Page 1

waarin opgenomen het gemeentenieuws van de gemeente Nederlek

24e jaargang • Nederlek Nieuws 1083 • 21 juli 2009

TWINTIGJARIG BESTAAN WIJK GEVIERD MET BUURTBARBECUE KRIMPEN AAN DE LEK - Zaterdag 11 juli was het feest op het grasveld in de Noorderlicht. De bewoners van Poolcirkel, Pieter Groenpad en Noorderlicht hadden zich verzameld om met elkaar te genieten van eten, drinken en gezelligheid.

LEKKERKERK

Voor al uw electrawerk Tel.: 0180 - 66 30 11 Mail: info@boele-rietveld.nl

Er werd genoten van alle lekkernijen.

De kinderen konden heerlijk spelen op hun vertrouwde veldje. Om 17.00 uur werden de barbecues ontstoken op het voormalig speelveldje in Noorderlicht. De wijk wordt momenteel opgeknapt en daar moest het speeltuintje voor wijken. De bewoners hopen dat het veld na het ophogen van de buurt

weer kan worden voorzien van nieuwe speeltoestellen. Op deze, gelukkig droge, zaterdagavond werd het veld gebruikt voor een samenzijn van buurtbewoners. Maar liefst 104 mensen gaven zich op voor de buurtbarbecue. De kippenpoten, stokjes saté en

Poolcirkel, Pieter Groenpad en Noorderlicht bestaan 20 jaar.

hamburgers waren in overvloed aanwezig voor een geslaagd feest. Voor de kinderen waren er voor het twintigjarig bestaan van de wijk springkussens geregeld. Hier werd uiteraard gretig gebruik van gemaakt. Het veld was versierd met slingers en spandoeken, wat het feest compleet maakte. De woensdag voorafgaand aan de barbecue hadden de kinderen uit de wijk met elkaar de spandoeken beschilderd. De buurtbarbecue is niet iets nieuws in de wijk, het is een terugkerend ritueel net als de paasactiviteiten die er jaarlijks worden georganiseerd. Het buurtfeest geeft de bewoners de kans de vriendschapsbanden te versterken en kennis te maken met de nieuwe buurtbewoners. Als afsluiting van al het lekkere vlees en salades was er een feestelijke verrassing. Twee grote fototaarten met vuurwerk werden tevoorschijn gehaald. Op de taart stonden foto’s van de spandoeken. Met dit prachtige dessert werd de maaltijd afgesloten. PTV

REPARATIE APK EN ONDERHOUD

VAN ALLE MERKEN AUTO’S

AIRCOSERVICE

ADRES Kerkweg 52 2941 BM Lekkerkerk TEL. 0180-663829 / 661888 FAX 0180-664727 www. garagevanvliet.nl


DE N210 Denkend aan de N210 zie ik rijen met bomen Trots aan beide kanten van de weg staan In het voorjaar de bomen vol knoppen die op losbarsten stonden met de belofte van weer een nieuwe lente In de zomer een overdaad van groene kruinen De herfst met de bladeren die vielen op de weg met de zon die door de ritselende bladeren scheen Zo een kleurenpracht gaf die een lust was voor het oog De winter gaf ons weer een andere aanblik Kale bomen, soms dik in de rijp of de takken kreunend onder de zware last van de sneeuw Zo kende ik de N210 en dat was goed Een nieuw plan werd gemaakt Nodig? Vast en zeker, de weg verzakt en rijden werd gevaarlijk Maar het lot van deze bomen was daarmee wel beslecht Grote zagen kwamen en de reuzen sneuvelden één voor één Stapels met houtstompen vertellen nog van wat eens was Denkend aan de N210 zie ik nu rechte wegen Dwars door de oneindige weilanden gaan Een mooie rechte weg hebben we gekregen De bruggen over de sloten zijn allemaal hetzelfde geworden De soms krakkemikkige maar karakteristieke brughoofden zijn verdwenen Bewondering heb ik voor de mensen die deze weg maken en gemaakt hebben Soms rij ik langs een bouwplaats en zie als bijen in een korf de mensen aan het werk

Voor een leek als ik schijnbaar zonder plan of logica Maar opeens is er dan weer een stuk van de weg klaar Zo vordert de weg gestaag en in 2010 moet alles klaar zijn is de planning Twee fietstunnels mooie fietspaden langs de weg Nodig voor de huidige verkeerstroom, ik weet het Maar toch zal ik soms nog met weemoed terugdenken aan bomen van de oude N210.


DETAILHANDELSVISIE K5 VASTGESTELD NEDERLEK - Hoe zijn de winkels verdeeld, als je kijkt naar dagelijkse boodschappen, mode, luxe en vrije tijd, wonen, tuin, doe-het-zelf? Is het een logische verdeling, wat zijn de ontwikkelingen en wat zijn de wensen en mogelijkheden voor de toekomst? Deze vragen zijn beantwoord in de Detailhandelsvisie K5. Er ligt een document met een ontwikkelingsperspectief voor de structuur van de detailhandel in de K5 als geheel. Daarnaast zijn de hoofdlijnen voor detailhandelsontwikkeling van acht kernen in de K5 opgesteld. Het gaat in de visie vooral om het haalbare voorzieningenniveau voor het gebied en de profilering van de kernen ten opzichte van elkaar. De acht winkelgebieden in de Krimpenerwaard zijn onder de loep genomen en voorzien van een ontwikkelingsadvies voor de toekomst. Het betreft de kernen Schoonhoven, Bergambacht, Lekkerkerk, Krimpen aan de Lek, Ouderkerk aan den IJssel, Haastrecht, Stolwijk en Gouderak. Het gewenste detailhandelsprofiel is per kern weergegeven. De uitwerking van het advies voor de kernen zal op gemeentelijk niveau plaatsvinden. De K5 kiest niet voor grootschalige supermarkten, al dan niet in het centrum van kernen Het uitgangspunt is, dat de inwoners hun dagelijkse boodschappen in de eigen kern kunnen blijven doen. Het is de bedoeling minimaal één supermarkt en parkeergelegenheid te behouden in de acht kernen. In de kleine kernen Ammerstol, Vlist, Berkenwoude en Lageweg is hiervoor niet genoeg draagvlak. Het voorstel is te bezien of daar een kleine voorziening te realiseren is, in samenwerking met zorginstellingen. In de detailhandelsvisie is gekeken naar het optimaliseren van de niet-dagelijkse boodschappen met een bovenlokale functie. In Bergambacht ligt de nadruk op het doelgerichte winkelaanbod in het centrum. Recreatief winkelen past volgens de visie het best in Schoonhoven. En voor wat betreft het derde winkelgebied in de K5-gemeenten, Lekkerkerk, wordt optimaliseren van het aanbod aan niet-dagelijkse goederen aangeraden. Grootschalig detailhandel in de sector in-en-om-hethuis wil de K5 op een centrale plek buiten de woongebieden hebben. Daarom is gekozen de

vestiging van nieuwe, regionaal georiënteerde, detailhandel voortaan te verwijzen naar het bedrijventerrein Dijklaan-Oost in Bergambacht. Wat vooraf ging In de toekomstvisie K5 staat, dat de K5-gemeenten strategisch samenwerken op diverse vlakken, die zijn uitgewerkt in vijf perspectieven: omgeving, economie, demografie, ruimtelijk-functioneel en leefbaarheid. De Detailhandelsvisie is een uitwerking van de regionale structuurvisie detailhandel en leisure Midden-Holland. Daarnaast is deze visie een verdere uitwerking van de Structuurvisie K5. Sinds november 2008 is er gewerkt aan het opstellen van de Detailhandelsvisie K5 Adviesbureau RBOI heeft aan de hand van beleidsdocumenten een eerste analyse opgesteld. Vervolgens is gesproken met acht winkeliersverenigingen in de kernen. Tijdens deze gesprekken zijn de ambities en ideeën van de winkeliers geïnventariseerd. In april dit jaar is het concept besproken in het K5-bestuur en in mei 2009 vond een radenconferentie over dit onderwerp plaats, waarin de conceptvisie is besproken met raadsleden uit de vijf gemeenten. Ook winkeliers hebben de gelegenheid gekregen een reactie te geven op dit concept. Vervolgens is de Detailhandelsvisie K5 op 2 juli 2009 aan de Krimpenerwaardraad voorgelegd en unaniem vastgesteld. Op de website www.k5-gemeenten.nl is de Detailhandelsvisie K5 te downloaden. Voor meer informatie kunt u bellen met Emmie Boering, tel: (0180) 667 859.

TIJD VOOR VAKANTIETIJD ... In week 31 en 32 (27 juli t/m 8 augustus) zijn onze openingstijden gewijzigd, t.w.: Maandag : Dinsdag : Woensdag : Donderdag : Vrijdag : Zaterdag

13.30 - 17.30 uur gesloten 09.00 - 17.30 uur gesloten 09.00 - 12.30 uur 13.30 - 17.30 uur! : 10.00 - 16.00 uur.

Zo kunnen wij u zo goed mogelijk van dienst zijn en kunnen we er toch allemaal even tussenuit. dames, heren en kinderschoenen

50% KORTING!

Fijne vakantie

WIE IS DE VOS? KRIMPEN AAN DE LEK - Omdat het bijna vakantie was en er op de laatste schoolochtend vaak niet meer geleerd hoeft te worden, werd er op de Wegwijzer een Vossenjacht georganiseerd. Alle kinderen van groot tot klein werden in groepjes verdeeld en gingen op zoek naar de vossen. Omdat het die vrijdagmorgen heel slecht weer was, zaten die allemaal in de school verstopt. Een aantal kinderen van groep 8 hadden deze taak op zich genomen en zich uitgedost als onder andere glazenwasser, circusar-

tiest en visser. Door middel van letters die de kinderen konden verzamelen, kon een woord gevormd worden. Iedereen was hier zo enthousiast mee bezig dat de ochtend omvloog. Na afloop kreeg iedereen nog drinken en iets lekkers en toen kon de vakantie dan echt beginnen.

De vossen zorgden voor puzzelwerk voor de leerlingen.


COLOFON verschijnt: iedere dinsdag. Oplage: 7.500 sluitingsdatum kopij: donderdag voor 16.00 uur verspreiding: Krimpen a/d Lek, Lekkerkerk, Berkenwoude (Heeft u) vragen/opmerkingen over de bezorging? (Heeft u) het Nederlek Nieuws niet ontvangen? Bel Drukkerij van Meurs: 0180 - 41 82 00 redactieadres voor Krimpen aan de Lek: Pieter Veerman tel. 0180-524509 (18.00-19.00 uur) E-mail: pieterveerman@yahoo.com redactieadres voor Lekkerkerk: Anneke Meinema tel. 0180-664437 tel. 06-10256560 e-mail: haproos@hetnet.nl uitgever, advertentieopgaven, administratie, en kopij sturen naar: Drukkerij Van Meurs B.V., postbus 142, 2980 AC Ridderkerk, tel. 0180-418 200 fax 0180-418 127 e-mail: info@vanmeurs.com of bij één van de correspondenten mm prijs: los € 0,34 contracten op aanvraag ‘Nederlekkertjes’ uitsluitend schriftelijk zenden naar het adres van de uitgever. (indien TE KOOP AANGEBODEN met € 5,00) (Zie de bon in dit nummer.) Spelregels Nederlekkertjes TE KOOP GEVRAAGD advertenties zijn gratis. Voor TE KOOP AANGEBODEN moet u een overschrijving van € 5,- bijsluiten. Er gelden wel enkele spelregels: 1. Alleen particulieren die geen winstoogmerk hebben. 2. Geen koop/verkoop van dieren* 3. Geen koop/verkoop en huur/verhuur van onroerend goed* 4. Geen personeel gevraagd of aangeboden* 5. Geen familieberichten* * Voor advertenties van deze aard gelden de mm-tarieven. Bel voor prijsopgaaf tel.: 0180-418 200

Wegens plaatsgebrek is de uitgever niet altijd in staat alle ingeleverde berichten in Nederlek Nieuws op te nemen. Derhalve behoudt de uitgever zich het recht voor om ingezonden kopij niet of later te plaatsen. Tevens worden anoniem ingezonden stukken niet geplaatst. Bij voorbaat onze excuses voor het evt. ongemak.

ONDERNEMEND ECHTPAAR 50 JAAR GETROUWD KRIMPEN AAN DE LEK - Op zaterdag 11 juli mocht echtpaar Klapwijk-Den Boer hun vijftigjarige huwelijk vieren met familie en vrienden. Zij deden dat met een bezoek van burgemeester Van der Kluit en een groot feest in Het Koetshuis. Precies vijftig jaar geleden traden Pieter Abraham Klapwijk en Leentje Johanna den Boer op een zaterdag in het huwelijk. In die tijd was de heer Klapwijk bevelvoerder van de brandweer en dus rukten de brandweermannen op deze dag uit om een erehaag te maken voor het bruidspaar. In het oude gemeentehuis van Krimpen aan de Lek gaf het stel elkaar het ja-woord wat tot aan de dag van vandaag nog steeds staat als een huis. De heer en mevrouw Klapwijk zijn beide echte ondernemers, mevrouw Klapwijk in de detailhandel en de heer Klapwijk in het aannemersbedrijf. Het ondernemende hebben ze ook overgedragen aan hun twee zoons. Therry Klapwijk heeft zijn moeder opgevolgd en is de eigenaar van Wijnhuis den Boer. Zoon Wimpeter Klapwijk is zijn vader achterna gegaan en is de eigenaar van Klapwijk B.V. De opa van van de heer Klapwijk begon het familiebedrijf, dat volgend jaar al weer 125 jaar bestaat, in 1885. Hoewel het bedrijf nu wordt geleid door zijn zoon, werkt de heer Klapwijk nog graag mee. Ook mevrouw Klapwijk steekt graag nog de handen uit de mouwen. “Ik heb echt heimwee naar de zaak. Op vrijdagavond ga ik vaak nog een paar uurtjes helpen in de winkel in Krimpen aan den IJssel.” De twee jubilarissen wonen tevreden aan de Molendijk. “We wonen hier met veel plezier bij

Met champagne wordt een toost uitgebracht op vijftig jaar huwelijk. het water en vlakbij onze (klein-) kinderen. We hebben drie kleinkinderen,” vertelt mevrouw Klapwijk. “We zijn tevreden met ons plekje,” aldus de heer Klapwijk over het huis dat gebouwd is op een molenstomp. Op de plek van het huis stond eerder een korenmolen. “Zolang het kan blijven we hier graag wonen.” Bezoek van de burgemeester Namens het gemeentebestuur was burgemeester Van der Kluit aanwezig bij het echtpaar. Het bleek dat ze veel gemeen hadden met elkaar. De burgemeester

werkte eerder in Bergschenhoek waar de familie Klapwijk vandaan komt. “Het Klapwijkselaantje in die omgeving is vernoemd naar onze familie,” wist de heer Klapwijk te vertellen. Daarnaast had het echtpaar ook vrienden in Brielle, de woonplaats van de burgemeester. De heer Klapwijk ziet de toekomst met plezier tegemoet: “We krijgen er alleen maar mooie dingen bij.” ’s Avonds vierde de familie Klapwijk feest in Het Koetshuis met familie en vrienden. PTV

DE GROOT WONEN EN SLAPEN OP INTERNET Als modern bedrijf dat graag met de tijd meegaat, was het Renata de Groot een doorn in het oog dat de Groot wonen en slapen nog niet op internet te vinden was. Maar hoe gaat dat met dat soort dingen: als er geen directe aanleiding is, zijn dat wensen die op de lange baan geschoven worden. Totdat Ina den Boer uit Lekkerkerk bij haar in de winkel was om haar woning van nieuw tapijt en zonwering te laten voorzien. Ze vertelde dat ze een eigen bedrijf wilde opstarten in het maken van websites. Van het één kwam het ander, en binnen een maand was de wens van Renata een feit. De Groot wonen en slapen heeft een website! Op www.degrootwonenenslapen.nl kunt u zelf een kijkje nemen in de winkel. Op de website wordt uitgelegd wat de Groot wonen en slapen voor u kan betekenen: ze nemen u alle zorgen over het inrichten van uw woning uit handen. Van deurmat tot bankstel en van horretje tot verduisteringsgordijnen: het is allemaal te leveren. De website ziet er prachtig uit. Dankzij het vakwerk van Ina den Boer laat de Groot wonen en slapen een goede eerste indruk achter bij potentiële klanten.


KAMPIOENSCHAP VOOR KIMBERLEY VERWAAL

De Nar gaat op vakantie en verrast u graag op vr. 24, za. 25 & zon. 26 juli met een

LEKKERKERK – Ankie van Grunsven is haar grote voorbeeld en ambitie heeft de 15 jarige Kimberley Verwaal genoeg om verder te komen in haar favoriete sport paardrijden.

3-gangen (vis of vlees)

€ 22,50 in de tuin of op de veranda Om te voorkomen dat onze koelkast wegloopt tijdens onze vakantie beperken wij onze inkoop. Deze 3 dagen serveren wij helaas niet a-la-carte!

GESLOTEN van 27 juli t/m 18 augustus!!

Ze kreeg het paardrijden met de paplepel ingegoten want ook haar moeder Anja reed paard en toen Kimberley 4 jaar oud was, was ze al te vinden bij een Shetlandpony die ze verzorgde en waar ze op reed. Toen ze zes jaar oud was werd ze lid van de Rij- en Pony vereniging De Lekruiters in Lekkerkerk en kreeg ze een verzorgpony Evelientje. Maar het echte leren rijden begon voor haar op een Welsh Arabiertje dat ze samen verzorgde met Carolien de Groot Majan’s Mira, een fel paardje om op te rijden. Doordat Majan’s Mira last van een been kreeg en niet meer goed kon lopen moest zij inslapen. Toen werd er uitgekeken naar een ander paardje en kwamen ze terecht bij Unitas Utopia, een grote sportpony/ paardje en dat klikte meteen en het paardje werd gekocht. Het kreeg een eigen stal achter het huis, dus makkelijk om te verzorgen en op te rijden. In Nederland valt dit paardje nog onder de pony’s qua hoogte maar in andere landen zoals Duitsland kan ze meedoen in de categorie paarden. Sinds ze les krijgt van Monique van der Valk uit Berkenwoude is Kimberley met sprongen vooruit gegaan. Ze rijdt bij Monique ook vaak op andere paarden en eveneens regelmatig jonge paarden die het nog allemaal moeten leren en dat is zeer leerzaam voor Kimberley. Het houdt ook wel in dat ze er nog wel eens een keer afvalt, dat hoort er dan bij. Niet alleen Kimberley maar ook Jessica haar zusje is met het paardenvirus behept. En samen hebben ze grootse plannen om een eigen dressuur

stal op te richten. Kimberley die dit jaar naar de 4e klas gaat van het Geminicollege wil daarna naar Lunteren om hier een opleiding voor te volgen. Kimberley loopt ook stage bij de bekende stal “Stal van Silfhout” waar ruiters op het zelfde niveau als Ankie van Grunsven trainen. Een droom van Kimberley is dan ook om ooit een beroemd dressuurrijdster te worden. Ze heeft inmiddels al de nodige wedstrijden gewonnen, haar prijzenkast bestaat uit 67 bekers, 8 gouden en 2 zilveren medailles, 9 kampioenslinten en 85 “gewone”linten. Op 4 juli jl. tijdens de kringkampioenschappen bij manege Rei ghersburg in Waddinxveen werd ze kringkampioen 2009 geworden in de M1 dressuur cat DE met haar pony Unitas Utopia. Zij deed dit met 185 punten. Zelf had ze geen goed gevoel na haar kuur maar een eerste en tweede plaats leverde haar toch het kampioenschap op en daarmee het meerijden in de parade met alle kampioenen. Haar zusje haalde hier een mooie vierde plaats. Haar ouders staan helemaal achter haar ambitie en sport en dat is wel nodig ook want er moet nogal eens gereden worden met de paardentrailer. Ook haar opa en oma de Roo zijn trouwe fans en als zij of haar zusje ergens in de buurt rijden komen ze wel even kijken en haar aanmoedigen. Unita Utopia is een paard dat de uitstraling heeft van een wedstrijdpaard maar met dat alleen redt je het niet, er zal ook goed gereden moeten worden en dat heeft Kimberley met dit kampioenschap wel bewezen dat ze dat kan. (Anneke)

lezers schrijven WILDGROEI IN NEPTUNUSHOF Ik en vele medebewoners met mij ondervinden veel last van de enorme wildgroei van onkruid in de Neptunushof. Het kan een nette wijk zijn, maar ik schaam me er nu voor dat ik er De speeltoestellen zijn onbereikbaar door het onkruid. woon.

De bewoners van de Neptunushof kijken tegen metershoge struiken onkruid aan. De bestrating is heel netjes geworden, maar de rest ziet er niet uit. De kleine kinderen kunnen niet meer bij de speeltoestellen komen vanwege het onkruid. Ik ben bij gemeentewerken langs geweest, heb een email gestuurd en twee keer gebeld het haalt niks uit, er gebeurt niks. Hopelijk gebeurt er nu iets door dit schrijven. Annette Honkoop, Neptunushof 32, 2931 XS Krimpen aan de Lek.


presenteert zondag 26 juli

08.30 uur: ZINGEN OP ZONDAGMORGEN mw. J. Streefland 10.00 uur: DIENST VANUIT DE NED. HERVORMDE KERK IN KRIMPEN AAN DE LEK VOORGANGER: B. de Jong RONDOM DE KERKEN iedere zondagmorgen op Radio Vrolek op de frequentie 105.9 (kabel) en 107.7 (ether).

ANTIEK EN CURIOSA Het winkeltje van de kerkvoogdij is geopend op woensdag en zaterdag. Woensdag van 10.0012.30 uur en van 13.30-16.00 uur en op zaterdag van 9.30-12.30 uur en van 13.30-16.00 uur. Naast meubels, huisraad, kunst en kitsch hebben wij een grote partij boeken en grammofoonplaten. Alle boeken en platen voor € 1,- per stuk (tenzij anders aangegeven). Kerkvoogdijwinkel Lekkerkerk Lange Stoep, bij pastorietuin, Telefoon 0621513213

KOOPJE VAN DE WEEK Moderne eethoek in beuken-zwart. Tafel halfrond en uitschuifbaar. Maten 120 x 162 (211) cm 4 stoelen metalen frame met stofzitting. Prijs € 150,-. Kerkvoogdijwinkel Lekkerkerk Telefoon 06-21513213

TE KOOP AANGEBODEN Gazelle damesfiets in prima conditie. Kleur trendy bruin. Prijs slechts € 75,-. Kerkvoogdijwinkel Lekkerkerk Telefoon 06-21513213

TE KOOP AANGEBODEN Prima Gasfornuis INVENTUM met elektrische oven; metaalkleurig. Prijs slechts € 75,-. Kerkvoogdijwinkel Lekkerkerk Telefoon 06-21513213

TE KOOP AANGEBODEN Massief grenen TV-audiomeubel. Maten 110 x 60 x 150 cm. Prijs slechts € 65,-. Kerkvoogdijwinkel Lekkerkerk Telefoon 06-21513213

PERSONEEL GEVRAAGD

RONDOM DE KERKEN


gemeentenieuws

Gemeente

Nederlek

Spreekuur volgens afspraak Velen gingen u al voor ...

Afspraken kunt u maken via het bestuurssecretariaat op telefoonnummer 0180-667709. Gesprekken burgemeester Van der Kluit - de Groot Dagelijks, met afspraak. Spreekuur wethouder Van de Haterd Dagelijks, met afspraak. Gesprekken wethouder Wassenaar Dagelijks, met afspraak.

Tijdelijke wijziging openingstijden dependance burgerzaken Krimpen aan de Lek In verband met de vakanties worden de openingstijden van de dependance Burgerzaken in “De Dertienhuizen” te Krimpen aan de Lek tijdelijk als volgt gewijzigd. In de periode 13 juli t/m 21 augustus: Maandag Gehele dag gesloten *) Dinsdagmiddag Geopend van 13.30 - 16.30 uur Woensdagmiddag Geopend van 13.30 - 16.30 uur Donderdagmiddag Geopend van 13.30 - 16.30 uur Vrijdag Gehele dag gesloten *) balie in het gemeentehuis Lekkerkerk is wel geopend.

Schrijf nu ook in op www.wonenindekrimpenerwaard.nl!! Per 1 oktober 2009 kunnen woningzoekenden reageren op het woningaanbod in vijf gemeenten in de Krimpenerwaard: Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist (K5-gemeenten). Inschrijven is verplicht om ooit in aanmerking te komen voor een huurwoning in deze gemeenten. Hoe eerder u zich inschrijft, hoe groter de kans op een woning. Inschrijven is sinds juni mogelijk via www. wonenindekrimpenerwaard.nl, maar wordt pas geldig per 1 oktober. Per 1 oktober gelden dezelfde regels voor woningtoewijzing in vijf gemeenten in de Krimpenerwaard: Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist. In Krimpen aan den IJssel verandert niets. Wat verandert er? 1. Van gemeente naar oostelijke Krimpenerwaard: woningzoekenden mogen reageren op een woning in alle vijf gemeenten; 2. Van punten naar inschrijfduur: de inschrijfduur vervangt het huidige puntensysteem van de Krimpenerwaardse gemeenten; 3. Van papieren woonbon naar website: reageren op een woning kan straks uitsluitend nog via www.wonenindekrimpenerwaard.nl. (N.B. Om woningzoekenden tijd te geven hieraan te wennen, adverteren de samenwerkende corporaties gedurende één jaar nog in Het Kontakt. Ook het reageren per woonbon is gedurende die periode nog mogelijk.) Meer informatie over de werkwijze en belangrijkheid van het inschrijven, de overgangsregeling e.d. vindt u op www.nederlek.nl bij ‘Actueel’ of op www.wonenindekrimpenerwaard.nl bij ‘Spelregels’. U kunt ook bellen naar Qua Wonen via tel. (0180) - 667440.

Post Buiten de hiervoor genoemde openingstijden kan post bestemd voor de gemeente Nederlek of de Sociale Dienst K5 in de brievenbus naast de balie worden gedeponeerd. Vanaf maandag 24 augustus gelden weer de normale openingstijden (maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag van 13.30-16.30 uur) Voor nadere informatie: tel. (0180)-667737 of (0180)-667738.

Verkeersbesluit Dumpen tuinafval Graag wil de gemeente aandacht vragen voor het illegaal dumpen van tuinafval. Veel bewoners zijn in deze tijd bezig met werkzaamheden in de tuin. Gelukkig weten de meeste bewoners een goede oplossing te vinden voor de afvoer van overgebleven tegels, graszoden, zand e.d. Deze bewoners brengen dat bij het grofvuil station of gebruiken de eigen vuilcontainer. Helaas zijn er ook bewoners die een alternatieve oplossing zoeken. Begin juli werd geconstateerd dat er tuinafval was gestort tussen de struiken langs het Krilpad in Krimpen aan de Lek. Dit betreft niet een incident. Regelmatig ontvangt de gemeente dit soort meldingen. Als u getuige bent van een storting dan kunt u dit melden bij de gemeente. Buiten het feit dat het strafbaar is, zal de gemeente de opruimkosten verhalen op de vervuiler. Voor nieuws, informatie en producten, kunt u terecht op www.nederlek.nl

In het kader van de reconstructie- en herstratingswerkzaamheden op het traject Kruising Hoofdstraat/ Dorpsstraat/ Veerstoep- Rijsdijk Onder de Waal t/m nr. 8 in Krimpen aan de Lek, heeft het college B&W besloten tot het aanbrengen en verwijderen van diverse verkeertekens en verkeersmaatregelen. Deze maatregelen op basis van art. 15 WVW en art. 12 BABW betreffen o.m. : •

het aanpassen van voorrangsituaties;

het opheffen van het parkeerverbod op het traject Rijsdijk;

het instellen van een vrachtwagenverbod op het traject Onder de Waal nr. 34 t/m Oosterlekdijk nr .8 .

Het volledige besluit ligt ter inzage bij de VROM-balie. Nederlek Nieuws - 21 juli 2009


gemeentenieuws Structuurvisie Bouwbord nieuwe brandweerkazerne onthuld Op dinsdag 14 juli jl. is de eerste officiële bouwhandeling van de nieuwe brandweerkazerne verricht. Met op de achtergrond het geluid van de brandweersirene hakten Burgemeester Van der Kluit - de Groot en brandweercommandant de heer Hoogendoorn met een bijl het touw door. Hierdoor werd het bouwbord onthuld dat de start van de bouw symboliseert.

Onder het genot van een hapje en een drankje spraken burgemeester Van der Kluit - de Groot, de heer Hoogendoorn en architect de heer Keijzer de aanwezigen toe. De burgemeester gaf aan dat de huidige brandweerkazerne verouderd is en niet meer aan de wensen en eisen van deze tijd voldoet. Ook is de huidige locatie niet ideaal vanwege de herstructurering van het dorpshart van Krimpen. De burgemeester bedankte Gemeentewerken, de brandweer en architect de heer Keijzer voor het resultaat dat bereikt is. Ook bedankte zij de omwonenden voor de positieve inbreng tijdens het voorafgaande buurtgesprek. Nu volgt er voor de omwonenden een periode van overlast. De burgemeester vroeg hier begrip voor. Tot slot wenste zij aannemer Van Splunder veel succes. Als alles volgens planning verloopt, is de nieuwe brandweerkazerne in mei 2010 gereed. De nieuwe kazerne gaat er qua ruimte op vooruit. Het bruto oppervlak van de kazerne is 700 m2. Dit is bijna een verdubbeling van hetgeen de brandweer nu heeft. ‘Een mooie plek en een gebouw waar we trots op kunnen zijn’ aldus brandweercommandant de heer Hoogendoorn.

Aanvragen vergunningen Kapverordening Lijst met monumentale en waardevolle bomen Ter actualisatie van onze kapverordening is de gemeente Nederlek bezig met het laten opstellen van een “lijst met monumentale en waardevolle bomen”. Om tot deze lijst te komen, vindt er een inventarisatie plaats. De opdracht is gegeven aan bureau “Lagendijk tuin- en landschapsarchitecten b.v.” te Bergambacht. De mogelijkheid bestaat dat er door medewerkers van dit bureau waar nodig foto’s gemaakt worden. Deze inventarisatie staat gepland in de periode van augustus en september 2009.

Hieronder staan de aanvragen die recentelijk bij de gemeente zijn ingediend. Bezwaar maken is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend. Voor inzage zie kader. Aanvragen Bouwvergunning: Ontvangen 8 juli 2009 Krimpen aan de Lek, 2931 AK, Middelland 69: oprichten garage 10 juli 2009 Lekkerkerk, 2941 ER, Tiendweg West 28b: vergroten ligboxenstal en bouw werktuigenberging 10 juli 2009 Krimpen aan de Lek, 2931 TA, Oosterstraat 10: plaatsen dakkapel


gemeentenieuws Verleende Bouwvergunning: Verzonden 13 juli 2009 Lekkerkerk, Koninginneweg 40 t/m 146, Marijkeweg 13 t/m 23a: 2e fase, oprichten 63 woningen en 16 wooneenheden, Parkwijk 13 juli 2009 Lekkerkerk, 2941 BP, Kerkweg 134: veranderen constructie vloer

Sloopvergunningen Verleende sloopvergunning: Verzonden 9 juli 2009 Krimpen aan de Lek, 2931 XL, Looierijstraat 2a: verwijderen/slopen van dak- en gevelbeplating van zwembad 9 juli 2009

Lekkerkerk, 2941 EK, Schuwacht 242: slopen dakbedekking, achtergevel en vloer

Voor ter inzage liggende stukken geldt: De stukken die betrekking hebben op bouw-, milieu-, en verkeerszaken kunt u van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur en op maandagen van 13.30 uur tot 18.00 uur inzien bij de publieksbalie van de afdeling VROM op het gemeentehuis te Lekkerkerk, telefoon 0180-667722. De publicaties van de vergunningen zijn tevens op de website te raadplegen, zie www.nederlek.nl 쏡 actueel 쏡 bekendmakingen Zienswijzen Iedereen kan bij een vrijstelling, ontwerpvrijstellingsbesluit, ontheffing of projectbesluit tijdens de termijn van inzage zijn/haar zienswijze schriftelijk (of mondeling) kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen richten aan: het college van burgemeester en wethouders, Postbus 2503, 2940 AA Lekkerkerk. De zienswijze dient uw naam, adres en motivering te bevatten. Bezwaarmogelijkheden Tegen genomen besluiten (verleende vergunningen e.d.) kunnen belanghebbende binnen 6 weken na de dag van verzending van het besluit aan de aanvrager (zie datum bij besluit) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 2503, 2940 AA Lekkerkerk. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet tenminste bevatten: naam en adres van de belanghebbende, de dagtekening, een omschrijving waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar en een volmacht indien een ander, namens belanghebbende het bezwaarschrift indient.

Voor nieuws, informatie en producten, kunt u terecht op www.nederlek.nl

DOOSJE

AFLEVERING NO. 5

Het is in 2005 gevonden tijdens de aanleg van de golfbaan in de polder van Krimpen aan de Lek. Dit doosje is 5,5 cm lang, 3,5 cm breed, 1,2 cm hoog en gemaakt van zilver. De datering is omstreeks 1880. Helaas zijn de keurmerkjes onleesbaar. Op het dekseltje is een schelpmotief te zien. Het doosje is in uitstekende staat en had een inhoud bij de ontdekking. Er zat een “dubbele duit” in uit 1677 die was geslagen in Zwolle. In de Romeinse tijd was de schelp een symbool van de vruchtbaarheid, terwijl het later in de christelijke tijd een symbool van de wedergeboorte werd. In de middeleeuwen werd de schelp verbonden met de apostel Jacobus, de beschermheilige van de pelgrims die op bedevaart gingen naar Santiago di Compostella in Noordwest Spanje. Het blijft gissen om welk van de drie symbolen de vorige eigenaar het heeft aangeschaft. Misschien alleen maar omdat het een mooi motief is? Komt u ook 12 september naar

In 2005 gevonden bij de aanleg van de golfbaan. onze expositie in de Dertienhuizen op Open Monumentendag? Neem gerust uw eigen vondsten mee! De WAN is een samenwerkingsverband van leden uit de twee historische verenigingen van Nederlek. Ons contactpersoon kunt u bellen op 663195.

Nederlek Nieuws - 21 juli 2009

KRAMEN TE HUUR OP MOLENMARKT

Grote drukte verwacht vanwege speciaal verlichte molens REGIO -Dit jaar worden de molens van Kinderdijk verlicht met LED-lampen, waardoor een spectaculair schouwspel mogelijk wordt. Ook zullen de molens dit jaar voor het eerst twee weken verlicht zijn. Net als andere jaren zal er ook een braderie georganiseerd worden, door het plaatselijke speeltuincomité. De Molenmarkt in Kinderdijk wordt dit jaar gehouden op vrijdag 11 september, van 17.00 tot 23.00 uur. De organisatie van de markt verwacht dit jaar in verband met de nieuwe verlichting een extra grote drukte. De braderie is leuk te combineren met een wandeling langs de verlichte molens, en daardoor altijd al druk. Het evenement is vermaard om de goede sfeer en gezelligheid. De opbrengst van de kraamverhuur komt geheel ten goede aan Speeltuin ‘Het Balkengat’ in Kinderdijk. De

plaatselijke speeltuin wordt al sinds 1949 onderhouden door buurtbewoners. De molenmarkt wordt dit jaar voor de twintigste keer gehouden. Voor de snelle beslissers zijn er nog kramen te huur. De prijs van een kraam is € 30,00. Voor een grondplaats betaald u € 15,00. Mocht u belangstelling hebben en/of meer informatie willen dan kunt u zich wenden tot Ariëtte Rehorst, telefoon 078-6915229. U kunt ook een e-mail sturen naar molenmarkt@gmail.com.


BOUW BRANDWEERKAZERNE VAN START

BURGEMEESTER EN BRANDWEERCOMMANDANT GEVEN STARTSEIN BOUW BRANDWEERKAZERNE KRIMPEN AAN DE LEK - Op het terrein van de gemeentewerken aan de eerste Tiendweg is het startsein gegeven voor de bouw van een nieuwe brandweerkazerne. Burgemeester Van der Kluit en brandweercommandant Hoogendoorn verzorgden samen de eerste officiële bouwhandeling op dinsdag 14 juli.

De bouw kan nu echt beginnen!

De burgemeester en brandweercommandant onthullen het bouwbord. Gewapend met een hakbijl stonden de burgemeester en brandweercommandant klaar om het bouwbord te onthullen. De bedoeling was dat ze twee touwen kapot sloegen en het doek voor het bord zou vallen. Dit ging niet helemaal vlekkeloos, het doek ging namelijk niet naar beneden. “Zoals ik al zei, er staat iets verras-

Met wat hulp komt het bouwbord tevoorschijn.

sends te gebeuren,” grapte Hoofd van het Project Management Bureau Reg Bilardie. “Maar zo zien we maar dat met wat hulp van de mensen van gemeentewerken het toch weer goed komt,” refereert Bilardie naar de gemeentewerkers die het doek met een laatste ruk naar beneden trokken. Toost Vervolgens mocht burgemeester Van der Kluit het glas heffen op de start van het bouwproject. “Met de vernieuwing van het dorpshart en de toestand van de verouderde kazerne was het noodzaak om een nieuwe kazerne te bouwen. Er waren twee opties, herbouwen op dezelfde locatie of nieuwbouw op het gemeenteterrein aan de Tiendweg. Met de nieuwe brandweerkazerne zullen de brandweerlieden erop vooruit gaan. Ze hebben ook hun inbreng en stem mogen geven over de inrichting van het nieuwe pand.” Ten slotte dankte zij de partijen die hun medewerking verlenen aan het bouwproject. De omwonenden werden niet vergeten door de burgermoeder. Ze prees de omwonenden voor hun positieve instelling. Brand-

weercommandant Lies Hoogendoorn vertelde trots te zijn op het gebouw dat er gaat komen. “Het is een bijzondere dag voor de brandweer. We zijn verheugd dat we terechtkunnen op het terrein van gemeentewerken. Met de nieuwe brandweerkazerne kunnen we de burgers straks beter bedienen.” Het laatste woord was aan Frans Keijzer van architectenbureau Leesberg en Van Pelt.

“We hebben 700 m2 ruimte in twee lagen gerealiseerd en hebben rekening gehouden met de wensen van de brandweerlieden. Ook is het belangrijk dat omstanders duidelijk kunnen zien is dat het gebouw een brandweerkazerne is. We gaan ervoor en hopen de brandweerkazerne op te leveren in mei 2010.” PTV

Tevreden gezichten bij de eerste officiële bouwhandeling.


VEILIGHEIDSGEVOEL IN HOLLANDS MIDDEN HOGER DAN GEMIDDELDE VAN NEDERLAND REGIO - De inwoners van de 28 gemeenten in de veiligheidsregio Hollands Midden voelen zich iets veiliger dan gemiddeld in Nederland. Voelt 25% van de Nederlanders zich wel eens onveilig, in de regio Hollands Midden is dat 22%. Ook zijn de inwoners van de regio minder vaak het slachtoffer van criminaliteit, 39% tov 44% gemiddeld in Nederland. De inwoners van de regio zijn ook meer tevreden over de politie, 66% zegt zeer tevreden tot tevreden te zijn over het laatste contact met de politie Hollands Midden, in Nederland is gemiddeld 62% dat van mening. Ook is men in de regio Hollands Midden meer tevreden over het functioneren van de politie in de woonwijk, 45% ten opzichte van het gemiddelde van Nederland 44%. Gemiddeld geven de Nederlanders de veiligheid in hun buurt het cijfer 7. De Integrale Veiligheidsmonitor 2008 is in het najaar van 2008 in heel Nederland uitgevoerd. In heel het land zijn bijna 63.000 mensen ondervraagd. Doel van de monitor is zicht te krijgen op onder meer de leefbaarheid van de woonbuurt, buurtproblemen, de beleving van onveiligheid, slachtofferschap van veel voorkomende criminaliteit en hoe men het optreden van de politie en gemeenten ervaart en waardeert. Het was in 2008 voor het eerst mogelijk voor gemeenten en politie om ‘in te stappen’: dat wil zeggen op een lager ruimtelik ni-

veau dan de politieregio gegevens te verzamelen. De Veiligheidsregio Hollands Midden en alle gemeenten hierin hebben hier gebruik van gemaakt. In de Veiligheidsregio Hollands Midden zijn 11.765 mensen ondervraagd door Intomart en het CBS. 65% van de mensen die meegewerkt hebben aan het onderzoek, hebben dat via internet gedaan. 10% heeft de vragenlijst schriftelijk ingevuld. De overige 25% van de respondenten hebben telefonisch geïnterviewd. Omdat in de Veiligheidsregio Hollands Midden alle gemeenten hebben meegedaan in het onderzoek kan er een goede analyse van het de veiligheid en leefbaarheid binnen de regio worden gemaakt. De Integrale Veiligheidsmonitor is de opvolger van Veiligheidsmonitor Rijk die in de jaren 2005 tot en met2008 is uitgevoerd. Om de gemeenten in de regio met elkaar te kunnen vergelijken zijn op basis van verstedelijking referentiegroepen gecreëerd. Deze zijn: • (zeer) sterk stedelijk (Alphen aan den Rijn, Gouda, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Voorschoten; • matig stedelijk (Bodegraven, Hillegom, Lisse, Moordrecht, Nieuwerkerk, Noordwijk, Schoonho-

lezers schrijven Run4Life voor Kika in Krimpen aan de Lek Zaterdag 27/6 jl. is er een GEWELDIG spektakel georganiseerd in Krimpen aan de Lek. De grote initiator was Martin van Raamsdonk. Vele verenigingen uit Krimpen en de gemeente Nederlek hebben Martin ondersteund in de organisatie. Een GEWELDIGE prestatie. Het weer was GEWELDIG, de opkomst bij de sponsorloop en de loopwedstrijd was GEWELDIG. Maar… was alles dan zo GEWELDIG? Nee helaas niet. Bij zo’n evenement als dit, er zijn veel straten afgesloten, heb je veel verkeersregelaars nodig. Door de inzet van vrijwilligers is dit gelukt. Totaal 25 vrijwilligers zetten zich belangeloos in om de veiligheid in het dorp te waarborgen. Echter, enkele inwoners van ons mooie dorp hebben de sfeer flink weten te vergallen. Er werd gescholden, onze mensen werden uitgemaakt voor rotte vis, er werden de vreselijkste ziektes toegewenst (de opbrengst van deze dag was voor kinderen

ven, Teylingen, Waddinxveen, Zevenhuizen-Moerkapelle) • weinig tot niet stedelijk (Boskoop, Kaag en Braassem, Noordwijkerhout, Reeuwijk, Zoeterwoude, Nieuwkoop en Rijnwoude) Voor de vijf gemeenten in de Krimpenerwaard (Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven,Vlist) is een aparte referentiegroep gemaakt:

delict in de regio Hollands Midden is kleiner dan landelijk (22% tegenover 25%). De bereidheid om zaken bij de politie te melden en aangifte te doen blijft iets achter bij het landelijke gemiddelde. Landelijk ligt dit op 36 procent voor het melden van een incident, tegen 35% voor Hollands Midden. Voor het doen van aangifte ligt het percentage op 27%; tegen 26% in de regio Hollands Midden.

Nederlek Aan de Veiligheidsmonitor 2008 hebben 353 bewoners van Nederlek meegedaan. Inwoners van Nederlek geven de veiligheid in hun eigen buurt een 7,0 dit is gelijk aan de referentiegroep 7,0. Voor deze gemeente is de top-5 aan te pakken problemen zoals die uit het onderzoek naar voren komen: te hard rijden, overlast van groepen jongeren, hondenpoep, parkeeroverlast, beschadiging of vernieling van auto’s.

Verder beoordelen de inwoners van de regio het vertrouwen dat ze hebben in het regiokorps met een 6,6. Het oordeel daarover ligt iets hoger dan het landelijke gemiddelde, dat op 6,4 ligt. De communicatie tussen het korps en haar inwoners laat hetzelfde beeld zien. Ook beoordelen inwoners het regiokorps als ‘crimefighter’ iets beter dan landelijk (5,2 landelijk tegen 5,3 regionaal). Een van de stellingen die hieraan ten grondslag ligt is: ‘Politie bestrijdt succesvol de criminaliteit’.

Politie Hollands Midden Inwoners Hollands Midden: veiliger en meer tevreden over politie Uit de Veiligheidsmonitor blijkt dat inwoners van de regio van Politie Hollands Midden zich veiliger voelen in hun omgeving dan de gemiddelde Nederlander. Uit het onderzoek blijkt dat 22% zich wel eens onveilig voelt, 3% onder het landelijke gemiddelde. De kans om slachtoffer te worden van een

Burgertevredenheid Meer dan een derde van de inwoners van Hollands Midden (35%, landelijk 31%) heeft de afgelopen twaalf maanden contact gehad met de politie, waarvan 36% voor aangifte of melding. Tweederde van de inwoners (66%) die dit contact hadden, oordelen positief over het optreden bij dat contact. Het gemiddelde in Nederland is 62%.

met kanker!!!!), vrouwelijke regelaars werden uitgemaakt voor hoer. Zelfs een ouder iemand werd voor NSB’er uitgemaakt. Maar het ergste was dat er, tot twee keer toe, door een automobilist na het negeren van een stopteken, werd ingereden op twee verkeersregelaars. Dit werd gelukkig gezien door een politieagent en de dader heeft nu een fikse boete op zak. Waar zijn we in hemelsnaam met elkaar mee bezig? Respecteer en accepteer dat er mensen zijn die zich belangeloos inzetten voor het goede doel, ook al heeft dat wat belemmeringen voor het verkeer en kom je iets later thuis met je vlees t.w.v. van € 40,00! De bekeuring is duurder. De organisatie heeft er alles aan gedaan om bekend te maken dat het dorp gedeeltelijk was afgesloten. In elk huis aan huis blad heeft het gestaan. Er is een folder bezorgd op ieder huisadres in Krimpen. De gemeente heeft verkeersmaatregelen aangemeld in Nederlek Nieuws. Overal in het dorp hingen posters. En toch zijn er mensen die zeggen van niets te weten. Moeten we dan maar weer terug naar de dorpsomroeper? Het neemt echter niet weg, ook al wist je het niet, je te allen tijde in het verkeer, een aanwijzing van een verkeersregelaar dient op te volgen. Hier is geen discussie over mogelijk. Zij staan er voor de veiligheid van de deelnemers, maar voor u als verkeersdeelnemer. Ik hoop dat de mensen die dit aangaat, beseffen wat ze aangericht hebben bij de regelaars en de volgende keer beter na zullen denken en de aanwijzingen op zullen volgen. Dan zal het bij het volgende evenement nog gezelliger (en veiliger) worden. Cor Wassenaar, Coördinator verkeersregelaars Lid Motor Begeleidings Team


T C T EN

C ATE

ONDERMODE t/m 31 JULI 2009

3 + 1 GRATIS

Goede service verzekerd!

Alles onder één dak Makelaardij Hypotheken Pensioenen Verzekeringen

van der

WOUDEN Mode - Textiel

Lange Stoep 9 • Lekkerkerk

HEEFT U NOG SCHILDERWERK

Als Onderlinge kunnen wij u een volledig dienstpakket aanbieden tegen een zeer aantrekkelijk tarief omdat wij zonder winstoogmerk werken. Een goed advies kost niets en bespaart u veel! Dus waarom zou u ons niet even bellen?

(binnen/buiten) of heeft u glas nodig?

Bel dan Stefko 06-54758350

Bezoekadres: Raadhuisplein 2, Lekkerkerk Postadres: Postbus 2600, 2940 AC Lekkerkerk Telefoon: 0180 - 66 16 44 Telefax: 0180 - 66 43 43 E-mail: info@lek-en-ijssel.nl Website: www.lek-en-ijssel.nl


POLSSTOK-TALENT ROBIN WINGBERMUHLE: PRACHTIGE ZILVEREN MEDAILLE OP NK JUNIOREN EMMELOORD - Afgelopen weekend (27-28 juni) vond in Emmeloord het Nederlands kampioenschap atletiek plaats voor junioren. Robin Wingbermuhle uit Lekkerkerk en lid van Rotterdam Atletiek had een druk programma. Op zaterdag haalde ze de finale en werd 8e op de 100meter sprint in een persoonlijke besttijd. Dit was de opwarmer voor meer. Op zondag haalde ze een prachtige tweede plaats bij polsstokhoogspringen met een persoonlijke recordhoogte van 3.35 meter.

Kleine domper op de blijdschap was haar valpartij in de kwalificatie ronde van de 100m horden, want ook hier was ze kandidaat voor een medaille. Deze resultaten leverden haar bovendien een plaats op in de Nederlandse ploeg die 25 juli afreist naar Aruba om deel te nemen aan de Koninkrijkspelen.

DIPLOMA’S ACCENT PRAKTIJKONDERWIJS CAPELLE UITGEREIKT De schooldiploma’s voor 30 leerlingen van Accent Praktijkonderwijs in Capelle a/d IJssel zijn afgelopen woensdag uitgereikt door directeur Gerrit Jan Miedema en de mentoren van klas 4 en 5. De meeste van de geslaagde leer-

DRESSUUR WEDSTRIJD BIJ DE LEKRUITERS Vrijdagavond 10 juli j.l. werd er een dressuur wedstrijd voor pony’s en paarden gehouden bij De Lekruiters. Nadat het de hele ochtend geregend had, was het ’s avonds schitterend weer. Er werd om 18.30 uur gestart er waren 20 deelnemers zowel Lekruiters, als leden van verschillende verenigingen uit de omgeving. Er werden vele prijzen behaald. Die bestonden uit bekers, medailles en cadeaubonnen die werden gesponsord door NT Ruitersport en Pieter Bos Hoefsmederij. De prijs winnaars waren: B pony’s: 1e Desmond Krijgsman, Siegfried 193 pnt en Floor Vuik, Lekruiters 189 pnt L1 pony’s: 1e Jennifer Verwaal,

Lekruiters 176 & 173 pnt M pony’s: 1e Julia van Dam, Siegfried 185 pnt en Kimberley Verwaal 173 pnt B paarden: 1e Claudia Blanken, Lekruiters 195 & 187 pnt L1 paarden: 1e Coby Bol, Zilverstad 195 & 189 pnt L2 paarden: 1e Steffie Broere, Lekruiters 190 &186 pnt M paarden: 1e Florence Faber, Hessenruiters 195pnt En Linda Eichelsheim, Siegfried 183 Verdere punten uitslagen zijn te vinden; www.delekruiters.nl De volgende dressuurwedstrijd bij de Lekruiters is zaterdag 12 september voor paarden en pony’s, klasse B t/m Z2.

lingen verlaten met een arbeidscontract de school en vijf gaan doorleren aan een ROC (Albeda of Zadkine College). Op de foto staan de geslaagden met de leerkrachten voor het schoolgebouw.

BETER IN BALANS? REGIO - De afdeling Preventie van GGZ Midden Holland start na de zomer verschillende cursussen om u te helpen in balans te komen of te blijven:

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN BIJ SWSN TIJDENS VAKANTIE NEDERLEK - Het is de SWSN gelukt om dit jaar de spreekuren van de ouderenadvisering in de zomervakantie door te laten lopen. Wel is er een kleine wijziging in openingsdagen in Lekkerkerk. De spreekuren op woensdag 29 juli en woensdag 5 augustus komen te vervallen. In plaats daarvan is de ouderenadvisering geopend op maandag 27 juli en maandag 3 augustus van 09.00 tot 12.00 uur. De spreekuren op de donderdagen in Krimpen aan de Lek blijven ongewijzigd. U kunt bij de ouderenadvisering

terecht voor al uw vragen over wonen, zorg en welzijn. Deze inloopochtenden zijn doorgaans iedere woensdag (Lekkerkerk - kantoor SWSN) en iedere donderdag (Krimpen aan de Lek kantoor De Dertienhuizen) van 09.00 tot 12.00 uur geopend. Natuurlijk kunt u ook altijd telefonisch contact met de SWSN opnemen, tel.: 522 045 (tussen 09.00 en 12.00 uur).

• Groepscursus “Uit de put”, voor 18 jaar en ouder. In 10 bijeenkomsten leert u vaardigheden ( zoals helpend of realistisch leren denken, opkomen voor jezelf, leren ontspannen) om anders met somberheid om te gaan. Start: maandag 24 augustus 2009 van 14.00-16.30 uur op de Thijsselaan 45 te Gouda • Groepscursus “Op zoek naar zin”, voor 55 jaar en ouder. In 12 bijeenkomsten blikt u terug op de positieve ervaringen in uw leven. Start: donderdag 1 oktober 2009 van 14.15-16.45 uur in Nieuwerkerk aan de IJssel, tegenover het station. • Groepscursus “De verhalen die we leven”, voor 55 jaar en ouder. In 9 bijeenkomsten blikt u terug op uw leven en leert u om zich te verzoenen met uw levensloop en

een nieuw toekomstperspectief te ontwikkelen. Start: dinsdag 6 oktober 2009 van 09.30-11.30 uur op de Ronsseweg 225 te Gouda. • Internetcursus “Kleur je Leven”. In 8 lessen leert u thuis achter uw computer vaardigheden (zoals helpend of realistisch leren denken, opkomen voor jezelf, leren ontspannen) om anders met somberheid om te gaan. Start: na aanmelding via: www.rivierduinen.kleurjeleven.nl Praktische informatie: • Voor meer informatie, aanvraag van een folder, of aanmelden: Via Renske van Rooijen telefoon: 0182-563656; preventie@ggzmiddenholland.nl www.ggzmiddenholland.nl


DE LEKKERKERKSE WEEKMARKT van 8.30-15.00 uur Vikingbrood meergranen, ongesneden

€ 1,50

GEBR. RAVENSBERGEN B.V. Gladiolen en Fresia’s alle kleuren

Grote zachte Kokosmakronen

per bos 2,00 2 bossen 3,50

Buitenhortensia’s

per stuk 2,00 3 voor 5,00

Gemengde Rozen

20 stuks 2,75

10 voor €

3,75

Grote roomboter Krakelingen

10 voor €

2,95

Nico Houweling

Wij hebben vakantie van 26 juli t/m 9 augustus Ja

P. Visser & Zn. v.o.f. Aardappelen, Groente en Fruithandel

Nieuwe oogst Zeeuwse Frieslander aardappelen 5 kilo € 2,75 10 kilo Jonge Zomerprei 1 kilo Tuinbonen 2 kilo Nieuwe oogst Blauwe Druiven 1 kilo Rode Bessen 1 kilo Zoete Galia meloen 2 stuks Hollandse Kersen 1 kilo vanaf

€ 5,25 € 0,75

Op de markt krijgt u de beste kwaliteit voor minder euro’s

€ 1,50 € 2,75 € 2,50 € 1,50 € 3,95

Prijswijzigingen en druk(zet)fouten voorbehouden

VOORSTELLING KRIMP!

Betrekt regio Gouda en Krimpenerwaard bij uniek locatietheater REGIO - KRIMP!, drijvend theater op het water, draait van 18 tot en met 22 augustus op de Hollandsche IJssel. Stichting Boven de 7e verdieping die het theaterstuk opvoert, heeft voor de invulling van de voorstelling actief de regio van Gouda en de Krimpenerwaard betrokken. Zo komen niet alleen de bezoekers uit de hele regio, maar ook veel acteurs, figuranten en andere medewerkers hebben hun roots in de polders achter Gouda. De stichting is actief de regio ingetrokken om medewerkers te werven voor het theaterstuk op het water. Zo doen er koorleden mee uit verschillende koren uit de regio. En ook bedrijven aan beide oevers doen actief mee om de voorstelling tot stand te brengen. De voorbereidingen zijn ondertussen in volle gang en de eerste repetities op locatie zijn gehouden. Jeroen Groeneveld verzorgt de regie van KRIMP! en Lex Hakker is

Boven de 7e verdieping

de componist/arrangeur. De Krimpenerwaard, de Hollandsche IJssel en de stad Gouda zijn de inspiratiebronnen voor KRIMP! Daarnaast gebruikt Boven de 7e verdieping binnen het concept van KRIMP! ook actuele waterthema’s die bij de Hollandsche IJssel en de Krimpenerwaard spelen, zoals het waterbeheer,

terugkeer van de natte natuur en de versterking van de dijken. De stichting wil hiermee een laagdrempelige voorstelling maken voor bezoekers die geïnteresseerd zijn in kunst en cultuur, Gouda en de Krimpenerwaard. Toegangskaarten voor KRIMP! zijn te koop via: www.bovende7everdieping.nl.

NOSTALGISCHE SCHEPEN KRIMPEN AAN DE LEK - Een prachtig gezicht toch, de historische schepen die regelmatig over de Lek varen. Soms in volle zeilen, maar ook op de motor een fraai plaatje. Dit dreigt echter te gaan verdwijnen door de nieuwe regels van de Europese Unie, opgelegd vanuit Brussel. Hierin zijn alle mooie historische schepen die ons land rijk is namelijk qua regelgeving gelijk gesteld aan moderne passagiersschepen. Hierdoor mogen ze nog maar met twaalf passagiers de haven uit. Dit houdt in dat de schepen niet meer verhuurd kunnen worden aan grote gezelschappen, en dat is nu juist waar zij zich in financieel opzicht grotendeels van in stand houden. Verval dreigt dus voor veel schepen omdat het onderhoud erg duur is. Dit geldt ook voor de schepen die in de haven van Krimpen aan de Lek, achter café Bar Ge-

zellig aan de Rijsdijk liggen. De schepen van de Van Waning Stichting horen bij Krimpen aan de Lek. Vindt u dit ook en wilt u ze helpen de beide schepen ‘Zeldenrust’ en ‘Rijn en Zaan’ in de vaart te houden, wordt dan donateur. Al voor een luttele vijftien euro per maand kunnen de vrijwilligers de schepen blijven onderhouden. Bel 0180-515941, 0180511660 of 0180-518579 of maak vijftien euro of meer over naar gironummer 4403382 ten gunste van de Van Waning Stichting en behoud een stukje nostalgie voor de Krimpenerwaard.


SERVICE-PAGINA POLITIE: ALARMNUMMER: 112 “daar red je levens mee” voor zeer spoedeisende gevallen. GEEN SPOED, WEL POLITIE? BEL DAN 0900-8844 Wilt u in niet spoedeisende situaties in contact komen met de politie, dan geldt één telefoonnummer voor alle politievestigingen: 0900-8844. U kunt dit nummer bellen tegen lokaal gesprekstarief. Op dit nummer kunt u terecht met vragen en problemen die niet spoedeisend zijn. Zonodig wordt u snel doorgeschakeld naar het dichtstbijzijnde politiebureau. Belt u met een vast toestel van KPN, dan komt u rechtstreeks bij de centrale in uw politieregio uit. In andere gevallen kan het zijn dat u via een keuzemenu wordt doorverbonden of via bemiddeling van het callcenter in Driebergen wordt verbonden met het gewenste politiekorps of direct geholpen. Districtsbureau Krimpenerwaard: Postbus 4240, 2350 CE Leiderdorp. Bezoekadres: G.J. van Heuven Goedhartweg 2 Schoonhoven. Politiebureau Lekkerkerk: Koninginneweg 2, 2941 ES. Geopend op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00-17.00 Politiebureau Krimpen aan de Lek: Hoofdstraat 153. Op afspraak. BRANDWEER: ALARMNUMMER: 112 Commando: A.H. Ottingh, 667793/ J.P. Verwaal, 663087. BUREAU HALT Buro Halt is een bureau voor alternatieve straffen. Jongeren tot 18 jaar, die zich hebben schuldig gemaakt aan kleine delicten, kunnen door de politie naar buro Halt worden verwezen. Bij Buro Halt krijgen zij een alternatieve straf opgelegd en moeten ze de eventuele schade betalen. Inl. bij Bureau Halt Gouda en Omstreken, Postbus 3091, 2800 CD Gouda. Bezoekadres: Turfmarkt 44, Gouda, tel. 0182-520638. JONGERENWERKERS Andre Kuipers, te bereiken via: andrekuipers@stjimh.nl of tel. 06-25179689 Wolter Dijkstra, te bereiken via: wolterdijkstra@stjimh.nl of tel. 06-47094455 OPBOUWWERKER Marianne den Uil, te bereiken via: mariannedenuil@stjimh.nl of tel. 06-52695851 HUISARTSEN Krimpen a/d Lek: Huisartsenpraktijk. Brederodestraat 3, 2931 XB, tel 586586 spoedlijn 580400. Spreekuur: volgens afspraak. Artsen: J.A.M. de Ronde, E. Oostendorp, mw. A.H. Vijn, L.H. Trouwborst, Brederodestr. 3, 2931 XB, Apotheek geopend van 08.00-12.30 uur, 13.30-17.00 uur. Lekkerkerk: • E.P.C. Janssen en H.A. Janssen-Prins, Burg. v.d. Willigenstraat 84, 2941 ES, tel. 661303, Spoedlijn 662404. Spreekuur volgens afspraak; afspreken tussen 8.00-9.00 uur en 15.30-16.30 uur. • Huisartsenpraktijk van der Sanden, Burgemeester v.d. Willigenstraat 86, 2941 ES, tel: 661333. Spoedlijn 662404. Spreekuur op afspraak. Afspraken maken maandag t/m vrijdag van 8.00-9.00 uur en van 15.00-16.00 uur. Telefonisch spreekuur van 16.00-17.00 uur. HAP NEDERLEK: Voor spoedeisende huisartsenhulp buiten kantooruren: van 17.00 uur ‘s middags tot 08.00 uur ‘s ochtends, tijdens het weekeinde feestdagen: HuisArtsenPost Midden-Holland (HAP), Bleulandweg 10, 2803 HH Gouda, tel. 0182-322488 (alleen na telefonische afspraak.) APOTHEEK LEKKERKERK Burg. Roosstraat 5, 2941 AC Lekkerkerk. Tel.: (0180) 669193. Openingstijden: ma t/m vrijdag van 08.00-17.30 uur. Buiten de openingstijden voor spoedgevallen: Dienstapotheek MiddenHolland, Ronsseweg 138 (tegenover Bleulandlocatie van het GHZ), 2803 ZR Gouda, tel.: (0182) 698820. TANDARTSEN Krimpen aan de Lek: P.J. v.d. Bas, Schepenstraat 15, 2931 GP, tel.511459. H.P. Hoogenboom, De Dertienhuizen 5, 2931 XJ, tel. 524467. Lekkerkerk: W.P. Blom, De Elzen 38, 2941 VM, tel. 663708. Spreekuren volgens afspraak, afspreken van ma. tot do. tussen 09.00-12.00 uur. P.C. Klomp, Gruttolaan 37, 2941 RC, tel. 663291. Behandeling volgens afspraak. S.v.p. bellen tussen 9.00-12.00 uur . FYSIOTHERAPIE Fysiotherapie Schilder en Blom, Burg. van de Willigenstraat 88, 2941 ES Lekkerkerk, tel. 663380. Fysiotherapie Lek en Yssel, Koninginneweg 32, 2941 XK Lekkerkerk , tel. 663764, www.fysiotherapie-lek-yssel.nl Praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie,Van der Leeden - Rijnberg - Verkaik, Brederodestraat 3, 2931 XB Krimpen aan de Lek, tel. 580222, www.fysiokrimpen.nl dependance: Koningin Julianastraat 4, 2841 VL Moordrecht, tel. 0182-375492, www.fysiomoordrecht.nl DIERENARTSEN Krimpen a/d Lek: Kleine Huisdierenkliniek Krimpen B.V., Ooster Lekdijk 24a, 2931 AN. Behandeling alleen volgens afspraak, tel. 0180-522336. Lekkerkerk: Dierenartspraktijk Crimpenerwaert, Burg. v.d. Willigenstraat 10a, 2941 ES. Elke dag tel. spreekuur: 8.00-9.00 uur, (0180-661310 / 0180-351695 (voor alle dieren.) Spreekuren GG: ma.-woe.-vrij.: 18.30-19.30 uur, di.-do.: 14.00-15.00 uur daarna op afspraak, zaterdag: 9.30-10.00 uur en op afspraak/ voor spoedgevallen altijd bereikbaar. Dieetvoeders en medicijnen e.d. afhalen te Lekkerkerk. Ma. t/m vrij.: 9.00-17.00 uur, zaterdag: 9.00-13.00 uur.

ZONNEBLOEM Nederlek: * Coördinator bezoekwerk: 06-28427467. STICHTING WELZIJN SENIOREN NEDERLEK (SWSN) Raadhuisplein 55a, 2941 BS Lekkerkerk, tel.: 0180-522045. Informatie en aanvragen m.b.t. activiteiten, maaltijden en de rolstoelbus. Rolstoelbus voor senioren en gehandicapten uit Nederlek die niet zelf met openbaar vervoer kunnen reizen. Aanvraag twee dagen vooraf. SWSN Ouderenadvisering Informatie m.b.t. wonen, zorg en welzijn. Tel: ma/woe/do 9-12 uur 0180-522541. Open spreekuur woensdag: Raadhuisplein 55a Lekkerkerk van 9-12 uur, donderdag: De Dertienhuizen van 9-12 uur. Vrijwillige Thuishulp Krimpen a/d Lek: 0180-523362 / 523053. NPV VRIJWILLIGE THUISHULP, voor iedereen die hulp nodig heeft, jong of oud. Jansje de Vries (tel. 663818) of Ada Rodrigo (tel. 662987 - 06-13779410). GroeneHartHopper (CVV) - Informatielijn: 0900-600 80 08 (€ 0,10 p/m) bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. VIERSTROOM Gespecialiseerd in diensten als: verpleging, (huishoudelijke zorg, lichamelijke zorg, (wijk)verpleging), jeugdgezondheidszorg 0-4 en maatschappelijke dienstverlening. Bereikbaar voor hulpaanvragen, informatie en aanmeldingen via Vierstroom Zorglijn 24 uur per dag, 7 dagen per week, tel.: 0182-594500. ZORGPARTNERS MIDDEN-HOLLAND Zorgpartners Midden-Holland biedt huishoudelijke zorg, verzorging en verpleging in de gemeenten Ouderkerk a/d IJssel en Nederlek. Op werkdagen van 9.00-17.00 uur bereikbaar via (06) 304 27 981. KWADRAAD MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING Voor meer informatie over inloop- en telefonisch spreekuren bel: 0900-1202150 (lokaal tarief) of kijk op www.stichtingkwadraad.nl VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK Lekkerkerk/Bergambacht/Stolwijk, M. van Kasteel & J. Luten, tel. 06-21847620 voor afspraken en tel.nr. 06-51334850 voor bevallingen en spoed. Kr. a/d Lek/ Kr. a/d IJssel/ Ou. a/d IJssel. Verloskundige praktijk IJssel en Lek, Meerkoetstr. 79, 2922 GM Kr. a/d IJssel, tel. 06-52070810. Telefonisch spreekuur op werkdagen van 8.008.30 uur en 17.30-18.00 uur. LOKALE OMROEP: Stichting Vrolek, radio-uitzendingen maan- t/m vrijdag van 18.00 - 23.00 uur; zaterdag van 09.00 23.00 uur; zondag van 08.30 - 23.00 uur. Gemeente op de radio. Iedere zaterdag van 10.00-11.00 uur maakt de lokale omroep Vrolek in Nederlek een uur Nederlek Nieuws over ontwikkelingen bij de gemeente Nederlek. Stem ook eens af op Dorp en Waard. Op de kabel op 105.9 en in de ether op frequentie 107.7 MHz. KERKEN: Krimpen aan de Lek: • Hervormde Gemeente Krimpen aan de Lek, Dorpsstraat 1, 2931 AD, tel. 515336. Samenkomst elke zondag 10.00 en 18.30 uur. • Gereformeerde Ontmoetingskerk, Kerkgebouw Hoofdstraat 90, 2931 CL, tel. 519145, Samenkomst elke zondag 10.00 uur, met uitzondering van Nieuwjaarsdag en Hemelvaartsdag. • Gemeente Er is Leven in het Woord, Samenkomst elke zondag om 10.00 uur. Admiraal de Ruyterweg 10, Krimpen aan • de Lek, tel. 663129. Lekkerkerk: • Hervormde Gemeente ’t Venster, Kerkdiensten: elke zondag 10.00 uur in ‘t Venster, Jan Ligthartstraat 68 en 19.00 uur in de Dorpskerk, Kerkplein 4. • Protestantse Gemeente te Lekkerkerk, Kerkgebouwen: Kerkplein 4, 2941 AD, tel. 662502, en Kerkweg 34, 2941 BM, tel. 660303. Kerkdiensten op zondag april t/m aug. 9.30 uur; sept. t/m maart 10.00 uur in de kerk op het Kerkplein of in de kerk aan de Kerkweg. Om 17.00 uur dienst in de kerk aan de Kerkweg. • Ned. Hervormde (Geref.) Evangelisatie, Samenkomst in het kerkgebouw, Kerkweg 66, Eredienst elke zondag 10.00 en 18.30 uur. • Katholieke Gemeenschap H. Jozef, Ontmoetingscentrum, Emmastraat 26. Vieringen elke zondag 10.00 uur, elke woensdag van 10.00 - 12.00 uur. Stilte centrum en inloopuur.

OPENBARE BIBLIOTHEKEN NEDERLEK Krimpen a/d Lek: Constantijn Huijgensstraat 3, 2931 XC, tel: 0180-521951, fax: 0180-580426, e-mail: infokrimpenadlek@bibliothekenkrimpenerwaard.nl Openingstijden: maandag 13.30-17.00 uur en 18.3020.30 uur, dinsdag 13.30-17.00 uur, woensdag 10.00-12.00 uur en 13.30-17.00 uur, vrijdag 13.3017.00 uur en 18.30-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur. Leent ook DVD’s en luisterboeken uit! Surfen op het Internet voor € 1,00 per half uur! Er zijn diverse GRATIS Internet-sites te raadplegen! Reserveren en verlengen van uw materialen via onze website: www.bibliothekenkrimpenerwaard.nl Lekkerkerk: Talmastraat 1, 2941 GS, tel: 0180669999, fax: 0180-669933, e-mail: infolekkerkerk@bibliothekenkrimpenerwaard.nl Openingstijden: maandag 13.30-17.00 uur en 18.3020.30 uur, dinsdag 10.00-12.00 uur, woensdag 10.0012.00 uur en 13.30-17.00 uur, vrijdag 13.30-17.00 uur en 18.30 tot 20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur. Leent ook DVD’s en luisterboeken uit! Surfen op het Internet voor € 1,00 per half uur! Er zijn diverse GRATIS Internet-sites te raadplegen! Reserveren en verlengen van uw materialen via onze website: www. bibliothekenkrimpenerwaard.nl HUISVUIL INZAMELING Zelf brengen bij het afvalbrengstation: Milieuservices AVR - Krimpen aan den IJssel Stormsweg 11 - 2921 LZ Krimpen aan den IJssel Tel. (0180) 53 07 30 Openingstijden: • Maandag tot en met vrijdag van 08.00-16.00 uur • Zaterdag van 10.00-16.00 uur • Op zon- en feestdagen is de milieustraat gesloten Voor het laten ophalen van grof vuil of klachten over grijze/groene minicontainers: Bel Cyclus, Gouda: tel. 0182-547500. Raadpleeg uw inzamelkalender of www.nederlek.nl. Milieucontroleur A. de Jong, tel. 06-53763681. Voor klachten en meldingen illegale afvalstortingen, lozingen, graffiti, vernielingen etc. KLEDING EN HUISRAAD Bel: Stichting Kringloop Huisraad. Aanmelden goederen: ma. t/m vr. 08.00-17.00 uur, telefoon 514563. Verkoop goederen: Kringloopwinkel Binnenweg 5a, Krimpen aan den IJssel, ma. t/m vr. 09.00-12.00 uur, di. van 19.00-20.00 uur (tijdens schoolvakanties gesloten). Bruikbare kleding/textiel/schoenen containers Poolmanweg en Hoofdstraat. COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS: Burgemeester: B.F.A. van der Kluit. Wethouders: R.P.A. v.d. Haterd (PvdA) en C.J.M.W. Wassenaar (VVD). GEMEENTE NEDERLEK: Gemeentehuis: Burg. v.d. Willigenstraat 58, 2941 ES Lekkerkerk, tel. 667777. Openingstijden: ma. t/m vr. 08.30-12.30 uur, ma. 13.30-18.00 uur, Dependance Krimpen a/d Lek: De Dertienhuizen 1, 2931 XZ Krimpen a/d Lek, tel. 667707. Openingstijden: maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag van 13.30-16.30 uur; vrijdag gesloten. Gemeentewerken tel. 667714 en buiten kantoortijd 664198. Storingen aan de openbare verlichting bellen naar storingsnummer van City Tec, tel. 088-895 9200 (24 uur per dag bereikbaar, 7 dagen per week). De storingsmelding kunt u ook kwijt op www.citytec.nl WMO-LOKET * Dinsdagochtend van 9.00 - 10.30 uur in de Dertienhuizen te Krimpen aan de Lek * Donderdagochtend van 9.00 - 10.30 uur in het gemeentehuis te Lekkerkerk. Telefonische bereikbaarheid op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur via tel. (0180) 667800. OPVOEDBUREAU MIDDEN-HOLLAND Voor advies aan ouders/verzorgers van kinderen van 0 t/m 18 jaar met vragen over de opvoeding. Locatie Nederlek: Spreekuur: 1e, 2e en 3e maandag van 9.00 tot 11.00 uur. Poolmanweg 5: Bel of mail voor informatie of het maken van een afspraak naar JSO en vraag naar het Opvoedbureau. Tel: 0182 - 547 888 of email: opvoedbureau@jso.nl

RAADSLEDEN NEDERLEK C. Barnhoorn CDA Speenkruidstraat 10, 2931 TT Krimpen aan de Lek 515636 M.G. Blok VVD Jan Ligthartstraat 43, 2941 GN Lekkerkerk 661940 M. Both SGP Buitenweg 5, 2931 AC Krimpen aan de Lek 524515 D. den Braber SGP Nicolaas Beetshof 78, 2941 TM Lekkerkerk 662469 S. Burggraaf PvdA Emmastraat 53, 2941 XC Lekkerkerk 662047 C. van der Graaf PvdA Schuwacht 140, 2941 EH Lekkerkerk 663688 C. de Weerd CDA Julianastraat 79, 2941 BB Lekkerkerk 663248 J. Hofman-Verwoert VVD Molenwerf 108, 2941 TL Lekkerkerk 662910 J.C. de Keuning Werkgroep ’84 Commandeur 1, 2931 PA Krimpen aan de Lek 510653 A.H. Langerak CDA De Elzen 61, 2941 VM Lekkerkerk 662045 J. Schilt PvdA Schuwacht 224, 2941 EK Lekkerkerk 663023 W.F.R. Schipper PvdA Noordwester 3, 2931 PH Krimpen aan de Lek 519447 G. Smit-Raggers VVD Schepenstraat 7, 2931 GP Krimpen aan de Lek 599813 H.M. Tiggelaar Werkgroep ’84 Bilderdijkstraat 69, 2941 GG Lekkerkerk 669085 E.J.M. Troe PvdA Zalmstraat 9, 2931 HD Krimpen aan de Lek 518099 De raadsvergaderingen worden gehouden in het gemeentehuis, Burg. van der Willigenstraat 58 te Lekkerkerk. Aanvang 20.00 uur.


1083  

Altijd het laatste nieuws vanuit de regio Nederlek. Hieronder vallen Lekkerkerk, Berkenwoude en Krimpen aan de Lek. In Nederlek Nieuws is op...

1083  

Altijd het laatste nieuws vanuit de regio Nederlek. Hieronder vallen Lekkerkerk, Berkenwoude en Krimpen aan de Lek. In Nederlek Nieuws is op...