Page 18

‫نگار‬

‫شماره ‪ 6‬سال اول می‪2102‬‬

‫كشورهای عضو این كميته باید به منشور‬

‫‪09‬‬ ‫‪-‬ورزش ‪ ،‬روشی آسان جهت درمان‬

‫بازی های المپيك پایبند باشند و حداق‬ ‫یك ورزشكار زن را در این بازی ها شركت‬ ‫دهند‪.‬‬

‫ورزش‬

‫‪-‬کلگری‬

‫ایران‪ ،‬ممنوع الخروج و ‪ 45‬ضربه‬ ‫شالق!‬ ‫احمد رضا عابد زاده در فرودگاه هنگامای‬ ‫که مسافر آمریکا بود ماتاوجاه ماماناوع‬

‫‪-‬آغاز حركت مشعل المپیك از یونان‬

‫ورزش پر تیرک در طول روز می تواند به‬ ‫درمان‬

‫‪-‬دروازهبان پیشین تیم ملی فوتبال‬

‫ساقی عابدینی‪-‬کارشناس ورزش‬

‫افسردگی‬

‫الخروج بودنش می شود ‪.‬وی گفت مان‬

‫كميته ملی المپيك یونان اعالم كرد منطقه سال ‪ 72‬در دیدار تيم مالای کشاورماان‬

‫افسردگی‬

‫شایانی‬

‫کمک‬

‫نماید ‪.‬ورزش درمانی را می توان جایگزین‬ ‫دارو‬

‫و‬

‫درمان‬

‫با‬

‫نتيجه‬

‫مطلوب‬

‫تر‬

‫دانست ‪.‬ورزش به ویژه روی سيستمهای‬ ‫انتقال دهنده عصبی در مغز می تواند اثر‬ ‫مشابه داروهای ضد افسردگی را داشته‬ ‫باشد و به بيماران کمک کند که دوباره‬ ‫رفتارهای مثبت خود را احياء کنند‪.‬‬

‫باستانی المپيا در این كشور دهم ماه می برابر چين تایپه دچار مصدوميات شادیاد‬ ‫شاهد برگزاری مراسم بر افروختن مشع‬

‫شدم و دکتر مددی پایم را جراحی کارد‬

‫المپيك ‪ 2102‬لندن خواهد بود‪.‬‬

‫ولی پایم کوتاه و بلند شاد و پازشاکاان‬

‫'اسپيروس‬

‫جانيوتيس'‬

‫اولين ورزشکار جهت حم‬ ‫بود‪ .‬مشع‬

‫شناگر‬

‫یونانی‬

‫مشع‬

‫خواهد‬

‫المپيك مسافت سه هزار‬

‫كيلومتر را در سراسر یونان خواهد‬ ‫پيمود‪.‬این مشع‬ ‫استادیوم‬ ‫رسيد ‪.‬مشع‬

‫در تاریخ ‪ 07‬ماه می به‬

‫المپيك‬

‫آتن‬

‫خواهد‬

‫المپيك ‪ 2102‬لندن در‬

‫ورزشگاه آتن به مقامات انگليس تیوی‬ ‫به لندن منتق‬

‫و‬

‫خواهد شود‪.‬‬

‫آلمانی هم تصادیاق کاردناد‪.‬مان طای‬ ‫مصاحبه ای ماجرا را عنوان کردم و دکتار‬ ‫مددی از من شکایت کارده کاه ظااهارا‬ ‫احضاریه ‪ 3‬بار به آدرس دیگاری رفاتاه و‬

‫چهار حرکت برای شکمی صاف‬‫بسياری را هستند با وجود این که اضافه‬ ‫وزن ندارند ولی شکم دارند‪ .‬در این جا می‬ ‫خواهيم چند حرکت را به شما بگویيم تا‬ ‫بتوانيد شکم خود را کامال صاف کنيد‪.‬‬

‫حکم غيابی ‪ 45‬ضربه شالق بدون اطالع‬ ‫من صادر گردیده است ‪ .‬وی افزود من تا‬ ‫انتها این پرونده را دناباال مای کانام و‬ ‫خسارت همه اتفاقاتی که در این روزهاا‬ ‫برای افتاده است را می گيرم‪.‬‬

‫‪ -0‬پادوچرخه‬ ‫در حاليکه روی زمين دراز کشيده اید‬ ‫دست ها را زیر سر قرار دهيد‪.‬زانوها را‬ ‫خم کرده و پاها را در حرکات دورانی‬ ‫بچرخانيد‪.‬‬

‫شهر لندن از ‪ 27‬جوالی تا ‪ 02‬آگوست‬ ‫ميزبان بازی های المپيك ‪ 2102‬خواهد ‪-‬جشن ‪ 055‬ساله سازمان تفریحی‬ ‫ورزشی کلگری‬

‫بود‪.‬‬

‫‪011The city of Calgary Recreation‬‬ ‫حضور زنان سعودی برای نخستین‬‫بار در المپیك ‪ 2502‬لندن‬

‫ساله شد ‪.‬این سازمان از سال ‪ 0902‬تا‬ ‫‪ 2102‬جهت رشد فوق العااده و غانای‬ ‫سااازی و بااهاابااود کااياافااياات زناادگاای‬

‫پيرو فشارهای کميته بين المللی المپيک همشهریان ‪ ،‬برنامه خدمات تفرییای –‬ ‫و سازمانهای دفاع از حقوق بشر بر این ورزشی بسياری ارائه داده است ‪.‬‬ ‫کشور ‪ ،‬برای نخستين بار زنان عربستان‬ ‫سعودی اجازه یافتند در این بازی ها حضور‬ ‫یابند‪.‬‬

‫این سازمان برنامه های ویژه ای در ایان‬ ‫سال در نظر گرفته است ‪.‬جهت کساب‬ ‫اطالعات بيشتر به ساایات‪calgary.ca/‬‬

‫بر اساس قوانين بين المللی المپيك‪rec011 ،‬مراجعه فرمایيد‪.‬‬

‫‪ -2‬درازنشست با پاهای صاف‬ ‫روی زمين دراز بکشيد و پاهایتان را تا‬ ‫جایيکه فشار را بر عضالت شکم احساس‬ ‫کنيد باال بياورید‪.‬در حاليکه دستانتان به‬ ‫موازات بدن تان قرار دارد آنها را به نوک‬ ‫انگشتان پایتان نزدیک کنيد‪.‬‬

Negaar Magazine  

Persian Newsletter

Negaar Magazine  

Persian Newsletter

Advertisement