Page 1

1-6800 0mslag.qxp

16-06-2008

09:12

Pagina 1

NR. 6800

147e JAARGANG

VEILINGDATUM

MAANDAG 23 JUNI 2008


1-6800 0mslag.qxp

16-06-2008

09:12

Pagina 2


2-6800 Aflooplijst.qxp

16-06-2008

Nr. 6800

09:15

Pagina 1

WOENSDAG 18 JUNI 2008

147e JAARGANG

Wekelijkse verkooplijst D E R V E I L I N G E N VA N VA S T E G O E D E R E N VERSCHIJNT DES WOENSDAGS Jaarabonnement € 100 (excl. 6% b.t.w.) Losse ex. € 2,50 (incl. 6% b.t.w.) Opzegging van jaarabonnement kan uitsluitend schriftelijk en na schriftelijke bevestiging onzerzijds, geschieden en wel één maand voor het einde van een kalender jaar

Uitgave van EERSTE AMSTERDAMSE ONROEREND GOED VEILING B.V. Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL Amsterdam Telefoon 020 - 673 33 22; Fax 020 - 673 33 25 E-mail: info@mva-makelaars.nl

ISSN: 0165-5280

© 1991 EAOGV B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieen, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling B.V.

Over de laatste stand van zaken inzake de te veilen percelen kunt u telefonisch informatie verkrijgen onder nummer 020 - 673 33 22 tot 17.00 uur op de dag van de veiling, of via: internet: http://www.mva.nl Alfabetische lijst voor de veiling op maandag 23 juni 2008 te Amsterdam

Albrecht Dürerstraat 34 ............................................................................................................................ 19 Apollolaan 180.............................................................................................................................................. 5 Baambrugse Zuwe 128 E,Vinkeveen ...................................................................................................... 13 Beysterveld 197............................................................................................................................................ 26 Bijlmerdreef 975........................................................................................................................................... 67 Chassestraat 109 ......................................................................................................................................... 32 De Wittenkade 190 I .................................................................................................................................. 58 De Zetter 73,Wormerveer....................................................................................................................... 41 Granidastraat 78 huis.................................................................................................................................. 51 Haringpakkerssteeg 7.................................................................................................................................. 29 Hoofdweg 239 huis ..................................................................................................................................... 34 JJ. Slauerhoffstraat 118,Almere ................................................................................................................. 79 Joh.Meewisstraat 57 II................................................................................................................................. 35 Kikkenstein 3541 ......................................................................................................................................... 38 Laan van Deshima 5,Amstelveen ............................................................................................................. 50 Lagedijk 83, Zaandijk ................................................................................................................................... 61 Loodskotterhof 93 ...................................................................................................................................... 55 Marialaan 54, Zwanenburg......................................................................................................................... 47 Naarderweg 6, Blaricum............................................................................................................................. 71 Nieuwezijds Voorburgwal 161 .................................................................................................................. 76 Oudebrugsteeg 22....................................................................................................................................... 73 Rietlandterras 28 ......................................................................................................................................... 61 Rozenstraat 211 en 213 ............................................................................................................................. 21 Quellijnstraat 56 .......................................................................................................................................... 44 Sarphatistraat 74 A, B en C........................................................................................................................ 15 Singel 121 II ................................................................................................................................................... 58 Sint Willibrordusstraat 62-68.................................................................................................................... 38 Theophile de Bockstraat 35 hk Warmondstraat 99 ............................................................................ 8 Zuid-Brouwersstraat 21, Haarlem ........................................................................................................... 65 1


2-6800 Aflooplijst.qxp

17-06-2008

09:30

Pagina 2

AFLOOPLIJST EERSTE AMSTERDAMSE ONROEREND GOED VEILING, gehouden op 16 juni 2008, ’s avonds na 18.00 uur, in FELIX MERITIS, Keizersgracht 324 te Amsterdam Nr. PAND 1 2 3 4 5 6 7

Goereesepad 23,Amstelveen Melis Stokehof 76 Osdorperweg 820 Nieuwe Zonneweg 38 Nadezjda Mandelstamstraat 61 Kerstomaatplantsoen 7 Labradorstroom 123

Opbod

PROV.KOPER

Afslag

KOPER

162.000 174.000 405.000 172.000 245.000 162.000 620.000

Thomas van Eijck W. Slettenhaar Idem D.A. Geldhof H.A. Burger P. van der Vloodt W. Slettenhaar

1.600 14.000 150 6.000 -

Thomas van Eijck W. Slettenhaar idem Th.E.van der Velden R. van de Steege P. van der Vloodt W. Slettenhaar

Eerstvolgende veiling wordt gehouden op 8 september 2008 om 18.00 uur in FELIX MERITIS, KEIZERSGRACHT 324 te Amsterdam. 2


3-6800 • Verkooplijst.qxp

16-06-2008

11:27

Pagina 3

Verkooplijst van de te veilen percelen

op maandag 23 juni 2008 des avonds na 18.00 uur in Felix Meritis, Keizersgracht 324 te Amsterdam welke nog zijn te bezichtigen op iedere dinsdag en donderdag alsmede op de verkoopdag van 2-4 uur. Veilingcommissaris: JASPER HACK. De NVM-makelaar, lid MVA, die namens de veilingorganisatie toezicht houdt op het ordelijk en regelmatig verloop van de veiling. De veilingcommissaris ziet toe op het tijdig beginnen van de veiling alsmede op de handhaving van de regels en gebruiken van de veiling. 1. -

-

-

2.

Van toepassing zijn: de Algemene Veilingvoorwaarden Amsterdam 2001 (AVA 2001), vastgesteld bij akte op 28 juni 2001, verleden voor notaris Mr P.J.N. van Os te Amsterdam en gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam d.d. 4 juli 2001 onder nummer 115/2001 en bij afschrift overgeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Amsterdam op diezelfde dag in register hyp. 4 deel 17492/17. de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen Amsterdam (AVEA 2001), vastgesteld bij akte op 28 juni 2001, verleden voor notaris Mr P.J.N. van Os te Amsterdam en gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam d.d. 4 juli 2001 onder nummer 116/2001 en bij afschrift overgeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Amsterdam op diezelfde dag in register hyp. 4 deel 17492/18. zowel de AVA 2001 als de AVEA 2001 liggen voor een ieder ter inzage ten kantore van de Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling B.V., Frans van Mierisstraat 59 te Amsterdam en kunnen op verzoek worden toegestuurd, tel. 020-6733322. Bijzondere voorwaarden van of in aanvulling op de Algemene Veilingvoorwaarden, worden bij de omschrijving van de te veilen onroerende goederen vermeld en zijn voor een ieder ter inzage ten kantore van de notaris te wiens overstaan de veiling geschiedt.

Legitimatie-/informatieplicht. Bewijs van gegoedheid: 3.1. De bieder/koper, niet zijnde een NVM-makelaar, lid van de MVA, is verplicht zich tegenover de notaris naar diens genoegen te legitimeren en - indien de bieder/koper een rechtspersoon is - aan de notaris over te leggen een recent uittreksel uit het handelsregister, vermeldende de juiste naam van de rechtspersoon alsmede de bevoegdheid van degeen die de rechtspersoon vertegenwoordigt.

3


3-6800 • Verkooplijst.qxp

16-06-2008

11:27

Pagina 4

3.2. Zowel de provisionele bieder (bij opbod)/ als de koper (bij afslag), niet zijnde een NVMmakelaar, lid van de MVA, is verplicht onmiddellijk en op eerste verzoek van de notaris een bewijs van zijn financiĂĄle gegoedheid over te leggen in de vorm van een bankgarantie ten belope van ten minste tien procent (10 %) van de geboden koopsom of van de inzetsom. De bankgarantie dient te voldoen aan de vereisten genoemd in artikel 12 lid 4. 3.3. Bij het ontbreken van de in lid 2 bedoelde bankgarantie wordt de bieder niet gegoed bevonden, tenzij: - hetzij de bieder een NVM-makelaar, lid van de MVA, in zijn plaats bereid vindt als bieder op te treden; -hetzij de verkoper of de directie-makelaar aan de notaris verklaart met deze bieder genoegen te nemen. 3.4. Wordt een bieder op grond van het hiervoor in dit artikel bepaalde niet gegoed bevonden dan wordt het registergoed opnieuw in opbod casu quo in afslag gebracht. 4.

Be be

Di No

Pe

De veiling geschiedt volgens Amsterdams gebruik bij opbod en afslag en wel zodanig dat het bedrag, waarop bij afslag wordt gemijnd, vermeerderd met het bedrag van het hoogste bod, als koopsom geldt.

Hu Termijn van aanmelding: 5. Opdrachtgevers tot verkoop in veiling worden er nadrukkelijk op gewezen dat panden voor: een executie veiling of krachtens rechterlijk bevel uiterlijk 6 weken voor de gewenste veilingdatum en een vrijwillige veiling of veiling wegens sterfgeval uiterlijk 4 weken voor de gewenste veilingdatum bij het veilinghuis dienen te worden aangemeld, onder volledige opgave van alle relevante gegevens. Afwijking op het vorenstaande is eventueel mogelijk, doch uitsluitend ter beoordeling van de direktie.

La

Ac

Be

Aa

4


Men en De

ed eid ris

3-6800 • Verkooplijst.qxp

16-06-2008

11:27

Pagina 5

Belangstellenden in de veiling wordt er op gewezen, dat de veiling stipt op tijd, dus om 18.00 uur begint. Direktie-makelaar: Notaris:

H. Dopheide (Boer Hartog Hooft Makelaardij o.g., tel. 5405560). Mr C.P. Boodt (Nauta Dutilh).

Perceel nr. 1:

Executoriale verkoping ex art. 3:268 B.W.. Het voortdurend recht van erfpacht van een perceel grond (AB 1994, herziening 30-6-2050), eigendom van de gemeente Amsterdam, met de rechten van de erfpachter op de daarop gebouwde vrijstaande villa (woonopp. ca 400 m2, 10 kamers), plaatselijk bekend te 1077 BH Amsterdam als APOLLOLAAN 180, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, Sectie AC nr 519, groot 6 are 25 ca.

Huren/Gebruik:

het pand is in gebruik bij de eigenaar en dient op grond van de hypotheekvoorwaarden bij de betaling der kooppenningen ontruimd en vrij van huur of gebruiksrechten te worden opgeleverd.

Lasten per jaar: Achterstallige lasten:

erfpachtcanon €10.400,13; onroerende zaak belasting €1.192,48; waterschapslasten €139,81; rioolrecht/aansluitrecht €131,93; overige lasten p.m..Tezamen aan bekende lasten per jaar €11.864,35. zie hieronder.

Betaling:

vóór of uiterlijk op 23 juli 2008.

Aanvaarding:

na betaling der kooppenningen en het verder terzake de veiling verschuldigde.

en

het het

r: ste

ste alle

tie.

Apollolaan

5


3-6800 • Verkooplijst.qxp

16-06-2008

11:27

Pagina 6

BIJZONDERE BEPALINGEN: Achterstallige lasten: blijkens telefonische opgave bij Waternet is er een achterstand in de betaling van de waterschapslasten. Deze achterstand zou tot en met belastingjaar 2008 in totaal € 487,52 bedragen en komt voor rekening van de koper in veiling en dient bij de betaling der kooppenningen boven de koopsom en het verder verschuldigde te worden voldaan.Verkoper aanvaardt terzake geen aansprakelijkheid. Voorts is er blijkens informatie achterstand in de betaling van de erfpachtcanon. De achterstand bedraagt € 15.600,21 excl. rente en kosten en komt eveneens voor rekening van de koper in veiling en dient bij de betaling der kooppenningen boven de koopsom en het verder verschuldigde te worden voldaan. Onteigening: m.b.t. het registergoed is geen voornemen tot onteigening bekend. Betaling binnen 8 dagen: uiterlijk binnen 8 dagen dient koper te betalen: - de kosten als bedoeld in art. 9 lid 1 onder a tm d AVEA 2001; - de waarborgsom als bedoeld in art. 12 lid 1 AVEA 2001; - het honorarium volgens het tarief van het notariskantoor ad 1% van de koopsom met een maximum van €30.000,—; - het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche; - de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief; - kosten van een eventuele akte de command; - de courtage makelaar-koper, indien aangewezen, e.e.a. te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.Voor rekening van verkoper zijn alle overige aan de veiling verbonden kosten, een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting. Verrekening baten en lasten: de baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper. Betaling koopsom: de koopsom en hetgeen overigens terzake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 23 juli 2008. Plok (inzetpremie): de plokpenning bedraagt €45.000,— excl. b.t.w.. De direktie-makelaar betaalt de inzetpremie, indien inzetter makelaar-koper is, conform het bepaalde in art. 7 lid 2A AVEA 2001 aan de notaris uiterlijk op de dag van de veiling door overmaking naar of storting op diens kwaliteitsrekening voor derdengelden. Belasting: wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter weloverdrachtsbelasting verschuldigd. Verzekering: omtrent de verzekering zijn geen gegevens bekend. De koper dient het onroerend goed vanaf de gunning zelf te verzekeren. Garantie: de verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het registergoed meedeelt of waarvan mededeling achterwege blijft. Risico: alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper. Publiekrechtelijke beperkingen: blijkens een kadastraal uittreksel per 9-6-2008 zijn t.a.v. het registergoed geen publiekrechtelijke beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie.Verkoper aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid. Milieu: m.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat, het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat het verkochte in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, zodat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen; het hem voorts niet bekend is dat zich in het verkochte asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden.Blijkens per fax d.d. 2-4-2008 verkregen informatie van de Dienst Milieu en Bouwtoezicht van de Gemeente Amsterdam is in het verleden (1999/2000) een bodemonderzoek verricht aan de kant van de voormalige garage. Daarbij is minerale olie aangetroffen boven de interventiewaarde. Waarschijnlijk is dit gesaneerd bij het aanleggen van een nieuwe kelder. In 1997 zou de aanwezige ondergrondse HBO tank zijn gesaneerd en afgevuld met zand onder afgifte van een certificaat. Dit laatste certificaat is niet in het bezit van verkoper.Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent de mogelijke aanwezigheid cq 6

gev ma wo En sta ge ve wa do On on me toe Ro eis de Erf ve van te 25 Alg Am akt 12 he wo do alle ma ve uit ge sch van aan van we ge aan op zu ter ve ste ko sta afs do de ve ter


ng 52 en ake htng der

en

zijn eel

oor

per

aalt 01 ali-

be-

nd

eid jft.

het tie

ijn, /of ans het ou08 het rbij het erd van cq

3-6800 • Verkooplijst.qxp

16-06-2008

11:27

Pagina 7

gevolgen van stoffen in of aan het registergoed waarvan volgens de huidige maatstaven verwacht mag worden dat deze schadelijk kunnen zijn voor mens, dier of milieu. Een kopie van deze milieufax wordt aan de notariële akte houdende veilingvoorwaarden gehecht. Energie (EPA): m.b.t. het registergoed verklaart verkoper, dat hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen en verkoper zal deze documenten voor de levering ook niet aanvragen. De koper in veiling stemt ermee in dat hem bij de levering geen energieprestatiecertificaat danwel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen zal worden overhandigd en doet afstand van zijn rechten op bedoeld certificaat. Ontruiming: indien het registergoed niet vrij van gebruik wordt geleverd, kan de koper de ontruiming bewerkstelligen uit kracht van de grosse van de daartoe benodigde akte(n), desnoods met behulp van de sterke arm; het bepaalde in artikel 20 lid 2 sub b en g AVEA 2001 is ten deze van toepassing. Roerende zaken: roerende zaken die op grond van de hypotheekakte zijn verpand aan de schuldeiser zijn in de verkoop begrepen. Al wat derden kunnen aantonen hun eigendom te zijn, is niet in deze veiling begrepen. Erfpacht: t.a.v. van bijzondere verplichtingen betreffende het te veilen onroerend goed, wordt verwezen naar de uitgifte in erfpacht die heeft plaatsgevonden door de inschrijving van een afschrift van een akte van uitgifte erfpacht op 10-6-1926 verleden voor S.Texeira de Mattos, destijds notaris te Amsterdam in voormelde Openbare Registers op diezelfde dag, in register Hypotheken 4, deel 2583, nr 42. Op de erfpacht zijn blijkens voormelde akte van uitgifte erfpacht van toepassing: A.de Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht, vastgesteld bij besluit van de Gemeenteraad van Amsterdam d.d. 6-4-1994 nr 275, gehecht aan een notarieel verleden akte van depot en met die akte ingeschreven in voormelde Openbare Registers op 19-4- 1994 in register Hypotheken 4, deel 12082, nr 47; en B. onder meer de navolgende Bijzondere Bepalingen, woordelijk luidende: “1. Op het terrein moet worden gebouwd een perceel welk moet worden ingericht en gebruik als woonhuis het perceel moet een afzonderlijke woning bevatten welk slechts mag worden bewoond door een gezin de bebouwing van het terrein moet overigens geschieden volgens door B en W in alle opzichten goedgekeurde plannen en moet voltooid zijn voor 1-7-1927 in het aldus gebouwde mag geen verandering worden gebracht tenzij daarvoor behalve de volgens wettelijke voorschriften vereischte vergunning de schriftelijke toestemming van B en W is verkregen; 2. binnen 7 1/2 Meter uit de noordelijke grens en binnen 5 Meter uit de oostelijke grens van het terrein mag niet worden gebouwd tenzij daarvoor behalve de volgens wettelijke voorschriften vereischte vergunning de schriftelijke toestemming van B en W is verkregen; 3. het niet door bebouwing ingenomen gedeelte van het terrein moet vóór 1-7-1927 als tuin worden aangelegd en moet vervolgens als tuin aangelegd blijven en als zodanig in goede staat worden onderhouden een en ander ten genoegen van B en W; 4. de erfpachter is verplicht het terrein voor 1-7-1927 af te sluiten a. van den openbaren weg loopende langs de westelijke grens van het terrein voor zoover de afsluiting niet plaats heeft gehad door gevelmuren met een onderhouden muur ten genoegen van B en W; b. van de overige aangrenzende terreinen op de door B en W te bepalen wijze en volgens door hun vooraf in alle opzichten goedgekeurde plannen, tenzij de afsluiting van den openbaren weg loopende langs de zuidelijke grens van het terrein plaats heeft door gevelmuren; de erfpachter is voorts verplicht het terrein zoodanig afgesloten te houden 5.de onder 4 bedoelde afsluitingen moeten worden vernieuwd zoodra en voor zoover B en W zulks noodig achten en alsdan binnen een door hen te stellen termijn en volgens door hen voor af in alle opzichten goedgekeurde plannen de overeenkomstig het onder 4 bepaalde gemaakte en de eventuele vernieuwde afsluitingen moeten in goeden staat worden onderhouden ten genoegen van B en W; 6. Aan op of tegen de onder 4 bedoelde afsluitingen langs den openbaren weg alsmede binnen den afstand van 2 meter daarvan mogen geen doode voorwerpen van welke aard ook worden aangebracht of geplaatst tenzij daarvoor behalve de volgens wettelijke voorschriften vereischte vergunning de schriftelijke toestemming van B en W is verkregen; 7. het erfpachtsrecht wordt geacht te zijn ingegaan per 1-7-1925; 8. de halfjaarlijksche termijnen van de erfpacht som moeten worden voldaan vooraf, op den tweeden januari en den 7


3-6800 • Verkooplijst.qxp

16-06-2008

11:27

Pagina 8

eerste juli van elk jaar” De canon bedraagt € 10.400,13 per jaar en wordt 5-jaarlijks aangepast conform artikel 8 van voormelde Algemene Bepalingen. De canon dient bij vooruitbetaling te worden voldaan in gelijke halfjaarlijkse termijnen voor of op één januari en één juli van ieder jaar. Het huidige tijdvak loopt van 1-7-2000 tm 30-6-2050. De bestemming is wonen. Gunning: de verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 24 uur na de veiling van het betreffende perceel. Opbod €

Afslag €

Direktie-makelaar: Notaris:

H.G. Stradmeijer, tel. 6621437. Mr A. Buma (Boekel De Nerée N.V.).

Perceel nr. 2:

Vrijwillige verkoping. Het ontruimde appartementsrecht, rechtgevend op het uitsluitend gebruik van de winkel-/bedrijfsruimte (groot ca 138m2) op begane grond en kelder, plaatselijk bekend te 1058 TX Amsterdam als THEOPHILE DE BOCKSTRAAT 35 hoek WARMONDSTRAAT 99 HUIS, kadastraal bekend gemeente Sloten, Sectie O nr 2857 A1, uitmakende het 4/12e onverdeeld aandeel in de gemeenschap,bestaande uit het gebouw met ondergrond en erf,ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente Sloten, Sectie O nr 1660, groot 89 ca.

Huren/Gebruik:

het verkochte wordt op de dag van de betaling van de kooppenningen en het verder verschuldigde vrij van huur en ieder ander gebruiksrecht en aanspraken wegens huurbescherming, leeg en ontruimd, opgeleverd.

Lasten per jaar:

onroerende zaak belasting € 342,45; rioolrecht/aansluitrecht € 131,93; contributie watergeld € 131,88; hoogheemraadschap € 14,52; overige lasten p.m..Tezamen aan bekende lasten per jaar € 620,78.

Betaling:

vóór of uiterlijk op 23 juli 2008.

Aanvaarding:

na betaling der kooppenningen en het verder terzake de veiling verschuldigde.

8

Pe

Hu

La

Be

Aa


3-6800 • Verkooplijst.qxp

ast te Het

AT 57 ende nr

11:27

Pagina 9

Perceel nr. 3:

Vrijwillige verkoping. Het ontruimde appartementsrecht, rechtgevend op het uitsluitend gebruik van de afzonderlijke bovenwoning (ook bereikbaar via winkel) op de 1e verdieping met balkon, plaatselijk bekend te 1058 KT Amsterdam als WARMONDSTRAAT 99 I, kadastraal bekend gemeente Sloten, Sectie O nr 2857 A2, uitmakende het 1/12e onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het gebouw met ondergrond en erf, ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente Sloten, Sectie O nr 1660, groot 89 ca.

Huren/Gebruik:

het verkochte wordt op de dag van de betaling van de kooppenningen en het verder verschuldigde vrij van huur en ieder ander gebruiksrecht en aanspraken wegens huurbescherming, leeg en ontruimd, opgeleverd.

Lasten per jaar:

onroerende zaak belasting €145,87; rioolrecht/aansluitrecht €131,93; contributie watergeld € 223,16; hoogheemraadschap €17,10; overige lasten p.m..Tezamen aan bekende lasten per jaar € 518,06.

Betaling:

vóór of uiterlijk op 23 juli 2008.

Aanvaarding:

na betaling der kooppenningen en het verder terzake de veiling verschuldigde.

ch

nd nd

16-06-2008

en ksmd,

93; ge

ng

Theophile de Bockstraat hk Warmondstraat

9


3-6800 • Verkooplijst.qxp

16-06-2008

11:27

Pagina 10

BIJZONDERE BEPALINGEN: Rechtsgedingen: m.b.t. de registergoederen lo(o)p(t)en er geen rechtsgeding(en). Onteigening: m.b.t. de registergoederen is geen onteigening aangezegd. Betaling binnen 8 dagen: uiterlijk binnen 8 dagen dient koper te betalen: - de kosten als bedoeld in art. 9 lid 1 a tm d AVA 2001; - de waarborgsom als bedoeld in art. 12 lid 1 AVA 2001; - het honorarium volgens het tarief van het notariskantoor ad 1% van de koopsom excl. b.t.w.; - de kosten van een eventuele akte de command; - het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche; - de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief, een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting. Voor rekening van verkoper zijn alle overige aan de veiling verbonden kosten, een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting. Verrekening baten en lasten: de baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper. Betaling koopsom: de koopsom en hetgeen overigens terzake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 23 juli 2008. Plok (inzetpremie): de plokpenning bedraagt voor elk der percelen € 3.950,— excl. b.t.w.. De direktie-makelaar betaalt de inzetpremie, indien inzetter makelaar-koper is, conform het bepaalde in art. 7 lid 2A AVA 2001 aan de inzetter ter veiling. Belasting: wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter weloverdrachtsbelasting verschuldigd. Verzekering: de verzekering m.b.t. het onroerend goed is verzekerd tnv de VvE bij Nationale Nederlanden voor herbouwwaarde. Risico: alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper. Aanschrijvingen: na telefonisch ingewonnen informatie bij Bouwen en Wonen van Stadsdeel Amsterdam Oud-Zuid is gebleken dat er geen (voor-)aanschrijving(en) en of mondelinge aanzeggingen bekend is/zijn; verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie. Milieu: m.b.t. de registergoederen verklaart verkoper dat het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat het verkochte in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, zodat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen; het hem voorts niet bekend is dat zich in het verkochte (ondergrondse) opslagtanks, zoals olie- en septictanks bevinden; het hem niet bekend is dat zich in het verkochte asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden. EPA: m.b.t. de registergoederen verklaart verkoper dat hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. Bijzondere lasten en beperkingen: t.a.v. bijzondere verplichtingen betreffende het te veilen onroerend goed, wordt verwezen naar: BIJZONDERE LASTEN EN BEPERKINGENTen aanzien van met betrekking tot het registergoed bestaande bijzondere lasten en beperkingen van civielrechtelijke aard te dezen te verwijzen naar een akte op 14-10-1977 verleden voor mr. J.C.F. Pons, destijds notaris te Amsterdam, bij afschrift ingeschreven in voormelde Openbare Registers in register 4, deel 5635, nr 72, waarin onder meer het navolgende voorkomt, woordelijk luidende: “ De comparanten verklaarden vervolgens ten deze van toepassing te verklaren de navolgende bepalingen, voorkomende in gemelde titels van eigendom:1. Tot de bebouwing van de terreinen mag niet worden overgegaan, dan nadat: a. ten genoegen van B en W is gewaarborgd, dat de bij de te stichten perceelen behorende erven tot Amsterdamsch Peil zullen worden opgehoogd vóórdat die perceelen in gebruik zullen worden genomen; b. op de plannen der te stichten bebouwingen, zoowel wat inrichting, als het uiterlijk aanzien betreft, buiten de volgens wettelijke voorschriften vereischte vergunning, de schriftelijke goedkeuring van B en W is verkregen, welke goedkeuring slechts zal worden verleend, wanneer de gevelteekeningen zijn gemaakt door een architect, gekozen in overleg 10

me op tor de wo is a mo ve he jaa vo tui ge tin tel ge en he ve alg wie sub be zijn ges te ing lijk da uit aan str 99 ko ma dic eig zo aan Bo ee rui ve van Bo 14 ve 6b als en Bo nag


van de

oor

per

De in

be-

er-

eel eg-

ijn, /of ans het erhet

ietie

en van ke jds eel en koen en die wel hte zal eg

3-6800 • Verkooplijst.qxp

16-06-2008

11:27

Pagina 11

met en ten genoegen van B en W. 2.De Maatschappij is verplicht te gedoogen, dat aan hetgeen zich op de bouwterreinen bevindt, worden aangebracht zooveel electrische geleidingen, draden, isolatoren, muurrozetten en steunijzers, een en ander met toebehooren, als B en W noodig achten; dat deze geleidingen, draden, isolatoren, muurrozetten en steunijzers, een en ander met toebehooren, worden hersteld of vernieuwd, wanneer B en W dit gelasten en is voorts verplicht om hetgeen aldus is aangebracht bevestigd te laten, met dien verstande, dat onder hetgeen ingevolge deze bepaling moet worden gedoogd, niet is begrepen het aanbrengen van telefoontorens. 3. De Maatschappij is verplicht den grond, op de teekening aangegeven met lichtgroene kleur, in gebruik te aanvaarden tot het tijdstip, waarop B en W die ingebruikneming schriftelijk opzeggen, tegen betaling eener jaarlijksche recognitie, berekend tegen een gulden voor elk langs dien grond te bouwen perceel, bij vooruitbetaling te voldoen; deze grond moet voorts door en voor rekening van de Maatschappij als tuin worden aangelegd en alszodanig in goeden staat worden onderhouden, een en ander ten genoegen van B en W. 4. Bij niet - nakoming van een of meer der sub 2 en 3 genoemde verplichtingen of bij overtreding van een of meer der sub 1 gestelde verbodsbepalingen, zal de Maatschappij telkens een door B en W te bepalen boete van ten hoogste f 10.000,— verbeuren ten bate der gemeentekas van Amsterdam, te betalen binnen 14 dagen na daartoe strekkende aanmaning van B en W met dien verstande, dat nimmer eenige uitdrukkelijke ingebrekestelling noodig zal zijn. 5. Hetzij het sub 6 bepaalde al dan niet is nagekomen, zullen de hiervoren op de Maatschappij gelegde verplichtingen en de haar gestelde verbodsbepalingen op alle opvolgende eigenaren zoo krachtens algemeenen als krachtens bijzonderen titel toepasselijk zijn, en wel zoodanig, dat ieder hunner door wien een of meer der sub 2 en 3 genoemde verplichtingen niet is nagekomen, of een of meer der sub 1 gestelde verbodsbepalingen is overtreden, ingeval er termen zijn tot toepassing der sub 4 bedoelde boete, hoofdelijk met zijn opvolgers in den eigendom tot betaling dier boete gehouden zijn. 6.Bij elke verdere overdracht van het terrein moeten in elke akte van overdracht de hiervoren gestelde bepalingen, alsmede deze bepaling 6 worden opgenomen, op straffe van een door B en W te bepalen boete van ten hoogste f 10.000,—, door de overdragende partij, die dit verzuimt en ingeval er meerdere personen gezamenlijk als overdragende partij optreden door hen als hoofdelijke debiteuren verschuldigd ten bate van de Gemeentekas van Amsterdam, en te betalen binnen 14 dagen na daartoe strekkende aanmaning van B en W, met dien verstande, dat nimmer eenige uitdrukkelijke ingebrekestelling noodig zal zijn.”Voorts legt verkoper de navolgende verplichtingen op aan de koper(s) in veiling, doch uitsluitend indien en voorzover Th. de Bockstraat 35 en Warmondstraat 99-I worden gegund aan 2 verschillende partijen en Th. de Bockstraat 35 en Warmondstraat 99-I zich derhalve na de onderwerpelijke verkoop en gunning niet in 1 hand bevinden: 1. de koper/toekomstige eigenaar van Th. de Bockstraat 35 dient, voor zijn rekening en risico en binnen 2 maanden na heden zorg te dragen voor het naar de eisen van deugdelijk werk een brandveilig dichten van de doorgang naar het trappenhuis van Warmondstraat 99 I; 2. de koper/toekomstige eigenaar van Warmondstraat 99-I dient, voor zijn rekening en risico en binnen 2 maanden na heden zorg te dragen voor het plaatsen van een afzonderlijke elektrameter voor die woning en het (doen) aansluiten van die woning op bedoelde elektrameter; 3. de koper/toekomstige eigenaar van Th. de Bockstraat 35 dient desgewenst, voor zijn rekening en risico, zorg te dragen voor het plaatsen van een afzonderlijke, eigen, gasmeter voor die winkelruimte en het (doen) aansluiten van die winkelruimte op bedoelde gasmeter. 4. bij niet-nakoming van de hiervoor onder 1 omschreven verplichting, zal de betreffende verkrijger/nalatige partij een onmiddellijk opeisbare boete ter grootte van € 5.000,— verbeuren ten behoeve van de Vereniging van Eigenaars Gebouw “Theophile de Bockstraat 35/hoek Warmondstraat 99 te Amsterdam”, gevestigd te Amsterdam, te betalen binnen 14 dagen na daartoe strekkende aanmaning van de voorzitter van voormelde vereniging, met dien verstande dat nimmer enige uitdrukkelijke ingebrekestelling is vereist. 5. hetzij aan het hierna onder 6 bepaalde al dan niet is voldaan, treden alle opvolgende eigenaren, zowel die krachtens algemene als krachtens bijzondere titel, in de hiervoor op de respectievelijke koper(s) van Th. de Bockstraat 35 en Warmondstraat 99-I gelegde verplichtingen, en voor wat betreft de koper(s) van Th. de Bockstraat 35 zodanig dat diegene(n) door wie de hiervoor onder 1. omschreven verplichting niet is nagekomen, hoofdelijk met zijn opvolgers in de eigendom tot betaling van die boete gehouden zal 11


3-6800 • Verkooplijst.qxp

16-06-2008

11:27

Pagina 12

zijn; 6. bij elke verdere overdracht van Th. de Bockstraat 35, resp.Warmondstraat 99-I moeten in elke akte van overdracht de hiervoor genoemde voorwaarden en bepalingen, alsmede deze bepaling 6 worden opgenomen, op straffe van een boete van € 25.000,—, te voldoen door de betreffende overdragende partij die dit verzuimt, en, ingeval meer (rechts)personen als overdragende partij optreden, door hen als hoofdelijke debiteuren verschuldigd ten behoeve van de hiervoor onder 4 genoemde vereniging van eigenaars en te betalen binnen 14 dagen na daartoe strekkende aanmaning van de voorzitter van voormelde vereniging van eigenaars, met dien verstande dat nimmer enige uitdrukkelijke ingebrekestelling nodig zal zijn. Appartementsrecht: te dezen wordt speciaal verwezen naar de bepalingen die zijn opgenomen in de akte van splitsing in appartementsrechten, op 30-6-1994 verleden voor een waarnemer van mr. P.J.N. van Os, destijds notaris te Amsterdam, van welke akte een afschrift is ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers te Amsterdam op diezelfde dag in register 4, deel 12226 nr 41 en in de akte van wijziging splitsing in appartementsrechten, op 14-62005 verleden voor genoemde notaris Buma, bij afschrift ingeschreven in voormelde Openbare Registers op diezelfde dag in register 4, deel 19225 nr 15 en het daarin van toepassing verklaarde modelreglement, welke bepalingen, evenals de verdere inhoud van die akte(n) van (wijziging)splitsing en een eventueel huishoudelijk reglement, mede verbindend zijn voor koper. Verkoper verklaart in verband met het bepaalde in artikel 5:122, leden 5 en 6 van het BW thans geen bedrag schuldig te zijn aan de Vereniging van Eigenaars, alsmede dat die vereniging (nog) niet effectief is en derhalve geen reservefonds aanhoudt. Publiekrechtelijke beperkingen: blijkens kadastrale uittreksels per 10-4-2008 zijn ten aanzien van het verkochte geen publiekrechtelijke beperkingen ingeschreven in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie. Combinatie: de percelen nrs 2 en 3 worden eerst elk afzonderlijk bij opbod en afslag geveild en daarna gecombineerd in slag gelegd. Gunning: de verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 1 uur na de veiling van het betreffende perceel of combinatie van percelen. Opbod nr. 2 €

Afslag €

Opbod nr. 3 €

Afslag €

nrs. 2 en 3 €

Afslag €

12

Di

No

Pe

Hu La

Be

Aa


ke g6 de rtij r4 de dat

in mr. ore in -6are de ng in te ve

van re-

3-6800 • Verkooplijst.qxp

Direktie-makelaars: Notaris:

16-06-2008

11:27

Pagina 13

H.A. Burger en mevrouw M.N. Nanninga (Henk Burger Makelaardij og bv, tel. 6403853). Mr Th.P. Seinstra (Notariskantoor Seinstra Van Rooij).

Perceel nr. 4:

Vrijwillige verkoping. De vrijstaande villa met garage, water, ondergrond, tuin, erf, eiland en verder aanhorigheden aan de Vinkeveense zuidplas, staande en gelegen te 3645 AK Vinkeveen aan de BAAMBRUGSE ZUWE 128 E, kadastraal bekend gemeente Vinkeveen, Sectie A nr 4478, groot 22 are 35 ca, recht van 13e penning is van toepassing.

Huren/Gebruik:

de vrijstaande villa wordt vrij van huur en ontruimd opgeleverd.

Lasten per jaar:

onroerende zaak belasting (eigendom) € 974,—; rioolrecht/aansluitrecht €170,—; waterschapslasten € 257,84; overige lasten p.m.. Tezamen aan bekende lasten per jaar € 1.401,84.

Betaling:

vóór of uiterlijk op 23 juli 2008.

Aanvaarding:

na betaling der kooppenningen en het verder terzake de veiling verschuldigde.

en

ch van

Baambrugse Zuwe

13


3-6800 • Verkooplijst.qxp

16-06-2008

11:27

Pagina 14

BIJZONDERE BEPALINGEN: Rechtsgedingen: m.b.t. het registergoed lopen er geen rechtsgedingen. Onteigening: m.b.t. het registergoed is geen onteigening aangezegd en geen voornemen tot onteigening bekend. Betaling binnen 8 dagen: uiterlijk binnen 8 dagen dient koper te betalen: - de kosten als bedoeld in art. 9 lid 1 onder a tm d AVA 2001; - de waarborgsom als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVA 2001; - het honorarium volgens het tarief van het notariskantoor ad 1% van de koopsom; - de kosten van een eventuele akte de command; - het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche; - de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief; - courtage makelaar-koper, indien aangewezen, een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting, e.e.a. te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.Tevens komt voor rekening van koper de kosten voor het recht van de 13e penning (zie hierna). Voor rekening van verkoper zijn alle overige aan de veiling verbonden kosten, e.e.a. te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting. Verrekening baten en lasten: de baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper. Betaling koopsom: de koopsom en hetgeen overigens terzake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 23 juli 2008. Plok (inzetpremie): de plokpenning bedraagt €18.000,— excl. b.t.w.. De direktie-makelaar betaalt de inzetpremie, indien inzetter makelaar-koper is, conform het bepaalde in art. 7 lid 2A AVA 2001 aan de inzetter ter veiling. Belasting: wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd. koper is verplicht aan verkoper uit te keren het verschil tussen het bedrag dat aan overdrachtsbelasting zou zijn verschuldigd zonder vermindering van de grondslagwaarde ingevolge het bepaalde in art. 13 van de Wet op Belastingen van Rechtsverkeer en het werkelijk aan overdrachtsbelasting verschuldigde bedrag. Indien de verkrijger van het verkochte terzake de heffing van overdrachtsbelasting een beroep kan doen op één van de vrijstellingen bedoeld in artikel 15 van de Wet op de belastingen van rechtsverkeer dan wel een andere vrijstelling genoemd in gemelde wet, zal de voor het betreffende registergoed verschuldigde koopsom van rechtswege worden verhoogd met het bedrag dat aan overdrachtsbelasting zou zijn verschuldigd zonder vermindering van de grondslag waarde als in de voorgaande alinea bedoeld. Verzekering: het registergoed is verzekerd tegen brandschade bij een solide maatschappij voor voldoende. Koper in veiling dient het onroerend goed vanaf de gunning zelf te verzekeren. Koper kan de verzekering niet overnemen. Garanties: eigenaar verleent generlei garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent wat is medegedeeld of waarvan mededeling achterwege is gebleven. Risico: alle risico’s, waaronder ook het zogenaamde krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper. Aanschrijvingen: na informatie bij de gemeente Ronde Venen en volgens het kadaster is gebleken dat er geen (voor-)aanschrijving(en) en of mondelinge aanzeggingen bekend is/zijn; verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie. Milieu: m.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat, het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat het verkochte in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, zodat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen; het hem voorts niet bekend is dat zich in het registergoed (ondergrondse) opslagtanks, zoals olie- en septictanks bevinden; het is hem niet bekend dat zich in het verkochte asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden. Energie (EPA): m.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat, hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. 14

De be He de en wo wa Ald gro be be rec inw Gu da

Op

Di

No

Pe

Hu La

Be

Aa


ei-

van zijn de

3-6800 • Verkooplijst.qxp

16-06-2008

11:27

Pagina 15

Dertiende pening: het gemelde perceel kadastraal bekend gemeente Vinkeveen sectie A nr 4478 is belast met het recht van de dertiende penning. De heffing daarvan komt voor rekening van koper. Het recht van dertiende penning is een zakelijk recht dat de rechthebbende aanspraak geeft op een dertiende deel. Dit dertiende deel bedraagt, met uitzondering van dat deel waar de Staat heft, indien enkel grond is gekocht, de koopsom. Bij koop van meer dan alleen grond moeten afzonderlijk worden vastgesteld de waarde van de grond en de waarde van hetgeen met de grond verbonden is, waarna in de verhouding waarin de gevonden waarden tot elkaar staan de koopsom wordt gesplitst. Aldus wordt voor de berekening van de dertiende penning dat deel van de koopsom dat op de grond betrekking heeft gevonden. De hoogte en de duur van het recht van de Dertiende Penning is bepaald bij Wet van 3-10-1984: “1. De hoogte van het recht van de Dertiende Penning wordt bepaald op elf ten honderd van de waarde van de onroerende zaken waarop het recht rust.”; 2. Het recht van de Dertiende Penning is opgeheven na verloop van 30 jaren te rekenen van de dag van inwerkingtreding van deze wet.” (Per 1-1-2015). Gunning: de verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 24 uur na de veiling van het betreffende perceel. Opbod €

Afslag €

oor

per

aalt 01

ing tsart. gde kan dan gde zijn

Direktie-makelaars: Notaris:

H.A. Burger en mevrouw M.N. Nanninga (Henk Burger Makelaardij og bv, tel. 6403853). Mr R.H. Meppelink (Loyens & Loeff N.V.).

Perceel nr. 5:

Vrijwillige verkoping. Twee appartementsrechten (in één koop), rechtgevend op het uitsluitend gebruik van de 4 kamerwoning (groot ca 180 m2) op de begane grond en in de kelder en op de bel-etage met binnenplaats en berging alsmede van de tuinberging op de begane grond, plaatselijk bekend te 1018 EX Amsterdam als SARPHATISTRAAT 75 HUIS, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, Sektie O nrs. nog nader aan te duiden A1 en A4, resp. uitmakende het 35/100e en 5/100e aandeeld in het gebouw met ondergrond en erf en tuin, plaatselijk bekend te Amsterdam als Sarphatistraat 75, ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente Amsterdam, Sectie O nr 1495, groot 1 are 87 ca.

Huren/Gebruik: Lasten per jaar:

het appartementsrecht wordt geheel vrij van huur en ieder ander gebruiksrecht en aanspraken wegens huurbescherming, leeg en ontruimd worden opgeleverd.go] onroerende zaak belasting € 299,86; rioolrecht € 131,93; hoogheemraadschap € 3516; bijdrage VvE p.m.; overige lasten p.m..Tezamen aan bekende lasten per jaar €466,95.

Betaling:

vóór of uiterlijk op 23 juli 2008.

Aanvaarding:

na betaling der kooppenningen en het verder terzake de veiling verschuldigde.

oor kan

ent

oor

en per

ijn, /of ans het erhet

taen. 15


3-6800 • Verkooplijst.qxp

16-06-2008

11:27

Pagina 16

Perceel nr. 6:

Vrijwillige verkoping. Het appartementsrecht, rechtgevend op het uitsluitend gebruik van de 3 kamerwoning (groot ca 90 m2) op de 1e etage en berging op begane grond, plaatselijk bekend te 1018 EX Amsterdam als SARPHATISTRAAT 75 I, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, Sektie O nr. nog nader aan te duiden A2, uitmakende het 20/100e aandeel in bovengenoemde gemeenschap.

Huren/Gebruik:

het appartementsrecht wordt geheel vrij van huur en ieder ander gebruiksrecht en aanspraken wegens huurbescherming, leeg en ontruimd worden opgeleverd.

Lasten per jaar:

rioolrecht € 131,93; overige lasten p.m..Tezamen aan bekende lasten per jaar € 131,93.

Betaling:

vóór of uiterlijk op 23 juli 2008.

Aanvaarding:

na betaling der kooppenningen en het verder terzake de veiling verschuldigde.

Perceel nr. 7:

Vrijwillige verkoping. Het appartementsrecht, rechtgevend op het uitsluitend gebruik van de 3 kamerwoning (groot ca 180m2) op de 2e en 3e verdieping en berging op begane grond, plaatselijk bekend te 1018 EX Amsterdam als SARPHATISTRAAT 75 II, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, Sektie O nr. nog nader aan te duiden A3, uitmakende het 40/100e aandeel in bovengenoemde gemeenschap.

Huren/Gebruik:

het appartementsrecht wordt geheel vrij van huur en ieder ander gebruiksrecht en aanspraken wegens huurbescherming, leeg en ontruimd opgeleverd.

Lasten per jaar:

rioolrecht € 131,93; overige lasten p.m..Tezamen aan bekende lasten per jaar € 131,93.

Betaling:

vóór of uiterlijk op 23 juli 2008.

Aanvaarding:

na betaling der kooppenningen en het verder terzake de veiling verschuldigde.

BI

16

Re On on Be -d -d -h -d -h -d -c -o ee ve eve Ve rek Be ve Plo pe ma van Be Ve Ga nie me Ris Aa


3-6800 • Verkooplijst.qxp

16-06-2008

11:27

Pagina 17

e3 ne

te ma-

der en

per

ng Sarphatistraat

BIJZONDERE BEPALINGEN:

e3 op

te ma-

der en

per

ng

Rechtsgedingen: m.b.t. de registergoederen lopen geen rechtsgedingen. Onteigening: m.b.t. de registergoederen is geen onteigening aangezegd en geen voornemen tot onteigening bekend. Betaling binnen 8 dagen: uiterlijk binnen 8 dagen dient koper te betalen: - de kosten als bedoeld in art. 9 lid 1 onder a tm d AVA 2001; - de waarborgsom als bedoeld in art. 12 lid 1 AVA 2001; - het honorarium volgens het tarief van het notariskantoor ad 1% van de koopsom; - de kosten van een eventuele akte de command; - het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche; - de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief; - courtage makelaar-koper, indien aangewezen; - overdrachtsbelasting, die bij levering verschuldigd zal zijn, een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting. Voor rekening van verkoper zijn alle overige aan de veiling verbonden kosten, een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting. Verrekening baten en lasten: de baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper. Betaling koopsom: de koopsom en hetgeen overigens terzake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 23 juli 2008. Plok (inzetpremie): de plokpenning bedraagt voor elk der percelen nrs. 5 en 7 € 9.500,— en voor perceel nr. 6 € 3.500,— excl. b.t.w.. De direktie-makelaar betaalt de inzetpremie, indien inzetter makelaar-koper is, conform het bepaalde in art. 7 lid 2A AVA 2001 aan de notaris uiterlijk op de dag van de veiling door overmaking naar of storting op diens kwaliteitsrekening voor derdengelden. Belasting: wegens de levering is geen omzetbelasting echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd. Verzekering: de verzekering m.b.t. het onroerend goed loopt via de VvE bij een solide maatschappij. Garanties: de juistheid van de opgave van lasten, kosten en opbrengsten wordt door de verkoper niet gegarandeerd, voorts aanvaardt de verkoper generlei aansprakelijkheid omtrent hetgeen is medegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft. Risico: alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn van de gunning af voor rekening van de koper. Aanschrijvingen: na informatie bij de Bouw- en Woningdienst d.d. 6-5-2008 bij inspecteur de heer 17


3-6800 • Verkooplijst.qxp

16-06-2008

11:27

Pagina 18

Walter is gebleken dat er geen (voor-)aanschrijvingen en/of mondelinge aanzeggingen en/of (voor)aankondigingen bekend; verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie. Milieu: m.b.t. de registergoed(eren) verklaart verkoper dat het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat het verkochte in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, zodat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraakaanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen;hem (ondergrondse) opslagtank(s) bekend is/zijn blijkens een milieufax d.d. 24-4-2008; het hem niet bekend is dat zich in het verkochte asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden. EPA: m.b.t. de registergoederen verklaart verkoper dat hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. VvE: de Vereniging van Eigenaars zal bij de desbetreffende akte van splitsing worden opgericht, te verlijden voor notaris mr. W.A. Groen te Amsterdam, bij welke akte het splitsingsreglement zal worden vastgesteld. Kwalitatieve verplichting: t.a.v. bijzondere verplichtingen betreffende het te veilen onroerend goed, wordt verwezen naar: een akte van levering, op 22-12-2005 verleden voor mr. F.P. Bentum, notaris te Amstelveen, van welke akte een afschrift is ingeschreven in voormelde openbare registers te Amsterdam op 23-12-2005 in Register Hypotheken 4 deel 19379 nr 86, in welke akte onder meer het volgende is bepaald, woordelijk luidende: “VESTIGING KWALITATIEVE VERPLICHTING.In voormelde koopovereenkomst staat ondermeer nog het navolgende vermeld:“Verkoper is niet aansprakelijk voor en is niet gehouden tot vrijwaring van mogelijk verontreiniging en van technische gebreken aan het verkochte door welke oorzaak ook ontstaan.” Partijen verklaren ter uitvoering van voormelde koopovereenkomst de hiervoor uit de koopovereenkomst geciteerde tekst te ‘vestigen’ als kwalitatieve verplichting, zoals bedoeld in artikel 6:252 BW. De verplichtingen zoals hiervoor gemeld zullen overgaan op degene(n) die bovenvermeld registergoed onder algemene of bijzondere titel zullen verkrijgen. Mede gebonden zullen zijn degene(n) die een recht tot gebruik zullen verkrijgen en/of een beperkt gebruiksrecht.” Splitsing: voorts wordt verwezen naar de bepalingen van het concept van de akte van splitsing, dat ter inzage ligt bij de notaris Mr R.H. Meppelink te Amsterdam. Monument: het gebouw is geen monument. Combinatie: de percelen nrs. 5, 6 en 7 worden eerst elk afzonderlijk bij opbod en afslag geveild en daarna gecombineerd in slag gelegd. Gunning: de verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen één uur na de veiling van het betreffende perceel/of combinatie van percelen. Opbod nr. 5 €

Afslag €

Opbod nr. 6 €

Afslag €

Opbod nr. 7 €

Afslag €

Opbod nrs . 5 tm 7 €

Afslag €

18

Di

No

Pe

Hu

La

Be

Aa


/of tie. ijn, /of ans het en of

ietie

3-6800 • Verkooplijst.qxp

Direktie-makelaars: Notaris:

11:27

Pagina 19

G.W. Bakker, F. van Ekeren, A.F.G. Bakker en J. Hack (Gerard W. Bakker Makelaars B.V., tel. 6647776). Mr P.L.Vierveijzer (Brummelhuis Vierveijzer Notarissen).

Perceel nr. 8:

Vrijwillige verkoping. Een schoolgebouw en verdere aanhorigheden, met ondergrond en erf, staande en gelegen te 1077 MA Amsterdam aan de ALBRECHT DÜRERSTRAAT 34, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, Sectie Z nr 1999, groot 2 are 97 ca.

Huren/Gebruik:

het schoolgebouw met buitenspeelplaats is in gebruik bij de huurder ad € 11.362,69 per kwartaal, zijnde € 45.450,76 per jaar excl. btw en watergeld.

Lasten per jaar:

onroerende zaak belasting € 348,87; rioolrecht/aansluitrecht € 131,93; waterschapslasten € 16,66 en overige lasten p.m..Tezamen aan bekende lasten per jaar € 497,46.

Betaling:

vóór of uiterlijk op 23 juli 2008.

Aanvaarding:

na betaling der kooppenningen en het verder terzake de veiling verschuldigde .

te zal

ed, te te eer G.In iet he van en’ oor of uik

16-06-2008

dat

en

ch tie

Albert Dürerstraat

19


3-6800 • Verkooplijst.qxp

16-06-2008

11:27

Pagina 20

BIJZONDERE BEPALINGEN:

Di

Huren/Gebruik: het verkochte kan door koper worden aanvaard ondergestanddoening van de lopende huurovereenkomst. Einddatum huidige huurovereenkomst 01-08-2007, telkens met verlenging van 1 jaar en een opzegtermijn van 2 jaar (voor verhuurder). Rechtsgedingen: m.b.t. het registergoed lo(o)p(t)en er geen rechtsgeding(en). Onteigening: m.b.t. het registergoed is geen onteigening aangezegd en geen voornemen tot onteigening bekend. Waarborgsommen: door huurder is geen waarborgsom betaald, maar wel een bankgarantie gesteld ad € 10.500,—. Betaling binnen 10 dagen: uiterlijk binnen 10 dagen dient koper te betalen: - de kosten als bedoeld in artikel 9 lid 1 onder a tm d AVA 2001; - de waarborgsom als bedoeld in art. 12 lid 1 AVA 2001; - het honorarium volgens het tarief van het notariskantoor ad 1% van de koopsom; - de kosten van een eventuele akte de command; - het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche; - de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief, e.e.a. te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.Voor rekening van verkoper zijn alle overige aan de veiling verbonden kosten, e.e.a. te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting. Verrekening baten en lasten: de baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper. Betaling koopsom: de koopsom en hetgeen overigens terzake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 23 juli 2008. Plok (inzetpremie): de plokpenning bedraagt € 18.000,— excl. b.t.w.. De directie-makelaar betaalt de inzetpremie, indien inzetter makelaar-koper is, conform het bepaalde in art. 7 lid 2A AVA 2001, aan de notaris uiterlijk op de dag van de veiling door overmaking naar of storting op diens kwaliteitsrekening voor derdengelden. Belasting: wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd; er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd. Verzekering: het onroerend goed is verzekerd via Concordia Holland voor € 850.837,—. Koper kan de verzekering niet overnemen. Garanties: het object wordt geleverd in de feitelijke staat waarin het zich op het moment van de aflevering blijkt te bevinden.Verkoper is niet aansprakelijk voor mogelijke gebreken aan grond, opstal, installaties enzovoorts. Risico: alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn van de gunning af voor rekening van de koper. Aanschrijvingen: na informatie bij de Bouw- en Woningdienst is gebleken dat er geen (voor-) aanschrijving(en) en of mondelinge aanzeggingen bekend is/zijn; verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie. Milieu: m.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat, het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat het verkochte in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, zodat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen; het hem voorts niet bekend is dat zich in het verkochte (ondergrondse) opslagtanks, zoals olie- en septictanks bevinden; in het verleden is een tank aanwezig geweest, deze is gesaneerd en in het jaar 2001 verwijderd met certificaat; het hem niet bekend is dat zich in het verkochte asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden. Energie EPA: m.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. Gunning: de verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 1 uur na de veiling van het betreffende perceel. Opbod € 20

Afslag €

No

Pe

Hu

La

Be

Aa


de met

3-6800 • Verkooplijst.qxp

Direktie-makelaars: Notaris:

huren (incl.1.6% huurverhoging per 1-7-2008) woningen incl. watergeld per maand: 211-huis € 210,27; 213-I-achter € 231,35; 213-I-achter € 182,34; 211-III € 135,08. Totale huuropbrengst incl water per jaar € 9.108,48.

Lasten per jaar:

onroerende zaak belasting 211 huis, 213 I achter links, 213 I achter rechts en 211 III elk € 104,40; rioolrecht/aansluitrecht elk € 131,93; waterschapslasten elk € 32,97; servicekosten ca 211 huis € 861,31, 213 I links achter € 898,76; 213 I achter rechts € 823,86; 211 III € 796,69; overige lasten p.m..Tezamen aan bekende lasten per jaar € 4.457,82.

Betaling:

vóór of uiterlijk op 23 juli 2008.

Aanvaarding:

na betaling der kooppenningen en het verder terzake de veiling verschuldigde.

oor

per

be-

de tal,

uit areuere ks, erd st-

Michèle de la Haye en Bas Cornelisse (De la Haye makelaardij o.g., tel 6364645). Mr A.L.M. Schulte (Boekel De Nerée N.V.).

Huren/Gebruik:

zijn de

r. r-) ke-

Pagina 21

Vrijwillige verkoping. Vier appartementsrechten (in één koop), tesamen rechtgevende op het uitsluitend gebruik van vier 2-kamerwoningen op resp. de begane grond, 1e verdieping en 3e verdieping, plaatselijk bekend te 1016 NT Amsterdam als ROZENSTRAAT 211 HUIS, 213-I-achter-links en 213-I-achterrechts en 211-III, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, Sectie E nrs 9973 A1, A9, A10 en A16, resp. uitmakende het 46/1.173e, 48/1.173, 44/1.173e en 41/1.173e aandeel in de gemeenschap, zijnde 2 woonhuizen, elk bestaande uit een benedenwoning en 3 afzonderlijke bovenwoningen, met erf, ondergrond en verdere aanhorigheden, staande en gelegen te Amsterdam aan de Rozenstraat 211 en 213, ten tijde van de splitsing resp. kadastraal bekend gemeente Amsterdam, Sektie E nrs. 6764 en 7863, groot 65 ca en 3 are 1 ca, welk gebouw blijkens besluit d.d. 26-6-2007 door de gemeente Amsterdam, stadsdeel centrum onder registratienr. 07/5970, is aangewezen als gemeentelijk monument.

eld

kan

11:27

Perceel nr. 9:

ei-

etrlijk

16-06-2008

ien. ch

21


3-6800 • Verkooplijst.qxp

Perceel nr. 10:

16-06-2008

11:27

Pagina 22

Vrijwillige verkoping. Vijf appartementsrechten (in één koop), tesamen rechtgevende op het uitsluitend gebruik van 3 bergingen en 2 terrassen gelegen op de kapverdieping van het gebouw, plaatselijk niet nader aangeduid, 1016 NT Amsterdam als ROZENSTRAAT 211 en 213, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, Sectie E nrs 9973 A21,A22,A23,A 42 en A47, resp. uitmakende het 7/1.173e, 7/1.173, 20/1.170e , 3/1.173 en 3/1.173e aandeel in vorengenoemde gemeenschap.

Huren/Gebruik:

één berging schijnt in gebruik te zijn bij huurder van 211 III; omtrent het overige gebruik van bergingen en terrassen is niets bekend en geeft verkoper geen enkele garantie.

Lasten per jaar:

servicekosten ca € 131,07, € 131,07, € 374,48, € 56,17 en € 56,17; overige lasten p.m..Tezamen aan bekende lasten per jaar € 748,96.

Betaling:

vóór of uiterlijk op 23 juli 2008.

Aanvaarding:

na betaling der kooppenningen en het verder terzake de veiling verschuldigde.

Rozenstraat

22

BI

Hu str ges hu 21 ter 7-2 inz acc ov ve me Re On on W me wa so Be -d -h -d -h -d -d -c ee ve eve Ve rek Be ve Plo € co do Be Ve de Ga van -b aan gev te en Ris eve Aa


3-6800 • Verkooplijst.qxp

16-06-2008

11:27

Pagina 23

BIJZONDERE BEPALINGEN:

het erNT

te sp. 3e

het eft

17;

ng

Huren/Gebruik: de 4 2-kamerwoningen, de registergoederen 1 t/m 4, plaatselijk bekend Rozenstraat 211 huis en 213 I-achter-links en 213 I-achter-rechts en 211-III, worden opgeleverd onder gestanddoening der lopende huurovereenkomsten. Verkoper is niet in het bezit van schriftelijke huurovereenkomsten. Eén berging schijnt volgens opgave van huurder van de woning Rozenstraat 211-III in gebruik te zijn bij deze bewoonster. Omtrent het overige gebruik van de bergingen en terrassen is niets bekend en verkoper geeft hiervoor geen enkele garantie. De huurverhoging per 17-2008 is op 24 en 25 april 2008 schriftelijk aangezegd. Er zijn bij verkoper geen bezwaarschriften inzake deze huurverhoging bekend.Verkoper geeft koper echter geen garantie met betrekking tot de acceptatie en/of betaling van deze verhoging door de huurders. Een bij nadere vaststelling van overheidswege verminderde huurprijs zal geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid van verkoper. Mondeling heeft de huurder van de woning Rozenstraat 211 huis aan de directie-makelaar meegedeeld een huurverlagingsprocedure te overwegen. Rechtsgedingen: m.b.t. de registergoederen lopen er geen rechtsgedingen. Onteigening: m.b.t. de registergoederen is geen onteigening aangezegd en geen voornemen tot onteigening bekend. Waarborgsommen: de directie-makelaar heeft de huurders bij brief d.d. 27-5-2008 aangeschreven met het verzoek aan huurders de directie-makelaar te berichten of er door de huurder(s) een waarborgsom is voldaan. Er zijn thans nog geen meldingen door huurders inzake betaalde waarborgsommen binnengekomen. Betaling binnen 8 dagen: uiterlijk binnen 8 dagen dient koper te betalen: - de waarborgsom van de koopsom als bedoeld in art. 12 lid 1 AVA 2001; - het honorarium volgens het tarief van het notariskantoor, ad 2% van de koopsom; - de kosten van een eventuele akte de command; - het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche; - de kosten van de veilingorganisatie, volgens haar tarief; - de overdrachtsbelasting, die bij de levering van de registergoederen verschuldigd zal zijn; - courtage makelaar-koper, indien aangewezen, een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.Voor rekening van verkoper zijn alle overige aan de veiling verbonden kosten, een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting. Verrekening baten en lasten: de baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper. Betaling koopsom: de koopsom en hetgeen overigens terzake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 23 juli 2008. Plok (inzetpremie): de plokpenning bedraagt voor perceel nr. 9 € 4.000,— en voor perceel nr. 10 € 1.000,— excl. b.t.w.. De directie-makelaar betaalt de inzetpremie, indien inzetter makelaar-koper is, conform het bepaalde in art. 7 lid 2A AVA 2001 aan de notaris uiterlijk op de dag van de veiling door overmaking naar of storting op diens kwaliteitsrekening voor derdengelden. Belasting: wegens de levering is geen omzetbelasting echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd. Verzekering: de verzekering m.b.t. het onroerend goed loopt via de VvE op basis van uitgebreide dekking met glas bij Reaal Verzekeringen voor een bedrag ad € 1.225.207,—. Garanties: alle garanties als bedoeld in art. 15 AVA 2001 worden - voorzoveel deze te dezer zake van toepassing kunnen zijn en voorzover daaromtrent in dit proces-verbaal niet(s) anders is vermeld - bij deze door verkoper verleend. Verkoper verleent generlei garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent wat is medegedeeld of waarvan mededeling achterwege is gebleven. Het geveilde wordt geleverd in de feitelijke staat waarin het zich op het moment van de aflevering blijkt te bevinden. Verkoper is niet aansprakelijk voor mogelijke gebreken aan grond, opstal, installaties enzovoorts. De opgave van de lasten wordt door verkoper niet gegarandeerd. Risico: in afwijking van art. 18 lid 1 AVA 2001 zijn alle risico’s, waaronder het krakersrisico en eventuele herstellingen, vanaf de gunning voor rekening van de koper. Aanschrijvingen: verkoper zijn de volgende aanschrijvingen bekend: er rust op het registergoed nog 23


3-6800 • Verkooplijst.qxp

16-06-2008

11:27

Pagina 24

een oude aanschrijving waarvan de werkzaamheden volledig zijn uitgevoerd met uitzondering van de te vervangen kozijnen van de woningen Rozenstraat 213 I achter links en 213 I achter rechts. Deze aanschrijving is nog niet doorgehaald; er rust nog een aanschrijving op de registergoederen bekend bij Bouw en Woningtoezicht onder nr 32-06-0082 in verband met het verrichten van diverse werkzaamheden aan de gemeenschappelijke ruimten en de te veilen objecten. Deels komen de werkzaamheden voor rekening van de Vereniging van Eigenaars en deels voor rekening van koper. De kosten voor de koper zijn geschat op een bedrag van minimaal € 25.000,00 excl BTW en steigerkosten en bijkomende kosten. De huurder van de woning Rozenstraat 211 huis werkt tot op heden niet mee aan het uitvoeren van deze aanschrijvingswerkzaamheden. Inspecteur S.P. Klijn van Bouw- en Woningtoezicht is door de verkoper verzocht mee te werken aan uitplaatsing van de huurder. Zolang deze huurder niet meewerkt kunnen de werkzaamheden geen aanvang vinden. Bij brief van 20-2-2008 heeft verkoper aan de heer Klijn van Bouw- en Woningtoezicht verklaard dat de huurder alsmede verkoper zelf alle medewerking aan de gemeente zullen verlenen met betrekking tot de uitplaatsing. De eventuele kosten van uitplaatsing zijn voor rekening van koper. Er is naar aanleiding van de aanschrijving een dwangsom opgelegd indien de werkzaamheden, voortvloeiende uit deze aanschrijving, niet of niet tijdig uitgevoerd worden. Deels zijn de aanschrijvingen welke voor rekening van de Vereniging van Eigenaars komen uitgevoerd. In verband met het niet meewerken aan de uitvoering van de werkzaamheden door huurder van Rozenstraat 211 huis wordt het innen van de dwangsom tot op heden uitgesteld. De directie-makelaar en de administrateur van de Vereniging van Eigenaars hebben op verzoek van inspecteur P. Klijn wederom een verzoek ingediend het innen uit te stellen. Overeenkomstig de aanschrijving kon inning van de dwangsom aanvangen per oktober 2007. Als de gemeente toch tot inning van de dwangsom overgaat over de achterliggende periode dan zijn deze kosten voor rekening en risico van koper. VvE: de administratie van de Vereniging van Eigenaars wordt gevoerd door L. Velzel VVE Diensten Amsterdam e/o, Laurierstraat 164, 1016 PS Amsterdam, tel. 020-6384653. Er is geen achterstand in de betaling van de servicekosten. De totale servicekosten bedragen thans € 4.100,57 per jaar. De VvE heeft besloten de servicekosten met 50% te verhogen. De verhoging is per 1 juni 2008 nog niet doorgevoerd. Tevens heeft de VvE besloten tot het vorderen van een eenmalige bijdrage ter uitvoering van alle werkzaamheden, die op grond van de aanschrijving door de VvE verricht dient te worden. De totale kosten voor de VvE worden beraamd op minimaal € 25.000,— excl. BTW en bijkomende kosten en steigerkosten. Deze eenmalige bijdrage zal naar rato van de breukdelen in de splitsingsakte betaald dienen te worden door alle appartementseigenaars. Milieu: m.b.t. de registergoederen verklaart verkoper dat het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat het verkochte in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, zodat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen; het hem voorts niet bekend is dat zich in de registergoederen (ondergrondse) opslagtanks, zoals olie- en septictanks bevinden; het is hem niet bekend dat zich in het verkochte asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden; hij geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt omtrent de mogelijke aanwezigheid cq gevolgen van stoffen in of aan het verkochte waarvan volgens de huidige maatstaven verwacht mag worden dat deze schadelijk kunnen zijn voor mens, dier of milieu; in een milieufax van 23-4-2008 van de Milieudienst Amsterdam onder het kopje bovengrondse tanks de volgende aantekening wordt geplaatst: “Op 211 brandstoftank, bovengronds. Op locatie/omgeving hebben bedrijfsactiviteiten plaatsgevonden die mogelijk bodemverontreiniging hebben veroorzaakt. Op 207 o.a. kachel- en haardenfabriek, brandstoffendetailhandel”. Verder worden er geen uitzonderlijke meldingen ten aanzien van de registergoederen vermeld. Verkoper aanvaardt voor het vermelde onder Milieu geen aansprakelijkheid. Fundering: blijkens ingewonnen informatie bij Inspecteur S.P. Klijn van Bouw- en Woningtoezicht zijn er geen bijzonderheden betreffende de fundering bekend. Energie (EPA: m.b.t. de registergoederen verklaart verkoper dat hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. Akte van splitsing: het gebouw waarvan de registergoederen deel uitmaken, is gesplitst in appartementsrechten bij akte van splitsing op 21-10-1993 verleden voor notaris mr. M.J. Sypkens, gevestigd 24

te op ve Di Mo Ko van Di nr van Sam ach de wo van blij toe wo he Tra do ku rek Ho be vo Bo Vv Co da Gu da pe

Op

Op

nr


te eze bij men de de ren de rkt eer ng van om erd gevan aar lijn ng om

en in De iet ter te en de

ijn, ere de van se) hte ele het en der nk, mel”. eld.

3-6800 • Verkooplijst.qxp

16-06-2008

11:27

Pagina 25

te Amsterdam, bij afschrift ingeschreven in register 4, van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Amsterdam 25-10-1993 in deel 11788, nr 4 gewijzigd bij akte op 22-4-1994 verleden voor genoemde notaris Sypkens, bij afschrift ingeschreven ten kantore van voormelde Dienst op 25-4-1994 in register 4, deel 12091, nr 6. Modelreglement: in voormelde akte van splitsing en wijziging splitsing is het modelreglement van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, vastgesteld bij akte op 2-1-1992 voor een plaatsvervanger van mr. J.W. Klinkenberg, notaris te Rotterdam verleden, bij afschrift ingeschreven in register 4 van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Amsterdam op 8 januari daarna in deel 10777, nr 49 van toepassing verklaard. De bepalingen van vermeld modelreglement en de verdere inhoud van de akte van splitsing en wijziging splitsing zijn mede verbindend voor de koper. Samenvoeging twee appartementsrechten: de woningen plaatselijk bekend Rozenstraat 213-I achter-links en achter-rechter, de registergoederen sub 2 en 3, worden gehuurd door één en dezelfde huurder. Het is niet bekend of huurder in het bezit is van 2 woonvergunningen of 1 woonvergunning en/of de woningen officieel zijn samengevoegd. Het is bij de afdeling Dienst Wonen van de gemeente Amsterdam bekend dat de 2 woningen gehuurd worden door één huurder. Het blijkt niet uit bescheiden dat deze situatie door de Dienst Wonen of de Dienst Bouw- en Woningtoezicht is geaccepteerd. Deze woningen zijn met elkaar verbonden via een opening tussen de beide woningen binnendoor. De verkoper aanvaardt voor deze situatie geen enkele aansprakelijkheid en het risico is geheel voor rekening van koper en niet op de VvE verhaalbaar. Trap naar de bergingen op de kapverdieping: de trap naar de bergingen op de kapverdieping is door de verkoper verwijderd ter voorkoming dat derden deze bergingen onrechtmatig in gebruik kunnen nemen. De trap wordt niet door verkoper teruggeplaatst. Terugplaatsing is geheel voor rekening en risico van de koper en maakt onderdeel uit van de aanschrijving. Houtworm: in het pand op 211 is in de kap houtworm aangetroffen. Er heeft hiertegen nog geen behandeling plaatsgevonden, aangezien de bewoner van de onderhavige woning de bestrijdingsuitvoerders niet toelaat in de woning. Boktor: in één van de woningen op 213 is boktor aangetroffen. In opdracht en voor rekening van de VvE gaat Rentokil een onderzoek instellen. Combinatie: de percelen nrs. 9 en 10 worden eerst elk afzonderlijk bij opbod en afslag geveild en daarna gecombineerd inslag gelegd. Gunning: de verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 1 uur na de veiling van het betreffende perceel of combinatie van percelen. Opbod nr. 9 €

Afslag €

Opbod nr. 10 €

Afslag €

nrs. 9 en 10 €

Afslag €

zijn

tan. tegd 25


3-6800 • Verkooplijst.qxp

Direktie-makelaars: Notaris:

16-06-2008

11:27

Pagina 26

Mevrouw M.C. Meerman en Mevrouw Drs E.M. Eijkelboom (Hoofdstad Makelaars, tel. 6715150). Mr J.L.M. van Erp (Van Erp Netwerk Notarissen).

Perceel nr. 11:

Executoriale verkoping ex art. 3:268 B.W.; juncto 3:254 B.W.. Twee appartementsrechten (in één koop), resp.rechtgevende op het uitsluitend gebruik van het 3-kamer penthouse (groot ca 125m2) met 2 terrassen op de 8e verdieping (zijnde de 9e woonlaag) van na te melden gebouw, met afzonderlijke berging op de begane grond alsmede van een parkeerplaats in de parkeerkelder, met verder toebehoren, plaatselijk bekend te 1083 KD Amsterdam als BEYSTERVELD 197, resp. kadastraal bekend gemeente Amsterdam, Sectie AK nrs 2976 A108 (woning) en A131 (parkeerplaats), resp. uitmakende het 108/19.883e en het 10/19.883e onverdeeld aandeel in de gemeenschap, zijnde het voortdurend recht van erfpacht van een perceel grond (AB 1966, canon afgekocht tot 31-7-2036), eigendom van de gemeente Amsterdam, met de rechten van de erfpachters op het daarop gestichte flatgebouw, genaamd “Amstel Circle”, bevattende 116 appartementen en 100 parkeerplaatsen, groot 40 are 20 ca.

Huren/Gebruik:

voor zover bekend is het appartement in gebruik bij de eigenaar, die op grond van de hypotheekvoorwaarden vrij van huur en ontruimd dient op te leveren.

onroerende zaak belasting € 208,51; rioolrecht/aansluitrecht € 131,93; waterschapslasten € 63,27; servicekosten VvE € 3.163,20. Tezamen aan bekende lasten per jaar € 3.566,91. Achterstallige servicekosten: € 8.388,24 incl. incassokosten. Lasten per jaar:

Betaling:

voor of uiterlijk op 23 juli 2008.

Aanvaarding:

na betaling der kooppenningen en het verder terzake de veiling verschuldigde.

Beysterveld

26

BI

Re On ge Be -d -d -h m -d -h -d -c -e b -d b e.e alle om Ve rek Be ve Plo inz aan Be las Ve on Ris Aa A. zijn Mi wa an ge ne gro ve EPA fica On on me toe Ko Vv Bo gin


tad

het t2 en en lijk

te 31 et et 66, te op 16

die md

93; aan

de.

eld

3-6800 • Verkooplijst.qxp

16-06-2008

11:27

Pagina 27

BIJZONDERE BEPALINGEN: Rechtsgedingen: m.b.t. het registergoed lo(o)p(t)en er geen rechtsgeding(en). Onteigening: m.b.t. het registergoed is geen onteigening aangezegd en geen voornemen tot onteigening bekend. Betaling binnen 8 dagen: uiterlijk binnen 8 dagen dient koper te betalen: - de kosten als bedoeld in art. 9 lid 1 a tm d AVEA 2001; - de waarborgsom als bedoeld in art. 12 lid 1 AVEA 2001; - het honorarium volgens het tarief van het notariskantoor, ad 1,5% van de koopsom met een minimum van € 2.500,—; - de kosten van een eventuele akte de command; - het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche; - de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief; - courtage makelaar-koper, indien aangewezen; - een bedrag van € 349,61 wegens buitengerechtelijke incassokosten, dat de verkoper in rekening brengt; - de onder de in art. 9 lid 1 AVEA 2001 bedoelde kosten van doorhaling ad € 300,— excl. omzetbelasting, e.e.a. te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.Voor rekening van verkoper zijn alle overige aan de veiling verbonden kosten, e.e.a. te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting, Verrekening baten en lasten: de baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper. Betaling koopsom: de koopsom en hetgeen overigens terzake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 23 juli 2008. Plok (inzetpremie): de plokpenning bedraagt € 6.000,— excl. b.t.w.. De directie-makelaar betaalt de inzetpremie, indien inzetter makelaar-koper, is conform het bepaalde in artikel 7 lid 2A AVEA 2001 aan de inzetter ter veiling. Belasting: wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd. Verzekering: de verzekering mbt het registergoed is niet bekend. Koper in veiling dient het onroerend goed vanaf de gunning zelf te verzekeren. Koper kan de verzekering niet overnemen. Risico: alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn van de gunning af voor rekening van de koper. Aanschrijvingen: na informatie bij de Bouw- en Woningdienst d.d. 26-5-2008 bij inspecteur de heer A. van Beek is gebleken dat er geen (voor-)aanschrijving(en) en of mondelinge aanzeggingen bekend zijn; verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie. Milieu: m.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat het verkochte in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, zodat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen; het hem voorts niet bekend is dat zich in het verkochte (ondergrondse) opslagtanks, zoals olie- en septictanks bevinden; het hem niet bekend is dat zich in het verkochte asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden. EPA: m.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. Ontruiming: indien het registergoed niet vrij van gebruik wordt geleverd, kan de koper de ontruiming bewerkstelligen uit kracht van de grosse van de daartoe benodigde akte(n), desnoods metbehulp van de sterke arm; het bepaalde in artikel 20 lid 2 sub b en g AVEA 2001 is ten deze van toepassing . Kosten ontruiming: voor rekening van koper in veiling. VvE: administrateur van de Vereniging van Eigenaars Amstel-Circle, per adres N.V. Bank voor de Bouwnijverheid, Postbus 75189, 1070 AD Amsterdam, tel: (020) 673 23 32; opgave van het verenigingssaldo per 31-12 van het voorgaande jaar € 553.615,27. 27


3-6800 • Verkooplijst.qxp

16-06-2008

11:27

Pagina 28

Erfpacht: t.a.v. bijzondere verplichtingen betreffende het te veilen onroerend goed, wordt verwezen naar een akte van levering, op 2-3-2006 voor een waarnemer van mr. J.D. van der Beek, notaris te Amsterdam, verleden, waarin het navolgende staat vermeld, woordelijk luidende als volgt:“i. 1.Op het verkochte zijn van toepassing de Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht vastgesteld door de Raad van de Gemeente Amsterdam bij zijn besluit van 18-8-1966 nr 407A en gehecht aan de notariële akten van depot en met die akten overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam op 19-4-1967 in deel 4300 nr 27, en voorts onder de bijzondere bepalingen welke zijn vermeld in een akte van vestiging recht van erfpacht op 4-8-1986 verleden voor mr. J.G. Brummelhuis, destijds notaris te Amsterdam, van welke akte een afschrift werd ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers te Amsterdam op 4-8-1986 in Register Hypotheken 4, in deel 8386, nr 57, woordelijk luidende:“B. Onder de navolgende bijzondere bepalingen, waarin met “de terreinen” wordt bedoeld: de bij deze akte in voortdurende erfpacht uitgegeven en aanvaarde grond en met “Burgemeester en Wethouders”: Burgemeester en Wethouders van Amsterdam; 1. de terreinen zijn bestemd voor het stichten van een bebouwing overeenkomstig de bestemming die hiervoor bij elk terrein afzonderlijk is vermeld, welke bebouwing slechts als zodanig mag worden gebruikt; het is de erfpachtster toegestaan om voor of tijdens de bouw, doch uiterlijk tot de datum van de voltooiingsverklaring als bedoeld in artikel 54 van de Woningwet tot samenvoeging van zelfstandige woonéénheden over te gaan, mits voor het dan gewijzigde bouwplan een bouwvergunning af te geven; 2. de terreinen worden aanvaard in de staat waarin deze zich bevinden; 3. de bebouwing van het terrein moet zijn voltooid voor 1-2-1989; 4. de afscheiding van de terreinen langs de openbare weg en het openbaar plantsoen dient ten genoegen van B en W te zijn; 5. de erfpachtster dient te gedogen, dat de Gemeente in de onbebouwde gedeelten van de in erfpacht uitgegeven grond kabels, leidingen en buizen legt, heeft, behoudt en onderhoudt en, zo nodig, vernieuwt: te allen tijde dient toegang tot de bedoelde terreingedeelten te worden verleend aan personen, komende van of namens de gemeente of andere overheidsinstanties, met het nodige materieel, voor het verrichten van onderhouds-, reparatie- en/of vernieuwingswerken aan deze kabels, leidingen en buizen; 6. de schade aan de tuinaanleg, welke een gevolg is van de onder 5 bedoelde werken zal door de Gemeente of andere overheidsinstanties op haar kosten worden hersteld; daar waar de tuinen grenzen aan kabel- en/of leidingstroken, mag slechts een niet diepwortelende beplanting worden aangebracht; 7. de erfpachtster moet gedogen dat de met arcering aangeduide stroken grond als openbare weg worden gebruikt; deze stroken grond zullen door en voor rekening van de Gemeente van een verharding worden voorzien en als zodanig worden onderhouden; 8. de erfpachtster is verplicht de erfpachtsrechten en het op de terreinen gebouwde te splitsen in appartementsrecht; de goedkeuring als bedoeld in artikel 6 lid h van de vorengenoemde Algemene Bepalingen voor het voortdurende erfpacht wordt voor deze appartementsplitsing geacht te zijn verleend.” Enzovoorts. Kettingbedingen: verwezen wordt naar “n.Er behoeven aan koper geen andere kettingbedingen te worden opgelegd dan vermeld in voormelde akte van levering, woordelijk luidende:”de comparant sub 2 genoemd verklaart ermede bekend te zijn dat in de Gemeente cq het deel van de Gemeente, waarin het in deze akte bedoelde gebouw, waarvan het verkochte deel uitmaakt wordt gebouwd, een kabel-televisie inrichting is of wordt aangelegd en geëxploiteerd door de K.T.A. B.V. te Amsterdam, Willem de Zwijgerlaan 350 (1055 RD), bij welke vennootschap inlichtingen worden verstrekt omtrent de voorwaarden waaronder aansluitingen op die centrale antenne-inrichting kunnen worden verkregen.Zullende het niet zijn toegestaan op of aan het gebouwde cq de nog te bouwen opstal(len) andere antennes of soortgelijke installaties aan te brengen. Het benodigde aansluitpunt op die Centrale-Antenne-Inrichting zal door de ondernemer ingevolge het bepaalde in voormeld contract worden aangebracht. Het is de koper en/of zijn/haar/hun rechtopvolgers in de eigendom niet toegestaan het onder 2 omschreven appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een parkeerplaats in de parkeerkelder van voormeld gebouw te verkopen of in eigendom te doen overdragen aan een ander dan een eigenaar van een woonappartementsrecht deel uitmakende van een voormeld gebouw genaamd “Amstel Circle” of een eigenaar van woonappartementsrecht in het gebouw “Amstel Circle I”, gevestigd te Amsterdam. De onderhavige 28

ve ge op be de Gu da

Op

Di

No

Pe

Hu

La nrs

Be

Aa

Pe

Hu

Be

Aa


en te het eld aan te zijn G. en in ere cht en ng ng de de an aat de en de en te inwg is aar hts de nd nig en de te-

te ant te, wd, te en ng te de in de het of cht apge

3-6800 • Verkooplijst.qxp

16-06-2008

11:27

Pagina 29

verkoopbeperkende bepaling dient in elke akte van eigendomsovergang, vestiging van een zakelijk genotsrecht daaronder begrepen te worden opgenomen, zulks op verbeurte van een direct opeisbare boete van f. 35.000,— zonder dat enige uitdrukkelijke ingebrekestelling nodig zal zijn ten behoeve van de Vereniging van Eigenaars “Amstel Circle”, gevestigd te Amsterdam te voldoen door de nalatige partij.”” Gunning: de verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 24 uur na de veiling het het betreffende perceel. Opbod €

Direktie-makelaars: Notaris:

Afslag €

P. van der Vloodt en B.W.A. van Roijen (Peters & van der Vloodt B.V., tel. 6934637). Mr D.J.Timman (Actus notarissen).

Perceel nr. 12:

Vrijwillige verkoping. 3 Appartementsrechten (in één koop), tesamen rechtgevend op het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte (in gebruik als winkelruimte), plaatselijk bekend te 1012 LR Amsterdam als HARINGPAKKERSSTEEG 7 Parterre, I, II, resp. kadastraal bekend gemeente Amsterdam,Sectie F nr 7831 nrs A1,A2 en A3, tezamen uitmakende het 3/5e onverdeeld aandeel in de gemeenschap.

Huren/Gebruik:

huur per maand €1.961,09. Totale huuropbrengst per jaar €23.533,08 incl. watergeld.

Lasten per jaar nrs 12 en 1 tezamen:

onroerende zaak belasting €153,70; rioolrecht/aansluitrecht €131,93 per aansluiting; overige lasten p.m..

Betaling:

vóór of uiterlijk op 23 juli 2008.

Aanvaarding:

na betaling der kooppenningen en het verder terzake de veiling verschuldigde.

Perceel nr. 13:

Vrijwillige verkoping. 2 Appartementsrechten (in één koop), tesamen rechtgevend op het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte, plaatselijk bekend te 1012 LR Amsterdam als HARINGPAKKERSSTEEG 7 III/zolder, resp. kadastraal bekend gemeente Amsterdam, Sectie F nr 7831 nrs A4 en A5, tezamen uitmakende het 2/5e onverdeeld aandeel in de gemeenschap.

Huren/Gebruik:

de appartementsrechten Haringpakkersteeg 7 III en zolder worden geheel leeg, vrij van huur en ontruimd opgeleverd.

Betaling:

vóór of uiterlijk op 23 juli 2008.

Aanvaarding:

na betaling der kooppenningen en het verder terzake de veiling verschuldigde. 29


3-6800 • Verkooplijst.qxp

16-06-2008

11:27

Pagina 30

Haringpakkerssteeg

BIJZONDERE BEPALINGEN: Huren/Gebruik: de 3 appartementsrechten Haringpakkersteeg 7 parterre, I en II worden aanvaard onder gestanddoening van de lopende huurovereenkomsten. De appartementsrechten zijn ingaande 1-5-1994 voor de duur van 5 jaren plus 5 optiejaren verhuurd aan één huurder als winkelruimte. Rechtsgedingen: m.b.t. de registergoederen lo(o)p(t)en er geen rechtsgeding(en). Onteigening: m.b.t. de registergoederen is geen onteigening aangezegd en geen voornemen tot onteigening bekend. Waarborgsommen: de door huurder betaalde waarborgsom ad € 3.809,96 wordt met koper verrekend. Betaling binnen 10 dagen: uiterlijk binnen 10 dagen dient koper te betalen: - de kosten als bedoeld in art. 9 lid 1 onder a tm d AVA 2001; - de waarborgsom als bedoeld in art. 12 lid 1 AVA 2001; - het honorarium volgens het tarief van het notariskantoor ad 1.2% van de koopsom; - de kosten van een eventuele akte de command; - het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche; - de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief; - courtage makelaar-koper, indien aangewezen, e.e.a. te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.Voor rekening van verkoper zijn alle overige aan de veiling verbonden kosten, e.e.a. te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting. Verrekening baten en lasten: de baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper. Betaling koopsom: de koopsom en hetgeen overigens terzake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 23 juli 2008. Plok (inzetpremie): de plokpenning bedraagt voor perceel nr. 12 € 4.000,— en perceel nr. 13 € 2.000,— excl. b.t.w.. De direktie-makelaar betaalt de inzetpremie, indien de inzetter makelaarkoper is, conform het bepaalde in art. 7 lid 2 AVA 2001 aan de inzetter ter veiling. Belasting: wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd. Verzekering: de registergoederen zijn voldoende verzekerd via de VvE. 30

Ga Ris Aa sch aan he Mi wa an ge ne gro ve En pre ge Vv Ak ve te Op W aan Co gec Gu da pe

Op

Op

nr


3-6800 • Verkooplijst.qxp

16-06-2008

11:27

Pagina 31

tot

Garanties: geen. Risico: alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van koper. Aanschrijvingen: na informatie bij de Bouw- en Woningdienst is gebleken dat er een vooraanschrijving bekend is; verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie. De aanschrijving betreft onder andere het herstellen van metsel-, voeg- en pleisterwerk en het herstellen van de fundering. Milieu: m.b.t. de registergoederen verklaart verkoper dat het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat het registergoed in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, dat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen; het hem voorts niet bekend is dat zich in het verkochte (ondergrondse) opslagtanks, zoals olie- en septictanks bevinden; het hem niet bekend is dat zich in het verkochte asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden. Energie (EPA): m.b.t. de registergoederen verklaart verkoper dat hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. VvE: VvE Haringpakkerssteeg 7 te Amsterdam. Akte van splitsing: t.a.v. bijzondere verplichtingen betreffende het te veilen onroerend goed, wordt verwezen naar de akte splitsing in appartementsrechten op 10-9-2007 voor mr. D.J.Timman, notaris te Amsterdam verleden, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers op 11-9-2007 in deel 53070 nr 35. Wonen boven winkels: er zijn plannen om de bovenste etages te ontsluiten middels een loopbrug aan de achterzijde in het kader van “wonen boven winkels en bedrijven”. Combinatie: de nrs. 12 en 13 worden eerst elk afzonderlijk bij opbod en afslag geveild en daarna gecombineerd in slag gelegd. Gunning: de verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 1 uur na de veiling van het betreffende perceel of combinatie van percelen.

per

Opbod nr. 12 €

Afslag €

Opbod nr. 13 €

Afslag €

nrs. 12 en 13 €

Afslag €

ard zijn el-

zijn de

oor

per

13 ar-

be-

31


3-6800 • Verkooplijst.qxp

Direktie-makelaars: Notaris:

16-06-2008

11:27

Pagina 32

P. van der Vloodt en B.W.A. van Roijen (Peters & van der Vloodt B.V., tel. 6934637). Mr D.J.Timman (Actus notarissen).

Perceel nr. 14:

Vrijwillige verkoping. Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de 1e verdieping, plaatselijk bekend te 1057 JC Amsterdam als CHASSESTRAAT 109-I, kadastraal bekend gemeente Sloten, Sectie C nr 10660 A2, uitmakende een 1/5de onverdeeld aandeel in de gemeenschap, zijnde het voortdurend recht van erfpacht van een perceel grond (AB 2000, jaarlijkse indexering per 1-10; einddatum tijdvak 30-9-2046), eigendom van de gemeente Amsterdam, met de rechten van de erfpachter op de daarop gestichte opstal.

Huren/Gebruik:

huur per maand incl. watergeld € 184,45.Totale huuropbrengst per jaar € 2.213,40.

Lasten per jaar:

onroerende zaak belasting € 113,10; riool/aansluitrecht € 131,93; erfpachtcanon € 454,29.Tezamen aan bekende lasten per jaar € 699,32.

Betaling:

vóór of uiterlijk op 23 juli 2008.

Aanvaarding:

na betaling der kooppenningen en het verder terzake de veiling verschuldigde.

Perceel nr. 15:

Vrijwillige verkoping. Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de 3e verdieping, plaatselijk bekend te 1057 JC Amsterdam als CHASSESTRAAT 109-III, kadastraal bekend gemeente Sloten, Sectie C nr 10660 A4, uitmakende een 1/5de onverdeeld aandeel in vorengenoemde gemeenschap.

Huren/Gebruik:

huur per maand incl. watergeld € 155,72.Totale huuropbrengst per jaar € 1.868,64.

Lasten per jaar:

onroerende zaak belasting € 113,10; riool/aansluitrecht € 131,93; erfpachtcanon € 454,29.Tezamen aan bekende lasten per jaar € 699,32.

Betaling:

vóór of uiterlijk op 23 juli 2008.

Aanvaarding:

na betaling der kooppenningen en het verder terzake de veiling verschuldigde.

32

BI

Hu ve Re On on W ve Be -d -d -h -d -h -d -c e.e ove Ve rek Be ve Plo dir in Be las Ve Ga Ris Aa ee rus


3-6800 • Verkooplijst.qxp

16-06-2008

11:27

Pagina 33

tel.

de JC

en, eel ht 0; te op

aar Chassestraat

93; 32.

ng

de JC

en, eel

aar

93; 32.

ng

BIJZONDERE BEPALINGEN: Huren/Gebruik: het verkochte kan worden aanvaard onder gestanddoening van de lopende huurovereenkomsten. Rechtsgedingen: m.b.t. de registergoederen lo(o)p(t)en er geen rechtsgeding(en). Onteigening: m.b.t. de registergoederen is geen onteigening aangezegd en geen voornemen tot onteigening bekend. Waarborgsommen: de door navolgende huurder betaalde waarborgsom wordt met de koper verrekend: I € 77,14; m.b.t. III is onbekend of door huurder ooit een waarborgsom is voldaan. Betaling binnen 10 dagen: uiterlijk binnen 10 dagen dient koper te betalen: - de kosten als bedoeld in art. 9 lid 1 onder a tm d AVA 2001; - de waarborgsom als bedoeld in art. 12 lid 1 AVA 2001; - het honorarium volgens het tarief van het notariskantoor ad 1.2 % van de koopsom; - de kosten van een eventuele akte de command; - het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche; - de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief; - courtage makelaar-koper, indien aangewezen, e.e.a. te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting. Voor rekening van verkoper zijn alle overige aan de veiling verbonden kosten, e.e.a. te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting. Verrekening baten en lasten: de baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper. Betaling koopsom: de koopsom en hetgeen overigens terzake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 23 juli 2008. Plok (inzetpremie): de plokpenning bedraagt voor elk der percelen € 1.650,— excl. b.t.w.. De direktie-makelaar betaalt de inzetpremie, indien de inzetter makelaar-koper is, conform het bepaalde in art. 7 lid 2A AVA 2001 aan de inzetter ter veiling. Belasting: wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd. Verzekering: het verkochte is voldoende verzekerd via de VvE. Garanties: geen. Risico: alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn van de gunning af voor rekening van de koper. Aanschrijvingen: na informatie bij de Bouw- en Woningdienst is gebleken dat er in het kader van een integrale complexmatige aanpak een (voor-) aanschrijving op het gebouw Chassestraat 109 rust;verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie. 33


3-6800 • Verkooplijst.qxp

16-06-2008

11:27

Pagina 34

Milieu: m.b.t. de registergoederen verklaart verkoper dat het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat het verkochte in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, zodat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraakaanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen; het hem voorts niet bekend is dat zich in het verkochte (ondergrondse) opslagtanks, zoals olie- en septictanks bevinden; het hem niet bekend is dat zich in het verkochte asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden. Energie (EPA): m.b.t. de registergoederen verklaart verkoper dat hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. VvE: VvE Chassestraat 109 te Amsterdam. Appartementsrecht: t.a.v. bijzondere verplichtingen betreffende het te veilen onroerend goed, wordt verwezen naar de akte splitsing in appartementsrechten, tevens inhoudende vaststelling van de canon voor de respectieve appartementsrechten, op 31-12-2002 voor mr. A. Buma, notaris te Amsterdam verleden bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers te Amsterdam op 2-1- 2003 in deel 18660 nr 199. Erfpacht: van toepassing zijn de Algemene Bepalingen van 2000. De erfpachter is een jaarlijkse geïndexeerde canon verschuldigd. De halfjaarlijkse termijnen van de canon moeten worden voldaan voor of op 1 april en 1 oktober van elk jaar. De canon bedraagt thans € 454,29 per jaar. De canon zal worden herzien per 30-9-2046. Combinatie: de percelen nrs 14 en 15 worden eerst elk afzonderlijk bij opbod en afslag geveild en daarna gecombineerd in slag gelegd. Gunning: de verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 1 uur na de veiling van het betreffende perceel of combinatie van percelen.

Di

No

Pe

Hu

La

Opbod nr. 14 €

Afslag €

Opbod nr. 15 €

Afslag €

Ac

nrs. 14 en 15 €

Afslag €

Be

Aa Direktie-makelaars: Notaris: Perceel nr. 16:

INGETROKKEN.

34

Michèle de la Haye en Bas Cornelisse (De la Haye makelaardij o.g., tel. 6364645. Mr A.L.M. Schulte (Boekel De Nerée N.V.). Vrijwillige verkoping. appartementsrecht, gedeeltelijk gelegen op vicarie grond, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte met terras, gelegen op de begane grond, plaatselijk bekend te 1057 CW Amsterdam als HOOFDWEG 239 HUIS, kadastraal bekend gemeente Sloten, Sectie C nr 10494 A1.


ijn, /of ans het erhet

3-6800 • Verkooplijst.qxp

Direktie-makelaars: Notaris:

16-06-2008

11:27

Pagina 35

Mevrouw M.C. Meerman en Mevrouw Drs E.M. Eijkelboom (Hoofdstad Makelaars, tel. 6715150). Mevrouw Mr M.A.J.E. Hazenberg (Notariskantoor Spier & Hazenberg).

Perceel nr. 17:

Executoriale verkoping ex art. 3:268 B.W.; juncto 3:254 B.W.. Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de 2/3 kamerwoning (groot ca 65m2) op de 3e verdieping met berging op de begane grond, plaatselijk bekend te 1063 CG Amsterdam als JOHANNES MEEWISSTRAAT 57 II, kadastraal bekend gemeente Sloten, Sectie D nr 7387 A18, uitmakende het 83/1.356e aandeel in het voordurend recht van erfpacht van een perceel grond (AB 1994, canonherziening 30-4-2029), eigendom van de gemeente Amsterdam, met de rechten van de erfpachter op de daarop gestichte opstal, zijnde een flatgebouw met aanbehoren, plaatselijk bekend Johannes Meewisstraat 51 t/m 57, te Amsterdam, bestaande uit 16 woningen en 4 garages, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten, kadastraal bekend gemeente Sloten, Sectie D nr 7379, groot 7 are 43 ca.

Huren/Gebruik:

de woning is volgens informatie in gebruik bij de eigenaar, die op grond van de hypotheekvoorwaarden vrij van huur en ontruimd dient op te leveren, dan wel zonder toestemming van de hypotheekhouder in gebruik gegeven bij derden. De hypotheekhouder heeft de Rechtbank verlof gevraagd voor het inroepen van het huurbeding.

Lasten per jaar: Achterstallige lasten;

onroerende zaak belasting € 76,85; rioolrecht/aansluitrecht € 131,93; waterschapslasten € 26,50; erfpachtcanon € 82,65; bijdrage VvE € 1.021,80; overige lasten p.m..Tezamen aan bekende lasten per jaar € 1.257,08. erfpachtcanon €41,33; servicekosten €1.791,88.

Betaling:

vóór of uiterlijk op 23 juli 2008.

Aanvaarding:

na betaling der kooppenningen en het verder terzake de veiling verschuldigde.

ietie

ed, van te de

kse aan on

en

ch van

tel.

de op

en,

Johannes Meewisstraat

35


3-6800 • Verkooplijst.qxp

16-06-2008

11:27

Pagina 36

BIJZONDERE BEPALINGEN: Rechtsgedingen: m.b.t. het registergoed lo(o)p(t)en er geen rechtsgeding(en). Onteigening: m.b.t. het registergoed is geen onteigening aangezegd en geen voornemen tot onteigening bekend. Betaling binnen 8 dagen: uiterlijk binnen 8 dagen dient koper te betalen: -de waarborgsom als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVEA 2001, voorzover hiervoor geen garantieverklaring conform artikel 12 lid 4 AVEA 2001 is afgegeven; -de overdrachtsbelasting, die bij de levering van het registergoed verschuldigd zal zijn; -het honorarium volgens het tarief van het notariskantoor, zijnde 2% van de koopsom, met een minimum van €2.000,—; -de kosten van de - eventuele - akte de command; -het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches; -de kosten van doorhalingen van de inschrijvingen van hypothe(e)k(en) en beslag(en); -de kosten en lasten ingevolge deze bijzondere veilingvoorwaarden zoals/waaronder achterstallige exploitatiekosten bijdragen en invorderingskosten; -de kosten van de veilingorganisatie, volgens haar tarief, e.e.a. te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.Voor rekening van verkoper zijn alle overige aan de veiling verbonden kosten, e.e.a. te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting. Verrekening baten en lasten: de baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper. Betaling koopsom: de koopsom en hetgeen overigens terzake van de veiling door koper verschuldigd is, waaronder een bedrag aan rente berekend over de koopsom op basis van de wettelijke rente over de periode, die verstrijkt tussen de datum van toewijzing en de dag van betaling, moet uiterlijk worden voldaan op 23 juli 2008. Plok (inzetpremie): de plokpenning bedraagt € 1.500,— excl. b.t.w.. De direktie-makelaar betaalt de inzetpremie, indien de inzetter makelaar-koper is, conform het bepaalde in art. 7 lid 2A AVEA 2001 aan de notaris uiterlijk op de dag van de veiling door overmaking naar of storting op diens kwaliteitsrekening voor derdengelden. Belasting: wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd. Verzekering: het verkochte is verzekerd via de VvE. Garanties: verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene wat hij terzake het veilingobject meedeelt of waarvan mededeling achterwege blijft. Risico: alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn van de gunning af voor rekening van de koper. Aanschrijvingen: na informatie bij de Bouw- en Woningdienst bij inspecteur mevrouw W. Uiterwijk is gebleken dat er geen (voor-) aanschrijvingen en of mondelinge aanzeggingen bekend zijn; verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie. Milieu: m.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat het verkochte in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, zodat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraakaanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen; het hem voorts niet bekend is dat zich in het verkochte (ondergrondse) opslagtanks, zoals olie- en septictanks bevinden; het hem niet bekend is dat zich in het verkochte asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden. Energie (EPA): m.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. Ontruiming: indien het registergoed niet vrij van gebruik wordt geleverd, kan de koper deontruiming bewerkstelligen uit kracht van de grosse van de daartoe benodigde akte(n), desnoods met behulp van de sterke arm; het bepaalde in artikel 20 lid 2 sub b en g AVEA 2001 is ten deze van toepassing. 36

Ko Sp ho no lijk in reg Vv Am Am ing van uit no de Erf Me Hy Re ge spl Me op be Be De ve pri De Gu be do De mo

Op


3-6800 • Verkooplijst.qxp

ei-

er-

en

ge

zijn de

oor

per teng,

de 01 ali-

be-

ent

r. wijk per

16-06-2008

11:27

Pagina 37

Kosten ontruiming: voor rekening van koper. Splitsing: ten deze wordt speciaal verwezen naar de bepalingen, opgenomen in deakte tot horizontale splitsing in appartementsrechten, op 29-12-1998 verleden voor mr. R.H. Meppelink, notaris te Amsterdam en ingeschreven in register Hypotheken 4 ten kantore van de (thans: landelijke) Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers te (destijds) Amsterdam op 29-12-1998 in deel 15541 nr 29 en het daarin van toepassing verklaarde reglement, de bepalingen van welk reglement, evenals de verdere inhoud van de akte van splitsing, medeverbindend zijn voor de koper. VvE: de administrateur van de Vereniging van Eigenaars “Johannes Meewisstraat 51 t/m 57 te Amsterdam” is PRO VVE Beheer, gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te 1101 CJ Amsterdam-Zuidoost, Karspeldreef 2; de hoogte van een eventuele reserve bedraagt volgens ingewonnen informatie per 31-12-2007: € 1.717,89. De hoogte van de achterstand in de betaling van de kosten aan de Vereniging van Eigenaars is € 1.781,88. Gemelde achterstand alsmede de uittredingskosten van € 92,50 zullen door koper in veiling binnen 8 dagen na de gunning aan de notaris, dienen te worden voldaan, indien de opbrengst van het registergoed niet toereikend is voor de voldoening van de vorderingen van de hypotheekhouder(s) en eventuele beslagleggers. Erfpacht: ten deze wordt verwezen naar de akte van levering op 11-8-2000 verleden voor mr. R.H. Meppelink, notaris te Amsterdam, van welke akte een afschrift is ingeschreven in register Hypotheken 4 ten kantore van de (thans: landelijke) Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers te (destijds) Amsterdam op 14-8-2000 in deel 16799 nr 12, waarin ondermeer het navolgende woordelijk staat vermeld: ERFPACHT. 1.De erfpacht is gesplitst en gewijzigde bij gemelde akte splitsing in appartementsrechten op 29-12-1998 verleden voor genoemde notaris mr. R.H. Meppelink, bij afschrift ingeschreven ten kantore van voormelde Openbare Registers te Amsterdam op diezelfde dag in deel 15541 nr 29. 2. Op de erfpacht zijn van toepassing: A.de Algemene bepalingen/erfpachtvoorwaarden van de gemeente Amsterdam d.d. 1994, B. en de Bijzondere Bepalingen zoals opgenomen in voormelde akte splitsing in appartementsrechten d.d. 29-12-1998. 3. De canon bedraagt per jaar f. 165,—, bij vooruitbetaling te voldoen in halfjaarlijkse termijnen, vervallende per 1 mei en 1 november. De canon is geindexeerd aan het verloop van het algemeen prijspeil; elke 5 jaar vindt canonindexering plaats. De eerste canonindexering gaat in op 1-11-2003. De canon kan worden herzien op 30-4-2029. Gunning: de executant maakt, tenzij hij direct tot gunning overgaat, gebruik van zijn recht van beraad als vermeld in art. 8 AVEA 2001. Indien de executant vervolgens wil gunnen zal hij daarvan doen blijken uit een, vóór het verstrijken van de beraadstermijn, op te maken akte van gunning. De termijn van beraad eindigt op 24-6-2008 om 17.00 uur of zoveel eerder als de executant mocht hebben gegund. Opbod €

Afslag €

ijn, /of ans het erhet

retie

per ods van 37


3-6800 • Verkooplijst.qxp

16-06-2008

11:27

Pagina 38

Direktie-makelaar: Notaris:

Ignaz Elsenburg (ME Makelaars B.V., tel. 6625522). Mr J.M.A. van Rooij (Seinstra Van Rooij notarissen).

Perceel nr. 18:

Vrijwillige verkoping. Bouwplan van nieuwbouwproject voor 13 te realiseren luxe appartementsrechten met lift, totale bvo 966 m2, plaatselijk bekend te 1073 VD Amsterdam als SINT WILLIBRORDUSSTRAAT 62-64-66-68, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, Sectie R nrs 4412, 4411, 4410, 6256 en 6590, groot resp. 90 ca, 63 ca, 25 ca, 40 ca en 32 ca. Perceelnrs 4412 en 6256 eigen grond, perceelnrs 4411, 4410 en 6590 erfpacht van de gemeente Amsterdam

UITGESTELD T.N.A..

Direktie-makelaars: Notaris:

H.H.A. van Dort, M. Fleminks en B.Vredevoort (DeltaState Makelaars & Vastgoedadviseurs b.v., tel. 6768733). Mr R.H. Meppelink (Loyens & Loeff N.V.).

BI Perceel nr. 19:

Executoriale verkoping ex art. 3:268 B.W.. Het onderappartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de 3-kamerwoning, (groot ca 90m2) gelegen op de woonlaag V, alsmede een berging op de begane grond, plaatselijk bekend te 1104 TT Amsterdam als KIKKENSTEIN 3541,kadastraal bekend gemeente Weesperkarspel, Sectie L nr 6791-A-102, uitmakende een 94/15.902de aandeel in de gemeenschap, zijnde het voortdurend recht van erfpacht van een perceel grond (AB 1994,canon afgekocht tot 15-11-2050),eigendom van de gemeente Amsterdam,met de rechten van de erfpachter op het appartementsrecht,rechtgevende op het uitsluitend gebruik van het zogenaamde compartiment 3, bestaande uit 180 woningen met bergingen, 18 losse bergingskasten en 13 losse bergingen, trappenhuizen, privélift en een (met compartiment 2) gemeenschappelijke lift,plaatselijk bekend Kikkenstein te Amsterdam,kadastraal bekend gemeente Weesperkarspel, Sectie L nr 6791-A-3, welk appartementsrecht uitmaakt het 180/500ste aandeel in de terreinen gelegen te Amsterdam aan Kikkenstein, kadastraal bekend gemeente Weesperkarspel, Sectie L nr 6612, groot 18 are 45 ca, nr 6611 groot 25 are 90 ca,nr 6610 groot 24 are 30 ca,nr 6614 groot 86 ca,nr 6615 groot 86 ca en nr 6616 groot 90 ca.

Huren/Gebruik:

eigenaar is verplicht op grond van de hypotheekvoorwaarden vrij van huur en ontruimd op te leveren.

Lasten per jaar: Achterstallige lasten:

onroerende zaak belasting € 80,04; rioolrecht/aansluitrecht € 131,93; bijdrage VvE per maand € 229,25; overige lasten p.m.. Tezamen aan bekende lasten per jaar € 2.962,97. servicekosten 2007 tm juli 2008 € 4.355,75.

Betaling:

vóór of uiterlijk op 23 juli 2008.

Aanvaarding:

na betaling der kooppenningen en het verder terzake de veiling verschuldigde.

38

Hu van ba eig gee 18 Am Re ve On ge Be -d -d -h -d -h -d -c e.e alle om Ve rek Be ve Plo inz aan Be las Ve


3-6800 • Verkooplijst.qxp

16-06-2008

11:27

Pagina 39

ntsals nd en nrs 90

&

van en s el, de en om op an met enke nd teen nte oot 15

van

93; aan

de.

Kikkenstein

BIJZONDERE BEPALINGEN: Huren/Gebruik: de eigenaar is verplicht conform de hypotheekvoorwaarden het registergoed vrij van huur en ontruimd op te leveren aan de koper in de veiling. Uit een opgave van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente Amsterdam blijkt dat op 9-5-2008 de eigenaar niet staat ingeschreven op Kikkenstein 3541, maar een ander persoon. Voor dit gebruik is geen toestemming verleend door de executerend hypotheekbank. Het huurbeding is ingeroepen, op 18-6-2008 vindt de behandeling van dit verzoek plaats bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam. Rechtsgedingen: m.b.t. het registergoed lo(o)p(t)en er geen rechtsgeding(en), behoudens voormeld verzoek om het huurbeding te mogen inroepen. Onteigening: m.b.t. het registergoed is geen onteigening aangezegd en geen voornemen tot onteigening bekend. Betaling binnen 8 dagen: uiterlijk binnen 8 dagen dient koper te betalen: - de kosten als bedoeld in art. 9 lid 1 onder a tm d AVEA 2001; - de waarborgsom als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVEA 2001; - het honorarium volgens het tarief van het notariskantoor, zijnde 2% van de koopsom; - de kosten van de - eventuele - akte de command; - het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches; - de kosten van de veilingorganisatie, volgens haar tarief; - courtage makelaar-koper indien aangewezen, e.e.a. te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.Voor rekening van verkoper zijn alle overige aan de veiling verbonden kosten, e.e.a. te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting. Verrekening baten en lasten: de baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper. Betaling koopsom: de koopsom en hetgeen overigens terzake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 23 juli 2008. Plok (inzetpremie): de plokpenning bedraagt ₏ 1.000,— excl. b.t.w.. De direktie-makelaar betaalt de inzetpremie, indien de inzetter makelaar-koper is, conform het bepaalde in art. 7 lid 2A AVEA 2001 aan de inzetter ter veiling. Belasting: wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd. Verzekering: het verkochte is verzekerd via de VvE. 39


3-6800 • Verkooplijst.qxp

16-06-2008

11:27

Pagina 40

Garanties: verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene wat hij terzake het veilingobject meedeelt of waarvan mededeling achterwege blijft. Risico: alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn van de gunning af voor rekening van de koper. Aanschrijvingen: na informatie bij de Bouw- en Woningdienst is gebleken dat er geen (voor-) aanschrijvingen en of mondelinge aanzeggingen bekend zijn; verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie. Milieu: m.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat het verkochte in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, zodat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraakaanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen. Energie (EPA): m.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. Ontruiming: indien het registergoed niet vrij van gebruik wordt geleverd, kan de koper deontruiming bewerkstelligen uit kracht van de grosse van de daartoe benodigde akte(n), desnoods met behulp van de sterke arm; het bepaalde in artikel 20 lid 2 sub b en g AVEA 2001 is ten deze van toepassing. Kosten ontruiming: voor rekening van koper. VvE: Vereniging van Eigenaars Kikkenstein Noord te Amsterdam: beheerder is Pro VVE Beheer, Postbus 12636, 1100 AP Amsterdam, tel. 020-3987777, fax: 020-3987770; opgave van het verenigingssaldo per 31-12 van het jaar 2006: € 247.096,07; het aandeel van het onderhavig appartementsrecht daarin is € 1.460,63. Erfpacht: t.a.v. bijzondere verplichtingen betreffende het te veilen onroerend goed, wordtverwezen naar de titel van aankomst op 19-5-2005 verleden voor een waarnemer van mr. G. Mens notaris te Amsterdam, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers op 19-5-2005 in register Hypotheken 4 deel 19206 nr 82, waarin woordelijk is opgenomen: ERFPACHT. Het verkochte is in erfpacht uitgegeven bij akte houdende uitgifte in erfpacht, welke akte is verleden op 14-5-2001 voor voornoemde notaris Le Cat, ingeschreven in register 4 ten kantore van voormelde Dienst op diezelfde dag in deel 17387 nr 39. Op voormelde erfpacht zijn van toepassing: de Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht, vastgesteld bij raadsbesluit van de Gemeenteraad van Amsterdam bij zijn besluit van 6-4-1994, nr 275 en opgenomen in een notariële akte en met die akte ingeschreven ten kantore van voormelde Dienst op19-4-1994 in het register Hypotheken 4, deel 12082 nr 47. De canon bedraagt € 1.006,48 per jaar, doch is afgekocht tot 16-11-2050 en kan voor het eerst per deze datum worden herzien. Appartementsrecht: ten deze wordt speciaal verwezen naar de bepalingen, opgenomen in de akte van hoofdsplitsing in appartementsrechten, op 10-5-2001 verleden voor voornoemde notaris Le Cat en ingeschreven in voormelde Openbare Registers op 10-5-2001 in register 4, in deel 17383 nr 2 alsmede de akte van ondersplitsing in appartementsrechten op 21-5-2001 verleden voor voornoemde notaris Le Cat en ingeschreven in voormelde Openbare Registers op diezelfde dag in register 4, in deel 17401 nr 4, en het daarin van toepassing verklaarde reglement, de bepalingen van welk reglement, evenals de verdere inhoud van de akte van splitsing, mede verbindend zijn voor de koper. Gunning: de verkoper behoudt zich het recht vor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 1 uur na de veiling van het betreffende perceel. Opbod €

40

Afslag €

Di No

Pe

Hu

La

Ac

Be

Aa


ent

r. r-) ke-

3-6800 • Verkooplijst.qxp

en te are is in in de bij en nst per

Pagina 41

D.A. Geldhof (Geldhof Makelaardij o.g., tel. 6765935). Mr A.C.B Kesting.

Perceel nr. 20:

Executoriale verkoping ex art. 3:268 B.W.. Drie appartementsrechten (in één koop), resp. rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de 3-kamerwoning gelegen op de 4e verdieping, alsmede de bijbehorende parkeerplaats en de berging gelegen in de kelder van het afgesloten complex, deel uitmakende van een flatgebouw, plaatselijk bekend te 1521 CZ Wormerveer als DE ZETTER 73, kadastraal bekend gemeente Wormerveer, Sectie B nrs 6608 A72, A151 en A214, resp.uitmakende het 65/5.583e + 3/5.583e + 8/5.583e onverdeeld aandeel in de gemeenschap.

Huren/Gebruik:

de appartementsrechten zijn in gebruik bij de eigenaar, die conform de hypotheekvoorwaarden deze vrij van huur en ontruimd dient op te leveren.

Lasten per jaar: Achterstallige lasten:

onroerende zaak belasting € 147,40; hoogheemraadschap € 19,25; bijdrage VvE € 1.635,—; overige lasten p.m..Tezamen aan bekende lasten per jaar € 1.801,65. servicekosten € 2.495,10; zakelijke lasten € 690,16.

Betaling:

vóór of uiterlijk op 23 juli 2008.

Aanvaarding:

na betaling der kooppenningen en het verder terzake de veiling verschuldigde.

retie

eer, nite-

11:27

Direktie-makelaar: Notaris:

ijn, /of ans het

per ods van

16-06-2008

kte Le nr oor in van de

mDe Zetter

41


3-6800 • Verkooplijst.qxp

16-06-2008

11:27

Pagina 42

BIJZONDERE BEPALINGEN: Rechtsgedingen: m.b.t. het registergoed lo(o)p(t)en er geen rechtsgeding(en). Onteigening: m.b.t. het registergoed is geen onteigening aangezegd en geen voornemen tot onteigening bekend. Betaling binnen 8 dagen: uiterlijk binnen 8 dagen dient koper te betalen: - de kosten als bedoeld in art. 9 lid 1 onder a tm d AVEA 2001; - de waarborgsom als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVEA 2001; - het honorarium volgens het tarief van het notariskantoor, zijnde 2% van de koopsom met een minimum van € 2.750,—; - de kosten van de - eventuele - akte de command; - het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches; - de kosten van de veilingorganisatie, volgens haar tarief; - courtage makelaar-koper indien aangewezen, e.e.a. te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.Voor rekening van verkoper zijn alle overige aan de veiling verbonden kosten, e.e.a. te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting. Verrekening baten en lasten: de baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper. Betaling koopsom: de koopsom en hetgeen overigens terzake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 23 juli 2008. Plok (inzetpremie): de plokpenning bedraagt € 1.200,— excl. b.t.w.. De direktie-makelaar betaalt de inzetpremie, indien de inzetter makelaar-koper is, conform het bepaalde in art. 7 lid 2A AVEA 2001 aan de notaris uiterlijk op de dag van de veiling door overmaking naar of storting op diens kwaliteitsrekening voor derdengelden. Belasting: wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd. Verzekering: de verzekering met betrekking tot het onroerend goed is niet bekend. De koper in veiling dient het onroerend goed vanaf de gunning zelf te verzekeren. Koper kan de verzekering niet overnemen. Garanties: verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene wat hij terzake het veilingobject meedeelt of waarvan mededeling achterwege blijft. Risico: alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn van de gunning af voor rekening van de koper. Aanschrijvingen: na informatie bij de Bouw- en Woningdienst gemeente Zaanstad d.d. 30-5-2008 bij mevrouw H. Kooi is gebleken dat er geen (voor-) aanschrijvingen en of mondelinge aanzeggingen bekend zijn; verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie. Milieu: m.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat het verkochte in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, zodat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraakaanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen; het hem voorts niet bekend is dat zich in het verkochte (ondergrondse) opslagtanks, zoals olie- en septictanks bevinden; het hem niet bekend is dat zich in het verkochte asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden. Energie (EPA): m.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. Ontruiming: indien het registergoed niet vrij van gebruik wordt geleverd, kan de koper deontruiming bewerkstelligen uit kracht van de grosse van de daartoe benodigde akte(n), desnoods met behulp van de sterke arm; het bepaalde in artikel 20 lid 2 sub b en g AVEA 2001 is ten deze van toepassing. Kosten ontruiming: voor rekening en risico van koper. VvE: de administratie van de VvE wordt gevoerd door Grontmij | Kats & Waalwijk vastgoedmanagement B.V. te Gorinchem (correspondentie adres: Schoonderbeek & Partners Gerechtsdeur42

wa be no Bij wo Vo na de he reg ee sch om ge pe be he ve on tek we 21 he de Ge vo do na vo ve rin ov be vo de W Pu 20 ge Sp in He 8-2 24 vo Gu tre

Op


ei-

en

zijn de

oor

per

de 01 ali-

be-

in iet

ent

r. bij en

ijn, /of ans het erhet

retie

per ods van

3-6800 • Verkooplijst.qxp

16-06-2008

11:27

Pagina 43

waarders, Postbus 1533, 1500 AM Zaandam). De totale omvang van het reservefonds van de VvE bedraagt volgens de laatst vastgestelde jaarstukken € 54.161,—. De jaarstukken over 2007 dienen nog te worden opgesteld. Bijzondere bepalingen: t.a.v. bijzondere verplichtingen betreffende het te veilen onroerend goed, wordt verwezen naar de titel van aankomst, waarin woordelijk staat vermeld:”Bijzondere bepalingen. Voor wat betreft bijzondere bepalingen die op het Verkochte betrekking hebben wordt verwezen naar hetgeen voorkomt in: (i)(wat betreft een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 lid 3 onder b van de Belemmeringenwet Privaatrecht (oud)) een akte opgemaakt en getekend op 25-6-1956 door het Provinciaal Electriciteitsbedrijf van Noordholland en de heer J.B. Lürsen, overgeschreven in het register Hypotheken 4 van de Openbare Registers Amsterdam op 9-8-1956 in deel 2194 nr 65; (ii) een akte op 6-9-1982 verleden voor P.A.M. Wiegman, destijds notaris te ‘s-Hertogenbosch, overgeschreven ten kantore van de Openbare Registers op dezelfde dag in deel 7075 nr 49, waarin omtrent voormeld zakelijk recht woordelijk is vermeld: zakelijk recht als bedoeld in de Belemmeringenwet Privaatrecht. Blijkens aantekening op de kadastrale legger artikel 8941 van verkoper is het perceel kadastraal bekend gemeente Wormerveer sectie B nr 5507, belast met een zakelijk recht als bedoeld in de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van de provincie Noord-Holland tot het mogen aanleggen en in stand houden van werken, strekkende tot geleiding, transformatie, verdeling of levering van elektrische energie en de daarmede in verband staande beveiligings- en ondersteuningswerken, een en ander als aangegeven op een situatietekening nr 1019 C/W, welke tekening is gehecht aan na te melden akte d.d. 25-6-1956, zulks krachtens akte d.d. 25-6-1956, van welke akte een afschrift is overgeschreven ten hypotheekkantore te Haarlem op 9-8-1956, in deel 2194 nr 65. (iii) De Aankomsttitel, waarin onder meer woordelijk is vermeld:De gemeente Zaanstad heeft blijkens een door haar getekende verklaring/volmacht d.d. 17-1-2003 die als bijlage 18 aan deze akte wordt gehecht, de navolgende verklaringen terzake het vorenstaande afgelegd: 2. dat de Gemeente bij dezen verleent.Enzovoorts (ii) voor zover nodig toestemming aan de rechtsopvolgers voor een – latere – splitsing in appartementsrechten en uitponding van de door NSAW aan haar dochtervennootschap over te dragen registergoederen; - en (iii)voor zover nodig volmacht om namens de Gemeente – afstand te doen van alle ten behoeve van de Gemeente gevestigde cq voortvloeiend uit van toepassing zijnde of van toepassing verklaarde algemene bepalingen, wetten, verordeningen of uit welken hoofde ook) in het kader van een als onderdeel van de herfinancieringsoperatie beoogde – latere – uitponding van de door NSAW aan haar dochtervennootschap over te dragen registergoederen, zodat de rechtsopvolgers zonder enige verkoopbelemmerende bepalingen de registergoederen, zo in het geheel of per woning, kunnen vervreemden aan derden; voorzover deze verklaring een afstanddoening van rechten inhoudt wordt deze afstanddoening bij dezen door koper aanvaard. WOZ: de WOZ-waarde (over 2008) bedraagt € 139.000,—. Publiekrechtelijke beperkingen: blijkens kadastrale uittreksels resp. per 21-04-2008 en per 28-042008 zijn ten aanzien van het verkochte geen publiekrechtelijk beperkingen ingeschreven in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie. Splitsing appartementsrechten: te dezen wordt speciaal verwezen naar de bepalingen opgenomen in de akte van splitsing in appartementsrechten op 1-8-2003 verleden voor mr. drs. H.G.J.C.M. van Heesewijk, notaris te Oisterwijk, bij afschrift ingeschreven ten voormelde Openbare Registers op 48-2003 in deel 18764 nr 120. Bedoelde akte van splitsing werd gewijzigd bij akte wijziging splitsing op 24-5-2005 verleden voor mr. J.F. Verlinden, notaris te Eindhoven, bij afschrift ingeschreven ten voormelde Openbare Registers op 25-5-2005 in deel 19209 nr 20. Gunning: de verkoper behoudt zich het recht vor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 1 uur na de veiling van het betreffende perceel. Opbod €

Afslag €

naur43


3-6800 • Verkooplijst.qxp

16-06-2008

11:27

Pagina 44

Direktie-makelaar: Notaris:

D.A. Geldhof (Geldhof Makelaardij o.g., tel. 6765935). Mr A.C.B Kesting.

Perceel nr. 21:

Executoriale verkoping ex art. 3:268 B.W.. Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte gelegen op de begane grond (in gebruik als woning), plaatselijk bekend te 1072 XT Amsterdam als QUELLIJNSTRAAT 56 HUIS, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, Sectie R nr 6644 A1, uitmakende het 1/4e onverdeeld aandeel in de gemeenschap, zijnde een bedrijfs-woonpand met ondergrond en erf, staande en gelegen te Amsterdam aan de Quellijnstraat 56.

Huren/Gebruik:

volgens ingewonnen en ter beschikking staande informatie is het registergoed zonder toestemming van verkoper verhuurd, cq in gebruik gegeven, na het vestigen van voormeld recht van hypotheek en mitsdien in strijd met het huurbeding. Op grond van de hypotheekvoorwaarden dient het registergoed leeg en ontruimd te worden opgeleverd.

Lasten per jaar: Achterstallige lasten:

onroerende zaak belasting € 60,15; rioolrecht/aansluitrecht € 131,93; hoogheemraadschap € 2,55; bijdrage VvE en overige lasten p.m.. Tezamen aan bekende lasten per jaar € 194,63. € 60,15; servicekosten p.m..

Betaling:

vóór of uiterlijk op 23 juli 2008.

Aanvaarding:

na betaling der kooppenningen en het verder terzake de veiling verschuldigde.

Perceel nr. 22:

Executoriale verkoping ex art. 3:268 B.W.. Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van 3 afzonderlijke bovenwoningen op resp. de 1e, 2e en 3e en kapverdieping, plaatselijk bekend te 1072 XT Amsterdam als QUELLIJNSTRAAT 56 BOVEN, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, Sectie R nr 6644 A2, uitmakende het 3/4e onverdeeld aandeel in de gemeenschap, zijnde een bedrijfs-woonpand met ondergrond en erf,staande en gelegen te Amsterdam aan de Quellijnstraat 56.

Huren/Gebruik:

volgens ingewonnen en ter beschikking staande informatie is het registergoed zonder toestemming van verkoper verhuurd, cq in gebruik gegeven, na het vestigen van voormeld recht van hypotheek en mitsdien in strijd met het huurbeding. Op grond van de hypotheekvoorwaarden dient het registergoed leeg en ontruimd te worden opgeleverd.

Lasten per jaar: Achterstallige lasten:

onroerende zaak belasting € 300,05; rioolrecht/aansluitrecht € 395,79; hoogheemraadschap € 35,63; bijdrage VvE en overige lasten p.m.. Tezamen aan bekende lasten per jaar € 731,37. € 300,05; servicekosten p.m..

Betaling:

vóór of uiterlijk op 23 juli 2008.

Aanvaarding:

na betaling der kooppenningen en het verder terzake de veiling verschuldigde.

44

BI

Re On on Be -d -d -h m -d -h -d -c e.e alle om Ve rek Be ve Plo € ko ve Be las Ve ve ov Ga dat Ris Aa


3-6800 • Verkooplijst.qxp

16-06-2008

11:27

Pagina 45

de g),

te ernd an

het uik en en

93; m..

de.

n3 ng,

nte eld er56.

het uik en en

79; m..

de.

Quellijnstraat

BIJZONDERE BEPALINGEN: Rechtsgedingen: m.b.t. de registergoederen lo(o)p(t)en er geen rechtsgeding(en). Onteigening: m.b.t. de registergoederen is geen onteigening aangezegd en geen voornemen tot onteigening bekend. Betaling binnen 8 dagen: uiterlijk binnen 8 dagen dient koper te betalen: - de kosten als bedoeld in art. 9 lid 1 onder a tm d AVEA 2001; - de waarborgsom als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVEA 2001; - het honorarium volgens het tarief van het notariskantoor, zijnde 2% van de koopsom met een minimum van € 2.750,—; - de kosten van de - eventuele - akte de command; - het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches; - de kosten van de veilingorganisatie, volgens haar tarief; - courtage makelaar-koper indien aangewezen, e.e.a. te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.Voor rekening van verkoper zijn alle overige aan de veiling verbonden kosten, e.e.a. te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting. Verrekening baten en lasten: de baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper. Betaling koopsom: de koopsom en hetgeen overigens terzake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 23 juli 2008. Plok (inzetpremie): de plokpenning bedraagt voor perceel 21 € 1.750,— en voor perceel nr. 22 € 2.750,— excl. b.t.w.. De direktie-makelaar betaalt de inzetpremie, indien de inzetter makelaarkoper is, conform het bepaalde in art. 7 lid 2A AVEA 2001 aan de notaris uiterlijk op de dag van de veiling door overmaking naar of storting op diens kwaliteitsrekening voor derdengelden. Belasting: wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd. Verzekering: de verzekering met betrekking tot het onroerend goed is niet bekend. De koper in veiling dient het onroerend goed vanaf de gunning zelf te verzekeren. Koper kan de verzekering niet overnemen. Garanties: verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene wat hij terzake het veilingobject meedeelt of waarvan mededeling achterwege blijft. Risico: alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn van de gunning af voor rekening van de koper. Aanschrijvingen: na informatie bij de Bouw- en Woningdienst gemeente Amsterdam d.d. 30-5-2008 45


3-6800 • Verkooplijst.qxp

16-06-2008

11:27

Pagina 46

bij de heer Oudeboon is gebleken dat er geen (voor-) aanschrijvingen en of mondelinge aanzeggingen bekend zijn; verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie. Milieu: m.b.t. de registergoederen verklaart verkoper dat het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat het verkochte in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, zodat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraakaanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen; het hem voorts niet bekend is dat zich in het verkochte (ondergrondse) opslagtanks, zoals olie- en septictanks bevinden; het hem niet bekend is dat zich in het verkochte asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden. Energie (EPA): m.b.t. de registergoederen verklaart verkoper dat hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. Ontruiming: indien de registergoederen niet vrij van gebruik worden geleverd, kan de koper de ontruiming bewerkstelligen uit kracht van de grosse van de daartoe benodigde akte(n), desnoods met behulp van de sterke arm; het bepaalde in artikel 20 lid 2 sub e, f en g AVEA 2001 is ten deze van toepassing. Kosten ontruiming: voor rekening en risico van koper. VvE: de VvE is niet actief (slapende vereniging). Er is geen reservefonds aanwezig. Huurbeding: de hypotheekakte op grond waarvan deze veiling bij executie plaatsvindt, bevat het huurbeding als bedoeld in art 3: 264 BW. De verkoper heeft het hiervoor bedoelde verlof tot het inroepen van het huurbeding aan de voorzieningenrechter gevraagd. De uitoefening van de in dat artikel bedoelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten en vindt plaats voor rekening en risico van de koper.Ter aanvulling op bovenstaande meent de bewoonster van Quellijnstraat 56-I te Amsterdam, zijnde mevrouw C.S.E. Verbrugge, geboren op 10-9-1980, dat het vorenbedoelde huurbeding niet tegen haar kan worden ingeroepen aangezien zij meent dat haar huurcontract van een oudere datum dan vorenbedoelde hypotheekakte is. WOZ: de WOZ-waarde van 56-huis bedraagt € 38.000,— en van 56 I, II en III € 523.000,—. Splitsing appartementsrechten: te dezen wordt speciaal verwezen naar de bepalingen opgenomen in de akte van splitsing in appartementsrechten op 15-4-1997 verleden voor mr. A.A. van Berge, notaris te Amsterdam, bij afschrift – ingeschreven (destijds overgeschreven) ten voormelde Openbare Registers op 17-4-1997 in deel 14171 nr 28. Publiekrechtelijke beperkingen: blijkens kadastrale uittreksels resp per 9-5-2008 en per 14-5-2008 zijn ten aanzien van het verkochte geen publiekrechtelijk beperkingen ingeschreven in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie. Combinatie: de percelen nrs. 21 en 22 worden eerst elk afzonderlijk bij opbod en afslag geveild en daarna gecombineerd in slag gelegd. Gunning: de verkoper behoudt zich het recht vor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 1 uur na de veiling van het betreffende perceel of combinatie van percelen. Opbod nr. 21 €

Afslag €

Opbod nr. 22 €

Afslag €

Opbod nrs 21 en 22 €

Afslag €

46

Di No

Pe

Hu

La

Ac

Be

Aa


eg-

3-6800 • Verkooplijst.qxp

16-06-2008

11:27

Pagina 47

Direktie-makelaar: Notaris:

D.A. Geldhof (Geldhof Makelaardij o.g., tel. 6765935). Mr A.C.B Kesting.

Perceel nr. 23:

Executoriale verkoping ex art. 3:268 B.W.. Het vrijstaande woonhuis met garage, schuur, ondergrond, tuin, erf en verdere aanhorigheden, staande en gelegen te 1161 XD Zwanenburg aan de MARIALAAN 54, kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer, Sectie A nr 4329, groot 3 are.

ietie

Huren/Gebruik:

de ods eze

voor zover bekend is het woonhuis in gebruik bij de eigenaar, die conform de hypotheekvoorwaarden deze vrij van huur en ontruimd dient op te leveren.

Lasten per jaar: Achterstallige lasten:

onroerende zaak belasting € 292,—; rioolrecht/aansluitrecht € 112,—; hoogheemraadschap € 44,45; overige lasten p.m..Tezamen aan bekende lasten per jaar € 448,45. 2007 en 2008 € 923,35.

Betaling:

vóór of uiterlijk op 23 juli 2008.

Aanvaarding:

na betaling der kooppenningen en het verder terzake de veiling verschuldigde.

ijn, /of ans het erhet

het het dat en te de van

en ge, de

08 te-

en

mvan

Marialaan

47


3-6800 • Verkooplijst.qxp

16-06-2008

11:27

Pagina 48

BIJZONDERE BEPALINGEN: Rechtsgedingen: m.b.t. het registergoed lo(o)p(t)en er geen rechtsgeding(en). Onteigening: m.b.t. het registergoed is geen onteigening aangezegd en geen voornemen tot onteigening bekend. Betaling binnen 8 dagen: uiterlijk binnen 8 dagen dient koper te betalen: - de kosten als bedoeld in art. 9 lid 1 onder a tm d AVEA 2001; - de waarborgsom als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVEA 2001; - het honorarium volgens het tarief van het notariskantoor, zijnde 2% van de koopsom met een minimum van € 2.750,—; - de kosten van de - eventuele - akte de command; - het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches; - de kosten van de veilingorganisatie, volgens haar tarief; - courtage makelaar-koper indien aangewezen, e.e.a. te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.Voor rekening van verkoper zijn alle overige aan de veiling verbonden kosten, e.e.a. te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting. Verrekening baten en lasten: de baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper. Betaling koopsom: de koopsom en hetgeen overigens terzake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 23 juli 2008. Plok (inzetpremie): de plokpenning bedraagt € 2.750,— excl. b.t.w.. De direktie-makelaar betaalt de inzetpremie, indien de inzetter makelaar-koper is, conform het bepaalde in art. 7 lid 2A AVEA 2001 aan de notaris uiterlijk op de dag van de veiling door overmaking naar of storting op diens kwaliteitsrekening voor derdengelden. Belasting: wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd. Verzekering: de verzekering met betrekking tot het onroerend goed is niet bekend. De koper in veiling dient het onroerend goed vanaf de gunning zelf te verzekeren. Koper kan de verzekering niet overnemen. Garanties: verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene wat hij terzake het veilingobject meedeelt of waarvan mededeling achterwege blijft. Risico: alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn van de gunning af voor rekening van de koper. Aanschrijvingen: na informatie bij de Bouw- en Woningdienst gemeente Haarlemmermeer d.d. 285-2008 bij de heer Koster is gebleken dat er geen (voor-) aanschrijvingen en of mondelinge aanzeggingen bekend zijn; verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie. Milieu: m.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat het verkochte in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, zodat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraakaanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen; het hem voorts niet bekend is dat zich in het verkochte (ondergrondse) opslagtanks, zoals olie- en septictanks bevinden; het hem niet bekend is dat zich in het verkochte asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden. Energie (EPA): m.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. Ontruiming: indien het registergoed niet vrij van gebruik worden geleverd, kan de koper de ontruiming bewerkstelligen uit kracht van de grosse van de daartoe benodigde akte(n), desnoods met behulp van de sterke arm; het bepaalde in artikel 20 lid 2 sub b en g AVEA 2001 is ten deze van toepassing. Kosten ontruiming: voor rekening en risico van koper. Erfdienstbaarheden: m.b.t. bestaande erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen en/of bijzondere bepalingen wordt ten deze verwezen naar de akte van levering, op 2-11-1998 verleden 48

vo vo in po hy on erf ve 34 ba op vo mo Laa on ge he ge be vo ho stic wo na wo be ve wo de eig de be ges vo vo wo feit vo we kad die ge he ge zov he uit on ge hie de ma


ei-

en

zijn de

oor

per

de 01 ali-

be-

in iet

ent

r. 28eg-

ijn, /of ans het erhet

retie

de ods van

/of en

3-6800 • Verkooplijst.qxp

16-06-2008

11:27

Pagina 49

voor mr A.LM. Schulte, notaris te Amsterdam, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de Openbare Registers te Amsterdam op 3-11-1998 in register Hypotheken 4 in deel 15406 nr 5, waarin ondermeer woordelijk staat vermeld: “A die, voorkomende in een transportakte, 9-5-1956 voor notaris C.J.A. van Dijk te Haarlem verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Haarlem op diezelfde dag in register 4, deel 2184 nr 16, in welke akte ondermeer woordelijk voorkomt: “8.Bij na te melden titel van aankomst werd de navolgende erfdienstbaarheid gevestigd, woordelijk luidende als volgt: 3. Ten behoeve van het hiervoren verkochte perceel sectie A nr 4329 en ten laste van de nrs 4330 en 4067 (beiden gedeeltelijk) en 3497, resp. genaamd “Marialaan”, “Kastanjelaan” en “Lindenlaan” worden gevestigd de erfdienstbaarheid van uitweg van de Marialaan over de Kastanjelaan en de Lindenlaan van en naar de openbare weg, de Zwanenburgerdijk of Ringdijk.”, terwijl verder in deze titel van aankomst nog het volgende werd bepaalde en overeengekomen: a. de tekeningen van de te stichten gebouwen moeten vooraf aan de goedkeuring der verkoopster (zijnde de Naamloze Vennootschap “De Laantjes”, Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen, gevestigd te Haarlem) worden onderworpen en zal niet anders, dan overeenkomstig de goedgekeurde tekeningen mogen worden gebouwd. De verkoopster zal het bouwen van fabrieken of werkplaatsen kunnen verbieden. b. Op het terrein zal geen mestvaalt of bergplaats voor afval, vuilnis of mest mogen worden gemaakt of gehouden. c. Het verkochte terrein zal door de koper voor zijn kosten worden afgescheiden van de belendende erven, waartoe een afrastering van palen en ijzergaas van tenminste 1 meter hoogte voldoende zal worden geacht. Afscheidingen of schuttingen van welk materiaal ook, mogen niet hoger zijn dan 1 meter 50 centimeter. d. De grond mag niet anders worden aangewend dan tot stichting van de volgens goedgekeurde tekeningen te maken gebouwen. Met de bouw zal moeten worden aangevangen binnen 6 maanden na heden. Aan grond, gekocht als tuingrond, mag zonder nadere schriftelijke overeenkomst met de verkoopster in deze niet de bestemming van bouwterrein worden gegeven. e. De koper verbindt zich, de op het terrein te stichten gebouwen, zodra die bewoond zullen worden te doen aansluiten aan de waterleiding.f. Bij elke overdracht van het bij deze verkochte vastgoed zal het hiervoor bepaalde als verplichting worden opgelegd en in de koopakte worden opgenomen op verbeurte ener boete van f 1.000,— ten behoeve van de verkoopster in deze. g. Bij overtreding van een der bovengenoemde bepalingen beloopt de nalatige koper of eigenaar voor elke dag, dat de overtreding voortduurt ene boete van f 10.000,— ten behoeve van de verkoopster in deze, onverminderd zijn verplichting tot nakoming der verzuimde bepaling of bepalingen of tot wegruiming of herstel van hetgeen in strijd is met de bepalingen mocht zijn geschied. “”; en B. die, voorkomen de in een akte van vestiging erfdienstbaarheden, mede op heden voor mij, notaris, verleden, waarvan een afschrift zal worden ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare registers te Amsterdam in register 4, in welke akte ondermeer woordelijk voorkomt: C.Partijen zijn, om hen moverende redenen, mede ter bestendiging van de feitelijke situatie, met betrekking tot gemelde percelen 54 en 56 overeengekomen- over en weer- de volgende erfdienstbaarheden te vestigen, te weten: VESTIGING ERFDIENSTBAARHEID (over en weer) Ten behoeve van- en ten laste van- gemelde percelen Kastanjelaan 54 te 56 te Zwanenburg, kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer sektie A nrs 4329 en 10200, als heersende en dienden erven, wordt bij deze over en weer gevestigd de erfdienstbaarheid van weg om via de gemeenschappelijke oprijlaan: - vanaf de garage, gebouwd op de grond van de eigenaar van het heersend erf, gedeeltelijke, voorzover nodig, over het dienend erf te gaan, naar de openbare weg, genaamd Marialaan te Zwanenburg; en/of - vanaf vorenbedoelde openbare weg, gedeeltelijk, voor zoveel nodig, over het dienend erf te gaan naar de garage, aanwezig op grond van de eigenaar van het heersend erf, welke erfdienstbaarheid door de eigenaren der heersende erven dient te worden uitgeoefend op de voor de eigenaren van de dienende erven minst bezwarende wijze en overigens onder de navolgende bepalingen: 1.van de erfdienstbaarheid mag uitsluitend gebruik worden gemaakt voor niet-bedrijfsmatige doeleinden, in de meest uitgebreide zin des woords; in verband hiermee wordt voorts bepaald dat de oprijlaan uitsluitend mag worden gebruikt door de eigenaren der heersende erven, alsmede door hun gezinsleden en hun- niet-zakelijke- bezoekers; 2.de oprijlaan mag uitsluitend worden gebruikt voor het in- en uitrijden met personenauto ‘s; 3. de kosten van 49


3-6800 • Verkooplijst.qxp

16-06-2008

11:27

Pagina 50

onderhoud en instandhouding van de oprijlaan zijn voor rekening van de eigenaren van perceel 54 en perceel 56 tezamen, ieder voor de helft; 4. het is de eigenaar van het dienend erf verboden om op de oprijlaan zaken, van welke aard dan ook, te plaatsen, anders dan voor het direkte gebruik van de oprijlaan alszodanig vereist zal zijn, zodat de erfdienstbaarheid van weg ongehinderd en onverminderd kan worden uitgeoefend. D. Voorts verklaarden partijen, voorzoveel nodig, over en weer afstand te doen van alle- eventuele, uit de wet, al dan niet door verjaring- vroeger ontstane erfdienstbaarheden ten aanzien van gemelde oprijlaan.” WOZ: WOZ-waarde bedraagt € 319.000,—. Publiekrechtelijke beperkingen: blijkens kadastrale uittreksel per 28-4-2008 zijn ten aanzien van het verkochte geen publiekrechtelijk beperkingen ingeschreven in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie. Gunning: de verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 1 uur na de veiling van het betreffende perceel. Opbod €

Direktie-makelaars: Notaris:

Di No

Pe

Afslag €

J.H. Brockhoff, M.A. ten Cate, mevrouw P.H.M. van Dinteren, mevrouw Mr M.A. Smith en Drs. Ing. E.J. Brockhoff (Brockhoff Makelaars, tel. 5437373). Mr H. Bellaar (notariskantoor mr. H. Bellaar).

Hu Perceel nr. 24:

Executoriale verkoping ex art. 514 WvBRv. 2 Appartementsrechten, resp. rechtgevend op het uitsluitend gebruik van de hoek-flatwoning (groot ca 125m2) op de 2e verdieping alsmede van de parkeerplaats in de parkeergarage, plaatselijk bekend te 1181 VW Amstelveen als LAAN VAN DESHIMA 5 en PARKEERPLAATS (in één koop), kadastraal bekend gemeente Amstelveen, Sectie H nrs 13180 A183 (woning) en A311 (parkeerplaats).

La

Ac WORDT NIET GEVEILD: IS GEREGELD

Be

Aa

50


3-6800 • Verkooplijst.qxp

54 om van ereer st-

11:27

Pagina 51

Direktie-makelaar: Notaris:

M.G. Straathof (Straathof Makelaars O.G., tel. 6757466). Mevrouw Mr A.M.J.M. Ploumen (Van Doorne N.V.).

Perceel nr. 25:

Executoriale verkoping ex art. 3:268 BW; juncto 3:254 B.W.. Twee appartementsrechten (in één koop), resp. rechtgevend op het uitsluitend gebruik van de 2-kamerwoning (bvo ca 42m2) gelegen op de begane grond met balkon alsmede van de berging in het souterrain van het gebouw, plaatselijk bekend te 1055 HP Amsterdam als GRANIDASTRAAT 78-HUIS, kadastraal bekend gemeente Sloten, Sectie N nrs 541 A17 (woning) en A137 (berging), resp. uitmakende een onverdeeld 9/1.000ste en 1/1.000ste aandeel in na te vermelden gemeenschap, bestaande uit het voortdurend recht van erfpacht van een perceel grond (AB 1998 voor woningcorporaties; canon afgekocht tm 30-9-2052), eigendom van de gemeente Amsterdam, gelegen aan de Granidastraat te Amsterdam, met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstal, bestaande uit 72 woningen en 73 bergingen alsmede een aantal gemeenschappelijke ruimten, plaatselijk bekend Granidastraat 46 tm 80 (even) te Amsterdam, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten, kadastraal bekend gemeente Sloten, Sectie N nr 536, groot 26 are 96 ca.

Huren/Gebruik:

de registergoederen zijn in gebruik bij de eigenaar, die op grond van de hypotheekvoorwaarden voor de kwitantie kooppenningen ontruimd, vrij van huur en gebruik dient op te leveren. Vermoedelijke indeling: entree, hal, toilet, badkamer met douche en wastafel, woonkamer, slaapkamer, keuken en balkon (bereikbaar via keuken en slaapkamer).

Lasten per jaar:

onroerende zaak belasting € 76,85; rioolrecht/aansluitrecht € 131,93; bijdrage VvE € 825,12; overige lasten p.m..Tezamen aan bekende lasten per jaar € 1.033,90. onroerende zaakbelasting en rioolrecht (2007 en 2008) € 400,81; servicekosten € 1.078,55.

het rech

uw tel.

uik de W

p), 80

16-06-2008

Achterstallige lasten: Betaling:

vóór of uiterlijk op 23 juli 2008.

Aanvaarding:

na betaling der kooppenningen en het verder terzake de veiling verschuldigde.

51


3-6800 • Verkooplijst.qxp

16-06-2008

11:27

Pagina 52

Granidastraat

BIJZONDERE BEPALINGEN: Rechtsgedingen: m.b.t. het registergoed lo(o)p(t)en er voor zover bekend geen rechtsgeding(en). Onteigening: m.b.t. het registergoed is geen onteigening aangezegd en geen voornemen tot onteigening bekend. Betaling binnen 8 dagen: uiterlijk binnen 8 dagen dient koper te betalen: - de kosten als bedoeld in art. 9 lid 1 onder a en c tm i AVEA 2001; - de waarborgsom als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVEA 2001; - het honorarium volgens het tarief van het notariskantoor, zijnde 2% van de koopsom; - de kosten van de - eventuele - akte de command; - het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches; - de kosten van het veilinghuis, volgens haar tarief; - courtage makelaar-koper indien aangewezen; - de achterstallige lasten, zoals hiervoor vermeld; - leges milieu, gemeente, registratiekosten (€ 45,44); - kosten doorhaling hypotheken en beslagen; - administratieve kosten VvE (€ 92,50), e.e.a. te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.Voor rekening van verkoper zijn alle overige aan de veiling verbonden kosten, e.e.a. te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting. Verrekening baten en lasten: de baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper. Er zal geen verrekening van lasten plaatsvinden. De achterstanden komen voor rekening van koper. Betaling koopsom: de koopsom en hetgeen overigens terzake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 23 juli 2008. Plok (inzetpremie): de plokpenning bedraagt € 1.500,— excl. b.t.w.. De direktie-makelaar betaalt de inzetpremie, indien de inzetter makelaar-koper is, conform het bepaalde in art. 7 lid 2 sub a AVEA 2001 aan de notaris uiterlijk op de dag van de veiling door overmaking naar of storting op diens kwaliteitsrekening voor derdengelden. Belasting: wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd. Verzekering: de verzekering met betrekking tot het onroerend goed loopt via de VvE. Garanties: verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene wat hij terzake het veilingobject meedeelt of waarvan mededeling achterwege blijft. 52

Ris Aa mo inf Mi blij lijk we ma zo of en he me zo En sta ge On on me toe Ko Vv ad van Erf ve vo reg 3 luid ap ge ten rec he en erf les éé mi ge Ap akt vo kad van van Erf be 19


aat

. ei-

zijn de

oor en

per

de EA ens

be-

ent

3-6800 • Verkooplijst.qxp

16-06-2008

11:27

Pagina 53

Risico: alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn van de gunning af voor rekening van de koper. Aanschrijving: blijkens kadastrale recherche d.d. 9-6-2008 zijn er geen (voor-)aanschrijving(en) en of mondelinge aanzeggingen bekend; verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie. Milieu: m.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat het verkochte in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, zodat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen; het hem voorts niet bekend is dat zich in het verkochte (ondergrondse) opslagtanks, zoals olie- en septictanks bevinden; het hem niet bekend is dat zich in het verkochte asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden. De verkoper aanvaardt evenwel geen enkele aansprakelijkheid omtrent de mogelijke aanwezigheid cq gevolgen van stoffen in, onder of aan het registergoed welke volgens de geldende milieumaatstaven schadelijk zouden kunnen zijn voor mens en milieu of de ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of het nemen van andere maatregelen. Energie (EPA): m.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. Ontruiming: indien het registergoed niet vrij van gebruik worden geleverd, kan de koper de ontruiming bewerkstelligen uit kracht van de grosse van de daartoe benodigde akte(n), desnoods met behulp van de sterke arm; het bepaalde in artikel 20 lid 2 sub b en g AVEA 2001 is ten deze van toepassing. Kosten ontruiming: voor rekening en risico van koper. VvE: Vereniging van Eigenaars “Granidastraat 46/80” te Amsterdam, administrateur: Pro VvE Beheer, adres: Karspeldreef 2 (postadres: Postbus 12636, 1100 AP Amsterdam), tel.nr. 020 3987777. Opgave van het verenigingssaldo per 30-6-2007: € 214.641,63. Erfdienstbaarheid: t.a.v. bijzondere verplichtingen betreffende het te veilen onroerend goed, wordt verwezen naar een akte van splitsing erfpachtrecht en vestiging erfdienstbaarheden, op 2-6-2003 voor mr. J.C.R. van Reedt Dortland, notaris te Amsterdam verleden, bij afschrift ingeschreven in register hypotheken 4 van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Amsterdam op 3 juni daarna, in deel 18734, nr 81, waarin onder meer het navolgende voorkomt, woordelijk luidende: “ VESTIGING ERFDIENSTBAARHEID.1.In verband met de voorgenomen splitsing in appartementsrechten van voormelde afzonderlijke erfpachtrechten met de zich daarop bevindende gebouwen zal door de erfpachtster een erfdienstbaarheid gevestigd worden onder de opschortende voorwaarde dat de gerechtigdheid tot de na de splitsing ontstane afzonderlijke erfpachtrechten niet meer aan één gerechtigde toekomt. 2. Bij deze vestigt de erfpachtster ter uitvoering van het onder 1 vermelde - onder opschortende voorwaarde als daar vermeld - over en weer ten laste en ten behoeve van de percelen kadastraal bekend gemeente Sloten, sectie N, nrs 536 en 537 de erfdienstbaarheid inhoudende de verplichting om de tussen de gebouwen, plaatselijk bekend Lucellestraat 1 tm 35 en Granidastraat 46 tm 80 te Amsterdam gelegen gemeenschappelijke tuinen, als één gemeenschappelijke siertuin in te richten en in stand te houden. Het is niet toegestaan door middel van een erfafscheiding een scheidslijn aan te brengen tussen de tuin behorende bij het gebouw Lucellestraat 1 tm 35 en de tuin behorend bij het gebouw Granidastraat 46 tm 80.”. Appartementsrecht: ten deze wordt speciaal verwezen naar de bepalingen die zijn opgenomen in de akte van splitsing in appartementsrechten op 2-6-2003 voor notaris mr. J.C.R. van Reedt Dortland voornoemd verleden, bij afschrift ingeschreven in register hypotheken 4 van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Amsterdam op 3 juni daarna, in deel 19735, nr 36, en het daarin van toepassing verklaarde modelreglement, welke bepalingen, evenals de verdere inhoud van de akte van splitsing en een eventueel huishoudelijk reglement, mede verbindend zijn voor koper. Erfpacht: het erfpachtrecht betrekking hebbende op het registergoed, oorspronkelijk kadastraal bekend gemeente Sloten, sectie N, nr 247, werd in tijdelijke erfpacht uitgegeven bij akte op 29-121992 voor mr. S.J.J. Wiersema, notaris te Amsterdam verleden, bij afschrift ingeschreven in register 53


3-6800 • Verkooplijst.qxp

16-06-2008

11:27

Pagina 54

hypotheken 4 van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Amsterdam op diezelfde dag in deel 11291, nr 41.-Bij akte op 26-11-2002 verleden voor notaris mr. J.C.R. van Reedt Dortland voornoemd verleden, bij afschrift ingeschreven in register hypotheken 4 van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Amsterdam op 27 november daarna in deel 18630, nr 129, is voormeld erfpachtrecht geconverteerd in een voortdurend recht van erfpacht waarop van toepassing zijn de Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht voor woningcoöperaties 1998, vastgesteld door de Gemeenteraad van Amsterdam bij zijn besluit van 11-11-1998 nr 532, vastgelegd in een notariële akte d.d. 18-12-1998, van welke akte een afschrift is ingeschreven in voormelde Openbare Registers op 21-12-1998 in register 4, deel 15517, nr 15. -Bij vornoemde akte van splitsing erfpachtrecht en vestiging erfdienstbaarheden op 2-6-2003 verleden voor notaris mr. J.C.R. van Reedt Dortland voornoemd verleden, is het erfpachtrecht betrekking hebbende op het perceel oorspronkelijk kadastraal bekend gemeente Sloten, sectie N, nr 247 gesplitst in 2 erfpachtrechten welke betrekking hebben op de percelen kadastraal bekend gemeente Sloten, sectie N nrs 536 en 537, onder handhaving van de toen geldende erfpachtvoorwaarden waarbij de jaarlijkse canon voor de erfpacht met betrekking tot het perceel kadastraal bekend gemeente Sloten, sectie N. nr 536 werd vastgesteld op € 2.004,19 en dient bij vooruitbetaling in halfjaarlijkse termijnen te worden voldaan op 1 april en 1 oktober van elk jaar. Bijzondere erfpachtbepalingen. Naast voormelde Algemene bepalingen voor voortdurende erfpacht voor woningcorporaties 1998 Amsterdam blijven - voor zover mogelijk - van toepassing de bijzondere erfpachtbepalingen zoals genoemd: 1. in de akte waarbij voormelde tijdelijke erfpacht werd gevestigd, woordelijk luidende:“B. onder de bepaling dat het terrein bebouwd dient te blijven met 144 woningen, welke slechts als zodanig mogen worden gebruikt.De halfjaarlijkse termijnen van de canon moeten bij vooruitbetaling worden voldaan voor of op de eerste april en de eerste oktober van elk jaar.” 2. in voormelde akte van conversie erfpachtrechten, woordelijk luidende: “Einde tijdvak.Het einde van het tijdvak zoals bedoeld in artikel 12 van de Algemene bepalingen voor voortdurende erfpacht van woningcorporaties 1998 Amsterdam is in onderling overleg vastgesteld op 30-3-2024. Op 31-3-2024 vangt een nieuw tijdvak aan.Wijzigingen in erfpacht bij het einde van het tijdvak.In afwijking van het bepaalde in artikel 12 lid 3 van de Algemene bepalingen voor voortdurende erfpacht voor woningcorporaties 1998 Amsterdam hebben B en W de gelegenheid tot 6 maanden voor de aanvang van een nieuw tijdvak de erfpachtster schriftelijk in kennis te stellen van eventuele nieuwe algemene bepalingen en de, op basis van het bepaalde in de leden 1. en 2., door de Gemeente berekende nieuwe grondwaarde en nieuwe canon. Financiële regime. Het financiële regime alsmede de afspraken voortvloeiende uit het Uitvoeringsbesluit Erfpacht Woningcorporaties dan wel de regelingen die door de Gemeente Amsterdam ter vervanging daarvan of ter aanvulling daarop zullen zijn gesteld, zoals van toepassing op het tijdelijke recht van erfpacht, blijven onverkort van toepassing op het geconverteerde recht van erfpacht. Meer in het bijzonder geldt voor de “uitsluiting canonindexering” het volgende: De canonindexering zoals bedoeld bij artikelen 9 en 10 van de Algemene bepalingen van voortdurende erfpacht voor woningcorporaties 1998 Amsterdam worden tot het einde van het tijdvak uitgesloten zonder dat de geldende canon met een toeslagpercentage wordt verhoogd.Voor wat betreft het financiële regime blijft voor het lopende tijdvak gelden hetgeen eerder tussen partijen is overeengekomen.” - Bij voormelde akte houdende splitsing in appartementsrechten is de jaarlijkse canon voor het registergoed onder 1 vastgesteld op € 804,34 en voor het registergoed onder 2 op € 5,00, welke canons voor een periode van 50 jaar, te weten van 1-10-2002 tot 1-102052, zijn afgekocht. Gunning: de verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 24 uur na de veiling van het betreffende perceel. Opbod €

54

Afslag €

Di No

Pe

Hu

La

Ac

Be

Aa


3-6800 • Verkooplijst.qxp

de nd het , is van 98, 32, in kte mr. het htnrs kse tie te ast 98 als “B. als ng kte als poen in ies uw en ndrtde van erhet van het oor en de ed 0-

16-06-2008

11:27

Pagina 55

Direktie-makelaar: Notaris:

M.G. Straathof (Straathof Makelaars O.G., tel. 6757466). Mevrouw Mr A.M.J.M. Ploumen (Van Doorne N.V.).

Perceel nr. 26:

Executoriale verkoping ex art. 3:268 BW; juncto 3:254 B.W.. Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de 4-kamerflatwoning, (vermoedelijke indeling: entree, garderobe en bergkast, eetkamer, woonkamer, 3 slaapkamers, keuken en een badkamer) op de 2e verdieping (bruto opp. ca 80m2) met afzonderlijke berging op de begane grond, plaatselijk bekend te 1024 CM Amsterdam als LOODSKOTTERHOF 93,kadastraal bekend gemeente Amsterdam, Sectie AM nr 58 A50, omvattende het 1075/64030e onverdeeld aandeel in de gemeenschap,bestaande uit het voortdurend recht van erfpacht van de grond (AB 1955, canon vast tm 31-12-2038) eigendom van de gemeente Amsterdam, met de rechten van de erfpachter op de daarop gestichte opstal, zijnde het flatgebouw, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Buiksloot,Sectie A nr 2247,groot 21 are 73 ca.

Huren/Gebruik:

het registergoed is in gebruik bij de eigenaar, die op grond van de hypotheekvoorwaarden voor de kwitantie kooppenningen ontruimd, vrij van huur en gebruik dient op te leveren.

Lasten per jaar:

onroerende zaak belasting €86,13; rioolrecht/aansluitrecht € 131,93; bijdrage VvE € 1.440,— (per 1-7-2008 € 130,— per maand); hoogheemraadschap € 26,14; erfpachtcanon € 164,26. Tezamen aan bekende lasten per jaar € 1.848,46. onroerende zaakbelasting en rioolrecht € 1.523,74; servicekosten € 714,20; erfpachtcanon € 82,13.

Achterstallige lasten: Betaling:

vóór of uiterlijk op 23 juli 2008.

Aanvaarding:

na betaling der kooppenningen en het verder terzake de veiling verschuldigde.

ch

Loodskotterhof

55


3-6800 • Verkooplijst.qxp

16-06-2008

11:27

Pagina 56

BIJZONDERE BEPALINGEN: Rechtsgedingen: m.b.t. het registergoed lo(o)p(t)en er voor zover bekend geen rechtsgeding(en). Onteigening: m.b.t. het registergoed is geen onteigening aangezegd en geen voornemen tot onteigening bekend. Betaling binnen 8 dagen: uiterlijk binnen 8 dagen dient koper te betalen: - de kosten als bedoeld in art. 9 lid 1 onder a en c tm i AVEA 2001; - de waarborgsom als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVEA 2001; - het honorarium volgens het tarief van het notariskantoor, zijnde 2% van de koopsom; - de kosten van de - eventuele - akte de command; - het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches; - de kosten van het veilinghuis, volgens haar tarief; - courtage makelaar-koper indien aangewezen; - de achterstallige lasten, zoals hiervoor vermeld; - leges milieu, gemeente, registratiekosten (€ 45,44); - kosten doorhaling hypotheken en beslagen; - intredingskosten VvE (€ 136,13), e.e.a. te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting. Voor rekening van verkoper zijn alle overige aan de veiling verbonden kosten, e.e.a. te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting. Verrekening baten en lasten: de baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper. Er zal geen verrekening van lasten plaatsvinden. Betaling koopsom: de koopsom en hetgeen overigens terzake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 23 juli 2008. Er zal een rentevergoeding verschuldigd zijn over de koopprijs vanaf het moment van gunning tot aan de datum van het passeren van de akte kwitantie kooppenningen. Plok (inzetpremie): de plokpenning bedraagt € 1.500,— excl. b.t.w.. De direktie-makelaar betaalt de inzetpremie, indien de inzetter makelaar-koper is, conform het bepaalde in art. 7 lid 2 sub a AVEA 2001 aan de notaris uiterlijk op de dag van de veiling door overmaking naar of storting op diens kwaliteitsrekening voor derdengelden. Belasting: wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd. Verzekering: de verzekering met betrekking tot het onroerend goed loopt via de VvE. Garanties: verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene wat hij terzake het veilingobject meedeelt of waarvan mededeling achterwege blijft. Risico: alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn van de gunning af voor rekening van de koper. Aanschrijving: blijkens kadastrale recherche d.d. 20-5-2008 zijn er geen (voor-)aanschrijving(en) en of mondelinge aanzeggingen bekend; verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie. Milieu: m.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat het verkochte in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, zodat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen; het hem voorts niet bekend is dat zich in het verkochte (ondergrondse) opslagtanks, zoals olie- en septictanks bevinden; het hem niet bekend is dat zich in het verkochte asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden. De verkoper aanvaardt evenwel geen enkele aansprakelijkheid omtrent de mogelijke aanwezigheid cq gevolgen van stoffen in, onder of aan het registergoed welke volgens de geldende milieumaatstaven schadelijk zouden kunnen zijn voor mens en milieu of de ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of het nemen van andere maatregelen. Energie (EPA): m.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. Ontruiming: indien het registergoed niet vrij van gebruik wordt geleverd, kan de koper de ontruiming bewerkstelligen uit kracht van de grosse van de daartoe benodigde akte(n), desnoods met behulp van de sterke arm; het bepaalde in artikel 20 lid 2 sub b en g AVEA 2001 is ten deze van toepassing. 56

Ko Vv 11 Erf naa van Die wa ges Ge akt de bij akt ren om me gro ter jaa rek aan be kad gro geh gem bijz be de van hie gea no sch he on pa be aan we Ak ges ver op vas op Gu da

Op


3-6800 • Verkooplijst.qxp

. ei-

alle g. oor

per ng het

de EA ens

be-

ent

r. of tie. uit areuere ks, de en aan oor ng ie-

ng van

16-06-2008

11:27

Pagina 57

Kosten ontruiming: voor rekening van koper. VvE: administrateur van de VvE de Grote Loodskotterhof is p/a de heer J.M.C.B. Brans,Zwaansburg 12, 1121 GM Landsmeer; opgave van het verenigingssaldo per 1 januari 2008: € 136.049,96. Erfpacht: t.a.v. bijzondere verplichtingen betreffende het te veilen onroerend goed, wordtverwezen naar de bepalingen die voorkomen in akte uitgifte erfpacht op 27-7-1965 voor een plaatsvervanger van E. Spier, notaris te Amsterdam, verleden, bij afschrift ingeschreven in register hypotheken 4 van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Amsterdam op diezelfde dag in deel 4218 nr 86, waarin woordelijk staat vermeld en voor zover leesbaar in de akte): “Deze uitgifte in erfpacht geschiedt:A: Onder de Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht, vastgesteld door de Gemeenteraad van Amsterdam bij zijn besluit van 3-3-1937 nr 51, gehecht aan een notarieel verleden akte van depot en met die akte overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam, 28-5-1937 in deel 3037 nr 33, [___] die Algemene Bepalingen zijn gewijzigd door de Gemeenteraad van Amsterdam bij zijn besluit van 25-5-1955 nr 528, gehecht aan een notarieel verleden akte van depot en met die akte overgeschreven ten voormelde hypotheekkantore op 30-9-1955 in deel 3770, nr 126, verklarende de komparanten met die Algemene Bepalingen bekend te zijn en daarvan geen nadere omschrijving te verlangen. B: Voor alle terreinen onder de navolgende bijzondere bepalingen waarin met “de terreinen” wordt bedoeld: de bij deze akte in voortdurende erfpacht uitgegeven en aanvaarde grond:1. de bebouwing van de terreinen moest zijn voltooid vóór 1-7-1965; 2. de halfjaarlijkse termijnen van de canon moeten worden voldaan vóór of op de eerste januari en de eerste juli van elk jaar; 3. op de grond, op de tekening aangegeven met gele kleur, zal van gemeentewege doch voor rekening van de erfpachtster een verharding worden aangebracht en onderhouden; de kosten van het aanbrengen van deze verharding en van het onderhoud daarvan, wat het terrein kadastraal nr 2247 betreft, groot f 310,—; wat het terrein kadastraal nr 2248 betreft, groot f 103,— en wat het terrein, kadastraal nr 2249 betreft, groot f 207,—, dus in totaal f 620,—, zijn door de erfpachtster voldaan;4. de grond, die op de tekening is aangegeven met lichtrode kleur moet worden aangelegd, aangelegd gehouden en onderhouden als gemeenschappelijke tuin, zulks ten genoegen van B en W; op of in deze gemeenschappelijke tuin mogen, behoudens het krachtens de wet of verordening bepaalde, alleen met bijzondere schriftelijke vergunning van B en W afscheidingen worden geplaatst; 5. de gemeente behoudt zich het recht voor, het onderhoud van de onder 4 bedoelde gemeenschappelijke tuin en van de eventueel geplaatste afscheidingen geheel of gedeeltelijk van gemeentewege doch voor rekening van de erfpachtster te doen uitvoeren, indien het onderhoud van deze tuin of van de afscheidingen hiervan naar het oordeel van B en W aanleiding geeft de hieruit voortvloeiende kosten zullen worden geacht verschuldigd te zijn ter zake van de erfpacht.Wat het terrein kadastraal nr 2248 betreft voorts nog onder de navolgende bijzondere bepaling: B en W hebben de bevoegdheid over de als gemeenschappelijke tuin aangelegde grond of over een gedeelte daarvan te allen tijde te beschikken: a) voor het leggen, hebben en onderhouden van rioleringen, buizen en kabels en voor het plaatsen, hebben en onderhouden van lantaarnpalen, schakelkasten en dergelijke; b) voor het aanleggen of verbreden van paden en wegen; c) voor het aanleggen van aangelegenheden en treffen van andere voorzieningen ten behoeve van de recreatie; een en ander met dien verstande, dat de erfpachtster uit dien hoofde geen aanspraak kan maken op vermindering van de [_____] dat de gemeente de schade aan de tuinaanleg, welke [_____] van de uitvoering van de desbetreffende werken, op haar kosten zal doen herstellen.”. Akte van splitsing en splitsingsreglement: het gebouw waarvan het registergoed deel uitmaakt is gesplitst in appartementsrechten bij akte van splitsing op 26-11-1965 voor notaris E. Spier, voornoemd, verleden, bij afschrift ingeschreven in register hypotheken 4 van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Amsterdam op diezelfde dag in deel 4232 nr 69. In deze akte is het reglement vastgesteld. Koper verklaart de bijzondere bepalingen en de in het reglement opgelegde verplichtingen opgenomen in voormelde akte van splitsing te aanvaarden en te zullen nakomen. Gunning: de verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 24 uur na de veiling van het betreffende perceel. Opbod €

Afslag € 57


3-6800 • Verkooplijst.qxp

16-06-2008

11:27

Pagina 58

Direktie-makelaar: Notaris:

M.G. Straathof (Straathof Makelaars O.G., tel. 6757466). Mevrouw Mr A.M.J.M. Ploumen (Van Doorne N.V.).

Perceel nr. 27:

Executoriale verkoping ex art. 3:268 BW; juncto 3:254 B.W.. Twee appartementsrechten (in één koop), resp. rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de 2e verdieping alsmede van de berging gelegen in het souterrain van na te melden gebouw, plaatselijk bekend te 1012 VH Amsterdam als SINGEL 121-II, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, Sectie F nrs 7140 A11 (woning) en A7 (berging).

UITGESTELD T.N.A.

Direktie-makelaar: Notaris:

M.G. Straathof (Straathof Makelaars O.G., tel. 6757466). Mevrouw Mr A.M.J.M. Ploumen (Van Doorne N.V.).

Perceel nr. 28:

Executoriale verkoping ex art. 3:268 BW; juncto 3:254 B.W.. Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning (bvo ca 40m2) gelegen op de 1e verdieping met een berging op de zolderverdieping van het hierna te melden gebouw, plaatselijk bekend te 1051 AP Amsterdam als DE WITTENKADE 190-I, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, Sectie Y nr 3801 A3, uitmakende het 1/8e onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het gebouw, gelegen aan de De Wittenkade 190-192 te Amsterdam, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Amsterdam, Sectie Y nr 2630, groot 2 are.

Huren/Gebruik:

de eigenaar dient conform de hypotheekvoorwaarden het appartement voor de kwitantie kooppenningen geheel ontruimd en vrij van huur op te leveren. Het registergoed is in gebruik als woning. De vermoedelijke indeling is als volgt: entree, hal, woonkamer, keuken, badkamer en een slaapkamer.

Lasten per jaar:

onroerende zaak belasting € 72,21; rioolrecht/aansluitrecht € 131,93, hoogheemraadschap € 8,47; bijdrage VvE € 324,24.Tezamen aan lasten per jaar € 536,85. onroerende zaakbelasting en rioolrecht € 1.435,27; servicekosten 2007+2008 € 486,36.

Achterstallige lasten: Betaling:

vóór of uiterlijk op 23 juli 2008.

Aanvaarding:

na betaling der kooppenningen en het verder terzake de veiling verschuldigde.

58

BI

Re On ge Be -d -d -h -d -h -d -c -d - le -k e.e alle om Ve rek Be ve ve pa Plo inz 20 kw Be las Ve Ga dat


3-6800 • Verkooplijst.qxp

16-06-2008

11:27

Pagina 59

het de lijk

tie

De Wittenkade

de op nd

te erw, de nd

arvan De en,

93, en

en

ng

BIJZONDERE BEPALINGEN: Rechtsgedingen: m.b.t. het registergoed lo(o)p(t)en er voor zover bekend geen rechtsgeding(en). Onteigening: m.b.t. het registergoed is geen onteigening aangezegd en geen voornemen tot onteigening bekend. Betaling binnen 8 dagen: uiterlijk binnen 8 dagen dient koper te betalen: - de kosten als bedoeld in art. 9 lid 1 onder a en c tm i AVEA 2001; - de waarborgsom als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVEA 2001; - het honorarium volgens het tarief van het notariskantoor, zijnde 2% van de koopsom; - de kosten van de - eventuele - akte de command; - het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches; - de kosten van het veilinghuis, volgens haar tarief; - courtage makelaar-koper indien aangewezen; - de achterstallige lasten, zoals hiervoor vermeld; - leges milieu, gemeente, registratiekosten (€ 45,44); - kosten doorhaling hypotheken en beslagen, e.e.a. te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.Voor rekening van verkoper zijn alle overige aan de veiling verbonden kosten, e.e.a. te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting. Verrekening baten en lasten: de baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper. Er zal geen verrekening van lasten plaatsvinden. Betaling koopsom: de koopsom en hetgeen overigens terzake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 23 juli 2008. Er zal een rentevergoeding verschuldigd zijn over de koopprijs vanaf het moment van gunning tot aan de datum van het passeren van de akte kwitantie kooppenningen. Plok (inzetpremie): de plokpenning bedraagt € 1.500,— excl. b.t.w.. De direktie-makelaar betaalt de inzetpremie, indien de inzetter makelaar-koper is, conform het bepaalde in art. 7 lid 2 sub a AVEA 2001 aan de notaris uiterlijk op de dag van de veiling door overmaking naar of storting op diens kwaliteitsrekening voor derdengelden. Belasting: wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd. Verzekering: de verzekering met betrekking tot het onroerend goed loopt via de VvE. Garanties: verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene wat hij terzake het veilingobject meedeelt of waarvan mededeling achterwege blijft. 59


3-6800 • Verkooplijst.qxp

16-06-2008

11:27

Pagina 60

Risico: alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn van de gunning af voor rekening van de koper. Aanschrijving: na informatie bij de Bouw- en Woningdienst d.d. 14-5-2008 bij mevrouw H. el Kouaa, medewerker Vergunningen en Handhaving, is gebleken dat er geen (voor-)aanschrijving(en) en of mondelinge aanzeggingen bekend zijn; verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie. Milieu: m.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat het verkochte in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, zodat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen; het hem voorts niet bekend is dat zich in het verkochte (ondergrondse) opslagtanks, zoals olie- en septictanks bevinden; het hem niet bekend is dat zich in het verkochte asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden. De verkoper aanvaardt evenwel geen enkele aansprakelijkheid omtrent de mogelijke aanwezigheid cq gevolgen van stoffen in, onder of aan het registergoed welke volgens de geldende milieumaatstaven schadelijk zouden kunnen zijn voor mens en milieu of de ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of het nemen van andere maatregelen. Energie (EPA): m.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. Ontruiming: indien het registergoed niet vrij van gebruik worden geleverd, kan de koper de ontruiming bewerkstelligen uit kracht van de grosse van de daartoe benodigde akte(n), desnoods met behulp van de sterke arm; het bepaalde in artikel 20 lid 2 sub b en g AVEA 2001 is ten deze van toepassing. Kosten ontruiming: voor rekening van koper. VvE: Vereniging van Eigenaars Wittenkade 192/192, administrateur: L. Velzel VVE Diensten Amsterdam en omstreken, Laurierstraat 164, 1012 PS Amsterdam(tel: 020-638 46 53); opgave van het verenigingssaldo per 31-12 van het voorgaande jaar p.m. Akte van splitsing en splitsingsreglement: het gebouw waarvan het registergoed deel uitmaakt, is gesplitst in appartementsrechten bij akte op 7-1-1994 voor mr. A.P. van Lidth de Jeude, notaris te Amsterdam, verleden, bij afschrift ingeschreven in register hypotheken 4 van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Amsterdam op 10 januari daarna in deel 11917 nr 27. In voormelde akte is van toepassing verklaard: het modelreglement, vastgesteld bij akte op 2-1-1992 voor een plaatsvervanger van mr. J.W. Klinkenberg, notaris te Rotterdam, bij afschrift ingeschreven in register hypotheken 4 van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Amsterdam op 8 januari daarna in deel 10777 nr 49. Koper verklaart de bijzondere bepalingen opgenomen in voormelde akte van splitsing en de in het van toepassing verklaarde splitsingsreglement opgelegde verplichtingen te aanvaarden en te zullen nakomen. Gunning: de verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 24 uur na de veiling van het betreffende perceel. Opbod €

60

Afslag €

Di No

Pe

UI

Di No

Pe

Hu

La

Be

Aa


3-6800 • Verkooplijst.qxp

r. aa, of en

uit areuere ks, de en aan oor ng

16-06-2008

11:27

Pagina 61

Direktie-makelaar: Notaris:

M.G. Straathof (Straathof Makelaars O.G., tel. 6757466). Mevrouw Mr A.M.J.M. Ploumen (Van Doorne N.V.).

Perceel nr.29:

Executoriale verkoping ex art. 3:268 BW; juncto 3:254 B.W.. Twee onderappartementsrechten (in één koop), resp.rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de maisonettewoning (bvo ca 110m2) gelegen op de begane grond en 1e verdieping met bijbehorende berging op de begane grond, alsmede van een parkeerplaats gelegen onder bouwdeel D (De Balk) op het niveau-2, plaatselijk niet nader aangeduid, plaatselijk bekend te 1019 EW Amsterdam als RIETLANDTERRAS 28, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, Sectie A nr 7815 A196 (woning), uitmakende een onverdeeld 110/16870ste aandeel in de gemeenschap.

UITGESTELD T.N.A..

retie

de ods van

Direktie-makelaar: Notaris:

R.P.Wijnen (Rob Wijnen Makelaardij o.z., tel. 3303028). Mr B.A.E.A. Berger (Schut|Van Os Notarissen).

Perceel nr.30:

Vrijwillige verkoping. Het kantoor met technische dienstruimte (bestemming bedrijfruimte) met ondergrond erf en verdere aanhorigheden, staande en gelegen te 1544 BC Zaandijk aan de LAGEDIJK 83,kadastraal bekend gemeente Zaandijk,Sectie A nr 7233, groot 20 are 12 ca.

Huren/Gebruik:

geschikt voor herontwikkeling. Bestemming, conform het vigerende bestemmingsplan omgeving Berkenweg, gemengde bebouwing met bijbehorende erven en eensgezinshuizen in gesloten bebouwing met bijbehorende erven.

Lasten per jaar:

onroerende zaak belasting € 1.533,86; waterschapslasten € 205,92. Tezamen aan lasten per jaar € 1.739,78.

Betaling:

vóór of uiterlijk op 23 juli 2008.

Aanvaarding:

na betaling der kooppenningen en het verder terzake de veiling verschuldigde.

en van

, is te het In 92 in op in de ch

61


3-6800 • Verkooplijst.qxp

16-06-2008

11:27

Pagina 62

Lagedijk

BIJZONDERE BEPALINGEN: Rechtsgedingen: m.b.t. het registergoed lo(o)p(t)en er voor zover bekend geen rechtsgeding(en). Onteigening: m.b.t. het registergoed is geen onteigening aangezegd en geen voornemen tot onteigening bekend. Betaling binnen 8 dagen: uiterlijk binnen 8 dagen dient koper te betalen: - de kosten als bedoeld in art. 9 lid 1 onder a tm d AVA 2001; - de waarborgsom als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVA 2001; - het honorarium volgens het tarief van het notariskantoor, zijnde 1.5% van de koopsom; - de kosten van de - eventuele - akte de command; - het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches; - de kosten van het veilinghuis, volgens haar tarief; - courtage makelaar-koper indien aangewezen, e.e.a. te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.Voor rekening van verkoper zijn alle overige aan de veiling verbonden kosten, e.e.a. te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting. Verrekening baten en lasten: de baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper. Betaling koopsom: de koopsom en hetgeen overigens terzake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 23 juli 2008. Plok (inzetpremie): de plokpenning bedraagt € 7.500,— excl. b.t.w.. De direktie-makelaar betaalt de inzetpremie, indien de inzetter makelaar-koper is, conform het bepaalde in art. 7 lid 2 sub A AVA 2001 aan de notaris uiterlijk op de dag van de veiling door overmaking naar of storting op diens kwaliteitsrekening voor derdengelden. Belasting: wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd. Verzekering: koper in veiling dient het onroerend goed vanaf de gunning zelf te verzekeren. Het object is verzekerd bij Amstelvoorden Assurantien voor € 1.450.000,— Garanties: verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene wat hij terzake het veilingobject meedeelt of waarvan mededeling achterwege blijft. Risico: alle risico’s zijn van de gunning af voor rekening van de koper. Aanschrijving: na informatie bij de Bouw- en Woningdienst van de gemeente Zaanstad d.d. 3-62008 bij mevrouw H. Kooi, is gebleken dat er geen (voor-)aanschrijving(en) en of mondelinge aanzeggingen bekend zijn; verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie. 62

Mi wa an ge ne do be str on bo ha rek de eld loc ge op On van Za ge kw on be tan inf En sta ge Erf ver he ver Di Hy tite tez he ven he tijd eve erv sch and eig ged Ele op No laa op


ijk

. ei-

zijn de

oor

per

de VA ens

be-

Het

ent

-6ge ie.

3-6800 • Verkooplijst.qxp

16-06-2008

11:27

Pagina 63

Milieu: m.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat het verkochte in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, zodat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen; in het verkennend bodemonderzoek d.d. 14-5-2005, uitgevoerd door Hofstede c.s., Milieuadviseurs/Bedrijfsadviseurs te Bilthoven, is onder meer het volgende bepaald: “Geconcludeerd moet worden, dat er geen bodemverontreiniging is gevonden die rechtstreeks in verband is te brengen met het langdurige bedrijfsmatige gebruik. Alhoewel er bij bodemonderzoek altijd sprake is van een zogenaamd restrisico (een kans op niet ontdekte bodemverontreiniging) wordt die hier echter niet bijzonder groot geacht.Bij ongewijzigde handhaving van het huidige terreingebruik en -inrichting behoeft met de bodemverontreiniging geen rekening te worden gehouden. Bij voortgezet gebruik als bedrijfsterrein moet er bij nieuwbouw of dergelijke wel rekening mee worden gehouden dat eventueel af te voeren grond niet zonder meer elders mag worden hergebruikt en dat aan de afvoer daarvan extra kosten zijn verbonden. Indien de locatie zou worden herontwikkeld voor woningbouw moet wel met specifieke saneringsmaatregelen rekening worden gehouden.Ter plaatse van toekomstige tuinen moet dan door ontgraving en ophoging een schone leeflaag van minimaal 1,0 meter dikte worden gecreëerd.” . Ondergrondse tanks en bodemgesteldheid: blijkens informatie uit het Bodeminformatiesysteem van de gemeente Zaanstad is onder de projectnaam “Pielkenrood Zaandijk” aan de Lagedijk 83 te Zaandijk een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd door Heidemij Advies. Het rapport genummerd 633-11655 en gedateerd 5-1-1988, vermeldt volgens het Bodeminformatiesysteem als kwaliteit: sterk verontreinigd (omvang onbekend).Volgens informatie uit het bestand met particuliere ondergrondse tanks van de gemeente Zaanstad, verkregen via de actie tankslag, is een melding bekend d.d. 6-3-1985 aan de Lagedijk 83 te Zaandijk (tankslag 1). Voorts is vermeld: Opmerking tankslag 3: één tank ligt onder beton.Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie. Energie (EPA): m.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. Erfdienstbaarheden: t.a.v. bijzondere verplichtingen betreffende het te veilen onroerend goed, wordt verwezen naar: Erfdienstbaarheden, Kwalitatieve verplichtingen. Er zijn geen andere erfdienstbaarheden of kwalitatieve verplichtingen dan de bepalingen in een akte van levering, op 1-12-1981 verleden voor J.J. Schuld, destijds notaris te Gennep, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Amsterdam op 2-12-1981 in het register Hypotheken 4, in deel 6873, nr 72, waarin onder meer woordelijk staat vermeld:“Blijkens voormelde titel van aankomst werd ten behoeve van de bij die akte (d.d. 7-3-1968) verkochte percelen (thans tezamen vormende het bij deze overgedragen perceel A. 4995), als heersende erven, en ten laste van het kadastrale perceel Gemeente Zaandijk, sectie A, nr 4292, voorzover destijds in eigendom verblijvende aan de verkoper, de heer Dirk Pieter Koene, als lijdend erf, gevestigd: de erfdienstbaarheid van het hebben van een olietank in de grond van 4292 en het recht de tank te vullen op ieder gewenst tijdstip via de poort van het perceel Beukenlaan 7, waarvoor de huurder cq eigenaar een sleutel eventueel ter beschikking moet stellen, terwijl het onderhoud bij de eigenaar van het heersende erven is, en verder met het recht de tank eventueel te repareren onder verplichting de aangebrachte schade te doen herstellen.” En “Koper kan het verkochte in ontruimde staat, vrij van huur en/of andere gebruiksrechten van derden, in eigen gebruik en genot aanvaarden op heden en zich als eigenaar in het bezit daarvan stellen, behoudens wat betreft een tot transformatorstation ingericht gedeelte van het perceel, dat sedert 1-1-1969 tot wederopzegging is verhuurd aan het Provinciaal Electriciteitsbedrijf van Noord-Holland te Bloemendaal (bij huurcontract, geregistreerd te Haarlem op 29-10-1970, welk huurcontract koper bekend is) en behoudens de rechten van de Provincie Noord-Holland tot het leggen resp. plaatsen, hebben, onderhouden en zonodig verwijderen van enige laagspanningskabels en een verdeelkast (zoals geregeld bij overeenkomst, geregistreerd te Haarlem op 21-8-1969, aan koper bekend). Koper wordt, voor zoveel nodig, per heden gesubrogeerd in alle 63


3-6800 • Verkooplijst.qxp

16-06-2008

11:27

Pagina 64

rechten en verplichtingen van verkoper ten aanzien van die overeenkomsten.” Er zijn tevens geen andere erfdienstbaarheden of kwalitatieve verplichtingen dan de bepalingen in een akte van levering, op 22-11-1985 verleden voor P.J.A. Bisschop, destijds notaris te Wormerveer, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Amsterdam op 25-11-1985 in het register Hypotheken 4, in deel 6115, nr 59, waarin onder meer woordelijk staat vermeld: “8. Koopster is verplicht het gekochte terrein te gebruiken als bedrijfsterrein en is gerechtigd het terrein af te scheiden door middel van een rolpoort, één en ander overeenkomstig een door b en w van Zaanstad goedgekeurd plan.9. Koopster is niet gerechtigd om de inrichting en het gebruik van het gekochte, zoals bedoeld sub 8, zonder toestemming van b en w van Zaanstad te wijzigen, deze bepaling zal tevens van toepassing zijn bij ingebruikneming of huur van de grond door derde(n). 10. Ingeval van niet-nakoming of overtreding van het onder 8 en 9 bepaalde zal door de nalatige of weigerachtige partij of hun rechtsopvolger(s) aan de wederpartij een zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst dadelijk opeisbare boete worden verbeurd, groot éénduizend gulden (ƒ 1.000,—) voor elke dag, dat de niet-nakoming of overtreding voortduurt, één en ander onverminderd het recht om vergoeding van kosten, schaden en interessen van de weigerachtige of nalatige partij te vorderen. 11. Het verplaatsen van de op het gekochte staande lichtmast geschiedt door en voor rekening van de koopster. 12. Voorts verklaarden de comparanten, handelend als gemeld, bij deze akte te vestigen ten behoeve van het bij de gemeente in eigendom verblijvende gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Zaandijk, sectie A, nr 5522 en ten laste van het bij deze akte overgedragen perceel grond, de erfdienstbaarheid tot het hebben, houden, onderhouden, verwijderen en vernieuwen van de boven en in de grond gelegen rioleringen en P.T.T.-kabels.13. Het hiervoor sub 8 tm 12 bepaalde, alsook het in het onderhavige punt 13 bepaalde zal door koopster en haar rechtsopvolger(s) bij elke gehele of gedeeltelijke vervreemding van het te verkopen terrein (waarbij onder “vervreemding” mede is begrepen het vestigen van zakelijke rechten ander dan hypotheek) in elke volgende akte aan de nieuwe verkrijger dienen te worden opgelegd en ten behoeve van de gemeente Zaanstad door de vervreemder dienen te worden aangenomen, bij gebreke waarvan door de nalatige vervreemder ten behoeve van de gemeente Zaanstad een dadelijk opeisbare boete van ƒ 200.000,— zal worden verbeurd, welke boete zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst op eerste vordering van b en w voornoemd ten kantore van de comptabele moet worden voldaan.” Er zijn bovendien geen andere kwalitatieve verplichtingen dan de bepalingen in een akte van levering, op 3-10-2005 verleden voor mr. R.P. Jager, notaris te Haarlem, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Amsterdam op 4-10-2005 in het register Hypotheken 4, in deel 19313, nr 140, waarin onder meer woordelijk staat vermeld: “Partijen zijn overeengekomen de navolgende kwalitatieve verplichtingen te vestigen, welke thans over en weer worden gevestigd. Koper zal de activiteiten van verkoper op het hem in eigendom verblijvende terrein dulden. Impress Pielkenrood in Zaandijk is binnen de Impress Group gespecialiseerd in de vervaardiging van metalen verpakkingen met een inhoud van 10 tot 28 liter die met name worden gebruikt voor het verpakken van verf, chemie en olieproducten. Het productie proces bestaat uit knippen / vervormen / assembleren / inpakken / opslag & transport en vervolgens aflevering bij de klant. Het bedrijf heeft een ISO 9001 certificaat sinds 1991.Werktijden in dagdienst van 7.00 - 17.00 uur (vergunning voor 6.00 uur / 23.00 uur). Indien koper op het gekochte maximaal een achttal woningen (doet) ontwikkelen zal verkoper dit op het verkochte dulden. Partijen verklaren beiden de intentie te hebben een en ander in goed onderling overleg te laten plaatsvinden.” Overige bijzonderheden: blijkens een memo van de gemeente Zaanstad, Stedenbouw & Verkeer, Dienst Wijken, gedateerd 24-1-2005 inzake planvorming woningbouw ten noorden van Lagedijk 69 is onder meer het volgende vermeld:“Wat betreft planvorming voor woningen op deze locatie. Een invulling met grondgebonden woningen is goed denkbaar. Bestemmingsplan en opzet: de locatie ligt in het gebied waarvoor het bestemmingsplan Oud Zaandijk wordt gemaakt. Kenmerk van dit bestemmingsplan is het conserverend bestemmen van individuele panden aan de dijk en de paden. Aangezien het bestemmingsplan 10 jaar geldig is, is tevens een visie op structuurniveau gegeven voor de grotere bedrijventerreinen in het gebied.Een van de uitgangspunten is dat een pad vanuit Domineestuin wordt doorgetrokken tot aan de 64

Lag om no zo ge wo Be vo pa geg lijn ve wo pla in Pa pa tin tek rui bre on Gu da

Op

Di No

Pe

Hu

La

Be

Aa


en ng, en 85 “8. ein van het eze 10. of ng en erge en bij van kte en ub tsder ke de oor van enen van en in eld: ans om alime aat de 00 ttal de

eer, 69 en

ud van , is en de

3-6800 • Verkooplijst.qxp

16-06-2008

11:27

Pagina 65

Lagedijk. Doel hiervan is om het netwerk van langzaam verkeer fijnmaziger te maken en de omgeving van Gortershoek een aantrekkelijker verblijfgebied te maken. Het pad zou precies ten noorden van Lagedijk 69 uitkomen. Een voorstel van 8 woningen op deze locatie is mogelijk, echter zoals tekening laat zien, in een andere opzet dan voorgesteld. Vanaf deze zijde wordt een begin gemaakt met het pad, hieraan kunnen 2 woningen gesitueerd worden. Aan de dijk kunnen nog 6 woningen gerealiseerd worden. Bebouwing: in de loop van de tijd is er bebouwing aan de dijk verschenen die niet karakteristiek is voor deze locatie. Het betreft woningbouw die eenvormig is, waarbij het karakter van individuele panden verloren is gegaan. Sinds enige jaren dient bebouwing te voldoen aan de richtlijnen zoals gegeven in de Welstandsnota Zaanstad en het beeldkwaliteitplan Zaan en Dijk.Doel van deze richtlijnen is om het netwerk van oude linten en de beeldkwaliteit ervan te behouden en waar nodig te versterken. In bijgevoegde tekening is een voorstel gedaan voor een mogelijke indeling met woningen. Voor de 6 woningen aan de dijk is het niet persé nodig alleen individuele panden te plaatsen, maar wordt wel een dergelijke diversiteit geëist: voorkomen van teveel ritme en diversiteit in afmetingen. Bij verder uitwerking dient bovenstaand beleid geraadpleegd te worden. Parkeren en ontsluiting: de parkeereis is bekend en lijkt goed opgelost. Een achterpad vanaf het parkeerterrein ontsluit de woningen aan het pad. Het zijpad naar de dijk draagt naast de ontsluitingsfunctie voor de meest zuidelijke woningen ook bij aan de ruimtelijke opzet van het geheel. In de tekening staat in het zuidelijke woonpad nog een eigendomslijn getekend, onduidelijk is of deze ruimte bij het openbare woonpad gerekend kan worden. Het nieuwe woonpad is minimaal 5 meter breed (onder andere ten behoeve van kabels en leidingen) en zal voorlopig autovrij zijn.De ontsluiting naar het parkeerterrein is zoals voorgesteld 3 meter.”. Gunning: de verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 24 uur na de veiling van het betreffende perceel. Opbod €

Afslag €

Direktie-makelaar: Notaris:

V. Kinneging (Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V., tel 5893010). Mevrouw Mr S.M. van Lenning (Böggemann Kolhoff Van Lenning, Notarissen).

Perceel nr. 31:

Executoriale verkoping ex art. 514 e.v.WvBRv. De bedrijfsruimte (werkplaats) met ondergrond en verdere aanhorigheden, staande en gelegen te 2013 WS Haarlem aan de ZUID–BROUWERSSTRAAT 21, kadastraal bekend gemeente Haarlem, Sectie H nr 889, groot 85 ca.

Huren/Gebruik:

het registergoed is thans vermoedelijk in gebruik als werkplaats/ stallingsruimte. Bij de betaling van de kooppenningen zal het registergoed ontruimd worden opgeleverd, vrij van huur en/of gebruiksrechten ten behoeve van derden.

Lasten per jaar:

onroerende zaak belasting € 299,83; hoogheemraadschap Rijnland € 10,50.Tezamen aan lasten per jaar € 310,33.

Betaling:

vóór of uiterlijk op 23 juli 2008.

Aanvaarding:

na betaling der kooppenningen en het verder terzake de veiling verschuldigde. 65


3-6800 • Verkooplijst.qxp

16-06-2008

11:27

Pagina 66

On de me van Ko van Gu da

Op

Di

No

Pe Zuid-Brouwersstraat

BIJZONDERE BEPALINGEN: Rechtsgedingen: m.b.t. het registergoed lo(o)p(t)en er voor zover bekend geen rechtsgeding(en). Onteigening: m.b.t. het registergoed is geen onteigening aangezegd en geen voornemen tot onteigening bekend. Betaling binnen 8 dagen: uiterlijk binnen 8 dagen dient koper te betalen: - de kosten als bedoeld in art. 9 lid 1 onder a tm d AVEA 2001; - de waarborgsom als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVEA 2001; - het honorarium volgens het tarief van het notariskantoor, zijnde 2% van de koopsom; - de kosten van de - eventuele - akte de command; - het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches; - de kosten van het veilinghuis, volgens haar tarief; - courtage makelaar-koper indien aangewezen, e.e.a. te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting. Voor rekening van verkoper zijn alle overige aan de veiling verbonden kosten, e.e.a. te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting. Verrekening baten en lasten: de baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper. Betaling koopsom: de koopsom en hetgeen overigens terzake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 23 juli 2008. Plok (inzetpremie): de plokpenning bedraagt € 700,— excl. b.t.w.. De direktie-makelaar betaalt de inzetpremie, indien de inzetter makelaar-koper is, conform het bepaalde in art. 7 lid 2 sub A AVEA 2001 aan de inzetter ter veiling. Belasting: wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd. Verzekering: de verzekering m.b.t. het onroerend goed is niet bekend. Koper in veiling dient het onroerend goed vanaf de gunning zelf te verzekeren. Garanties: verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene wat hij terzake het veilingobject meedeelt of waarvan mededeling achterwege blijft. Risico: alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn van de gunning af voor rekening van de koper. Aanschrijving: na informatie bij de Bouw- en Woningdienst van de gemeente Haarlem d.d. 4-6-2008 bij M. van Ballweck, afdeling Dienstverlening, is gebleken dat er geen (voor-)aanschrijving(en) en of mondelinge aanzeggingen bekend zijn; verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie. Energie (EPA): m.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. 66

Hu

La

Ac

Be

Aa


3-6800 • Verkooplijst.qxp

16-06-2008

11:27

Pagina 67

Ontruiming: indien het registergoed niet vrij van gebruik wordt geleverd, kan de koper deontruiming bewerkstelligen uit kracht van de grosse van de daartoe benodigde akte(n), desnoods metbehulp van de sterke arm; het bepaalde in artikel 20 lid 2 sub b en g AVEA 2001 is ten deze vantoepassing. Kosten ontruiming: alle kosten van een eventuele ontruiming komen geheel voor rekening en risico van koper. Gunning: de verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 1 uur na de veiling van het betreffende perceel. Opbod €

Direktie-makelaars: Notaris:

Afslag €

Mevrouw Y. Westerhuijs en J.C. van Pampus (Van Overbeek Makelaars O.G. Amsterdam B.V., tel. 5209580). Mevrouw Mr A.M.J.M. Ploumen (Van Doorne N.V.).

Perceel nr. 32:

Executoriale verkoping ex art. 3:268 B.W.; juncto 3:254 B.W.. Het appartementsrecht, rechtgevend op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de 4e verdieping met bijbehorende berging in de kelder en (mechanische) parkeerplaats in de parkeergarage van het gebouw, plaatselijk bekend te 1103 TW Amsterdam als BIJLMERDREEF 975, kadastraal bekend gemeente Weesperkarspel, Sectie L nr 8150 A32, uitmakende het 99/9.502e onverdeeld aandeel in de gemeenschap, zijnde het voortdurend recht van erfpacht van een perceel grond (AB 2000, canon afgekocht tm 15-4-2053), eigendom van de gemeente Amsterdam, met de rechten van de erfpachter op het gestichte gebouw genaamd “Klein Gooioord”, bestaande uit 3 bedrijfsruimten en 51 koopwoningen met bijbehorende bergingen in de kelder, 20 sociale huurwoningen met bijbehorende bergingen in de kelder, een parkeergarage met 54 (mechanische) parkeerplaatsen en 13 parkeerplaatsen gelegen op het maaiveld achter het gebouwten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Weesperkarspel, Sectie L nr 8146, groot 28 are 11 ca.

Huren/Gebruik:

een of meerdere wooneenheden van het registergoed zijn verhuurd aan derden zonder toestemming van de hypotheekhouder. De hypotheekhouder heeft op grond van de hypotheekvoorwaarden bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank verlof verzocht tot het inroepen van het huurbeding ex artikel 3:264 BW. De uitspraak van de rechter is thans nog onbekend.

aat

. ei-

alle ng. oor

per

de EA

be-

het

ent

r. bij detie. tie-

onroerende zaak belasting € 107,01; rioolrecht/aansluitrecht € 131,93; hoogheemraadschap € 32,47; bijdrage VvE € 136,40.Tezamen aan lasten per jaar € 407,81. Achterstallige servicekosten: €2.242,85 (2007-2008). Lasten per jaar:

Betaling:

vóór of uiterlijk op 23 juli 2008.

Aanvaarding:

na betaling der kooppenningen en het verder terzake de veiling verschuldigde. 67


3-6800 • Verkooplijst.qxp

16-06-2008

11:27

Pagina 68

Bijlmerdreef

BIJZONDERE BEPALINGEN: Rechtsgedingen: m.b.t. het registergoed lo(o)p(t)en er voor zover bekend geen rechtsgeding(en). Onteigening: m.b.t. het registergoed is geen onteigening aangezegd en geen voornemen tot onteigening bekend. Betaling binnen 8 dagen: uiterlijk binnen 8 dagen dient koper te betalen: - de kosten als bedoeld in art. 9 lid 1 onder a en c tm d AVEA 2001; - de waarborgsom als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVEA 2001; - het honorarium volgens het tarief van het notariskantoor, zijnde 2% van de koopsom; - de kosten van de - eventuele - akte de command; - het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches; - de kosten van het veilinghuis, volgens haar tarief; - courtage makelaar-koper indien aangewezen; - de achterstallige lasten als hiervoor vermeld; - leges milieu, leges gemeente, registratiekosten (€ 45,75); - kosten doorhaling hypotheken en beslagen; - administratieve kosten VvE (€ 92,50), e.e.a. te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting. Voor rekening van verkoper zijn alle overige aan de veiling verbonden kosten, e.e.a. te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting. Verrekening baten en lasten: de baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper. Er zal geen verrekening van zakelijke lasten plaatsvinden. Betaling koopsom: de koopsom en hetgeen overigens terzake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 23 juli 2008.Vanaf de datum van gunning tot aan de datum van het passeren van de akte kwitantie kooppenningen is de koper een wettelijke rente verschuldigd over de koopprijs van het registergoed. Plok (inzetpremie): de plokpenning bedraagt € 1.700,— excl. b.t.w.. De direktie-makelaar betaalt de inzetpremie, indien de inzetter makelaar-koper is, conform het bepaalde in art. 7 lid 2 sub A AVEA 2001 aan de notaris uiterlijk op de dag van de veiling door overmaking naar of storting op diens kwaliteitsrekening voor derdengelden. Belasting: wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd. Verzekering: de verzekering m.b.t. het onroerend goed loopt via de VvE. Garanties: verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene wat hij terzake het veilingobject meedeelt of waarvan mededeling achterwege blijft. 68

Ris Aa me (vo aan Mi blij lijk we ma zo of en he me zo En cer On be de Ko Vv ad van Erf ver Vie Di 18 ER vo ap erf be en co gar van ges ov nav tre ste Sp akt afs reg be toe Erf no


. ei-

alle ng. oor

oet kte

de EA ens

be-

ent

3-6800 • Verkooplijst.qxp

16-06-2008

11:27

Pagina 69

Risico: alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn van de gunning af voor rekening van de koper. Aanschrijving: na informatie bij de gemeente Amsterdam stadsdeel Zuidoost d.d. 15-5-2008 bij mevrouw H.J. Eleveld en op grond van kadastrale recherche d.d. 3-6-2008 is gebleken dat er geen (voor-)aanschrijving(en) en of mondelinge aanzeggingen bekend zijn; verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie. Milieu: m.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat, het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat het verkochte in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, zodat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen;het hem voorts niet bekend is dat zich in het verkochte (ondergrondse) opslagtanks, zoals olie- en septictanks bevinden; het hem niet bekend is dat zich in het verkochte asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden. De verkoper aanvaardt evenwel geen enkele aansprakelijkheid omtrent de mogelijke aanwezigheid cq gevolgen van stoffen in, onder of aan het registergoed welke volgens de geldende milieumaatstaven schadelijk zouden kunnen zijn voor mens en milieu of de ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of het nemen van andere maatregelen. Energie (EPA): m.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. Ontruiming: indien het registergoed niet vrij van gebruik wordt geleverd, kan de koper deontruiming bewerkstelligen uit kracht van de grosse van de daartoe benodigde akte(n), desnoods metbehulp van de sterke arm; het bepaalde in artikel 20 lid 2 sub b en g AVEA 2001 is ten deze vantoepassing. Kosten ontruiming: voor rekening en risico van koper. VvE: Vereniging van Eigenaars “Klein Gooioord” te Amsterdam, administrateur: Pro VvE Beheer, adres: Karspeldreef 2 (postadres: Postbus 12636, 1100AP Amsterdam), tel.nr. 020 3987777. Opgave van het verenigingssaldo per 31-12-2006 € 62.849,93. Erfdienstbaarheid: t.a.v. bijzondere verplichtingen betreffende het te veilen onroerend goed, wordt verwezen naar: 1. een akte van splitsing in appartementsrechten op 23-10-2003 verleden voor mr. P.L. Vierveijzer, notaris te Amsterdam verleden, bij afschrift ingeschreven in register hypotheken 4 van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Amsterdam op 27-10-2003 daarna in deel 18814 nr 5, in welke akte van splitsing ondermeer voorkomt, woordelijk luidende: “VESTIGING ERFDIENSTBAARHEID. Bij deze wordt onder de opschortende voorwaarde dat de eigendom van voor omschreven appartementsrechten niet meer zal toebehoren aan één eigenaar respectievelijk de appartementsrechten in erfpacht zijn uitgegeven, nu voor alsdan om niet gevestigd de navolgende erfdienstbaarheid: ten behoeve en ten laste over een weer van de appartementsrechten kadastraal bekend als gemeente Weesperkarspel, sectie L, nr 8150 A-4 tm A-54 en A-56 tm A-58 (als heersende en dienende erven): de erfdienstbaarheid inhoudende de verplichting om te dulden dat een door het computergestuurde mechanische parkeersysteem -zich bevindende in en behorende tot de parkeergarage van het appartementengebouw Klein Gooioord- tot deze parkeergarage toegelaten voertuig van een eigenaar/gebruiker van een heersend erf door voornoemd parkeersysteem (tijdelijk) wordt gestald in cq op het dienend erf, alsmede dat voornoemd voertuig door voornoemd parkeersysteem over het dienend erf wordt vervoerd naar en van de ontvangst-/afgifteruimte, zulks onder de onder navolgende bepaling: - op de uitvoering van vorenbedoelde erfdienstbaarheid en de regels hieromtrent zal het reglement zoals vastgesteld in de onderhavige akte van splitsing alsmede het vast te stellen Huishoudelijk Reglement van overeenkomstige toepassing zijn.”. Splitsing: in voormelde akte van splitsing is van toepassing verklaard: het modelreglement, vastgesteld bij akte op 2-1-1992 voor een waarnemer van mr. J.W. Klinkenberg, notaris te Rotterdam, verleden, bij afschrift ingeschreven in register hypotheken 4 van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Amsterdam op 8 januari daarna in deel 10777 nr 49. Koper verklaart de bijzondere bepalingen opgenomen in voormelde akte van splitsing en akte van wijziging splitsing en de in het van toepassing verklaarde splitsingsreglement opgelegde verplichtingen te aanvaarden en te zullen nakomen. Erfpacht: verwezen wordt naar 2. een akte uitgifte in erfpacht, op 23-10-2003 voor mr. P.L. Vierveijzer, notaris te Amsterdam verleden, bij afschrift ingeschreven in register hypotheken 4 van de Dienst voor het 69


3-6800 • Verkooplijst.qxp

16-06-2008

11:27

Pagina 70

kadaster en de openbare registers te Amsterdam op 27-10-2003 daarna in deel 18813 nr 189, in welke akte ondermeer is vermeld, woordelijk luidende:“C. Algemene en Bijzondere Bepalingen. Deze uitgifte in erfpacht geschiedt: a onder de Algemene Bepalingen voor Voortdurende Erfpacht 2000 Amsterdam, zoals deze zijn vastgesteld door de Raad van de gemeentebij zijn besluit van 15-11-2000, nr 689 en opgenomen in een notariële akte en met die akte ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers te Amsterdam op 27-12-2000 in register 4 deel 17109 nr 17; met welke Algemene Bepalingen partijen verklaarden bekend te zijn en daarvan geen nadere omschrijving te verlangen en deze uitdrukkelijk te aanvaarden; en b onder de navolgende Bijzondere Bepalingen: 1. alle rechten en verplichtingen van de gemeente in haar hoedanigheid van appartementseigenaar, gaan over op de erfpachter; 2.de zaak waarop de appartementsrechten betrekking hebben, wordt aanvaard in de staat waarin deze zich bevindt; het terrein is ten tijde van de beschikbaarstelling bouwrijp conform de regeling “Bouwrijpe levering terrein Klein Gooioord”. Deze regeling maakt een integraal onderdeel uit van voormeld uitgifte-besluit; 3. het erfpachtrecht is bestemd om te worden bebouwd met een appartementencomplex omvattende onder andere 51 koopwoningen met bijbehorende parkeerplaatsen in een parkeergarage, 3 parkeerplaatsen in een parkeergarage, 13 parkeerplaatsen op maaiveld en circa 2.015m2 bedrijfsruimte, die als zodanig gebruikt dienen te worden; 4. in de bebouwing dient op de plaats die op de aan deze akte gehechte uitgiftetekening d.d. 25-4-2003 met kruisarcering is aangegeven, op maaiveldniveau een onderdoorgang te worden gemaakt en gehouden; 5. de in vorige lid bedoelde onderdoorgang dient te allen tijde openbaar toegankelijk te blijven; 6. het stadsdeel Zuidoost draagt zorg voor de aanleg, beheer en onderhoud van het op voormelde uitgiftetekening d.d. 25-4-2003 met kruisarcering aangegeven terrein; 7.de op de terreinen te realiseren bebouwingen dienen te worden voltooid binnen 24 maanden nadat het erfpachtrecht is gevestigd of geacht wordt te zijn ingegaan; 8. de in erfpacht uit te geven terreinen zijn onderzocht op hun milieutechnische geschiktheid voor de te realiseren bestemmingen; de resultaten van dit onderzoek, uitgevoerd door Omegam onder projectnummer 1111301, zijn neergelegd in een rapport gedateerd 4-3-2003; 9. de in artikel 17 eerste lid van de Algemene bepalingen voor voortdurende erfpacht van 2000 Amsterdam beschreven gedoogplicht is mede van toepassing ten aanzien van in, op, aan of boven het perceel en de opstallen aanwezige kabels, leidingen, buizen, vezels en andere inrichtingen voor communicatieve en/of andere nutsdoeleinden welke door een van gemeentewege aangewezen derde zijn aangebracht. De erfpachter is verplicht, wanneer dit door het Dagelijks Bestuur zal worden gelast, toe te laten, dat de eerder genoemde voorzieningen worden aangebracht, onderhouden en vernieuwd door of vanwege de van gemeentewege aangewezen derde; 10. de in artikel 17 tweede lid van de vorengenoemde Algemene bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Amsterdam beschreven plicht tot schadevergoeding is mede van toepassing op de krachtens het voorgaande lid aangewezen derde; 11.de erfpachter is verplicht in de te sluiten koop- aannemingsovereenkomsten alsmede in de leveringsakten de grondwaarden, canonbedragen en vierkante meters gebruiksvloeroppervlakte (m2 gbo) voor de woningen resp m2 bvo voor de bedrijfsruimten op te nemen, die vermeld zijn in de aan deze akte te hechten bijlage; 12. het erfpachtrecht is ten tijde van de beschikbaarstelling vrij van zakelijke en persoonlijke lasten, voor zover het bestaan daarvan de gemeente redelijkerwijs bekend kon zijn; 13. de erfpachter dient de binnenterreinen binnen 30 maanden na de datum van ingang van de erfpacht te hebben ingericht conform het maaiveld inrichtingsplan en vervolgens als zodanig te onderhouden; 14. al hetgeen opgenomen is in voormelde bijzondere erfpachtbepalingen dient in de leveringsakten te worden opgenomen, conform artikel 22 van de van toepassing zijnde Algemene bepalingen.” Op de erfpacht zijn onder meer de navolgende bijzondere bepalingen van toepassing: a. De canon is afgekocht voor een periode van 50 jaar, te weten vanaf 16-4-2003 tm 15-4-2053 en kan voor het eerst worden herzien per 16-4-2053. Bestemming: b.De bestemming is koopwoning met bijbehorende parkeerplaats. Gunning: de verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 24 uur na de veiling van het betreffende perceel. Opbod €

70

Afslag €

Di No

Pe

Hu

La

Be

Aa


3-6800 • Verkooplijst.qxp

lke e in als en het met te alle op aat ng van enen m2 de ldang eg, ge24 te mzijn gen ten en enjks cht, kel 00 het erers en, hikelijvan nig de ne De oor

16-06-2008

11:27

Pagina 71

Direktie-makelaar: Notaris:

J.H.N. Admiraal (Jaap Admiraal Makelaardij, tel. 3790900). Mr R.H. Meppelink (Loyens & Loeff N.V.).

Perceel nr. 33:

Vrijwillige verkoping. Bouwkavel van 4.678m2, geschikt voor de bouw van een royaal landhuis, gelegen te 1261 BV Blaricum aan de NAARDERWEG 6, kadastraat bekend gemeente Blaricum, Sectie D nr 887, groot 46 a 78 ca.

Huren/Gebruik:

de schitterende bouwkavel (groot 4.678 m2) ligt op een fraaie locatie in Blaricum, op loopafstand van de Tafelbergheide, het dorpscentrum en ligt op de hoek Naarderweg/Witzand.Volgens het bestemmingsplan van de gemeente Blaricum is de kavel geschikt voor de bouw van een royaal vrijstaand landhuis met een inhoud van ca 3.300 m3 en een woonoppervlakte van ca 1.250 m2 (inclusief souterrain). de bouwvlek van de kavel bedraagt 408 m2, de maximale bouwhoogte bedraagt 9 meter, de maximale goothoogte bedraagt 5 meter. Schoongrondverklaring aanwezig, de bouwkavel is per direct beschikbaar.

Lasten per jaar:

p.m..

Betaling:

vóór of uiterlijk op 23 juli 2008.

Aanvaarding:

na betaling der kooppenningen en het verder terzake de veiling verschuldigde.

Naarderweg

ch

71


3-6800 • Verkooplijst.qxp

16-06-2008

11:27

Pagina 72

BIJZONDERE BEPALINGEN:

Di

Rechtsgedingen: m.b.t. het registergoed lo(o)p(t)en er voor zover bekend geen rechtsgeding(en). Onteigening: m.b.t. het registergoed is geen onteigening aangezegd en geen voornemen tot onteigening bekend. Betaling binnen 8 dagen: uiterlijk binnen 8 dagen dient koper te betalen: - de kosten als bedoeld in art. 9 lid 1 onder a tm d AVA 2001; - de waarborgsom als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVA 2001; - het honorarium volgens het tarief van het notariskantoor, zijnde 1% van de koopsom; - de kosten van de - eventuele - akte de command; - het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches; - de kosten van het veilinghuis, volgens haar tarief; - courtage makelaar-koper indien aangewezen; - de overdrachtsbelasting, die bij levering van het registergoed verschuldigd zal zijn, e.e.a. te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.Voor rekening van verkoper zijn alle overige aan de veiling verbonden kosten, e.e.a. te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting. Verrekening baten en lasten: de baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper. Betaling koopsom: de koopsom en hetgeen overigens terzake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 23 juli 2008. Plok (inzetpremie): de plokpenning bedraagt € 20.000,— excl. b.t.w.. De direktie-makelaar betaalt de inzetpremie, indien de inzetter makelaar-koper is, conform het bepaalde in art. 7 lid 2 sub A AVA 2001 aan de notaris uiterlijk op de dag van de veiling door overmaking naar of storting op diens kwaliteitsrekening voor derdengelden. Belasting: wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd. Verzekering: het registergoed is niet verzekerd. Garanties: verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene wat hij terzake het veilingobject meedeelt of waarvan mededeling achterwege blijft. Risico: alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn van de gunning af voor rekening van de koper. Milieu: m.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat, het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat het verkochte in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, zodat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen;het hem voorts niet bekend is dat zich in het verkochte (ondergrondse) opslagtanks, zoals olie- en septictanks bevinden; het hem niet bekend is dat zich in het verkochte asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden. Energie (EPA): m.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. Bestemmingsplan: volgens het bestemmingsplan van de gemeente Blaricum is de kavel geschikt voor de bouw van een vrijstaand woonhuis met een inhoud van ca 3.300 m3 en een woonoppervlakte van ca 1.250 m2 (inclusief souterrain). De bouwvlek van de kavel bedraagt 408 m2. De maximale bouwhoogte bedraagt 9 meter, de maximale goothoogte bedraagt 5 meter. Schoongrondverklaring aanwezig. Gunning: de verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 24 uur na de veiling van het betreffende perceel. Opbod €

72

Afslag €

No

Pe

Hu La

Be

Aa


3-6800 • Verkooplijst.qxp

Direktie-makelaars:

. ei-

Notaris:

16-06-2008

11:27

Pagina 73

H.A. Burger en mevrouw M.N. Nanninga (Henk Burger Makelaardij og bv, tel 6403853). Mr F.P. ten Veen als waarnemer voor Mr C. Binnenkade (Klein|Binnenkade notarissen).

Perceel nr. 34:

Vrijwillige Verkoping. Het winkel-woonhuis, bestaande uit winkelhuis begane grond en 3 bovenverdiepingen, met ondergrond, erf en verdere aan en toebehoren, staande en gelegen te 1012 JP Amsterdam aan de OUDEBRUGSTEEG 22, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, Sectie F nr 7460, groot 38 CA. Het pand is een beschermd monument in de zin van de Rijksmonumentenwet 1988.

zijn de

Huren/Gebruik:

het geheel wordt vrij van huur en leeg opgeleverd.

oor

Lasten per jaar:

onroerende zaak belasting huis € 371,33, II € 205,32; rioolrecht/aansluitrecht € 263,86; hoogheemraadschap huis € 15,64, II € 23,97; overige lasten p.m.Tezamen aan bekende lasten per jaar € 880,12.

Betaling:

vóór of uiterlijk op 23 juli 2008.

Aanvaarding:

na betaling der kooppenningen en het verder terzake de veiling verschuldigde.

per

aalt VA ens

be-

ent

r. ijn, /of ans het erhet

retie

oor kte ale ng Oudebrugsteeg

ch

73


3-6800 • Verkooplijst.qxp

16-06-2008

11:27

Pagina 74

BIJZONDERE BEPALINGEN: Huren/Gebruik: het registergoed is thans ontruimd, vrij van huren en andere gebruiksrechten en aanspraken wegens huurbescherming. Rechtsgedingen: m.b.t. het registergoed lo(o)p(t)en er geen rechtsgeding(en). Onteigening: m.b.t. het registergoed is geen onteigening aangezegd en geen voornemen tot onteigening bekend. Betaling binnen 8 dagen: uiterlijk binnen 8 dagen dient koper te betalen: - de kosten als bedoeld in art. 9 lid 1 onder a tm d AVA 2001; - de waarborgsom als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVA 2001; - het honorarium volgens het tarief van het notariskantoor, zijnde 1% van de koopsom; - de kosten van de - eventuele - akte de command; - het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches; - de kosten van het veilinghuis, volgens haar tarief; - courtage makelaar-koper indien aangewezen, e.e.a. te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.Voor rekening van verkoper zijn alle overige aan de veiling verbonden kosten, e.e.a. te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting. Verrekening baten en lasten: de baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper. Betaling koopsom: de koopsom en hetgeen overigens terzake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 23 juli 2008 of zoveel eerder als koper wenst. Plok (inzetpremie): de plokpenning bedraagt € 14.000,— excl. b.t.w.. De direktie-makelaar betaalt de inzetpremie, indien de inzetter makelaar-koper is, conform het bepaalde in art. 7 lid 2 subA AVA 2001 aan de inzetter ter veiling. Belasting: wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd. Verzekering: de verzekering met betrekking tot het onroerend goed is niet bekend. De koper in veiling dient het onroerend goed vanaf de gunning zelf te verzekeren. Koper kan de verzekering niet overnemen. Garanties: conform art. 15 AVA 2001. Risico: alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn van de gunning af voor rekening van de koper. Aanschrijvingen: na informatie bij de Bouw- en Woningdienst bij inspekteur Van Dijk is gebleken dat er geen (voor-)aanschrijving(en) en of mondelinge aanzeggingen bekend is/zijn; verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie. Er is een nieuwe fundering en kelder en de onderpui is opnieuw geschilderd. Milieu: m.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat, het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat het verkochte in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, zodat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen;het hem voorts niet bekend is dat zich in het verkochte (ondergrondse) opslagtanks, zoals olie- en septictanks bevinden; het hem niet bekend is dat zich in het verkochte asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden. Energie (EPA): m.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. Lasten en beperkingen: t.a.v. bijzondere verplichtingen betreffende het te veilen onroerend goed, wordt verwezen naar de titel van aankomst, op 7-8-1998 verleden voor notaris mr. E.G. Bosse-Visser te Amsterdam, ingeschreven in de openbare registers van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Amsterdam op 7-8-1998 in deel 15228 nr 16, waarin onder meer woordelijk staat vermeld: LASTEN EN BEPERKINGEN. Koper heeft bij de koopovereenkomst de navolgende lasten en beperkingen als bedoeld in artikel 2 uitdrukkelijk aanvaard waarvoor ten deze wordt verwezen naar gemelde titel van aankomst waarin ondermeer woordelijk staat vermeld: 8. Partij ter 74

en (vo akt ov “he (vo kad van ten van ina eve ve ten erf we we wa ter nu vo Va die tw zijn mo ve ho de ve na Gu da

Op


en

ei-

zijn de

oor

per

aalt VA

be-

in iet

r. dat rdt de

3-6800 • Verkooplijst.qxp

16-06-2008

11:27

Pagina 75

ene zijde verklaart dat in de koop is begrepen het eigendomsrecht van de boven de keuken (voormalige binnenplaats) gelegen kamer, welke kamer alleen bereikt kan worden vanuit het bij deze akte verkochte; voorzoveel nodig wordt dit gevestigd in de vorm van een erfdienstbaarheid van overbouwing ten behoeve van het bij deze overgedragen onroerend goed, hierna te noemen “heersend erf ” en ten laste van de aan partij ter ene zijde in eigendom verblijvende keuken (voorheen binnenplaats), hierna te noemen “dienstbaar erf ”, beide deel uitmakende van het kadastrale perceel gemeente Amsterdam, sektie F nr 3869.De eigenaren van het heersend erf en van het dienstbaar erf zijn verplicht om de (bebouwings-)toestand, waarin die percelen zich thans ten opzichte van elkaar bevinden, speciaal voor wat betreft gemeenschappelijke muren, de afvoer van hemelwater, gootwater en faecaliën door rioleringswerken of anderszins, eventueel inbalking, inankering, over- en onderbouw, alsmede licht en uitzicht te gedogen. Deze verplichting houdt evenwel niet in een verbod om te bouwen of te verbouwen. De uit dit artikel voortvloeiende verplichtingen worden bij deze over en weer gevestigd als erfdienstbaarheden ten behoeve van en ten laste van het heersend erf en van het dienstbaar erf.Ten behoeve en ten laste van het heersend erf enerzijds en ten behoeve en ten laste van het dienstbaar erf anderzijds, worden bij deze over en weer gevestigd die erfdienstbaarheden, waardoor de toestand, voor zover die strijdig is met de wettelijke bepalingen omtrent de rechten en verplichtingen tussen de eigenaren van naburige erven waarin die vaste goederen zich thans ten opzichte van elkander bevinden, wordt gehandhaafd. Partij ter ene zijde verklaart de vestiging van de voorschreven erfdienstbaarheden ten behoeve en ten nutte van zijn gemeld perceel te aanvaarden; partij ter andere zijde verklaart de vestiging van de voorschreven erfdienstbaarheden ten behoeve en ten nutte van zijn gemeld perceel te aanvaarden. Van de toestemming tot het vestigen van voormelde erfdienstbaarheden ten laste van het dienstbaar erf van degenen die een zakelijk recht hebben op voormelde onroerende zaak blijkt uit twee brieven welke aan deze akte zijn gehecht.10. Partij ter andere zijde verklaart er mee bekend te zijn, dat het verkochte is aangewezen als beschermd monument in de zin van artikel 10 van de monumentenwet en dat te dier zake subsidie is verstrekt, zodat hij gehouden is tot naleving van de verplichtingen vervat in de Voorwaarden, waarop rijkssubsidies worden verleend voor de instandhouding van monumenten van geschiedenis en kunst, zoals deze zijn vastgesteld bij beschikking van de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 16-1-1936, nr 381, afdeling K.W., welke verplichting partij ter ene zijde hierbij voorzoveel nodig aan partij ter anderen zijde oplegt en tot naleving waarvan partij ter ene zijde zich verbindt. Gunning: de verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 1 uur na de veiling van het betreffende perceel. Opbod €

Afslag €

ijn, /of ans het erhet

retie

ed, ser de lijk de rdt ter 75


3-6800 • Verkooplijst.qxp

Direktie-makelaars: Notaris: Perceel nr. 35:

16-06-2008

11:27

Pagina 76

H.A. Burger en mevrouw M.N. Nanninga (Henk Burger Makelaardij og bv, tel 6403853). Mr F.P. ten Veen als waarnemer voor Mr C. Binnenkade (Klein|Binnenkade notarissen). Vrijwillige verkopng. Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte (groot ca 450m2) in het souterrain, op de begane grond en de 1e verdieping, de technische ruimten op de 2e verdieping alsmede het platdak aan de achterzijde van de 1e verdieping, het platdak aan de noordzijde van het achterste gedeelte van het gebouw op de 2e verdieping en een gedeelte van het platdak aan de oostzijde van het achterste gedeelte op de 3e verdieping, plaatselijk bekend te 1012 RK Amsterdam als NIEUWEZIJDS VOORBURGWAL 161, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, Sectie F nr 7377 A1, uitmakende het 35/100e onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit 4 gebouwen, tezamen een geheel vormend, met ondergrond en erf, staande en gelegen te Amsterdam aan de Nieuwezijds Voorburgwal 155, 161-163 en 167, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Amsterdam, Sectie F nrs 4682, 4683, 2787 en 5972, resp. groot 66 ca, 2 are 88 ca, 1 are 7 ca en 1 are 71 ca. Het pand, waar het appartementsrecht deel van uitmaakt, is volgens de kadastrale registratie is aangemerkt als beschermd monument als bedoeld in de Monumentenwet 1988.

Huren/Gebruik:

huuropbrengst per jaar € 216.000,= incl. watergeld. Het appartementsrecht is geheel verhuurd en wordt als zodanig geleverd. Specificatie is beschikbaar bij de direktie-makelaar.

Lasten per jaar:

onroerende zaak belasting € 1.542,25; rioolrecht/aansluitrecht € 131,93; hoogheemraadschap € 65,28; bijdrage VvE € 11.594,36. Tezamen aan lasten per jaar € 13.333,82.

Betaling:

vóór of uiterlijk op 23 juli 2008.

Aanvaarding:

na betaling der kooppenningen en het verder terzake de veiling verschuldigde.

76

BI

Hu Re On ge W ve Be -d -d -h -d -h -d -c e.e alle om Ve rek Be ve Plo de 20 Be las Ve de lan Ga Ris Aa


3-6800 • Verkooplijst.qxp

16-06-2008

11:27

Pagina 77

og

de

de nd de de 2e het RK

nd et t4 en ds in te 66

is md

tsis

93; aan

ng

Nieuwezijds Voorburgwal

BIJZONDERE BEPALINGEN: Huurcommissie: m.b.t. het registergoed lopen er geen huurcommissiezaken. Rechtsgedingen: m.b.t. het registergoed lo(o)p(t)en er geen rechtsgeding(en). Onteigening: m.b.t. het registergoed is geen onteigening aangezegd en geen voornemen tot onteigening bekend. Waarborgsommen: de door huurder betaalde waarborgsom ad €18.000,— zal met koper worden verrekend. Betaling binnen 8 dagen: uiterlijk binnen 8 dagen dient koper te betalen: - de kosten als bedoeld in art. 9 lid 1 onder a tm d AVA 2001; - de waarborgsom als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVA 2001; - het honorarium volgens het tarief van het notariskantoor, zijnde 1% van de koopsom; - de kosten van de - eventuele - akte de command; - het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches; - de kosten van het veilinghuis, volgens haar tarief; - courtage makelaar-koper indien aangewezen, e.e.a. te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.Voor rekening van verkoper zijn alle overige aan de veiling verbonden kosten, e.e.a. te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting. Verrekening baten en lasten: de baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper. Betaling koopsom: de koopsom en hetgeen overigens terzake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 23 juli 2008 of zoveel eerder als koper wenst. Plok (inzetpremie): de plokpenning bedraagt € 23.000,— excl. b.t.w.. De direktie-makelaar betaalt de inzetpremie, indien de inzetter makelaar-koper is, conform het bepaalde in art. 7 lid 2 subA AVA 2001 aan de inzetter ter veiling. Belasting: wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd. Verzekering: de verzekering met betrekking tot het onroerend goed loopt via de VvE. Koper zal deelnemen in de verzekering van de VvE. De verzekering loopt via Eurolloyd Verzekeringen, Michelangelostraat 67, 1077 BW Amsterdam. Garanties: conform art. 15 AVA 2001. Risico: alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn van de gunning af voor rekening van de koper. Aanschrijvingen: na informatie bij de Bouw- en Woningdienst bij inspekteur Jansen is gebleken dat 77


3-6800 • Verkooplijst.qxp

16-06-2008

11:27

Pagina 78

er geen (voor-)aanschrijving(en) en of mondelinge aanzeggingen bekend is/zijn; verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie. Milieu: m.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat, het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat het verkochte in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, zodat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen;het hem voorts niet bekend is dat zich in het verkochte (ondergrondse) opslagtanks, zoals olie- en septictanks bevinden; het hem niet bekend is dat zich in het verkochte asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden. Energie (EPA): m.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. VvE: administrateur van de Vereniging van Eigenaars is Bakker en Luyt B.V.,Wassenaarseweg 5, 2596 CD ’s-Gravenhage, Contact via de heer J. van der Steenhoven, Herengracht 582, 1017 CJ Amsterdam, 020-6077977; opgave van het verenigingssaldo per 31-12 van het voorgaande jaar pm. Overige bepalingen: t.a.v. bijzondere verplichtingen betreffende het te veilen onroerend goed, wordt verwezen naar: Rijksmonument: - de voorwaarden waarop rijkssubsidies worden verleend voor de instandhouding van monumenten van geschiedenis en kunst, zoals deze voorwaarden zijn omschreven in de artikelen 19 tm 26 van de beschikking van de Minister van Onderwijs, Kunst en Wetenschappen van 16-1-1936 nr 381, afdeling K.W.; Erfdienstbaarheid: - een akte van splitsing op 15-8-1991 verleden voor notaris mr. K.E.J. Dijk te Amsterdam, van welke akte een afschrift is ingeschreven in de openbare registers van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Amsterdam op 16-8-1991 in deel 10591 nr 26, waarin woordelijk staat vermeld: Recht van noodweg: Bij deze wordt ten laste van het appartementsrecht met indexnummer 1 en ten behoeve van het appartementsrecht met indexnummer 2 gevestigd de erfdienstbaarheid tot het hebben van een noodweg/nooduitgang in het souterrain om te komen en te gaan via het gemeenschappelijke noodtrappenhuis door het appartementsrecht met indexnummer 1 naar de Nieuwezijds Voorburgwal, welke erfdienstbaarheid zal kunnen worden uitgeoefend door alle gebruikers, cq bezoekers van het appartementsrecht met indexnummer 2. De erfdienstbaarheid wordt gevestigd om niet. De kosten van het onderhoud en instandhouding van de erfdienstbaarheid zijn voor rekening van de eigenaar van het appartementsrecht met indexnummer 1. Gunning: de verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 1 uur na de veiling van het betreffende perceel. Opbod €

78

Afslag €

Di No

Pe

Hu

La

Be

Aa


3-6800 • Verkooplijst.qxp

rdt

ijn, /of ans het erhet

Pagina 79

D.A. Geldhof (Geldhof Makelaardij o.g., tel 6765935). Mr J.C.R. van Reedt Dortland (Boekel De Nerée N.V.).

Perceel nr. 36:

Vrijwillige verkoping. Het woonhuis met patio, ondergrond, erf en verdere aanhorigheden, staande en gelegen te 1321 RK Almere aan de J.J. SLAUERHOFFSTRAAT 118, kadastraal bekend gemeente Almere,Sektie Q nr 6848,groot 1 are 6 ca belast met een opstalrecht nutsvoorzieningen ten behoeve van de naamloze vennootschap N.V.Nuon Infra Oost, gevestigd te Arnhem, afdeling Arnhem; alsmedeen het bijbehorende 1/8e onverdeeld aandeel in de bestrate woonstraat met groenvoorziening, kadastraal bekend gemeente Almere, Sectie Q nr 6846, groot 2 are 42 ca. belast met een opstalrecht nutsvoorzieningen ten behoeve van:N.V. Nuon Infra Oost, voornoemd, afdeling Arnhem;- de naamloze vennootschap N.V. Hydron Flevoland, gevestigd te Lelystad; - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KPN Telecom B.V., gevestigd te ‘s-Gravenhage;- N.V. Infra Oost, voornoemd, afdeling Leeuwarden.

Huren/Gebruik:

het registergoed wordt op de dag van de betaling van de kooppenningen en het verder verschuldigde vrij van huur en ieder ander gebruiksrecht en aanspraken wegens huurbescherming, leeg en ontruimd, geleverd.

Lasten per jaar:

onroerende zaak belasting € 200,22; rioolrecht/aansluitrecht € 97,40; waterschapslasten € 65,32; overige lasten p.m.. Tezamen aan bekende lasten per jaar € 362,94.

Betaling:

vóór of uiterlijk op 23 juli 2008.

Aanvaarding:

na betaling der kooppenningen en het verder terzake de veiling verschuldigde.

96 CJ m. rdt

ng de van

ch

11:27

Direktie-makelaar: Notaris:

retie

te oor rin cht de en exnd stst-

16-06-2008

J.J. Slauerhoffstraat

79


3-6800 • Verkooplijst.qxp

16-06-2008

11:27

Pagina 80

BIJZONDERE BEPALINGEN: Rechtsgedingen: m.b.t. het registergoed lo(o)p(t)en er geen rechtsgeding(en). Onteigening: m.b.t. het registergoed is geen onteigening aangezegd en geen voornemen tot onteigening bekend. Betaling binnen 8 dagen: uiterlijk binnen 8 dagen dient koper te betalen: - de kosten als bedoeld in art. 9 lid 1 onder a tm d AVA 2001; - de waarborgsom als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVA 2001; - het honorarium volgens het tarief van het notariskantoor, zijnde 1% van de koopsom; - de kosten van de - eventuele - akte de command; - het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches; - de kosten van het veilinghuis, volgens haar tarief; - de overdrachtsbelasting, die bij levering van het registergoed verschuldigd zal zijn, e.e.a. te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.Voor rekening van verkoper zijn alle overige aan de veiling verbonden kosten, e.e.a. te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting. Verrekening baten en lasten: de baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper. Betaling koopsom: de koopsom en hetgeen overigens terzake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 23 juli 2008. Plok (inzetpremie): de plokpenning bedraagt €1.750,— excl. b.t.w.. De direktie-makelaar betaalt de inzetpremie, indien de inzetter makelaar-koper is, conform het bepaalde in art. 7 lid 2 sub A AVA 2001 aan de notaris uiterlijk op de dag van de veiling door overmaking naar of storting op diens kwaliteitsrekening voor derdengelden. Belasting: wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter weloverdrachtsbelasting verschuldigd. Koper is verplicht aan verkoper uit te keren het verschil tussen het bedrag dat aan overdrachtsbelasting zou zijn verschuldigd zonder vermindering van de grondslagwaarde ingevolge het bepaalde in art. 13 van de Wet op Belastingen van Rechtsverkeer en het werkelijk aan overdrachtsbelasting verschuldigde bedrag. De zesmaandstermijn is aangevangen op 18-3-2008. Verzekering: het verkochte is verzekerd bij een solide verzekeringsmaatschappij voor voldoende en er is verkoper geen verhoogd risico bekend; de laatste premie is bekend.De koper in veiling dient het onroerend goed vanaf de gunning zelf te verzekeren.Koper kan de verzekering niet overnemen. Garanties: alle garanties als bedoeld in artikel 15 AVA 2001 worden – voorzoveel deze te dezer zake van toepassing kunnen zijn en voorzover daaromtrent in dit proces-verbaal niet(s) anders is vermeld - bij deze door de verkoper verleend. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid terzake het door hem meegedeelde dan wel ten aanzien waarvan mededeling achterwege is gebleven. Risico: alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn van de gunning af voor rekening van de koper. Milieu: m.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat, het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat het verkochte in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, zodat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen;het hem voorts niet bekend is dat zich in het verkochte (ondergrondse) opslagtanks, zoals olie- en septictanks bevinden; het hem niet bekend is dat zich in het verkochte asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden. Energie (EPA): m.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. Gunning: de verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 1 uur na de veiling van het betreffende perceel. Opbod € 80

Afslag €

B N


3-6800 • Verkooplijst.qxp

ei-

16-06-2008

11:27

Pagina 81

FINANCIERING VAN UW VASTGOED Vastgoedfinanciering

Assurantiebemiddeling

Beheer van verenigingen

zijn de

oor

de VA ens

bedat de aan

Voor herfinanciering van uw portefeuille of aan te kopen vastgoed Een solide financiering van een gespecialiseerde bank Wij financieren goede objecten tegen hele scherpe condities

R·E·C 30388

per

N.V. Bank voor de Bouwnijverheid Telefoon: 020 - 673 23 32 E-mail: hypotheken@bank-bouwnijverheid.nl Oranje Nassaulaan 21 Internet: www.bank-bouwnijverheid.nl 1075 AJ Amsterdam

en ent en. zer s is eid is

r. ijn, /of ans het erhet

retie

BRONWASSER Incasso Nederland B.V. Juridische zaken Incasso & Informatie

ch

Veiling Organisatie Vastgoed (incasso) Beheer Huur-, rechts- en pachtzaken

Bramenberg 1 3755 BT Eemnes Telefoon 035-691 02 29 Telefax 035-691 00 89 E-mail info@bronwasser.nl www.bronwasser.nl

81


3-6800 • Verkooplijst.qxp

16-06-2008

11:27

Pagina 82

betaalbaar specialist voor al uw (huur)incasso's en exploiten

De adviseur met incasseringsvermogen Keurenplein 47, 1069 CD Amsterdam Telefoon : 020-6105605/6106906

Telefax : 020-6193361 E-mail : info@kemper-paulusma.nl

Voor een deskundige verwijdering van asbest ASBESTSANERING BV Zuiderweg Oost 6a

Gerard Doustraat 30 HS

1676 GN Twisk

1072 VR Amsterdam

Tel. 0229-202468

Tel. 020-6761889

Fax 0229-202532

Fax 020-6720891

D. Keijzer Mobiel: 06-53752112 Email: info@asbestsaneringbv.nl 82


5-6800 ••• Aangeslagen.qxp

16-06-2008

09:14

Pagina 83

Ingevolge het bepaalde in het Nieuwe Burgerlijk Wetboek geld m.t.b. executoriale veilingen het navolgende: ”Tot 14 dagen voor de verkoopdatum kan onderhands worden geboden d.m.v. aan de notaris gericht geschrift. Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde art. 3:268 lid 2 BW zonder dat echter de executant gehouden is op een bieding in te gaan”

De volgende percelen zijn in veiling aangeslagen De volgorde is op de onderstaande verkooplijst aangegeven De hierna te noemen percelen zijn voor zover mogelijk te bezichtigen dinsdag en donderdag, alsmede op de verkoopdag, des namiddags van 2-4 uur. (E = executie,V = vrijwillig, R.B. = Rechterlijk Bevel, ST = Sterfgeval).

8 SEPTEMBER 2008

22 SEPTEMBER 2008: Peperstraat 10-12, 1441 BJ Purmerend (V), winkel-woonhuis, best.uit verhuurde winkelruimte en afz. bov.won., best.uit 2 woonlagen (resp. groot 115 en 85m2) met bijbehorende berging aan achterzijde; woning vrij van huur. Dir.makelaar: Remko Koster (Van Overbeek Makelaars Purmerend, tel. 0299428898). Notaris: Mr Eric Postmus (Abma Schreurs notarissen, Purmerend).

83


5-6800 ••• Aangeslagen.qxp

16-06-2008

09:14

Pagina 84

VEILINGDATA 2008 14 en 21 januari 4, 11 en 18 februari 3 en 17 maart 7 en 21 april 19 en 26 mei

2, 9, 16 en 23 juni 8, 22 en 29 september 6, 13, en 27 oktober 3, 10, 17 en 24 november 1, 8 en 15 december

VEILINGDATA 2009 19 en 26 januari 2 en 16 februari 2, 16 en 30 maart 6 en 20 april 11 en 18 mei

84

8, 15, 22 en 29 juni 14, 21 en 28 september 5, 12 en 26 oktober 2, 9, 16, 23 en 30 november 7 en 14 december


6-6800 Voorwaarden.qxp

16-06-2008

09:14

Pagina 85

REGLEMENT VAN ORDE met betrekking tot de veilingen van onroerende goederen, te houden in gebouw FELIX MERITIS, staande en gelegen aan de Keizersgracht 324 te Amsterdam, vastgesteld door het veilinghuis Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling B.V..

ARTIKEL 1 Tot de veilinglokaliteit wordt gerekend: * de “grote koepelzaal, geheten Concertzaal”; * de ruimten ter linkerzijde van de Concertzaal, ten behoeve van de zgn. notariskamers een en ander op de daarvoor aangewezen maandagen van 17.30 uur tot na afloop van de veiling.

ARTIKEL 2 Ter bevordering van het openbaar en ordelijk funktioneren van de veiling met inachtneming van de Algemene Veilingvoorwaarden Amsterdam 2001 wordt toegang tot de veilinglokaliteit verleend aan: a. makelaars og., lid of gastlid van de Makelaarsvereniging Amsterdam, afdeling van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen NVM en degene(n) die zich in hun gezelschap bevinden; b. notarissen, lid van de Ring Amsterdam van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en degene(n), die zich in hun gezelschap bevinden; c. ieder ander dan onder sub a of sub b bedoeld, die zich op verzoek van de veilingorganisatie en/of het daartoe aangestelde bewakingsbedrijf bij het betreden van de veilinglokaliteit bekend maakt door middel van een deugdelijke legitimatie (paspoort of rijbewijs), zulks ter beoordeling van de veilingorganisatie en/of bewakingsbedrijf.

ARTIKEL 3 Een ieder die zich binnen de veilinglokaliteit bevindt, is gehouden zich aan de veilingorganisatie en/of bewakingsbedrijf bekend te maken op de vooromschreven wijze op elk moment waarop zulks wordt verlangd.

ARTIKEL 4 Degene, die zich niet genoegzaam bekend kan maken of zulks weigert te doen, is gehouden op eerste mondelinge aanzegging door de veilingorganisatie onverwijld de veilinglokaliteit te verlaten.

ARTIKEL 5 Vóór en tijdens de veiling is het niet toegestaan de veilinglokaliteit met alcoholische drank(en) te betreden en deze te nuttigen. Indien men zulks op eerste mondelinge aanzegging van de veilingorganisatie en/of bewakingsbedrijf weigert treedt artikel 4 in werking.

85


6-6800 Voorwaarden.qxp

16-06-2008

09:14

Pagina 86

UITTREKSEL VEILINGTARIEF bij koop en verkoop van onroerend goed in veiling, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 21 juli 1993 nr. 251/1993, gewijzigd per 1 januari 1994 gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 3 januari 1994 nr 8/1994, gewijzigd per 1 januari 1999 gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 4 januari 1999 onder nr. 1/1999; gewijzigd per 1 juli 2000, gedeponeerd bij voornoemde griffie op 13 maart 2000 onder nr. 53/2000; laatstelijk gewijzigd per 1-1-2002, gedeponeerd bij voornoemde griffie op 13 december 2001 onder nr. 240/2001. 1. TARIEF ten laste van VERKOPER in veiling (van toepassing per 1-1-2002): 1.1. Bij verkoop in veiling berekent het veilinghuis aan de verkoper een tarief zoals onderstaand staat aangegeven

De . . de . .

in euro (€) op basis koers 31-12-1998: 1 eur= 2.20371 nlg

van van van van van van van van boven

€ 50.000,00 € 100.000,00 € 200.000,00 € 500.000,00 € 1.000.000,00 € 2.000.000,00 € 5.000.000,00 € 10.000.000,00 € 20.000.000,00

tot tot tot tot tot tot tot tot tot

€ 50.000,00 € 100.000,00 € 200.000,00 € 500.000,00 € 1.000.000,00 € 2.000.000,00 € 5.000.000,00 € 10.000.000,00 € 20.000.000,00

€ € € € € € € € € €

935,00 935,00 1.235,00 1.735,00 2.935,00 4.435,00 7.335,00 14.835,00 22.835,00 36.835,00

plus 0,6 % over het meerdere boven plus 0,5 % over het meerdere boven plus 0,4 % over het meerdere boven plus 0,3 % over het meerdere boven plus 0,29 % over het meerdere boven plus 0,25 % over het meerdere boven plus 0,16 % over het meerdere boven plus 0,14 % over het meerdere boven maximumtarief

€ € € € € € € €

50.000,00 100.000,00 200.000,00 500.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00

(de vermelde tarieven zijn exclusief wettelijk verschuldigde BTW; bij het vaststellen van de tarieven bedroeg deze 19%) 1.2. Bij inschakeling van een direktie-makelaar o.g. wordt het tarief met 25% verlaagd. BIJZONDERE BEPALINGEN: 1.3. In het door het veilinghuis in rekening te brengen tarief zijn de navolgende kosten begrepen: • organisatie veiling • zaalhuur • drukken en aanslaan veilingbiljetten en -borden • opname in veilingboekje • opname in veilinghuis-advertentie • vermelding internet • afslagershonorarium 1.4. Het tarief wordt berekend over de door het veilinghuis in overleg met de eventueel met de veiling belaste direktiemakelaar en/of notaris te verwachte opbrengst (koopsom). Bij een hogere danwel lagere koopsom vindt naverrekening plaats. Verkoper dient het verschuldigde bedrag uiterlijk veertien (14) dagen vóór de datum van veiling aan het veilinghuis te voldoen, bij gebreke hiervan wordt het object uit de veiling genomen danwel uitgesteld tot het moment dat het verschuldigde inclusief incasso-kosten en wettelijke renten door het veilinghuis zijn ontvangen. 1.5. Indien bij verkoop van onroerend goed schade-vergoedingen, inschrijvingen, bijdragen of dergelijke van derden mede worden overgedragen of in de verkoopprijs zijn begrepen, dan wel de koper bepaalde goederen voor een bepaald bedrag moet overnemen, wordt het tarief berekend over de volle koopsom c.q. het totaal van de koopsom en de overdrachtsom. 1.6. In geval van executoriale verkoop zal indien het verbonden onroerend goed door de verkoper-lastgever wordt ingekocht, wél over de verkoop, doch niet over de inkoop door het veilinghuis het veilingtarief bij aankoop in rekening worden gebracht. 2. TARIEF ten laste van KOPER in veiling: 2.1. bij koop in veiling berekent het veilinghuis aan de koper een tarief ad 3‰ van de koopsom exclusief de wettelijk verschuldigde BTW (bij het vaststellen van de tarieven bedroegdeze 19%). 2.2. Indien bij koop van onroerend goed schadevergoedingen, inschrijvingen, bijdragen of dergelijke van derden mede worden overgedragen of in de koopsom zijn begrepen, dan wel de koper bepaalde goederen voor een bepaald bedrag moet overnemen, wordt het tarief berekend over de volle koopsom c.q. het totaal van de koopsom en de overdrachtsom. 2.3. De koper dient het verschuldigde bedrag uiterlijk binnen tien (10) dagen na de veiling aan de notaris te voldoen. 3. COMBINATIE Indien twee of meer percelen in combinatie worden gemijnd, berekent het veilinghuis het tarief over de totale opbrengst der percelen.

86

4. VERKOOP UIT DE HAND 4.1. Geschiedt de verkoop van één of meer in veiling aangeslagen percelen vóór de veiling uit de hand, hetzij door de verkoper/ lastgever zelf of door bemiddeling van anderen, hetzij door de makelaar o.g. met de veiling belast, dan brengt het veilinghuis in rekening het tarief, berekend als bij verkoop in veiling. 4.2. Tevens wordt er daarenboven, uitsluitend bij vrijwillige veilingen dan wel veilingen wegens sterfgeval, bij verkoop uit de hand tot één week vóór de veiling 0.3 % over de verkoopsom aan verkoper in rekening en bij verkoop uit de hand binnen één week vóór de veiling 0.6 %. 4.3. Indien verkoop uit de hand geschiedt ná betaling door verkoper van het reeds in rekening gebrachte tarief conform het in artikel 1.1. en 1.2. gestelde, dan zal géén restitutie plaatsvinden. 5. OPHOUDEN - NIET DOORGAAN - UITSTEL 5.1. Voor toepassing van het tarief wordt bij veilingen met verkoop gelijkgesteld het ophouden van percelen met de bedoeling om die bij scheiding toe te delen. 5.2. Bij ophouden in veiling door intrekking door de verkoper/lastgever wordt door het veilinghuis hetzelfde tarief in rekening gebracht als ware de koop/verkoop in veiling geschied, conform het gestelde in artikel 4, berekend over het bedrag waarvoor het is opgehouden. 5.3. Bij niet-doorgaan in veiling door intrekking door de verkoper/ lastgever wordt door het veilinghuis hetzelfde tarief in rekening gebracht als ware de koop/verkoop in veiling geschied, conform het gestelde in artikel 4. 5.4. Indien de veiling wordt uitgesteld tot nader aankondiging dan is het tarief zoals vermeld onder artikel 1.1. en 1.2. verschuldigd. Indien binnen 6 maanden na de datum van uitstel alsnog tot veiling wordt overgegaan wordt het aanvankelijk verschuldigd tarief verrekend. 6. NIET-GUNNEN Bij niet-gunnen van in veiling gebrachte percelen worden deze beschouwd als te zijn verkocht, en is het tarief zoals vermeld onder 1.1. en 1.2. van toepassing. 7. PLOKPENNINGEN 7.1. Door de verkoper/lastgever wordt een bedrag aan plokpenningen uitgereikt aan de hoogste bieder (provisionele koper) in veiling. 7.2. Indien het hoogste bod wordt uitgebracht door een bieder, niet-zijnde makelaar o.g. lid Makelaarsvereniging Amsterdam, dan worden de plokpenningen aan de bieder uitgekeerd door de notaris ten tijde van het verlijden van de akte van kwijting. 7.3. Indien het hoogste bod wordt uitgebracht door een bieder, zijnde makelaar o.g. lid Makelaarsvereniging Amsterdam, dan worden de plokpenningen ná tekening van het proces verbaal van veiling op de afslag, nadat het perceel danwel de combinatie waar het perceel deel van uitmaakt in slag is gelegd, aan de makelaar o.g. uitgekeerd. 7.4. Indien het hoogste bod wordt gedaan door een direktiemakelaar o.g., lid Makelaarsvereniging Amsterdam, en hierop een mijning volgt, zullen aan de verkoper geen plokpenningen in rekening worden gebracht, tenzij de direktiemakelaar o.g. deze bieding heeft gedaan voor een ander dan zijn lastgever verkoper.

IN

da Am tot Ge

da ge ko

da ge ..

VE

zic de ..

De be no €.

De ..

Ev ..


6-6800 Voorwaarden.qxp

16-06-2008

09:14

Pagina 87

MODEL Bankgarantie t.b.v. de particuliere koper ter veiling te Amsterdam

994 999 000, bij

De ondergetekende, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................................................................................... ...................................................................................... de naamloze vennootschap “Bank - X N.V.” te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................................................................................... ......................................................................................

IN AANMERKING NEMENDE: dat A. Pietersen te Amsterdam, ook te noemen “de koper”, voornemens is om op de door de Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling B.V. te houden veiling op . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . over te gaan tot aankoop van het op die veiling aan te bieden perceel Langejanstraat 13 te Amsterdam, kadastraal bekend Gemeente Amsterdam, sectie A nummer 1234; dat de hoogste bieder of mijner volgens de op die veiling van kracht zijnde Algemene Veilingvoorwaarden gehouden is om tot meerdere zekerheid voor de nakoming van alle financiële verplichtingen die ten laste van de koper ter veiling komen, ten gunste van de verkoper een genoegzame bankgarantie te stellen;

r de ling vei-

ilin3% nnen t ná et in

d het

door p in drag

ordt ver-

oals

dat de ondergetekende is, de naamloze vennootschap “Bank - X N.V.” bereid is daartoe een bankgarantie af te geven voor een maximumbedrag van € . . . . . . . . . . ,— (zegge: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ). VERKLAART HIERBIJ: zich garant te stellen voor de nakoming door A. Pietersen voornoemd van diens financiële verplichtingen jegens de verkoper uit hoofde van de aankoop op de te Amsterdam te houden veiling op . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20. . van het perceel Langejanstraat 13 te Amsterdam. De bank verbindt zich daarbij op grond van deze garantie op eerste schriftelijk verzoek van de bij de veiling betrokken notaris als eigen schuld te zullen voldoen al hetgeen A. Pietersen voornoemd uit hoofde van meergenoemde aankoop aan de verkoper verschuldigd is, doch in totaal nimmer meer dan het genoemde maximum van €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deze garantie is geldig tot en met 3 (drie) maanden na de eerder genoemde veiling-datum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20. .

ver-

Eventuele aanspraken uit hoofde van deze garantie dienen de bank uiterlijk op. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20. . bereikt te hebben.

ls te .

aan

elaar n de wij-

o.g. ning omo.g.

akeoper o.g.

87


6-6800 Voorwaarden.qxp

16-06-2008

09:14

Pagina 88

RAPPANGE sinds 1906

MAKELAARDIJ BV AANNEMING BV ADMINISTRATIE BV VERZEKERINGEN BV

TELEFOON (020) 6240363 TELEFAX (020) 6263659

e-mail: info@rappange.com www.rappange.com PRINSENGRACHT 255-259 POSTBUS 19604 1000 GP AMSTERDAM

88


6-6800 Voorwaarden.qxp

16-06-2008

09:14

Pagina 89

Jong, gedreven & bruisend met kennis: Hèt vastgoedbureau voor splitsing, bouwbegeleiding & ontwikkeling!

www.winnenenco.nl Tel. 020 - 3052810

D.P.D./Doornbos Amsterdam B.V. B O U W B E D R I J F

GYROSCOOPWEG 1 WESTPOORT 3944 1042 AB AMSTERDAM

TELEFOON 020 - 686 21 11 TELEFAX 020 - 684 50 78

89


6-6800 Voorwaarden.qxp

16-06-2008

09:14

Pagina 90

E

Buro Koelman is al meer dan 30 jaar gespecialiseerd in huurzaken en het incasseren

Rechtskundig Buro Koelman kantoorgebouw prinsenhof koningin wilhelminaplein 30 1062 kr amsterdam telefoon 020 - 669 20 69

van onbetaald gelaten huurpenningen en

telefax 020 - 669 20 59 postbus 90342 1006 bh amsterdam

verenigingsbijdragen.

e-mail: post@burokoelman.nl

C.M. de Lang ONTWERP, BOUWAANVRAAG, SPLITSINGSTEKENINGEN bureau bouw & wonen

Korte Lepelstraat 91 hs 1018 ZA Amsterdam tel.: 020 6225304 / 06 24643221 e - mail: CMDELANG@planet.nl 90


n

f

6-6800 Voorwaarden.qxp

16-06-2008

09:14

Pagina 91

Een nieuw huis, een nieuwe vloer!

120 soorten laminaat/lamelparket direct leverbaar, 贸贸k projectmatig Laminaat, Lamelparket , Carpetten, Ondervloeren & toebehoren Lemelerbergweg 37B | Amsterdam ZO | 020 452 97 95 LaminaatoutletAmsterdam.nl is onderdeel van M2Flooring www.m2flooring.nl

0

m

9

9

2

m

l

1

91


6-6800 Voorwaarden.qxp

16-06-2008

09:14

Pagina 92

Helemaal alleen m’n appartmentje verkocht voor 10.000 euro boven de vraagprijs!

Vivian van den Heuvel (Die de volgende dag hoorde dat ze 30.000 euro onder de marktwaarde vroeg.)

www.mva.nl

92


1-6800 0mslag.qxp

16-06-2008

09:12

Pagina 3

020-4161718

www.dtd.nl

DE systeembeheerder van de MVA-makelaars


1-6800 0mslag.qxp

16-06-2008

09:12

Pagina 4

Zwerfk ei Bewar ing B . V.

28

EAOGV Veilingboekje  

alskdjfl;as dl;kasdfja s;ljdfas dfasdf