Page 1

 Se nalgún momento alguén non respecta algunha das normas:  A 1ª vez explícolle como ten que facer.  A 2ª vez lémbrolle o que ten que facer.  A 3ª vez invítoo a saír da Bilioteca. Diante de calquera problema que eu non poida resolver, acudo aos/ás profes encargados/as.

 Ordeno antes de saír. -Gardo o caderno de apuntamentos. -Gardo o distintivo no seu sitio. -Coido que quede todo listo para o día seguinte.

Asdo.:................................


Xa vou .

GuĂ­a de axudantes da Biblioteca Escolar CEP San Isidro -Neda


Son AXUDANTE, así que ...  Vou á BIBLIOTECA o día que me toca.  Como e bebo antes de entrar.  Fago o meu traballo con moita atención para que non haxa problemas cos préstamos ou coas devolucións .  Coido das cousas que son de todos/as: libros, mobles ordenadores...  Procuro que os demais usuarios fagan o mesmo.  Non paso o tempo entrando e saíndo.  Sempre uso boas maneiras, non me enfado e resolvo os problemas dialogando.


Son AXUDANTE e COMPROMÉTOME a: 

Selo por un curso completo. (Se algún día non podo ir, busco outro axudante que me queira reemplazar)

 Nada máis entrar na Bilio poño o DISTINTIVO de axudante.  Cumprir as normas.  Falar sempre baixiño e andar amodiño  Axudar a buscar os libros que me piden os/as compañeiros/as.  Colocar correctamente os libros e manter a orde nos andeis.  Retirar os libros estragados.  Facer o que me piden os/as profes encargados/as da Biblioteca.

Axudantes  

normas do axudante