Page 1

ALLES VOOR HET PUBLIEK ACTIVITEITENPLAN 2017-2020 CULTURELE BASISINFRASTRUCTUUR

WWW.ORKEST.NL


Marc Albrecht

WOORD VOORAF In haar brief ‘Ruimte voor cultuur’ biedt de minister instellingen de ruimte zich in de Cultuurplanperiode 2017-2020 te profileren, te ontwikkelen en toekomst­bestendig te maken. In voorliggend plan verwerkt het NedPhO|NKO zijn visie op trends binnen en buiten de cultuursector, in een programma en profiel voor het orkest dat verantwoordelijkheid neemt voor de toekomst van klassieke muziek. Daarbij heeft het NedPhO|NKO prestaties, profiel en programma geëvalueerd, een omgevingsanalyse en uitkomsten van publieks­ onderzoek betrokken en gesprekken gevoerd met stakeholders, deels op basis van de BIS-monitor. Uitkomsten en voornemens zijn door de directie be­sproken met musici en staf, samenwerkingspartners, Raad van Toezicht en voorgelegd aan de Ondernemingsraad. Het NedPhO|NKO herbevestigt de bereikte positie en herijkt missie, aanpak en beoogde resultaten. Het spreekt vanzelf dat onder­liggende stukken beschikbaar zijn voor de lezer die zich een gede­tailleerd beeld wil vormen.

NEDPHO|NKO CULTUURPLAN 2017-2020  

2


Gordan Nicolić

INHOUD 2 WOORD VOORAF 4 NEDPHO|NKO: ALLES VOOR HET PUBLIEK 7 KERNDOELEN 2017-2020 8 CONCRETISERING EN REALISATIE 16 ONDERNEMERSCHAP 22 TOT SLOT

NEDPHO|NKO CULTUURPLAN 2017-2020

3


NEDPHO|NKO: ALLES VOOR HET PUBLIEK MISSIE: KLASSIEKE MUZIEK VOOR IEDEREEN Het Nederlands Philharmonisch Orkest | Nederlands Kamerorkest verzorgt opera- en concertproducties op het hoogste artistieke niveau. Met programma’s voor educatie, out­reach en talentontwikkeling investeert het NedPhO|NKO in de toekomst van klassieke muziek. De ondersteunende staf werkt efficiënt en slagvaardig en zorgt ervoor dat het orkest in al zijn taken kan excelleren.

KERNWAARDEN Kwaliteit

Het NedPhO|NKO staat voor muzikale topkwaliteit in opera’s en concerten. De hoogste kwaliteit is ook uitgangspunt bij alle andere activiteiten en wordt gedragen door alle medewerkers.

Gastvrijheid

Het NedPhO|NKO verwelkomt vertrouwd en nieuw publiek met uitnodigende concertprogramma’s en in programma’s voor educatie en outreach. Plaats, presentatie en prijs worden afgestemd op mogelijkheden en verwachtingen van zowel publiek als partners.

Samenspel

Het streven naar perfect samenspel is vanzelfsprekend voor orkestmusici maar geldt ook voor het werk van de staf­en voor de samenwerking met externe partners.

PROFIEL EN POSITIONERING ‘Formed in 1985 when three orchestras merged, the Netherlands Philharmonic is young by the standards of European musical institutions. [...] The Orchestra has nonetheless achieved impressive standards of musical excellence: if not yet mentioned in the same breath as their counterparts in Berlin, Dresden, London, or Vienna, the Netherlands Phil­ harmonic players are gaining the recognition their uncom­ promising musical integrity deserves.’ [Voix des Arts, 2013] Het NedPhO|NKO behoort op het concertpodium tot de top in Nederland en heeft ook internationaal een sterke reputatie. In 2014 ontving het orkest de International Classial Music Award (internationale muziekpers) en een Edison Klassiek. De productie Gurrelieder werd genomineerd voor de International Opera Award. Andere genomineerden voor deze prijzen waren de Wiener Philharmoniker, Het London Symphony Orchestra en het orkest van het Mariinsky Theater. Dit beeld bevestigt dat het NedPhO|NKO zich artistiek op het beoogde internationale topniveau bevindt.

OPERAPRODUCTIES OP HOOGSTE ARTISTIEKE NIVEAU, KOSTEN­EFFICIËNT GEORGANISEERD Zowel NedPhO als NKO worden als vaste orkestpartners van De Nationale Opera (DNO) internationaal gerekend tot de beste operaorkesten. Orkestprestaties en cd/dvd-releases krijgen lovende recensies in de internationale muziekpers. Met de positie van een gezamenlijke chef-dirigent creëren DNO en NedPhO|NKO samen een internationaal aantrekkelijk engagement voor een gevierd dirigent als Marc Albrecht.

NEDPHO|NKO CULTUURPLAN 2017-2020   ALLES VOOR HET PUBLIEK

4


Der Rosenkavalier

De operaprogrammering vraagt grote orkestbezettingen én kamerorkestbezettingen. In de loop der jaren ontwikkelde het NedPhO|NKO daarvoor een artistiek sterke en kosten­efficiënte organisatievorm. De formatie is opgebouwd uit musici die deels in beide orkesten spelen, met vaste aanstellingen en een flexibele ‘schil’. Efficiency wordt verder versterkt omdat de orkesten voornamelijk in Amsterdam spelen waardoor operaen concertproducties, educatie en outreach overlappend in samenvallende productieweken gepland kunnen worden.

CONCERTEN MET EIGEN GEZICHT EN EIGEN PUBLIEK Op het concertpodium behoort het NedPhO|NKO tot de top in Nederland. Het NedPhO|NKO onderscheidt zich in de concertprogrammering door het bekende en geliefde repertoire op hoog artistiek niveau te spelen voor een breed publiek van zowel ervaren als beginnende luisteraars. De toegankelijkheid wordt verhoogd door gastvrijheid, betaalbaarheid en een randprogrammering die musici en publiek dichter bij elkaar brengt en klassieke muziek begrijpelijker maakt. Het Nederlands Kamerorkest bekleedt als enig kamerorkest in de BIS een unieke positie in het Nederlandse muzieklandschap, met ook internationaal een sterke reputatie, blijkend uit cd-recensies en uitnodigingen voor tournees.

STERK IN MUZIEKEDUCATIE, GEDREVEN IN OUTREACH EN PARTICIPATIE Aandacht voor educatie en talentontwikkeling behoort al jarenlang tot het DNA van het NedPhO|NKO. Met NedPhO GO! vervult het NedPhO|NKO een onmisbare positie binnen de infrastructuur voor muziekeducatie in Amsterdam. NedPhO GO! programmeert vanuit de mogelijkheden van het orkest, in dialoog en samenwerking met onderwijs- en cultuur­partners. In een omvangrijk en structureel programma maakt het NedPhO|NKO werk van outreach en participatie. Het bewijst dat het publiek voor klassieke muziek breder en omvang­rijker is dan het aantal mensen dat concertzalen bezoekt. Musici van het NedPhO|NKO spelen op pleinen, buurtfestivals, bij bijzondere gebeurtenissen en in ziekenhuizen. Vanuit de NedPhO-Koepel, sinds 2012 het unieke eigen ‘huis’ in Amsterdam-Oost, fungeert het NedPhO|NKO als een orkest van de hele stad. Het orkest verwelkomt schoolklassen en publiek ‘dichtbij en rondom het orkest’. De aanwezigheid van het orkest stimuleert wijkontwikkelingen. Er is samenwerking ontstaan met onderwijs-, maatschappelijke en culturele organisaties, bewoners en MKB.

In Het Concertgebouw Amsterdam realiseert het NedPhO |  NKO al jaren een onderscheidende concertreeks waarmee het een omvangrijk eigen publiek bedient. Daarnaast zijn de Philharmonie in Haarlem en het Muziek­gebouw aan ’t IJ de belangrijkste vaste podia. Nieuw publiek wordt uitgenodigd voor ‘klassieke’ concert­ series, maar ook succesvol bereikt in innovatieve concert­ formules en op ongebruikelijke podia. Het NedPhO|NKO gaat daarbij uit van de bewezen kracht van het product: live klassieke muziek op topniveau biedt een bijzondere sensatie, die ook door nieuw publiek wordt herkend. NEDPHO|NKO CULTUURPLAN 2017-2020   ALLES VOOR HET PUBLIEK

5


NedPhO-Koepel

VISIE EN TRENDS KLASSIEK LEEFT Vijftig procent van de Nederlanders luistert − van regelmatig tot af en toe − naar klassieke muziek (Bron: Interview-NSS). Slechts een klein deel van hen gaat naar de concertzaal. Wie niet vanuit huis of school kennismaakte met klassieke muziek of concertbezoek, zal uit zichzelf niet snel een kaartje kopen. Toch is optimisme over publieksvernieuwing gerechtvaardigd: het NedPhO|NKO werkt met succes aan publieksontwikkeling, overtuigd van de tijdloze kracht van klassieke muziek en de waarde van een live concert. Nieuwe bezoekers reageren enthousiast op de gezamenlijke live ervaring in de zaal. Het NedPhO|NKO beschouwt het als eigen verantwoordelijkheid om nieuwe en jongere bezoekers enthousiast te maken voor klassieke muziek en concertbezoek. Het orkest werkt hierin samen met de podia, publieke omroep en culturele en onderwijspartners.

BEGELEID AVONTUUR Een groot deel van het cultuurpubliek wil weten wat het gaat beleven voordat een kaartje wordt gekocht (geliefd repertoire, bekende artiesten, aanbevelingen van vrienden). Het NedPhO|NKO biedt herkenbaarheid en betrouwbaarheid in programmering en marketingcommunicatie. Voor jong publiek is een festival, toneelstuk of (pop)concert ook een sociale gebeurtenis, een factor om rekening mee te houden in communicatie, hospitality en randprogrammering. Jong publiekt zoekt ook een pure beleving, vakmanschap en authenticiteit: een kans voor de klassieke muzieksector.

DE MEERPOLIGE STAD De meerpolige stad met haar culturele diversiteit en verschillende identiteiten is een vast gegeven geworden. Bewoners hebben behoefte aan (h)erkenning en verbinding. Kunsten cultuurinitiatieven die ontstaan in de buurt, zijn van grote waarde voor het leefklimaat. Ze dragen bij aan versterking van sociale en maatschappelijke verbindingen (Hoofdlijnen Kunst en Cultuur, Gemeente Amsterdam). Vanuit de NedPhOKoepel in Amsterdam Oost zoekt het NedPhO|NKO aan­ sluiting bij behoeften en verwachtingen in de buurt. Het orkest speelt op pleinen, in parken en andere verrassende plekken. Outreach­pro­gramma’s ontstaan in dialoog met wijkorganisaties en samen met partners als Cordaan en Coalitie Erbij.

CULTUUREDUCATIE TERUG OP DE AGENDA Muziekonderwijs en actieve muziekbeoefening dragen bij aan individuele ontplooiing van kinderen en jongeren. Het brengt hen in verbinding met zichzelf en met anderen. Muziekonderwijs levert een bijdrage aan de ontwikkeling van communicatieve, cognitieve en sociale vaardigheden. Het belang van muziekonderwijs in het primair onderwijs wordt na decennia weer onderkend in cultuurpolitiek en onderwijsbeleid. Wanneer dit beleid een duurzaam karakter krijgt vergroot het de kans dat kinderen van nu de toekoms­ tige genieters en ambassadeurs worden van kunst en cultuur.

VERENIGING VAN NEDERLANDSE ORKESTEN Het NedPhO|NKO onderschrijft de toekomstvisie ‘Orkesten van nu, van waarde voor de toekomst’ (2014) van de VvNO, die zich in 2017-2020 vooral richt op het gezamenlijk ont­wikkelen en bevorderen van modern werkgeverschap, op het versterken van educatieve activiteiten en het vergroten van het publieke en maatschappelijke draagvlak voor klassieke muziek.

NEDPHO|NKO CULTUURPLAN 2017-2020   ALLES VOOR HET PUBLIEK

6


Die Zauberflöte

Lucas Jussen

KERNDOELEN 2017-2020 1 EXCELLENTIE IN UITVOERING EN AANBOD Het NedPhO|NKO behoort, met Marc Albrecht, als vaste partner van De Nationale Opera, internationaal tot de allerbeste operaorkesten. De internationale persaandacht betekent een strenge toets, maar biedt ook een nuttige benchmark voor positie en reputatie. Kwaliteit wordt elke dag opnieuw ‘bewezen’ op de podia. Dat vereist voortdurende aandacht voor artistieke groei van zowel individuele musici als van het collectief, in samenwerking met dirigenten en solisten die passen bij de positie van het orkest.

2  ONTWIKKELING VAN TALENT De veeleisende opera- en concertprogrammering en de verwachtingen van het publiek op de hoofdpodia vragen instroom van uitstekende orkestmusici. Zij vormen het artistieke kapitaal. In vaste samenwerkingsverbanden met conservatoria draagt het orkest actief bij aan verbete­ring van de opleiding van (jonge) musici en dirigenten. Het NedPhO|NKO biedt orkestleden programma’s om zich persoonlijk en professioneel te blijven ontwikkelen.

NEDPHO|NKO CULTUURPLAN 2017-2020   KERNDOELEN

3 STERK IN EDUCATIE EN PARTICIPATIE: APPLAUS IN DE KLAS! Het NedPhO|NKO ambieert optimalisering van vraag en aanbod in een over­zichtelijke infrastructuur voor muziek­ educatie. Het NedPhO|NKO continueert zijn unieke en succesvolle programma voor muziekeducatie en participatie en initieert daartoe goede onder­linge afstemming. Het orkest evalueert en innoveert dit in dialoog en samenwerking met cultuur- en onderwijspartners.

4 PUBLIEKSVERBREDING EN -VERNIEUWING Behalve via educatie bouwt het NedPhO|NKO ook op andere manieren aan duurzame verbreding van de publieksbasis. Onder meer door te luisteren naar bestaande en potentiële bezoekers om hun voorkeuren scherp te krijgen. Het NedPhO| NKO verleidt nieuw publiek naar de hoofdpodia, biedt innovatieve concertformats en moderniseert ontvangst en zaalbeleving. In samenwerking met partners programmeert het orkest op ongebruikelijke podia concerten die toegang bieden tot jongere publieksgroepen.

7


Il viaggio a Reims – Reimsreisje

CONCRETISERING EN REALISATIE EXCELLENTIE IN UITVOERING EN AANBOD HET ORKEST VAN DE NATIONALE OPERA Bij de perspresentatie van het jubileumseizoen 2015-2016 benadrukte operadirecteur Pierre Audi de grote betekenis van het NedPhO|NKO als ‘muzikale rots onder het succes van DNO’ en sprak de wens uit om tot in lengte van jaren met het NedPhO|NKO als vaste orkestpartner te blijven werken. Dit is een gedeelde wens, met de gezamenlijk benoemde chef-dirigent als kwaliteitsfactor. Het NedPhO|NKO baseert de aard en omvang van de orkestformatie ook in komende jaren op de voor de operaprogrammering gevraagde kwaliteit en orkestbezettingen. In 2015 trad het Koor van De Nationale Opera met het NedPhO op in een spectaculaire uitvoering van het Requiem van Verdi. Artistieke synergie ontstaat doordat in overleg dirigenten en solisten kunnen worden uitgenodigd die zowel bij De Nationale Opera als in concertprogramma’s met het NedPhO|NKO werken.

Uitbreiding van de samenwerking

Behalve in operaproducties gaan het NedPhO|NKO en DNO vanaf 2017 samenwerken in nieuwe programma’s voor educatie en professionele talentontwikkeling. Expertise en mogelijkheden worden bijeengebracht: inhoudelijk sterk en kostenefficiënt.

CONCERTEN OP TOPNIVEAU Profiel en publiek bepalen programma

Het operaspecialisme bouwt een orkest op in de orkestbak, maar excellent samenspel en klankcultuur ontwikkelt en onderhoudt het orkest op het concertpodium. Dit kwaliteitsmodel is beproefd en ook gebruikelijk bij operaorkesten in bijvoorbeeld Wenen, Dresden, Milaan en New York. De concertprogrammering wordt bepaald door publieks­doel­stellingen, in samenhang met het artistieke profiel en optimale benutting van de beschikbare middelen. Het unieke profiel van het NKO zal met behulp van het Brand Key Positioneringsmodel nog sterker worden benadrukt: aanstekelijk samenspel op topniveau, zonder dirigent. Het NedPhO|NKO nodigt dirigenten en -solisten uit die passen bij de artistieke positie van het orkest en de hoge verwachtingen van het publiek op de bespeelde podia. Gastdirigenten, werkend bij internationale toporkesten, zijn artistiek complementair aan het profiel van de chef-dirigent en dragen bij aan de ontwikkeling van het orkest. Het orkest presenteert ook vertegenwoordigers uit een nieuwe generatie topmusici die ‘klaar zijn’ voor de internationale podia. Om samen meer mogelijk te maken werkt het NedPhO|NKO structureel samen met partners zoals de Cello Biënnale en Het Concertgebouw.

Continuïteit in artistieke leiding

De verbintenis van zowel chef-dirigent Marc Albrecht als Gordan Nicolić, concertmeester en artistiek leider van het kamerorkest, mag worden beschouwd als een bevestiging van het huidige hoge artistiek niveau van het NedPhO|NKO. Beiden hebben in januari 2016 aangegeven hun verbintenis te willen continueren tot 2020. Gordan Nicolić is tevens concert­­­­meester van het fameuze London Symphony Orchestra.

NEDPHO|NKO CULTUURPLAN 2017-2020   CONCRETISERING EN REALISATIE

8


NedPhO-CvA Orkestacademie

Aantrekken van talent

Omdat het ‘klassieke’ proefspel beperkingen heeft en niet altijd de gedroomde kandidaten oplevert, heeft het NedPhO|NKO nieuwe manieren ingevoerd voor de instroom van nieuwe musici. Selectie kan bijvoorbeeld ook plaatsvinden via trials. Musici worden actief geworven in het internationaal netwerk van orkestleden, vanuit de remplaçanten-pool, de NedPhO-CvA Orkestacademie en via interne mobiliteit. Tot het proefspel behoort samenspel met orkestleden, nieuwe musici krijgen een mentor en er is veel aandacht voor evaluaties.

Artistieke evaluatie en benchmarking

Alle producties worden geëvalueerd waarbij feedback van (gast)dirigenten en -solisten waardevol is vanwege het internationaal perspectief. Operaproducties worden ook geëvalueerd met DNO.

Lifelong learning

Zelfevaluatie, artistieke feedback en professionele groei zijn onlosmakelijk onderdeel van het werk van een musicus. Nieuw binnen de orkestwereld is dat orkestmanagers gesprekken voeren met musici gericht op persoonlijke ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Scholing en opleiding worden gestimuleerd en gefaciliteerd, evenals solistisch optreden en ensemblespel.

NEDPHO|NKO CULTUURPLAN 2017-2020

ONTWIKKELING VAN (NEDERLANDS TOP)TALENT NEDPHO-CVA ORKESTACADEMIE Orkestspel op hoog professioneel niveau vraagt van musici meer dan instrumentaal vakmanschap. De snelheid waarmee wekelijks nieuwe programma’s uitgevoerd worden en de hoge verwachtingen van publiek en pers vereisen fysieke en mentale weerbaarheid. De NedPhO-CvA Orkestacademie, van start gegaan in seizoen 12/13, biedt coaching en orkeststages gericht op het voorbereiden en uitvoeren van orkestrepertoire in een professioneel orkest. Diverse alumni vonden inmiddels een baan bij andere gerenommeerde orkesten zoals de Staatsoper Berlin, Symphony Orchestra Porto Allegro en het WDR Sinfonieorchester. De NedPhO-CvA Orkestacademie werd in 2015 vast onderdeel van het curriculum van de masteropleiding Orkestspel.

NATIONALE MASTER ORKESTDIRECTIE Het NedPhO|NKO was in 2011 mede-initiatiefnemer van de Nationale Master Orkestdirectie, samen met het CvA en het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Inmiddels werken alle Nederlandse symfonieorkesten samen in deze opleiding. Chef-dirigent Marc Albrecht verzorgt masterclasses die door deelnemende dirigenten zeer hoog worden gewaardeerd. De betekenis van orkestpractica voor deze masteropleiding wordt in de NTR documentaire ‘Maestri’ (2014) door deelnemers omschreven als ‘essentieel’.

CONCRETISERING EN REALISATIE

9


Concourswinnaar Stephan Harsono

NedPhO GO!

ASSISTENT-DIRIGENT Met steun van het Kersjes Fonds ging een gekoesterde wens in vervulling en is in 2015 een positie voor assistent-dirigent in het leven geroepen. Uit 160 aanmeldingen is de Portugees Nuno Coelho geselecteerd die praktijkervaring zal opdoen als assistent bij Marc Albrecht en zich zo kan ontwikkelen en voorbereiden op de beroepspraktijk.

MINI-OPERA MET DNO NedPhO|NKO en DNO bundelen krachten in een programma voor talentontwikkeling. In een tweejaarlijkse mini-opera, voor het voortgezet onderwijs, krijgt jong operatalent de kans als solist ervaring op te doen. Naast de professionals van beide instellingen participeren stagiairs (NedPhO-CvA Orkestacademie) en de assistent-dirigent. Waar mogelijk worden zangers van Opera Studio ook uitgenodigd voor producties van het NedPhO|NKO.

KANSEN VOOR CONCOURSWINNAARS Het NedPhO|NKO werkt samen met Nederlandse concoursen, waaronder het Prinses Christina Concours, het Nationaal Cello Concours en het Grachtenfestival Concours. Concoursdeelnemers kunnen worden uitgenodigd voor een optreden met het NedPhO|NKO, soms op alternatieve podia zoals Paradiso.

NEDPHO|NKO CULTUURPLAN 2017-2020

STERK IN EDUCATIE EN PARTICIPATIE: APPLAUS IN DE KLAS! BINNENSCHOOLS Samenspel met partners

De hernieuwde erkenning van het belang van muziekeducatie, onder aanvoering van koningin Máxima en minister Bussemaker, stimuleert het NedPhO|NKO om educatie ook in komende jaren als een kerntaak te blijven beschouwen. NedPhO GO! biedt aansprekende muziekervaringen aan kinderen en jongeren die niet vanzelfsprekend in aanraking komen met klassieke muziek. Het NedPhO|NKO vervult als enig orkest in Amsterdam zo’n substantiële actieve inzet voor educatie. NedPhO GO! programmeert vanuit de specifieke mogelijkheden van het orkest. Onze graadmeter: applaus in de klas! Het NedPhO|NKO is één van de initiatiefnemers van de Alliantie Muziekeducatie Amsterdam (AMA), waarvan ook het Koninklijk Concertgebouw, Nationale Opera & Ballet, Muziekgebouw aan ’t IJ, Bimhuis en Oorkaan deel uitmaken en dat samenwerkt met de muziekscholen in de stad. In samenspraak met het onderwijs wordt een programma samengesteld dat een aanvulling en verrijking biedt op muziekleerlijnen en waarbij podiumbezoek een plaats inneemt. Uit dit educatieprogramma kunnen scholen straks een goed geïnformeerde keuze maken. De educatieafspraken met samenwerkingspartners en scholen zijn of worden vastgelegd in convenanten. Naast de middelen die het Rijk ter beschikking stelt is ook de subsidie die het NedPhO|NKO aanvraagt bij het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) noodzakelijk om de activiteiten ten minste op het huidige niveau te continueren.

CONCRETISERING EN REALISATIE

10


Leerorkest

NedPhO-Koepel

Speciale band-scholen

Het NedPhO|NKO continueert meerjarige samenwerkings­ convenanten met basisscholen. Het orkest ontwikkelt en realiseert samen met deze scholen programma’s die onderdeel uitmaken van de doorlopende leer­lijn muziek­onderwijs en die aansluiten op andere vakken. De leerlingen ontmoeten in alle leerjaren musici van het NedPhO|NKO. Evaluaties worden gedeeld met partners en educatieafdelingen van andere orkesten.

BUITENSCHOOLS Leerorkest

NedPhO GO! continueert de samenwerking met het Leer­ orkest, een vorm van muziekonderwijs waarbij kinderen onder schooltijd een instrument leren bespelen en samenspelen in een orkest. Kinderen bezoeken orkest­repetities in de NedPhO-Koepel. Musici van het NedPhO repeteren met hen, leiden sectierepetities, spelen mee met uitvoeringen en coachen.

Coaching jeugdsymfonieorkesten

Sinds 2008 biedt NedPhO GO! jaarlijks een coachingstraject voor een jeugdsymfonieorkest (bijvoorbeeld het Amersfoorts Jeugdorkest). Circa vijftien musici van het NedPhO werken met de jongeren toe naar een concert.

AYPhil (‘I feel’)

NedPhO|NKO is betrokken bij de oprichting van een jeugd­ symfonieorkest voor Amsterdam en omgeving: het Amsterdam Young Philharmonic. Dit orkest, bedoeld voor getalenteerde amateurmusici in het voortgezet onderwijs, zal de nog ontbrekende schakel vervullen in de leerlijn tussen muziekschool en studentenorkesten. NedPhO-musici adviseren over de aanpak en repertoire en zijn betrokken bij werving en coaching van orkestleden.

Samenwerking met DNO

Orkestleden werken mee aan buitenschoolse zangmiddagen, familie-inleidingen voor kinderen over opera en mini-opera’s.

PARTICIPATIEPROJECTEN, OUTREACH Het NedPhO|NKO verzorgt optredens op onverwachte locaties voor een publiek dat niet (meer) vanzelfsprekend in aanraking komt met live klassieke muziek. Van kleine buurtoptredens tot het landelijke Concert tegen Eenzaamheid in Het Concertgebouw, in samenwerking met Coalitie Erbij. Er zijn optredens in ziekenhuizen, buurthuizen en openbare (buiten)ruimtes en activiteiten in en rond de NedPhO-Koepel. De vestiging in de NedPhO-Koepel in Amsterdam Oost heeft als een vliegwiel gewerkt voor de upgrade van het stadsdeel op cultureel, sociaal en woongebied. De NedPhO-Koepel is een gastvrij huis voor een breed publiek. De talrijke openbare activiteiten worden goed bezocht en zijn vaak uitverkocht. Samen met maatschappelijke partner MOI organiseerde NedPhO GO! muziekworkshops waarin vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties hun onderlinge relaties versterkten. In 2015 vestigde het Leerorkest zich naast de NedPhO-Koepel met het Nationale Instrumentendepot en werd de voormalige Batjanschool omgebouwd tot dertien muziekwoningen. Ook praktisch worden verbindingen met de buurt gelegd: de catering in artiesten- en publieksfoyer wordt verzorgd door een lokale maatschappelijke organisatie en jongeren van de kickboksclub assisteren bij evenementen. Regelmatig maken amateurorkesten en -koren gebruik van de NedPhO-Koepel voor concerten.

NEDPHO|NKO CULTUURPLAN 2017-2020   CONCRETISERING EN REALISATIE

11


NedPhO|30

NedPhO|30

PUBLIEKSVERBREDING EN -VERNIEUWING

PUBLIEKSONTWIKKELING Programma-publieksmix voor vertrouwde en nieuwe doelgroepen

ONDERZOEK Het NedPhO|NKO volgt veranderende publiekswensen en -trends en speelt daarop in. Structureel publieksonderzoek vindt plaats via analyses op dashboards uit het CRM-systeem en via enquetes en panelgesprekken. Bezoekersonderzoek en analyses worden uitgevoerd met Hendrik Beerda (Continu Onderzoek) en met bureau VODW.

Customer intimacy

Als logisch uitvloeisel van het motto ‘Alles voor het publiek’ is de marketingstrategie gericht op customer intimacy: het opbouwen en onderhouden van een relatie met de bezoekers. Voor alle doelgroepen wil het NedPhO|NKO gastvrij en toegankelijk zijn. Marketing wordt naar verschillende doelgroepen gedifferentieerd.

Een afgewogen nieuwe programma- en publieksmix koppelt het artistiek profiel aan publieksdoelstellingen en is vanaf seizoen 2016/2017 leidraad bij de concertprogrammering. Samen met de beschreven marketinginspanningen leidt dit tot een lichte maar structurele groei in het aantal bezoekers. Programmering en marketing houden er rekening mee dat het publiek van het NedPhO|NKO vooral afkomstig is uit de volgende publieksgroepen uit de Mosaic doelgroepsegmentatie: Goed Stadsleven (18%) Gouden Rand Elitaire Topklasse (18%) Kind en carrière Welverdiend Genieten (16%)

(14%) ( 5%)

(%) percentage van huidige publiek.

Mosaic segmentatiemodel K

A Jonge Digitalen B Stedelijke Balanceerders C Samen Starten D Goed Stadsleven

J

E Modale Koopgezinnen

F

F Kind en Carrière I

L

E

G Sociale Huurders H Rijpe Middenklasse

M

I D C

N

B

Vrijheid en Ruimte

J Gouden Rand

H

G A

NEDPHO|NKO CULTUURPLAN 2017-2020   CONCRETISERING EN REALISATIE

K Elitaire Topklasse L Landelijk Leven M Welverdiend Genieten N Vergrijsde Eenvoud

12


BEOOGDE PROGRAMMA- EN PUBLIEKSMIX Type programmering (% concerten) Geliefde klassiekers Aansprekend en uitdagend Licht klassiek Familie Bijzondere orkestproducties

Goed Stadsleven Elitaire Topklasse

Goed Stadsleven Jong en cultureel divers publiek NedPhO 30 en Entrée

Bijzondere ensembleproducties Hedendaags

5% 17%

Goed Stadsleven Jong en cultureel divers publiek NedPhO 30 en Entrée

26%

13% 23%

5% 11% Kind en Carrière Welverdiend Genieten Elitaire Topklasse Gouden Rand Kinderen en (groot)ouders

Jong Publiek

Goed Stadsleven Welverdiend Genieten Elitaire topklassen Gouden Rand Jong en cultureel divers publiek NedPhO 30 en Entrée

Welverdiend Genieten Gouden Rand

De gemiddelde leeftijd van de betalende bezoekers is bij het NedPhO|NKO sinds 2010 licht gedaald tot 54 jaar (VODWonderzoek). Ingezet wordt op publieksverjonging via instroom van een jongere generatie uit eerdergenoemde vijf doelgroepen. Om een nieuwe generatie liefhebbers voor klassieke muziek te creëren: • Wordt met de oprichting van NedPhO|30 een groep jongeren tussen de 25 en 39 jaar verbonden aan het orkest. Sinds eind 2014 bezoeken circa 200 jonge mensen regelmatig concerten van het NedPhO|NKO. NedPhO|30 ambieert te groeien tot 400 actieve leden. • Maken vanaf maart 2016 alle concerten van het NedPhO|NKO in Het Concertgebouw deel uit van de Entréeselectie. 7000 leden van deze jongerenvereniging (tot 30 jaar) krijgen korting op de concerten. • Werkt het NedPhO|NKO samen met culturele organisaties met een jonge achterban (20-40 jaar) zoals We are public, CJP, Paradiso, Felix Meritis en 24Classics.com.

Goed Stadsleven Welverdiend Genieten Elitaire topklassen Gouden Rand Jong en cultureel divers publiek NedPhO 30 en Entrée

Daarnaast zijn er vernieuwende concertformats op voor jongeren vertrouwde podia. De formule Orchestra Unplugged heeft zich in de afgelopen seizoenen ontwikkeld tot een succesvolle serie in Paradiso en op andere podia. Klassieke muziek in zijn pure vorm blijft het vertrekpunt, de vorm is innovatief. In 2015 werd gestart met de serie Classical Crash Course in Felix Meritis. De succesvolle samenwerking met Symphonic Cinema (drie uitverkochte concerten Firebird in 2015) wordt voortgezet.

Publieksverbreding

Op meer manieren wordt aandacht besteed aan publieks­ verbreding, om zo veel mogelijk ‘een orkest voor iedereen’ te zijn. Zo is het NedPhO|NKO partner in vernieuwende producties met zalen en concertaanbieders, waaronder Concertgebouw Classics, het Almere Havenkomconcert en festivals. Themaconcerten – zoals het Kerstconcert en het concert op 4 mei – trekken een ander publiek dan reguliere concerten. De ambitie is om themaconcerten zoveel mogelijk

NEDPHO|NKO CULTUURPLAN 2017-2020   CONCRETISERING EN REALISATIE

13


Firebird

in samenwerking met partners te blijven organiseren. Het aantal toeristen in de zaal is gegroeid tot bijna 6%. Toeristen worden benaderd in samenwerking met partners als Het Concertgebouw en Amsterdam Marketing.

Gastvrijheid

Bij ruim 60% van de concerten wordt de gastvrijheid en toegankelijkheid versterkt met een randprogramma. Nieuw publiek maakt er kennis met de muziek en met musici. Vertrouwd publiek vindt verdieping. Gezien het succes in de afgelopen periode krijgen rand­programma’s als het Muziekcafé, De Ontmoeting en De Verdieping een prominentere plek. Vorm en presentatie spelen een steeds belangrijkere rol in de concertbeleving. Uitstraling en podiumpresentatie krijgen daarom meer aandacht. Nieuwe technische mogelijkheden van concertzalen worden benut, bijvoorbeeld met een lichtplan dat aansluit bij de sfeer van de muziek.

Samenwerkingsverbanden

Inhoudelijke en strategische samenwerking tussen bespelers en podia is belangrijk. In plaats van de traditionele huurder/ verhuurder-relatie wordt met Het Concertgebouw en de Philharmonie Haarlem structureel overlegd over marketing en publieksontwikkeling. Samenwerking met organisaties variërend van het Van Gogh Museum en Felix Meritis tot Museum Van Loon, Paradiso, het Haarlems Bach ensemble en 24Classics leidt tot ver­nieuwende (multidisciplinaire) programmering en bereik van nieuw publiek. Dit netwerk wordt uitgebreid.

De Ontmoeting

Publieksbereik buiten Groot Amsterdam

Sinds het Cultuurplan 2013-2016 verzorgt het NedPhO|NKO concerten in Theater De Vest in Alkmaar. Het is niet gelukt daar een substantieel publiek te vinden; data-analyse laat zien dat het publiek uit deze omgeving het Amsterdamse Concertgebouw verkiest boven het regionale theater. Na seizoen 2016-2017 worden daarom geen reguliere concerten meer geprogrammeerd in Alkmaar. De Philharmonie in Haarlem blijft ongeveer zeven keer per seizoen op het programma staan. Waar mogelijk zal het NedPhO|NKO concertproducties doorspelen buiten Amsterdam. Bespeling van TivoliVredenburg ligt daarbij voor de hand.

Culturele diversiteit

Met de NedPhO-Koepel als basis in Amsterdam-Oost wortelt het NedPhO|NKO in de multiculturele samenleving. De buurt kent veel bewoners die voor de komst van het orkest niet vanzelfsprekend in aanraking kwamen met klassieke muziek. Het NedPhO|NKO organiseert maandelijks concerten die (gratis) toegankelijk zijn voor omwonenden, vaak in samenwerkingen met buurtambassadeurs en maatschappelijke organisaties.

NEDPHO|NKO CULTUURPLAN 2017-2020   CONCRETISERING EN REALISATIE

14


PROMOTIE Inzet van marketingmiddelen op basis van empirische gegevens

CRM-dashboards geven inzicht in de effectiviteit van cam­pagnes en zijn een nieuw sturingsinstrument voor de marketing en verkoop. Het systeem, operationeel sinds 2014, maakt aankoopgedrag en voorkeur in onder meer genre, concertzaal of solist inzichtelijk. Van bijna 50.000 mensen zijn voldoende gegevens bekend om gericht te communiceren. Het CRM-systeem zal in de komende jaren worden gekoppeld aan social media en de website. Communicatie-uitingen worden worden per productie en op basis van de beoogde doelgroep gekozen uit een mix van onder meer posters, flyers/brochures, (online) advertenties, e-mailings en pr-activiteiten. Ook online en via beeld en geluid kan bestaand en nieuw publiek kennis maken met de musici en de muziek. Het NedPhO|NKO maakt toegankelijke 1,5 minuutfilmpjes als introductie op concertprogramma’s. Deze worden verspreid via social media, e-mailings en de website en hebben een groot bereik. Via links naar streamingsites als Spotify en 24classics.com kunnen bezoekers voorafgaand aan concertbezoek het programma beluisteren. Sociale media hebben een steeds belangrijker rol. Voor het NedPhO|NKO is Facebook, met een gestage groei in aantal volgers, momenteel het belangrijkste social media-kanaal naast Twitter, Youtube en Instagram.

DYNAMIC PRICING EN PRIJSDIFFERENTIATIE Onderzoek in samenwerking met de Vrije Universiteit leert dat dynamic pricing pas bij structurele schaarste een effectief instrument kan zijn en wordt derhalve niet ingezet. Uit hetzelfde onderzoek bleek dat de prijselasticiteit van de duurste rangen het grootst is. Door op bescheiden schaal gebruik te maken van dit gegeven kan de gemiddelde stoel­ opbrengst in 2017 t.o.v. 2014 met circa 7% stijgen. De mogelijkheid om populaire concerten/data duurder te maken wordt onderzocht. Het NedPhO|NKO is geen voorstander van kortingsacties. Deze leiden tot een neerwaartse prijsspiraal en hebben een negatief effect op trouwe bezoekers die vroegtijdig kaarten kopen. Het prijsinstrument wordt wel ingezet als instrument voor publieksontwikkeling: • Acties samen met bedrijven of maatschappelijke organi­ saties: medewerkers worden in de gelegenheid gesteld eenmalig een concert bij te wonen. Doel is om via het duurzame netwerk van partnerorganisaties per concert in Het Concertgebouw gemiddeld circa 30-50 nieuwe bezoekers te verwelkomen. • Voor jongeren tot 30 jaar bestaat de mogelijkheid om op concertavonden kaarten te kopen voor € 15. Jaarlijks zal dit leiden tot de verkoop van 3000 kaarten.

Mediapartners

Met Omroep Max is een duurzame samenwerking tot stand gekomen. In 2015 werd 75% van de concertproducties uitgezonden bij NPO Radio 4 en vier van de zes opera­­pro­ducties.

NEDPHO|NKO CULTUURPLAN 2017-2020   CONCRETISERING EN REALISATIE

15


Almere Havenkomconcert

ONDERNEMERSCHAP PERSONEEL EN ORGANISATIE GOED WERKGEVERSCHAP EN PERSONEELSBELEID Het NedPhO|NKO vervulde een voortrekkersrol bij de totstandkoming van een nieuwe cao voor de Nederlandse orkesten, die nu beter aansluit bij de huidige taken. Met de implemen­ tatie van de nieuwe cao en invoering van de zogenaamde persoonlijke portefeuille-uren zijn musici naast hun podiumtaak ook werkzaam in programma’s voor educatie, outreach en talentontwikkeling. Musici worden gestimuleerd en gefaciliteerd zich professioneel te blijven ontwikkelen. Daarbij is er ook aandacht voor fysieke conditie en gezondheid. Als nieuw onderdeel van het convenant met het Conservatorium van Amsterdam wordt voor komende jaren een nascholingstraject voorbereid op het gebied van muziekeducatie. Om duurzame en langere inzetbaarheid van musici te bevorderen zal met andere orkesten (VvNO) en het Sociaal Fonds Podiumkunsten passend loopbaanbeleid ontwikkeld worden. Het NedPhO|NKO wordt als toporkest in de pers en muziekwereld gebenchmarkt met grote internationale (opera) orkesten (Londen, Wenen, Dresden, Berlijn). Deze artistieke positie vereist een passende beloning om gekwalificeerde musici te kunnen aantrekken en behouden. Lonen voor musici staan echter al sinds 2009 op de nullijn, vanwege doorgevoerde overheidsbezuinigingen en het uitblijven van indexatie in het subsidiebedrag voor ontwikkelingen in loonen prijspeil. Daarbij is het werk voor musici als gevolg van bezuinigingen veeleisender en zwaarder geworden. Door genoemde bezuinigingen en het uitblijven van indexaties zal de staf niet meegroeien met de steeds toenemende eisen;

NEDPHO|NKO CULTUURPLAN 2017-2020   ONDERNEMERSCHAP

het formatiekader blijft bevroren. Door bij vrijkomende posities scherpe keuzes te maken wordt gestuurd op een zo efficiënt mogelijke inzet van het beschikbare budget. De ontwikkeling van de staf krijgt verder vorm door resultaatafspraken, de invoering van competentiemanagement en investeringen in opleidingen.

GOVERNANCE De Stichting Nederlands Philharmonisch Orkest hanteert het Raad van Toezicht-model met een statutair algemeen directeur als formeel verantwoordelijke bestuurder. De directie bestaat naast de directeur uit het hoofd interne organisatie en orkestzaken, tevens adjunct-directeur, en het hoofd artistieke zaken en programmering. De Raad van Toezicht volgt alle richtlijnen zoals beschreven in de Code Cultural Governance. Door de recente benoeming van twee nieuwe leden met relevante netwerken in het bedrijfsleven is de RvT versterkt op het gebied van cultureel ondernemerschap en educatie.

AANBOD EN BEREIK Met DNO is in 2014 een geheel gemoderniseerde samenwerkingsovereenkomst overeengekomen. Naast productionele afspraken ligt daarin vast hoe en hoeveel orkestcapaciteit per seizoen wordt gepland. Daaruit volgt het programmerings­kader met begroting voor de concerttaken. Voor de periode 20172020 komen operaprestaties en aantallen reguliere concerten nagenoeg overeen met de huidige prestatieafspraken, die conform planning worden gerealiseerd. Het publieksbereik zal in dezelfde orde liggen als in de huidige planperiode.

16


AANBOD & BEREIK NEDPHO|NKO MEERJARIG GEMIDDELDE 2017-2020 Aanbod

Aantal

Bereik

Aantal

Concerten orkest

69

Concerten orkest

86.250

Ensembleconcerten

16

Ensembleconcerten

2.210

Operabegeleidingen

49

Operabegeleidingen

73.500

Schoolconcerten orkest

10

Schoolconcerten orkest

5.900

Schoolconcerten ensembles

119

Schoolconcerten ensembles

7.550

Schoolgebonden activiteiten

86

Schoolgebonden activiteiten

1.650

Openbare activiteiten

98

Openbare activiteiten

CD opname

2

Media i.h.b. radio

16.485 600.000

PUBLIEKSINKOMSTEN

SPONSORING EN PRIVATE MIDDELEN

Onder het motto ‘Alles voor het publiek’ zet het NedPhO|NKO in op het bereiken van nieuw en jong publiek, van belang voor duurzame publieksver­nieuwing. Ondanks deze kwalitatieve ambitie is stijging van de opbrengst uit recette beperkt mogelijk: het aantal concerten in eigen productie neemt fractioneel af, terwijl het aandeel uit­kopen in de programmering toeneemt. Tot deze laatste categorie behoren optredens op ongebruikelijke podia en festivals, beoogd om nieuw en jonger publiek kennis te laten maken met het orkest en symfonische muziek. De vergoeding voor uitkopen staat onder druk: podia, omroep, festivals en commerciële partijen maken strategisch gebruik van het beschikbare aanbod en spelen orkesten op prijs tegen elkaar uit.

Sinds 2015 stijgen de inkomsten uit sponsoring en bijdragen uit private middelen. Behalve het economisch herstel ligt daar een nieuwe benadering van zakelijke relaties, fondsen en particulieren aan ten grondslag. Er wordt gewerkt op basis van het OGSM-model (objectives, goals, strategy, measures) en de NedPhO-Koepel biedt extra kansen voor sponsorpro­posities. De begrote stijging is ambitieus, maar realistisch gezien de eerste ervaringen. Om schommelingen in sponsor­inkomsten en bijdragen uit private middelen op te vangen wordt vanaf 2017 jaarlijks een egalisatiereserve aangelegd van 15% uit deze inkomsten (drempelwaarde begroting 2017).

NEDPHO|NKO CULTUURPLAN 2017-2020   ONDERNEMERSCHAP

17


Paradiso

Philharmonie Haarlem

FINANCIERINGSMIX, VERDIENMODEL EN EIGEN INKOMSTENPERCENTAGE De financieringsmix, het daarmee samenhangende verdienmodel en het eigen inkomstenpercentage blijven nagenoeg hetzelfde in de komende planperiode. Op basis van de prestatieafspraken en de overeenkomst met DNO is 41,5 % van de OCW-subsidie toegerekend aan de begeleidingstaak. Door de begrote toename van de inkomsten uit sponsoring en de bijdragen uit private middelen nemen de eigen inkom-

sten toe ten opzichte van de structurele overheidssubsidies. Dit vertaalt zich in het eigen inkomstenpercentage (zie tabel) dat zowel in de huidige als in de komende planperiode ruim boven de vereiste 23.5% ligt. De door OCW gekozen systematiek voor berekening van het eigen inkomstenpercentage leidt er voor een orkest met grote begeleidingstaak toe dat het percentage van jaar tot jaar behoorlijke fluctuaties laat zien, mede als gevolg van aard en omvang van de begeleidingstaak. Onderstaande tabel toont voorzichtige schattingen. NedPhO|NKO zal met OCW in gesprek gaan om te komen tot betere en eenduidige afspraken over de toerekening van de OCW-subsidie aan de begeleidingstaak.

VERDIENMODEL NEDPHO|NKO 2017 EXCL. BEGELEIDINGSTAAK OPERA Publieksinkomsten Sponsorinkomsten Bijdrage uit private middelen

2%

Overige eigen en indirecte inkomsten Subsidie OCW

19%

Subsidie AFK | Gemeente Amsterdam

4% 3% 1%

71%

NEDPHO|NKO CULTUURPLAN 2017-2020   ONDERNEMERSCHAP

Eigen inkomstenpercentage Norm OCW

23,5%

2017 begroot

39,0%

2020 begroot

41,6%

2013-2016 raming gemiddelde realisatie

35,5%

18


BEGROTING 2017-2020 Bij aanvang van de periode 2013-2016 was bekend dat deze financieel zwaar zou worden. Tien procent minder OCW-subsidie (geen frictiekostenregeling beschikbaar) in combinatie met een economische crisis maakte dat twee verliesgevende jaren en een substantieel beroep op de financiële reserve werden voorzien. Met name tegenvallende sponsorinkomsten en de gevraagde uitzonderlijk grote operaproducties veroorzaakten extra financiële tegenvallers. Alle zeilen worden bijgezet om 2016 positief af te ronden. Daarmee kan het voor­nemen om 2013-2016 af te sluiten met niet meer dan twee verliesgevende jaren gestand worden gedaan. Het doel om een financiële reserve (exclusief bestemmingsreserves) te behouden van minimaal 10% van de totale exploitatiekosten zal worden gehaald. NedPhO|NKO start ondanks genoemde tegenslag financieel solide aan de nieuwe cultuurplanperiode. Vanwege de forse overheidsbezuinigingen en het jarenlang uitblijven van een reële compensatie in het subsidiebedrag voor inflatie en loonsverhogingen heeft het veel inspanning en rekenwerk gekost een verantwoorde meerjarenbegroting op te stellen die een weliswaar bescheiden, maar toch positief bedrijfsresultaat laat zien. Sponsorinkomsten en bijdragen uit private middelen moeten daartoe substantieel toenemen. In de begroting zijn waar mogelijk kostenbesparingen door­gevoerd. Door stijgende kosten (o.a. zaalhuur, transport, energie, premies) is het voor de productie besteedbare budget onder druk komen te staan. Vanwege de specifieke begrotingsopbouw en de vaste kosten van een orkest levert het verlagen van prestaties, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, weinig beparing op. Zelfs niet bij de efficiënte en voor een belangrijk deel flexibele orkestformatie van het NedPhO|NKO. Bezuinigen op uitvoeringskosten leidt tot onomkeerbaar verlies aan artistieke kwaliteit. Bespaard wordt nu onder meer op programmakosten voor educatie en outreach. Deze kwalitatieve aderlating − het is nauwelijks nog mogelijk artiesten en regisseurs in te huren om educatie-

NEDPHO|NKO CULTUURPLAN 2017-2020   ONDERNEMERSCHAP

programma’s een multi­disciplinair karakter te geven – wil het NedPhO|NKO oplossen via kostenefficiënte samenwerkingen met muziektheaterpartners en andere culturele instellingen. In samenhang met budget en prestaties stuurt het NedPhO|NKO al jaren op evenwicht tussen vaste en flexibele orkest­­for­matie. Om een voor lange termijn duurzaam even­wicht te bereiken zal de verhouding vast/remplaçant op instrument­niveau worden herijkt, evenals de aanstellings­ omvang per functie. Een aantal fulltime dienstverbanden zal geleidelijk wijzigen naar een kleiner aanstellingspercentage terwijl het aantal vaste musici (in deel­tijd) daarmee juist weer kan toenemen. Het waarborgen van artistieke prestaties en de financiële impact verplichten daarbij tot zorg­vuldigheid en geleidelijkheid. Het proces levert uiteindelijk een structurele besparing op van circa € 200.000 in 2020. De besparing is naar rato ingeboekt. Gelijktijdig is in de begroting een jaarlijkse kostenstijging van ca. 1% voorzien voor onverhoopte stijgingen van o.a. werkgeverslasten (o.a. pensioenpremies).’ Ter afsluiting merken wij nadrukkelijk op dat het NedPhO| NKO in de periode 2017-2020 financieel op het scherpst van de snede zal moeten werken. Het aangevraagde subsidiebedrag respecteert noodzakelijkerwijs het subsidieplafond, zoals is vastgesteld voor artikel 3.16 van de subsidieregeling. Feitelijk beschouwt het NedPhO|NKO dat echter als te laag, hetgeen ook buiten de context van deze aanvraag herhaald kenbaar is gemaakt aan zowel het ministerie van OCW als aan de Raad voor Cultuur. Na het jarenlang uitblijven van voldoende indexaties en na de bezuinigingen van 2013 zou een indexatie ten opzichte van het subsidieniveau 2016 met minimaal 2% een voor de hand liggende maatregel zijn. Bestuur en Raad van Toezicht van het NedPhO|NKO willen dit langs deze weg nogmaals met klem bij de Minister bepleiten.

19


VERDELING BATEN EN LASTEN BEGROTING 2017

1% 13% 3% 2% 1% 33%

BATEN NEDPHO|NKO 2017 Publieksinkomsten Sponsorinkomsten Bijdragen uit private middelen Overige eigen en indirecte inkomsten Subsidie OCW excl. subsidie begeleidingstaak opera Subsidie begeleidingstaak opera Subsidie AFK | Gemeente Amsterdam

47%

4% 10%

LASTEN NEDPHO|NKO 2017 17%

Beheerslasten materieel Beheerslasten personeel Activiteitenlasten materieel Activiteitenlasten personeel

69%

NEDPHO|NKO CULTUURPLAN 2017-2020   ONDERNEMERSCHAP

20


Concert tegen Eenzaamheid – Coalitie Erbij

STRATEGIE BIJ TEGENVALLENDE INKOMSTEN Een complexe orkestorganisatie als het NedPhO|NKO is als een mammoettanker: bijsturen is lastig en effect kan pas geleidelijk ontstaan. De afgelopen cultuurplanperiode is zowel in tijd als in geld geïnvesteerd in innovatie van planningsprocessen en -instrumenten. Door meer mogelijkheden tot forecast en signalering zullen eventuele tegenvallers in de komende cultuurplanperiode per definitie beperkt van omvang zijn. De opties tot bijstelling – met gevolgen voor de capaciteit en kwaliteit van programmering, educatie en outreach – zijn: • Geen of zeer beperkte salarisverhoging. • Verder beperken out-of-pocketkosten educatie en outreach. • Besparen op uitvoeringskosten concerten, educatie en outreach. • Besparen op kosten koren, dirigenten en solisten. • Verder opvoeren podiumuren musici. • Dialoog met overheid over prestatienormen. • Volledige vacaturestop. • Deeltijdontslagen teneinde optimalisatie orkestformatie qua aanstellingsomvang versneld door te voeren.

NEDPHO|NKO CULTUURPLAN 2017-2020   ONDERNEMERSCHAP

21


TOT SLOT Het gaat goed met het Nederlands Philharmonisch Orkest| Nederlands Kamerorkest: het gekozen profiel en inspanningen op het gebied van programma- en publieksvernieuwing leiden tot resultaat. Het NedPhO|NKO is stevig geworteld in het Nederlandse culturele leven, heeft internationaal een sterke reputatie en verbindt zich op vanzelfsprekende wijze met de lokale maatschappelijke om­geving. Artistiek, organisatorisch en financieel beantwoordt de organisatie aan de eisen die aan een toporkest worden gesteld. Voortbouwend op wat al is bereikt neemt het orkest zich voor om in 2017-2020: • Het internationaal topniveau in opera- en concertproducties verder te versterken. • De voorbeeldrol in muziekeducatie en talentontwikkeling te intensiveren, als aansprekende en duurzame partner voor het onderwijs. • Innovatief en succesvol te blijven in het vergroten van het aandeel nieuw en jong publiek. Het orkest is daarbij alert op veranderende omgevingsfactoren en vertrouwt erop samen met partners en met steun van de subsidiërende overheid het bedrijfsmatig fundament verder te versterken. Musici en staf van het NedPhO|NKO dragen hun passie voor klassieke muziek en actieve muziekbeoefening met veel enthou­ siasme over op een nieuwe generatie en investeren zo in de toekomst van klassieke muziek. NEDPHO|NKO CULTUURPLAN 2017-2020   TOT SLOT

22

Cultuurplan alles voor het publiek - Nederlands Philharmonisch Orkest | Nederlands Kamerorkest