Page 1

DE VoogD ACTUEEL 03 dit is een uitgave van aannemingsbedrijf de voogd - grijpskerke b.v.

Management Team De Voogd, vlnr: Willem Bos, Jan Louwerse, Peter Wiskerke, Eric Braam, Rémy Verhage en Marco Bos

Omdat ons werk niet vanzelf in het oog springt

Projecten uitgelicht • Pagina 2

Wij streven er meestal naar niet op te vallen. Immers, of u ons aan­

Middenspanningskabels

nemingsbedrijf nu inschakelt voor uw riolering, bekabeling of grondwerk,

Windpark Roggeplaat

tijdens het werk wilt u zo min mogelijk (over)last en als het klaar is ziet u ons liever niet terugkomen... Omdat ons resultaat in veel gevallen zelfs

• Pagina 3

niet zichtbaar is, willen we in deze nieuwsbrief uw aandacht vestigen op

Kwaliteitsverbetering

onze activiteiten en projecten die u wellicht eerder nog niet waren

Camping In de Bongerd

opgevallen. • Pagina 4 Aannemingsbedrijf De Voogd-Grijpskerke

De markt waarin ons bedrijf zich bevindt is

Sportaccommodatie Voorburch Middelburg

B.V. is een modern, middelgroot aanne-

continu in beweging. Om daar pro-actief op

Calamiteit? Geen nood!

mingsbedrijf met vestigingen in Grijpskerke

in te spelen, blijven wij ons als bedrijf ook

Breed inzetbaar: midigraver met verlenggiek

en Zierikzee. Wat wel opvalt, is onze snelle

ontwikkelen door het toepassen van innova-

serviceverlening, geleverde kwaliteit, innova-

tieve werkmethodes en de nieuwste uitvoe-

tieve aanpak en betrouwbaarheid. Daar mag

ringstechnieken. Middels onze nieuwsbrief

u op rekenen als u ons inschakelt voor een

laten wij u delen in wat er speelt bij ons

van onze activiteiten:

bedrijf: bijzondere projecten, kernactiviteiten,

• Engineering

apparatuur, machines en ontwikkelingen. En

• Grondwerk, rioleringswerk en wegenbouw-

natuurlijk het allerbelangrijkste: tevreden op-

kundig werk • Waterbouwkundig werk • Kabelwerk en leidingbouw

drachtgevers.


Aanleg middenspanningskabels Windpark De Roggeplaat Het nieuwe Windpark De Rogge­ plaat gaat ruim 20.000 Zeeuwse huishoudens van groene stroom voorzien. In opdracht van Visser & Smit Hanab (VSH) worden in 2011/2012 middenspanningskabels aangelegd voor de zeven wind­ De gestuurde boring onder het Veerse Meer

vang of de aard van de werkzaamheden,

molens die geplaatst gaan worden

door en de boring onder het Arnekanaal zijn

maar vooral door de uitgesproken prettige

in het project. Het totale kabeltracé

uitgevoerd door Visser & Smit Hanab (VSH).

samenwerking tussen de betrokken partijen.

is 22 km lang en loopt vanaf

Hierbij werd de grootste boorinstallatie van

Deze samenwerking verliep soepel en flexi-

bedrijventerrein Arnestein te

Europa gebruikt! Voor de aanleg van de

bel op het gebied van voorbereiding, plan-

Middelburg, langs het Kanaal door

middenspanningskabels over land schakel-

ning, veiligheid en uitvoering.­

Walcheren, onder het Veerse Meer

den zij De Voogd in. De Voogd maakt onder

door, door Noord-Beveland, over

meer gebruik van gestuurde boringen, raket-

De Stormvloedkering, via Neeltje

persingen, een (grond)zuigwagen en regi-

Jans uiteindelijk naar De Rogge­

strerende kabeltreklier.

plaat.

Voor De Voogd is de aanleg van de middenspanningskabels voor het windpark een

Doorontwikkeling en afstemming

uniek project. Niet zozeer vanwege de om-

“Korte lijnen en flexibele opstelling”

Bij veel reguliere projecten voeren wij opdrachten uit conform de specificaties van onze opdrachtgever.

Volgens Michel Molema, projectleider bij Visser & Smit Hanab, zocht

Bij de bekabeling voor Windpark

men een partner in de nabijheid van het werk. Achteraf zijn ze blij met

De Roggeplaat en de aanleg van de

hun keuze voor De Voogd. Molema: “Niet alleen spreken ze de ‘taal van

infrastructuur voor de multifunctio-

de Zeeuwen’ en hebben ze een lokaal netwerk, maar mede dankzij hen

nele sportaccommodatie Voorborch in

konden wij onze slagkracht vergroten.”

Middelburg (zie pag. 4) loopt het

Voor Molema was het een eerste kennis­

proces anders. Deze projecten

making met De Voogd. Molema: “Ze hadden

vereisen een grote zelfwerkzaamheid

goede recensies gekregen van andere afde-

en pro-actieve houding naar onze

lingen binnen onze organisatie. Die hebben

opdrachtgever toe. De grove lijnen

ze op dit project ook waargemaakt, we zijn

zijn uitgestippeld en daartussen wordt

tevreden. Het is een flexibele organisatie met

door De Voogd alles doorontwikkeld

korte lijnen en de communicatie en afspra-

en afgestemd. Een intensieve

ken verliepen soepel. Projecten van soort­

samenwerking, die ook uitstekend

gelijke omvang verwachten wij niet op korte

bij ons past!

termijn in deze regio, maar we willen de samenwerking zeker continueren op kleinere projecten.”


Kwaliteitsverbeterplan Camping ‘In de Bongerd’ Oostkapelle De Voogd heeft recent alle infrastructurele werkzaamheden verzorgd in het kader van kwaliteitsverbetering van Camping In de Bongerd te Oostkapelle. Dit verbeterplan houdt in dat de camping wordt uitgebreid met ca. 50.000 m2 grondoppervlakte. Op dit nieuwe terrein is ruimte voor 51 chaletplaatsen, 42 kampeerplaatsen met privésanitair en 24 kampeerplaatsen met eigen voorzieningen. Daarnaast is er veel ruimte voor groenvoorzieningen en speeltuintjes.

totaalconcept recreatie Mieke en John Vos, eigenaren van Camping

De Voogd werd al vroeg betrokken bij het

In de Bongerd, hebben grijze haren gekre-

plan. Vos: “We hebben echt om de tafel

Bij de realisatie van de infrastructuur

gen van het kwaliteitsverbeterplan, maar

gezeten om te zien wat de mogelijkheden

op recreatieterreinen kunnen wij u

gelukkig niet van de samenwerking met

waren om tot deze realisatie te komen. Met

breed adviseren en ondersteunen in

De Voogd: “We hebben inmiddels een

name bij het grondwerk en het rioleringsplan,

alle fasen van het project:

zomerseizoen gedraaid en niet één storing

wat

• Ontwerp en voorbereiding

natuurlijk

het

vakgebied

is

van

De Voogd.” Ook voor de realisatie werd De Voogd ingeschakeld. “Het prettige zijn de korte lijnen. Groot voordeel is ook dat ze

(berekening, tekening, gps-uitzetten) • Grondwerk, rioleringswerk en

alles in huis hebben, of je nu een grote kraan

wegenbouwkundig werk

of kleine kraan nodig hebt of houtbewerking,

• Aanleg kabels en leidingen

vakmensen… Ze hebben het bij De Voogd!”

(gas, water, elektra, cai, Wi-Fi) Of het nu gaat om aanleg, uitbreiding

gehad. Dat hadden we eigenlijk ook niet

en/of herinrichting van recreatie-

anders verwacht. Je merkt dat De Voogd,

terreinen, met Aannemingsbedrijf

net als wij, kwaliteit hoog in het vaandel

De Voogd-Grijpskerke B.V. kiest u voor

draagt. Dat zie je aan de uitvoering van de

een betrouwbare partner die garant

werkzaamheden, alles is keurig in orde. Ze

staat voor kwaliteit en innovatie.

hebben al eens eerder een parkeerplaats of bestrating aangelegd, maar deze samenwer-

Samen vinden we technische én

king heeft bijzonder goed uitgepakt.”

financiële maatwerkoplossingen.


Multifunctionele sportaccommodatie Voorborch te Middelburg In september zijn wij begonnen met de aanleg van de infrastructuur voor de multifunctionele sport­accommodatie Voorborch te Middelburg. Dit werk voeren wij uit in opdracht van Bouwbedrijf Pellikaan uit Tilburg, die de nieuwbouw realiseert in de periode 2011/2012. Al in september 2010 betrok Bouwbedrijf

uit meerdere ontwerpen en aanbieders.

overige is verspilling. De uitdaging ligt erin waarde

Pellikaan ons bij het ontwerpen, uitwerken

Onze bijdrage lag met name in een ver­

te vergroten en verspilling terug te dringen door

en calculeren van dit project. Deze samen-

nieuwende aanpak. Zo wordt deze sport­

meer efficiency en betere afstemming in het bouw-

werking heeft er mede toe geleid dat Bouw-

accommodatie onder het ‘Lean principe’

proces.) Het resultaat: bovenal meer grip op

bedrijf Pellikaan in januari van dat jaar door

gebouwd. (Dit principe benoemt alles waar

bouwplanning en budget.

de gemeente Middelburg werd uitgekozen

de klant voor betaalt als waarde; al het

Calamiteit? Geen nood! Al heel wat jaren verzorgen wij het aanleg-

de voogd grijpskerke

gen, repareren en aanpassen van grotere

Hondegemsweg 25

drukleidingen voor een aantal grote leiding-

4364 RA Grijpskerke

beheerders. Bij calamiteiten is er altijd een

T: 0118-592440 - F: 0118-591439

calamiteiten-voorraad materialen aanwezig,

E: info@devoogdgrijpskerke.nl

evenals

benodigd overig materieel, hulp-

stukken en vakmensen.

‘Breed’ inzetbaar: midigraver met verlenggiek Voor het maaien en delven van watergan-

Groot voordeel: de midigraver is uitgevoerd

gen, singels, vijvers en sloten maken wij on-

op rupsbasis. De druk op de ondergrond

der meer gebruik van een midigraver met

wordt beter verdeeld zodat er nagenoeg

verlenggiek. De lengte van de giek bedraagt

geen schade aan de ondergrond ontstaat.

de voogd zierikzee

maar liefst 9 meter waardoor het opschonen

Het zou u bijna niet opvallen dat we zijn ge-

Deltastraat 13a

van de waterlopen in de meeste gevallen

weest…

4301 RC Zierikzee

vanaf één kant uitgevoerd kan worden.

T: 0111-421232 - F: 0111-416225

Nieuwsbrief_maart  

Wij streven er meestal naar niet op te vallen. Immers, of u ons aan­ nemingsbedrijf nu inschakelt voor uw riolering, bekabeling of grondwerk...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you