز شد قرار باود کاه‬ ‫مردم با خاموش کردن چراغها و وساایا‬ ‫برقی خود به طور نمادین اهميت مایايا‬ ‫زیست را یادآور شوند‪ .‬بر طبق گزارشهای‬ ‫انمکس امسال هيچ تغاياياری در مايازان‬ ‫مصرف برق در ساعت زمين در کالاگاری‬ ‫دیده نشد‪ .‬در واقع این دومين سال پياپی‬ ‫است که در کلگری در ساعت زمين هياچ‬ ‫تغييری در ميزان مصرف برق دیاده نامای‬

‫مدیریت میتوا ‪ :‬میمد طغرایی‬ ‫تلفن‪403-903-9866 :‬‬

‫درج سدیم و کالری غذاها کند‪ .‬در ساال‬

‫ساعت دیده شد‪.‬‬ ‫مواد سمی در شبکه جمع آوری‬

‫رستورانها را از قوانين دولتی معاف کاناد‪.‬‬

‫باران کلگری‬ ‫در روز ‪ 26‬آوری‬

‫‪ 2112‬دولت تصميم گرفاتاه باود‪ ،‬ماناوی‬

‫‪ 53‬لاياتار مااده سامای‬

‫تولوئن از سمت فارودگااه کالاگاری وارد‬ ‫شبکه جمع آوری آب باران شهر کالاگاری‬ ‫شد‪ .‬تولوئن معموال به عنوان حالل در تينر‬

‫ولی هم اکنون هزینه باالی درمان بيماری‬ ‫های ناشی از مصرف غذاهای پر کالری و‬ ‫پر نمک ‪ ،‬دولت مجبور به تجدید نظر درباره‬ ‫این قانون شد‪.‬‬ ‫بخش صدور ویزا سفارت کانادا در‬

‫های رنگ‪ ،‬ضد یخ هاا و ماواد شاویاناده‬

‫تهران تعطیل شد‬

‫استفاده می شود و این ماده در نااحاياه‬

‫صنعتی مک کال پارک وارد شباکاه شاده سفارت کانادا در تاهاران یاکاشاناباه ‪01‬‬ ‫است‪ .‬آتش نشانی و یک شرکت پيمانکار اردیبهشت ماه ( ‪ 31‬آوری ) اعالم کرده که‬ ‫برای جمع آوری این ماده سمی فراخوانده بخش صدور ویزای این سافاارتاخااناه باه‬ ‫شدند‪ .‬یک آتش نشان در اثر استناشااق منظور کاهش هزینه هاا تاعاطايا‬

‫شاده‬

‫گازهای سمی منتشر شده از ایان مااده است‪.‬‬ ‫به بيمارستان منتق‬

‫شد‪.‬‬

‫این سفارتخانه با انتشار بيانيه ای اعاالم‬

‫رستورانها ملزم به درج کالری و سدیم در کرده که خدمات مربوط به صدور ویزا برای‬ ‫منوهای غذایی خود شادناد ‪.‬باه دلايا‬

‫ایرانيان به شهر آنکارا در ترکاياه ماناتاقا‬

‫افزایش بيماریهای قلبی‪ ،‬سکتاه ماغازی‪ ،‬شده است‪.‬‬

‫مدیر اجرایی ‪ :‬علی طغرایی‬ ‫آدرس الکترونیکی‪negaarmag@gmail.com :‬‬

‫‪www.issuu.com/negaarmag‬‬

‫ مسئوليت مطالب مندرج در ”نگار“ از هر نظر با نویسندگان آنهاست و مطالب مزبور لزوماا دیادگااهاهاای نشاریاه را ماناعاکاس‬‫نمی کند ‪.‬‬ ‫ بعضی از مطالب ”نگار“ برای افراد پایين تر از ‪ 08‬سال مناسب نمی باشد‪.‬‬‫ ”نگار ” در ویرایش و ترخيص مقاله های دریافتی ضمن حفظ دیدگاه نویسندگان آنها ‪،‬آزاد است‪.‬‬‫ تمامی مطالب این نشریه جهت آگاهی می باشد و هيچ کدام جایگزین مراجعه به متخصص نيست ‪.‬ناشر سعی کرده مطالب را‬‫با صیت باالیی ارائه دهد ولی هرگونه خسارت ناشی از استفاده از مطالب این نشریه را از خود سلب می کند‪.‬‬ ‫ “نگار ”در رابطه با آگهی های مندرج هيچ گونه مسئوليتی ندارد‪.‬‬‫‪ -‬استفاده جزئی یا کلی از مطالب این نشریه به هر صورت (شام‬

‫الکترونيکی و کتبی) نياز به مجوز کتبی دارد ‪.‬‬

‫‪”-‬نگار“ به هيچ حزب ‪ ،‬گروه و ارگان خاصی وابستگی ندارد و کامال مستق‬

‫می باشد‪.‬‬

‫“نگار“ هر ماه در سوپر مارکت و رستوران اطلس ‪ ،‬رستوران شیراز ‪ ،‬رستوران خانه کباب ‪ ،‬فروشگاه مواد غذایی‬‫اسپایس بازار و سوپر استور های کانتری هیل ‪ ،‬شانسی و سیگنال هیل توزیع می گردد‪.‬‬

Negaar Magazine  

Persian Newsletter

Negaar Magazine  

Persian Newsletter

Advertisement