Page 1

Nedeia

„Banatul e þara simþãmântului artistic, unde cântecul e la el acasã ºi unde un suflet cald palpitã la toate atingerile, ca o minunatã harfã.“ Octavian Goga

revistã de culturã tradiþionalã

O revistã care promite frumoase întâmplãri de sãrbãtoare colectivã. Cum nu avem o nigeie a întregului Banat Montan, este bine cã existã o revistã a tuturor nigeilor... Prof. Doru Ilana, Oraviþa

Pe prima copertã: port tradiþional din Vasiova (1900) ºi opreg din Timiº

Pe frontispiciu: Lada cu zestre, simbol de Petru Comisarschi

ISSN 2344 – 0716 ISSN-L 2344 – 0716

nr. 2 / 2013

În În cuprinsul cuprinsul numãrului: numãrului:

Nedeia

Îmi place revista, mã bucur cã scoateþi asemenea revistã pentru judeþul nostru!!! Cu mult drag colaborez. Dr. Maria Mândroane, Timiºoara E o revistã de certã valoare literarã ºi reprezintã Banatul, acest colþ de rai, ºi bãnãþenii noºtri dragi, ageri la mince ºi fruntaºi în toace. Vã þuc cu drag ºi vã pun la cãpãtîiul meu pentru meritele voastre sã fiþi mereu în gîndurile ºi visurile mele. I. Stoiþ, Banatul sîrbesc Calde felicitãri pentru revista Nedeia pe care am primit-o. Mulþumesc sincer. Are un conþinut variat, deci poate interesa un public larg; de asemenea, iconografia est bine aleasã ºi realizatã. Se simte cã a fost facutã cu pasiune, suflet ºi pricepere. Este un act de culturã de mare preþ! Mult spor pe mai departe! Aº dori sã evoc în paginile unui viitor numãr personalitatea bunicului meu, protopop Petru Ieremia, din comuna Câlnic. Prof. univ. dr. Eugenia Arjoca Ieremia Aþi avut o intuiþie fantasticã, creind o revistã, care ar putea fi carte, cu un conþinut care a îmbinat, în perfectã armonie, idei ºi autori noi pe lîngã obiceiuri ºi scripte vechi de pe meleaguri bãnãþene. Chiar dacã sînt orãºancã ºi departe de patrie, citind revista am simþit pulsul acestor locuri patriarhale! Mii de aplauze! Multe salutãri, toate cele cuvenite...! Cu mult drag, Ingrid ºi Gerti Kuntz, Levercusen, Germania

Reºiþa

Mit ºi mitologie Lada cu zestre Tradiþii, obiceiuri Identitate cãrãºeanã Oameni ºi locuri Convieþuiri Memoria locurilor Lumea de altãdatã Cuina bãnãþeanã Rostul vorbei Miracolele satului Raftul cu cãrþi Evenimente R e v i s t a «Nedeia» a luat fiinþã din dorinþa expresã de a se contura în paginile ei identitatea tradiþionalã a acestui colþ de Rai numit Banatul de munte.

Anul I, nr. 2, decembrie 2013

Coperta Nedeia 2