Page 1

Schoolgids

2012 2013


Gunning op de Daaf Geluk

INHOUD Pagina

Welkom

3

‘Speciaal en toch gewoon’

4

Open dag / Voorlichting / aanmelding

5

Toelating

6

Belangrijke adressen en telefoonnummers

Pagina

Schematisch overzicht opbouw leerjaren

17

Begeleiding

17

Veiligheid in en om de school

19

7

Aansprakelijkheid / Kluisjes / Contacten tussen de school en de ouders

20

Hoe bereik je de school

8

Leerling activiteiten

21

Reiskostenvergoeding / ouderbijdrage

9

De medezeggenschapsraad

23

Berekening onderwijstijd

24

Vakantierooster / Schoolverzuim en extra schoolverlof

25

Individueel ontwikkelingsplan

28

Het leerlingenreglement

29

Boekenpakket / Vertrouwenspersoon/ Formulieren invullen Kindgebonden Budget / Verzekeringen / Klachten

10 11

Indeling schooldag

12

Schoolvakken / lessentabel

13

Een ander leerroute nodig / Heeft u nog vragen

32

Manieren van werken en huiswerk

15

Personeelslijst

33

Wat gebeurt er na de onderbouw

16

2


Schoolgids 2012 - 2013

WELKOM

Beste ouders/verzorgers, Graag heten wij u van harte welkom voor het schooljaar 2012/2013 op de vestiging Gunning op de Daaf Geluk. Sinds 29 juni 2007 is de Prof. dr. Gunningschool onderdeel geworden van de onderwijsgroep “Dunamare”. De Dunamare Onderwijs groep is het bestuur van de Prof.dr.Gunningschool. Het College van Bestuur van Dunamare is het ‘Bevoegd Gezag’ van de school. Dunamare is een decentrale organisatie, dat wil zeggen dat Dunamare de scholen veel vrijheid geeft om het onderwijs in te richten. Het Centraal bureau van Dunamare ondersteunt de scholen op gebieden zoals Personeel en Organisatie, Financiën, Kwaliteitsbeleid, ICT en Huisvesting. De vestiging Gunning op de Daaf Geluk, is in de regio Haarlem de school voor voortgezet speciaal onderwijs. De school heeft zich gespecialiseerd in lesgeven aan leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum. Op de vestiging wordt ‘onderwijs op maat’ aangeboden aan leerlingen die meer aandacht, begeleiding en hulp nodig hebben. De lessen worden gegeven in kleine klassen van maximaal 13 – 15 leerlingen.

Ouders en leerlingen hebben in het algemeen niet rechtstreeks met Dunamare te maken. Alleen bij klachten en in geval van bezwaar of beroep tegen beslissingen van de school is Dunamare van belang.

Het onderwijs is de laatste jaren voortdurend in beweging. Een gevolg daarvan is dat het klassikale onderwijs, daar waar het kan, steeds meer naar de achtergrond verdwijnt. De leerlingen worden getraind in het zelfstandig uitvoeren van opdrachten en in het plannen van hun werk. Op de vestiging proberen we de situaties die de leerlingen later in de praktijk tegenkomen zoveel mogelijk na te bootsen. De school vindt niet alleen het geven van structuur aan de leerlingen een erg belangrijke taak, maar ook het aanbieden van hulp bij het plannen van schoolwerk. Het spreekt voor zich dat de school het ook belangrijk vindt dat de leerlingen ‘goed in hun vel zitten’. Want alleen dàn hebben zij de ruimte en de tijd om de benodigde aandacht te besteden aan het werk dat de school van hen vraagt. Ondanks al die veranderingen blijft een aspect pal overeind staan: goed onderwijs komt alleen tot stand wanneer leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen. Een goed contact tussen school en leerlingen en tussen school en ouders/verzorgers is van wezenlijk belang. Dit jaar staan er weer verschillende activiteiten gepland. Om dit te kunnen continueren zal er een bijdrage van u worden gevraagd (zie blz 9). Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe. Met vriendelijke groet, Dhr. E. Raateland Directeur

Om u te helpen bij het vinden van uw weg in de school, staat er in deze gids belangrijke informatie over de dagelijkse gang van zaken. Als er na het lezen nog vragen overblijven, kan een van de medewerkers van onze school u daarbij verder helpen.

Mevr. M. J. M. van den Hoven Adjunct directeur

3


Gunning op de Daaf Geluk

‘SPECIAAL EN TOCH GEWOON’ De vestiging Gunning op de Daaf Geluk is een openbare school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (vso). Zij verzorgt het Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs (VMBO K-T) en het Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (HAVO). Met de HAVO zijn wij in het schooljaar 2009-2010 gestart. Dit schooljaar start de school met een 2 jarige onderbouw. De cursusduur voor een VMBO K-T opleiding is 4 jaar. Uiteraard kan in individuele gevallen hiervan afgeweken worden. De cursus duur van de HAVO is 5 jaar. Onze school is gespecialiseerd in het geven van onderwijs aan leerlingen van 12 tot 18 jaar die zich (nog) niet goed kunnen ontplooien in het reguliere voortgezet onderwijs. De school biedt iedere leerling aangepast onderwijs, waarbij wij in een veilig klimaat de persoonlijke ontwikkeling van iedere leerling nauwkeurig in de gaten houden. Dit doen wij mede door het bieden van: • structuur en duidelijkheid • warmte en geborgenheid • respect en acceptatie van elkaar • waardering en persoonlijke aandacht De school biedt: • regulier vakkenpakket • maximale groepsgrootte van 13-15 leerlingen • intensieve begeleiding • een kindvriendelijk klimaat • hulp daar waar nodig is • controle en waardering • duidelijkheid en structuur Speerpunten voor ons zijn het stimuleren van de emotionele ontwikkeling, het kweken van zelfvertrouwen en het aanleren van sociale- en studievaardigheden. Dit gebeurt o.a. in huiswerkuren en de groepsbegeleidingsuren met de methode Leefstijl en Breingeheimen. We besteden ook veel aandacht aan de taal- en rekenvaardigheden. Er zijn extra rekenuren ingeroosterd.

4


Schoolgids 2012 - 2013

OPEN DAG / VOORLICHTING / AANMELDING

OPEN DAG/AVOND De school houdt een Open Avond op vrijdag 8 februari 2013 van 19.00 – 21.00 uur en eenOpen Dag op zaterdag 9 februari 2013 van 10.00 – 12.00 uur

De Open Avond en Open Dag vinden plaats in ons gerenoveerde schoolgebouw aan het Plesmanplein 8, ingang Albert Verweylaan 2 2024 JL Haarlem

VOORLICHTING Voor leerlingen op VMBO en HAVO-niveau (met een cluster 4 indicatie) op donderdag 13 december 2012 van 19.30-21.00 uur op de A. Verweylaan 2. De avond is bedoeld voor ouders/verzorgers. Er kan op deze avond ook gesproken worden met ouders/verzorgers van leerlingen die al op school zitten.

AANMELDING Aanmelding gaat niet zoals in het reguliere voortgezet onderwijs. Er moeten ‘speciale’ redenen zijn om een leerling te kunnen plaatsen. Een leerling met een cluster-4 indicatie moet eerst door de school van herkomst worden aangemeld bij het REC 4.5. (tel.: 0251670163). Deze kijkt dan bij welke scholen de leerling zich kan aanmelden. Na aanmelding op de vestiging Gunning op de Daaf Geluk volgt een intakegesprek. In een enkel geval volgt er een bezoek aan de huidige school. Daarna beslist de commissie van toelating of de leerling voldoet aan de plaatsingsvoorwaarden.

5


Gunning op de Daaf Geluk

TOELATING Indicaties voor toelating tot de structuurplus klassen vmbo-K/T - - - - -

er is sprake van een ge誰ndiceerde stoornis in het autistisch spectrum er is sprake van een IQ tussen de 90-120, zodat de leerling maximaal kan profiteren van het onderwijsaanbod er is geen gestapelde problematiek, tenzij deze door middel van medicijnen onder controle is hij/zij moet een ge誰nternaliseerde problematiek hebben hij/zij moet leergericht zijn.

Indicaties voor toelating tot de structuurplus klas voor havo - -

- - - - -

6

er is sprake van een ge誰ndiceerde stoornis in het autistisch spectrum de leerling heeft minstens een havo-advies op basis van de geldende toelatingsnormen voor het havo. Deze is te vinden in het Brugboek dat jaarlijks wordt uitgegeven. Gezien de problematiek van deze kinderen worden uitsluitend die leerlingen aangenomen welke een ruim havo-advies hebben er is sprake van ge誰nternaliseerde gedragsproblematiek er is geen gestapelde problematiek, tenzij deze door middel van medicijnen onder controle is hij/zij heeft een leergerichte instelling en is behandelbaar er is sprake van een duidelijk aanwezig geweten hij/zij heeft geen agressief gedrag.


Schoolgids 2012 - 2013

BELANGRIJKE ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS Vestiging Gunning op de Daaf Geluk Administratie A.Verweylaan 2 2024 JL Haarlem telefoon 023-5261644 e-mail: info@vestiginggunning.nl website: www.gunningschool-vso.nl Het bestuur Dunamare Onderwijs Groep Postbus 4470 2003 EL Haarlem telefoon 023 5303600 e-mail: info@dunamare.nl website: www.dunamare.nl Medezeggenschapsraad Deel Medezeggenschapsraad Vestiging Gunning op de Daaf Geluk A.Verweylaan 2 2024 JL Haarlem telefoon 023-5261644 Onderwijsinspectie Inspectie VSO Utrecht Postbus 2730 3500 GS Utrecht telefoon 0800 6696000 e-mail: info@owinsp.nl website: www.onderwijsinspectie.nl

Regionaal gedragpunt scholing en advies Gedragpunt scholing en advies Castricummerwerf 40 1901 RV Castricum telefoon 0251 670163 website: www.gedragpunt.nl Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland (ZWV-ZK) Korte Verspronckweg 7 2023 BS Haarlem telefoon 023-5411907 e-mail: info@swv-vo-zk.nl website: www.samenwerkingsverband-zuidkennemerland.nl Overige adressen en telefoonnummers Politie Haarlem-Noord telefoon 0900 8844, fax 023 5411506 Kindertelefoon 0800 0432 (gratis) bereikbaar van 14.00 uur tot 20.00 uur Voor ouders over onderwijs 0800 5010

Vertrouwensinspecteur 0900-1113111

7


Gunning op de Daaf Geluk

HOE BEREIK JE DE SCHOOL? De gebouwen van de vestiging Gunning op de Daaf Geluk zijn goed bereikbaar. Buslijn 2 komt langs het Plesmanplein waar de school direct aan ligt. De volgende buslijnen hebben haltes in de nabijheid van de dependance aan de Martinus Nijhofflaan. Bus 2: P.C. Boutenstraat en Bus 3: Rijksstraatweg.

an

aa

t

f tla

an a n M ar sm n pl ei

Aa

rt

van

de

rL

ee

uw

str

Del

ra at o f f la

tw e g

s N ij h

s tr a a

de st de Li ef

t in u

R ij k s

Do kt er

Mar

ijz

f tla

nG

an

Ja ka

Del

en

in

Ori

8

onw

eg

e n la

an

eg

net

aatw

P la

sstr

n p le

Rijk

sma

Ple

sm

an

laa

n

de

P le


Schoolgids 2012 - 2013

REISKOSTENVERGOEDING In bepaalde gevallen kunnen de ouders/ verzorgers bij de afdeling leerling-vervoer van de woongemeente een schriftelijk verzoek indienen om de kosten voor vervoer vergoed te krijgen. De laatste informatie over de reiskostenvergoeding kunt u krijgen bij de gemeente in uw woonplaats.

De school vraagt een vrijwillige ouderbijdrage U ontvangt een schoolnota voor de activiteitenweek, excursies, vakmaterialen, sport etc. Deze nota is met instemming van de DMR tot stand gekomen. Er bestaat een mogelijkheid om dit bedrag in termijnen te voldoen. Wanneer u dit wilt, kunt u het beste contact opnemen met de administratie. Voor vragen over de nota kan contact worden opgenomen met de administratie.

OUDERBIJDRAGE

Op de website vindt u de bedragen, uitgesplitst naar leerjaar en sector.

9


Gunning op de Daaf Geluk

BOEKENPAKKET De school levert de boeken voor uw kind. Op de eerste schooldag krijgt uw kind het volledige pakket uitgereikt. Aan het eind van het schooljaar moeten deze weer ingeleverd worden. U krijgt een bruikleen overeenkomst met de school. De voorwaarden, hoe om te gaan met de boeken en wanneer er boete betaald moet worden vindt u op onze website. U kunt daar ook het pakket vinden en de bijbehorende bedragen voor de nieuwprijs van de boeken.

VERTROUWENSPERSOON De vertrouwenspersoon op school Op onze school zijn er 2 vertrouwenspersonen: mevr. S. Noordeloos en mevr. A. Schoone-Peters. Als vertrouwenspersoon zijn wij een laagdrempelig aanspreekpunt en wegwijzer bij klachten voor personeel en leerlingen. Vragen, opmerkingen en klachten met betrekking tot ongewenste omgangsvormen in relatie tot onze school kunnen worden besproken met de vertrouwenspersoon. Hieronder valt (seksuele) intimidatie, discriminatie/racisme, agressie/ geweld, (cyber) pesten en meidenintimidatie. De gesprekken zijn vertrouwelijk. Het landelijk nummer voor de vertrouwensinspecteurs van de onderwijsinspectie is: 0900 1113111.

FORMULIEREN INVULLEN Formulieren voor kinderbijslag, ziekenfonds, vervoer etc. kunt u inleveren bij de administratie. De administratie is in ieder geval iedere schooldag van 08.00 tot 14.00 uur bereikbaar. U kunt natuurlijk ook een afspraak maken.

10


Schoolgids 2012 - 2013

KINDGEBONDEN BUDGET Op 1 januari 2009 is het kindgebonden budget ingevoerd. Het kindgebonden budget wordt verstrekt door de Belastingdienst. Het kindgebonden budget is, net als de tegemoetkoming ouders, een inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten van kinderen van 0 tot 18 jaar. Het kindgebonden budget hoeft u in de meeste gevallen niet aan te vragen, u krijgt dit automatisch van de Belastingdienst. Heeft u vragen over het kindgebonden budget? Kijk dan op www. toeslagen.nl.

VERZEKERINGEN Op onze website zult u een link vinden die verwijst naar de verzekeringen die Dunamare (het bestuur van de school) heeft afgesloten.

KLACHTEN Waar mensen werken worden fouten gemaakt. Het kan zijn dat u het met bepaalde zaken en beslissingen op school niet eens bent, of dat u vindt dat het belang van uw kind geschaad wordt. Meestal kunnen deze zaken in een gesprek met de mentor of de directie worden opgelost. De klachtenregeling van de school kunt u vinden op onze website. Mocht, om welke reden dan ook, de zaak naar uw mening niet naar behoren te zijn opgelost, dan kunt u zich wenden tot het bestuur van de school. Het bestuur van de Prof. Dr. Gunningschool is Dunamare en zij is lid van de klachtencommissie. Deze klachtencommissie is belast met het onderzoek van ingediende klachten met betrekking tot ongewenst gedrag. Het indienen van een klacht bij de commissie gebeurt schriftelijk bij: Dunamare onderwijsgroep Postbus 4470 2003 EL Haarlem Een exemplaar van de klachtenregeling ligt ter inzage op de administratie. U kunt deze ook vinden op de website van Dunamare: www.dunamare.nl Klachtenmelding over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunt u melden bij het meldpunt vertrouwens inspecteurs 0900-1113111

11


Gunning op de Daaf Geluk

INDELING VAN DE SCHOOLDAG 1e lesuur

08.30 - 09.15 uur

2e lesuur

09.15 – 10.00 uur

3e lesuur

10.00 – 10.45 uur

pauze

10.45 – 11.00 uur

4e lesuur

11.00 – 11.45 uur

5e lesuur

11.45 – 12.30 uur

pauze

12.30 – 13.00 uur

6e lesuur

13.00 – 13.45 uur

7e lesuur

13.45 – 14.30 uur

8e lesuur

14.30 – 15.15 uur

pauze

15.15 – 15.30 uur

9e lesuur (alleen BB) 15.30 – 16.15 uur

Het individuele rooster wordt aan het begin van het schooljaar uitgereikt. Wij stimuleren dat de leerlingen van thuis een gezond lunchpakket meenemen en voor schooltijd hebben ontbeten.

12


Schoolgids 2012 - 2013

SCHOOLVAKKEN Alle leerlingen krijgen het vakkenpakket van het reguliere voortgezet onderwijs aangeboden. Wij besteden veel aandacht aan de didactische ontwikkeling van de leerling. De leerlingen volgen in de onderbouw de lessen met hun eigen klas. Om in de bovenbouw de verschillende profielen te kunnen aanbieden volgen ze lessen in symbiose. Dat betekent dat ze minimaal 40% van hun lessen (meestal zijn dat de algemene vakken) met hun eigen klas hebben en maximaal 60% van de lessen (meestal zijn dat de keuzevakken) met leerlingen van de Daaf Geluk.

LESSENTABEL ONDERBOUW klas 1 onderbouw

klas 2 onderbouw eerste helft

tweede helft

biologie

2

2

expressie

2

2

Duits Engels LO M&M nastec Nederlands wiskunde gbeg training div rekenen rem. taal rem. leefstijl

2 3 3 4 3 5 4 4

2 3 3 4 3 5 4 2 2 2 1 1 36

2 1 1 36

klas 3 onderbouw

biologie

2

biologie

2

expressie

2

expressie

2

Duits Engels LO M&M nastec Nederlands wiskunde rekenen gbeg training leefstijl

2 3 3 6 3 5 4 1 3 1 1 36

Duits Engels LO M&M nastec Nederlands wiskunde rekenen gbeg pso

3 3 3 6 3 4 4 1 3 2 36

13


Gunning op de Daaf Geluk

BOVENBOUW

Theoretische leerweg De vakken in de bovenbouw zijn gelijk aan die van het vakkenpakket van de reguliere VMBO K-T scholen.

3BB

4BB

3BB

4BB

biologie

4

4

Duits

4

4

Duits

4

4

Engels

4

4

Engels LO M'leer nask Nederlands wiskunde gbeg geschiedenis CKV economie aak

4 4 2 4 6 5 2 4 1 4 4

4 2 1 4 5 4 2 4

LO M'leer Nederlands wiskunde gbeg CKV economie administratie

4 2 5 4 2 1 4 11

2

LESTABEL HAVO

14

Kader beroepsgerichte leerweg

5 4 2 4 11

4 4

1H

2H

3H

biologie

3

3

2

Verplicht:

4H

expressie

2

2

2

Nederlands

5

Duits Engels LO nask Nederlands wiskunde gbeg rekenen leefstijl geschiedenis economie aak Frans tech hw

0 3 3 0 5 5 2

3 3 3 3 4 4 2

Engels M'leer LO SWT Schoolvrij deel: gbeg

4 2 2 1

1 2 0 3 3 2 2 36

1 3 0 2 3 0 0 36

3 3 3 4 3 4 2 1 0 2 3 2 3 0 0 37

Keuzevakken: biologie economie ges M&O scheikunde natuurkunde wiskunde A wiskunde B

2

5 5 3 4 3 5 4 4


Schoolgids 2012 - 2013

MANIER VAN WERKEN EN HUISWERK Naast het feit dat er speciale huiswerk uren zijn, wordt er binnen de lessen aandacht besteed aan het maken van huiswerk. De leerlingen krijgen per lesuur tijd om hieraan te werken. In het laatste gedeelte van de les, bij de toepassing van wat er geleerd is, wordt een extra accent gelegd op de zelfwerkzaamheid van de leerlingen. De aanpak van huiswerk in de lessen noemt men werken volgens het KITmodel. • De letter K staat voor kennis; kennis overdragen door de docenten en kennis opnemen door de leerlingen en kennisopname controleren. • De letter I staat voor integreren en houdt in dat gekeken wordt of de leerstof aansluit bij reeds aanwezige kennis en dat de leerling er effectief mee om kan gaan. • De letter T staat voor toepassen en omvat allerlei activiteiten om te zien of de leerling de leerstof kan gebruiken. Het accent ligt hierbij op zelfwerkzaamheid van de leerling. Het gemaakte huiswerk wordt in de les besproken. Er is uitleg en behandeling van de nieuwe leerstof. Daarnaast is er in elke les tijd en aandacht voor het opgegeven huiswerk. Het huiswerk, dat de leerling niet in de les af heeft, moet thuis afgemaakt worden. Ook moet het leerwerk thuis gedaan worden. Voor leerlingen, die thuis niet de gelegenheid hebben om huiswerk te maken, is er een mogelijkheid dit werk op school te doen. De mentor kan ook aangeven, dat een huiswerkklas gewenst is voor individuele leerlingen. De schoolleiding kijkt of dit gerealiseerd kan worden. Projecten en vakoverstijgend werken De school heeft de afgelopen jaren in de onderbouw het vakoverstijgend werken tijdens de lessen natuur- scheikunde en techniek ingevoerd. Afgelopen schooljaar is mens en maatschappij volledig ingevoerd in de onderbouw. Het vervangt de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer en economie. Daarnaast vinden er gedurende het gehele schooljaar projecten plaats. Dit alles met het doel dat de leerlingen meer zelfstandig en met een grotere betrokkenheid leren.

15


Gunning op de Daaf Geluk

WAT GEBEURT ER NA DE ONDERBOUW In principe schakelen we de leerlingen die de extra begeleiding niet meer nodig hebben naar het regulier onderwijs. Het kan ook zijn dat er een sector gekozen wordt die wij niet aanbieden, ook dan wordt er geschakeld. Leerlingen die niet geschakeld worden naar een andere school stromen door naar de bovenbouw. In deze bovenbouw kan de HAVO, theoretische leerweg of de kaderberoepsgerichte leerweg, sector economie met de richting administratie, worden gevolgd. Alle leerwegen duren twee jaar en leiden op voor het middelbaar of hoger beroepsonderwijs. De theoretische leerweg biedt daarnaast de kans de havo als vervolgonderwijs te kiezen. Hiervoor moet je wel het juiste vakkenpakket hebben. Gedurende deze twee jaar werk je op kader en theoretische leerweg volgens het programma van toetsing en afsluiting (PTA) als voorbereiding op het centraal schriftelijk examen. Het eindexamen en het diploma zijn overigens gelijk aan die van elke andere reguliere vmbo-school. De HAVO sluit je af door middel van de staats examens. Om de verschillende profielen te kunnen aanbieden zijn sommige lessen in de bovenbouw in symbiose met de Daaf Gelukschool. Dat houdt in: minimaal 40% van de lessen( meestal de algemene vakken) worden met de eigen klas gevolgd en maximaal 60% van de lessen (meestal de keuzevakken) worden in symbiose met andere klassen gevolgd.

16


Schoolgids 2012 - 2013

SCHEMA havo 4 mbo

Bovenbouw

vmbo 4k (eco) vmbo 3k (eco)

vmbo 4t vmbo 3kt

havo4 havo3 vmbo 3 bbgl

Onderbouw

vmbo k/t

BEGELEIDING Wij besteden veel aandacht aan het gedrag, de mentaliteit en het onderwijsresultaat van onze leerlingen. De mentoren en zorgcoรถrdinatoren hebben hierin speciale taken. De mentor Elke klas heeft zijn eigen mentor. De mentor is verantwoordelijk voor de begeleiding van de individuele leerling en de klas als groep. De mentor kent de achtergronden van elke leerling, houdt ontwikkelingen nauwgezet bij, is het aanspreekpunt voor leerlingen, vakdocenten en ouders/verzorgers en geeft meerdere lesuren aan de eigen groep. De mentor heeft tijd om individuele gesprekken te houden over bijv. de studieresultaten. Er moet rekening mee gehouden worden dat dit soms na schooltijd gebeurt. Voor de lijst van mentoren, zie de personeelslijst achter in de gids. De teamleider De teamleider heeft de zorg voor de continue leerlijn, de didactische aanpak , onderwijskundige ontwikkelingen etc. Daarnaast is de teamleider verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de locatie. De teamleider is mevr. A. Belhaj.

17


Gunning op de Daaf Geluk

Het zorgteam Het zorgteam, onder voorzitterschap van de adjunct directeur/algemeen zorgcoördinator, bestaat verder uit de zorgcoördinator onderbouw, orthopedagoog, psycholoog en psychologisch medewerker. Ook de teamleider maakt deel uit van het zorgteam. Op afroep kunnen we ook gebruik maken van de inzet van de schoolarts, de logopediste, de dyslexie medewerkster, de wijkagent, maatschappelijk werk en de leerplichtambtenaar. Drie keer per jaar zjjn deze externe specialisten aanwezig bij de zorgteamvergadering. Het zorgteam adviseert en ondersteunt de mentoren en docenten. Constateert de mentor belemmeringen in het leerproces, dan volgt bespreking van de leerling in het zorgteam. Het zorgteam wordt ingezet om een oplossing te vinden voor deze belemmeringen. Ieder lid van het zorgteam heeft een specialistische taak. Zij doen in dit kader ook regelmatig onderzoek. De zorgcoördinator Begeleidt, adviseert en ondersteunt mentoren en docenten ten aanzien van hun leerlingen. De heer S. Koopman coördineert het zorgaanbod van de school. Zorgcoördinator onderbouw: de heer E. Slot Zorgcoördinator bovenbouw: de heer S. Koopman De orthopedagoog/psycholoog Ondersteunt leerlingen bij problemen als faalangst, motivatie, studievaardigheid en concentratieproblemen. Indien nodig nemen zij testen af. In samenwerking met de zorgcoördinator stellen zij handelingsplannen op. Verder zorgen zij ook voor de her-indicaties. De orthopedagogen zijn mevrouw Y. van der Laan, mevrouw P. Maradiaga en mevrouw R. van Rijkom. De psycholoog is mevrouw J. van Bueren De pedagogische hulpverlener Ondersteunt de kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum tijdens en na de lessen. Met name wanneer het pedagogische problemen betreft. De dyslexie medewerkster Onderzoekt leerlingen op aangeven van de mentor. Vervolgens neemt ze contact op met de ouders/verzorgers. Zij adviseert en begeleidt zowel hen als het team voor wat betreft problemen en ontwikkelingen op het gebied van dyslexie. Onze dyslexie medewerkster/orthopedagoog is mevrouw P. Maradiaga. De decaan Begeleidt de leerling bij school, studie- en beroepskeuze. De decaan is de mevrouw A. Rijbroek.

18


Schoolgids 2012 - 2013

VEILIGHEID IN EN OM DE SCHOOL De school vindt het zeer belangrijk dat leerlingen en medewerkers zich veilig en prettig voelen in de school en in de directe omgeving daarvan. Daarom heeft de school het convenant Veilig In en Om de School (VIOS) ondertekend. Pestgedrag op school of via MSN wordt direct aangepakt. Ook schelden, schoppen en slaan worden niet getolereerd; de school grijpt onmiddellijk in en neemt passende maatregelen. De school is van mening dat vooral door het voeren van een gesprek meningsverschillen kunnen worden uitgesproken en opgelost. In geval van een conflict of pestgedrag wordt het gemelde incident opgenomen in een registratie systeem: IRIS. Wij streven ernaar dit voor alle incidenten te doen. IRIS wordt regelmatig geĂŤvalueerd zodat wij erachter kunnen komen waar zich nog eventuele problemen bevinden. Mocht dit het geval zijn, dan onderneemt de school daarop direct actie. De veiligheidscoĂśrdinator en ARBO medewerkster van de vestiging Gunning op de Daaf Geluk is mevrouw M. Houtzager. Zij neemt diverse malen per jaar deel aan overleggen met andere scholen voor voortgezet onderwijs. Tijdens deze overleggen worden mogelijkheden tot preventief handelen besproken en ervaringen op dit gebied uitgewisseld. Het spreekt voor zich dat het op school verboden is om drugs, alcohol en (nep)wapens in bezit te hebben.

19


Gunning op de Daaf Geluk

Aansprakelijkheid/Kluisjes De vestiging Gunning op de Daaf Geluk is niet aansprakelijk voor schade aan of diefstal van eigendommen van leerlingen. Wij raden alle leerlingen aan kostbare zaken thuis te laten. Er is voor iedere leerling een kluisje beschikbaar. Deze kluisjes worden gehuurd van de school. Kosten € 17.50 waarvan € 5,00 borg. Deze wordt aan het eind van het schooljaar terug gegeven. De school behoudt zich het recht toe de kluisjes onverwacht te controleren. Wanneer nodig kunnen we de politie hierbij uitnodigen. Contacten tussen de school en de ouders Wij vinden het van groot belang dat er goede contacten zijn tussen ouders en school. Het is niet alleen zaak dat de school de ouders op de hoogte houdt van het reilen en zeilen op school, maar ook andersom daar waar het van belang is voor de schoolontwikkeling van de leerling. Voor een goede ontwikkeling van de leerling is het van belang dat de activiteiten van school en thuis zo veel mogelijk in het verlengde van elkaar liggen. Via de website van de school kunt u alle benodigde informatie vinden. Tevens organiseert de school contactavonden voor de ouders. Daarnaast hechten we zeer veel waarde aan de activiteiten van de medezeggenschapsraad en aan deelname van ouders in onze medezeggenschapsraad. U heeft de mogelijkheid om van huis uit in te loggen op het Magister systeem van de school. De inlogcode hiervoor ontvangt u via de school. U kunt de vorderingen (cijfers) van uw kind en het opgegeven huiswerk zien. Het rooster staat op de website.

20

Rapporten Voor de Kerst-, Paas- en de zomervakantie krijgen de leerlingen van de onderbouw een cijferrapport. In het 3e en 4e leerjaar bovenbouw K en T krijgen de leerlingen na iedere PTA-periode een cijferlijst. Waarover deze cijfers gaan, staat aangegeven in het boekje Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Weekrapporten De leerlingen van de onderbouw krijgen aan het eind van elke schoolweek een weekrapport. Op dit rapport vermelden de docenten de inzet en het gedrag van de leerling. De ouders/ verzorgers worden geacht het weekrapport te ondertekenen en dit ‘s maandags aan hun kind mee te geven naar school. Er is de mogelijkheid om als ouders/verzorgers of leerling zelf een opmerking op het rapport te plaatsen. Ouderavonden Op dinsdag 11 september 2012 vindt de eerste algemene ouderavond voor de onderbouw plaats. Tijdens deze avond wordt informatie gegeven over de opzet en werkwijze in diverse leerjaren van de vestiging Gunning op de Daaf Geluk. Inloopavonden Naast de algemene ouderavond kennen we twee vaste ouderavonden, de zgn. inloopavonden, naar aanleiding van het 1e en 2e rapport. Op deze avonden kunt u spreken met de mentor en met de vakdocenten. Thema-avond De school organiseert tijdens het schooljaar een thema-avond voor ouders/verzorgers over een actueel onderwerp.


Schoolgids 2012 - 2013

Talentenshow Na de kersvakantie begint het bij de meeste leerlingen al te kriebelen. Welk nummer gaan ze doen? Welke act? Welk gedicht zullen ze voordragen? De jaarlijkse talentenshow is in april maar het oefenen begint al vroeg in het jaar. Leerlingen die mee willen doen kunnen zich dan inschrijven voor de talentenshow. Deze show staat in het teken van al het talent dat we in huis hebben. Er wordt onder andere gezongen, gedanst, muziek gemaakt, cabaret uitgevoerd en gedichten voorgedragen. Ook de schoolband onder leiding van mevr. Houtzager treedt tijdens dit evenement op. ‘s Middags is er eerst een generale repetitie voor alle leerlingen van de school en ’s avonds is er gelegenheid voor ouders, vrienden en familie om het hele spektakel te komen bekijken. Een jury beoordeelt de kandidaten en ook het publiek deelt een prijs uit. Het is een spannende dag waar vaak verassende talenten van leerlingen naar boven komen!

LEERLING ACTIVITEITEN

Rondje Santpoort Elk jaar wordt het ‘Rondje Santpoort’ gelopen. Dit is een hardloopwedstrijd van ongeveer 4 km, georganiseerd door en voor onze leerlingen. Er zijn verschillende taakgroepen waar de leerlingen zich op kunnen inschrijven. Een greep uit deze groepen; lopen, media, EHBO, verzorging, decoratie, entertainment en de bovenbouwleerlingen verzorgen de veiligheid langs het parcours. De leerlingen mogen hun voorkeur opgeven en worden zoveel mogelijk ingedeeld bij hun eerste keuze. Zij krijgen deze dag te maken met een aantal competenties zoals plannen en samenwerken. Het is elk jaar weer een sportieve en leuke dag waar leerlingen de vaardigheden waar zij goed in zijn, kunnen inzetten. Globaland Globaland is een project ter voorbereiding op de maatschappelijke stage en actief burgerschap. Het vindt aan het eind van het jaar plaats in 1 onderbouw en duurt 2 dagen. Stagiaires van onder andere het ROC en opleidingen pedagogiek voeren in samenwerking met de docenten het project uit. Het doel is om de leerlingen bewust te maken van de verschillende aspecten rondom een maatschappij. Zij besturen in kleine groepjes een land dat verdeeld is in verschillende ministeries zoals wij dat ook kennen en verdelen daarover Globa’s. De bedoeling is het land zo te besturen dat de bevolking tevreden is en er evenwicht bestaat tussen de verschillende ministeries. De Globa’s verdienen de leerlingen door in spelvorm verschillende opdrachten uit te voeren. Sportdag Aan het eind van het schooljaar is er een sportdag. Het ene jaar staat deze in het teken van Atletiek en het andere jaar in het teken van spel. Afgelopen schooljaar was het thema: Atletiek. De sportdag is elk jaar weer een succesvolle afsluiting van het schooljaar. Niet met de neus in de boeken maar heerlijk bewegen en samenwerken. Maatschappelijke stage De school heeft in de diverse leerjaren een project maatschappelijke stage. In de laatste klas van de onderbouw gaan de leerlingen 3 dagen achter elkaar op maatschappelijke stage: activiteiten organiseren voor bejaarden, peutertjes voorlezen, een clubhuis opknappen of hokken verschonen op de kinderboerderij.

21


Gunning op de Daaf Geluk

Activiteitenweek/kamp In de onderbouw worden in de 3e schoolweek verschillende kampen en dag uitjes georganiseerd. De eerste klas heeft die week een introductieweek om elkaar te leren kennen. Zij gaan onder andere naar NEMO, bowlen en klimmen. In de 2e klas gaan de leerlingen naar de Stay Okay in Egmond om daar 2 nachten te verblijven. Daar in de omgeving zijn overdag en ’s avonds activiteiten die door de docenten uit team 2 worden georganiseerd. Het jaar daarna staat er een hele week naar de Belgische Ardennen op het programma, waar de leerlingen kunnen abseilen, klimmen, tokkelen en andere spannende activiteiten kunnen ondernemen. In 3 bovenbouw vinden er ook diverse activiteiten plaats. In ieder geval wordt er 1 nacht in de buurt van de school door gebracht. 4 Bovenbouw gebruikt de week om zich voor te bereiden op het laatste jaar. Er worden uiteraard ook ontspannende activiteiten gedaan. Excursies In de tweede klas gaan alle leerlingen een dagje naar Duitsland. Een groot succes is altijd het theezakje ruilen in de binnenstad. Als je Duits in je pakket hebt gekozen, ga je in de bovenbouw nog een keer mee als begeleider. Verder zijn er in de onderbouw en bovenbouw diverse excursies naar, onder andere, de Tweede Kamer, de duinen, de Nederlandse Bank en diverse bedrijven. Verkeersmarkt In de laatste klas van de onderbouw vindt jaarlijks de verkeersmarkt plaats. De dode hoek wordt ervaren vanuit een echte vrachtwagen en leerlingen ervaren in buggy’s hoe het is om zogenaamd met 6 glazen bier op achter het stuur te zitten (uiteraard wordt dit gesimuleerd). Er staat ook een digitaal brommer examen op het programma.

22


Schoolgids 2012 - 2013

DE DEEL MEDEZEGGENSCHAPSRAAD De DMR bestaat uit ouders, personeel en leerlingen, die meepraten over bestuurszaken die van belang kunnen zijn voor de school, het personeel, de leerlingen en hun ouders of verzorgers. Een DMR heeft een belangrijke taak binnen de school, namelijk meedenken, meepraten en meebeslissen over schoolaangelegenheden. De DMR heeft taken, plichten, rechten en bevoegdheden, om medezeggenschap zeker te stellen. Deze zijn door de wet geregeld. Hierbij moet u denken aan het recht op overleg, het initiatiefrecht, recht op informatie, instemmingsen adviesbevoegdheid. Medezeggenschap moet feitelijk worden geregeld op de manier die bij de eigen school past en daarmee ligt de inhoud van de medezeggenschap in handen van alle betrokkenen op school. De DMR stelt zich ten doel, om via een actieve en goede zeggenschap bij te dragen aan de kwaliteit van het onderwijs en daarin de belangen van zowel de ouders, de kinderen, als het personeel van de school zo goed mogelijk te behartigen. De DMR volgt enerzijds kritisch de ontwikkelingen binnen de schoolorganisatie en zoekt anderzijds ook naar samenwerking/partnerschap met de directeur van de school.

23


Gunning op de Daaf Geluk

ONDERWIJSTIJD Volgens de Wet op de expertisecentra (artikel 11, lid 4) behoren cluster IV leerlingen in het VSO minimaal 1000 lesuren per schooljaar te krijgen. De leerlingen ontvangen maximaal 6 uur en 45 minuten lestijd per dag en 27 uur per week. In het schooljaar 2012-2013 geldt onderstaande schema voor de berekening van de onderwijstijd. 52 weken + 1 dag (30 september 2013)

1410 u. 00 min.

Vakantiedagen: Herfst van 20-10-2012 t/m 28-10-2012 27 u. 00 min. Kerst van 22-12-2012 t/m 06-01-2013 54 u. 00 min. Voorjaar van 16-02-2013 t/m 24-02-2013 27 u. 00 min. Pasen van 30-03-2013 t/m 01-04-2013 12 u. 00 min. Mei van 27-04-2013 t/m 12-05-2013 54 u. 00 min. Hemelvaart valt in de mei vakantie 00 u. 00 min. Pinksteren van 18-05-2013 t/m 20-05-2013 6 u. 00 min. Zomer van 06-07-2013 t/m 25-08-2013 186 u. 00 min. Totaal vakantie uren 366 u. 00 min. Lesvrije dagen leerlingen 12-09-2012 Lustrumdag Dunamare/studiedag 6 u. 00 min. 15-11-2012 Studiedag 6 u. 00 min. 04-12-2012 Rapportvergadering 6 u. 00 min. 05-03-2013 Rapportvergadering 6 u. 00 min. Totaal aan studiedag uren 24 u. 00 min. Totale lestijd

24

1020 u. 00 min.


Schoolgids 2012 - 2013

Herfstvakantie 20-10-2012 t/m Kerstvakantie 22-12-2012 t/m Voorjaarsvakantie 16-02-2013 t/m Pasen 30-03-2013 t/m Meivakantie 27-04-2013 t/m Hemelvaart Valt in meivakantie Pinksteren 18-05-2013 t/m Zomervakantie 6-07-2013 t/m

28-10-2012 6-01-2013 24-02-2013 1-04-2013 12-05-2013

VAKANTIE 2012-2013

20-05-2013 25-08-2013

Eerste schooldag schooljaar 2013-2014: maandag 26 augustus 2013 De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt de vakantiedata vast. De vakantiedata kunt u vinden op de website van het ministerie van onderwijs. De Eerste Kamer heeft op 26 juni 2012 ingestemd met de Wet onderwijstijd voortgezet onderwijs. Deze wet treedt op 1 augustus 2013 in werking. Op www.rijksoverheid.nl kunt u hierover meer informatie vinden. Dit betekent oa dat de zomervakantie in 2014 van 7 weken naar 6 weken gaat. Rapportvergaderingen/Studiedag/middag. Alle leerlingen zijn dan vrij. 12 september 2012: 5 jarig Lustrum Dunamare. Alle leerlingen van scholen die onder Dunamare vallen zijn dan vrij. De medewerkers hebben een studiedag. 15 november 2012: studiedag. 4 december 2012: rapportvergaderingen 5 maart 2013: rapportvergaderingen Het advies is om de website van de school regelmatig te consulteren. veranderingen worden daar op aangegeven.

SCHOOLVERZUIM EN EXTRA SCHOOLVERLOF Leerplicht In Nederland kan elk kind naar school. Het belang van onderwijs voor het kind zelf en de samenleving is zo groot dat hiervoor de leerplicht is ingesteld. De volledige leerplicht duurt tot en met het schooljaar waarin de jongere zestien jaar wordt (een schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli). Daarna geldt de kwalificatieplicht. De kwalificatieplicht geldt voor jongeren die nog geen 18 jaar zijn en nog geen startkwalificatie, een diploma van een havo-, vwo- of mbo2-opleiding hebben behaald. Lesverzuim Wanneer een leerling zich inschrijft als leerling van de vestiging Gunning op de Daaf Geluk brengt dat de verplichting met zich mee dat hij/zij zich houdt aan de regels die de school stelt. Dit betekent dat alle leerlingen van de school gehouden zijn de voor hen bestemde lessen bij te wonen. Niet gemeld verzuim wordt beschouwd als spijbelen en zal als zodanig gemeld worden aan de leerplicht ambtenaar.

25


Gunning op de Daaf Geluk

Te-laat-komers Een leerling die te laat komt, meldt zich bij de conciërge, of bij diens afwezigheid bij de administratie voor een te-laat briefje. Zonder dit briefje kan de leerling de les niet in. Wie door doktersbezoek of huiselijke omstandigheden te laat komt, moet dit door een schriftelijke of telefonische mededeling van thuis laten bevestigen. Ook dan is er een te laat briefje nodig om toegelaten te worden tot de lessen. Bij ongeoorloofd te laat komen wordt dit meteen dezelfde dag na schooltijd ingehaald. In overleg met de conciërges kan dit inhalen ook de volgende ochtend ruim voor aanvang van de lessen. Bij meer dan drie keer te-laat-komen, ontvangen ouders/verzorgers een bericht via de mail. Ouders/verzorgers kunnen vervolgens uitgenodigd worden voor een gesprek. Ook kan veelvuldig te-laatkomen gemeld worden aan de leerplicht ambtenaar. Ziekmelding Bij ziekte van de leerling worden de ouders/verzorgers dringend verzocht dit vóór aanvang van de lessen telefonisch mee te delen aan de administratie. Dit kan vanaf 08.00 uur maar uiterlijk tot 09.00 uur. Dit geldt ook voor onverwacht bezoek aan huisarts, tandarts, e.d. Afwezigheid van de leerling Voor een goede controle op de afwezigheid van leerlingen zal de conciërge tijdens de ochtend alle klassen nalopen en de afwezige leerlingen noteren. Vanaf dit schooljaar zullen de docenten via Magister (digitaal leerlingvolgsysteem) ook de afwezigheid en te laat komen noteren. Als er dan van een leerling geen bericht en/of verlofaanvraag bij de administratie bekend is, zal er naar huis worden gebeld. Ziek worden tijdens de lessen Wanneer een leerling tijdens de les ziek wordt, meldt hij/zij dit in eerste instantie aan de lesgevende docent. Daarna meldt hij/zij zich bij de mentor of bij diens afwezigheid bij zijn/haar teamleider. Deze geeft de leerling toestemming om bij de administratie een ‘ziek naar huis briefje’ te halen. Het is de bedoeling dat de kaart bij terugkomst op school volledig ingevuld en ondertekend door zijn/haar ouders/verzorgers bij de administratie ingeleverd wordt. Verzuim van de lessen lichamelijke opvoeding Wanneer een leerling - door welke omstandigheden dan ook - niet in staat is de lessen lichamelijke opvoeding te volgen, dienen de ouders/verzorgers dit voor aanvang van het lesuur schriftelijk te melden. De leerling meldt zich met dit briefje bij de docent lichamelijke opvoe¬ding. Vervolgens blijft hij/zij in principe op school. Als een leerling gedurende langere tijd niet in staat is de lessen lichamelijke opvoeding te volgen, dan kunnen de ouders/ verzorgers een verzoek om vrijstelling richten aan de schoolleiding, bij voorkeur door een verklaring van de behandelende arts te overleggen.

26


Schoolgids 2012 - 2013

Verzoek om extra schoolverlof Ouders van schoolgaande kinderen zijn verplicht zich te houden aan vakantieperioden die de school heeft vastgesteld .Dit heeft te maken met de leerplichtwet. Om een zorgvuldige uitvoering van de leerplichtwet mogelijk te maken, hebben de afdeling onderwijs van de gemeente en de leerplichtambtenaren een aantal formulieren voor extra schoolverlof ontwikkeld. Deze formulieren zijn bij de administratie verkrijgbaar. De schoolleiding kan alleen op dergelijke verzoeken ingaan als er sprake is van een “gewichtige omstandigheid�. Deze term wordt in de leerplichtwet met voorbeelden uitgelegd bijvoorbeeld: - sterfgevallen in de naaste familie - ernstige ziekte van de ouders - zeer slechte weersomstandigheden - jubilea e.d. Wilt u zo tijdig mogelijk de aanvraag om extra schoolverlof indienen bij de directie Vakantie verlof Verlof voor extra vakantie is bijna niet mogelijk. De enige toegestane reden hiervoor is wanneer het vanwege de specifieke aard van het beroep, bijv. door seizoensarbeid van een van de ouders het niet mogelijk is om tijdens een van de reguliere schoolvakanties een gezinsvakantie van twee weken te hebben. In dat geval kan eenmaal per schooljaar, voor ten hoogste tien schooldagen, door de directie bij hoge uitzondering toestemming worden verleend. Deze dagen voor extra vakantieverlof mogen niet in de eerste twee lesweken van het nieuwe schooljaar vallen. Ook hier geldt: wilt u, wanneer uw zoon/dochter daarvoor in aanmerking komt zo tijdig mogelijk (minimaal vier weken van te voren) de aanvraag om extra schoolverlof indienen bij de directie. Over alle aanvragen tot extra verlof beslist de directie als het gaat om minder dan tien schooldagen per jaar . Boven de tien dagen beslist de leerplicht ambtenaar. Bij afwijzing van het verzoek bestaat de mogelijkheid een bezwaarschrift in te dienen. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar onze website. Religieuze feestdagen. Naast de algemene erkende christelijke feestdagen zijn er ook andere religieuze feestdagen. Wil men aan deze feestdagen deelnemen, dan moeten de ouders/verzorgers bij de schoolleiding een schriftelijk verzoek indienen voor maximaal twee vrije dagen in het kader van andere religieuze feestdagen.

27


Gunning op de Daaf Geluk

INDIVIDUEEL ONTWIKKELINGSPLAN De leerlingen krijgen een individueel ontwikkelingsplan. Dit individueel ontwikkelingsplan wordt zes weken na de start gemaakt en besproken met de leerling en ouders. Elk half jaar wordt het individueel ontwikkelingsplan met ouders en de leerling geĂŤvalueerd.

28


Schoolgids 2012 - 2013

HET LEERLINGENREGLEMENT Het doel van het leerlingenreglement is dat voor iedereen op onze school een prettig en veilig verblijf is gegarandeerd. Het leerlingenreglement gaat uit van vijf normen en kent daarnaast een aantal gedragsregels voor verschillende situaties in en rond de school. De vijf normen: 1] Respecteer de omgeving; wees zuinig op het schoolgebouw. Houd alles in en om het gebouw heel, schoon en netjes. 2] Respecteer elkaar; ga op een goede manier met elkaar om, respecteer de spullen van een ander en die van jezelf. 3] Respecteer de werksfeer; wees rustig in de gangen en in de klassen, zorg dat een ander ook kan leren! 4] Respecteer afspraken; neem de spullen mee die nodig zijn en wees op tijd in de les. 5] Respecteer jezelf.

GEDRAGSREGELS: 1. Buiten de lessen: De lessen beginnen om 08.30 uur. De personeelskamer is niet toegankelijk voor leerlingen. Om 08.25 uur ga je naar het lokaal; dus direct na de eerste bel. Heb je het eerste uur onverwacht vrij, wacht dan in de leerlingenruimte op de bel voor het volgende uur. Na de laatste les verlaat je de school. Op iemand wachten kun je doen achter de school of een stukje bij de school vandaan. Dus zeker niet voor de in- en uitgang van de school, of het hek. 2. Tijdens de pauzes: Breng je tas v贸贸r de pauze naar het lokaal waar je na de pauze les hebt, of leg je tas in je kluisje. Tijdens de pauze mogen leerlingen van de 3 OB en de bovenbouw van het schoolplein af. De leerlingen van de klassen 1 en 2 brengen de pauze door op het schoolplein. Tijdens de pauzes lopen medewerkers pauzewacht. 3. Eten en corvee: Leerlingen uit de eerste klas zijn tot 12.40 uur in hun eigen klaslokaal en eten daar samen met hun mentor. Dit geldt tot de herfstvakantie. Andere leerlingen eten en drinken in de leerlingenruimte en/of buiten. Verder wordt er nergens in de school gegeten of gedronken. In de leerlingenruimte kan drinken en eten worden gekocht. Elke klas heeft bij toerbeurt corveedienst. Dit wordt door de mentor meegedeeld. Corvee bestaat o.a. uit het schoonmaken van de leerlingenruimte, het schoolplein en het legen van alle prullenbakken.

29


Gunning op de Daaf Geluk

30


Schoolgids 2012 - 2013

4. De fietsenstalling en het lenen van een schoolfiets: Fietsen worden in de daarvoor bestemde rekken geplaatst en op slot gezet. Zet ook de brommer op slot. De conciërge kan een leerling een sanctie opleggen wanneer de fiets/brommer niet op slot staat of fout is gestald. Overdag staat het hek open. De school is niet aansprakelijk voor diefstal of schade toegebracht aan fietsen of brommers, die in of bij het gebouw zijn gestald. 5. Ziekte van docenten: Als een docent ziek is, wordt de les vervangen. Is dit niet mogelijk dan kan er een tussenuur zijn. Roosterwijzingen hangen op het bord voor de leerlingenruimte. Op de website van de school kun je vaak ’s avonds al het dagrooster van de volgende dag vinden. Echter, wijzigingen op het laatste moment blijven altijd mogelijk! Soms wordt een klas eerder naar huis gestuurd. Ook dit staat op de website. Als er een lesuur aan het begin van de dag uitvalt word je gebeld. We maken dan gebruik van de telefoonboom die in het begin van het schooljaar met de mentor is gemaakt. We maken echter steeds meer gebruik van de website. 6. Tijdens een tussenuur: Tussenuren kun je in overleg doorbrengen in de mediatheek, het vangnet, op het plein of in de leerlingenruimte. Als je op het plein van de locatie aan de M. Nijhofflaan bent, ga dan zover mogelijk achter het beeld staan. Je bezorgt dan de minste overlast. Gedraag je rustig. Houd de ruimtes schoon en luister naar de aanwijzingen van het personeel. 7. Tijdens de les: Neem je geld en waardevolle spullen mee in de klas of leg die in je kluisje. Heb je een Mp3 of mobieltje, zorg dan dat deze uit staat. Ga zoveel mogelijk tijdens de wisseling van de lessen en in de pauzes naar het toilet. Tijdens de lessen komen er geen leerlingen op de gang zonder toestemming van de docent. 8. Uit de les gestuurd: Het kan zijn dat je door de docent, voor vijf minuten uit de klas wordt gestuurd ‘om af te koelen’. Na deze periode mag je weer in de klas en kun je de rest van de les bijwonen. Het kan ook zijn, dat jij je zo misdragen hebt, dat je voor de hele les uit de klas wordt gestuurd.

Wat gebeurt er dan? - de docent noteert de naam van de uitgestuurde leerling in de absentielijst. - je haalt op de administratie een uitstuurformulier( een gele brief) dat je moet invullen. - met deze gele brief ga je naar je mentor, die je aan het werk zet in een lokaal. - als je mentor niet aanwezig is: meld je je bij de teamleider of zorgcoördinator. Aan het einde van de les meld je je weer bij de docent die je eruit gestuurd heeft. De docent bepaalt wanneer de les ingehaald moet worden. Het uitstuurformulier (gele brief) moet je thuis laten ondertekenen en de volgende dag inleveren bij je mentor. Als je te vaak wordt weggestuurd binnen een bepaalde periode, dan worden je ouders/verzorgers hiervan op de hoogte gesteld. Dit kan eventueel leiden tot een schorsing. Kluisjes Er zijn kluisjes beschikbaar voor alle leerlingen. Deze kluisjes worden gehuurd van de school. De kosten hiervoor zijn € 17,50, waarvan € 5,- borg. Mocht je de sleutel kwijt raken dan kost het € 5,00 om een nieuwe te krijgen. De school is niet aansprakelijk voor het zoekraken van spullen uit de kluisjes. De school behoudt zich het recht toe de kluisjes onverwacht te controleren. Wanneer nodig kunnen we de politie hierbij uitnodigen. Leerlingen Bovenbouw Omdat wij streven naar een opbouw in de zelfstandigheid van onze leerlingen, worden sommige van de hier bovenstaande regels aangepast voor de bovenbouw. Reglement bovenbouw staat op de website.

31


Gunning op de Daaf Geluk

EEN ANDERE LEERROUTE NODIG? In deze gids hebben wij geprobeerd u een beeld te schetsen op welke wijze wij iedere leerling proberen te begeleiden naar volwassenheid en een goede (vak)opleiding. Ook al proberen we via een goed leefklimaat, zorgvuldige omgang met elkaar, een uitstekend onderwijsprogramma en een duidelijke regelgeving succes na te streven, zo nu en dan zullen onze mogelijkheden tekort schieten. Mocht blijken dat het normale onderwijsprogramma voor een leerling niet de juiste weg blijkt te zijn, dan zullen de mentor, zorgcoördinator en de decaan samen met u kijken wat wel de juiste weg zou kunnen zijn, want ook die zorg is een stuk van onze verantwoordelijkheid. Heeft u nog vragen? Wij hebben geprobeerd u heldere informatie te geven over de gang van zaken op onze school. We kunnen het ons voorstellen dat u toch nog vragen of opmerkingen heeft. Bel, schrijf of mail ons dan. De schoolleiding en de administratie zijn overdag te bereiken. Voor een gesprek met één van de docenten kunt u het beste eerst een afspraak maken.

32


Schoolgids 2012 - 2013

PERSONEELSLIJST Directie: Directeur – dhr. E. Raateland De directeur is verantwoordelijk voor de gehele gang van zaken binnen de Prof. Dr. Gunningschool. Hij coördineert de financiële zaken, het jaarrooster, de personeelszaken, de administratieve zaken, de contacten met instanties etc. Adjunct-directeur - mevr. M.J.M. van den Hoven De adjunct-directeur is de verantwoordelijke voor de gehele gang van zaken binnen de vestiging Gunning op de Daaf Geluk. Onderwijzend personeel naam Aknibes, mevr. N. Belhaj, mevr. A. Berg, mevr. E. van den Bergh, dhr.J. van den Biermann, mevr. B. Bohne, dhr.M. Bongaarts, mevr. L. Cobbenhagen dhr. S. Doortmont, mevr. M. Goverse, dhr. W. Hartman, dhr.B. Hegger, mevr. D. Hopman, mevr. C. Hoogervorst, dhr. S. Houtzager, mevr. M. Jong, dhr. F. de Kalter, dhr. J. Kamerling, mevr. W. Kraay, dhr. J.W. Krijger, dhr. A. de Kroft, mevr. C. Leeuwen, mevr. D. van Lucas, mevr, M. Maas, dhr. S. Maradiaga, mevr. P. Mars, mevr. B Munneke, mevr. P. Peters, mevr. A. Regt-Vlasman, mevr, V.M. de Rijbroek, mevr. A. Rossum, dhr. R. van Schelvis, dhr. G. Scholten, mevr. A. Slisser, dhr. J.

functie docent docent/ teamleider docent/mentor 2C docent/mentor 4KTB docent/mentor 3KTC docent/mentor 3C docent/mentor 1D docent/mentor 2H docent/mentor 1C docent docent/mentor 3H docent/mentor 1C docent docent/mentor 3D docent/mentor 1E docent docent/mentor 3A docent/mentor 1B docent/mentor 3KTC docent/mentor 1A docent docent/mentor 2D docent/mentor 3D docent/mentor 3A docent/orthopedagoog/rt/dyslexie docent/mentor 2A docent/mentor 1D docent/mentor 1B docent/mentor/2A docent/decaan docent/mentor 2E docent/mentor 3B docent/mentor 4H docent/mentor 3C

33


Gunning op de Daaf Geluk

Trampé, mevr. N. Valkhoff, dhr. M. Verleur, mevr. D. Verschuuren, mevr. J.A. Vries, dhr. J. de Vries, dhr. M. de Winkel, dhr. K. Wit, dhr. R. de Yeung, mevr. S. Zwet, dhr. R. van

docent/mentor 3TB docent/mentor 2B docent/mentor 1H docent/mentor 3TA docent/mentor 4TA docent/mentor 4TA docent/mentor 3H docent/mentor 2D docent docent/mentor 3TA

Onderwijsondersteunend personeel naam Anderson, mevr. E. Berg, mevr. E. van den Brethouwer, mevr J. Bueren, mevr. J. van Eenenaam, dhr.H. van Gijswijt, mevr. M. Houwen, mevr. W. Kaya, mevr. G. Kessens,mevr. L. Keuss, mevr. T. Kieftenbeld, mevr. M. Komen, mevr. M. Kruijer, mevr. M. Laan, mevr. Y. van der Mathot, mevr. S. Noordeloos, mevr. S. Rijkom, mevr. R. van Rood, mevr. K. Schoone, mevr. A. Slot, dhr. E. Steffers, mevr .A. Strookman, mevr. N. Veldman, mevr. N. Verhalle, mevr. N. Waaij, dhr. E. de Wal, mevr. C. van der Winsen, mevr. M. van

34

functie conciërge pedagogisch hulpverlener roostermaker psycholoog conciërge pedagogisch hulpverlener pedagogisch hulpverlener/coach onderwijsassistente ICT coördinator/ Magister beheerder administratie conciërge pedagogisch hulpverlener pedagogisch hulpverlener orthopedagoog OA pedagogisch hulpverlener pedagogisch hulpverlener orthopedagoog pedagogisch hulpverlener pedagogisch hulpverlener zorgcoördinator pedagogisch hulpverlener docent/mentor 1E administratie psychologisch medewerker TOA administratie pedagogisch hulpverlener


Schoolgids 2012 - 2013


VESTIGING GUNNING

OP DE DAAF GELUKSCHOOL Albert Verweylaan 2 2024 JL Haarlem Telefoon: 023 - 526 16 44 Website: www.gunningschool-vso.nl Email: info@daafgeluk.nl

Gunning Daaf Geluk  

Gunninge Daaf Geluk school